Page 1

GRATUIT

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL IV NR. 208

11 - 17 IUNIE 2010 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

11 - 17 iunie 2010

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Lucian Mircu

loca\ii 4 6 8

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

10 11 12 16 18 19 20 22 24 26

foto R[zvan Voiculescu

Un co§mar, dou[ co§maruri de Robert ±erban

S`nt un tip senin. V-am dezam[git... Nu-i vina mea, ci a copil[riei fericite, cu vacan\e `n care alternau, ca un sandwich, bitumul dintre blocuri, cu p[m`ntul din curtea bunicilor. Anii mei de liceu au coincis cu cei mai cumpli\i, ultimii, ai lui Ceau§escu, dar nu m[ ocupam cu strategiile de supravie\ uire – era sectorul p[rin\ilor. Adev[rat, `mi mai postam anatomia pe la cozile de la p`ine, butelie, carne, lapte, h`rtie igenic[ §i alte delicate\uri. Adev[rat, m[ chioram s[ citesc la lumina felinarului c`nd se t[ia, seara, curentul, f[ceam serii lungi §i dese de flot[ri ca s[ nu `nghe\

de frig `n cas[, dar aveam dec`t 17, 18 ori 19 ani. Lumea `n care tr[iam se `ntorcea, ca `ntr-un co§mar, `n timp, dar eu `naintam `n via\[. ±i visam. Cu ochii deschi§i. Noaptea, deloc. Deloc, deloc! Asta p`n[ acum trei ani, c`nd am avut parte de-un co§mar ce m-a „muiat” vreo dou[ s[pt[m`ni. Am visat sf`r§itul lumii. Pur §i simplu! P[m`ntul ardea, devenise c[r[miziu de la focul care \`§nea din el §i care cuprinsese totul. Alergam pe o strad[ `n fl[c[ri, al[turi de C[lin Popescu T[riceanu, premierul de atunci. La un moment dat, T[riceanu a fost f[cut scrum instantaneu. Am continuat s[

alerg, dar focul \`§nea, ca din ni§te guri, de peste tot. M-am ascuns sub o scar[. Am stat ghemuit dou[-trei secunde, suficient c`t s[-mi dau seama, cu groaz[, c[ s`nt ultimul supravie\uitor. ~n clipa urm[toare, am sim\it §i am v[zut cum P[m`ntul se dezintegreaz[. Planeta s-a pulverizat §i-a disp[rut. Am v[zut asta limpede, cu `ncetinitorul. ~n co§marul pe care am `nceput s[-l tr[im pe viu de c`teva zile ne `nso\e§te tot un prim-ministru. Dar s`nt un tip senin §i tr[iesc cu speran\a c[ nu vom face, ca `n co§marul meu din vis, boooc! robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Mihaela Purec Editor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: Lucian Bordianu DTP: CRIS & JAY SRL Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass S-au f[cut experimente legate de lobul prefrontal, care au ar[tat c[ oamenii `§i doresc s[ aib[ dreptul de-a alege, dar asta `i face apoi neferici\i. Pe scurt, li s-au dat oamenilor dou[ fotografii de art[. ~ntreba\i dac[ vor s[ aleag[ pe loc una dintre ele drept cadou sau s[ se mai g`ndeasc p`n[ a doua zi, majoritatea au ales a doua variant[. Cei care le-au triat pe loc erau, dup[ un timp, ferici\i cu fotografia deacas[. Cei care s-au g`ndit o zi pe care dintre cele dou[ s[ o returneze nu s-au bucurat niciodat[ cu adev[rat de cadoul ales. ±arpele alegerii `nc[ `i urm[rea, de§i era ireversibil[. C`nd alegi s[ te ui\i la un film c`nd pe alt canal e unul la fel de bun te sim\i cumva furat. Pe de alt[ parte, primim mai mult[ informa\ie dintr-un cotidian dec`t primea un palmas din Evul Mediu `ntr-o via\[, de§i avem creiere identice. S`ntem bulversa\i.

Informa\ia e putere Mihai Dobrovolschi Puterea corupe Emisfera st`ng[, cea responsabil[ de limbaj, ra\iune, calcule, este supra`nc[lzit[. Ceea ce n-ar fi alarmant dac[ n-ar limita munca celei drepte, cea intuitiv[, imaginativ[, non-verbal[, misterioas[ §i neformulabil[. Opri\i motorul, se rupe culbutorul. Eu uneori pun stop g`nditului. Opresc tot. Orice g`nd. Orice imagine. R[m`n eu cu t[cerea mea. ~nt`i e `nfrico§[tor. E `ntuneric §i lini§te. Parc[ e un b`z`it gros, un fel de vibra\ie. Mai trec g`nduri ca ni§te stele c[z[toare §i le las s[ treac[.

