Page 1

56 DE PAGINI

GRATUIT

ANUL IV NR. 146

27 MARTIE - 2 APRILIE 2009

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

27 martie - 2 aprilie 2009 info

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Jean-Lorin Sterian Lucian Mircu

4 6 8 12

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

foto Razvan Voiculescu

Bravos, poli\ie! de Robert ±erban La judecata de apoi a §oferilor, cu to\ii vom ajunge-n purgatoriu, dar f[r[ carnete. E sigur! Nu exist[ conduc[tor auto rom]n care s[ nu aib[, `n absolut (iat[, lucr[m cu chestii tari), mii de puncte penalizare. P[i cui i s-a `nt`mplat s[ nu treac[ pe-un ro§u, pe-un galben, s[ nu taie linia continu[, linia dubl[, s[ nu uite s[ semnalizeze, s[-§i pun[ centura de siguran\[? Cine n-a parcat aiurea (fiindc[ n-a avut unde, bine`n\eles), cine n-a claxonat unde nu era voie, cine nu s-a b[gat fie §i 10 metri pe interzis, cine, cine, cine n-a dep[§it viteza legal[ prin localit[\i §i `n afara lor? Nicio m`n[ ridicat[,

10 14 16 18 20

niciun driver pur? Cum, n-a\i acordat `ntotdeauna prioritate pietonului §i i-a\i luat ni\el... fa\a? Norocul nostru, al tuturor, e c[ nu ne-a v[zut poli\ia. Iar c`nd ne-a v[zut §i nu ne-a ars la portofel sau carne\el, a `nsemnat c[ au fost b[ie\i `n\eleg[tori care §tiu §i ei... `n\elepciunea care zice c[ “omul e supus gre§elii”. Toate acestea s`nt de iertat. P[rerea mea! Dar pentru una v[d c[ nici domnii `n uniforme, cu chipie pe cap §i girofaruri deasupra ma§inilor n-au mil[, §i, `n mod sigur, nici Cel de Sus. De fapt, nu-i vorba de gre§eal[, ci de o nesim\ire f[r[ margini, sor[ bun[ cu cinismul. Cum s[ nu tragi domne'

imediat pe dreapta c`nd auzi sirena salv[rii? Cum s[ nu faci, b[i, nesim\il[, loc unei ma§ini care lupt[ cu timpul ca s[ salveze via\a unui om? Nu te g`nde§ti c[ ai putea s[ fii chiar tu `ntins pe targ[? A§a c[ jos p[l[ria pentru ac\iunea poli\iei timi§orene de a sta cu ma`inile lor `n spatele salv[rii §i de a-i trage pe dreapta (sper ca pentru c`teva luni!) pe cei care n-au buc[.

robiserban@yahoo.com

Editor: S.C. BAZAR MEDIA BANAT S.R.L Redac\ie: Tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5 Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Valentina Jeremic, R[zvan Bordianu, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, R[zvan Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Tipar: Marinex Print Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Technik die begeistert. Ok. Cine zice c[ nu po\i uni extremele? Cine zice c[ un preot vorbind la mobil e ciudat? Cine zice c[ nu-\i po\i respecta p[rin\ii contrazic`ndu-i? Cine a zis c[ un stick de patru giga nu poate transporta volume de poezii? Cine zice c[ `ntr-o ma§in[ cu abs, ets §i gps nu se pot opri curentul §i timpul pentru doi `ndr[gosti\i? Cine spune c[ prin r[nile moi ale trecutului nu pot cre§te niciodat[ aripile albe ale speran\ei? Dar cine pretinde c[ Dumnezeu nu poate veni prin internet? De ce credem c[ nu se pot face cl[diri §i `nalte dar §i frumoase? Cine are nesim\irea s[ spun[ c[ inginerii nu viseaz[? C[ Maria Callas trebuia s[ r[m`n[ ne`nregistrat[? C[ o via\[ salvat[ de dializ[ e mai ieftin[? C[ Tarkovsky trebuia s[ se fac[ pictor rupestru? De ce nu putem vedea lumea `n frumos §i ur`t §i trebuie s-o `mp[r\im `n trecut §i viitor? Pentru unii, trecutul e o lad[ de gunoi. Pentru al\ii, viitorul e

4 ] www.24fun.ro

Unu §i zero se joac[-n curte de Mihai Dobrovolschi de-a tehnologia un cataclism. G[sesc asta imatur, mi se pare la fel de dizarmonic s[ pl`ngi pentru copil[rie cum `mi pare frica de b[tr`ne\e. Pot vedea fr`nturi de infinit pe-un dvd, pot printa eternitatea cu laser, pot l[crima privind un LCD, pot `nc[lzi inimi printr-o anten[, pot salva o p[dure dintr-un satelit. Iubesc via\a, iubesc ce e frumos din ea, iubesc tehnologia, iubesc ce e uman `n ea. Vreau s[ pun digitalul modern §i neclarul clasic s[-§i dea

m`na, s[-i `mpac §i s[ m[-mprietenesc cu ei. V[ scriu aceste r`nduri de la \ar[, auzind p[s[ri `n curte, v[z`nd soarele cum aprinde u§or §i `n f`§ii oblice lemnul zg`riat al mesei §i tastatura alb[ a toughbook-ului cu modem de internet mobile `ncorporat. Ce s[-\i spun, badea multemedia… ~ncerca\i! E proasp[t!

www.dob.ro


www-u uri, situa\ii, amuzamente Politrucii [§tia din grupul G20 care se agit[ ca s[ ie§im, cic[, din criz[, s-au vorbit s[ nu mai `nchid[ ochii la felul `n care multina\ionalele §i b[ie\ii de§tep\i `nv`rt paralele prin paradisurile fiscale, ca s[ scape de taxe. Asta la nivel de declara\ii, c[ `n practic[ ce se `nt`mpl[? P[i s[ lu[m de pild[ (nu, nu cazul dumitale, nenea Hora\iu, §i nici calul…) gigantul american din domeniul asigur[rilor, AIG, care a avut pe 2008 pierderi record de aproape 100 de miliarde (!) de dolari §i pentru care vistiernicii de la Washington au scos ajutoare de 170 de miliarde… AIG le d[ acum §efilor care au dus compania de r`p[, prime `n valoare de 450 de milioane de dolari! ±i din banii cui? P[i din ai celor care §i-au pierdut casa §i economiile, fraiere! ±i `n afacerea Madoff ce se `nt`mpl[? Escrocul american care a \epuit o gr[mad[ de oameni cu o sum[ care dep[§e§te 50

6 ] www.24fun.ro

S[ tr[ie§ti pl[te§ti! de Tudor |epeneag Escrocul de miliarde, Bernard Madoff, a intrat la p`rnaie, da’ banii ia-i de unde nu-s de miliarde de dolari s-a g`ndit c[ cel mai bine e s[ spun[ c[ el singur e vinovat pentru toate. Justi\ia american[ `l va condamna, desigur, la o gr[mad[ de ani de `nchisoare, dar f[r[ s[ organizeze un adev[rat proces `n care s[ se afle ce s-a `nt`mplat cu banii. Din 50 de miliarde de dolari mai pu\in de un miliard s-a g[sit sub forma de bunuri apar\in`nd familiei

Madoff. Primii participan\i la caritasul lui Madoff §i-au umplut bine buzunarele, iar p[gubi\i au fost ultimii veni\i, printre care §i b[nci europene reputate. P[c[lite? B[ncile s-au jucat de-a capitalismul f[r[ limite §i §i-au rupt nasul iar acum statele le ajut[, pl[tesc oalele sparte… cu banii contribuabilului. A§a e `n via\[: s[ tr[ie§ti pl[te§ti!


