Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL V NR. 274

GRATUIT

32 DE PAGINI

30 SEPTEMBRIE - 06 OCTOMBRIE 2011


S UMAR

23 septembrie - 06 octombrie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Lucian Mircu

info

4 6 8 9 10 12

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 14 16 17 18

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 minifun 23 auto 24 turism 25 restaurante 28 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

B[tr`nul f[r[ televizor de Robert ±erban

Am scris, c`ndva, un reportaj despre un b[tr`n care `§i a§tepta sf`r§itul. Personajul meu era b[tr`n, tr[ia `n s[r[cie, r[m[sese singur, f[r[ so\ie, f[r[ copii, dar mai ales f[r[… televizor. Adic[, ii lipsea acel obiect care te \ine `n via\[ c`nd n-ai nicio fiin\[ vie l`ng[ tine, nu te plictise§te niciodat[ §i la care ne uit[m cu to\ii, `n fiecare sear[ (dac[ nu chiar toat[ ziua…), chiar dac[ am avea at`tea mai bune, mult mai bune de f[cut. Eu scriam, printre altele, `n acea pagin[, c`t de mult §i-ar dori b[tr`nul un televizor,

chiar §i unul alb-negru (textul era de prin anii ’90, c`nd mai existau astfel de cutii), care s[-i alinte singur[tatea. Care s[-i lumineze, c`t de c`t, am[r`ta lui via\[. La scurt timp dup[ apari\ia reportajului, patru sau cinci oameni m-au c[utat §i s-au oferit s[ `i dea b[tr`nului c`te un televizor. Toate color! ±i cu telecomand[. Nu §tiam ce s[ fac, nu §tiam cum s-o dau, ce s[ spun. S[ mint c[, `ntre timp, b[tr`nul primise unul §i c[ nu mai avea nevoie? S[ zic c[ murise §i c[ nu mai

avea ce face cu obiectul? Sau c[ i se f[cuse cuiva mil[ de el §i `l luase s[-l `ngrijeasc[? Pur §i simplu nu §tiam ce s[ le spun acelor genero§i, fiindc[ adev[rul nu-mi venea s[-l dezv[lui, ca s[ nu-i… dezam[gesc: acel b[tr`n era o pur[ fic\iune. O fic\iune conving[toare. Omul nu exista dec`t `n mintea mea. ±i, probabil, `n fiecare ora§ din \ara numit[ Rom]nia…

robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: Monica Secea Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@24fun.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Autoportret Mihai Dobrovolschi Rela\ia om ma§in[

Rela\ia romantic[ dintre om §i ma§in[ este, la prima vedere, o imposibilitate. Romantic po\i fi doar cu oamenii, pentru c[ au suflet. Ma§ina e f[cut[ din atomi §i curent, vibra\ie. Dar apusul? Apusul romantic din ce e f[cut? Ieri, c[ a§a e via\a, a trebuit s[ stau mai toat[ ziua `n ma§in[. Dup[ ce am f[cut emisiunea, am alergat prin Bucuresti p`n[ la pr`nz, am plecat la dou[ sute de kilometri, unde am avut din nou de alergat cu ma§ina §i m-am `ntors noaptea `napoi. Atunci m-a §i lovit. Alunecam `n `ntuneric pe §osea ca o m[nu§[ pe-o sabie §i eram un pic sup[rat. Zilele astea, via\a nu-mi tr[sese o palm[, s[ m[ provoace, ci un pre§ de sub picioare, s[-mi trag sufletul `napoi. ± i acum, singur `n ma§ina de culoarea amurgului, av`nd timp s[ mi-amintesc de mine, m[ n[p[dise o triste\e calm[, z`mbitoare, dar grea. Prietenii mi-au r[spuns, dar `\i vine greu s[-i superi c`nd `i auzi r`z`nd prin baruri. Ce-\i r[m`ne? Apusul le ascult[ clasicilor bucuriile §i `mpuns[turile inimii, nu? ±i nu avea alt suflet dec`t ma§ina. Tot materie, vibra\ii §i explozii inofensive. Dar ma§ina nu vorbe§te cu tine, v[ aud. Serios? Dar apusul vorbea? Batmobilul o f[cea! Volvorine nu vorbea cu mine, dar, n-o s[ crede\i, mi-a c`ntat. Tot drumul. De fapt am c`ntat `mpreun[. ±i, u§or-u§or, am `nceput s[ z`mbesc. Pentru c[ ui\i de griji, ui\i c[ e noapte, ui\i c[ doare c`nd c`n\i. ±i mai e ceva, cu nocturnele c[l[torii, c[lare pe amurg. Dac[ aluneci c`nt`nd `ncet pe §osea, ca o m[nu§[ pe o lam[ de sabie, n-o s[ te taie nimic, niciodat[.

www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


divizia A


cine, unde, c`nd Doi arti§ti Daniel Vighi ...aceea§i galerie!

