Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

SALOANELE DE ÎNFRUMUSEȚARE MONICA

ANUL VI NR. 294

GRATUIT

32 DE PAGINI

02 MARTIE - 08 MARTIE 2012


S UMAR

02 martie - 08 martie 2012

editorial Mihai Dobrovolschi Diana Petru\ Zoltan Varga Alexandra Tivadar Seba 1394 Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 13

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 14 15 16 18

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 minifun 23 auto 24 turism 25 restaurante 27 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

S[-avem somnul lin, §i-n frunte – un Crin de Robert ±erban

M-am tot `ntrebat dac[ ceea ce scriu o mul\ime de jurnali§ti, de bloggeri, de facebook-i§ti, de anonimi, de vedete despre Crin Antonescu nu e, cumva, o intoxicare. Chiar s[ doarm[ un om at`t de mult? Chiar s[ fie un as al saltelei insul care vrea s[ conduc[ Rom]nia? S[ nu se poat[ extrage dintre a§ternuturi num[rul 1 al liberalismului, doctrin[ care `nseamn[, `n primul r`nd, s[ fii activ, dinamic, plin de ini\iativ[? Au ce au cu bietul om, mi-am zis. O fi noctambul, s[racu’, munce§te p`n[ la 2-3-4 `n noapte, §i `i e greu s[ fac[ ochi p`n[-n pr`nz, mi-am mai

§optit. Iat[ `ns[ c[ acest domni§or, extrem de locvace pe la televizoare, unde umbl[ cu fierul `nro§it, doar-doar o g[si vreun adversar ca s[-l ard[ p`n’ la os, e, de fapt, un mare lene§. Un campion al chiulului. Un b[iat c[ruia nu-i place s[ munceasc[. (Adic[, s[ ridice m`na!) Antonescu n-a fost deloc, `n 2011, la votul final al legilor din Parlamentul Rom]niei. Deloc, deloc, deloc! Dar salariul §i l-a luat. N-a produs nimic, dar a marcat banu’. Brava lui! Crin are toate motivele s[ fie convins c[ „discursul” pe care `l are tot timpul cu el, §i c`nd e

`ntrebat §i c`nd nu, va lua... urechile aleg[torilor §i `n 2013 §i va fi trimis `n fruntea \[rii. Somnoril[ are o mul\ime de argumente s[ viseze c[ va decide destinele \[rii din v`rful patului, unul dintre cele mai importante fiind acela c[ rom]nului nu prea `i place munca. ±i, din simpatie pentru apeten\a enorm[ a pre§edintelui PNL de a nu face nimic, de a nu mi§ca un deget, `l va `nvesti cu deplina sa `ncredere. Votat!

robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Monica Secea Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Director v`nz[ri: Radu Pomian tel: 0730 444159 Publicitate: Mihai Nichitescu, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: R[zvan Dr[gulescu Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


smartass Schi fund Mihai Dobrovolschi Poveste adorabil[

4 z www.24fun.ro

Nu pot s[ m[ ab\in. Trebuie s[ v[ povestesc o mic[ istorie. Nu am v[zut cu ochii mei, dar o pot vedea dac[ vreau. O asemenea `nt`mplare nu poate s[ r[m`n[ ascuns[. Poiana Bra§ov. P`rtia de schi este cobor`t[ de soare direct, f[r[ slalomuri. Panta este lin[, permi\`nd chiar §i novicilor s[ alunece f[r[ incidente. Asta `i d[ `ncredere fetei despre care v[ povestesc. Schiaz[ abia de anul trecut. Dac[ prinde o joi ca asta, cu p`rtia dreapt[, cu z[pada pulverizat[ cald de soare, e st[p`n[ pe sine. Face cristianele corect, chiar dac[ nu `n vitez[ mare §i c`nd se opre§te, chiar dac[ un pic i se mai vede plugul, r[m`ne dreapt[ §i z`mbitoare. Natura din afara ei e perfect[. Nu §i `n[untru. Frigul de-afar[, agita\ia, limonada b[ut[ la plecare, el care o tot gr[bea au f[cut-o s[ am`ne p`n[ acum, dar nu mai poate. Trebuie s[ elibereze presiunea. ±i, la cum schiaz[ ea, p`n[ la cabina mare, de jos, cea care are §i toalete, se poate `nt`mpla un accident oric`nd. A§a c[ alege s[ rezolve totul ca o schioare adev[rat[. Se uit[ `n sus, nu vine nimeni, intr[ `ntre brazi `ncet, pe schiuri. Dac[ ar fi fost `n weekend ar fi fost imposibil. A§a `ns[ poate risca lini§tit[: `§i d[ pantalonii de schi jos, cu tot cu lenjerie §i se las[ pe vine. Las[ jetul s[ curg[, ajut`ndu-l pu\in s[ topeasc[ z[pada cu un ropot mic, ca de ploaie de var[. O, Doamne. ±i exact `n momentul `n care se g`ndea z`mbind obraznic c[ poate n-ar fi chiar nepl[cut s[ `i surprind[ cineva fundul rotund, p[r`nd bronzat `n contrast cu albul z[pezii, schiurile `ncep s[ se mi§te. „Nu, futui!“. Nu are timp s[ se ridice. Ar c[dea cu siguran\[. P`n[ s[ aleag[, totu§i, varianta asta, schiurile alunecau `n spate, intr`nd de-a binelea `n p`rtie §i ajung`nd deja la o mic[ vitez[. Era prea t`rziu. Se scurgea disperat[ pe p`rtie, cu spatele, `n fundul gol. Doamne, ce ru§ine! ±i `n toat[ aceast[ dezolant[ priveli§te cu bufon, `i trece prin minte, i se reveleaz[ propozi\ia perfect[. O strig[ d`nd din m`ini ca `n fa\a trenului: „Nu v[ uitaaa\i!!!! Nu v[ uitaaa\i!!!!“


