Page 1

GRATUIT

ANUL IV NR. 180

20 - 26 NOIEMBRIE 2009 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


20 - 26 noiembrie 2009

editorial Mihai Dobrovolschi Tudor |epeneag Diana Mitran Diana Petru\ Jean-Lorin Sterian Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 16

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

Schimb[ri dramatice `n ghicitorie de Robert ±erban

Vrei s[-\i pl[te§ti datoriile, s[-\i cumperi o vil[, o ma§in[ nou[ ori s[ te cari `n vacan\e tulbur[toare? Nu trebuie dec`t s[ te ui\i `n ochii alb[strii ca prunele poroabe ai lui Daryl van Horn („unul dintre cei 3 clarv[z[tori care au ridicat cele mai multe semne de `ntrebare `n lumea §tiin\ific[”) §i apoi s[ joci la 6/49, Noroc, 5/40, Joker §i Casino. Stai, a§teapt[, nu te ambala! Completeaz[ un talon cu datele tale de contact §i scrie-i pe un bile\el lui Daryl c[ n-ai prea avut noroc la bani, dar nici nu crezi c[ o s[-\i „intre” vreodat[, `ns[ e§ti dipus s[ prime§ti de la el numerele c1§tig[toare. Domne’, o s[ te

umpli de lovele, o s[-\i duduie conturile, o s[ te iubeasc[ rudele §i vecinii! Cam acesta ar fi rezumatul unei pagini publicitare ap[rut[ recent prin niscai ziare. Dac[ o s[ crezi c[ `\i vor intra pe... horn, ca Mo§ Geril[, numerele norocoase, scrie adresa pe talon. ~ns[ dac[ ai vederea bun[ §i g`ndul c[ o s[ te faci ciorchine de b[net nu-\i ia min\ile, o s[ descoperi, `n dreapta paginii, un scris mic-mic-mititel. Merit[ s[ deschizi ochii bine §i s[ cite§ti, fiindc[ altfel o s[ \i se-nfunde cutia po§tal[ §i telefonul mobil de oferte publicitare, mesaje

loca\ii 14 18 20 22 24

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

26 27 28 32 34 35 36 40 44 46

foto R[zvan Voiculescu

S UMAR

promo\ionale, flutura§i, pliante, SMS-uri §i alte „daruri”. ±pilul [sta e: tu le dai adresa §i te treze§ti cu un puhoi de tenta\ii „c`§tig[toare”. Dup[ fulminantele succese `n ghicit pe care le-au repurtat tot felul de babe Omizi §i de mo§i Colorado, era vremea pentru o nou[ paradigm[ `n acest sport na\ional. Una de import, care s[ dea o gaur[ ad`nc[ §i larg[ `n fundamentul loteriei §i s[-i `mbog[\easc[ pe rom]ni.

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Casa veche, Notting Hill. Femeia mi-ar dormi `nc[, l[s`nd lumina timid[ s[-i cad[ lucios pe pulpele netede §i bronzate. E t`n[r[, 26 de ani. E o sculptori\[ r[sf[\at[ dar inteligent[. Jos m-ar a§tepta limuzina. ~mi permit. S`nt `ntre primii 3 oameni de radio din insul[. Pe drum a§ afla c[ a `nceput al treilea r[zboi. P`n[ spre sear[ i-a§ promite lui Dumnezeu c[ renun\ la tot, dac[ ne salveaz[. Merge. Ie§im cu to\ii `nt`i la teatru. Kevin Spacey. Inherit The Wind. Apoi la Pub. Ajungem acas[. Ea `ncepe s[ pl`ng[. ~i e ru§ine s[-mi spun[. O iubesc c`nd se subestimeaz[ a§a. O lini§tesc, ne tol[nim pe canapea, torn vin ro§u `n pahare §i aprindem un joint. Se `nvinov[\e§te, e atras[ de o femeie frumoas[, `nt`lnit[ la galerie. R`d §i `i spun c[ e prostu\[. Bine`n\eles c[ poate s-o invite la noi, s[ cin[m to\i trei. Am `nceput ziua urm[toare cu o depresie de geniu. Mi-a luat `ns[ pistolul, mi-a amintit ca plec[m spre Nisa. Au terminat de renovat conacul. Pe drum – numai probleme. ~n

 z www.24fun.ro

Cinefile de poveste Mihai Dobrovolschi Maxi-Me nordul Fran\ei este molim[ §i, din c`nd `n c`nd, dac[ `ncetinim, sar pe ma§in[ un fel de strigoi. Ea \ip[. Eu glumesc. Spre diminea\[ `mi dau seama c[ dac[ punem Celin Dion §i d[m tare, zombie explodeaz[. E chiar distractiv. Ah, Nisa. Intr[m am`ndoi `n Credit du Nord. Avem ceva emo\ii dar am repetat at`t de mult scenariul. Ne iese. Ie§im z`mbitori. Nu-i r[u. 280 de milioane `n c`teva minute. F[r[ urme. ~n drum spre cas[, scena haioas[: ne

atac[ ni§te magrebieni, ne amenin\[ cu un pistol mic, vechi, s[ le d[m formula. Hm. S[ le zic eu formula cu care controlezi bursa. Serios? Scot rapid Magnumul §i le z`mbesc: “~nt`i teoria numerelor mari. Eu port 44 la pistol”. ~i bat. Ajun­gem acas[ r`z`nd. Deschid poarta. “Sur-priiiiise!”. Corect! E ziua mea. M[ uit la ei: “Barack, you bastard!”. Apoi `l iau `ntr-un col\. M[ prive§te serios: “Mike. I need your help in Kabul”.


www-uri, situa\ii, amuzamente Cui ne mai vindem \ara? Tudor |epeneag Sau sufletul… `n vremuri care au fost §i r[m`n tulburi §i acum, dup[ 20 de ani de a§a-zis[ democra\ie.

