Page 1

56 DE PAGINI

GRATUIT

ANUL IV NR. 147

3 - 9 APRILIE 2009

TIMI±OARA §i ARAD


3 - 9 aprilie 2009 info

editorial Mihai Dobrovolschi Florin Iaru Daniel Vighi Diana Mitran Diana Petru\ Gianina Corondan R[zvan G`sc[ Lucian Mircu

6 8 10 12 14 16 18 22

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

"M`ndr[ corabia, me§ter c`rmaciul" de Robert ±erban "Despre ce-o s[ scrii s[pt[m`na asta-n FUN?" m-a `ntrebat o prieten[-cititoare. "Despre PSD". "Ohoho, ce efort intelectual trebuie s[ depui…" mi-a z`mbit amica pe sub ochelari. La ce s-o fi g`ndit? La faptul c[ §eful filialei PSD Bucure§ti e Marian Vanghelie §i c[ el, liderul celei mai… titrate sec\iuni din partid, nu prea nimere§te versurile? Dar nu vrem noi fapte, nu vorbe? Nu ne-am s[turat de politicieni care le zic bine, dar nu mi§c[ o dud[? Uite, domn' Vanghelie are telekinezia-n privire §i cum se uit[ la ceva, cum acel ceva… \u§ti! ±i Mircea Geoan[ face valuri. E adev[rat c[-l cam

stropesc, dar ori§icum, se agit[, nu st[ cu ochii-n soare. Personalitate marcant[ a social-democra\iei, dl Geoan[ a atras de partea sa un alt titan(ic) al politicii din patria p[lincii de Bihor: domnul Cozmin Gu§[. De§i n-a nimerit nici m[car propriul PIN, dup[ ce l-a `ncercat ba la alegerile locale, ba la alea parlamentare, Gu§[ promite c[ va face din succesorul lui Ion Iliescu un succesor al lui Traian B[sescu. Dar p`n[ s[-l trimit[ la mare pe tat[l Elenei-europarlamentara, domnul Geoan[ mai d[ c`te-o palm[-n spumele vie\ii publice. A cam vrut conducerea CEC Bank pentru partid. ±i uite-a§a l-a

loca\ii 20 23 24 26 28

32 33 34 38 40 42 44 48 52 54

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate minifun shopping auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

foto Razvan Voiculescu

S UMAR

f[cut s[ ias[ nervos din seifurile B[ncii Na\ionale pe `nsu§i omul care a r[mas neclintit la trecerea a trei pre§edin\i ai Rom]niei §i a unui buzunar de prim-mini§tri. Iar Mugur Is[rescu i-a "strigat" c[ nu se cade ca la CEC s[ vin[ un pesedist, c[ nu-i treaba politicii s[ se bage-n conturile unei b[nci. ±i uite-a§a domnul Geoan[ & Co. fac istorii din astea, iar noi le s`ntem martori. ±i cronicari...

robiserban@yahoo.com

Editor: S.C. BAZAR MEDIA BANAT S.R.L Redac\ie: Tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5 Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Valentina Jeremic, R[zvan Bordianu, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, R[zvan Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Tipar: Marinex Print Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Pu\ine campanii f[cute de radioul la care lucrez au avut asemenea feed-back. De la primele spoturi am primit mii de mesaje, pe mess, mail, sms, site, telefon sau fa\[-n fa\[, chiar §i de la mofturo§i, care aplaudau demersul nostru. Apoi, bine`n\eles, au ap[rut §i critici, `n general de bun sim\ §i argumentate. "Campania nu se adreseaz[ cui trebuie". "Noi ascult[torii de Guerrilla s`ntem oricum de bun sim\". Fra\i de lupt[. Noi alt public nu avem §i nu vrem. Eu `mi iubesc §i respect publicul, dar, hai s[ recunoa§tem, chiar dac[ rar, avem pu\in din fiecare specimen pe care `l ar[t[m cu degetul `n Atlasul de Mitoc[nie Urban[. Eu, de exemplu, trebuie s[ recunosc c[ nu mi-am `nchis mereu telefonul la film, c[ am `njurat `n trafic, ba chiar c[ m-am mul\umit uneori, `n anii de ocupa\ie hormonal[, cu compania pi\ipoancelor. Ce cred c[ facem noi cu aceast[ campanie ar trebui s[ facem mult mai des §i, mai ales, `n r`ndul celor cu bun sim\. Pentru

6 ] www.24fun.ro

Despre campania de bun sim\ Guerrilla de Mihai Dobrovolschi V[ plac schimbarea domnule Dobro? ~mi plac, dar s[ schimbe ceva. c[ marele pericol cred c[ este ca p[turica social[ a oamenilor cu o brum[ de educa\ie bun[ s[ fie asimila\i de un mediu mai mare. Mai ales dac[ tr[im `n Bucure§ti, nu putem s[ nu trecem prin tenta\ia de-a deveni §i noi nesim\i\i, t`njind dup[ o via\[ mai simpl[, chiar dac[ mai murdar[. E greu s[ `\i p[strezi blazonul, dar[mite s[ `l desenezi. Trebuie s[ str`ngem r`ndurile. Ne-am obi§nuit

prea mult s[ facem judec[\i instant, `n func\ie de situa\ie, f[r[ a apela la un set de norme, ci doar la credin\ele noastre de moment, de at`t de multe ori `n§el[toare §i regretate ulterior. Dac[ nu ne reg[sim minimele reguli de comunicare, risc[m s[ ajungem o \ar[ cu 20 de milioane de seturi de valori, un babilon civic, `n care fiecare url[ ce vrea §i nimeni nu `n\elege nimic. ±i-atunci §ti\i…


tot pe drum Declara\ie de dragoste de Florin Iaru Nu, fata respinge cu hot[r`re orice concluzie pripit[. Povestea trebuie spus[, a§a cum a fost!

8 ] www.24fun.ro

- Eram la ofi\erul st[rii civile, eu, `mbujorat[, el, `n costumul lui, Armani, d[ruit de na§u', c[, s[ §ti\i, el, la serviciul lui, era foarte apreciat, urma s[-l avanseze dup[ c[s[torie §i via\a mea urma s[ se schimbe, dar §i-a lui, a noastr[, sm`rf, c`nd am ajuns la partea cu "cet[\ene Cut[ric[…", adic[ partea cu "Da", numai ce-l v[d c[ se schimb[ la fa\[ §i cade `n genunchi, se `ntoarce c[tre invita\i, apoi a ridicat bra\ele `ntocmai ca Iisus, i-a zis prim[ri\ei "Scuza\i, numai o clip[!" - dar eu deja am avut o s[geat[ `n inim[, `l cunosc ca pe po§eta mea, nu degeaba mi se b[tuse ochiul toat[ diminea\a §i ori§ic`t mi-a zis Sanda, domni§oara de onoare §i prietena mea cea mai bun[, care era `mbr[cat[ `n roz §i avea o fundi\[, c[ de la fundi\a aia a plecat totul, se desf[cea, chiar dac[ o f[ceam cu trei noduri, s[ nu-mi spune\i mie "Cu\u", mi-a zis Sanda: "Fat[, mai las[-m[ cu ochiu'! Ia o aspirin[!", dar eu da, eram supersti\ioas[ `n diminea\a aia, c[ nu po\i s[ nu fii c`nd te c[s[tore§ti prima dat[, dac[ ar fi fost a doua, mai `n\eleg, ce-am avut §i ce-am pierdut, deci eu am avut o s[getare `n inim[ (`§i cuprinde cu delicate\e s`nul st`ng) aici, `n clipa aia am §tiut c[ e de r[u, mama se pr[v[lise pe sc[unel, singurul sc[unel de la Prim[rie, s[raca, a avut aceea§i presim\ire, ce-or s[ zic[ vecinii… `n clipa aia, Fifi s-a uitat `n ochii mei §i a zis: "Aneta, te iubesc, dar nu te merit. A§teapt[-m[ s[ fiu demn de tine d[-o dracu' de c[s[torie!"±i se l[s[ o lini§te profund[. - P[i, a zis frumos b[iatu', intervine cu bl`nde\e Tony. Poate c[… At`t i-a trebuit. Femeia izbucne§te ca un vulcan: - Aneta? Pe mine m[ cheam[ Agneta! Unde e§ti, Fifi, s[-\i scot inima din piept!?


