Page 1

GRATUIT

ANUL IV NR. 192

19 - 25 FEBRUARIE 2010 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


19 - 25 februarie 2010

editorial Jean Lorin Daniel Vighi Loredana Orhei Diana Petru\ Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 16

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

Amicu Nicu s[rb[tore§te de Robert ±erban

Se tulbur[ lumea! Oamenii fac lucruri ciudate, iau decizii stranii, pun `ntreb[ri absurde, se uit[ cam lung §i `n gol. C[ci de la gol ni se trage. De la cel financiar. De c`nd nu mai are bani, lumea parc[ nici nu mai are ancore. E-n deriv[ total[. De ziua lui de na§tere, un bun amic, proprietarul unei firme supravie\uitoare crizei, a privit lung §i îndelung la celular, ca la un pistol cu glon\ pe \eav[, a pus brusc m`na pe el §i a-nceput s[ sune: „Ceau! Nicu§or s`nt. Azi e ziua mea §i te-a§ ruga s[-mi dai dou[-trei sute de lei, din cele c`teva zeci de mii pe care mi le datorezi de mai bine de o jum[tate de an. Te rog eu. Da? Alo, alo... Alo!”.

Sau: „Am onorea s[ v[ salut, domnu’ Puiu! Domnul Nicu s`nt. Da, da, exact... Fac §i eu ast[zi o v`rst[ rotund[ §i ar fi minunat dac[, profit`nd de aceast prilej, fabrica dumneavoastr[ ar pl[ti restan\a c[tre firma mea... ±ti\i, aceea de la `nceputul lui 2009. M[car jum[tate din ea... Un sfert? Jum[tate din sfert?” Ori: „Duduie, tot eu s`nt, Nic. Nic cel mare, nu cel mic. Mare §i-al dracu’, mai ales c[ de azi `s mai b[tr`n c-un an. Dar nu te baza pe asta! Casc[ urechile: dac[ §efu-tu nu-mi d[, p`n[ la ora patru, sau 16, cum vrei tu s[-i zici, cei 2000 de euro pe care mi-i datoreaz[, o s[ aib[ surpriza vie\ii lui. Ai auzit? A vie\ii lui! A§a s[-i zici: c[ de

loca\ii 14 18 20 22 24

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

26 27 28 32 34 35 36 40 44 46

foto R[zvan Voiculescu

S UMAR

ziua mea `i fac un cadou nemaiv[zut!” Ultimul telefon, dup[ o duzin[ date, a fost cam a§a: „Nicolae s`nt, tata, te pup. O, mul\umesc, mul\umesc, s[n[tate §i \ie. Da..., da..., a§a e... Auzi, nu te \in: n-ai un 50 de lei s[ dau §i eu o bere? |i-i dau eu `napoi m`ine, poim`ine...”

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Mihaela Purec Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Cristina Florea, Andrea Pal Distribu\ie: Lucian Bordianu DTP: Cris & Jay SRL Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


remarc[ `nregistrat[ O familie `§i construie§te o cas[ `n totalitate ecologic[. Fermieri americani propun alternative la sistemul alimentar industrial. Portretele unor cunoscu\i activi§ti care au luptat §i lupt[ pentru protec\ia mediului. Popula\ii de indigeni afectate de `nc[lzirea global[ sau de rapacitatea §i indolen\a firmelor multina\ionale. O anchet[ despre c`t de echitabil este comer\ul echitabil. Efectele consumerismului: gunoaiele din gospod[rii. Cam acestea s`nt subiectele documentarelor prezentate la cea de-a doua edi\ie a festivalului Green Planet Blues desf[§urat, ca §i anul trecut, la Sinaia. De ce la Sinaia, nu-mi dau seama, pentru c[ este locul perfect ca acest tip de eveniment s[ treac[ neobservat. Singurii spectatori s`nt jurnali§tii, organizatorii §i, `n seara deschiderii, c`teva notabilit[\i locale. N-am cunoscut pe nimeni care s[ vin[ special la Sinaia ca s[ vad[ aceste filme. Cei care vin la ski nu par dornici s[ petreaca m[car dou[ ore `n minunata §i r[coroasa sal[ a Casinoului. Nici m[car faptul c[ Sinaia este o rezerva\ie pentru hiturile din anii 90 §i c[ playlist-urile din discoteci s`nt acelea§i

4 z www.24fun.ro

Ecoteca Jean Lorin Sterian `n ora§ul ever-green-urilor `n fiecare sear[ nu pare s[ justifice alegerea. De obicei am o problem[ cu filmele dedicate mediului. S`nt teziste, sus\in puncte de vedere unilaterale §i se m[rginesc la in§iruirea de catastrofe §i repercusiuni ale prezen\ei umane pe P[m`nt. Dac[ `n copil[rie a§ fi §tiut c[ serialul Captain Planet e rezultatul unei ini\iative ecologiste, nu m-a§ fi uitat la niciun episod. Cu toate acestea, dup[ trei zile de filme, nu mi-am putut re\ine un sentiment nelini§titor legat de

consecin\ele expansiunii civiliza\ iei occidentale. ~mi doresc c[ istoria umanit[\ii s[ con\in[ un mare proces `n care `n boxa acuza\ilor s[ fie adus omul alb. Poluarea ar fi doar unul dintre capetele de acuzare. Deschiderea acestui proces ar aduce o repara\ie simbolic[ tututor popula\iile eliminate cu cruzime din motive religioase §i economice, tuturor celor socoti\i non oameni doar pentru c[ nu aveau aceea§i cultur[ §i aceea§i culoare a pielii.


