Page 1

GRATUIT

ANUL IV NR. 191

12 - 18 FEBRUARIE 2010 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


12 - 18 februarie 2010

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Corina S[ftescu Diana Petru\ Gianina Corondan Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 16

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

Un actor ce trebuie citit de Robert ±erban

De c`teva zile \in `n m`ini un „ghem” de h`rtie §i merg pe firul lui cu g`ndul c[ la cap[t o s[ m[ aflu mai aproape de unul dintre centrii teatrului rom]nesc. Dar §i ai filmului. „Ghemul” se nume§te Victor Rebengiuc. Omul §i actorul, a ap[rut la „Humanitas”, iar autoare `i s`nt Simona Chi\an §i Mihaela Michailov. Pentru cine `l admir[ pe interpretul lui Moromete, cartea aceasta este un dar (paradoxal, c[ci lui Moromete Ilie nu-i prea pl[ceau c[r\ile). ~ntre coperte se afl[ un lung interviu cu „personajul principal”, opiniile a peste 80 de intelectuali despre V.R., cronici, fotografii de familie §i din spectacole,

liste cu rolurile `n care a fost distribuit de-a lungul unei jum[t[\i de secol de carier[. O carte cald[, cu c`teva zone fierbin\i (de exemplu, schimbul dur de „replici” `ntre actor §i Sergiu Nicolaescu ori Dinu S[raru). Un text important `n aceast[ poveste este cel semnat de Lucian Pintilie. ±i nu pentru c[ e vorba despre unul dintre regizorii de v`rf, ci fiindc[ el scrie polemic §i `n r[sp[r. Iat[ cum `ncepe: „Dup[ un flirt nesemnificativ `n prima tinere\e, rela\ iile dintre mine §i Victor au fost dintre cele mai rele care se pot imagina. ±i nu a§a, un sezon, dou[, ci destul de extinse `n timp, c`\iva buni ani r[i. Ar fi mare p[cat s[-i uit[m. Ace§ti ani

loca\ii 14 18 20 22 24

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

26 27 28 32 34 35 36 40 44 46

foto R[zvan Voiculescu

S UMAR

r[i probeaz[, `nc[ §i `nc[ o dat[, c[ o iubire mare §i o prietenie definitiv[ trebuie construite”. ~n evocarea lui Pintilie e at`ta tensiune, `nc`t nu e greu de imaginat c`t[ trebuie s[ fie pe scen[ (ori pe platoul de filmare) `ntre un regizor uria§ §i un actor uria§ atunci c`nd preg[tesc un spectacol §i c`nd se confrunt[ `n na§terea lui. Nu lipse§te nici secven\a c`nd viitorul maestru Rebengiuc, dup[ c`teva repeti\ii la „Pro§tii sub clar de lun[”, `n montarea viitorului maestru Pintilie, `n 1962 (am`ndoi aveau 29 de ani), a azv`rlit textul §i a zis: „Eu nu joc, dom’le, `n t`mpenia asta”. Citi\i-l pe Rebe, e mare! robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Mihaela Purec Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Cris & Jay SRL Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Am venit p`n[ aici ca s[ v[d ce-i cu tine. |i-am urcat pe g`t `nfig`ndu-m[ cu unghiile, l[s`ndu-\i umerii dezgoli\i de prezen\a mea. C`nd \i-am ajuns pe buze, am dormit seri `ntregi ca un prunc. De aici, de aproape, pari neasfaltat. Pori micu\i ยงi firicele de p[r excitate `mi `ngreuneaz[ mersul. C`nd te str[bat, m[ simt ca ยงi cum aยง merge printr-un lan de gr`u, ca ยงi cum m-aยง l[sa purtat[ de curen\ii unui ocean, ca ยงi cum m-aยง tol[ni pe paturi de carne, piele ยงi minciuni aยงezate straturi, straturi. Acum m[ t`r[sc tot mai sus, sper`nd s[-\i `nt`lnesc privirea purt[toare de raze. M[ prind cu m`inile murdare de genele tale. Pleoapa `\i tresare, iar un punct alb, uยงor inflamat, apare `n golul l[sat de r[dacina unei gene. M[ aยงez pe spate ยงi-\i m`ng`i geana. De 13 ori de mi-aยง pune pe ea m`inile una deasupra celeilalte ยงi tot nu s-ar termina. Deodat[, `n col\ul ochiului se `ntregeยงte o sfer[ ud[, incolor[ ยงi s[rat[. Ma reped `nspre ea, o sorb pe toat[. M[ m`njesc pe nas, pe frunte, pe g`t. Cu

