Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

ANUL V NR. 256

GRATUIT

32 DE PAGINI

27 MAI - 02 IUNIE 2011


S UMAR

27 mai - 02 iunie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 11 12

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 13 14 16 17

cursuri 19 frumuse\e, s[n[tate 20 minifun 22 auto 23 turism 24 restaurante 27 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

~n arta timi§orean[ se poart[… Socolari de Robert ±erban Se zice c[ timi§orenii dau ghes s[ aib[ o c[su\[ la sat cam de c`nd Mircea Baniciu a pus pe muzic[ „Vara la \ar[”, a lui Top`rceanu. De cum d[ iarba, doamne §i domni, `mbr[ca\i fistichiu sau casual, fredoneaz[ hitul: „Locuin\a mea de var[/ E la \ar[….” O a§ezare din Cara§-Severin a magnetizat, `ns[, arti§tii Timi§oarei. Pictori, graficieni, scriitori, sculptori, muzicieni, fotografi n-au rezistat farmecelor satului Socolari, situat la 120 de kilometri distan\[. Artistul vizual ±tefan Iosif Ta§i este printre primii „desc[leca\i” acolo. „Am ajuns `n Oravi\a, prin ‘91, m-am plimbat prin `mprejurimi §i am trecut, `nt`mpl[tor, unul dintre dealuri. Am nimerit `ntr-o a§ezare `n care nicio

cas[ nu sem[na cu alta, foarte multe p[r[site, dar fiecare unic[ `n felul ei. Am tot vizitat satul, iar `n 1998 n-am mai stat pe g`nduri: cu o mie de dolari am luat una dintre acele case.” Dac[ la `nceput Ta§i venea doar vara la noua lui proprietate, de c`\iva ani s-a stabilit aici. Are telefon, internet, televizor, c`ine, atelier, deal `mp[durit. Scriitorul Ilie Chelariu §i-a luat §i el cas[ la Socolari, de vreo §ase ani. „Nu-mi mai place Timi§oara, n-o mai recunosc. Corsoul nu se mai vede din cauza teraselor care-l obtureaz[. Vin cu pl[cere la Socolari, zona e superb[: Cheile Nerei, Ochiul Beiului, Anina, Potoc, pove§ti cu duiumul…”. Pictorul Cristian Sida descinde, din c`nd `n

c`nd, `n sat. ~i este oaspete confratelui Gheorghe Fikl. Gyuri – cum `l apeleaz[ amicii – n-a putut s[-§i lepede, nici la \ar[, pielea mondenit[\ii. ±i-a construit `n curte o scen[, §i-a adus pianul, chitara, instala\ia audio §i d[ concerte. „Am mai mul\i spectatori la Socolari dec`t la Timi§oara”, z`mbe§te picto-muzicianul. „Pentru mine e important s[ am de unde s[ plec §i unde s[ m[ `ntorc. ±i acum am! Auzi, te §tii cu Mircea Baniciu? A§ vrea s[-l invit s[ d[m un concert la Socolari…”

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: Monica Secea Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass MeTV Mihai Dobrovolschi M[ v[d! M[ v[d!

E o dedublare ciudat[ atunci c`nd te ui\i la tine, la televizor. Pentru ceilal\i e§ti acolo, dar pentru tine e§ti §i aici. Oamenii te judec[, te evalueaz[ §i aici §i acolo. Practic, ce-am sim\it eu privindu-m[ pe ecran este o dublare a emo\iilor. ~ntr-un fel, eram nou, pe ecran. Am mai f[cut emisiuni, chiar zilnice, la televizor. Dar atunci era un fel de „uite ce pot s[ fac!”. Eram un pu§ti r[sf[\at §i teribilist, care `ncearc[ s[-§i arate sie§i c[, odat[ plecat deacas[, poate face orice §i, mai mult dec`t at`t, o face `n v[zul unor milioane de oameni. Acum e altfel. „Uite ce pot s[ fac” se transform[ tot mai sigur `n „uite ce §tiu s[ fac”. Nu-mi mai trebuie guri c[zute de uimire pentru c[ am `ndr[znit ne`ndr[znitul. Nu mai vreau admira\ia celor care m[ apreciau c[ fac nef[cutul. E prea simplu. Acum vreau s[ m[ joc. Pur §i simplu. S[ fac ce s-a mai f[cut §i s-o fac at`t de bine c[ eu `nsumi s[ cad `n admira\ie. S[ fac ce nu s-a mai facut dar cu at`ta naturale\e ca nim[nui n-o s[ i se par[ o premier[. S[ fiu, `n sf`r§it, destul de matur ca s[ creez copil[re§te. „Eu s`nt tu `n alt[ form[” g`ndesc hindu§ii. C`nd poate fi mai adev[rat dec`t atunci c`nd te vezi, cu tot cu g`nduri §i emo\ii, pe un canal tv? ±i dac[ `mi place de mine acolo, nu mai am nevoie de aprecierea nim[nui, pentru c[ am mare `ncredere `n gusturile mele. ±i dac[ am intrat acolo, e ca §i cum a§ fi intrat `n re\ea. E ca un Matrix invers. Eu intru din lume `n vis. ±i peste toate astea mai am §i norocul s[ fiu `n propriul rol. Deci ce fac? M[ joc. www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


