Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

eile

pu

i id ţ e n

ie

ârt h e p

Timişoara Str. Anton Bacalbaşa nr. 2 C tel. 0256/220 762 www.fullprintbanat.ro

ANUL V NR. 250

GRATUIT

48 DE PAGINI

15 APRILIE - 21 APRILIE 2011


S UMAR

15 aprilie - 21 aprilie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 18

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 16 20 22 24 26

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

foto R[zvan Voiculescu

Divor\uri de nerefuzat: 70% reducere! de Robert ±erban Criza financiar[ `i face pe unii mai omeno§i, `ns[ altora parc[ le ascute din\ii-n gur[. Am primit, recent, pe email, un mesaj ciudat. M-au `mpins curiozitatea §i sistemul antivirus s[-l deschid. ±i iat[ peste ce am dat: „DIVOR|! Doar 420 RON `n loc de 1400 RON pentru un divor\ la CABINETUL DE AVOCATUR{ GABRIELA FLORESCU. Spune la revedere persoanei pe care n-o mai iube§ti, cu 70% reducere!” Hait, vreo fars[ t`mpit[, mi-am zis, dar mesajul continu[. Ca s[ vede\i (§i poate s[ z`mbi\i?) p`n[ unde ajunge cinismul `n aceast[ perioad[ nasoal[, transcriu §i partea a doua a… reclamei: “Oana divor\eaz[ de Pepe, Iri divor\eaz[ de Moni. Sau invers! Moni de Iri

§i Pepe de Oana. Oricum ar fi, de vreo dou[ luni `ncoace ei tot divor\eaz[! Ce `\i propunem noi e fix invers. Un proces de divor\ rapid, u§or §i f[r[ b[t[i de cap, cu doar... (aci am t[iat eu, R.±.) E foarte simplu! Poate ai cunoscut pe altcineva sau poate vrei mai mult timp pentru tine, poate vrei s[ g[se§ti fericirea `n alt[ parte sau poate, pur §i simplu, lucrurile nu mai stau ca `nainte. Oricare ar fi motivul t[u, acum e momentul s[ iei o decizie `n\eleapt[. E un bine pe care `l faci am`ndurora. Separ[-te de persoana pe care n-o mai vrei lang[ tine f[r[ s[ cheltui o avere. CABINETUL (iar[§i am t[iat!) este recomandat de sute de clien\i (acum) ferici\i!”. S[ v[ mai spun c[

30 31 32 35 36 37 38 40 44 46

cabinetul (imposibil s[ divor\ez cele dou[ cuvinte!) e pe Splaiul… Unirii, `n Bucure§ti? S[ nu ne mir[m dac[ o s[ primim, tot mai des, anun\uri `n „spiritul” celui de mai sus, cum ar fi: „Vecinul parcheaz[ pe locul t[u? Cu numai 4 lei cump[r[ §urubelni\a Stelu\a §i scrie-i cu ea pe caroserie: Car[-te, b[!” Ori: „|i s-a ur`t cu via\a? Blocul cu 10 etaje de pe strada Sf`r§itului `\i ofer[ §ansa unui zbor de prima pagin[. Fly away!” Sau: „Gata cu suferin\a! E timpul s[ o dai dup[ col\. Cu doar 1350 RON, T`rn[copul & Lopata SA `\i asigur[ o `nmorm`ntare de neuitat!” robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: Monica Secea Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass WOW Mihai Dobrovolschi De ce e lumea un miracol.

4 z www.24fun.ro

Bebelu§ii pot, `ntre patru §i opt luni, s[ recunoasc[ diferen\ele dintre dou[ limbi f[r[ s[ le aud[, doar uit`ndu-se la chipul vorbitorilor lor. Diametrul p[m`ntului e cu cinci milimetri mai mic dec`t se credea. Materia neagr[ §i energia `ntunecat[ fac cam 96 la sut[ din masa universului. Lumina poate direc\iona lichide. Activitatea vulcanic[ din Etiopia ar putea `mp[r\i continentul african `n dou[, d`ndu-ne nou[ pl[cerea de-a naviga pe un nou ocean. De§i poate n-o s[ se `nt`mple. Poate p[m`ntul va fi lovit de cometele negre, cele pe care nici Bruce Willis nu le poate vedea, pentru c[ suprafa\a lor de ghea\[ a fost acoperit[ de un praf `ntunecat. Bum. Oamenii de §tiin\[ au descoperit un mod de-a transforma celulele din piele `n celule nervoase, d`nd §ansa medicinei regenerative s[ existe §i f[r[ celule stem. A! S[ nu uit, protonii s`nt mai mici cu 4% dec`t credeam p`n[ acum. Luna nu este uscat[, s-a g[sit ghea\[ la Polul Nord al satelitului §i ap[ `n mineralele lunare. Deci ne trebuie doar m`ncare. ~ntr-o mic[ pe§ter[ din Croa\ia, geneticienii au g[sit praf de oase ale unor neanderthalieni. Le-au decodificat genomul §i, ce crede\i? Pe drum, din Africa, homo sapiens s-au mai `mperecheat §i cu c`te-un neanderthal. To\i ne-africanii avem buc[\i din genom. ~napoi `n zilele noastre. Craig Venter a anun\at c[ a creat via\[. A inserat un genom artificial `ntr-o celul[, care s-a pus pe treab[ s[ respecte planurile. Fanaticii religio§i `nt`i o s[ urle, apoi o s[-§i cumpere de la el biocombustibil din alge. La Cernob`l, `n zona `nchis[, a ap[rut o ciuperc[. Se hr[ne§te din radia\ii. Via\a se aga\[ de orice. Uite, au g[sit ap[ §i pe Marte. Copiii mei o s[-mi cumpere bilete pentru Virgin Intergalactic, s[ s[rb[toresc ie§irea la pensie. ±i LHC-ul o s[ g[seasc[ bozonul Higgs care ne pofte§te pe to\i s[ avem mas[. ±i peste toate astea: poate totul e o iluzie. www.dobro.ro


