Page 1

GRATUIT

ANUL IV NR. 186

8 - 14 IANUARIE 2010 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


8 - 14 ianuarie 2010

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Loredana Orhei Diana Petru\ Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 16

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

Cum a fost acu’ dou[ decenii (III) de Robert ±erban

Ziua de 22 decembrie a ie§it din trompeta gornistului pe `ntuneric, la 5.30. De la comandantul unit[\ii am aflat c[ for\e destabilizatoare se vor str`nge `n centrul Craiovei. Aveam ordinul s[ ie§im `n ora§ §i s[ men\inem ordinea. Dac[ „destabilizatorii“ `ncearcau s[ se apropie de noi, foc de avertisment `n aer. Dac[ nu se potoleau, foc la picioare. Iar dac[ vroiau s[ ne ia armele, bum!, `n plin. TAB-uri g[tite de lupt[, vreo dou[-trei tancuri, camioane burdu§ite cu militari au ie§it pe poarta caz[rmii. Doar noi, compania a 8-a TR, nu. Am r[mas ca s[ `nt[rim corpul de gard[, `n caz c[ eram ataca\i. Dup[ vreo patru ceasuri,

o voce groas[ a anun\at, dintr-un difuzor, c[ urmeaz[ un comunicat important. A urmat: rom]ni, dictatorul a fugit, s`ntem liberi! Am s[rit `n sus, ne-am `mbr[\i§at, ne-am f[cut cruci, am pl`ns, am r`s. Nu peste mult timp, a intrat primul TAB plin de flori, cu un ofi\er c-o sticl[ de vin `n dreapta §i cu steagul cu gaur[ `n st`nga. Apoi au venit tancurile, camioanele §i celelalte TAB-uri. Comandantul unit[\ii a anun\at c[ „revolu\ia a `nvins, armata-i cu poporul”. Ne-am rupt cearceafurile, am f[cut din ele banderole pacifiste §i am ie§it din cazarm[ c`nt`nd „Trece\i batalioane rom]ne Carpa\ii!“. Buricul Craiovei clocotea de olteni. Iar `n bal-

loca\ii 14 18 20 22 24

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

26 27 28 32 34 35 36 40 44 46

foto R[zvan Voiculescu

S UMAR

conul prim[riei c`nta Tudor Gheorghe: „... Noi aici s`ntem un neam, ca frunza lucind pe ram...“ ±i noi: „…S[rut[-\i copile p[rin\ii §i fra\ii…“. Menestrelul a r[mas c-o m`n[-n aer, s-a oprit §i a spus: „Iat[ solda\ii, copiii no§tri, s`nt cu noi!“. ~n secunda urm[toare, oamenii au n[v[lit, ne-au `mbr[\i§at, ne-au pupat. ±iroaiele de lacrimi civile s-au amestecat cu cele militare. Mirosurile de zaib[r §i \uic[ s-au topit `n cele de usturoi §i praz. Lentul §i-a tras chipiul pe ochi ca s[ nu vedem c[ d[dea ap[ la porumbei. Nu §tiam exact ce se `nt`mpla cu noi, dar era bine. robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass De la etajul 4 pe care `l ocup[ singur, domnul Santici prive§te `n jos, spre trotuarul `nz[pezit, prin geamul mare c`t un perete. Reflexele albastru de t`rzii ale veiozei lovesc ca o pensul[, ici – `n paharul de scotch din m`n[ sau colo – exact `n col\ul camerei. E metal mult `n apartamentul scump. ±i sticl[. Santici privea `n jos, spre c`inele bezmetic care uitase de mult s[ cear[ de m`ncare trec[torilor. C`nd cineva lua col\ul, maidanezul l[tra exact de dou[ ori, se rotea prin z[pad[, pe spate, dup[ care a§tepta, cu o privire `ntreb[toare ca o mirare, aten\ia lor. Apoi Santici v[zu o feti\[ ap[r`nd de dup[ col\. ~nfofolit[ ca o \[ranc[, copila era de fapt un bulg[re de h[inu\e. Nimic nu se vedea din ea `n afar[ de nasul mic §i c`rn care-i ie§ea din fularul `nv`rtit de dou[ ori peste gur[ §i de ochii da\i pe spate ca s[ vad[, totu§i, ceva de sub c[ciula aia. Avea lacrimi `n ochi. Santici nu le vedea §i trec[torii credeau c[ s`nt de la palele reci de z[pad[ viscolit[. Doar guri\a ei ar fi

 z www.24fun.ro

Domnul §i vagaboanda Mihai Dobrovolschi E Cr[ciun. tr[dat-o, dac[ nu era fularul cro§etat. Sub el, col\urile buzelor se chinuiau tremur`nd s-ajung[ c`t mai jos, s[-i \in[ sup[rarea legat[ de p[m`nt, ca ni§te fr`nghii de cort. Era sup[rat[. Era sup[rat[ sincer, ca un copil. Tat[-su venise din nou cu sticla-n m`n[, cum f[cea des. Intr[ `n gangul casei d[r[p[nate `njur`nd. Nu mai d[dea `n m[mica ei, se `nv[\ase de fric[. Nici `n ea. F[cea doar scandal. Dar acum `i luase casetu\a. To\i

banii ei, str`n§i din ce-§i ascundea la cer§it. Vroia s[-§i cumpere o p[pu§[ nou[, `n cutie, s[ mint[ la §coal[ ca a venit §i la ea Mo§ul. Santici `§i ridic[ privirea de la moaca aia mic[ §i o arunc[ `n fa\[, spre `ntuneric. „Nu m[ iube§te nimeni. ±i nu iubesc pe nimeni“, `§i spunea mirat. „±i totu§i s`nt s[n[tos“.

