Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

GRATUIT

32 DE PAGINI

R

Experiente Memorabile!

Concept Store Magazin de produse naturiste și alimente Bio Chiar în mijlocul oraşului tău pe Str.Vasile Alecsandri Nr.7

Peste 5.000 de produse pe rafturi! Atent prezentate și toate la prețuri accesibile

Medicul nutriţionist îţi oferă consultaţii gratuit! Eliberându-ţi reţeta medicală şi tratamentul pe loc, chiar în magazin. Vino!

SĂNĂTATE, DIRECT

DE PE RAFTURILE MAGAZINULUI!

avem deschis de

Luni - Duminică 7:30 - 00:30 Str.Vasile Alecsandri Nr.7 (colț cu Eugeniu de Savoya) Sună-ne la (0040) 725 234 477

ANUL VI NR. 299

06 - 12 APRILIE 2012


S UMAR

06 - 12 aprilie 2012

editorial Mihai Dobrovolschi Diana Petru\ Zoltan Varga Lidia F Oltea Zambori Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 13

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 14 15 16 18

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 minifun 23 auto 24 turism 25 restaurante 27 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

V[zduhosul de Robert ±erban

Vineri, c`nd am ajuns la Moneasa, ploua. Nu era prima dat[ c`nd schimbam, `n pierdere, pere\ii apartamentului cu cei ai unei camere de hotel. Duminic[ pe la pr`nz a ie§it soarele, fapt care m-a mai calmat, dar nu mi-a zdruncinat hot[r`rea luat[ seara. ~nainte de a m[ `mbarca `n Dacie §i a face drum `ntors spre Timi§oara, am ie§it s[ v[d sta\iunea `n care venisem pentru prima dat[. Dou[trei hoteluri b[tr`ne, un camping `nc[ nepopulat, un parc, un fel de pia\[ pe ale c[rei margini erau tarabe cu suveniruri §i kitschuri. Iar undeva, `n pia\[, aproape de strad[, o tonet[ cu c[r\i, `n spatele c[reia st[tea un b[rbat cu ochelari de soare. Ca

orice biblioman c[ruia i se activeaz[ instantaneu damblaua c`nd vede cotoare §i coperte, am pornit spre tonet[. Cu c`t m[ apropiam mai mult, cu at`t omul cu ochelari mi se p[rea mai ciudat: `§i plimba febril m`inile peste c[r\i §i, parc[, tr[gea cu urechea spre strad[. M-am apropiat u§or de toneta pe care scria “Lib[ria Excelsior” §i m-am ciucit pentru a citi titlurile de pe cotoarele c[r\ilor ce st[teau `ntr-o ni§[ din p`ntecul tonetei, dar §i pentru a m[ uita pe sub ochelarii librarului §i a afla ce e `n spatele lentilelor. ~n ni§[ am g[sit dou[ c[r\i de Herta Muller, iar `n cele dou[ orbite am v[zut doi ochi orbi. C`nd m-am ridicat, mi-au trosnit genunchii suficient de tare pentru ca

omul s[-§i plimbe §i mai agitat m`inile peste c[r\i sa §i s[ `ntrebe: Dori\i ceva? Dori\i ceva? C`t cost[ “Animalul inimii” §i “~nc[ de pe atunci Vulpea”? Omul a deschis pu\in gura, a stat trei secunde cu urechea st`ng[ spre mine §i m-a `ntrebat: S`nte\i cumva domnul Robert ±erban, de la Timi§oara? Am sim\it cum `mi cade maxilarul, m-am uitat `n st`nga, `n dreapta, peste um[r, a§tept`nd s[ v[d undeva ascuns[ o camer[ de filmat, ori ni§te amici care, la umbra copacilor, r`deau de mine. Nimic din toate astea, a§a c[ am r[spuns u§or b`lb`it: Da, dar de unde m[ §ti\i? Am un frate la Timi§oara,

orb §i el, iar c`nd merg pe la el, v[ urm[rim emisiunea. (va urma).

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Monica Secea Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Director v`nz[ri: Radu Pomian tel: 0730 444159 Publicitate: Mihai Nichitescu, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: r[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