cine, unde, c`nd Ascult pe you tube pe Victoria de Los Angeles interpret`nd Ernani cu o voce din perioada c`nd domnul profesor Petru Klekner de la liceul fost minorit ne `ndemna s[ intr[m `n cor ca s[ ne prezent[m la concursul de „corale pe liceu, faza jude\ean[ din Festivalul artei §i crea\iei socialiste C`ntarea Rom]niei” cu fragmentul Ernani, Ernani involami. Stau pleo§tit dinaintea frumuse\ii nep[m`ntene a vocii lui Mattia Battistini `n ErnaniO sommo Carlo, crea\ia de neuitat a nepieritorului Verdi, Ernani, act III. Binecuv`ntate fie vocile de care ne b[team joc prin birturile or[§elului nostru c`nd `l luam la b[ute pe b[tr`nul dasc[l `ntr-ale lui Ernani §i mi \i-l `mb[tam cri\[. Vremuri greu de uitat! Tr[geam spre cas[ pe dom’ profesor Klekner care o luase tare pe ulei la ziua

6 z www.24fun.ro

O amintire din copil[rie Daniel Vighi ~n ritm de org[ unui coleg de clas[, ne aflam atunci `ntr-a un’§’pea, la uman[, unde se adunaser[ to\i golanii, to\i neputincio§ii `ntr-ale `nv[\[rii, in§i f[r[ viitor, cu perspective minime de a intra la facultate. Ne cl[tinam spre casa profului de muzic[, era deja t`rziu, toat[ lumea dormea §i nimeni nu §tia ce groz[vii f[ceam noi cl[tin`ndu-ne `n halul `n care ne cl[tinam spre casa `nv[luit[ `n bezn[ a dasc[lului nostru `ntr-ale muzichiei. R`deam de situa\ie, de

caraghiosl`cul faptului, era ceva asemenea pove§tii despre m`\ele numeroase ale lui Klekner pe care o aflase§i mai demult, erai prin clasele mai mici c`nd a\i auzit prima dat[ despre organistul de la m[n[stire, cel care st`rnea fiori care nu avea nimic de-a face cu or`nduirea nou[, cu oamenii muncii de la ora§e §i sate. www.danielvighi.ro


happy trend Povesteam cu o prieten[ despre a§tept[ri. Da, §tim, a§tept[rile trebuie s[ le ai doar de la persoana proprie, nu §i de la ceilal\i, `ns[ c`nd e vorba de respect, nu se poate `nt`mpla altfel dec`t conform adagiului “dau ca s[-mi dai”. C`nd se schimb[ raporturile, orice colaborare, fie ea personal[ sau profesional[, sare `n aer. ±i uite a§a, am ajuns la o poveste amuzant[, despre un el §i o ea care dup[ mul\i ani de convie\uire, ajung la momentul delicat al unirii sacre §i din lips[ de bun sim\ sau din exces de emo\ie, el calc[ str`mb dup[ ce ea se `mpiedic[. Cum vine asta? Vine c[, `n drumul spre leg[m`ntul suprem, mireasa se poticne§te pe motiv de rochie prea lung[ §i sc[ri `ntortocheate, iar reac\ia lui st[ sub semnul lui “Te `mpiedici ca o vac[!”.

