Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

eile

pu

i id ţ e n

ie

ârt h e p

Timişoara Str. Anton Bacalbaşa nr. 2 C tel. 0256/220 762 www.fullprintbanat.ro

ANUL V NR. 270

GRATUIT

32 DE PAGINI

02 - 08 SEPTEMBRIE 2011


S UMAR

02 - 08 septembrie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Lucian Mircu

info

4 6 8 9 10 12

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 14 16 17 18

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 minifun 23 auto 24 turism 25 restaurante 27 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

Tata, e§ti bine? de Robert ±erban

Speran\a §i Imagina\ia s`nt surori. Ultima e cea mare. ±i `nc[ `i trimite, constant, pachete lu’ aia mic[. C`nd eram mai june §i Imagina\ia mea era tineric[ §i ea, `n pachete punea tot felul de tr[sn[i, `nc`t ba m[ pufnea r`sul, ba m[ lua cu le§in c`nd tr[geam cu ochiul §i vedeam despre ce-i vorba. Iar Speran\a, naiv[ §i credul[, cum desf[cea pachetul, cum o lua razna: fie m[ trezeam c[ `mi doresc s[ joc `ntr-un film cu Monica Belluci, fie voiam aprig s[-mi ridic o vil[ care s[ aib[ simeze enorme §i un c[m[roi uria§

pentru bibliotec[ (ba§ca un teren de baschet `n curte), fie s[ ajung de la Timi§oara la Bucure§ti, pe autostrad[, `n cinci ore, fie s[ colind lumea doar cu o carte `n buzunar, iar aia s[ fie de credit. ±i tot d’astea... O dat[ cu v`rsta, Imagina\ia s-a f[cut §i ea fat[ mai serioas[ §i i-a trimis lui sor-sa o doi copii minuna\i, p[rin\i §i rude s[n[toase, c`te-o c[l[torie ori o burs[ prin str[in[tate, inspira\ie pentru scris, prieteni noi §i frumo§i, g`nduri bune `n minte §i-n inim[. Asta nu `nseamn[ c[ nu privesc cu pl[cere, din fotoliu,

la presta\ia cinematografic[ a Monic[i B., c[ nu trag n[dejde s[-mi construiesc o cas[ §i c[ nu fac, c`nd m[ `ncordez, patru ore §i cincizeci de minute de la Timi§oara la... Viena. ±i Speran\a mai a§teapt[, serioas[ §i pu\in `ncruntat[, o \ar[ normal[ `n care fiic[-mea §i fiu-meu s[ tr[iasc[ §i s[ m[ `ntrebe, din c`nd `n c`nd, f[r[ accent str[in §i nu de la mii de kilometri dep[rtare, „tata, e§ti bine?”

robiserban@yahoo.com

Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: Monica Secea Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@24fun.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Ne-am `ntors Mihai Dobrovolschi Ceas!

Am `nceput din nou emisiunea la radio. Blestemul [sta fericit. Dar ce ghinion! E o rela\ie de dragoste §i ur[ `ntre mine §i meseria mea principal[. Mi-a distrus via\a, m-a f[cut dependent de ea, m-a min\it §i m-a amenin\at. Nu pot s-o las. Anul trecut a fost foarte istovitor. Pe l`ng[ radio, tv-ul, §coala, blogul, articolele §i interviurile ar fi fost prea mult pentru oricine. Dar peste asta, ne`n\elegeri de ego mi-au t[iat concediul cam la jum[tate. Luna de zile pe care am avut-o p`n[ la urm[, de miere poate pentru mul\i, mi-a ajuns doar c`t s[ scap de ame\eli §i s[ opresc roata aia din cap, pe care mintea mea de §oricel se `nv`rtea deja mult prea nervos. Recunosc, mi-au r[mas c`teva zile `n care pl[nuiam s[ fiu lini§tit, dar §i ele au fost tulburate de ni§te furtuni personale, enervante mereu: `n timpul sezonului de radio, pentru c[ `mi fura seninatatea indispensabil[, iar `n concediu pentru c[, uite, mi-l transform[ `n munc[, indiferent dac[ doar interioar[. Una peste alta, m-am `ntors la radio cu emo\ii. ±i mie nu-mi plac emo\iile. M-am v[zut cu Vlad, cu Matei, cu Bogdan §i §ti\i? E ciudat. Adic[ una e c`nd pleac[ un coleg, dar r[m`n zece la munc[. ~ntoarcerea lui se face `n mai mult sau mai pu\in aceia§i curen\i de comunicare. Dar c`nd to\i am plecat, ne-am `mbog[\it, am alergat, ne-am sucit o lun[ de zile, revederea are un moment de gravitate. Umorul nu circul[, pe voi nu v[ vedeam ca alte d[\i §i m[-ntrebam serios cum am rezistat `n meseria asta at`\ia ani. ±i-apoi a venit. Oooo, da. Pe la nou[ §i jum[tate abia. Ca atunci c`nd recuno§ti o melodie pe care o uitase§i. O s[ `nvingem, v[ spun! ~n fiecare diminea\[. Fiecare ce vrea! „Maturizarea b[rbatului este reg[sirea seriozit[\ii cu care, copil fiind, se juca“, spunea Nietzsche. Eu zic a§a: “S[ te bucuri de munca ta este reg[sirea pl[cerii cu care, copil fiind, nu erai serios“. www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


