Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

16 MARTIE - 22 MARTIE 2012

Experiente Memorabile!

SALOANELE DE ÎNFRUMUSEȚARE MONICA

ANUL VI NR. 296

GRATUIT

40 DE PAGINI

R


S UMAR

16 martie - 22 martie 2012

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Dacian ±ul\i Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 15 16 18 22

cursuri 24 extreme 25 frumuse\e, s[n[tate 26 minifun 28 auto 30 turism 32 restaurante 34 cluburi & baruri 37 cafenele 38

foto R[zvan Voiculescu

~ntr-o sear[, o frizerie... de Robert ±erban

~ntr-o sear[, o frizerie mi-a cerut prietenia pe facebook. Primul gest pe care l-am f[cut a fost s[-mi trec m`na prin p[r §i s[-mi pip[i freza. M-a `ncercat un sentiment de vinov[\ie: oric`t de tuns a§ fi, niciodat[ nu s`nt tuns suficient. Sau, mai exact, oric`t de bine m-ar tunde frizerul (sau frizeri\a, c[ s`ntem `n martie, luna doamnelor), niciodat[ nu o face perfect, ca-n filme. Tot mai descop[r c`teva fire anapoda, un dezechilibru capilar `ntre emisfera st`ng[ §i cea dreapt[, un perciun mai lung cu un milimetru dec`t frate-su. A§ putea s[ dau vina pe frizeri. C[ n-au talent. C[

nu posed[ sim\ artistic. C[ nu se specializeaz[ p`n[ la ultimul... fir. Oho, e at`t de reconfortant s[ dai vina pe altul! Parc[ \i se ia o pietroi de pe inimoi. Ai gre§it? Nu din cauza ta. Nu! Tu ai f[cut gre§ala, dar altcineva te-a `mpins `n... ea. Circumstan\ele s`nt `ntotdeauna exterioare §i, de regul[, au un „impuls” uman, `ns[ str[in de umanitatea ta. Tu ai gre§it, dar nu e vina ta! Ei bine, pentru frezele mele n-am dat vina, de-a lungul timpului, pe nimeni altcineva dec`t pe propriu-mi p[r. Am avut puterea s[ m[ uit `n oglind[ §i s[-mi zic „ptiu, ce p[r am...”. De fapt, corect

era „ce p[r n-am”. Fiindc[ podoab[ mea capilar[ n-a fost niciodat[ frunta§[, iar odat[ cu v`rsta e tot mai coda§[. ±i mai gola§[. Chestie de gen[. (Gena lu’ tata a fost, fir-ar, mai v`njoas[ dec`t a mamei care a avut §i `nc[ are un p[r frumos). Dup[ ce mi-au trecut toate aceste g`nduri pe sub frez[, am `nh[\at mouseul, m-am dus cu s[geata pe cererea `n prietenie §i am ap[sat astfel `nc`t s[ nu-mi pot repro§a c[ am... frizat ridicolul.

robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Monica Secea Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Director v`nz[ri: Radu Pomian tel: 0730 444159 Publicitate: Mihai Nichitescu, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: r[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


smartass O femeie nu se `nfulec[. O femeie se soarbe. Am ajuns la concluzia asta `ntr-o discu\ie despre fumat. Nu `nt`mpl[tor. Pentru c[, pentru foarte mul\i, femeia, la `nceput, se `nfulec[. Instincte nedomesticite, amestecate cu furii trezite din somn dau unor b[rba\i voracitatea aceea. Unora dintre femei le place. Majoritatea b[rba\ilor, dac[ e s[ credem majoritatea femeilor, trebuie s[ `nve\e s[ soarb[. S[ guste. S[ am`ne femeia. Tutunul nu se arde. Tutunul se puf[ie. Am ajuns la concluzia asta `ntr-o discu\ie despre femei. Nu `nt`mpl[tor. Pentru c[, pentru foarte mul\i, tutunul, la `nceput, se arde. Foamea de fum din burt[, nevoia de anestezie nicotic[, compulsivitatea obiceiului da unor b[rba\i pofta aceea. Unora le place a§a p`n[ la cap[t. Majoritatea b[rba\ilor `ns[, dac[ ne uit[m `n jur, trebuie s[ `nve\e s[ puf[ie. S[

4 z www.24fun.ro

Tutun de pip[ Mihai Dobrovolschi Sau cum se `mbrac[ nimicul guste. S[ m`ng`ie tutunul. Probabil c[ trecerea de la \igar[ la pip[ se `nt`mpl[ `n momente de oarecare maturizare. ~n definitiv, \igara este nimicul. Te gr[be§te lent spre cap[t. Arde, se transform[ din plant[, adic[ din via\[, `n nimic, `n fum. Pipa poate fi §i ea nimicul. Dar `n `ns[§i defini\ia ei actual[, pipa devine altceva dec`t nimic, pentru c[ pipa devine povestea din jurul ei. Briarul din care e f[cut[. Forma. Sculptura. Cur[\area pipei dup[ fiecare sear[. Basmele cu care e§ti `nv[\at s[ o umpli. „Ape§i prima

m`n[ ca §i cum ai str`nge o m`n[ de copil. A doua ca §i cum ai da m`na cu o femeie. A treia ca §i cum ai str`nge m`na unui b[rbat“. Lentoarea cu care trebuie s[ puf[i. Marinarii §i scriitorii de care `\i aduce aminte. Toate aceste haine ale nimicului s`nt ceva. ±i pipa devine. A§a cum omul devine mai mult dec`t nimic. A§a cum femeia devine mai mult dec`t omul.