happy trend Ca la noi, la mul\i? Diana Petru\ Ducem po§ta

C[ldur[ mare, eu `mi antrenez r[bdarea la coada de la po§t[. Nu pot s[ nu m[ `ntreb de unde at`ta `nclina\ie c[tre lentoare `n reprezentantele institu\iei, gata s[ adoarm[ la datorie. Pe l`ng[ toat[ atmosfera rarefiat[ de chef de munc[, se instaleaz[ §i nemul\umirea celor care stau cam prost la capitolul a§teptare. Timpul pierdut acolo este `ntre\inut de vocea strident[ a unei doamne nemul\umite foarte de `nt`rzierea pe care un plic trimis de ea o `nregistrase. ±i pentru c[ era trimis cu confirmare de primire, cu aproape o lun[ `nainte de termenul limit[, trebuia s[ ajung[, nu se poate a§a ceva, e nevoie de o explica\ie §i c`nd aceasta `n final ajunge la surs[, doamna nu o poate accepta. ±i dac[ i se recomand[ s[ fac[ o reclama\ie care s[ ajung[ la dirigint[ §i diriginta s[ o dea mai departe mai marilor responsabili cu buna purtare a plicurilor peste m[ri §i \[ri, t`n[ra speran\[ a revoltei nu prea are inspira\ie §i nici chef de a completa §irul nesf`r§it de rubrici. Astfel c[ solicit[ s[-i apar[ `n fa\[ vinova\ii, s[ i se restituie banii ajun§i `n contul unor sarcini ne`ndeplinite, mai pu\in §i risc[ s[ ne adune pe to\i cei prezen\i acolo `ntr-o peti\ie. C`t aplomb `n a tulbura spiritele, a-i deranja pe al\ii, ba mai mult, a-i \ine pe loc pentru c[ problemele de genul nu se pot solu\iona la un ghi§eu separat, ci acolo, `n v[zul §i puterea de `n\elegere a celorlal\i, astfel c[ mai bine s-ar depune o cerere de infiin\are a departamentului de nemul\umi\i pentru c[ mul\i se tot arat[.

dianapetrut.wordpress.com

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 7


monteme Spune NU cover-urilor! Zoltan Varga Aplauze §i mega – respect pentru mohicani

Se prea poate ca unii s[ considere c[ am o obsesie, dar mi-a§ dori din suflet s[ m[-n§el: dragilor, m-am s[turat p`n[ peste cap de cover – band – uri. De fete frumu§ele care se simt cool fiindc[ §tiu s[ reproduc[ exact textele unor hituri ce se difuzeaz[ la radio, de muzicieni cu state vechi de plat[ `n domeniul artistic dar care `§i irosesc talentul c`nt`nd acelea§i evergreen-uri ori de c`te ori exist[ vreun patron de birt care s[ le dea niscaiva b[nu\i. Mai r[m`ne ca vreo minte luminat[ s[ organizeze la var[ un festival cu forma\iile „imitatoare“ din Timi§oara, z[u. ~n contextul [sta, muzicienii care au curajul de a veni `n fa\a publicului cu viziuni proprii s`nt pe cale de dispari\ie. ±i merit[ aplauze §i mega – respect to\i aceia care mai cred `n art[, c[ci da\i-mi voie s[ v-o zic pe §leau, prostitu\ia asta muzical[ ce se ascunde sub frumoasa etichet[ de „cover – band“ a-ntrecut orice limit[ a decen\ei umane. Revenind la lucruri seriose, melomanii din urbe au observat probabil apari\ia JazzyBIT Trio. Noul trio timi§orean este alc[tuit din Teodor Pop (claviaturi), Mihai Moldoveanu (bass) §i Szabo Csongi-Zsolt (tobe), iar cel mai `mbucur[tor fapt este acela c[ spre deosebire de multe alte „echipaje“ de gen, muzicienii abordeaz[ o serie de compozi\ii proprii. Al\i mohicani locali s`nt cei de la All in Green, care au scos un album Travelers in this world/ Exiting the dream. Monica Vidoni §i Sebastian Bayer – cei doi timi§oreni care se ascund sub acest nume „bag[“ o atmosfer[ mega – melancolic[ dublat[ de instrumenta\ii care `\i provoac[ puseuri serioase de nostalgie care r[zbat `n cele zece piese inserate pe acest material de debut. Evident, chapeu bas §i pentru ceilal\i care mai supravie\uiesc `n aceast[ jungl[ urban[. ±i-n `ncheiere da\i-mi voie s[ vin cu un sfat: dragilor, pune\i m`na pe chitar[, tobe, synth – ce – o fi – §i ave\i curajul s[ spune\i nu cover-urilor!