cine, unde, c`nd ~n anul 2003, `ntre Cr[ciun §i Anul Nou, am avut o discu\ie cu Petre Stoica la funda\ia rom]no-german[ care-i poart[ numele. Iat[ un fragment: P.S.: Au fost, la `nceput, greut[\i c`nd am pornit funda\ia. E adev[rat c[ am avut mo§tenire 10 hectare de p[m`nt, numai c[ a fost o afacere nefericit[ c[ mi-au dat la Banloc, nu `n locul unde l-am avut noi, familia mea, §i [sta era mult mai prost, mai slab. Bine c[ am sc[pat de necazul [la §i l-am v`ndut. Culmea este c[, p`n[ la Conven\ie, `n 1996, mai primeam ceva sponsoriz[ri de la institu\iile jude\ene culturale, dup[ aceea, pe [§tia pe care i-am sus\inut, ne-au `ntors spatele cu totul. D.V.: ...a§ vrea s[ §tiu c`t de greu supravie\uie§te fenomenul cultural ast[zi. P.S.: Supravie\uie§te! ~n plan local, aici `n Jimbolia, exist[ bun[voin\[,

10 ] www.24fun.ro

~n amintirea marelui poet Petre Stoica de Daniel Vighi O ipostaz[ pragmatic[ cum e cazul cu primarul Kaba, care m[ `ntreab[ "mai ai vreun proiect, ceva". Dom'le s`nt o serie `ntreag[ de institu\ii cu care eu am venit la discu\ii, primarul exploateaz[ orice situa\ie. A aflat de treaba cu programul Phare §i mi-a spus "d[-mi o sugestie §i pe linie cultural[" §i i-am dat tema "Presa `ntre educarea §i informarea cet[\eanului". ±i a acceptat-o pe loc, a venit cu

formulare, §i a ob\inut treizeci de mii de euro. Prim[ria a trebuit s[ participe §i ea cu 20% numai c[ r[m`i uluit ce aparatur[ §i dot[ri speciale a ob\inut pentru rela\ii cu presa §i mass-media, dar §i cu jimboleanul de r`nd. Cei de la Bruxelles mizeaz[ pe aceast[ treab[ referitoare la cultur[ §i rolul ei `n mentalitatea cet[\eanului.


ecologica Cum ar fi dac[? inelele ar avea `n loc de piatr[ pre\ioas[ o plant[ pentru a combate poluarea §i a ne aminti de fiecare dat[ c`nd ne vine s[ ne destr[b[l[m f[r[ s[ ne g`ndim la natur[ c[ exist[ o groaz[ de alte lucruri de f[cut pentru a ne sim\i bine §i pentru a-i face pe cei din jur s[ aib[ aceea§i stare; ne-am str`nge cu mic cu mare pentru un atac `mpotriva tuturor resturilor aruncate prin natur[, dac[ am c[uta s[ promov[m solu\ii eco pe bune, nu a§a, doar de dragul de a fi la mod[, de a acumula `nc[ o bulin[ alb[, de a `nscrie `n poarta celor u§or de impresionat; am `ncepe s[ construim locuin\e prietenoase cu mediul `nconjur[tor asem[n[toare celei din Marea Britanie cu bolt[ acoperit[ cu p[m`nt §i plante, iar izola\ia f[cut[ din ziare reciclate (hahahaha, a§a r`d g`ndurile de imagina\ia mea); am folosi numai produse eco-friendly - de la m`ncare

12 ] www.24fun.ro

~n sf`r§it se `nt`mpl[ ceva de Diana Mitran Dezbatere cu sim\ de r[spundere la detergen\i, de la aparate electronice la haine §i cosmetice; ne-am `mbun[t[\i via\a §i mediul `nconjur[tor §i ne-am popula interiorul caselor cu produse verzi, mobilier ecologic, natural, colorat `n culori de ap[; am dovedi c[ s`ntem mai deschi§i recicl[rii materialelor. Ar fi ca §i cum am visa la cai verzi pe pere\i sau ca §i

cum am reac\iona, `n sf`r§it, la tot ce se `nt`mpl[ `n jur §i dac[ am hot[r` s[ spunem verde-n fa\[ ce avem de spus ar fi §i mai bine. ±i am putea `ncepe de mar\i, 7 aprilie, ora 18, la C[rture§ti Mercy.


happy trend Spitalele `mi provoac[ o stare de le§in. Numai trec`nd pe l`ng[ ele m[ iau `ntreb[rile sumbre, iar de culoarea din obraji nici nu mai pomenesc. Poate fi g`ndul la aerul `nchis de prin saloane care `mi `nfund[ n[rile §i `mi taie respira\ia. Nu vreau s[ vorbesc despre r[u de spitale, ci despre r[ul din ele. Am tot fost `n vizite §i mi-am dat seama c[ peste tot nivelul de tratament e acela§i. De la mic la mare, de la poart[ la asistente §i nu numai. Diferen\a variaz[ c`nd vorbim de planuri tarifare. La poart[ mai pu\in. Urci `n ierarhie, urc[ §i inten\ia cu aten\ia. Weekend-ul trecut, la unul dintre spitalele din ora§, doamna de la poart[ `§i dirija reac\iile `n func\ie de etnia vizitatorilor. Dac[ erau de etnie rrom[, tuna §i fulgera. Ce se mai r[stea la bie\ii oameni, politico§i de altfel. Ace§tia observ`nd acidul din tonul ei, i-au atras aten\ia, pesemne c[ `§i va revizui atitudinea.

14 ] www.24fun.ro

De prin spitale de Diana Petru\ e ur`t Dar ce s[ auzi? Respectiva s-a enervat §i mai tare, poate, poate oamenilor le va veni vreo idee valoroas[. Vine liftul, urc. Ies din lift, m[ a§ez pe un fotoliu §i observ. O asistent[ `mpinge un scaun cu rotile. ~n scaun un domn, care mul\umit de concentra\ia de bun[tate a d`nsei, ofer[ recompens[. S[ fi v[zut ce agita\ie pe

tanti - vai, dar nu, v[ rog, s[ fim serio§i, las' c[ vedem mine, nici nu discut, v[ rog s[-i lua\i `napoi, intraser[ `n lift §i tot se mai auzeau vorbele revoltate. Oare toate astea pentru c[ se presupunea c[ eu v[zusem ceva? Mai mult dec`t trebuia?

diana.petrut@24fun.ro


g -2 2 4 -f fun Hai s[ facem un exerci\iu. C`nd zici vacan\[, revelion, libere, weekend-uri `n afara \[rii unde te g`nde§ti s[ ie§i, ce vrei s[ vizitezi, s[ descoperi? Presupunem c[ n-avem nici problema banilor. Ce r[spunzi? Automat - \[ri occidentale. Corect? Corect. C[ le admir[m iremediabil, cu ciocolata lor, cu borma§inile, cu gazonul perfect, cu ambalajele pe care `nc[ le mai colec\ion[m. Normal c[ la Fran\a, Anglia, Germania ne alearg[ g`ndul h[mesit de frumuse\e. At`t de previzibil. N-am auzit s[ spun[ careva pe ner[suflate: Siria. Ba chiar nici nu prea §tim cu exactitate unde e situat[. De ce? Nu §tim de ea. N-are reclam[. Nu i se face publicitate. Sau `n cel mai bun caz se face una negativ[, deci adio atrac\ie. Gata, ne-au dat al\ii r[spunsul, nu ne mai intereseaz[. P[i ierta\i-m[, dar putem face §i cercet[ri personale. Putem `ntreba cunoscu\ii care au vizitat-o. V[ sugerez asta fiindc[ am fost §i chiar