cine, unde, c`nd V[ propun o incursiune `n lumea obiectelor exotice din anul 1856 prin magazinele Timi§oarei. Intr[m `n pr[v[lia “La lamp[” a me§terului tinichigiu Anton Gebert de pe strada Präsidenterg, nr. 56 din Cetate. D[m peste un samovar din alam[. ~n acela§i an “Samuel Aspis din Tarnopol viziteaz[ iarmarocul cu m[rfuri ruse§ti: samovare, lighene, scuip[tori, ce§ti §i alte articole ruse§ti de alam[, precum §i ceai rusesc §i chinezesc, en gros §i en detail” (fi§a 3626). Samuel Aspis dup[ nume pare a fi evreu din Tarnopol care e un ora§ din actuala Ucrain[, fost pe vremuri `n Gali\ia austriac[. Samuel Aspis aflat `n vizit[ la iarmarocul cu m[rfuri ruse§ti d[ peste un samovar din alam[, asem[n[tor aceluia din pr[v[lia me§terului tinichigiu Anton Gebert. Vizitatorul vine din lumea

Salonul cu fereastra mare Daniel Vighi … care d[ spre Neva Ewelinei Hanska, amanta §i, mai apoi, so\ia lui Honoré de Balzac care `i scrie cu doisprezece ani `naintea vizitei lui Samuel din Tarnopol la iarmarocul timi§orean, `n 1844, `ntr-o s`mb[t[ diminea\a, `n 9 februarie, despre salonul rococo din Petersburg. Balzac se las[ cuprins de reverie la g`ndul ceaiului pe care Ewelina `l serve§te `n salonul cu fereastra mare care d[ spre Neva, afar[ e z[pad[ ruseasc[, ca `n filmul Cheam[-m[ `n dep[rtarea luminoas[

cu actri\a Lidia Fedoseeva-Suksina `n rolul principal, aceea§i care a jucat §i `n filmul C[lina ro§ie. E frig rusesc, diminea\[ senin[, Hanska `§i bea ceaiul la masa din lemn alb c[ruia Balzac `i vede dungile g[lbui. ~n mijlocul mesei, samovarul din alam[! (cf. Correspondance de H. de Balzac, Calmann Lévy, 1876, 67).