www.dob.ro


cine, unde, c`nd Fapte prea pu\in §tiute Daniel Vighi

Un ONG cultural timi§orean

 z www.24fun.ro

Activitatea cultural[ a funda\iilor §i organiza\iilor neguvernamentale din Rom]nia este adesea rodnic[, `nc[rcat[ de roade ne§tiute de publicul larg. Este nedrept acest lucru, cu at`t mai mult cu c`t s`ntem tenta\i s[ judec[m aspru societatea civil[ dup[ ac\iunile unor organiza\ii de fa\ad[ a te miri c[ror nababi ori a nu §tiu c[ror interese subterane politice. De aceea am decis s[ prezint sumar o asemenea funda\ie care apar\ine minorit[\ii maghiare timi§orene. Funda\ia se nume§te Diaspora §i dateaz[ din 1992. Membrii fondatori, cel pu\in doi, s`nt cunoscu\i de majoritatea etnic[ a urbei noastre, respectiv Bodó Barna §i Toró T. Tibor. Cel dint`i cadru didactic universitar, cel de-al doilea cunoscut activist politic §i civic pentru drepturile minorit[\ii maghiare §i ale regionalismului istoric. Ultima relizare cultural[ a Funda\iei apar\ine unei serii de volume de istorie local[. Volumul intitulat Panteonul maghiar din Banat este o apari\ie editorial[ elegant[ datorat[ editurii Marineasa §i graficianului Benedek Levente. Autorii lui inventariaz[ principalele personalit[\i istorice, §tiin\ifice §i culturale de etnie maghiar[ din Banat din Evul Mediu p`n[ `n secolul XX. |in s[ reproduc §irul lung al coautorilor c[r\ii `mpreun[ cu felicit[rile care li se cuvin cu prisosin\[ . A§adar: BODÓ Barna, BODÓ Maria, DELESEGA Gyula, DUDÁS József, FERENCZ András, HIGYED István, ILLÉS Mihály, KISS András, MIKLÓSIK Ilona, PONGRÁCZ Maria, ISALLÓ Ervin, SIPOS Enikö, SZEKERNYÉS Iren, SZEKERNYÉS János, VICZE Károly.


ecologica Timi§oara §i Hopenhaga Loredana Orhei

bradul

 z www.24fun.ro

Marii reprezentan\i ai lumii s-au `nt`lnit la Copenhaga pentru a decide asupra problemelor mediului `nconjur[tor la `nceputul lunii decembrie. Danezii s-au g`ndit s[ celebreze acest eveniment printr-un brad de cr[ciun iluminat pe baza puterii pedalelor, `n cadrul ac\iunilor dedicate sumitului Hopenhaga. ±i Timi§oara a avut parte de ”hopenhaga” ei. Un brad iluminat la puterea pedalelor a dou[ biciclete a dominat centrul ora§ului de pe Bega. Aceast[ premier[ na\ional[ a avut parte de televizare §i o prezen\[ modest[. Nu cred c[ am putut previziona o participare prea numeroas[, dat[ fiind neorietarea neap[rat ecofriendly a rom]nilor §i lipsa figurilor demne de aclama\ie precum Obama. Dar, exist[ un dar. La invita\ia lansat[ de organizatori de a pedala pentru lumina din brad, foarte t`n[ra genera\ie a fost nespus de doritoare s[ contribuie §i ei la aceast m[re\ demers eco. S-au luptat minute bune fiecare cu pedalele §i `n[l\imea §ezutului pentru a aduce §i ei lumin[ nepoluant[ `n ora§ul lor. Admirabil §i `ncurajator gest din partea celor ce vor construi Rom]nia dup[ noi. Ace§ti copila§i vor crea f[r[ niciun sumit §i f[r[ a folosi cuv`ntul “hope” `n con\inutul frazelor, o lume bazat[ pe modera\ie §i energie verde. Nu de alta, dar `i vom for\a noi continu`nd s[ conducem ma§ini sub euro 4 §i arunc`nd gunoiul la marginea p[durilor. Frumos cadou, nu-i a§a? M[ `ntreb care dintre cele dou[ tabere s`nt mai `n\elepte?!