16 ] www.24fun.ro

Syriana de Gianina Corondan There you go. merit[, e incredibil. C[utarea v[ va duce spre uimire §i v[ va `nv[\a jocul de-a revela\ia, v[ va aglomera de z`mbete fe\ele, exact cum judeca\i c[ se `nt`mpl[ `n cazurile alea clasice, cu \[ri para-umblate §i fotografiate. Siria e o minune ne§tiut[, cu locurile ei sfinte, vechi de c`nd s-a descifrat sfin\enia, cu m`nc[rurile ei irezistibile, falafelice §i shaormatice, cu soarele ei cumsecade, cu bazarurile, plajele, melodiile,

oamenii §i dansurile \an\o§e. ±i cu drumurile lor asfaltate, da. Nu zic c[ celelalte `s de lep[dat, doar mi-e ciud[ c[ nici nu ne trece prin cap s[ alegem ceva cel pu\in la fel de frumos §i exotic, pentru simplul motiv c[ nu am v[zut reclam[. Dar noi vrem s[ descoperim. V[ recomand Siria, o s[ ave\i ce povesti.


carte Vladimir Sorokin Inimile celor patru Editura Art recenzie scris[ de R[zvan G`sc[ manager libr[rie Cartea de nisip Grupul Librarium Dac[ Tarantino ar putea fi stors ca o l[m`ie `ntre paginile unei c[r\i, dac[ toat[ opera lui de Sade ar putea s[ fie concentrat[ `ntr-un plic de ceai, dac[ cruzimea ce a marcat URSS-ul ar putea fi adunat[ `ntr-o cea§c[ de unde s[ se nasc[ o muz[ dement[ §i sociopat[ atunci poate c[ ar putea ie§i un al doilea Sorokin §i `nc[ o carte Inimile celor patru. Sorokin se autodep[§e§te, imagina\ia o ia razna, h`rtia se `nro§e§te, coper\ile se topesc, tip[ritura se prelinge §i `\i p[teaz[ m`inile f[c`ndu-te p[rta§ la Ac\iunile celor patru cavaleri ai Apocalipsei, a§ `ndr[zni o compara\ie. Rebrov - §eful ce aduce a comandant comandat; Olga - PR-ul grupului sau omul de sacrificiu; ±taube - b[tr`nul `n\elept; Serioja - pu§tiul `nv[\[cel. Cruzimea este liantul ce-i p[streaz[

18 ] www.24fun.ro

aduna\i, cruzimea §i un joc mistic `n care patru zaruri trebuiesc aruncate. Este, §i o spun c`t se poate de categoric, cel mai crud §i mai dement roman citit de mine §i nu m[ sfiesc s[ spun c[ dup[ Chikatilo §i Pichushkin, Rusia mai na§te o monstruozitate. Din fericire, de data aceasta este doar fic\iune. Dac[ §tii `nc[ dou[ titluri de Vladimir Sorokin traduse `n limba român[, trimite un e-m mail la razvan.gisca@grup pullibra rium.ro o §i po\i c`§tiga un e exemplar din Inimile ceelo or patru.


infoteca Festivalul Interna\ional Francofon de improviza\ie §i teatru universitar din Timi§oara Edi\ia a II-a 6-9 aprilie 2009, Teatrul German de Stat Proiectul FIFITUT 2009 are ca scop popularizarea teatrului de improviza\ie care se dezvolt[ din ce `n ce mai mult `n toat[ Europa §i de a aduce pe scen[ actori români §i europeni buni, at`t din punct de vedere al jocului lor, c`t §i al m[iestriei lor lingvistice `n ceea ce prive§te limba francez[. Timp de patru zile, pasiona\ii acestui gen au ocazia s[ urm[reasc[: Luni, 6 aprilie 18:00 - Teatru de improviza\ie: Improvi'Z ta Vie! TOULOUSE / Théâtre o fil de l'o CLUJ 2 20:00 - La femme comme champ de bataille de Matei Vi§niec Regia: Irina Popescu Boieriu - Trupa Pluriel Universitatea "Al. I. Cuza" - Ia§i Mar\i, 7 aprilie 18:00 - L'amour Médecin de Jean-Baptiste Molière Regia: Oleineac EugeniuTrupa HOMMO SA… Universitatea "N. Testemitanu" din Chi§in[u - Moldova 18:45 - Teatru de improviza\ie: Théâtre o fil de l'o CLUJ 2 / Clujasmus CLUJ 3

20 ] www.24fun.ro

19:30 - Le Théâtre ambu lant de Chopalovitch de Ljubomir Simovitch Regia: Tamara Valcic Trupa Les JeuNS Universitatea din Novi Sad - Serbia Miercuri, 8 aprilie 13:00 - Concurs de improviza\ie - PARTIDE DE SELEC\IE 18:00 - Spectacol de teatru surpriz[ - Trupa ucrainean[, premiul I la Festivalul Interna\ional de Teatru Francofon 2009 din Dniepropetrovsk 20:00 - Teatru de improviza\ie: Improvi'Z ta Vie! TOULOUSE / Clujasmus CLUJ 3 Joi, 9 aprilie 16:30 - Concurs de improviza\ie - SEMIFINAL{ 18:00 - Communication à une académie de Franz Kafka - Regia Robert Germay - Teatrul Universitar Regal din Liège - Belgia 19:00 - Concurs de improviza\ie - FINAL{ 19:30 - Decernarea premiilor 20:00 - Teatru de improviza\ie: Toulouse / C`§tig[torii FIFITUT 2009 20:30 - Ceremonia de `nchidere oficial[ a FIFITUT 2009


videodrom "Cel mai important a fost s[ ob\in acordul de filmare din partea judec[torilor §i a spiritelor" a m[rturisit cineastul Rufin Mbou Mikima, invitatul Festivalului Filmului Francofon la Timi§oara. ±tiam c[ regizorii lupt[ cu obstacole multiple: constr`ngeri comerciale §i politice, mofturile starletelor §.a. Pentru prima oar[ aud c[ soarta unui film e decis[ de...spirite. Pare o glum[, dar congolezului i-a luat doi ani s[ le conving[. Tenrykio, o tradi\ie `n tog[ neagr[ (2006) e un documentar despre tribunalele tradi\ionale din Congo, care coexist[ cu cele moderne (cam ca tribunalele \ig[ne§ti). Judec[torii filma\i de Rufin poart[ togi §i solicit[ lini§te "ca `n biseric[". Pe post de cioc[nel, o talang[. ~nainte de audieri invoc[ spiritele §i vars[ o bere pe fa\a unei statuete din curtea cur\ii de judecat[. Asta nu se petrece `ntr-un c[tun din jungl[, ci `n capitala

22 ] www.24fun.ro

Rufin §i spiritele de Lucian Mircu Umor negru de la Brazaville la Bukale Brazaville. ~ntr-un caz de divor\, ritualul `i oblig[ pe fo§tii consor\i s[ asculte o lec\ie de sexologie §i s[-§i jure c[ nu vor mai visa unul la altul. Pe scurt: "comedie §i ac\iune", cum a fost caracterizat filmul `n Congo (acolo n-au cinematografe, doar dou[ cinecluburi). T`n[rul regizor face masterat la Cluj §i declar[, spre stupoarea rom]nilor din sal[, c[ se simte ca acas[, mai ales vara. Rufin

explic[: "Ca §i africanii, s`nte\i ata§a\i de familie, de credin\[; ave\i c`\iva escroci, un pic de corup\ie...". ~n 2010 va filma povestea celor 50 de congolezi angaja\i ca taximetri§ti de o companie din Bucure§ti. La bulivard, birjar!