cine, unde, c`nd Nu exist[ ceva mai ur`t `n Timi§oara dec`t Gara de Nord. Acolo pute\i merge s[ afla\i la fa\a locului cum arat[ ur`\enia, slinul, indolen\a, acolo pute\i c[l[tori `n timp pe la `nceputurile anilor nou[zeci cu buticuri §i dughene din tabl[ ondulat[ §i cu in§i care `§i beau cafeaua s[rman[ din pahare de plastic sprijini\i de mese §chioape. Dac[ vre\i s[ deveni\i brusc melancolici, frustra\i, neferici\i, plictisi\i §i n[p[di\i de spleen, merge\i de-a lungul §i de-a latul peroanelor §i fixa\i atent tavanele de pe vremea r[posatului Ceau§escu §i analiza\i igrasiile, tencuielile c[zute, pavajele lips[, trotuarele sparte, intra\i `n duhorile de prin s[lile de a§teptare §i, mai ales, da\i o rait[ prin pasajele subterane. Acolo v[ ve\i sim\i asemenea spiritului dantesc r[t[cind prin bolgiile Infernului. Nimic nu e mai umilitor pentru

8 ] www.24fun.ro

Gara de Daniel Vighi ur`\enie, slin, indolen\[ Timi§oara dec`t gara ei. V[ m[rturisesc, dragi cititori, c[ nu pricep ce se `nt`mpl[, am auzit pe un t`n[r domn §ef la un post local de televiziune c[znindu-se vioi s[ ne spun[ ceva despre o firm[ israelian[ care nu §i-a respectat nu §tiu ce obliga\ii contractuale. Tot aud pove§ti publice cu firme care ne trag plase, ca §i c`nd noi, bie\ii c[l[tori, am avea vreo vin[ pentru asta. Bine, bine, le zic

domnilor de la Regional[, [ia din Israel nu §i-au f[cut treaba, dar mizeria, dar jegul de pe pubelele de gunoi, dar nesp[larea din pasajele subterane? Astea tot cu evreii se aranjeaz[. Eu zic c[ solu\ia ar fi s[ cam plece acas[ §efii g[rii, [§tia care se tot spal[ pe m`ini `n public.

www.danielvighi.ro


ecologica Prim[vara, eu m[ g`ndesc la perdele. Cum ar fi dac[ a§ schimba perdeaua aia, din camera cutare, o alt[ culoare, altceva, mai viu, mai colorat, a§a ca s[ `mi mai `nveseleasc[ zilele. Prim[vara, §i administra\ia local[ se g`nde§te la perdele. E adev[rat c[ nu e vorba despre acela§i gen de podoabe, dar important e c[ cei responsabili de prospe\imea ora§ului se g`ndesc §i la altceva dec`t la combina\ii politice. Poluarea atmosferic[, ajuns[ la cote `nalte – p`n[ la frunzele copacilor - se pare c[ e cauza acestui interes. Problema apare de la noxele emise de traficul §i activit[\ile industriale din Timi§oara care duc la decolorarea frunzelor, care decolorare duce la uscarea arborilor. Cei din administra\ia local[ au demarat un proiect, pe o durat[ de doi ani, prin care se vor efectua studii asupra unor “arbori santinel[”,

10 ] www.24fun.ro

Cu perdea, f[r[ perdea de Diana Mitran acum §i altfel selecta\i din c`te §apte specii de copaci din fiecare parc din ora§. ±i cum parcuri s`nt multe, v[ da\i seama c[ va fi de lucru. Studiile vor scoate la iveal[ m[surile cre trebuie luate pentru combaterea polu[rii. ±i se pare c[ elanul nu se opre§te aici. Cei implica\i vor planta patru

perdele forestiere `n urm[toarele zone: Calea ±agului, Calea Lipovei, Calea Buzia§ului §i CET Sud §i vor introduce §i un impozit special pentru firmele poluatoare, banii urm`nd s[ ajung[ `ntr-un “fond verde” §i investi\i `n proiecte ecologice.


happy trend Spitalele `mi provoac[ o stare de le§in. Numai trec`nd pe l`ng[ ele m[ iau `ntreb[rile sumbre, iar de culoarea din obraji nici nu mai pomenesc. Poate fi g`ndul la aerul `nchis de prin saloane care `mi `nfund[ n[rile §i `mi taie respira\ia. Nu vreau s[ vorbesc despre r[u de spitale, ci despre r[ul din ele. Am tot fost `n vizite §i mi-am dat seama c[ peste tot nivelul de tratament e acela§i. De la mic la mare, de la poart[ la asistente §i nu numai. Diferen\a variaz[ c`nd vorbim de planuri tarifare. La poart[ mai pu\in. Urci `n ierarhie, urc[ §i inten\ia cu aten\ia. Weekend-ul trecut, la unul dintre spitalele din ora§, doamna de la poart[ `§i dirija reac\iile `n func\ie de etnia vizitatorilor. Dac[ erau de etnie rrom[, tuna §i fulgera. Ce se mai r[stea la bie\ii oameni, politico§i de altfel. Ace§tia observ`nd acidul din tonul ei, i-au atras aten\ia, pesemne c[ `§i va revizui atitudinea.

12 ] www.24fun.ro

De prin spitale de Diana Petru\ e ur`t Dar ce s[ auzi? Respectiva s-a enervat §i mai tare, poate, poate oamenilor le va veni vreo idee valoroas[. Vine liftul, urc. Ies din lift, m[ a§ez pe un fotoliu §i observ. O asistent[ `mpinge un scaun cu rotile. ~n scaun un domn, care mul\umit de concentra\ia de bun[tate a d`nsei, ofer[ recompens[. S[ fi v[zut ce agita\ie pe

tanti - vai, dar nu, v[ rog, s[ fim serio§i, las' c[ vedem mine, nici nu discut, v[ rog s[-i lua\i `napoi, intraser[ `n lift §i tot se mai auzeau vorbele revoltate. Oare toate astea pentru c[ se presupunea c[ eu v[zusem ceva? Mai mult dec`t trebuia?

diana.petrut@24fun.ro


remarc[ `nregistrat[ ~n Lacul Calcasieu din Louisiana a ap[rut un delfin roz. S-a ivit din neant, f[r[ s[ bat[ la u§[, din p[rin\i necunoscu\i, nici m[car albino§i. Prezen\a lui pare s[ vesteasc[ intrarea omenirii `ntr-o nou[ er[. Lumea `n care am copil[rit, am mestecat gum[ §i am r[sfoit atlasul zoologic nu va mai fi la fel. Pare cumva previzibil ca prima vie\uitoare roz s[ fie un mamifer simpatic §i juc[u§, prieten dintotdeauna al omului. Spre `nc`ntarea iubitoarelor de Barbie, delfinul va fi urmat de iepura§i §i ponei. Animalele de cas[ vor deveni toate roz, inclusiv iguanele §i pe§tii de acvariu. Printr-o contagiune imposibil de explicat de c[tre cercet[torii americani, culoarea se va extinde la toate speciile. Leii roz vor alerga dup[ antilope roz. Ursul brun se va numi „ursul roz cunoscut `nainte sub numele de ursul brun“. Va ar[ta exact ca „ursul roz cunoscut `nainte sub numele de ursul alb“. Din `naltul cerului vor plana vulturi mari §i roz, `n c[utarea

14 ] www.24fun.ro

Colc[iala roz de Jean-Lorin Sterian acesta nu este un trip pe LSD unor fiin\e mici, speriate §i roz. P[s[rile flamingo vor fi perdan\ii acestei muta\ii. Din cauza culorii generale, dup[ un timp animalele vor `ncepe s[ se confunde `ntre ele. Ornitorincul se va culca de exemplu cu pas[rea-lira. Tigroaicele roz vor al[pta pui de balen[. O familie alc[tuit[ dintr-un cerb, o pisic[ s[lbatic[ §i dou[ meduze va fi ceva obi§nuit. F[r[ s[ devin[ rai, pe P[m`nt se va `nt`mpla opusul

Apocalipsei. Sc`rbi\i de at`ta roz, oamenii vor elimina culoarea din orice obiect produs artificial. Pipi\ele vor fi exilate `n natur[ unde se vor integra comunit[\ilor pa§nice de animale. Asta `n timp ce peste Terra se vor a\inti priviri amuzate de faptul c[ animalele care par s[ conduc[ planeta au r[mas `nc[ albe, de§i trendul `n galaxie s-a schimbat de mult.


