Page 1

GRATUIT

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL IV NR. 218

20 - 26 AUGUST 2010 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

20 - 26 august 2010

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Jean Lorin Sterian Diana Petru\ Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 16

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 14 18 20 22 24

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

foto R[zvan Voiculescu

Povestiri cu scriitori (I) de Robert ±erban

~n diminea\a `n care s-a anun\at la radio c[ a murit Nichita St[nescu, tat[lui meu i-au dat lacrimile. ~l cunoscuse pe poet, ba chiar avea c`teva poezii inedite ale celebrului disp[rut. Nu-l v[zusem pe tata pl`ng`nd prea des §i am fost impresionat at`t de tare, `nc`t am citit toate volumele de versuri ale lui Nichita pe care le aveam prin cas[. ±i mi-au pl[cut. Anul urm[tor, m-am luat `n serios cu scrisul. Aveam ritm! Compuneam versuri negre, motuare, ca ni§te mar§uri funerare. Erau cam ciudate pentru 14 ani, c`t aveam, `ns[ profesorul de rom]n[ `mi d[dea 10 pentru fiecare

poezie scris[. Apoi am citit Sorescu, P[unescu, Ion Barbu, Blaga, Valeriu Armeanu, Arghezi, Nina Cassian. ~n liceu m-a `ndr[gostit tare, tare. Poeziile mele se metamorfozaser[: erau vesele, parfumate, rimate, ofensive. Luasem §i c`teva premii la “Tinere condeie”. Prin clasa a X-a, `n 1987, cei de la U.T.C.- Mehedin\i m-au anun\at c[ `n vacan\a de var[ urma s[ merg `ntr-o tab[r[ de crea\ie literar[, care se va \ine la Timi§oara. C`nd s-a `mplinit sorocul, am plecat spre Timi§oara `nso\it de un simpatic activist §i de un geamantan uria§, `n care `ndesasem un raft cu c[r\i, un set de

28 29 30 34 36 37 38 40 44 46

coli virgine §i un caiet studen\esc, ne`nceput. Plus un metru de stilouri, pixuri, creioane. Era “tab[r[ de crea\ie”, iar eu luasem titulatura de bun[. Mai ales c[ venise pe linie de U.T.C.! Tab[ra era “ridicat[” la Liceul silvic §i la ea participa viitorul literaturii rom]ne: liceeni din toat[ \ara, care se `ndeletniceau cu ale scrisului. Eram cam 70-80 de oameni. Unii dintre ei se cuno§teau, pentru c[ prima edi\ie a respectivei tabere se \inuse `n 1986, `n ora§ul Victoria. (va urma) robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Mihaela Purec Editor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: Lucian Bordianu DTP: CRIS & JAY SRL Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Trebuie s[ recunosc: primele mele ie§iri din Rom]nia au fost imature §i din motive superficiale. Prin ’97 treceam grani\a pentru prima dat[. Destina\ia final[, bine`n\eles: Amsterdam. Ce putea s[-§i doreasc[ un pu§ti pe-atunci? Sex, drugs and rock’n’roll. ±i de-atunci am tot fost. De c`teva ori `n Amsterdam §i `n alte locuri cu discutabile atrac\ii. ±tiu c-a\i vrea s[ v[ povestesc, dar mai r[bda\i-m[ un pic cu alt[ idee. De vreo doi ani `ncoace, m[ duc unde m[ taie capul, cu tot cu p[s[relele c[l[toare din jurul lui. Pur §i simplu plec oriunde pentru c[ am un nou motiv: m[ duc s[ v[d alte cli§ee ca s[ scap de ale noastre. Fiecare \ar[, fiecare continent, are cli§eele lui de care oamenii locului rar se-ntreab[. Avem tendin\a s[ absolutizam purt[ri cu care ne-au obi§nuit ai no§tri, p[rin\i sau parteneri de

4 z www.24fun.ro

Exonero Humanum Est Mihai Dobrovolschi De ce e bine s[ vezi lumea. trafic, s[ credem c[ a§a e lumea, omul, universul. Lucruri mici, at`t de mici c[ nici nu le mai vedem, fac diferen\a. N-o s[ vi le inventariez. S`nt multe. De la Londra la Istanbul, cutumele s`nt diferite de ale rom]nilor §i `ntre ele. Important e procesul: cu c`t vezi mai multe feluri de-a fi, cu at`t realizezi mai mult c[ al t[u `\i face, lent, felul. ±i-atunci po\i s[ te croie§ti cum vrei tu: po\i lenevi ca un marocan `ntr-o cas[ suprarealist[ ca de catalan, `mbr[cat

liber ca un englez, ciugulind dintr-o salat[ Nicoise. Singura problem[ e c[, `n timp, n-o s[ mai ai de ce s[ te pl`ngi ca un rom]n.