www.dobro.ro


www.24fun.ro z 5


cine, unde, c`nd O melancolie stradal[ Daniel Vighi Partea II

Antologia poetului timi§orean Eugen Bunaru cu titlul Fragmente de t[cere este editat[ `n Colec\ia OPERA OMNIA – Poezie contemporan[ la editura TipoMoldova. Volumul este elegant, cu ilustra\ie sobr[, redactat cu exigen\[ filologic[, inclusiv necesarele extrase critice din care afl[m c`teva coordonate esen\iale ale poeziei lui Eugen Bunaru m[rturisite public, pe l`ng[ o serie de critici, de cel pu\in trei poe\i `n a c[ror valoare §i gust cred f[r[ rezerve. Unul dintre ei, ±erban Foar\[, identific[ `n poezia autorului „o dezabuzare, o (auto) ironic[ distan\[, un vag sarcasm f[r[ mali\ie, benign, acesta, ca umorul”. Acela§i, vorbe§te despre “Umberto Saba (Triestul c[ruia `mparte cu Timi§oara lui Bunaru acela§i, parc[, meridian), poetul nostru nu-i, nici el, str[in de o senzualitate capabil[ a-I converti e§ecul (sau precaritatea) `ntr-o anume jubila\ie, amar[ ca un fruct marin, tot astfel cum prin chiar fisura `ncrederii `n poezie se insinueaz[, `n sf`r§it, un gust de via\[, - gustul vie\ii ispititoare §i fragile”. Prin urmare universul citadin, miracolul obiectelor oarecare, tr[ire discret[, melancolie a§ijderea. Este limpede r[d[cina urban[ a poeziei lui Eugen Bunaru. Ora§ul, melancolia peregrin[rii pe str[zi, jocul dintre interioritatea sentimentului §i provocarea discret[ a obiectelor banale care amintesc de polifonia poemelor lui Mircea Iv[nescu: “Ceva `mi spune `ns[ /c[ am s[ ajung §i pe strada iubitei/c[ voi urca `ncet de tot c`teva trepte /§i voi fi vag tulburat/ de o emo\ie veche “.

www.danielvighi.ro

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Unde-s mul\i… Diana Petru\ ...nemul\umirea cre§te

~nt`lnesc oameni care-§i doresc p`n[-n v`rful urechilor s[ fie solitari. Cu un sentiment de sil[ fa\[ de to\i, de toate, de zarv[, de plimb[ri, de fata care vinde la magazin, de g`ndurile care plesnesc `n minte pe r`nd, de at`ta analiz[, se g`ndesc la o singur[ direc\ie - singur[tate. Nu mai apreciaz[ deloc compania familiei, prietenilor, colegilor, t`njesc doar la clipele alea de izolare care pentru ei ar putea fi sinonime cu libertatea. Dar care libertate c`nd nu fac altceva dec`t s[ devin[ prizonierii propriilor temeri – acelea de a nu face fa\[ provoc[rilor pe care via\a le pune `naintea lor, de parc[ ei ar fi vajnici maratoni§ti, gata s[-§i re`ncarce doza de optimism §i dorin\[ de lupt[ dup[ fiecare curs[. Nu se g`ndesc, `ns[, la alte persoane care ar da orice s[ aib[ pe cineva al[turi, c[rora le vine s[ urle de dorul celor care le erau c`ndva aproape. Nu con§tientizeaz[ c[ s`nt persoane care se simt singure pe lume §i care ar vrea s[ g[seasc[ modalit[\i de a nu mai sim\i uneori acea senza\ie de vid, `ns[ nu g[sesc nimic ce le-ar putea aduce `napoi st[rile pe care mai demult le minimalizau, ba chiar dispre\uiau. Acestea t`njesc dup[ m`ng`ierea cuiva drag, dup[ o vorb[ din suflet, o discu\ie aprins[ urmat[ de o `mp[care desprins[ parc[ din imaginar, dar nu li se mai `nt`mpl[. ±i atunci s[ nu ne fie ru§ine c`nd ne pl`ngem de unul §i altul sau ne declar[m neferici\i c`nd ar trebui s[ fim `mplini\i cu cei dragi aproape?

dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 9


monteme Dac[ n-ai auzit p`n[ acum de John Talabot, ar fi bine s-o faci, c[ci spaniolul care se ascunde sub numele acesta – Oriol Riverola, dup[ buletin – a aruncat pe pia\[ unul din cele mai interesante crea\ii de muzic[ electronic[ din ultima vreme. Practic, ceea ce execut[ omul [sta distruge toate etichetele cu care ne place s[ „§tampil[m“ muzica modern[. Nu e nici house, nici chillwave, nici acel dream - pop at`t de trendy `n ultima perioad[ §i e la o distan\[ apreciabil[ §i de drujbele dubstep. Nu e genul acela de muzic[ ce `\i pic[ cu tronc din prima, e nevoie de o audi\ie profund[ pentru a intra `n filmul acestor piese. Aparent, `\i vine s[ compari. Iar prin minte `\i trec nume ca The Field, Nicolas Jaar, Caribou, Four Tet, Aeroplane. ~ns[....e altceva. Voiajul `ncepe cu §apte minute §-un pic cuprinse `n piesa “Depak Ine”, dup[

10 z www.24fun.ro

~nchide telefonul, trage draperia §i…play Zoltan Varga John Talabot distruge §tampile care urechea e vr[jit[ de nu – disco – ul piesei “Destiny”, urmat de prima capodoper[ „El Oeste“, un soi de witch – house cu o serie de subtonuri, care te cucere§te instantaneu. Oro y Sangre, pare a fi o pies[ compus[ special pentru coloana sonor[ a unui film de groaz[, iar reale momente de melancolie fericit[ r[zbat din urm[toarele dou[ piese Journeys §i Missing You. „Estiu“ §i „When the past was present“ `ntregesc lista pieselor mega – adorabile. Dac[ \ii neap[rat la etichete, m[ v[d nevoit s[

declar acest disc care poart[ numele de fIN, un material discografic care se situeaz[ undeva `n zona ambient – house, cu accente mi§to §i pregnante. Dac[ \ii neap[rat s[ ascull\i ceva interesant §i n-ai oroare de muzica realizat[ „cu mouse“-ul, nu mai pierde timpul: `nchide-\i telefonul, trage draperiile §i apas[ play. O s[-mi mul\ume§ti dup[...

www.zoltanvarga.blogspot.com


www.24fun.ro z 11


carte De fiecare dat[ c`nd deschid o carte de Charles Bukowski simt cum un fior `mi trece prin coloan[ §i `mi ofer[ o senza\ie de disconfort; trupul m[ anun\[ c[ voi primi o lovitur[, mintea mi se gole§te §i se preg[te§te pentru derularea incontrolabil[ a fascinantei vie\i a unui personaj pe care literatura este, `nca, prea mic[ §i prea nepreg[tit[ s[-l venereze: Henry Chinaski `§i `ncepe povestirea. Rece, crud, simplu - te arunc[ `ntr-o lume pe care nu vrei s[ o vezi cu adev[rat; micimea noastr[ `n fa\a vie\ii care ne doboar[ §i ne strive§te f[r[ s[-§i fi dat vreodat[ seama c[ am avut tupeul s[ spunem c[, de fapt, noi am tr[it este prea evident[ §i prea dureroas[. Rememor`nd primii ani ai vie\ii sale, a§a cum `n Po§ta revedem anii

12 z www.24fun.ro

±unc[ pe p`ine Dacian ±ul\i Patriarhul: ~nceputuri `n care a lucrat acolo, a§a cum `n Factotum revedem cel[lalte locuri de munc[ pe care le-a avut de-a lungul timpului, a§a cum `n Femei revedem toate personajele feminine care i s-au perindat prin fa\a ochilor `n trecerea anilor, `n ±unc[ pe p`ine revedem imaginea Patriarhului ca un copil §i adolescent, retr[ind via\a de familie, anii de §coal[ §i oamenii care s-au aciuat pe l`ng[ el `n acei ani; aici vedem singur[tatea §i durerea existen\ei sale. Charles Bukowski nu este doar un

autor, nu este doar un be\iv afemeiat preocupat doar de cursele de cai. El este Autorul: nimeni nu a tr[it literatura a§a cum tr[it-o el, nimeni nu a avut vocea lui, nimeni nu a fost strivit mai puternic de soart[ §i nimeni nu s-a ridicat mai sus dec`t el, devenind, f[r[ s[-§i fi dat vreodat[ seama, Patriarhul literaturii contemporane.

www.carturesti.ro


www.24fun.ro z 13


videodrom La numai 25 de ani, Diana Vidra§cu e un operator de film c[utat. Aflat[ `n trecere prin Timi§oara mi-a povestit despre o lucrare recent[: Vorbitor (de Radu Muntean §i Alex Baciu). Ini\ial, trebuia s[ fie o serie de documentare pentru HBO despre oameni izola\i (pe platforme petroliere, sta\ii meteo, `n aziluri §i `n pu§c[rii). Pe m[sur[ ce au avansat, realizatorii §i-au dat seama c[ vor face un film despre pove§tile de dragoste din `nchisori. “Vorbitor” e locul unde mul\i condamna\i se cunosc §i se “combin[“. Diana Vidra§cu a fost propus[ de directorul de imagine Tudor Lucaciu, titularul proiectului, pentru a filma o parte din interviurile cu cuplurile din penitenciare. ~n periplul ei “`n acvariu”, Diana a observat un `ntreg “ecosistem”. O lume din care dragostea nu a disp[rut, dar tr[ie§te dup[ alte reguli. La