www.marele-ecran.blogspot.com


Timi§oara / Arad, 3 - 9 aprilie 2009

MARILENA

HAOTICA ANA

REGELE ELEFANT

PESCUIT SPORTIV

Marilena lucreaz[ `ntr-o fabric[ de `nc[l\[minte §i a§teapt[ ca iubitul ei, Radu, plecat `n Canada la c[p[tuial[, s[ o cheme la el §i, astfel, s[ scape de h[r\uielile sexuale ale masculilor `nfierb`nta\i ce-i dau t`rcoale. ~ntre timp, se `ncurc[ cu Sebi, cel mai bun prieten al lui Radu, care `i ia acestuia nu numai iubita, dar §i ma§ina §i papucii din dormitor. Marilena `ncepe, `n acela§i timp, s[ cedeze insisten\elor §i §antajurilor libidinosului Sm`nt`nic[, §eful ei din fabric[. Lucrurile se precipit[ odat[ cu revenirea lui Radu, expulzat `ntr-un lot de infractori, la mai pu\in de 2 luni dup[ ce Marilena n[scuse o feti\[, dup[ c`t se pare, fructul amorurilor ei cu Sebi. ~n timpul §ederii lui Radu `n \ar[, copilul trebuie ascuns la cineva, §i singurul care accept[ este Sm`nt`nic[. Radu §i Sebi se implic[ `ntr-o afacere ilicit[ cu valut[, cel de-al doilea `ncerc`nd s[-i trag[ o "\eap[" primului. ~nt`mplarea se `ncheie cu Radu la poli\ie §i Sebi r[nit §i imobilizat la pat. Marilena este disperat[, nu §tie ce s[ fac[. N-a vrut dec`t s[ fie l[sat[ `n pace ca s[-§i creasc[ feti\a. "Doamne, ce ur`t[ e lumea!" exclam[, spre sf`r§itul filmului, eroina principal[. ~ntr-adev[r, ur`tul este pretutindeni, al[turi de noi §i `n noi fizic §i moral. Acesta este mesajul celei mai recente pelicule a regizorului Mircea Daneliuc, un creator care, asemenea lui Caragiale, "vede enorm §i simte monstruos" §i, mai ales, nu iart[.

Ana este un spirit liber care-§i exprim[ pasiunea pentru via\[ prin pictur[. Justine, o bogat[ protectoare a artelor, o invit[ s[-§i completeze studiile la Madrid, `n grupul ei de arti§ti. Pentru Ana, acesta va fi `nceputul unei c[l[torii care o va face s[ descopere continente noi, vie\i trecute §i mituri `ndep[rtate. Ana va `ncerca s[ rup[ lan\ul de violen\[ ancestral[ ce se ive§te `n u§ile pe care le picteaz[, iar la final va trebui s[ aleag[: va deveni un monstru sau o prin\es[?

Oliver Hunt este un t`n[r trecut de 20 de ani care aspir[ s[ devin[ scriitor, este introvertit §i depresiv, manifest[ tendin\e sinuciga§e §i locuie§te la New York `mpreun[ cu protectoarea lui, mama Diana §i cu efeminatul lui tat[ Bill. Din motive diferite, to\i trei s`nt preocupa\i de soarta fratelui mai mare al lui Oliver pe nume Jake, un desfr`nat risipitor stabilit `n ora§ul Chiang Mai din Thailanda pentru a sc[pa de acuza\iile de fraud[ cu care se confrunt[ `n Statele Unite ale Americii. La `ndemnul Dianei, Oliver pleac[ `n Thailanda pentru a `ncerca s[-l conving[ pe fratele s[u s[ se `ntoarc[ acas[ §i s[ suporte rigorile legii, dar este la r`ndul lui cucerit de via\a exotic[ §i efervescent[ din sud-estul Asiei §i se `ndr[goste§te nebune§te de frumoasa §i seduc[toarea localnic[ Lek, o iubit[ ocazional[ a lui Jake, care `l ini\iaz[ `n tainele sexualit[\ii.

Ac\iunea acestei drame cinice cu elemente de umor negru este plasat[ `ntr-o Rom]nie `n care femeile `§i v`nd trupurile pe marginea str[zii pentru un pre\ egal cu cel al unei sticle de bere. Mihai este un profesor de matematic[ de v`rst[ medie din Bucure§ti, stresat, deziluzionat §i nefericit din cauza compromisurilor pe care `l for\eaz[ s[ le fac[ directoarea §colii la care pred[. ~ntr-o zi de week-end Mihai pleac[ `mpreun[ cu iubita lui Sweetie pentru a se relaxa la un picnic `n afara Capitalei, dar femeia love§te cu ma§ina o t`n[r[ prostituat[ pe un drum l[turalnic de \ar[ §i, crez`nd c[ au ucis-o din impruden\[, cei doi intr[ `n panic[ §i `ncep s[ se certe asupra modului `n care ar trebui s[ abordeze problema. ~n vreme ce Mihai dore§te s[ raporteze accidentul la poli\ie, Sweetie `l convinge s[ arunce trupul `n ma§ina §i s[ `l abandoneze ulterior `ntr-o p[dure.

MARILENA ROM}NIA (2008) Regia:Mircea Daneliuc Cu: Cecilia Barbora, Nicodim Ungureanu Dram[/Thriller Durata: 127 minute TIMI± 15:30; 18:00; 20:30

CAOTICA ANA SPANIA (2007) Regia: Julio Medem Cu: Manuela Velles, Charlotte Rampling Comedie/Dram[ Durata: 118 minute STUDIO 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

Haotica Ana este o c[l[torie a Anei pe parcursul a patru ani din via\a ei, de la 18 la 22 de ani. O num[r[toare invers[, 10, 9, 8, 7... p`n[ la 0, ca `n hipnoz[, o num[r[toare de-a lungul c[reia Ana `§i va da seama c[ nu tr[ie§te singur[, c[ existen\a ei pare continuarea altor vie\i ale altor tinere, care au murit tragic, dar continu[ s[ tr[iasc[ `n subcon§tientul ei. Acesta este haosul Anei. "Haotica Ana" e, de altfel, cea mai preten\ioas[ pelicul[ al lui Medem la capitolul loca\ii. S-a filmat §i `n Spania, dar §i la New York, `n Arizona ori Sahara. Julio Medem vine cu o stilistic[ arboricol[, asem[n[toare pe undeva picturilor lui Rousseau Vame§ul. Cadrele sale s`nt colorate viu §i mereu dispuse s[ se deschid[ spre altceva.

Jake, care `§i risipe§te to\i banii pe b[uturi alcoolice, droguri §i prostituate nu pare a avea nicio inten\ie de a reveni `n \ara natal[, iar Oliver `ncepe s[ aprecieze din ce `n ce mai mult experien\ele extreme pe care i le prilejuie§te sejurul `n Chiang Mai. Regele elefant, un film deosebit, despre pericolul de a te pierde `n labirintul autocomp[timirii creat de propriile vinov[\ii §i reg[sirea valorilor din tine §i din jur.

Prostituata pe nume Ana se dovede§te a nu fi moart[ §i nici grav r[nit[, iar dup[ ce `§i revine din starea de incon§tien\[ se insinueaz[ u§or-u§or `n vie\ile lor, dezv[luind natura clandestin[ a rela\iei amoroase a celor doi §i sco\`nd `n eviden\[ toate fisurile leg[turii lor intime, de vreme ce Mihai o consider[ interesant[ §i senzual[, iar Sweetie - care este c[s[torit[ cu un alt b[rbat - devine geloas[ §i posesiv[.