cine, unde, c`nd Un hornar §i un §emineu Daniel Vighi Scene de via\[ timi§orean[

~n documentul Del Pondio, P.A. din fi§a 246 a Cutiei de pantofi de la Biblioteca Academiei, filiala Timi§oara, ni se spune c[ hornarul Del Pondio din cetatea Timi§oarei este fericitul beneficiar al rescriptului imperial din 14 februarie 1750 `n urm[ c[ruia i se r[spunde pozitiv cererii de majorare salarial[. Este de `n\eles de ce a§a! Meserie murdar[, dificil[ uneori, `nso\it[ de tot felul de credin\e la marginea credin\ei, a§a ca aceea cu pisica neagr[ care trece strada Schlusselgasse `n care se `nchiriaz[ o pr[v[lie §i mai multe locuin\e `n casa fost[ Nett nr. 21 F. Pisica ar putea s[ apar\in[ chiar locului de unde se dau informa\ii despre respectiva `nchiriere: pr[v[lia de manufactur[ a lui Lobe Hirsch din Schlusselgasse C. (~n Tmsw. Hg. 1856 ;251, fi§a 3688). Nu e altfel ast[zi: familia noastr[ a amenajat cu ajutorul maistorului Feri-bacsi un §emineu pe care l-am identificat vizual la firmele de pe net. Pute\i s[ trage\i cu ochiul s[ vede\i ce frumoase s`nt, ce lux, ce modernit[\i §i rafinament, ce pre\uri prohibitive pe care le poate `nc[leca doar Gigi Becali la Palatul de unde \ine conferin\ele de pres[ c`nd echipa de fotbal Steaua duduie (chiar acum nu este cazul!). Am cump[rat u§a cu doi dragoni §i o sticl[ termorezistent[ din dosul c[reia s[ se vad[ fl[c[rile `n §emineu. A ie§it destul de frumos §i la un sfert din pre\ul firmelor de pe internet. ~n sf`r§it, §emineul are `n dotare hornul vechi al b[tr`nei case pe care maistorul Feri l-a verificat, i-a examinat \ugul, dac[ §ti\i cumva ce este [sta, \ugul, adic[! www.danielvighi.ro

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Se vait[, `§i pune la microscop ultimele c`teva luni din via\a-i enervant de neinteresant[, `§i ia angajamente cu sinele pe care nici m[car §ansa nu i le respect[, `§i joac[ deciziile precum alba-neagra §i totu§i se simte bogat[ doar pentru c[ dore§te ceva – o schimbare. De parc[ schimbarea porne§te de la „merge §i a§a”. E plin de persoane de genul [sta, care se las[ tr[ite de ce va fi s[ fie §i tr[iesc `n cum ar fi dac[ ar fi, preg[tite s[ fac[ nimic prea mult. Se d[ dorin\[ de mai bine. Veni\i de lua\i speran\[ pentru c[ e gratis. Tot ce trebuie este s[ sta\i §i s[ a§tepta\i. Poate c[ azi, poate c[ m`ine, poate c`ndva o s[ se §i `nt`mple. P`n[ §i a§teptarea se plictise§te, iar dac[ e §i Universul lui Coelho undeva pe-aproape, gata s[ conspire la realizarea dorin\elor, tu, cel plin/cea plin[ de ofuri, te-

8 z www.24fun.ro

De la plus la minus Diana Petru\

Text din trecut ai scos. ~ns[ mai e mult p`n[ departe. A§adar, revin. Eram la judecata celor care nepricepu\i la multe, particip[ la parada celor preocupa\i de alternative sau solu\ii efervescente ca s[ dea impresia celor din jur c[ s`nt inzestra\i cu gesturi de bun[ purtare §i grij[ fa\[ de necunoscut. Bine v-am g[sit, din nou, la spectacolul lui „merge §i a§a”. ~ntotdeauna se joac[ cu casa `nchis[. Mai ales `n r`ndul celor nal\i la stat, ame\i\i de la at`tea promisiuni §i g`nduri, r[t[ci\i `n

negura celor demult spuse, dar nici p`n[ acum f[cute. Cred c[ de acolo se d[ tonul. Poate e cu molipsire pentru cei mai slabi `n convingeri. Poate c[ supremul tupeu e de g[sit `n ei `n cantit[\i neglijabile, nu mai poate fi controlat §i rezult[ buna c`rmuire a mediocrit[\ii care vine, vine, vine, mai pu\in §i calc[ totul `n picioare. ±i dac[ vrei s[ te salvezi, ri§ti s[ nu mai depind[ numai de tine.

dianapetrut.wordpress.com


monteme Tranformarea notelor muzicale `n salam Zoltan Varga Starea clubbing-ului timi§orean. Punct.

10 z www.24fun.ro

Dac[ faci parte din categoria oamenilor care n-au §tiut, m[ v[d nevoit s[-\i confirm dou[ ve§ti deopotriv[ de proaste: 1 n-am ie§it din criz[ 2. unul din cele mai frumoase cluburi care au existat vreodat[ `n Temeschwar-ul nostru s-a transformat `ntr-un loc `n care se ascult[ muzic[ din aia c[reia nu-i rostesc numele dar e celebr[ fiindc[ are vedete cu nume de Salam §i Minune. Conform b[§c[liei ridicate la nivel de art[, §tirea num[rul doi a fost tratat[ c`t se poate de aiuristic cu putin\[. De§i unii oameni de bine (printre care-mi place s[ m[ includ §i pe mine) s-au luat cu m`nile de cap, marea majoritate a concet[\enilor au ridicat neputincios din umeri, sau chiar au aplaudat ini\iativa. Permite\i-mi un moment de sinceritate debordant[: la auzul acestei ve§ti n-am putut dec`t s[ adug particula de „punct“. Dac[ p`n[ acum aveam diverse re\ineri atunci c`nd cineva m[ ruga s[ descriu starea clubbing a ora§ului pe care unii ne `nc[p[\`n[m s[-l iubim cu ardoare, de acum `ncolo, treaba e simpl[: „E ora§ul `n care unul din cele mai mi§to cluburi s-a transformat `n...salam[rie“. Neav`nd nici o treab[ cu curentul `n sine, nu m-a§ fi mirat defel dac[ a§ fi auzit c[ s-a deschis un nou club dedicat rasei umane care se simte bine ascult`nd a§a ceva `n te miri ce cotlon din Timi§oara. Dar s[ transformi un loc care odinioar[ a fost gazda unor „chefuri“ cu Mike Stern, Kevin Yost sau Parov Stelar `ntr-un loc unde se c`nt[/ danseaz[ pe manele, e prea de tot. Mi se pare a fi un soi de science – fiction nereu§it `n care te ui\i la TVR Cultural §i vezi cum Moni §i Iri discut[ despre Rembrandt. Dar fiindc[ se spune c[ Rom]nia e \ara unde orice e posibil, exist[ probabilitatea ca aceast[ transformare a notelor s[ fie doar `nceputul unei noi ere. Una `n care to\i oamenii de bine din \ara asta vor emigra cu mic cu mare `n locuri unde SF-urile s`nt filme pe care le vezi la mall, nu `n realitate.


