Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL V NR. 258

GRATUIT

32 DE PAGINI

10 - 16 IUNIE 2011


S UMAR

10 - 16 iunie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 11 12

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 13 14 16 18

cursuri 19 frumuse\e, s[n[tate 20 minifun 22 auto 23 turism 24 restaurante 27 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

~mbl`nzitorul de dinozauri de Robert ±erban C`nd `nc[ nu mergea prea bine `n picioare, Mihai Vr`nceanu s-a dat `n v`nt dup[ ma§ini: la un an §i jum[tate, deja recuno§tea din prima modelul vechi de Volkswagen. Cum trecea pe strad[ c`te-un astfel de VW, b[ie\elul striga: “Bu-bu, bu-bu”! De la buburuz[, nu de la broscu\[. Peugeot-urile erau U, de la leu. Un alt strig[t, Bushi!, `l d[dea trecea c`te-un Mitsubishi. La doi ani §tia toate ma§inile. ±i le recuno§tea dup[ forma caroseriei, nu dup[ semnul din frunte! Acas[, o uria§[ parcare se extindea de la o s[pt[m`n[ la alta, cu noi §i noi ma§ini. De juc[rie. Dar pasiunea pentru autovehicule a fost `nlocuit[ de o alta: pentru dinozauri. C`nd s-a f[cut b[iat mare, adic[ pe

la trei ani §i §ase luni, a dat cu ochii de “T-rex express” (Dinosaur Train), un film de desene animate care l-a fascinat. Rapid a reu§it s[ recunoasc[ o mul\ime de specii de dinozauri. Mih[i\[ – cum e alintat – a `nv[\at, din acela§i „Dinosaur Train”, alfabetul dinozaurilor. ~l §tie de la A la Z: A – Apatosaurus, B – Brachiosaurus, C – Corythosaurus… A\i obosit? Bine, s[rim: X – Xenotarsosaurus, Y – Yangchuanosaurus, Z – Zigongosaurus. Paleontologul de patru ani§ori §tie acest alfabet cu ochii `nchi§i §i poate pronun\a perfect nume §i mai dificile ale vertebratelor ap[rute pe Terra acum 200 de milioane de ani: Quetzalcuatlus, Archaeopteryx, Parasaurolophus, Metriacanthosaurus.

E at`t de pasionat, `nc`t poate indica micile diferen\e care deosebesc specii foarte asem[n[toare `ntre ele. Astfel, micul paleontolog a g[sit §i o gre§eal[ `n ilustra\iile din cartea „Muzeul de dinozauri”, unde aceea§i poz[ a unui Triceratops ap[rea pe o alt[ pagin[ ca fiind Torosaurus. Camera sa arat[ ca un Jurasik Park, `nc`t `\i trebuie curaj ca s[ p[trunzi `n ea. Dac[ e§ti urm[rit, te po\i arunca `ntr-una dintre sutele de ma§inu\e ce stau parcate §i demarezi `n tromb[! Pasiunea lui Mihai are §i neajunsuri. ~ntr-o diminea\[, s-a trezit pl`ng`nd §i i-a spus mamei sale: „M-am speriat, am visat cu un Parasaurolophus!” §i neajunsuri. robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: Monica Secea Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Am trecut pe MAC Mihai Dobrovolschi Vrei s[ §tii de ce?

