Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

GRATUIT

32 DE PAGINI

R

Experiente Memorabile!

ANUL VI NR. 293

24 FEBRUARIE - 01 MARTIE 2012


S UMAR

24 februarie - 01 martie 2012

editorial Mihai Dobrovolschi Diana Petru\ Zoltan Varga Lucia Spuz[ Corina S[ftescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 13

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 14 15 16 18

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 minifun 23 auto 24 turism 25 restaurante 27 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

Un om senin: Nicolae Manolescu de Robert ±erban

Mai §tie cineva ce a fost PAC? Partidul Alian\ei Civice. Partid al... scriitorilor. De§i nu erau doar litera\i `n el, eu a§a `l percepeam la 22-23 de ani, c`nd am `nceput s[ intru prin sediul s[u din Timi§oara. Vedeam pe-acolo o serie de scriitori pe care `i §tiam de la cenacluri, de prin reviste, din c[r\i, de pe „sticl[”. Unii membri, al\ii simpatizan\i. Dar to\i fascina\i de pre§edintele partidului, Nicolae Manolescu. ±i fascina\ia aceea era molipsitoare! A§a c[ `n 1994 m-am `nscris `n PAC. M[ implicam `n tot felul de ac\iuni culturale, mese rotunde filosofico-civice §i alte evenimente trebuincioase imaginii partidului. ~n acela§i an, domnul Manolescu a

venit „`n teritoriu“. Eram topit de emo\ie c`nd mi-a `ntins m`na. ~l mai v[zusem la televizor, dar realitatea b[tea cu mult media. Mass-media. Senin, ironic, inteligent, rafinat, sigur pe sine. Nu p[rea deloc `mpov[rat de greutatea func\iei. Dimpotriv[. Era at`t de firesc, `nc`t parc[ `i vedeam printr-o lup[ pe cei din jur – consilieri, deputa\i, senatori, primari §i alte notabilit[\i PAC – cum se f`st`ceau §i c`t de mecanic le era comportamentul `n prezen\a sa. |epeni, costuma\i, `ncr[v[ta\i, `ncrunta\i, ra§i §i freza\i. Domnul Manolescu purta bretele. ±i, din c`nd `n c`nd, sur`dea. A candidat la pre§edin\ia Rom]niei, `n 1996. A pierdut. ±i PAC-ul a pierdut, nu a

intrat `n parlament. Triste\e mare pe toat[ linia! Doar Nicolae Manolescu p[rea s[ nu-§i fi diluat senin[tatea. ±i a§a era. A§a a §i r[mas p`n[ ast[zi: un om senin. ±i cum oamenii ace§tia s`nt tot mai rari, merit[ s[-l vede\i pe profesorul Manolescu, ambasador al Rom]niei la UNESCO §i pre§edintele Uniunii Scriitorilor, s`mb[t[, 25 februarie, c`nd va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universit[\ii de Vest din Timi§oara. Festivitatea va avea loc la ora 11, `n Aula Magna a universit[\ii. Fostul pre§edinte al PAC-ului va sus\ine, cu acest prilej, conferin\a “Amintiri din lumea comunist[”. robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Monica Secea Editor-§ef: M[d[lina Chiriloiu Director v`nz[ri: Radu Pomian tel: 0730 444159 Publicitate: Mihai Nichitescu, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: R[zvan Dr[gulescu Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@24fun.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 15.000 de exemplare