www.danielvighi.ro

1 - 5 septembrie Timișoara

Întreabă-te. Analizează. Argumentează. Ia atitudine prin dezbateri! Marea finală

4 septembrie Primăria Timișoara

6 z www.24fun.ro

Un eveniment


www.24fun.ro z 7


happy trend Se f[cea c[ se p[rea Diana Petru\ Mul\i §i m[run\i

Deliciul celor superficiali este aparen\a. C`nd li se ive§te ocazia `§i ascut entuziasmul de a p[rea ceea ce nu s`nt, savureaz[ ideea de a face un anumit gest doar pentru c[ : a§a se cade, nu e bine s[ ne facem de ru§ine, a§a a f[cut individul X `n momentul Y §i a dat cu rest de aplauze §i admira\ii. ~ncerc s[ v[d rostul acestui cult pentru fals, s[ p[trund dincolo de impresii ieftine §i tot nu reu§esc. ~n jurul meu dau din ce `n ce mai des de comportamente ghidate de verbul „a trebui” `n situa\ii `n care totul ar fi frumos s[ vin[ din suflet, f[r[ nici m[car s[-\i treac[ prin cele mai `ntunecate col\uri ale min\ii tale ideea de a ac\iona cumva de dragul alinierii la standardele bunului sim\ alimentat artificial. ~n ultimele zile am tot auzit replici de genul: „Dac[ mergem acolo trebuie s[ ducem ceva, nu mergem cu m`na goal[” , de parc[ nu conteaz[ deloc faptul c[ por\i cu tine bucuria de a (re)vedea pe cineva; `n plus, nu d[ruie§ti ceva pentru c[ a§a se cuvine, ci pentru c[ pur §i simplu dorin\a vine din suflet §i te `ncearc[ un soi de neast`mp[r p`n[ nu o duci la bun sf`r§it. Din categoria §ubrede `nc`nt[ri ale spiritului `n zile de nuntit nu putem l[sa s[ treac[ pe l`ng[ noi precum trenul de mare vitez[ deviza „ Nu ne putem face de r`s”. Cu c`t e mai gros plicul, cu at`t §ansele de a deveni bufon se diminueaz[. Pleci de la locul faptelor cu stomacul plin. Nu de bun[t[\uri, ci de satisfac\ia de a fi atins `n[l\imea maxim[ a darului. Dar ce penibil! dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


monteme Merge cineva la Pensula? Acesta e mesajul de bun – venit cu care te `nt`mpin[ taximetri§tii aciui\i `n fa\a g[rii din T`rgu – Mure§. E biensur, a 9-a edi\ie a Peninsulei, un festival care an de an aduce o gr[mad[ de turi§ti `n ora§ul situat la interfa\a a trei zone geografice: C`mpia Transilvaniei, Valea Mure§ului §i Valea Nirajului. Edi\ia cu num[rul nou[ l-a avut `n prim plan pe nebunaticul creator al Raw Power – ului, Iggy Pop, care nu §i-a dezam[git fanii. Ba chiar a invitat oameni din public pe scen[ al[turi de el, a aruncat cu microfonul de mai multe ori pe jos, ce mai, a f[cut show. A§a cum §tie el, se-n\elege. Afi§ul manifest[rii din acest an a mai inclus o sumedenie de nume c`t se poate de trendy §i mi§to de v[zut, iar printre cei care au c`ntat pe una din scenele mici ale festivalului s-au num[rat §i jimbolienii de la AIM. Care `n ciuda tricoului Ramones pe care

M`ncare specific ardelenesc §i lango§e calde Zoltan Varga De ce trebuie s[ faci naveta s[ vezi ni§te concerte bune? `l purta basistul Cosmin Moti§an „o ard“ `n zona hard – rock – ului. Ceea ce n-am `n\eles eu de nici o culoare a fost motivul pentru care la scena cu pricina – botezat[ pompos Rom]nia The Carpathian Garden Stage – c`nt[rile aveau loc de la ora 14 p`n[ la ora 17. Pe c[ldura cea mai mare, c`nd peninsularii se r[coreau la §trandul Weekend din apropiere. Iar de la ora 17, dup[ acordurile ultimei trupe, scena st[tea degeaba. De divertisment, e musai de precizat faptul c[ la scena asta trona c`t se poate de pompos mega brandul

nostru de \ar[. Frunza. Iar la intrare un panou anun\a c[ aici se g[se§te „m`ncare specific ardelenesc“. Nu r`de\i, pe §trandul din T`rgu – Mure§ am v[zut un afi§ care anun\a negru pe alb avem lango§e calde! Dincolo de astea, mi-e ciud[. Cum poate un ora§ ca T`rgu – Mure§ s[ aibe un festival cu a§a un line – up? De ce Timi§oara a r[mas `n urm[? ±i la acest capitol? De ce am fost nevoit ca vara asta s[ fac naveta Bucure§ti - Novi Sad – Budapesta T`rgu – Mure§ pentru ni§te concerte de Doamne ajut[?