blog de h`rtie Nu e§ti `n r`nd cu lumea bun[.. ...C`nd vezi curcubee dup[ norii gri, grei §i plini de ploaie. ...C`nd `\i arde de giumbu§lucuri pe strad[ la 7 diminea\a, `n vreme ce restul lumii `§i t`r[§te trupurile greoaie c[tre birouri. ...C`nd crezi orbe§te `n ni§te str[ini `ntr-o vreme `n care nimeni nu mai crede nici m[car `n propria persoan[. ...C`nd r`zi de unul singur, `n timp ce al\ii nu ar z`mbi nici dac[ ai face stand-up comedy chiar sub nasul lor. ...C`nd te bucuri ca un copil c[ se apropie Pa§tele §i nu te g`nde§ti cu groaz[ la starea ficatului t[u dup[ ce a devorat at`tea ou[ ro§ii. ...C`nd savurezi o bere la orele pr`nzului §i nu iei `n seama privirile acuzatoare ale chelnerului care \i-a servit-o. ...C`nd m[n`nci pizza cu extra

12 z www.24fun.ro

Anomalii Corina S[ftescu Ciud[\enii contemporane mozzarela `ntr-o mare de domni\e rumeg[toare de salate. ...C`nd dansezi p`n[ nu-\i mai sim\i picioarele, nici m`inile, nici trupul `ntreg, doar muzica vibr`nd prin tine. ...C`nd zbieri p`n[ r[m`i f[r[ voce la auzul unei melodii care-\i place mult. ...C`nd nu §tii §i nu-\i pas[ ce-i cu alimentele organice, ou[le puse pe categorii §i toate E-urile din lume. ...C`nd te ui\i `n oglind[ §i-\i spui c[ tocmai ai `nt`lnit §i rom]ni ferici\i. ...C`nd nu adormi cu g`ndul la Ro§ia

Montan[, \[rile lumii a treia §i criza economic[. ...C`nd te joci cu un c[\el jegos §i cu antecedente r`ioase g[sit pe o strad[ pustie. ...C`nd \op[i f[r[ jen[ la cei 24 de ani ai t[i. ...C`nd pl`ngi de fiecare dat[ c`nd `\i la§i p[rin\ii `n urm[. ...C`nd `l a§tep\i pe Mo§ Cr[ciun. ...C`nd por\i buline de§i s-a spus clar `n Cosmopolitan c[ se poart[ carourile. www.corinasaftescu.com


carte Imaginea vinovat[ Luigi Popescu “s`ntem doar ni§te privitori perver§i” Fotografia are particularitatea de se prezenta ca o bucat[ de realitate, iar realitatea are faima de a fi nepl[cut[. Atrac\ia, uneori de nest[p`nit, de a privi imagini ale torturii, mutil[rii sau uciderii semenilor, indic[ o latur[ pervers[ a naturii noastre. Ne oferim o compensa\ie interioar[ pentru aceast[ atrac\ie, justific`nd-o ca menit[ s[ ne trezeasc[ indignarea fa\[ de situa\iile sau persoanele care produc suferin\a. Indignarea noastr[ e una abstract[: putem privi aceste atrocit[\i doar pentru c[ se `nt`mpl[ celor `ndep[rta\i `n timp §i spa\iu, celor din Al Doilea R[zboi Mondial sau celor din Irak. Ocaziile de a ne afla `n fa\a imaginii ororilor care se petrec la distan\[ s`nt nenum[rate ast[zi prin intermediul fotografiilor din diverse zone de conflict ale lumii. Susan Sontag

14 z www.24fun.ro

`§i propune s[ ne priveasc[ Privind la suferin\a celuilalt, s[ pun[ fotografia `n propozi\ie pentru a fi feri\i astfel de influen\a ei direct[, manipulatorie. Cartea sa ne arat[ c[ fotografierea suferin\ei celorlal\i implic[ tot timpul un anumit trucaj: trucajul fotografului care aranjeaz[ sugestiv trupurile mor\ilor, cel al momentului §i decorului `n care ne e prezentat[ fotografia sau trucajul propriei percep\ii. Imaginea luat[ de un aparat nu e niciodat[ reflectarea simpl[ a realit[\ii, ci doar o parte interpretabil[ din realitate, iar fotografia nu ne minte doar pentru c[ singur[ nu ne spune de fapt nimic. G[si\i cartea pe raftul cu nout[\i, `n Libr[riile C[rture§ti.


infoteca Ce-i cu codurile astea de bare din 24-Fun?! Sta\i lini§ti\i, nu am `nceput s[ vindem revista §i nici editorialele lui Robert ±erban, Mihai Dobrovolschi, Daniel Vighi sau a celorlal\i formatori de opinie care semneaz[ rubricile `n revista pe care tocmai o cite§ti. Nu c[ nu ar merita mai sus numi\ii s[ le recunoa§tem valoarea §i `n mod pecuniar, dar nu pentru asta le-am al[turat editorialelor lor codurile de bare. :-) Ceea ce ne-am propus noi, “ga§ca plin[ de fun de la 24-Fun” este s[ \inem pasul cu tehnologia §i s[ devenim prima revist[ interactiv[ din Rom]nia, ce ofer[ mult mai mult[ informa\ie `n acela§i num[r de pagini, l[rgind astfel sfera relativ limitat[ pe care printul o putea oferi p`n[ acum. Cum facem asta?! Pentru `nceput, am implementat

