Page 1

GRATUIT

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL IV NR. 205

21- 27 MAI 2010 64 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

21 - 27 mai 2010

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi C[t[lin ±tef[nescu Diana Petru\ Gianina Corondan Corina S[ftescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 18

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 16 20 22 26 30

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

foto R[zvan Voiculescu

Secretare §i secrete literare de Robert ±erban

Lumea literar[ rom]neasc[ e o lume mic[, chiar dac[ num[r[ vreo 3000 de scriitori, peste o sut[ de publica\ii §i o produc\ie de c`teva mii de titluri de carte, anual. De fapt, nu aceste cifre (mari) lucreaz[ `n defavoarea ei, ci realitatea: c[r\ile pe care le scriem §i apoi le public[m intereseaz[ foarte pu\ini cititori. V`nzarea c[r\ilor „vorbe§te” mai degrab[ de o curiozitate, dec`t de un interes din partea celorlal\i. Bruma de cititori „cade”, `ndeob§te, din r`ndurile celor care `n copil[rie s-au jucat (§i) cu c[r\ile. Or, chiar dac[ mai citesc, copiii de azi o fac pe ecranele computerelor. A§a c[ peste 10-2030 de ani ei nu vor intra `n libr[rii, ci `n magazine IT. De unde, s[ tragem

n[dejde, `§i vor procura e-book-uri… Literatura rom]n[ contemporan[ e `n competi\ie cu traducerile din literaturile str[ine, dar §i cu toate celelalte produse culturale, de la filme §i spectacole de teatru, p`n[ la concerte §i expozi\ii de art[. Doar PR agresiv, lecturi, lans[ri, mese rotunde §i recitaluri nu sunt suficiente ca s[ capteze aten\ia poten\ialilor consumatori de literatur[. Chiar dac[ o fac, nu ele o men\in. Presa cultural[, care era/e folosit[ §i ca ghid de lectur[, nu-i mai satisface pe cititori. Ba chiar `i intrig[. Oric[rei min\i limpezi `i e greu s[ accepte c[ o cronic[/ recenzie d[ cartea X ca pe o reu§it[, iar o alta, dintr-o alt[ publica\ie, o d[ ca pe un fiasco. Iar c`nd cel interesat

34 36 38 44 46 48 50 54 56 58

de literatur[ cite§te chiar `n paginile aceleia§i reviste dou[ verdicte care se bat cap `n cap, ori se las[ p[guba§, ori `§i pune un... DVD. Am comparat, alt[ dat[, cartea cu un pacient, iar pe critic – cu medicul. Ce `ncredere pot s[ mai aib[ `n diagnosticele medicilor cei care urm[resc via\a literar[, c`nd unele spun c[ pacientul e pe moarte, iar altele `l dau s[n[tos tun? Pe cine s[ cread[ cel care consult[ o revist[ literar[ ca s[ afle ce merit[ s[ citeasc[: pe cel care scrie c[ ultima carte a lui Y e grozav[, ori pe cel care sus\ine c[ aceea§i apari\ie, semnat[ de acela§i Y, e o prostioar[? (va urma)

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Mihaela Purec Editor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: Lucian Bordianu DTP: CRIS & JAY SRL Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass N-a§ fi scris despre Centrul Vechi dac[ nu m-a§ fi sim\it s[pt[m`na trecut[ ca `n facultate. St[team la Bordellos pe teras[. Selariul era plin de tineri, `mbr[ca\i mai creativ ca `n orice alt an. Destul de british, a§ spune. ±i nu treceau zece minute f[r[ s[ m[ salut cu vreun cunoscut. ±i lumea e cool. ±i fetele s`nt hot. ±i toat[ lumea a§teapt[ vara. Vara vine!, parc[ v[d un stencil. Corporati§ti `n costume m[n`nc[ la restaurante fran\uze§ti, trec`nd pe l`ng[ pub-uri ieftine cu tineri §omeri. ±i tineri arti§ti `n devenire sau del[sare fotografiaz[ totul `n jur. Prind realitatea `n cutiu\ele mici de metal §i plastic, surprind surrealitatea `n momente de coinciden\[ §i simetrie. La c`teva terase mai `ncolo s`nt al\i prieteni. Unii dintre noi fac naveta `ntre mese. Apoi, dac[ e§ti prea atent, vezi cr[p[turile din case. Auzi \iganii cert`ndu-se prin geamul deschis de

Centrul Vechi Mihai Dobrovolschi Rom]nia perfect[ e Rom]nia cu imperfec\iuni la etajul trei. Vezi termopanul alb al sediului Poli\iei Centrului Vechi, ca un plasture pe pielea cu ten pl[cut, interbelic, a fa\adelor. Vezi gunoaiele nestr`nse, str[du\ele acoperite cu sc`nduri §i panourile de tabla care ascund o previzibil[ mizerie. Auzi copii de cinci ani cum `\i cer o \igar[. „Nu“. „Da’ de ce?“. „Pentru c[ e§ti un copil, m[. `\i face r[u!“. „E§ti calic!“ Dar toate fac parte din noi. N-o s[ dispar[ niciodat[. Rom]nia perfect[ e Rom]nia cu imperfec\iuni. ±i, culmea, am `nv[\at s[ tr[iesc `n ea.

Cred. E o crea\ie artistic[, aproape, al[turarea asta bizar[ de posh §i trash, de glam §i mehlem. Am `nv[\at s[ ne cam plac[ unde s`ntem. ~ntre dou[ sau mai multe pl[ci tectonice, `ntre euro §i troc, `ntre vest §i rest, `ntre ciud[\enia bizarului §i normalitatea ei, `ntre gospodari §i pierde-tot.

www.dob.ro

ȘCOLILE DE VARĂ BABEL JUNIOR - a șasea ediție -

O nouă serie în fiecare săptămână începând din 21 iunie metode specifice învățământului bilingv sportul – integrat în programul standard

o vară grozavă în engleză sau germană pentru copiii și adolescenții între 5 și 14 ani

4 z www.24fun.ro

artele și lectura la Biblioteca Copiilor – parte a programului prelungit (8:30-17:00) Informații suplimentare la tel. 0256-244404, office@babeljunior.ro, sau www.babeljunior.ro. Înscrieri până în 14 iunie.


cine, unde, c`nd Exist[ de cel pu\in vreo doi, trei ani o accentuat[ c[utare a schimb[rii ofertei muzicale timi§orene printr-o imagina\ie mai consistent[. R[d[cinile acestei schimb[ri le reg[sim la binecunoscutul Festival de jazz de la G[r]na `ngrijit de ani buni de Marius Giura. Spa\iile neconven\ionale au fost folosite cu inteligen\[ §i curaj de Coriolan G]rboni §i Filarmonica Banatul pe malul Begheiului, mai apoi pe la P[durea Verde sau la un §antier de drumuri `ntr-un eveniment muzical cu iz postmodern v[dit. Ultima isprav[ a Filarmonicii s-a consumat `n spa\iul sacru §i primitor al m[n[stirii de la ±ag `ntr-un amurg patetic `n care muzica a r[sunat ca din alt[ lume. E de ad[ugat aici minunatul Festival de muzic[ veche, edi\ia a III, organizat de Societatea Musica Antica cu suportul muzical §i managerial al forma\iei La Follia

6 z www.24fun.ro

Spa\ii muzicale alternative Daniel Vighi Bucuria naturii §i a muzicii Baroque Ensemble Timi§oara §i al lui Codrin Emandi peste tot §i toate. A§adar, muzic[ `n spa\ii neconven\ionale. Ultima dintre ele s-a petrecut s[pt[m`na trecut[ `n castele p[r[site de pe Valea Mure§ului de la Odvo§, C[p[lna§, Bulci. Protagoni§ti au fost Liviu Butoi la saxofon §i Tudor Cre\u, poezie §i proz[. Muzica §i literatura la castele de pe Valea Mure§ului se va itinera `n excursii de o zi, bilunar. Viitoarea expedi\ie literar-muzical[ §i istoric[ s`mb[t[,