smartass Shalom Israel! Mihai Dobrovolschi O vizit[

Cum s[ scrii `n c`teva sute de cuvinte, despre un fenomen at`t de complex ca Israelul? S[ descrii calmul z`mbetului dintre necunoscu\ii care `§i vorbesc `n seara de sabat pe strad[? Era un simplu sabat s[pt[m`nal §i mie mi se p[rea c[ e s[rb[toare na\ional[. Ajun§i `n Ierusalim ne-am `ndreptat spre Zidul Pl`ngerii. Pe str[du\ele mici care duc acolo, evreii se salut[, s`nt bucuro§i, c`nt[ §i z`mbesc. C`te un ultraortodox alerg`nd pe sc[ri ca o umbr[ cu p[l[rie, c`te un copil cu zulufi p`n[ la b[rbie. Cum s[ explici `n c`teva cuvinte complicatul conflict dintre israelieni §i arabi, dintre evrei §i aproape restul lumii? Nu po\i, odat[ ce ai fost acolo, s[ expediezi problema cu o propozi\ie, fie ea pro sau contra lor. Pentru c[ e§ti bine primit, pentru c[ \i se z`mbe§te sincer c`nd spui c[ e§ti rom]n, pentru c[ doar arabii vor s[ te fraiereasc[. Mai mult, cetatea e plin[ ochi de arabi care, culmea, v`nd tricouri cu „Don’t worry America, Israel is behind you“ `ntr-o satiric[ inversare de roluri care, uneori, pare `ns[ perfect coerent[. „Da, dar evreii i-au fraierit §i le-au luat p[m`nturile“. E greu de tras concluzii. E greu de povestit frumuse\ea evreicelor. Cobor`te parc[ din C`ntarea C`nt[rilor, au chipul luminos, lini§tit §i at`t de ad`nc... Poate pentru c[ Legea `i oblig[ pe b[rb[\i s[ le fac[ mul\umite? Poate pentru c[ una dintre cele mai pedepsite gre§eli este c[ oricare dintre so\i s[ foloseasc[ sexul ca arm[ de santaj? Dragostea r[m`ne curat[, f[r[ santaje, f[r[ sabotaje. A face dragoste e un motiv de bucurie §i nicidecum un p[cat. Cum s[ discu\i dac[ e corect sau nu c[ au transformat `n arm[ neuitarea crimei impotriva poporului lor? C`nd am ie§it de la Muzeul Holocaustului nu mi-a fost grea\[. M-a `nvins o teribil[ triste\e. Aveam `n cap o singur[ `ntrebare: „Cum s[ faci asta femeilor §i copiilor?“. Cum s[ le rescrii tradi\iile care s`nt at`t de v[rsate `n via\a lor? Cum s[ ar[\i, `n c`teva vorbe, gustul m`nc[rii, kosher sau nu? Cum s[... Nu poti, crede\i-m[. www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


happy trend Fix c`nd \i-e lumea mai frumoas[ \i se poate `nt`mpla s[ se dilate `n jurul t[u totul, s[ nu-\i mai sim\i prezentul, cazi `n pr[pastia r[ului venit inoportun care se instaleaz[ p`n[ la sufocare §i atunci nu `\i mai r[m`ne nimic de f[cut dec`t s[ sf`r§e§ti `ntr-o c[m[ru\[ la Serviciul de Urgen\e. Agita\ie mare acolo, tu sim\i c[ nu po\i ie§i deloc din starea `n care te afli, e§ti blocat `ntr-un soi de labirint al cuvintelor nepronun\ate, vrei s[ spui ceva dar, nu-\i iese dec`t un r[get, medicii s`nt gazdele unei dimine\i deloc u§oare §i totu§i ei s`nt `n continuare cu glumele la purt[tor. Tu te-ai zv`rcoli pe patul acela, ame\e§ti, ai inspira ni§te spirt ca s[-\i treze§ti sim\urile, `ns[ ei te refuz[, te cred poate dependent de spirtoase, cu vechime, c`nd tu de fapt nu rezi§ti la ce vezi `n jur – oameni palizi, priviri cenu§ii §i `ntreb[toare, s`nge `n sticlu\e

6 z www.24fun.ro

De la urgen\e Diana Petru\ ~n direct agitat bine `n fa\a ta precum cocktailul – nu `\i prea vine s[ crezi cum via\a ia turnurile cele mai nefericite de la un minut la altul, cum c[l[toria ta `n lumea asta este sabotat[ de o revolt[ a organismului. ±i printre g`ndurile amor\ite de durere, nu po\i s[ nu z`mbe§ti c`nd vine c`te-un r[t[cit s[-§i revendice dreptul de a fi `n spital c`§tigat cu zile `n urm[ §i pierdut `n nu se §tie care moment sau institu\ie medical[ pentru c[ de acolo clar nu avea cum s[ plece, dup[ spusele celor care erau de gard[.

