Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

GRATUIT

40 DE PAGINI

R

Experiente Memorabile!

ANUL VI NR. 304

18 - 31 MAI 2012


Pestalozzi, 22

Sambata, 26 Mai 2012 Intrare: 15 LEI

BCee ZERO BIBANU (Spearhead Records, UK)

(BetaKru, BV)

(TMBase/PNal, TM)

DELISION ELEMENTRIX (Celsius Events, TM)

(Celsius Events/Groove Playaz, AR)

Visuals:

U8


S UMAR

18 aprilie - 31 mai 2012

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Lidia F Corina S[ftescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 16

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 18 20 22 24

cursuri 27 frumuse\e, s[n[tate 28 minifun 30 auto 31 turism 33 restaurante 35 cluburi & baruri 37 cafenele 38

foto R[zvan Voiculescu

Care a fost prima? de Robert ±erban

Venisem `n vacan\[ cu ni§te c[r\i `n geamantanul de carton. Unele aveau §i poze, dar printre ele §erpuiau cuvinte. Iar cuvintele spuneau pove§ti. Care mai de care mai pline de `nt`mpl[ri ce-mi trimiteau b[t[i la inimioar[, de situa\ii ce m[ f[ceau s[ r`d entuziasmat ori s[ suspin cu lacrimi `n ochi. M[ benoclam la imagini, mai citeam un r`nd, iar b[gam geana la desene, apoi silabiseam ce scria `n carte. ~n care carte? P[i `n „Pungu\a cu doi bani”. Nu, prima a fost cea cu pove§tile lui Nazim Hikmet. Error! Turcul a fost anul urm[tor, `n clasa a II-a. Am g[sit-o

`n podul lui Gorel, c`nd alegam s[ prind un m`rtan necunoscut. Basmele lui Ispirescu. O carte mare, cu litere c`t pumnul. Parc[ nu, totu§i… „Singur pe lume”? Hai, hai, nu te da grande, pe Malot l-ai citit acas[, \i-a f[cut taic[-tu, dintrun ziar, supracoperte `mpotriva dulce\ii §i a gemului. „Pove§ti nemuritoare”, volumul acela vechi, `n care era vorba de zebul care tot intra §i ie§ea din pe§ter[… Nu \i-ar fi pe la nas?! Erai `ntr-a treia, te mutasei `n casa mare, la Drincea, cic[ sfor[iau bunicii §i nu puteai dormi cu ei `n camer[, dar tu voiai s[ cite§ti pove§tile

alea, cu… acelea! Le cam `ncurc. „Col\ Alb”, „Fata babei…”, „Feti\a cu chibrituri”, „Cuore”, „T[r`mul uitat de timp”, „Alb[ ca Z[pada”, „Fram, ursul polar”, „Legendele Olimpului”, „Vr[jitorul din Oz”, „Au m[ doare doctor bun”, „Coliba unchiului Tom Sawyer”… Le cam amestec. Tom Sawyer nu st[tea `n colib[ §i nu prea era unchi. Poate nepot. Oare al cui?

robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Monica Secea Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Director v`nz[ri: Radu Pomian tel: 0730 444159 Publicitate: Mihai Nichitescu, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: r[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


smartass Mecanica portocalei Mihai Dobrovolschi Omul e schimb[tor, m[car de viteze

4 z www.24fun.ro

Ei, surprinz[toarele §i oarbele curbe ale vie\ii. Orice-ai zice, serpentinele aduc, la fiecare cotire, neprev[zut. Da, s`nt linii drepte unde ne `mb[rb[t[m s[ `n\elegem ce e via\a, s[ `i d[m un sens, s[ transform[m cu viteza punctele stelelor `n linii, ca ni§te trasoare al c[ror glon\ s`ntem. Atunci totul e bine, atunci putem ar[ta §i altora calea. Atunci b[nuim viitorul asem[n`ndu-l cu prezentul. Curbele `ns[ s`nt periculoase. Da, ceva ne spune c[ ar fi absurd ca un drum s[ se opreasc[ brusc. Dar dac[? Mereu speri s[ nu fie ultima. M-am schimbat. ±tiu, sun[ t`mpit. Oamenii nu se schimb[, nu? E, uite eu da. Mi-am decojit propria portocal[ mecanic[. P`n[ acum un an, doi, abuzam. Aveam puterea, inteligen\a, calmul, la alegere furia, s[ o fac. ±i nu doar oameni. Nu, asta e simplu. Eu `mi abuzam destinul. Am vrut s[ ajung celebru, am vrut s[ am cas[ §i ma§in[, am vrut s[ fiu apreciat pe trotuare. Da, §tiu, uneori p[rea c[ s`nt the good guy. Poate eram. Poate era doar o form[ de-a-mi atinge scopul, doar un articol de instrumentar. Da, oi fi f[cut §i bine. Dumnezeu §tie. Dar am abuzat. Pentru c[ am vrut! A venit o nou[ curb[, `ns[. Pe ea nu §tiu c`t am vrut-o. Dar a venit. Am §tiut s[ virez. Am negociat-o c`t am putut de bine. Dar drumul e altfel acum, aproape altul. Sau a fost mereu? A§ min\i s[ spun c[ m-am schimbat de tot. Dar fac mult mai pu\in lucrurile s[ se `nt`mple. Nu m[ confunda\i, nu s`nt un `n\elept. Am `nv[\at s[ las oamenii din jurul meu s[ existe. ±i m[ simt tot singur, `ntrun fel, dar cu speran\[. Am `nceput s[ v[d oameni. Am `nceput s[ `n\eleg c[ fiecare are vrerile sale. ±i gustul portocalei mecanice e mai ad`nc, acum. Unii `nc[ se ap[r[ de mine. Unii `ncep s[ m[ uite. Unii abuzeaz[, acum, de mine. ±i drumul `mi calc[ pe sub pa§i. ±i cine §tie… www.dobro.ro