Un operator la vorbitor Lucian Mircu Diana Vidra§cu §i Ecranul Transparent `nceput, EL §i EA `§i scriu, de§i s`nt str[ini. Apoi pentru a se putea vedea, se dau `n judecat[. ~n argoul lor spun c[ “au afaceri”. Exist[ de\inu\i care s-au v[zut prima dat[ -§i s-au `ndr[gostit- `n sala de tribunal. “Ceea ce tr[iesc ei e real. At`ta vreme c`t via\a lor `nseamn[ 25 de ani `ntr-o celul[, pentru ei dragostea asta e totul” spune Diana. Documentarul Vorbitor `nc[ poate fi v[zut la HBO. Cel[lalt proiect recent al Dianei, expozi\ia Ecranul Transparent (galeria Calina)

prezint[ cinci serii de imagini care mediteaz[ pe marginea paralelelor dintre cinema §i vis. Pute\i contempla aceast[ experien\[ foto-cinemat-oniric[ p`n[ `n 29 martie. Despre Diana Vidra§cu se poate spune acum, f[r[ exagerare, c[ “viseaz[ film”.

www.mareleecran.net

! +

14 z www.24fun.ro

=


16 - 22 martie 2012

DOAMNE... CE M{CEL!

CUMPLIT DE FERICIT{

Dup[ ce b[ie\ii lor `n v`rst[ de 11 ani se bat pe terenul de joac[ al §coli, iar Zachary `i scoate rivalului doi din\i cu un b[\, so\ii Penelope §i Michael Longstreet pe de-o parte §i so\ii Nancy §i Alan Cowan pe de alt[ parte decid s[ se `nt`lneasc[ `n apartamentul modest al primilor pentru a discuta cordial despre acest incident. Penelope este o activist[ politic[ care scrie o carte despre Darfur, iar Michael este v`nz[tor, f[c`nd parte din clasa de mijloc a societ[\ii §i locuind `n Brooklyn, `n vreme ce Alan este un avocat de succes, care vorbe§te f[r[ `ncetare la telefonul mobil, iar Nancy se ocup[ de administrarea averii familiei, locuind `n luxosul cartier Manhattan. Conversa\ia politicoas[ de la `nceputul `nt`lnirii degenereaz[ pe parcurs `n conflicte verbale violente, ironii acide §i repro§uri cu privire la modul necorespunz[tor `n care §i-au educat odraslele, cei patru p[rin\i arunc`ndu-§i unii altora acuza\ii grave ce scot la lumin[ fisurile din propriile mariaje.

Familia este cel mai important lucru din lume pentru Kaja. ~n ciuda faptului c[ tr[ie§te cu un b[rbat care prefer[ s[ mearg[ la v`n[toare cu b[ie\ii §i refuz[ s[ fac[ dragoste, ea r[m`ne o optimist[ convins[. Asta-i via\a! C`nd vis-a-vis se mut[ “cuplul perfect”, Kaja se lupt[ din r[sputeri s[ `§i \in[ sub control emo\iile. Nu numai c[ ace§ti oameni plini de succes, frumo§i, interesan\i c`nt[ `ntr-un cor, dar au adoptat §i un copil - din Etiopia! Noii vecini deschid noi orizonturi pentru Kaja cu urm[ri pentru to\i cei implica\i. Iar atunci c`nd Cr[ciunul se apropie devine evident c[ nimic nu va mai fi ca `nainte cu toate eforturile Kajei.

CARNAGE Fran\a/Germania/Polonia (2011) Regia: Roman Polanski Cu: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly Comedie/Dram[ Durata: 80 minute TIMI± – TIMI±OARA V-J: 16.00, 18.00, 20.00

HAPPY, HAPPY Norvegia (2010) Regia: Anne Sewitsky Cu: Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen, Joachim Rafaelsen Comedie Durata: 88 minute DACIA - ARAD V-J: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (20 februarie – 20 martie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de fotografie „Fascinanta Kapadokia” Expun: Elena Minodora Tulcan, Doru Tulcan, Virgiliu Jireghe, Lucian Ionic[ (8 martie – 21 martie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de fotografie „Ecranul transparent” Expune: Diana Vidra§cu (23 februarie – 29 martie) JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ „Dictators, don’t they?”