8 z www.24fun.ro

C`nd boul nu `nt`lne§te vaca potrivit[ Diana Petru\ De `nv[\at Ea nu zice nimic, `§i continu[ drumul, iar `n fa\a St[rii Civile, surpriz[! La `ntrebarea care urma s[ le §tampileze viitorul ea r[spunde “Nu”. ±i nu o dat[, nu de dou[ ori, ci de trei ori la aceea§i `ntrebare, acela§i r[spuns. Masa, felicit[rile §i dansul `n cinstea a ceea ce ar fi putut s[ fie, dar nu a mai fost, au avut totu§i loc, `ntr-un ritual catalogat drept “pomana nun\ii”. Despre viitorul celor doi nu se

mai §tie nimic, doar c[ nu s-au r[zg`ndit. S`nt curioas[ dac[ el a r[mas cu ceva din toat[ povestea aceasta, sau a ajuns falimentar la bun[ purtare pentru c[ a dat soarta `n judecat[ §i a pierdut procesul.

dianapetrut.wordpress.com


monteme E mi§to s[ fii DJ `n zilele noastre, nu-i a§a? Ai parte de free drinks, gagici mi§to roiesc `n jurul pupitrului, ce mai, e o meserie c`t se poate de trendy. Dac[ cineva `\i cere o pies[ mai altfel ai scuza aceea cu „uit[-te la public, e varz[, ce vrei s[ fac?“. Gra\ie vremurilor de bejenie `n care ne sc[ld[m, oricine poate deveni un DJ. Nu mai e nevoie de §coal[, diplom[ §i abureli din astea. Trebuie s[ cuno§ti persoanele potrivite, s[ fii „pe felie“ cu patronii de stabilimente unde e nevoie de un pun[tor de MP3-uri §i s[ te ai bine cu amantele acestora. Cine mai d[ doi bani pe pasiunea pentru muzic[, dorin\a de a `mp[rt[§i cu ceilal\i melodiile preferate sau capacitatea de a „construi“ cu migal[ un set binedefinit? Astea-s abureli inventate de DJ-eii [ia oldschool, care se chinuiau cu benzi de magnetofon, pl[ci sau CD-uri. Azi n-ai nevoie dec`t de un laptop cu un program care §tie s[ mixeze piesele automat §i tupeu. ±-atunci te miri c[ muzica din cluburile timi§orene e `n mare parte aceea§i.

10 z www.24fun.ro

±i zici c[ e§ti DJ, nu-I a§a?

Zoltan Varga La gente esta muy loca Fie acel retro care include neap[rat Y.M.C.A. §i I will survive plus Dr. Alban §i E – Type. Fie acel comercial `n care se pun toate melodiile pe care le ascul\i la radio plus nelipsita La gente esta muy loca. Fie muzica considerat[ underground, unde DJ-eii se chinuie fie cu un minimal c`t mai de ne`n\eles pentru al\ii, fie cu dubstep „c[ e la mod[“, fie cu te mai miri ce gen muzical ascultat `n te miri ce locuri. Din peisaj lipsesc oamenii care §tiu s[ combine toate aceste trei „direc\ii“. Adic[ [ia care §tiu c[ Frank Zappa nu e o marc[ de pantofi, c[ Madness nu e o chestie etnobotanic[ §i c[ Burial

nu e o trup[ de black – metal. Cultura muzical[ nu `nseamn[ s[ dai like-uri la clipurile de pe youtube postate de prietenii t[i pe Facebook. S[ fii DJ nu `nseamn[ s[ pui muzic[ pe placul g[§tii care vine constant `ntr-un club. Se prea poate c[ - gra\ie mai multor factori - o bun[ parte a publicului care circul[ `n v`ltoarea nop\ii prin locurile numite club sau pub s[ fie „varz[“. Iar dac[ tu ca DJ ai succes, po\i fi etichetat DJ Varz[. ~\i doresc mult succes `n continuare §i te invit s[ r[m`i `n mla§tin[!


blog de h`rtie Sf`r§itul e aici!