 z www.24fun.ro

Alegerea preziden\ial[, plus oleac[ de referendum, se `nghesuie `ntre dou[ amintiri majore: c[derea zidului de la Berlin, adic[ prima §i cea mai important[ bre§[ `n cortina de fier, §i `mpu§carea Ceau§e§tilor. Ce s-a `nt`mplat `n cei 20 de ani de iluzii post comuniste? Care e rezultatul? P[i e destul de limpede, §i economic §i politic. Mai `nt`i neo-comunism §i s[r[cie lucie, apoi o speran\[, legat[ de doctrina liberal[ §i de UE. Prea mult[ speran\[ `ns[, ca s[ nu ajungem la deziluzii. ~n ultimii 4 ani rom]nii au ciugulit ni§te firimituri din strachina mondializ[rii, dar uite c[ a venit criza §i mul\i au r[mas cu rate la cas[ pe 30 de ani. Guvernan\ii dau din umeri §i recunosc c[ nu pot redresa situa\ia, din cauza crizei la nivel mondial. P[i atunci de ce s`nt ei acolo unde s`nt, `n posturi de conducere? Doar ca s[-§i umple buzunarele §i s[ ne ocupe serile la televizor cu propaganda §i alte vorbe goale? ±i pe cine s[ votez? S[ aleg o ga§c[ pentru c[ e mai simpatic[ dec`t celelalte dou[ cu care se bate pentru ciolan? Uneori, da, o aleg, pentru c[ nu m[ pot impiedica s[ sper c[ voi ob\ine m[car o buc[\ic[ de zg`rci de la [ia care apuc[ osul mai mare. Ceea ce `nseamn[ clientelism politic. Adic[ nu mai e vorba nici de principii, nici de convingeri, nici de vreo platform[ politic[. Totul se rezum[ la talk-show, corup\ie §i frustrare. C`t\va dau din gur[, restul se uit[, `nghit `n sec §i sper[ c`te ceva. Bun, deci e nashpa! Dar s[ nu ne pierdem speran\a, §i mai ales curajul! Important e s[ privim adev[rul `n fa\[, fiecare, §i s[ `ncerc[m s[ na§tem o alt[ politic[… peste c`\iva ani!


ecologica Trebuie s[ m[rturisesc c[ nu am fost §i nici nu sunt o mare b[utoare de ceai, doar c[ am momente c`nd mi se `nt`mpl[ s[ mi se fac[ poft[ de un “haribo tea” (cum numesc eu ceaiul de fructe), §i uite a§a, de la o can[ `n fa\a unei discu\ii interesante ajung la dou[ c[ni acas[, pe timp de iarn[, p`n[ s`nt `n prag s[ dezvolt o fericit[ dependen\[. Iar acum, c[ am citit c[ ceaiul contribuie la prelungirea vie\ii datorit[ efectelor benefice asupra activit[\ii cerebrale §i bolilor cardiace, promit s[ institui stare de euforie `n ceea ce prive§te ceaiul – verde §i negru, cu nume care s[ m[ fac[ s[ z`mbesc sau s[ m[ simt mai puternic[ sau s[ dea tonul zilelor perfecte. A§adar, dac[ o s[ consum p`n[ la opt ce§ti de ceai ne`ndulcit `n fiecare zi, o s[ plesnesc de s[n[tate, o s[ m[ simt mai vioaie, mai cu nivelul optim de antioxidan\i §i flavonoizi `n

 z www.24fun.ro

Dac[ e iarn[, e ceai! Diana Mitran Tea for the lucky ones organism. S[ citesc §i s[ nu cred... §i eu care eram sigur[ c[ cel mai bun masaj pentru neuroni e executat de c[tre cafea. Pe final, \in s[ adaug §i o informa\ie pentru m[mici §i t[tici - se mai spunea `n studiul dat publicit[\ii c[ ceaiul b[ut zilnic are efecte benefice §i `n cazul copiilor, doar `n doze

limitate la 95 miligrame pe zi, adic[ echivalentul unei singure ce§ti de ceai. De `ncuraj[ri nu cred c[ mai e nevoie.


happy trend Din 2 `n 2... Diana Petru\

...spre 22

C`nd o s[ fiu mare o s[ m[ fac comentator politic. Starea general[ de ceva timp `ncoace din acest peisaj `mi face mai mult poft[ de scandal dec`t de ciocolat[ §i am observat c[ pe sear[ ce trece - urm[rind c`nd un §ou cu t`lc, c`nd altul, `nc[rcate de iresponsabilitate §i de repro§uri – devin tot mai acid[ §i abil[ `n tot felul de analize pe texte §i pe comportamente politice§ti. Nu demult nu mai `mi g[seam locul printre replicile ustur[toare din duelul de la Cluj §i texte cu mesaje subliminale despre femeile de la Cotroceni §i de pe l`ng[, de o `nc[rc[tur[ demn[ de deochi §i care p`n[ la urm[ nu au f[cut dec`t s[ nasc[ comp[timiri, deloc solu\ii pentru situa\ia actual[ a bietei noastre \[ri. Acum ceva zile, m[ miram de marele subiect incendiar de la Sinteza Zilei, legat de o carte proasp[t lansat[, la marele fix, `nainte de alegeri, cu aluzii jignitoare la personaje marcante din universul democratic rom]nesc. Cur`nd o s[ m[ delectez cu pr[bu§iri `ntr-un decor politic bolnav, nu de la gripa nou[, ci de la mentalit[\i care v[d c[ mai devreme sau mai t`rziu nasc mon§tri. La trei zile dup[ apari\ia acestui FUN se vor `nt`mpla alegerile §i mie nu `mi vin `n minte dec`t replici caragiele§ti, din categoria tr[dare s[ fie, dar s[ o §tim §i noi!

diana.petrut@24fun.ro

10 z www.24fun.ro


remarc[ `nregistrat[ Gang-bang imobiliar Jean-Lorin Sterian Public space is leaving home (Vito Acconci) Timp de o lun[ am locuit `n mansarda cl[dirii impun[toare din Belgrave Square `n care Institutul Cultural Rom]n `§i are sediul. E un sentiment neobi§nuit s[ tr[ie§ti `ntr-un loc care nu e nici hotel, nici spa\iu privat, nici domestic, nici public, ci toate la un loc. Probabil cei care au locuin\e de serviciu §tiu mai multe despre asta. ~n c`teva zile am ajuns, inevitabil, s[ spun atunci c`nd m[ `ntorceam din ora§, c[ “m[ duc spre cas[“. N-am petrecut prea mult timp `n camer[ pentru c[ Londra nu este un ora§ care s[ te lase s[ stai `n interior. ~n unele seri g[seam holul cl[dirii plin de persoane venite la evenimentele organizate de ICR §i, f[r[ s[ vreau, `n primele secunde, m[ `ntrebam ce caut[ oamenii [ia `n “casa mea”. ~n acela§i timp, locul c[ruia `i spun “acas[“, a fost spa\iul unui experiment. Timp de 48 de ore, 14 oameni, cunoscu\i §i necunoscu\i au locuit pe r`nd `n garsoniera din ±ipotul F`nt`nilor. Au avut la `ndem`n[ o camer[ video pentru a-§i `nregistra trecerea prin