Sau `n gard[ atunci c`nd se r[stesc la tine, s[ te `ntorci cu capul la perete c`nd \i se face electrocardiograma, ca nu cumva s[ sufli asupra lor. Ce? Dorin\a de a sc[pa de acolo? E molipsitoare, categoric.

dianapetrut.wordpress.com


www.24fun.ro z 7


monteme Ce se `nt`mpl[ atunci c`nd un bucure§tean get – beget se amestec[ bine de tot cu §ase muzicieni timi§oreni? Ei bine, dac[ personajul principal `n cauz[ este Mihai Iordache iar, timi§orenii poart[ numele de Lucian Nagy, Petre Ionu\escu, Dan Alex Mitrofan, Toni Kuhn, U\u Pascu §i Tavi Scurtu, rezultatul e One Life Left. Un disc de jazz care te catapulteaz[ `ntr-o stare de relax total, `n care ui\i complet de idio\eniile pe care le `nt`lne§ti la tot pasul `n acest spa\iu geografic unde ne ducem existen\a. Dup[ cum `i §ade bine oric[rui album care se respect[, piesa de final e mega – misterioas[ §i experimental[, care pre\ de nou[ minute te deconeceteaz[ complet de la lumea `nconjur[toare. Pentru cei ce au impresia c[ jazz-ul e o muzic[ „pr[fuit[“, am ni§te ve§ti: `i invit s[ se spele bine pe urechi §i mai apoi s[ asculte cu mare aten\ie albumul acesta, care se recomand[ a fi una din cele mai

8 z www.24fun.ro

C`te ceva pentru urechi bine sp[late Zoltan Varga Liceeni rock §i jazz-ul Timi§oara - Bucure§ti impresionante apari\ii discografice ale genului din \ara noastra, pe 2012. Un alt E.P. autohton `i are ca eroi principali pe ni§te liceeni clujeni numi\i Lights Out! pe care am avut ocazia s[-i prind live la primul lor concert din Timi§oara. Patience este primul E.P. din istoria liceenilor care are §ase piese situate undeva `n indie – psychadelic. Sincer, copiii [stia nu inventeaz[ gaura la macaroan[ `n compozi\iile lor, dar dac[ e s[ judeci „concuren\a“ autohton[, acest material de prezentare e mai mult dec`t decent. Teodora Retegan,

responsabila incursiunilor vocale de aici, are o presta\ie de excep\ie, e c`t se poate de rece §i natural[ §i contribuie din plin la feeling-ul c[ nimic nu e prefabricat `n piesele astea, totul vine din inim[. ±i asta conteaz[ mult. Una peste alta, Patience e un disc care te face curios. ±i dup[ cum `i spune §i titlul, cu pu\intic[ r[bdare avem toate §ansele s[ ne pricopsim cu o trup[ care va avea ceva de spus pe firmamentul „indie – rock “ din \[ri§oara noastr[. www.zoltanvarga.blogspot.com


ReVOLUTIONeaza REducerile Cheltuie mai mult, plătește mai puțin! Fă-ţi StudCard şi primeşti MOCA*:

abonament bus;

Se eliberează pe loc

ceva rece pentru a petrece; papa bun pentru drum; medical şi infrumuseţare; party şi relaxare;

*un pachet studenţesc în valoare totală de 1500 lei detalii pe:

.ro www.24fun.ro z 9


carte Despre intelectuali Lidia F. `n libr[riile C[rture§ti.

~n 1988, Paul Johnson `i scria discursurile lui Margaret Theatcher, era un cunoscut publicist §i istoric englez care a scris numeroase articole in The New York Times sau `n The Wall Street Journal §i a publicat o serie de eseuri despre intelectuali, traduse §i la noi recent `n colec\ia de eseuri de la Humanitas. Este un conservator tipic britanic a§a c[ biografiile intelectualilor s`nt analizate, disecate, clasate ca ni§te dosare clinice, ca ni§te formule matematice. Implicit vorbe§te despre clase politice, despre elite intelectuale, care au schimbat idei, sau care au dat tonul unei perioade, a§a cum este spre exemplu romantismul lui Shelley, care f[cea parte din acel trio englezesc, Poe\ii lacurilor. ~ns[ nu vorbe§te doar de intelectuali englezi, ci face pledoarie §i pentru clasa francez[, pentru cea norvegian[ cu Ibsen, ruseasc[ cu Tolstoi, cap de afi§, sau cea american[, unde vorbe§te despre Emerson §i Hemingway. Dincolo de estetica versurilor lui Emerson §i patriotismul american care a inspirat at]tea romane §i filme hollywoodiene, Emerson era cel care dorea „ s[ scoat[ tenia european[ din trupul §i creierul Americii, de a `nlocui pasiunea pentru Europa cu pasiunea pentru America”. Johnson vorbe§te `n continuarea intelectualilor americani §i despre Hemingway, despre figura grav[ §i expresiv[ a unui important scriitor care, se pare, mare parte din `nt`mpl[rile extraordinare puse `n romanele sale, erau exager[ri. „Considera §i uneori chiar brava, c[ minciuna f[cea parte din preg[tirea sa de scriitor.Min\ea at`t `n mod con§tient, c`t §i involuntar.” V[ las s[ r[sfoi\i eseurile acestui conservator britanic Paul Bede Johnson, Intelectualii, `n libr[riile C[rture§ti.

