Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL VI NR. 301

GRATUIT

40 DE PAGINI

20 - 26 APRILIE 2012


S UMAR

20 - 26 aprilie 2012

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Lucia Spuz[ Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 16 17 18 20

cursuri 24 frumuse\e, s[n[tate 26 minifun 28 auto 30 turism 32 restaurante 34 cluburi & baruri 37 cafenele 38

foto R[zvan Voiculescu

V[zduhosul (III) de Robert ±erban

M-am re`nt`lnit cu Nelu Timi§, la Bucure§ti, la t`rgul de carte “Bookarest”. Era `n c[utare de nout[\i §i de autografe. ~nregistra cu un reportofon cuvintele rostite la diferitele lans[ri de carte de c[tre vedetele culturii. Ne-am rev[zut `n noiembrie, la “Gaudeamus”, unde venise, ca §i `n var[, m`nat de aceea§i bucurie de a fi `ntre c[r\i §i scriitori, `nso\it, ca §i atunci, de un t`n[r student la filosofie, Marius Ciupertea, prietenul, discipolul §i vecinul s[u din Moneasa. Nelu `mi p[rea un personaj desprins dintr-un un film suprarealist. De c`te ori povesteam, cu exaltare, despre el cunoscu\ilor, foloseam

foarte des cuv`ntul “incredibil”. ~n prim[vara lui 2004, aflat, la Zurich, `n vizit[ la scriitorul C[t[lin Dorian Florescu, i-am vorbit acestuia despre librarul orb. Dup[ ce m-a ascultat, C[t[lin m-a `ntrebat: Vrei s[ scrii despre el? Vreau s[ fac un film, am r[spuns. Pot s[ scriu eu despre el? Bine`n\eles! La `nceputul verii aceluia§i an, am mers cu C[t[lin la Moneasa, unde am petrecut cu Nelu §i Marius dou[ zile de poveste. Dup[ `nc[ o escal[ de unul singur la Moneasa, `n drum spre Bor§a, locul unde Timi§ s-a n[scut, romancierul s-a `ntors la Zurich, iar dup[ vreo dou[ luni mi-a telefonat §i m-a

`ntrebat: Ai f[cut filmul despre Nelu? Eu am scris romanul. Ce mai a§tep\i? Am filmat, `mpreun[ cu Marus Danci, 14 ore. Apoi, `mpreun[ cu Costi Bu\[ am ales 25 de minute §i le-am montat. ~n februarie 2005, filmul “V[z-duh” (porecla cu care era apelat Nelu de c[tre cinci tineri din Moneasa, absolven\i sau studen\i la Filosofie, facultate unde chiar el `i `ndemnase §i ajutase s[ mearg[) era difuzat de TVR Timi§oara. ~n februarie 2006, la editura elve\ian[ “Pendo” ap[rea, `n german[, al treilea roman al lui C.D. Florescu: “Maseorul orb”. (va urma) robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Monica Secea Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Director v`nz[ri: Radu Pomian tel: 0730 444159 Publicitate: Mihai Nichitescu, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: r[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


smartass A venit prim[vara

Or mai fi c`teva zile friguroase, dar copacii au f[cut cu m`na. S`nt `nflori\i, agit`ndu-§i petalele ca pe

Mihai Dobrovolschi Pentru mine

ni§te p[s[ri vesele. E prim[var[. Miroase. Da, miros §i florile, dar miroase §i ea `ns[§i. E o simfonie olfactiv[ simpl[, dar complet[. ±i e mult verde peste tot. O schimbare grandioas[ de la griul z[pezii murd[rite. Cum fiecare plecare `n concediu `\i aduce alte vacan\e `n minte, a§a §i prim[vara, la fiecare venire a ei aduce §i amintirile altor dimine\i de aprilie. Speran\ele de `ndr[gostire la vreo teras[, promisiunile de diet[ pentru var[, a§teptarea ner[bd[toare a unui ten perfect, a unui concediu `n sf`r§it liber de alte munci, \i-aduci aminte de toate. ±i niciodat[ nu o s[ fie totul cum trebuie. Poate doar c`nd vine prim[vara, acele trei zile. Dar cu toate astea, nevrozele §i depresiile se curm[. Via\a devine un motiv de tr[it `n sine. Femeile `§i arat[ pulpele, unele deja bronzate atent `ntre patru pere\i. Nu mai b[nuie§ti corpurile prin haine, ci invers. P[rul lung e liber prin v`nt, `n sf`r§it, dup[ hibernarea de prin animale r[posate. Terasele s`nt deschise §i tolerante p`n[ la ore t`rzii, iar pe trotuarele de noapte pa§ii sun[ altfel. Iar pie\ele s`nt de paradis. Lobod[, leu§tean, unti§or, §tevie, spanac, mi se par toate magice ca ni§te ingrediente alchimice. M[ `nv`rt printre ele §i `mi vine s[ spun c[ n-am mai v[zut at`ta via\[ de c`nd mama natur[ m-a f[cut v`n[tor-culeg[tor. S`nt fan primavar[. www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


