Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL VI NR. 300

GRATUIT

32 DE PAGINI

13 - 19 APRILIE 2012


S UMAR

13 - 19 aprilie 2012

editorial Mihai Dobrovolschi Diana Petru\ Zoltan Varga Dacian Sul\i Corina S[ftescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 13

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 14 15 16 18

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 minifun 23 auto 24 turism 25 restaurante 27 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

V[zduhosul (II) de Robert ±erban

L-am cunoscut pe Ioan Timi§ `n aprilie 2002. Librarul orb a insistat atunci s[-l `nso\esc acas[, s[ s[rb[torim `nt`lnirea §i s[-i v[d biblioteca. ±i-a `nchis toneta singur, refuz`ndu-mi ajutorul, iar eu l-am privit, mut de uimire, cum mi§c[ rapid tomurile dintr-un loc `n altul, cum le `ndeas[ ca s[ `ncap[ toate, cum `nchide aceea mare cutie, aproape §ubred[, dar plin[ de c[r\i, cu un lac[t patinat de rugin[, pe care l-a str`ns `n palme p`n[ c`nd a f[cut click. Apoi, §i-a luat bastonul alb §i am pornit spre locuin\a sa, un apartament cu dou[ camere, dintr-unul dintre cele patru blocuri

din Moneasa. Un apartament tixit cu c[r\i, `n hol, `n buc[t[rie, `n debara, `n sufragerie, `n dormitor. Colec\ia BPT, Revista Funda\iilor Regale, colec\ia de art[ de la “Meridiane”, poezie, filozofie, proz[, volume rare, vechi sau apari\ii de ultim[ or[. Mii §i mii de c[r\i! Zeci de mii! Chiar dac[ le vedeam, `mi era greu s[ accept c[ ele apar\in unui nev[z[tor care §tia cu exactitate pozi\ia fiec[rui titlu din rafuri. Nelu – mi-a spus s[-l tutuiesc – `§i pierduse vederea la 17 ani, dar asta nu l-a `mpiedicat s[ urmeze cursurile Facult[\ii de Filosofie, pe care a absolvit-o cu o tez[ de licen\[ despre kitsch. Fusese

c[s[torit, avea o fiic[, `n Bucure§ti, lucra de ani buni ca maseor la un hotel din Moneasa, tr[ia modest, dar cu bucuria de a fi `nconjurat de c[r\i §i, din c`nd `n c`nd de prieteni, care `i citeau. Sau `i trimiteau casete audio cu c[r\i lecturate `n fa\a unui reportofon. Nelu `nv[\ase cu ani `n urm[ s[ bat[ la ma§ina de scris §i o f[cea zilnic, c[ci \inea un jurnal ori expedia scrisori rudelor, prietenilor, editurilor, mini§trilor. Ultimii ar fi putut afla – dac[ le-ar fi citit §i dac[ le-ar fi p[sat – cum putea fi reabilitat[ sta\iunea ar[dean[. (va urma) robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Monica Secea Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Director v`nz[ri: Radu Pomian tel: 0730 444159 Publicitate: Mihai Nichitescu, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: r[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


smartass Ecluza de vise Mihai Dobrovolschi Via\a noastr[ e un du-te vino `ntre lumi

Am cunoscut pe cineva care spunea c[ nu are `ncredere `n ceva care nu exist[. C[ `§i duce via\a s[n[tos, real §i ra\ional. De aceea r[m`n uneori blocat `n discu\ii. E, totu§i, evident c[ §i g`ndurile exist[. ±i visele. ±i imaginile din amintire. ±i imaginile pentru care s`ntem preg[ti\i `nc[ dinaintea na§terii. ±i rima exist[. ±i lumina exist[. ±ti\i? Tot ce vedem §i ce s`ntem s`nt spa\ii goale. Punctate ici-colo de particule care par tot mai mult doar ni§te idei. Teorii complicate despre cum con§tiin\a colapseaz[ undele transform`nd-o `n materie ne n[ucesc creierele §i-a§a supra-turate de debitul bezmetic de informa\ie, pentru care nu e preg[tit. Dar e o m`ndrie s[ po\i g`ndi asta. Sau lua\i teoria stringurilor. Sau pe cea a celebrului bozon care d[ masa particulelor. Sau materia `ntunecat[. S`ntem prea evolua\i s[ mai credem `n materie pur §i simplu ca `n ceva tare, de care te love§ti §i, deci, e real. Ideea, con§tiin\a, poten\ialitatea par s[ fie cel pu\in la fel de r[sp`ndite. ±i acum uit[-te la noi. Ne vedem pielea, pip[im ce e `n jur. Am denumit asta „cert“. Dar avem idei. Avem amintiri. Avem `n noi mecanisme care ne fac s[ z`mbim `nainte de-a §ti ce cump[ra un sur`s. Avem imagina\ie. Eu, `nainte de-a scrie acum o propozi\ie, o g`ndesc imaterial. ±i apoi fac gestul grandios de-a-mi transforma ideile `n litere. De-a aduce ceva, din lumea aia, `n lumea astalalt[. Arti§tii plastici pot transforma st[ri `ntregi `n tablouri. Copiii, cum am v[zut eu, scap[ de co§maruri desen`ndu-le. ±amanii elimin[ st[rile de r[u aduc`ndu-le `n lumea asta, transform`ndu-le `n scuipat. Constructorii tranform[ o idee `ntr-un monument de piatr[. E un du-te vino `ntre lumi, iar noi s`ntem ni§te porturi pentru mici idei cu p`nze. S`ntem ecluzele propriilor noastre vise. Bem vin §i vin idei. Vedem imagini §i pl`ngem. Citim vorbe §i r`dem. Apoi ne vine o idee §i stoarcem ni§te struguri. S`ntem nostalgici §i c`nt[m. Sim\im o bucurie §i o scriem. www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