12 z www.24fun.ro

locuin\[ §i dou[ task-uri, ambele u§or de `ndeplinit. La re`ntoarcere, casa ar[ta la fel ca la plecare, mai pu\in centrala care nu mai mergea. P`n[ §i gutuia pe care mi-o adusese tata `nainte de plecare era intact[ pe un raft al bibliotecii. Vecinii `ns[ erau u§or isteriza\i: doamna cumsecade de la etajul 8 fusese inundat[ `ntr-o s`mb[t[ seara §i depusese o pl`ngere pentru g[l[gie. Administratorul blocului m-a trecut pe luna octombrie cu doi oameni la `ntre\inere, dep[§it de fluxul de indivizi necunoscu\i care intrau non§alan\i `n bloc cu aceea§i cheie `n m`n[. De vecina din dreapta nu vreau s[ §tiu; ea cheam[ poli\ia §i c`nd aude pe cineva r`z`nd la multele glume bune care se spun la mine `n cas[ (modestia m[ opre§te s[ dezv[lui autorul). ~nc[ n-am v[zut casetele filmate de locatarii temporari §i am de g`nd s[ am`n o perioad[ vizionarea care se va tranforma `ntr-o instala\ie/ documentar. Deocamdat[ m[ simt prea bine acas[ ca s[ vreau s[ §tiu ce s-a `nt`mplat `ntre pere\i.


infoteca 5 ANI DE BABEL CENTER 2010 va fi al 5-lea an `n care ne-am obi§nuit s[ vedem numele Babel legat de `nv[\area limbilor str[ine `n Timi§oara. ~nceput ca un experiment pedagogic al unor tineri pasiona\i de `nv[\area limbilor englez[ §i olandez[, Babel a crescut de la an la an ajung`nd s[ aib[ o echip[ stabil[ de 20 de profesori care fac s[ existe Babel Center (cursuri pentru adul\i) §i Babel Junior (cursuri pentru copii). O abordare serioas[ cu privire la `nv[\are, dar `n acela§i timp o atitudine deschis[ §i cald[ `n rela\ia cursant-profesor s`nt cele dou[ elemente pe care cursan\ii le descoper[ c`nd aleg s[ `nve\e o limb[ str[in[ aici. ~n acest moment, la Babel se pot urma cursuri de englez[, german[, francez[, italian[, spaniol[, olandez[ §i maghiar[. Fiecare an este `ns[ diferit `n oferta de cursuri pe care centrul le ofer[. Fie c[ este vorba de Business, Financial sau Legal English, preg[tire examene Cambridge, TOEFL sau Goethe Institut, English through Movies sau Thinking Skills, profesorii Babel au energia de a cerceta §i crea ceva nou mereu. 2009 este anul `n care Babel a decis s[ se implice §i mai mult `n via\a comunit[\ii timi§orene. Pentru p[rin\i §i `n general cei implica\i `n educa\ie s`nt organizate seminariile de Comunicare prin Empatie, iar pentru copii se deruleaza cel mai important proiect de str`ngere de fonduri 1500 de c[r\i – crearea unui spa\iu de lectur[ §i `mprumut de carte str[in[ de calitate. ~n acest sens, timi§orenii s`nt invita\i la Babel Christmas Market (edi\ia 2) `n 12 decembrie, pentru a sus\ine acest vis §i `n acela§i timp a se bucura de atmosfera Cr[ciunului `n stil Babel.

14 z www.24fun.ro


videodrom Amintiri Toni(ce) Lucian Mircu

De-ale lui Toni Tecuceanu

Toni Tecuceanu este un actor cu greutate, la propriu §i mai ales la figurat. ~l §ti\i de la Cronica C`rcota§ilor unde joac[ personaje f[r[ num[r. A c`§tigat Gala T`n[rului Actor `n 2006. ±i apare `n Amintiri din Epoca de Aur 2 (Dragoste `n timpul liber). ~n partea a doua, dup[ cum `i spune §i numele, accentul se mut[ dinspre social-politic `nspre zona senti’. Toni are aici “un rol mic de mili\ian care `i alearg[ pe unii”. L-am interogat pe (`nc[) t`n[rul actor cu privire la amintirile sale de epoc[: „Am copil[rit `n vacan\ele de iarn[ §i de var[ la Ghiroda Veche, unde tr[ia bunica mea §i m[ plimbam des pe str[zile Timi§oarei, ora§ frumos, cu parfum istoric... M[ uitam la s`rbi mai ales vinerea seara c`nd erau filme de groaz[, apoi, dup[ miezul nop\ii de-alea sexi... Ne ie§eau ochii din cap”. Toni e un comic complet. Bun imitator, cocheteaz[ §i cu stand-up, cabaret politic, satir[, epigram[ §i... reclam[. Dac[ a\i fost la film la mall, sigur l-a\i v[zut `n clipul Doncafe cu “naufragiatul”, care ruleaz[ `nainte de fiecare proiec\ie. Amintirile actorului vizavi de filmarea asta nu sunt tocmai dulci: „S-a filmat pe 26 aprilie 2009. Apa m[rii avea 5-6 grade. Aveam costum de izopren pe dedesubt, pe deasupra costum de haine. Eram mort de obosit, c[deam `n ap[, ie§eam, filmam... uite-a§a... S-a filmat de diminea\a p`n[ seara, `n jur de 12 ore! ~l salut pe cel care conducea acel ski-jet, Cristi Niculae zis Bocanil[, dar §i pe to\i timi§orenii care se amuz[ privind reclama”. Interviul zglobiu, `n\ep[tor §i toni(c), via blog.

www.marele-ecran.blogspot.com

16 z www.24fun.ro


Timi§oara/Arad, 20 - 26 noiembrie

CHE: ARGENTINIANUL

GOMORRA

BRUNO

Filmele “The Argentine” §i “Guerilla” alc[tuiesc opera biografic[ de mare amploare intitulat[ “Che” §i dedicat[ liderului revolu\ionar marxist Ernesto Guevara de la Serna, un idealist care a crezut cu adev[rat `n posibilitatea instaur[rii conceptului de egalitate `ntre oameni. Prima parte a epopeei se axeaz[ pe revolu\ia cubanez[ §i `l urm[re§te pe Ernesto “Che” Guevara de la prima sa `nt`lnire cu Fidel Castro (petrecut[ \n Mexic `n anul 1955) p`n[ la debarcarea celor doi §i a unui grup format din 80 de rebeli pe \[rmurile Cubei `n anul 1956 §i de la cei trei ani de lupte acerbe desf[§urate `n jungl[ §i care au culminat cu victoria de la Santa Clara repurtat[ de revolu\ionari `mpotriva regimului pro-american al dictatorului Fulgencio Batista p`n[ la discursul \inut de “Che” la New York `n fa\a Organizatiei Na\iunilor Unite `n anul 1964. Scenele de r[zboi care `l prezint[ pe “Che” Guevara suferind de astm `n jungl[ s`nt `ntrerupte adeseori de interviuri audio cu emblematicul lider revolu\ionar §i de imagini alb-negru sau color `n care acesta rememoreaz[ momente importante din cariera lui sau flirteaz[ cu corespondenta postului ABC Lisa Howard.