www.zoltanvarga.blogspot.com

8 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 9


carte Este oare vorba despre o alegere real[ `n cazul [sta? Orwell spune c[ nu are nicio leg[tur[ num[rul de \ig[ri fumate cu num[rul de c[r\i citite, c[ doar §i dac[ e s[-\i investe§ti `n\elept fie §i ultimele resurse financiare `ntr-un pachet de \ig[ri, exist[ modalit[\i de a citi o carte §i f[r[ s[ o cumperi (bibilioteci, prieteni §i cam at`t). Cartea cuprinde §apte eseuri ap[rute prin diverse publica\ii engleze din perioada 1946- 1952, §i chiar dac[ ele descriu realit[\ile Angliei de acum o jum[tate de secol, umorul §i lejeritatea scrierii lui George Orwell ne capteaz[ aten\ia suficient de mult `nc`t s[ nu ne d[m neap[rat seama c`nd a trecut tot timpul `n care am ajuns la pagina 197. Dac[ primele §ase capitole trateaz[ teme ca necesitatea cump[r[rii c[r\ilor, dificult[\ile unui librar, via\a unui cronicar de carte, degradarea literaturii, situa\ia Angliei dup[ cel de-al Doilea

10 z www.24fun.ro

C[r\i sau \ig[ri? Alexandra Tivadar Nu, pe bune acum, voi ce a\i alege? R[zboi Mondial sau condi\ia s[racilor, ultimul eseu din volum, “Anii bucuriei” reprezint[ o confesiune a autorului despre perioada `n care a fost elev la St Cyprian. Situa\ia descris[ aici, care seam[n[ cu cele descrise de Charles Dickens `n romanele lui, reprezint[ de fapt un pretext pentru Orwell s[ fac[ o paralel[ `ntre sistemul de `nv[\[m`nt din perioada Interbelic[ §i cel de dup[ R[zboi, fiind marcat categoric de evolu\ie. ~ns[ ce mi-a atras mie aten\ia cel mai mult a fost cel de-al doilea eseu, “Amintirile unui librar”, unde scriitorul descrie situa\iile cu care s-a confruntat

`n vremurile `n care lucra la un anticariat situat undeva `ntre Hampstead §i Camden: “~n timp ce vindeam c[r\i mi-a pierit dragostea de c[r\i. Un librar trebuie s[ spun[ minicuni despre c[r\i, ceea ce `i provoac[ un anumit dezgust fa\[ de ele. ~nc[ §i mai r[u e faptul c[ le §terge de praf §i le car[ dintr-un loc `n altul”. Comportamentele ciudate ale clien\ilor, dublate de rutina zilnic[ a meseriei `l determin[ pe Orwell s[ exclud[ posibilitatea de a deveni vreodat[ librar. Oare a§a s[ fie §i acum?

www.carturesti.ro


www.24fun.ro z 11


one love! Cotxetxe – ho\ul de hituri! Seba 1394 ”Cred c[ mash-up-urile s`nt o realitate paralel[...”