smartass Un vis mic pentru om Mihai Dobrovolschi Avut acum c`teva seri

Am avut un vis simpatic. At`t pentru ca m-a surprins, c`t §i pentru c[ a f[cut-o `ntr-un mod pl[cut. Nu mai §tiu am[nunte, dar se `nt`mpla undeva pe strad[. Nu era z[pad[, dar oamenii care circulau pe trotuare aveau acela§i z`mbet §i bun[voin\[ de-a ajuta ca cei care ne `mprumut[m zilele astea lope\ile §i ne `mpingem unii altora ma§inile. Ne unea, `n vis, un s[n[tos sim\ al comunit[\ii, al similarit[\ii ad`nci. Lumea se plimba pe un trotuar larg §i se saluta cu un z`mbet. P`n[ aici nimic deosebit. Bun. Observ `n vis c[ cei care se salutau o f[ceau `ntr-un mod aproape extraterestru. Ridicau ambele m`ini deasupra capului §i le aruncau spre cel[lalt, care le avea `n aceea§i pozi\ie. Cam ca basketbali§tii. Palmele lor `ns[ nu se atingeau la final, `ntr-un dublu high five. Se opreau cumva, sau s[reau ca §i cum ar fi fost `ntre ele un curent magnetic tampon, destul de slab c`t s[ nu sacadeze mi§c[rile §i s[ strice gra\ia `nt`lnirii. Uit`ndu-m[ mai de aproape, observ c[ palmele nu au degete, ci s`nt un fel de palet[ albastr[. M[ uit `n m`na mea. Am o palet[ albastr[ mic[, nu c`t celelalte. A mea e cam c`t o moned[. Apoi realizez ce e: micu\a fis[ din inelul de chei cu care intru `n scara blocului. ~n\eleg. Iau fisa `ntre degete, m[ duc spre unul dintre oameni §i `i trec cu un gest magic micu\a pastil[ albastr[ prin dreptul inimii. De pe el se ia o greutate cam c`t u§a grea de fier §i sticla de la intrarea `n bloc. Omul se deschide. ~ncepe s[ z`mbeasc[, e sincer, nepref[cut, apoi r`de. M[ uit `n jur. To\i f[ceau asta. To\i `§i treceau cu paletele albastre prin fa\[, `§i deschideau inimile §i se puneau pe un r`s s[n[tos §i sincer. Acum visez cu ochii deschi§i ca `ntr-o zi, un simplu salut va face acela§i lucru. ±i c`nd nu e z[pad[. ±i c[ pastila mea mic[ va cre§te. ±i ale voastre. ±i o s[ ni le d[m pe la inim[ c`nd ne vedem §i-o s[ ne punem pe r`s. ±i mai visez c[ o s[ vi-sez c[ visul va deveni viu. ±i al vostru. www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


happy trend Din meseriile vremurilor noastre Diana Petru\ C`t la sut[ e decen\[ `n indecen\[?

Am `nt`lnit o persoan[ nefericit[, purt[toare a dependen\ei de videochat, dar §i neobosit[ practicant[ a acestei `ndeletniciri §i m[ tot g`ndesc ce anume le poate determina pe unele s[ treac[ `n r`ndul furnizorilor de pl[ceri deocheate §i c`nd e rost s[ ias[ de acolo s[ nu mai poat[. Banii? Da, se poate. ~ns[ `n condi\iile `n care \i se promite o sum[, de ordinul miilor de euro, dar apoi te treze§ti `n m`n[ cu pu\in peste zece milioane, nu pot s[ nu fiu nedumerit[. De ce nu un loc de munc[ decent? Pentru c[ aceasta nu e §i calea cea mai u§oar[ de a te `ntre\ine? De parc[ studiourile de pofte virtuale ar fi locul unde se tr[ie§te bine. Se pierd nop\i, e§ti marioneta dorin\elor altora - de multe ori triviale- §i mai ajungi s[ te sim\i prost §i proast[ c[ profilul t[u nu e at`t de vizitat precum te a§teptai. Prin urmare, degeaba visezi s[-\i ias[ banii c`t ba\i din palme, c`nd \ie-\i vine s[-\i dai palme. ±i `n plus, at`ta timp c`t nu e§ti dispus s[ dep[§e§ti barierele decen\ei, c`nd tu nu ai nimic `n comun cu purtarea specific[ acestui domeniu, nu §tiu cum ai preten\ii s[ mai faci §i carier[ `ntr-un loc `n care totul se rezum[ la superficialitatea de a fi. Fata despre care spuneam spera s[ r[m`n[ la categoria u§oar[, f[r[ moravuri u§oare, s[ adune `mp[timi\i ai dialogului pe internet, f[r[ implica\ii vulgare §i astfel s[-§i asigure §i un trai decent, f[r[ a se l[sa afectat[ de mediul `n care activeaz[. S[-i ur[m succes!