cine, unde, c`nd Poetul francez de origine rom] n[, evreul Benjamin Fondane prive§te amurgul §i-§i murmur[ sie§i despre simplitatea amurgului de toamn[ ca o Ave Maria c`ntat[ de Barry Manilow `n versul: „Ce simplu e amurgul acesta de sf`r§it de toamn[!”. Poetul franco-rom] n de sorginte ebraic[ scrie despre copil[ria lui bucovinean[ cu “miros tare umed din f`nuri” `n care „o fat[, ici, `n c`mpuri, a adormit pe spate, §i-acum o duc \[ranii pe umeri,/ pe sicriu” (B. Fundoianu, din volumul Priveli§ti). A trecut de atunci aproape un secol. Ast[zi ne putem `nchipui cum \[ranii o poart[ pe copila moart[ pe „c`mpuri” `n songul Ave Maria c`ntat de Bing Crosby, apoi pe muzica Ave Maria cu Celine Dion, apoi aceea din Sur une prélude de Bach cu Marie Denise-Pelletier `nso\ind

6 z www.24fun.ro

Poeme vechi pe muzic[ youtube Daniel Vighi De la Bing Crosby la Celine Dion versurile „`i-i l`ng[ racl[ bine oriunde te `ntorci. /Ca totdeauna, via\a-i cu garduri §i cu porci”. ~ntotdeauna via\a e cu “ garduri §i cu porci”, `ntotdeauna ea este mai ales nesemnificativ[, §i cu c`t este ea – lumea mare! – a§a, cu at`t (prin refrac\ie) nesemnificativul ei dintotdeauna ni se arat[ ca o Ave Maria pe vocea Charlottei Church `nso\ind „limpezile dep[rt[ri”, „clopotul de vecernie”, §i gorunul la poalele c[ruia st[ Lucian Blaga,

aude lini§tea transilvan[ §i suspin[ “Mam[, - nimicul - marele! Spaima de marele /`mi cutremur[ noapte de noapte gr[dina“ Pentru a pricepe ceva din profundul versurilor citate c[uta\i, rogu-v[, pe youtube cele c`teva imne cu Fecioara Maria `n intepret[rile citate §i v[ ve\i apropia de sensul ad`nc omenesc al poemelor! www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Nu-i de bine s[ faci bine Diana Petru\ Dar poate c[...

~nclin s[ cred c[ lumea a devenit at`t de arid[, `nc`t mii de litri de fapte bune nu ar putea s[ o `nverzeasc[. M[ uit `n jur, fac reconstituiri `n cotidian de parc[ a§ fi la ora de verificare a bunului sim\ §i m[ tot `ntreb care e motiva\ia celor care se surp[ `ntr-un hal f[r[ de hal. Asta `n cazul `n care au fost c`ndva `nzestra\i cu darul binefacerii. Iat[ cum, pe zi ce trece, dau de persoane care sfideaz[ bunul caracter. Eu a§ numi asta e§ec existen\ial. Atunci c`nd po\i face bine, dar aburii succesului `\i amor\esc sensibilitatea fa\[ de semeni, devii un soi de practicant al indiferen\ei f[r[ just[ cauz[. S[ lu[m, de pild[, persoane care ajung `ntr-un anume moment al vie\ii profesionale, undeva sus, §i care dintr-un soi de fericire care le inund[ porii `ncep s[ se comporte igrasios cu cei din jur. Trateaz[ pe ceilal\i de parc[ acum pot orice, dintr-o dat[ li s-au diluat toate fricile, iar cei care c`ndva erau colegi de dat socoteal[ s`nt acum percepu\i drept rata\i certa\i cu mirificul univers al promov[rii. Noii `nst[ri\i `n c`mpul muncii uit[ de ceea ce este mai important – s[ asculte, s[ colaboreze, s[ `n\eleag[, s[ aprecieze §i nu `n ultimul r`nd, s[ d[ruiasc[ -din ceea ce §tiu, au dob`ndit §i poart[ cu ei. S`nt din ce `n ce mai pu\ini cei care s`nt dispu§i s[ ajute. S[ fac[ gratuit[\i, cum zic unii, egal`nd a face bine cu a fi slab. Ru§inos, a§ completa eu. Am `nt`lnit creatori `n ale artelor care consider[ c[ dac[ s`nt arti§ti adev[ra\i nu au cum s[ aib[ prev[zut[ `n organigrama manifest[rilor o astfel de atitudine. Cum s[ vin[ s[ `mp[rt[§easc[ celorlal\i din ale lor, a§a f[r[ nimic? De parc[ bucuria pe care ar sem[na-o `n inimile celor care vin s[-i vad[, aprecierea pe care ar aduna-o, nu ar fi suficiente. Da, §tiu, astea nu \in de foame. ~ns[ \in de legea compensa\iei. Undeva, c`ndva, toate acestea se vor `ntoarce `nzecit, `nsutit, `nmiit.

dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 9


monteme Cele zece track-uri incluse pe albumul cu num[rul doi „copt“ de Norzeatic & Khidja – Caravana PM:AM - se `nscriu c`t se poate de bine `n acea expresie pur anglofon[ care decreteaz[ „difficult second album syndrome“. Chiar dac[ are parte de tobele timi§oreanului Tavi Scurtu §i de apari\ia altor g[§ti de renume din spa\iul muzical mioritic `nscris `n traiectoria “mi§to”, aceasta caravan[ nu ofer[ diversitatea stilistic[ prezent[ pe albumul de debut, dar acest fapt nu §tirbe§te cu nimic frumuse\ea compozi\iilor, care “curg” c`t se poate de natural. Categoric texte ca „Noaptea-i treaz[/ Visele se `ndreapt[ `n zbor c[tre viitor / Stelele `i premiaz[ pe cei mai noroco§i dintre cititori/“ (Rap Stelar) sau „M[ simt sideral, o fi real? emanat dintr-un vulcan mineral, milenar, cristal“ (Expo Minerals) au darul de a te face s[ urm[re§ti cu mare aten\ie desf[§urarea de for\e de aici, iar elementele jazzy din superba pies[ numit[ “Ea“ s`nt de mare efect. Cel de-al 3-lea album semnat Marcian Petrescu &