Orice DJ §tie s[ fac[ rost de toate hiturile de pe MTV. ~ns[ a amesteca aceste hituri e materie la ±coala de Arte §i Meserii de Weekend. Fi\i f[r[ grij[, §coala nu exist[ `nc[, `ns[ s-au inventat mash-up-urile... Mash-up-urile exist[ de c`nd lumea (muzical[) §i, `n forma lor actual[ `nseamn[ vocalul unei piese peste instrumentalul alteia. Nu v[ dau detalii tehnice s[ nu `mi sui `n cap redactorul-§ef. Spun doar c[ am f[cut o pasiune pentru Cotxetxe, un creator de mash-up-uri din Spania. ~ntre toate piesele de gen din lumea `ntreag[, ”combina\iile” acestuia s`nt diferite. Primul motiv pentru care prefer mash-up-urile Cotxetxe este c[ nu toate s`nt bum-\-bum-\. Adic[ atunci c`nd suprapui vocea lui Johnny Cash sau a lui Adele peste alte instrumentale f[r[ s[ cazi `n mirajul satisfacerii cu orice pre\ al celor de pe ringul de dans, deja ai puncte bonus de la mine. E bine s[ ai ceva bun de ascultat c`nd trip-ul te-a adus `ntr-un loc mai lini§tit. El segundo motivo pentru care bag pe repeat Cotxetxe este c[ ”v[d” suflet `n ce face omul [sta. V[d c[ piesele pe care le alege au viori, violoncel §i acorduri pline de sentiment. V[d c[ de§i lucreaz[ mai mult hituri din toat[ lumea, face cumva s[ lipeasc[ §i ceva de la mama lui din Spania. ±i mai `mi place ceva la el. E misterios. Nu vrea s[ se fac[ cunoscut. ~mi scrie pe mail ”I´m just a guy who loves music...” Cum s[ nu iube§ti un om care e at`t de modest §i timid `n cuvinte, de§i creeaz[ piese la care am r[mas uimit zile-ntregi? Ascult[ mash-up-urile lui Cotxetxe `n rubrica One Love a emisiunii Rioooooooooot! la radio anonimTM, live `n club d’Arc, mar\i 6 martie de

la ora 18! www.anonimtm.ro

12 z www.24fun.ro


videodrom Tat[l Fantom[ Lucian Mircu Un altfel de film nou rom]nesc

Dac[ e martie, e sezonul perfect pentru comedii romantice. Dar cine se a§tepta la un rom-com rom]nesc? Tat[l Fantom[ este o poveste construit[ dup[ o nuvel[ a lui Barry Gifford, scenaristul feti§ al regizorului David Lynch (Wild at Heart, Lost Highway). De altfel, scenariul `i apar\ine lui Gifford, `n colaborare cu regizorul filmului, publicitarul §i profesorul de scenaristic[ Lucian Georgescu, care debuteaz[ astfel `n lungmetraj. Cei doi f[cuser[ `mpreun[ o c[l[torie improvizat[ `n Bucovina, pe urmele bunicilor lui Gifford care emigraser[ de aici `n State. Tat[l Fantom[ este povestea profesorului american Robert Traum (Marcel Iure§), care §i-a dedicat via\a studiului §i pe care nimeni nu §i-l poate imagina capabil de aventuri `n necunoscut. Mr. Traum decide s[ `§i ia un an sabatic §i s[ porneasc[ la drum `ntr-o \ar[ plin[ de mister pentru el, Rom]nia, `n cautarea originilor. Dar drumul `i scoate `n cale iubirea. Tat[l Fantom[ `i ofer[ lui Marcel Iure§ primul rol comic de primplan. ~n interviul pe care mi l-a acordat, cunoscutul actor `§i laud[ partenera de filmare: “Mihaela S`rbu, o prieten[ §i o partener[ excep\ional[ (...) M-am sim\it bine film`nd Tat[l Fantom[. Nu e un lucru care s[ \i se `nt`mple frecvent la o produc\ie cinematografic[. Un adev[rat road movie, cu peripe\ii, `nt`mpl[ri, `nt`lniri…”. Filmul `i aduce laolalt[ pe ecran, dup[ 30 de ani, §i pe Mariana Mihu\ §i Victor Rebengiuc, so\i `n via\a real[. Dup[ spusele regizorului, preg[ti\i-v[ pentru “un altfel de film nou rom]nesc”. Din 1 martie, `n cinematografe.

www.mareleecran.net

www.24fun.ro z 13


02 - 08 martie 2012

JURNALUL UNUI IUBITOR DE ROM

MINCIUNI ADEV{RATE

Jurnalul Unui Iubitor De Rom / The Rum Diary, film de excep\ie cu Johnny Depp §i Aaron Eckhart, ecranizarea romanului lui Hunter S. Thompson, o poveste plin[ de exotism, umor, dialoguri inteligente, dansuri voodoo §i senzualitate pur[. Proasp[t l[sat la vatr[ din For\ele Aeriene, §i dup[ o slujb[ temporar[ la „Time Magazine”, viitorul jurnalist „Gonzo” Hunter S. Thompson se mut[ la San Juan `n Porto Rico, `n 1960, unde lucreaz[ pentru scurt timp la ceea ce va deveni apoi revista sportiv[ „El Sportivo”, dup[ care `ncearc[ f[r[ succes s[-§i g[seasc[ o slujb[ la „San Juan Star”. Oamenii pe care i-a cunoscut §i experien\ele tr[ite acolo, l-au inspirat s[ scrie „The Rum Diary”, care a r[mas nepublicat timp de c`teva decenii. ~n anii ’90, Johnny Depp, prieten apropiat al lui Thompson, a descoperit din `nt`mplare manuscrisul romanului `ntr-o vizit[ la Thompson, la casa lui de la Woody Creek. Chiar `n acea noapte, cei doi au decis s[ publice romanul §i s[-l adapteze pentru marele ecran.