16 z www.24fun.ro

Expune: Vlad Ardeleanu (24 martie – 20 aprilie)

Despre pove§tile migra\iei (29 februarie – 29 martie)

GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482 056 Expozi\ie de art[ „In memoriam” Expune: Clara Biro Jecza (25 martie – 20 aprilie)

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expoz\ie de ceasuri §i bijuterii „Istoria unui me§te§ug” Expune: Emil Kindlein – ceasornicar §i bijutier (6 martie – 1 aprilie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[

INFOCENTRU TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256437973 L-V: 9-18; S: 10-15 Expozi\ie de acuarele „Plimbare prin Timi§oara” Expune: Cristina Renard (25 februarie – 25 martie) INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd C.D. Loga 46 Expozi\ie „Dis-moi dix mots” (19 martie – 26 martie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Mercy 7 Expozi\ie de fotografie “Secven\e” (18 februarie – 18 martie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Demetriade 1 (Mall) Expozi\ie de fotografie „Bine v-am g[sit“

MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.


www.24fun.ro z

17


TIMI±OARA

Un spectacol deRoberta Ionescu Studio 5 (s`mb[t[, 17 martie, ora 19.00 mar\i, 20 martie, ora 19.00) INTERZIS ACCESUL ANIMALELOR De Rodrigo Garcia Un spectacol de Rodrigo Garcia Sala 2 (duminic[, 18 martie, ora 19.00)

Teatrul Na|ional MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON ~NAINTE DE PENSIONARE De Thomas Bernhard Un spectacol de Christian Papke „~nainte de pensionare” este povestea unui fost tor\ionar, azi judec[tor respectat §i a surorilor lui. Realist[ §i metaforic[, poetic[ §i dur[, istoria fra\ilor Höller, uni\i prin secrete, prin ur[ §i prin negocieri maladive ale raporturilor de for\[, reprezint[ o ilustrare perfect[ a totalitarismului concentrat `n interiorul familiei. Studio 5 (s`mb[t[, 10 martie, ora 19.00) CRIZE SAU ~NC{ O POVESTE DE DRAGOSTE De Mihai Ignat

18 z www.24fun.ro

Deutsches Staatstheater Temeswar Teatrul German de Stat Timişoara

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10-15 §i 17-19, S`mb[t[: 10-15, precum §i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743 SUNETUL MUZICII Autor: Howard Lindsay & Russell Crouse Regizor: Simona Vintilã Spectacol cu supratitrare `n limba rom]n[. (s`mb[t[, 17 martie, ora 19.30 mar\i, 20 martie, ora 19.30) HANSEL ±I GRETEL Autor: nach den Brüdern Grimm / dup[ Fra\ii Grimm / based on the

Grimm Brothers Regizor: Simona Vintil[ Spectacol cu supratitrare `n limba rom]n[. Foametea `i determin[ pe t[ietorul de lemne §i so\ia sa s[-§i duc[ cei doi copii `n p[dure §i s[-i lase acolo. Acolo copiii s`nt prin§i de o vr[jitoare care ar vrea s[-i m[n`nce. ~n sala Teatrului German (miercuri, 21 martie, ora 11.00) CAMERISTELE Autor: Jean Genet Regizor: Künstlerische Leitung / Coordonarea artistic[: Ioana Iacob & Olga Török Spectacolul se traduce la casc[ `n limba rom]n[. ~n sala Teatrului German (joi, 22 martie, ora 19.30)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2, Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro DEVIAN|{ Regia: Németh Ákos

Scenografia: Albert Alpár Devian\[, piesa lui Németh Ákos, are o frumuse\e particular[ §i vorbe§te despre dragoste, `n\elegere §i acceptarea celuilalt. Sala Studio (vineri, 16 martie, ora 19.00) FURNITUR De Vinnai András Regia: Göttinger Pál Sala Mare (luni, 19 martie, ora 19.00) MADY-BABY De Gianina C[rbunariu Regia: B. Fülöp Erzsébet One-woman show cu Borbély B. Emília. Parcarea Hotelului Timi§oara (mar\i, 20 martie, ora 16.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com ROKOKO ±I ROKIKI Autor: Alina Hiristea Regia artistic[: Alina Hiristea §i Horia Dan Ionescu Sala Burattino – Bastionul Therezia (s`mb[t[, 17 marie, ora 11.00)


EU ±I S{GEAT{ Un concept artistic de Eva Labadi Megyes Dup[ fabula muzical[ “The Point”, de Harry Nilsson La sediul teatrului (duminic[, 18 martie, ora 11.00)

Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului.