Doi arti§ti plastici de top la Galeriile Triade, elegante, spa\ioase §i primitoare: p[storite §i managieriate – ca s[ vorbesc copulativ, tautologic, autohton §i cosmopolit – de Andrei §i Sorina Jecza. Cel dint`i pictor este binecunoscut publicului timi§orean care se vede cu dumnealui pe la vernisaje, lans[ri de carte, la stagiunea Filarmonicii: l-am numit aici pe Sorin Nicodim cu o serie de Evanescen\e care marcheaz[ un pas de dans `nainte al propun[torului, cum li se spune prin didactici bie\ilor actan\i `ntrale spectacolului de la catedr[. Nimic `n crea\ia lui Nicodim nu se afi§eaz[ didactic spre dob`ndirea bun[voin\elor receptoare. ~n noua `ntrupare cromatic[ a autorului ne `nt`mpin[ o elegan\[ §tiut[ deja, a§ vedea-o mai feminin[ dec`t cea din expozi\ia anterioar[ de la Centrul cultural francez, inspirat intitulat[ Dup[ amiezele unui faun `n care nuan\ele de ro§u-cardinal §i intempestive asperit[\i fauviste las[ locul unei muzicalit[\i care se pierde `n griuri de catifea, asemenea oric[ror evanescen\e care se respect[. Al doilea artist din galeria este mai t`n[r §i binecunoscut de cei care se pricep: Roman Tolici cu seria Nobody, un joc plastic hiperrealist, dar §i manierist, §i sobru, §i cu §tiin\[ a picturalului. Serie de trec[tori anonimiza\i de via\[ `n aglomera\ia urban[, in§i reifica\i, f[r[ chip, merg`nd spre un fundal negru. Excelent albumul §i metatextul fotografic `n dialog de atelier cu „necunoscu\ii pe care-i vedem zilnic” dup[ cum se m[rturise§te autorul `n editorialul curatorului Oana T[nase. A§adar dou[ propuneri, dou[ viziuni, dou[ genera\ii `n v`rf de form[. www.danielvighi.ro

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Pe cursul superior al nesim\irii Diana Petru\ Cum vine asta?

Nu `n\eleg de ce unii oameni \in s[ fie r[ut[cio§i p`n[ `n v`rful urechilor. S[ `§i expun[ punctele de vedere numai pentru a-§i sc[lda orgoliul `n ape tulburi. E specialitatea unora felul acesta de a fi. Un desert al frustr[rilor adunate §i complexelor netratate. M[ mir cum astfel de caractere `i mai pot privi `n fa\[ pe cei c[rora le fac r[u, dar probabil c[ nu au fost niciodat[ `nv[\a\i cu sentimentul de jen[, e un exerci\iu str[in lor, un viciu, un drog al personalit[\ii. Cum trec c`teva zile f[r[ s[ se manifeste, cum recidiveaz[. Se leag[ de orice, chiar §i f[r[ sens, doar ca s[ aminteasc[ de existen\a lor, a§a nociv[ cum e, plin[ de stres §i de g[l[gie nesf`r§it[. Probabil voca\ia unora este s[ fie nep[s[tori fa\[ de ceilal\i, exagerat de buni cu ei in§i§i, incapabili s[ ias[ din comportamentul celor iscusi\i la jigniri. Oare cei care fac asta se simt mai deosebi\i dec`t restul lumii? Simt superioritatea curg`ndu-le prin vene, bifeaz[ c`te o victorie a limbajului la fiecare abordare ie§it din comun de nepoliticoas[? S[ fie vorba despe cantitatea neglijabil[ de singur[tate care `i determin[ s[ reac\ioneze cu remarci de prost gust? Discutam cu cineva c[ persoanele cu raporturi dispropor\ionate de bun sim\ nu s`nt nici pe departe con§tiente de erorile de personalitate care li se `nt`mpl[. Astfel, perfect normal este c`nd url[ p`n[ nu mai pot f[r[ motiv sau s`nt `n dezacord cu orice zic ceilal\i. Valorile §i principiile se schimb[, ei ajung undeva acolo sus, unde tot ce e frumos spus e fiasco existen\ial

dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


monteme Tori Amos, femeia cu boa§e Zoltan Varga Ongoing modern love story

Tori Amos are boa§e, crede\i-m[! Iar cel de-al 12-lea album solo din cariera ei, Night of Hunters confirm[ c`t se poate de exact aceast[ afirma\ie. ~nc[ de la debutul ei din 1992 (Little Eartquakes), a fost clar pentru toat[ lumea c[ femeia asta nu merge pe c[r[ri b[t[torite, ci pedaleaz[ `n ape `nvolburate. Faine, carevas[zic[. Necredincio§ilor le supun spre (re)ascultare un singur fragment de aici, cel cu Why do we/Crucify ourselves (Crucify). Pentru cei care dau importan\[ detaliilor, e musai s[ amintesc faptul c[ e primul ei disc scos la Deutsche Grammophon. ±i ce-i cu asta? Ei bine, nimic special, poate doar faptul c[ oamenii de la label – ul [sta (care alminteri e cea mai veche cas[ de discuri din lume care func\ioneaz[ §i-n zilele noastre, fiind fondat[ `n 1898) s`nt specializa\i pe classic – music. Drept urmare, Tori s-a inspirat din muzica ultimilor 400 de ani §i a scos ceva nou, av`nd ca „ghid” sonor crea\ii ale unor Bach, Schubert, Chopin sau Satie. Tot la detalii, ar mai fi de amintit c[ cele 14 piese de aici nu beneficieaz[ de chit[ri. ±i nici de percu\ie. Pianul Bösendorfer a r[mas `ns[ la loc de cinste. Conceptul se bazeaz[ pe povestea unei femei aflate `n pragul destr[m[rii unei rela\ii, iar nara\iunea plin[ de t`lc merit[ plec[ciuni. Ar mai fi de amintit aici §i faptul c[ solista n[scut[ `n 1963 ocole§te canoanele videoclipurilor din zilele noastre. Pe scurt, Night of Hunters e un film aparte, un „ongoing, modern love story” care e prea interesant pentru a fi disecat `n cuvinte. Exist[ c`teva momente `n care melomanul este invitat s[ fac[ cuno§tin\[ §i cu fiica celebrei soliste (Natasha), iar dac[ ar fi s[ aplic o etichet[ acestui produs aceasta este f[r[ `ndoial[ aceea de „melodramatic – pop“. Pentru a avea efect garantat discul [sta trebuie ascultat integral, nu pe buc[\i, fiindc[ `n cele 72 de minute de poveste episoadele s`nt interconectate. Audi\ie pl[cut[, dragilor!

www.24fun.ro z 9


blog de h`rtie Un film, un prof §i-o `ntrebare Corina S[ftescu Moment nostalgic

Am fost recent la Midnight in Paris. Mi-a pl[cut mult, nu doar pentru c[ e un film marca Woody Allen – care e my all time favourite – ci mai ales pentru c[ a atins ni§te subiecte pe care nu le-am mai rumegat de-o vreme. ~n principiu, `ntrebarea pe care o rdic[ filmul este dac[ exist[ cu adev[rat o perioad[ de aur cu o existen\[ concret[, bine delimitat[, sau dac[ aceasta este doar o percep\ie a noastr[ izvor`t[ din nostalgia fireasc[ a anilor care au trecut. Cu alte cuvinte, era cu adev[rat mai bine pe vremuri, sau asta e doar o iluzie venit[ din nemul\umirile pe care le avem fa\[ de prezent? Cu ochii a\inti\i `n ecranul mare de la Cinema City, am retr[it o discu\ie cu acela§i subiect pe care am avut-o `n cadrul unei ore de rom]n[ din liceu. Proful meu de rom]n[ era un personaj c`t de poate de controversat. Geniu al literaturii, amator de filosofie, vulgar, cu patima alcoolului §i un talent inexplicabil de a vorbi ore `n §ir, `ntotdeauna cu sens §i cu d[ruire. De la el §i toat[ fascina\ia asta pe care o am fa\[ de cuvinte. Tot de la el §i dragostea pentru citit, pentru c[ atunci c`nd colegii no§tri de la clasele paralele studiau Harap Alb, noi `l citeam pe Stendhal §i comentam mitul lui Tristan §i Isoldei, ori dialogurile lui Platon. Privind `n urm[, a fost unul dintre acei profesori care §i-au l[sat amprenta asupra mea. Jocurile de cuvinte, glumele cu sau f[r[ perdea pe care le mai spun uneori, chiar faptul c[ scriu acum aici, toate lucrurile astea i le datorez `ntr-o m[sur[ sau alta. ±i totu§i, revenind la `ntrebarea pus[ `n film, s`ntem noi nostalgici, sau trecutul §i oamenii lui au fost cu adev[rat mai valoro§i? www.corinasaftescu.com