10 z www.24fun.ro

Bag[ urechea dac[ cau\i „altceva“ Zoltan Varga De ascultat, `n tihn[, cu mintea hodinit[ Trenul de Noapte, are darul de a ne lecui. E vorba de DesC`ntece de blues, un album care are menirea s[ vindece acest popor de tonele de de§euri culturale cu care a fost inundat `n ultima vreme. Cele zece melodii, care `nsumeaza fix un ceas de audi\ie (minus vreo 20 de secunde!) vor fi savurate a§a cum se cuvine de c[tre cei care iubesc muzicu\a „blues“ §i s`nt curio§i de un sound clasic, f[r[ zorzoane §i brizbriz-uri. Iar pentru final, am p[strat cel de-al doilea album al cvartetului Nu & Apa Neagr[, audi\ie dup[ care mi-am adus aminte de Children of the Corn, thriller-ul lui Stephen King din 1984 §i de

lanurile de porumb. Ei bine, discul [sta `\i provoac[ un trip intens, colorat cu fo§nete de cucuruz. E un film `n care coco§ii c`nt[ de trei ori, iar pelerinii s`nt ni§te forme misterioase care apar §i dispar ca prin cea\[, totul culmin`nd cu piesa final[ de aproape 19 minu\ele `n care faci cuno§tin\[ cu adev[rata fa\[ a apei negre. Ca s[ r[m`n la cinema, compozi\iile astea abund[ `n elemente psycho folosite cu at`ta §arm de catre Alfred Hitchcock, iar fericita `mbinare `ntre instrumente demult uitate §i „loop“ – uri electronice na§te un `ntreg consistent.

www.zoltanvarga.blogspot.com


www.24fun.ro z 11


carte Lui Alain de Botton `i place la nebunie s[ discute despre coeren\[, mai cu seam[ c`nd vine vorba de arhitectur[, design interior §i o doz[ de subiectivism. ~n Arhitectura fericirii, Botton aduce `n discu\ie stilurile arhitecturale, cu trimiteri `n istorie, vorbe§te de armonia culorilor atunci c`nd alegem s[ ne decor[m casa §i despre obiectele care ne `nconjoar[, de la scaune, la mobilierul masiv, de la sculpturi la minimalismul radical. Cert este c[ “…operele de design §i arhitectur[ ne vorbesc despre modul de via\[ care s-ar potrivi `n[untrul §i `n jurul lor. Ne vorbesc despre dispozi\iile pe care le imprim[ §i le induc locuitorilor lor. ~n timp ce ne \in cald §i ne ajut[ din punct de vedere mecanic, ele ne invit[ totodat[ s[ facem parte din anumite

12 z www.24fun.ro

Arhitectura fericirii Lidia F. Despre cl[diri care vorbesc categorii de oameni. Ne ofer[ viziuni ale fericirii…”. Mai mult dec`t at`t “…senza\ia de frumuse\e este semnul c[ am nimerit peste o articulare material[ a ideilor noastre de via\[ `mplinit[”. Pornind de la ideea c[ frumuse\ea pe care o g[sim `n cl[diri sau `ntr-un simplu scaun s`nt de fapt versiuni ale oamenilor pe care `i iubim, Botton ne sugereaz[ c[ la un nivel profund subtil, c[ut[m s[ sem[n[m pe din[untru cu obiectele §i locurile care ne mi§c[, mai degrab[ dec`t s[

le posed[m fizic. Foarte simplu spus, frumuse\ea `nseamn[ o armonie sau o coeren\[ a formelor, asta au `ncercat §i marile religii s[ sublinieze `n cl[diri. Despre cl[diri care vorbesc, sau care ar fi casele ideale §i valorile care se ascund `n forme, vorbe§te Alain de Botton `n cartea sa, Arhitectura fericirii devenit[ bestseller, tradus[ §i la noi de c[tre editura Vellant, pe care o g[si\i `n libr[riile C[rture§ti. www.carturesti.ro


www.24fun.ro z 13


blog de h`rtie Dintre toate acele lucruri care m[ fac „special[”, unul `mi `ncurc[ zilele din ce `n ce mai mult `n ultima vreme: de fiecare dat[ c`nd cineva din preajma mea se pl`nge c[ ar avea o problem[, eu m[ ofer s[ salvez situa\ia. S[ ajut. S[ ceva, orice, c[ doar nu pot s[ stau cu m`inile `n s`n, nu? ±i asta nu pentru c[ nu a§ avea propriile mele griji §i probleme. C[ am §i eu destule. Nimic grav, nimic care s[ instige la sinucideri, dar destule §i solicitante. Numai c[ nu m[ pot ab\ine. Ca `n filmul [la cu Anne Hathaway, `n care ea prime§te de la ursitoare `n „dar” neputin\a de a spune NU. A§a-s §i eu. Cum aud omul c[ se pl`nge de te miri ce, hop §i eu cu ajutorul. ±i-apoi m[ trezesc plin[ de probleme care nu s`nt ale mele,