happy trend ±i se mai spune c[ oamenii s`nt afecta\i de criz[. Acum depinde despre ce fel de criz[ e vorba – mai nou s-a lansat colec\ia de prim[var[ pentru criz[ de inteligen\[. Am auzit c[ poporul nostru e chiar `n trend. Ame\i\i de problemele sociale, politice, scandaluri mondene §i alte cele, cred c[ o lu[m razna c[tre o incorigibi[ stare de dezacord `ntre ceea ce ne dorim §i ceea ce facem pentru ca dorin\ele s[ se `mplineasc[. De la v`rf la baz[, parc[ s`ntem persecuta\i de imagine negativ[, ridicolul ne love§te din plin, ziarele de peste hotare url[ la fiecare pas pe care mai marii, zice-se, i-ar face pentru reconstruc\ie. Cum , unde, c`nd, de c`te ori? Nu se poate §ti. Parc[ s`ntem to\i opera me§terului Manole, unde Manole e ghici cine? ±i se mai spune c[ oamenii nu au bani. Am fost imediat dup[ rebelion `n Mall.

10 z www.24fun.ro

Post-rebelion Diana Petru\â Lalala, e iar[§i criz[, da! Ce de popula\ie, ce de baruri pline p`n[ la refuz, ce de plase, ce de figuri, ce chef intens de cump[r[turi, ce reduceri, ce distrac\ie, ce mi§to! Am auzit c[ `n unele familii Mo§ul a trimis vorb[ c[ s-a `mpotmolit `n z[pad[ §i c[ ajunge la destina\ie abia dup[ Anul Nou. Se adapteaz[ §i el la ceea ce se

`nt`mpl[, la ceea ce a fost §i va mai fi s[ fie, o nebunie. Un 2010 deloc cuceritor, c[ci mul\i vor fi cei cople§i\i de greutatea zilei de m`ine, potrivit canalelor de §tiri.

dianapetrut.wordpress.com


carte

Un erou ratat Luigi Popescu Soljeni\`n `nainte de Gulag Iube§te revolu\ia, romanul neterminat al lui Alexandr Soljeni\în, `ncepe ca un roman proletcultist. Nerjin, protagonistul, este un copil al Uniunii Sovietice, un t`n[r intelectual `n slujba Revolu\iei Mondiale al c[rui singur regret e c[ nu s-a n[scut `n vremurile eroice ale revolu\iei bol§evice. Acum el se `ndreapt[ spre Moscova leg[nat de tren §i de g`ndul la viitorul luminos care `l a§teapt[. Numai c[ visul se `ntrerupe, povestea `§i schimb[ macazul §i `§i arunc[ personajul de la `n[l\imea idealurilor `n realitatea haotic[ a Rusiei celui de-al doilea r[zboi mondial. Eroul nostru este arestat la coad[ la p`ine ca provocator de panic[, este trimis ca `nv[\[tor `ntr-un sat izolat, desp[r\it de so\ie §i `nrolat `ntr-un deta§ament de mujici `ngrijitori de cai din spatele frontului. ~n tot acest timp el `§i p[streaz[ idealismul §i n[d[jduie§te s[ ajung[ `n prima linie pentru a lupta `mpotriva for\elor reac\ionare. P`n[ la urm[ reu§e§te s[ se transfere `ntr-un deta§ament de artilerie, dar aici romanul se `ntrerupe: autorul este condamnat la opt ani de lag[r §i este nevoit s[-§i abandoneze naivul personaj tocmai c`nd acesta este pe cale de a-§i `mplini visul. Mai t`rziu lui Soljeni\`n i se ofer[ prilejul de a-§i relua cartea dar nu o face pentru c[ `ntre timp Nerjin s-a transformat `n Ivan Denisovici, de\inutul abrutizat din Kazahstan, iar el a devenit cronicarul suferin\elor din Gulag. G[si\i titlul prezentat `mpreun[ cu altele de acela§i autor `n Libr[riile C[rture§ti.

tm_mercy@carturesti.ro

12 z www.24fun.ro


infoteca OFERT{ 2 ~N 1 LA EXCLUSIVE WEDDING EVENTS 2010 Va fi at`ta chiu §i c`nt cum nu s-a pomenit cuv`nt, vor fi trei zile de idei speciale, un decor de poveste, un concept de povestit, total diferit fa\[ de ce exist[ p`n[ acum `n domeniul nun\i. Va fi stil, va fi originalitate, vor fi combina\ii clasice sau moderne, va fi Exclusive Wedding Events 2010, Zile de nunt[, de la Dovi’s Style §i Vest Sound Grup. ~ntre 22-24 ianuarie 2010, la Teatrul Na\ional Timi§oara. Tendin\e `n produse §i servicii pentru nunt[ de la profesioni§ti recunoscu\i. Vor fi trei zile de suprize, solu\ii §i bonusuri care mai de care. ±i dac[ tot vine vorba de bonusuri, s[-\i povestesc despre Bonus Card, Exclusive Wedding Events Card & Anniversary Dovi’s Card. Un card emis de Agen\ia Dovi’s Style `n parteneriat cu “Exclusive Wedding Events - Zile de Nunt[”, de sus\inere a unui program de fidelizare pentru to\i cei care `§i doresc §i au de organizat un eveniment, petrecere sau alte cele. Un card pe care `l prime§ti la achizi\ionarea biletului de intrare la T`rgul de nunt[, `l activezi §i odat[ activat prime§ti Bonus Dublu. Dou[ carduri `n loc de unul: EWE Bonus Card §i po\i c`§tiga DUMINIC{ 24 IANUARIE prin tragere la sor\i: O LUN{ DE MIERE §i Anniversary Dovi’s Card §i po\i s[ economise§ti p`n[ la 30% din valoarea tranzac\iilor f[cute `n cadrul Agen\iei Dovi’s Style.