Corina S[ftescu R`nduri apocaliptice Nu §tiu de ce ne tot str[duim s[ prezicem sf`r§ituri bru§te §i inevitabile ale lumii `ntregi, c`nd e plin de sf`r§ituri `n jurul nostru, sf`r§ituri pentru care nu avem nici ochi, nici urechi, nici buze. Vorbim despre cutremure nemiloase §i vulcani plini cu lav[ fierbinte, dar lu[m `n r`s poluarea, s[r[cia, dec[derea valorilor §i `nc[lzirea global[. A§tept[m cu o ner[bdare sininstr[ evenimente apocaliptice, dar am`n[m la nesf`r§it formele de comportament responsabil §i altruist. Trecem cu ochii str`ns `nchi§i pe l`ng[ problemele §i suferin\ele celor din jurul nostru, `ntreb`ndu-ne sfid[tor §i plini de sarcasm c`\i ani neau mai dat maya§ii. Credin\a `ntr-un final universal mi se pare o scuz[ comod[ pentru o via\[ dezinteresat[. ~n schimb, un sf`r§it individual asumat, uneori chiar controlabil `ndeamn[ la efort, la grij[, la p[sare. E foarte simplu s[ stai cu m`inile `n s`n §i ochii a\inti\i `n ecranul

televizorului §i s[ a§tep\i judecata de apoi, pe c`nd a-\i face griji pentru ziua de m`ine, pentru starea de bine a p[rin\ilor, a ta §i a planetei necesit[ un consum sporit de timp §i energie. At`ta a§tept[m sf`r§itul implacabil §i `l prezicem cu at`ta poft[, c[ nu mai vedem de propria ignoran\[ c[ sf`r§itul e aici, acum. E `n crucile de pe marginea drumului, `n pove§tile despre copii bolnavi de leucemie §i cai b[tu\i f[r[ mil[, `n sticlele din r`uri §i g[urile din buzunare. E at`ta apocalips[ `n jurul nostru! Deschide\i ochii larg §i mu§ca\i din ea. Sim\i\i gustul amar al neputin\ei §i spune\i-mi apoi dac[ o mai a§tepta\i cu at`ta ner[bdare.

www.corinasaftescu.com

www.24fun.ro www.24fun.ro z z11 11


videodrom S`nt supravie\uitorul mai multor sf`r§ituri de lume. Primul, l-am petrecut `n 1989 (vorba lui C[t[lin Mitulescu). Dup[ revolu\ie, ziarele „paranormal” anun\au periodic ora (de apoi) exact[. Apoi au `nceput isteriile cu anul 2000. O mic[ repeti\ie pentru 2012 am avut la 21 mai a.c. Au fost afi§ate chiar §i `n Timi§oara panouri publicitare (ce?!) la armaghedon. Dac[ te g`nde§ti mai bine, nu e deloc absurd. Apocalipsele (ratate) s`nt rentabile economic. C`nd mai ai c`teva zile de tr[it, gole§ti cardul. Consumi. Apocalipsa e noul Cr[ciun pentru economie. Uite, de exemplu Little Pub a f[cut Apocalypse Party. Mul\i p[m`nteni vor petrece dac[ s-ar §ti cu precizie care-i ultima noapte, a§a ca `n Last Night (Canada, 1998). Filmul lui Don McKellar descrie ultimele 6 ore ale

12 z www.24fun.ro

Sf`r§itul lumii nu se am`n[ Lucian Mircu Last Night umanit[\ii §i c`teva feluri de a petrece timpul (r[mas) liber. Unii r[m`n `n familie. Al\ii `§i bifeaz[ con§tiincios lista cu dorin\e. Membrii unei secte se duc pe lacuri §i c`nt[ humbaya. Unul singur, Patrick (jucat de regizor) prefer[ s[ r[m`n[...singur. Asta p`n[ ce la u§[ `i bate o necunoscut[. Last Night a revelat-o lumii pe Sandra Oh. ±i a creat, mai credibil ca orice armaghedon hollywoodian, atmosfera dezolant[ a sf`r§itului de lume. ~ntr-una din ultimele replici,

McKellar explic[ obsesia noastr[ pentru extinc\ia `n grup: „Noi nu am fost aici c`nd a `nceput lumea, dar avem ocazia s[-i vedem sf`r§itul”. E §i [sta un privilegiu. S[ prinzi bilete `n fa\[ la Apocalips[. Dar sta\i lini§ti\i: c`t mai tr[ie§te Bruce Willis, totul e sub control.