4 z www.24fun.ro

Descoperindu-te Mihai Dobrovolschi De la Silvia. 20. Vie. degetele lungi ยงi sub\iri asemenea unor paie cotrob[i prin evantaiul genelor tale. ~ncerc s[-\i `ntredeschid pleoapele, dar tu le str`ngi ca pe o menghin[. ~ncep s[ urlu, m[ zbat, str`ng for\a cu mintea, ยงi `\i crap pleoapele de la mijloc. O gelatin[ `nt[rit[ pictat[-n negru ยงi maro se iveยงte. ~\i trec rapid m`na prin fa\a pupilei. St`nga-dreapta. Dreaptast`nga. -Hai, d[-mi un milimetru,

priveยงte-m[! Pentru c`teva secunde, m-am g`ndit s[ m[ mut `n pupila ta. ยฑi s[ stau acolo chircit[, ca un embrion format anapoda `ntr-o mam[ surogat. ~\i s[rut cristalinul. Ai zeci de urme de buze pe ochi. ยฑi multe amprente de m`ini dornice ยงi iert[toare. Tu, teren obscur, vorbeยงti limba deยงert[ciunii!

www.dob.ro


cine, unde, c`nd Nu mi-a venit s[ cred ceea ce am auzit: canonizarea poetului Mihai Eminescu. P[i, domnilor, frumuse\ea unui scriitor este umanitatea lui, faptul c[ bea la Borta Rece, c[ iube§te aprig §i c`t se poate de carnal, c[ fumeaz[ §i c[ tr[ie§te liber. S[rac: da! E mai bine s[ decret[m scriitorul genial f[r[ de argin\i §i f[c[tor de minuni literare. A§a da! Dar cu certitudine nu sf`nt, pentru numele lui Dumnezeu! P`n[ unde poate merge prostia, prostul gust §i provincialismul. Artistul este om f[r[ grani\e etice impuse esteticii, fie ea (etica) §i cre§tin[. Dac[ marele scriitor crede `n Dumnezeu, credin\a lui e altfel dec`t aceea a enoria§ului, a monahului sau a cuviosului p[rinte paroh. Este altfel pentru c[ un scriitor autentic este viu artistic. Adic[ diferit. El se poate identifica `n mod sigur cu ritualul liturgic, dar `n felul lui p[g`n. Adic[ diferit. Scriitorul

6 z www.24fun.ro

Canonizarea Eminovici Daniel Vighi

Prostul gust la el acas[! adev[rat nu are certitudini, de§i le dore§te, se culc[ `nsetat dup[ ele §i se scoal[ tot a§a. Numai c[ nu-i cere\i s[ fie sf`nt, c`nd `l b`ntuie mai ales diavolul. Asist[m la o ofensiv[ propagandist[ cultural[ plin[ de provincialism, de prostii solemne §i de socluri de pe care se rostesc retorici didactice. Ideea canoniz[rii „Luceaf[rului poeziei rom]ne” este urmarea lor direct[. A pleiadei de in§i care `l consider[ amenin\at de dou[ decenii, cam de pe vremea `n

care criticul Ion Negoi\escu, altfel marele s[u hermeneut, a declarat c[ prin articolele sale politice se i\e§te fascismul. ±i ce dac[ ! Oricum canonizarea nu rezolv[ problema!