www.carturesti.ro

10 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 11


g`nduri nebuloase Sala Filarmonicii Banatul e goal[. Arti§tii §i-au terminat repeti\iile §i au disp[rut dup[ cortin[. U§ile se deschid §i publicul intr[ `n sala: urmeaz[ cel pu\in o or[ §i jum[tate de vis, `n care `l vom avea `n fa\a noastr[ pe Nigel Kennedy §i al lui quintet, cu Piotr Wylezol la pian, Adam Kowalewski la chitar[ bas, Krzysztof Dziedzic la tobe §i Tomasz Grzegorski la saxofon. Reflectorul principal se aprinde §i Nigel intr[ `n scen[, purt`nd dou[ viori, pe care le a§eaz[ l`ng[ el. E dezinvolt §i carismatic, glume§te §i poveste§te cu publicul: despre mentorul lui, Yehudi Menuhin, despre admira\ia pentru Enescu, despre muzica pe care o face, despre bucuria de a fi pe scen[. ~§i ia vioara §i `ncepe s[ c`nte un fragment din concertul pentru vioara al lui Bach. E o lini§te total[, se aude doar vioara, sala `ntreag[ se opre§te din respirat pentru 5 minute. Ne bucur[m cu to\ii, de sunete, de muzic[, de pasiunea cu care Nigel c`nt[. Imediat dup[ solo, intr[ `n scen[

12 z www.24fun.ro

Reflectorul principal se aprinde Oltea Zambori ... §i Nigel Kennedy intr[ `n scen[ ceilal\i patru componen\i ai quintet-ului §i `ncepe nebunia: jazz, rock, muzic[ clasic[ `mbinat[ cu ritmuri latino, totul e o `nv[lma§eal[ cu ritm extraordinar §i sunet perfect. Vioara se transform[ `n vioar[ electric[, pentru o vreme, dar Nigel ne arat[ c[ po\i face rock §i cu o vioar[ clasic[. C`nt[ piesele proprii §i, din c`nd `n c`nd, ne mai lini§te§te cu c`te o bucat[ din Bach. Totul culmineaz[ cu un amalgam muzical din piesele celor de la The Doors, Led Zeppelin, John Coltrane, Miles Davis sau Deep Purple. Nigel ne face pe to\i s[ dans[m `n scaune, s[ ne l[s[m cuprin§i de muzic[,

s[ sim\im toat[ emo\ia pe care o putem `ngloba `n dou[ ore §i un pic de concert. Trei reveniri pe scen[, trei bis-uri `n care avem parte §i de cearda§ §i de muzic[ popular[ rom]neasc[, `nt[rind, astfel, leg[tura pe care Nigel o simte prin Enescu. O explozie de sunete urmat[ de ni§te ropote de aplauze cum de mult n-am mai auzit `n Timi§oara. Sala e din nou goal[, dou[ ore §i jum[tate mai t`rziu. Dar sufletele noastre, ale celor care au fost acolo `ntr-o sear[ de joi, s-au umplut cu o amintire care va r[m`ne mult timp acolo. www.nebuloasa.info


videodrom Makunouchi Bento Lucian Mircu “Sonic hauntology”

~i admir pe Makunouchi Bento de la primele edi\ii TmBase. Muzica duoului electronic timi§orean s-a lipit de mine ca “marca de scrisoare”. Nu te g`dil[ doar audio, c`t vizual. Pentru mine, Makunouchi Bento fac filme din sunete. E ca §i cum urechile ar c[p[ta ochi. C`nd `ncepe muzica, undeva `n creierul meu porne§te un proiector care ruleaz[ imagini, locuri, pove§ti §i, da, filme. Nu e o `nt`mplare c[ noul EP al grupului, Rinbo, a fost compus `n jurul a 4 personaje din folclorul/bestiarul japonez, a§a cum a f[cut §i Kobayashi `n filmul Kwaidan (1964). Dac[ Rinbo ar fi o pelicul[ ar fi inclasificabil[. ~n capul meu, Rinbo arat[ ca un sfnoir-postapocaliptic-horror. Blade Runner meets Dark Water meets Metropolis. Acorduri solemne, tenebroase, se `mpletesc cu t`nguirea sirenelor §i a clopo\eilor de v`nt. Aproape c[ vezi cum se apropie de tine o creatur[ a nop\ii. V-a\i prins, Makounochi Bento fac muzic[ pur cinematic[. Dar fac §i muzic[ de film. ~n 2008, la TIFF, au ref[cut live (`n stilul lor) coloana sonor[ a filmului The Phantom Carriage (1921). Felix Petrescu (aka Waka X aka jum[tate din duet) spune c[ Makunouchi Bento este “Valva noastr[ de eliberare a vaporilor toxici. Sau ca s[ fiu (m[car odat[) serios – e ancora noastr[ `n anormalitatea sunetului §i felul nostru de a `napoia sunetele locuitorilor planetei. ±i a§ putea continua p`n[ `mi epuizez vocabularul. De fapt, asta e Makunouchi Bento: podul care `ncepe acolo unde se termin[ cuvintele”. Rinbo se poate acum desc[rca gratuit (camomille. bandcamp.com). “Vizionare” pl[cut[!

