Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL V NR. 275

GRATUIT

32 DE PAGINI

07 - 13 OCTOMBRIE 2011


S UMAR

07 - 13 octombrie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Gianina Corondan Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Lucian Mircu

info 4 6 8 9 10 12

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 13 14 16 18

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 minifun 23 auto 24 turism 25 restaurante 28 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

~\i mai aduci aminte, domn’e? de Robert ±erban

R`ul Drincea clipoce§te `nc[ din antichitate. Dovada: celebra hart[ a lui Herodot, unde figureaz[ cu numele de Rabon. A§a mi-a spus tata §i nu v[d de ce nu l-a§ crede. Ba, dac[ nu cumva fac o confuzie, am v[zut cu ochii mei – c`nd eram copil – harta cu pricina. ±i tot `n copil[rie am vrut de c`teva ori s[ fac baie `n Drincea, urm`nd exemplul altor pu§tani, n[scu\i pe malurile lui. Dar inhibi\ia de or[§ean m-a oprit: r`ul colecta, `n amonte, urina unor grajduri de vite din comuna Opri§or. C[ a§a era, o ilustrau insulele de spum[ ce pluteau, `n aval, spre comuna Punghina,

insule pe care nu le-am tulburat. Paradoxal, cu toate c[ purta acela§i nume r`ul – singurul din zon[! –, Drincea nu era dec`t sat, de§i s-a `ncercat schimbarea statutului s[u de c[tre propriii fii, printre care se num[ra §i taic[-meu. Dac[ pe vremuri s-a opus “ridic[rii la gradul” de comun[ `nsu§i Partidul Comunist Rom]n, acum de vin[ este eviden\a: Drincea nu are nici popula\ia, nici… infrastructura unei comune. A§a c[ §i ast[zi tot sat e. Dar statutul s[u juridic nu m[ `mpiedic[ s[ fiu foarte ata§at suflete§te de el, mai ales c[ o mare parte din copil[ria §i adolescen\a

mea s-au “consumat” acolo, `ntre masa sub care m[ ascundeam §i m[ jucam c`nd aveam c`\iva ani, terenul de fotbal pe care, printre picioarele noastre, p[§teau g`§tele, MAT-ul unde beam sucuri §i, mai t`rziu, bere, dealul de pe care furam cire§e §i unde priveam la “[i mari” cum jucau c[r\i sau barbut pe bani, f`nt`na din centru, la care ne `nt`lneam seara, uli\ele pe care alergam descul\ ori pe care c[l[ream bicicleta, c[minul cultural, unde venea “filmu’” §i, peste c`\iva ani, veneau fetele, c[ “se d[dea” discotec[… (va urma) robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: Monica Secea Publicitate: Mihaela Purec, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@24fun.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass ~mp[care Mihai Dobrovolschi Uneori vine aยงa, dar doar din seninโ€ฆ

Am luat o lec\ie cald[ de la mine. De ani de zile `ncerc s[ m[-n\eleg. S[ m[ ascult din ad`nc. La propriu, aproape. S[ `nchid ochii ยงi s[-mi aud g`ndurile, `ncep`nd ยงi `ncerc`nd s[ `mi dau seama, dup[ reverbera\ie ยงi timbru, cam din ce parte vin, ยงi cu ce sens. La `nceput o f[ceam din necesitatea de-a arunca poveri dintr-o nacel[ care risca, uยงor-uยงor, s[ se loveasc[ de st`nci `nainte de-a atinge o destina\ie visat[ ยงi posibil[. Apoi, `ns[, c`nd m-am ridicat deasupra norilor `nc[rca\i cu furtuni, totul a devenit un joc de curiozitate. M[ d[deam peste cap f[r[ niciun caleidoscop ยงi vedeam ce iese din mine, cu z`mbetul pe buze. Chiar ยงi pl`nsul mi-l urm[ream sur`z`nd. Practic, nimic nu doare dac[ te laยงi s[ curgi. La un moment dat credeam c[ m-am dibuit. C[ ยงtiu cum func\ionez. Apoi c[ ยงtiu ยงi cum func\ioneaz[ ceilal\i. A fost ca un gong al orgoliului de noapte. M[ simplificasem `ntr-o axiom[. Eram axiomul modern. Dar uite, s`nt mai mult dec`t ยงtiu. Am visat ceva s`mb[t[, la pr`nz. ~n primul r`nd, visul era f[cut dintr-un g`nd din care nu mai visasem. ~n al doilea r`nd, visul a fost ca o revedere cu mine, cu mine cel `nchis at`\ia ani, pe nedrept spuneam doar celorlal\i. ~n al treilea r`nd, visul mi-a spus c[ nu ยงtiu ยงi probabil n-o s[ ยงtiu niciodat[ totul despre mine ยงi, deci, nici despre ceilal\i. Nu pot s[ vi-l povestesc, doar e vis. Dar imagina\i-v[ c[ v-a\i certat cu cineva apropiat ยงi nu v-a\i vorbit ani de zile. ~ntr-o amiaz[ v[ vede\i ยงi, dup[ ce v[ privi\i ca niยงte pistolari, lung, `n t[cere, cu m`na pe m`nerul de o\el al cuvintelor, v[ lua\i `n bra\e, cu pleoapele cusute cu lacrimi. ยฑi v[ recunoaยงte\i chipul `n fiecare dintre ei. www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


