Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL VI NR. 278

GRATUIT

32 DE PAGINI

28 OCTOMBRIE - 03 NOIEMBRIE 2011


S UMAR

28 octombrie - 03 noiembrie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi C[talin ±tefanescu Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Lucian Mircu

info 4 6 8 9 10 12

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 13 14 16 18

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 minifun 23 auto 24 turism 25 restaurante 28 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

~\i mai aduci aminte, domn’e? (IV) de Robert ±erban

C[minul cultural era, pentru mine, un spa\iu al libert[\ii. Departe de ochii obosi\i §i bl`nzi ai bunicilor, foarte departe de cei vigilen\i ai p[rin\ilor, la ceasuri de sear[ ori de noapte, puteam s[ fac ce vroiam. ~n sat nu era nici m[car un mili\ian, de§i pentru un tras din \igar[ sau dintr-o sticl[ de vin nu te aresta nimeni. ~ns[ doar vara, c`nd era vacan\a mare, §i iarna, de s[rb[tori, m[ refugiam `n acel spa\iu. Toamna `ncepea §coala, iar prim[vara se cre§teau acolo viermi de m[tase, c[ci r[d[cinile duzilor s`nt cele care \in Oltenia la locul ei. ±i poate ale prazului… O dat[, c`nd am fost la Drincea s[-mi v[d bunica §i o parte din neamuri, s-a

constat c[ nu mai e p`ine. Am ie§it pe poarta casei `ntreb`nd-o din mers pe mama-mare: “Brut[ria e tot acolo?”, “Tot acolo, muic[. Toate s`nt cum le-ai l[sat”, mi-a r[spuns b[tr`na. ~n drum spre brut[rie am privit la dreapta §i la st`nga, `n sus §i `n jos. Adev[rat, nimic schimbat: uli\ele, casele, §oseaua, pode\urile, gardurile erau ca acum dou[ decenii. Poate pu\in mai degradate. Nimic nou, nimic care s[-\i sar[ `n ochi, nimic necunoscut, timpul parc[ nu a trecut pe acolo. Brutarii fac aceea§i p`ine mare, paralelipipedic[, ce c`nt[re§te un kilogram. Piatra kilometric[ e tot §tears[, de§i cu pu\in[ concentrare se poate vedea c[ p`n[ la Opri§or mai s`nt 6 km.

La biseric[ nu s-a `nt`mplat nici o minune, c[ci a r[mas tot nepictat[ pe dinafar[, iar din gardul ei lipse§te exact aceea§i bucat[. C`inii s`nt la fel de mul\i prin cur\i, ciutura de la f`nt`n[ e tot spart[ §i, dac[ nu e§ti atent, te uzi la picioare `n timp ce bei ap[. ±i totu§i, dou[ lucruri s`nt vizibil schimbate `n Drincea, altfel dec`t le §tiam eu: cimitirul (care s-a extins) §i c[minul cultural (care e proasp[t vopsit). Pe vremea mea, c[minul era g[lben-pai. Acum e verde. ±i nu un verde-praz, anemic, ci un verde `nchis, v`rtos, ca al frunzelor de dud, vara. robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: Monica Secea Publicitate: Mihaela Purec, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@24fun.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass |ara Huiduie Mihai Dobrovolschi Siguran\a na\ional[ se arde mult prea des

/ARIPI

+  

  /   / : /    :      “”