Pe fondul luptelor din lumea interlop[ §i al traficurilor de toate felurile, filmul prezint[ destinele `ncruci§ate ale personajelor Toto, Don Ciro §i Maria, Franco §i Roberto, Pasquale, Marco §i Ciro. Toto este un b[iat de 13 ani, care face livr[ri pentru o b[c[nie. ~ntr-o zi, observ[ ni§te trafican\i de droguri ascunz`nd ni§te droguri §i o arm[, `n timp ce fugeau de poli\ie. Dup[ ce le duce drogurile §i arma, Toto este adoptat ca membru al clanului §i `ncepe un dificil proces de ini\iere. Don Ciro este un b[rbat de v`rst[ mijlocie care duce bani familiilor membrilor clanului afla\i `n `nchisoare. La o livrare, este `ncol\it de doi membri ai clanului, m`nio§i pe confra\ii lor §i cu care Don Ciro `ncearc[ s[ ajung[ la o `n\elegere. Roberto lucreaz[ `n managementul de§eurilor toxice. E un loc de munc[ sigur, cu mari perspective de c`§tig. Problema e c[ Franco, §eful lui Roberto porne§te c`teva activit[\ i ilegale, o perspectiv[ nu prea lini§titoare pentru con§tiin\a lui Roberto. Pasquale este croitor haute couture, care `§i ia o slujb[ de noapte: s[ dezv[luie unor lucr[tori chinezi din confec\ii din secretele meseriei sale. ~ns[ prin asta `§i pune via\a `n pericol, chinezii fiind `n concuren\[ direct[ cu firme controlate de Camorra. Marco §i Ciro vor s[ devin[ gangsteri §i urm[resc ni§te membri Comorra care duc arme `ntr-o ascunz[toare. Fur[ armele §i se distreaz[ tr[g`nd cu ele pe malul r`ului. Asta p`n[ c`nd folosesc armele pentru un jaf §i s`nt descoperi\i de mafio\i.

Dup[ Borat, Sacha Baron Cohen se `ntoarce pe marile ecrane cu un nou personaj incendiar: Bruno. Mult mai scandalos §i obscen, de-a dreptul §ocant §i incredibil de amuzant, Bruno este un fashion reporter gay care §i-a propus s[ ajung[ “cel mai celebru austriac de la Hitler `ncoace”. Brüno este un personaj inventat de Sacha Baron Cohen `nc[ de pe vremea c`nd el avea emisiunea lui proprie: Da Ali G Show. Brüno este acum reinventat pentru marele ecran `ntr-o nou[ satir[ sociopolitic[ care `l g[se§te pe Sacha asum`ndu-§i o nou[ personalitate, de data aceasta `n postura de designer de mod[ homosexual. Autoproclamat “Vocea australian[ a televiziunii pentru t`n[ra genera\ie”, adopt`nd o vestimenta\ie foarte excentric[ §i c`t mai colorat[, acest Brüno porne§te `nc[ o dat[ `ntr-o c[l[torie `n care caut[ s[ scoat[ `n eviden\[ §i s[ ru§ineze `nc[ odat[ unul din aspectele societ[\ii `n care tr[im. Prin interviurile sale §i emisiunile televizate la care particip[, Brüno pune la zid toat[ industria modei din ziua de azi, av`nd grij[ `n acela§i timp §i de proasp[t adoptatul copil de culoare pe care `l educ[ `n spiritul s[u unic §i “creativ”.

GOMORRAH ITALIA-FRAN|A (2008) Regia: Matteo Garrone Cu: Salvatore Abruzzese, Simone Sacchettino Crim[ Durata: 137 minute STUDIO 14:30; 17:00; 19:30

BRUNO S.U.A (2009) Regia: Larry Charles Cu: Sascha Baron Cohen, Gustaf Hammarsten Comedie Durata: 81 minute dacia 11:00; 14:00; 17:00; 20:00

CHE: PART ONE S.U.A.(2008) Regia: Steven Soderbergh Cu: Benicio del Toro; Franka Potente R[zboi Durata: 134 minute TIMI± 14:30; 17:00; 19:30

18 z www.24fun.ro

AMINTIRI DIN EPOCA DE AUR 2 Rom]nia, anii 80: la prim[ria din sat sun[ telefonul: un politruc de la centru porne§te s[ inspecteze traseul vizitei de lucru care urmeaz[ s[ aib[ loc `n ziua urm[toare §i insist[ ca ordinele s[-i fie respectate `ntocmai. ~n Casa Sc`nteii e fierbere mare: `n toate fotografiile oficiale, tovar[§ul Ceau§escu `§i scoate p[l[ria `n fa\a domnului Jiscard D’Estaing iar acest lucru este ideologic in-ac-cep-ta-bil. Curentul electric nu ajunge la Adincatele dar activistul sosit de la Bucure§ti insist[ c[ e o datorie de Partid s[-l aduc[ la §coal[ §i pe ultimul cioban din v`rful muntelui c[ci `nv[\[tura te fere§te de pericole de care nici n-ai aflat. Cu dou[ s[pt[m`ni `nainte de Cr[ciun, plutonierul de mili\ie Sandu prime§te de la cumnatul s[u un porc viu §i se `ntreab[ cum s[-l taie `n toiul nop\ii f[r[ s[ prind[ de veste colocatarii din bloc iar fiul lui, D[nu\ vine cu o propunere: ce-ar fi dac[ l-ar gaza? La u§a Crinei sun[ Bughi §i cere o sticl[ goal[: e t`n[r, ar[tos, d[ video la bairamuri §i, de la filmele cu Bonnie §i Clyde, Crina `ncepe s[ viseze. Nevasta lui Grigore \ine post, iar el, §ofer la Avicola, trage de fiecare dat[ la hanul lui Ildiko f[r[ s[-i treac[ prin g`nd ce avere poart[ cu el. AMINTIRI DIN EPOCA DE AUR 2 ROM}NIA (2009) Regia: Ioana Uricaru, Hanno Höfer, R[zvan M[rculescu, Cristian Mungiu, Constantin Popescu Jr. Cu: Diana Cavallioti, Radu Iacoban Comedie/Dram[ Durata: 70 minute arta 15:00; 17:30; 20:00


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie Personal[ de pictur[ Expune: Boris Covali-Lepei (04 noiembrie-04 decembrie) GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3 Tel. 0256433094 Atelier de crea\ie Moderator: M. A. Christi, prospector. Participan\i: copii cu v`rste `ntre 7 §i 11 ani; grupuri de 15-20 copii. Scop: stimularea interesului fa\[ de carte ca obiect, `n\elegerea rolului c[r\ii `n contextul interdisciplinar al artei cuv`ntului, dezvoltarea creativit[\ii. (s`mb[t[, 21 noiembrie, ora 16.00) CASA ARTELOR Str. A. Pacha, nr.8 CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel. 0256499222 Expozi\ie: Pictur[ `n ulei Expune: Pavel Torony (1-30 noiembrie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax: 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro Expozi\ie: SupraExpuneri/ Greutatea superficialului, u§urin\a gravita\iei Edi\ia a V-a (10-30 noiembrie) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256407058 kultur@ kulturzentrum-temeswar.ro CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie de sculptur[:

20 z www.24fun.ro

Metaforme Expune: Nada Stojici (16 noiembrie-10 decembrie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro Expozi\ie: Norigrame Expune: Diet Sayler (16 noiembrie-09 decembrie) FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256- 592 651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei 6 tel: 0256492452 L:12.00-20.00, Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Salonul Interna\ional al profesorilor de la liceele de art[ (12-25 noiembrie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia, nr. 2 Tel. 0256437973 Expozi\ie: Cartofilia §i C[ile ferate neconven\ionale Expune: Cornel Hamat Organizat[ de Infocentrul Turistic §i Asocia\ia Filatelic[ Timi§oara SALA IULIA B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 6 LIBR{RIA C{RTURE±TI Expozi\ie de xilogravur[ §i linogravur[ Chip. Expresie Expune: Mircea Popescu Str. Mercy, nr. 7 MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie: SupraExpuneri/ Greutatea superficialului, u§urin\a gravita\iei (10-30 noiembrie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1 Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON


MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare).

Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitrali

ARAD

PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0724300859 Expozi\ia de `nchidere a Taberei de Pastel Urban Atelierul de Urbanism al Prim[riei Municipiului Timi§oara (12-26 noiembrie)

COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[. Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie

VITRALIA Str. Miori\a 4

MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2

GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie OLTEANU ART Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 23, bloc 74 Tel: 0256242480

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA

Doroban\u, Colin Buzoianu, Lic[ Dolga, Victor Manovici Holul cu coloane (duminic[, 22 noiembrie, ora 19.00) REMEMBER dup[ Mateiu I.Caragiale un spectacol de R[zvan Mazilu cu: R[zvan Mazilu §i Ion Rizea Sala Mare (joi, 26 noiembrie, ora 19.00)

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256499908 Fax: 0256201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari TREI SURORI de A.P. Cehov un spectacol de Ada Lupu cu: Victor Manovici, Ana Maria Cojocaru, Paula Maria Frunzetti, Alina Reus, Claudia Ieremia, C[t[lin Ursu, Ion Rizea, Ioan Strugari, Damian Oancea, Traian Buzoianu, Doru Iosif, Benone Viziteu, Vladimir Jur[scu, Mihaela Murgu Sala Mare (vineri, 20 noiembrie, ora 19.00) IMAGINE SHOW un concept colectiv cu: Sabina Bijan, Lumini\a Tulgara, Cristina P[durariu, Ionu\

22 z www.24fun.ro

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. R~S NERVOS Festivalul de Teatru Eurothalia, edi\ia I Autor: Christopher Durang Cu: Isabelle Neam\u Cezar Antal Scenografia: Szabó K. István Direc\ia de scen[: Szabó K. István Descriere: „Iat[! Aicea-i!“ Durang atac[ ceea ce ne e sf`nt, mai ales asta. Televiziunea. El ne confirm[ discern[m`ntul nostru deficitar, ne `mpov[reaz[ cu obsesii, ne face r[spunz[tori de starea


regretabil[ a lumii. Durang ne comp[time§te pe noi §i pe sine. Nu are `ncredere `n noi. Doi oameni, care au uitat s[ fie umani, care se str[duiesc s[ `nve\e iar, prin sfaturi practice, cursuri sau alte lucruri, ce ar trebui s[ garanteze fericirea, pozi\ii §i comportamente umane. ~N LIMBA ROM}N{, SE ASIGUR{ TRADUCERE ~N LIMBA GERMAN{ Sala Studio (vineri, 20 noiembrie, ora 19.00) PARZIVAL (Raubkopie) Festivalul de Teatru Eurothalia, edi\ia I Autor: nach / dup[ Wolfram von Eschenbach Produc\ie a Teatrului Biel Solothurn (Elve\ia) Cu sprijinul: Pro Helvetia Descriere: ~n lumea noastr[ saturat[ de oferte abia dac[ exist[ drumuri neb[t[torite. Catalogul de la Ikea ofer[ individualitate pe 300 de pagini. S`ntem `n c[utarea propriei vie\i §i p`n[ o vom g[si `l cump[r[m pe „Billy”, ne c[s[torim cu Jenny sau a§tept[m pur §i simplu, p`n[ ne trece dorul. Cu: Conduir-amour, Cundrie la sorcière – Maia Alban-Zapata Herzeloyde, Sigune, Liase, Repanse de Joi, Ginover – Esther Becker Parzival – Aaron Hitz Ither, Schionathulander, Gournemans, Anfortas regele pescar, regele Artus, Tevrizent – Günter Baumann Muzica: crea\ie colectiv[ Decorul §i costumele: Martin Dolnik Regia: Max Merker SPECTACOLUL SE TRADUCE SIMULTAN ~N LIMBA ROM}N{ Sala TGST (s`mb[t[, 21 noiembrie, ora 18.00) (s`mb[t[, 21 noiembrie, ora 21.00) ...BEFORE THE END AFTER... Festivalul de Teatru Eurothalia, edi\ia I Un spectacol de Baczó Tünde  Descriere: EL §i EA se caut[ unul pe cel[lalt `n `nv[lm[§eala din jurul lor, zgomotul §i nebunia. Am`ndurora le este clar, c[ dac[ vor pierde frumuse\ea, emo\iile §i sinceritatea, s`nt `n pericol s[-§i piard[ §i sufletul. Asta ar face din corpurile lor un `nveli§ gol, carne f[r[ via\[. Cu: Ea – Baczó Tünde El-Paul Cimporieru Oarba-Ioana Marchidan Chaplin-George Albert Costea Stan-State Alin Bran-Gabriel Costin Poli\ist-Lari Gieorgescu Poli\ist-Silvian V]lcu Diva-Irina S]rbu Fete-Elena P[un, Alexandra Fasol[, Alexandra S[lceanu Pianist, Barman-Ioan Cortea Muzica: Tibor Cári Decorul: Giorgiana Savuta Costumele: Gyorgy Eszter Coregrafie §i regia: Baczó Tünde