cine, unde, c`nd Mai Nimicul Ieudul f[r[ ie§ire este titlul unei c[r\i de poezie eveniment de la `nceputul anilor 90. ~n mod sigur cea mai bun[, mai vie, dramatic[ §i amar[ de la `nceputurile lumii postcomuniste. Lui Ioan Es. Pop i se al[tur[ prin anii deceniului nou[, prin a doua lui parte, al\i poe\i mai tineri, poate mai foco§i, mai `ndr[zne\i, mai elabora\i textual. Numai c[ nici unul nu mi se pare mai dramatic §i, de aceea, mai pe gustul meu. Exist[ `n poemele acestea un ceva anume pe care-l voi denumi Mai Nimicul. Acest Mai Nimic e ceva fundamental care d[ sarea §i piperul vie\ii §i, prin aceasta, poemelor. ~n ultimele trei decenii avem c`\iva `ntemeietori ai noii lirici a Mai Nimicului `ntr-o nou[ sensibilitate pe care o reg[sesc la Mircea Iv[nescu,

6 z www.24fun.ro

Daniel Vighi

Drumul unei noi sensibilit[\i lirice Virgil Mazilescu, Leonid Dimov, ±erban Foar\[. Dup[ cum se poate constata poe\ii ace§tia la care voi c[uta s[ identific meandrele Mai Nimicului nu-i a§ez `n regimentele cronologice al genera\iilor literare, ci dup[ un anume stil care reune§te anvergura textului ca investiga\ ie estetic[ §i cu miza Mai Nimicului care vine din lume §i e totul atunci c`nd se `nt`lne§te cu poemul ca miz[ textual[. Sintagma Mai Nimic pe care o voi

folosi cu valoare conceptual[ §i opera\ional[ se refer[ la gol, la plictiseal[, la cenu§iul, la amiaza cenobi\ilor din pustie c`nd li se arat[ Satan.

www.danielvighi.ro


ecologica Online sau scris Multe voci ale popula\iei jurnalistice exprim[ pe plan mondial temerea c[ presa online va scoate u§or din peisaj presa tip[rit[. Nu azi sau m`ine ci `ntr-un viitor care poate fi destul de apropiat. Sub argumentarea trendului eco, tiparni\ele ar putea trece `n §omaj. Sau nu. Sub influen\a old school, adic[ a educa\iei din primele decenii post comunism, m-am obi§nuit cu cartea `n m`n[, dar §i cu referatele scoase de pe conexiune dial-up de pe un pentium 1. Cuprins[ de cele dou[ influen\e, `nc[ prefer s[ m[ abonez anual la reviste de specialitate, a c[ror edi\ii online s`nt totu§i destul de generoase. De ce, nu §tiu. Nu prea `mi listez e-mailurile, dar compilez `n fi§iere cu margini `nguste §i listez informa\iile de care am nevoie. M[ g`ndeam dac[ am un

8 z www.24fun.ro

Loredana Orhei

Citim sau nu eco… comportament m[car apropiat de cel eco. Dac[ a§ fi total `n mediul virtual, a§ consuma al[turi de alte milioane de utilizatori energie pentru men\inerea serverelor §i a laptopului func\ional probabil `ntr-o cantatite substan\ial[. Dac[ citesc tot offline, pe print, tai copaci. Dar dac[ foile noastre ar fi toate trecute `n categoria reciclate? Nu a§ consuma mai pu\in[ energie §i mai pu\ini copaci? Probabil v[ `ntreba\i care este sensul acestui

articol. Ei bine, nu cred c[ §tiu, pentru c[ cititul a devenit §i el o dilem[, adic[ dac[ poate fi eco sau nu, sau poate fi vreodat[. Gravit`nd sub legea relativit[\ii, poate ave\i voi un r[spuns la aceast[ dilem[...


happy trend Antivalentin Diana Petru\

~nc[ o dat[…

Direct din ziua lui Valentin, inimioare de tot felul, „marea ie§eal[” care `§i produce efectul `n aceast[ zi, mai mult ca niciodat[. Cea mai mare s[rb[toare a umanit[\ii, un fel de adaptare la riturile americane din lips[ de imagina\ie pentru „the American dream”. Nu pot s[ m[ las cucerit[ de aerul amoros de colec\ie semnat Saint Valentine, am mai zis §i am s[ repet p`n[ molipsesc §i pe al\ii cu dilemele mele. De ce e nevoie de o zi anume, cu nume §i renume ca s[ fii mai atent cu persoana care `\i coloreaz[ zilele, `\i mai alearg[ nervii din c`nd `n c`nd §i totu§i are ceva ce te re\ine? De ce nu se pot face gesturi de drag `n oricare alt[ zi? ±i ca §i cum nu ar fi `ndeajuns, ocazia asta a devenit at`t de scump[, i-a crescut cota, s-a trecut u§or de la spiritual la material, de la simbolic la neap[rat cu mul\i bani, de la o floare, o pr[jitur[, o carte la o pereche de cizme, un parfum de marc[ sau o excursie departe de lumea dezl[n\uit[ `n acest maraton obositor de siropos §i `nl[n\uit[ `n concep\ii gre§ite despre sim\ ire. ±i totu§i, `n mijlocul acestei pandemii de dragoste prost `n\ eleas[, nimeni nu ia m[suri de prevenire. Din ce `n ce mai mul\i s`nt contamina\i. Eu propun s[ se descopere un vaccin pentru atitudini gre§it preluate.