10 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 11


videodrom Principii de via\[ Lucian Mircu Cu Gabi Huian

Gabriel Huian e unul din tinerii care a luat bacu’ anul asta. Dar mai important trebuie s[ fi fost examenul film[rilor pentru Principii de Via\[ (2011). De exemplu, scena `n care Vlad Ivanov (432) i-a administrat o b[taie p[rinteasc[. L-am `ntrebat pe Gabi dac[ au durut palmele alea: “Am tras 7 duble. Pe sub haine am avut un costum de neopren care a atenuat durerea §i tricoul larg a fost numai bun pentru a-l masca. Au durut pu\in de la a 5-a dubl[, dar am fost at`t de implicat `n scen[, `nc`t nu m[ mai g`ndeam la durere. Vlad a venit la mine §i mi-a spus: “dac[ vrei pot s[ dau mai `ncet, c[ deja mi-e mil[“. I-am spus c[ merit. (…) Chiar dac[ n-a fost cea mai bun[ idee, b[taia l-a ajutat pe Velicanu (tat[l) s[ se deta§eze de tot stresul §i prin ea se citeau toate problemele lui din ultimele 48 de ore”. Gabi a primit “portretulrobot” al personajului `nc[ de la primul c`§tig. Apoi s-a purtat ca un profesionist care “are set” de la 6 AM, la 10 PM. Regizorul Constantin Popescu §tia de ce e `n stare pu§tiul `nc[ de la Marilena de la P7 unde Huian jucase la numai 13 ani. Dup[ acest prim contact cu filmul, a realizat c[ [sta vrea s[ fac[ `n continuare: “e o lume incitant[, at`t `n fa\a camerei, c`t §i `n spatele ei”. L-am `ntrebat ce simte c`nd se vede pe ecran: “E `ntr-un fel pl[cut, dar eu av`nd complexele mele cu “aici puteam mai bine” e §i o oarecare nesiguran\[ `nainte s[ `nceap[ proiec\ia. S`nt `ncordat `n timpul vizion[rii §i parc[ tr[iesc prin personajul creat de mine. Principii de via\[ intr[ `n cinematografe de vinerea asta.

marele-ecran.blogspot.com

12 z www.24fun.ro


30 septembrie - 06 octombrie 2011

HARRY POTTER ±I TALISMANELE MOR|II: PARTEA 2

ADEV{RATUL CURAJ

KUNG FU PANDA 2

Harry Potter §i Talismanele Mor\ii: Partea II / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 reprezint[ ultimul film din celebra serie. Cel mai a§teptat film din `ntreaga serie se va concentra asupra b[t[liei dintre Binele §i R[ul din lumea vr[jitorilor de la Hogwarts. Miza nu a fost niciodat[ mai mare, iar de aceast[ dat[ nimeni nu mai este `n siguran\[. În acest ultim capitol, tensiunea urc[ la cote neb[nuite, culmin`nd cu b[t[lia epic[ dintre Harry Potter §i cel mai mare du§man, Lordul Cap-de-mort. Lunga c[l[torie ia sf`r§it cu dramatica `ncle§tare `ntre bine §i r[u.Dup[ ce au distrus un Horcrux §i au aflat semnifica\ia magicelor Talismane ale Mor\ii, Harry `mpreun[ cu Ron §i Hermione continu[ c[utarea celorlalte Horcruxuri, pentru a avea o §ans[ de a-l distruge pe Cap-de-mort. Îns[, spre ghinionul lor, maleficul personaj reu§e§te s[ pun[ m`na pe Bagheta de Soc §i acum vrea cu orice pre\ s[ atace ±coala Hogwarts §i s[ pun[ st[p`nire pe cele dou[ lumi.