www.dobro.ro


cine, unde, c`nd Ne sabot[m pe toate c[ile, obiceiurile §i apuc[turile, memoria identitar[ urban[. ~n fostul Berlin de Est am fost cazat prin 1999 la o re§edin\[ cultural[ pe Maiakovski Ring. ~n Paris exist[ denumiri de str[zi neschimbate din Evul Mediu. Ce facem noi? Ne tot schimb[m numele str[zilor, imit]ndu-l pe Ceau§escu `n ideea c[ istoria `ncepe §i sf`r§e§te cu noi. Aceste apuc[turi arat[ c[ nu avem smerenia pe care \i-o d[ cultura, iar absen\a acesteia este o corigen\[ a §colii. A§adar, nu departe de locul `n care locuiesc, respectiv prin Elisabetin, pe str[zile colaterale Pie\ei Crucii, dau nas `n nas cu modific[ri ale numelor unor str[zi care m[ las[ cu gura c[scat[. Spre exemplu, comisia `ns[rcinat[ cu asemenea daraveri schimb[ nume de mare valoare precum Turgheniev sau

±tergerea memoriei Daniel Vighi Identitatea ora§ului sabotat[! Prokofiev – personalit[\ii ruse ale culturii universale – cu un oarecare protopop despre care nu ni se spune c`nd a tr[it §i ce anume a f[cut dumnealui. Groz[vii ale neputin\ei de a privi dincolo de imediatul prost al unei mentalit[\i care a schimbat (doar) haina exterioar[ a unei g`ndiri culturale protocroniste §i autohtoniste de tip ceau§ist. Vrem s[ `mprumut[m ora§ului Timi§oara o istorie pe care nu a avut-o printr-o falsificare care aduce aminte de lumea lui

George Orwell cu celebrul Minister al Adev[rului care avea misiunea s[ rescrie istoria. Noroc c[ au mai r[mas numele c`torva cartiere precum Elisabetin sau Iosefin. ±i c`nd m[ g`ndesc ce simplu ar fi s[ red[m unor str[zi, cel pu\in din centrul istoric, numele vechi cu poezia lor §i cu frumoasa lor m[rturie identitar[.

www.danielvighi.ro

Organizăm petreceri private

Contact: Calea Buziașului nr. 9 (după Brithouse) mobil.: 0720.440.665 fix: 0356.442.370

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 7


remarc[ `nregistrat[ Eldritch, my reflection Jean Lorin Sterian GOTH ~n vremurile `n care mai eram angajat `mi programam concediile `n func\ie de data vreunui concert. Plecam `n str[in[tate nu pentru a face turism, ci ca s[ prind o trupa preferat[. Festivalul de la Sziget a fost o mare revela\ie. ~n timp, mi-am v[zut live cam toate preferin\ele muzicale, culmin`nd cu Nick Cave and The Bad Seeds anul trecut `n Dresda. ~n afar[ de PJ Harvey §i forma\ii cu vocali deceda\i, am avut contact sonor §i visual cu tot playlistul care conteaz[. Treptat, entuziamul meu de a merge la concerte s-a diminuat de§i, `n continuare, ascult zilnic muzica §i `mi trag nume noi. The Sisters of Mercy fac parte dintre trupele care b`ntuie prin lume de vreo 30 de ani §i au intrat `n topul preferin\elor mele c`nd `nc[ mai scoteau LP-uri (Vision Thing, care a fost §i ultimul de studio). Am fost atras `ntotdeauna de vocile cavernoase, iar combina\ia de dance-beat cu riff-uri metal m[ ridic[ §i acum de pe scaun. Nu e prea greu s[ §tii

8 z www.24fun.ro

toate piesele The Sisters of Mercy pentru c[ au doar trei albume §i ceva c`ntece pe compila\ii. Pentru muzica goth, Andrew Eldritch este ce a fost Tristan Tzara pentru dadai§ti. Cunoscut ca nefiind o personalitate prea comod[, Eldritch refuz[ s[ comenteze de ce nu a mai scos un album nou de 20 ani. Ceea ce nu-l `mpiedic[ s[ porneasc[ `n turnee lungi, ca §i cum ar avea recent de promovat. The Sisters of Mercy nu s`nt o forma\ie care s-a reunit s[ c`nte pentru bani pentru simplul motiv c[ nu s-au desp[r\it niciodat[. Cu doar doi membri de baz[, Eldritch §i drummachine-ul Dr. Avalanche au continuat s[ apar[ pe scen[ `n diferite formule, confirm`ndu-§i de fiecare dat[ statutul de cult band. Pe 13 august au performat `n Sibiu, la ArtMania. Am fost acolo, url`nd cu voce c`t pot eu de cavernoas[: „It’s a small world, and it smells bad, I’d buy another if I had back what I paid!“