4 z www.24fun.ro

Acum trei minute eram rigid convins c[ o s[ scriu o m[rturisire. C[ am \inut prea mult `n mine prea multe p[reri despre prea mul\i oameni care, d`ndu-§i sau ned`ndu-§i seama, fac prea mult r[u `n jurul lor. Dup[ o scurt[ trecere `n revist[ a ceea ce a§ fi avut de scris mi-am dat `ns[ seama c[ imunitatea declara\iilor se opre§te la politic[ §i c[ mi-a§ fi f[cut mult r[u spun`ndu-le `n fa\a respectivilor motivele meschine §i, pentru ei, ru§inoase pentru care fac gesturi at`t de plictisitorgrandioase. ~n definitiv nu s`nt nici copiii §i nici prietenii mei §i, deci, mi se pare mai util[ sinceritatea fa\[ de mine de a `mi urm[ri interesele dec`t cea fa\[ de ei de a le spune adev[rul. Nu po\i salva pe toat[ lumea. ~ntorc`ndu-m[ la calculator m-am trezit fa\[-n fa\[ cu el, f[r[ nicio idee. ±i am realizat c[ despre el, care nu ma tr[deaz[, care nu se preface, n-am scris un cuv`nt. Da, dragilor, s[pt[m`na trecut[ am mu§cat din m[r. Am trecut pe Apple. Trec`nd peste editarea video care e o joac[ `n acuarele, asta fiind §i argumentul `ntoarcerii armelor, \in s[ v[ spun c[ motivele pentru care m[ felicit pentru schimbare `mi scap[ misterios. Ar putea fi pad-ul, dar `ncepuser[ s[-l imite §i c`teva laptop-uri pe Windows. Ar putea fi display-ul, dar nu e deosebit. Ar putea fi icon-urile de zah[r, m[rul luminat sau `nc[rc[torul magnetic. Ar putea fi toate §i totusi, dac[ le iau pe r`nd, niciunul nu e at`t de diferit. Dar, ca pasiunea pentru o femeie, sim\i nevoia s[ fii mereu cu MacBook-ul. S[ ai tot `n el. S[-l ai mereu cu tine. Nu m[ `n\elege\i gre§it, nu am promis nimic, nim[nui. ±i, din cauza iPhoneului, care nu-mi place de nicio culoare, am evitat at`t de mult tab[ra m[rului, am vorbit at`t de ur`t de ea, `nc`t ce scriu acum are valoare de mea culpa. Dar simt c[ este `nceputul unei minunate prietenii, `ntre mine §i un mac de siguran\[. www.dobro.ro


cine, unde, c`nd ~ntotdeauna vecin[t[\ile infrastucturilor rutiere s`nt valoroase. Pe §oseaua Moravi\a-Timi§oara, dinspre localitatea ±ag, la nici zece kilometri de ora§, s-au ridicat depozite, fabrici, magazine de tip supermarket. Imediat dup[ revolu\ie cei care au primit p[m`nt la marginea §oselei au fost, ori vechii proprietari – babe §i mo§i care nu prea §tiau pe ce lume tr[iesc c[rora li s-a p[strat `nc[ viu reflexul propriet[\ii – ori liota de `nv`rti\i proveni\i majoritatea din fostele prim[rii, de pe la partid §i de la b[ie\ii cu ochi alba§tri. To\i ace§tia s-au pricept s[ pun[ m`na, sa se `nv`rteasc[ pe la prietenii avoca\i, pe la prietenii notari, pe la fo§tii §i actualii primari. S-au `mpropriet[rit cu s`rg §i h[rnicie, pe urm[ au v`ndut terenul “de la §osea” `ntreprinz[torilor veni\i `n num[r tot

6 z www.24fun.ro

Terenul “de la §osea” Daniel Vighi Ieri §i azi mai mare – §i `n Timi§oara ace§tia s-au ivit devreme. Oferte de acest fel se petreceau tot pe aci, pe drumul dintre ±ag §i Timi§oara, `n urm[ cu 155 de ani pe c`nd “Fabrica de ma§ini agricole Theophil Weisse” c[uta “spre arendare un teren de 1500-2000 iug[re situat pe l`ng[ una din c[ile ferate sau l`ng[ Canalul Bega” (fi§a 3721). Vecin[t[\ile au uneori iz de tablou idilic, din acela pe care `l puteam vedea at`rnat deasupra

cuptorului babei nem\oaice a colegului de liceu Han\i Breier cu un tirolez printre arborii unei p[duri falnice. A§a §i `n cutare anun\ publicitar din acela§i an, acum un veac §i jum[tate, c`nd, adic[, l`ng[ “Canalul de plut[rit se vinde casa cu nr. 1157 liber, loc minunat cu gr[din[ de legume §i vie. ~n Tmsw. Hg.1856;207” (fi§a 3584).

