Page 1

GRATUIT

ANUL IV NR. 171

18 - 24 SEPTEMBRIE 2009 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


18 - 24 septembrie 2009

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Andreea Ursu Diana Petru\ Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 16

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

O declara\ie de dragoste de Robert ±erban

C`nd am v[zut-o prima dat[ pe domni§oara Timi§oara, aveam 17 ani. Am privit-o scurt §i intens. Mi s-a p[rut rece, distant[, ba chiar u§or `n\epat[. Dar, `n acela§i timp, elegant[, rafinat[, misterioas[. Cosmopolit[. Greu abordabil[, adic[. M-am `ntors acas[ §i m-am tot g`ndit la ea. Aveam de ales. Interesant[ p[rea §i Napoca. Mai aproape §i mai la `ndem`n[ era o alta, Craiova. I-am mai f[cut o vizit[ Timi§oarei ca s[ fiu sigur. Mi s-au aprins §i mai tare c[lc`iele. Apoi, `n ultima clas[ de liceu, la sf`r§itul anilor ’80, am `nceput s[-i fac

curte asiduu. Veneam s[pt[m`nal cu trenul de la Severin, coboram `n gar[, iar de acolo luam ba tramvaiul, ba firobusul, ba porneam pe jos. ±i ne plimbam, ne imaginam tot felul de `nt`mpl[ri, ne f[ceam planuri, povesteam c`te-n lun[ §i-n stele, ne priveam… ±i chiar dac[ nu ajunsesem s[ o cunosc foarte bine, mi-am dat seama c[ era aleasa. Mai urma s[ zic[ §i ea da. Mi-a spus-o `n toamn[, `n clipa `n care am intrat la facultate. Fericit, am plecat `n armat[. La… Craiova. Unde i-am dus dorul. ~n decembrie ‘89, am fost m`ndru

loca\ii 14 18 20 22 24

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

26 28 29 32 34 35 36 40 44 46

foto R[zvan Voiculescu

S UMAR

c[ o alesesem pe cea mai curajoas[ §i inimoas[ dintre toate. Iar `n ’90, c`nd am venit aici, am g[sit-o nu doar mai frumoas[, ci §i liber[. Pentru mine, ea este §i acum, dup[ 20 de ani, timp `n care am colindat \ara §i lumea, tot cea mai frumoas[. Datorit[ ei m[ simt §i s`nt considerat timi§orean, a§a c[ `i fac o reveren\[ §i `i spun: s[rut m`na, domni§oara Timi§oara!

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Foaie verde st[ s[ cad[, parc[-s prost f[cut gr[mad[ Mihai Dobrovolschi despre pROstie

De c`teva zile, cine §tie din ce confluen\e de energii, facem „dulceg[rii“ pe Guerrilla. Adic[, `mpreun[ cu Vlad, `mp[c[m oameni `n direct §i, mai nepotrivit pentru unii dec`t o nuc[ de cocos `n perete, ne zicem „te iubesc“ unul altuia prin studio. Buuuuun. Bine`n\eles c[ primele reac\ii au fost de respingere. Mailuri de la masculi cu testosteronul zv`cnind de-a lungul g`tului aveau, cum altfel, conota\ii homosexuale. Al\ii ne-au asemuit cu Mircea Radu. Unde naiba gre§im? De ce e penibil s[ `mpaci doi oameni cu z`mbetul pe buze §i nu e penibil s[ fii un haiduc rudimentar, cu inteligen\a concentrat[ spre scoar\[ §i delectare real[ `n via\a tinz`nd spre zero? Sau gre§im noi? Chiar ne pierdem masculinitatea? O s[ ne facem de r`s, noaptea, `n fa\a prietenei sau a so\iei dac[ `ncerc[m s[ avem probleme cu a ierta §i a nu judeca? Din experien\a proprie v[ spun c[ dimpotriv[. Cu c`t ai mai pu\in[ rezisten\[ `n psihic, cu at`t curge dragostea mai bine, inclusiv `n pat. ±i-atunci? De unde? De ce se spunea §i `nc[ se spune at`t de rar „te iubesc“ `n familiile rom]ne§ti? Se desacralizeaz[ sentimentul dac[ `l sco\i la aer mai des de dou[ ori pe an? De ce e un fel de ru§ine s[ zici „am gre§it“ c`nd §tii c[ a§a e? Adic[ ce c`§tigi dac[ doar tu `n tot universul [sta nu §tii c[ §tie lumea c[ e§ti un idiot? Eu cred c[ `n\eleg de ce. Eu cred c[ din prostie. Genul [la de prostie f[r[ vin[, mo§tenit[ de-a lungul multor genera\ii, care te face s[ confunzi dreptatea cu orgoliul, tr[irea rom]neasc[ profund[ cu nevroza isteric[, principiile cu obsesiile, dragostea cu dependen\a afectiv-sexual[ §i b[rb[\ia cu `ngustimea p[rerilor. Oare prostia se cl[te§te?

www.dob.ro

 z www.24fun.ro


cine, unde, c`nd Agresivitate §i semidoctism Daniel Vighi Un caz unic!