dianapetrut.wordpress.com

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 7


monteme Se spune c[ `n via\[ este ca §i la bal mascat: c`nd toat[ lumea `§i scoate masca, dispare veselia. De fiecare dat[ c`nd vreun artist trece `n nefiin\[, se declan§eaz[ un soi de tulburare psihic[ a na\iunii. Apar din neant, fel de fel de speciali§ti care `§i dau cu p[rerea despre activitatea r[posatului (r[posatei), o mul\ime apreciabil[ `§i pune statusuri pe Facebook cu melodiile pe care brusc „le iube§te din tot sufletul“, iar condolean\ele cu R.I.P. s`nt omniprezente pe toate canalele. Cel mai recent caz `l consituie Whitney Houston. Dup[ moartea ei, la prima s[pt[m`n[ au crescut cu 10.000 la sut[ (da, a\i citit bine, nu e gre§eal[ de tipar) v`nz[rile albumelor §i pieselor ei. Asta `n civiliza\ie, c[ci prin \[ri§oara noastr[ unicul lucru care a crescut a fost num[rul fi§ierelor mp3 desc[rcate moca. Pertinenta `ntrebare conform c[reia de ce e nevoie s[ moar[

8 z www.24fun.ro

~n via\[ e ca §i la bal mascat Zoltan Varga Ipocrizia, la rang de art[ cineva pentru ca brusc s[ `i cumperi albumele `n ritmul [sta, n-are r[spuns viabil. Fanii regretatei Whitney Houston au fost a§tepta\i `n zadar `ntr-o duminic[ dup[ – amiaz[ `n Pia\a Unirii pentru o manifestare care a avut ca scop aducerea unui ultim omagiu solistei. Manifestarea n-a reu§it s[ str`ng[ mult[ lume, la fa\a locului fiind prezent doar organizatorul acestui omagiu, Lauren\iu Apostu. P[zit de c`\ iva reprezentan\i ai Poli\iei Locale §i flanca\i de c`\iva ziari§ti. Se spune c[ au confirmat prezen\a

c`\iva ar[deni §i c`teva soliste de prin Timi§oara. Se presupune c[ m[car 1015 oameni ar fi putut s[ se opreasc[ pentru c`teva clipe la f`nt`na din Unirii pentru a schimba m[car o vorb[ cu organizatorul acestei comemor[ri. Realitatea e alta. Ipocrizia e tare-n toat[ Rom]nia. ±i nu numai.

www.zoltanvarga.blogspot.com


www.24fun.ro z 9


carte Acolo doar, s-a oprit America anilor 60’ c`nd a g[sit `n capitolul doi, scris cu font diferit -MASTURBARE. Brusc - linia tivului la fuste a mai crescut un cm peste genunchi, lentilele ramelor groase s-au m[rit (o genera\ie `ntreag[ era `n pragul hipermetropiei), Cadillacurile serveau strict pentru a aduce familiile americane `n jurul mesei (nicidecum pentru pip[ieli pe banchetele vinilinoase), iar ‘Complexul lui Portnoy’ era doar o aberant[ carte despre sex. Cumulativ – Roth avea notorietatea unui outrage, unul care se preg[tea, prin altele, s[ ajung[ un c`§tig[tor de Pulitzer, distins cu Gold medal of fiction §i cu opera sa complet[ publicat[ de Library of America. Acord[m puncte `n plus pentru Roth

Elevator pitch: S[ fie cartea lui Roth despre labagism? Lucia Spuz[ Mmmm...Nope. §i datorit[ generozit[\ii sale de a nu fi `ncercat s[ schimbe atitudini, cutume, norme, ci doar s[ scrie despre ele. Tema c[r\ii `n cauz[, poate fi pornirea sexual[ pervers[ a personajului principal-Alexander Portnoy sau constipa\ia cronic[ a tat[lui. Chiar §i partida de sex cu o bucat[ de ficat care urmeaz[ s[ devin[ friptur[. Dac[ `ndr[znim, plus[m cu arhetipul mamei evreice §i tot ce presupune asta: §antaj emo\ional, stricte\e, isterii.

±i ne `n§el[m. Cartea numeroteaz[ pagini despre complexele morale drenate din cultura semit[ a anilor 50, despre religie, societate, evrei, familie, constr`ngerile `n rela\ia mama-copil, refulare, protest §i ipocrizie. Philip Roth – Complexul lui Portnoy, Editura Polirom, 2011, Colec\ia Top 10+, Traducere §i note de George Volceanov. Cartea o g[si\i `n Libr[riile C[rture§ti. www.carturesti.ro

29. 2. 19.00 EXPOZIŢIA / AUSSTELLUNG

BINE V-AM I G M

GĂSIT

UTEN GEKOMMEN

POVEŞTILE MIGRAŢIEI MIGRATIONS-GESCHICHTEN

LIBRARIA / BUCHHANDLUNG CĂRTUREŞTI IULIUS MALL

sponsoren:

10 z www.24fun.ro

förderer:

medien:


www.24fun.ro z 11


blog de h`rtie Despre profesori Corina S[ftescu O viziune roman\at[

Emil Kindlein

www.ekm.ro

Imaginea mea despre profesori a fost dintotdeauna una extrem de idealizat[ §i roman\at[. Profesorii au fost mereu urca\i pe un piedestal foarte `nalt, de pe care nu i-am mai putut cobor` niciodat[. ~nainte s[ dau la facultate, m[ g`ndeam cu ner[bdare c[ `n urm[torii trei ani o s[ fiu `nconjurat[ de adev[rate somit[\i, ni§te enciclopedii ambulante pe care o s[ le ascult cu gura c[scat[, sorbindu-le fiecare idee. Numai c[ lucrurile nu au stat chiar a§a. Nu m[ `n\elege\i gre§it, am avut c`\iva profesori foarte faini, de mi-era drag s[ merg la cursuri, chiar §i seara t`rziu. Doar c[ nu am tr[it nici un moment din acesta sclipitor, `n care s[ m[ simt mic[, nimicit[ de cel ce troneaz[ amfiteatrul §i, cu gura c[scat[, s[ nu pot face altceva dec`t s[ aplaud. Nu am asistat niciodat[ la genul de prelegere din care ies sc`ntei, a§a cum mai vedem `n filmele americane. La o dezbatere `nfl[c[rat[ `ntre un professor geniu §i un student care se str[duie§te prea tare. La ore de curs §i dialoguri rupte parc[ din Castalia lui Hesse. ~n locul acestor peisaje la care visam eu, erau studen\i care c[scau §i se jucau pe telefon §i profesori lipsi\i de entuziasm §i preocupa\i de alte probleme. Extrem de uman §i probabil deloc de comandat, dar tare departe de n[zuin\ele mele. ±i parc[ m[ `ncearc[ ni§te regrete, de§i nu §tiu c`t s`nt de justificate. Poate c[, `ntr-adev[r, a§tept[rile mele cu privire la profesori s`nt exagerate. Eu `ns[mi a§ vrea s[ urmez calea acestei meserii §i sincer nu §tiu dac[ a§ putea atinge propriile-mi exigen\e. Dar vreau s[ cred c[ m[car o s[ `ncerc. www.corinasaftescu.com

12 z www.24fun.ro


videodrom Ultimul corupt din Rom]nia Lucian Mircu e spectatorul

~ntr-o discu\ie recent[ cu Marian R[dulescu (autorul Pseudokinematikos), `mi spunea c[ nu merit[ s[ vorbe§ti despre filmele proaste. Reclama negativ[ e tot reclam[. Pe scurt, Marian ne `ndeamn[ s[ le ignor[m cu des[v`r§ire. Numai c[ noi neam asumat, aici, `n revist[ §i pe mareleecran.net rolul de a avertiza. ±i, dac[ vrem s[ avertiz[m, trebuie s[ vedem...pericolul. ~n leg[tur[ cu ultima lucrare de Sergiu Nicolaescu a trebuit s[ fac un compromis. N-am vrut s[ m[ apropii de film, a§a c[ l-am rugat pe un cinefil poreclit Nachos s[ ne scrie despre Ultimul Corupt din Rom]nia: “Ultimul cadru din Ultimul corupt...prezint[ patru afaceri§ti mogulo-securi§ti care bat palma, `§i lovesc vesel bucile, apoi se `ntorc spre camer[ §i ne arat[ pumnul, printr-un gest care `n limbaj universal `nseamn[ “s[ \i-o trag”. Cadrul `nghea\[ pe r`njetul lor. E tot ce trebuie s[ vezi ca s[ prinzi §pilul filmului. Mesajul ar fi [sta: noi facem jocurile. ±i nici nu trebuie s[ ne ascundem. V[ cacialmim pe fa\[. Vi se pare c[ noi s`ntem perver§i §i meschini? Ei bine, s`ntem oglinda voastr[. Problema e c[ Nicolaescu `i face pe tipii [§tia s[ par[ simpatici. Ultimul Corupt... e un film care corupe. Prin bagatelizare crunt[ §i kitcho§enie sumbr[. Mesajul subliminal e c[ “ei” au c`§tigat §i nu mai are sens s[ ne opunem. ~n “Demokratistan” nu putem dec`t “s[ ne r`dem”. ±i s[ pl[tim bilet. Lui Nicolaescu & co”. Apropo, Ultimul Corupt...§i-a f[cut loc la multiplex, spre deosebire de The Artist (favorit la Oscaruri), Pina, Aurora §i multe, multe altele. Ce pute\i face? Ignora\i-l!