14 z www.24fun.ro

Mai multe beneficii: intrare gratuit[ `n cele trei zile ale t`rgului, 15% reducere la toate contractele `ncheiate prin Agen\ia Dovi’s Style, bonus dublu - pentru plata integral[ a contractelor `ntre 22 ianuarie- 28 februarie 2010, prime§ti 30% din valoarea tranzac\iilor dac[ folose§ti Anniversary Dovi’s Card, consiliere gratuit[ `n organizarea evenimentului t[u. Vor fi multe motive s[ le spui §i altora de eveniment. A§adar, zi-le de nunt[! Zi-le tuturor ce se va `nt`mpla la Teatrul Na\ional Timi§oara, `ntre 22-24 ianuarie 2010. Zi-le §i c[ pot g[si mai multe informa\ii `n cur`nd pe www.exclusiveweddingevents.ro, www.dovisstyle.ro, www.vsg.ro. Persoane de contact: Ovidiu Tistea Dovi’s Style tel/fax: 0256 – 201 255, mobil: 0723 – 212 969 e-mail: contact@dovisstyle.ro Caius Popa Vest Sound Grup mobil: 0745 – 623.059 e-mail: vestsound@yahoo.com


videodrom 2010 fantezii Lucian Mircu

±tiu ce o s[ vezi anul [sta

Ni s-a tot zis ca 2010 va fi un an greu. Vestea bun[: ne putem refugia `n lumea fantasy. Rectific, `n mai multe lumi. Prima pe lista mea: The Imaginarium Of Doctor Parnassus. Ultima reveren\[ a lui Heath Ledger §i come-back-ul regizorului Terry Gilliam. ~n martie, evad[m pe t[r`mul fantastic al lui Tim Burton: Alice in Wonderland. Ar fi fantastic s[ ajung[ §i la noi anima\ia stop-motion Fantastic Mr. Fox, adaptat[ de Wes Anderson dup[ o carte de pove§ti. E greu s[ g[se§ti un alt regizor care s[ treac[ a§a u§or de la ac\iune real[ la anima\ie. ±i s[-§i ia `ntreaga sa lume cu el. Un alt maestru al viselor este Michel Gondry care lanseaz[ `n iunie The Green Hornet. Dac[ s`ntem pe green, trebuie amintit Paul Greengrass (seria Bourne §i United 93) cu Green Zone, care ne catapulteaz[ f[r[ plas[ de siguran\[ `n Bagdad. Pentru c[ ne apropiem - nu-i a§a? - de sf`r§itul lumii, ar fi p[cat s[ pierdem Drumul (cu Viggo Mortenssen), fidel c[r\ii lui Cormac MacCarthy (a scris §i No country for Old Men) despre un road-trip `ntr-o lume post-apocaliptic[. Paul Bettany va fi `ngerul exterminator din Legion. Tot la capitolul delicatese, improbabile §i nea§teptate, David Fincher face un lungmetraj despre tipii din spatele Facebook (The Social Network). Lovitura anului va apar\ine sigur lui Christopher Nolan, de§i `nc[ nu §tim nimic despre Inception. Dec`t c[ are un concept original, o distribu\ie excep\ional[ §i c`teva scene CGI devastatoare. ±i n-am zis nimic despre avalan§a de premiere 3D. ~ntr-adev[r, 2010 va fi un an greu.