29.05, diminea\a, ora 8, cu plecarea `n parcarea din fa\a Catedralei. ~n limita locurilor se dau bilete §i la autocar. Rezerv[ri §i informa\ii la nr. de telefon 0722454022.

www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


belvedere Una dintre cele mai nasoale frustr[ri e s[ cite§ti o carte bun[ tradus[ prost. Intuie§ti minuna\ia care e ascuns[ `n inima fiec[rei pagini, dar nu po\i ajunge la ea. ~ntrez[re§ti lumea fabuloas[ pe care scriitorul a `nchipuit-o, dar nu te po\i strecura dec`t la periferia ei, cu eforturi care, `n cele din urm[, te las[ cu nervii varz[. Sim\i c[ muzica originar[ a scriiturii e acolo, l`ng[ tine, dar traduc[torul mioritic `\i ofer[ un cor al m[garilor sau un montaj de gramatician con§tiincios, `n cel mai bun caz, dar cu suflet §i urechi de tabl[. ~n\elegi c[ multe edituri lucreaz[ contra-cronometru, c[ traduc[torii buni s`nt un pic mai costisitori, c[ e necesar s[ se dea o §ans[ §i tinerei genera\ii, nepoatelor de la Litere, cons[tenilor, vecinilor, dar asta nu `nseamn[ c[ po\i `ncuviin\a violarea unor bun[ciuni de c[r\i. Iar prin traducerile filmelor de la

8 z www.24fun.ro

Ah, ce m-ai tradus, Bibicule! C[t[lin Stef[nescu Teribil m-ai tradus cinema §i de la televizor, violul cap[t[ dimensiuni cu mult mai generoase, sco\`nd la iveal[ perversiuni greu de `nchipuit. Deun[zi, `ntr-un film, un personaj spunea c[ „the constable“ (poli\ist, detectiv, nu adjectiv) trebuie anun\at imediat. Traducerea era: „Trebuie s[-l anun\[m pe domnul Constable“. Mi§to, nu?! ~n cazul [sta, nu exist[ oficiu pentru protec\ia consumatorului. P`n[ la urm[, se g[sesc destui traduc[tori, din toate genera\iile, care dovedesc o bun[

cunoa§tere a limbii din care traduc, dar calitatea asta nu e suficient[. Pentru a fi un traduc[tor bun, trebuie s[ §tii al dracu’ de bine… ROM}NE±TE. ±i ca s[ dau un exemplu din tab[ra meseria§ilor rari, a celor c[rora le dator[m privilegiul de a tr[i miracolul lecturii, `ndr[znesc s[ v[ recomand o traducere (scuza\i-m[, doamn[!) bestial[. Citi\i-l pe Saramago, `n traducerea Mioarei Caragea. Lua\i, pentru `nceput, „Memorialul m[n[stirii“. ±i mai vorbim.


happy trend E ie§it din comun de aiurea c`nd plou[. Ai parte de o stare de nimic. De a face nimic. Nimic `ncolo, nimic `ncoace p`n[ \i se epuizeaz[ ziua. ~n plictis, `n ascultat muzic[, `n a urm[ri cai verzi pe pere\i, `n r[t[cire `n fa\a monitorului sau `n conversa\ii cu tine `nsu\i/`ns[\i, la o cafea prelungit[, despre rostul t[u `n lumea asta redus[ la absurd. De la at`ta criz[ ne r[zvr[tim prin cultur[, savur[m arta precum buretele apa, poate ni se mai duc grijile pentru zilele de m`ine, tr[im clipa acum, mai mult dec`t oric`nd. ~\i vine s[ te `mpachetezi, s[ iei cu tine toat[ literatura necitit[ §i s[ dispari ca s[ te reconstruie§ti. ~\i vine s[ investe§ti salariul `n orice `\i g`dil[ auzul, `\i bucur[ privirea §i te face s[ z`mbe§ti. Trebuie s[ recunosc c[ s`nt mul\i cei

10 z www.24fun.ro

Be\ia nimicului Diana Petru\ De la ei c[tre mine care merg pe principiul „m[ culturalizez ca s[ evadez”. Din camera cu pere\i care str`ng, din situa\ii care mai de care mai sufocante. De parc[ buc[\ile lips[ din puzzle-ul via\ [ le g[sim printre paginile c[r\ ilor, de parc[ s`ntem `n alt film §i pe oamenii care se revolt[ pe str[zi din motive lesne de `n\ eles de c[tre iubi\ii conduc[tori `i auzim ca prin vat[, de parc[ solu\ia e acolo undeva unde nici cu g`ndul nu g`nde§ti, doar `n

pove§ti. Trist am mai ajuns - s[ ne g`ndim la cultur[ doar c`nd e criz[, a§a cum unii se g`ndesc la Dumnezeu doar c`nd ajung `n pragul disper[rii. Sau merge §i a§a?

dianapetrut.wordpress.com


g-24-fun A decora sau a nu decora Gianina Corondan Asta Icheia C[ to\i ne inspir[m din ideile lor, `n\eleg, e ยงi normal pe undeva, dac[ oamenii au talent ยงi studii de specialitate `n plus, s[ le dai credit. Adic[, dac[ un muzician `\i spune c[ piesa asta se c`nt[ din do, dac[ tu habar n-ai ce-i [la portativ, solfegiu sau m[car cine-i ยงi ce hram poart[ Do [sta, nu-l contrazici. Chiar dac[ e vioara a ยงaptea `ntre pianiยงti. Nu-l comba\i. E lege. Nescris[. C[ `ncep s[ ne semene apartamentele, care ยงi-aยงa erau construite dup[ re\etarul comunist at`t de renumit pentru culmile designului `mbin`nd teribil esteticul arz[tor cu av`ntul revolu\ionar, c[-mi v[d p[tura de l`n[ la vecin[, la amic[, la Costic[, la Marcela, pe canapeaua celor de la doi din blocul de vizavi, pe picioarele liftierei din hotelul X, c[-mi recunosc organizatorul de linguri, veioza, dulapiorul, perdelele, suportul de laptop, cutiile cu dungi, c[ le descop[r z`mbind m`nzeยงte la al\ii care le dau relativ aceleaยงi `ntrebuin\[ri, iar[ยงi este foarte ok. P`n[ la urm[ e un magazin

12 z www.24fun.ro

recunoscut `n toat[ lumea pentru solu\iile ingenioase de amenajat locuin\ele, de mobilat ยงi bibilit traiul de zi cu zi sa fie mai confortabil, e ditamai marca s[ nu-i spun numele c[ m[ amendeaza cineva cumva, apreciat[ cu at`t mai mult cu c`t e ยงi ieftin[, `n definitiv pe-asta se cam bazeaz[ politica lor de marketing. Cum noi aveam mari lacune `n sectorul gusturi alese, iar banii nu ne facilitau tuturor accesul la serviciile profesioniยงtilor care ยงi-au cizelat prin ยงcoli expresia โ€žlas[ bre c[ merge, ce-areโ€œ, mi se pare normal[ setea cu care ne-am aruncat `n valurile izvorului de frumos. Dar s[ v[d ยงi pe scena de teatru scaunaยงele, canapelele, vesela ยงi muultele chestii pe care tot calculez cum s[ mi le achizi\ionez de fiecare dat[ c`nd merg acolo, unde s[ le aยงez ยงi de ce mi-ar trebui totuยงi c`nd am deja casa plin[, e n[ucitor. Chiar s[ se fi aprovizionat ยงi Hamlet tot de la ei?