Familia poetului Ion Monoran i-a arestat acestuia postumitatea. Dup[ ce am scris despre poemele lui, i-am prefa\at volumul de debut, i-am `ngrijit ultima apari\ie editorial[, `n loc s[ am parte de minim respect pentru ceea ce am f[cut sunt h[r\uit cu mesaje telefonice, asaltat cu pl`ngeri penale pentru c[ am `ndr[znit s[ public c`teva fotografii §i o poezie pe un site. De luni de zile `ncerc s[ explic familiei c[ fotografiile s`nt de la Memorialul revolu\iei, c[ nici m[car nu le-am postat eu, ci proprietara websiteului din Berlin. Totul zadarnic. So\ia lui Monoran `mi strig[ la telefon c[ nimeni `n afara familiei nu are voie s[ se ocupe de poet. Nerecuno§tin\a, agresivitatea, semidoctismul `§i dau m`na cu o foame de bani pe m[sur[. Ani de zile, `n numele prieteniei mele cu Mono, am intervenit s[ `§i g[seasc[ loc de munc[, am vorbit pe la §coli pentru copii, mi-a cerut s[ pun o vorb[ pe la te miri cine, la judec[tori, la autorit[\i. Traian Orban, de la Memorial revolu\iei, le-a asigurat copiilor burse, a primit p[m`nt ca v[duv[ de revolu\ionar, a dob`ndit spa\iu comercial, totul `n numele r[posatului §i cu sprijinul mediatic al meu §i al celor care i-am fost prieteni literari. Acu vrea s[-mi interzic[ s[ vorbesc despre poezia lui, despre amintirile noastre literare, despre via\a de odinioar[ `n care Mono fusese, `n fapt, h[r\uit de ura ei agresiv[ §i de ad`nca desconsiderare a crea\iei sale. Din p[cate, bunul meu prieten are parte de o postumitate cenzurat[ `mpotriva c[reia nu se mai poate revolta.

www.danielvighi.ro

 z www.24fun.ro


blog de h`rtie Pe bloguri circul[ lep§ele. Conform DEX-ului, o leap§[ este un joc §i se manifest[ printr-o lovitur[ dat[ cuiva cu palma. Dac[ `mi mai amintesc eu bine, cineva trebuie s[ loveasc[ palma altcuiva, iar lovitul trebuie s[ ghiceasc[ cine a fost nemernicul. Complicat de explicat §i nu pierdem timpul cu asta pentru c[ leap§a de pe bloguri e altfel dec`t leap§a real[. A§adar, pe internet se desf[§oar[ dup[ cum urmeaz[: cineva scrie despre o idee sau pune ni§te `ntreb[ri §i apoi le paseaz[ altcuiva pun`nd un link spre blogul “p[lmuitului” astfel `nc`t respectivul s[ se sesizeze §i s[ preia subiectul la el pe blog. Trebuie s[ spun[ de la cine a primit-o §i la r`ndul lui s[ o dea altcuiva. Una dintre `ntreb[rile transformate `n leap§[ pe bloguri este: “Ce s-ar `nt`mpla dac[ ar cr[pa internetul pentru totdeauna?” Ei, ce s[ se `nt`mple? Ar r[m`ne o mul\ime de oameni f[r[ job, al\ii s-ar sinucide pentru c[ nu mai pot socializa, §i mai mul\i probabil c[ s-ar sim\i pierdu\i fiind nevoi\i

 z www.24fun.ro

F[r[ net, eu nu m[ mai joc Andreea Ursu §i de al\ii ar fi mai r[u s[ tr[iasc[ din nou `ntr-o lume primitiv[ guvernat[ de televizor. Informa\iile n-ar mai circula a§a repede, ziarele ar c`§tiga din nou popularitate, politicienii n-ar mai avea cum s[ spele creiere f[r[ blogurile lor, muzica ar putea s[ aduc[ din nou bani arti§tilor din v`nzarea albumelor, cinemacity ar avea s[lile mai pline §i poate s-ar mai deschide §i alte cinematografe. Cum ar mai putea elevii trece clasa dac[ referatele n-ar mai fi la o arunc[tur[ de click? Comunicarea

se va duce pe apa s`mbetei: nu tu mess, nu tu mail - ehee, ve§ti bune pentru Po§ta Rom]n[. Companiile de telefonie mobil[ §i fix[ vor cre§te tarifele c[ lumea va vorbi din nou la telefon – ah, ce vremuri... telefoane nocturne pe sub plapum[ `ntre `ndr[gosti\ii priva\i de posibilitatea de a sharui inimioare §i alte gif-uri sclipicioase §i siropoase. Deci, f[r[ net, via\a n-ar mai merita tr[it[. Dar poate a§a ar mai pune unii m`na pe o carte.


happy trend Niciodat[ nu m-am sim\it cu capul at`t de gol ca §i acum, nici m[car la examenele de la Drept pentru care citeam pe ultima sut[ de metri, sute de pagini, `n trei zile §i trei nop\i, de r[m`neam cu un amalgam nefericit de cuno§tin\e, fr`nturi de idei §i ajungeam la confruntare de un optimism obositor. Acum am senza\ia c[ risc s[ `mi flutur harababura din mintea lipsit[ de vigoare `n r`sul tuturor §i c[ ar fi mai bine s[ intru `n panic[, s[ tac at`t c`t simt c[ \ine sentimentul [sta de incultur[, f[r[ s[ m[ `mpiedic `n complica\ii. Tot ce am `n minte s`nt textele taximetriste auzite zilele astea, `n drumurile mele dese c[tre muzic[, Muzeul Satului, plai, nu m[ pot concentra deloc la ceea ce e important pentru mine, f[r[ a m[ sim\i ridicol[, trist[; f[r[ a avea senza\ia c[ s`nt fertil[ `n concuren\[ – a§ putea reprezenta o adev[rat[ amenin\are