DANCING QUEEN Povestea unei cariere. Balet-rock `n dou[ acte. Muzica `nregistrat[: din repertoriul forma\iei QUEEN. Libretul: JENS NEUNDORF (vineri, 16 martie, ora 19:00)

CONCERT VOCAL - SIMFONIC Dirijor: MISHA KATZ Soli§ti: ILIAN G~RNE| Corul “Ion Rom]nu” al Filarmonicii “Banatul” Dirijorul corului: IOSIF TODEA Program: J. Sibelius: Concertul pentru vioar[ §i orchestr[ `n re minor op. 47 S. Rahmaninov –O. Respighi: Etudes tableaux (p.a.) „La mer et les mouttes” op. 39 nr. 2 „ La foire” op.33 nr. 4 S. Taneev: Cantata “Ioan Damaschinul” op. 1 (prim[ audi\ie) Sala Capitol (vineri, 16 martie, ora 19.00)

|ARA SUR~SULUI Operet[ `n trei acte. Muzica: Franz Lehar Libretul: Ludwig Herzer, Fritz Löhner (duminic[, 18 martie, ora 19:00)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina)

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58

LIBR{RIA C{RTURE±TI Iulius Mall, Str. Demetriade, nr.1 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442 770

ARAD TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 DOVADA De David Auburn Regia – Alex Berceanu Sala Mare (s`mb[t[, 17 martie, ora 19.00) A DOU{SPREZECEA NOAPTE De William Shakespeare Regia – Dan Vasile Sala Studio (duminic[, 18 martie, ora 19.00) HUMPTY DUMPTY De Eric Bogosian Regia – Bobi Pricop Sala Studio (joi, 22 martie, ora 19.00) TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922

www.24fun.ro z

19


20 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

21


VINERI 16 MARTIE

D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia; Ora: 22.00

CLASIC

DAOS Take your meds Ora: 22.00

FILARMONICA „BANATUL” Concert vocal-simfonic Sala Capitol; Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Dacing Queen Ora: 19.00

EL CHE Twisted Weekend with Twisted Kitten from UK; Ora: 22.00 LIFE PUB Karaoke Party; Ora: 21.00

TEATRU NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Crize sau `nc[ o poveste de dragoste Studio 5 Ora: 19.00 TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Rokoko §i Rokiki Sala Buratino – Bastionul Terezia Ora: 11.00

CHEFURI

TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Devian\[ Sala Studio; Ora: 19.00

SETUP Alternosfera Live! lansare Virgula Intrarea 20 lei Ora: 22.00

ARQA Ori la Bal ori la Spital Party Dj Epocs funk/rock/mash up/’80 Ora: 22.00

TEATRU NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” ~nainte de pensionare Studio 5 Ora: 19.00

TAINE Rock Party; Ora: 22.00

DAF CLUB GIROC Thank’s God it’s Saturday Ora: 23.00

CHEFURI

S~MB{T{ 17 MARTIE

ARQA Welcome to the Weekend cu Dj Epocs Ora: 22.00 BRUIAJ Subsonic Sound by K-lu Ora: 22.00

22 z www.24fun.ro

DAOS CLUB Open Kitchen session 21 Ora: 22.00

CLASIC

D’ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00

TEATRUL GERMAN DE STAT Sunetul muzicii Sala TGST Ora: 19.30

EL CHE Twisted Weekend with Twisted Kitten from UK Ora: 22.00

LIFE PUB Coyote Ugly Party Ora: 21.00 NO NAME Pedro @ No Name (Hey After The Ride) Ora: 23.30 SETUP True Skool: UFO, Dudu, Seba1394 vs. Pristvi, Newgotti Intrarea 5, 10 lei; Ora 22.00 TAINE Rock Party; Ora: 22.00

DUMINIC{ 18 MARTIE CLASIC ARQA Lansare de Carte Florina Nica - “Identitate local[ §i practici turistice `n Valea Almajului”; Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ |ara sur`sului Ora: 19.00


TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Eu §i s[geat[ La sediu; Ora: 11.00 TEATRU NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Interzis accesul animalelor Sala 2; Ora: 19.00

CHEFURI ARQA Soup du Nuit - Irish Apples Ora: 19.00 BRUIAJ Scurtmetraj `n Bruiaj; Ora: 21.00 TAINE Acoustic Night cu Alex Anka Ora: 22.00

LUNI 19 MARTIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Furnitur Sala Mare; Ora: 19.00

CHEFURI

CHEFURI

ARQA Soup du Nuit - The Peach Tree Ora: 19.00

ARQA Soup de Jour: Creme du Mure Ora: 19.00

TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

D’ARC CLUB Jam in the D’arc By Nightlong Ora: 23.00 TAINE Rock vs Roll Partycu Alex Anka Ora: 22.00

MAR|I 20 MARTIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Sunetul muzicii Sala TGST Ora: 19.30 TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Mady-Baby Sala Mare Ora: 16.00 TEATRU NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Crize sau `nc[ o poveste de dragoste Studio 5; Ora: 19.00

MIERCURI 21 MARTIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Hansel §i Gretel Sala TGST; Ora: 11.00

CHEFURI

TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte; Ora: 22.00

JOI 22 MARTIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Cameristele Sala TGST; Ora: 19.30

CHEFURI D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l; Ora 22.00 EL CHE Thursdays Rock! - “RHCP” Tribute Party; Ora: 22.00

ARQA Soup du Nuit - La Cabana Ora: 19.00

LIFE PUB Pavel Stratan- Concert Live Intrarea 25 lei Ora: 21.00

EL CHE KaraoKe cu Alex Anka si DJ KuKy Ora: 22.00

TAINE Retro Party Ora: 22.00

www.24fun.ro z

23


Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii.