carte Jurnalul trist al lui Katherine Mansfield adun[ `ntre coper\ile sale, ca `ntr-un ierbar, florile c`torva dintre zilele §i g`ndurile unei scriitoare chinuite. E vorba de ultima perioad[ a vie\ii acesteia, `ntre 1914 §i 1922, c`nd primul r[zboi mondial `i aduce moartea unor prieteni apropia\i §i a fratelui iar ea se `mboln[ve§te de tuberculoz[. Toate astea o exileaz[ `n interior, `n corpul bolnav, `n trecutul copil[riei din Noua Zeeland[ §i `n vise. Singurele lucruri care o mai leag[ de lumea exterioar[ s`nt cuvintele. Jurnalul s[u ne arat[ lumea prin fereastra unei sensibilit[\i marcate de boal[ §i suferin\[, sensibilitate care `§i g[se§te alinarea §i chinul `n scris. Totu§i nu avem de-a face cu un §ir de lamenta\ii personale ci mai degrab[

16 ] www.24fun.ro

Adagio lamentoso de Luigi Popescu “±i, totu§i, trebuie s[ te deprinzi a tr[i, Chiar singur, chiar trist, indiferent §i plictisit…” cu exerci\ii de stil prin care Katherine `ncearc[ s[-§i captureze senza\iile, inspira\ia, amintirea §i visele §i s[ le fac[ s[-i supravie\uiasc[. Ultimele cuvinte ale jurnalului s`nt cele ale unui muribund care a `ndr[git via\a: “Toate acestea au o rezonan\[ intens[ §i grav[. Dar acum c[ le-am `nfruntat

nu-mi mai par astfel. Undeva, ad`nc `n mine m[ simt fericit[. Totul e bine”. G[si\i cartea prezentat[ pe rafturile cu nout[\i ale Libr[riilor C[rture§ti.

tm_mercy@carturesti.ro


infoteca Pe locuri, fi\i gata... START! Pentru S[pt[m`na Cafenelelor La orizont o nou[ edi\ie Cafekultour. Mai precis, `n perioada 30 martie – 5 aprilie. Timp de o s[pt[m`n[, o serie de manifest[ri culturale organizate `n fiecare sear[ `ntr-o alt[ cafenea / libr[rie / bar din ora§ dup[ cum urmeaz[: Luni 30 martie, Libr[ria Humanitas Joc Secund, ora 19:00 Proiec\ii de filme documentare de scurt metraj, cu sprijinul Institutului Polonez din Bucure§ti Mar\i 31 martie, Papillon Cafe, Proiec\ii de scurt metraje, ora 19:00 Pachetul de filme de scurt metraj intitulat “Gravid[!” a fost realizat de absolven\ii programului Masterclass Ludwigsburg / Paris `n anul 2008. Pachetul cuprinde urm[toarele filme: Accordez-Moi; Et Moi?, Die Wege des Herrn, Comment Amour Vient Aux Femmes, Ausgestossen, Das Schuhwerk Von Soldaten, Hurensohn, Der Streit Der Waisenmadchen Von Sankt Joseph Uber Ein Wunder In Ihrer Mitte. Miercuri 1 aprilie, Club Porto Arte, ora 20:00 Spectacol de mim[ “L'Homme De Rien / Omul de nimic”. Artist invitat –

18 ] www.24fun.ro

Emilien Gobard (Fran\a) Omul de Nimic scobe§te g[uri, dar asta nu e tot: el lupt[ `mpotriva unui incendiu, unei mu§te, unei fiare s[lbatice, `nt`lne§te femeia vie\ii sale, apoi femeia fatal[. Un om care ascult[ §i face doar ce `i convine, timid atunci c`nd trebuie, chiulangiu §i pu\in nebun. Omul de Nimic dep[§e§te obstacolele vie\ii f[r[ a uita nicio clip[ s[ z`mbeasc[. Joi 2 aprilie, Libr[ria Cartea de Nisip, ora 19:00 Sear[ de lectur[ §i discu\ii cu scriitorul C[t[lin Dorian Florescu (Elve\ia) Despre cartea “Maseurul orb” Vineri 3 aprilie, Club D'Arc, ora 20:00 Performance vizual §i sonor “Didascalies and some glasses” Artist invitat: Julien Cadoret (Fran\a) S`mb[t[ 4 aprilie, Jazz Club Pod 16, ora 21:00 Concert live, trupa Snails (Chi§in[u) Rock/Alternative/Indie Duminic[ 5 aprilie, Libr[ria C[rture§ti Mall, ora 18:00 Expozi\ie de fotografie, “Carta 77” Proiec\ie “Citizen Havel”, film documentar al realizatorului Miroslav Janek


videodrom Acum c[ trilogiile ero(t)ice Sexy-Plugaru-Sensual, eleva, profesoara §i piticul porno s`nt uria§ii zilei, nu m[ mai surprinde nimic. Zach §i Miri fac un porno este un brainwash cu Seth Rogen §i Elizabeth Banks. Cei doi colegi de apartament nu au alt[ solu\ie anticriz[ dec`t s[ turneze un film de adul\i (pe acela§i subiect, mai bine vezi savurosul Torremolinos 73). Comedia glume\ului Kevin Smith nu e ba§ obscenitate. Are momente bune: `nt`lnirea de 10 ani, castingul §i film[rile respectivului amateur porn. P[cat c[ ejaculeaz[ precoce `n romantisme (neobosita poveste a celor doi amici care realizeaz[, `ntr-un t`rziu, c[ se iubesc). La final m-am `ntrebat: dac[ §i pornografia intr[ `n mainstream, ce urmeaz[? Probabil un snuff autentic. Lindsay Lohan t[indu-§i venele `n fa\a camerei. Woody Allen film`ndu-§i moartea, ca ultim[ fars[. Legenda urban[ a snuff-ului are

20 ] www.24fun.ro

Porno de Lucian Mircu Nu v[ sup[ra\i, ave\i cumva un snuff? vechime `n cinema. Regizorul Rugero Deodato a trebuit s[ apar[ `n fa\a unui tribunal pentru Cannibal Holocaust (1980). Podul (Eric Steel) e un documentar cutremur[tor despre suicid – a prins pe pelicul[ decesele a peste 20 de oameni, care se aruncaser[ de pe Golden Gate Bridge. Mai vorbim de snuff `n cazul e§ecului 8MM (1999) §i `n cazul lui Tesis, excep\ionalul debut al

spaniolului Alejandro Amenabar. Am dat o c[utare pe net pentru “snuff”: 5.220.000 rezultate §i o gramad[ de fake-uri. ~n afar[ de execu\ia lui Saddam §i crimele de la §tiri n-am g[sit nici un snuff autentic (nici c[ mi-a§ dori). Poate n-am c[utat bine. ±ti\i voi ceva?

www.marele-ecran.blogspot.com


Timi§oara, 27 martie - 2 aprilie 2009 pleac[ `n Thailanda pentru a `ncerca s[-l conving[ pe fratele s[u s[ se `ntoarc[ acas[ §i s[ suporte rigorile legii, dar este la r`ndul lui cucerit de via\a exotic[ §i efervescent[ din sud-estul Asiei §i se `ndr[goste§te nebune§te de frumoasa §i seduc[toarea localnic[ Lek, o iubit[ ocazional[ a lui Jake, care `l ini\iaz[ `n tainele sexualit[\ii.