g-24-fun S-a `ncheiat festivalul Enescu, prilej cu care trag cel pu\in o concluzie: rom]nii s`nt tare sensibili. Ceva cu totul aparte. Nu cred s[ existe pe vreun meridian at`ta empatie. Fiecare vibra\ie de pe scen[ aduce dup[ ea r[spunsul prompt al publicului, la unison. Se `nfoaie instrumentele pe scen[, se umfl[ armoniile, se `nfierb`nt[ notele muzicale? Publicul reac\ioneaz[ a§ijderea. Este un dialog teribil, furtunos, de o acurate\e fantastic[. Nu ascul\i `n orice zi Mariinsky sau Saint Martin in the Fields §i nu ai `nt`lnire zi de zi cu Zubin Mehta sau David Garrett §i totu§i leg[tura spontan[ este at`t de temeinic surprinzatoare c[ te buim[ce§te pu\in. Vezi ni§te campioni care-§i dau pase magistral. Orchestr[ – Public. Public – Orchestr[. Dac[ dori\i s[ revede\i cu ochii min\ii §uvoiul extatic, dar mai ales dac[ nu a\i fost prezen\i, am s[

6 z www.24fun.ro

Simfonia nazal[ pentru trompet[ §i laringe op.20 Gianina Corondan Rom]nu-i n[scut muzical. `ncerc s[ redau con\inutul inefabil al fiec[rei seri de concert, structura fiind aceea§i. ~ncepe orchestra. Mozart, sau Enescu, sau Mahler s[ zicem. Paam… param (violoncelele)… tiii taa ta (viorile)... fiu fiu (flautele)... bum bum baaam (tobele)... clinc clanc clinc (numi vine acum denumirea). Sf`r§it. Moment `n care fantasticul `§i face loc. ~ncepe publicul s[ tu§easc[ cu acela§i aplomb, f[r[ team[: oeah oaeah (elevi), boeah- boeah (studen\i), coh-coh (doamne mai sub\iri), hmmm-hmmm (domni sobri),

hrrr-hrrr (nasuri `nfundate de toate tipurile). ±i iar `ncepe muzica. ±i iar tuse. P`n[ la final. Nimeni nu se las[. Superb. Publicul nostru, c`t e el de modest, a fost frate, la `n[l\ime. Cineva `mi §opte§te `n casc[ – cic[ nu era cor de oameni preg[ti\i s[ tu§easc[ pe diferite tonuri, ci pur §i simplu erau r[ci\i §i `n pauzele de muzic[ l[sau s[ trop[ie violent viru§ii pe care-i ferecau `n timpul muzicii, nemaisufl`nd. ±i? Teoria mea e imbatabil[. Tot sensibili se cheam[ c[ s`nt.


www.24fun.ro z 7


happy trend Cere §i \i se va da! Diana Petru\ Unde, c`nd, cum?