cine, unde, c`nd Viorel Cristea avea o figur[ §tears[ de b[n[\ean translucid, pirpiriu, cu `nf[\i§are de s[tean de pe la Ghilad sau Cebza – sate vechi, chinuite de prea mult[ istorie `ncremenit[. O dat[ ne-am `nt`lnit §i mi-a r[mas `n memorie, p[rea tocmai cobor`t din cele dou[ vagoane ale automotorului cheferistic de pe ruta Timi§oara-Cruceni. O lume cu ta§ca din vinilin care mergea la serviciu `n ora§ f[r[ nici o originalitate `n existen\a ei navetist[, f[r[ romantism excep\ional, f[r[ nebunie, mereu egal[ cu sine `ntr-un fel de cumin\enie plicticoas[, asemenea acarilor din copil[rie care f[ceau acelea§i lucruri la acelea§i ore, ridicau bra\ul semaforului cu l[mpa§ul verde prin `nv`rtirea acelea§i instala\ii cu ro\i mari din fier §i s`rme `ntinse pe marginea c[ii ferate cu ajutorul

6 z www.24fun.ro

Un acar slab, bolnav, sub\irel Daniel Vighi In memoriam unor st`lpi cu roti\e. ±i f[ceau acarii copil[riei mele, `n Banatul de c`mpie, `ntotdeauna acela§i lucru la acelea§i ore, ca un metronom, ca ispr[vile vie\ii care §i ea este asemenea metronomului: bate la fel §i nu se plictise§te niciodat[ §i, mai ales, nu st[ o clip[. M[car una at`t de scurt[ c`t ar fi nevoie ca s[ deschizi ta§ca din vinilin, s[ desfaci prosopul, s[-l `ntinzi pe mas[ cu bucata de p`ine §i salam ca s[ „serve§ti pr`nzul” la vremea

amiezii. Ciud[\enii banale printre care tr[ia locuitorul satului Ghilad, pictorul fals-naiv Viorel Cristea ale c[rui nelini§ti, profunzimi, triste\i §i oft[ri respectuoase le po\i depista dac[ ai r[bdarea s[ scrutezi pictura sa cu paradisul s[u rural, care e trist §i monoton ca via\a naveti§tilor pe ruta Timi§oara-Cruceni. www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Uite-a§a se joac[ fata Diana Petru\ Mai cu foc

Aeroport. Loc al reg[sirii for\ei de cuceritor pentru el, fost fotbalist, aflat acum la v`rsta `n\elepciunii, greu de pus `n practic[. Cadru prielnic de exersare a tehnicilor aga\amentului `n r`ndul prospe\imilor de prim[var[, abia ie§ite `n lume, gata s[ sfideze necunoscutul. Ea, fotomodel cu toate dimensiunile de invidiat la locul lor, jum[tate din v`rsta lui, vrea s[ par[ mereu dorit[, niciodat[ cucerit[, `ns[ nu prea se descurc[. ~i sclipesc ochii la fiecare remarc[ m[gulitoare ce se revars[ asupra ei. Se vede deja departe §i dorin\a e pe cale s[ i se `mplineasc[ `n momentul `n care el, artist al inimilor corupte, `i adreseaz[ `ntrebarea desprins[ dintr-o re\et[ de cuceriri de discotec[: „Ai iubi?” R[spunsul vine asupra lui precum o avalan§[ de fericire, `l `ndeamn[ la o propunere cu iz de terapie pentru suflet, chem`nd-o la Sovata. ±i fata e gata. Fascinat[ de peisajul avu\iei lui, ma§ina care `i a§teapt[ pe meleaguri natale, casa – oaz[ de r[sf[\ §i voie bun[ §i alte anexe pe care nu m-am interesat s[ le re\in. Ce am \inut minte era suportabila u§ur[tate a fiin\ei c[reia nu p[rea s[-i lipseasc[ confortul, deci e oarecum de ne`n\eles deschiderea ei c[tre propuneri decolate din spirit donjuanist. Se poate c[ lipsa afec\iunii la v`rste fragede s[ fi sem[nat `n ea dorul de aten\ii din partea oricui, §i a necunoscu\ilor. A§adar, cine se g`nde§te c[ e greu s[ faci interesele s[ se lege, se poate r[zg`ndi. Nu e deloc a§a. Ce hocus-pocus, ce magie?

dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 9


monteme Dincolo de drujbele din dubstep, indie – rock – ul `mbr[\i§at en – gros de c[tre cei care \in neap[rat s[ li se aplice eticheta hipsteri, hip – hop - ul care ne `nva\[ „c`t de sus pot eu s[ sar“, pop – rock - ul care ne terorizeaz[ cu texte de genul „ai ap[rut ca un `nger“, hardcore-ul al c[rui scop este creearea a c`t mai mul\i decibeli §i popcorn –ul at`t de fumat `nc`t nici nu mai merit[ b[gat `n seam[, spectrul autohton muzical mai cuprinde diverse alte direc\ii care arareori ajung s[ fie cunoscute publicului larg, de§i reprezentan\ii acestor curente s`nt cel pu\in la fel de talenta\i ca §i mocofanii prezen\i non – stop `n mass – media. Dac[ tot am ajuns la „curente“, cei de la Jazzadezz nu au nici o treab[ cu jazz-ul, dar au scos la `nceputul lunii, cel de-al doilea material discografic al lor, Panta Rhei. Dar oare cu ce ne `nc`nta urechile ace§ti muzicieni autohtoni? Ei spun dream – pop. Dar, e greu de sintetizat `ntr-o singur[ defini\ie, c[ci

10 z www.24fun.ro

Jazzadezz, krautpop de ascultat Zoltan Varga Diminea\a devreme se zbate-n perdea…. compozi\iile lor s`nt ca fa\etele unui cub Rubick, `n care culorile s`nt alc[tuite din “felii“ world – music, ambient, vagi arome de rock psychadelic §i multe alte pic[turi care adaug[ `ntregului concept o aur[ aparte. Poate cea mai exact[ defini\ie a ceea ce se aude aici este Krautpop, care este totodat[ §i titlul track-ului num[rului zece din aceast[ poveste muzical[. Clar, solista trupei, Dez seam[n[ izbitor de mult ca §i presta\ie cu Dolores O’Riordan din The Cranberries. Toate piesele s`nt l[udabile, dar dac[ ar fi s[ aleg „the

one“ v-a§ recomanda-o pe cea intitulat[ „Pozele s`nt ca §i o joac[“. ~n care afli c[ „Diminea\a devreme se zbate-n perdea/Te-a§ `ntinde pe p`ine §i te-a§ m`nca/ Mai bine ar fi s[ m[ retrag printre lei / Mai bine iube§te-m[ f[r[ s[ vrei“. Prin acest al doilea disc, Jazzadezz reu§e§te s[ se impun[ cu un material c`t se poate de solid §i interesant, re\eta succesului fiind alc[tuit[ din texte reu§ite, muzic[ mega - captivant[, muzicieni profesioni§ti §i un concept demn de aten\ie. www.zoltanvarga.blogspot.com


www.24fun.ro z 11


carte Apologiile manualului de istorie universal[ din clasa a V- a privind Grecia Antic[ au fost demitizate `n mai pu\in de patru pagini. C[lcate `n picioare mai ceva ca treptele unui internat `n pauza de mas[ – momentele de glorie ale perioadei elenistice §iau pierdut din amplitudine odat[ cu ‘Via\a de toate zilele `n Grecia secolului lui Pericle’. Cartea a trezit `ns[ §i fascina\ie. Banalitatea §i cotidianul povestite cu `ndem`nare nu descalific[ progresele unei culturi. Ci r[spunde doar unui alt mod de `n\elegere. Necesitatea unei noi fresce nu ignor[ rezultatul unei evolu\ii, dar poate aduce `n aten\ie funda\ia peste care s-au cl[dit toate aceste privilegii. Astfel afl[m de la Robert Flaceliere, director al prestigioasei Ecole Normale Superieure §i profesor de limb[ §i literatur[ greac[