www.danielvighi.ro


happy trend Se `nt`mpl[ de multe ori s[ dau de persoane din ce `n ce mai mici. ±i nu fac referire la `n[l\ime, ci la dezvoltarea l[untric[, la puterea spiritului, `n\elegerii, aprecierii, r[bd[rii. Dac[ mai adaug §i `n\elepciunea la aceast[ `n§iruire de daruri, ai s[ m[ recomanzi ca §i preten\ioas[. Lucrurile stau `n felul urm[tor: oamenii se ocup[ rar de sufletul lor, uit[ s[ mai ude ce au plantat, `n timp, pe terenul a§tept[rilor de sine, c`ndva fertil. ±i aici vorbesc despre cei care au fost c`ndva §i nu mai s`nt, s-au metamorfozat peste ani: ori au fost lua\i de ale vie\ii valuri §i s-au pierdut `n goana dup[ bani §i alte tenta\ii, ori au suferit de entuziasm de moment §i artificiile de senza\ii s-au pierdut odat[ cu emo\iile, sau chiar aparen\ele au machiat, atunci,

8 z www.24fun.ro

Ajutor, dispar oameni! Diana Petru\ ce-i de f[cut? at`t de strident eviden\ele, `nc`t cei din jur i-au luat drept veritabili, chiar dac[ nu era cazul. Se pare c[ o cauz[ a acestor transform[ri ar putea fi faptul c[ lumea acord[ din ce `n ce mai pu\in timp devenirii §i des[v`r§irii interioare. S`nt destui cei care se epuizeaz[ `n c`mpul muncii, `nc`t rateaz[ toate ocaziile de a-§i l[rgi orizonturile intrinsece, dezvolt[ viziuni limitate asupra bucuriei, nu mai surprind frumosul din lucrurile

m[runte, ci tr[iesc cu senza\ia satisfac\iei depline, derivat[ din superficialul p[truns at`t de ad`nc `n prezent, rezultat ba din cump[rarea de haine §i machiaje pentru eliberarea de frustrari, `n cazul femeilor, ba din cea a gadget-urilor, `n cazul b[rba\ilor.

dianapetrut.wordpress.com


monteme ~n cazul `n care nu a\i fost plecat din Rom]nia `n ultima jum[tate de an e foarte probabil s[ fi auzit undeva „F[r[ num[r/f[r[ numere/doar cu litere/scriu versuri/de parc[ s`nt la admitere“. Unu §i Junkyard, membrii trupei ROA au scos pe tapet §i un disc de debut, un material care reu§e§te s[ `mpace `ntr-un mod elegant tab[ra celor avizi de pop §i texte u§urele cu aceea care aprecieaz[ subtilit[\ile beat-urilor din categoria dubstep, dnb, breakbeat §i alte bun[t[\uri incluse `n aceast[ familie electronic[. Printre cele 17 piese de sine st[t[toare ale discului se reg[sesc at`t texte `n englez[ c`t §i `n rom]n[, ponderea acestora din urm[ fiind `ns[ mai mare. Atunci c`nd s`nt scrise „cu cap” versurile rom]ne§ti pot fi de efect. Sincer, traducerea cu „In the morning, bing bong/ we

10 z www.24fun.ro

Turn on the talk show/ Invitatul e un bou Zoltan Varga Scriu versuri, de parc[ s`nt la admitere play our favourite song/Cuz we like it, we like it, we like it, like it, like it“ completat[ de „No Numbers/just capital letters/ Put dem lyrics on di paper“ e de domeniul lui Fernandel. S[ mai zic[ cineva c[ limba noastr[ nu e frumoas[. Dincolo de textele §ugube\e, albumul celor de la ROA are un aer modern iar „Disco Bar“ sun[ oarecum chiar a MGMT. Mi§to e ironia fin[ din „O na\iune de emsii“: „Get up stand up come on put your hands up/trei lulele trei surcele §-am f[cut un dance- hop/

pl`nge radioul de at`ta fericire/toata Rom]nia `n supradoz[ de iubire/Turn on the talk show invitatul e un bou/ moderatoarea e pe pastile din nou/ Sit down perfect halucina\ii `n direct/ Breaking news: s-a furat luna de pe traiect“. Alte buc[\i de excep\ie ar fi Electronique simpatique, Malfunction §i Aripi `n v`nt. Una pesta alta: p[r\ile bune le eclipseaz[ pe cele mai pu\in reu§ite iar albumul de debut ROA promite.