www.marele-ecran.blogspot.com

16 z www.24fun.ro


Timi§oara/Arad, 8 - 14 ianuarie 2010

18 z www.24fun.ro

AVATAR

CONCERTUL

CENU±{ ±I S~NGE

200 de ani `n viitor, Jake, un veteran de r[zboi paralizat, este adus `mpreun[ cu al\i p[m`nteni pe planeta Pandora. Aceasta este locuit[ de o ras[ umanoid[, Na’vi, o veche civiliza\ie deloc `nc`ntat[ de oaspe\i. Jake §i semenii s[i trebuie s[ lupte pentru a-§i g[si locul pe luxurianta Pandora §i `ntre timp t`n[rul se `ndr[goste§te de Neytiri, o localnic[. Filmul se `nt`mpl[ `n anul 2154, atunci c`nd P[m`ntul, se pare, e condamnat la extinc\ie: resursele naturale au fost epuizate, multe tratate de tipul Copenhaga e§uate §i oamenii au devenit coloniali§ti galactici vero§i. Dar Cameron vede §i un viitor exaltant `n care este posibil s[-\i abandonezi §i planeta §i corpul ruinat cu ajutorul unui avatar. Avatar este primul lungmetraj pentru marele ecran al lui James Cameron dup[ cel mai profitabil film din toate timpurile, Titanic. Anticipa\ia lui James Cameron va schimba cinemaul prezentului. Arti§tii digitali din Avatar te transport[ `n cea mai bun[, mai frumoas[ §i mai autentic[ lume virtual[ dintre toate cele posibile. ~n urm[toarea perioad[ mul\i vor spune, din nou §i din nou, c[ Avatar va revolu\iona cinemaul. Sun[ a cli§eu de marketing, dar de data asta este c`t se poate de adev[rat. ±i iat[ de ce: Cameron scoate din cutia Pandorei actori sintetici §i creaturi generate pe computer care par, simultan, veridici §i fantasmagorici.

Andrei Filipov, dirijorul de prestigiu al celei mai mari orchestre din Rusia, Orchestra Bol§oi, considerat un geniu `n Occident, este concediat `n timpul erei comuniste, `n plin[ glorie: refuzase s[ renun\e la to\i interpre\ii s[i din orchestr[ care erau evrei, “jidani §i du§mani ai oamenilor”, inclusiv la cel mai bun prieten al s[u, Sacha Grossman. Andrei s-a afundat `n b[utur[ §i depresie. Acum are 50 de ani §i `nc[ lucreaz[ la Bol§oi. Ca om de serviciu... Directorul de la Bol§oi, un fost func\ionar al Partidului Comunist, i-a promis lui Andrei c[ `i va aduce orchestra “`n cur`nd” `napoi, dar nu a f[cut altceva dec`t s[ `l umileasc[ `ntr-un mod sadic. El consider[ c[ Andrei este `nvechit §i c[ `i face, astfel, o mare favoare, \in`ndu-l `n continuare ca om de serviciu. La un moment dat, `n timp ce freca podelele din biroul directorului, Andrei g[se§te un fax: orchestra Bol§oi este invitata s[ c`nte la Palais Chatelet, `n Paris, peste dou[ s[pt[m`ni. Bol§oi urma s[ `nlocuiasc[, `n ultimul moment, Filarmonica din San Francisco, antamat[ ini\ial de francezi, dar care tocmai anun\ ase c[ nu mai este disponibil[. Andrei fur[ faxul §i concepe un plan nebun: `n dou[ s[pt[m`ni `§i va c[uta to\i vechii prieteni muzicieni din orchestr[, o adun[tur[ variat[ ce-§i c`§tig[ `n prezent existen\a `n Moscova ca §oferi de taxi, compozitori pentru filme porno, §terg[tori de parbrize, negustori pe pia\a ambulant[...

AVATAR S.U.A (2009) Regia: James Cameron Cu: Sam Worthington, Zoe Saldana Ac\iune, Aventuri, SF Durata: 165 minute TIMI± 10:00; 13:00; 16:00; 19:00

LE CONCERT ROM}NIA/FRAN|A/ITALIA (2009) Regia: Radu Mih[ileanu Cu: Aleksei Guskov Comedie/Dram[ Durata: 119 minute dacia 14:00; 17:00; 20:00

Pelicula a fost realizat[, `n coproduc\ie, de casele Alfama Films (Fran\a), Libra Films (Rom]nia) §i Clap Filmes (Portugalia), cu film[ri realizate `n Bucure§ti. ~n distribu\ia acestei coproduc\ii s`nt §i actori rom]ni, pe care Paulo Branco `i descrie ca fiind remarcabili, cu men\iuni speciale pentru Olga Tudorache, Ion Besoiu §i Tudor Istodor, fiul Maiei Morgenstern §i al lui Claudiu Istodor. Reu§ita, din acest punct de vedere, se datoreaz[ §i faptului c[ regizoarea “a avut de unde alege, `n materie de distribu\ie”, dup[ cum m[rturisea chiar Fanny Ardant, cineasta de 60 de ani cu roluri `n “Paris, je t’aime”, “Callas Forever” §i “8 femmes”. C`nd spunem ‘actori `n spatele camerei’, o serie destul de lung[ de exemple ne vine `n cap. Nu multe dintre ele, `ns[, reprezint[ §i experimente reu§ite. Fanny Ardant, una dintre cele mai respectate §i apreciate actri\e ale Fran\ei, nu prea reu§e§te s[ treac[ acest test cu filmul s[u de debut, Cendres et sang. Filmul este o coproduc\ie Fran\a-Portugalia-Rom]nia §i este o poveste de epoc[ ce se `nv`rte `n jurul unei v[duve. Aceasta se `ntoarce, dup[ 18 ani, `n \ara natal[, `mpreun[ cu cei trei copii ai s[i, dar acolo nu reu§e§te dec`t s[ `nvie vechi tensiuni `ntre cele trei clanuri care st[p`nesc regiunea. CENDRES ET SANG FRAN|A/ROM}NIA Regia: Fanny Ardant Cu: Ion Besoiu, Ronit Elkabetz Dram[ Durata: 105 minute arta 15:00; 17:30; 20:00