127 DE ORE este povestea adev[rat[ a remarcabilei aventuri a alpinistului Aron Ralston pentru a se salva dup[ ce un bolovan a c[zut §i i-a zdrobit bra\ul §i `l blocheaz[ `ntr-o fant[ izolat[ dintr-un canion din Utah. Pe `ntreaga durat[ a c[l[toriei sale, Ralston `§i aminte§te prieteni, iubite (Clémence Poésy), familie §i pe cele dou[ excursioniste (Amber Tamblyn §i Kate Mara) pe care le-a cunoscut `nainte de accident. Pe durata urm[toarelor 5 zile, Ralston se lupt[ cu natura §i cu proprii demoni pentru a descoperi `n cele din urm[ c[ are curajul §i ceea ce este necesar pentru a se scoate indiferent de metod[, s[ coboare peretele de 20 de metri §i s[ mearg[ pe jos peste 13 kilometri `nainte de a fi salvat `n cele din urm[. Povestit cu o structur[ narativ[ dinamic[, 127 DE ORE este o poveste visceral[ §i palpitant[ care va duce publicul `ntr-o nou[ c[l[torie §i va dovedi ce putem face c`nd facem alegeri `n via\[.

~n Kung Fu Panda 2, Po (Jack Black) `§i tr[ie§te visul ca R[zboinicul Dragon, ap[r`nd Valea P[cii al[turi de prietenii s[i, mae§trii kung fu, Cei Cinci Furio§i: Tigroaica (Angelina Jolie), Maimu\[ (Jackie Chan), C[lug[ri\[ (Seth Rogen), Viper[ (Lucy Liu) §i Cocor (David Cross). Dar via\a nemaipomenit[ a lui Po este acum amenin\at[ de apari\ia unui supertic[los, Lordul Shen (Gary Oldman) care pl[nuie§te s[ foloseasc[ o arm[ ultrasecret[ pentru ca s[ cucereasc[ China §i s[ distrug[ arta kung fu. Preg[tit s[ devin[ R[zboinicul Dragon de mentorul s[u, Shifu (Dustin Hoffman), Po trebuie acum s[ caute `n trecutul s[u §i s[ scoat[ la iveal[ secretele misterioasei sale origini. Numai a§a va reu§i s[ desc[tu§eze for\ele de care are nevoie. Nou-veni\i `n distribu\ie s`nt Michelle Yeoh, care d[ voce Clarv[z[toarei din slujba Lordului Shen, Danny Mc Bride, ca aghiotant al lui Shen. Mai pot fi auzite vocile superstarului filmelor de ac\iune, Jean-Claude van Damme, ca Maestrul Crocodil, §i a lui Victor Garber, care e Maestrul Rinocer.

127 HOURS SUA/Marea Britanie (2010) Regia: Danny Boyle Cu: James Franco, Lizzy Caplan Aventur[/Biografie/Dram[ Durata: 97 minute STUDIO – TIMI±OARA L – Mi: 16.00, 18.00, 20.00

KUNG FU PANDA 2 SUA (2011) Regia: Jennifer Yuh Cu: Angelina Jolie, Jack Black Aventuri/Comedie/Anima\ie Durata: 91 minute DACIA - ARAD V - Mi:14.00; 17.00, 20.00;J - 11.00

HARRZ POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 SUA, Marea Britanie (2011) Regia: David Yates Cu: Daniel Radcliffe Aventuri/Fantastic/Mister Durata: 130 minute TIMI± – TIMI±OARA V – Mi: 16.00, 18.00, 20.00

www.24fun.ro z

13


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (8 august – 20 octombrie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00; S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ „Tab[ra de la Dubova” Expozi\ie colectiv[ (30 septembrie – 6 octombrie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de pictur[ “Forever” Expune: Robert Koteles (19 septembrie – 27 octombrie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ Expune: Sorin Nicodim (17 septembrie – 17 octombrie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 L-V: 9-18; S-D: 10-15 Expozi\ie de pictur[ „Creativ `n Timi§oara” Expune: Grupul Creativ (30 septembrie – 8 octombrie) INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 Expozi\ie de fotografie „Marie Currie, o femeie de excep\ie” (29 septembri – 14 octombrie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie de pictur[, grafic[, sculptur[, basorelief, ceramic[, mozaic „Colec\ia Körmendi-Csák” Expun: arti§ti maghiari `n activitate `n secolele XX §i XXI (9 septembrie – 31 octombrie)