www.24fun.ro z

13


blog de h`rtie Eu nu m[ prea uit la filme de groaz[, de§i `mi plac. S`nt o domni§oar[ autentic[ din punctul [sta de vedere pentru c[ prefer comediile, dramele §i desenele animate. Mai mult dec`t at`t, nu `mi place s[ v[d scene violente, `n sensul c[ refuz s[ o fac, prin ac\iunea de a `mi pune m`na la ochi sau plapuma `n cap. Ei bine, asear[ m-am sim\it mai b[rbat[ §i cum Sailor Moon nu-mi potolise setea de senza\ii tari, am zis c[ nu mi-ar strica s[ `mi \in[ companie p`n[ m[ predau somnului tocmai o pelicul[ `nfior[toare. La recomandarea unei prietene, am ales filmul The Fourth Kind. ~ncepe filmul, „hahaha” §i „hihihi”, c[ci a§a face omul curajos la filme de groaz[, le ironizeaz[, pentru c[ nu-i a§a, pe el, homo sapiens, f[ptur[ de o inteligen\[ superioar[, nu-l sperie

14 z www.24fun.ro

De groaz[ Corina S[ftescu M-au b[tut ni§te cuvinte. toate prostiile. Numai c[, la un moment dat, apare o bufni\[ alb[ pe tot ecranul. Mare, cu ochii negri §i privirea fix[ §i goal[, bufni\a asta tulbura somnul personajelor din film §i mi-a tulburat §i mie ra\iunea. Pentru c[ `n secunda urm[toare eu eram sub p[tur[. ±i nici acolo nu m[ sim\eam `n siguran\[, c[ci era `ntuneric. Deci da, doamnelor §i domnilor, m-am speriat de-o bufni\[. Ce f[pturi supranaturale? Ce for\e malefice? Ce `nt`mpl[ri care

dep[§esc grani\ele normalului? Nu, mie mi-a batjocorit inteligen\a superioar[ imaginea unei p[s[ri de noapte, proptit[ pe pervazul unui geam. De acum `nainte, dac[ mai vreau adrenalin[, mai bine m[ uit la Animal Planet.


www.24fun.ro z

15


infoteca NOUT{|I CULTURALE ~NCEP S{ CAPETE TRADI|IE... Sezonul cultural se `nchide cam `n fiecare an, r[m`n`nd ca vremea calduroas[ s[ fie exploatat[ prin frecventarea festivalurilor sau concertelor `n aer liber. Centrul Cultural Francez `§i propune la `nceput de var[ s[ transforme Timi§oara `ntr-un spa\iu dinamic, atractiv pentru toate categoriile de public. S`mb[t[, 22 mai, la Muzeul Satului, Compania Bataclown „Le bocal”, propune prin spectacolul „Arta circului/Spectacol de clovni” o alegorie vesel[ asupra libert[\ii noastre „de a fi §i de a ac\iona”. ~n c[utarea unui paradis `n alt[ parte, Zelda, Raoul §i Victor se trezesc dintr-o dat[ `nconjura\i de o barier[ invizibil[ §i „vie”, prizonieri, constr`n§i s[ tr[iasc[ §i s[ lupte `mpreun[ pentru se salva din situa\ie. Prezen\a unei comunit[\i evreie§ti la Timi§oara a influen\at `n mod considerabil istoria ora§ului `n numeroase domenii economice, intelectuale, culturale, §tiin\ifice care contribuie la reputa\ia acesteia dincolo de grani\ele Banatului. CCF §i asocia\ia comunit[\ii evreie§ti s-au asociat pentru a pecetlui acest patrimoniu organiz]nd

16 z www.24fun.ro

S[pt[m]na culturii evreie§ti (24 mai- 27 mai), 4 seri axate pe cultura evreiasc[ contemporan[ (concerte, film/dezbatere, expozi\ie), cu invita\i din Paris §i Bucure§ti. Sf`r§itul lunii a§teapt[ timi§orenii la T`rgul c[r\ilor de ocazie (28 mai- 29 mai) sensibilizare c[tre comer\ul echitabil, demersurile etice §i solidare §i dezvoltarea durabil[. Un t`rg de carte pentru c[r\ile noi §i de ocazie care cunoa§te un succes tot mai mare, de la an la an. Locul de desf[§urare este propice at`t destinderii c`t §i `nt`lnirilor cu responsabilii ini\iativelor care propun alte moduri de a `n\elege §i de a fi `n lume. Proiec\ie video §i filme despre mediu/ ateliere ludice/ v`nzare de produse care provin din comer\ul echitabil §i prezentare de ini\iative `n domeniu.


www.24fun.ro z

17


videodrom Cu Gladiatorul §i Kingdom of Heaven, Ridley Scott a revitalizat genul “cap[ §i spad[”. La Robin Hood m[ a§teptam deci la dimensiuni epopeice §i scene meseria§e de b[t[lie (\ap[!). M[ a§teptam la ispr[vi haiduce§ti care s[ ne mai r[zbune din sup[r[rile pricinuite zilele astea de stat (\ap[!). Rom]nia anului 2010 e la fel ca Anglia anului 1200. C`nd visteriile s`nt goale, tot s[racii pl[tesc. D[ri. Biruri. Dijme. “S[ nu mulgi un uger sec[tuit pentru c[ te vei trezi cu o copit[ `n frez[”. La proverbul [sta s-a g`ndit probabil §i Scott. Regizorul a refuzat s[ mulg[ legenda din care s-au hr[nit cele 50 de filme anterioare §i plaseaz[ ac\iunea `nainte ca Robin s[ devin[ Hood. Un fel de prequel, de Robin Hood Begins. De fapt `l cheam[ Robin Longstride (Russel Crowe). Nu e nobil, e juc[tor de alba-neagra. Nu e (`nc[)

Crap[ §i sfad[ Lucian Mircu Robin Hood Begins haiduc, dar e filosof. Un personaj at`t de melodramatic `nc`t am ajuns s[-l regret pe Kevin Costner. ~n afar[ de p[durea Sherwood nimic nu e la locul s[u. Nici caftelile nu-s cafteli. Nici bancurile b[rb[te§ti nu s`nt tratate cu seriozitate. ~n schimb sunt bifate toate locurile comune: jumate din fa\a lui Joker (Mark Strong), jumate de Ioana D’Arc (Cate Blanchett), s[rutul din Matrix §.a. Dou[ ore am tot sperat s[ se `nt`mple ceva. Degeaba. M-au jefuit. Scott §i Crowe iau de la s[racii spectatori §i `§i dau

lor (am`ndoi sunt produc[tori). ~mi venea s[ m[ ridic `n mijlocul filmului §i s[ strig ca un proscris: “Ridica\i-v[ §i ridica\i-v[ iar, p`n[ c`nd spectatorii nu vor mai fi fraieri!”

marele-ecran.blogspot.com

1.000 de flyere GRATUIT pentru o comand[ de 5000 de flyere la dimensiunea de 10cm pe 21cm

3 crea\ie layout, ziare §i reviste 3 tipar offset §i digital 3 ambalaje din carton duplex 3 ambalaje din carton micro-ondul 3 etichete tip[rite flexografic 3 sonoriz[ri profesionale, multiplic[ri CD-uri, DVD-uri

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

18 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

19


Timi§oara/Arad, 21 -27 mai 2010

OMUL DE O|EL 2

UN PROFET

RECOMPENS{ CU BUCLUC

Regizorul John Favreau se reune§te cu Robert Downey Jr. `n Iron Man 2, pentru a continua aventurile inventatorului miliardar Tony Stark, supereroul `n armur[ de o\el. Este un fapt binecunoscut de toat[ lumea acum c[ industria§ul miliardar Tony Stark (Robert Downey Jr.) este Iron Man, iar Tony `ncearc[ s[ minimalizeze beneficiile celebrului costum relans`nd extravagantul Stark Expo, o expozi\ie a inova\iilor `n scop umanitar inspirate de tehnologia sa.Dar guvernul Statelor Unite insist[ s[ fie predat armatei costumul arma revolu\ionar[ - §i, `n plus, apare un personaj misterios din trecutul familiei Stark, Ivan Vanko (Mickey Rourke), care vrea s[-l distrug[ pe Tony dezv[luind propria arm[ devastatoare construit[ cu tehnologia Stark. Cople§it din toate p[r\ile, n timp ce se confrunt[ §i cu demonii proprii, Tony trebuie s[-§i cheme alia\ii - cei vechi §i cei noi - pentru a se lupta cu du§manii ce vor s[-l distrug[ pe el, dar §i `ntreaga omenire.De data aceasta, constr`ns de guvern, de presa §i de public s[ pun[ tehnologia sa la dispozi\ia armatei, Tony Stark refuz[ cu `nc[p[\`nare s[-§i divulge secretele care stau `n spatele armurii Iron Man, pentru c[ se teme ca informa\iile s[ nu ajung[ pe m`inile cui nu trebuie. Av`ndu-i pe Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) §i James “Rhodey” Rhodes (Don Cheadle) de partea lui, Tony leag[ noi alian\e §i se confrunt[ cu noi for\e periculoase.