www.mareleecran.net

www.24fun.ro z 13


06 - 12 aprilie 2012

UN SPION CARE ±TIA PREA MULTE

HABEMUS PAPAM

~n 1973, R[zboiul Rece face `n continuare ravagii `n planul rela\iilor interna\ionale. Serviciul Secret al Marii Britanii (SIS), cunoscut sub numele MI6, cu nume de cod “Circus”, face eforturi ca s[ \in[ pasul cu serviciile de spionaj ale altor \[ri pentru a men\ine siguran\a Marii Britanii. ±eful “Circului”, cunoscut sub numele de “Control” (John Hurt), trimite agentul operativ Jim Prideaux (Mark Strong) `n Ungaria, dar misiunea acestuia e§ueaz[, iar Control e for\at s[-§i dea demisia, la fel ca locotenentul care e m`na sa dreapt[, George Smiley (Gary Oldman), un agent de carier[ cu sim\urile ascu\ite. Smiley e chemat, `ns[, de subsecretarul de stat Oliver Lacon (Simon McBurney) pentru a fi reangajat `n secret, pentru c[ exist[ temerea c[ Circul e compromis de un agent dublu, sau e o c[rti\[ care lucreaz[ penru Uniunea Sovietic[ §i pune `n pericol Anglia.

Dup[ moartea Papei, Colegiul Cardinalilor catolici s-a `ntrunit pentru a alege un succesor §i a l[sa fumul alb s[ ias[ pe hornul Vaticanului, ca semn c[ scaunul papal a fost ocupat. Dup[ ce unul dintre cardinali prime§te suficiente voturi, este declarat drept noul Pap[. Cre§tinii catolici a§teapt[ `ns[ degeaba `n Pia\a Sf`ntul Petru din Vatican s[ `l vad[ ie§ind la balcon pe noul suveran pontif. Cardinalul c[ruia i s-a dat func\ia suprem[ `n Biserica Catolic[ nu e deloc preg[tit s[ ia `n c`rc[ o asemenea responsabilitate. E tem[tor, depresiv, se teme c[ nu se va ridica la `n[l\imea a§tept[rilor... Lumea catolic[ e tulburat[ §i nelini§tit[, `n timp ce la Vatican se caut[ cu `nfrigurare solu\ii pentru ie§irea din criz[.

TINKER TAILOR SOLDIER SPY Marea Britanie (2011) Regia: Tomas Alfredson Cu: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy Thriller Durata: 127 minute TIMI± - TIMI±OARA V-J: 15.00, 17.30, 20.00

WE HAVE A POPE Italia/Fran\a (2011) Regia: Nanni Moretti Cu: Nanni Moretti, Margherita Buy, Michel Piccoli Dram[ Durata: 104 minute DACIA – ARAD V-J: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

14 z www.24fun.ro


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (23 martie – 20 aprilie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ „Lumi diferite” Expune: Ho Song (5 aprilie – 17 aprilie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de fotografie §i instala\ii „Instala\iile bunicii” Expune: Suzana Dan Curator: Diana Marin (02 aprilie – 03 mai)

JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ „Dictators, don’t they?” Expune: Vlad Ardeleanu (24 martie – 20 aprilie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482 056 Expozi\ie de pictur[, sculptur[ §i instala\ii „...porniri... – apropieri de Wolfgang Rihm” Expozi\ie colectiv[ (7 aprilie – 26 aprilie) INFOCENTRU TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256437973 L-V: 9-18; S: 10-15 Expozi\ie de acuarele „Plimbare prin Timi§oara” Expune: Cristina Renard (6 aprilie – 20 aprilie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Mercy 7 Expozi\ie de grafic[ “Balada blondelor tr[iri” Expune: Claudiu Savin (19 martie – 18 aprilie)