marele-ecran.blogspot.com


27 mai - 02 iunie 2011

ANOTIMPUL VRAJITOAREI

PRIN|ESA MONTPENSIER

BURLESQUE: VIS ~MPLINIT

~n vremuri de mult uitate, `ntr-un \inut devastat de r[zboaie, ultimii Crucia\i se `ntorc acas[, pentru a-§i reg[si p[m`nturile pustiite de cium[. Cardinalul e convins c[ groaznica molim[ este un blestem al iadului, adus asupra oamenilor de c[tre vr[jitoarea cea neagr[. Ea vede sl[biciunile ascunse ad`nc `n inimile tuturor. ±i ceea ce vede, folose§te `mpotriva lor. Behmen, un erou al cruciadelor, `mpreun[ cu Felson, tovar[sul s[u de arme, s`nt ale§i s[ o duc[ pe strania femeie la o m[n[stire izolat[, unde c[lug[rii, printr-un str[vechi ritual, vor `ndep[rta blestemul. Al[turi de un escroc, un t`n[r aspirant la rangul de cavaler, un r[zboinic `ncr`ncenat r[mas f[r[ familie §i un preot naiv, Behmen §i Felson pornesc `ntr-o c[l[torie `n\esat[ de pericole. Abilit[\ile §i curajul le s`nt puse la grele `ncerc[ri, pe m[sur[ ce descoper[ secretul `ntunecat al fetei §i realizeaz[ c[ se lupt[ cu o for\[ terifiant[, care are puterea de a determina soarta lumii. ±i pentru a salva omenirea, ace§ti r[zboinici trebuie s[ treac[ prin iad

~n Fran\a, sub domnia lui Carol al nou[lea, r[zboaiele religioase fac ravagii. Marie de Mézières, una dintre cele mai bogate mo§tenitoare din regat, `l iube§te pe t`n[rul duce de Guise. ~n interesul familiei sale, tat[l ei, Marchizul de Mézières, o oblig[ `ns[ pe Marie s[ se m[rite cu prin\ul de Montpensier, pe care ea nu l-a `nt`lnit niciodat[. ~n cur`nd, prin\ul este chemat de Carol al nou[lea s[ se al[ture r[zboiului `mpotriva protestan\ilor. Cum `ntreaga \ar[ devenise un s`ngeros c`mp de lupt[, el `§i trimite t`n[ra so\ie la Champigny, unul dintre cele mai retrase castele ale sale, `nso\it[ de Contele de Chabannes, vechiul s[u prieten §i tutore. ~nt`mplarea §i schimbarea cursului r[zboiului fac ca de Guise §i ducele d’Anjou, viitorul Henri III, s[ ajung[ la Champigny la scurt timp dup[ sosirea lui Montpensier. Anjou se `ndr[goste§te nebune§te de prin\es[, pe care ajunsese s[ o iubeasc[, `n zilele petrecute la Champigny, §i Chabannes. Maria va deveni miza acestor pasiuni rivale §i violente.

Ali (Christina Aguilera), o fat[ cu o voce senza\ional[, dintr-un mic or[§el de provincie, `§i dorea cu ardoare ca idealurile ei s[ se `mplineasc[ §i nu putea concepe c[ ele ar putea r[m`ne doar ni§te vise. Ali pleac[ la Los Angeles, capitala divertismentului, unde nimere§te la Burlesque Lounge, un local maiestuos, dar neglijat, care g[zduie§te un spectacol reu§it de revist[. Ea reu§e§te s[ se angajeze ca osp[t[ri\[, `ns[ v[z`nd `n fiecare sear[ spectacolele de varieteu, Ali devine un burete care soarbe din priviri §i `nva\[ pe dinafar[ toate numerele de la Burlesque. Ali crede cu t[rie c[ e f[cut[ pentru scena de cabaret, a§a c[ `§i jur[ c[ `ntr-o zi se va sui pe scen[ §i va c`nta. P`n[ la urm[, cu ajutorul unui director artistic inteligent §i totodat[ sensibil, Ali reu§e§te s[-§i croiasc[ drumul c[tre lumina scenei. Pe m[sur[ ce steaua lui Ali str[luce§te tot mai mult pe firmament, menirea clubului Burlesque Lounge devine evident[: el `nc`nt[, fascineaz[ §i `mpline§te visuri.