www.mareleecran.net

www.24fun.ro z 13


24 februarie - 01 martie 2012

MINCIUNI ADEV{RATE

ACUM VIN ±I TURI±TII

Minciuni adev[rate / De vrais mensonges este film francez de excep\ie, o comedie cu Audrey Tautou, Sami Bouajila §i Nathalie Baye. ~ntr-o diminea\[ de prim[var[, Emilie (Audrey Tautou) prime§te o scrisoare de dragoste anonim[, frumoas[ §i inspirat[. O arunc[ la co§ul de gunoi, dar peste pu\in timp o ia `napoi. ~§i d[ seama c[ asta poate fi calea de a o “trezi la via\[” pe mama ei (Nathalie Baya), singur[ §i trist[ dup[ ce fusese p[r[sit[ de so\. F[r[ s[ ezite prea mult, retrimite scrisoarea mamei sale. Emilie nu §tie `ns[ c[ autorul ei este Jean (Sami Bouajila), timidul s[u angajat. Nici nu se g`nde§te c[ gestul ei va crea o serie de `ncurc[turi §i ne`n\elegeri, de care cur`nd vor fi cople§i\i to\i.

Cum se tr[ie§te `n umbra genocidului? Filmul regizorului Robert Thalheim Am Ende kommen Touristen `l trimite pe t`n[rul Sven din cadrul serviciului social `n ora§ul polonez Oświęcim, numit pe german[: Auschwitz. Acolo acesta trebuie s[ lucreze `n centrul comunitar, dar mai ales s[ se ocupe de v`rstnicul Krzemiński - supravie\uitor al lag[rului de concentrare. Sven se descurg[ greu cu domnul `nc[p[\`nat §i laconic. Cu toate acestea, el `l acompaniaz[ pe Krzemiński la discursurile, pe care le \ine `n fa\a elevilor §i `ntre cei doi se `nfirip[ `n mod cert o apropiere. ~n paralel: Sven o cunoa§te pe Anja, o t`n[r[ traduc[toare §i ghid de muzeu. C`nd pentru t`n[rul Sven devine insuportabil s[ locuiasc[ `mpreun[ cu b[tr`nul, acesta se mut[ cu Anja, iar cei doi se apropie tot mai mult.

DE VRAIS MENSONGES Fran\a (2010) Regia: Pierre Salvadori Cu: Audrey Tautou, Sami Bouajila, Nathalie Baye Comedie/Dram[ Durata: 105 minute TIMI± – TIMI±OARA V-J: 16.00, 18.00, 20.00

AM ENDE KOMMEN TOURISTEN Germania (2007) Regia: Robert Thalheim Cu: Alexander Fehling, Ryszard Ronczewski Dram[ Durata: 85 minute C{RTURE±TI – MERCY J: 1 martie, 18.00

14 z www.24fun.ro


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (20 februarie – 20 martie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ „Atitudini” Expune: Ana ±tefania Andronic (23 februarie – 7 martie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de fotografie „Ecranul transparent” Expune: Diana Vidra§cu (23 februarie – 29 martie) JECZA GALLERY Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056

Expozi\ie de pictur[ „Cartea de munc[” Expune: Dan Palade (4 februarie – 14 martie) INFOCENTRU TURISTIC Str. Alba Iulia 2 Tel: 0256437973 L-V: 9-18; S: 10-15 Expozi\ie de acuarele Imagini din Timi§oara Expune: Cristina Renard (25 februarie – 25 martie) INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd C.D. Loga 46 La Biodiversite, C’est la Vie, C’est notre vie (15 februarie – 29 februarie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Mercy 7 Expozi\ie de fotografie “Secven\e” (18 februarie – 18 martie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Demetriade 1 (Mall) Expozi\ie de fotografie „Bine v-am g[sit“ Despre pove§tile migra\iei (29 februarie - 29 martie)

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00 L: ~nchis

ARAD

MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00

COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema)

Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.

Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35 Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[

www.24fun.ro z

15


Regia: Göttinger Pál Sala Mare (s`mb[t[, 25 februarie, ora 19.00 mar\i, 28 februarie, ora 19.00)

TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON IAT{ FEMEIA PE CARE O IUBESC De Camil Petrescu Un spectacol de Mihaela Lichiardopol Sala Mare (duminic[, 26 februarie, ora 19.00) COPENHAGA De Michael Frayn Un spectacol de Adrian Tama§ Sala 2 (mar\i, 28 februarie, ora 19.00) M-AM HOT{R~T SA DEVIN PROST Dup[ Martin Page Un spectacol de Antonella Cornici Studio 5 (miercuri, 29 februarie, ora 19.00)

16 z www.24fun.ro

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 PRIMA IUBIRE Autor: Clemens Bechtel Regizor: Clemens Bechtel Spectacolul se traduce la casc[ `n limba rom]n[. ~n sala Teatrului German (luni, 27 februarie, ora 19.30)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro FURNITUR De Vinnai András

DEVIAN|{ De Németh Ákos Regia: Németh Ákos Sala Studio (luni, 27 februarie, ora 19.00) ZIÁN & KOPIK Regia: Palocsay Kisó Kata Sala Studio (miercuri, 29 februarie, ora 10.00 miercuri, 29 februarie, ora 11.30)

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 CARTA DE AMOR (Scrisoare de dragoste) De Fernando Arrabal (vineri, 24 februarie, ora 20.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

HANSEL ±I GRETEL Doi copii, Hansel §i Gretel, se r[t[cesc `n p[dure. ~nfometa\i §i obosi\i, cei doi copii s`nt ademeni\i de casa `mbietoare de turt[ dulce a vr[jitoarei care desigur c[ are un plan. La sediul teatrului (duminic[, 26 februarie, ora 11.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului.


CONCERT SIMFONIC Dirijor: Theo Wolters (Olanda) Solist[: Ioana Cristina Goicea Program: E. Lalo: Simfonia spaniol[ pentru vioar[ §i orchestr[ `n re minor op. 21 A. Bruckner: Simfonia nr. 4 `n mi bemol major (WAB 104) Sala Capitol (vineri, 24 februarie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340

ARAD

Regia: Ion Ardeal Ieremia Sala Mare (s`mb[t[, 25 februarie, ora 19.00) GUNOIERUL De Mimi Br[nescu Regia: Alex M[rgineanu

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 ANOTIMPUL VENE|IAN De Giuseppe Berto

Sala Mare (duminic[, 26 februarie, ora 19.00) TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922

SP{L{TORUL DE CREIER Cine se simte un pic securist, s[ ridice o m`n[ sus! Ac\ioneaz[: Ioan Codrea, Christine Cizma§, Marian P`rvulescu ~nscenarea: Ovidiu Mih[i\[ (vineri, 24 februarie, ora 19.30 s`mb[t[, 25 februarie, ora 19.30)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58

LIBR{RIA C{RTURE±TI Iulius Mall Str. Demetriade, nr.1 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442 770

www.24fun.ro z

17


VINERI 24 FEBRUARIE

atmosfera de Dragobete. Intrarea liber[ Ora: 22.00

S~MB{T{ 25 FEBRUARIE

D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music By Georgia Ora: 22.00

CLASIC AU{LEU TEATRU Sp[l[torul de creier Sc]r\ Loc Lejer Ora: 19.30

CLASIC AU{LEU TEATRU Sp[l[torul de creier Sc]r\ Loc Lejer; Ora: 19.30

DAOS Te faci de Dragobete? Intrarea 10 lei Ora: 22.00

FILARMONICA „BANATUL” Concert simfonic Sala Capitol Ora: 19.00

EL CHE Revolutionary Friday by DJ KuKy Ora: 22.00 FRATELLI “Don’t mess with a bartender” party cu Dj Zoom. Ora: 23.00

TEATRU THESPIS Carta de amor Sala 202, CCS Ora: 20.00

ARQA Funk’n’Rolla Dj Epocs funk/rock/mash up/’80 Ora: 22.00

SETUP Lucrare de Control: Doc, Deliric 1 si Vlad Dobrescu, Intrarea 15 lei Ora: 22.00

BRUIAJ Mixaj `n Bruiaj DJ Alpha Bite va `ncinge

!