10 z www.24fun.ro

Du-te-hai-mai bine-las[ Diana Petru\ din mintea celui indecis pentru un discurs ca al lui Gigi la Parlamentul European, nicidecum pentru oameni preg[ti\i, cu lec\iile la zi, care se vor prezenta la acest examen. Poate ar trebui s[ renun\ la a confec\iona planuri §i ar trebui s[ devin serioas[ §i s[ inten\ionez atitudini clare §i s[ aspir doar la lucruri pe care le cunosc nicidecum

la subtilit[\i care r[t[cesc prin \esuturi f[r[ s[ g[seasc[ calea c[tre realizare. Poate ar trebui s[ m[ opresc aici §i s[-i las pe al\ii s[ vorbeasc[.

diana.petrut@24fun.ro


carte

~ntoarcerea Luigi Popescu cine este Baltazar? ~n tinere\e s`ntem convin§i c[ pornim `n linie dreapt[ spre un viitor `ndep[rtat §i nedefinit, mai apoi ne d[m seama c[ acea linie este de fapt un cerc care ne readuce asupra trecutului. La fel i se `nt`mpl[ §i dramaturgului polonez Slawomir Mrozek, care, trecut de 70 de ani, este nevoit s[-§i reia via\a de la cap[t. El `§i `ncepe c[l[toria `n 1930, `n Borzecin, o localitate din apropierea Cracoviei, acolo unde vede lumina zilei. Copil[re§te pe timpul celui de-al doilea r[zboi mondial `n casa bunicilor, la ad[post de ocupa\ia german[. Tinere\ea §i-o petrece la Cracovia sub regimul comunist. Acum se apuc[ s[ scrie §i s[ deseneze, se `nscrie la dou[ facult[\i pe care le abandoneaz[ §i devine jurnalist. C[l[tore§te apoi `n Rusia, Fran\a, Italia §i Statele Unite. Dup[ ce revine pentru o vreme `n Polonia, emigreaz[ `n Fran\a. Penultima sa destina\ie este Mexicul, unde `§i construie§te o ferm[, inten\ion`nd s[ se retrag[ aici definitiv. Numai c[ o boal[ de inim[ `l face s[ se re`ntoarc[ `n Polonia, iar afazia dob`ndit[ `n urma unui atac cerebral `l oblig[ s[-§i reia povestea vie\ii, pentru ca, prin scris, s[-§i recapete limbajul. ~ncepe cu `nt`lnirea p[rin\ilor s[i a§a cum i-a fost relatat[ de m[tu§a Janina: “S-au cunoscut `n tren. Ea, o fat[ simpl[ de la \ar[, citea o carte. Intrigat, el a `ntrebat-o ce cite§te §i s-au luat”. Din acest exerci\iu terapeutic se na§te Baltazar, cartea de memorii av`nd ca titlu noul nume al scriitorului: prin rememorare povestea lui Slavomir Mrozek s-a `ncheiat. G[si\i titlul pe rafturile Libr[riilor C[rture§ti.

tm_mercy@carturesti.ro

12 z www.24fun.ro


infoteca

PINK IT’S MY NEW OBSESSION... Imagineaz[-\i m[re\ia §i bog[\ia Americii pe plaiurile timi§orene. Ceva ce nu vezi `n fiecare zi, ceva diferit fa\[ de ceea ce au ceilal\i, legenda Statelor Unite devenit[

14 z www.24fun.ro

realitatea str[zilor noastre. Imagineaz[-\i c[ ajungi s[ vezi totul `n roz doar de la un singur tur al ora§ului, c[ bigger is better poate deveni pinker is the best, mai ales c`nd

vorbim despre Cadillac Eldorado – zvelt, cu un aer retro, din categoria old-timer, cu toate piesele originale, cu atu-ul de a fi convertibildecapotabil, cu ani buni de experien\[ `n spate (an de fabrica\ie 1973 – seria num[rul cinci de Eldorado), gata s[ devin[ regele §oselelor de pe la noi, gata s[ arate ceea ce poate, c[ a fost §i `nc[ mai e “the golden one”, dup[ cum o arat[ §i originea. Ma§ina a fost achizi\ionat[ de la un colec\ionar din Germania §i se afl[ la loc de cinste acum

(la Club 30), `n form[ perfect[, emblematic[ fiind §i pentru stilul pe care locul `l eman[, club cu profil disco-oldies but goldies. C`t despre viitorul apropiat al automobilului, putem s[ v[ spunem c[ va fi `nmatriculat la o asocia\ie de ma§ini de colec\ie, Retro Mobil Rom]nia, intr`nd astfel `n patrimoniul na\ional §i c[ la c`t de bine se \ine, ar putea fi perfect pentru a da culoare unor evenimente speciale.


videodrom ~ntrerupem programul nostru obi§nuit pentru o scurt[ pauz[ publicitar[ Micului Ecran. Mad Men, cel mai apreciat show tv din ultimii ani (la Emmy §i Golden Globe), a ajuns la al treilea sezon. „Publicitatea e bazat[ pe un lucru: fericire. ±tii ce e fericirea? Mirosul unei ma§ini noi. Eliberarea de fric[. E panoul de pe marginea §oselei care te asigur[ c[ orice ai face e ok.” C`t de actual sun[ acest discurs. ±i totu§i e rostit la `nceputul anilor ’60. Mad Men urm[re§te via\a (sau absen\a ei) dintr-o agen\ie de publicitate de pe Madison Avenue, `n plin[ „epoc[ de aur” a advertising-ului. Personajele arat[ perfect, ca `n reclame. Fumeaz[ aproape `n fiecare cadru. Beau `n timpul orelor de program. Au familii frumoase. Dincolo de fa\ad[ se `ntrevede, cu fiecare episod, o mare minciun[. „Disperare sofisticat[” zice Rolling Stone. Nu `nt`mpl[tor, genericul de `nceput prezint[ o c[dere liber[ printre