REGELE ELEFANT Oliver Hunt este un t`n[r trecut de 20 de ani care aspir[ s[ devin[ scriitor, este introvertit §i depresiv, manifest[ tendin\e sinuciga§e §i locuie§te la New York `mpreun[ cu protectoarea lui, mama Diana §i cu efeminatul lui tat[ Bill. Din motive diferite, to\i trei s`nt preocupa\i de soarta fratelui mai mare al lui Oliver pe nume Jake, un desfr`nat risipitor stabilit `n ora§ul Chiang Mai din Thailanda pentru a sc[pa de acuza\iile de fraud[ cu care se confrunt[ `n Statele Unite ale Americii. La `ndemnul Dianei, Oliver

22 ] www.24fun.ro

Jake, care `§i risipe§te to\i banii pe b[uturi alcoolice, droguri §i prostituate nu pare a avea nicio inten\ie de a reveni `n \ara natal[, iar Oliver `ncepe s[ aprecieze din ce `n ce mai mult experien\ele extreme pe care i le prilejuie§te sejurul `n Chiang Mai. Regele elefant, un film deosebit, despre pericolul de a te pierde `n labirintul autocomp[timirii creat de propriile vinov[\ii §i reg[sirea valorilor din tine §i din jur. THE ELEPHANT KING S.U.A.(2006) Regia: Seth Grossman Cu: Ellen Burstyn, Tate Ellington Dram[ Durata: 92 minute TIMI± 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

femeia love§te cu ma§ina o t`n[r[ prostituat[ pe un drum l[turalnic de \ar[ §i, crez`nd c[ au ucis-o din impruden\[, cei doi intr[ `n panic[ §i `ncep s[ se certe asupra modului `n care ar trebui s[ abordeze problema. ~n vreme ce Mihai dore§te s[ raporteze accidentul la poli\ie, Sweetie `l convinge s[ arunce trupul `n ma§ina §i s[ `l abandoneze ulterior `ntr-o p[dure.

PESCUIT SPORTIV Ac\iunea acestei drame cinice cu elemente de umor negru este plasat[ `ntr-o Rom]nie `n care femeile `§i v`nd trupurile pe marginea str[zii pentru un pre\ egal cu cel al unei sticle de bere. Mihai este un profesor de matematic[ de v`rst[ medie din Bucure§ti, stresat, deziluzionat §i nefericit din cauza compromisurilor pe care `l for\eaz[ s[ le fac[ directoarea §colii la care pred[. ~ntr-o zi de week-end Mihai pleac[ `mpreun[ cu iubita lui Sweetie pentru a se relaxa la un picnic `n afara Capitalei, dar

Prostituata pe nume Ana se dovede§te a nu fi moart[ §i nici grav r[nit[, iar dup[ ce `§i revine din starea de incon§tien\[ se insinueaz[ u§or-u§or `n vie\ile lor, dezv[luind natura clandestin[ a rela\iei amoroase a celor doi §i sco\`nd `n eviden\[ toate fisurile leg[turii lor intime, de vreme ce Mihai o consider[ interesant[ §i senzual[, iar Sweetie - care este c[s[torit[ cu un alt b[rbat - devine geloas[ §i posesiv[. PESCUIT SPORTIV ROM}NIA (2009) Regia:Adrian Sitaru Cu: Adrian Titieni, Ioana Flora Dram[ Durata: 84 minute STUDIO 15:00; 17:00; 19:00; 21:00


Arad, 27 martie - 2 aprilie 2009

ASASINUL DIN BANGKOK Via\a asasinului anonim cunoa§te o schimbare radical[ atunci c`nd se duce `n Thailanda pentru a comite o serie de crime pl[tite. Joe (Nicolas Cage), un om ne`ndur[tor, se afl[ `n Bangkok pentru a executa patru du§mani, la cererea unui mafiot pe nume Surat. El `l angajeaz[ pe Kong (Shahkrit Yamnarm), un pu§ti de pe strad[ §i ho\ de buzunare, pentru a-i face comisioanele, cu inten\ia de a-§i acoperi urmele, urm`nd s[-l ucid[ `n finalul misiunii. ~n mod ciudat, Joe, cel mai mare lup singuratic, se treze§te d`ndu-i lec\ii t`n[rului, fiind `n acela§i

timp atras `ntr-o aventur[ tentant[ cu o v`nz[toare localnic[. Atras de frumuse\ea Bangkokului, Joe `ncepe s[-§i pun[ traiul izolat de p`n[ atunci sub semnul `ntreb[rii §i s[ lase garda jos… exact c`nd Surat decide c[ e timpul s[ cure\e totul. ~n scena de `nceput a filmului Asasinul din Bangkok, o ma§in[ neagr[ `§i croie§te drum prin Praga, flancat[ de ma§inile de poli\ie. ~n ea se afl[ un gangster rus, devenit informator de poli\ie. Convoiul e urm[rit din clopotni\a catedralei din ora§ de Joe (Nicolas Cage), un mercenar anonim, care `§i \inte§te prada prin luneta unei mitraliere superperformante, pe tot parcursul, p`n[ `n camera de interogatoriu a poli\iei. C`nd bate clopotul pentru a anun\a ora, Joe trage dou[ focuri de arm[, ucig`nd informatorul pe loc. Asasinul dispare pe str[zile aglomerate, mai `nt`i sc[p`nd de arm[, iar apoi de asistentul lui, nel[s`nd nicio urm[. BANGKOK DANGEROUS S.U.A. (2008) Regia: Oxide Pang Chun, Danny Pang Cu: Nicolas Cage, Philip Waley Ac\iune/Dram[ Durata: 100 minute DACIA 11:00; 14:00; 17:00; 20:00

consider[ cel mai simpatic coleg de clas[, Juno reu§e§te s[ g[seasc[ familia "perfect[" pentru viitorul s[u copil §i nu oricum, ci cu ajutorul prietenei sale celei mai bune, Leah. ~n urma §ocului aferent ve§tii c[ fiica lor §i-a `nceput via\a sexual[ tocmai al[turi de "virilul" Bleeker, `ntreaga familie `§i une§te for\ele pentru a-i oferi adolescentei tot sprijinul de care ar putea avea nevoie.

JUNO ~n timp ce majoritatea fetelor de v`rsta ei s`nt ocupate cu upgradarea paginii personale de pe myspace §i de cump[r[turi, Juno este genul de adolescent[ istea\[ §i capabil[ s[-§i tr[iasc[ via\a dup[ propriile-i reguli. Cu Ellen Page `n rolul principal, Juno se prezint[ ca o comedie inteligent[ despre o adolescent[ plin[ de via\[, pe cale s[ descopere efectele unei sarcini neplanificate, la doar 16 ani. Dup[ ce a r[mas `ns[rcinat[, cu "ajutorul" lui Bleeker (Michael Cera), cel pe care-l

Rod al imagina\iei scriitoarei devenite scenarist[, Diablo Cody, Juno este un personaj unic, diferit de tot ce s-a putut vedea p`n[ `n momentul de fa\[ `n filmele de gen. Regizat de Jason Reitman, creatorul celebrei pelicule Thank you for smoking, Juno a fost deopotriv[ aclamat de critic[ §i de public §i s-a bucurat de `ncas[ri spectaculoase de aproape 90 de milioane de dolari, fiind nominalizat la patru premii Oscar. JUNO S.U.A (2007) Regia: Jason Reitman Cu: Jennifer Garner, Ellen Page Comedie Durata: 96 minute ARTA 15:00; 17:30; 20:00

www.24fun.ro ] 23


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie de grafic[ Expune: Matyas Laszlo (09 martie-09 aprilie) GALERIA ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 CAFE DES BOUQUINISTES Str.Janos Bolyai, nr.3 Tel. 0753 368 045 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3 Tel. 0256433094 S[pt[m`na-§irag la Cartea de nisip! Un arsenal de idei: Bourdieu, Baudrillard, Bataille. Traduc[torul lor. Bogdan Ghiu. Editura Art. Invita\i: Adriana Babe\i, Ileana Pintilie, Daniel Vighi. (vineri, 27 martie, ora 18.00) Popula\ii istorice rom]ne§ti ast[zi. 2006-2009. Lansare de carte, expozi\ie de fotografie, proiec\ie de film documentar, cabinet de studiu antropologic. Otilia Hedesan, Nicoleta Mu§at, Corina Popa, Monica Vlad, Vlad Rite§. (s`mb[t[, 28 martie, ora 18.00)