blog de h`rtie Unul oltean §i-unul ardelean Corina S[ftescu Din str[fundurile bipolarit[\ii mele...

Eu am o teorie conform c[reia bipolaritatea mea se explic[ prin faptul c[ func\ionez pe baza a dou[ influen\e mari, late §i complementare. Cam ca `ngera§ul §i dr[cu§orul din desenele animate, eu am un fel de spiridu§ al g`ndurilor oltean §i-unul ardelean care-mi determin[ starea de spirit, pentru c[ eu nu m[ prea raportez la ce se petrece `n exterior, ci mai degrab[ m[ ghidez `n func\ie de tumulturile mele interioare. S[ v[ povestesc. Eu s`nt un om nesigur. De sine §i implicit de reac\iile pe care le pot declan§a `n oameni. ±i cum orice frustrare §i temere devine pretext de proces creativ, eu `ncep §i fac scenarii. De cele mai multe ori sumbre. ±i dau na§tere unui prim g`nd, care de obicei `ncepe cu “Dar dac[…?” G`ndul [la cre§te, cre§te, se amplific[, ipoteticul din spatele lui dispare §i se transform[ `n certitudine. Ei bine, acel g`nd e oltena§. C[ci se `nfoaie repede, se precipit[, se pripe§te §i ajunge la concluzii f[r[ ezitare §i f[r[ s[ cear[ confirmare. Iar apoi m[ bosumfu toat[ §i pic `ntr-o stare depresiv[ din care nu m[ mai poate salva dec`t tot un g`nd, geam[nul ardelean al oltena§ului. El e mai ra\ional §i nu ezit[ s[ a§tepte §i s[ rumege. Se propte§te cu ciomagul `n realitate, o `ntoarce pe toate fa\etele, respir[ ad`nc §i apoi `§i ia un r[gaz. Sau dou[. Sau oric`te are nevoie. Iar apoi cuget[. ±i iar cuget[, p`n[ c`nd m[ lini§tesc de tot §i v[d cu ochi mult mai limpezi lucrurile §i oamenii din jurul meu. No §i-a§a, v[ spusei povestea mea! www.corinasaftescu.com

www.24fun.ro www.24fun.ro z z11 11


videodrom Videocra\ia

Lucian Mircu Ajunge s[ ajungi la televizor “F[r[ televiziune nu po\i s[ faci nimic” zice produc[torul Lele Mora. Dar dac[ §tii s[ manevrezi mediul `n favoarea ta po\i s[ faci TOTUL. Faima televiziv[ se monetizeaz[. Ca §i cum ai juca Conquiztador pe bani §i influen\[ real[. Si to\i vor sa joace jocul `n Italia oglindit[ de documentarul Videocracy (2009). De la faimosul paparazzo Corona p`n[ la Pre§edintele \[rii, deloc `ntampl[tor, patronul celui mai mare trust media din Italia. Impactul lui Berlusconi (care de cur`nd ne-a vizitat \ara) se `ntinde dincolo de politic[, p`n[ la fantasmele intime ale na\iunii. Un regizor de emisie poveste§te cum chiar §i velinele (“bebelu§ele” care anim[ audien\a prin dansuri lascive) s`nt alese `n func\ie de idealul feminin al lui “il presidente”. Practic, a modelat Italia dup[ chipul §i fanteziile sale. Puterea, sexul §i televiziunea s`nt totuna. Iar dac[ ajungi la TV le ai pe toate (basta aparire). Oamenii se `mpart `ntre cei “care apar” la tv §i restul lumii. Daca a§ spune