16 z www.24fun.ro

din acest num[r (aniversar oarecum, pentru c[ s`nt deja 250 de numere `n Timi§oara §i Arad) sistemul codurilor QR (Quick Response). Create `n Japonia de c[tre Toyota, `n anul 1994, acestea reprezint[ un tip de cod de bare bidimensionale, ce pot `nmagazina foarte mult[ informa\ie, accesibile cu aproape orice telefon ce dispune de camer[ foto §i unul din programele de decodare, ce se pot desc[rca gratuit de pe internet (Bakodo, Barcode Scanner, QR Droid, RedLaser, etc). Exist[ telefoane care au preinstalat[ aplica\ia de decodare. Conexiunea la internet este important[ dac[ prin scanarea codului QR e§ti direc\ionat c[tre un link. A§a c[, de acum `nainte, doar scan`nd cu camera telefonului

mobil codurile g[site `n revist[, ai acces rapid la trailere-le filmelor recomandate, videoclipuri, site-uri pentru rezerv[ri de bilete, arhiva editorialelor etc. sau po\i intra rapid `n contact cu partenerul dorit (expedierea rapid[ a unui e-mail sau contactarea telefonic[). ±i cum spuneam, acesta este doar `nceputul, doar un prim pas `n interactivitatea revistei §i apropierea de cititorii afla\i `n mi§care, care dispun `ntr-un num[r din ce `n ce mai mare de mijloace mobile. Preg[tim lansarea unei aplica\ii iPhone, iPad §i Android, dar despre care o s[ povestim la momentul respectiv.


videodrom ~n Parcul Rozelor s`nt la mod[ nume ca Prin\i§or, Televizor, Tudy sau Lobby. A§adar mi-a p[rut bine s[ `nt`lnesc acolo o feti\[ Marla. Becul s-a aprins imediat: “{sta e numele eroinei din Fight Club”. Sub impresia `nt`lnirii am `ntrebat pe blog: cu ce nume din filme v-a\i boteza copilul? Favoritul lui Kilroy e Seven. Jovi e mai cuminte: “Mara (ca `n Slavici)”. Cealalt[ Ancu\[ observ[ c[ mul\i p[rin\i aleg prenume str[ine, rezult`nd “discrepan\e nepl[cute gen Meredith Popescu sau Charles Olteanu, s[ nu mai vorbim de numele din telenovele gen Armando (acum ceva timp o str[bunic[ `i spunea copilului Arn[ut `n loc de Armando). Eu una s`nt `nnebunit[ dup[ numele Josephine (cu pronun\ie fran\uzeasc[) deci probabil mi-a§ numi feti\a Iosefina”. Oana T[ut ar alege Amelie (de la Amelie Poulain) §i Julien (din

18 z www.24fun.ro

Marla Lucian Mircu ±i Alpacino C`rpaciu Jeux d’enfants). Carla opteaz[ pentru Mallory “pentru c[ unii dintre noi chiar `§i doresc s[ aib[ curajul de a fi Natural Born Killers. Apropos, cunosc un b[ie\el de 2 ani, timi§orean, al c[rui nume este Quentin Ardeleanu (m[mica lui fiind mare fan[ Tarantino)”. Am re\inut §i interven\ia Andei: “Cum intru `n contact cu o gr[mad[ de oameni (§i numele lor) observ c[ de la Vasile, Ion, Gheorghe s-a trecut subtil la Denis, Marcu, Denis (da §tiu, am zis

de dou[ ori, dar dac[ mai v[d vreun Denis care zbiar[ din gur[ de §arpe doar c[ m[ uit la el, `mi dau foc!). Oricum, cel mai tare nume ever a fost Alpacino C`rpaciu. Alpacino fiind evident prenumele. ±i p[rin\ii (de etnie rom[) erau `nc`nta\i c[ l-au cunoscut pe actor `n persoan[”...

marele-ecran.blogspot.com


www.24fun.ro z

19


15 - 21 aprilie 2011

BIUTIFUL

MISS KICKI

CORIDORUL

COPIII SUNT BINE-MERSI

Uxbal locuie§te `n s[r[c[ciosul cartier Santa Coloma din Barcelona §i este implicat `ntr-o serie de afaceri ilegale pentru a putea asigura celor doi copii ai s[i un trai decent. So\ia lui, pe nume Marambra, sufer[ de dedublare a personalit[\ii, prin urmare este irascibil[ §i labil[ emo\ional, are o aventur[ cu fratele lui Uxbal §i este o mam[ jalnic[, motiv pentru care custodia celor doi copii a fost acordat[ so\ului. Av`nd capacitatea de a comunica cu spiritele deceda\ilor, Uxbal este adeseori pl[tit de c[tre rudele `ndurerate pentru a u§ura trecerea celor mor\i spre lumea de dincolo, `ns[ principala surs[ de venit a b[rbatului provine din introducerea ilegal[ `n Spania a unor chinezi, care muncesc `n condi\ii grele `ntr-un atelier §i produc obiecte de contraband[, care s`nt v`ndute ulterior pe pia\a neagr[ de c[tre imigran\i senegalezi. Atunci c`nd senegalezii s`nt ameninta\i cu deportarea, 24 de muncitori chinezi s`nt victimele unui accident tragic pentru care se simte responsabil; totodat[ medicii `i comunic[ o veste groaznic[ - iar Uxbal trebuie s[ g[seasc[ o modalitate de a se `mp[ca cu soarta.

Miss Kicki este o dram[ rela\ional[ despre complicata dragoste a unei mame. Kicki §i fiul ei adolescent Viktor `ncearc[ s[ c`rpeasc[ o rela\ie afectat[ de lungi ani de absen\[ merg`nd `n excursie `n Taiwan. Ceea ce fiul nu §tie este c[ mama lui inten\ioneaz[ s[ fie, cu aceast[ excursie, mai aproape de cineva `nt`lnit pe internet. Co-produc\ia Taiwan-Suedia adus[ pe ecrane de Transilvania Film marcheaz[ un debut puternic, dac[ nu totalmente reu§it ca lungmetraj de sine st[t[tor, pentru regizorul Håkon Liu. Un titlu de festival care se ridic[ §i nu prea la a§tept[rile obi§nui\ilor acestui gen de eveniment, Miss Kicki nu-§i va satisface spectatorii, indiferent de pragul lor de toleran\[ vizavi de filme arthouse. ~ns[, chit c[ realizatorii nu prea se preocup[ de empatia publicului §i ne \in deta§a\i de povestea protagonistei omonime, Miss Kicki d[ de g`ndit, mai ales din perspectiva unei societ[\i obi§nuite s[-§i paseze v`rstnicilor obliga\iile parentale §i s[ le revendice st`ngace la apusul tinere\ii, dup[ chef.