SEASON OF THE WITCH SUA (2011) Regia: Dominic Sena Cu: Nicolas Cage Fantezie/Aventur[/Ac\iune Durata: 113 minute TIMI± – TIMI±OARA V - Mi: 16.00, 18.00, 20.00

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER Fran\a/Germania (2010) Regia: Bertrand Tavernier Cu: Lambert Wilson Drama/Istoric/Romantic Durata: 135 minute STUDIO – TIMI±OARA L - Mi: 16.00, 18.00, 20.00

BURLESQUE SUA (2010) Regia: Steven Antin Dram[/Muzical/Romantic Cu: Christina Aguilera, Cher Durata: 116 minute DACIA - ARAD V - Mi:14.00,17.00, 20.00; J - 11.00

www.24fun.ro z

13


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Igor Isac (30 aprilie – 30 mai) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. C.D. Loga 46 Tel: 0256 490 544 Expozi\ie de pictur[ „Paparazzo” Expune: C[lin Beloescu (17 mai – 31 mai) D’ARC TERAS{ Pia\a Unirii Expozi\ie Handmade Ateliere : insigna de teleportare §i “ Nu fi punga§!” De la 12.00 – 20.00 (28 mai – 29 mai) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00; S: 11:00-15:00

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie de pictur[ „Linie.pat[” Expune: Cristi Ferkel (18 mai – 15 iunie)

Expozi\ie retrospectiv[ Expune: Ioachim Miloia (3 mai– 31 mai) Expozi\ie de pictur[ Expune: Marin Gherasim (5 mai – 31 mai)

Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX

Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele

Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[

MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463

INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 L-V: 9-18; S-D: 10-15 Expozi\ie de pictur[ „Plein Air” Expune: Pavel Torony (9 mai– 3 iunie)

14 z www.24fun.ro

COMPLEXUL MUZEAL ARAD

Expozi\ie de sculptur[ „(Ne)lin§tea unei lumi” Expune: Aurel Vlad (6 mai – 31 mai)

GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856

Expozi\ie de pictur[ §i sculptur[ „E§ecul sf`r§itului lumii” Expune: Dumitru Gorzo (21 mai – 21 iunie)

ARAD

Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic

Expozi\ia de pictur[ „Naturi Statice Germane §i Austriece” Din Colec\ia Muzeului Na\ional Brukenthal Sibiu. (14 mai – 21 august)

Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON

GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056

Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis

Expozi\ie de fotografie Expune: Francisc Kelen (19 mai – 1 iunie)

Expozi\ie de pictur[ „De la opacitate la transparen\[ ” Expune: Dana Acea (9 mai – 9 iunie)

VITRALIA Str. Miori\a 4; Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00; S: 10:00-14:00

Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) PAPILLON Piata Unirii 8; Tel. 0724 300 858 Expozi\ie de fotografie „Sinestezie fotografic[” Expun: absolven\ii specializ[rii Jurnalism, Universitatea de Vest, Timi§oara (13 mai – 2 iunie)

XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 49990; Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON CRIZE SAU ÎNC{ O POVESTE DE DRAGOSTE De: Mihai Ignat Studio 5 (vineri, 27 mai, ora 19.00 duminic[, 29 mai, ora 19.00) |ARUL IVAN ~±I SCHIMB{ MESERIA De: Mihail Bulgakov Un spectacol de: Sabin Popescu Ce se `nt`mpl[ atunci c`nd o ma§in[ a timpului cam §ubred[, improvizat[ din ce se mai g[se§te prin boxa de la subsol, `l transport[ pe Ivan Vasilievici, chintesen\[ a administratorului de bloc, a§a cum bine `l §tim cu to\ii, direct pe tronul §i `n pielea marelui \ar Ivan, supranumit Cel Groaznic? Sala Mare (s`mb[t[, 28 mai, ora 19.00)

despre independen\[ §i libertate interioar[. În sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat (mar\i, 31 mai, ora 19.00 miercuri, 1 iunie, ora 20.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro NORA De: Henrik Ibsen Teatrul Popular din Subotica Trupa Maghiar[ Sala Mare (vineri, 27 mai, ora 17.00) FIVE FOR TWO Kobez- Centre Memoire de Corps Sala Mare (vineri, 27 mai, ora 21.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum si cu o or[ `nainte de spectacol; Rezerv[ri: 0256 201291 AVEM TOATE ACEEA±I POVESTE De: Dario Fo §i Franca Rame. Cu: Olga Török