Dup[ nefericita `nt`mplare cu eticheta “Huidu” pe ea, de§i au fost mai multe persoane implicate, mi s-au aprins dou[ alarme. Sute de mesaje am citit, majoritatea blestem`ndu-l `ntr-un fel sau altul pe cel cu care m-am `nt`lnit doar de c`teva ori `n via\[, dar pentru care aveam o empatie real[ pentru c[ ne trezeam, de peste zece ani, la acelea§i ore terifiante. Prin comentariile aruncate cu ur[ pe sub §tiri str[b[tea o idee comun[: “l-a pedepsit `n sf`r§it Dumnezeu pentru toate r[ut[\ile pe care le-a zis”. E, aici n-am `n\eles. Unu la m`n[, ar `nsemna c[ Dumnezeu se uit[ la televizor ceea ce, recunoa§te\i, ar fi cam grav pentru Univers. Pentru c[ dac[ Dumnezeu ar fi omor`t trei oameni doar ca s[-l trag[ de m`nec[ pe ±erban Huidu, ar fi `nsemnat c[ e un p[rtinitor, fanatic al Cronicii. Apoi, dac[ pedeapsa pentru o limb[ ascu\it[, fie §i r[ut[cioas[, ar fi o dram[ ca asta, atunci cei care g`ndesc c[ este propor\ional[ cu faptele ar inventa torturi asiatice abominabile pentru, s[ spunem, o delapidare din fondul de locatari. Nu. Ceva nu e `n regul[. Majoritatea celor care au sim\it cele de mai sus se uitau la Huidu. ±tiau c[ de multe ori exagereaz[, c[ alteori, a§a cum i-am zis, face curat cu m[tura murdar[, dar niciodat[ nu au avut de `mp[rtit ceva personal cu el ca, s[ spunem, Badea. ±i nici nu cred c[ reac\ioneaz[ a§a la fiecare carnagiu de la ora cinci. Nu. Cred c[ e mai degrab[ vorba de invidie. Pe vecinul lor care, s[ spunem, ar fi produs un accident, l-ar fi v[zut `n fa\a blocului cu privirea tras[-n jos de cearc[ne §i l-ar fi b[tut cu compasiune pe spate. „Se putea-nt`mpla oricui, vecine...”. Nu spun c[ e nevinovat, domnilor. Dar e prea mult timp de c`nd sistemul limbic al \[rii a r[pit avionul ra\iunii. La Huidu, la vot §i probabil seara `n buc[t[rii. www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


belvedere Nutre\ C[t[lin ±tef[nescu Mesteca\i! Mesteca\i! ±i iar mesteca\i!

6 z www.24fun.ro

St[m la p`nd[ s[ v`n[m catastrofa, vestea proast[, dezastrul. Prin tufi§urile, smarcurile §i r[g[liile televiziunilor, ziarelor, blogurilor, p`ndim ca ni§te v`n[tori din triburi disperate de foame, s[ prindem ceva de halit. Un accident, o com[, un furti§ag, o `nc[ierare, o Monic[ `ntoars[ din State, un Irinel ie§ind de la un proces. ~ns[ marfa gras[ vine prea rar. Un accident cu victime produs de cineva cunoscut e trufanda, Nenic[. Nutre\ fraged, s[ tragem de el c`teva zile. Ne cam doare `n cur de povestea `n sine, de destine, de traume interioare, de tratamentul egal `n fa\a legii. Pomenim victimele, nu pentru c[ ne-ar p[sa, ci pentru c[ s`nt partea de greutate a refrenului. ±i se umplu studiourile de pariri§ti, de astrologi, psihologi, futurologi, lubricologi, r[zbunologi §i alte persoane cu inten\ii bune. Toat[ lumea vrea s[ ciuguleasc[ ceva. Din marfa asta gras[ nu mai r[m`ne nimic. Poate doar o foame nepotolit[ pentru alte chestii asem[n[toare. Prin urmare, halim acum, c[ nu se §tie ce ne rezerv[ viitorul. La un post de televiziune, Mama FNI e invitat[ s[-§i dea cu p[rerea, plin[ de `n\elepciune, din pozi\ia de cunosc[toare. Planeta se cutremur[, n[p[rcile se usuc[ de nervi §i invidie `n g[uri de p[m`nt, §acalii §i hienele dau `n depresie, condorii trec la meniuri lacto-vegetariene, rechinii crap[ de paradontoza, iar bursucii se hot[r[sc s[ fac[ liposuc\ie c`nd vorbesc pe la televiziuni oamenii no§tri de bine. Fierea §i veninul curg la vale, peste plaiuri, acoperind orice ridic[tur[, scurg`ndu-se spre mare, descompun`nd flora §i fauna, color`nd vesel, `n negru, tot peisajul. Pe marea scen[ a ridic[rii poalelor, se vorbe§te despre bun-sim\ glorific`nd b[d[-r[nia. Am vrea s[ particip[m la jocul democratic, dar patima pentru joac[, h`rjoan[ §i mu§cat p`n[ la s`nge e, mereu, mai puternic[.