happy trend Unu – doi, unu – doi Diana Petru\ Mergem to\i `n pa§i vioi

Experimentul „±coala altfel”. Rezultat? Bucuria copiilor c[ nu s-au f[cut ore, z[p[ceala celor din domeniu `n goana dup[ activit[\i, pe ultima sut[ de metri, a§a cum se cade `n sistem, de§i trebuia ca totul s[ aib[ loc „altfel” a sf`r§it prin a fi cam la fel. Debandad[ na\ional[ f[r[ cursuri, doar curse dintr-un loc `n altul, nu tu o planificare a§a cum e normal, facem ce ne iese-n cale c[ esen\ialul l-am ob\inut – ocazia pentru unii de a-§i planifica vacan\a, a-§i face cump[r[turile de Pa§ti sau a-§i rezolva alte probleme de natur[ personal[. Pe str[zi agita\ie, clase care se suprapun `ntr-un loc doar pentru c[ nu au luat leg[tura cu institu\ia `n cauz[ §i atunci ce se poate face? Solu\ia e simpl[, se scoate o imita\ie de contract din po§et[ §i se adreseaz[ rug[mintea c[tre persoana responsabil[ de a-l semna, dac[ se poate, f[r[ a fi nevoie s[ se mai desf[§oare activitatea cu pricina `n locul respectiv. E nevoie doar de §tampila c[ aceia au trecut pe acolo, de restul nu trebuie s[ ne facem griji, e important s[ existe dovada §i apoi ne vedem de ale noastre. Este vorba despre o nep[sare total[, unii dintre dasc[li §i-au pierdut pasiunea fa\[ de ceea ce fac, §i da, vor fi mul\i cei care s[ dea vina pe salariile mici, `ns[, p`n[ la urm[, nu e ca §i cum cineva `i \ine cu for\a `ntr-un loc, exist[ posibilitatea de a alege, §ansa de a face ceva care \i se potrive§te, trebuie doar curajul §i for\a de a face lucrurile altfel, corect.

dianapetrut.wordpress.com

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 7


monteme Psst… lini§te…. nu e frumos…. Zoltan Varga M[ scuza\i c[ eu c`nt, `n timp ce voi vorbi\i...