www.danielvighi.ro


blog de h]rtie Cum ar fi dac[ ar fi? Corina S[ftescu

Click, undo si smiley face

8 z www.24fun.ro

De fiecare dat[ c`nd m[ `ncearc[ c`te un regret, m[ g`ndesc cum ar fi dac[ ar fi s[ putem face `n mod real ce putem face atunci c`nd s`ntem `n fa\a computerului nostru. Atunci c`nd avem control total asupra mouse-ului §i tastaturii cu care construim §i desfacem lumi f[r[ s[ d[m socoteal[ nim[nui. De exemplu, cred c[ ar fi absolut minunat s[ fim st[p`nii absolu\i ai spa\iului §i timpului a§a cum ne sim\im atunci c`nd scriem ceva `n Microsoft Word. Nu-i a§a c[ ar fi util? Cum ar fi dac[ am putea s[ ap[s[m un undo hot[r`t §i s[ revenim la vremea de acum dou[ zile, c`nd prim[vara d[dea primele semne c[ e pe aproape? Sau s[ ne putem retrage toate cuvintele spuse `n seara aia din impuls, s[ facem s[ dispar[ toate g`ndurile negre §i visul de azi-noapte §i s[ mergem mai departe ca §i cum nimic din toate astea nu ar fi avut loc. Nu v-a\i g`ndit niciodat[ c`t de bine ar fi s[ putem “formata” oamenii §i s[ `i color[m atunci c`nd s`nt gri, s[ le tr`ntim c`te un smiley face pe figur[ §i s[ `i facem s[ ne scrie cu fontul Comics Sans Ms atunci c`nd se `nc[p[\`neaz[ s[ ne scrie cu Times New Roman? Sau ce bine ar fi s[ putem modifica m[rimea caracterelor unor oameni m[run\i, atunci c`nd se dovedesc a fi meschini §i egoi§ti? S[ putem da zoom in ca s[ reu§im s[ “citim” unele persoane §i zoom out ori de c`te ori s`ntem privi\i §i sim\im c[ ni se vede p`n[ §i cea mai ascuns[ tres[rire din suflet. Zice\i voi, nu ar fi bine s[ putem fi un fel de Bill Gates al propriului nostru sistem de operare?


happy trend De lene intelectual[ Diana Petru\

F[r[ chef

Ce-ar fi dac[ §i-ar vedea fiecare de treaba lui? P`n[ acum c`teva minute `mi c[utam substan\a muzeal[ uit`ndu-m[ pe geam, poate m[ nimere§te un fulg §i `mi declan§eaz[ avalan§[ de reflexii. Dar ce bine c[ e Facebook! E bine c`nd nu ai idei, e bine c`nd mai vrei s[ fii la curent cu ce se mai poart[ prin min\ile internautice. ±i uite a§a am dat peste povestea lui „ce-ar fi dac[...” Cred c[ unii, pur §i simplu nu concep via\a lor f[r[ analiza vie\ii altora, f[r[ s[-i macine dorin\a de a vedea cum e §i pe alte t[r`muri, cum `§i gospod[resc cei din jur interiorul, `§i arhiveaz[ trecutul, `§i gestioneaz[ prezentul §i `§i pl[nuiesc viitorul. S`nt persoane ner[bd[toare s[ tr[iasc[ vie\ile altora, mai degrab[ dec`t s[ o tr[iasc[ pe a lor. Dac[ unii nu ar fi interesa\i de al\ii, rectific, extrem de interesa\i de ce fac al\ii, poate nu ar mai fi competi\ie. Ne-am trezi guverna\i de egocentrism, de egoism, de goana dup[ reg[sirea sinelui. Dac[ §i-ar vedea fiecare de treaba lui, nu ar mai exista b`rfa – grija excesiv[ fa\[ de aproapele, nu am mai avea termenul de comparat, ne-am pierde `n c[utarea Absolutului, am ajunge tiranii propriei noastre existen\e. Dac[ povestea lor nu ne-ar interesa deloc, am fi indiferen\i, nicicum impresionabili sau entuziasma\i c[ putem ajuta, sf[tui, aduce un z`mbet, nivela un drum. P`n[ la urm[ nici nu §tim cum e mai bine, dar sigur putem descoperi cum ar fi mai plictisitor.