14 z www.24fun.ro

Ajutor! Corina S[ftescu Am o problem[… de angajamente pe care nu mai §tiu nici eu c`nd mi le-am luat, de parc[ a§ fi fost sub influen\a stupefiantelor. ±i pentru c[ nu-s vreo sf`nt[, `ncep apoi s[ m[ lamentez c`t s`nt eu de ocupat[ §i c`te am de f[cut §i cum oare numai mie mi se `nt`mpl[. Auzi la mine, cum! P[i cum s[ nu mi se `nt`mple, c`nd nici nu apuc[ omul s[ articuleze bine vreo n[zuin\[, c[ m[ ofer eu s[-l fac fericit? ±i bine ar fi m[car s[ am o limit[ a

domeniilor `n care `mi ofer serviciile. Dar uneori a§a m[ love§te zelul `n moalele capului, c[ a§ fi `n stare s[ promit c[ fac rost de inorogi, b[rba\i aten\i la detalii §i alte creaturi inexistente.

www.corinasaftescu.com


www.24fun.ro z 15


videodrom ”ZFANG!” Lucian Mircu Zilele Filmului Alb-Negru German

Am auzit des `n ultima vreme spun`ndu-se c[ Timi§oara nu st[ grozav la cultur[. Ceea ce, trebuie s[ recunoa§tem, e adev[rat `n cea mai mare parte a timpului. Dar dou[ luni pe an oferta e abundent[. Nici nu mai §tii la ce s[ renun\i. Luna mai e a§a. Se suprapun Timishort, Tres Courts, Festivalul Dramaturgiei, Festivalul Filmului European, Festivalul de Teatru TESZT, Student Fest etc. Iar noi ridic[m miza cu ZFANG. “Noi” `nseamn[ Asocia\ia Marele Ecran `mpreun[ cu DAAD (Serviciul German de Schimb Academic). ZFANG `nseamn[ Zilele Filmului Alb-Negru German. Ideea noastr[ s-a sincronizat cu planurile Filarmonicii Banatul care, pe 20 mai, proiecteaz[ Tabu (regie: Friedrich W. Murnau, 1931). Coloana sonor[ e compus[ de Violeta Dinescu §i interpretat[ live de Trio Contraste. Pe urm[, proiec\iile vor avea loc (de la 19 h) `n cocheta aul[ a Bibliotecii Universitare (de l`ng[ Vest). Luni, 21 mai, M (Un ora§ `§i caut[ criminalul), primul film sonor al lui Fritz Lang §i care stabile§te conven\iile filmelor despre criminali `n serie. Mar\i, 22 mai, Faust (tot Murnau, 1926) are o for\[ plastic[ ce aminte§te de pictura lui Pieter Brueghel. Aceste titluri din perioada de glorie a cinematografului expresionist german s`nt completate de capodopera lui Wim Wenders din 1987, Cerul deasupra Berlinului. Ultima zi (joi, 24 mai) e rezervat[ celei mai vechi anima\ii p[strate p`n[ azi, Aventurile prin\ului Ahmed (de Lotte Reiniger, 1926), redescoperit[ muzical de trupa Makunouchi Bento (coloan[ sonor[ original[ + dj set +show live). Intrare liber[. Bitte!

www.mareleecran.net

16 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

17


18 - 31 mai 2012

IZVORUL FEMEILOR

~NGERII P{ZITORI

UNDEVA LA PALILULA

IZVORUL FEMEILOR

~ntr-un sat tradi\ionalist §i uitat de orice urm[ de civiliza\ie, femeile car[ apa de la izvorul de pe culmile abrupte §i st`ncoase, pentru a le asigura b[rba\ilor §i copiilor minimum de hran[ §i igien[, cu pre\ul suferin\ei fizice, ce culmineaz[ cu pierderea sarcinilor multora dintre ele. Filmul debuteaz[ cu revolta uneia dintre femei (str[in[ locului), care va deveni vocea grevei iubirii (care presupune `ncetarea oric[ror apropieri `ntre so\i, p`n[ c`nd b[rba\ii vor pune m`na pe g[le\i §i vor aduce ap[). Leila (mult prea frumoas[, luminoas[ §i urban[ figur[ pentru culoarea local[) face pa§i mici §i decisivi, `§i g[se§te un aliat `n so\ul deschis la minte, §i ini\iaz[ acte demonstrative fa\[ de scepticele tradi\ionaliste §i b[rba\ii satului §i culmineaz[ cu rizibila devastare spiritual[ a ima-mului, care cade pe g`nduri la prima r[sfoire a Coranului din perspectiva femeii. Chiar §i cu inten\ia de scuturare a min\ilor §i a con§tiin\elor la nivel primar, metoda lui Mih[ileanu sufer[ de bollywoodizarea emo\iilor.

Melissa e o jurnalist[ trimis[ de ministerul de interne pentru a documenta cazurilor de la Brigada de Protec\ie a Minorilor. Fred, unul dintre cei din Brigada de Protec\ie a Minorilor, e foarte deranjat de `ntreb[rile Melissei §i de iscoditorul ei aparat de fotografiat care face o zi de lucru s[ fie §i mai grea. O zi de lucru de la BPM e oricum grea, cu arest[ri ale copiilor-ho\i de buzunare, urm[rirea pedofililor, audierile p[rin\ilor maltrata\i, declara\iile ce trebuie luate de la copii, sexualitatea deviant[ a unor adolescen\i. ~ntre toate acestea apar r`setele incontrolabile ale poli\i§tilor care au v[zut tot ce e mai r[u §i o poveste de dragoste `ntre jurnalist[ §i unul dintre subiec\ii ei. Filmul este al treilea lungmetraj al actri\ei Maïwenn, §i arunc[ o privire asupra vie\ii cotidiene a brigadei franceze de protec\ie a minorilor.