Sala TGST (duminic[, 22 noiembrie, ora 19.00) RA|IA DE LIBERTATE Cu: Ioana Iacob, Andrea Nistor, Alex Halka Descriere: Descriere Sear[ de lectur[ cu ocazia `mplinirii a 20 de ani de la Revolu\ ia Rom]n[ Selec\ia textelor: Lucian M. V[r§[ndan Cu: Ioana Iacob, Andrea Nistor, Alex Halka Proiectul Ra\ia de libertate este sprijinit de: Forumul German-Rom]n Consulatul General al Rom]niei, München Asocia\ia ±vabilor b[n[\eni Haus der Heimat e.V., Nürnberg Referentul cultural pentru Europa de Sud-Est la Muzeul Central al ±vabilor Dun[reni din Ulm ~N LIMBA GERMAN{ Sala Studio (miercuri, 25 noiembrie, ora 19.00) VR{JITORUL DIN OZ Autor: nach / dup[ L. Frank Baum Traducere: Deutsch von Lorette Br[diceanu-Persem Regia tehnic[: Liviu Oltean Sufleur: Valeria Velimirovici Asisten\[ scenografie: Oana Munteanu Muzica §i direc\ia muzical[: Tibor Cari Coregrafia: Liana Iancu Decorul §i costumele: Eugen Varga Regia: Eva Labadi Megyes SPECTACOL CU SUPRATITRARE ~N LIMBA ROM}N{ Sala TGST (joi, 26 noiembrie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256434814 Fax.: 0256494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro ROSENCRANTZ ±I GUILDENSTERN SUNT MOR|I de Tom Stoppard `n direc\ia de scen[ a lui Victor Ioan Frunz[ Sala Studio (luni, 23 noiembrie, ora 19.00) Sala Mare (mar\i, 24 noiembrie, ora 08.00)

FILARMONICA “BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256492521, 0256495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului.

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724592379, 0745777035

CONCERT VOCAL-SIMFONIC Orchestra simfonic[ a Filarmonicii „Banatul” Timi§oara Dirijor: Walter Hilgers Soli§ti: Sorina Munteanu (sopran[) Marius Budoiu (tenor) R. Wagner: Extrase din operele Lohengrin §i Tristan §i Isolda J. Brahms: Simfonia I `n do minor, op.68 Sala Capitol (vineri, 20 noiembrie, ora 19.00)

SP{L{TORUL DE CREIER ac\ioneaz[: Ioana Iacob, Christine Cizma§, Ionu\ P`rvulescu, Alex M[rtina§, Aurora Oprescu, Larisa Ple§ca, andrea Nistor, C[t[lin Andrei, Cristian Br[toiu, Daniel Caimac text: Matei Vi§niec `nscenarea: Ovidiu Mih[i\[ locuri limitate (duminic[, 22 noiembrie, ora 19.30 fix)

SPECTACOL DE DANSURI din Okinawa Sus\inut de Ansamblul de dans RYUKYU - Japonia Sala Capitol (duminic[, 22 noiembrie, ora 19.00) RECITAL DE MUZIC{ DE CAMER{ WEST BRASS QUINTET Bogdan Barbu, Corneliu Meici -trompet[ Radu Dr[goiu-corn Bogdan Dijm[rescu -trombon Felix Burghelea-tub[ Szekeres Ferenc-percu\ie Program: S. Scheidt: Centone nr. 5, partea a III-a V. Ewald: Cvintetul nr. 1 op. 5 E. Ewazen: Colchester Fantasy L. Bernstein: West Side Story Sala Capitol (mar\i, 24 noiembrie, ora 19.00) CONCERT VOCAL-SIMFONIC Orchestra simfonic[ §i Corul „Ion Rom]nu” ale Filarmonicii „Banatul” Timi§oara Dirijor: host-Hans Backer Sala Capitol (joi, 26 noiembrie, ora 19.00)

ZURINKA Alina Nelega Sala Studio (joi, 26 noiembrie, ora 11.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Agen\ia de bilete: 0256201286 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI MERLIN B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com

~n perioada 14 - 30 noiembrie 2009 Ansamblul Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara se va afla `ntr-un turneu artistic `n Olanda.

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9 SCAUNELE de Eugen Ionesco Cu: Salahhe, Toni Albei Regia: Andra Duteanu Studioul 202 (mar\i, 24 noiembrie, ora 20.00)

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu aszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro z

23


vineri 20 noiembrie CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA TREI SURORI Sala Mare Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT R~S NERVOS Festivalul de Teatru Eurothalia, edi\ia I Sala Studio Ora: 19.00

Intrare: 20 lei Ora: 21.00 Concert Umber Sala de sus SETUP Concert rock SART §i Stone Fixion Intrare: 10 lei VAN GRAPH K FE Organic Grooves Farm Dj. G-Man, Waka X (TmBase) Funk, soul, jazz, bossa, hip-hop Ora: 20.00 CLUB NERV (ARAD) Standup Comedy Brigada 2 pe trei Prezint[ setul 2 Ora: 21.00

FILARMONICA „BANATUL” CONCERT VOCAL-SIMFONIC Sala Capitol Ora: 19.00

FILME Che-Argentinianul Timi§ 14:30, 17:00, 19:30 Gomorra Studio 14:30, 17:00, 19:30

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00 D’ARC CLUB Honolulu Party D’ARC CAFE Music by Melloman CLUB REBEL Party de Weekend ora: 20.00 HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Balul Bobocilor Medicin[ dentar[ Special guest: Dj. Project featuring Giulia §i Dj Ellesse NO NAME Party Fridelicious Rnb, dancehall, miami bass Hosted by: Tha-vi, Flow, Limun PORTO ARTE Concert Adi B[rar Blues Band Sala de sus

24 z www.24fun.ro

S~MB{T{ 21 noiembrie CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT PARZIVAL (Raubkopie) Sala TGST Ora: 18.00, 21.00

FILME Che-Argentinianul Timi§ 14:30, 17:00, 19:30 Gomorra Studio 14:30, 17:00, 19:30

CHEFURI 700 COFFEE AND LOUNGE Party Hip Hop, RnB, Raggae Hosted by Tha-Vi, Flow and Limun CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend ora: 20.00 D’ARC CLUB Retro Party Music by Alex D’ARC CAFE Party music by Kuky


HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman Ora: 22.00

Gomorra Studio 14:30, 17:00, 19:30

CHEFURI

HEAVEN STUDIO Party PORTO ARTE Concert folk C[lin B]rcean Sala de sus Ora: 21.00 SETUP TM09BASE Aftermath Session JFB (campion UK DMC) Stamina Mc §i K-lu, Limun, Sensorship Vj U8 Ora: 22.00 Intrare: 22.00 lei WHY-NOT All hits party YOUTOPIA CLUB Party 2 Year Anniversary Special guest Victor Magan (Spania)

luni 23 noiembrie CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELI ROSENCRANTZ ±I GUILDENSTERN SUNT MOR|I Sala Studio Ora: 19.00

CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA IMAGINE SHOW Holul cu coloane Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT ...BEFORE THE END AFTER... Sala TGST Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” SPECTACOL DE DANSURI Sala Capitol Ora: 19.00