happy trend D[-mi Doamne, bucuria unei inimi curate e ceea ce am citit acum c`teva luni `ntr-o biseric[ din Timi§oara. Mi-a r[mas `ntip[rit `n minte mesajul `n dorin\a de a reveni asupra lui, de a-l g`ndi §i reg`ndi. Atunci, pe moment, se `mpleteau mine tot felul de interpret[ri, probabil eram victima unui exces liric f[r[ momentul ideal de a-l dezvolta §i de a pune pe h`rtie tot ceea ce `mi cutreiera spiritul. Acum, iat[-m[ iar `n stadiul de revenire la situa\ia anterioar[. Inim[ curat[ `nseamn[ atunci c`nd la orice atac al unuia asupra ta, reac\ia de nep[sare nu d[ cu rest? Adic[ nu ai de ce s[ `\i ba\i capul at`ta timp c`t ai `ncorporat `n tine sistemul de reciclare, capacitatea de a fructifica negativul din ceilal\i, ascul\i, meditezi, iei ce e bun, ca

10 z www.24fun.ro

Din inim[ (I) Diana Petru\ De e r[u sau de e bine apoi s[ devii §i mai puternic `n fa\a asalturilor asupra echilibrului t[u. Zi de zi, fapte vin spre noi, fac s[ evolueze lucrurile de la minus la minus infinit, oameni care atunci c`nd te prind `n pas[ bun[ `ncearc[ s[ te zguduie mai ceva dec`t cutremurul de gradul 7, iar tu trebuie s[ ai `n tine t[ria \uicii §i mai mult dec`t at`t s[ `ncerci s[-i `mbe\i pe al\ii cu starea ta de bine §i s[ nu te la§i prins de gustul ame\itor al situa\iilor. Vorba

poetului, de te-ndeamn[, de te cheam[, tu r[m`i la toate rece, `ncerc`nd s[-l repui `n dreptul la lini§te pe cel care strig[ la tine dup[ sprijin.

dianapetrut.wordpress.com


carte Interoga\ia etern[ Luigi Popescu filosofie clandestin[ De la apari\ia ei filosofia a locuit `n butoiul lui Diogene, a fost practicat[ `n agora de Socrate, a §lefuit lentile cu Spinoza, pentru ca mai t`rziu s[ fie domesticit[ `n universit[\i §i confiscat[ de puterea politic[. Timp de 31 de ani filosofia a fost g[zduit[ de un om care a avut meseriile de „ucenic sudor, func\ionar la serviciul v`nz[ri, corector, stilizator, redactor, merceolog, economist”. E vorba de Alexandru Dragomir. P`n[ la un punct via\a sa p[rea `nceputul biografiei ideale a unui viitor profesor universitar: student al Facult[\ii de Filosofie din Bucure§ti, coleg de genera\ie cu Noica, discipol al lui Heidegger la Freiburg. De aici aceast[ biografie se desparte `n dou[. Via\a public[ o ia pe calea supravie\uirii `n noul regim comunist iar cea intim[ se retrage `n compania spiritual[ a marilor filosofi.

Crase banalit[\i metafizice reprezint[ debutul postum al lui Dragomir. Cartea adun[ c`teva dintre prelegerile pe care acesta le-a \inut unui grup restr`ns de persoane, printre care Gabriel Liiceanu §i Andrei Ple§u. Fie c[ este vorba de provincialismul caragialesc, de situarea uman[ `n timp §i spa\iu sau de infinitul negativ al tehnicii, Alexandru Dragomir ne desf[§oar[ spectacolul unei g`ndiri care nu-§i impune rigoarea artificial[ a sistemului, care nu se opre§te pentru a elabora un anumit r[spuns men\in`nd vie `ntrebarea. E filosofia “`ntreb[rilor care revin §i a r[spunsurilor care trec”. G[si\i cartea `n Libr[riile C[rture§ti. tm_mercy@carturesti.ro

12 z www.24fun.ro


infoteca MANYFEST §I T4T - ~MPREUN{ PENTRU PRIMA DAT{ “Manyfest”, Festival al Artelor Vizuale, este un festival cu caracter na\ional, adresat tinerilor `ntre 14 §i 24 de ani, interesa\i de artele vizuale. ~n cadrul ManyFest, fiecare art[ vizual[ constituie o sec\iune aparte, aceste sec\ iuni fiind `ns[ conectate printr-o tem[ unic[, fapt ce asigur[ o mai bun[ receptare a mesajului §i un impact mai puternic asupra publicului spectator. Totodat[, impunerea unei teme `nseamn[, `n ceea ce prive§te participan\ii festivalului, analizarea unei anumite probleme, asumarea unei pozi\ii §i exprimarea liber[ §i creativ[ a ideilor prin intermediul fiec[rei arte vizuale `n parte. Asocia\ia cultural[ AT4T v[ propune anul acesta o