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie: Jurnal Expune: Moldovan Smaranda Sabina (07 ianuarie-05 februarie) GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3 Tel. 0256433094 CASA ARTELOR Str. A. Pacha, nr.8 CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel. 0256499222 Expozi\ie de pictur[ Expun: Bica natalia §i Graure Cristian (01-31 ianuarie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax: 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro CENTRUL CULTURAL GERMAN

20 z www.24fun.ro

Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256407058 kultur@ kulturzentrum-temeswar.ro CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 GALERIA TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro Expozi\ie: Women Unlimited Expozi\ie de pictur[ §i fotografie Expune: Lili Sepi Ochsenfeld (12 decembrie-12 ianuarie) FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256- 592 651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei 6 tel: 0256492452 L:12.00-20.00,


Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Mihai Rotaru (14-28 ianuarie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia, nr. 2 Tel. 0256437973 Expozi\ie Bucuria S[rb[torilor de iarn[ Expozi\ie de desene (18 decembrie-14 ianuarie) SALA IULIA B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 6 LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr. 7

Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie OLTEANU ART Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 23, bloc 74 Tel: 0256242480 Expozi\ie Amalgam Aceast[ expozi\ie este un eveniment organizat prin Proiectul Sus\inem Arta! (18 decembrie-28 ianuarie) PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0724300859 VITRALIA Str. Miori\a 4

Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitrali

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE

SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[. Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON Expozi\ie: Ornamentica Forme §i motive decorative `n ceramica european[, secolele XVII-XX. Colec\ia Muzeului de Art[ Timi§oara. (22 decembrie-28 februarie) MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1 Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON Expozi\ie: Salonul Artelor Vizuale Grandioasa expozi\ie cuprinde 270 de lucr[ri de pictur[, grafic[, sculptur[, design, fotografie §i art[ decorativ[, care poart[ semn[tura a 186 de autori. Pre§edintele juriului este pictorul Petru Gali§, vicepre§edinte al Filialei din Timi§oara a UAP. (18 decembrie-15 ianuarie) MUZEUL PRESEISEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare). GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256499908 Fax: 0256201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI MERLIN B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com

22 z www.24fun.ro

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256434814 Fax.: 0256494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro AI L{V IU Autori: Jimmy Roberts – Joe DiPietro Regia: Puskás Zoltán Sala Mare (miercuri, 13 ianuarie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2

Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol.

FILARMONICA “BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256492521, 0256495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. CONCERT SIMFONIC TINERE TALENTE Realizat `n colaborare cu Ministerul Culturii §i Patrimoniului Na\ional, §i Uniunea Criticilor, Redactorilor §i Realizatorilor muzicali din Rom]nia „Mihail Jora” Orchestra simfonic[ a Filarmonicii „Banatul” Timi§oara Dirijor: Gheorghe Costin

Soli§ti: S`nziana Alexandru-pian Adriana Dima_vioar[ Corneliu Meici-trompet[ Program: G. Ph. Telemann: Concertul `n re major pentru trompet[ piccolo, orchestr[ de coarde §i clavecin F. Mendelssohn Bartholdy: Concertul `n mi minor pentru vioar[ §i orchestr[, op. 64 L. van Beethoven: Concertul nr. 1 `n do major pentru pian §i orchestr[, op. 15 Sala Capitol (vineri, 08 ianuarie, ora 19.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Agen\ia de bilete: 0256201286


Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro ~n perioada 10 ianuarie - 7 februarie 2010 Ansamblul Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara se va afla `ntr-un turneu artistic `n Olanda.

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro

ARAD

EL LABERINTO de Fernando Arrabal (vineri, 08 ianuarie, ora 20.00) TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724592379, 0745777035

TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu aszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro z

23


Vineri 8 ianuarie CLASIC FILARMONICA „BANATUL” CONCERT SIMFONIC TINERE TALENTE Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS EL LABERINTO Ora: 20.00

FILME Avatar Timi§ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies powered by Dj Benito visuals by Jimmy d’Azarro Ora: 22.00 D’ARC CLUB Retro Party Music by Georgia D’ARC CAFE Party Music by Melloman HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Party Ora: 22.00

Hosted by Tha-Vi, Flow and Limun CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito visuals by Jimmy d’Azarro Ora: 22.00 D’ARC CLUB Retro Party Music by Alex D’ARC CAFE Party music by Kuky HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Concert Tom Boxer §i Antonia Ora: 23.00 MANUFACTURA Party Mischi Beats Cu: Jam (DE) Burner Greene (Deva) 3P (Deva) DjUbei (Deva) Kojok (Tm) Injektah (Tm) Ceaiuri si cl[tite gratuite Intrare: 10 lei ora: 20.00 REBEL Party de Weekend ora: 20.00 WHY-NOT All hits party YOUTOPIA CLUB Party