Debutul cinematografic, at`t de tardiv, al unui regizor de teatru ca Silviu Purc[rete, nu putea fi a§teptat dec`t cu maxim interes, precum §i cu un amestec de speran\[ §i scepticism. Conteaz[ aici nu numai valoarea §i renumele lui Purc[rete, ci §i, mai ales, faptul c[ §i-a conturat, de-a lungul celor aproape patruzeci de ani ai carierei sale, o personalitate artistic[ pe c`t de puternic[, pe at] t de special[ - `ndr[znea\[, mereu §ocant[ §i niciodat[ repetitiv[. Protagonistul filmului Undeva la Palilula este Serafim, proasp[t absolvent al ±colii de Medicin[, care prime§te reparti\ie pe termen scurt la spitalul din Palilula, un or[§el fantom[, pierdut `n mijlocul c`mpiei valahe. Un sanatoriulazaret, spital improbabil, clinic[ ginecologic[ `ntr-un loc unde nu se na§te nici un copil. Palilula e un loc unde derizoriul coexist[ cu lucruri fermec[toare, iar popula\ia din ora§ e izolat[ pentru eternitate `n be\ie, petreceri §i orgii. Filmul urm[re§te periplul doctorului Serafim prin Palilula, pe perioada mai multor ani §i anotimpuri.

~ntr-un sat tradi\ionalist §i uitat de orice urm[ de civiliza\ie, femeile car[ apa de la izvorul de pe culmile abrupte §i st`ncoase, pentru a le asigura b[rba\ilor §i copiilor minimum de hran[ §i igien[, cu pre\ul suferin\ei fizice, ce culmineaz[ cu pierderea sarcinilor multora dintre ele. Filmul debuteaz[ cu revolta uneia dintre femei (str[in[ locului), care va deveni vocea grevei iubirii (care presupune `ncetarea oric[ror apropieri `ntre so\i, p`n[ c`nd b[rba\ii vor pune m`na pe g[le\i §i vor aduce ap[). Leila (mult prea frumoas[, luminoas[ §i urban[ figur[ pentru culoarea local[) face pa§i mici §i decisivi, `§i g[se§te un aliat `n so\ul deschis la minte, §i ini\iaz[ acte demonstrative fa\[ de scepticele tradi\ionaliste §i b[rba\ii satului §i culmineaz[ cu rizibila devastare spiritual[ a ima-mului, care cade pe g`nduri la prima r[sfoire a Coranului din perspectiva femeii. Chiar §i cu inten\ia de scuturare a min\ilor §i a con§tiin\elor la nivel primar, metoda lui Mih[ileanu sufer[ de bollywoodizarea emo\iilor.

LA SOURCE DES FEMMES Fran\a / Belgia / Italia (2011) Regia: Radu Mih[ilescu Cu: Hafsia Herzi, Leïla Bekhti Comedie / Dram[ Durata: 136 minute TIMI± – TIMI±OARA 18 - 24 Mai V – Mi: 15.00, 17.30, 20.00

POLISSE Fran\a Regia: Maïwenn Cu: Maïwenn, Riccardo Scamarcio Dram[ Durata: 127 minute TIMI± – TIMI±OARA 25 - 31 Mai V-J: 15.00, 17.30, 20.00

UNDEVA LA PALILULA Rom]nia (2012) Regia: Silviu Purc[rete Cu: George Mih[i\[, R[zvan Comedie, Dram[ Durata: 145 minute DACIA – ARAD 18 - 24 Mai V-J: 15.00, 17.30, 20.00; J: 11.00

LA SOURCE DES FEMMES Fran\a / Belgia / Italia (2011) Regia: Radu Mih[ilescu Cu: Hafsia Herzi, Leïla Bekhti Comedie / Dram[ Durata: 136 minute DACIA – ARAD 25 - 31 Mai V-J: 15.00, 17.30, 20.00; J: 11.00

18 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

19


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (18 mai – 31 mai) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ „Nostalgii andine” Expune: Georgeta Cocean (17 mai – 30 mai) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de pictur[ „The golden hours” Expun: Saddo, Aitch (14 mai – 07 iunie) JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482 056 Expozi\ie de colaje „Cele mai mici lucr[ri. Colaje” Expune: Jochen Fischer (19 mai – 30 mai) INFOCENTRU TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256437973 L-V: 9-18; S: 10-15 Expozi\ie de fotografie cu imagini din Karlsruhe Germania Expozi\ie aniversar[ pentru `mplinirea a 20 de ani de `nfr[\ire `ntre Timi§oara §i Karlsruhe (18 mai – 31 mai) LIBR{RIA C{RTURE±TI Mercy 7 Expozi\ie de fotografie „Rom]ni frumo§i” Expune: Matei Buta (17 mai – 17 iunie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Demetriade 1 (Mall) Expozi\ie de fotografie „Peisaj” Expune: Sabin Uivaro§an (12 mai – 12 iunie)

20 z www.24fun.ro

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00 L: ~nchis Expozi\ie de pictur[ „Feminitate” Expune: Nadia Ioan (27 aprilie – 28 mai) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.


www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2; Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029; M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro

Teatrul Na|ional MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON SALA DE A±TEPTARE AEROPORT 2 De ±tefan Caraman Un spectacol de Ion – Ardeal Ieremia Studio 5 (vineri, 18 mai, ora 19.00) M-AM HOT{R~T S{ DEVIN PROST De Martin Page Un spectacol de Antonella Cornici Studio 5 (s`mb[t[, 19 mai, ora 19.00 miercuri, 23 mai, ora 19.00) IAT{ FEMEIA PE CARE O IUBESC De Camil Petrescu Un spectacol de Mihaela Lichiardopol Sala Mare (duminic[, 20 mai, ora 19.00) REVIZORUL De N.V. Gogol Un spectacol de Petru Vutc[r[u Sala 2 (mar\i, 22 mai, ora 19.00 joi, 24 mai, ora 19.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com POVESTE ±I CONSTRUC|IE DE P{PU±I DIN H~RTIE Sala Burattino (Bastionul Theresia) (vineri, 18 mai, ora 11.00) CENU±{REASA (spectacol invitat) La sediu (duminic[, 20 mai, ora 11.00) ±COALA P{RIN|ILOR LUDICI Sala Burattino (Bastionul Theresia) (miercuri, 23 mai, ora 18.00) ALADIN (premier[) La sediu (duminic[, 27 mai, ora 11.00) MICII COLEC|IONARI (expozi\ie) Sala Burattino (Bastionul Theresia) (mar\i, 29 mai, ora 11.00)