Apoi, din nou, lini§te. Am f[cut asta de multe ori. La `nceput ie§eau de toate, mai ales dorin\e mascate `n frici. Leam demascat, pe r`nd, c`t am putut. ±i `ntr-o sear[, dup[ vreo or[ f[r[ g`nduri, din singur[tatea asta neagr[ ca un p[m`nt a `nflorit `ncet dar cu putere, ca un fir str`mb de iarb[, un z`mbet.

www.dob.ro

ȘCOLILE DE VARĂ BABEL JUNIOR - a șasea ediție -

O nouă serie în fiecare săptămână începând din 21 iunie metode specifice învățământului bilingv sportul – integrat în programul standard

o vară grozavă în engleză sau germană pentru copiii și adolescenții între 5 și 14 ani

4 z www.24fun.ro

artele și lectura la Biblioteca Copiilor – parte a programului prelungit (8:30-17:00) Informații suplimentare la tel. 0256-244404, office@babeljunior.ro, sau www.babeljunior.ro. Înscrieri până în 14 iunie.


cine, unde, c`nd Una dintre urgen\ele culturale cu care ne someaz[ Muzeul de art[ din Timi§oara este, f[r[ `ndoial[, excep\ionala expozi\ie de gravuri Rembrandt din Cabinetul de stampe al Academiei Rom]ne din Bucure§ti. Un eveniment cu un titlu for\at: Rembrandt misticul – oglindit `n gravura sa. Nu §tiu c`t[ stare de gra\ie mistic[ ar fi de dibuit `n cele 101 gravuri. E de v[zut, spre exemplu, lumea negustorilor §i aceea a cer§etorilor, una dostoievskian[ (aici ai fi s[ fie niscaiva mistic[ asemenea aceleia a spovedaniei be\ivului Marmeladov despre judecata de apoi c`nd Domnul `i cheam[ la el pe be\ivii de pe §lepurile de f`n ale Nevei). Poate misticism s[ fie `n gravurile cu scene din Vechiul §i Noul Testament. Oricum ar fi, s`nt altfel dec`t mistic[ fervorii renascentiste

Contact: Calea Buziașului nr. 9 (după Brithouse) mobil.: 0720.440.665 fix: 0356.442.370

6 z www.24fun.ro

Rembrandt – dincolo de mistic Daniel Vighi O expozi\ie eveniment! ca beatitudine orgasmatic[, a§a ca bine§tiuta sculptur[ a lui Bernini cu Teresa de Ávila str[puns[ falic de sabia arhanghelului. E altfel Rembrandt misticul, e `ntr-at`t altfel `nc`t nici nu §tiu dac[ e taman a§a. Privi\i cople§itoarea gravur[ Pogor]rea de pe cruce `n care §i mistica §i religiosul trebuie reg`ndite pe m[sura creatorului: trupul pogor`t de pe lemnul schimonosit al crucii este hidos, asemenea boschetarilor care pier de foame prin canalele

ora§ului `n ierni insuportabile. „Mistica” descompunerii, a c[derii `n disperare, a ur`\eniei de pe urm[ care mi-a adus `n minte un uluitor Crist crucificat `ntr-o sculptur[ din Muzeul de art[ medieval[ din Verona. Realism agresiv, f[r[ mil[, ca o privire f[r[ speran\[ `n h[ul materiei degradate.

www.danielvighi.ro

Organizăm petreceri private


www.24fun.ro z 7


videodrom Unii zic c[ are ochii lui Stallone. Al\ii, c[ are mimica lui Mr. Bean. Prietenul s[u, regretatul Toni Tecuceanu, `i spunea c[ seam[n[ cu Toma Caragiu. C`rcota§ul Codru\ Keghe§ seam[n[ cu cine vrei tu s[ semene. “Dac-ai §ti ce g[l[gie e `n mine. Se bat personajele s[ ias[”. Personajul care (`i) iese cel mai des `n lume e Dezbr[catu, reporterul n[uc de la Cronica C`rcota§ilor. L-am `ntrebat pe Codru\ care s`nt filmele §i eroii s[i de suflet. ~n copil[rie era `nnebunit dup[ serialul Omul din Atlantis (1977). St[tea ore `ntregi `n cad[ §i m`nca alge din acvariu `n speran\a c[ o s[-i creasc[ branhii ca omului-amfibie. De atunci s-a ales cu ochii ro§ii, glume§te c`rcota§ul. ~n adolescen\[ i-a placut mult Undeva, C`ndva (1980) – l-a v[zut de vreo 15 ori. Pe urm[ As good as it gets cu Jack Nicholson §i, mai nou, un reality-