12 z www.24fun.ro

Via\a de toate zilele Lucia Spuz[ ~n secolul lui Pericle la Facultatea de Litere din Paris, despre str[zile ur`t mirositoare ale Atenei, trasate f[r[ niciun plan, prost luminate, cu locuin\e s[r[c[cioase. Ne este descris `n am[nunt repartizarea helia§tilor `n diferite tribunale `ns[ foarte vag amintit[ elocven\a lui Lysias. Privind educa\ia acelei perioade ne este redat faptul c[ fetele erau majoritar analfabete, constr`nse de perimetrul gineceului, dependente §i supuse tutorelui. B[ie\ii `n schimb, primeau informa\ii elementare de la grammatist §i citarist. Lucrurile `n Sparta st[teau

`ns[ altfel: t`n[rul spartan este luat `n primire `n mod direct de c[tre stat, c[ruia `i apar\ine, p`n[ la moarte §i a c[rui instruire consta mai mult `n a `nv[\a s[ se supun[ f[r[ cr`cnire, s[ `ndure oboseala cu r[bdare §i s[ ias[ biruitor `n lupt[. Popula\ia este alc[tuit[ din: cet[\eni, meteci §i sclavi iar despre leg[turile co-dependente avem un capitol `ntreg. La fel §i despre justi\ie, pederastie, r[zboi, via\[ religioas[, teatru, meserii sau toalet[ §i `mbr[c[minte. www.carturesti.ro


www.24fun.ro z 13


videodrom Jocurile Foamei Lucian Mircu Sor\ii s`nt oarecum favorabili

~ntr-o Americ[ post-apocaliptic[, reorganizat[ sub forma a 12 districte, se \in anual ni§te jocuri ritualice televizate `n care s`nt adu§i ca tribut 24 de adolescen\i. Un fel de Big Brother, `n care fiecare eliminare din “cas[“ (`n fapt, o aren[ virtual[) se face cu picioarele `nainte. Jocurile Foamei (The Hunger Games) nu m-a dat peste cap. Dar mi-a pl[cut c[ surprinde senza\ia visceral[ `n momentele c`nd panica o cuprinde pe protagonist[. St[rile eroinei (Jennifer Lawrence) s`nt subliniate prin stilul de filmare cu camera tremur`nd[, reflect`nd punctul ei de vedere, ca `ntr-un “firstperson shooter”. Acesta e trucul prin care regizorul (Gary Ross) a evitat redarea integral[ a scenelor de m[cel (fent`nd astfel primirea unui rating restrictiv). Jocurile Foamei nu `\i arat[ prea mult s`nge §i, `n acela§i timp, r[m`ne destul de violent. Mi-au placut §i trimiterile la media contemporan[ care sacrific[ orice §i pe oricine pe altarul audien\ei. Stanley Tucci §i Elizabeth Banks surprind grotescul prezentatorului de televiziune §i arat[ p`n[ unde se poate ajunge (dac[ nu s-a ajuns deja acolo). Show-ul tv prilejuie§te §i anumite rupturi de logic[ vizavi de poten\ialul tehnologic al acestei societ[\i totalitare. Arhitec\ii Jocurilor s`nt `n stare s[ creeze, din nimic, proiectilele de foc §i feline-mutant, dar nu s`nt capabili (sau nu vor?) s[ hr[neasc[ o popula\ie ce sufer[ de inani\ie. Poate c[ la dilema asta vom primi un r[spuns conving[tor `n celelalte dou[ p[r\i ale seriei, care va continua pe modelul Twilight. Sper s-o fac[ mai bine.