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 A±TEPT~NDU-L PE SPECTATOR Dup[ “Ultimul Godot” De Matei Vi§niec (vineri, 18 mai, ora 21.00 vineri, 25 mai, ora 20.00)

Deutsches Staatstheater Temeswar Teatrul German de Stat Timişoara

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10-15 §i 17-19, S`mb[t[: 10-15, precum §i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743 MOUNTAINBIKERII De Volker Schmidt Un spectacol de Radu-Alexandru Nica Sala TGST (duminic[, 27 mai, ora 20.00)

22 z www.24fun.ro

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro VOIEVODUL |IGANILOR Operet[ `n trei acte Muzica: Johann Strauss (vineri, 18 mai, ora 19.00) ADRIANA LECOUVREUR Oper[ `n trei acte Muzica: Francesco Cilea Libretul: Arturo Colautti (mar\i, 22 mai, ora 19.00)


CINE C~NT{ ACOLO? Muzica: Vojislav Voki Kostic, dup[ o idee a lui Ljubivoje Tadic. (duminic[, 27 mai, ora 19.00)

RECITAL DUO MIH{ILESCU Recital de pian Sala Capitol (duminic[, 27 mai, ora 19.00)

B{RBIERUL DIN SEVILLA Opera `n dou[ acte Muzica: Gioacchino Rossini (luni, 28 mai, ora 19.00)

CONCERT CORAL Concert simfonic Sala Capitol (mar\i, 29 mai, ora 19.00)

GALA DE OPER{, OPERET{ ±I BALET Conducerea muzical[: Victor Dumanescu (Cluj-Napoca), David Crescenzi (Italia) (miercuri, 30 mai, ora 19.00)

CONCERT EXTRAORDINAR Dirijor: Aurel Manciu (Germania) Sala Capitol (joi, 31 mai, ora 19.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. FESTIVALUL INTERNA|IONAL „TIMI±OARA MUZICAL{” Edi\ia a XXXVII-a CONCERT VOCAL – SIMFONIC INAUGURAL G. Mahler: Simfonia a II-a `n do minor („Resurrection”) Sala Capitol (vineri, 18 mai, ora 19.00) TRIO CONTRASTE Ion Bogdan ±tef[nescu – flaut Muramatsu Sorin Petrescu – pian Doru Roman – percu\ie Sala Capitol (duminic[, 20 mai, ora 19.00) RECITAL Claudia Codreanu mezzosopran[ Costin Soare – chitar[ Sala Capitol (mar\i, 22 mai, ora 19.00) RECITAL DE PERCU|IE Portret Violeta DInescu Ansamblul Percutissimo Sala Capitol (miercuri, 23 mai, ora 19.00) CONCERT CORAL Cor de copii Sala Mihai Perian (joi, 24 mai, ora 18.00) RECITAL PARIS 150 de ani de la na§terea lui Claude Debussy 50 de ani de la moartea lui Jaques Ibert Sala Capitol (joi, 24 mai, ora 19.30) CONCERT SIMFONIC Dirijor: Nicolae Moldoveanu (Elve\ia) Solist[: Naoko Anzai (Japonia) Sala Capitol (vineri, 25 mai, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379; 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340

ARAD

Fax. 0257 280519 office@filarmonicaarad.ro

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016

CONCERT SIMFONIC Dirijor Giuseppe Carannante Italia Solist Andrei Agoston - Germania Sala Palatului Cultural (joi, 24 mai, ora 19.00)

CU SUFLETUL NU-I DE GLUMIT De Dimitre Dinev Regia – Cristian Nedea Sala Studio (joi, 31 mai, ora 19.00) FILARMONICA DE STAT Pta G. Enescu 1 Tel. 0257 281554

CONCERT DEDICAT ZILEI COPILULUI Dirijor Cristian George Neagu Invitat actorul Zoltan Lova§ Concep\ie artistic[ Nicolae Mihai Br`nzeu Sala Palatului Cultural (joi, 31 mai, ora 19.00)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro MITUL BUN{ST{RII Prelegere filosofic[ Conferen\iar: Andreea Neac§u Loca\ie: Biblioteca Central[ Universitar[ “Eugen Todoran” (Bd. Vasile P`rvan, Nr. 4A) (miercuri, 23 mai, ora 18.00)

INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58 FERIEN ~ntr-un refugiu departe de lume locuie§te Anna `mpreun[ cu so\ul ei Robert §i cu fiul lor Max. ~n cursul unei veri se `ntrunesc `n acea cas[ mai multe genera\ii a acelei familii extinse. C[rture§ti, Mercy (joi, 31 mai, ora 18.00)

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr. 7 (Unirii) Str. Demetriade, nr.1 (Iulius Mall )

www.24fun.ro z

23


VINERI 18 MAI

S~MB{T{ 19 MAI

CHEFURI

CLASIC

FILARMONICA „BANATUL” Concert vocal-simfonic inaugural Sala Capitol Ora: 19.00

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” M-am hot[r`t s[ devin prost Studio 5 Ora: 19.00

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Voievodul \iganilor Ora: 19.00 TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Sala de a§teptare – Aeroport 2 Studio 5 Ora: 19.00 TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Poveste §i construc\ie de p[pu§i din h`rtie Sala Burattino (Bastion) Ora: 11.00 TEATRUL THESPIS A§tept`ndu-l pe spectator Ora: 20.00