T`n[rul student la medicin[, Frank (Emil Johnsen), se mut[ `ntr-un apartament singur, `n dorin\a de a se preg[ti pentru sesiunea de examene ce urma dup[ Cr[ciun. La prima vedere p[rea un loc lini§tit, potrivit pentru activit[\i intelectuale. ~ns[ totul se schimb[ dup[ ce o `nt`lne§te pe vecina de deasupra, Lotte (Ylva Gallon), o prezen\[ inoportun[ `n via\a sa. Concep\ia sa asupra blocului `n care locuie§te se schimb[, consider`ndu-l un loc dubios. De fiecare dat[ c`nd pleac[ de acas[, Frank este speriat. Administratorul blocului este prea b[g[cios, un copil enervant `§i las[ mereu juc[riile `n calea sa, iar vecina sa Lotte este implicat[ `ntr-un triunghi amoros. Toate acestea `i distrag studentului aten\ia de la `nv[\at §i `l implic[ `n activit[\i de alt[ natur[, extra§colare §i periculoase. R[m`ne de v[zut c`t de departe se las[ Franck purtat de obsesii `n cercet[rile sale §i ce urmeaz[ s[ descopere.

~n primul r`nd, filmul Copiii s`nt bine-mersi/The Kids Are All Right e original prin subiect §i surprinz[tor prin tratare - un cuplu de lesbiene `§i `ntemeiaz[ o familie, cu copii §i tot tac`mul, apoi (culmea) familia e aproximativ ca oricare alta: cu bucuriile, complica\iile, dezam[girile §i reu§itele ei. Exist[ chiar un p[rinte dominant, Nic (Annette Bening), care aduce banii `n cas[ (e medic), §i p[rintele care a crescut copii, casnic (Julianne Moore), care abia la 40 de ani §i ceva `ncepe s[ se concentreze pe o posibil[ carier[ ca arhitect peisagist. Aici ni s-a p[rut c[ regizoarea Lisa Cholodenkoa `ntins un pic coarda ca s[ delimiteze structura familiei - cine are rol de mascul, cine de femeie `n acest cuplu de lesbiene, croit parc[ dup[ calapodul anilor 20. Prin urmare, un cuplu modern, cu valori c`t se poate de... tradi\ionale. Dac[ `ncepe `n mod original §i surprinz[tor, evolueaz[ tot lu`ndune pe nea§teptate. Ce te faci c`nd cei doi copii - un b[iat §i o fat[ vor s[-§i cunoasc[ tat[l biologic?

BIUTIFUL Spania, Mexic (2010) Regia: Alejandro González Iñárritu Cu: Javier Bardem Dram[ Durata: 148 minute TIMI± – TIMI±OARA V- J: 16.00, 19.00

MISS KICKI Taiwan/Suedia (2009) Regia: Håkon Liu Cu: Huang Ho, Ludwig Palmell Dram[ Durata: 88 minute STUDIO – TIMI±OARA V- Mi: 16.00

CORRIDOR/ISOLERAD Suedia (2009) Regia: Johan Lundborg Cu: Emil Johnsen Mister/Thriller Durata: 80 minute STUDIO – TIMI±OARA V- Mi: 18.00, 20.00

THE KIDS ARE ALL RIGHT SUA (2010) Regia: Lisa Cholodenko Cu: Annette Bening Comedie/Dram[ Durata: 106 minute DACIA - ARAD L- Mi: 14.00, 17.00, 20.00; J: 11.00

20 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de icoane Expune: Claudia Vasilescu (28 martie – 28 aprilie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. C.D. Loga 46 Tel: 0256 490 544 Expozi\ie de pictur[ “Sublimarea spa\iului `n picur[” Expune: Andreea Foanene §i Filip Petcu. (8 aprilie – 22 aprilie)

Expune: Nicolae Chirilovici (16 aprilie – 16 mai) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie “De la primele scrieri la multimedia” O scurt[ istorie a comunic[rii §i mai mult. Prima expozi\ie din Rom]nia vizitat[ cu telefonul mobil (1 februarie – 30 aprilie) Expozi\ie retrospectiv[ Expune:Julius Podlipny (11 martie – 30 aprilie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Boc§a nr. 2) Tel: 0256 40 70 58

Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[

GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00; S: 11:00-15:00

MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463

Expozi\ie de grafic[ pe §evalet “Spa\ii celeste” Expune: Marian Tru\uescu (7 aprilie – 21 aprilie)

GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de pictur[ “Fragmente” Expune: Teodor M[raru (4 aprilie – 5 mai) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056

Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON

Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) VITRALIA Str. Miori\a 4; Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00; S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

Expozi\ie de fotografie “Revelatio – Anatomia spiralei” Expune: Camil Mih[iescu (24 martie – 22 aprilie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 L-V: 9-18; S-D: 10-15 Expozi\ie de pictur[ “O via\[ de artist”

22 z www.24fun.ro

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie:

preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic

Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema)

Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[)

Expozi\ie de pictur[ “Rapsodii ar[dene” Expune: Pavel Jurik (14 aprilie – 25 aprilie)

Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 49990; Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON IAACOVI ±I LEIDENTAL De: Hanoch Levin Un spectacol de: Mihaela LICHIARDOPOL Cu: cu Sabina Bijan, Bogdan Spiridon §i C[lin Stanciu Jr. ~mpin§i de o voin\[ feroce de a cuceri lumea, personajele lui Hanoch Levin din “Iaacovi §i Leidental” se arunc[ `n via\[ cu capul `nainte, `n speran\a c[ vor realiza marea promisiune pe care viitorul, cel pu\in a§a cred ei, le-o rezerv[, dar bat `n retragere `n momentul `n care `n\eleg c[ prezentul, cotidianul, nu vor fi niciodat[ la `n[l\imea speran\ elor lor. Dezam[gi\i, se aga\[ de himere, `ntr-o tentativ[ disperat[ de a g[si fericirea. Levin invit[ la recunoa§terea fiec[ruia dintre noi `n personajele sale, s[ iubim umanitatea, visul, sl[biciunea §i la§itatea care exist[ `n ele, care exist[ `n noi to\i. Studio 5 (vineri, 15 aprilie, ora 19.00 mar\i, 19 aprilie, ora 19.00) MANOLE Premier[ Adaptare dup[ Me§terul Manole de Lucian Blaga Un spectacol de: Cosmin Ple§a Sala Mare (duminic[, 17 aprilie, ora 19.00) BOALA FAMILIEI M De: Fausto Paravidino Un spectacol de: Radu Afrim Cu: Ion Rizea, Claudia Ieremia, Eugen Jebeleanu, Colin Buzoianu, Victor Manovici, M[lina Manovic Boala la care se face aluzie este `n realitate o maladie existen\ial[ a unei familii care tr[ie§te `ntr-un or[§el de provincie. Mama a disparut din cauze misterioase, cele dou[ surori, Marta §i Maria `ncearc[ s[ dea o form[ propriilor vie\i, `ntre cei doi logodnici, un tat[ “ bolnav, dar nu b[tr`n “, (dup[

24 z www.24fun.ro

cum afirm[ personajul), lipsit de autoritate, aflat `ntr-o deriv[ total[ §i un frate mai mic, care ia via\a drept un joc §i se comport[ ca atare, dramatiz`nd §i improviz`nd permanent. Fiecare `ncearc[ un dialog cu cel[lalt, dar r[m`ne de fapt singur, incapabil s[-§i rezolve dificult[\ile prin comunicare. Sala 2 (miercuri, 20 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum si cu o or[ `nainte de spectacol; Rezerv[ri: 0256 201291 C}NT{REA|A CHEAL{ De Eugène Ionesco Regia: Alexandru Dabija Cu: Radu Vulpe, Ioana Iacob, Rare§ Hontzu, Isolde Cobe\, Olga Török, Boris Gaza. Dl. §i dna Smith schimb[ vorbe despre lucruri f[r[ relevan\[, f[r[ s[ reu§easc[ `n fapt s[ comunice. Sosesc so\ii Martin, care constat[, `n cursul unei discu\ii la fel de absurde, c[ s`nt c[s[tori\i unul cu altul. Treptat, dialogul este `nlocuit de propozi\ii f[r[ sens, de cuvinte §i `n fine de sunete. Aceast[ prim[ lucrare a lui Ionesco, ce aduce `n prim-plan absurditatea existen\ei noastre cotidiene, este cea mai jucat[ pies[ din teatrul universal contemporan. Sala Teatrului German (miercuri, 20 aprilie, ora 19.00) CAMERISTELE De: Jean Genet Coordonarea artistic[: Ioana Iacob & Olga Török Olga Török §i Ioana Iacob propun propria lor versiune a „Cameristelor”: nu lipsit[ de r[utate, dar totodat[ cu o not[ de triste\e §i emo\ie. ~n scenografia Ioanei Popescu §i pe muzica lui Alex Halka se na§te un spectacol plin de ritm §i energie, care alterneaz[ `ns[ cu momente de lini§te §i profund[ sensibilitate. Sala Teatrului German (joi, 21 aprilie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2

Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro CAPDELEMN Un spectacol de: Galovits Zoltan Vass Richard Cu: Vass Richard Spectacol de p[pu§i pentru adul\i. Capdelemn se treze§te l`ng[ un vraf de lemne §i refuz[ s[ con§tientizeze trecerea timpului. Nu i-a mai r[mas nimic, `n afara izol[rii, ispitei §i strig[telor `n pustiu. Capdelemn nu poate r[m`ne pasiv, de§i are o singur[ responsabilitate: s[ a§tepte miracolul, ceea ce nu e o prob[ oarecare pentru el. Sala Studio (s`mb[t[, 16 aprilie, ora 19.00) CURS{ SPECIAL{ C`ntece, vorbe, `nt`lniri Serat[ cu Éder Enikő Cutreier printre sunete §i vorbe. |inuturile mele s`nt memorabile. Mersul trenurilor l-au editat `n volume, `l deschid la `nt`mplare: ast[zi de unde p`n[ unde? Dac[ vreau, cobor §i m[ plimb de-a lungul vorbelor. Dac[ vre\i. Tovar[§ de drum mi-e fluierul locomotivei. Bagaj nu am, ceea ce v-am adus poate nu e mult, poate e totul. C`ntece §i vorbe foarte dragi mie. O sear[, o gar[. Apoi c[l[torim mai departe: care `ncotro, poate doar Dumnezeu §tie. Sala Studio (duminic[, 17 aprilie, ora 19.00) AI L{V YOU De: Jimmy Roberts, Joe Dipietro Un spectacol de: Puskás Zoltán Cu: Borbély B. Emília, Éder Enikő, Kiss Attila, Molnos András Csaba Tot ceea ce a\i b[nuit `n secret, dar v-a fost fric[ s[ recunoa§te\i despre `nt`lniri, romantism, c[s[torie, iubi\i, so\i, neveste, prieteni §i familie. Aceast[ celebrare a jocului `mperechierii ne arat[ adev[rurile §i miturile din spatele rebusului contemporan numit “rela\ie”. Acest revue hazliu aduce un omagiu celor care au iubit §i au pierdut, celor care au c[zut `n bot la u§a dragostei, celor care au `ndr[znit s[ spun[: “Bun[, ce faci s`mb[t[ seara?”. Sala Mare (mar\i, 19 aprilie, ora 18.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 SHAKESPEARE RI-LAUD-ID Premier[ Dup[: William Shakespeare Regia: C&A Sala 202 (s`mb[t[, 16.aprilie, ora 20.00) MENAJERIA DE STIC{ De: Tennessee Williams Regia: Marius Lupoian Sala 202 (joi, 21 aprilie, ora 20.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro TOSCA Oper[ `n trei acte. Muzica: Giacomo Puccini Libretul: Giuseppe Giacosa §i Luigi Illica Corul §i orchestra Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara (miercuri, 20 aprilie, ora 19.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului AVANCRONIC{ DE CONCERT Giuseppe Tartini: Concertul pentru vioar[ §i orchestr[ de coarde `n si bemol major de Pergolesi, Sonata pentru vioar[ §i orchestr[ `n sol minor „Trilul Diavolului” Giovanni Battista Pergolesi: „Stabat Mater”. Dirijor: Maestrul Gheorghe Costin Sala Capitol (vineri, 15 aprilie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate


TEATRUL STUDIOART Direc\ia de Cultur[ Str. Augustin Pacha, Nr. 8

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151; L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro BOTTICELLI ±I INTERPRETAREA EZOTERIC{ A „PRIM{VERII” Conferin\[ Ce taine ascund minunatele picturi ale lui Botticelli? Cum se pot exprima `n imagini sensibile `nv[\ [turi clasice despre Om , Natur[, Univers, Suflet? (s`mb[t[, 16 aprili, ora 16.30) ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560 Mobil: 0740 151 623 Email: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544 ROMEO ET JULIETTE, LES AMANTS DE LIEGE (ROMEO ±I JULIETA, IUBI|II DE PLUT{) La Thé`tre Mu, dopurile nu sar, ele prind via\[ ! Aceste mici buc[\ ele de plut[ devin reprezentan\i ai familiei Capulet, Montaigu §i printre ei… Romeo §i Julieta. Iat[ iubi\ii din Verona transforma\i `n „iubi\i din plut[”! Pe acordurile muzicii lui Prokofiev dopurile de §ampanie se lupt[, se `ndr[gostesc, se c[s[toresc, se despart, se omoar[ exact ca la Shakespeare. Aici dramaturgia este simplificat[ §i replicile `n versuri s`nt `nlocuite de cuvinte r[zle\e, chiar onomatopee, dar totul este surprins: rivalitatea celor dou[ familii §i tragica poveste de iubire. ~n Bugar’D Pub (vineri, 15 aprilie, ora 19.00) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Boc§a nr. 2) Tel: 0256 40 70 58

DESPRE TROMPETI±TII DE AP{ ±I PE±TII DE SERVICIU Teatro Caprile este una din multele trupe de teatru din Viena f[r[ scen[ proprie. Spectatorul afl[ totul despre fiin\a unui trompetist de ap[, acest lucru implic`nd o fabric[ austriac[ de macaroane a unui exorcist, p[rerea `mp[ratului Franz Joseph despre Richard Wagner §i cum poate stricta birocra\ie münchenez[ s[ `nsemne salvarea unui c`ine maidanez dintr-o pl`ngere penal[ pentru de\inerea unui c`ine f[r[ pl[cu\[ de identificare. ~n Spirit Caffe (s`mb[t[, 16 aprilie, ora 19.00) MUZICA E SPECTACOL O sear[ cu c`ntec, `n care actorii Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” trag cortina §i v[ arat[ universul muzical din spatele spectacolelor. Interpretate vocal §i/sau instrumental, aceste piese muzicale v[ poftesc la o vizionare sau o ascultare a unor fr`nturi din spectacolele aflate `n repertoriul actual al Teatrului. ~n club Bunker (duminic[, 17 aprilie ora 19.00)

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro’ CONU’ LEONIDA FA|{ CU REAC|IUNEA De: I. L. Caragiale Regia: Doru Nica Scenografia: Laurian Oniga Sala Studio (s`mb[t[, 16 aprilie, ora 19.00 duminic[, 17 aprlie, ora 19.00) TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922

FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii); Tel. 0356 442 770

www.24fun.ro z

25


VINERI 15 APRILIE

FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Monsieur Magic Ora: 23.00

CLASIC

HAPPY CLUB Party Ora: 22.00

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Romeo §i Julieta, iubi\ii de plut[ Bugar’d Pub Ora:19.00 FILARMONICA BANATUL Avancronic[ de concert Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iaacovi §i Leidenthal Studio 5 Ora: 19.00

FILME Biutiful Timi§ Ora: 16.00, 19.00 Miss Kicki Studio Ora: 16.00 Coridorul Studio Ora: 18.00, 20.00

CHEFURI BUNKER Concert Ni§te b[ie\i Intrarea 15 lei Ora: 21.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 21.00 CAFÉ MODE Afterparty Ora: 22.00 D’ARC CLUB Friday, Bloody Friday Music by Georgia Ora: 22.00 DAOS Aniversary Party Leizaboy, Newgotti, Nachos Intrarea liber[ Ora: 21.00 FACTORY PUB Concert Live Intrarea liber[ Ora: 21.00

26 z www.24fun.ro

JAXX CAFE & PUB Friday@Jaxx cu Dj Westman Ora: 21.00

CHEFURI CAFÉ MODE Afterparty Ora: 21.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00

NO NAME Hey After the Ride Ora: 23.00

DAOS Aniversary Party Silvana, LeFonz Intrarea liber[ Ora: 21.00

SETUP Concert: Cedry2k, FaiboX Intrarea 15 lei Ora: 22.00

D’ ARC CLUB Egg Moon Party music by Ax-l Ora: 22.00

TAINE Party Ora 22.00

FACTORY PUB Party cu Dj Vali Ora: 21.00

S~MB{T{ 16 APRILIE CLASIC CENTRUL CULTURAL GERMAN Despre trompeti§tii de ap[ §i pe§tii de serviciu Spirit Caffe Ora: 19.00 NOUA-ACROPOL{ Botticelli §i interpretarea ezoteric[ a „prim[verii” Ora: 16.30 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Capdelemn Sala Studio Ora: 19.00 TEATRUL THESPIS Shakespeare re-load-id Sala 202 Ora: 20.00

Miss Kicki Studio Ora: 16.00 Coridorul Studio Ora: 18.00, 20.00

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Manole Sala Mare Ora: 19.00

FILME Biutiful Timi§ Ora: 16.00, 19.00 Miss Kicki Studio Ora: 16.00 Coridorul Studio Ora: 18.00, 20.00