Jacques Audiard - un regizor care trateaz[ adesea personaje marginalizate social sau aflate `n situa\ii excep\ionale, care §tiu s[ `§i descopere veleit[\ile ascunse - revine cu “Un profet”, ar[t`nd acela§i interes pentru urm[rirea traseului personajelor care se schimb[ radical din ceea ce erau la `nceputul filmului. Mediul `n care evolueaz[ eroul e unul masculin. ~n Profetul e `nchisoarea unde intr[ t`n[rul magrebian Malik la `nceputul filmului §i unde are de stat §ase ani. Pentru c[ `n `nchisoare exist[ dou[ tabere, corsicanii §i arabii, Malik va trebui s[ opteze pentru una dintre ele pentru c[ va avea nevoie de protec\ie. A§a ajunge sub aripa liderului corsicanilor, César Luciani (Niels Arestrup, §i el foarte bun!) §i ulterior va deveni m`na lui dreapt[. C`rd[§ia cu ga§ca lui Luciani `i d[uneaz[ lui Malik `n aceea§i m[sur[ `n care `i ajut[. De fapt, rebelul Malik face un curs de via\[ condensat (nu `nva\[ doar s[ scrie §i s[ citeasc[) iar la final va fi nevoit, a§a cum se `ncheie orice ucenicie reu§it[, s[-§i ucid[ ritualic maestrul. Filmul e dur §i b[rb[tesc (exist[ cel pu\in o secven\[ antologic[), dar Audiard `ndulce§te aceast[ duritate cu o metafizic[ difuz[, poate mai pu\in oportun[ `ntotdeauna, de§i explicabil[. Totu§i, filmul cap[t[ uneori intransigen\a unui elaborat film cu gangsteri marca Scorsese, cu at`t mai mult cu c`t §i Tahar Rahim te trimite cu g`ndul la un Robert De Niro t`n[r.

„Recompens[ cu bucluc” este o comedie romantic[, av`nd `n centru cei mai sexy actori single ai momentului: Jennifer Aniston §i Gerard Butler. La distribu\ie se adaug[ mult marketing pe tema unei poten\iale idile `ntre cei doi. ±i bine`n\eles o ac\iune sexy §i plin[ de poante spumoase. ±i o tem[ central[ inedit[: ce ar fi dac[ ai avea task de serviciu s[ `\i aduci fosta so\ie `n `nchisoare? Milo Boyd (interpretat de Gerard Butler) este v`n[tor de recompense, ocup`ndu-se `n special cu aducerea `n `nchisoare a oamenilor care nu s-au prezentat la procesele de cau\iune. Jobul lui Milo este oarecum de rutin[, p`n[ `n momentul `n care prime§te misiunea de a-§i aduce fosta so\ ie, Nicole Hurly (interpretat[ de Jennifer Aniston) la `nchisoare, dup[ ce aceasta a lipsit de la procesul de cau\iune. Misiunea nu este `ns[ deloc at`t de simpl[ pentru Milo pe c`t pare la prima vedere. Nicole, reporter de succes, este implicat[ `n exact acela§i timp `n investigarea unei crime, musamalizat[ de poli\ie ca fiind sinucidere. Prin urmare, Nicole este urmarit[ de cei responsabili de `nf[ptuirea crimei, Milo este §i el urm[rit de c[m[tarii care vor s[ `§i recupereze de la el datoria f[cut[ din cauza jocurilor de noroc. Ceea ce urmeaz[ este o curs[ plin[ de peripe\ii `n care fiecare dintre cei doi fo§ti so\i trage `n alt[ direc\ie. Milo c[tre destina\ia `nchisoare, iar Nicole c[tre urm[rirea pistei legate de tragica `nt`mplare.

IRON MAN 2 SUA (2010) Regia: Jon Favreau Cu: Robert Downey Jr, Don Cheadle, Gwyneth Paltrow Ac\iune/Aventuri/SF Durata: 124 minute TIMI± V, S, D, L, Ma, Mi 16.00; 18.00; 20.00

UN PROPHETE Fran\a (2009) Regia: Jacques Audiard Cu: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif Dram[/ Durata: 150 minute STUDIO V, S, D, L, Ma, Mi 16.00; 19.00

THE BOUNTY HUNTER SUA (2010) Regia: Andy Tennant Cu: Gerard Butler, Jennifer Aniston Ac\iune/Comedie/Romantic Durata: 110 minute DACIA V, S, D, L, Ma, Mi 14.00; 17.00; 20.00

20 z www.24fun.ro

KAPITALISM. RE|ETA NOASTR{ SECRET{ „Avem tot ce ne trebuie pentru un sistem capitalist. Avem cl[diri de birouri, dar ca s[ ajungem la ele trebuie s[ trecem prin gropi. De aceea, avem nevoie de Jeep-uri”. Cam la asta se rezum[ explica\ia luxului `n \ara noastr[ `n cei 20 de ani de capitalism. Disec\ia noului sistem liber `n care s-a dat und[ verde societ[\ii de consum este personajul principal din filmul rom]nesc “Kapitalism- re\eta noastr[ secret[“ regizat de Alexandru Solomon. Doar c[, de data asta, perspectiva se schimb[ radical §i capitalismul vorbe§te f[r[ perdea prin intermediul oamenilor de afaceri din Rom]nia. Pornind de la ideea fictiv[ c[ fostul dictator Nicolae Ceau§escu ar face o vizit[ prin Rom]nia anului 2009 §i s-ar declara satisf[cut de faptul c[ persoanele din nomenclatura comunist[ s-au descurcat excelent §i `n capitalism §i ocup[ func\ii importante `n structurile actuale ale puterii de stat, Kapitalism – Re\eta noastr[ secret[ `ncearc[ s[ r[spund[ la `ntreb[rile cum au f[cut primul milion de dolari moguli ca Dinu Patriciu, George Copos, George Becali, Dan Voiculescu, Dan Diaconescu, Ioan Niculae, George P[dure sau Dan Ioan Popescu §i cum s-a transformat capitalul de stat `n capital privat? I-am perceput ca pe ni§te simple surse care puteau s[ discute cel mai bine despre afaceri §i s[ dea informa\ii complete despre tranzi\ia comunism-capitalism dintr-un unghi financiar §i de business. Documentarul descrie parcursul nostru de la comunism la o economie original[ de pia\[. KAPITALISM. RE|ETA NOASTR{ SECRET{ ROM}NIA (2010) Regia: Alexandru Solomon Cu: Dan Voiculescu, Dinu Patriciu, Gigi Becali, George Copos Documentar Durata: 80 minute ARTA V, S, D, L, Ma, Mi 15.00; 17.30; 20.00


recomandat de

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435734 L-V: 09:00-19:00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Laura Barboni (17 mai – 15 iunie) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha 2 Tel./Fax: 0256 407058 kultur@kulturzentrum-temeswar.ro