12 z www.24fun.ro

c[ Videocracy arat[ cum se conduce poporul cu televizorul ar fi prea pu\in. Erik Gandini (regizor suedez de origine italiana) prezint[ istoria “revolu\iei culturale a s`nilor dezgoli\i”. Procesul de reeducare a Omului Nou. Iat[-l `n toat[ splendoarea pe homo televisiensis, bine sp[lat pe creier. Gandini are curajul unei investiga\ii lucide care uneori atinge suprarealismul, a§a cum se `nt`mpl[ la preselec\ia “velinelor”. Urm[rind Videocracy (pentru s[n[tatea voastr[ v[ rog s[-l urm[ri\i) n-ai cum s[ nu tragi analogii cu dezm[\ul tv de la noi.

marele-ecran.blogspot.com


10 - 16 iunie 2011

PRIEST: R{ZBUN{TORUL

LEG{TURI DE S~NGE

VIA|A MEA SEXUAL{

Dup[ secole de lupte cr`ncene, omenirea a reu§it s[ `nving[ hoardele de vampiri, care reprezentau cel mai temut du§man al s[u. Pu\inii vampiri care au mai r[mas au fost `nchi§i `n rezerva\ii, departe de oameni, care la r`ndul lor s-au refugiat `n fort[re\e `nconjurate cu ziduri `nalte, sub protec\ia §i conducerea bisericii. Preo\ii, antrena\i pentru luptele s`ngeroase `mpotriva vampirilor, au sf`r§it prin a fi izola\i, purt`nd tatuaje distinctive §i fiind evita\i de semenii lor. C`nd se zvone§te c[ a avut loc un nou atac al vampirilor, soldat cu r[pirea unei tinere de 18 ani, care locuia la marginea a§ez[rii, Preotul, un veteran al r[zboaielor cu vampirii, `i roag[ pe monseniorii ce conduceau ora§ul s[-i permit[ s[ porneasc[ `n c[utarea ostatecei, care era chiar nepoata sa. C`nd ace§tia refuz[, el se vede nevoit s[-§i `ncalce jur[mintele si ordinele monseniorilor, pornind `n c[utarea fetei pe care vrea s-o salveze de robia vampirilor.

La fel ca `n multe alte §coli, Oskar, un b[iat de 12 ani, este batjocorit `n fiecare zi de c[tre colegi. Devine singuratic, ocup`ndu-§i timpul liber cu cititul §i decupatul articolelor despre crime din ziare. ~ntr-o sear[, fiind singur afar[ `§i imagineaz[ cum `§i `njunghie colegii ce `l batjocoresc d`nd cu cu\itul `ntr-un copac. Dar, c`nd se `ntoarce `n spatele lui se afl[ o fat[ de v`rsta lui (aparent) ce `l prive§te. Oskar §i Eli `ncep s[ se `mprieteneasc[ f[r[ ca b[iatul s[ cunoasc[ adev[rul despre ea. Eli este vampir §i s-a mutat de cur`nd `n cl[direa `n care locuie§te §i Oskar, `mpreun[ cu un b[rbat mai `n v`rst[ care are grij[ de ea. Acesta omoar[ oamenii `n locul fe\ei §i le colecteaz[ s`ngele `ntrun vas pentru c[ “boala” s[ nu se r[sp`ndeasc[. B[tr`nul `ncepe s[ nu mai fac[ fa\[ §i d[ de c`teva ori gre§. ~n cele din urm[ fata trebuie s[ se descurce singur[ trebuind s[ aleag[ `ntre a supravie\ui sau a fi prieten[ cu Oskar.