De c`te ori ai avut ocazia s[ p[§e§ti `ntr-un loc `n care pe scen[ ni§te arti§ti `ncearc[ s[-\i transmit[ ceva, iar „`n vecini“ ni§te indivizi de ambele sexe url[, zbiar[, `§i fac poze pentru a le posta pe FB §i `ncearc[ parc[ cu tot dinadinsul s[ se comporte ca ni§te \[rani? Dac[ crezi c[ asemenea comportamente se reg[sesc doar `n anumite medii sociale, \in s[-\i spulber aceast[ iluzie, c[ci nu de pu\ine ori \[ranii cu pricina s`nt `n locuri „cu clas[“, au pl[tit un bilet de intrare destul de piperat §i fac parte din acea mega – categorie care poart[ frumosul nume de personalit[\i publice. Nevoia de a epata cu orice pre\ duce la asemenea comportamente reprobabile, pe care \i-e destul de greu s[ le sanc\ionezi la fa\a locului. Am mai v[zut §i arti§ti mega – inspira\i care au `ncercat s[ fac[ ordine `n aceast[ situa\ie cu un mi§to „m[ scuza\i c[ eu c`nt `n timp ce voi vorbi\i“ spus de pe scen[, dar de obicei dac[ e§ti `n situa\ia asta, `ncerci s[ faci abstrac\ie. Pertinenta `ntrebare „de ce mergi la un concert dac[ tu de fapt vrei s[ stai la taclale cu amicii?“ na§te un r[spuns pe c`t de tulbur[tor, pe-at`t de adev[rat: „Fiindc[ a§a vrea mu§chiul meu“. L[s`nd lament[rile la o parte, exist[ §i momente de normalitate. Unul dintre acestea, petrecute recent, a fost la concertul lui Nigel Kennedy, care a adunat `n Sala Filarmonicii un public c`t se poate de divers ca §i segment de v`rst[, `n ciuda pre\ului de intrare care n-a fost chiar la `ndem`na tuturor. Am fost pl[cut surprins s[ constat c[ §u§otorii au t[cut. C[ noi ceilal\i, am putut s[ savur[m presta\ia artistic[. De§i, la fa\a locului au fost prezen\i §i intelectualii care frecventeaz[ concertele „serioase“ doar pentru c[ trebuie s[ fie v[zu\i de popor sau pentru c[ e biletul scump, deci trebuie s[ fie mi§to. A§adar, se poate. ±u§otorilor le transmit un sfat: ia mai merge\i voi la gr[tarul din curtea vecinului §i `ncerca\i s[ epata\i cu cine v[ permite chestia asta.

www.zoltanvarga.blogspot.com

8 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 9


carte B[rba\i care ur[sc femeile Dacian ±ul\i Suprema\ia suspansului nordic

Una din cele mai iubite ni§e ale literaturii, cea a romanelor de suspans, a fost dintotdeauna aproape exclusiv american[. Autori precum Dan Brown, John Grisham, Tom Clancy sau James Patterson ne-au obi§nuit cu viziunea lor asupra ceea ce `nseamn[ suspans; din nefericire, Hollywood-ul a `ndr[znit s[ `i `ncurajeze §i astfel percep\ia cititorului a intrat pe un f[ga§ `n care dac[ nu e§ti un spion/professor/detectiv/poli\ist/avocat american nu prea ai valoare ca personaj de roman de suspans. Dar iat[ c[ undeva `n \[rile nordice, unde nu se `ntampl[ mare lucru (sau poate avem o percep\ie gre§it[ despre loca\ie ca §i despre limba `n care s`nt scrise romanele sau despre profesia personajului principal) un jurnalist suedez a scris o trilogie care nu doar c[ poate concura oric`nd cu orice bestseller de pe pia\a, dar chiar umile§te apari\iile precedente. Rar mi-a fost dat s[ descop[r un roman care prinde mai tare, care nu te las[ s[ dormi sau s[ man`nci; un roman care pentru cateva ore `\i acapareaz[ via\a. Nu e o glum[, personajele `\i r[m`n multe vreme `ntip[rite `n minte §i cu greu vei g[si personaje noi care s[ le inlocuiasc[, Stieg Larsson a creat ceva unic. ~mbin`nd investiga\ia jurnalistic[ cu secrete de familie, personaje neverosimile cu talente uimitoare, corup\ia cu bun[tatea sufletului uman, romanul rupe orice bariera `n materie de lectur[ de pl[cere. Stieg Larsson nu doar ca §i-a dep[§it contemporanii americani, ci chiar a ajuns sa depa§easc[ titani precum Agatha Christie sau Raymond Chandler. Cartea o g[si\i `n libr[riile C[rture§ti. www.carturesti.ro