14 z www.24fun.ro

Expozi\ie de grafic[ italian[ din secolele XVI - XVIII „De la Ugo da Carpi la Parmigianino” Gravuri din Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Rom]ne din Bucure§ti (7 septembrie – 16 octombrie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.


www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 49990; Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON CENU±{REASA Dup[: Charles Perrault Regia artistic[: Mirela Puia Sala Mare (marti, 4 octombrie, ora 11.00) CRIZE SAU ~NC{ O POVESTE DE DRAGOSTE De: Mihai Ignat Un concept de: Roberta Popa Ionescu Studio 5 (miercuri, 5 octombrie, ora 19.00) TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol; Rezerv[ri: 0256 201291 GR{SANI ~N FUST{ de Nicky Silver Regia: Simona Vintil[

16 z www.24fun.ro

O poveste excentric[ despre fragilitatea fiin\ei umane `n situa\ ii limit[, o comedie neagr[ cu accente oedipiene. Sala Teatrului German (joi, 6 octombrie, ora 19.00) TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2; Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029; M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro LEG{TURI PRIMEJDIOASE De: Pierre Choderlos de Lados Regia: Puskas Zoltan Sala Mare (vineri, 30 septembrie, ora 19.00) EFECTE SECUNDARE De: Woody Allen Regizor-coregraf: Katone Gabor ~n Efecte secundare textul ocup[ un loc mult mai dominant §i mai marcant ca form[ de comunicare, dec`t mi§carea Sala Studio (marti, 4 octombrie, ora 19.00) ROSENCRANTZ ±I GUILDENSTERN S~NT MOR|I De: Tom Stoppard Regia: Victor Ioan Frunz[ Sala Mare (luni, 3 octombrie, ora 18.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com DOI PURCELU±I SAU CEI ±APTE ANI DE ACAS{ De: Ion Popescu Regia artistic[: Ion Popescu Ritm, umor, culoare, iat[ atu-urile acestui spectacol creat de Ion Popescu pe un scenariu propriu care se grefeaz[, `n mod original, pe cunoscuta poveste a celor Trei purcelu§i. Sala Teatrului Merlin (duminic[, 2 octombrie, ora 11.00) TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 TEATRU PE P~INE, EDI|IA A 5-A 1-5 octombrie 2011 FANTASMAGORIA “Passe-Partout Dan Puric” Bucure§ti Regia: Vadim Rusu O crea\ie la grani\a dintre pantomim[ §i circ, la fel de stranie §i de fascinant[ ca o plimbare de o or[ de-a lungul Siberiei, c[lare pe spinarea lui Fram, ursul polar. Bilete: 0721907468 Casa Studen\ilor – Sala Mare (s`mb[t[, 1 octombrie, ora 19.00)

LUM~NERATECUL “Imago” Cluj Cu §i de Victor Dr[gan O nou[ pies[ de teatru liber `n regia §i pe ideile lui Victor Ion Dr[gan. ~n cuvintele autorului, mono-logo-f[t. Ve\i descoperi singuri despre ce este vorba. Intrarea liber[ Casa Studen\ilor – Studio Thespis 202 (duminic[, 2 octombrie, ora 20.00) DOU{ZECI±IUNU “Thespis” Timi§oara Dup[ o idee de Salahee Spectacol de improviza\ie cu masc[, muzic[ §i mi§care Intrarea liber[ Casa Studen\ilor – Studio Thespis 202 (miercuri, 5 octombrie, ora 20.00) OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro CARMEN Oper[ `n patru acte Muzica: Georges Bizet Libretul: Henri Meilhac §i Ludovic Halévy (vineri, 30 septembrie, ora 18.00)


FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului CONCERT SIMFONIC Medalion Richard Strauss Dirijor: Gheorghe Costin Solist[: Irina Iord[chescu sopran[ Program: Vier letzte Lieder (Ultimele patru lieduri) Poemul simfonic “O via\[ de erou” Solo vioar[: C[t[lina Costin (vineri, 30 septembrie, ora 19.00) AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 TEATRUL STUDIOART Direc\ia de Cultur[ Str. Augustin Pacha, Nr. 8 ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151; L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Dr. Liviu Gabor, nr. 1 Tel: 0256 40 70 58 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii); Tel. 0356 442 770