Minciuni adev[rate / De vrais mensonges este film francez de excep\ie, o comedie cu Audrey Tautou, Sami Bouajila §i Nathalie Baye. ~ntr-o diminea\[ de prim[var[, Emilie (Audrey Tautou) prime§te o scrisoare de dragoste anonim[, frumoas[ §i inspirat[. O arunc[ la co§ul de gunoi, dar peste pu\in timp o ia `napoi. ~§i d[ seama c[ asta poate fi calea de a o “trezi la via\[” pe mama ei (Nathalie Baya), singur[ §i trist[ dup[ ce fusese p[r[sit[ de so\. F[r[ s[ ezite prea mult, retrimite scrisoarea mamei sale. Emilie nu §tie `ns[ c[ autorul ei este Jean (Sami Bouajila), timidul s[u angajat. Nici nu se g`nde§te c[ gestul ei va crea o serie de `ncurc[turi §i ne`n\elegeri, de care cur`nd vor fi cople§i\i to\i.

THE RUM DIARY SUA (2011) Regia: Bruce Robinson Cu: Amber Heard, Johnny Depp, Aaron Eckhart Comedie/Dram[/Romantic Durata: 110 minute TIMI± – TIMI±OARA V-J: 16.00, 18.00, 20.00

DE VRAIS MENSONGES Fran\a (2010) Regia: Pierre Salvadori Cu: Audrey Tautou, Sami Bouajila, Nathalie Baye Comedie/Dram[ Durata: 105 minute DACIA – ARAD V-J: 16.00, 18.00, 20.00

14 z www.24fun.ro


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (20 februarie – 20 martie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00

MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 (Jimbolia) Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[:

Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.

Expozi\ie de pictur[ „Atitudini” Expune: Ana ±tefania Andronic (23 februarie – 7 martie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de fotografie „Ecranul transparent” Expune: Diana Vidra§cu (23 februarie – 29 martie) JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ „Cartea de munc[” Expune: Dan Palade (4 februarie – 14 martie) INFOCENTRU TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256437973 L-V: 9-18; S: 10-15 Expozi\ie de acuarele „Plimbare prin Timi§oara” Expune: Cristina Renard (25 februarie – 25 martie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Mercy 7 Expozi\ie de fotografie “Secven\e” (18 februarie – 18 martie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Demetriade 1 (Mall) Expozi\ie de fotografie „Bine v-am g[sit“ Despre pove§tile migra\iei (29 februarie - 29 martie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[

www.24fun.ro z

15


ANOTIMPURI ZURLII Regia: Trupa Sala Mare (vineri, 2 martie, ora 18.00)

TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON COPENHAGA De Michael Frayn Un spectacol de Adrian Tama§ Sala 2 (s`mb[t[, 3 martie, ora 19.00) IAT{ FEMEIA PE CARE O IUBESC De Camil Petrescu Un spectacol de Mihaela Lichiardopol Sala Mare (duminic[, 4 martie, ora 19.00) O SCRISOARE PIERDUT{ Dup[ I. L. Caragiale Un spectacol de Ada Lupu Sala MAre (joi, 8 martie, ora 19.00)

16 z www.24fun.ro

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 DON CARLOS Autor: Friedrich Schiller Regizor: Alexander Hausvater Versiunea scenic[: Alexander Hausvater Textele c`ntecelor: Dana Borteanu­­ Spectacolul se traduce la casc[ `n limba rom]n[. ~n sala Teatrului German (duminic[, 4 martie, ora 19.30)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro

PRAH De Spiró György Regia: László Sándor Sala Studio (s`mb[t[, 3 martie, ora 19.00) IMMANUEL KANT De Thomas Bernhard Regia: Alexandru Colpacci Sala Mare (luni, 5 martie, ora 19.00) FURNITUR De Vinnai András Regia: Göttinger Pál Sala Mare (joi, 8 martie, ora 19.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com CROITORII ~MP{R{|IEI Regia artistic[ Doru Maniu Scenografia Emil Grama Povestea `mp[ratului vanitos §i orgolios, mult doritor de a purta

`n fiecare zi haine noi, c[zut `n capcana unor terchea-berchea pretin§i croitori, se `mplete§te cu aceea a unui copil care, de§i pare vis[tor §i naiv, sau poate tocmai de aceea, spune cu sinceritate ceea ce vede cu ochii s[i. La sediul teatrului (duminic[, 4 martie, ora 11.00) MINISPECTACOL DE M{R|I±OR Workshop Sala Burattino – Bastionul Therezia (s`mb[t[, 3 martie, ora 11.00)