M[ bucur tare c`nd intru `n biserici §i v[d oameni rug`ndu-se, `ns[ mi se `nt`mpl[ s[ m[ `ntreb, uneori, ce anume caut[ ace§tia c`nd trec pragul l[ca§urilor, cu ce a§tept[ri pleac[ §i cu ce dezam[giri se `ntorc. Mul\i s`nt cei care apeleaz[ la rug[ciune doar `n momente de deshidratare spiritual[ major[, dar §i mai mul\i s`nt cei care fac din dialogul cu Dumnezeu un soi de list[ pentru Mo§ Cr[ciun. Ridic[ preten\ii dup[ preten\ii, la fiecare final de s[pt[m`n[ mai adaug[ c`te o dorin\[ ie§it[ din ad`ncul frustr[rilor adunate ani §i ani de-a r`ndul, §i iat[-i, lunar, la `nt`lnirea la nivel `nalt, cu deviza la purt[tor, aceea potrivit c[reia „cerul este limita”. ±i ce s[ auzi! O persoan[ ar da orice s[ c`§tige la loto, alta promite multe, numai s[ ajung[ al[turi de cine viseaz[, mai `n col\, st[ cineva care cere s[n[tate `nainte de toate, timid se apropie §i un t`n[r cu o ofert[ pe care Cerul, din punctul lui de vedere nu ar putea-o refuza, numai s[ treac[ cu bine de examenele care i se arat[. P`n[ la urm[ te `ntrebi dac[ este bine s[ te bucuri c[ num[rul credincio§ilor este `n cre§tere, sau s[ te `ntristezi §tiind c[ lumea nu se roag[, nu roag[, ci cere. Azi un ou, m`ine un bou, totul se rezum[ la m[ rog pentru c[ t`njesc, ca s[ primesc, nicidecum pentru c[ a§a simt, §i prin ceea ce simt pot s[ §i d[ruiesc. Dar de ce s[ m[ mai mir dac[ totul a devenit afacere, ajung`ndu-se §i la organizarea de t`rguri de obiecte religioase. Mai lipsesc cursurile de cur[\are sufleteasc[.

dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


monteme Din cauza becaliz[rii tot mai accentuate a presei autohtone, unul din evenimentele de seam[ care s-a desf[§urat zilele trecute `n burg-ul nostru a fost tratat c`t se poate de aiurea. E vorba de lansarea DVD-ului „Live in Timi§oara – Dup[ 20 de ani” §i a c[r\ii „Club A – 42 de ani. Muzica tinere\ii tale”, care a reprezentat §i prima apari\ie pe scen[, dup[ 18 ani, a legendarului grup Pro Musica. Dincolo de faptul c[ o sumedenie de a§a – zise site-uri de §tiri locale au ignorat cu des[v`r§ire evenimentul, unii au considerat c[ e cazul s[ scrie dou[ vorbe peste care au a§ternut un titlu bombastic: „Ilie Stepan s-a dat `n spectacol la Consiliul Jude\ean“. Ce altceva po\i spune dec`t OMG atunci c`nd cite§ti a§a ceva? „N-am mai c`ntat sub titulatura de Pro Musica de 18 ani. A fost un concert memorabil, a fost exact ce mi-am dorit. Am v[zut `n sal[ mai multe genera\ii §i atmosfera a fost c`t se poate de intim[“, spunea

Pro Musica, dup[ 18 ani din nou pe scen[ Zoltan Varga S-a lansat DVD-ul Live in Timi§oara Ilie Stepan. Al[turi de el pe scen[ s-au aflat Lic[ Dolga, Bujor Hariga, Mario Florescu, Dixie Krauser §i Horea Cri§ovan, iar printre piesele c`ntate s-au num[rat hituri din repertoriul celebrului grup Pro Musica, dar §i c`teva cover-uri cunoscute. ~naintea concertului, Ilie Stepan a primit §i o diplom[ pentru `ntreaga activitate muzical[ din partea Asocia\iei Jurnali§tilor Muzicali din Rom]nia, `nm`nat[ de pre§edintele acestei organiza\ii, Sorin Lupa§cu. Momentul de `nceput al show-ului a fost prezentat de Bogdan Puri§, redactor la

Radio Timi§oara, care a avut cuvinte de laud[ vis-a-vis de cartea „Club A – 42 de ani. Muzica tinere\ii tale”, scris[ de Doru Ionescu. Dar vestea cea mai bun[ este aceea c[ Pro Musica `§i re`ncepe seria de concerte din 2013. Iar p`n[ atunci melomanii timi§oreni vor mai avea parte de c`teva surprize din partea lui Ilie Stepan, inclusiv materialul care `ncheie trilogia `nceput[ cu Sensul Vie\ii. Vestea proast[ este c[ pozarii deveni\i peste noapte jurnali§ti habar n-au de acest lucru....