HAPPY CLUB Retro Night Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE Radio anonimTM Echipa anonimTM §i invita\ii s[i Ora: 18.00- 21.00 YOUTOPIA CLUB Party Student Night

Che-Argentinianul Timi§ 14:30, 17:00, 19:30 Gomorra Studio 14:30, 17:00, 19:30

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

Sala Mare Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT VR{JITORUL DIN OZ Sala TGST Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELI ZURINKA Sala Studio Ora: 11.00 FILARMONICA „BANATUL” CONCERT VOCAL-SIMFONIC Sala Capitol Ora: 19.00

FILME

FILME

CHEFURI

DUMINIC{ 22 noiembrie

Gomorra Studio 14:30, 17:00, 19:30

MIERCURI 25 noiembrie CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT RA|IA DE LIBERTATE Sala Studio Ora: 19.00

Che-Argentinianul Timi§ 14:30, 17:00, 19:30 Gomorra Studio 14:30, 17:00, 19:30 SOCIETATEA TIMI±OARA Str. Goethe, nr. 2 Filmul care doare Documentarele: Viteaza din Nuc§oara (45 de minute) Gheorghe Ursu (52 de minute) Ora: 18.00

FILME

CHEFURI

MAR|I 24 noiembrie

Che-Argentinianul Timi§ 14:30, 17:00, 19:30

D’ARC Retro Party Music by Kuky

CLASIC

Gomorra Studio 14:30, 17:00, 19:30

D’ARC CAFE Party Music by Alex

CHEFURI

HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

HEAVEN STUDIO CLUB Student night ora 22.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELI ROSENCRANTZ ±I GUILDENSTERN SUNT MOR|I Sala Mare Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” RECITAL DE MUZIC{ DE CAMER{ Sala Capitol Ora: 19.00

NO NAME Party Ora: 22.00

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| loc lejer SP{L{TORUL DE CREIER Ora: 19.30

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS SCAUNELE Studioul 202 Ora: 20.00

JOI 26 NOIEMBRIE

FILME

FILME

CLASIC

Che-Argentinianul Timi§ 14:30, 17:00, 19:30

Che-Argentinianul Timi§ 14:30, 17:00, 19:30

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA REMEMBER

VAN GRAPH K FE BABALONIA TROPICAL SOUNDCLASH Dubase Leizaboy Injektah K-lu Ora: 21.00 YOUTOPIA CLUB Party

www.24fun.ro z

25


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro

Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I

Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@ declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

INSTITUTUL MULTIMEDIA ROM}NO-ELVE|IAN Timi§oara, Bulevardul Republicii, nr.9, et.3, cam.305 (Cl[direa Corp R a Politehnicii) Tel. 0730 002 293 E-mail: office_tm@iim.ro www.iim.ro Cursuri de WebDesigner / Web Programator, Cursuri IT (Operare PC, Corel Draw, Photoshop / Flash, AutoCAD, Re\ele),

26 z www.24fun.ro

limbi str[ine (Englez[, Francez[, German[, Italian[, Spaniol[) §i business (Contabilitate informatizat[, Manager proiect, Manager resurse umane) certificate de Universitatea Haute-Ecole ARC din Elve\ia, Ministerul Muncii §i Ministerul Educa\iei, Institutul Multimedia OPORTUNITATE de acces la STUDII ~N ELVE|IA. EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480, 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.


TIMI±OARA

E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[

THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6 tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. I. Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[ CRYSTAL COSMETICS Str. 1 Decembrie 90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale.

Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586

FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830

28 z www.24fun.ro

KOSMETIKOS str. E.Ungureanu 14 (zona P-\a Unirii - Parc Botanic) tel: 0722841888, 0770544279, 0356001022 Cabinet de relaxare, cosmetic[ naturist[ §i clasic[, masaj


terapeutic, exerci\ii fizice §i energetice de relaxare QIGONG §i TAIJI, medita\ie, consultan\[ pentru stabilirea unui program personalizat.

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat. MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie,

manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906 SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2

www.24fun.ro z

29


Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463,

30 z www.24fun.ro

0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[. YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca) Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness

NEW LOOK Str. Decebal tel. 0257282 019

GUINOT CENTER Str. Caius iacob Tel. 0257338255

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental

LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. Tot aici va fi dat `n folosin\[ `n cur`nd cel mai modern §trand din estul Ungariei.

MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic, Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA, str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie, tel. 0257280085


www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47

32 z www.24fun.ro

Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1


(Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac L’Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro z

33


CLUBURI AFTER SCHOOL

`nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|E BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie §i after-school! ~nscrieri p`n[ `n 18 septembrie Detalii pe www.babeljunior.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii,

34 z www.24fun.ro

KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[


diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

TIMI±OARA

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012 Servicii de curierat rapid intern §i extern A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro drive it!

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card!

DIVIETO Str. Bistrei, nr. 18/B Telefax: 0256 281 614 Mobil: 0744772324, 0728129711 Oferim: servicii de `nchirieri autoturisme, transfer aeroport,

servicii §ofer. ~ntreaga afacere este cl[dit[ pe principiul parteneriatului, iar investi\ia este reciproc[. Dumneavoastr[ investi\i `ncredere, iar noi seriozitate. Tarifele sunt negociabile. e-mail: divieto@divietotm.ro www.divietotm.ro

ARAD

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri din ora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669 Fax: 0257216629

www.24fun.ro z

35


REVELIONUL T{U DE 3 ZILE ±I 3 NOP|I LA BUZIA±, ~N STA|IUNEA INIMII TALE ~\i voi povesti despre cum po\i s[ faci zilele dinainte de Revelion §i cele de dup[, s[ fie sinonime cu relaxarea, terapia, energia, aerul curat. ~\i voi aduce aproape oferta de Revelion a celor de la Complexul Hotelier Parc din Buzia§. Pentru tine, cel care vrei s[ te delectezi cu un program special, pentru corp, minte §i pentru suflet, gazdele tale de la Complexul Hotelier Parc s-au hotar`t s[ pun[ `n aplicare idei care mai de care mai speciale care s[-\i vin[ `n `nt`mpinare. Meniu cu specific interna\ional, programe artistice §i surprize, acces gratuit `n Centrul Spa ( sala de fitness, saun[ §i piscin[), jacuzzi, du§ subacval, masaj de relaxare §i de tonifiere, trei zile §i trei nop\i de evadare din cotidian pe o oaz[ de altceva, un loc unde g[se§ti de toate §i care, de cinci ani `ncoace, reprezint[ destina\ia celor care au o alt[ viziune despre petrecerea Revelionului. A§adar, nu po\i ignora o astfel de propunere, zile de bine §i de mai bine, cu propriet[\i tonice §i naturale, menite s[-\i dea st[ri de confort tot anul care va urma, la mic[ distan\[ de Timi§oara, `n Buzia§, `n sta\iunea inimii tale!!