14 z www.24fun.ro

s[pt[m`n[ dedicat[ artei. ~ntre 20-29 august 2010 vor avea loc, la Timi§oara, cele dou[ festivaluri pentru tineri: Festivalul de Arte Vizuale “ManyFest” §i Festivalul Interna\ional de Teatru `n Limba Englez[ pentru Adolescen\i “T4T”. Festivitatea de deschidere a celei de-a IV-a edi\ii a Festivalului de Arte Vizuale “ManyFest” va avea loc `n 20 august 2010, ora 20:00, la Palatul Baroc, Timi§oara, urm`nd ca pe parcursul s[pt[m`nii, participan\ii de la cele trei sec\iuni (fotografie, desen §i scurt-metraj) s[ participe la ateliere de lucru, munc[ de teren, dar §i la spectacole §i extra-activita\i `mpreun[ cu participan\ii Festivalului “T4T”, precum §i la vizionarea pieselor de teatru ale acestora.

Deschiderea celei de-a XII-a edi\ii a Festivalului Interna\ ional de Teatru `n Limba Englez[ pentru Adolescen\i “T4T” va avea loc `n data de 22 august 2010, ora 19:00, la Casa de Cultur[ a Studen\ilor, Timi§oara. Urm[toarele patru zile sunt dedicate atelierelor teatrale §i repeti\iilor . Fiecare trup[ de teatru va lucra `mpreun[ cu un trainer, iar noutatea const[ `n faptul c[ edi\ia aceasta, spre deosebire de celelalte edi\ii, `i confrunt[ pe participan\i cu un teatru de improviza\ie, ei trebuind s[ construiasc[ o pies[ de teatru pornind de la o fotografie trimis[ de participan\ii Festivalului ManyFest. Pe scena Casei de Cultur[ a Studen\ilor vor urca `n data de 27 august 2010 trupe din Bac[u, Bucure§ti, Suceava, Piatra Neam\, Baia

Mare, Bra§ov, R`mnicu V] lcea §i Timi§oara. Festivitatea de `ncheiere a ambelor festivaluri se va desf[§ura `n data de 28 august 2010, ora 17:30, av`nd ca loca\ie Sinagoga din Cetate din Timi§oara. Se dore§te ca prin `mbinarea festivalurilor to\i participan\ ii s[-§i l[rgeasc[ sfera experien\elor culturale §i s[ fie inspira\i din artele care `i `nconjoar[, dar §i s[ existe un real succes `n ceea ce prive§te acest eveniment `ndrazne\ dedicat culturii §i tinerilor. Dou[ festivaluri captivante care ofer[ o multitudine de direc\ii culturale!


videodrom Aproape am uitat c[ acest ghid ghidu§ apare simultan `n Timi§oara §i Arad. P`n[ azi nu m-am `nvrednicit s[ scriu ce se `nt`mpl[ cu filmul `n Arad. ±i chiar se `nt`mpl[. Ne asigur[ Gabriel Gorgan, coordonator proiecte WWMP, c[ruia `i cedez spa\iul de mai jos s[ v[ spun[ ce §i cum: “1,3 megapixeli la una bucat[ telefon ori un aparat foto luat la ”super promo\ie” pot face din oricine un mic regizor. O camer[ video deja te umple de curaj iar ”iutubul” te provoac[. Dup[ c`teva click-uri, on-line-ul te umple de stelu\e, tag-uri §i comment-uri dintre cele mai diverse. Dac[ te prinde creativitatea `ncerci un ”muvi meic[r” §i `ncet-`ncet te apropii de statutul unui mic regizor. Stelu\ele §i comment-urile te umplu de energie §i `ncepi s[-\i asumi responsabilitatea unui creator de filme. Cam a§a am putea descrie portretul unui t`n[r

16 z www.24fun.ro

Ce vedem joi Lucian Mircu `n Arad internaut care se viseaz[ urm[torul Cristi Mungiu sau Cristi Puiu. ~ns[ ce face el joi? Joi `§i culege laurii! Ne-am propus s[ adun[m ace§ti tineri §i s[ le oferim ocazia de a se face v[zu\i. De prieteni, colegi, apropia\i ori simpli spectatori. Acestea s`nt ingredientele serii de film amator din Arad (ini\iat[ `n KF Arad, se va relua din toamn[ `ntr-un spa\iu surpriz[). Succesul evenimentului a generat A.F.F., singurul Festival de Film Amator din vest \[rii. Pentru c[ ”iutubul” nu reprezint[ o

platform[ compatibil[ cu aspira\iile unui viitor cineast am creat WWMP Film (www.WWMP.ro/FILM) unde orice creator amator poate interac\ iona cu semenii s[i §i, mai important, cu Publicul”.