Ora: 21:00

www.24fun.ro z 9


blog de h`rtie M[ lamentam pe blogul personal zilele trecute de comportamentul v`nz[toarelor de orice, dar mai ales cele care presteaz[ `n industria pantofilor. Nu §tiu dac[ a\i observat, dar de fiecare dat[ c`nd probezi o pereche de pantofi, fie ea cu toc sau sport, v`nz[toarea `ncepe s[ spun[ c[ §i ea/mama/m[tu§a ei are o pereche identic[ §i e foarte mul\umit[ de ei, c[ s`nt comozi §i c[ merge cu ei la lucru, unde st[ numai `n picioare, c[ s`nt raiul pe p[m`nt, descoperirea secolului §i a§a mai departe. ±i atunci c`nd crezi c[ ai sc[pat de astfel de testimoniale, c[ doar cumperi pentru iubit §i nu se poate ca v`nz[toarea ori mama ei s[ poarte pantofi b[rb[te§ti, o auzi cum `ncepe: Da, fix din [§tia i-am luat §i lu’ b[rbat[-miu! Nu se mai dezlipe§te de ei! ±i tocmai de-aia m[ g`ndeam

De prin magazine Corina S[ftescu Fascinanta lume a v`nz[toarelor s[ `i iau o pereche §i lui tata, c[ e b[tr`n deja §i i se umfl[ picioarele. Apoi, m[ enerveaz[ v`nz[toarele din buticurile de cartier care zici c[ s`nt cel pu\in manageri. Mergi §i tu ca omul §i spui cam ce ai vrea s[ cumperi: o pung[ de cutare, o sticl[ de cutare §i un pachet de cutare. Ce face ea? Nu mi§c[, `n primul r`nd. St[ fain frumos pe scaun, cu ochii `ntr-un televizor suspendat §i-\i d[ indica\ii: Punga de cutare ia-o de pe raftul de sus, de-acolo din st`nga §i sticla o g[se§ti `n frigider.

±i apoi te mai §i ceart[ nervoas[ dac[ te `ndrep\i `n direc\ia nepotrivit[. Uite a§a ajungi tu, clientul, st[p`nul lor, cum zice americanul, s[ r[t[ce§ti dintr-un col\ `n altul al magazinului de 2 metri p[tra\i, mai ceva ca printre raioanele din Billa. Mai r[m`ne s[-\i `ncasezi banii singur §i s[-\i urezi o zi bun[.

www.salzburg.info

Locuitorii Salzburgului vă invită să le vizitaţi oraşul. Cumpărând orice carte din librăriile Cărtureşti în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2011, puteţi câştiga, prin tragere la sorţi, una din cele 10 excursii de 2 persoane în oraşul natal al lui Mozart. Călătoriile sunt ca un roman bun, întotdeauna ai ce să povesteşti despre ele! Detalii despre regulamentul campaniei găsiţi pe www.carturesti.ro

10 z www.24fun.ro

www.corinasaftescu.com


www.24fun.ro z 11


videodrom Dup[ ultimele socoteli, toamna aceasta avem o recolt[-record `n agricultur[. Ce frumos ar fi s[ facem performance §i `n…cultur[. ±anse s`nt, dup[ cum arat[ calendarul evenimentelor la Timi§oara. ~n acest week-end se `ntampl[ SIMULTAN, festivalul dedicat artelor media (audio-video). A §aptea edi\ie exploreaz[ posibilit[\ile §i limitele IMAGINARULUI. Grupul de arti§ti care au n[scut festivalul §i invita\ii lor din zona experimental[ `§i pun tot felul de `ntreb[ri: “Al cui imaginar este cel care d[ forma viitorului? Din ce se hr[ne§te imagina\ia `ntr-o lume `n care informa\ia din jurul nostru este filtrat[ prin motoare de c[utare §i este manipulat[ prin mass-media?” Apoi, Biblioteca Universit[\ii de Vest ne `nva\[ din nou refrenul: “dac[ e mar\i, e cinemateca”. Seria dedicat[ filmului rom]nesc se redeschide mar\i, 11 octombrie, cu