8 z www.24fun.ro

Filme cu Dezbr[catu Lucian Mircu ”Dac[ `mi pun costumul lui Superman, zbor” show: Totu§i, unde e Osama Bin Laden?. Codru\ recunoa§te c[ nu mai are stare s[ vad[ un film p`n[ la cap[t. Filmul lui preferat e via\a. “Lumea, oamenii cu care m[ `nt`lnesc, to\i sunt personaje. De la fiecare ai ceva de furat”. Dezbr[catu fur[, dar d[ ceva `napoi. Momentul s[u de la Cronic[ e ca un schimb de energie. “Dac[ mergi pe strad[ §i `i faci pe oameni sa r`d[, te `ncarci §i tu de la ei. E o chestie de reciprocitate. Secretul e s[ nu te apropii de ei cu r[utate. Po\i s[ faci umor din atitudine,

din gesturi §i din `mbr[c[minte. Am zis de multe ori: dac[ `mi pun costumul lui Superman, zbor. La fel cu hainele lui Dezbr[catu. E vorba de credin\[ `n personaj”. Codru\ `l toarn[ pe Dezbr[catu §i pe blog.

marele-ecran.blogspot.com


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

10 z www.24fun.ro

Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[,

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro

TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 Cursuri de limba englez[ general[ pentru adul\i, copii, tineri §i firme. Toate nivelurile! Let’s Talk - English Conversation classes. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini. office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “ ~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans,

globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER NOUL MAGAZIN Timisoara, str. Closca, nr.18 Luni-Vineri: 08-19 Sambata: 08-16 0256174722; 0725830609 supremebikes@yahoo.com CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30

S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[

www.24fun.ro z

11


TIMI±OARA

(Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19

12 z www.24fun.ro

FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol)


Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon.

Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

TURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice,

masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

SARA BEAUTY CENTER Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68 Centul Comercial Euro, stand R4 Tel. 0356881109 Mobil: 0745009471, 0734388368

NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NA-

www.24fun.ro z

13


Ofer[ servicii de `nfrumuse\are §i `ntre\inere corporal[. E§ti preg[tit[ s[ str[luce§ti?

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie)

Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A

Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17

(in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up

Centru de Fertilizare IN Vitro şi infertilitate Laborator de analize Centru de diagnostic Prenatal Chirurgie Generală Obstetrică - Ginecologie Ortopedie şi traumatologie Urologie ORL Chirurgie cardio-vasculară adresa: Calea Aradului nr 113 Timişoara telefon: 0256 270 000, fax: 0256 275 607 www.athenahospital.ro, contact: contact@ athenahospital.ro

14 z www.24fun.ro


NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental

tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019

GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza, str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic. Baz[ de tratament

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness

SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga

GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului

SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085

www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR

BONUSCLUB.RO Viziteaza www.bonusclub.ro, inregistreaza-te GRATIS ca utilizator, alegi magazinul/hotelul/serviciul etc dorit, descarci cuponul si reducerea este garantata! CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

CLIPE M1AGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Rochii de mireasa, costume mire, bijuterii, decoratiuni nunta Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale.

CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse! Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA

16 z www.24fun.ro

3 CREA|IE

layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170


www.24fun.ro z

17


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

18 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

TAXI VERBITA Tel. 944

ARAD

PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555

RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile:

www.24fun.ro z

19


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”-

20 z www.24fun.ro

cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630

www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro


STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot

desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele.

comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894

BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29

STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

22 z www.24fun.ro

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655 Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro

INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1. tel: 0256247611 RESTAURANT COLOSSEUM TIMI±OARA Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse

CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 tel. 0256202405

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201

PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.

LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115


Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514

PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259

PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu . Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

CELSO CLUB Str. Mehadia nr. 22 fostul The Note Informa\ii §i rezerv[ri tel: 0756358112 Mar\i: student’s nights Vineri: 100% retro s]mb[t[: Wild Party www.celso.ro

24 z www.24fun.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745 SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro


ARAD

PAPA JOE P-\a Arenei

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08 - ultimul client S`mb[t[: 16 - ultimul client Duminic[: 16-01

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362

TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless.

RENAISSANCE Str. Unirii nr.19

VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks.

SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

www.24fun.ro z

25


TIMI±OARA

ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.3001.00. Internet wireless

BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque.

GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390

VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5 Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO!

MANUFACTURA Handmade Cafe Str. T. Vladimirescu, nr. 9 Handmade, party, muzica live La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[

26 z www.24fun.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

27

24fun_tm_ar_208_b_BT  

TIMI±OARA §i ARAD 11 - 17 IUNIE 2010 48 DE PAGINI 208 ANUL IV NR. Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro Mihai Dobrovolschi...