18 z www.24fun.ro

=

EL CHE Saturday On The Rocks by DJ KuKy; Ora: 21.00 FRATELLI Good girls gone bad with Dj Pete from Mykonooos! Ora: 23.00 SETUP Jay Cunning (Sub Slayers, UK) Intrarea 10 lei; Ora 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00

DAF CLUB De Dragobete iube§te rom]ne§te By Dj Radoo & Dj Littl3; Ora: 23.00

DUMINIC{ 26 FEBRUARIE

DAOS CLUB Tequila Party; Intrare liber[ Ora: 22.00

CLASIC

D’ARC CAFE TM PRESSURE Anonim TM Ora 22.00

TAINE Rock Party Ora: 22.00

+

CHEFURI ARQA Navy Punch Night cu Dj Epocs funk/rock/mash up/’80 Ora: 22.00

NO NAME Hey After the Ride By Rhadoo, Ovijay & Vess Ora 23.00

CHEFURI

TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Furnitur Sala Mare; Ora: 19.00

D’ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Hansel §i Gretel La sediu Ora: 11.00


TEATRU NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Iat[ femeia pe care o iubesc Sala mare Ora: 19.00

CHEFURI BRUIAJ Scurtmetraj `n Bruiaj Proiec\ie de scurtmetraje de anima\ie. Intrarea liber[ Ora: 21.00

TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Devian\[ Sala Studio; Ora: 19.00

CHEFURI TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

DAOS CLUB Concert Slow Magic & Selebrities Intrarea 10 lei; Ora: 22.00

MAR|I 28 FEBRUARIE

TAINE Acoustic Night cu Alex Anka Ora: 22.00

CLASIC

LUNI 27 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Prima Iubire Sala TGST Ora: 19.30

TAINE Rock vs Roll Party cu Alex Anka Ora: 22.00

TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Furnitur Sala Mare; Ora: 19.00 TEATRU NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Copenhaga Sala 2; Ora: 19.00

CHEFURI D’ARC CLUB Jam in the D’arc By Nightlong Ora: 23.00

JOI 01 MARTIE CLASIC

MIERCURI 29 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Zian §i Kopik Sala Studio Ora: 10.00; 11.30

CHEFURI BRUIAJ Jocurile Olimpice `n Bruiaj - o dat[ la 4 ani Invitat special: DJ K-lu Intrarea liber[ Ora: 21.00 TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte Ora: 22.00

TEATRU NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Copenhaga Sala 2 Ora: 19.00

CHEFURI D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l Ora 22.00 EL CHE Thursdays Rock! The Doors Tribute Party Ora: 22.00 TAINE Concert Byron Ora: 22.00

www.24fun.ro z

19


Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii.

CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMI±OARA Partener acreditat Goethe-Institut Centru de examinare GoetheInstitut ( A1, A2, B1, B2, C1) Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 (`n spatele Spitalului de copii L. |urcanu); Tel: +40256407058 Mobil: +40785257521 E-mail: info@ccgtm.ro Web: www.ccgtm.ro Cursuri de limba german[ pentru adul\i, nivelurile A1-C1, german[ medical[. Cursuri de limba german[ pentru copii §i adolescen\i. Cursan\ii no§tri beneficiaz[ de manuale incluse `n pre\ul cursului, de reduceri substan\iale la examenele Goethe-Institut, de acces gratuit la bibliotec[ §i la centrul de studiu individual. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format

condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

dustry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and In-

Învață JAPONEZA de plăcere

În martie înveţi germana la Centrul Cultural German din Timişoara! Dacă vrei să înveţi germană într-un ritm rapid, înscrie-te la cursul intensiv pentru începători din luna martie!  

Durata cursului: 5 – 30 martie Orar curs: luni — vineri, orele 13.00 – 15.30

 Înscrieri: 27 februarie – 1 martie, orele 12.00 – 18.00  Manualele sunt incluse în preţul cursului  Reduceri pentru elevi, studenţi şi pensionari  Acces gratuit la Biblioteca CCG şi la Centrul de Studiu Individual din incinta CCG. Pentru informaţii puteţi să ne contactaţi telefonic la numărul: 0256 407 058, sau să accesaţi pagina noastră de internet: www.ccgtm.ro.