www.24fun.ro z 7


happy trend Celor dornici de aventur[... Diana Petru\ ...muzical[

S`mb[t[, 22 octombrie 2011, am tr[it muzical timp de nou[ ore. Am avut ocazia s[ `nt`lnesc oameni energici, eman`nd prin to\i porii fericirea de a fi. Dac[ bucuria s-ar putea preda, atunci cei de la Timi§oara Gospel Project ar trebui s[ fac[ asta. M-am sim\it teribil de bine. A§ mai repeta figura oric`nd, chiar dac[ nu s`nt at`t de `nzestrat[ `n tonuri, `ns[ cu repeti\ii, drag pentru ceea ce a§ putea oferi celorlal\i §i entuziasm molipsitor de-a dreptul, totul se rezolv[. Am povestit §i altora despre experien\a mea. Persoane de la care nu m[ a§teptam m-au `ntrebat dac[ m-am poc[it. C[ci da, mul\i s`nt cei care confund[ muzica gospel cu apartenen\a la o anumit[ orientare religioas[, nici prin g`nd nu trece oamenilor c[ se poate s[ te implici `n diverse ac\iuni din dorin\a de a te cunoa§te §i mai bine, de a-\i testa limite, de a interac\iona cu ideile §i experien\ele altora, de a te descoperi §i redescoperi. |in s[ precizez celor care parc[ s-ar fi implicat, dar le era team[ c[ s`nt eticheta\i drept promotori `nfl[c[ra\i ai unor formule de existen\[ `n abstinen\[ de la vicii, c[ muzica gospel apare descris[ ca muzic[ cre§tin[ afroamerican[ caracterizat[ prin influen\e de jazz §i blues. Parc[ sun[ deja mai bine, nu? Elitist, a§ ad[uga. Acestea fiind l[murite, `i anun\ pe cei cu `nclina\ii coriste, dar str`n§i de prejudec[\i, c[ la urm[toarea edi\ie de Timi§oara Gospel Project, anul viitor, `§i pot antrena mintea §i spiritul `n direc\ia potrivit[, f[r[ supozi\ii, §i pot `ncerca cum e s[ te la§i `n voia sunetelor.

dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


monteme Nu-s Don Quijote §i nici TVR Cultural Zoltan Varga Publicul are `ntotdeauna dreptate. Punct.

O vorb[ dulce din b[tr`ni spune c[ publicul are `ntotdeauna dreptate. Perfect real[ e zicala asta, dar are ni§te amendamente. Dac[ individul din gloata care ne `nconjoar[ se complace `ntr-o mizerie interioar[ de nedescris, eu cu cine votez? Ce e de f[cut? S[ m[ afund §i eu la r`ndul meu, s[ `l las `n plata Domnului fiindc[ a§a e politically correct sau s[ `ncerc s[ fac pe TVR Cultural-ul §i s[ bag ceva IQ `n c[p§orul lui pierdut `n cea\[? Carevas[zic[, dac[ onor clientul vine la barman §i `i cere s[ bea o b[utur[ deosebit[, acesta are `ntotdeauna dreptate. Ce mai conteaz[ faptul c[ barmanul se chinuie s[-i explice c[ „chestia“ aia se bea `ntr-un fel anume? N-are importan\[, el §tie mai bine. E frumos s[ spui c[ fi\osul n-are nici o culp[. De vin[ s`ntem „noi to\i“ – la modul general – fiindc[ nu exist[ cultura b[uturii respective, deci individul e needucat. N-are cum s[ fie altfel. Mai departe, acela§i patinator, `n club, are preten\ia s[ asculte „acea“ muzic[. ±tii tu, aia cu care urechiu§ele lui blege au fost obi§nuite fie prin intermediul radioului rom]nesc care difuzeaz[ cu o obstinen\[ sup[r[toare acelea§i Saxobeaturi §i Danza Kuduro-uri insipide, fie prin intermediul rezidentului care se adapteaz[ `ntotdeauna la cerin\ele publicului. E frumos s[ spui §i-n acest caz c[ el, omul care reprezint[ publicul n-are nici o vin[. Gre§eala vine de la p[rin\ii care n-au avut timp s[-l educe, de la societatea care a dat gre§ `n implementarea planurilor de culturalizare a maselor, bla, bla. Vinova\i se g[sesc oric`nd. Chestia spinoas[ este c[ gloata asta de care tot v[ vorbesc risc[ s[ `nghit[ cu fulgi cu tot bruma de oameni din \[ri§oara asta care au r[mas s[n[to§i la cap. Care g`ndesc §i care nu `§i trag seva de cultur[ din t`mpeniile debitate de mass - media autohtone. Chiar §i `n atari condi\ii, eu nu m[ predau. Nu-s nici Don Quijote §i nici TVR Cultural, dar nu-mi plac plimb[rile `n mla§tin[....