LIBR{RIA C{RTURE±TI Demetriade 1 (Mall) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expoz\ie de ceasuri §i bijuterii „Istoria unui me§te§ug” Expune: Emil Kindlein – ceasornicar §i bijutier (01 aprilie – 17 aprilie) MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.

www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA Deutsches Staatstheater Temeswar Teatrul German de Stat Timişoara

Teatrul Na|ional MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON ALB{ CA Z{PADA Un concept de Mirela Puia Sala Mare (vineri, 6 aprilie, ora 10.30 §i 13.00) NU, EU NU REGRET NIMIC Un concept de Sabina Bijan Studio 5 (vineri, 6 aprilie, ora 19.00) M-AM HOT{R~T S{ DEVIN PROST Dup[ Martin Page Un spectacol de Antonella Cornici Studio 5 (mar\i, 10 aprilie, ora 19.00 joi, 12 aprilie, ora 19.00)

16 z www.24fun.ro

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10-15 §i 17-19, S`mb[t[: 10-15, precum §i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743 HANSEL ±I GRETEL Autor: nach den Brüdern Grimm / dup[ Fra\ii Grimm / based on the Grimm Brothers Regizor: Simona Vintil[ Spectacol cu supratitrare `n limba rom]n[. ~n sala Teatrului German (vineri, 6 aprilie, ora 11.00 §i 14.00) PRIMA IUBIRE Autor: Clemens Bechtel Regizor: Clemens Bechtel Spectacolul se traduce la casc[ `n limba rom]n[. ~n sala Teatrului German (luni, 9 aprilie, ora 19.00) CUPLUTONIU – FURIILE ±I MARELE R{ZBOI Autor: Neil LaBute Regizor: Radu-Alexandru Nica

Spectacol cu supratitrare `n limba rom]n[. `n clubul Al-Kimia (str. V. V. Delamarina, nr. 1) (miercuri, 11 aprilie, ora 19.30) TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2, Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro EFECTE SECUNDARE Dup[ Woody Allen Regizor-coregraf: Katona Gábor Frustr[ri §i `ndoieli... `n parte Sala Studio (mar\i, 10 aprilie, ora 19.00) PRAH De Sprio Gyorgy Regia: László Sándor Sala Studio (joi, 12 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com

C{S{TORIA Comedie de N.V. Gogol (s`mb[t[, 7 aprilie, ora 20.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro GIANNI SCHICCHI Oper[ comic[ `ntr-un act Muzica: Giacomo Puccini Libretul: Giovacchino Forzano (vineri, 6 aprilie, ora 19.00) CAVALLERIA RUSTICANA Oper[ `ntr-un act Muzica: Pietro Mascagni Libretul: Giovanni Targioni-Tozzetti §i Guido Menasc (miercuri, 11 aprilie, ora 19.00)


FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. CONCERT VOCAL – SIMFONIC Dirijor: Gheorghe Costin Program: L. van Beethoven: Concert pentru vioar[ §i orchestr[ `n re major op. 61 W. A. Mozart: Misa `n do major (Credo Messe) K.V. 257 Sala Capitol (vineri, 6 aprilie, ora 19.00) RECITAL DE PIAN – DINU MIH{ILESCU Program: Frank Martin – Trei preludii W. A. Mozart – Sonata pentru pian `n re major K.V. 576 Fr. Chopin – Balada nr.4 `n fa minor op. 52 J. Brahms – Patru Balade op. 10 M. Ravel - Alborada del gracioso Sala Capitol (mar\i, 10 aprilie, ora 19.00)

RECITAL DE MUZIC{ SACR{ Marilena Chirc[- sopran[ Camelia Fornwald Docea– mezzosopran[ La pian: Adriana Dogariu ~n program lucr[ri din crea\ia compozitorilor: G. B. Pergolesi, J. S. Bach, A. Vivaldi, C. Saint-Saëns, G. Rossini, G. Fauré, A. Dvořák Sala Capitol (miercuri, 11 aprilie, ora 19.00) CONCERT VOCAL - SIMFONIC Dirijor: Ilarion Ionescu Program: W. A. Mozart: Concertul pentru pian §i orchestr[ `n si bemol major K.V. 595 Fr. Liszt: Via Crucis pentru cor mixt §i orchestr[ Sala Capitol (joi, 12 aprilie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340

ARAD ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro

INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 DOVADA De David Auburn Regia – Alex Berceanu Sala Mare (s`mb[t[, 7 aprilie, ora 19.00) HUMPTY DUMPTY De Eric Bogosian Sala Studio (duminic[, 8 aprilie, ora 19.00)

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr. 7 (Unirii) Str. Demetriade, nr.1 (Iulius Mall )