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256 407058 kultur@kulturzentrumtemeswar.ro Expozitie de fotografii Acas[ Studen\ii timio§reni `§i portreteaz[ concet[\enii (18 martie-03 aprilie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro CAFEKULTOURE di\ia a 5-a a S[pt[m`nii Cafenelelor Proiec\ii / Mim[ / Performance / Concert / Expozi\ie de fotografie `n diferite cafenele din centrul ora§ului (30 martie-05 aprilie) Expozi\ie 10 Cuvinte Pentru M`ine Expun: Doru Dumitrescu, Filip Petcu §i elevi §i studen\i din sud-vestul Rom]niei Expozi\ia are loc `n cadrul S[pt[m`nii Limbii Franceze §i une§te crea\ia artistic[ cu produc\iile scrise. (20 martie-06 aprilie) CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel. 0256499341

CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie de pictur[ Relocuirea Copil[riei Expune: Andreea Foanene (09 martie-03 aprilie) FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256592651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei 6, Tel: 0256492452 L:12.00-20.00, Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie de grafic[ Expune: Alexandru Jakabhazi (20 martie-03 aprilie) IULIUS MALL (demisol) Expozi\ie de pictur[ abstract[ contemporan[ Sensuri Expune: Carmen Bayer Curatori: prof. dr. Ioan Iovan, artist plastic Andreea Foanene (09 martie-02 aprilie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie de desen Celei Mai Frumoase Expune: Timea Ciora (23 martie-22 aprilie) Expozi\ie: Despre Necontenita Fantazare Expune: Victor Gingiu (09 martie-03 aprilie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON Patrimoniu din Banat - Un caiet de modele de zugr[vite din secolul al XVIII-lea Con\ine `n original unul dintre cele trei caiete de modele de art[ religioas[ existente pe teritoriul Rom]niei, al[turi de icoane §i plan§e de restaurare. (10 martie-26 aprilie) MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1, Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii

24 ] www.24fun.ro

Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1, Tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare). Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie Loca\ie: Galeria de art[ Noel Expozi\ie de pictur[ Expune: Andrei Medinski (15 martie-31 martie) PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0256409119, 0722265471 Expozi\ie de fotografie Femme Expune: Lucian Sp[tariu (26 februarie-12 aprilie) Expozi\ie de fotografie Contraste Expune: Andreea Bodor (26 martie-09 aprilie) TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[ Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256 499 908 Fax: 0256 201 288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari POVESTEA DE IARN{ de William Shakespeare un spectacol de Alexander Hausvater Cu: Ion Rizea, Claudia Ieremia, Ovidiu Cri§an, Damian Oancea, Ana Maria Cojocaru, Colin Buzoianu, Victor Manovici, C[t[lin Ursu, Doru Iosif, Benone Viziteu, Ioan Strugari, Alina Reus, Valentin Ivanciuc, Laura Avarvari, Lumini\a Tulgara, Sabina Bijan, Mircea-Ionu\ Pandele Muzica: Dan Jinga Decoruri: Lucian Lichiardopol Costume: Stela Verebceanu Coregrafia: M[lina Andrei Light Design: Lucian Moga Asistent de regie: Mirela Puia Sala 2 (vineri, 27 martie, ora 19.00) BYE-BYE, AMERICA de Carmen Dominte un spectacol de Cristian Ban Shopping Center Bega (etaj IV) (s`mb[t[, 28 martie, ora 19.00) FETE DE M{TASE ARTIFICIAL{ dup[ Irmgard Keun de Gottfried Greiffenhagen un spectacol de Ion-Ardeal Ieremia Cu: Iuliana Cr[escu, Claudia Ieremia, Roberta Popa Ionescu, Ana Maria Cojocaru, Doru Iosif, Benone Viziteu, Colin Buzoianu Decoruri §i costume: geta Medinski Coregrafia: Helen Ganser Sound Design: Horea Cri§ovan Sala TNT (mar\i, 31 martie, ora 19.00) (joi, 02 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[

26 ] www.24fun.ro

`nainte de spectacol. Rezerv[ri: tel. 0256 201291 sau fax. 0256 201293 C~NT{REA|A CHEAL{ Autor: Eugène Ionesco Traducere Serge Stauffer Distribu\ia: Mr. Smith-Radu Miodrag Vulpe Mrs. Smith-Ioana Iacob Mr. Martin-Rare§ Hontzu Mrs. Martin-Isolde Cobe\ Mary, Slujnica-Olga Török C[pitanul de pompieri-Boris Gaza Decorul §i costumele-George Petre Regia-Alexandru Dabija Traducere-Serge Stauffer Sala TGST (joi, 02 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256/434814 Fax.: 0256/494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro COTTON WOOL Premier[ pe \ar[ Autor: Ali Taylor Regia: Barabás Olga Sala Studio (vineri, 27 martie, ora 19.00) (s`mb[t[, 28 martie, ora 19.00) (mar\i, 31 martie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Bilete la telefon: 0256 201 117 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro PAIA|E Oper[ `n dou[ acte Muzica: Ruggiero Leoncavallo Conducerea muzical[: David Crescenzi Regia artistic[: Marina Emandi Tiron Scenografia: Grigore Gorduz Concert mae§tri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu Maestru de cor: Laura Mare Distribu\ia: Canio-Viorel S[pl[can Nedda-VeronicaFize§an Tonio-Camil Mara Peppe-Cristian B[l[§escu Silvio-Dan Patac[ 2 \[rani-Sabin Pl[cint[ Ciurescu,


Florin Belean Regia tehnic[: Elena Soboleanu Preg[tirea muzical[: Drago§ Zaharescu, Angela Cere§ Sufleur: Radu Olariu Corul §i orchestra Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara Spectacol c`ntat integral `n limba italian[ §i titrat `n limba rom]n[. (miercuri, 01 aprilie, ora 19.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256/492521 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. Pre\ bilete:10 RON (`ntreg), 5 RON (redus pentru elevi, studen\i, pensionari) CONCERT VOCAL-SIMFONIC Dirijor: Gheorghe Costin Corul „Ion Rom]nu" al Filarmonicii „Banatul" Timi§oara Dirijorul corului: Lucian Oni\a Soli§ti: Irina Iord[chescu-sopran[ Tony Bardon-tenor Georg Friedrich Händel 250 de ani de la moartea compozitorului Das Alexander - Fest sau Puterea muzicii Od[-c`ntat[ `n dou[ p[r\i pentru soli§ti, cor §i orchestr[ Text de John Dryden Sala Capitol (vineri, 27 martie, ora 19.00) RECITAL DE ARII Elena §i George Marin La pian: Silviana Cardu Foaierul S[lii Capitol (miercuri, 01 aprilie, ora 19.00) CASA STUDEN|ILOR TIMI±OARA Bd. Regele Carol I 9 Tel. 0256496711 casastudentilortm@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9 Ziua Interna\ional[ a Teatrului 24h de teatru la Teatrul Thespis (vineri, 27 martie, ora 24.00) (s`mb[t[, 28 martie, ora 24.00)

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724 592 379/0745 777 035 ZIUA TEATRULUI edi\ia a IV- a

cu spectacolele Sp[l[torul de Creier §i Paricidul §iiiiii Inaugurarea Sc`r\ cu tort, §ampanie §i multe pr[jituri (vineri, 27 martie) ora 19.00 prima tur[ de spectacole ora 21.00 a doua tur[ de spectacole ora 22.00 inaugurarea Sc`r\ Locuri limitate

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro STEAUA F{R{ NUME de Mihail Sebastian Regia-Dan Vasile Decorul-Lumini\a Peni§oar[ Costumele-Oana V[ran Sala Studio (vineri, 27 martie, ora 19.00) TURANDOT de Carlo Gozzi Regia-Chris M. Nedeea Decorul–Onisim Col\a Costumele–Oana V[ran (s`mb[t[, 28 martie, ora 19.00) DECALOG spectacol de teatru, step §i pantomim[ Regia–Laurian Oniga Scenariul–Laurian Oniga Decorul–Laurian Popa Costumele–Oana V[ran (duminic[, 29 martie, ora 19.00) TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ARAD ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu e- mail: kamaraszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro ] 27


27 martie - 2 aprilie 2009

VINERI 27 MARTIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL "MIHAI EMINESCU" TIMI±OARA POVESTEA DE IARN{ Sala 2 Ora: 19.00