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. CONCERT SIMFONIC Dirijor: Gheorghe Costin


Solist[: Manuela Iana-Mih[ilescu H. Berlioz: Carnavalul roman op. 9 Fr. Liszt: Concertul nr. 2 pentru pian §i orchestr[ `n la major S.125 H. Berlioz: Simfonia fantastic[ op. 14. Sala Capitol (vineri, 2 martie, ora 19.00)

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58 AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 TRAGEDIILE CORIGEN|ILOR Partea I DRAG{ ELENA Ac\ioneaz[: Christine Cizma§, Marian P`rvulescu, Mariana Boghian, Victor Drago§, Ioan Codrea Text: Ludmila Razumovskaia ~nscenarea: Ovidiu Mih[i\[ (vineri, 2 martie, ora 19.30 s`mb[t[, 3 martie, ora 19.30 duminic[, 4 martie, ora 19.30) ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151; L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro

LIBR{RIA C{RTURE±TI Iulius Mall, Str. Demetriade, nr.1 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii); Tel. 0356 442 770

ARAD TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922

www.24fun.ro z

17


D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00

VINERI 02 MARTIE

TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Prah Sala Studio Ora: 19.00

DAOS Concert Luna Amar[ Intrarea 15 lei; Ora: 22.00

CLASIC AU{LEU TEATRU Drag[ Elena Sc]r\ Loc Lejer Ora: 19.30 FILARMONICA „BANATUL” Concert simfonic Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Anotimpuri zurlii Sala Mare Ora: 18.00

CHEFURI ARQA Navy Punch Night cu Dj Epocs funk/rock/mash up/’80 Ora: 22.00 BRUIAJ Takeover Line-up : Kid / Axel / Pugsley / Colin Klix Ora: 22.00

EL CHE Revolutionary Friday - Weekend M[r\i§or; Ora: 22.00

TEATRU NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Copenhaga Sala 2 Ora: 19.00

SETUP Balkan Reggae Connection Concert & Party Intrarea 10 lei Ora: 22.00

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Minispectacol de m[r\i§or Sala Buratino – Bastionul Terezia Ora: 11.00

TAINE Rock Party Ora: 22.00

CHEFURI ARQA Ladies First Dj Epocs funk/rock/mash up/’80 Ora: 22.00

S~MB{T{ 03 MARTIE CLASIC

DAF CLUB Thank God It’s Saturday Ora: 23.00

AU{LEU TEATRU Drag[ Elena Sc]r\ Loc Lejer Ora: 19.30

DAOS CLUB Concert Omu Gnom Intrarea 10 lei Ora: 22.00

! +

8

18 z www.24fun.ro

=

D’ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00 EL CHE Saturday On The Rocks Weekend M[r\i§or Ora: 22.00 SETUP Smooth (Viper Rec., Slo) Intrarea 15 lei Ora 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

DUMINIC{ 04 MARTIE CLASIC AU{LEU TEATRU Drag[ Elena Sc]r\ Loc Lejer Ora: 19.30

FROM

UK


TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Croitorii `mp[r[\iei La sediu Ora: 11.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Don Carlos Sala TGST Ora: 19.30 TEATRU NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Iat[ femeia pe care o iubesc Sala mare Ora: 19.00

CHEFURI ARQA Teo Milea concert Piano in a glass of wine Ora: 22.00 DAOS CLUB Concert Slow Magic & Selebrities Intrarea 10 lei Ora: 22.00 TAINE Acoustic Night cu Alex Anka Ora: 22.00

LUNI 05 MARTIE

TAINE Rock vs Roll Party cu Alex Anka Ora: 22.00

CLASIC TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Immanuel Kant Sala Mare Ora: 19.00

CHEFURI TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

TEATRU NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” O scrisoare pierdut[ Sala Mare; Ora: 19.00

CHEFURI

MIERCURI 07 MARTIE CHEFURI TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte Ora: 22.00

ARQA Concert Butterflies in my Stomach live; Intrare b[ie\i: 20 lei Ora: 22.00 CLUB 30 Eveniment cu trupa Harashow Ora: 21.00 D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l; Ora 22.00 DRINK’S CABINE Muzic[ live cu Alexandra Mitroi Ora: 21.00

MAR|I 06 MARTIE

JOI 08 MARTIE

EL CHE Thursdays Rock! - Guns’n’Roses Tribute Party; Ora: 22.00

CHEFURI

CLASIC

NO NAME Concert Alexandrina Intrarea 25 lei; Ora: 21.00

D’ARC CLUB Jam in the D’arc By Nightlong Ora: 23.00

TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Furnitur Sala Mare; Ora: 19.00

TAINE Retro Party Ora: 22.00

www.24fun.ro z

19


Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii.