FILARMONICA DE STAT Pta G. Enescu 1; Tel. 0257 281554 Fax. 0257 280519 office@filarmonicaarad.ro LUMINA SACR{ A ~NVIERII Arii §i duete religioase de Johann Sebastian Bach, Giovanni Battista Pergolesi, Gabriel Fauré, César Franck, Gioacchino Rossini, Antonin Dvorak Sala Palatului Cultural (luni, 9 aprilie, ora 19.00)

www.24fun.ro z

17


VINERI 06 APRILIE

S~MB{T{ 07 APRILIE

CLASIC

CLASIC

TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Alb[ ca z[pada Sala Mare Ora: 10.30 §i 13.00

TEATRUL STUDEN|ESC „THESPIS” C[s[toria Ora: 20.00

Nu, eu nu regret nimic Studio 5 Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Hansel §i Gretel Sala TGST Ora: 11.00 §i 14.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Gianni Schicchi Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” Concert vocal-simfonic Sala Capitol Ora: 19.00

CHEFURI AL-KIMIA Hanging Around cu Mihu Ora: 22.00 ARQA Old’s Cool Party ‘80/rock/disco/funk Ora: 22.00 D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00 DAOS Concert BLAZZAJ & Afterparty Ora: 22.00 EL CHE Revolutionary Friday by DJ KuKy Ora: 22.00 LIFE PUB Karaoke Party Ora: 21.00 NO NAME Party Academy – Student Night Ora: 23.30 SETUP IrieFM Live!(RS) MegaDillah, One Lion, Larrybwoy Intrarea 15 lei Ora: 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

18 z www.24fun.ro

CHEFURI AL-KIMIA Soulheads Ora: 22.00 ARQA Lights Arqa Action night - best way to start the night Ora: 22.00 DAF CLUB GIROC Glam Night Ora: 23.00 DAOS CLUB Riders Night Ora: 22.00 D’ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00 EL CHE Saturday On The Rocks by DJ KuKy Ora: 22.00 LIFE PUB Coyote Ugly Party Intrarea liber[ Ora: 21.00 NO NAME Hey! After the ride Ora: 23.30 SETUP Bass Turbat: Gojira & Unlocka Intrarea 10, 15 lei Ora 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

DUMINIC{ 08 APRILIE CHEFURI ARQA Soup of the night: Mantra Ora: 19.00


EL CHE Live Acoustic by Alex Anka Ora: 22.00 TAINE Sunday Night Live cu George §i Dani Ora: 22.00

LUNI 09 APRILIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Prima iubire Sala TGST Ora: 19.00

CHEFURI ARQA Soul Disco Funk night Ora: 19.00 TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

MAR|I 10 APRILIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” M-am hot[r`t s[ devin prost Sala Studio 5 Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY” Efecte secundare Sala Studio Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” Recital de pian – Dinu Mih[ilescu Sala Capitol Ora: 19.00

CHEFURI AL-KIMIA “Messed Up Party” by DRUJE Ora: 22.00 ARQA Shut Up & Dance Ora: 19.00

D’ARC CLUB Jam in the D’arc By Nightlong Ora: 23.00 EL CHE Open Gate by DJ KuKy Ora: 22.00 TAINE Rock vs Roll Party Ora: 22.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY” Prah Sala Studio Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” Concert vocal-simfonic Sala Capitol Ora: 19.00

CHEFURI

MIERCURI 11 APRILIE

ARQA Fely & the Band concert Ora: 22.00

D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l Ora 22.00 EL CHE Thurdays Rock! - “AC/DC “ Tribute Part Ora: 22.00 LIFE PUB Sear[ s`rbeasc[ Ora: 21.00 TAINE Retro Party Ora: 22.00

CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Cuplutoniu – Furiile §i Marele R[zboi Club Al-Kimia Ora: 19.30 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Cavalleria Rusticana Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” Recital de muzic[ sacr[ Sala Capitol Ora: 19.00

CHEFURI ARQA Soup of the Night Tutti Frutti Margarita Ora: 19.00 EL CHE KaraoKe by AnKa & KuKy Ora: 22.00 TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte Ora: 22.00

JOI 12 APRILIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” M-am hot[r`t s[ devin prost Sala Studio 5 Ora: 19.00

www.24fun.ro z

19


Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii.