www.24fun.ro z 9


blog de h`rtie Amintiri Sechele din copil[rie Corina S[ftescu Mo§teniri culturale „de cartier”

Oric`t de mult mi-ar pl[cea s[ cred contrariul, copil[ria mea a fost una absolut normal[, lipsit[ de evenimente speciale §i personaje deosebite. Am r[mas `ns[ marcat[ de c`teva amprente culturale extrem de puternice. De exemplu, din c`nd `n c`nd, m[ trezesc fredon`nd dou[ melodii absolut stupide, pe care §tiu c[ le c`ntam seara, `n spatele blocului cu b[ie\a§ii de cartier. Ne f[cusem noi o forma\ie extrem de alternativ[, at`t de suburban[ `nc`t am considerat c[ e prea mainstream s[ `i d[m un nume. Tr[iam cu impresia c[ s`ntem foarte talenta\i §i c`ntam toate porc[riile din lume. Sindromul ±coala Vedetelor, probabil. Habar nu am cum se numesc melodiile astea, cine le c`nt[ §i dac[ exist[ cu adev[rat sau s`nt doar rodul imagina\iei mele. Cert e c[ `mi este pu\in ru§ine c[ le §tiu §i c[ s`nt at`t de vii `n memoria mea. O s[ vede\i imediat §i de ce. Prima este dup[ cum urmeaz[: Sun[ telefonul, Ridic receptorul, Este Manuela, ±i-a schimbat p[rerea. Manu, Manu, Manu, Manuela Pentru tine bate inimioara mea De la a doua melodie mai §tiu doar refrenul, care `i enerva teribil pe ai mei. Abia acum `n\eleg de ce nu erau foarte `nc`nta\i s[ aud[ o mic[ domni§oar[ c`nt`nd plin[ de inocen\[ urm[toarele versuri: D[-mi o limb[-n ha\, ha\, ha\ O limb[ s[ m[-ncal\. Mda, deci asta e o parte din mo§tenirea cultural[ a cartierului `n care am copil[rit. A§a cum spuneam, nu s`nt tocmai m`ndr[ de asta, dar m[car am despre ce povesti nepo\ilor. Ciudat[ §i memoria asta selectiv[! Voi ave\i astfel de sechele? www.corinasaftescu.com

10 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 11


videodrom Snuff cu Gaddafi Lucian Mircu Cu acordul p[rin\ilor... televiziunilor

Oare mai observ[ cineva cruzimea imaginilor care curg `n programele de §tiri? Chiar trebuia ar[tat[ `n `ntregime agonia lui Gaddafi ca s[ fim siguri c[ a murit? Nu ajungea o fotografie? Oare unde se termin[ jurnalismul §i `ncepe senza\ionalismul? Dintre toate, numai TVR a blurat chipul muribundului. Da, §tiu c[ e vorba despre un despot dement. Probabil merita s[ fie chinuit pentru anii `n care §i-a chinuit poporul. Totu§i s[ nu uitam c[ `n imaginile acelea este ar[tat... un om care moare. Mai precis, este ucis. Imaginile s`nt difuzate cu voio§ie de cu sear[ p`n[ diminea\[. ~nainte §i dup[ “praim-taim”. Oare nu se g`nde§te nimeni c[ pot fi v[zute §i de copii? Nu vedem c[ violen\a (tele)vizual[ preg[te§te calea spre §i mai mult[ violen\[? ~n lumea real[. Oare ni s-au amor\it sim\urile (mai ales bunul sim\) `n asemenea hal? Am devenit at`t de toleran\i la violen\a absolut[? Oare a§a de sub\ire e poleiala noastr[ de civiliza\ie? M[ tem c[ s`ntem la fel de s[lbatici ca §i libienii care se pozeaz[ cu exuberan\[ l`ng[ cadavrul tiranului. ±i s`ntem la fel de cruzi ca tiranii atunci c`nd facem audien\[ (§i bani) din cadavrele lor, ner[cite `nc[. Oare nu observ[ nimeni c[ televiziunile difuzeaz[ de fapt...UN SNUFF CU GADDAFI? (conform Wikipedia, un snuff e genul de film care prezint[ moartea/uciderea unei persoane `n realitate, f[r[ ajutorul efectelor speciale, cu scopul precis de a-l exploata financiar prin distribu\ie). Hai mai bine s[ vedem ceva frumos. De pild[, Festivalul Filmului Francez. S`mb[ta §i duminica asta, la cinema Timi§.