16 z www.24fun.ro

Mad Men Lucian Mircu Aici `ncepe sf`r§itul visului zg`rie-nori §i panouri publicitare uria§e. Eroul principal, Don Draper (John Hamm) este un director de crea\ie misterios §i talentat care duce o via\[ dubl[, uneori tripl[. Toate personajele au o textur[ bogat[ ca `n The Sopranos (la care a lucrat §i Matthew Weiner, creatorul seriei). Dincolo de casting, fascineaz[ atmosfera simultan sumbr[ §i glamuroas[. Pasiona\ii de

advertising – cum e cazul meu- vor gusta referin\ele publicitare. Dar Mad Men nu e un produs g[unos `nvelit `n h`rtie lucioas[, a§a cum s`nt reclamele de obicei. N-am mai fost at`t de entuziasmat de vreun serial de la Curb Your Enthusiasm §i Rome `ncoace.

www.marele-ecran.blogspot.com


Timi§oara / Arad, 18 - 24 septembrie

COPILUL NEGUSTORULUI

OUL

Antoine Sforza este un b[rbat timid §i introvertit `n v`rst[ de 30 de ani, care §i-a p[r[sit satul natal din Provence cu zece ani `n urm[ §i a plecat la Paris pentru a `ncepe o via\[ nou[. Atunci c`nd este informat c[ tat[l s[u este internat `n spital, iar mama §i fratele lui mai mare pe nume Francois nu se pot ocupa singuri de afacerea familiei, Antoine decide s[ se `ntoarc[ acas[ pentru o scurt[ perioad[ de timp §i s[ conduc[ furgoneta plin[ cu legume §i fructe pentru a distribui provizii localnicilor. Fiind grosolan §i t[ios §i neav`nd `nclina\ii spre comer\, Antoine nu reu§e§te ini\ial s[ rela\ioneze cu oamenii din sat, jignindu-i adeseori §i nefiindu-le de prea mult ajutor. Din fericire `ns[ t`n[rul este `nso\it de c[tre dr[gu\a §i independenta lui vecin[ Claire, care are o fire deschis[ §i sociabil[ §i care `l ajut[ s[ fie mai `n\eleg[tor §i mai atent la nevoile celorlal\i. De§i este `ndr[gostit de Claire §i `§i dore§te o rela\ie amoroas[ pe termen lung cu aceasta, Antoine Sforza trebuie s[ fac[ fa\[ refuzului tinerei divor\ate de a se implica rapid `ntr-o idil[ serioas[ §i tensiunilor cresc`nde dintre el, tat[l s[u §i fratele  Francois.

Poetul Yusuf (35-38), se `ntoarce `n ora§ul s[u natal din copil[rie, pe care nu l-a vizitat de ani de zile, la moartea mamei sale. El se confrunt[ cu o cas[ neglijat[ §i ne`ntre\inut[, pe cale de a se pr[bu§i. Ayla, o t`n[r[, `l a§teapt[ acolo. Yusuf nu §tia de existen\a acestei rude `ndep[rtate care a avut grij[ de mama lui timp de cinci ani; Prezen\a lui Ayla `i amelioreaz[ emo\iile §i sup[r[rile evocate de moartea mamei lui `ntr-o m[sur[. Dar cum va face fa\[ Yusuf vinov[\iei care `l `mbr[\i§eaz[ dup[ `nmorm`ntare? Bunuri de uz casnic, mobile §i alte detalii din casa mamei lui, precum §i obiceiurile de zi cu zi, ritmul neschimbat a provinciilor §i spa\iile pustii ale ora§ului `i trezesc amintiri. C`ndva el a plecat s[ scape de toate astea dar acum are o alt[ concep\ie despre ele. Pe l`ng[ aceasta, Ayla are o cerere: Yusuf trebuie s[ efectueze ritul sacrificiului pe care mama lui nu l-a putut `ndeplini `nainte de a muri. ~n drumul lor spre morm`ntul sf`ntului, cei doi trebuie s[-§i petreac[ noaptea `ntr-un hotel. Prin§i `n atmosfera de nunt[ §i petrecere de la hotel, Yusuf §i Ayla se simt atra§i unul de cel[lalt. Yumurta sugereaz[ mai mult dec`t arat[, asemeni marilor filme. Iar `n ceea ce arat[ vedem un personaj m[cinat de remu§c[ri §i regrete, aflat `ntr-un punct de cotitur[ al vie\ii.

LE FILS DE L’ÉPICIER FRAN|A (2007) Regia: Eric Giurado Cu: Nicolas Cazalé; Clotilde Hesme Dram[ Durata: 96 minute TIMI± 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

18 z www.24fun.ro

YUMURTA TURCIA (2007) Regia: Semih Kaplanoglu Cu: Nejat Isler, Saadet Aksoy Dram[ Durat[: 97 minute STUDIO 15:00; 17:00; 19:00; 21:00