10 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 11


blog de h`rtie Pe locul doi Corina S[ftescu Uitare de sine

Exist[ riscul ca, atunci c`nd te pui mereu pe locul doi, s[ pierzi buc[\i din tine. E o solu\ie la `ndem`n[ c[tre rela\ii pa§nice §i armonioase, asta cu renun\atul la tine. ~ns[ s-ar putea s[ te treze§ti `ntr-o zi singur, f[r[ prieteni, f[r[ iubit §i f[r[ familie, s[ vrei s[ vezi un film §i s[ nu mai §tii ce filme `\i plac. S[ `mprumu\i at`t de mult din ceilal\i, `nc`t s[ te pierzi pe tine pe traseu. S[ experimentezi o triste\e ad`nc[ descoperind c[ muzica TA e neascultat[ de ani `ntregi, c[ nu i-a mai venit r`ndul printre `ncerc[rile de a-i mul\umi pe al\ii. C[ ai uitat de pantofii comozi, de hainele moi §i sc[mo§ate, de o telenovel[ pe care o p[strai cu titlul de pl[cere vinovat[ §i alte nimicuri ce te f[ceau odat[ special §i mai apoi ciudat. C[ ai g[tit at`t de mult nepiperat – c[ci a§a le pl[cea altora – `nc`t ai ajuns s[ ui\i c[ \i-au pl[cut condimentele vreodat[. S[ vezi c[ de fapt, \ie nu \i-a mai venit r`ndul s[ fii tu, `ntr-at`tea demersuri de a le face altora pe plac. Exist[ riscul ca, atunci c`nd te pui mereu pe locul doi, s[ `\i adjudeci un loc pe banca de rezerve §i s[ te scalzi `ntr-o amnezie constant[ privind propria persoan[. S[ `\i `nsu§e§ti cu bun[ §tiin\[ simptomele unui bolnav de Alzheimer aflat `n faz[ incipient[ care, `ncet, `ncet, uit[ de sine §i nu are ce face dec`t s[ `§i reconstruiasc[ propria identitate baz`ndu-se doar pe ce `i spun ceilal\i despre el. S`nte\i dispu§i s[ v[ asuma\i riscul [sta? www.corinasaftescu.com

12 z www.24fun.ro


videodrom B[iatul cu bicicleta Lucian Mircu Articol dedicat `nv[\[toarei Dana Visu

S[pt[m`na trecut[ a fost ±coala Altfel. Vineri, la 10 diminea\a, “activit[\ile extra§colare” ale elevilor constau `n ocuparea organizat[ a mall-ului. O parte din pu§time asalta multiplexul. Fetele vroiau la Titanic (3D), b[ie\ii la John Carter, cei mici la Lorax. Eu venisem pentru B[iatul cu Bicicleta (Le gamin au velo, 2011). La `nceput am fost singur `n sala mare de la Cinema City. Apoi un grup de vreo 30 de prichindei a `mp`nzit r`ndurile din spatele meu. Aveam s[ aflu mai t`rziu c[, de nu erau ei, n-a§ fi v[zut filmul. B[iatul cu bicicleta (Thomas Doret) este abandonat de tatal s[u la un centru pentru copii. Fabula fra\ilor Dardenne `l surprinde pe baiat `ntr-o intersec\ie a vie\ii. ~ntr-o parte e drumul str`mb pe care `l ademene§te un t`n[r dealer. ~n partea cealalt[ e drumul drept pe care Samantha (Cecile De France) `ncearca s[-l aduc[ doar prin bun[tatea sa. Ea §tie c[ “un copil are nevoie de dragostea ta, atunci c`nd o merit[ mai pu\in”. La sf`r§itul proiec\iei m-am `ndreptat spre doamna care `nso\ea elevii din clasele III §i IV §i am felicitat-o c[ i-a adus la acest film. ~nv[\[toarea Dana Visu de la Colegiul Banatean f[cuse mai mult de at`t. Ea a adus filmul `n Timi§oara. ~i contactase pe cei de la Cinema City §i i-a convins s[ aduca B[iatul cu bicicleta de§i nu era programat. ~ntr-un fel, §i elevii ei se afl[ la o intersec\ie. Drumul u§or §i mai sclipicios e s[ mearg[ la blockbustere 3D. C[rarea `ngust[ §i mai solicitant[ e s[ le deschizi ochii pentru altceva §i s[ le dai de g`ndit. Samantha din via\a real[ e aceast[ doamn[ `nv[\[toare.