dianapetrut.wordpress.com

10 z www.24fun.ro


g-24-fun Computer ingrat! Gianina Corondan Cutia neagr[ (sau alb[, dup[ buget, coane F[nic[) `n care ne-am `nchis. Ce sublim §i ce idiot instrument, computerul. Te `nva\[, te plimb[, te dirijeaz[, te antreneaz[ §i `n acela§i timp te t`mpe§te, te fixeaz[ `ntr-un unic punct inactiv, te transform[ `ntr-o mas[ amorf[ nesemnificativ[ `n via\a real[. Ce s[ faci, s[-l iube§ti sau s[-l ur[§ti? Tocmai mi-a fost infectat computerul §i la aflarea ve§tii m-am sim\it neputincioas[, cu t`mplele puls`nd frenetic; a fost ca §i cum cineva drag \i-a f[cut un lucru josnic sau \i-a `ntors spatele inexplicabil. E§ti buim[cit. ±i de ce? Pentru c[ o cutie sub\ire de plastic te-a tr[dat. Se comport[ acum ca o copert[ `n vreme ce \ie `\i p[rea c[ `n[untru era o carte, da, era, dar ea era virtual[ §i ca atare a §i putut disp[rea. Cartea nu te-ar fi dezam[git. A§a, r[m`i umilit, neajutorat, `n r`sul celor care `\i fac `n ciud[ §i te anun\[ c[ toate fi§ierele tale s`nt deteriorate pa pa fraiere. Ieri la bufet, unor colegi le-a cazut ceaiul pe tastatura laptopului §i chiar dac[ to\i r`deau aparent deta§a\i eu §i ceilal\i §tiam

12 z www.24fun.ro

c[ vinovatul ar vrea s[-§i trag[ un glonte `n cap, c[ posesorul este `n clipa aceea undeva `ntr-un abis, `ncearc[ s[ `§i aminteasc[ cum `l cheam[, care a fost via\a lui de p`n[ atunci, cleiul din mintea lui nu `l l[sa s[ `§i r[spund[ §i totul e o reluare de secven\[, oh... mai bine repede, repede o c`rp[ s[ recuper[m c`t se mai poate. Figura sa e aproape desfigurat[ §i de ce? Ce ne face s[ punem toate speran\ele `n cutia pe care-o credem magic[? Ce. V[ spun eu ce. P[c[leala cu aspect de trans[, `n care c[l[torim vr[ji\i, cu `nf[\i§[ri normale, dar absen\i din lumea p[m`ntean[, care §tia odinioar[ at`t de bine c[ nimic nu se compar[ cu a alerga cu p[rul `n v`nt, cu a adulmeca o raz[ de soare, cu a pip[i p[m`ntul `n care ne `ntoarcem indiferent dac[ magnificul computer este on sau off.


infoteca Prin urbe În s{pt{mÂna dragostei Valentine’ s Day e aproape §i probabil c[ cei mai siropo§i dintre cititorii no§tri se vor `ntreba `ncotro s[ se `ndrepte `n ziua cu pricina. A§a c[ le vom da o m`n[ de ajutor at`t lor c`t §i celor care s`nt `n c[utarea cadoului perfect pentru persoana iubit[. Valentine’s Week, \ine din 8 februarie §i p`n[ de Sf`ntul Valentin. Iulius Mall transform[ cump[r[turile `n dragoste. Zilnic e§ti r[spl[tit, iar pe 14 februarie po\i c`§tiga un week-end pentru 2 persoane la Vene\ia. Tot aici vei avea parte de prima edi\ie a T`rgului Best Valentine’s Day (12-14 februarie) pentru a celebra aceast[ zi special[, prin produsele §i serviciile ce pot constitui un cadou perfect, ales din inim[. Cei care vor s[ g[seasc[ cadouri la pre\uri rezonabile §i `n acela§i timp speciale s`nt a§tepta\i s[ viziteze T`rgul Fel de Fel, la casa Tineretului, `n perioada 10-14 februarie. Variantele noastre de distrac\ie `n aceasta s[pt[m`na ar fi: De teatru §i de dans, vei