20 z www.24fun.ro

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Partener acreditat Goethe-Institut Centru de examinare GoetheInstitut ( A1, A2, B1, B2, C1) Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 (`n spatele Spitalului de copii L. |urcanu); Tel: +40256407058 Mobil: +40785257521 E-mail: info@ccgtm.ro Web: www.ccgtm.ro Cursuri de limba german[ pentru adul\i, nivelurile A1-C1, german[ medical[. Cursuri de limba german[ pentru copii §i adolescen\i. Cursan\ii no§tri beneficiaz[ de manuale incluse `n pre\ul cursului, de reduceri substan\iale la examenele Goethe-Institut, de acces gratuit la bibliotec[ §i la centrul de studiu individual. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format

condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and In-

dustry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


Cel mai complet magazin de tenis din Timişoara Produse Volkl şi Tretorn la preţ de importator Rachete de test Racordaje profesioniste Mingi de tenis Accesorii tenis

TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.athenahospital.ro contact@athenahospital.ro

NOU I RDĂR RACOCHETE RA LEI 30

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall; (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro

TENNIS SHOP

B-dul Iosif Bulbuca nr. 21 office@helios-sport.ro www.helios-sport.ro

MIRACOLUL PLANTELOR Pia\a Unirii, str. Vasile Alecsandri, nr. 7 (col\ cu Eugeniu de Savoya) www.miracolul-plantelor.ro Deschis: L - D 7:30 - 00:30 Suplimente naturiste, parafarmaceutice, cosmetice naturale §i alimente bio. MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Tel: 0723284748

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

www.24fun.ro z

21


SALOANELE MONICA Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A-4 (Centrul Comercial KAPA) Tel: 0256 283 575 Mobil: 0721 719 974 Str. Barbu Iscovescu, nr. 2 Tel: 0256 202 899 Mobil: 0724 248 754 Aleea Cristalului, nr.5 Tel: 0256 498 090 Mobil: 0728 013 004 Manichiur[, pedichiur[, unghii aplicate, make-up permanent, cosmetic[, extensii de p[r, frizerie, aerobic, solar,masaj, saun[, fitnes SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice

22 z www.24fun.ro

wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN; Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental

GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5; tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga

GUINOT CENTER Str. Caius Iacob tel. 0257338255

VERSOLIS Str. 1 Decembrie, tel. 0257280085

Emil Kindlein

www.ekm.ro


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19

Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

GR{DINI|A INFANT ROYAL CLUB­ Str. Basarabia 4­­ 0256 227 074, 0256 227 075­­ Mobil: 0749 070 739­­ office@infantsroyalclub.ro­­ www.infantsroyalclub.ro­­ Curs de englez[­­ Buc[t[rie proprie­­ Transport inclus­­

Medic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut­­ KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

24 z www.24fun.ro

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

HOTEL CENTRAL Str. Lenau Nikolaus, nr. 6, tel: 0256 490 091

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie

italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

www.24fun.ro z

25


STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

26 z www.24fun.ro

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

COCHET BALLROOM Str. Amici\iei, nr. 2, zona Calea Lipovei Tel. 0720 174 530 / 0735 321 545 www.cochettimisoara.ro Cea mai nou[ loca\ie din Timi§oara,destinat[ evenimentelor de salon, nun\i, botezuri, banchete, conferin\e §i nu numai. Capacitate sal[ 230 locuri. CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an); Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian.Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i)

Pove§ti de DeeJay IV Inten\ionat nu v-am spus `n primul episod al Pove§tilor c[ mai exist[ §i alte feluri de DJ. Eu le-am considerat mai pu\in importante, mai rar `nt`lnite. Nu neap[rat. M[ `nt`lnesc cu amicul cu scule: „nu-mi faci §i mie un CD cu melodiile pe care le pui la nun\i?” ~l §tiam drept un vajnic posesor de boxe, sta\ii, microfoane §i alte acareturi, bune de pus la dispozi\ia soli§tilor de varii orient[ri muzicale. I se d[dea targetul (rug[/ nunt[/botez la locul cutare) ziua §i ora plus necesarul de echipament (4 boxe pe fa\[, una `n spate de monitor, un Beta58 f[r[ fir pentru solist[, Powermateul [la mare c[ socrul mic e `n bani). Amicul se `ngrijea ca `n data, la ora, `n locul respectiv totul s[

fie func\ional. La gata, tot el str`ngea, decabla, transporta.Eventual primea o sticlu\[ de r[chie sau o t[vi\[ de pr[jiturele de la gazd[. Bine venite aten\iile, c[ plata nu era cine §tie ce. Dar, dec`t s[ stea acas[ `n fa\a televizorului, a§a - mai un tac`m la mas[ cu orchestra, mai un mesaj pe mobil – timpul trecea cu folos §i dac[ nu-i fluierau boxele putea `ndr[zni s[ cear[ – dac[ nu parte din teancul de pe org[ – m[car ni§te oase de la buc[t[rie pentru c`inele de-acas[. Trai pe v[trai p`n[ §i-a adus laptopul s[ stea pe mess, pe facebook (c[ acum are pagin[), s[ mai joace un Solitaire de plictiseal[. ±i i-a zis §eful: „bag[ §i tu ceva ambiental[ p`n[ m`nc[m §i noi”.