www.24fun.ro z 9


blog de h`rtie La mine `n dulap, pe cel mai `nalt raft, undeva, foarte `n spate, st[ o pereche de blugi c[p[tat[ c`ndva `naintea majoratului. Perechea asta de blugi are rol de unitate de m[sur[ a evolu\iei mele corporale, `n sensul c[ cel pu\in o dat[ pe an, `mi iau inima `n din\i, m[ `nchid singur[ `n camer[ §i o probez f[r[ ca nimeni s[ §tie §i s[ m[ vad[. V[ da\i seama ce urmeaz[ de aici: dac[ intr[ blugii pe mine f[r[ probleme, voi avea un an lini§tit, plin de momente frumoase §i st[ri de spirit cu plus. Eu §i jum[tatea mea mai bun[, care nu va fi `ntrebat[ de trei ori pe zi dac[ s`nt gras[, dac[ am fundul mare §i picioarele ca doi butuci. Fereasc[-ne Sf`ntul `ns[ ca blugii vechi de aproape §apte ani s[ refuze s[ mi se `nchid[ `n jurul

10 z www.24fun.ro

Blugii de la majorat Corina S[ftescu The sisterhood of time-travelling pants §oldurilor, pentru c[ asta `nseamn[ c[ ne a§teapt[ un an greu, plin de depresii §i lipsuri (de glucide §i lipide). Serios vorbind acum, lucrurile nu s`nt chiar at`t de grave. Dar chiar `mi face pl[cere s[ trag perechea asta de pantaloni pe mine din c`nd `n c`nd. M[ ajut[, `ntr-adev[r, s[ v[d c`t de bine m[ \in, mai eficient chiar dec`t un c`ntar, c[ de, cu c`ntarele totul e relativ, cu greutatea oaselor la fel. ~n plus, mi

se pare dr[gu\ s[ m[ `ntorc `n timp an de an, la modelul [la cu talie extra-joas[ cu care nu a§ mai ie§i din cas[ nici b[tut[. ±i da, `nc[ `mi vin bine, deci anul [sta, s`nt `n siguran\[.

www.corinasaftescu.com


www.24fun.ro z 11


videodrom Steaua lui David Lucian Mircu Curb your Enthusiasm 8

Am primit cu entuziasm vestea c[ se continu[ Curb Your Enthusiasm. Entuziasm justificat `n condi\iile `n care protagonistul §i creatorul Larry David amenin\[ mereu c[ va opri serialul (§i-a asigurat acest drept prin contract). Deci „fiecare nou sezon e ultimul”. Ai putea crede c[ nevroticul §i indecisul personaj e acela§i cu omul din via\a real[. Laurie, fosta so\ie, nu crede asta: “Larry din show e mult mai agresiv. Adev[ratul Larry e foarte gentil §i dulce §i nu-i place s[ jigneasc[ oamenii”. Adev[ratul Larry `§i cunoa§te cel mai bine personajul: „E versiunea mea de Superman. Personajul s`nt chiar eu, dar n-ar fi posibil s[ m[ comport a§a. Aceasta e o versiune idealizat[ a felului `n care a§ vrea s[ fiu. La c`t de nebun[ e aceast[ persoan[, dac[-a§ intra `n pantofii s[i acum, a§ fi arestat sau lovit.” Asta se §i `nt`mpl[ `n noile episoade, c`nd „supermanul” `§i d[ jos de tot costumul social §i e mai agresiv ca niciodat[. Tema sezonului: zilele de huzur ale lui LD `n perioada sa post-divor\. ~n continuare apar actori „as themselves” (Michael J. Fox, Ricky Gervais). ±i se improvizeaz[ la o scar[ nemai`nt`lnit[ `n televiziune. Chiar c`nd te g`nde§ti c[ a epuizat toate tabuurile §i dilemele sociale, Larry ne surprinde dintr-un alt unghi. E jignitor s[ mergi la o `nmorm`ntare cu un smiley-face pe frunte? E exagerat s[ plasezi miza conflictului palestino-iudaic `n jurul unei specialit[\i arabe de pui? ~n concluzie, „ultimul” (sper c[ nu) sezon din Curb your Enthusiasm e a§a cum te a§tepti s[ fie: delicios §i bolnav. Steaua lui David e `nc[ sus.