20 z www.24fun.ro

Înscrie-te ACUM la cursul de limba JAPONEZĂ Tarife reduse pentru grupe de studenți sau elevi, pentru cursanții IH sau membrii de familie. Info 0256 / 490 593

www.ihtm.ro


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.athenahospital.ro contact@athenahospital.ro CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall; (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro

MIRACOLUL PLANTELOR Pia\a Unirii, str. Vasile Alecsandri, nr. 7 (col\ cu Eugeniu de Savoya) www.miracolul-plantelor.ro Deschis: L - D 7:30 - 00:30 Suplimente naturiste, parafarmaceutice, cosmetice naturale §i alimente bio. MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Tel: 0723284748

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

www.24fun.ro z

21


SALOANELE MONICA Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A-4 (Centrul Comercial KAPA) Tel: 0256 283 575 Mobil: 0721 719 974 Str. Barbu Iscovescu, nr. 2 Tel: 0256 202 899 Mobil: 0724 248 754 Aleea Cristalului, nr.5 Tel: 0256 498 090 Mobil: 0728 013 004 Manichiur[, pedichiur[, unghii aplicate, make-up permanent, cosmetic[, extensii de p[r, frizerie, aerobic, solar,masaj, saun[, fitnes SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice

22 z www.24fun.ro

wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN; Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental

GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob tel. 0257338255

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5; tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie, tel. 0257280085


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994

E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A; Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

24 z www.24fun.ro

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

HOTEL CENTRAL Str. Lenau Nikolaus, nr. 6, tel: 0256 490 091

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie

italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

www.24fun.ro z

25


STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

26 z www.24fun.ro

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

COCHET BALLROOM Str. Amici\iei, nr. 2, zona Calea Lipovei Tel. 0720 174 530 / 0735 321 545 www.cochettimisoara.ro Cea mai nou[ loca\ie din Timi§oara,destinat[ evenimentelor de salon, nun\i, botezuri, banchete, conferin\e §i nu numai. Capacitate sal[ 230 locuri. CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an); Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian.Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i)

www.24fun.ro z

27


CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri

28 z www.24fun.ro

Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00.

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD

PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110

PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411

SABRES Str. Craiova 1; tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro

LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1; Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911

BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122

RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401, 0746296343 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257214131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733632822, 0741423750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722203868, 0257213060


TIMI±OARA

AL-KIMIA ~n Al-kimia `ncerc[m §i uneori reu §im s[ ob\inem o atmosfer[/ substan\[ magic[. Str. V.V. Delamarina Nr.1 Program func\ionare: L - J: 09. - 02; V: 09 - 05 S: 17 - 05; D: inchis Nr. de tel bar: 0356450554

ARAD CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ARQA Music&Spirit Str. Vasile Alecsandri, nr. 7 L-Mi: 19.00-2.00 J-S: 19.00-6.00 Info: 0720 681 102

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

eL che The place where the “Fun Revolution” starts P-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9 Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213 693

NO NAME Str. Liviu Rebreanu, Nr. 11 Web: www.clubnoname.ro SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

ATLANTIC CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 104 Tel. 0257 280 784 Orar: 9-22 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 HAZARD B-dul Revolu\iei 33 The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 L’ACOLLADE Bulevardul Revolu\iei, nr 87 Orar: L-J 8-24, V-D 08-01 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

ROCCO PUB&CLUB Bulevardul Revolu\iei, nr 91 Tel 0730009703; Orar: L-J 08-24 V-S 08-03, D 08-24

TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

CLUB NERV str Revolu\iei, nr. 90 (`n curte la Mac Donalds) Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

30 z www.24fun.ro

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD ART CAFE GALLERY P-\a Avram Iancu, nr. 10 Tel. info/rezerv[ri: 0372 789 430 AHMAD TEA HOUSE P-\a Avram Iancu, nr. 9 Pentru informa\ii evenimente §i rezerv[ri: daniel@ahmadteahouse.ro CAFE BOEME Episcopiei, nr. 19-21

0357425989 0721411486 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Pia\a Avram Iancu, nr. 11 www.kfarad.ro Orar L-J 12-01 V 12-03 S 18-03 D 18-01 LA MOUCHE CAFE Str. Revolu\iei, nr. 87 Tel. 0742 882 058 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822 TRESOR CAFE Str. Unirii, nr. 2 Tel. 0745 612 848


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 293 24 februarie - 01 martie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

24Fun Timisoara si Arad, nr. 293 24 februarie - 01 martie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

Advertisement