PORTO ARTE Concert Umber REBEL Party de Weekend ora: 20.00

DUMINIC{ 10 ianuarie FILME

S~MB{T{ 9 ianuarie FILME

24 z www.24fun.ro

Avatar Timi§ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Avatar Timi§ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

lunI 11 ianuarie

CHEFURI

FILME

700 COFFEE AND LOUNGE Party Hip Hop, RnB, Raggae

Avatar Timi§ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00


CHEFURI

FILME

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

Avatar Timi§ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

CHEFURI

MAR|I 12 ianuarie FILME Avatar Timi§ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

CHEFURI HAPPY CLUB Retro Night Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Retro Night Fever Dj. Ben Bognar VAN GRAPH K FE Radio anonimTM Echipa anonimTM §i invita\ii s[i Ora: 18.00- 21.00 YOUTOPIA CLUB Party Student Night

HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman NO NAME Petrecerea Studen\ilor Ora: 22.00

JOI 14 ianuarie FILME Avatar Timi§ 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

CHEFURI D’ARC Retro Party Music by Kuky D’ARC CAFE Party music by Alex HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

MIERCURI 13 ianuarie CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELI AI L{V IU Ora: 19.00

HEAVEN STUDIO Student Night Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE BABALONIA TROPICAL SOUNDCLASH Dubase, Leizaboy, Injektah,K-lu Ora: 21.00 YOUTOPIA CLUB Student Night Dj Emil Lassaria

www.24fun.ro z

25


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro

Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678

orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 Cursuri de limba englez[ general[ pentru adul\i, copii, tineri §i firme. Toate nivelurile! Let’s Talk - English Conversation classes. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini. office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@ declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

26 z www.24fun.ro

INSTITUTUL MULTIMEDIA ROM}NO-ELVE|IAN Timi§oara, Bulevardul Republicii, nr.9, et.3, cam.305 (Cl[direa Corp R a Politehnicii) Tel. 0730 002 293 E-mail: office_tm@iim.ro www.iim.ro Cursuri de WebDesigner / Web Programator, Cursuri IT (Operare PC, Corel Draw, Photoshop / Flash, AutoCAD, Re\ele), limbi str[ine (Englez[, Francez[, German[, Italian[, Spaniol[) §i business (Contabilitate informatizat[, Manager proiect, Manager resurse umane) certificate de Universitatea Haute-Ecole ARC din Elve\ia, Ministerul Muncii §i Ministerul Educa\iei, Institutul Multimedia OPORTUNITATE de acces la STUDII ~N ELVE|IA. EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480, 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.


TIMI±OARA

E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[

THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6 tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. I. Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[ CRYSTAL COSMETICS Str. 1 Decembrie 90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta

placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale.

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i.

28 z www.24fun.ro

Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat. KOSMETIKOS str. E.Ungureanu 14 (zona P-\a Unirii - Parc Botanic) tel: 0722841888, 0770544279, 0356001022 Cabinet de relaxare, cosmetic[ naturist[ §i clasic[, masaj terapeutic, exerci\ii fizice §i energetice de relaxare QIGONG §i TAIJI, medita\ie, consultan\[ pentru stabilirea unui program personalizat.

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486


Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole).Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906 SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242

Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[. YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

www.24fun.ro z

29


ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, tel. 257216951

Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. Tot aici va fi dat `n folosin\[ `n cur`nd cel mai modern §trand din estul Ungariei.

ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[

M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

FERRARA Hotel Continental

MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

ARAD

GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca) Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

LOC CU MIZ{ MARE Dac[ ar fi s[ facem o descriere a ceea ce `nseamn[ Baza Sportiv[ Helios am putea spune c[ aceasta are de toate pentru a c`§tiga orice final[ disputat[ `n fa\a oric[rui alt club de acest gen de pe ale noastre meleaguri. Gra\ie unor servicii perfecte, Baza Sportiv[ Helios Timi§oara se poate impune de o manier[ categoric[ `n toate seturile, cei care trec pragul bazei plec`nd cu satisfac\ia de a fi petrecut c`teva ore reu§ite §i cu dorin\a de a reveni cur`nd `n acest loc care ajut[, inspir[, relaxeaz[. Pe cele trei terenuri de tenis care s`nt situate vis-a-vis de Hotel Lido, pe zgur[, acoperite iarna cu balon, Tenis Club Helios v[ ofer[ ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de

30 z www.24fun.ro

NEW LOOK Str. Decebal, tel. 0257282 019

GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness

OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic, Baz[ de tratament

GUINOT CENTER Str. Caius iacob, tel. 0257338255

SOLISUN P-\a UTA, str. O.Goga

LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna

SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie, tel. 0257280085

performan\[; cursuri de ini\iere în tenis pentru adul\i; tenis de performan\[ pentru copii §i juniori; preg[tire cu antrenor, pentru tenis de agrement; echipament de tenis §i consultan\[ pentru alegerea echipamentului adecvat. ±i dac[ dup[ ultima minge ave\i poft[ §i de una, dou[, trei §i mai multe pase, de goluri, de alerg[tur[ `n echip[, trebuie s[ §ti\i c[ Helios pune la dispozi\ia microbi§tilor din m`ini p`n[-n picioare §i un teren de fotbal echipat a§a cum trebuie. Cu nocturn[, iarb[ artificial[ (60 mm) cu nisip §i granule de cauciuc, marca Limonta Italia, acreditat FIFA, acoperit §i el, pe timp de iarn[, cu balonul pus `n folosin\[ `n decembrie 2009. Baza sportiv[ dispune §i de parcare interioar[, du§uri, vestiare, televizor, §i nu `n ultimul r`nd, bar – pentru pauze cu arom[ de bere sau de vin fiert dup[ meciuri grele sau pentru suporterii adev[ra\i.