dianapetrut.wordpress.com

10 z www.24fun.ro


carte Viitorul nostru post-uman Luigi Popescu sau lec\ia de supravie\uire Drumul, romanul lui Cormac McCarthy, ne poart[ `ntr-o c[l[torie ini\iatic[ prin ruinele civiliza\iei noastre. Decorul c[r\ii este unul post-apocaliptic: o lume carbonizat[, rece §i pustie, unde vegeta\ia e ars[ iar atmosfera e un v[l cenu§iu prin care soarele mai p[trunde doar ca o amintire. Ultimii oameni, cei foarte pu\ini care au mai r[mas, s`nt fiin\e abrutizate reduse la canibalism, r[t[citori prin cenu§a lumii pentru care supravie\uirea e un act disperat §i f[r[ justificare. Un b[rbat §i fiul s[u `ntre\in `n dragostea care `i une§te o ultim[ sc`nteie de umanitate, romanul le urm[re§te drumul imposibil de la o zi la alta, `n `ncercarea de a duce c`t mai departe aceast[ sc`nteie care ar putea reaprinde focul stins. De ce am `ntreprinde noi acest[ c[l[torie `mpreun[ cu protagoni§tii? Pe de o parte pentru frumuse\ea pove§tii, pe de alt[ pentru g`ndurile-`nv[\[minte pe care ni le provoac[ str[baterea pustiului dezolant `n care ne-am transformat lumea. Ne d[m seama c[ ar trebui s[ ne bucur[m de ce avem p`n[ nu e prea t`rziu §i s[ ne mul\umim cu ce avem pentru c[ a dori tot timpul mai mult ne va duce `n situa\ia de a pierde tot. De aceea romanul e mai degrab[ o parabol[ dec`t un SF, o parabol[ cu accente profetice care ne avertizeaz[ c[ viitorul s-ar putea s[ nu ne apar\in[: “Oamenii `ntotdeauna s-au preg[tit pentru ziua de m`ine. Ziua de m`ine nu se preg[tea pentru ei. Nici m[car nu §tia c[ ei erau acolo.” G[si\i romanul `n Libr[riile C[rture§ti, pe raftul cu nout[\i.

tm_mercy@carturesti.ro

12 z www.24fun.ro


infoteca Let The Kitsch Begin! 19 Februarie- e ziua `n care e§ti liber s[ ui\i de bun gust §i s[ te eliberezi de convenien\e de tot felul. D’ArcKitsch Party te invit[ s[ descoperi poten\ialul t[u de petrec[re\ strident §i s[ pedepse§ti tot ce \i se pare fashionfreaks! 24-Fun §i D’arc organizeaz[ o noapte kitsch a celor mai demodate, neconven\ionale, extravagante §i greu de reprodus atitudini vestimentare. Scoate fusta de piele §i asorteaz-o la o bluz[ leopard, nu uita sandalele aurii §i

14 z www.24fun.ro

ciorapii roz-bombon pentru c[ altfel nu mergi la sigur cu pantofii lui de lac, pantalonii de trening §i geaca cu zorzoane. Accesorizeaz[-te vineri cu o atmosfer[ demn[ de seara hazlie. Doar imagina\ia ta e limita!

timisoara@24fun.ro


videodrom Alupei §i Ataurului Mamelor din lumea `ntreag[, nu l[sa\i copii la Omul Lup (The Wolfman), c[ e interzis sub 18 ani! Dac[ trebuia ceva interzis, e sinopsisul trimis de distribuitor la reviste. I-auzi ia! Parc[ zice de alt film: „Larry se `ntoarce la casa p[rinteasc[ pentru a se `mp[ca cu tat[l s[u (gre§it, vine s[ cerceteze dispari\ia lu’ frate-s[u). Aici se `ndr[goste§te de Gwen, c[reia `i face cadou un frumos baston cu m[ciulia `n form[ de cap de lup (ce-i drept, bastonul apare `n posesia tat[lui, dar scena „cadoului” lipse§te din versiunea ce ruleaz[ la noi; or fi cenzurat-o din cauza durit[\ii). C`nd Larry o salveaz[ pe o prieten[ a lui Gwen (mai exact, salveaz[ un b[iat dintr-o §atr[) de un lup (mai exact, v`rcolac), b[rbatul este mu§cat §i devine v`rcolac.” Nu-i prima oar[

16 z www.24fun.ro

Lucian Mircu

The Wolfman c`nd citesc asemenea fantezii. Ori s`nt traduceri proaste ale prezent[rilor oficiale. Ori cineva poveste§te trailerul, complet`nd din imagina\ie spa\iile goale. Nici n-ar fi dificil la Omul Lup, pentru c[ scenariul e clasic. Mu§c[tur[ lun[ plin[ - transformare - s[teni p[pa\i - glon\ de argint - idila dintre frumoas[ §i bestie. Nu m-a§ fi a§teptat ca Benicio Del Toro s[ urle la lun[, dar recunosc c[ are toate datele fizice pentru rol. ~ncerc[nat, p[ros, gri §i tumefiat,

`nc[ din varianta uman[. ~n varianta animal[ e o combina\ie ridicol[ de Chewbacca cu King Kong, care eviscereaz[ pe band[. „Nu §tii unde `ncepe bestia §i unde se sf`r§e§te omul”, vorba lui Emily Blunt. Care e singurul lucru frumos din acea lume posomor`t[, de la 1890.