CHEFURI AL-KIMIA Hanging Around Ora: 22.00 ARQA Old’s Cool Party 07 ‘80/rock/disco/funk Ora: 22.00

CHEFURI ARQA Back to the Future Dj Epocs alternative/dance/indie/ funk; Ora: 22.00 DAOS CLUB Concert Implant pentru Refuz, VL45, Chiroptera Ora: 21.00 D’ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00 EL CHE Saturday On The Rocks by DJ KuKy Ora: 22.00 LIFE PUB Coyote Ugly Party Ora: 21.30 SETUP Subcarpa\i Live §i prelansare album !; Ora: 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

EL CHE Revolutionary Stand-up Comedy & Afterparty Ora: 22.00 LIFE PUB Karaoke Party Ora: 21.00 SETUP TREi (Samurai Music, Viper, NZ) Ora: 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

24 z www.24fun.ro

DUMINIC{ 20 MAI CLASIC FILARMONICA „BANATUL” Trio Contraste Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Iat[ femeia pe care o iubesc Sala mare Ora: 19.00 TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Cenu§[reasa Sala teatrului Merlin Ora: 11.00

By Nightlong; Ora: 23.00

CHEFURI

EL CHE Open Gate - Electronic Music Party; Ora: 22.00

ARQA Chillaxare Ora: 19.00

TAINE Rock vs Roll Party Ora: 22.00

EL CHE Live Acoustic - Alex Anka Ora: 22.00 TAINE Sunday Night Live cu George §i Dani; Ora: 22.00

MIERCURI 23 MAI CLASIC

LUNI 21 MAI CHEFURI ARQA Soup of the Night: Metropolitan Ora: 19.00 TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

FILARMONICA „BANATUL” Recital de percu\ie Sala Capitol Ora: 19.00

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” M-am hot[r`t s[ devin prost Studio 5 Ora: 19.00 TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” ±coala p[rin\ilor ludici Sala Burattino (Bastion) Ora: 18.00

CHEFURI

MAR|I 22 MAI CLASIC

DAOS Concert Bucovina & Faceplant Ora: 22.00 D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00

AL-KIMIA Italo Fetish Ora: 20.00

FILARMONICA „BANATUL” Recital Sala Capitol Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Adriana Lecouvreur Ora: 19.00 TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Revizorul Sala 2 Ora: 19.00

CHEFURI ARQA Soup of the Night: Velvet Hammer Ora: 19.00 D’ARC CLUB Jam in the D’arc

ARQA Soup of the Night: Mantra Ora: 19.00 EL CHE KaraoKe by AnKa&KuKy Ora: 22.00 TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte Ora: 22.00

JOI 24 MAI CLASIC FILARMONICA „BANATUL” Concert Coral Sala Capitol Ora: 18.00


Recital Paris Sala Capitol Ora: 19.30 TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Revizorul Sala 2 Ora: 19.00

CHEFURI ARQA Concert Jazzadezz Ora: 22.00 EL CHE Thursday Rocks! “Led Zeppelin” Tribute Party Ora: 22.00 LIFE PUB Concert East Roots Intrare: 15 lei Ora: 21.00

VINERI 25 MAI

CLASIC FILARMONICA „BANATUL” Concert Simfonic Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL THESPIS A§tept`ndu-l pe spectator Ora: 20.00

CHEFURI ARQA Old’s Cool Party 08 ‘80/rock/disco/funk Ora: 22.00 D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00 EL CHE Rotaract Fundraising (live concert & more) Ora: 22.00

S~MB{T{ 26 MAI

TAINE Rock Party Ora: 22.00

CHEFURI ARQA Back to the Future - Dj Epocs Ora: 22.00 DAOS Concert Travka - Aniversare 10 Ani; Ora: 22.00 D’ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00 D’ARC PE MAL Party people Ora: 21.00 EL CHE Saturday On The Rocks by DJ KuKy Ora: 22.00

LIFE PUB Karaoke Party Ora: 21.00

LIFE PUB Coyote Ugly Party Intrarea liber[ Ora: 21.30

TAINE Rock Party Ora: 22.00

SETUP BCee (Spearhead Records, UK) Ora: 22.00

DUMINIC{ 27 MAI CLASIC FILARMONICA „BANATUL” Recital Duo Mih[ilescu Sala Capitol Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Cine c`nt[ acolo? Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Mountainbikerii Sala TGST Ora: 19.30 TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Aladin Sala Teatrului Merlin Ora: 11.00

www.24fun.ro z

25


CHEFURI ARQA Chillaxare Ora: 19.00 EL CHE Live Acoustic - Alex Anka Ora: 22.00 TAINE Sunday Night Live cu George §i Dani Ora: 22.00

LUNI 28 MAI CLASIC OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ B[rbierul din Sevilla Ora: 19.00

TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

TAINE Rock vs Roll Party Ora: 22.00

MAR|I 29 MAI

MIERCURI 30 MAI

CLASIC

CLASIC

FILARMONICA „BANATUL” Concert Coral Sala Capitol Ora: 19.00

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Gala de oper[, operet[ §i balet Ora: 19.00

CHEFURI ARQA Soup of the Night: Mango Mojito Ora: 19.00 D’ARC CLUB Jam in the D’arc By Nightlong Ora: 23.00

CHEFURI

D’ARC PE MAL Concert Lemon Bucket Orkestra Ora: 21.00

ARQA After Work Ora: 22.00

EL CHE Open Gate Ora: 22.00

26 z www.24fun.ro

CHEFURI ARQA Soup of the Night: Peach Daiquiri Ora: 19.00

JOI 31 MAI CLASIC FILARMONICA „BANATUL” Concert Extraordinar Sala Capitol Ora: 19.00 CENTRUL CULTURAL GERMAN Ferien C[rture§ti, Mercy Ora: 18.00

CHEFURI ARQA Concert Cuantune Ora: 22.00

EL CHE KaraoKe by AnKa & KuKy Ora: 22.00

D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l Ora 22.00

TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte Ora: 22.00

EL CHE Thurdays Rock! - “Queen” Tribute Party Ora: 22.00


Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii.