THE ELEPHANT KING S.U.A.(2006) Regia: Seth Grossman Cu: Ellen Burstyn, Tate Ellington Dram[ Durata: 92 minute DACIA 11:00; 14:00; 17:00; 20:00

PESCUIT SPORTIV ROM}NIA (2009) Regia:Adrian Sitaru Cu: Adrian Titieni, Ioana Flora Dram[ Durata: 84 minute ARTA 15:00; 17:30; 20:00

www.24fun.ro ] 23


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie de grafic[ Expune: Matyas Laszlo (09 martie-09 aprilie) GALERIA ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 CAFE DES BOUQUINISTES Str.Janos Bolyai, nr.3 Tel. 0753 368 045 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3 Tel. 0256433094 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256 407058 kultur@kulturzentrumtemeswar.ro Expozitie de fotografii Acas[ Studen\ii timio§reni `§i portreteaz[ concet[\enii (18 martie-03 aprilie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro

CAFEKULTOURE di\ia a 5-a a S[pt[m`nii Cafenelelor Proiec\ii / Mim[ / Performance / Concert / Expozi\ie de fotografie `n diferite cafenele din centrul ora§ului (30 martie-05 aprilie) Expozi\ie 10 Cuvinte Pentru M`ine Expun: Doru Dumitrescu, Filip Petcu §i elevi §i studen\i din sud-vestul Rom]niei Expozi\ia are loc `n cadrul S[pt[m`nii Limbii Franceze §i une§te crea\ia artistic[ cu produc\iile scrise. (20 martie-06 aprilie) CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel. 0256499341 CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie de pictur[ Relocuirea Copil[riei

Expune: Andreea Foanene (09 martie-03 aprilie) Expozi\ie de arhitectur[ Arheologie portabil[ Expune: Liviu Epura§ (06 aprilie-01 mai) FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256592651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei 6, Tel: 0256492452 L:12.00-20.00, Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie de grafic[ Expune: Alexandru Jakabhazi (20 martie-03 aprilie) Expozi\ie de pictur[ Expune: Matei Ga§par (03 aprilie-16 aprilie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie de desen Celei Mai Frumoase Expune: Timea Ciora (23 martie-22 aprilie) Expozi\ie: Despre Necontenita Fantazare Expune: Victor Gingiu (09 martie-03 aprilie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON Patrimoniu din Banat - Un caiet de modele de zugr[vite din secolul al XVIII-lea Con\ine `n original unul dintre cele trei caiete de modele de art[ religioas[ existente pe teritoriul Rom]niei, al[turi de icoane §i plan§e de restaurare. (10 martie-26 aprilie) Expozi\ie de arhitectur[ "Andreescu & Gaivoronschi" Expune: Ioan Andreescu §i Vlad Gaivoronschi Orar zilnic de la 10.00-18.00 (luni inchis) (28 martie-12 aprilie)

GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie Loca\ie: Galeria de art[ Noel Expozi\ie de pictur[ Expune: Andrei Medinski (15 martie-31 martie) PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0256409119, 0722265471 Expozi\ie de fotografie Femme Expune: Lucian Sp[tariu (26 februarie-12 aprilie) Expozi\ie de fotografie Contraste Expune: Andreea Bodor (26 martie-09 aprilie) TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD CAFE BOHEMA `n incinta Teatrului Clasic Ioan Slavici, etaj I Expozitie de pictur[ §i grafic[ Confort Trei Expune: Dana Todor (02-22 aprilie)

MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[

COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[ Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie

MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1, Tel: 0256225588

MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2

MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1, Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON

24 ] www.24fun.ro

L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare). Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256 499 908 Fax: 0256 201 288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari REMEMBER dup[ Mateiu I. Caragiale un spectacol de R[zvan Mazilu Cu: R[zvan Mazilu §i Ion Rizea Decoruri & video: Dionisis Christofilogiannis Costume: R[zvan Mazilu Sound design: Vlaicu Golcea Light design: Florian Putere Sala TNT (s`mb[t[, 04 aprilie, ora 19.00) (duminic[, 05 aprilie, ora 19.00) BOALA FAMILIEI M de Fausto Paravidino un spectacol de Radu Afrim Cu: Ion Rizea, Claudia Ieremia, Eugen Jebeleanu, Colin Buzoianu, M[lina Manovici, Victor Manovici Sala 2 (luni, 06 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. Rezerv[ri: tel. 0256 201291 sau fax. 0256 201293 C~NT{REA|A CHEAL{ Autor: Eugène Ionesco Traducere Serge Stauffer Distribu\ia: Mr. Smith-Radu Miodrag Vulpe Mrs. Smith-Ioana Iacob Mr. Martin-Rare§ Hontzu Mrs. Martin-Isolde Cobe\ Mary, Slujnica-Olga Török C[pitanul de pompieri-Boris Gaza Decorul §i costumele-George Petre Regia-Alexandru Dabija Traducere-Serge Stauffer Sala TGST (vineri, 03 aprilie, ora 19.00)

26 ] www.24fun.ro

~NTRE PRIETENI O sear[ muzical[ dup[ o idee de Dana Borteanu Coordonarea artistic[: Ida Jarcsek-Gaza Cu: Dana Borteanu, Daniela Török, Harold Schmeltz §i orchestra TGST sub conducerea muzical[ a lui Ioan Opra Scenografia: George Petre Sala TGST (duminic[, 05 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256/434814 Fax.: 0256/494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro COTTON WOOL Autor: Ali Taylor Regia: Barabás Olga Sala Studio (mar\i, 07 aprilie, ora 19.00) PORTRETE ALE PERSONALIT{|ILOR DE RENUME Invitat: Koltai Lajos Hotel Continental (miercuri, 08 aprilie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com GULIVER ~N |ARA P{PU±ILOR de A. Velich Regia Mariana Ivascu La Sediu (vineri, 03 aprilie, ora 10.30) (duminic[, 05 aprilie, ora 11.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Bilete la telefon: 0256 201 117 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro B{RBIERUL DIN SEVILLA Oper[ `n dou[ acte Muzica: Gioacchino Rossini Conducerea muzical[: David Crescenzi Regia artistic[, decorurile §i costumele: Mario De Carlo Concert mae§tri: OIvidiu Rusu, Corina Murgu


Maestru de cor: Laura Mare Asistent regie artistic[: Mugurel Chiril[ Distribu\ia: Figaro-Iordache Basal`c Contele Almaviva-Tony Bardon Bartolo-Peter Hercz Rosina-Diana Bucur Basilio-Octavian Vlaicu Fiorello-Dan Patac] Berta-gabriela Varvari (debut) Ambrosio-Mugurel Chiril[ Ofi\erul-Dan patac[ Notar-Leonard Ivan Regia tehnic[-Elena Soboleanu (luni, 06 aprilie, ora 19.00) MY FAIR LADY Dup[ "Pygmalion" de George Bernard Shaw Musical `n trei acte §i 17 tablouri Muzica: Frederick Loewe Libretul: Alan Jay Lerner Conducerea muzical[: Mihaela Silvia Ro§ca Regia artistic[: Marian Emandi Tiron Decoruri: Grigore Gorduz Costume: Krisztina Nagy Concert mae§tri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu Maestru de cor: Laura Mare Coregrafia: Liana Iancu Distribu\ia: Eliza Doolittle- Diana Ardelean Henry Higgins- Octavian Vlaicu Alfred Doolittle- Marius Iuliu Mare Colonl Pickering- Dan Pataca Freddy Eynsford-Hill- Cristian B[l[§escu D-na Pearce- Liliana Mih[ilescu D-na Higgins- Elena Ciucurel D-na Eynsford-Hil- Carmen Andronescu D-na Hopkins- Nina Zaharescu Jamie- Cosmin Borlovan Harry- Leonard Ivan Karpathy- Mihai Prelipcian C`rciumarul- Dan Spanache Subrete- Alina P]ndici, Diana Chiril[, Elvira Cimponeriu, Adina ±ola Vale\i: Sabin Pl[cinta-Ciurescu, Mugurel Chiril[, Florin Belean O flor[reas[- Lucia Muravschi Majordomul- Mircea Dan Petcu Regina- Carmen Cojocaru Regia tehnic[: Elena Soboleanu (miercuri, 08 aprilie, ora 18.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256/492521 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. Pre\ bilete:10 RON (`ntreg), 5 RON (redus pentru elevi, studen\i, pensionari) CONCERT SIMFONIC Orchestra simfonic[ a Filarmonicii „Banatul" Timi§oara Dirijor: Misha Katz (Fran\a)

Solist[: Alina Bercu Program: J. Sibelius: Finlandia, op. 27 Ed. Grieg: Concertul `n la minor pentru pian §i orchestr[, op. 16 C. Saint-Saëns: Simfonia a III-a `n do minor, op.78 Sala Capitol (vineri, 03 aprilie, ora 19.00) CASA STUDEN|ILOR TIMI±OARA Bd. Regele Carol I 9 Tel. 0256496711 casastudentilortm@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724 592 379/0745 777 035