marele-ecran.blogspot.com


Timi§oara/Arad, 12 - 18 februarie 2010

DR. PARNASSUS

2012

COCO CHANEL

Crea\ia egal nebunie. Un film de Terry Gilliam e ca o incursiune `n spatele unui tablou, iar The Imaginarium of Doctor Parnassus `i îmbog[\e§te galeria cu un exponat funambulesc, pe alocuri malefic, pe ici pe colo haotic, dar `n ansamblu cople§itor de uman. Aduce cu el pu\in din anima\iile create pentru Monty Python, pu\in din obsesia pentru Max Ernst §i Magritte, ceva din aerul carnavalesc al commediei dell’arte, pasiunea pentru mecanisme (care explodeaz[ undeva spre final) - ce mai, e bucuria crea\iei la cote maxime! Gilliam se bucur[ ca un copil de juc[ria lui dr[ceasc[ §i, crede\i-m[, e molipsitor, faci pactul cu anarhia lui cum Parnassus (Christopher Plummer) face pactul cu un diavol memorabil (Tom Waits). ~n zilele noastre, doctorul Parnassus, un b[rbat care pe vremuri a c`§tigat un pariu cu `nsu§i Diavolul, are darul de a controla imagina\ia altora. Dup[ ce s-a jucat o dat[ cu soarta, doctorul are curajul de a-§i `ncerca `nc[ o dat[ norocul §i tot cu for\ele `ntunecate. ~ntr-o `n\elegere cu misteriosul domn Nick, Parnassus ob\ine nemurirea, dar pre\ul e mare: primul s[u n[scut va fi luat de Nick `n ziua anivers[rii a 16 ani. O poveste fantastic[, situat[ la limita inimaginabilului, DR. PARNASSUS te invit[ într-o captivant[ §i exploziv[ curs[ `mpotriva timpului al[turi de Heath Ledger, Johhny Depp, Jude Law, Colin Farrel §i Christopher Plumer.

Ne afl[m `n anul 2012. Jackson Curtis este un tat[ divor\at, a c[rui fost[ so\ie s-a mutat `mpreun[ cu cei 2 copii ai lor la noul ei iubit. Angajat ca §ofer de limuzin[, dar aspir`nd la o carier[ de scriitor, acesta `§i ia copiii `ntr-un week-end pentru o mini-excursie la parcul Na\ ional Yellowstone. Aici cei 3 descoper[ c[ mai multe sec\iuni ale parcului s`nt `nchise de c[tre armat[ §i oameni de §tiin\[ ai guvernului. Dup[ ce `l `nt`lne§te pe Charlie, un angajat la radio, care crede c[ toate aceste semne indic[ o catastrof[ major[ ce va duce la sf`r§itul lumii, Jackson devine suspicios. P[m`ntul `ncepe s[ aib[ fisuri `ngrijor[toare `n zona Los Angeles-ului, iar catastrofele naturale progreseaz[ mai repede dec`t ar fi anticipat cineva. Jackson se `ntoarce `n L.A. pentru a o salva pe fosta so\ie §i pe iubitul acestuia, `nainte ca Los Angeles-ul s[ se scufunde `n Oceanul Pacific. ~n timp ce milioane de oameni mor peste tot `n lume din cauza cutremurelor ce p[reau s[ nu se mai opreasc[, Jackson se `ntoarce iar la parcul Yellowstone, unde `l c[uta §i `l g[§este pe Charlie, tipul care i-a spus c[ sf`r§itul e aproape pentru a afla mai multe r[spunsuri. Profe\ia care spunea c[ sf`r§itul lumii va fi pe 21 decembrie 2012, data ce marcheaz[ sf`r§itul calendarului mayas se dovede§te p`n[ la urm[ a fi adev[rat[, iar Jackson `ncearc[ tot posibilul s[-§i salveze familia §i s[ se asigure c[ umanitatea nu va fi complet §tears[ de pe fa\a p[m`ntului. 2012 S.U.A (2009) Regia: Roland Emmerich Cu: John Cusack SF/Ac\iune/Dram[/Thriller Durata: 157 minute Dacia 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

“Coco Chanel” urm[re§te copil[ria nefericit[ §i prima parte a vie\ii celebrei creatoare de mod[ franceze Gabrielle Bonheur Chanel. Dup[ moartea mamei lor, surorile Gabrielle §i Adrienne s`nt abandonate de c[tre tat[ `ntr-un orfelinat, iar mai t`rziu s`nt for\ate s[-§i c`§tige singure existen\a. Dup[ ce este c`nt[rea\[ `ntr-o cafenea parizian[ frecventat[ de c[tre solda\i b[d[rani §i cus[toreas[ `n atelierul unui croitor de provincie, t`n[ra Gabrielle devine protejata bogatului Etienne Balsan §i prietena fostei iubite a acestuia pe nume Emilienne d’Alencon. ~ndr[gostit[ de atr[g[torul englez Arthur Capel, nonconformist[ §i rebel[, feminist[ §i `nc[p[\`nat[, Gabrielle “Coco” Chanel `§i manifest[ talentul de designer vestimentar cre`nd ini\ial p[l[rii pentru doamnele din Paris §i apoi haine simple cu o croial[ masculin[, caracterizate prin stil §i elegan\[. Av`nd origini modeste §i provenind dintr-o familie foarte s[rac[, aceast[ femeie `nzestrat[ cu o personalitate puternic[ §i cu idei inovatoare a reu§it s[ se transforme `ntr-un simbol mondial al succesului §i al libert[\ii de expresie artistic[. Filmul este bazat par\ial pe lucrarea biografic[ “L’irreguliere” a autorului Edmonde Charles-Roux.

IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS S.U.A (2009) Regia: Terry Gilliam Cu: Jude Law, Johny Depp, Colin Farrell, Heath Ledger, Cristopher Plummer Mister/Fantastic/Aventuri Durata: 122 minute Timi§ 11:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00

18 z www.24fun.ro

COCO AVANT CHANEL S.U.A (2009) Regia: Anne Fontaine Cu: Audrey Tautou Biografie/Dram[ Durata: 105 minute ARTA 15:00; 17:30; 20:00


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie: Muntele Expune: Pricop Adrian (05 februarie-06 martie) GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii, nr. 5-7 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256407058 kultur@kulturzentrum-temeswar.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro Expozi\ie de fotografie Expozi\ie: Noi, Himalaya! Expune: Cristian Tzecu Invita\i: Minerva Vincze, C[t[lin Neac§u (11 februarie-04 martie) CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r (Cartier: CIRC.I, CIRCUMV.II-IV, P 700), nr. 10-12 Tel. 0256499222 Expozi\ie de pictur[ Expune: Polga Elena (01-28 februarie) CASA ARTELOR Str. Augustin Pacha, nr. 8 CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu, nr. 28 Tel. 0722503028 0256246599 Program de vizitareprin anun\ telefonic Expozi\ie de fotografie Lansarea catalogului „La cuptoare” Participan\i: gruparea Prolog GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie de fotografie Expune: Stelian Acea (15 februarie-19 martie)

20 z www.24fun.ro

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256592651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei nr. 6 Tel: 0256492452 L: 12.00-20.00 Ma-V: 10.00-20.00 S: 11.00-15.00 Expozitie a arti§tilor admi§i `n UAPR Expozi\ia va cuprinde lucr[ri diverse: pictur[, grafic[, sculptur[, art[ decorativ[ (11 -25 februarie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia, nr. 2 Tel. 0256437973 SALA IULIA B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 6 LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie de grafic[ Expozi\ie: A§a c[ am intrat `n inima ta Expune: Iris Onica (18 februarie-10 martie) Iulius Mall (Str. Demetriade, nr. 1) Expozi\ie de fotografie Expozi\ie: O fotografie, un scop, un z`mbet Expozi\ie cu v`nzare, str`ngere de fonduri pentru copiii bolnavi de leucemie de la spitalul Louis |urcanu Vis-a-vis de C[rture§ti (05-26 februarie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON Expozi\ie: Ornamentica Forme §i motive decorative `n ceramica european[, secolele XVII-XX. Colec\ia Muzeului de Art[ Timi§oara. (22 decembrie-28 februarie) Expozi\ie de arme albe Expozi\ie: pe via\[ §i pe moarte Armele fac parte din colec\ia Muzeului §i aproape fiecare dintre ele are o poveste. Vor fi prezentate piese unice, cum ar fi sabia principelui transilv[nean Gheorghe Racoczy sau un palo§ de c[l[u, folosit `n execu\ii, `n secolul


al XVII-lea. Vizitatorii vor putea vedea §i s[bii orientale cum ar fi katana sau tant, arme africane §i multe altele. (29 ianuarie-21 februarie) MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) P-\a Huniade, nr.1. Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ Colec\ii rare din sec. al XVIII- lea, titluri celebre de pe teritoriul Rom]niei §i din presa diasporei. Muzeul este deschis cu sprijinul Funda\iei culturale rom]no german[ Petre Stoica §i Prim[ria ora§ului Jimbolia MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1, Tel: 0256225588 Ma-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare).

GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel.: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 – 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie OLTEANU ART Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 23. Tel: 0256242480 Expozi\ie: Schimb[ri Karm & Jones Expune: Neculai Alexandru, Roua Flaviu Vernisaj: 12 februarie, ora 18.00 (12-25 februarie) PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8, Tel: 0724300859 PRIM{RIA Municipiului TIMI±OARA Bd. C.D. Loga, nr.1 (holul mare al prim[riei) Tel. 0256408300 GALERIA TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro

VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD P-\a Enescu 1. Tel: 0257-281847 www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE - Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[, epoca migra\iilor, ev mediu timpuriu; EV MEDIU-Arme, unelte, podoabe, documente Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului: teatru-

muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogie-palentologie, flora §i fauna jude\ului Arad Expozi\ie colectiv[ Expozi\ie: Axe Expune: Dan Palade Str[in, Costin Br[teanu, Diana Serghiu\a, Silviu B]rsanu, Nora Blaj, Adrian Sandu, Maria Minodora Br[teanu, Ciprian Ciuclea, Maria Balea, Dana Stana, Aculina Popa Strasnei, Sorin Neam\u, Laurian Popa, Tar Bela, Vasile Sandu, Sorin Nicodim, Cosmin Moldovan Vernisaj: vineri, 19 februarie, ora 18.00 Sala Ovidiu Maitec (19 februarie-07 martie)