ARAD TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922

www.24fun.ro z

17


VINERI 30 SEPTEMBRIE

CHEFURI

MAR|I 04 OCTOMBRIE

TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Crize sau ]nc[ o poveste de dragoste Studio 5, Ora: 19.00

CLASIC

CLUB 30 Girls Weekends Party Ora: 21.00

CLASIC

CHEFURI

FILARMONICA “BANATUL” Concert simfonic Ora: 19.00

DAOS Gods of Rock Night Party Ora: 21.00

TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Efecte secundare; Ora: 19.00

HAPPY CLUB Party Ora: 21.00

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Carmen Ora: 18.00

D’ARC CLUB Saturday Night Fever Music By Ax-l Ora: 22.00

TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Leg[turi primejdioase Ora: 19.00

TEATRUL NA|IONAL “MIHAI EMINESCU” Cenu§[reasa Sala Mare; Ora 11.00

FRATELLI Party – Dj Johnny Ora: 23.00

CHEFURI

CHEFURI CLUB 30 Girls Weekends Party Ora: 21.00 DAOS Concert The :Egocentrics Intrare 15 lei Ora: 22.00 D’ARC CAFE TM Pressure Anonim TM Ora: 20.00 D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music by Georgia Ora: 22.00 FRATELLI Party – Dj Sylvain Armand Ora: 23.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22.00 SETUP Gregory GRas, Larrybwoy, 1Leu si Megga Dillah Intrarea: 10 lei Ora: 22.00 TEMNOS F**king Metal Party Ora: 20.00

HAPPY CLUB Party; Ora: 22.00 SETUP DJ Palotai 50 – Anniversary Timi§oara Intrarea 10 lei Ora 22.00

MIERCURI 05 OCTOMBRIE CLASIC

DUMINIC{ 02 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL DE COPII ±I TINERET “MERLIN” Doi purcelu§i sau cei §apte ani de acas[ La sediu; Ora: 11.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Teatru pe p`ine Lum`n[ratecul CCS – Sala Mare Ora: 19.00

LUNI 03 OCTOMBRIE CLASIC

S~MB{T{ 01 OCTOMBRIE

TEATRUL MAGHIAR “CSIKY GERGELY” Rosencrantz §i Guildenstern s`nt mor\i Ora: 18.00

CLASIC

CHEFURI

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Teatru pe p`ine - Fantasmagoria CCS – Sala Mare Ora: 19.00

HAPPY CLUB Romanian Disco Party Ora: 22.00

18 z www.24fun.ro

HAPPY CLUB Retro Night Ora: 22.00

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Teatru pe p`ine Dou[zeci§iunu CCS – Studio Thespis Ora: 20.00

JOI 06 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Gr[sani `n fust[ Sala TGST Ora: 19.00

CHEFURI D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l Ora 22.00 HAPPY CLUB Sear[ tematic[ Ora: 22.00


www.24fun.ro z

19


BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format condensat, atractiv §i proasp[t

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

20 z www.24fun.ro


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.3x.ro NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344;

M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

www.24fun.ro z

21


MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5; Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33; Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii,

22 z www.24fun.ro

stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067

SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994

E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A; Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

24 z www.24fun.ro

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane.

Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

www.24fun.ro z

25


HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor ยงi atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894

CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700

26 z www.24fun.ro

HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499


www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256.292.921 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

COCHET BALLROOM Str. Amici\iei, nr. 2, zona Calea Lipovei Tel. 0720 174 530 / 0735 321 545 www.cochettimisoara.ro Cea mai nou[ loca\ie din Timi§oara,destinat[ evenimentelor de salon, nun\i, botezuri, banchete, conferin\e §i nu numai. Capacitate sal[ 230 locuri. CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian. Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i)

28 z www.24fun.ro

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1; Tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1,Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19,tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia, tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD

LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 tel 0257211911

BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/Fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 Tel:0257284688 Orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122

RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

TIMI±OARA

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare.

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735 SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123

CLUB TAINE Rock & Jazz club

SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

HAZARD B-dul Revolu\iei 33

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client; D: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 Tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864 MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

30 z www.24fun.ro

VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 274 30 septembrie - 06 octombrie  
24Fun Timisoara si Arad, nr. 274 30 septembrie - 06 octombrie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

Advertisement