marele-ecran.blogspot.com

12 z www.24fun.ro


28 octombrie - 03 noiembrie 2011

PROFA REA, DAR BUUUN{

RUPTURA

X-MEN: CEI DINT~I

Elizabeth Halsey (Cameron Diaz) este o profesoar[ pentru care pur §i simplu nu exist[ nota 4. Vorbe§te ur`t, e f[r[ scrupule §i cam indecent[. Se `mbat[, se drogheaz[ §i abia a§teapt[ s[ se m[rite cu un b[rbat bogat, ca s[ poat[ s[-§i ia adio de la jobul ei din gimnaziu. C`nd o p[r[se§te logodnicul, ea `§i pune `n g`nd s[-l cucereasc[ pe profesorul suplinitor (Justin Timberlake), care pe l`ng[ c[ e frumu§el, mai e §i bogat. Pentru acest profesora§ ea intr[ `n competi\ie cu agasanta Amy (Lucy Punch), colega sa de catedr[ – §i `n plus, va trebui s[ resping[ curtea pe care i-o face profesorul de gimnastic[ (Jason Segel), un tip lipsit de sare §i piper. Demersurile cam deocheate ale lui Elizabeth, plus consecin\ele lor, `i vor §oca pe elevii ei, pe colegi §i chiar pe ea `ns[§i. ~n rolurile principale joac[ Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch, John Michael Higgins §i Jason Segel. Regia `i apar\ine lui Jake Kasdan. Scenariul este semnat de Gene Stupnitsky & Lee Eisenberg.

Suzanne este c[s[torit[ de foarte mul\i ani cu doctorul de succes Samuel, are doi copii adolescen\i pe nume David §i Marion, locuie§te `n sudul Fran\ei §i a renun\at la profesia ei de fizioterapeut[ pentru a se dedica familiei. ~ntruc`t mariajul lor a devenit o formalitate, iar sentimentele de iubire §i afec\iune au disp[rut treptat dintre so\i, Suzanne decide s[ `§i alunge plictiseala construindu§i un cabinet de fizioterapie §i reflexoterapie `n curtea din spate a casei; se `ntoarce, astfel, la activitatea pe care odinioar[ o practica cu pl[cere. Samuel angajeaz[ un imigrant ilegal pe nume Ivan pentru a o ajuta pe so\ia lui s[ `§i amenajeze sala de consulta\ii §i `n scurt[ vreme `ntre casnica plictisit[ §i neglijat[ §i muncitorul atr[g[tor §i sexy se `nfirip[ o aventur[ pasional[, care nu \ine cont de nicio regul[ §i de niciun precept moral. De§i nu `§i mai iube§te partenera de via\[, Samuel refuz[ s[ accepte rela\ia extraconjugal[ a Suzannei §i s[ se consoleze cu statutul de so\ p[r[sit, motiv pentru care `ntre cei trei adul\i izbucne§te un conflict violent, cu rezultate imprevizibile.

X-MEN: CEI DINT~I abordeaz[ teme §i probleme ambi\ioase, oferind `n acela§i timp o privire bogat[ §i personal[ asupra unei echipe neobi§nuite de supereroi. Filmul e plasat `n anii ‘60. Tensiunile tot mai mari dintre SUA §i Uniunea Sovietic[ amenin\au `ntreaga planet[ - fapt ce a dus la criza rachetelor din Cuba. Atunci lumea a descoperit existen\a mutan\ilor. ~nainte ca Charles (James McAvoy) §i Erik (Michael Fassbender) s[-§i ia numele de Profesorul X §i Magneto, erau doi tineri care-§i descopereau puterile. ~nainte s[ fie du§mani de moarte, au fost cei mai apropia\i prieteni, lucr`nd `mpreun[ §i cu al\i mutan\i pentru a opri cea mai mare amenin\are pe care a cunoscut-o lumea vreodat[. C`\iva dintre ace§ti tineri recru\i mutan\i s`nt favori\ii fanilor filmelor anterioare cu X-Men, iar al\ii s`nt eroii clasici din benzile desenate, dar noi `n seria de filme. X-MEN: CEI DINT~I ofer[ r[spunsuri la `ntreb[rile care au intrigat fanii filmelor sau a benzilor desenate mult[ vreme.