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ARAD ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu e- mail: kamaraszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro ] 27


VINERI 3 APRILIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT C~NT{REA|A CHEAL{ Sala TGST Ora: 19.00 TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” GULIVER ~N |ARA P{PU±ILOR La Sediu Ora: 10.30 FILARMONICA „BANATUL” CONCERT SIMFONIC Sala Capitol Ora: 19.00

FILME Marilena Timi§ 15:30, 18.00, 20.30 Haotica Anna Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by

28 ] www.24fun.ro

Dj Benito Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n Club, Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00 D' ARC Retro Party Music by Georgia

PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka THE NOTE Fashionista Show de travesti\i cu trupa Las Reinas, Dj. La Reina Mala YOUTOPIA CLUB Party Club Zone CLUB NERV (ARAD) Concert WaW

HEAVEN STUDIO Party Special Guest Adrian Eftimie KOMODO Old School Disco Dj Da S@intOra: 22.00 LEMON 2 CLUB All Hits Party, Ora: 22.00 NO NAME Blackout Friday Hip Hop and RnB, Reggae & Electro Hip Hop Cu Tha-vi, Flow, Limun

CHEFURI CCCP (~n incinta The Note) CCCP is on fire Doamnele §i domni§oarele au intrarea gratuit CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00

Cafenea D' Arc Performance muzical-vizual Cu Julien Cadoret (Fran\a) Ora: 20.00 HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman

Haotica Anna Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

S~MB{T{ 4 APRILIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL "MIHAI EMINESCU" TIMI±OARA REMEMBER Sala TNT Ora: 19.00

FILME Marilena Timi§ 15:30, 18.00, 20.30

CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n club Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00 D' ARC Club D'Arc Party music by Alex Cafenea D'Arc Party music by Kuky HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Party


KOMODO Old School Disco Dj Da S@int Ora: 23.00

THE NOTE Latino dance & party Cu DJ Laurencio Intrare liber[

LEMON 2 CLUB All Hits Party Ora: 22.00 NO NAME Party PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka WHY-NOT All hits party Ora: 22.00-05.00 YOUTOPIA CLUB Party Mistique Night

DUMINIC{ 5 APRILIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA REMEMBER Sala TNT Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT ~NTRE PRIETENI Sala TGST Ora: 19.00 TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” GULIVER ~N |ARA P{PU±ILOR La Sediu Ora: 11.00

FILME

CHEFURI CLUB PORTO ARTE Pirate Lounge `n club Ora: 21.00 HAPPY CLUB Happy band Muzica live Ora: 22.00 KOMODO Retro, Disco, Remix Hits Ora: 23.00

30 ] www.24fun.ro

Marilena Timi§ 15:30, 18.00, 20.30

THE NOTE Party Rock'n'Roll Cu DJ Morun Mix de rock, alternative, indie Proiec\ii, concerte tari, arti§ti de renume

Haotica Anna Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

LUNI 6 APRILIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA BOALA FAMILIEI M Sala 2 Ora: 19.00

CHEFURI CCCP (~n incinta The Note) Student Power Night Doamnele §i domni§oarele au intrarea gratuit[ D'ARC Club D'Arc Party music by Melloman

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA B{RBIERUL DIN SEVILLA Ora: 19.00

HAPPY CLUB Retro Party Cu: Dj. Jo Ora: 22.00

FILME

VAN GRAPH K FE RADIO ANONIM live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00

Marilena Timi§ 15:30, 18.00, 20.30 Haotica Anna Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI JAZZ CLUB POD 16 Centrul Cultural Gong Mobil Concert emisiune Arpi Kajtar Storyteller Guitar Ora: 20.00 HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

Marilena Timi§ 15:30, 18.00, 20.30 Haotica Anna Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

FILME

MAR|I 7 APRILIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY COTTON WOOL Sala Studio Ora: 19.00 JAZZ CLUB POD 16 Centrul Cultural Gong Mobil Istoria Filmului Jean Luc Godard Cu sufletul la gur[ (Fran\a 1960) Ora: 20.00

YOUTOPIA Party Sear[ studen\easc[

MIERCURI 8 APRILIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY PORTRETE ALE PERSONALIT{|ILOR DE RENUME Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA MY FAIR LADY Ora: 18.00

FILME Marilena Timi§ 15:30, 18.00, 20.30 Haotica Anna Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

JOI 9 APRILIE FILME Marilena Timi§ 15:30, 18.00, 20.30 Haotica Anna Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CCCP (`n incinta The Note) Retro & Russian Party Doamnel §i domni§oarele au intrarea gratuit[ D’ARC Club D'Arc Retro Party Music by Kuky Cafenea D' Arc Party Music by Alex HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman LEMON 2 CLUB Sear[ S`rbeasc[ Dj. Meggy Ora: 22.00 NO NAME Sear[ studen\easc[ THE NOTE Housexy Cu DJ Elless Intrare liber[ VAN GRAPH K FE Babalonia Tropical Soundclash Cu: DuBase, Leizaboy, K-lu §i Injektah Salsa Dura, Boogaloo, Cumbia, Batucada, Kuduro, Afrorave, Reggae, Dub, Tropical Bass Ora: 21.00

CHEFURI

YOUTOPIA CLUB Party Duelul genera\iilor Sear[ studen\easc[

HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

CLUB HAZARD (ARAD) Concert WaW


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i ma-nageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

CENTRUL BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 10 et.3 (City Business Centre) Tel. 0256200638, 0728969285 www.berlitz.ro info.timisoara@berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[,

francez[ §i rom]n[ pentru str[ini predate prin renumita metod[ Berlitz® §i cu materiale originale. Programe online §i `n clase virtuale. Cursuri individuale §i de grup. Preg[tire specializat[ pentru examene lingvistice interna\ionale.

nuitatea promov[rii §i difuz[rii culturii §i limbii franceze `n aceast[ parte a Europei.

BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS FUNDA|IA STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel. 0256494390, 0356809991 Email:office@studentplus.ro Web: www.studentplus.ro www.business-plus.ro www.infoo.ro Teste interna\ionale TOEIC, TFI, TOEFL. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Portughez[, Spaniol, Olandez[, Rom]n[, Preg[tire teste Cambridge, TOEFL, IELTS, TFI

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro Prin intermediul extinderii ofertei de cursuri de limba german[, a bibliotecii germane, c`t §i a ofertei variate de evenimente sunt viza\i to\i timi§orenii care doresc s[ `mbine tradi\ia german[ din regiune cu o orientare european[ modern[.

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului.

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro Centrul Cultural Francez v[ propune activit[\i culturale variate care valorizeaz[ t`n[ra crea\ie contemporan[, cursuri de limba francez[ pentru copii §i adul\i, o bogat[ bibliotec[ francez[, un sector activ de cooperare lingvistic[. CCF r[m`ne un element esen\ial pentru conti-

32 ] www.24fun.ro

CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac, nr. 22 Dumbravita (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning si vanzari moto. Web: www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. E-mail: contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro ] 33


TIMIÂąOARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6, Tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. Iano§ Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, masaj, solar, kinetoterapie, aerobic, taebo, arte martiale. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

34 ] www.24fun.ro


CRYSTAL COSMETICS Str 1 decembrie nr.90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale. MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, Nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586

PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termo-sauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906 SALON EDISA str. Odobescu 2 Tel. 0256490675 e-mail: edisa@mail.dnttm.ro Salon Edisa Beauty Center v[ ofer[ o gam[ larg[ de produse §i servicii de calitate: frizerie pentru copii §i b[rba\i; manichiur[ §i pedichiur[, pictur[ §i strasuri, fitness cu o aparatur[ ultra modern[; cosmetic[, tratamente Academic; make-up permanent; saun[ uscat[ §i umed[; coafur[ cu m[rci ca Wella, Schwarzkopf;

extensii de p[r natural; masaj anticelulitic §i relaxant. Orar: L-V: 08-20, S: 08-18 Alegi Edisa, alegi s[ fii mai frumoas[. SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728 500 555, 0356 455 570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim

www.24fun.ro ] 35


clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

SOL PASION Str. 1 Decembrie, nr.4 (Pia\a N. B[lcescu) Tel. 0721 642 285, 0730 617 386 Solar, coafur[, masaj. Cursuri de aerobic, tae bo, taekwon do pentru copii §i adul\i §i karate pentru copii. ~n cur`nd manichiur[ §i pedichiur[

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel: 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str: Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele biserici din Sinaia) tel: 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

ARAD

SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar.