marele-ecran.blogspot.com


www.24fun.ro z

17


Timi§oara/Arad, 20 - 26 august 2010

~NCEPUTUL

IERBURI S{LBATICE

SALT

COD GALBEN DE CRIM{

Inception este un thriller sciencefiction cu o major[ component[ psihologic[, ac\iunea av`nd loc `n arhitectura min\ii. Regizorul a afirmat despre acest film c[ prezint[ modul `n care mecanismul psihic poate fi distorsionat §i destabilizat. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) este un ho\ priceput, cel mai bun `n domeniul periculoasei arte a extrac\iei, adic[ al furtului de informa\ii §i secrete pre\ioase din subcon§tientul oamenilor `n timp ce ace§tia viseaz[, c`nd mintea lor este cel mai vulnerabil[. Rara abilitate a lui Cobb i-a conferit un statut de profesionist extrem de c[utat, de o valoare inestimabil[ `n complicata lume a spionajului tehnologic, dar l-a f[cut `n acela§i timp s[ piard[ tot ceea ce era mai important pentru el §i l-a transformat `ntr-un fugar interna\ ional. Acum i se ofer[ o §ans[ s[ recapete tot ceea ce a pierdut: o ultim[ misiune i-ar putea reda via\a de dinainte dac[ reu§e§te un lucru imposibil, opusul extrac\iei de informa\ii: implantarea lor `n mintea cuiva. ~ns[ un inamic periculos urm[re§te fiecare mi§care a lui Cobb §i a echipei sale, `n scopul de a-i `mpiedica s[-§i duc[ la `ndeplinire misiunea. Iar Cobb este singurul care ar fi putut anticipa acest lucru. Elementele science-fiction nu pun `n umbr[ rela\iile dintre personaje, `n timp ce efectele speciale s`nt nemaiv[zute. “~nceputul” este regizat de Christopher Nolan, care a scris §i scenariul. Nolan este considerat unul dintre cei mai inovatori regizori de la Hollywood.

Dac[ ar fi ca acest film s[ aib[ o singur[ culoare, aceea este ro§u, iar dac[ ar fi s[-l descriem `n termeni muzicali- ar fi Simfonia fantastic[. Les herbes folles, `n regia lui Alain Resnais, ob\inea `n 2009 Premiul Special (pentru `ntreaga carier[) §i Premiul juriului la Festivalul de Film de la Cannes. Cunoscut mai ales pentru Hiroshima mon amour, Alain Resnais `i distribuie pe Sabine Azéma §i André Dussollier `n rolurile principale, `n acest film care ascunde v`rsta regizorului (88 de ani), debord`nd de vitalitate, dorin\e, gesturi ira\ionale, adolescentine, pulsiuni. Titlul `nsu§i, tradus la noi ca “Ierburi s[lbatice”, corespunde personajelor, complet ira\ionale, care `§i urmeaz[ instinctele, fiind ca ni§te ierburi ce prind r[d[cini §i prolifereaz[. Pasiunea dintre protagoni§ti se na§te `n urma unui incident: Marguerite Muir, doctor stomatolog, pasionat[ de avioane, nu §i-ar fi `nchipuit c[ cineva `i va fura po§eta la ie§irea dintr-un magazin. Cu at`t mai pu\in c[ ho\ ul `i va arunca lucrurile `n parcarea unui centru comercial, la kilometri distan\[ de locul unde s-a produs jaful. ~n ceea ce-l prive§te pe George (André Dussollier), nu s-ar fi aplecat pentru a ridica portofelul abandonat de ho\, dac[ ar fi §tiut cum vor evolua lucrurile `ntre el §i p[gubit[. Marguerite afl[ num[rul lui George de la poli\ie §i `l sun[ ca s[-i mul\umeasc[. De aici, p`n[ la curiozitatea reciproc[ de a se cunoa§te `n persoan[ nu mai e dec`t un pas. Iar nevoia apropierii unul de cel[lalt e `nso\it[ de gesturile ira\ionale, impulsuri; se cenzureaz[, apoi `§i dau fr`u liber emo\iilor.