„Via\a mea sexual[” este povestea unei femei tinere, Dorina, care lucreaz[ `ntr-un sex-shop din Bucure§ti. A nimerit aici din `nt`mplare, dup[ ce a fost obligat[ s[-§i `ntrerup[ studiile pentru a-§i `ngriji p[rin\ii. ~ntre timp, femeia se `ndr[goste§te de un b[rbat §i r[m`ne `ns[rcinat[. Nu accept[ s[ fac[ avort §i na§te un b[ie\el pe care se chinuie s[-l creasc[ singur[, `mp[r\indu-§i timpul `ntre serviciu §i cas[. Datorit[ slujbei ei, toat[ lumea o consider[ altceva dec`t ceea ce este – o femeie fragil[ §i nefericit[, nevoit[ s[ duc[ o via\[ pe care nu o merit[ §i pentru care nu e preg[tit[. Vecinele o b`rfesc, propriul tat[ o detest[, iar la slujb[, evenimentele se aglomereaz[: patronul hot[r[§te, brusc, s[ prelungeasc[ programul p`n[ la ora 6 diminea\a; colega ei, Angela, se confrunt[ cu o problem[ personal[ foarte grav[; un client `ncepe s[-i fac[ asiduu curte iar tovar[§ul ei de tur[ aproape `nnebune§te din cauza programului de noapte.

PRIEST SUA (2011) Regia: Scott Charles Stewart Cu: Paul Bettany, Maggie Q Ac\iune/Horror/Thriller Durata: 87 minute TIMI± – TIMI±OARA V – Mi: 16.00, 18.00, 20.00

LET THE RIGHT ONE IN Suedia (2008) Regia: Tomas Alfredson Cu: Per Ragnar, Kare Hedebrant Dram[/Horror/Romantic Durata: 140 minute STUDIO – TIMI±OARA L – Mi: 16.00, 18.00, 20.00

VIA|A MEA SEXUAL{ Rom]nia (2011) Regia: Cornel George Popa Cu: Cristina Florea Dram[ Durata: 94 minute STUDIO – TIMI±OARA L – Mi: 16.00, 18.00, 20.00

www.24fun.ro z

13


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de caricatur[ „Strada Speran\ei, Nr. 1” Expun: Traian Abruda, Radu Cle\iu, Radu Stoica §i Liviu Curtuzan (1 iunie – 28 iunie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. C.D. Loga 46; Tel: 0256 490 544 Expozi\ie colectiv[ „Portretul de la clasic la era digital[” Expun: Alex Baciu, Oana Furca, Lorena Garoiu, Barbara Szal, Tomasz Rolniak, Maciek Wieczerzak, Laureen Topalian §i Alicja Stankiewicz (6 iunie – 19 iunie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00; S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ „Matrice” Expune: Matei Ga§par (2 iunie – 15 iunie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de pictur[ „De la opacitate la transparen\[ ” Expune: Dana Acea (9 mai – 9 iunie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ §i sculptur[ „E§ecul sf`r§itului lumii” Expune: Dumitru Gorzo (21 mai – 21 iunie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie de pictur[ „Linie.pat[” Expune: Cristi Ferkel (18 mai – 15 iunie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie de fotografie „Norigramme” Expune: Diet Sayler (20 mai – 30 iunie) Expozi\ia de pictur[ „Naturi Statice Germane §i Austriece” Din Colec/ia Muzeului Na/ional Brukenthal Sibiu. (14 mai – 21 august)

14 z www.24fun.ro

Expozi\ie de pictur[ Expune: Nicolae Tonitza Expozi\ia con\ine peste 80 de lucr[ri (grafic[ §i pictur[) semnate de marele maestru rom]n . (8 iunie – 31 iulie) Expozi\ie de pictur[ „P[m`nt+Construc\ie” Expune: Dacian Andoni (8 iunie – 30 iunie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 49990; Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON IAT{ FEMEIA PE CARE O IUBESC De: Camil Petrescu Un spectacol de: Mihaela Lichiardopol Sala Mare (vineri, 10 iunie, ora 19.00) IAACOVI ±I LEIDENTAL De: Hanoch Levin Un spectacol de: Mihaela Lichiardopol Studio 5 (s`mb[t[, 11 iunie, ora 19.00 joi, 16 iunie, ora 19.00) SWITCH De: Pál Frenák Un spectacol de: Pal Frenack Sala 2 (miercuri, 15 iunie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2; Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029; M: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro

DON CARLOS De: Friedrich Schiller Regia: Alexander Hausvater Sala Teatrului German (vineri, 10 iunie, ora 19.00 s`mb[t[, 11 iunie, ora 19.00) C~NT{REA|A CHEAL{ -ultima reprezenta\ieDe Eugène Ionesco Regia: Alexandru Dabija Sala Teatrului German (luni, 6 iunie, ora 20.00)

16 z www.24fun.ro

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro VOIEVODUL |IGANILOR Operet[ `n trei acte Muzica: Johann Strauss Libretul: Ignaz Schnitzer Corul, orchestra si ansamblul de balet ale Operei Na\ionale Rom] ne Timi§oara (duminic[, 12 iunie, ora 19.00) VISUL UNEI NOP|I DE VAR{ Dup[ William Shakespeare Spectacol cu copii pentru copii Muzica: F. Mendelssohn, F. Chopin, C. Debussy, L.v. Beethoven (luni, 13 iunie, ora 20.00) COPPELIA Muzica: Leo Delibes. Spectacol sus\inut de elevii Studioului de Dans prof. Hellen Ganser. (miercuri, 15 iunie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum si cu o or[ `nainte de spectacol; Rezerv[ri: 0256 201291

francez Pierre Rabhi (joi,16 iunie, ora18)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului AVANCRONIC{ DE CONCERT Piotr Ilici Ceaikovski : Concertul nr.1 `n si bemol minor, op.23, pentru pian §i orchestr[ Robert Schumann: Carnaval op.9 Dirijor: Valentin Doni (vineri, 10 iunie, ora 19.00) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy 7 FESTIVALUL STREET DELIVERY Graffiti, beat box, lecturi publice, concerte de muzic[ electronic[, b[taie cu ap[ §i ateliere pentru copii. (s`mb[t[, 11 iunie, ora 10.30 duminic[, 12 iunie, ora 10.30)

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Boc§a nr. 2) Tel: 0256 40 70 58 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii); Tel. 0356 442 770

ARAD ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151; L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544 P{M~NTUL ±I UMANISMUL Conferin\[ ~nt`lnire excep\ional[ cu scriitorul, g`nditorul §i agro-ecologistul

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TILLSONBURG De: Malachy McKenna Regia: Jimmy Fay Sala Studio (s`mb[t[, 11 iunie, ora 19.00) O NOAPTE FURTUNOAS{ De: I. L. Caragiale Regia: Sorin Militaru Sala Mare (duminic[, 12 iunie, ora 19.00)


www.24fun.ro z

17


VINERI 10 IUNIE CLASIC FILARMONICA BANATULUI Avancronic[ de concert; Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Don Carlos Sala Teatrului German; Ora: 19.00 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iat[ femeia pe care o iubesc Sala Mare; Ora: 19.00

DAOS CLUB God Vibrations 13 K-Lu/Newgotti / Pugsley/ Se & Saga ; Ora: 22.00 D’ARC CLUB Saturday Night Fever Music By Ax-l; Ora: 22.00

TEATRUL GERMAN DE STAT C`nt[rea\a cheal[ Sala Teatrului German; Ora: 19.00

CHEFURI FACTORY PUB Stand-up Comedy Intrarea 10 lei; Ora: 22.00

TAINE Seara Folk Muzic[ Live Ora: 22.00

JOI 16 IUNIE

D’ARC PE MAL NightLong sub Pod Ora: 22.00

HAPPY CLUB Romanian Disco Party Ora: 22.00

FACTORY PUB Concert Reggae Megga-Dillah Intrare liber[; Ora: 22.00

NO NAME I Love Retro Activ MC Space; Ora: 22.00

CLASIC CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Pam`ntul §i Umanismul; Ora: 18.00

CHEFURI

HAPPY CLUB Party; Ora: 22.00

CLUB 30 Oldies but Goldies Party; Ora: 21.00

PIA|A UNIRII Concert Phoenix; Ora: 20.45

MAR|I 14 MAI

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iaacovi §i Leidenthal Studio 5; Ora: 19.00