14 z www.24fun.ro

putea s[ vizionezi o pies[ actual[ de teatru - St[team `ntin§i pe pat, prezentat[ de Au[leu, dup[ care po\i s[ `\i consumi energia la Retro Party. E doi `n unu §i e doar 10 lei, vineri, 12 februarie la Restaurant Burgund. Concertul Urma, din Setup ne face din ce `n ce mai tare cu ochiul §i cred c[ e una dintre cele mai bune op\iuni pentru aceast[ s[pt[m`n[. Chiar de ziua Sf`ntului, `n Bunker `i pute\i asculta pe cei de la |apinarii, `ncepand cu ora 21.00. Cam asta putem s[ recomand[m `n spa\iul limitat din aceast[ pagin[, dar mai s`nt multe §i m[runte §i le po\i afla din acela§i 24-Fun. Sper[m c[ am fost de folos §i s[ ave\i un Sf`nt pe m[sura voastr[.


videodrom Omul care se holbeaz[ la capre Lucian Mircu Atacuri bezmetice

Americanii §tiau dinainte de atacurile energetice. Nu din Washington Post via Mihaeladragostea-mea. Nici de la domnul bioenergetician Aliodor. ±tiau `nc[ din 9 noiembrie 2009, c`nd au lansat The Man Who Stare At Goats. Se pare c[ armata american[ a dezvoltat `n secret, `nc[ din timpul R[zboiului Rece, un corp de lupt[ special. New Earth Army reunea mai mul\i telepa\i, a§a-zi§i lupt[tori Jedi, sub comanda unui veteran hippie. Practic, Jeff Bridges revine cu rolul vie\ii sale -Dude din The Big Lebowski- `ntr-o variant[ (§i) mai high. Dac[ Bridges e Obi-Wan Kennoby pe vodc[+prafuri, atunci George Clooney este un Skywalker junkist, care §i-a pierdut For\a din cauza invidiei colegului s[u paranormal, Kevin Spacey alias Darth Vader. Bun, dar cine mai e Ewan McGreggor `n toat[ ciorba asta `nc[lzit[ `n de§ertul irakian la Flac[ra Violet? Nici el nu cred c[ s-a prins, dar scenele `n care pomene§te de Jedi (omul a jucat `n Star Wars, deci a\i `n\eles gluma, nu?) s`nt singurele la care am r`s. E genul [la de film, `n care toate fazele mi§to le-ai v[zut deja `n trailer. Sau poate n-am fumat io destul. Nu pot nega burlescul personajelor sau abilit[\ile satirice ale regizorului (Grant Heslov) de a zugr[vi absurdul r[zboiului. ~n acest caz, prefer varianta The Hurt Locker (de§i m-au surprins multiplele sale nominaliz[ri la Oscar). Filmul so\iei lui James Cameron-Avatar are ambi\ii mari: se vrea un fel de Apocalypse Now al noii genera\ii. Chiar dac[ nu-i iese, m[car e sincer. Nu te vr[je§te pe la spate.

marele-ecran.blogspot.com

16 z www.24fun.ro


Timiยงoara/Arad, 12 - 18 februarie 2010

18 z www.24fun.ro

2012

CE-O FI CU SO|II MORGAN?