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256499908 Fax: 0256201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari AEROPORT de ±tefan Caraman un spectacol de Ion-Ardeal Ieremia cu: Romeo Ioan §i Alina Reus Sala Studio 5 a TNTm (mar\i, 23 februarie, ora 19.00) ALB{ CA Z{PADA un concept de Mirela Puia Sala Mare (vineri, 19 februarie, ora 19.00) NORII de Aristofan un spectacol de Sabin Popescu

cu: Damian Oancea, Vladimir Jur[scu, Romeo Ioan, Cristian Szekeres, Valentin Ivanciuc, Alecu Reus, Benone Viziteu, Alina Reus, Ana Maria Cojocaru, M[lina Petre, Daniela Bostan, Iuliana Cr[escu, Roberta Popa-Ionescu, AnaMaria Pandele, Cristina P[durariu, Cristina König, Claudiu Dogaru, Adrian Jivan Sala Mare (duminic[, 21 februarie, ora 19:00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. A±TEPT~NDU-L PE GODOT PREMIER{ de Samuel Beckett Regie: Christiane J. Schneider (din Frankfurt am Main) Decorul §i costumele: Sandra Meurer (din Mannheim) Descriere: A§tept`ndu-l pe Godot. Un studiu de caz al limit[rii noastre sau o panoram[ asupra `ntregii omeniri?

 crea\ie layout, ziare §i reviste  tipar offset §i digital  ambalaje din carton duplex  ambalaje din carton micro-ondul  etichete tip[rite flexografic  sonoriz[ri profesionale, multiplic[ri CD-uri, DVD-uri

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170 YM!: cristiansertea

22 z www.24fun.ro

E `ntrebarea `ns[§i r[spuns §i rezolvarea concret[ `ntrebarea propriu-zis[? Privim viitorul cu ochii trecutului. Trecutul, prezentul §i viitorul se `mpletesc `n timp, descriindu-l. Exist[ a§teptare f[r[ ieri §i m`ine, exist[ a§teptare `n prezent? Cu: Rare§ Hontzu, Radu Vulpe, Peter Papakostidis, Horia S[vescu, Simona Vintil[. Scene de lupt[: Attila Balázs Dramaturgia: Cornelia Winkler. SPECTACOLUL SE TRADUCE SIMULTAN ~N LIMBA ROM}N{ Sala TGST (duminic[, 21 februarie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256434814 Fax.: 0256494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro HANSEL ±I GRETEL Regia: Carmen M[rginean Sala Studio (vineri, 19 februarie, ora 11.00) ZURINKA Alina Nelega, Regia: Rudy Moca Scenografia: Carmencita Brojboiu Muzica: Zeno Apostolache Lumini: Ilyés Anna, Szilak Károly, Bálint Andor Sonorizare: Erdodi Endre, Bikfalvi József Distribu\ia: Páll Anikó Katalin, Nagy Sándor, Vass Richárd, Mátray Edith, Páll Gecse Ákos, Bonczidai Dezso, Szilágyi Olga Sala Studio (luni, 22 februarie, ora 11.00) AI L{V IU Autori: Jimmy Roberts – Joe DiPietro Regia: Puskás Zoltán Sala Mare (mar\i, 23 februarie, ora 19.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Agen\ia de bilete: 0256201286 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro NABUCCO Oper[ `n patru acte (§apte tablouri). Muzica: Giuseppe Verdi Libretul: Temistocle Solera Conducerea muzical[: David Crescenzi Regia artistic[, decorurile §i costumele: Mario de Carlo Concert mae§tri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu Maestru de cor: Laura Mare Asistent regie artistic[: Mugurel Chiril[ Distribu\ia: Nabucco-Camil Mara Ismaele-Cristian B[l[§escu Zaccaria-Alexandru Moisiuc Abigaille-Sorina Munteanu Fenena-Gabriella varvari Marele preot-Iulian Ioan Iosip Abdallo-Marius zaharia Anna-Mariana ±arba Corul, orchestra §i ansamblul de balet ale Operei Na\ionale Rom] ne Timi§oara Spectacol c`ntat integral `n limba italian[ §i titrat `n limba rom]n[ (vineri, 19 februarie, ora 19.00) GALA TINERELOR TALENTE `n cadrul Zilelor Culturii Coreene la Timi§oara cu sprijinul Ambasadei Republicii Coreea `n Rom]nia Sus\inut[ de cursan\i din Republica Coreea, participan\i la Master Classul de interpretare vocal[ sus\inut de Corneliu Murgu `n perioada 16-21 februarie 2010 Conducerea muzical[: David Crescenzi Concert mae§tri: ovidiu Rusu, Corina Murgu


Distribu\ia: Orchestra Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara ~n program lucr[ri din crea\ia compozitorilor: Wolfgang Amadeus Mozart, Giacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Jacques Offenbach, George Bizet, Jules Massenet, Giacomo Puccini (luni, 22 februarie, ora 19.00)

FILARMONICA “BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256492521, 0256495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. CONCERT SIMFONIC Orchestra simfonic[ a Filarmonicii „Banatul” Timi§oara Dirijor: Guillermo Garcia Calvo Solist: Drago§ Mih[ilescu Program: L. van Beethoven: Uvertura Egmont, op. 84a R. Schumann: Concertul `n la minor pentru pian §i orchestr[, op. 54 -200 de ani de la na§terea compozitoruluiF. Mendelssohn Bartholdy:

Simfonia nr. 3 `n la minor, op. 56 Sco\iana Concert sus\inut cu sprijinul Asocia\iei Pro Philharmonia Sala Capitol (vineri, 19 februarie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI MERLIN B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724592379, 0745777035 PARICIDUL one puppet show p[pu§ar: Maria Gornic comper: Ovidiu Mih[i\[ text: Ion Sava lumini §i sunet: Marian P`rvulescu pre\: 10 ron, rezerv[ri bilete la telefon: 0751 892 340 locuri limitate (duminic[, 21 februarie, ora 19.30)