12 z www.24fun.ro

Vremea recoltei Lucian Mircu Octombrie `n cinematografie Dreptate `n Lan\uri (Dan Pi\a, 1984). La proiec\ia-eveniment §i-a anun\at participarea actorul Petre Nicolae, unul din protagoni§ti. S`nt zvonuri c[ `nsu§i regizorul Dan Pi\a a acceptat invita\ia Cinematecii (pe 25 octombrie, c`nd va fi prezentat Hotel de Lux). Intrarea e liber[ la toate proiec\iile din Aula BCUT. Festivalul Filmului Francez se va desf[§ura anul acesta simultan cu capitala, ceea ce am `n\eles c[ se traduce printr-o selec\ie mai bun[. Om vedea, la cinema Timi§ (29-30 octombrie). Iar la Studio

ajunge `n sf`r§it Pina, mult-a§teptata pelicul[ de Wim Wenders. Dup[ cum vede\i, `n octombrie avem o recolt[record de evenimente cinematografice `n ora§. Mai trebuie s[ avem §i cine s[ le culeag[.

marele-ecran.blogspot.com


07 - 13 octombrie 2011

TRANSFORMERS 3: FA|A ASCUNS{ A LUNII

TREZIREA LA REALITATE

HARRY POTTER ±I TALISMANELE MOR|II: PARTEA 2

~n filmul SF de ac\iune Transformers 3 (Transformers: Dark of the Moon), Shia LaBeouf se `ntoarce `n rolul lui Sam Witwicky, pentru a lupta al[turi de Autobo\i `mpotriva Decepticonilor `n b[t[lia care are ca miz[ salvarea Pam`ntului. Filmul `ncepe cu anul 1969, atunci c`nd membrii zborului spa\ial Apollo 11 au ajuns pe partea `ntunecat[ a Lunii, `ntr-o misiune strict secret[ §i au descoperit existen\a unei nave extraterestre, ceea ce a confirmat teoria c[ p[m`ntenii nu s`nt singuri `n Univers. Optimus Prime §i echipa lui de autobo\i `ncearc[ s[ fac[ fa\[ atacului decepticonilor. The Fallen §i Megatron `§i vor uni for\ele §i `ncearc[ s[ distrug[ lumea `n care tr[im. Dup[ 40 de ani, secretele misiunii s`nt dezv[luite, la fel §i implicarea robo\ilor `n `nfruntarea rusoamerican[. Este de apreciat faptul c[ Bay a ales mereu loca\ii impresionante de filmare, chiar dac[ multe dintre personajele §i scenele din filme s`nt generate pe calculator.

Bazat[ pe o piesa de teatru omonim[, scris[ de c[tre dramaturgul David LindsayAbaire, drama “Rabbit Hole” `i are `n centrul ac\iunii pe Becca §i Howie Corbett, doi so\i care se confrunt[ `n moduri diferite cu tragedia pierderii unicului lor copil. ~n urm[ cu opt luni, baie\elul lor `n v`rst[ de 4 ani, pe nume Danny, a alergat `n strad[ dup[ c`inele familiei §i a fost accidentat mortal de un automobil condus de c[tre un adolescent. ~n vreme ce Howie apeleaz[ la terapia de grup pentru a dep[§i §ocul mor\ii lui Danny §i se `mprietene§te cu o mamic[ care §i-a pierdut la r`ndul ei copilul, Becca respinge toate tentativele mamei, surorii §i so\ului de a o consola §i de a se apropia suflete§te de ea, travers`nd o faz[ de negare §i fiind extrem de furioas[ pe Dumnezeu §i pe lumea `ntreag[. Singura persoan[ cu care Becca rela\ioneaz[ §i `n fa\a c[reia `§i deschide inima este chiar adolescentul care i-a ucis fiul, un autor de benzi desenate pe nume Jason, care regret[ profund consecin\ele nefaste ale accidentului ce i-a influen\at §i lui `n mod negativ existen\a.