Timi§oara / Arad, 18 - 24 septembrie

CURTEZANA

SECRET DE FAMILIE

Michelle Pfeiffer revine spre deliciul fanilor cu un rol unic, complet diferit de cele care au consacrat-o `n peisajul hollywoodian, odat[ cu lansarea `n cinematografe a filmului Curtezana/ Cheri. Un film provocator, ce ne dezv[luie Parisul anilor 1920, unde Rupert Friend este Chéri, fiul unei foste curtezane, Madame Peloux, (Kathy Bates), un t`n[r r[sf[\at de 19 ani. Mama lui i-l `ncredin\eaz[ mai tinerei sale prietene §i rivale, Léa de Lonval, pentru a-l ini\ia `n arta amorului. ±i ea o fost[ curtezan[, Léa este o femeie matur[ §i experimentat[, `nc[ extrem de seduc[toare. Dup[ 6 ani de rela\ie, Madame Peloux `i aranjeaz[ lui Chéri c[s[toria cu Edmée, t`n[ra fiic[ a unei alte curtezane. Léa §i Chéri `ncearc[ s[ accepte desp[r\irea iminent[, realiz`nd abia acum, prea t`rziu, c[ leg[tura lor `nseamn[ mai mult dec`t pl[cerea trupului. Cristopher Hampton, scenaristul c`§tig[tor al premiului Oscar pentru filmul Leg[turi Primejdioase, construia o pies[ de teatru despre celebra autoare franceza Colette (1873-1954), `n momentul `n care a `nceput s[ adapteze faimoasa nuvel[ a acesteia: Cheri. Scris[ `n 1920, nuvela spune povestea nea§teptat[ de dragoste dintre Lea de Lonval, o curtezan[ renumit[ `n acea epoc[, §i Cheri, fiul vechii sale colege §i rivale.

Francois Grimbert este un copil singuratic §i boln[vicios, pe care p[rin\ii lui -Tania §i Maxime`l consider[ o dezam[gire datorit[ faptului c[ mama fusese campioan[ la `not, iar tat[l fusese gimnast. ~n ziua `n care b[iatul `mpline§te 15 ani, m[tu§a Louise `i dezv[luie un secret de familie care `l ajut[ pe Francois s[ `n\eleag[ multe evenimente din trecutul §i prezentul s[u. Se pare c[ Maxime fusese c[s[torit cu Hannah `nainte de izbucnirea celui de-al doilea R[zboi Mondial §i avusese un b[iat `mpreun[ cu aceasta, `n vreme ce Tania fusese m[ritat[ cu fratele lui Hannah. Pasiunea dezl[n\uit[ §i iubirea interzis[ dintre p[rin\ii lui Francois avusese `ns[ consecin\e tragice `n aceast[ familie de evrei, `n Parisul anilor ‘40, schimb`nd pentru totdeauna destinele celor implica\i. “~n cazul filmelor care amestec[ timpurile ac\iunii, exist[ mereu tenta\ia a ceea ce eu numesc codul culorilor. Se decide, spre exemplu, ca toate scenele de dinainte de r[zboi s[ fie filmate `n sepia. ±tiam c[ nu pot face abstrac\ie de acest aspect, dar am tot amânat momentul concretiz[rii lui. Teama de pitoresc! Abia la montaj mi-a venit ideea respectiv[. ±i, ac\ion`nd astfel, am g[sit echivalentul cinematografic al unei componente stilistice a romanului: tot ce se petrece `n prezent este scris la timpul trecut §i toate ac\iunile trecute sunt scrise la timpul prezent!” declar[ `ntr-un interviu regizorul Claude Miller.

CHÉRI S.U.A (2009) Regia: Stepehn Frears Cu: Rupert Friend, Nichelle Pfeiffer Romantic Durata: 92 minute dacia 11:00; 14:00; 17:00; 20:00

UN SECRET FRAN|A (2007) Regia: Claude Miller Cu: Cécile de France, Patrick Bruel Durata: 105 minute arta 15:00; 17:30; 20:00

www.24fun.ro z

19


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie de gravur[ Expune: Adrian Sandu Iulius Mall, pe simezele Axa Art (05 septembrie-05 octombrie) GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3, Tel. 0256433094

CASA ARTELOR Str. A. Pacha, nr.8 Expozi\ie: Tab[ra Interna\ ional[ de crea\ie plastic[ Rubin-Dubova 2009 Expune: Adam Galat Gryzwa, Claude Aube, Horia Bojin, Ion Ti\oiu, Iulian Vitalis Cojocariu, Krystyna Galat Gryzwa, Lucian Sp[tariu, Ovidiu Marius Batista, Sorin Nicodim, Vasile Dan Vi§ovan Organizator: Funda\ia Rubin (15-30 septembrie) CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12

Tel. 0256499222 Expozi\ie de tapiserie: Tapiserii Expune: Monica Hoble (1 septembrie-1 octombrie) Expozi\ie de pictur[ `n ulei Expune: Cornelia L[bo§an Rusu (1 septembrie-1 octombrie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2

Tel./Fax: 0256407058 kultur@ kulturzentrum-temeswar.ro CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie Expune: Ciprian Ciuclea (21 septembrie-16 octombrie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256- 592 651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei 6, tel: 0256492452 L:12.00-20.00, Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie de pictur[ Tab[ra de la Jimbolia (17-30 septembrie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia, nr. 2 Tel. 0256437973 Expozi\ie de fotografie Orhidee din Banat Expune: biologul Sretko Milanovic, iar consultant §tiin\ific este dr. Kiss Andrei (19 august-24 septembrie) SALA IULIA B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 6 LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie de fotografie Flashback Street Delivery 2009 (1-30 septembrie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie aniversar[ ~ntre Real §i Oniric Expune cunoscutul pictor §i comentator de art[: Ciprian Radovan. Prezentarea va fi facut[ de c[tre prof. univ. dr. Ileana Pintilie, critic de art[. (8-27 septembrie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON

20 z www.24fun.ro


MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1 Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare). GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0724300859 PRIM{RIA MUNICIPIULUI TIMI±OARA Bd. C.D. Loga, nr.1

(holul mare al prim[riei) Tel. 0256408300 VITRALIA Str. Miori\a 4, Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitrali

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[. Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256499908 Fax: 0256201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari CUM TRAVERSEAZ{ BARBIE CRIZA MONDIAL{ de Mihaela Michailov un spectacol-experiment de Alexandra Badea scenografia: Velica Panduru coregrafia: Manuel Pelmu§ light design: Lucian Moga sound design: Dan Simion cu: Alina Reus, Victor Manovici, Sabina Bijan, C[t[lin Ursu, Colin Buzoianu, Sabina Reus Descriere: ±apte pa§i c[tre

22 z www.24fun.ro

`mplinirea personal[. Succesul `n zece trepte. Cum traverseaz[ Barbie criza mondial[ este un spectacol-atelier `n care s-au `nt`lnit ni§te oameni care vroiau s[ fie liberi §i care au constatat c[ nu mai e chiar at`t de u§or. De team[ s[ nu se transforme `n fiin\e cu suflet de plastic, `mpreun[, din visele §i din spaimele lor, au creat un spa\iu, o lume din cuvinte §i imagini. Pe care vi le ofer[ din tot sufletul. Cum traverseaz[ Barbie criza mondial[ – un spectacol despre libertate. ±i despre lipsa ei. Sala Mare (s`mb[t[, 19 sept, ora 20.00) TREI SURORI de A.P. Cehov regia artistic[: Ada Lupu scenografia: Velica Panduru Cu: Claudia Ieremia, Alina Reus, Paula Maria Frunzetti, Ion Rizea C[t[lin Ursu, Victor Manovici, Ana Maria Cojocaru, Ioan Strugari, Mihaela Murgu, Damian Oancea, Traian Buzoianu, Doru Iosif, Benone Viziteu, Vladimir Jur[scu Descriere: Trei surori. Probabil cea mai frumoas[ pies[ a lui Cehov. Un spectacol despre pierderea iluziilor, despre maturizare §i despre asumare, Trei surori `ntrebuin\eaz[ spa\iul `ntr-o manier[ foarte subtil[, iar

ac\iunea ilustreaz[, paradoxal, nemi§carea. Un text clasic, Trei surori este o pies[ care, prin for\a temelor abordate, prin umorul ei, r[m`ne la fel de actual[ §i azi. Sala Mare (duminic[, 20 sept, ora 20.00) OFFSIDE un concept de Lumini\a Tulgara cu Lumini\a Tulgara §i Ioana Strugari scenografia: Krisztina Nagy asistent scenografie: Gabriel Bodnariu coregrafia: Angela ±uiu muzica: Dan Simion lumini: Gerhard Cr[ciun Descriere: C`nd o femeie iube§te… Un spectacol despre caleidoscopul infinit care compune sufletul unei femei `ndr[gostite §i abandonate, Offside este un spectacol r[v[§itor, intim, o oaz[ de sentimente, departe de lumea dezl[n\uit[. Sala Mare (mar\i, 22 sept, ora 21.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256434814

Fax.: 0256494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol.

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Agen\ia de bilete: 0256201286 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro TURANDOT Oper[ `n trei acte


Muzica: Giacomo Puccini Libretul: Giuseppe Adami, Renato Simoni Conducerea muzical[: David Crescenzi Regia artistic[: Carmen Dobrescu Scenografia: Grigore Gorduz Maestru de cor: Laura Mare Concert mae§tri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu Coregrafia: FRANCISC VALKAY Distributia: Turandot-Sorina Silvia Munteanu Calaf-Ernesto Grisales Timur-Octavian Vlaicu Liu-L[crimioara Cristescu (debut) Ping-Dan Patac[ Pang-Mircea Dan Petcu Pong-Florin Pop ~mp[ratul Altoum-Cosmin Borlovan Mandarinul-Natanael Uifalean Principele Persan-Darius Agrima C[l[ul-liviu Ciuperc[ Corul, orchestra §i ansamblul de balet ale Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara Spectacol c`ntat integral `n limba italian[ §i titrat `n limba rom]n[ Regia tehnic[: Elena Soboleanu Preg[tirea muzical[: Drago§ Zaharescu Sufleur: Radu Olariu (miercuri, 23 septembrie, ora 19.00) Tarif maximal: 25 lei

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI MERLIN B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro Expozi\ie: Tradi\ii Populare Rom]ne§ti ~n cadrul festivalului Plai (11-13 septembrie)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256492521, 0256495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. CONCERT EXTRAORDINAR Solist: tenorul Joseph Calleja Dirijor: Radu Popa Sopran[: Anita Hartig Orchestra simfonic[ a Filarmonicii „Banatul” Timi§oara Dirijor: Radu Popa Pre\ul unui bilet: sal[ §i balcon 30 lei, loj[: 50 lei Sala Capitol (vineri, 18 septembrie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724 592 379, 0745 777 035 TRAGEDIILE CORIGEN|ILOR Partea I DRAG{ ELENA ac\ioneaz[: Christine Cizma§, Marian P`rvulescu, Andreea Grigora§, Andrei C[t[lin,

Alexandru Konyar text: Ludmila Razumovskaia `nscenarea: Ovidiu Mih[i\[ (vineri, 24 septembrie, ora 19.30 FIX) Locuri limitate

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu aszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro z