marele-ecran.blogspot.com

12 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 13


02 - 08 septembrie 2011

F{R{ OBLIGA|II

UN AN DIN VIA|{

FURIOS ±I IUTE ~N VITEZA A 5-A

C`nd adolescenta Emma Kurtzman avea 14 ani §i refuza avansurile lui Adam Franklin `n tab[ra de la Weehawken, niciunul dintre ei nu avea habar ce `nseamn[ via\a sexual[ de adult. Ni§te ani mai t`rziu, Emma (Natalie Portman) §i Adam (Ashton Kutcher) §tiu prea bine despre ce e vorba, c`nd drumurile li se `nt`lnesc din nou, a§a cum li se mai `nt`mplase de c`teva ori p`n[ acum, §i se trezesc `n pat, f[c`nd sex. Sex cu adev[rat pl[cut! ±i, pentru c[ Emma s-a autodeclarat „alergic[ la rela\ii amoroase”, iar Adam se fere§te de a§a ceva, mai ales pentru c[ tat[l s[u, fost star de televiziune este combinat cu cea mai recent[ fost[ iubit[ a sa, cei doi decid s[ previn[ complica\iile emo\ionale pe care o rela\ie de iubire le-ar putea aduce, §i s[ aib[ doar o rela\ie de prietenie, cu ceva `n plus... Ceea ce `ncepe ca o solu\ie ideal[ pentru nevoile fizice devine un pic altceva c`nd Adam `ncepe s[-§i dea fr`u sentimentelor `n pat. ~ntr-un final, am`ndoi se trezesc chinuindu-se s[ descurce leg[turile `n care s-au `ncurcat tot `ncerc`nd s[ le evite. A§a c[ ajung s[-§i pun[ `ntrebarea esen\ial[: doi prieteni pot s[ fac[ sex f[r[ s[ lase dragostea s[ se insinueze `ntre ei?

Mike Leigh, nominalizat la Oscar §i cî§tig[tor al premiului Bafta pentru regie `n 2005 ne propune Another Year un film despre rela\ii §i lipsa rela\iilor. Doi so\i care au reu§it s[ r[m`n[ ferici\i `mpreun[ §i `n toamna vie\ii s`nt `nconjura\i pe parcursul celor patru anotimpuri ale unui an obi§nuit de prieteni, colegi §i rude, cu to\ii afecta\i `ntr-o mai mic[ sau mai mare m[sur[ de probleme. Filmul este o pledoarie pentru cuplu, pentru c[snicie ca solu\ie a echilibrului. Mai mult dec`t at`t, c[snicia este spa\iul care ofer[ solu\ia eventualelor derapaje ale celor din jur. M[iestria regizoral[ a lui Mike Leigh ne ofer[ c`teva scene cu precizia unui penel. Gerri `§i piapt[n[ p[rul privindu-se `ntr-o oglind[ oval[ `nainte de culcare. Scena are `n ea bl`nde\ea §i sexualitatea `ntr-o form[ de o subtilitate seduc[toare. Sau o scen[ despre singuratate construit[ pe privirea lui Ronnie dup[ `nmorm`ntarea so\iei. ~ntr-un cadru cu un perete vechi gol g[sim privirea b[tr`nului v[duv `n care s[l[§luiesc doar moartea §i vidul. Filmul `n sine este echilibrat, domol, constant. Scenele §i ideea sunt odihnitoare, de un optimism cuminte, `n\elept.