Thrillerul de spionaj, “Salt”, `n care Angelina Jolie de\ine rolul principal, aduce o revenire a actri\ei la personajele care au consacrat-o, eroinele de ac\iune, cu rolul unei agente CIA acuzate de tr[dare. Evelyn Salt (Jolie) este unul dintre agen\ii de frunte ai CIA, dar via\a ei se schimb[ radical atunci c`nd dezertorul rus Orlov (Daniel Olbrychski) o acuz[, `n timpul unui interogatoriu, c[ ar spiona Statele Unite pentru Rusia. Mai mult, Orlov spune c[ \ara sa a implementat `n SUA o armat[ de agen\i dubli §i asasini, recruta\i §i programa\i de la v`rsta §colii primare, iar asta `nc[ de la Lee Harvey Oswald (uciga§ul pre§edintelui american John F. Kennedy). Acuzat[ de tr[dare, Salt fuge imediat din sala de interogatoriu, `ncerc`nd s[ scape de colegii ei, inclusiv de amicul s[u Winter (Liev Schreiber) §i de birocratul rigid Peabody (Chiwetel Ejiofor). Eroina interpretat[ de Jolie pare, pe r`nd, vinovat[ §i nevinovat[. Eforturile ei de a-§i dovedi nevinov[\ ia nu fac dec`t s[ atrag[ §i mai multe suspiciuni privind motiva\iile ei. Dar cu siguran\[ este o agent[ priceput[: sare de pe un camion `n mi§care pe altul, construie§te un lansator de rachete dintr-un scaun rotativ §i un extinctor §i-§i folose§te lenjeria intim[ de dantel[ pentru a acoperi o camer[ de supraveghere. Totul pentru a ajunge acas[, la so\ ul ei, un entomolog german (August Diehl), de care s-a `ndr[gostit pe c`nd `ncerca s[-l recruteze `n CIA. Rolul Evelyn Salt marcheaz[ revenirea Angelinei Jolie la filmele de ac\iune care au consacrat-o: cele dou[ pelicule „Lara Croft”, „Wanted” §i „Mr & Mrs Smith”.

Dario Argento este un regizor cult al filmelor de suspans din anii ‘70. Cele mai cunoscute filme ale sale s`nt Suspiria, Tenebre §i Profondo Rosso. Titlul filmului are dubl[ conota\ie: Giallo (galben) este un gen de literatur[ de consum care `§i trage numele de la coperta galben[ a unei serii care a fost publicat[ `ncep`nd cu anul 1929. C[r\ile din aceast[ serie s`nt de obicei thrillere/ mistery. Acest gen a devenit at`t de popular `nc`t termenul giallo e deseori tradus ca “mister”. Al doilea sens al titlului, are leg[tur[ direct[ cu subiectul filmului §i este dat de personajul negativ al filmului care este galben datorit[ unei boli ereditare (hepatita C). Ca orice Giallo care se respect[ are o mul\ime de scene dure, cu mult s`nge, aranjament muzical de suspans iar temele abordate s`nt traume psihologice care duc la deregl[ri majore – paranoia, nebunie. Un criminal periculos b`ntuie liber prin Torino. Este vorba de un b[rbat bolnav fizic §i psihic, hidos §i `nga[lbenit de o boal[ cronic[ . Acesta r[pe§te femei cu taxiul §i apoi le ucide cu cruzime. Victimele s`nt alese pe spr`ncean[ §i s`nt toate ni§te frumuse\i r[pitoare §i pe deasupra §i str[ine. Comportamentul criminalului are §i o justificare – traumele din copil[rie l-au transformat `ntr-un uciga§ care vrea s[ distrug[ tot ce e frumos. Frumoas[ e §i Celine, sora Lindei (Emmanuelle Seigner) care cade victim[ acestui psihopat galben. Linda apeleaz[ la ajutorul detectivului Enzo (Adrien Brody) un detectiv care `§i dedic[ tot timpul jobului. Este un tip singuratic care locuie§te `ntr-un subsol decorat cu pozele fetelor ucise de criminali `n serie.

LES HERBES FOLLES FRAN|A (2009) Regia: Alain Resnais Cu: Emmanuelle Devos, Sabine Azema Dram[ Durata: 104 minute STUDIO- TIMI±OARA V- J: 16.00; 18.00; 20.00

SALT SUA (2010) Regia: Phillip Noyce Cu: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor Ac\iune/ Thriller Durata: 100 minute DACIA- ARAD V- Mi: 14.00; 17.00; 20.00; J: 11.00

GIALLO ITALIA (2009) Regia: Dario Argento Cu: Adrien Brody, Ray Liotta, Asia Argento, Vincent Gallo Crim[/ Horror/ Thriller Durata: 92 minute ARTA- ARAD V-Mi: 15.00; 17.30; 20.00; J: 12.00

INCEPTION SUA (2010) Regia: Christopher Nolan Cu: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon- Levitt, Ellen Page, Tom Hardy Ac\iune/SF/ Thriller Durata: 148 minute TIMI±- TIMI±OARA V- J: 16.00; 18.00; 20.00

18 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

19


TIMI±OARA

din Banat (sec.al XIX-lea)” (11 august- 05 septembrie)

ATELIERUL DE URBANISM Str. Alba Iulia 2

Expozi\ie de fotografie „Constatare la fa\a locului” Expozi\ie documentar[ (fotografii §i m[rturii al participan\ilor la Mineriad[) (16 august- 04 septembrie)

Expozi\ie de pictur[ Expune: Geta Gruia (02 august- 25 august) GALERIA CALINA Spa\iu de art[ contemporan[ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498856 Expozi\ie de fotografie „Philosophy in Budoar” Expune: Benedek Levente (09 august- 19 septembrie) HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00. Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozitie de art[ decorativ[ Expun: Éva Penkala §i Marton Barabas (Budapesta) (12 august- 25 august) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00 L: ~nchis Expozi\ie de pictur[ „Portretul b[rb[tesc `n pictura

Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON Sec\ia Arheologie (colec\ii din domeniile: arheologie, numismatic[, memorialistic[, cartografie, carte veche rom]neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie) Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia ro-

man[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora si fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588. Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) GALERIA DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean 17 Tel. 0256 494886 Mobil: 0746 106620 L-V: 10:00-17:00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie GALERIA TIMCO Bd. Circumvala\iunii 8- 12 Expozi\ie de pictur[ „Surse §i resurse ale imaginii” Expozi\ie de dizerta\ie a studen\ilor programului “Master Pictura” (23 iulie - 30 august) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2 Tel: 0256 437 973 Expozitie de pictura „Timisoara” Expozitie de grup (03 august- 02 septembrie)

20 z www.24fun.ro

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie de fotografie „Poveste din Maramure§” Expune: Mihai Grigorescu (02 august- 31 august) VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00 S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVIXIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\ elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad MUZEUL DE ART{ Str. Ghe. Popa 2-4, et.2 Tel. 0257 256 503 Expozi\ie de pictur[ Tab[ra Bata, Edi\ia a III-a Sala Ovidiu Maitec (03 august- 25 august)


www.24fun.ro z

21


TIMISOARA TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON; Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. Rezerv[ri: 0256 201291

22 z www.24fun.ro

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 merlin_theater@yahoo.com

Muzica: Georges Bizet Libretul: Henri Meilhac §i Ludovic Halevy Teatrul de var[ (Parcul Rozelor) (joi, 26 august, ora 20.30)

FILARMONICA “BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 AUALEU TEATRU & SCART LOC LEJER Str. Zoe 1. (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: garaj.curte@aualeu.ro OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro CARMEN ~n cadrul Festivalului de Oper[ §i Operet[, edi\ia a VI-a Oper[ `n patru acte

MUZICA TEATRULUI Cu: Cari Tibor, Ballazs Atilla, S]nziana Tar\a, Radu Gu\i, Ioan Codrea, Ovidiu Mih[i\[ (joi, 26 august, ora 21.00) ASOCIA|IA CULTURAL{ „COMPANIA D’ARTE” Str. Daliei 11. Tel. 0723 297456 companiadarte@gmail.com www.companiadearte.com

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151. L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro Curs de filosofie §i psihologie Durata: 12 s[pt[m`ni (`ncep`nd din 14 septembrie, ora 19.00) FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii). Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, no.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TEATRUL DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922


www.24fun.ro z

23


VINERI 20 AUGUST FILME ~nceputul Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Ierburi s[lbatice Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI CAFÉ MODE UNIRII Watching Modeling Ora: 21.30

D’ARC CLUB Friday, Bloody Friday Music by Georgia

S~MB{T{ 21 AUGUST

HAPPY CLUB Party Cu Dj Alvin

FILME

NO NAME Concert Florin Chilian Ora: 21.00 Hey After the Ride! Prezint[ Vera (Oslo) Ora: 01.00 PORTO ARTE Seara folk Ora: 21.00

CELSO CLUB 100% Retro Night Ora: 22.00

SCOTTISH PUB Retro Night Ora: 22.00

CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito visuals by Jimmy d’Azarro Ora: 22.00

TERASA D’ARC PE MAL NightLong sub pod Dargo, Prozac, Drummer Ora: 22.00

DAOS CLUB Rock Pary Gods of Rock Night Music by Marius & Alex. Ora: 21.00

VAN GRAPH K FE DaniLoop Xander Ora: 21.00

~nceputul Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Ierburi s[lbatice Studio 16.00, 18.00, 20.00

CAFÉ MODE Unplugged Session with Muneer feat’ Vladimir at the guitar Terasa Cafe Mode Ora: 20.00 CELSO CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito visuals by Jimmy d’Azarro Ora: 22.00 700 COFFEE AND LOUNGE Party Hip Hop, RnB, Raggae Hosted by Tha-Vi, Flow and Limun

D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Music by Alex

pentru o comand[ de 5000 de flyere la dimensiunea de 10cm pe 21cm

3 crea\ie layout, ziare §i reviste 3 tipar offset §i digital 3 ambalaje din carton duplex 3 ambalaje din carton micro-ondul 3 etichete tip[rite flexografic 3 sonoriz[ri profesionale, multiplic[ri CD-uri, DVD-uri

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

24 z www.24fun.ro

YOUTOPIA CLUB Mistique Night Ora: 22.00 WHY-NOT All hits party Ora: 22.00-05.00

CHEFURI

DAOS CLUB Spellbound Party Ora: 22.00

1.000 de flyere GRATUIT

VAN GRAPH K FE Film Muzical Ora: 18..00

DUMINIC{ 22 AUGUST FILME ~nceputul Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Ierburi s[lbatice Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party Cu Dj Adriano Ora: 22.00 PORTO ARTE Sear[ folk Ora: 21.00