www.mareleecran.net

14 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 15


20 - 26 aprilie 2012

TREBUIE S{ VORBIM DESPRE KEVIN

GIANNI ±I FEMEILE

Eva, personajul Tildei Swinton, a renun\at la carier[ §i §i-a ag[\at ambi\iile `n cui pentru a-l na§te pe Kevin, dar chiar de c`nd b[iatul e bebelu§, rela\ia mam[-fiu e una dificil[. ~n unele zile, c`nd micu\ul Kevin nu mai `nceta dintr-un pl`ns oribil, Eva se g`ndea disperat[ c[ a renun\at pentru acest copil insuportabil la jobul ei minunat de a scrie ghiduri turistice. Tat[l, Franklin, un tip nu foarte dezghe\ at, `§i idealizeaz[ fiul, iar acesta `l manipuleaz[ cu u§urin\[. La 15 ani, Kevin face ceva ira\ional §i de neiertat `n ochii `ntregii comunit[\i, iar Eva e n[ucit[ de propriile sentimente de durere §i vinov[\ie. E vina ei fiindc[ nu §i-a iubit fiul? Sau nu `ndeajuns?

S`nt o mul\ime de lucruri care `i dau de g`ndit lui Gianni, un b[rbat c[s[torit care s-a pensionat recent, dar dragostea sigur nu-i printre ele. Gianni tr[ie§te cu so\ia §i fiica lui `ntr-un mic apartament din Roma. ~§i petrece zilele plimb`ndu-§i c`inele §i - sub privirea vigilent[ a so\iei - pl[tind facturile gospod[riei. Dar `ntr-o zi vechiul s[u prieten Alfonso `i face dezv[luiri §ocante despre escapadele sale sexuale. Gianni `§i d[ seama c[ a reu§it cumva s[ ignore faptul c[ cei de-o seam[ cu el s`nt dispera\i s[-§i retr[iasc[ tinere\ea. El ce va face? Dar interesant este c[ filmul nu ajunge niciodat[ s[ fie misogin. Femeile nu s`nt scoase responsabile pentru exploatarea lor, ci mai degrab[ sl[biciunea lui Gianni pentru sexul frumos, care-l face vulnerabil. ±i, p`n[ la urm[, nici el nu e complet altruist `n toat[ treaba.

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN Marea Britanie/SUA (2011) Regia: Lynne Ramsay Cu: John C. Reilly, Tilda Swinton Dram[/Thriller Durata: 110 minute TIMI± - TIMI±OARA V-J: 16.00, 18.00, 20.00

GIANNI E LE DOME Italia (2011) Regia: Gianni Di Gregorio Cu: Gianni Di Gregorio, Kristina Cepraga Comedie Durata: 90 minute DACIA – ARAD V-J: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

16 z www.24fun.ro


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (20 aprilie – 26 aprilie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ „Sinaxe contemporane” Expun: Costin Br[teanu, Tar Bela (19 aprilie – 1 mai) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856

GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482 056 Expozi\ie de pictur[, sculptur[ §i instala\ii „...porniri... – apropieri de Wolfgang Rihm” Expozi\ie colectiv[ (7 aprilie – 26 aprilie) INFOCENTRU TURISTIC Str. Alba Iulia 2 Tel: 0256437973 L-V: 9-18; S: 10-15 Expozi\ie de acuarele „Plimbare prin Timi§oara” Expune: Cristina Renard (20 aprilie – 26 aprilie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Mercy 7

Expozi\ie de fotografie §i instala\ii „Instala\iile bunicii” Expune: Suzana Dan Curator: Diana Marin (02 aprilie – 03 mai)

Expozi\ie de art[ „P[s[ri §i sentimente pe cale de dispari\ie” Expune: Olivia Giumanca (18 aprilie – 18 mai)

JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056

LIBR{RIA C{RTURE±TI Demetriade 1 (Mall)

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00 L: ~nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.

www.24fun.ro z

17


TIMI±OARA TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro Teatrul Na|ional MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON IAACOVI ±I LEIDENTAL De Hanoch Levin Un spectacol de Mihaela Lichiardopol Studio 5 (vineri, 20 aprilie, ora 19.00) COPENHAGA De Michael Frayn Un spectacol de Ada Lupu Sala 2 (duminic[, 22 aprilie, ora 19.00) GAI|ELE - PREMIER{ De Alexandru Kiri\escu Un spectacol de Ion – Ardeal Ieremia Sala Mare (joi, 26 aprilie, ora 19.00)