~n al cincilea film al seriei, fostul poli\ist Brian O’Conner face echip[ cu fostul pu§c[ria§ Dom Toretto, de partea cealalt[ a legii. Dwayne Johnson se al[tur[ unei echipe de actori format[ din Jordana Brewster, Chris “Ludacris” Bridges, Tyrese Gibson, Sung Kang, Gal Gadot, Matt Schulze, Tego Calderon §i Don Omar pentru o curs[ nebun[ cu miz[ suprem[. De c`nd Brian §i Mia Toretto l-au ajutat pe Dom s[ evadeze, au trecut multe grani\e pentru a sc[pa de autorit[\i. Ascun§i acum `ntr-un col\ din Rio de Janeiro, cei trei trebuie s[ dea o ultim[ lovitur[ pentru a-§i putea rec[p[ta libertatea. ~§i adun[ echipa de pilo\i de elit[ §i s`nt con§tien\i c[ au o singur[ §ans[ pentru a fi liberi odat[ pentru totdeauna: s[-l `nfrunte pe omul de afaceri corupt care `i vrea mor\i. Dar acesta nu e singurul care `i v`neaz[. Agentul federal Luke Hobbs, un tip dur §i inflexibil, nu-§i rateaz[ niciodat[ \intele. C`nd prime§te misiunea s[ dea de urma lui Dom §i Brian, `§i adun[ echipa §i lanseaz[ artileria grea pentru a-i captura. Dar `§i va da seama cur`nd c[ e greu s[-i mai deosebe§ti pe cei buni de cei r[i. A§a c[ va fi nevoit s[ se bazeze numai §i numai pe instinctele sale pentru a-§i `ncol\i prada `nainte ca altcineva s[ o doboare `naintea lui.

NO STRINGS ATTACHED SUA (2010) Regia: Ivan Reitman Cu: Ashton Kutcher Comedie/Romantic/Dragoste Durata: 110 minute TIMI±- TIMI±OARA V- J: 16.00; 18.00; 20.00

ANOTHER YEAR Marea Britanie (2010) Regia: Mike Leigh Cu: Jim Broadbent, Lesley Manville Dram[/Comedie Durata: 129 minute STUDIO – TIMI±OARA L - Mi: 16.00, 18.00, 20.00

FAST AND FURIOUS 5 SUA (2011) Regia: Justin Lin Cu: Vin Diesel, Paul Walker Ac\iune/Crim[ Durata: 131 minute DACIA - ARAD V - Mi:14.00; 17.00, 20.00;J –11.00.

14 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (8 august – 8 septembrie) D’ARC MAL Malul Beg[i, sub Podul Mihai Viteazul Typopassage Timi§oara Expozi\ie de design grafic Expun: Sorina Vasilescu, Mihaela Popa, Alexe Popescu, Vasile Alin Adnan, HI VIsuelle Gestaltung (4 august – 1 octombrie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00; S: 11:00-15:00 Expozi\ie de sculptur[ „M[rturisire” Expune: Linda Saskia Menczel (11 august – 8 septembrie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie e pictur[ „S...” Expune: Patricia St]ng[ (18 iulie - 9 august / 22 august 15 septembrie ) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ „Arheologii industriale” Expue: Ioan Augustin Pop (24 iulie – 20 septembrie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 L-V: 9-18; S-D: 10-15 Expozi\ie de pictur[ “Timi§oara, ora§ul florilor” Expune: Eugen Valeriu Leia (1 septembrie - 30 septembrie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie colectiv[ “Tab[ra de crea\ie Rubin-Dubova” Expun: Alexandru Jakabhazi,

16 z www.24fun.ro

Ana-Maria Teodorescu, Camil Mihaescu, Cristian Sida, Diana Popovici, Gabriel Kelemen, Gopal Dagnogo, Horia Bojin, Manuela Marchi§, Sorin Bijan, Stefan C[l[r[§anu, ±tefania Becheanu, Tiberiu Giuc[, Victor Vulpe, Vlad Corban. (1 septembrie – 10 septembrie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad.


TIMI±OARA

H.W. Henze: Fraternité P. Ruzicka: Hölderlin Symphony G. Enescu: Simfonia nr. 5 în re major Sala Capitol (duminic[, 4 septembrie,ora 19.00)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151; L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 49990; Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia TNT Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340

ARAD

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Boc§a nr. 2) Tel: 0256 40 70 58

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro

FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii); Tel. 0356 442 770

TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum si cu o or[ `nainte de spectacol; Rezerv[ri: 0256 201291