De aici a pornit totul. Amicul a venit s[-mi cear[ niscai ambiental[ s[ pun[ de pe laptop pe sta\ie p`n[ m[n`nc[ orchestra. C[ ei nu pot c`nta non-stop ca casetofonul (s`c!) §i `n sta\ie tre s[ se aud[ ceva. Nu tare, c[ sta\ia are nevoie s[ se §i r[ceasc[. Altfel se arde, Doamne-fere§te §i [ia de le repar[ ba au murit, ba s-au mutat la S`nmihai. Ce s[-i pun omului pe CD? Mi-am amintit c[ odat[ am v[zut cum orchestra §i-a adus un CD player §i `n pauze punea un CD. Un acela§i CD. Cu Julio Iglesias, totdeauna de la `nceput. Imaginea horror am alungat-o cu cea a cl[parului care d[dea prin sta\ie fi§ierele midi, a§a s[r[c[cioase cum erau, dar m[car nu era lini§te. M-am scuturat §i de amintirea

asta §i – \in`nd cu adev[rat la omul cu scule – i-am pus pe CD o salat[ asortat[ cu meneaito, dragana, cotonaigeo, zorba §i nosaaa pe final pentru aducere `n prezent. M-a sunat s[-mi spun[ c[ selec\ia ambiental[ ce i-am f[cut-o a avut succes. At`t de mare, `nc`t un grup de fete i-a zis s[ dea sta\ia mai tare c[ ele vor s[ danseze. Nu s-a putut – §ti\i acum c[ sta\iile trebuie s[ se r[ceasc[ – dar aici nu am avut nicio vin[. Ei bine, tocmai a\i f[cut cuno§tin\[ cu DJ-ul zis „de orchestr[”. Nu trebuie neap[rat s[ fie om. Ambientale s[ aib[.

Bogdan Puri§

www.24fun.ro z

27


CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro CLICK2EAT Comand[ m`ncare online www.click2eat.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.

28 z www.24fun.ro

INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. SABRES Str. Craiova 1; tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1; Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional

RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110

RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401, 0746296343

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257214131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733632822, 0741423750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722203868, 0257213060


TIMI±OARA

AL-KIMIA ~n Al-kimia `ncerc[m §i uneori reu §im s[ ob\inem o atmosfer[/ substan\[ magic[. Str. V.V. Delamarina Nr.1 Program func\ionare: L - J: 09. - 02; V: 09 - 05 S: 17 - 05; D: inchis Nr. de tel bar: 0356450554

ARAD CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ARQA Music&Spirit Str. Vasile Alecsandri, nr. 7 L-Mi: 19.00-2.00 J-S: 19.00-6.00 Info: 0720 681 102

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

eL che The place where the “Fun Revolution” starts P-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9 Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213 693

NO NAME Str. Liviu Rebreanu, Nr. 11 Web: www.clubnoname.ro SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

ATLANTIC CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 104 Tel. 0257 280 784 Orar: 9-22 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 HAZARD B-dul Revolu\iei 33 The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 L’ACOLLADE Bulevardul Revolu\iei, nr 87 Orar: L-J 8-24, V-D 08-01 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

ROCCO PUB&CLUB Bulevardul Revolu\iei, nr 91 Tel 0730009703; Orar: L-J 08-24 V-S 08-03, D 08-24

TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

CLUB NERV str Revolu\iei, nr. 90 (`n curte la Mac Donalds) Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

30 z www.24fun.ro

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD ART CAFE GALLERY P-\a Avram Iancu, nr. 10 Tel. info/rezerv[ri: 0372 789 430 AHMAD TEA HOUSE P-\a Avram Iancu, nr. 9 Pentru informa\ii evenimente §i rezerv[ri: daniel@ahmadteahouse.ro CAFE BOEME Episcopiei, nr. 19-21

0357425989 0721411486 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Pia\a Avram Iancu, nr. 11 www.kfarad.ro Orar L-J 12-01 V 12-03 S 18-03 D 18-01 LA MOUCHE CAFE Str. Revolu\iei, nr. 87 Tel. 0742 882 058 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822 TRESOR CAFE Str. Unirii, nr. 2 Tel. 0745 612 848


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 294 02 - 08 martie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

24Fun Timisoara si Arad, nr. 294 02 - 08 martie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

Advertisement