CHEFURI

FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Monsieur Magic Ora: 23.00

CAFÉ MODE Afterparty Ora: 21.00

HAPPY CLUB Party Ora: 22.00

FACTORY PUB Concert Jazz Live Aquarium Intrarea liber[ Ora: 21.00

JAXX CAFE & PUB Beats Experience with Dj Justin Ora: 22.00 SETUP Beatz Me: Phoneme, Alex Chronic, The Disco Bears Intrarea 5 – 8 lei Ora: 22.00 TAINE Party Ora: 22.00 YOUTOPIA Mistique Night Ora: 23.00

DUMINIC{ 17 APRILIE

FILME Biutiful Timi§ Ora: 16.00, 19.00

Ora: 19.00

CLASIC CENTRUL CULTURAL GERMAN Muzica e spectacol Club Bunker Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Curs[ special[ Sala Studio

JAXX CAFE & PUB Karaoke Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE Lazy Sundays Ora: 18.00 TAINE Sear[ de coveruri Muzic[ Live Ora: 22.00

LUNI 18 APRILIE FILME Biutiful Timi§ Ora: 16.00, 19.00 Miss Kicki Studio Ora: 16.00 Coridorul Studio Ora: 18.00, 20.00


www.24fun.ro z

27


CHEFURI HAPPY CLUB Romanian night Ora: 22.00 FACTORY PUB Stand-up Comedy Intrarea 10 lei Ora: 21.00 NO NAME I Love Retro Activ cu MC Space Ora: 22.00

MAR|I 19 APRILIE

MIERCURI 20 APRILIE

VAN GRAPH K FE The Beat Conductor Ora: 21.00

OPERA NA|IONAL{ TIMI±OARA Tosca Ora: 19.00

CHEFURI

TEATRUL GERMAN DE STAT C`nt[rea\a cheal[ Sala Teatrului German Ora: 19.00

CAFE MODE Afterparty Ora: 21.30

YOUTOPIA Student Guest Night Ora: 22.00

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Boala familiei M Sala 2 Ora: 19.00

D’ARC CLUB We Love Thursday Music by Kuky Ora:22.00

CLASIC

FILME

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Ai l[v you Sala Mare Ora: 18.00

Biutiful Timi§ Ora: 16.00, 19.00

Biutiful Timi§ Ora: 16.00, 19.00 Miss Kicki Studio Ora: 16.00 Coridorul Studio Ora: 18.00, 20.00

CHEFURI D’ARC CLUB Night Long =The Party= Ora: 22.00 FACTORY PUB Sear[ Rock Ora: 21.00

Miss Kicki Studio Ora: 16.00 Coridorul Studio Ora: 18.00, 20.00

CHEFURI CAFE MODE Atferparty; Ora: 21.30 FACTORY PUB Karaoke Ora: 21.00 HAPPY CLUB Party; Ora: 21.00 JAXX CAFE & PUB Afterparty Ora: 22.00 TAINE Seara Folk Muzic[ Live Ora: 22.00

HAPPY CLUB Retro Night Ora: 22.00 TAINE Seara de Jazz Ora: 22.00 YOUTOPIA Student Night Ora: 23.00

JOI 21 APRILIE CLASIC

TEATRUL GERMAN DE STAT Cameristele

28 z www.24fun.ro

TAINE Party Ora: 22.00

TEATRUL THESPIS Menajeria de sticl[ Sala 202 Ora: 20.00

CLASIC

FILME

Sala Teatrului German Ora: 19.00

FACTORY PUB Party Dj Vali Ora: 21.00 JAXX CAFE & PUB Concert Live Intrare Liber[ Ora: 22.00 LEMON Sear[ s`rbeasc[ Ora: 21.00


www.24fun.ro z

29


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

30 z www.24fun.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru

testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi. KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “ ~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“

von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609 CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro

PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris,

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din

Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359

32 z www.24fun.ro

E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00


www.24fun.ro z

33


MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 Mobil: 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2

34 z www.24fun.ro

Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC

VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00 CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Decoratiuni nunta, organizare de evenimente. Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443

FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale.

Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4,

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac

intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E: office@gemi.ro W: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse! Atrium Center, parter. Articole maternitate, nou nascuti, copii

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

35


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii

36 z www.24fun.ro

(diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n ora§ul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reu§ite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii

§i adul\i, corporate party.

Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

Tel./fax: 0257219508

ARAD

VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474

FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro

www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463

DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

38 z www.24fun.ro


HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

HOTEL ARAD Decebal nr. 9; tel. 0257280894

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055

HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164; Tel. 0257278804

HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat; tel. 0257285499

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29

HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700

www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

40 z www.24fun.ro

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12; tel. 0256202405 PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntrun ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.


www.24fun.ro z

41


SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia, tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

42 z www.24fun.ro

JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel:0257284688; Orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328

PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja

RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

FACTORY PUB Pub & more Str. ±tefan cel Mare, nr. 25 Tel: 0728 098 672; 0256 22 50 31 rezervari@factorypub.ro CLUB 30 P-\a Victoriei 7, tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

BUGAR’D PUB Good times, cold drinks, great friends str. Ghe. Laz[r, nr 1 Orar D-J: 9 am-4 am; V, S: 9 am-5 am rezerv[ri 0356-418 724

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955

CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

44 z www.24fun.ro

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5

BRUIAJ §i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe§ , 14A L -J: 10 - 01; V: 10 - 03 S: 15 - 03; D: 15 - 01 Rezerv[ri: 0722961735

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

HAZARD B-dul Revolu\iei 33

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str.1 Decembrie 27 Tel. 0721760338

RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei

ARAD

Tel. 0722 891085

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3


www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

Luni-Vineri 10:30 – 19:30 S`mb[t[ 10:30 - 14: 30 ~nchis: Duminic[ §i `n s[rb[torile cu cruce ro§ie D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CASA NERA Str. N. P[ulescu nr. 2, Timi§oara tel.: 0356/46.89.90 www.casanera.ro Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ Deschis:

46 z www.24fun.ro

a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1

CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

24Fun Timisoara si Arad, nr. 250, 15-21 aprilie  

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati local...