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2; Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029; M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului CONCERT VOCAL-SIMFONIC Dirijor : Peter Ruzicka Dirijorul corului : Robert Daniel R[doia§ Program:

www.24fun.ro z

17


VINERI 02 SEPTEMBRIE CHEFURI CLUB 30 Girls Weekends Party; Ora: 21.00

LUNI 05 SEPTEMBRIE CHEFURI FACTORY PUB Movie Night; Ora: 22.00

DAOS Lo-Fly alternative party #8 Cu LeFonz; Ora: 22.00

HAPPY CLUB Romanian Disco; Party; Ora: 22.00

D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music by Georgia; Ora: 22.00

NO NAME I Love Retro Activ MC Space; Ora: 22.00

FACTORY PUB Concert live Afterparty cu DJ Westman Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party; Ora: 22.00 NO NAME Hey After the Ride; Ora: 23.00

S~MB{T{ 03 SEPTEMBRIE CHEFURI CLUB 30 Girls Weekends Party; Ora: 21.00 D’ARC CLUB Saturday Night Fever Music By Ax-l; Ora: 22.00 DAOS Concert Nocturn & Kultika Intrarea liber[; Ora: 22.00 FACTORY PUB Last Man Standing; Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party; Ora: 22.00

MAR|I 06 SEPTEMBRIE CHEFURI FACTORY PUB Concert live; Ora: 22.00 HAPPY CLUB Retro Night; Ora: 22.00

MIERCURI 07 SEPTEMBRIE CHEFURI FACTORY PUB Karaoke; Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party; Ora: 21.00

JOI 08 SEPTEMBRIE CHEFURI

DUMINIC{ 04 SEPTEMBRIE

D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l; Ora 22.00

CLASIC

FACTORY PUB Romanian Factory Night Ora: 22.00

FILARMONICA “BANATUL” Concert vocal-simfonic Sala Capitol; Ora: 19.00

CHEFURI FACTORY PUB R&B Party cu DJ AdeSte; Ora: 22.00

18 z www.24fun.ro

HAPPY CLUB Sear[ tematic[ Ora: 22.00 LEMON Sear[ s`rbeasc[ Ora: 21.00


www.24fun.ro z

19


BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Business English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format condensat, atractiv §i proasp[t

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

20 z www.24fun.ro


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344;

M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

www.24fun.ro z

21


MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5; Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33; Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii,

22 z www.24fun.ro

stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental

GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness

NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019

GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255

MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


CLUBURI AFTER SCHOOL

- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854,0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro

BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian

Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro

CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

PALESTRE Str. Livezilor 40A; Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA

www.bcscar.ro; office@bcscar.ro

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

24 z www.24fun.ro

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane.

Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis EUROHOTEL Str. Mehadia nr. 5, 300558 Timi§oara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: eurohotel@rdstm.ro Web: www.eurohotelsite.com PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91; Tel. 0256491166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

www.24fun.ro z

25


HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul ยงi masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor ยงi atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894

CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700

26 z www.24fun.ro

HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1; Tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Giroc Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant cu specific românesc §i italian. Meniul zilei: 10 lei Capacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i)

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

PAPRI Iulius Mall - Food Court Str. Demetriade 1 Tel: 0728 107 146 Papri-m[nânci ce vrei §i bei cu 13 lei Buc[t[rie ungureasc[ §i româneasc[ cu gust. PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

COCHET BALLROOM Str. Amici\iei, nr. 2, zona Calea Lipovei Tel. 0720 174 530 / 0735 321 545 www.cochettimisoara.ro Cea mai nou[ loca\ie din Timi§oara,destinat[ evenimentelor de salon, nun\i, botezuri, banchete, conferin\e §i nu numai. Capacitate sal[ 230 locuri.

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

www.24fun.ro z

27


RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00.

PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19, tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia, tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1, Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

28 z www.24fun.ro

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514

PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411

PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 Tel:0257284688 Orar zilnic 10.00-24.00

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131

KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122

TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750

LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911

VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

TIMI±OARA

CLUB 30 P-\a Victoriei 7, tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte live Disco party www.club30.ro

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte

activit[\i culturale. www.setuptm.ro D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

CLUB TAINE Rock & Jazz club

TEMNOS Pure Metal Str. Lascar Catargiu, nr. 2A Tel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 - Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123

TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless.

HAZARD B-dul Revolu\iei 33

VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

BRONX BAR Str Unirii. Non stop.

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864 MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

30 z www.24fun.ro

VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 270 02 - 08 septembrie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you