BAD TEACHER SUA (2011) Regia: Jake Kasdan Cu: Cameron Diaz Comedie Durata: 92 minute TIMI± – TIMI±OARA V – Mi: 15.00, 18.00, 20.00

PARTIR Fran\a (2009) Regia: Catherine Corsini Cu: Kristin Scott Thomas Dram[, Romantic, Dragoste Durata: 85 minute STUDIO – TIMI±OARA L – Mi: 16.00, 18.00, 20.00

X-MEN FIRST CLASS SUA (2011) Regia: Matthew Vaughn Cu: Michael Fassbender Ac\iune/Dram[/SF Durata: 132 minute DACIA - ARAD V - Mi:14.00; 17.00, 20.00;J - 11.00

www.24fun.ro z

13


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (8 august – 30 noiembrie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00; S: 11:00-15:00 GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de pictur[ „Forever” Expune: Robert Koteles (19 septembrie – 10 noiembrie)

Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 L-V: 9-18; S-D: 10-15

ARAD

Expozi\ie de pictur[ „Creativ `n Timi§oara” Expune: Grupul Creativ (30 septembrie – 31 octombrie)

COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente

INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 Expozi\ie de fotografie „Ambronay, alt sat, alt[ poveste” (18 octombrie – 5 noiembrie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie de fotografie „Mutterland Wort“ Despre via\a §i opera poetei Rose Ausländer. (19 octombrie – 6 noiembrie) Expozi\ie de pictur[, grafic[, sculptur[, basorelief, ceramic[, mozaic „Colec\ia Körmendi-Csák” Expun: arti§ti maghiari `n activitate `n secolele XX §i XXI (9 septembrie – 31 octombrie)

14 z www.24fun.ro

Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.


www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol; Rezerv[ri: 0256 201291 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 49990; Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON CENU±{REASA Dup[: Charles Perrault Regia artistic[: Mirela Puia Sala Mare (vineri, 28 octombrie, ora 11.00) NU, EU NU REGRET NIMIC Un concept de: Sabina Bijan Cu: Sabina Bijan Scenografia: Alina Giurgiu Studio5 (vineri, 28 octombrie, ora 19.00) SWITCH De: Pál Frenák Un spectacol de: Pál Frenák Sala 2 (s`mb[t[, 29 octombrie, ora 19.00 duminic[, 30 octombrie, ora 19.00

16 z www.24fun.ro

OMUL INVIZIBIL De: Herbert George Wells Prelucrarea §i regia: Alex Halka Cu: Iosif Csorba. Griffin este un cercet[tor de succes §i avid dup[ putere, p`n[ c`nd `ntr-o zi dorin\a lui de o via\[ devine realitate: descoper[ c[ – `n urma anumitor experimente – fiin\ele pot deveni invizibile. Dup[ ce `ns[ devine invizibil, realizeaz[ c[ nu mai exist[ cale de `ntoarcere. Sala Teatrului German (duminic[, 30 octombrie, ora 19.00) DON CARLOS De: Friedrich Schiller Un spectacol de: Alexander Hausvater ~nainte de a deveni rege, Carlos `§i dore§te s[ se descopere pe sine ca fiin\[ uman[ §i s[-§i analizeze tr[irile interioare. ~n societatea pe care acesta o imagineaz[ iubirea §i