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

O poveste a unei tinere, dep[nat[ cu mult umor, de la clipele petrecute `n pat al[turi de iubitul ei imaginar p`n[ la na§terea copilului. Pe parcursul pove§tii t`n[ra se confrunt[ cu `ntreb[ri referitoare la sine §i la micu\a c[reia i-a dat via\[. O pies[ despre emancipare,

ADRIANA LECOUVREUR Oper[ `n patru acte Muzica: Francesco Cilea Libretul: Arturo Colautti Corul, orchestra §i ansamblul de balet ale Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara (vineri, 27 mai, ora 19.00)

16 z www.24fun.ro

TRAVIATA Oper[ `n trei acte Muzica: Giuseppe Verdi Libretul: Francesco Maria Piave Corul, orchestra §i ansamblul de balet ale Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara (duminic[, 29 mai, ora 19.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151; L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro ÎNV{|{TURILE LUI PITAGORA Prelegere filosofic[ Conferen\iar: Alis Brebu (s`mb[t[, 28 mai, ora 18.30) ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560 Mobil: 0740 151 623 Emai: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro

COPPELIA Ultima transmisiune din sezonul 2010-2011. Unul dintre cele mai populare titluri apar\in[toare baletului interna\ional, revine `n repertoriul Baletului Bo§loi. Un balet în 3 acte, pe muzic[ compus[ de Léo Delibes. Cu: Natalia Osipova, Vycheslav Lopatin, Gennadi Yannin, Nadezhda Gredasova Coregrafia: Serghei Vikharev Dirijor: Igor Dronov Biletele se pot achizi\iona direct de la casieria Cinema Timi§, zilnic 14:00-20:00 (joia `nchis). (duminic[, 29 mai, ora 18.00) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Boc§a nr. 2) Tel: 0256 40 70 58 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii); Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TOTUL DESPRE FEMEI De: Miro Gavran Regia: Felix Crainicu Sala Studio (s`mb[t[, 28 mai, ora 19.00) GOOGLE, |ARA MEA De: Mihaela Michailov, Regia: ±tefan Iord[nescu, Sala Mare (duminic[, 29 mai, ora 19.00)

BOL±OI BALET (transmisiuni prin satelit, Live in HD) Biblioteca Central[ Universitar[ “Eugen Todoran”, Timi§oara Blv. V. P`rvan #4A

TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922


S~MB{T{ 28 MAI

FRATELLI LOUNGE & CLUB Rock ‘n Dolls Monsieur Magic Ora: 23.00

D’ARC PE MAL Party People AnonimTM; Ora: 22.00

CLASIC

HAPPY CLUB Party; Ora: 22.00

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Adriana Lecouvreur Ora: 19:00

FRATELLI LOUNGE & CLUB Concert Vama; Ora: 23.00

NOUA-ACROPOL{ ~nv[\[turile lui Pitagora Ora: 18.30

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Nora Sala Mare; Ora: 17.00

JAXX CAFE&PUB Concert Unplugged Inaugurare teras[ Jaxx (`n curte) Ora: 22.00

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU |arul Ivan `§i schimb[ meseria Sala Mare Ora: 19.00

VINERI 27 MAI CLASIC

Five for two Sala Mare; Ora: 21.00 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Crize sau `nc[ o poveste de dragoste Studio 5; Ora: 19.00

CHEFURI BUNKER Vinerea alternativ[; Ora: 22.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 21.00

D’ARC CLUB Friday, bloody friday Music by Georgia; Ora: 22.00

JAZZ OFFICE Concert Jazz Live Dan Mitrofan - ghitara Lucian Nagy - saxofon Victor Miclaus – bass Ora: 21.00 HAPPY CLUB Party; Ora: 22.00 NO NAME Hey After the Ride; Ora: 23.00 SETUP Concert Live Luna Amar[ Intrarea: 15 lei; Ora: 21.00 TAINE Party; Ora 22.00

JAXX CAFE & PUB Retro Party Ora: 22.00 TAINE Party; Ora: 22.00 YOUTOPIA Mistique Night Ora: 23.00