VACAN|{ ALL INCLUSIVE

Ne afl[m `n anul 2012. Jackson Curtis este un tat[ divor\at, a c[rui fost[ so\ie s-a mutat `mpreun[ cu cei 2 copii ai lor la noul ei iubit. Angajat ca ยงofer de limuzin[, dar aspir`nd la o carier[ de scriitor, acesta `ยงi ia copiii `ntr-un week-end pentru o mini-excursie la parcul Na\ ional Yellowstone. Aici cei 3 descoper[ c[ mai multe sec\iuni ale parcului s`nt `nchise de c[tre armat[ ยงi oameni de ยงtiin\[ ai guvernului. Dup[ ce `l `nt`lneยงte pe Charlie, un angajat la radio, care crede c[ toate aceste semne indic[ o catastrof[ major[ ce va duce la sf`rยงitul lumii, Jackson devine suspicios. P[m`ntul `ncepe s[ aib[ fisuri `ngrijor[toare `n zona Los Angeles-ului, iar catastrofele naturale progreseaz[ mai repede dec`t ar fi anticipat cineva. Jackson se `ntoarce `n L.A. pentru a o salva pe fosta so\ie ยงi pe iubitul acestuia, `nainte ca Los Angeles-ul s[ se scufunde `n Oceanul Pacific. ~n timp ce milioane de oameni mor peste tot `n lume din cauza cutremurelor ce p[reau s[ nu se mai opreasc[, Jackson se `ntoarce iar la parcul Yellowstone, unde `l c[uta ยงi `l g[ยงeste pe Charlie, tipul care i-a spus c[ sf`rยงitul e aproape pentru a afla mai multe r[spunsuri. Profe\ia care spunea c[ sf`rยงitul lumii va fi pe 21 decembrie 2012, data ce marcheaz[ sf`rยงitul calendarului mayas se dovedeยงte p`n[ la urm[ a fi adev[rat[, iar Jackson `ncearc[ tot posibilul s[-ยงi salveze familia ยงi s[ se asigure c[ umanitatea nu va fi complet ยงtears[ de pe fa\a p[m`ntului. 2012 S.U.A (2009) Regia: Roland Emmerich Cu: John Cusack SF/Ac\iune/Dram[/Thriller Durata: 157 minute Timiยง 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Comedia Ce-o fi cu so\ii Morgan? Ne prezint[ un cuplu de succes din Manhattan, Paul ยงi Meryl Morgan (Hugh Grant ยงi Sarah Jessica Parker), a c[ror via\[ aproape perfect[ nu are dec`t un singur cusur โ€“ mariajul lor e pe cale s[ se destrame. Dar tensiunea din via\a lor conjugal[ aproape c[ nici nu mai conteaz[ `n compara\ie cu ceea ce urmeaz[ s[ li se `nt`mple: ei s`nt martorii unei crime iar `n cur`nd vor deveni \inta unui ucigaยง pl[tit. Agen\ii federali vor s[-i protejeze pe aceยงti unici martori, aยงa c[-i transfer[ pe Morgani din New York `ntr-un mic or[ยงel din Wyoming, `n Mun\ii St`ncoยงi. Aici, rela\ia lor conjugal[ s-ar putea `ncheia definitivโ€ฆ dac[ ei nu vor reuยงi, `n noua lor via\[ din s[lb[ticie, s[ `ncetineasc[ declinul ยงi s[ reaprind[ sc`nteia dragostei. Gazdele ยงi totodat[ protectorii lor din Wyoming s`nt poli\istul federal Clay Wheeler, interpretat de Sam Elliott, ยงi so\ia sa, Emma, interpretat[ de Mary Steenburgen. Clay ยงi Emma `i `nva\[ pe Paul ยงi Meryl cum s[ supravie\uiasc[ `ntr-un oraยง mic, priva\i de via\a lor profesional[, de asisten\ii lor ยงi, de-a lungul acestei experien\e, cum s[-ยงi refac[ mariajul. Marc Lawrence nu este str[in de scenariile ยงi regia comediilor romantice, realiz`nd filme ca Music and Lyrics sau Two Weeks Notice. Chiar `n timpul turn[rii acestor filme i-a venit ideea pe care urma s-o dezvolte `n Ce-o fi cu so\ii Morgan?, o poveste care dep[ยงeยงte grani\ele genului, ocup`ndu-se de o nou[ etap[ `n via\a de cuplu: c[s[toria. DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS? S.U.A (2010) Regia: Mark Lawrence Cu: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker Comedie/Romantic/Dragoste Durat[: 105 minute DACIA 14:00; 17:00; 20:00