FILME Regele Elefant Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Pescuit Sportiv Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY COTTON WOOL Sala Studio Ora: 19.00

CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00

FILARMONICA "BANATUL" CONCERT VOCAL-SIMFONIC Sala Capitol Ora: 19.00

CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n Club Ora: 22.00

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Ziua Interna\ional[ a Teatrului Ora: 24.00

CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| Sp[l[torul de Creier Ora: 19.00 Paricidul Ora: 21.00 Inaugurare Sc]r\ TEATRUL IOAN SLAVICI (ARAD) STEAUA F{R{ NUME Sala Studio Ora: 19.00

28 ] www.24fun.ro

D' ARC Retro Party Music by Georgia Cafenea D' Arc Music by Melloman HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Remember Zambara

KOMODO Old School Disco Dj Da S@intOra: 22.00

BYE-BYE, AMERICA Shopping Center Bega (etaj IV) Ora: 19.00

LEMON 2 CLUB All Hits Party, Ora: 22.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY COTTON WOOL Sala Studio Ora: 19.00

NO NAME Blackout Friday Hip Hop and RnB, Reggae & Electro Hip Hop Cu Tha-vi, Flow, Limun PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka THE NOTE BAU Live After party cu Dudu, Leizaboy (AnonimTM) YOUTOPIA CLUB Party Club Zone CLUB NERV (ARAD) Concert WaW

S~MB{T{ 28 MARTIE

TEATRUL IOAN SLAVICI (ARAD) TURANDOT Sala Studio Ora: 19.00

FILME Regele Elefant Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Pescuit Sportiv Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CCCP (~n incinta The Note) CCCP is on fire Doamnele §i domni§oarele au intrarea gratuit

CLASIC

CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00

TEATRUL NA|IONAL "MIHAI EMINESCU" TIMI±OARA

CLUB PORTO ARTE Retro Party


27 martie - 2 aprilie 2009 ~n club Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00

Ora: 22.00-05.00 YOUTOPIA CLUB Super Concert M[rgineanu

D' ARC Club D'Arc Party music by Alex Cafenea D'Arc Party music by Kuky HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Party Special Guest Dj. Layla and Angelica Presents "Single Lady" KOMODO Old School Disco Dj Da S@int, Ora: 23.00 LEMON 2 CLUB All Hits Party Ora: 22.00 NO NAME Party PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka WHY-NOT All hits party

DUMINIC{ 29 MARTIE CLASIC TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI "MERLIN" FATA BABEI ±I FATA MO±NEAGULUI La sediu Ora: 11.00

CHEFURI

CHEFURI

CLUB PORTO ARTE Pirate Lounge `n club Ora: 21.00

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

HAPPY CLUB Happy band Muzica live Ora: 22.00 KOMODO Retro, Disco, Remix Hits Ora: 23.00 THE NOTE Latino dance & party Cu DJ Laurencio Intrare liber[

MAR|I 31 MARTIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL "MIHAI EMINESCU" TIMI±OARA FETE DE M{TASE ARTIFICIAL{ Sala TNT Ora: 19.00

TEATRUL IOAN SLAVICI (ARAD) DECALOG Sala Studio Ora: 19.00

LUNI 30 MARTIE

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY COTTON WOOL Sala Studio Ora: 19.00

FILME

FILME

FILME

Regele Elefant Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Regele Elefant Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Regele Elefant Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Pescuit Sportiv Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Pescuit Sportiv Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Pescuit Sportiv Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

www.24fun.ro ] 29


27 martie - 2 aprilie 2009 CHEFURI CCCP (~n incinta The Note) Student Power Night Doamnele §i domni§oarele au intrarea gratuit[ D'ARC Club D'Arc Party music by Melloman HAPPY CLUB Retro Party Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE RADIO ANONIM live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00 YOUTOPIA Party Sear[ studen\easc[

MIERCURI 1 APRILIE CLASIC FILARMONICA "BANATUL" RECITAL DE ARII Foaierul S[lii Capitol Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA PAIA|E Ora: 19.00

FILME Regele Elefant Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Pescuit Sportiv Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman THE NOTE Party Rock'n'Roll Cu DJ Morun Mix de rock, alternative, indie Proiec\ii, concerte tari, arti§ti de renume

30 ] www.24fun.ro

JOI 2 APRILIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL "MIHAI EMINESCU" TIMI±OARA FETE DE M{TASE ARTIFICIAL{ Sala TNT Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT C~NT{REA|A CHEAL{ Sala TGST Ora: 19.00

FILME Regele Elefant Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Pescuit Sportiv Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CCCP (`n incinta The Note) Retro & Russian Party Doamnel §i domni§oarele au intrarea gratuit[ D’ARC Club D'Arc Retro Party Music by Kuky Cafenea D' Arc Party Music by Alex HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman LEMON 2 CLUB Sear[ S`rbeasc[ Dj. Meggy Ora: 22.00 NO NAME Sear[ studen\easc[ THE NOTE Housexy Cu DJ Elless Intrare liber[ VAN GRAPH K FE Babalonia Tropical Soundclash Cu: DuBase, Leizaboy, K-lu §i Injektah Salsa Dura, Boogaloo, Cumbia, Batucada, Kuduro, Afrorave, Reggae, Dub, Tropical Bass Ora: 21.00 YOUTOPIA CLUB Party Duelul genera\iilor Sear[ studen\easc[ CLUB HAZARD (ARAD) Concert WaW


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i ma-nageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

CENTRUL BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 10 et.3 (City Business Centre) Tel. 0256200638, 0728969285 www.berlitz.ro info.timisoara@berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[,

francez[ §i rom]n[ pentru str[ini predate prin renumita metod[ Berlitz® §i cu materiale originale. Programe online §i `n clase virtuale. Cursuri individuale §i de grup. Preg[tire specializat[ pentru examene lingvistice interna\ionale.

nuitatea promov[rii §i difuz[rii culturii §i limbii franceze `n aceast[ parte a Europei.

BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS FUNDA|IA STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel. 0256494390, 0356809991 Email:office@studentplus.ro Web: www.studentplus.ro www.business-plus.ro www.infoo.ro Teste interna\ionale TOEIC, TFI, TOEFL. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Portughez[, Spaniol, Olandez[, Rom]n[, Preg[tire teste Cambridge, TOEFL, IELTS, TFI

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro Prin intermediul extinderii ofertei de cursuri de limba german[, a bibliotecii germane, c`t §i a ofertei variate de evenimente sunt viza\i to\i timi§orenii care doresc s[ `mbine tradi\ia german[ din regiune cu o orientare european[ modern[.

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului.

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro Centrul Cultural Francez v[ propune activit[\i culturale variate care valorizeaz[ t`n[ra crea\ie contemporan[, cursuri de limba francez[ pentru copii §i adul\i, o bogat[ bibliotec[ francez[, un sector activ de cooperare lingvistic[. CCF r[m`ne un element esen\ial pentru conti-

32 ] www.24fun.ro

CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac, nr. 22 Dumbravita (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning si vanzari moto. Web: www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. E-mail: contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro ] 33


Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6 Tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. Iano§ Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830

34 ] www.24fun.ro

Fitness, saun[, masaj, solar, kinetoterapie, aerobic, taebo, arte martiale. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 CRYSTAL COSMETICS Str 1 decembrie nr.90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale. MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, Nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termo-sauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906 SALON EDISA str. Odobescu 2 Tel. 0256490675 e-mail: edisa@mail.dnttm.ro Salon Edisa Beauty Center v[ ofer[ o gam[ larg[ de produse §i servicii de calitate: frizerie pentru copii §i b[rba\i; manichiur[ §i pedichiur[, pictur[ §i strasuri, fitness cu o aparatur[ ultra modern[; cosmetic[, tratamente Academic; make-up permanent; saun[ uscat[ §i umed[; coafur[ cu m[rci ca Wella, Schwarzkopf; extensii de p[r natural; masaj


anticelulitic §i relaxant. Orar: L-V: 08-20, S: 08-18 Alegi Edisa, alegi s[ fii mai frumoas[. SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

PERFECT NAILS Iulius Mall(demisol) Tel. 0728 500 555, 0356 455 570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim

clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

SOL PASION Str. 1 Decembrie, nr.4 (Pia\a N. B[lcescu) Tel. 0721 642 285, 0730 617 386 Solar, coafur[, masaj. Cursuri de aerobic, tae bo, taekwon do pentru copii §i adul\i §i karate pentru copii. ~n cur`nd manichiur[ §i pedichiur[

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite!

PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[.

RAVEN TATTOO Piata Sf. Gheorghe 3 Tel. 0723764658 Orar: L-S: 12.00-18.00. Salon de tatuaje §i piercing. Tatuaje cosmetice. Tatuaje temporare. Airbrush (pictura cu aerograf). Montaj bijuterii (intime §i cercei). Calitate. Materiale de unic[ folosin\[. Distribu\ie aparatur[ pentru tatuaje si piercing. Acum §i `n Arad! POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel: 0256204959 laborator analize, dermatologie,

www.24fun.ro ] 35


oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie ยงi medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babeยง-Papanicolau YOUNG STYLE Str: Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele biserici din Sinaia) tel: 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat ยงi umplut)

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN tel: 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul Titulescu, nr. 7 Tel: 0357408717,0357408718 Fitness, Pool, Squash, Masaj , Relaxare, Saun[ uscat[/umed[

36 ] www.24fun.ro

GOLD GYM Str. Cozia 3 tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius iacob Tel. 0257338255 M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 Tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal Tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436. Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie Tel. 0257280085


Masturbarea la copii ~nc[ de la na§tere, organele genitale s`nt sensibile §i erogene, adic[ prin atingere produc o anumit[ pl[cere, pe care mai t`rziu o vom numi "pl[cere sexual[". Sexualitatea este un dat. Ne na§tem cu ea, cre§tem §i ne adapt[m §i nevoilor sexuale a§a cum reu§im s[ ne adapt[m §i celorlalte nevoi. Sexualitatea nu este un cadou pe care `l prime§ti la pubertate, §i tocmai de aceea `nc[ ne bucur[m de ea din cea mai fraged[ copil[rie. La `nceput `ns[ este o pl[cere pe care copilul o simte ori de c`te ori este atins §i care este legat[ de `ngrijirile materne, pl[cere pe care §i-o manifest[ prin erec\ie §i pl`ns. Ea nu este doar sim\it[ la nivelul zonei genitale, ci pe tot corpul, doar c[ pielea organelor genitale este mult mai inervat[ §i deci mult mai sensibil[. A§adar copilul cunoa§te pl[cerea atingerii `nc[ dinaintea momentului c`nd poate duce m`nu\a. Atunci c`nd va putea, o va face pentru a reg[si senza\ia pl[cut[, cunoscut[. Cel mai frecvent se `nt`mpl[ `n jurul v`rstei de 3-5 ani c`nd observ[m copila§ul "fr[m`nt`ndu-§i" organele genitale. Poate fi o reac\ie normala `n descoperirea propriului corp sau o manifestare a unei st[ri interioare conflictuale. Dac[ ne referim la aspecte de fiziologie, erec\ia este prezent[ `nc[ de la na§tere at`t a penisului la b[ie\ei c`t

38 ] www.24fun.ro

§i a clitorisului la feti\e §i este `nso\it[ de o anumit[ tensiune §i pl[cere. C`t de periculoas[ este masturbarea? "S[-l l[s[m?", "S[-i interzicem?", "Cum s[ reac\ion[m?", "E normal?", "Dac[ va continua?", "Dac[ va face `n public, la gr[din\[?", "Ce `nseamn[ acest gest?" s`nt `ntreb[ri puse de p[rin\i afla\i `n diferite st[ri: team[, ru§ine, `ngrijorare, curiozitate, nel[murire. "Sexualitatea nu se `nva\[ prin imita\ie, ci este `n mare parte efectul unor comportamente `nn[scute astfel `nc`t dac[ cel mic a descoperit pl[cerea pe care o simte `ntr-o astfel de stimulare, a descoperit o pozi\ie sau un anume mod de a o procura, `l va repeta. Problema care exist[ cu adev[rat este ce simt p[rin\ii §i ce reac\ie au ei, pentru c[ asta influen\eaz[ comportamentul copilului §i starea lui. Nu comportamentul pe care `l observ[m este problema principal[, ci solu\ia pe care copilul o g[se§te la problema sa. " (Psih. Anca Munteanu) Poate c[ cel mai simplu ar fi ca p[rintele, atunci c`nd observ[ acest tip de comportament, s[-l ignore (pentru c[ va trece cu vremea, c`t[ vreme nu are spectatori) sau s[ intervin[ direct §i s[ discute deschis despre ceea ce tr[ie§te copilul atunci c`nd ac\ioneaz[ `n acest mod.

dr. Ioana V]rtosu www.mamicafarafrica.ro


GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin (fost[ Textili§tilor) Nr. 19 Tel. 0256294958 Mobil: 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, nr. 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber Alte activit[\i- karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[, nr. 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa, nr.9 (C. Lipovei) Tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes, nr.33 (zona vile Timi§oara-Dumbr[vi\a) Tel. 0256211743 Mobil: 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro E-mail: cristinyus@yahoo.com, cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[.

CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 9 0256.244.400 www.babeljunior.ro office@babelcenter.ro cursuri copii 4-17 ani - limbi straine: grupe restrânse, niveluri similare, pregatire examene internationale - laborator engleza/ germana: experimente, aplicatii practice - arte: grafica&pictura, film, muzica, teatru cursuri adolescenti: din 6 oct. DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Servicii oferite: Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, face-painting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

PALESTRE Str. Livezilor, nr. 40A Tel. 0256472538 Mobil: 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde : - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge NOU : junior summer camp `n Irlanda

CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161 Mobil: 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro Activit[\i desf[§urate: cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center “Smart” Str.Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 E-mail: sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro

Domni§oara v[cu\[ are dreptate Mama ne-a certat din nou. Am v[zut-o povestind cu doamna Suzi, vecina de la parter §i cum a terminat a §i venit la noi `n camer[ pus[ pe scandal: "Te-ai jucat `n curte ieri §i haos a r[mas `n urm[!" tun[ §i fulger[ mama. "Ai scos §i p[tura afar[, a plouat §i acum e distrus[, b[ncu\a e plin[ de semne de la creionul de colorat, peste tot, ambalaje de bomboane. Doamna Suzi e foarte furioas[ §i se g`nde§te s[ nu te mai lase la joac[ `n curte!" continu[ mama `n timp ce to\i, ascun§i care pe unde, ascult[ speria\i. "Trebuie s[ facem ceva! Dac[ nu ne mai las[ s[ ne juc[m `n curte, ce vom face `ntreaga prim[var[?" spune §oricelul ecuson tem[tor. "Ne-am putea juca pe balcon." r[spunde vis[toare domni§oara ±iret. "Sau am putea desena `n fiecare zi!" §opte§te p[pu§a Ana. "Sau §i mai bine ne-am putea uita la desene animate de diminea\a p`n[ seara." chi\[ie piticul deja mai vesel. "Cel mai bine ar fi s[ st[m toat[ ziua cu nasul `n jocul acesta, cum spune mama!" r`de pe `nfundate George care s-a nimerit §i el `n preajm[. "Sau s[ bem ceai! ±i s[ m`nc[m fursecuri!" `§i d[ cu p[rerea fa\[ z`mb[rea\[. To\i viseaz[ la ceva p`n[ c`nd ne treze§te o voce furioas[: "Nu v[ este deloc ru§ine? Dec`t s[ v[ apuca\i s[ str`nge\i mizeria f[cut[ mai bine petrece\i `ntreaga prim[var[ `n cas[! Ni§te neserio§i s`nte\i!" strig[ sup[rat[ domni§oara v[cu\[. "Cum adic[ s[ st[m `n cas[? E verde totul afar[ §i `nsorit! P[s[rile ne c`nt[ §i ne `nc`nt[, e mai mare dragul s[ petreci timpul `n curte, iar voi, lene§ilor nu v[ g`ndi\i dec`t la solu\ii pentru stat `ntre partu pere\i" , `ncheie la fel de sup[rat[. O privim cu to\ii mira\i. Domni§oara v[cu\[ nu a ridicat niciodat[ vocea la nimeni, trebuie s[ fie foarte furioas[."Dar oare, nu are dreptate?" se `ntreab[ piticul cel buc[lat. "Bine`n\eles c[ are curtea e minunat[ prim[vara. Nu putem s[ ne lipsim de bucuria asta!" continu[ el. "Haide\i, la treab[!" strig[ `nc`ntat §i fa\[ z`mb[rea\[. Singurul care nu d[ semne de `nc`ntare e George. Dar vine cu noi. ~n fond, e mai pl[cut s[ stai cu nasul `n joc §i cu burta la soare.