Helios Sport Club Timi§oara B-dul Iosif Bulbuca, nr.21 (fost Liviu Rebreanu) Telefon: 0256 – 463.818; 0743 – 969.486 Orar: 07:00 – 02:00


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47

32 z www.24fun.ro

Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1


(Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac L’Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro z

33


CLUBURI AFTER SCHOOL

s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie §i after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de

34 z www.24fun.ro

KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[


diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

TIMI±OARA

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012 Servicii de curierat rapid intern §i extern A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro drive it!

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card!

DIVIETO Str. Bistrei, nr. 18/B Telefax: 0256 281 614 Mobil: 0744772324, 0728129711 Oferim: servicii de `nchirieri autoturisme, transfer aeroport,

servicii §ofer. ~ntreaga afacere este cl[dit[ pe principiul parteneriatului, iar investi\ia este reciproc[. Dumneavoastr[ investi\i `ncredere, iar noi seriozitate. Tarifele sunt negociabile. e-mail: divieto@divietotm.ro www.divietotm.ro

ARAD

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri din ora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669 Fax: 0257216629

www.24fun.ro z

35


Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, tel. 0256207837

TIMI±OARA HOTEL ANGELLIS Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 21A (fosta Ialomi\a) Tel. 0256207 206 Mobil: 0752 202 262 e-mail: office@hotelAngellis.ro www.hotelAngellis.ro BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3 Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19

36 z www.24fun.ro

CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990 Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7 Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune

prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie:

+40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.


ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte

fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei tel. 0257281.845

HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055

HOTEL COANDI C. Romanilor tel. 0257287777

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36

38 z www.24fun.ro

HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless

Tel. 0256431888 Fax: 0256431626 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655 Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord) Tel. 0256293276 CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14, tel. 0256490298

AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CLIPE MAGICE Str. Demetriade, nr. 1 Tel: 0742274120/0727832424 Iulius Mall (langa Cinema City) Rochii de mireas[ Invita\ii §i decor de nunt[ web: www.clipemagice.ro office@clipemagice.ro

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3 KFC Iulius Mall, et. 3, Demetriade 1 tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12, tel. 0256202405 EVIAN’S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an)

40 z www.24fun.ro

FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.


INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00.

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.

SABRES Str. Craiova 1 tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033 PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro

42 z www.24fun.ro

LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

ROSES OF KOMODO bar restaurant Str. Gh. Laz[r 5 tel. 0722550297 Buc[t[rie rom]neasc[ §i interna\ional[, pizza, sushi, sashimi, teriaki, paste, salate Special of the day Meniu zilei: luni-vineri 12.00-17.00 Meniu vegetarian: felul 1, felul 2, salat[, desert - 15 lei Nou, design deosebit, pre\uri rezonabile Orar: luni-duminic[: 12.00-24.00 (buc[t[rie 23.00) Organiz[m petreceri, nun\i, botezuri, mese festive www.rosesofkomodo.ro PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00

33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12 tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00

ARAD

KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110

LIBELULA Bd Revolu\iei 53 tel 0257251655

BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 (alte post)

NIL KEBAB Fast Food Str. Siriei


(Micalaca vis a vis de autoservice) Meniul zilei, catering, organizare de evenimente Tel. 0257261212 Orar 09.00-18.00 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

Tel: 0257 214 131 TAVERNA DA VINCI B-dul Revolu\iei, nr. 78 Restaurant pizzerie Orar zilnic: 07.00-23.00 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83

www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

44 z www.24fun.ro

(`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440 SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

The IRISH PUBlic House Timi§oara Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca

KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5


NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop.

WHY NOT Peciu Nou Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic

GENOVESSE Episcopiei 11 tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless.

The IRISH PUBlic House Arad Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362

VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks.

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 Grado Cafe Str George Cosbuc nr 1 Tel 0745 279 476 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP! MANUFACTURA Handmade Cafe Str. T. Vladimirescu, nr. 9 Handmade, party, muzica live La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO! OLLI CAFE Str. Daliei 14, tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie. OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente

46 z www.24fun.ro

(capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy, tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.3001.00. Internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4, tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 Regim de club CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii tel. 0257.214.822


24 Fun Timisoara&Arad, nr. 186, perioada 08-14 ianuarie 2010  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati loca...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you