FURNITUR De Vinnai Andras Regia: Göttinger Pál Sala Mare (s`mb[t[, 21 aprilie, ora 19.00) LIVADA DE VI±INI De A. P. Cehov Regia: László Sándor Sala Mare (miercuri, 25 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com POVESTEA SF~NTULUI GHEORGHE Acest spectacol marcheaz[ inaugurarea oficial[ a s[lii “Merlin” - proasp[t renovat[ La sediu (duminic[, 22 aprilie, ora 11.00)

Deutsches Staatstheater Temeswar Teatrul German de Stat Timişoara

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10-15 §i 17-19, S`mb[t[: 10-15, precum §i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743 HANSEL ±I GRETEL Autor: nach den Brüdern Grimm / dup[ Fra\ii Grimm / based on the Grimm Brothers Regizor: Simona Vintil[ Spectacol cu supratitrare `n limba rom]n[. ~n sala Teatrului German (duminic[, 22 aprilie, ora 11.00 luni, 23 aprilie, ora 13.00) MUZIC{ PENTRU TOATE V~RSTELE Coordonarea: Dana Borteanu §i Ioan Opra Osear[ muzical[ excep\ional[ conferit[ de o selec\ie deosebit[ de hituri interpretate de voci carismatice precum Dana Borteanu, Daniela Török, AnneMarie Waldeck §i Harold Schmeltz. Sala Teatrului German (duminic[, 22 aprilie, ora 18.30)

18 z www.24fun.ro

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 CRIZ{ DE IDENTITATE Fars[? de C. Durang (vineri, 20 aprilie, ora 20.00 joi, 26 aprilie, ora 20.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro TRAVIATA Oper[ `n trei acte Muzica: Giuseppe Verdi Libretul: Francesco Maria Piave (vineri, 20 aprilie, ora 19.00) NABUCCO Oper[ `n patru acte (sapte tablouri) Muzica: Giuseppe Verdi Libretul: Temistocle Solera (duminic[, 22 aprilie, ora 19.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. CONCERT SIMFONIC Program: A. Vivaldi: Concertul pentru dou[ violoncele §i orchestr[ de coarde `n sol minor J. Brahms: Concertul pentru pian §i orchestr[ nr. 1 `n re minnor op. 15 J. Brahms: Simfonia nr. 1 `n do minor op. 68 Sala Capitol (vineri, 20 aprilie, ora 19.00) RECITAL DE PIAN – THEODOR R{DULESCU Program: T. Albinoni, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Enescu. Foaierul Sala Capitol (s`mb[t[, 21 aprilie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379; 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151; L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro

INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr. 7 (Unirii) Str. Demetriade, nr.1 (Iulius Mall )

ARAD TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 DOROTHY ±I UMBRA EI ~N |ARA LUI OZ Spectacol pentru copii Regia – Simona Vintil[ Sala Mare (s`mb[t[, 21 aprilie, ora 17.00) A DOU{SPREZECEA NOAPTE De William Shakespeare Regia – Dan Vasile Sala Mare (duminic[, 22 aprilie, ora 19.00) FILARMONICA DE STAT Pta G. Enescu 1; Tel. 0257 281554 Fax. 0257 280519 office@filarmonicaarad.ro CONCERT SIMFONIC Dirijor Cristian Lupe§ Solist[ Emanuela Buta Program Alexandr Glazunov Concertul pentru vioar[ §i orchestr[ Nicolai R`mski Korsakov Sheherezada Sala Palatului Cultural (joi, 26 aprilie, ora 19.00)


www.24fun.ro z

19


VINERI 20 APRILIE

ARQA Old’s Cool Party 002 Dj Epocs ‘80/rock/disco/funk Ora: 22.00

S~MB{T{ 21 APRILIE

CHEFURI

D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00

CHEFURI

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Iaacovici §i Leidental Sala Studio 5 Ora: 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC „THESPIS” Criz[ de identitate Ora: 20.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Traviata Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” Concert simfonic Sala Capitol Ora: 19.00