24 z www.24fun.ro

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Partener acreditat Goethe-Institut Centru de examinare GoetheInstitut ( A1, A2, B1, B2, C1) Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 (`n spatele Spitalului de copii L. |urcanu); Tel: +40256407058 Mobil: +40785257521 E-mail: info@ccgtm.ro Web: www.ccgtm.ro Cursuri de limba german[ pentru adul\i, nivelurile A1-C1, german[ medical[. Cursuri de limba german[ pentru copii §i adolescen\i. Cursan\ii no§tri beneficiaz[ de manuale incluse `n pre\ul cursului, de reduceri substan\iale la examenele Goethe-Institut, de acces gratuit la bibliotec[ §i la centrul de studiu individual. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format

condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and In-

dustry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “ ~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris,

von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609 CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din

Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i

OFERTE ÎN ŢĂRI PRECUM: MAREA BRITANIE / GERMANIA / FRANŢA / IRLANDA / AUSTRIA / ELVEŢIA / OLANDA / NORVEGIA / SUEDIA / DANEMARCA / ROMÂNIA

Timisoara - 31 martie - UMF Timisoara - orele 10 - 16

www.careersinwhite.com

Parteneri media:

Career’s business network

www.24fun.ro z

25


Cel mai complet magazin de tenis din Timişoara Produse Volkl şi Tretorn la preţ de importator Rachete de test Racordaje profesioniste Mingi de tenis Accesorii tenis

TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.athenahospital.ro contact@athenahospital.ro

26 z www.24fun.ro

NOU I RDĂR RACOCHETE RA LEI 30

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall; (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro

TENNIS SHOP

B-dul Iosif Bulbuca nr. 21 office@helios-sport.ro www.helios-sport.ro

MIRACOLUL PLANTELOR Pia\a Unirii, str. Vasile Alecsandri, nr. 7 (col\ cu Eugeniu de Savoya) www.miracolul-plantelor.ro Deschis: L - D 7:30 - 00:30 Suplimente naturiste, parafarmaceutice, cosmetice naturale §i alimente bio. MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Tel: 0723284748

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00


SALOANELE MONICA Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A-4 (Centrul Comercial KAPA) Tel: 0256 283 575 Mobil: 0721 719 974 Str. Barbu Iscovescu, nr. 2 Tel: 0256 202 899 Mobil: 0724 248 754 Aleea Cristalului, nr.5 Tel: 0256 498 090 Mobil: 0728 013 004 Manichiur[, pedichiur[, unghii aplicate, make-up permanent, cosmetic[, extensii de p[r, frizerie, aerobic, solar,masaj, saun[, fitnes SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN; Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental

GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob tel. 0257338255

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5; tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie, tel. 0257280085

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

Wish Studio by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice

www.24fun.ro z

27


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

28 z www.24fun.ro

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19

Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

GR{DINI|A INFANT ROYAL CLUB Str. Basarabia 4 0256 227 074, 0256 227 075 Mobil: 0749 070 739 office@infantsroyalclub.ro www.infantsroyalclub.ro Curs de englez[ Buc[t[rie proprie Transport inclus

Medic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro


www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra 30 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

32 z www.24fun.ro

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

HOTEL CENTRAL Str. Lenau Nikolaus, nr. 6, tel: 0256 490 091

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie

italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.


STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700

www.24fun.ro z

33


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an); Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian.Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i) CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro

Pove§ti de DeeJay - cinque „Dar tu e§ti DJ? C[ nu ar[\i §i `nc[ nici nu §tim cum `\i spune”. ~ntrebarea am primit-o de la un cuplu care avea de g`nd s[ fie str`ns unit pentru mult timp de-acum `ncolo. Ca s[ m[ cread[, le-am ar[tat atestatul emis de Ministerul Culturii. At`ta doar c[, dup[ ce s-au `nt`lnit cu zece al\i DJ, aveau `n minte deja un portret-robot. Al unsprezecelea eram eu §i nu ar[tam ca ceilal\i. Semnalmentele nu corespundeau. Nici numele. „P[i noi am vorbit ieri cu DJ Kuky si cu DJ Muky. Si alalt[ieri cu DJ Pupy si DJ |u\y. |ie cum `\i zice?” Le-am spus numele cu care de altfel semnez §i `n josul paginii. S-au uitat la mine ca la un bilet de banc[ falsificat. Cu ne`ncredere