umanitatea au prioritate exclusiv[ `n fa\a politicului. Sala Teatrului German (miercuri, 2 noiembrie, ora 19.30 joi, 3 noiembrie, ora 19.30)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2; Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029; M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro FIGURA EX MACHINA Spectacol de marionete nonverbal cu Sarkadi Bence Spectacolul este un one-man show care prezint[ diferite marionete, fiecare cu povestea ei, alc[tuind un ciclu de pove§ti `nso\ite de muzic[. Sala Studio (vineri, 28 octombrie, ora 11.00) PORTRETE ALE PERSONALIT{|ILOR DE RENUME Invitat: Vekerdy Tamás Sala Mare (vineri, 28 octombrie, ora 19.00) LIVADA DE VI±INI De: A. P. Cehov Regia: László Sándor Sala Mare (luni, 31 octombrie, ora 19.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com ROKOKO ±I RIKIKI Scenografia: Lihor Laza Eva Un spectacol interactiv – se putea altfel? – amuzant §i plin de `nv[\[minte pe care copiii le vor desprinde din lumea animalelor ce simbolizeaz[ de fapt calit[\i §i mai ales defecte omene§ti. Sala Teatrului “Merlin” (duminic[, 30 octombrie, ora 11.00)

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 DOU{ZECI±IUNU ~n cadrul Studen\iada 2011 Spectacol cu masc[ (vineri, 28 octombrie, ora 19.00)


Rosenkavalier (Cavalerul rozelor) Sala Capitol (vineri, 28 octombrie, ora 19.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

CONCERT EXTRAORDINAR Cu participarea violonistei Katicza Illenyi Dirijor: Gheorghe Costin Sala Capitol (joi, 3 noiembrie, ora 19.00)

CONCERT ANIVERSAR 150 de ani de la Unificarea Italiei Spectacol sus\inut `n colaborare cu Consulatul General al Italiei §i Asocia\ia “La Chiave Armonica” Italia (Joi, 3 noiembrie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului

SP{L{TORUL DE CREIER Cine se simte un pic securist, s[ ridice m`na sus Actioneaz[: Marian P`rvulescu, Christine Cizma§, Ioan Codrea Text: Matei Vi§niec ~nscenarea: Ovidiu Mih[i\[ (vineri, 28 octombrie, ora 19.30)

CONCERT SIMFONIC Dirijor: Misha Katz Solist: Timur Sergeyenia Program: S. Rahmaninov: Concertul nr. 3 `n re minor op. 30 pentru pian §i orchestr[ R. Wagner: Preludiu la actul I al operei Lohengrin R. Strauss: Suita de concert Der

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro

~NV{|{TURILE LUI PLATON DESPRE IUBIRE Conferin\[ Loca\ie: Atelierul de Urbanism, str. Alba Iulia nr. 2 (l`ng[ Oper[). (s`mb[t[, 29 octombrie, ora 17:00) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544 FESTIVALUL FILMULUI FRANCEZ Iubi\i cinematografia francez[? Visa\i atunci c`nd auzi\i vorbinduse despre Nouvelle Vague? Nume precum Marion Cotillard, André Dussollier, Vincent Cassel, Juliette Binoche v[ s`nt cunoscute? Avem o veste bun[. ~n octombrie revine la Timi§oara Festivalul filmului francez! Cinema Timi§ (s`mb[t[, 29 octombrie, ora 16.00, 18.00, 20.00 duminic[, 30 octombrie, ora 16.00, 18.00, 20.00)

FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58

www.24fun.ro z

17


VINERI 28 OCTOMBRIE CLASIC AU{LEU TEATRU Sp[l[torul de creier Sc]r\ Loc Lejer Ora: 19.30 FILARMONICA “BANATUL” Concert simfonic Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Figura Ex Machina Sala Studio Ora: 11.00 Portrete ale personalit[\ilor de renume Sala Mare Ora: 19.00 TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Cenu§[reasa Sala Mare Ora 11.00 Nu, eu nu regret nimic Studio 5 Ora 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Dou[zeci§iunu Ora: 19.00

CHEFURI

TAINE Bigger, Better, Faster, More! Night of the living DEAD! Ora: 22.00 TEMNOS Bloody Weekend Ora: 21.30 ZAMBARA NighTLonG Halloween 2 Years Anniversary Party Ora: 22.00

S~MB{T{ 29 OCTOMBRIE CLASIC INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Festivalul Filmului Francez Cinema Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00 NOUA ACROPOL{ ~nv[\[turile lui Platon despre iubire Atelierul de urbanism Ora: 17.00 TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Switch Sala 2 Ora 19.00

CHEFURI

AL-KIMIA Depeche Mode Party cu MIHU Ora: 21.00

AL-KIMIA “Now I’m feeling zombified” Party - music by Joy §i Glowing Waves Ora: 22.00