โ€œVacan\[ All Inclusiveโ€ este o comedie care trateaz[ problemele `n c[snicie pe care orice cuplu le are sau le poate avea la un anumit moment. De aceast[ dat[, modul de tratare al respectivelor probleme este inteligent, plin de umor ยงi neconven\ional. Dup[ `ncerc[ri consecutive de a concepe un copil, cuplul Cynthia ยงi Jason au ajuns `n punctul `n care se `nvinov[\esc unul pe altul. Din acest punct, cei doi decid s[ divor\eze. ~nainte `ns[ de divor\, decid s[ `ยงi acorde o ultim[ ยงans[: o vacan\[ pentru cupluri undeva `ntr-un loc ferit de lume ยงi unde au acces la terapie de cuplu. Celebrul loc se numeยงte Eden Resort ยงi este, din nefericire, o loca\ie destul de scump[. Cuplul g[seยงte `ns[ o rezolvare pentru problema banilor, lu`nd o variant[ la pachet. Aceast[ variant[ `nseamn[ s[ aduc[ cu ei `nc[ trei cupluri de prieteni: Dave ยงi Ronnie, Joey ยงi Lucy ยงi recent-divor\atul Shane ยงi prietena acestuia, Trudy. Terapeutul celor patru cupluri `n aceast[ c[l[torie-terapie este Stanley, un psihoterapeut despotic ยงi neconven\ional, care `i anun\ [ pe cei opt c[ fie se implic[ `n ยงedin\ele de terapie full-time, fie s`nt obliga\i s[ plece acas[. ~nc[ de la primele ยงedin\e, cuplurile realizeaz[ c[ aceast[ terapie chiar ajut[, sco\`nd la suprafa\[ probleme reale pe care acestea le aveau. ยฑedin\ele de terapie includ `ns[ `not cu rechinii, yoga cu un instructor super-hot ยงi alte metode cu adev[rat neconven\ ionale. Dar ce nu fac oamenii pentru dragoste ยงi ce nu este bine atunci c`nd se termin[ cu adev[rat bine? COUPLES RETREAT S.U.A (2009) Regia: Peter Billingsley Cu: Kristen Bell, Vince Vaughn Comedie Durata: 105 minute ARTA 15:00; 17:30; 20:00


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie: Muntele Expune: Pricop Adrian (05 februarie-06 martie) GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii, nr. 5-7 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256407058 kultur@kulturzentrum-temeswar.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro Expozi\ie de fotografie Expozi\ie: Noi, Himalaya! Expune: Cristian Tzecu Invita\i: Minerva Vincze, C[t[lin Neac§u (11 februarie-04 martie) CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r (Cartier: CIRC.I, CIRCUMV.II-IV, P 700), nr. 10-12 Tel. 0256499222 Expozi\ie de pictur[ Expune: Polga Elena (01-28 februarie) CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai (denumire veche: 9 mai, Cartier: Cetate), nr. 3 Tel. 0256433094 CASA ARTELOR Str. Augustin Pacha, nr. 8 CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu, nr. 28 Tel. 0722503028 0256246599 Program de vizitare- prin anun\ telefonic Expozi\ie de fotografie Lansarea catalogului „La cuptoare” Participan\i: gruparea Prolog GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie de fotografie Expune: Stelian Acea (15 februarie-19 martie)