34 z www.24fun.ro

adic[. „±i pe tine nu scrie nimic!” au continuat interlocutorii mei. Ce naiba s[ scrie, m[ `ntrebai eu din ce `n ce mai intrigat. Am dat glas nedumeririlor mele §i iat[ ce am aflat: un DJ adev[rat nu se prezint[ cu numele de buletin. Dar de ce ar r[m`ne incognito? Asta nu au mai §tiut s[ explice, deci o lu[m ca axiom[. Pur §i simplu a§a e dat de la Dumnezeu. „±i trebuie s[ pun dou[ puncte pe igrecul final?” m[ trezii din nou g`ndind cu voce tare. Nu au §tiut ce e [la un I grec §i nici dac[ vine din Grecia direct cu punctele puse sau nu. A§a c[ am l[sat-o pe mai `ncolo cu numele §i am `ntrebat de vestimenta\ie. Vede\i doar[ c[ aceste minusuri amenin\au s[-mi alunge mu§terii §i eram

ferm hot[r`t s[ remediez ce se mai putea repara. Am aflat c[ un tatuaj nu e obligatoriu, dar e binevenit. ±i p[rul tre’ s[ fie nu§’ cum §i pantalonii s[ at`rne pe la genunchi §i §apca de baseball s[ nu umbreasc[ la ochi, ci la ureche (la oricare). Dar cel mai cel e tricoul pe care neap[rat trebuie s[ scrie ceva. „Dolce e Gabbana?” am `ncercat eu s[ dreg busuiocul. „Nuuuu! Doar DJ-ii de manele poart[ scris a§a. Trebuie s[ fie scris un nume de DJ, de firm[, de boxe, de ceva care are leg[tur[”. Pe mine nu scria nimic, dar asta se putea rezolva. Pantalonii erau \inu\i cu o curea dar o puteam scoate. Mai greu era cu p[rul, dac[ nu chiar imposibil. Pe ce mi-or fi dat [ia de la Bucure§ti

atestatul? ~n cele din urm[ mi-a venit inima la loc, asta dup[ ce m-am autosugestionat: „nu ai nici o problem[, cu siguran\[ vei g[si miri care – la jum[tate de pre\ – te vor lua §i a§a”. Acum s`nt `mp[cat cu mine `nsumi. Am ie§it din criza de personalitate §i nici nu m[ mai g`ndesc la mirii c[rora nu le-am corespuns. S[-i ia ei, DJ-ii inscrip\iona\i, cu pantalonii la glezne §i cu p[rul dat cu lichid de fr`n[. M[car mirii mei s`nt mai inteligen\i dec`t ai lor §i §tiu s[ pun[ punctele §i cratimele acolo unde le e locul. Cu vorbele astea m[ am[gesc chiar dac[ am v[zut c[, de la an la an, mirii lor se fac tot mai mul\i. Mama lor e mai prolific[. Bogdan Puri§


www.24fun.ro z

35


CLICK2EAT Comand[ m`ncare online www.click2eat.ro KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00.

36 z www.24fun.ro

SABRES Str. Craiova 1 tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 wasabi sushi Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD

RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110

PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411

BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel.: 0257206419

RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401, 0746296343

PICCOLO Str. Cri§an 12 tel: 0257257259

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257214131

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 tel 0257211911

TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733632822, 0741423750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722203868, 0257213060


TIMI±OARA

AL-KIMIA ~n Al-kimia `ncerc[m §i uneori reu §im s[ ob\inem o atmosfer[/ substan\[ magic[. Str. V.V. Delamarina Nr.1 Program func\ionare: L - J: 09. - 02; V: 09 - 05 S: 17 - 05; D: inchis Nr. de tel bar: 0356450554

ARAD CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ARQA Music&Spirit Str. Vasile Alecsandri, nr. 7 L-Mi: 19.00-2.00 J-S: 19.00-6.00 Info: 0720 681 102

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

eL che The place where the “Fun Revolution” starts P-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9 Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213 693

NO NAME Str. Liviu Rebreanu, Nr. 11 Web: www.clubnoname.ro SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

ATLANTIC CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 104 Tel. 0257 280 784 Orar: 9-22 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 HAZARD B-dul Revolu\iei 33 The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 L’ACOLLADE Bulevardul Revolu\iei, nr 87 Orar: L-J 8-24, V-D 08-01 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

ROCCO PUB&CLUB Bulevardul Revolu\iei, nr 91 Tel 0730009703; Orar: L-J 08-24 V-S 08-03, D 08-24 CLUB NERV str Revolu\iei, nr. 90 (`n curte la Mac Donalds) Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

38 z www.24fun.ro

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD ART CAFE GALLERY P-\a Avram Iancu, nr. 10 Tel. info/rezerv[ri: 0372 789 430 AHMAD TEA HOUSE P-\a Avram Iancu, nr. 9 Pentru informa\ii evenimente §i rezerv[ri: daniel@ahmadteahouse.ro CAFE BOEME Episcopiei, nr. 19-21

0357425989 0721411486 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Pia\a Avram Iancu, nr. 11 www.kfarad.ro Orar L-J 12-01 V 12-03 S 18-03 D 18-01 LA MOUCHE CAFE Str. Revolu\iei, nr. 87 Tel. 0742 882 058 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822 TRESOR CAFE Str. Unirii, nr. 2 Tel. 0745 612 848


www.24fun.ro z

39


40 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 296 16 - 22 martie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

24Fun Timisoara si Arad, nr. 296 16 - 22 martie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

Advertisement