HAPPY CLUB Party Cu Dj Alvin Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Saturday Party Ora: 22.00

LUNI 23 AUGUST

NO NAME Hey After the Ride Dj kristin (Italy) Ovijay and Kalman Ora: 01.00

FILME

PORTO ARTE Concert folk C[lin B]rcean Ora: 21.00

Ierburi s[lbatice Studio 16.00, 18.00, 20.00

SCOTTISH PUB Funky Beats Dj Vali Florea Ora: 22.00

HAPPY CLUB Party Cu Dj Adriano

~nceputul Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI


www.24fun.ro z

25


MAR|I 24 AUGUST FILME ~nceputul Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Ierburi s[lbatice Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI CAFE MODE Party Ora: 21.30

Cu: Dj. Jo Ora: 22.00

CELSO CLUB Student Special Night Ora: 22.00

VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM” - live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00

HAPPY CLUB Retro Night

YOUTOPIA CLUB Student Night Ora: 22.00

MIERCURI 25 AUGUST FILME ~nceputul Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Ierburi s[lbatice Studio. 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party cu Dj Adriano

JOI 26 AUGUST CLASIC AUALEU TEATRU & SCART LOC LEJER Muzica Teatrului Ora: 21.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI§OARA Carmen ORA: 20.30 Parcul Rozelor

FILME ~nceputul Timi§: 16.00, 18.00, 20.00 Ierburi s[lbatice Studio: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI D’ARC CLUB We Love Thursdays music by Alex HAPPY CLUB Party. Cu Dj Alvin HEAVEN STUDIO Student Glamorous Night Ora: 22.00 YOUTOPIA CLUB Student Guest Night. Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE Babalonia Tropical Soundclash Dubase , Leizaboy , Injektah §i K-lu. Ora: 21.00 Student Guest Night Ora: 22.00

26 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

27


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

28 z www.24fun.ro

Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[,

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro

TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 Cursuri de limba englez[ general[ pentru adul\i, copii, tineri §i firme. Toate nivelurile! Let’s Talk - English Conversation classes. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini. office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “

~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873

Skate, snow, urban, extreme boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609

CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA

(Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol)

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19

In

30 z www.24fun.ro


07 -

09

Se Timi pte soa mb ra rie 3 or el

e2 1:3

0

Intre 31 August – 07 Septembrie

www.24fun.ro z

31


Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii,

32 z www.24fun.ro

cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NATURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara

SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite!

PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

SARA BEAUTY CENTER Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68 Centul Comercial Euro, stand R4 Tel. 0356881109 Mobil: 0745009471, 0734388368 Ofer[ servicii de `nfrumuse\are §i `ntre\inere corporal[. E§ti preg[tit[ s[ str[luce§ti?

YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau


ARAD

Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane.

ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, tel. 257216951

M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna

MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza, str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic. Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085

www.24fun.ro z

33


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR

BONUSCLUB.RO Viziteaza www.bonusclub.ro, inregistreaza-te GRATIS ca utilizator, alegi magazinul/hotelul/serviciul etc dorit, descarci cuponul si reducerea este garantata! CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Rochii de mireasa, costume mire, bijuterii, decoratiuni nunta Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA

34 z www.24fun.ro

CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse! Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.


www.24fun.ro z

35


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

36 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995

TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508

3 CREA|IE

layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8

Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara. com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real!

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1)

38 z www.24fun.ro


Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499

HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804

HOTEL

HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894

HOTEL LOTUS

CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

str. N. Stefu tel. 0257251282

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

40 z www.24fun.ro

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655 Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1. tel: 0256247611

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco

CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 tel. 0256202405

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro


Meniul zilei la 15 lei

Organizăm evenimente Capacitate restaurant 80 locuri; 50 locuri terasă

www.24fun.ro z

41


PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655

PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu . Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u!

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911

RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918

RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA

42 z www.24fun.ro

3 CREA|IE

layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

CELSO CLUB Str. Mehadia nr. 22 fostul The Note Informa\ii §i rezerv[ri tel: 0756358112 Mar\i: student’s nights Vineri: 100% retro s]mb[t[: Wild Party www.celso.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band,

44 z www.24fun.ro

joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745 SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08 - ultimul client S`mb[t[: 16 - ultimul client Duminic[: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3


www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque.

tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

ECLIPSE P-\a unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5 Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1

D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390 MANUFACTURA Handmade Cafe Str. T. Vladimirescu, nr. 9 Handmade, party, muzica live La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun,

scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0732970183 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.3001.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822

46 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

24fun_tm_ar_218_BT  

TIMI±OARA §i ARAD 20 - 26 AUGUST 2010 48 DE PAGINI 218 ANUL IV NR. Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro editorial info loc...

Advertisement