CHEFURI BUNKER Amalgamix Ora: 22.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00 DAOS CLUB Retro party - ‘80s & more Music by Silvana Intrarea liber[; Ora: 21.00 D’ARC CLUB Saturday Night Fever Music By Ax-l; Ora: 22.00

DUMINIC{ 29 MAI CLASIC BOL±OI BALET Coppelia B.C.U.T. Ora: 18.00

www.24fun.ro z

17


OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Traviata; Ora: 19:00

MIERCURI 01 IUNIE

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Crize sau `nc[ o poveste de dragoste Studio 5; Ora: 19.00

CLASIC

CHEFURI VAN GRAPH K FE Lazy Sundays; Ora: 18.00 TAINE Sear[ de coveruri Muzic[ Live; Ora: 22.00

TEATRUL GERMAN DE STAT Toate avem acceaยงi poveste Sala Studio a Teatrului Maghiar Ora: 20.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party; Ora: 21.00 TAINE Seara Folk Muzic[ Live; Ora: 22.00

LUNI 30 MAI

JOI 02 IUNIE

CHEFURI

CLASIC

HAPPY CLUB Romanian Disco Party Ora: 22.00 NO NAME I Love Retro Activ MC Space; Ora: 22.00

HAPPY CLUB Sear[ tematic[; Ora: 22.00 LEMON Sear[ s`rbeasc[; Ora: 21.00 TAINE Party; Ora: 22.00

MAR|I 31 MAI CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Toate avem acceaยงi poveste Sala Studio a Teatrului Maghiar Ora: 19.00

CHEFURI HAPPY CLUB Retro Night; Ora: 22.00 TAINE Seara de Jazz; Ora: 22.00 YOUTOPIA Student Night; Ora: 23.00

18 z www.24fun.ro

VAN GRAPH K FE The Beat Conductor; Ora: 21.00 YOUTOPIA Student Guest Night Ora: 22.00


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390

office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI

Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5

Tel: 0256-498172; www.eos.ro, office@eos.ro. Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format condensat, atractiv §i proasp[t Cursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto §i Procesare Digital[; Cursuri de Busniness English. Informa\ii §i inscrieri la info@edukube sau telefon – 0356.452774 FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London

www.24fun.ro z

19


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardio-vascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

20 z www.24fun.ro

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i stepaerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14

E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc)

HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicatpentru un p[r minunat.

NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare


interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5; Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33; Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979; Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.0020.00; S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2

Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255

www.24fun.ro z

21


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, de-

coruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party. |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

22 z www.24fun.ro


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

Tel./fax: 0257219508

ARAD

VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474

FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223; M 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 t: 0256 367 648; m: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis

24 z www.24fun.ro

PENSIUNE BIANCO NERO Str Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde) Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 376 contact@pensiuneabianconero.ro www.pesineabianconero.ro PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktail- uri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. STRELI|IA S. Barnutiu 44, Tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163


www.24fun.ro z

25


CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

26 z www.24fun.ro

HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra

KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12; tel. 0256202405 PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

www.24fun.ro z

27


SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19, tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 Tel:0257284688; Orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia, tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401

RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

28 z www.24fun.ro

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


TIMI±OARA

prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

CLUB 30 P-\a Victoriei 7, tel: 0256247878 Plata cu card. Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop.

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

JAXX CAFE&PUB Str. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098 D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00 Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare. JAZZ OFFICE “Jazz is back in town” Coffee&Lounge The Best of Live Jazz and Snacks. Str. Traian Doda, nr. 1 (l`ng[ Tribunal) tel. 0744 888 345 jazzofficetm@yahoo.com Orar: L - S: 07.30 - 24.00 SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole,

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

Luni-Vineri 10:30 – 19:30 S`mb[t[ 10:30 - 14: 30 ~nchis: Duminic[ §i `n s[rb[torile cu cruce ro§ie D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CASA NERA Str. N. P[ulescu nr. 2, Timi§oara tel.: 0356/46.89.90 www.casanera.ro Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ Deschis:

30 z www.24fun.ro

a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1

CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 256 27 mai - 02 iunie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

24Fun Timisoara si Arad, nr. 256 27 mai - 02 iunie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...

Advertisement