BRUIAJ Pink Panther Party Ora: 22.00

CLUB 30 Halloween Party Ora: 21.00

CLUB 30 Girls Weekends Party; Ora: 21.00

D’ARC CLUB TM Pressure Music by AnonimTM Ora: 22.00

DAOS Halloween Party Un proiect caritabil al cluburilor Rotaract si LEO din Timisoara Ora: 21.00 D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music by Georgia; Ora: 22.00 EL CHE Halloween Party Ora: 22.00 SETUP The Call of Cthulhu(USA) Live Rescore + Party Intrarea 5 lei Ora: 21.30

18 z www.24fun.ro

EL CHE Halloween Party Ora: 22.00 SETUP Concert Grimus, lansare “Egretta” + Kišobran Intrarea 15 lei; Ora 22.00 TAINE Bigger, Better, Faster, More! Night of the living DEAD! Ora: 22.00 TEMNOS Bloody Weekend Ora: 21.30

DUMINIC{ 30 OCTOMBRIE CLASIC INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Festivalul Filmului Francez Cinema Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00 TEATRUL DE COPII ±I TINERET “MERLIN” Rokoko & Rikiki La sediu; Ora: 11.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Omul invizibil Sala TGST Ora: 19.00 TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Switch Sala 2 Ora 19.00

CHEFURI FACTORY PUB Dynam!te N!te - Halloween Festival Ora: 22.00 TAINE Acoustic Night cu Alex Anka Ora: 22.00

LUNI 31 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Livada de vi§ini Sala Mare Ora: 19.00

CHEFURI TAINE Proiec\ii video Ora: 22.00

MAR|I 01 NOIEMBRIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Don Carlos Sala TGST Ora: 19.30

CHEFURI TAINE Rock vs Roll Party cu Alex Anka Ora: 22.00

MIERCURI 02 NOIEMBRIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Don Carlos Sala TGST Ora: 19.30

CHEFURI DAOS Concert Raul Doamnei & Krepuskul Intrare: 10 lei Ora: 20.00 TAINE Folk Night & Party cu C`ntec de la munte Ora: 22.00

JOI 03 NOIEMBRIE CLASIC FILARMONICA “BANATUL” Concert extraordinar Sala Capitol Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Concert Aniversar Ora: 19.00

CHEFURI AL-KIMIA Al-kimia on Jazz 2 Cu cvartetul format din Sebastian Spanache (pian), Dan Mitrofan (chitar[), Mihai Moldoveanu (bas) §i Sergiu C[tan[ (tobe) Ora: 20.30 EL CHE After Work Party Ora: 22.00 D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l Ora 22.00 TAINE Rock Party Ora: 22.00


www.24fun.ro z

19


BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar

20 z www.24fun.ro

flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro

www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66

www.24fun.ro z

21


Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5; Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33; Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

ARAD ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

22 z www.24fun.ro

ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994

E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A; Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

24 z www.24fun.ro

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

HOTEL CENTRAL Str. Lenau Nikolaus, nr. 6, tel: 0256 490 091

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie

italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

www.24fun.ro z

25


STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

26 z www.24fun.ro

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700


www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

COCHET BALLROOM Str. Amici\iei, nr. 2, zona Calea Lipovei Tel. 0720 174 530 / 0735 321 545 www.cochettimisoara.ro Cea mai nou[ loca\ie din Timi§oara,destinat[ evenimentelor de salon, nun\i, botezuri, banchete, conferin\e §i nu numai. Capacitate sal[ 230 locuri. CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian. Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i)

28 z www.24fun.ro

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1; Tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1,Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19,tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia, tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD

LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 tel 0257211911

BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/Fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 Tel:0257284688 Orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122

RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


TIMI±OARA

AL-KIMIA ~n Al-kimia `ncerc[m §i uneori reu §im s[ ob\inem o atmosfer[/ substan\[ magic[. Str. V.V. Delamarina Nr.1 Program func\ionare: L - J: 09. - 02; V: 09 - 05 S: 17 - 05; D: inchis Nr. de tel bar: 0356450554

Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

CLUB 30 P-\a Victoriei 7; tel: 0256247878 Plata cu card.

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

eL che The place where the “Fun Revolution” starts P-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9 Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213 693

TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client; D: 16-01 VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

30 z www.24fun.ro

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 278 28 octombrie - 03 noiembrie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

Advertisement