Harry Potter §i Talismanele Mor\ii: Partea II / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 reprezint[ ultimul film din celebra serie. Cel mai a§teptat film din `ntreaga serie se va concentra asupra b[t[liei dintre Binele §i R[ul din lumea vr[jitorilor de la Hogwarts. Miza nu a fost niciodat[ mai mare, iar de aceast[ dat[ nimeni nu mai este `n siguran\[. În acest ultim capitol, tensiunea urc[ la cote neb[nuite, culmin`nd cu b[t[lia epic[ dintre Harry Potter §i cel mai mare du§man, Lordul Cap-de-mort. Lunga c[l[torie ia sf`r§it cu dramatica `ncle§tare `ntre bine §i r[u. Dup[ ce au distrus un Horcrux §i au aflat semnifica\ia magicelor Talismane ale Mor\ii, Harry `mpreun[ cu Ron §i Hermione continu[ c[utarea celorlalte Horcruxuri, pentru a avea o §ans[ de a-l distruge pe Cap-de-mort. Îns[, spre ghinionul lor, maleficul personaj reu§e§te s[ pun[ m`na pe Bagheta de Soc §i acum vrea cu orice pre\ s[ atace ±coala Hogwarts §i s[ pun[ st[p`nire pe cele dou[ lumi.

TRANSFORMERS 3: DARK OF THE MOON SUA (2011) Regia: Michael Bay Cu: Rosie Huntington-Whiteley Aventuri/Ac\iune/SF Durata: 154 minute TIMI± – TIMI±OARA V – Mi: 15.00, 17.30, 20.00

RABBIT HOLE SUA (2010) Regia: John Cameron Mitchell Cu: Aaron Eckhart, Nicole Kidman Dram[ Durata: 91 minute STUDIO – TIMI±OARA L – Mi: 16.00, 18.00, 20.00

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 SUA, Marea Britanie (2011) Regia: David Yates Cu: Daniel Radcliffe Aventuri/Fantastic/Mister Durata: 130 minute DACIA - ARAD V - Mi:14.00; 17.00, 20.00;J - 11.00

www.24fun.ro z

13


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (8 august – 20 octombrie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00; S: 11:00-15:00

Parmigianino” Gravuri din Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Rom]ne din Bucure§ti (7 septembrie – 16 octombrie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463

Expozi\ie de pictur[ „B[r[gan” Expune: Dumitru Popescu (7 octombrie – 20 octombrie)

Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[

GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856

MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00

Expozi\ie de pictur[ “Forever” Expune: Robert Koteles (19 septembrie – 27 octombrie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ Expune: Sorin Nicodim (17 septembrie – 17 octombrie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 L-V: 9-18; S-D: 10-15 INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 Expozi\ie de fotografie „Marie Currie, o femeie de excep\ie” (29 septembri – 14 octombrie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie de pictur[, grafic[, sculptur[, basorelief, ceramic[, mozaic „Colec\ia Körmendi-Csák” Expun: arti§ti maghiari `n activitate `n secolele XX §i XXI (9 septembrie – 31 octombrie) Expozi\ie de grafic[ italian[ din secolele XVI - XVIII „De la Ugo da Carpi la

14 z www.24fun.ro

Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.


www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 49990; Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON |ARUL IVAN ~±I SCHIMB{ MESERIA Dup[: Mihail Bulgakov Un spectacol de: Sabin Popescu Sala Mare (duminic[, 9 octombrie, ora 19.00) IAT{ FEMEIA PE CARE O IUBESC De: Camil Petrescu Un concept de: Mihaela Lichiardopol Sala Mare (mar\i, 11 octombrie, ora 19.00) DE±TEPTAREA PRIM{VERII Dup[: Frank Wedekind Un spectacol: Cristian Ban Sala 2 (miercuri, 12 octomrie, 19.00)

16 z www.24fun.ro

O SCRISOARE PIERDUT{ De: I.L. Caragiale Un spectacol de: Ada lupu Sala Mare (joi, 13 octombrie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol; Rezerv[ri: 0256 201291 PRIMA IUBIRE De: Clemens Bechtel Un spectacol de: Clemens Bechtel Sala Teatrului German (vineri, 7 octombrie, ora 18.00) MOUNTAINBIKERII De: Volker Schmidt Regie: Radu Alexandru Nica Sala Teatrului German (s`mb[t[, 8 octombrie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2; Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029; M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro

PRAH De: Spiro Gyorgy Regia: Lazlo Sandor Sala Studio (vineri, 7 octomrie, ora 20.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com C{L{TORIND PRIN ZOO Spectacol Nonverbal, Comedie pe muzic[ Pupilla Theater, Lendva, Slovenia Doi copii `§i creeaz[ o lume imaginar[, zboar[ peste m[ri §i \[ri §i se trezesc `n diferite situa\ii din via\a unui copil real, situa\ii care `i cam pun `n `ncurc[tur[. Dar, prin joac[ §i imagina\ie, ei g[sesc rezolvare la orice problem[ grea. Morala: dac[ e§ti `ntr-o situa\ie dificil[, `ntotdeauna exist[ cel pu\in dou[ solu\ii. Sala Teatrului “Merlin” (vineri, 7 octombrie, ora 11:00) CROITORA±UL CEL VITEAZ De: Fra\ii Grimm

Regia artistic[: Bogdan Tudor Pelerin Pentru c[ a omor`t „±apte dintr-o lovitur[!”, Croitora§ul cel Viteaz e implicat, f[r[ voie, `ntr-o aventur[ cavalereasc[, iar iste\imea lui se transform[ `ntr-o adev[rat[ arm[ `mpotriva pericolelor. Sala Teatrului “Merlin” (duminic[, 9 octombrie, 11.00) CONCERT INCANTO QUARTETTO ~n program: A.Vivaldi-Anotimpul “Toamna” L.van Beethoven-Adagio din Sonata Patetic[ J.Strauss-Polca Pizzicato J.Strauss-Povestiri din P[durea Vienez[ J.Strauss-Trisch Tratsch J.Strauss-Dun[rea Albastr[ J.Strauss-Radetzky Mars Sala Teatrului “Merlin” (mar\i, 11 octombrie, ora 18.00)

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 SELEC|IE ACTORI/REGIZORI Sala Studio Thespis 202 (luni, 10 octombrie, ora 19.00)


AL 9-LEA CER Comedie de Marius Damian Regia: Albert Bach Sala Studio Thespis 202 (mar\i, 11 octombrie, ora 20.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului CONCERT VOCAL - SIMFONIC Muzic[ din filme Dirijor: RAYMOND JANSSEN (Olanda) Orchestra simfonic[ §i corul „Ion

Rom]nu” ale Filarmonicii „Banatul” Dirijorul corului: IOSIF TODEA (vineri, 7 octombrie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 FERMA ANIMALELOR - spectacol cu c`ntec Ac\ioneaz[: Cari Tibor, Ioan Codrea, Ovidiu Mih[i\[, Andrei Racol\a, Christine Cizma§. Text dup[: George Orwell ~nscenarea: Ovidiu Mih[i\[ (vineri, 7 octombrie, ora 20.30 )

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii); Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922

TEATRUL STUDIOART Direc\ia de Cultur[ Str. Augustin Pacha, Nr. 8 ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro

www.24fun.ro z

17


VINERI 07 OCTOMBRIE

S~MB{T{ 08 OCTOMBRIE

LUNI 10 OCTOMBRIE

CLASIC

CLASIC

CLASIC

AU{LEU TEATRU Ferma Animalelor Ora: 20.30

TEATRUL GERMAN DE STAT Mountainbikerii Ora: 19.00

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Selec\ie de actori/regizori CCS – Sala 202 Ora: 19.00