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine la: telefon: 0256321060 mobil: 0755080095 §i 0755080094 e-mail: statiune@buzias.ro www.buzias.ro

36 z www.24fun.ro

TIMI±OARA

CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, tel. 0256207837

HOTEL ANGELLIS Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 21A (fosta Ialomi\a) Tel. 0256207 206 Mobil: 0752 202 262 e-mail: office@hotelAngellis.ro www.hotelAngellis.ro BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3 Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19 Tel. 0256245993

CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990 Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7 Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2


Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant.

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala.

str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktail-

www.24fun.ro z

37


uri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat, tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

38 z www.24fun.ro

HOTEL LOTUS str. N. Stefu, tel. 0257251282 PENSIUNEA ZORI DE ZI Tel: 0765775500 P[durea Ceala Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

40 z www.24fun.ro

AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742274120, 0l66478026

Restaurant pentru nun\i §i evenimente www.colosseumtimisoara.ro CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Fax: 0256431626 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655 Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord) Tel. 0256293276 DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14, tel. 0256490298


ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

RESTAURANT CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3 KFC Iulius Mall, et. 3, Demetriade 1 tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12, tel. 0256202405 EVIAN’S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro

OFERT{ ~N SPIRITUL CR{CIUNULUI ~n cursul lunii decembrie companiile `§i preg[tesc petrecerile de sf`r§it de an, este momentul `n care spunem MUL|UMESC! angajatilor, colaboratorilor, partenerilor pentru buna colaborare de peste an las`nd la o parte barierele ierarhice. Best Western Ambassador Hotel a preg[tit pentru dumneavoastr[ cele mai bune oferte care mai de care mai interesante §i antrenante pentru aceast[ ocazie. Muzic[, dans, relaxare, un cadru `n care angaja\ii §i angajatorii pot discuta de la egal la egal , la un pahar, dou[ de §ampanie §i o mas[ `nc[rcat[ cu bun[t[\i de sezon. Seri elegante sau tematice, decorarea s[lilor cu aranjamente care s[ fie `n ton cu ceea ce dori\i s[ transmite\i, magia §i c[ldura momentelor de iarn[ s`nt aduse de c[tre Best Western Ambassador Hotel `n spa\iile generoase, destinate organiz[rilor de evenimente. Ceea ce trebuie s[ face\i, dumneavoastr[, cei care s`nte\i `mpreun[ zi de zi la serviciu §i dori\i s[ redescoperi\i frumuse\ea S[rb[torilor tot `mpreun[, `ntr-un loc conceput pentru exigen\ele tuturor, e s[ ac\iona\i c`t mai repede pentru c[ nu mai este mult p`n[ la sosirea Mo§ului!

Best Western Ambassador Hotel Timi§oara, strada Mangalia nr.3 telefon: 0256 – 306.880/ 306.881 fax:0256-401033 www.ambassador.ro www.hotel-ambassador.ro e-mail:contact@ambassador.ro www.24fun.ro z

41


LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u!

PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

ROSES OF KOMODO bar restaurant Str. Gh. Laz[r 5, tel. 0722550297 Buc[t[rie rom]neasc[ §i interna\ional[, pizza, sushi, sashimi, teriaki, paste, salate Special of the day Meniu zilei: luni-vineri 12.00-17.00 Meniu vegetarian: felul 1, felul 2, salat[, desert - 15 lei Nou, design deosebit, pre\uri rezonabile Orar: luni-duminic[: 12.00-24.00

PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu

ARAGOSTA ARE GUST

Dac[ treci pe bulevardul Take Ionescu, imposibil s[ nu `\i fac[ cu ochiul Aragosta, restaurant §i pizzerie `ntr-un singur loc, destinat amatorilor de preparate specifice buc[t[riei italiene. Dac[ e§ti `n c[utarea unei atmosfere intime, relaxante, prietenoase, a unor specialit[\i gastronomice preg[tite `n savurosul stil italian, nu ezita s[ treci pragul acestui restaurant. Pizza, paste, preparate din carne de pe§te §i nu numai, care mai de care mai aromate, delicioase, `ntr-o mare varietate de re\ete, pentru toate preferin\ele, toate acestea merit[ `ncercate. Grija fa\[ de gust §i de aspect joac[ un rol esen\ial `n definirea preparatelor culinare

42 z www.24fun.ro

(buc[t[rie 23.00) Organiz[m petreceri, nun\i, botezuri, mese festive www.rosesofkomodo.ro RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772

puse la dispozi\ie tuturor celor care cu poft[ de bun[t[\i, iar dorin\a de a `mbina calitatea maxim[ a produselor la pre\ minim cu serviciile profesioniste st[ la baza principiilor personalului preg[tit s[ v[ `nt`mpine `ntr-un cadru care eman[ c[ldura unei familii. Anun\ pentru cei interesa\i s[ s[rb[toreasc[ momente dragi din via\[ `ntr-un cadru restr`ns: “Restaurant pizzerie Aragosta organizeaz[ §i mese festive, capacitate 40 de persoane”.

Pentru rezerv[ri, pentru alte informa\ii suna\i la: 0733 – 337.133 sau 0372-773.344, iar pentru o mas[ bun[ sunte\i a§tepta\i pe Bd. Take Ionescu, nr.34, de luni p`n[ s`mb[t[, de la 12:00 p`n[ la 24:00.


COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00

Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131

LIBELULA Bd Revolu\iei 53 tel 0257251655

TAVERNA DA VINCI B-dul Revolu\iei, nr. 78 Restaurant pizzerie Orar zilnic: 07.00-23.00

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§

TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com RESTAURANT ZORI DE ZI Tel: 0765775500 P[durea Ceala Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane

www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an)

44 z www.24fun.ro

Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

The IRISH PUBlic House Timi§oara Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 Vino de ziua ta §i ai un cadou, 25% din nota ta de plat[ o suport[m noi!


Ofert[ valabil[ `n lunile iulie, august §i septembrie Orar: zilnic 19.00-02.00

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

WHY NOT Peciu Nou Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop.

GENOVESSE Episcopiei 11 tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

str Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

The IRISH PUBlic House Arad Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 Vino de ziua ta §i ai un cadou, 25% din nota ta de plat[ o suport[m noi! Ofert[ valabil[ `n lunile iulie, august §i septembrie KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 CLUB ROCK NERV

TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2 Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 Grado Cafe Str George Cosbuc nr 1 Tel 0745 279 476 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6 tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici etaj 1 Regim de club CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

OPERA P-\a Victoriei 6 tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO!

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

OLLI CAFE Str. Daliei 14 tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie.

K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848

OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00

46 z www.24fun.ro

PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0742817416 SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822 TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


24 Fun Timisoara & Arad nr.180, 20-26 noiembrie  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati loca...

Advertisement