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Partener acreditat Goethe-Institut Centru de examinare GoetheInstitut ( A1, A2, B1, B2, C1) Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 (`n spatele Spitalului de copii L. |urcanu); Tel: +40256407058 Mobil: +40785257521 E-mail: info@ccgtm.ro Web: www.ccgtm.ro Cursuri de limba german[ pentru adul\i, nivelurile A1-C1, german[ medical[. Cursuri de limba german[ pentru copii §i adolescen\i. Cursan\ii no§tri beneficiaz[ de manuale incluse `n pre\ul cursului, de reduceri substan\iale la examenele Goethe-Institut, de acces gratuit la bibliotec[ §i la centrul de studiu individual. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format

condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

dustry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and In-

www.24fun.ro z

27


Din 26 Mai

2012 TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.athenahospital.ro contact@athenahospital.ro

28 z www.24fun.ro

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall; (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro

MIRACOLUL PLANTELOR Pia\a Unirii, str. Vasile Alecsandri, nr. 7 (col\ cu Eugeniu de Savoya) www.miracolul-plantelor.ro Deschis: L - D 7:30 - 00:30 Suplimente naturiste, parafarmaceutice, cosmetice naturale §i alimente bio. MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Tel: 0723284748

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00


SALOANELE MONICA Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A-4 (Centrul Comercial KAPA) Tel: 0256 283 575 Mobil: 0721 719 974 Str. Barbu Iscovescu, nr. 2 Tel: 0256 202 899 Mobil: 0724 248 754 Aleea Cristalului, nr.5 Tel: 0256 498 090 Mobil: 0728 013 004 Manichiur[, pedichiur[, unghii aplicate, make-up permanent, cosmetic[, extensii de p[r, frizerie, aerobic, solar,masaj, saun[, fitnes SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00; S: 09.00-16.00

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

Wish Studio by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[,

make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5; tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085

FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3; Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob; tel. 0257338255

www.24fun.ro z

29


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

30 z www.24fun.ro

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19

Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

GR{DINI|A INFANT ROYAL CLUB­ Str. Basarabia 4­­ 0256 227 074, 0256 227 075­­ Mobil: 0749 070 739­­ office@infantsroyalclub.ro­­ www.infantsroyalclub.ro­­ Curs de englez[­­ Buc[t[rie proprie­­ Transport inclus­­

Medic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut­­ KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro


www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

32 z www.24fun.ro

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

HOTEL CENTRAL Str. Lenau Nikolaus, nr. 6, tel: 0256 490 091

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie

italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

www.24fun.ro z

33


STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

34 z www.24fun.ro

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78; Tel. 0256271585; Str. Simion B[rnu\ iu, nr. 5 (Badea C]r\an); Tel. 0256431888; Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian. Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i) CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. www.casa-bunicii.ro CLICK2EAT Comand[ m`ncare online www.click2eat.ro

www.24fun.ro z

35


KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. SABRES Str. Craiova 1 tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro

36 z www.24fun.ro

PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 wasabi sushi Iulius Mall Timisoara Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD

RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110

PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411

BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918

RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel.: 0257206419

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401, 0746296343

PICCOLO Str. Cri§an 12 tel: 0257257259

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 tel 0257211911

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257214131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733632822, 0741423750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722203868, 0257213060


TIMI±OARA

AL-KIMIA ~n Al-kimia `ncerc[m §i uneori reu §im s[ ob\inem o atmosfer[/ substan\[ magic[. Str. V.V. Delamarina Nr.1 Program func\ionare: L - J: 09. - 02; V: 09 - 05 S: 17 - 05; D: inchis Nr. de tel bar: 0356450554

ARAD CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ARQA Music&Spirit Str. Vasile Alecsandri, nr. 7 L-Mi: 19.00-2.00 J-S: 19.00-6.00 Info: 0720 681 102

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

eL che The place where the “Fun Revolution” starts P-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9 Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213 693

NO NAME Str. Liviu Rebreanu, Nr. 11 Web: www.clubnoname.ro SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

ATLANTIC CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 104 Tel. 0257 280 784 Orar: 9-22 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 Club Flex Str. Unirii; Tel. 0757 598 887 www.clubflex.ro HAZARD B-dul Revolu\iei 33 The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

ROCCO PUB&CLUB Bulevardul Revolu\iei, nr 91 Tel 0730009703; Orar: L-J 08-24 V-S 08-03, D 08-24

TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

CLUB NERV str Revolu\iei, nr. 90 (`n curte la Mac Donalds) Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

38 z www.24fun.ro

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD ART CAFE GALLERY P-\a Avram Iancu, nr. 10 Tel. info/rezerv[ri: 0372 789 430 AHMAD TEA HOUSE P-\a Avram Iancu, nr. 9 Pentru informa\ii evenimente §i rezerv[ri: info@ahmadteahouse.ro CAFE BOEME Episcopiei, nr. 19-21

0357425989 0721411486 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Pia\a Avram Iancu, nr. 11 www.kfarad.ro Orar L-J 12-01 V 12-03 S 18-03 D 18-01 LA MOUCHE CAFE Str. Revolu\iei, nr. 87 Tel. 0742 882 058 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822 TRESOR CAFE Str. Unirii, nr. 2 Tel. 0745 612 848


www.24fun.ro z

39


40 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 304 18 - 31 mai  
24Fun Timisoara si Arad, nr. 304 18 - 31 mai  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare bilunar, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati locale s...

Advertisement