22 z www.24fun.ro

CENRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490544, 201453 Fax: 0256 490543 ccf@ccftimisoara.ro www.ccftimisoara.ro CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Ghe. Laz[r 10-12 (cartier Circ. I, II-IV, P-\a 700) Tel. 0256 499222 Expozi\ie de tapiserie Expune: Ana Monica Hoble (01 mai- 31 mai)

CARTEA DE NISIP Str. Alba Iulia (col\ cu Str. Victor Vlad de la Marina) Tel. 0256 433094 GALERIA CALINA Spa\iu de art[ contemporan[ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498856 Expozi\ie de pictur[ „~ngerii lui Bus” Expune: Cristian Buzneanu (26 aprilie- 28 mai) HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452

L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Victor Acatrinei (13 mai- 26 mai) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 437973 Expozi\ie de fotografie „Timi§oara- Secven\e de arhitectur[ `n date §i imagini” Expune: Arh. Mihai Botescu Texte §i date istorice: Arh. Mihai Opri§ (16 aprilie- 26 mai)


www.24fun.ro z

23


LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy 7

Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON

Expozi\ie de grafic[, pictur[, sculptur[ „rEvolu\ie” StudenFest (10 mai- 31 mai)

MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON

IULIUS MALL Str. Demetriade 1 MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00 L: ~nchis Expozi\ie retrospectiv[ de grafic[ (sticl[- desen) „Semn- simbol” Expune: Elena Minodora Tulcan (06 mai- 30 mai) Expozi\ie de grafic[ „Lucian Bernhard- Publicitate §i design la `nceputul secolului XX” Organizatori: Centrul Cultural German, Institutul German pentru Rela\ii Externe §i Muzeul de Art[ Palatul Baroc, Etajul 1 (20 mai- 06 iunie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[

Sec\ia Arheologie (colec\ii din domeniile: arheologie, numismatic[, memorialistic[, cartografie, carte veche rom]neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie) Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de

molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie) Expozi\ii permanente: - Flora si fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel: 0256 361463 Expozi\ie de pres[ literar[ interbelic[ (13 mai- 30 mai) MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) GALERIA DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean 17 Tel. 0256 494886 Mobil: 0746 106620 L-V: 10:00-17:00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie OLTEANU ART Str. Divizia 9 Cavalerie, no.23, bloc 74. Tel. 0256 242480 PAPILLON CAFE Pia\a Unirii 8 Tel. 0356 442770 Mobil: 0724 300859 Expozi\ie de fotografie „Fotografie pictat[” Expune: Lucian Matei (16 mai- 03 iunie) PRIM{RIA MUNICIPIULUI TIMI±OARA Bd. C.D.Loga 1 Tel. 0256 408300 ART CLUB IULIA (SUS|INEM ARTA) Bd. 16 Decembrie 1989, no.6 (Pia\a Maria) Tel. 0256 201990

24 z www.24fun.ro

Expozi\ie de pictur[ (portrete §i icoane) Expune: Florin B[bu\ (06 mai- 26 mai) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Email: jecza@mail.dntm.ro Expozi\ie de pictur[, colaj §i obiecte „Prezent Continuu” Expune: Ion Stendl (20 aprilie- 26 mai) VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00 S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIXXX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVIXIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

25


TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON VIA|{ LIGHTS, MOARTE F{R{ FILTRU De Andrei Ursu Un spectacol de Felix Crainicu Piesa c`§tig[toare a Concursului Na\ional de Dramaturgie, edi\ia a IV-a, 2009 Cu: Romeo Ioan, Bogdan Spiridon, M[lina Manovici, Mirela Puia Scenografia §i video: Dionisis Christofilogiannis Muzica: Enrico Fabio Cortese ~n\elegerea noastr[ despre pornografie deriv[ din literatura sau arta obscenului, respectiv a subiectelor/ subiec\ilor desfr`na\i. Nu exist[ o defini\ie concret[ a termenului `n cauz[. “Lights” spune o poveste care poate fi v[zut[ pe mii de site-uri web, sau probabil `n fiecare sear[ la §tiri. Lights este povestea lui Papi, un pu§ti dezorientat `ntr-o lume care nu este a lui. De§ertul din sufletul lui, umilin\a pe care trebuie s[ o `nghit[ zi de zi din partea celui mai bun prieten al lui, `l fac s[ spun[ la un moment dat “nu”. ±i `l determin[ s[ ia decizii. Studio 5 (vineri, 21 mai, ora 19.00) PRIVELI±TE MINUNAT{ SPRE CATEDRAL{ De Slawomir Mrozek Un spectacol de Sabin Popescu Aparent nevinovata vizita a unei femei la un muzeu dintr-un ora§ anonim de undeva, din Balcani,

26 z www.24fun.ro

se transform[ `ntr-o `nt`lnire fatal[. Ea, o femeie aflat[ `ntr-un moment al vie\ii `n care simte o imens[ nevoie de aten\ie, afec\ iune §i confirmare intr[ `ntr-un joc periculos cu paznicul unui muzeu, paznic ce se dovede§te a fi un terorist „pensionar”, ascuns sub o identitate anodin[. |es[tura subtil[, dar extrem de ampl[ a rela\iilor care se nasc din aceast[ `nt`lnire „`mbin[ subiectul policier cu o atmosfer[ cehovian[”, `ntr-o poveste fascinant[, un mister care se dezv[luie `n mii de piste, unele false, altele adev[rate, toate duc`nd, inexorabil, spre acela§i deznod[m`nt. Studio 5 (luni, 24 mai, ora 19.00) (miercuri, 26 mai, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. Rezerv[ri: 0256 201291

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro PETRECEREA De Slawomir Mrozek Regia: Berczes Laszlo Teatrul Barka, Budapesta (HU) Sala Mare (s`mb[t[, 22 mai, ora 19.00) VISUL UNEI NOP|I DE VAR{ De W.Shakespeare Regia: Albu Istvan Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea

de Teatru §i Televiziune, Sec\ia maghiar[, Cluj Napoca (RO) Sala Mare (duminic[, 23 mai, ora 11.00) tunde@csongor.hu Pe baza operei “Csongor es Tunde” De: Vorosmarty Mihaly Regia: Ladanyi Andrea Teatrul Moricz Zsigmond, Niregyhaza (HU) Sala Mare (duminic[, 23 mai, ora 19.00) PARTI NAGY LAJOS: IBUSAR Teatrul de p[pu§i Griff, Zalaegerszeg (HU) Regia: Lorincz Zsuzsa Sala Mare (luni, 24 mai, ora 19.00) LIVADA DE VI±INI De A.P. Cehov Sala Mare (mar\i, 25 mai, ora 19.00) ROSENCRANTZ ±I GUILDENSTERN S~NT MOR|I De Tom Stoppard Sala Mare (miercuri, 26 mai, ora 19.00) KALMAR- RALBOVSZKIKOVACS NEMES BRESTYANSZKI: ADIEUBAUDI Teatrul Popular Subotica Trupa maghiar[/ Subotica (SRB) Regia: Mezei Zoltan Sala Studio (joi, 27 mai, ora 17.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 merlin_theater@yahoo.com COCO±ELUL NEASCULT{TOR Regia: Dan Topa Dup[ o poveste scris[ de Ion Lucian Scenografie: Sorana Topa Coregrafie: Fatma Mahomed Dinamismul spectacolului este dat de noua montare str[mutat[ `n lumea noastr[, `ntr-un lumini§ vesel, unde se `ntind corturi, animalele seam[n[ cu oamenii, iar muzica `i face s[ danseze. Un coco§el simpatic care `§i `mparte c[su§a cu `nc[ doi prieteni buni se dovede§te a fi la un moment dat cum altfel dec`t... neascult[tor. ±i asta numai pentru c[, `ntr-o zi, r[mas singur acas[, `l atrage pe cum[trul vulpoi prin vocea sa de mare tenor. Vai de penele lui! Vor reu§i prietenii din `ntreaga p[dure s[-l p[c[leasc[ pe §iretul vulpoi? Distribu\ia: Anastasia Suru, Maria Kristofoletti, Maria Gornic,C[lin Ionescu, Radu V[duva, Andrei Zagorodnii Spectacol cu actori la vedere,