DAOS Gods Of Rock Night Party ; Ora: 21.00

SETUP Lansare album Deliric1, Concert CTC; Intrarea 10 lei; Ora: 23.00

CHEFURI

CHEFURI

D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music by Georgia; Ora: 22.00

TAINE Party; Ora: 22.00

FACTORY PUB Concert Live Pop-Rock - Cover Project Kraft; Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party; Ora: 22.00

YOUTOPIA Mistique Night; Ora: 23.00

NO NAME Hey After the Ride; Ora: 23.00

DUMINIC{ 12 IUNIE

PIA|A UNIRII Concert Cargo; Ora: 21.00

CLASIC

TAINE Party; Ora: 22.00

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Voievodul \iganilor; Ora: 19:00

CHEFURI

S~MB{T{ 11 IUNIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Don Carlos Sala Teatrului German; Ora: 19.00 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iaacovi §i Leidenthal Studio 5; Ora: 19.00

FACTORY PUB Movie Night; Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE Lazy Sundays Ora: 18.00

LUNI 13 IUNIE

DAOS CLUB VIRGULA TOUR Concert Alternosfera Intrarea 15 lei Ora: 20.00 FACTORY PUB Only Dance Night; Ora: 22.00 HAPPY CLUB Retro Night; Ora: 22.00 YOUTOPIA Student Night; Ora: 23.00

MIERCURI 15 IUNIE CLASIC OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Coppelia Ora: 19:00 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Switch Sala 2 Ora: 19.00

CHEFURI

CHEFURI

CLASIC

FACTORY PUB Karaoke Night Ora: 22.00

CLUB 30 Oldies but Goldies Party; Ora: 22.00

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Visul unei nop\i de var[; Ora: 19:00

HAPPY CLUB Party Ora: 21.00

18 z www.24fun.ro

D’ARC CLUB We Love Thursdays Music By Ax-l; Ora 22.00 FACTORY PUB Sear[ s`rbeasc[; Ora: 22.00 HAPPY CLUB Sear[ tematic[ Ora: 22.00 LEMON Sear[ s`rbeasc[ Ora: 21.00 VAN GRAPH K FE The Beat Conductor Ora: 21.00 YOUTOPIA Student Guest Night Ora: 22.00


individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Busniness English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774

Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

www.24fun.ro z

19


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

20 z www.24fun.ro

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344;

M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00


MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5; Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33; Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii,

stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness

NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019

GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255

VERSOLIS Str. 1 Decembrie; tel. 0257280085

SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga

www.24fun.ro z

21


CLUBURI AFTER SCHOOL

BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro

22 z www.24fun.ro

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1

Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558,

0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro; office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP FAN TAXI Cel mai ieftin taxi Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, Mobil: 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis

24 z www.24fun.ro

PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktail- uri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163


www.24fun.ro z

25


CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

26 z www.24fun.ro

HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[

Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276 RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

www.24fun.ro z

27


CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611 PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1,Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19,tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia,tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918

28 z www.24fun.ro

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja

LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750


TIMI±OARA

CLUB 30 P-\a Victoriei 7, tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte live Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. JAZZ OFFICE “Jazz is back in town” Coffee&Lounge The Best of Live Jazz and Snacks. Str. Traian Doda, nr. 1 (l`ng[ Tribunal) tel. 0744 888 345 jazzofficetm@yahoo.com Orar: L - S: 07.30 - 24.00

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale.

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123

www.setuptm.ro The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

Luni-Vineri 10:30 – 19:30 S`mb[t[ 10:30 - 14: 30 ~nchis: Duminic[ §i `n s[rb[torile cu cruce ro§ie D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CASA NERA Str. N. P[ulescu nr. 2, Timi§oara tel.: 0356/46.89.90 www.casanera.ro Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ Deschis:

30 z www.24fun.ro

a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1

CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 258 10 - 16 iunie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

24Fun Timisoara si Arad, nr. 258 10 - 16 iunie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

Advertisement