www.mareleecran.net

www.24fun.ro z 13


13 - 19 aprilie 2012

GIANNI ±I FEMEILE

UN SPION CARE ±TIA PREA MULTE

S`nt o mul\ime de lucruri care `i dau de g`ndit lui Gianni, un b[rbat c[s[torit care s-a pensionat recent, dar dragostea sigur nu-i printre ele. Gianni tr[ie§te cu so\ia §i fiica lui `ntr-un mic apartament din Roma. ~§i petrece zilele plimb`ndu-§i c`inele §i - sub privirea vigilent[ a so\iei - pl[tind facturile gospod[riei. Dar `ntr-o zi vechiul s[u prieten Alfonso `i face dezv[luiri §ocante despre escapadele sale sexuale. Gianni `§i d[ seama c[ a reu§it cumva s[ ignore faptul c[ cei de-o seam[ cu el s`nt dispera\i s[-§i retr[iasc[ tinere\ea. El ce va face? Dar interesant este c[ filmul nu ajunge niciodat[ s[ fie misogin. Femeile nu s`nt scoase responsabile pentru exploatarea lor, ci mai degrab[ sl[biciunea lui Gianni pentru sexul frumos, care-l face vulnerabil. ±i, p`n[ la urm[, nici el nu e complet altruist `n toat[ treaba. De la mama lui vrea averea, pentru o pensie mai lini§tit[. De la frumuse\i vrea o confirmare a faptului c[ nu e `nc[ un mo§ pric[jit, c[ mai poate fi atrag[tor. ~n concluzie, Gianni §i femeile e o comedie cu bun-sim\, echilibrat[ §i c`t se poate de amuzant[, cu tonuri dulci-am[rui.

~n 1973, R[zboiul Rece face `n continuare ravagii `n planul rela\iilor interna\ionale. Serviciul Secret al Marii Britanii (SIS), cunoscut sub numele MI6, cu nume de cod “Circus”, face eforturi ca s[ \in[ pasul cu serviciile de spionaj ale altor \[ri pentru a men\ine siguran\a Marii Britanii. ±eful “Circului”, cunoscut sub numele de “Control” (John Hurt), trimite agentul operativ Jim Prideaux (Mark Strong) `n Ungaria, dar misiunea acestuia e§ueaz[, iar Control e for\at s[-§i dea demisia, la fel ca locotenentul care e m`na sa dreapt[, George Smiley (Gary Oldman), un agent de carier[ cu sim\urile ascu\ite. Smiley e chemat, `ns[, de subsecretarul de stat Oliver Lacon (Simon McBurney) pentru a fi reangajat `n secret, pentru c[ exist[ temerea c[ Circul e compromis de un agent dublu, sau e o c[rti\[ care lucreaz[ penru Uniunea Sovietic[ §i pune `n pericol Anglia.

GIANNI E LE DOME Italia (2011) Regia: Gianni Di Gregorio Cu: Gianni Di Gregorio, Kristina Cepraga Comedie Durata: 90 minute TIMI± - TIMI±OARA V-J: 16.00, 18.00, 20.00

TINKER TAILOR SOLDIER SPY Marea Britanie (2011) Regia: Tomas Alfredson Cu: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy Thriller Durata: 127 minute DACIA – ARAD V-J: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

14 z www.24fun.ro


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (23 martie – 20 aprilie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ „Sintaxe contemporane” Expune: Costin Br[teanu (19 aprilie – 1 mai) Expozi\ie de pictur[ „Lumi diferite” Expune: Ho Song (5 aprilie – 17 aprilie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de fotografie §i instala\ii „Instala\iile bunicii” Expune: Suzana Dan Curator: Diana Marin (02 aprilie – 03 mai)

JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ „Dictators, don’t they?” Expune: Vlad Ardeleanu (24 martie – 20 aprilie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482 056 Expozi\ie de pictur[, sculptur[ §i instala\ii „...porniri... – apropieri de Wolfgang Rihm” Expozi\ie colectiv[ (7 aprilie – 26 aprilie) INFOCENTRU TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256437973 L-V: 9-18; S: 10-15 Expozi\ie de acuarele „Plimbare prin Timi§oara” Expune: Cristina Renard (6 aprilie – 20 aprilie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Mercy 7 Expozi\ie de grafic[ “Balada blondelor tr[iri” Expune: Claudiu Savin (19 martie – 18 aprilie)

LIBR{RIA C{RTURE±TI Demetriade 1 (Mall) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expoz\ie de ceasuri §i bijuterii „Istoria unui me§te§ug” Expune: Emil Kindlein – ceasornicar §i bijutier (01 aprilie – 17 aprilie) MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.

www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA

Teatrul Na|ional MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON O SCRISOARE PIERDUT{ De I. L. Caragiale Un spectacol de Ada Lupu Sala Mare (mar\i, 17 aprilie, ora 19.00)

§i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743 ANII MEI – BOG{|IA MEA Autor:Anna Achmatowa, Marina Tsvetaeva, Serghei Esenin, Andrei Voznesenskii Spectacol cu supratitrare `n limba rom]n[. ~n sala Teatrului German (mar\i, 17 aprilie, ora 19.30) MOUTAINBIKERII Autor: Volker Schmidt Regizor: Radu-Alexandru Nica Spectacolul se traduce la casc[ `n limba rom]n[. ~n sala Teatrului German (miercuri, 18 aprilie, ora 19.00)

Deutsches Staatstheater Temeswar Teatrul German de Stat Timişoara

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10-15 §i 17-19, S`mb[t[: 10-15, precum

IMMANUEL KANT De Thomas Bernhard Regizor: Alexandru Colpacci Frustr[ri §i `ndoieli... `n parte Sala Mare (joi, 19 aprilie, ora 19.00)

16 z www.24fun.ro

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro ONDINE Spectacol de balet. Colaj muzical `nregistrat: Dmitri ±ostakovici, Richard Wagner, Eckhard Kopetzki Libretul: dup[ piesa „Ondine” a lui Jean Giradoux (miercuri, 18 aprilie, ora 19.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului.