FERRARA Hotel Continental

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite!

GUINOT CENTER Str. Caius iacob Tel. 0257338255

PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[.

ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN tel: 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[

GOLD GYM Str. Cozia 3 tel. 0257211899 Sal[ fitness

M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 Tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal Tel. 0257282 019

RAVEN TATTOO Piata Sf. Gheorghe 3 Tel. 0723764658 Orar: L-S: 12.00-18.00. Salon de tatuaje §i piercing. Tatuaje cosmetice. Tatuaje temporare. Airbrush (pictura cu aerograf). Montaj bijuterii (intime §i cercei). Calitate. Materiale de unic[ folosin\[. Distribu\ie aparatur[ pentru tatuaje si piercing. Acum §i `n Arad!

36 ] www.24fun.ro

SOLISUN P-\a UTA, str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436. Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie Tel. 0257280085


Obezitatea la copii Micile porecle “grasu, grasu-compasu, butoia§ ,minge, etc” s`nt din ce `n ce mai frecvente pe buzele tuturor c`nd ne referim la copii. P`n[ unde vorbim de normalitate §i c`nd dep[§im aceast[ grani\[ c`nd vine vorba de greutatea copiilor? Se poate calcula foarte simplu pe baza unor studii statistice astfel: `n primele 4 luni copilul trebuie s[ ia `n greutate c`te 750g/luna, apoi `n lunile 5-8 c`te 500 g/lun[, iar `n lunile 9-12 c`te 250g/lun[, urm`nd apoi un surplus firesc de c`te 2 kg/an. La copii peste doi ani calculul este simplu: 9+2xv`rsta(`n ani). Fa\[ de aceste standarde se accepta o varia\ie – considerat[ §i ea normal[ de 10% (cu plus sau minus, dup[ caz). C`nd vorbim de obezitate? ~n primul r`nd c`nd dep[§im acest standard cu peste 15%, apoi se mai iau `n calcul §i circumferin\a abdominal[, toracic[, pliul cutanat. Ce poate cauza obezitatea? Primul nostru g`nd este – alimenta\ia. ±i avem mare dreptate. Aten\ie `ns[ c[ci s`nt §i unele boli hormonale care pot duce la acest sindrom al obezit[\ii §i care trebuiesc eliminate prin control la medic specialist. C`teva reguli pentru a nu cre§te copii obezi: - a nu se `ncepe diversificarea sugarului sub v`rsta de 4 luni dec`t la sfatul medicului pediatru

38 ] www.24fun.ro

- a se evita preparatele `n cas[ pe baz[ de gri§, orez, biscui\i - a se respecta programul de diversificare propus de medicul pediatru (a nu se oferi mezeluri, chipsuri, sarmale, dulciuri sub v`rsta de un an) - stabilirea unui program de mas[ – a nu se oferi m`ncare pentru lini§tirea copilului (putem oferi fructe) - evitarea adaosului de zah[r p`n[ la v`rsta de un an - `ncurajarea al[ptatului la s`n - respectarea instruc\iunilor de preparare a laptelui praf Ce e r[u `n a avea un copil mai dolof[nel? Am §i eu de ce s[ `l prind c`nd mi-e drag! E adev[rat c[ ace§ti copila§i s`nt foarte dragi, dar g`ndi\i-v[ la c`teva aspecte: inima lor deja trebuie s[ munceasc[ `n plus pentru a hr[ni aceste \esuturi `n plus, oasele-`nc[ incomplet formate trebuie s[ “care” toat[ greutatea `n plus, \esutul adipos format acum nu va disp[rea niciodat[ cu `naintarea `n v`rst[, iar nevoile celulare fiind mult mai mari predispun copilul la anemii §i alte tipuri de caren\e. ~n concluzie - haide\i s[ cre§tem copii s[n[to§i (mai sl[bu\ c[ e dr[gu\) §i s[ renun\[m la conceptul b[n[\ean c[ trebuie hr[ni\i cu pit[ §i slan[ s[ ai de ce apuca - nu vezi c[ e doar piele §i os?! (ce e r[u dac[ `i dai doar o buc[\ic[ - s[ simt[ §i el gustul)

dr. Ioana V]rtosu www.mamicafarafrica.ro


GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin (fost[ Textili§tilor) Nr. 19 Tel. 0256294958 Mobil: 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, nr. 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber Alte activit[\i- karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[, nr. 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa, nr.9 (C. Lipovei) Tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes, nr.33 (zona vile Timi§oara-Dumbr[vi\a) Tel. 0256211743 Mobil: 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro E-mail: cristinyus@yahoo.com, cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[.

CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 9 0256.244.400 www.babeljunior.ro office@babelcenter.ro cursuri copii 4-17 ani - limbi straine: grupe restrânse, niveluri similare, pregatire examene internationale - laborator engleza/ germana: experimente, aplicatii practice - arte: grafica&pictura, film, muzica, teatru cursuri adolescenti: din 6 oct. DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Servicii oferite: Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, face-painting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

PALESTRE Str. Livezilor, nr. 40A Tel. 0256472538 Mobil: 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde : - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge NOU : junior summer camp `n Irlanda

CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161 Mobil: 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro Activit[\i desf[§urate: cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center “Smart” Str.Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 E-mail: sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro

Fuste tutu §i pa§i de balet Povestea aceasta am s[ v-o spun eu, piticul cel buc[lat. O s[ `n\elege\i imediat de ce! De c`teva zile `ncoace, fetele noastre au devenit obsedate de... balet! Domni§oarele V[cu\[, domni§oara ±iret §i p[pu§a Ana au g[sit `ntr-o cutie casete vechi cu balerine §i nu fac altceva dec`t s[ se uite la ele §i s[ danseze prin cas[! ~§i doresc fuste tutu, colorate §i balerini roz lega\i pe picioru§e. "Oh, eu a§ vrea o fust[ bleu!", spune domni§oara V[cu\[. "Iar eu... un balerin mov cu paiete!" continu[ domni§oara ±iret. "Eu le-a§ vrea pe am`ndou[", r`de vesel[ p[pu§a Ana. ±i gata pauza de poveste, `ncep iar[ s[ danseze gra\ios prin camer[. Se `nv`rt, se rotesc, fac valuri, toate `n v`rful dege\elelor lor. Au f[cut din cear§afuri, fuste §i nu se opresc dec`t din c`nd `n c`nd §i viseaz[ cu ochii deschi§i. Maia le prive§te cu ochi pl`ng[cioi§i §i nu vrea s[ intre `n joc. Nici s[ ne spun[ ce are nu vrea! Brusc se ridic[ de la locul ei §i se `ndreapt[ spre dulap. Scoate cu greu o cutie mare §i o deschide. Ies la iveal[ fusti\e tutu §i balerini `n toate culorile... "Am §i uitat c[ le am" spune ea. "Anul trecut am f[cut §i eu balet, `ns[ eram cea mai micu\[ din grup, nimeni nu m[ b[ga `n seam[, nimeni nu m[ ajuta, to\i se `nghesuiau `naintea mea... a§a c[ am decis s[ nu mai merg!" spune ea trist[. Cele trei balerine din camera albastr[ o privesc mirate. "Dar pute\i s[ lua\i §i voi c`te o fusti\[ sau un balerin... §i..." continu[ ea. "±i dans[m `mpreun[!", spune p[pu§a Ana care deja s-a `mbr[cat cu o fusti\[ mov §i se preg[te§te s[-§i pun[ §i balerinii `n picioare. "Da, ne preg[tim §i facem o reprezenta\ie toate patru! ~n fond, tu e§ti singura care a mers la cursuri de balet. Ne po\i `nv[\a §i pe noi!", strig[ vesel[ domni§oara ±iret care `ncearc[ un balerin. Maia e deja mai vesel[, z`mbe§te cu `ncredere §i `§i aminte§te ce a `nv[\at. Daseaz[ toate acum, gra\ioase. Ceilal\i stau §i le privesc: un curcubeu de tul a invadat camera iar muzica se aude lin. E a§a de frumos `nc`t am decis s[ v[ povestesc §i vou[ ce s-a `nt`mplat! Tare mi-a§ fi dorit s[ fi\i §i voi aici s[ vede\i... poate data viitoare!