recomandat copiilor pre§colari, dar §i celor din ciclul `nt`i gimnazial (3-12 ani). (vineri, 21 mai, ora 10.30) CAPRA CU TREI IEZI Dup[: Ion Creang[ Dramatizarea §i regia: Gheorghe Stana Spectacol de anima\ie cu p[pu§i, recomandat copiilor pre§colari, dar §i celor din ciclul `nt`i gimnazial (3-10 ani). Poveste rom]neasc[ care pare s[ ilustreze dictonul “lupul p[ru-§i schimb[ dar n[ravul ba”, cu un subtil filon didactic, scris[ de unul dintre cei mai populari scriitori rom]ni, Ion Creang[, este o `mpletire izbutit[ a ideilor despre via\[, conduit[ moral[, prietenie, `n spiritul pur al g`ndirii populare rom]ne§ti unde r[ul nu scap[ niciodat[ nepedepsit. (duminic[, 23 mai, ora11.00) (mar\i, 25 mai, ora 10.30) miercuri, 26 mai, ora 10.30) (joi, 27 mai, ora 10.30)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro NUNTA LUI FIGARO Festivalul Interna\ional „Timi§oara Muzical[”, edi\ia a XXXV-a Oper[ buf[ `n patru acte. Muzica: Wolfgang Amadeus Mozart Libretul: Lorenzo da Ponte Conducerea muzical[: David Crescenzi Regia artistic[: Marina EmandiTiron Scenografia: Geta Medinski Concert mae§tri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu Maestru de cor: Laura Mare Distribu\ia: Contele Almaviva- Bogdan Zaharia Contesa Almaviva- Mihaela Marcu Susanna- Narcisa Brumar Figaro- Sorin Petru Burc[ Cherubino- Gabriella Varvari Marcellina- Ramona Zaharia Basilio / Don Curzio- Ovidiu Cozma Bartolo- Octavian Vlaicu Antonio- Mihai Pprelipcian Barbarina- Cristina S`rb Cupidon-Denis Matei Orchestra, corul §i ansamblul de balet ale Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara (duminic[, 23 mai, ora 18.00)


FILARMONICA “BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului CONCERT SIMFONIC ZIUA UNIVERSIT{|II DE VEST TIMI±OARA Orchestra simfonic[ a Filarmonicii „Banatul” Timi§oara Dirijor: Emil Alua§ Solist[: Cristina Anghelescu – vioar[ Program: R. Wagner: Uvertura la opera „Rienzi” M. Bruch:Concertul nr. 1 `n sol minor pentru vioar[ §i orchestr[, op. 26 R. Schumann: Simfonia nr. 4 `n re minor, op. 120 Sala Capitol (vineri, 21 mai, ora 19.00) CONCERT CORAL Sala Capitol (s`mb[t[, 22 mai, ora 19.00) CONCERT CAMERAL Diana Pap – sopran[ Vlad Colar - flaut

Valentina Peetz – pian Program: M. Ravel:„Pieces en forme de Habanera” (transcrip\ie pentru flaut de Louis Fleury) Ph. Gaubert:„Soir païen” (versuri de Albert Samain) R. E. Drigo: Serenade din „Les Millions d’Arlequin” G. Verdi:Aria Gildei „Caro nome” din opera „Rigoletto” G. Donizetti:„Ardon gl’incensi” din opera „Lucia di Lammermoor” Fr. Borne: Fantezie briliant[ pe teme din opera „Carmen” L. Delibes:Aria „Bell Song” din opera „Lakmé” C. Saint-Saëns: „Un flûte invisible” (versuri de Victor Hugo) Sala Capitol (duminic[, 23 mai, ora 19.00) „De la Vechiul la Noul Testament prin muzic[ §i poezie” Maia Morgenstern - recitator Alexandru Moro§anu - violoncel Tatiana Moro§anu - pian Cristina Radu - sopran[ Marcel Costea – org[ Program: J. S. Bach: Toccata §i fuga `n re minor Text: Cartea Genezei (fragment) §i Psalmul 32 J. S. Bach: Arioso Text: Cartea Genezei (fragment), Abraham §i Psalmul 15 M. Bruch: Kol Nidrei Text: Cartea Exodului (fragment) §i Psalmii 15, 12, 34

L. van Beethoven:Varia\iuni pe o tem[ din Oratoriul „Judas Maccabeus” de G. Fr. Händel Text: Jerusalem §i Psalmul 29 C. Dumitrescu: Serenada rom]n[ TEXT: Psalmii 41, 12, 50 C. Saint-Saëns:Le cygne Text: Rilke – Regele David P. Constantinescu: Sonata bizantin[ Text: Rilke – Cina cea de tain[; Muntele m[slinilor P. Casals: C]ntecul p[s[rilor Text: Rilke: Ce-ai s[ Te faci, Doamne, dac[ mor? Ch. Gounod: Parce Domine Text: Rilke – Tu nu soco\i c[-i blasfemie...; Pivirea stinge-mi-o W. A. Mozart: Larghetto §i Rondo Text: Din via\a Mariei Fr. Schubert:Ave Maria Text: Din via\a Mariei „±i atunci a `nviat....±i al supremei leg[turi” W. A. Mozart:Ora pro nobis Text: Rilke – din Ceaslov; Vecine Dumnezeu; De s-ar l[sa t[cerea grea; sunt eu `nfrico§atule A. Knevell:Toccata Domul Catolic (luni, 24 mai, ora 20.00) CONCERT CAMERAL Analia Selis - voce Julio Santillan - chitar[ R[zvan Suma - violoncel Mihaela Teleoac[– recitator Program: J. Santillán: „Un Instante” (texte de Jorge Luis Borges) pentru

voce, violoncel, chitar[ §i recitator Introducere §i „La luna” Introducere §i „Everness” Nueve Haiku Introducere §i „Un instante” Introducere §i „Milonga del forastero” Biografia de Tadeo Isidoro Cruz Milonga de Manuel Flores Introducere §i „Las Causas” J. Santillán:„Chiquita”, pentru violoncel §i chitar[ „La Clarosa Cruz” (text Julio Santillán) pentru violoncel, voce §i chitar[ „A don Justino Mendez” (text Julio Santillán) pentru violoncel, voce §i chitar[ C. Gardel:„Mano a mano” – tango, pentru violoncel §i voce J. Santillán: „Pato a la Laguna” pentru violoncel §i chitar[ „Alma mula” J. Santillán:„El Picaron” (text Julio Santillán) pentru violoncel, voce §i chitar[ Sala Capitol (miercuri, 26 mai, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1

www.24fun.ro z

27


(`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: garaj.curte@aualeu.ro DIABOLUS EX MACHINA Ac\ioneaz[: Ioan Codrea, Christine Cizmas, Marian P`rvulescu,Victor Drago§ §i Mariana Boghian (joi, 27 mai, ora 20.30)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{

Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro CURS DE PICTUR{ - pentru copii `ntre 10- 14 ani Art[ egiptean[ (±coala de scribi) Art[ aztec[ (Misterele civiliza\iei aztece) Art[ greac[ (Legendele Olimpului) (`ncep`nd cu 18 mai, ora 16.00) MANUFACTURA HANDMADE Str. T. Vladimirescu 9 Mobil: 0749 074 532

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 D’ALE AMORULUI comedie-colaj dup[ I.L. Caragiale. Sala 202 „Lelul Bihoi” (vineri, 21 mai, ora 20.00) INGRID Dram[ de Salaheé. Sala 202 „Lelul Bihoi” (s`mb[t[, 22 mai, ora 19.00)

ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560 Mobil: 0740 151 623 Emai: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 ARTA CIRCULUI / SPECTACOL DE CLOVNI Compania BATACLOWN „Le bocal” ~n c[utarea unui paradis `n alt[ parte, Zelda, Raoul §i Victor se trezesc dintr-o dat[ `nconjura\i de o barier[ invizibil[ §i „vie”. Prizonieri, cei trei eroi sunt constr]n§i s[ tr[iasc[ §i s[ lupte `mpreun[... Cum s[ ias[ din aceast[ situa\ie? Compania Bataclown ne propune prin acest spectacol o alegorie vesel[ asupra libert[\ii noastre „de a fi §i de a ac\iona”. Pentru toate categoriile de public / Intrare cu plat[: 5 lei Muzeul Satului (s`mb[t[, 22 mai, ora 20.00)

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, no.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TOTUL DESPRE FEMEI De Miro Gavran Regia: Felix Crainicu Decorul: Doru P[curar Costumele: Oana V[ran Sala Studio (vineri, 21 mai, ora 19.00) CODRII PREMIER{ De David Mamet Regia: Alexandru Berceanu Decorul: Doru P[curar Costumele: Oana V[ran Sala Studio (duminic[, 23 mai, ora 19.00) (mar\i, 25 mai, ora 19.00) (miercuri, 26 mai, ora 19.00) TEATRUL DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922 BORCANUL ~n cadrul Festivalului Interna\ional de Arta Anima\iei „Euromarionete”, edi\ia a XI-a, 2010 Teatrul Vechi Compania Betaclown, Fran\a Sediu TMA (vineri, 21 mai, ora 11.00)

28 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

29


VINERI 21 MAI CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Via\[ lights, moarte f[r[ filtru Studio 5 Ora: 19.00 TEATRUL PENTRU COPII §I TINERET MERLIN Coco§elul neascult[tor Ora: 10.30 FILARMONICA BANATUL Concert simfonic Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS D’ale amorului Sala 202 Ora: 20.00

FILME Omul de o\el 2 Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Un profet Studio 16.00, 19.00

CHEFURI CAFÉ MODE Unplugged Session with Muneer feat’ Vladimir at the guitar Ora: 21.30 CELSO CLUB 100% Retro Night Ora: 22.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito visuals by Jimmy d’Azarro Ora: 22.00 D’ARC CLUB Friday, Bloody Friday Music by Georgia

Krasnoye Sormovo Factory No. 112 (Germania), Vise Od Milimetra (Serbia), The Bad Days Will End (Ro). Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE DaniLoop Xander Ora: 21.00

S~MB{T{ 22 MAI CLASIC CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Arta circului/ Spectacol de clovni Muzeul Satului Ora: 20.00 FILARMONICA BANATUL Concert coral Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Ingrid Sala 202 Ora: 19.00

FILME

Un profet Studio 16.00, 19.00

CHEFURI CAFÉ MODE Party Ora: 21.00 CELSO CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00

HAPPY CLUB Party Cu Dj Alvin PORTO ARTE Concert (aer liber) Ora: 21.00

700 COFFEE AND LOUNGE Party Hip Hop, RnB, Raggae Hosted by Tha-Vi, Flow and Limun

SCOTTISH PUB Funk Night Cu Dj Vali Florea

D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Music by Alex

SETUP VENUE TM UNDERGROUND FESTIVAL DAY 1 Concerte `n cadrul TM Underground Festival: Yann is the Bastard/ 1984 (Franta), Nonlinear (Italia), Gestammelorchester (Germania),

HAPPY CLUB Party Cu Dj Alvin Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Saturday Party Ora: 22.00

Un profet Studio 16.00, 19.00

CHEFURI

PORTO ARTE Concert folk Ora: 21.00

HAPPY CLUB Party Cu Dj Adriano Ora: 22.00

SCOTTISH PUB Retro Night Cu Dj Vali Florea §i Dj Kuky

PORTO ARTE Concert Ora: 20.00

SETUP VENUE TM UNDERGROUND FESTIVAL DAY 2 Concerte `n cadrul TM Underground Festival cu: Vadot (Germania), Monnocle (Franta), Zosch! (Germania), Fast Arbeit Babies (Franta), Romantic Jurgen (Romania), Vaduva Bob (Romania) §i Semiosis (Romania) Ora: 22.00

LUNI 24 MAI

VAN GRAPH K FE Film Muzical Ora: 18..00 YOUTOPIA CLUB Mistique Night Ora: 22.00 WHY-NOT All hits party Ora: 22.00-05.00

Omul de o\el 2 Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito visuals by Jimmy d’Azarro Ora: 22.00

30 z www.24fun.ro

NO NAME Party Hey After The Ride Cu: Ovijay §i Dan Maxim Intrare liber[ Ora: 02.00

DUMINIC{ 23 MAI CLASIC TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Visul unei nop\i de var[ Sala Mare Ora: 11.00 tunde@csongor.hu Sala Mare Ora: 19.00 TEATRUL PENTRU COPII §I TINERET MERLIN Capra cu trei iezi Ora: 11.00 OPERA NA|IONAL{ TIMI±OARA Nunta lui Figaro Ora: 18.00 FILARMONICA BANATUL Concert cameral Sala Capitol Ora: 19.00

CLASIC TEATRUL NA\IONAL MIHAI EMINESCU Priveli§te minunat[ spre catedral[ Studio 5 Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY PARTI NAGY LAJOS: IBUSAR Sala Mare Ora: 19.00 FILARMONICA BANATUL „De la Vechiul la Noul Testament prin muzic[ §i poezie” Domul Catolic Ora: 20.00

FILME Omul de o\el 2 Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Un profet Studio 16.00, 19.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party Cu Dj Adriano

MAR|I 25 MAI CLASIC

FILME

TEATRUL PENTRU COPII §I TINERET MERLIN Capra cu trei iezi Ora: 10.30

Omul de o\el 2 Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435734 L-V: 09:00-19:00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (20 aprilie- 20 mai) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha 2 Tel./Fax: 0256 407058 kultur@kulturzentrum-temeswar.ro CENRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490544, 201453 Fax: 0256 490543 ccf@ccftimisoara.ro www.ccftimisoara.ro CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Ghe. Laz[r 10-12 (cartier Circ. I, II-IV, P-\a 700) Tel. 0256 499222 Expozi\ie de tapiserie Expune: Ana Monica Hoble (01 mai- 31 mai) CARTEA DE NISIP Str. Alba Iulia (col\ cu Str. Victor Vlad de la Marina) Tel. 0256 433094 GALERIA CALINA Spa\iu de art[ contemporan[ Str. M[r[§e§ti 1-3. Tel. 0256 498856 Expozi\ie de pictur[ „~ngerii lui Bus” Expune: Cristian Buzneanu (26 aprilie- 28 mai) HELIOS Pia\a Victoriei 6. Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00. Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Elisabeta Ochsenfeld (06 mai- 18 mai) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 437973 Expozi\ie de fotografie „Timi§oara- Secven\e de arhitectur[ `n date §i imagini” Expune: Arh. Mihai Botescu Texte §i date istorice: Arh. Mihai Opri§ (16 aprilie- 11 mai) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie de visuri vestimentare „Longing for Memories” Expune: Veress Andreea Bernadett (12 martie-13 aprilie) IULIUS MALL Str. Demetriade 1 MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592

Ma- D: 10:00-18:00. L: ~nchis Expozi\ie de desen, colaje §i lucr[ri plastice „Linii §i t[ieturi” Expune: Ulla Westerweller (27 aprilie- 09 mai) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: pentru copii: 1RON pentru adul\i: 2 RON Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[: ±tiin\ele naturii MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel: 0256 361463 MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie canin[ (08 mai- 09 mai) Orele: 09.00- 20.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) GALERIA DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean 17 Tel. 0256 494886 Mobil: 0746 106620 L-V: 10:00-17:00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie

GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Email: jecza@mail.dntm.ro Expozi\ie de pictur[, colaj §i obiecte „Prezent Continuu” Expune: Ion Stendl (20 aprilie- 20 mai) VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00 S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i dacoroman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIXXX, Aradul interbelic Sec\ia art[:

OLTEANU ART Str. Divizia 9 Cavalerie, no.23, bloc 74 Tel. 0256 242480

Arta Rom]neasc[ in secolele

Expozi\ie de fotografie „Nud” Expune: Cristian Boldi§teanu (30 aprilie- 14 mai)

XIX (§colile italian[, flamand[,

PAPILLON CAFE Pia\a Unirii 8 Tel. 0356 442770 Mobil: 0724 300859

Arta decorativ[ european[ §i

PRIM{RIA MUNICIPIULUI TIMI±OARA Bd. C.D.Loga 1 Tel. 0256 408300 ART CLUB IULIA (SUS|INEM ARTA) Bd. 16 Decembrie 1989, no.6 (Pia\a Maria) Tel. 0256 201990

XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVIolandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[)

oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad

www.24fun.ro z

31


Livada de vi§ini Sala Mare Ora: 19.00

FILME Omul de o\el 2 Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Un profet Studio 16.00, 19.00

CHEFURI CAFE MODE Party Ora: 21.30

CELSO CLUB Student Special Night Ora: 22.00

YOUTOPIA CLUB Student Night Ora: 22.00

HAPPY CLUB Retro Night Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 NO NAME Student Party Intrare liber[ Ora: 23.00 VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00

MIERCURI 26 MAI CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Priveli§te minunat[ spre catedral[. Studio 5 Ora: 19.00

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET MERLIN Capra cu trei iezi. Ora: 10.30 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY ROSENCRANTZ ±I GUILDENSTERN S~NT MOR|I Sala Mare. Ora: 19.00 FILARMONICA BANATUL Concert cameral Sala Capitol. Ora: 19.00

FILME Omul de o\el 2 Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Un profet Studio. 16.00, 19.00

CHEFURI CAFE MODE Watching Modeling 18.00- 19.00 HAPPY CLUB Party cu Dj Adriano

JOI 27 MAI CLASIC TEATRUL PENTRU COPII §I TINERET MERLIN Capra cu trei iezi. Ora: 10.30 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY KALMAR- RALBOVSZKI - KOVACS NEMES BRESTYANSZKI: ADIEUBAUDI Sala Studio. Ora: 17.00 AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE DIABOLUS EX MACHINA ORA: 20.00

CHEFURI D’ARC CLUB We Love Thursdays music by Alex HAPPY CLUB Party. Cu Dj Alvin HEAVEN STUDIO Student Glamorous Night Ora: 22.00 YOUTOPIA CLUB Student Guest Night. Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE Babalonia Tropical Soundclash Dubase , Leizaboy , Injektah §i K-lu Ora: 21.00

32 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

33


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

34 z www.24fun.ro

Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[,

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro

TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 Cursuri de limba englez[ general[ pentru adul\i, copii, tineri §i firme. Toate nivelurile! Let’s Talk - English Conversation classes. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini. office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro


www.24fun.ro z

35


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea

Pe§terilor “ ~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@ prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3

Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro

CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

36 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

(Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19

38 z www.24fun.ro

FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol)


Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1

Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

Recomandă!

www.thankyou.ro

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii,

Îți plătim consumația timp de o lună în locul tău preferat.

www.24fun.ro z

39


cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NATURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara

SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

SARA BEAUTY CENTER Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68 Centul Comercial Euro, stand R4 Tel. 0356881109 Mobil: 0745009471, 0734388368 Ofer[ servicii de `nfrumuse\are

Centru de Fertilizare IN Vitro şi infertilitate Laborator de analize Centru de diagnostic Prenatal Chirurgie Generală Obstetrică - Ginecologie Ortopedie şi traumatologie Urologie ORL Chirurgie cardio-vasculară adresa: Calea Aradului nr 113 Timişoara telefon: 0256 270 000, fax: 0256 275 607 www.athenahospital.ro, contact: contact@ athenahospital.ro

40 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

41


§i `ntre\inere corporal[. E§ti preg[tit[ s[ str[luce§ti?

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

42 z www.24fun.ro

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00


ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de

`not - 33m lungime, tobogane. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu

Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic. Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085

www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA

Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00,

AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR

S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

BONUSCLUB.RO Viziteaza www.bonusclub.ro, inregistreaza-te GRATIS ca utilizator, alegi magazinul/hotelul/serviciul etc dorit, descarci cuponul si reducerea este garantata! CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00

44 z www.24fun.ro

INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse! Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.


www.24fun.ro z

45


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

46 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


www.24fun.ro z

47


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012 Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[ A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro drive it!

0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064,

48 z www.24fun.ro

orar: L-S: 0800-2000, D: 0800-1700

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629


Cristal Club Str. Gării, nr. 1, Săcălaz T. 0256 367 648 M. 0721 763 630

www.cristalclub.ro

hotel restaurant 2 terenuri de fotbal 6 terenuri de tenis atmosferă evenimente relaxare un univers întreg, numai al tau www.24fun.ro z

49


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”-

50 z www.24fun.ro

cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

HOTEL ANGELLIS Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 21A (fosta Ialomi\a) Tel. 0256207 206 Mobil: 0752 202 262 e-mail: office@hotelAngellis.ro www.hotelAngellis.ro

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648


www.24fun.ro z

51


mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19 Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837 CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990 Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7 Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate

52 z www.24fun.ro

cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20


Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARAD

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153

XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei tel. 0257281.845

HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804

HOTEL COANDI C. Romanilor tel. 0257287777

HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282

www.24fun.ro z

53


meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00.

TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

54 z www.24fun.ro

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655 Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1. tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 tel. 0256202405

RESTAURANT COLOSSEUM TIMI±OARA Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-350 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura

FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.


PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu . Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare

RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060

RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

Meniul zilei începând cu 15 lei

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

Organizăm evenimente; în luna mai meniu începând cu 100 de lei Capacitate restaurant 80 locuri; 50 locuri terasă

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122

www.24fun.ro z

55


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

CELSO CLUB Str. Mehadia nr. 22 fostul The Note Informa\ii §i rezerv[ri tel: 0756358112 Mar\i: student’s nights Vineri: 100% retro s]mb[t[: Wild Party www.celso.ro

56 z www.24fun.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745 SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro


ARAD

PAPA JOE P-\a Arenei

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08 - ultimul client S`mb[t[: 16 - ultimul client Duminic[: 16-01

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

ARAD TheATLANTIC IRISH PUBlic BAR House Revolutiei 104 Str.B-dul Blajului nr. 2 – nr Tribunal Tel.0257.280.784 0721 106 362

TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk HAZARD ora 20.00). (miercuri, B-dul Revolu\iei 33 Internet wireless.

RENAISSANCE Str. Unirii nr.19

VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live Thecasino, IRISH electronic, casino, restaurant, valet PUBlic bar, House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal parking, Tel. 0721 106 free drinks. 362

SKY BAR Str.GENOVESSE Vasile Alecsandri 1

KENSU VIVA DISCO Aurel Vlaicu Bl. 8 Str. Mihai Eminescu nr 3

CLUB DE BOWLING KENSU CONTINETAL Aurel Vlaicu Bl. 8 Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416

BRONX BAR Str Unirii. Non stop. Episcopiei 11. tel: 0357413123

RENAISSANCE Str. Unirii nr.19

SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08 - ultimul client S`mb[t[: 16 - ultimul client Duminic[: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri,

after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z www.24fun.ro z 45

57


TIMI±OARA

ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.3001.00. Internet wireless

BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque.

GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390

VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5 Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO!

MANUFACTURA Handmade Cafe Str. T. Vladimirescu, nr. 9 Handmade, party, muzica live La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[

58 z www.24fun.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

59

24fun_tm_ar_205_a_BT  

TIMI±OARA §i ARAD 21- 27 MAI 2010 64 DE PAGINI 205 ANUL IV NR. Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro Diana Petru\ Gianina C...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you