ST{TEAM ~NTIN±I PE PAT ac\ioneaz[: Ovidiu Mih[i\[, Christine Cizma§ lumini §i sunet: Marian P`rvulescu text: Daniil Harms (joi, 25 februarie, ora 19.30) pre\: 10 ron rezerv[ri bilete la telefon: 0751 892 340 locuri limitate

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257280016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 www.szinhazportal.eu aszinhaz@gmail.com. Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9 DE-A V-A|I ASCUNSELEA Dup[ texte tradi\ionale rom]ne§ti. Sala 202 (joi, 25 februarie, ora 20.00)

www.24fun.ro z

23


Vineri 19 februarie CLASIC

SCOTTISH PUB Funk Night Cu Dj Vali Florea

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA ALB{ CA Z{PADA Sala Mare Ora: 19.00

VAN GRAPH K FE In the dance Cu: Chelu §i Mofo Ora: 21.00

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELI HANSEL ±I GRETEL Sala Studio Ora: 11.00

S~MB{T{ 20 februarie

FILARMONICA „BANATUL” CONCERT SIMFONIC Sala Capitol Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA NABUCCO Ora: 19.00

FILME Dr. Parnassus Timi§ 11:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00

FILME Dr. Parnassus Timi§ 11:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00

CHEFURI 700 COFFEE AND LOUNGE Party Hip Hop, RnB, Raggae Hosted by Tha-Vi, Flow and Limun CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00 D’ARC CLUB Saturday Night Fever music by DJ AX-L

D’ARC CLUB Kitsch Party music by Georgia

HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman Ora: 22.00

D’ARC CAFE Kitsch Party music by AX-L

HEAVEN STUDIO Saturday Party Ora: 22.00

HAPPY CLUB Romanian Party

NO NAME Hey After The Ride Cu: Ovijay §i Dan Maxim Ora: 03.00

MANUFACTURA Experimental, ambiental, indie Schizophonia no. 1 Cu: Jackie Triste, Rovar17, PLE, Nojzerr Intrare: 5 lei Ora: 21.00 NO NAME The NightLong Show PTC (Sunrise, Bucure§ti) Dargo (NightLong Booking) Prozak (NightLong Booking) Drummer (NightLong Booking) Intrare: 15 lei: 00.00-02.00 20 lei: 02.00-08.00

24 z www.24fun.ro

PORTO ARTE Concert Amber Ora: 21.00

PORTO ARTE Concert folk C[lin B`rcean, Ora: 21.00 SCOTTISH PUB Retro Night Cu Dj Vali Florea §i Dj Kuky SETUP TM:Dj Challenge Runda 2 Warmup and afterparty cu JAQ-ul §i Punct Ora: 21.00 WHY-NOT All hits party YOUTOPIA CLUB Party


DUMINIC{ 21 februarie CLASIC AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| loc lejer PARICIDUL one puppet show Ora: 19.30 TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA NORII Sala Mare Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT A±TEPT~NDU-L PE GODOT PREMIER{ Sala TGST Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” CONCERT Ada Milea §i Bogdan Burlaciu Momente din spectacolul Nasul, dup[ Nikolai Gogol regizor: Alexandru Dabija Selec\ii din alte spectacole marca Ada Milea. Intrare: 15, 25 §i 35 de lei

FILME Dr. Parnassus Timi§ 11:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00

lunI 22 februarie CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELI ZURINKA Sala Studio Ora: 11.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA GALA TINERELOR TALENTE Ora: 19.00

FILME Dr. Parnassus Timi§ 11:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00

CHEFURI POVESTEA VORBII Prezint[ Sear[ de lectur[. Intrarea liber[ Ora: 20.00 HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

MAR|I 23 februarie CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA AEROPORT Sala Studio 5 a TNTm Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELI AI L{V IU Sala Mare Ora: 19.00

FILME Dr. Parnassus Timi§ 11:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00

CHEFURI D’ARC CAFE Cafe Wine Experience HAPPY CLUB Retro Night Cu: Dj. Jo, ora: 22.00 NO NAME Student Party Pre\uri promo\ionale pentru studen\i Intrare liber[ Ora: 23.00 VAN GRAPH K FE Radio anonimTM Echipa anonimTM §i invita\ii s[i Ora: 18.00- 21.00 YOUTOPIA CLUB Party Student Night

MIERCURI 24 februarie FILME Dr. Parnassus Timi§ 11:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00

CHEFURI

FILME

HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

Dr. Parnassus Timi§ 11:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00

NO NAME Student Party Pre\uri promo\ionale pentru studen\i Intrare liber[ Ora: 23.00 POVESTEA VORBII Prezint[ Sear[ de jazz Ora: 21.00

JOI 25 februarie CLASIC AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| loc lejer ST{TEAM ~NTIN±I PE PAT Ora: 19.30 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS DE-A V-A|I ASCUNSELEA Sala 202 Ora: 20.00

Societatea Timi§oara Str. Goethe nr. 2 Filmul care doare La sediu Ora: 18.00

CHEFURI CLUB 30 Concert Paula Seling §i Ovi Promovarea piesei pentru Eurovision Playing With Fire Ora: 21.00 D’ARC club We Love Thursdays music by DJ AX-L HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Student Glamorous Night Ora: 22.00 YOUTOPIA CLUB Party Student Night Dj Emil Lassaria

www.24fun.ro z

25


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro

Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[

Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 Cursuri de limba englez[ general[ pentru adul\i, copii, tineri §i firme. Toate nivelurile! Let’s Talk - English Conversation classes. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini. office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@ declar.ro www.declar.ro