20 z www.24fun.ro

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Partener acreditat Goethe-Institut Centru de examinare GoetheInstitut ( A1, A2, B1, B2, C1) Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 (`n spatele Spitalului de copii L. |urcanu); Tel: +40256407058 Mobil: +40785257521 E-mail: info@ccgtm.ro Web: www.ccgtm.ro Cursuri de limba german[ pentru adul\i, nivelurile A1-C1, german[ medical[. Cursuri de limba german[ pentru copii §i adolescen\i. Cursan\ii no§tri beneficiaz[ de manuale incluse `n pre\ul cursului, de reduceri substan\iale la examenele Goethe-Institut, de acces gratuit la bibliotec[ §i la centrul de studiu individual. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format

condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and In-

dustry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.athenahospital.ro contact@athenahospital.ro CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall; (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro

MIRACOLUL PLANTELOR Pia\a Unirii, str. Vasile Alecsandri, nr. 7 (col\ cu Eugeniu de Savoya) www.miracolul-plantelor.ro Deschis: L - D 7:30 - 00:30 Suplimente naturiste, parafarmaceutice, cosmetice naturale §i alimente bio. MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Tel: 0723284748

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

www.24fun.ro z

21


SALOANELE MONICA Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A-4 (Centrul Comercial KAPA) Tel: 0256 283 575 Mobil: 0721 719 974 Str. Barbu Iscovescu, nr. 2 Tel: 0256 202 899 Mobil: 0724 248 754 Aleea Cristalului, nr.5 Tel: 0256 498 090 Mobil: 0728 013 004 Manichiur[, pedichiur[, unghii aplicate, make-up permanent, cosmetic[, extensii de p[r, frizerie, aerobic, solar,masaj, saun[, fitnes SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU

22 z www.24fun.ro

Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\

ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

Str. L. Blaga 5; tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

ARAD

NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019

ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN; Tel. 257216951

SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga

ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[

VERSOLIS Str. 1 Decembrie, tel. 0257280085

FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC

MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19

Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

GR{DINI|A INFANT ROYAL CLUB­ Str. Basarabia 4­­ 0256 227 074, 0256 227 075­­ Mobil: 0749 070 739­­ office@infantsroyalclub.ro­­ www.infantsroyalclub.ro­­ Curs de englez[­­ Buc[t[rie proprie­­ Transport inclus­­

Medic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut­­ KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

24 z www.24fun.ro

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

HOTEL CENTRAL Str. Lenau Nikolaus, nr. 6, tel: 0256 490 091

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie

italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

www.24fun.ro z

25


STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

26 z www.24fun.ro

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78; Tel. 0256271585; Str. Simion B[rnu\ iu, nr. 5 (Badea C]r\an); Tel. 0256431888; Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian. Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i) CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. www.casa-bunicii.ro CLICK2EAT Comand[ m`ncare online www.click2eat.ro

www.24fun.ro z

27


KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. SABRES Str. Craiova 1; tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1; Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 wasabi sushi Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

28 z www.24fun.ro

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911

PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259

RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401, 0746296343

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257214131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733632822, 0741423750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722203868, 0257213060


TIMI±OARA

AL-KIMIA ~n Al-kimia `ncerc[m §i uneori reu §im s[ ob\inem o atmosfer[/ substan\[ magic[. Str. V.V. Delamarina Nr.1 Program func\ionare: L - J: 09. - 02; V: 09 - 05 S: 17 - 05; D: inchis Nr. de tel bar: 0356450554

ARAD CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ARQA Music&Spirit Str. Vasile Alecsandri, nr. 7 L-Mi: 19.00-2.00 J-S: 19.00-6.00 Info: 0720 681 102

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

eL che The place where the “Fun Revolution” starts P-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9 Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213 693

NO NAME Str. Liviu Rebreanu, Nr. 11 Web: www.clubnoname.ro SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

ATLANTIC CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 104 Tel. 0257 280 784 Orar: 9-22 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 Club Flex Str. Unirii; Tel. 0757 598 887 www.clubflex.ro HAZARD B-dul Revolu\iei 33 The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

ROCCO PUB&CLUB Bulevardul Revolu\iei, nr 91 Tel 0730009703; Orar: L-J 08-24 V-S 08-03, D 08-24

TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

CLUB NERV str Revolu\iei, nr. 90 (`n curte la Mac Donalds) Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

30 z www.24fun.ro

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD ART CAFE GALLERY P-\a Avram Iancu, nr. 10 Tel. info/rezerv[ri: 0372 789 430 AHMAD TEA HOUSE P-\a Avram Iancu, nr. 9 Pentru informa\ii evenimente §i rezerv[ri: info@ahmadteahouse.ro CAFE BOEME Episcopiei, nr. 19-21

0357425989 0721411486 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Pia\a Avram Iancu, nr. 11 www.kfarad.ro Orar L-J 12-01 V 12-03 S 18-03 D 18-01 LA MOUCHE CAFE Str. Revolu\iei, nr. 87 Tel. 0742 882 058 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822 TRESOR CAFE Str. Unirii, nr. 2 Tel. 0745 612 848


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 299 06 - 12 aprilie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you