23


vineri 18 septembrie CLASIC FILARMONICA „BANATUL” CONCERT EXTRAORDINAR Joseph Calleja Sala Capitol, Ora: 19.00

FILME Copilul negustorului Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Oul Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Concert Umber ora: 21.00 CLUB REBEL Party de Weekend ora: 20.00 D’ARC PE MAL Fiesta Music by Alex and Georgia D’ARC CAFE Music by Melloman HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman HEAVEN OUTDOOR Super party Special Guest Vika Jigulina Intrarea liber[ MAXIMUS CLUB Blackout Friday Hip Hop, R’N’B, Reggae Hosted by Tha-vi, Flow&Limun Ora: 22.00 NO NAME Party PIRANHA CLUB Dance Music by Dj. Duka SETUP Concert Jet-Sons (Polonia) Ora: 22.00 Intrare: 10 lei YOUTOPIA CLUB Party Club Zone

24 z www.24fun.ro

(doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[) CLUB NERV (ARAD) ±trand Neptun Party Rock

SETUP Party True Skool Cu: Dudu, Newgotti, Leizaboy, UFO, Sensorship Visuals KillahVJz

CHEFURI HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

WHY-NOT All hits party

S~MB{T{ 19 septembrie

YOUTOPIA CLUB Party Mistique Night (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[)

CLASIC

CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA CUM TRAVERSEAZ{ BARBIE CRIZA MONDIAL{ Sala Mare Ora: 20.00

FILME Copilul negustorului Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Oul Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI 700 COFFEE AND LOUNGE Party Hip Hop, RnB, Raggae Hosted by Tha-Vi, Flow and Limun CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Concert C[lin B`rcean Ora: 21.00

DUMINIC{ 20 septembrie

D’ARC CAFE Party music by Kuky HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Party Summer Nights Intrare liber[ pentru fete PIRANHA CLUB Dance Music cu Dj. Duka

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA OFFSIDE Sala Mare, ora: 21.00

CLASIC

FILME

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA TREI SURORI Sala Mare Ora: 20.00

Copilul negustorului Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

FILME Copilul negustorului Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Oul Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI HAPPY CLUB Happy band Muzica live Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Concert Umber Ora: 21.00

CLUB REBEL Party de Weekend ora: 20.00 D’ARC PE MAL Fiesta Music by Alex and Georgia

MAR|I 22 septembrie

Oul Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI D’ARC Party Tuesday’s Overdrive O ini\iativ[ Ugly Sound Collective HAPPY CLUB Retro Party Cu: Dj. Jo, Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Stand Up Comedy Cu: Bordea vs. Natanticu Ora: 21.00, intrare: 15 lei VAN GRAPH K FE RADIO ANONIMTM http://radio.anonimTM.ro Ora: 18.00- 21.00 YOUTOPIA Party

luni 21 septembrie FILME Copilul negustorului Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Oul Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

MIERCURI 23 septembrie CLASIC OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA


TURANDOT Ora: 19.00

FILME

FILME

Copilul negustorului Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Copilul negustorului Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Oul Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

mar\i 13 octombrie 2009, ora 19.00, la Sala Operei Timi§oara

Oul Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB 30 Super concert ABBA99 Ora: 21.00 D’ARC Retro Party Music by Kuky D’ARC CAFE Party Music by Alex

JOI 24 septembrie CLASIC AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| loc lejer DRAG{ ELENA Ora: 19.30

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman NO NAME Party Ora: 22.00 YOUTOPIA CLUB Party Ora: 22.00

www.24fun.ro z

25


Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English. ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele

26 z www.24fun.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@ declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

INSTITUTUL MULTIMEDIA ROM}NO-ELVE|IAN Timi§oara, Bulevardul Republicii, nr.9, et.3, cam.305 (Cl[direa Corp R a Politehnicii) Tel. 0730 002 293 E-mail: office_tm@iim.ro www.iim.ro Cursuri de WebDesigner / Web Programator, Cursuri IT (Operare PC, Corel Draw, Photoshop / Flash, AutoCAD, Re\ele), limbi str[ine (Englez[, Francez[, German[, Italian[, Spaniol[)

§i business (Contabilitate informatizat[, Manager proiect, Manager resurse umane) certificate de Universitatea Haute-Ecole ARC din Elve\ia, Ministerul Muncii §i Ministerul Educa\iei, Institutul Multimedia OPORTUNITATE de acces la STUDII ~N ELVE|IA. EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480, 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.


TIMI±OARA

E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[

28 z www.24fun.ro

THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com


TIMI±OARA

placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale.

ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6 tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

B FASHION Str. I. Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, Nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, masaj, solar, kinetoterapie, aerobic, taebo, arte martiale. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

KOSMETIKOS str. E.Ungureanu 14 (zona P-\a Unirii - Parc Botanic) tel: 0722841888, 0770544279, 0356001022 Cabinet de relaxare, cosmetic[ naturist[ §i clasic[, masaj terapeutic, exerci\ii fizice §i energetice de relaxare QIGONG §i TAIJI, medita\ie, consultan\[ pentru stabilirea unui program personalizat.

CRYSTAL COSMETICS Str. 1 Decembrie 90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro

www.24fun.ro z

29


Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[.

30 z www.24fun.ro

Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[.

PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

SOL PASION Str. 1 Decembrie, nr.4 (Pia\a N. B[lcescu) Tel. 0721642285, 0730617386 Solar, coafur[, masaj. Cursuri de aerobic, tae bo, taekwon do pentru copii §i adul\i §i karate pentru copii. ~n cur`nd manichiur[ §i pedichiur[

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! PRO MEDICA Str. Craiova 5

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN Tel. 257216951


ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius iacob Tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. Tot aici va fi dat `n folosin\[ `n cur`nd cel mai modern §trand din estul Ungariei. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 Tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal tel. 0257282 019 OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic, Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie Tel. 0257280085

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47 Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac L’Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

32 z www.24fun.ro


GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cursuri de limba englez[ pentru copii cu v`rste `ntre 8 §i 11 ani, prin programul BERLITZ original ENGLISH BEAT. Grupe mici, organizate pe 4 niveluri de studiu, ore amuzante §i dinamice, cu spectacole cu p[pu§i, c`ntece, mini-crafturi, pove§ti §i jocuri. Cursurile se desf[§oar[ s`mb[ta de la 9:30 sau 11:30, `ncep`nd din 3 octombrie. DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

CLUBURI AFTER SCHOOL

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

34 z www.24fun.ro

office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie §i after-school! ~nscrieri p`n[ `n 18 septembrie Detalii pe www.babeljunior.ro


conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

TIMI±OARA

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi.

Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card! A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro drive it! GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

DIVIETO Str. Bistrei, nr. 18/B Telefax: 0256 281 614 Mobil: 0744772324, 0728129711 Oferim: servicii de `nchirieri autoturisme, transfer aeroport, servicii §ofer. ~ntreaga afacere este cl[dit[ pe principiul parteneriatului, iar investi\ia este reciproc[. Dumneavoastr[ investi\i `ncredere, iar noi seriozitate. Tarifele sunt negociabile. e-mail: divieto@divietotm.ro www.divietotm.ro FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri din ora§! Pute\i ob\ine permis de

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669 Fax: 0257216629

www.24fun.ro z

35


TIMI±OARA HOTEL ANGELLIS Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 21A (fosta Ialomi\a) Tel. 0256207 206 Mobil: 0752 202 262 e-mail: office@hotelAngellis.ro www.hotelAngellis.ro BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces

36 z www.24fun.ro

la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19 Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463

DORIA Str. Moldovei 10, tel. 0256207837 CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990 Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7

Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat,


seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita

Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro

VILA CASA DEL SOLE Str. Romulus 12 Tel: 0256496993, 0356457771 Mobil: 0728444614 www.casadelsole.ro office@casadelsole.ro Vila clasic[ amenajat[ cu elegan\[ §i dotat[ la standarde speciale. 18 camere.

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1)

www.24fun.ro z

37


ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte

BOAVISTA Aleea F. C.Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei Tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor Tel. 0257287777

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat Tel. 0257285.499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

38 z www.24fun.ro

HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251.282 PENSIUNEA ZORI DE ZI Tel: 0765775500 P[durea Ceala Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (zona Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

RESTAURANT CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu

40 z www.24fun.ro

m`ncare b[n[\ean[ Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii www.casa-bunicii.ro DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14 Tel. 0256490298 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 Tel. 0256202405 EVIAN’S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu Tel. 0256435201

RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256212866 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis


GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3 KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611 FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 www.restaurant-flora.go.ro Oaza culinar[ pe malul Beg[i, v[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine,

servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. Teras[ `n Pia\a Unirii. RESTAURANT LA LEUL DE AUR str. M[r[§e§ti 12 tel: 0256295318, 0770422716, 0728444618 Readuce c[ldura, intimitatea §i pitorescul perioadei interbelice. Din 26 septembrie vine `n `nt`mpinarea nostalgicilor Timi§oarei de demult. PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033 PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert.

www.24fun.ro z

41


20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 (`n Pia\a Maria) Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

42 z www.24fun.ro

RESTAURANT AQUARIUM În cel mai înalt restaurant din Timisoara, orasul e la picioarele tale! City Business Center, etaj 6 Tel: 0356170380, 07770422816, 0728444618

SABRES Str. Craiova 1 Rezerv[ri: 0356430001 Restaurant cu specific

pesc[resc. Teras[. www.sabres.ro RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro


ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Tel.: 0257206419

tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 Tel. 0357401401

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare

PICCOLO Str. Cri§an 12 Tel: 0257.257.259

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja

BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772

RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 Tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 Tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9

TAVERNA DA VINCI B-dul Revolu\iei, nr. 78 Restaurant pizzerie Orar zilnic: 07.00-23.00 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com RESTAURANT ZORI DE ZI Tel: 0765775500 P[durea Ceala Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane

www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven

44 z www.24fun.ro

The IRISH PUBlic House Timi§oara Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 Vino de ziua ta §i ai un cadou, 25% din nota ta de plat[ o suport[m noi! Ofert[ valabil[ `n lunile iulie, august §i septembrie KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803


OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 Orar: zilnic 19.00-02.00

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

ARAD

CLUB NOISE tel. 0763722277 WHY NOT Peciu Nou Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro VALORO CASINO Hotel Continental

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416

BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11 tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Arad Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 Vino de ziua ta §i ai un cadou, 25% din nota ta de plat[ o suport[m noi! Ofert[ valabil[ `n lunile iulie, august §i septembrie KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

CLUB ROCK NERV Bd. Revolutiei 73 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2 Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 Grado Cafe Str George Cosbuc nr 1 Tel 0745 279 476 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6 tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP!

SPIRIT CAFFE Str. Mercy tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici etaj 1 Regim de club CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

OPERA P-\a Victoriei 6 tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO!

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

OLLI CAFE Str. Daliei 14 tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie.

K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848

OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00

46 z www.24fun.ro

PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0742817416 SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822 TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


24 Fun Tm-Ar  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati lo...

Advertisement