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379; 0745 777035


Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 LIBR{RIA C{RTUREÂąTI Str. Mercy, nr. 7 (Unirii) Str. Demetriade, nr.1 (Iulius Mall ) ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro

INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 FILARMONICA DE STAT Pta G. Enescu 1; Tel. 0257 281554 Fax. 0257 280519 office@filarmonicaarad.ro CONCERT SIMFONIC Dirijor Cristian George Neagu Solist Costantin Sandu Portugalia Program Johannes Brahms Concertul nr.2 Johannes Brahms Simfonia a IV-a Sala Palatului Cultural (joi, 19 aprilie, ora 19.00)

www.24fun.ro z

17


VINERI 13 APRILIE

S~MB{T{ 14 APRILIE

CHEFURI

CHEFURI

AL-KIMIA Hanging Around cu Mihu §i Rapala Ora: 22.00

AL-KIMIA Soulheads Ora: 22.00

ARQA Old’s Cool Party 002 Dj Epocs‘80/rock/disco/funk Ora: 22.00 D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00 DAOS Tequila Party Ora: 22.00 EL CHE Revolutionary Friday Easter Weekend; Ora: 22.00

ARQA Back to the Future Dj Epocs alternative/dance/indie/funk Ora: 22.00 DAF CLUB GIROC The Bad Bunny Party Ora: 23.00 DAOS CLUB Infinite Spring Party Ora: 22.00 D’ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00

LIFE PUB Karaoke Party Ora: 21.00

EL CHE Saturday On The Rocks - Easter Weekend Ora: 22.00

TAINE Rock Party Ora: 22.00

LIFE PUB Coyote Ugly Party Ora: 21.00

18 z www.24fun.ro

NO NAME Hey! After the ride with Kool, Nanook, Ovijay, Kalman Ora: 23.30 TAINE Rock Party Ora: 22.00

DUMINIC{ 15 APRILIE CHEFURI ARQA Soup of the Night: Ginger Berry Limo Ora: 19.00 EL CHE Live Acoustic cu Alex Anka Ora: 22.00 TAINE Sunday Night Live cu George §i Dani Ora: 22.00

LUNI 16 APRILIE CHEFURI ARQA We Funk Night Ora: 19.00 TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

MAR|I 17 APRILIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Anii mei – bog[\ia mea Sala TGST; Ora: 19.30 TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” O scrisoare pierdut[ Sala Mare Ora: 19.00


CHEFURI ARQA Soup of the Night: Bourbon Pop Corn Ora: 19.00 D’ARC CLUB Jam in the D’arc By Nightlong Ora: 23.00 EL CHE Open Gate Ora: 22.00

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Odine Ora: 19.00

CHEFURI ARQA Soup of the Night: Tiramisu Ora: 19.00 EL CHE KaraoKe by AnKa & KuKy Ora: 22.00

TAINE Rock vs Roll Party Ora: 22.00

TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte Ora: 22.00

MIERCURI 18 APRILIE

JOI 19 APRILIE

CLASIC

CLASIC

TEATRUL GERMAN DE STAT Mountainbikerii Sala TGST Ora: 19.30

TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY” Immanuel Kant Sala Mare Ora: 19.00

CHEFURI AL-KIMIA Concert Paperjam #4 Ovidiu Zimcea: chitar[, electonice Lucian Naste: chitar[, electonice Mihai Moldoveanu: bas Sergiu C[tan[: tobe Intrare liber[ Ora: 22.00 ARQA Live Concert (surprise) Ora: 22.00

D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l Ora 22.00 EL CHE Thurdays Rock! Pink Floyd Tribute Part Intrare liber[ Ora: 22.00 TAINE Retro Party Ora: 22.00

www.24fun.ro z

19


Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii.