FILARMONICA “BANATUL” Concert vocal-simfonic Ora: 19.00

CHEFURI AL-KIMIA Italo Fetish Ora: 22.00

CHEFURI HAPPY CLUB Romanian Disco Party Ora: 22.00

TEATRUL DE COPII ±I TINERET “MERLIN” C[l[torind prin zoo Ora: 11.00

CLUB 30 Girls Weekends Party Ora: 21.00

TEATRUL GERMAN DE STAT Prima iubire Ora: 18.00

DAOS RE-FRESHER! PARTY @Leizaboy / Newgotti Ora: 22.00

TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Prah Ora: 20.00

D’ARC CLUB Saturday Night Fever Music By Ax-l Ora: 22.00

MAR|I 11 OCTOMBRIE

CHEFURI

FRATELLI Party – Dj Zoom Ora: 23.00

CLASIC

AL-KIMIA Simultan no.7 - Afterparty Ora: 22.00 BRUIAJ I’m Unique Steampunk Party Ora: 22:00 CLUB 30 Girls Weekends Party Ora: 21.00 DAOS Concert White Walls & Nomega Intrare 10 lei Ora: 22.00 D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music by Georgia; Ora: 22.00 FRATELLI Concert Vama Ora: 23.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22.00 SETUP Concert Raku & DJ Limun, Pietonu, Batique & Dj Phla Intrarea: 15 lei Ora: 22.00 TEMNOS Metal Party in Termoos Ora: 21.00

18 z www.24fun.ro

TAINE Pink Floyd vs. Roger Waters Ora: 22.00

TEATRUL DE COPII ±I TINERET “MERLIN” Concert Incanto Quartetto La sediu; Ora: 18.00

SETUP Nu Step #2: Banxs, Pugsley, Kid w/ Kojok & Diegys Intrarea 5 lei Ora 22.00

TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Iat[ femeia pe care o iubesc Sala Mare Ora 19.00

CLASIC TEATRUL DE COPII ±I TINERET “MERLIN” Croitora§ul cel viteaz La sediu Ora: 11.00 TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” |arul Ivan î§i schimb[ mesaria Sala Mare Ora: 19.00

CHEFURI TAINE Acoustic Night cu Alex Anka Ora: 22.00

CHEFURI TAINE Folk Night & Party cu Cîntec de la munte Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party Ora: 21.00

JOI 13 OCTOMBRIE CLASIC

HAPPY CLUB Party Ora: 22.00

DUMINIC{ 09 OCTOMBRIE

“MIHAI EMINESCU” De§teptarea prim[verii Sala 2 Ora 19.00

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Al 9-lea cer CCS – Sala 202 Ora: 20.00

CHEFURI TAINE Rock n’ Roll Party cu Alex Anka Ora: 22.00 HAPPY CLUB Retro Night Ora: 22.00

MIERCURI 12 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL

TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” O scrisoare pierdut[ Sala Mare Ora 19.00

CHEFURI AL-KIMIA Concert Jais Ora: 21.00 Intrare: 10 lei (7 lei p`na `n data de 12.10) Biletele se pot achizitiona de la bar. D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l Ora 22.00 HAPPY CLUB Sear[ tematic[ Ora: 22.00


www.24fun.ro z

19


BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format condensat, atractiv §i proasp[t

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

20 z www.24fun.ro


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro

www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66

www.24fun.ro z

21


Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5; Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33; Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie,

22 z www.24fun.ro

citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO

SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994

E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A; Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

24 z www.24fun.ro

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane.

Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

www.24fun.ro z

25


HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor ยงi atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894

CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700

26 z www.24fun.ro

HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499


www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

COCHET BALLROOM Str. Amici\iei, nr. 2, zona Calea Lipovei Tel. 0720 174 530 / 0735 321 545 www.cochettimisoara.ro Cea mai nou[ loca\ie din Timi§oara,destinat[ evenimentelor de salon, nun\i, botezuri, banchete, conferin\e §i nu numai. Capacitate sal[ 230 locuri. CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian. Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i)

28 z www.24fun.ro

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1; Tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1,Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19,tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia, tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD

LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 tel 0257211911

BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/Fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 Tel:0257284688 Orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122

RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


TIMI±OARA

AL-KIMIA ~n Al-kimia `ncerc[m §i uneori reu §im s[ ob\inem o atmosfer[/ substan\[ magic[. Program func\ionare: L - J: 09. - 02; V: 09 - 05 S: 17 - 05; D: inchis Nr. de tel bar: 0356450554

Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

CLUB 30 P-\a Victoriei 7; tel: 0256247878 Plata cu card.

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

HAZARD B-dul Revolu\iei 33 The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123

SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client; D: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 Tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

30 z www.24fun.ro

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 275 07 - 13 octombrie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you