Alexandra Pintea (allexa_p@yahoo.com) www.24fun.ro ] 39


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

40 ] www.24fun.ro

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) Tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25 Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47


Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD L'Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro CHIC P-\a G[rii GEMI CENTER Str.Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit,un personal profesionist §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro ] 41


Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card!

TIMI±OARA

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis.

42 ] www.24fun.ro

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro .drive it! GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

HAPPY AUTO RENT A CAR Cel mai specializat site de `nchirieri ma§ini `n regim rent a car din Rom]nia! O gam[ larg[ de oferte §i pachete promo\ionale f[r[ concuren\[! Pre\uri `ncep`nd de la 19 Euro/zi. NOU: transport persoane microbus 8+1. Cu noi ajungi la destina\ie! La orice destina\ie. Tel: 0256489631,

0723383663, 0728862479 www.happy-rent.ro, office@happy-rent.ro FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

±coala Tudo- cele mai bune pre\uri dinora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257 244244

SCOALA DE SOFERI ALFA cat.A, B, C, C+E, D Cel mai avantajos pret!!! Str. Gh. Lazar, nr. 17, et.1 Tel: 0256/210.504, 0730.556.451 Scoala de soferi Tomas Alfa va ofera cele mai bune conditii pentru a putea deprinde tehnicile condusului si promovarea examenului auto: gama diverisficata de masini noi (Dacii Logan,Skoda Fabia, Peugeot 206, Opel Astra, Chevrolette Spark, camion cu remorca si motociclete), o sala de curs dotata la standarde europene si instructori profesionisti, cu multa rabdare. Toate ascestea pentru a fi sigur pe dumneavostra în momentul în care sunteti la volan. TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943

TAXI EUROPA Tel. 275.555 TAXI VERBITA Tel. 944 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 281.995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 219.508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 281.474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 220.060 Fax: 220.050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 216.669 Fax: 216.629


TIMI±OARA BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 245 993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, Tel. 0256207837 CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990

44 ] www.24fun.ro

Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 Nou, cu camere spa\ioase §i elegante, simple, duble §i garsoniere, hotelul e dotat cu instala\ie de climatizare, camere pentru fum[tori §i nefum[tori, televiziune prin cablu, telefoane `n camer[, acces la internet, restaurant, teras[ §i parcare privat[. Totul pentru confortul dumneavoastr[, astfel `nc]t ve\i dori s[ reveni\i! www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare


sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON Camer[ single 90 RON. Incheiem contracte avantajoase cu firme.

VILA CASA DEL SOLE Str. Romulus 12 Tel: 0256496993, 0356457771 Mobil: 0728444614 www.casadelsole.ro office@casadelsole.ro Vila clasic[ amenajat[ cu elegan\[ §i dotat[ la standarde speciale. 18 camere.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro

HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete , mese festive, cocktail- uri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204 038 V[ st[m la dispozi\ie mai ales pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

www.24fun.ro ] 45


+40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele.

BOAVISTA Aleea F. C.Ripensia 7A Tel. 0256309409

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269,

46 ] www.24fun.ro

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte

Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei Tel. 0257281.845

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153

HOTEL COANDI C. Romanilor, Tel. 0257287777

HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat Tel. 0257285.499 HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25

HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251.282 ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188, P[durea Ceala Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (zona Lipovei) Tel. 0730 446 644, 0256 233 355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14 Tel. 490298 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 Tel. 202405 EVIAN' S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com

48 ] www.24fun.ro

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu Tel. 0256435201 GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3 KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611 FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 www.restaurant-flora.go.ro Oaza culinar[ pe malul Beg[i, v[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri


Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00 Teras[ `n Pia\a Unirii RESTAURANT LA LEUL DE AUR str. M[r[§e§ti 12 tel: 0256295318, 0770422716, 0728444618 Readuce c[ldura, intimitatea §i pitorescul perioadei interbelice. Din 26 septembrie vine `n `nt`mpinarea nostalgicilor Timi§oarei de demult.

PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033 PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! PIZZERIA 3+1

Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 (`n Pia\a Maria) Tel: 498.200/ 492.535 www.3plus1.gsmguide.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti)

Tel. 0256212866 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis RESTAURANT AQUARIUM În cel mai înalt restaurant din Timisoara, orasul e la picioarele tale! City Business Center, etaj 6 Tel: 0356170380, 07770422816, 0728444618 RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 309424 Specific italian §i interna\ional

www.24fun.ro ] 49


SABRES Str. Craiova 1 Rezerv[ri: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. Teras[. www.sabres.ro RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro

50 ] www.24fun.ro

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Rezerv[ri: Tel.: 206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514 PICCOLO Str. Criยงan 12 Tel: 0257.257.259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 270.772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

ARAD

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mureยง Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ aยงtept[m `ntr-o ambian\[ primitoare

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400


JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel 0257 284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 Tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 Tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 Tel. 0357401401 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188 P[durea Ceala Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane

www.24fun.ro ] 51


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

OLD BOY'S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 Orar: zilnic 19.00-02.00 D'ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

52 ] www.24fun.ro

SESTO SENSO Pia\a Operei (Modex) Orar: 22.00-06.00 Rezerv[ri: 0771 546 570 0771 546 575 www.sestosenso.ro


Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 BRONX BAR Str Unirii. Non stop.

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Coยงbuc 1 (Pia\a Unirii) info & rezerv[ri: 0731349020, 0731349022

WHY NOT Peciu Nou, Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 GENOVESSE Str. Episcopiei 11, 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

THE NOTE Str. Mehadia Lounge: M-D: 17.00-03.00 Shake: V-S: 21.00-05.00 tel: 294719, 0722692111 www.thenote.ro VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24.

ARAD

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 CLUB MARQUISE The best club in Arad B-dul. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri 0753254581

CLUB NOISE Soon in Arad

Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca "Mihai Popovici" Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cunoยงtin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00) Internet wireless

MOOSKEA Str. Timiยง

VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks.

CLUB ROCK NERV Bd. Revolutiei 73 (Palatul Cenad)

VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro ] 53


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I

SPIRIT CAFFE Str. Mercy, Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE MODE Piata Unirii nr. 5, tel 0728444785 L-V:8-24, S:10-02, D10-24 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1, Tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D'ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO!

CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 Regim de club CLIQUE-CAFFE B-dul Decebal, nr. 22 Electronic music, chillout, lounge, downtempo. Free Wi-Fi. Clique_Arad@yahoo.com CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

ERICK'S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, Tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP!

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

OPERA P-\a Victoriei 6, Tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO!

K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848

OLLI CAFE Str. Daliei 14, Tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie. OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

54 ] www.24fun.ro

HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0742817416 CLUB MARQUISE The Best Club in Arad Str. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri la 0753 254 581 SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822 THREE BEAN COFFEE Str. Mihai Eminescu, nr. 28 Tel. 0257282188 Produse din cafea proasp[t pr[jit[ §i la GO. Panini din piept de pui, aripioare, cartofi pr[ji\i TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


56 DE PAGINI

GRATUIT

ANUL IV NR. 147

3 - 9 APRILIE 2009

TIMI±OARA §i ARAD

24Fun Timisoara & Arad nr. 147, 3-9 aprilie  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati lo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you