20 z www.24fun.ro

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Partener acreditat Goethe-Institut Centru de examinare GoetheInstitut ( A1, A2, B1, B2, C1) Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 (`n spatele Spitalului de copii L. |urcanu); Tel: +40256407058 Mobil: +40785257521 E-mail: info@ccgtm.ro Web: www.ccgtm.ro Cursuri de limba german[ pentru adul\i, nivelurile A1-C1, german[ medical[. Cursuri de limba german[ pentru copii §i adolescen\i. Cursan\ii no§tri beneficiaz[ de manuale incluse `n pre\ul cursului, de reduceri substan\iale la examenele Goethe-Institut, de acces gratuit la bibliotec[ §i la centrul de studiu individual. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format

condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and In-

dustry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


Cel mai complet magazin de tenis din Timişoara Produse Volkl şi Tretorn la preţ de importator Rachete de test Racordaje profesioniste Mingi de tenis Accesorii tenis

TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.athenahospital.ro contact@athenahospital.ro

NOU I RDĂR RACOCHETE RA LEI 30

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44; tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall; (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro

TENNIS SHOP

B-dul Iosif Bulbuca nr. 21 office@helios-sport.ro www.helios-sport.ro

MIRACOLUL PLANTELOR Pia\a Unirii, str. Vasile Alecsandri, nr. 7 (col\ cu Eugeniu de Savoya) www.miracolul-plantelor.ro Deschis: L - D 7:30 - 00:30 Suplimente naturiste, parafarmaceutice, cosmetice naturale §i alimente bio. MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Tel: 0723284748

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

www.24fun.ro z

21


SALOANELE MONICA Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A-4 (Centrul Comercial KAPA) Tel: 0256 283 575 Mobil: 0721 719 974 Str. Barbu Iscovescu, nr. 2 Tel: 0256 202 899 Mobil: 0724 248 754 Aleea Cristalului, nr.5 Tel: 0256 498 090 Mobil: 0728 013 004 Manichiur[, pedichiur[, unghii aplicate, make-up permanent, cosmetic[, extensii de p[r, frizerie, aerobic, solar,masaj, saun[, fitnes SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

Wish Studio by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice

22 z www.24fun.ro

wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN; Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental

GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob tel. 0257338255

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5; tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie, tel. 0257280085


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19

Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

GR{DINI|A INFANT ROYAL CLUB­ Str. Basarabia 4­­ 0256 227 074, 0256 227 075­­ Mobil: 0749 070 739­­ office@infantsroyalclub.ro­­ www.infantsroyalclub.ro­­ Curs de englez[­­ Buc[t[rie proprie­­ Transport inclus­­

Medic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut­­ KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

24 z www.24fun.ro

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

HOTEL CENTRAL Str. Lenau Nikolaus, nr. 6, tel: 0256 490 091

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie

italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

www.24fun.ro z

25


STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

26 z www.24fun.ro

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78; Tel. 0256271585; Str. Simion B[rnu\ iu, nr. 5 (Badea C]r\an); Tel. 0256431888; Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian. Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i) CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. www.casa-bunicii.ro CLICK2EAT Comand[ m`ncare online www.click2eat.ro

Pove§ti de DeeJay - seven „Nu vrem muzic[ clasic[ la nunt[”. Dorin\a asta, liber exprimat[ `ntr-o discu\ie, a dat na§tere la `ntreb[ri, dubii, interpret[ri §i chiar fantasme. Un el §i o ea erau interlocutorii mei. Pa§nici, la locul lor. E adev[rat c[ p[reau din subspecia „Zuisiu”, dar, nu-i a§a, §i pe Nigel Kennedy dac[ l-ai vedea pe strad[ §i nu l-ai cunoa§te ai zice c[ `n ma§ina cu adaosuri de plastic §i becule\e (tunat[ adic[) are ultimele CD-uri cu Alexandra Stan sau Inna. Eram a§adar `n dubiu. Demult nu am mai creat atmosfer[ cu muzic[ clasic[. Cam de pe c`nd au disp[rut – sau s-au estompat - §i alte caracteristici ale popula\iei urbane. A§adar, aveam `n fa\[ doi tineri care nu voiau deloc muzic[ clasic[ la

nunta lor. Cu un interlocutor at`t de preten\ios te por\i mai cu deferen\[. Luam deja `n calcul o posibil[ negociere, o cale de mijloc. „Bine, bine, pe Wagner o sa-l ocolim, dar o Prim[var[ de Vivaldi sau ceva Mozart poate ar da bine `ntre reprizele de dans”. Are §i muzica clasic[ p[r\ile ei de „u§oar[” dar §i de „hardcore”. ±i am `ntrebat direct, cu curaj: „dar Chopin totu§i ar merge?” Mai lejereanu dec`t Chopin nu-mi venea `n minte. Poate Clayderman, dar n-am vrut s[ jignesc ni§te `mp[timi\i ai genului clasic f[c`nd referire la un interpret care pentru ei poate avea un iz u§or dulceagmaneloid. Fantasmam eu ce fantasmam §i probabil c[ arboram deja o fa\[ de mas[, c`nd a venit