CHEFURI AL-KIMIA David Bowie Party cu SILVANA Ora: 22.00

20 z www.24fun.ro

DAOS 2 Ani de Daos Live performance: Kumm, Persona, Officially Grasshopers Intrare 15 lei Ora: 22.00 EL CHE Revolutionary Friday by DJ KuKy Ora: 22.00 LIFE PUB Karaoke Party Ora: 21.00 SETUP ±uie Paparude Live! Intrarea: 15 lei Ora: 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY” Furnitur Sala Mare Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” Recital de pian – Theodor R[dulescu Sala Capitol Ora: 19.00

D’ARC CLUB Saturday Night Fever; Ora: 22.00 EL CHE Saturday On The Rocks by DJ KuKy; Ora: 22.00 LIFE PUB Coyote Ugly Party Intrarea liber[ Ora: 21.30 SETUP All About the DJ: DJ Storm (UK) Intrarea: 10,15 lei; Ora: 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

CHEFURI AL-KIMIA RAPALA & guests Party Ora: 22.00 ARQA Back to the Future cu Dj Epocs alternative/dance/indie/funk Ora: 22.00 DAOS CLUB 2 Ani de Daos Sadewart - live performance DJ K-Lu/Dubase/Pugsley Ora: 22.00

DUMINIC{ 22 APRILIE CHEFURI TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Copenhaga Sala 2 Ora: 19.00


www.24fun.ro z

21


TEATRUL GERMAN DE STAT Hansel §i Gretel Sala TGST; Ora: 11.00

TEATRUL GERMAN DE STAT Hansel §i Gretel Sala TGST; Ora: 13.00

Muzic[ pentru toate v`rstele Sala TGST; Ora: 18.30

CHEFURI

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Povestea Sf`ntului Gheorghe Sala teatrului Merlin; Ora: 11.00

CHEFURI ARQA Soup of the Night: Metropolitan Ora: 19.00 EL CHE Live Acoustic cu Alex Anka Ora: 22.00

MIERCURI 25 APRILIE

TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

CLASIC

MAR|I 24 APRILIE CHEFURI

LUNI 23 APRILIE

D’ARC CLUB Jam in the D’arc By Nightlong Ora: 23.00

22 z www.24fun.ro

ARQA Soup of the Night: Bounty Ora: 19.00

EL CHE Open Gate Ora: 22.00

JOI 26 APRILIE CLASIC

ARQA We Funk Night Ora: 19.00

TAINE Sunday Night Live cu George §i Dani; Ora: 22.00

CLASIC

TAINE Rock vs Roll Party Ora: 22.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY” Livada de vi§ini Sala Mare Ora: 19.00

CHEFURI ARQA Soup of the Night: Hazard Ora: 19.00 EL CHE KaraoKe by AnKa & KuKy Ora: 22.00 TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte Ora: 22.00

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Gai\ele – Premier[ Sala Mare; Ora: 19.00

CHEFURI ARQA Live Concert (surprise) Ora: 22.00 D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l; Ora 22.00 EL CHE Thurdays Rock! - “Metallica “ Tribute Party; Ora: 22.00 LIFE PUB The Weekend Band- Concert Live Intrare: 10 lei Ora: 21.30 TAINE D&B Party Ora: 22.00


www.24fun.ro z

23


Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii.

24 z www.24fun.ro

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Partener acreditat Goethe-Institut Centru de examinare GoetheInstitut ( A1, A2, B1, B2, C1) Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 (`n spatele Spitalului de copii L. |urcanu); Tel: +40256407058 Mobil: +40785257521 E-mail: info@ccgtm.ro Web: www.ccgtm.ro Cursuri de limba german[ pentru adul\i, nivelurile A1-C1, german[ medical[. Cursuri de limba german[ pentru copii §i adolescen\i. Cursan\ii no§tri beneficiaz[ de manuale incluse `n pre\ul cursului, de reduceri substan\iale la examenele Goethe-Institut, de acces gratuit la bibliotec[ §i la centrul de studiu individual. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format

condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and In-

dustry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


POWERED BY

St S tud tu uden ent ntFe F st s 2012 StudentFest2012 )

)

)

Festival de Arta si , Cultura Studenteasca , )

)

)

3-12 mai, Timisoara , Acce Acc cces Liib L iber e

www.24fun.ro z

25


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.athenahospital.ro contact@athenahospital.ro CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22 D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44; tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall; (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro

26 z www.24fun.ro

MIRACOLUL PLANTELOR Pia\a Unirii, str. Vasile Alecsandri, nr. 7 (col\ cu Eugeniu de Savoya) www.miracolul-plantelor.ro Deschis: L - D 7:30 - 00:30 Suplimente naturiste, parafarmaceutice, cosmetice naturale §i alimente bio. MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Tel: 0723284748

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00


SALOANELE MONICA Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A-4 (Centrul Comercial KAPA) Tel: 0256 283 575 Mobil: 0721 719 974 Str. Barbu Iscovescu, nr. 2 Tel: 0256 202 899 Mobil: 0724 248 754 Aleea Cristalului, nr.5 Tel: 0256 498 090 Mobil: 0728 013 004 Manichiur[, pedichiur[, unghii aplicate, make-up permanent, cosmetic[, extensii de p[r, frizerie, aerobic, solar,masaj, saun[, fitnes SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU

Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

Wish Studio by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\

ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

Str. L. Blaga 5; tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

ARAD

NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019

ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN; Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental

MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085

GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3; Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob; tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC

www.24fun.ro z

27


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

28 z www.24fun.ro

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19

Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

GR{DINI|A INFANT ROYAL CLUB­ Str. Basarabia 4­­ 0256 227 074, 0256 227 075­­ Mobil: 0749 070 739­­ office@infantsroyalclub.ro­­ www.infantsroyalclub.ro­­ Curs de englez[­­ Buc[t[rie proprie­­ Transport inclus­­

Medic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut­­ KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro


www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra 30 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

32 z www.24fun.ro

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

HOTEL CENTRAL Str. Lenau Nikolaus, nr. 6, tel: 0256 490 091

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie

italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.


STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700

www.24fun.ro z

33


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

34 z www.24fun.ro

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78; Tel. 0256271585; Str. Simion B[rnu\ iu, nr. 5 (Badea C]r\an); Tel. 0256431888; Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian. Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i) CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. www.casa-bunicii.ro CLICK2EAT Comand[ m`ncare online www.click2eat.ro


www.24fun.ro z

35


KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. SABRES Str. Craiova 1; tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1; Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 wasabi sushi Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

36 z www.24fun.ro

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911

PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259

RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401, 0746296343

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257214131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733632822, 0741423750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722203868, 0257213060


TIMI±OARA

AL-KIMIA ~n Al-kimia `ncerc[m §i uneori reu §im s[ ob\inem o atmosfer[/ substan\[ magic[. Str. V.V. Delamarina Nr.1 Program func\ionare: L - J: 09. - 02; V: 09 - 05 S: 17 - 05; D: inchis Nr. de tel bar: 0356450554

ARAD CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ARQA Music&Spirit Str. Vasile Alecsandri, nr. 7 L-Mi: 19.00-2.00 J-S: 19.00-6.00 Info: 0720 681 102

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

eL che The place where the “Fun Revolution” starts P-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9 Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213 693

NO NAME Str. Liviu Rebreanu, Nr. 11 Web: www.clubnoname.ro SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

ATLANTIC CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 104 Tel. 0257 280 784 Orar: 9-22 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 Club Flex Str. Unirii; Tel. 0757 598 887 www.clubflex.ro HAZARD B-dul Revolu\iei 33 The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

ROCCO PUB&CLUB Bulevardul Revolu\iei, nr 91 Tel 0730009703; Orar: L-J 08-24 V-S 08-03, D 08-24

TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

CLUB NERV str Revolu\iei, nr. 90 (`n curte la Mac Donalds) Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

38 z www.24fun.ro

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD ART CAFE GALLERY P-\a Avram Iancu, nr. 10 Tel. info/rezerv[ri: 0372 789 430 AHMAD TEA HOUSE P-\a Avram Iancu, nr. 9 Pentru informa\ii evenimente §i rezerv[ri: info@ahmadteahouse.ro CAFE BOEME Episcopiei, nr. 19-21

0357425989 0721411486 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Pia\a Avram Iancu, nr. 11 www.kfarad.ro Orar L-J 12-01 V 12-03 S 18-03 D 18-01 LA MOUCHE CAFE Str. Revolu\iei, nr. 87 Tel. 0742 882 058 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822 TRESOR CAFE Str. Unirii, nr. 2 Tel. 0745 612 848


www.24fun.ro z

39


40 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 301 20 - 26 aprilie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...