26 z www.24fun.ro

Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive. INSTITUTUL MULTIMEDIA ROM}NO-ELVE|IAN Timi§oara, Bulevardul Republicii, nr.9, et.3, cam.305 (Cl[direa Corp R a Politehnicii) Tel. 0730 002 293 E-mail: office_tm@iim.ro www.iim.ro Cursuri de WebDesigner / Web Programator, Cursuri IT (Operare PC, Corel Draw, Photoshop / Flash, AutoCAD, Re\ele), limbi str[ine (Englez[, Francez[, German[, Italian[, Spaniol[) §i business (Contabilitate informatizat[, Manager proiect, Manager resurse umane) certificate de Universitatea Haute-Ecole ARC din Elve\ia, Ministerul Muncii §i Ministerul Educa\ iei, Institutul Multimedia OPORTUNITATE de acces la STUDII ~N ELVE|IA. EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480, 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.


TIMI±OARA

E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[

THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro z

27


§edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586

TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6, tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[ CRYSTAL COSMETICS Str. 1 Decembrie 90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale.

28 z www.24fun.ro

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/ uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima

FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1


Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 KOSMETIKOS str. E.Ungureanu 14 (zona P-\a Unirii - Parc Botanic) tel: 0722841888, 0770544279, 0356001022 Cabinet de relaxare, cosmetic[ naturist[ §i clasic[, masaj terapeutic, exerci\ii fizice §i energetice de relaxare QIGONG §i TAIJI, medita\ie, consultan\[ pentru stabilirea unui program personalizat. MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole).Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906 SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar.

SARA BEAUTY CENTER Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68 Centul Comercial Euro, stand R4 Tel. 0356881109 Mobil: 0745009471, 0734388368 Ofer[ servicii de `nfrumuse\are §i `ntre\inere corporal[. E§ti preg[tit[ s[ str[luce§ti? ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

www.24fun.ro z

29


CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[.

30 z www.24fun.ro

YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca) Tel: 0357408718 www.gemisport.ro


Termal / SPA / Fitness / Welness Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. Tot aici va fi dat `n folosin\[ `n cur`nd cel mai modern §trand din estul Ungariei. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal tel. 0257282 019 OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic, Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47 Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA

32 z www.24fun.ro

Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac L’Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

34 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA

fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012 Servicii de curierat rapid intern §i extern

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro drive it!

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card! GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri din ora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669 Fax: 0257216629

www.24fun.ro z

35


TIMI±OARA HOTEL ANGELLIS Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 21A (fosta Ialomi\a) Tel. 0256207 206 Mobil: 0752 202 262 e-mail: office@hotelAngellis.ro www.hotelAngellis.ro BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3

36 z www.24fun.ro

Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis

CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990 Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri)

PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19 Tel. 0256245993

DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837


Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7 Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii,

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

www.24fun.ro z

37


ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor tel. 0257287777

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36

38 z www.24fun.ro

fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 tel. 0256202405

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655 Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord) Tel. 0256293276

RESTAURANT COLOSSEUM TIMI±OARA Complex Totalco Tel. 0742274120, 0766478026 Restaurant pentru nun\i §i evenimente www.colosseumtimisoara.ro DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14 tel. 0256490298

40 z www.24fun.ro

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu tel. 0256435201

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

SABRES Str. Craiova 1 tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro


PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033 PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

LA ROSA Str. Cugir, nr. 18 Tel/fax: 0356466011 Mobil: 0729381077 Bar & restaurant La Rosa organizeaz[ evenimente la pre\ uri promo\ionale. EVENIMENTE DE NEUITAT! E-mail: larosarist@yahoo.com PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

ROSES OF KOMODO bar restaurant Str. Gh. Laz[r 5 tel. 0722550297 Buc[t[rie rom]neasc[ §i interna\ional[, pizza, sushi, sashimi, teriaki, paste, salate Special of the day Meniu zilei: luni-vineri 12.00-17.00 Meniu vegetarian: felul 1, felul 2, salat[, desert - 15 lei Nou, design deosebit, pre\uri rezonabile

42 z www.24fun.ro

Orar: luni-duminic[: 12.00-24.00 (buc[t[rie 23.00) Organiz[m petreceri, nun\i, botezuri, mese festive www.rosesofkomodo.ro PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu . Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058 VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro WASABI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 (alte post)


RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514

JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122

PICCOLO Str. Cri§an 12 tel: 0257257259

LIBELULA Bd Revolu\iei 53 tel 0257251655

BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772

NIL KEBAB Fast Food- Str. Siriei (Micalaca vis a vis de autoservice) Meniul zilei, catering, organizare de evenimente Tel. 0257261212 Orar 09.00-18.00

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 tel 0257211911

RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328

RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131

RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja

TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com

www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745 D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an)

44 z www.24fun.ro

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro


tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. The IRISH PUBlic House Timi§oara Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362

GENOVESSE Episcopiei 11 tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11, tel. 0729 681803 The IRISH PUBlic House Arad Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless.

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks.

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei

VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

ARAD

www.24fun.ro z

45


tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 Grado Cafe Str George Cosbuc nr 1 Tel 0720 914 390

TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1

46 z www.24fun.ro

JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP! MANUFACTURA Handmade Cafe Str. T. Vladimirescu, nr. 9 Handmade, party, muzica live La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO!

OLLI CAFE Str. Daliei 14 tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie. OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.3001.00. Internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 Regim de club CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


recomandat de

24fun_tm_ar_192_bun  

TIMI±OARA §i ARAD 48 DE PAGINI 192 ANUL IV NR.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you