precizarea: „nu vrem muzic[ din anii 70 sau 80. Din 90 poate s[ fie, dar nu mult[. Avem §i ceva b[tr`ni invita\i. Vrem ce se d[ la radio plus popular[ §i manele spre diminea\[”. Alles klar! Deci, p`n[ la urm[, erau zuisiu. Nu umblau deghiza\i; erau ei `n \oalele lor. De ce am visat c[-l am pe Nigel `n fa\[ §i o s[ avem o conversa\ie agreabil[? Pesemne era pentru alt[ dat[. Re\eta pentru ce voiau ei era uzual[: se ia topul de la postul [la de radio, CD-ul cu „Prietenii lui Gu\[” §i cel al Mirelei plus – pentru momentele retro – remixurile de la clubul [la de a§a-zise oldies. Vina este a mea. Prea u§or cad `n capcana viselor §i a dorin\elor ascunse §i nu v[d ceea ce e evident. Data viitoare

n-o mai mu§c. Dac[ vor metal la nunt[ nu voi g`ndi c[ e vorba de aurul de la g`tul de sub ceafa groas[ la care trag du§manii. Dac[ vor bluzuri n-o s[ m[ duc[ g`ndul la Mississippi §i la Muddy Waters. Mi-am amintit de un invitat buz[rant, care – ca argument suprem al capacit[\ilor sale multilaterale – a povestit cum a fost el na§ `nainte cu dou[ s[pt[m`ni §i cum a pus el muzic[ `n locul DJ-ului. „±i DJ-ul s-a a§ezat de-a dreapta mirilor, `n locul t[u?” l-am `ntrebat. A§adar n-ar trebui s[ m[ mir c[ nu Beethoven e clasic. ~n logica asta a permut[rilor, clasicii mi§un[ printre noi §i s`nt bine-mersi.

Bogdan Puri§

www.24fun.ro z

27


KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. SABRES Str. Craiova 1; tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1; Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 wasabi sushi Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

28 z www.24fun.ro

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911

PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259

RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401, 0746296343

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257214131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733632822, 0741423750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722203868, 0257213060


TIMI±OARA

AL-KIMIA ~n Al-kimia `ncerc[m §i uneori reu §im s[ ob\inem o atmosfer[/ substan\[ magic[. Str. V.V. Delamarina Nr.1 Program func\ionare: L - J: 09. - 02; V: 09 - 05 S: 17 - 05; D: inchis Nr. de tel bar: 0356450554

ARAD CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ARQA Music&Spirit Str. Vasile Alecsandri, nr. 7 L-Mi: 19.00-2.00 J-S: 19.00-6.00 Info: 0720 681 102

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

eL che The place where the “Fun Revolution” starts P-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9 Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213 693

NO NAME Str. Liviu Rebreanu, Nr. 11 Web: www.clubnoname.ro SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

ATLANTIC CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 104 Tel. 0257 280 784 Orar: 9-22 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 Club Flex Str. Unirii; Tel. 0757 598 887 www.clubflex.ro HAZARD B-dul Revolu\iei 33 The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

ROCCO PUB&CLUB Bulevardul Revolu\iei, nr 91 Tel 0730009703; Orar: L-J 08-24 V-S 08-03, D 08-24

TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

CLUB NERV str Revolu\iei, nr. 90 (`n curte la Mac Donalds) Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

30 z www.24fun.ro

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD ART CAFE GALLERY P-\a Avram Iancu, nr. 10 Tel. info/rezerv[ri: 0372 789 430 AHMAD TEA HOUSE P-\a Avram Iancu, nr. 9 Pentru informa\ii evenimente §i rezerv[ri: info@ahmadteahouse.ro CAFE BOEME Episcopiei, nr. 19-21

0357425989 0721411486 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Pia\a Avram Iancu, nr. 11 www.kfarad.ro Orar L-J 12-01 V 12-03 S 18-03 D 18-01 LA MOUCHE CAFE Str. Revolu\iei, nr. 87 Tel. 0742 882 058 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822 TRESOR CAFE Str. Unirii, nr. 2 Tel. 0745 612 848


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 300 13 - 19 aprilie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...