Alexandra Pintea (allexa_p@yahoo.com) www.24fun.ro ] 39


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

40 ] www.24fun.ro

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) Tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25 Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47


Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD L'Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro CHIC P-\a G[rii GEMI CENTER Str.Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit,un personal profesionist §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro ] 41


Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card!

TIMI±OARA

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis.

42 ] www.24fun.ro

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro .drive it! GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

HAPPY AUTO RENT A CAR Cel mai specializat site de `nchirieri ma§ini `n regim rent a car din Rom]nia! O gam[ larg[ de oferte §i pachete promo\ionale f[r[ concuren\[! Pre\uri `ncep`nd de la 19 Euro/zi. NOU: transport persoane microbus 8+1. Cu noi ajungi la destina\ie! La orice destina\ie. Tel: 0256489631,

0723383663, 0728862479 www.happy-rent.ro, office@happy-rent.ro FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

±coala Tudo- cele mai bune pre\uri dinora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257 244244

SCOALA DE SOFERI ALFA cat.A, B, C, C+E, D Cel mai avantajos pret!!! Str. Gh. Lazar, nr. 17, et.1 Tel: 0256/210.504, 0730.556.451 Scoala de soferi Tomas Alfa va ofera cele mai bune conditii pentru a putea deprinde tehnicile condusului si promovarea examenului auto: gama diverisficata de masini noi (Dacii Logan,Skoda Fabia, Peugeot 206, Opel Astra, Chevrolette Spark, camion cu remorca si motociclete), o sala de curs dotata la standarde europene si instructori profesionisti, cu multa rabdare. Toate ascestea pentru a fi sigur pe dumneavostra în momentul în care sunteti la volan. TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943

TAXI EUROPA Tel. 275.555 TAXI VERBITA Tel. 944 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 281.995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 219.508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 281.474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 220.060 Fax: 220.050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 216.669 Fax: 216.629


TIMI±OARA BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 245 993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, Tel. 0256207837 CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990

44 ] www.24fun.ro

Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 Nou, cu camere spa\ioase §i elegante, simple, duble §i garsoniere, hotelul e dotat cu instala\ie de climatizare, camere pentru fum[tori §i nefum[tori, televiziune prin cablu, telefoane `n camer[, acces la internet, restaurant, teras[ §i parcare privat[. Totul pentru confortul dumneavoastr[, astfel `nc]t ve\i dori s[ reveni\i! www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare


sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON Camer[ single 90 RON. Incheiem contracte avantajoase cu firme.

VILA CASA DEL SOLE Str. Romulus 12 Tel: 0256496993, 0356457771 Mobil: 0728444614 www.casadelsole.ro office@casadelsole.ro Vila clasic[ amenajat[ cu elegan\[ §i dotat[ la standarde speciale. 18 camere.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro

HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete , mese festive, cocktail- uri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204 038 V[ st[m la dispozi\ie mai ales pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

www.24fun.ro ] 45


ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte

BOAVISTA Aleea F. C.Ripensia 7A Tel. 0256309409

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei Tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, Tel. 0257287777

STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele.

HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat Tel. 0257285.499 HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

46 ] www.24fun.ro

HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251.282 ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188, P[durea Ceala Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (zona Lipovei) Tel. 0730 446 644, 0256 233 355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14 Tel. 490298 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 Tel. 202405 EVIAN' S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com

48 ] www.24fun.ro

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu Tel. 0256435201 GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3 KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611 FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 www.restaurant-flora.go.ro Oaza culinar[ pe malul Beg[i, v[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri


Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00 Teras[ `n Pia\a Unirii RESTAURANT LA LEUL DE AUR str. M[r[§e§ti 12 tel: 0256295318, 0770422716, 0728444618 Readuce c[ldura, intimitatea §i pitorescul perioadei interbelice. Din 26 septembrie vine `n `nt`mpinarea nostalgicilor Timi§oarei de demult.

PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033 PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! PIZZERIA 3+1

Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 (`n Pia\a Maria) Tel: 498.200/ 492.535 www.3plus1.gsmguide.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti)

Tel. 0256212866 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis RESTAURANT AQUARIUM În cel mai înalt restaurant din Timisoara, orasul e la picioarele tale! City Business Center, etaj 6 Tel: 0356170380, 07770422816, 0728444618 RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 309424 Specific italian §i interna\ional

www.24fun.ro ] 49


SABRES Str. Craiova 1 Rezerv[ri: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. Teras[. www.sabres.ro RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro

50 ] www.24fun.ro

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Rezerv[ri: Tel.: 206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514 PICCOLO Str. Criยงan 12 Tel: 0257.257.259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 270.772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

ARAD

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mureยง Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ aยงtept[m `ntr-o ambian\[ primitoare

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400


JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel 0257 284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 Tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 Tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 Tel. 0357401401 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188 P[durea Ceala Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane

www.24fun.ro ] 51


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

OLD BOY'S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 Orar: zilnic 19.00-02.00 D'ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

52 ] www.24fun.ro

SESTO SENSO Pia\a Operei (Modex) Orar: 22.00-06.00 Rezerv[ri: 0771 546 570 0771 546 575 www.sestosenso.ro


Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 BRONX BAR Str Unirii. Non stop.

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Coยงbuc 1 (Pia\a Unirii) info & rezerv[ri: 0731349020, 0731349022

THE NOTE Str. Mehadia Lounge: M-D: 17.00-03.00 Shake: V-S: 21.00-05.00 tel: 294719, 0722692111 www.thenote.ro VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24.

WHY NOT Peciu Nou, Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

ARAD

CLUB MARQUISE The best club in Arad B-dul. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri 0753254581

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 CLUB ROCK NERV Bd. Revolutiei 73 (Palatul Cenad) Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 MOOSKEA Str. Timiยง SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca "Mihai Popovici" Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cunoยงtin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00) Internet wireless Tel. 0720403623

GENOVESSE Str. Episcopiei nr. 11 0357.413123

VALORO CASINO B- dul. Dragalina Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks.

HAZARD B-dul Revolu\iei 33

VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro ] 53


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I

SPIRIT CAFFE Str. Mercy, Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE MODE Piata Unirii nr. 5, tel 0728444785 L-V:8-24, S:10-02, D10-24 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1, Tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D'ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK'S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, Tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP! OPERA P-\a Victoriei 6, Tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO! OLLI CAFE Str. Daliei 14, Tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie. OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

54 ] www.24fun.ro

CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 Regim de club CLIQUE-CAFFE B-dul Decebal, nr. 22 Electronic music, chillout, lounge, downtempo. Free Wi-Fi. Clique_Arad@yahoo.com CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848 HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0721975067, 0747351909, 0742817416 CLUB MARQUISE The Best Club in Arad Str. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri la 0753 254 581 SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822 THREE BEAN COFFEE Str. Mihai Eminescu, nr. 28 Tel. 0257282188 Produse din cafea proasp[t pr[jit[ §i la GO. Panini din piept de pui, aripioare, cartofi pr[ji\i TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


56 DE PAGINI

GRATUIT

ANUL IV NR. 146

27 MARTIE - 2 APRILIE 2009

TIMI±OARA §i ARAD

24Fun Timisoara & Arad - nr. 146, 27 martie -02 aprilie  
24Fun Timisoara & Arad - nr. 146, 27 martie -02 aprilie  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati lo...

Advertisement