20 z www.24fun.ro

Art[ vizual[ contemporan[ Expozi\ie: Arheologia cotidianului Expune: Lihor Laza Vasile (11 ianuarie-12 februarie) FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256592651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei nr. 6 Tel: 0256492452 L: 12.00-20.00 Ma-V: 10.00-20.00 S: 11.00-15.00 Expozitie a arti§tilor admi§i `n UAPR Expozi\ia va cuprinde lucr[ri diverse: pictur[, grafic[, sculptur[, art[ decorativ[ (11 -25 februarie) Expozi\ie de sculptur[ Expune: Remus Irimescu (28 ianuarie-11 februarie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia, nr. 2 Tel. 0256437973 SALA IULIA B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 6 LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie: Mona & Ina in Wonderland Expozi\ie de grafic[ Expune: Mona Babescu & Ina Breze§tean (12 ianuarie-15 februarie) Iulius Mall (Str. Demetriade, nr. 1) Expozi\ie de fotografie Expozi\ie: O fotografie, un scop, un z`mbet Expozi\ie cu v`nzare, str`ngere de fonduri pentru copiii bolnavi de leucemie de la spitalul Louis |urcanu Vis-a-vis de C[rture§ti (05-26 februarie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON Expozi\ie: Ornamentica Forme §i motive decorative `n ceramica european[, secolele XVII-XX. Colec\ia Muzeului de Art[ Timi§oara. (22 decembrie-28 februarie) Expozi\ie de arme albe


Expozi\ie: pe via\[ §i pe moarte Armele fac parte din colec\ia Muzeului §i aproape fiecare dintre ele are o poveste. Vor fi prezentate piese unice, cum ar fi sabia principelui transilv[nean Gheorghe Racoczy sau un palo§ de c[l[u, folosit `n execu\ii, `n secolul al XVII-lea. Vizitatorii vor putea vedea §i s[bii orientale cum ar fi katana sau tant, arme africane §i multe altele. (29 ianuarie-21 februarie) MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) P-\a Huniade, nr.1. Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ Colec\ii rare din sec. al XVIII- lea, titluri celebre de pe teritoriul Rom]niei §i din presa diasporei. Muzeul este deschis cu sprijinul Funda\iei culturale rom]no german[ Petre Stoica §i Prim[ria ora§ului Jimbolia

MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1, Tel: 0256225588 Ma-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare).

VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel.: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 – 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie

ARAD

OLTEANU ART Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 23. Tel: 0256242480 Expozi\ie: Schimb[ri Karm & Jones Expune: Neculai Alexandru, Roua Flaviu Vernisaj: 12 februarie, ora 18.00 (12-25 februarie)

COMPLEXUL MUZEAL ARAD P-\a Enescu 1. Tel: 0257-281847 www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE - Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[, epoca migra\iilor, ev mediu timpuriu; EV MEDIU-Arme, unelte,

podoabe, documente Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului: teatrumuzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogie-palentologie, flora §i fauna jude\ului Arad

PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8, Tel: 0724300859 PRIM{RIA TIMI±OARA Bd. C.D. Loga, nr.1 (holul mare al prim[riei) Tel. 0256408300 GALERIA TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256499908 Fax: 0256201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari REVIZORUL de N. V. Gogol un spectacol de Petru Vutc[r[u Descriere: Comedia lui Gogol, Revizorul, are ca punct de plecare o banal[ `ncurc[tur[. Primarul §i toat[ administra\ia unui t`rgu§or rusesc s`nt `n mare fierbere: a§teapt[ sosirea unui revizor, un inspector trimis „de la stat”. Sala 2 a TNTm (vineri, 12 februarie, ora 19.00) AEROPORT de ±tefan Caraman

22 z www.24fun.ro

un spectacol de Ion-Ardeal Ieremia cu: Romeo Ioan §i Alina Reus Sala Studio 5 a TNTm (duminic[, 14 februarie, ora 19.00) ALB{ CA Z{PADA PREMIER{ un concept de Mirela Puia Sala Mare (s`mb[t[, 13 februarie, ora 19.00) (luni, 15 februarie, ora 11.00) BOALA FAMILIEI M de Fausto Paravidino un spectacol de Radu Afrim cu: Ion Rizea, Claudia Ieremia, Eugen Jebeleanu, Colin Buzoianu, Victor Manovici, M[lina Manovici Sala 2 a TNTm (miercuri, 17 februarie, ora 19.00) IMAGINE SHOW Holul cu coloane (joi, 18 februarie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00,

precum §i cu o or[ `nainte de spectacol.

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256434814 Fax.: 0256494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Agen\ia de bilete: 0256201286 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro AIDA Oper[ `n patru acte. Muzica: Giuseppe Verdi Libretul: Antonio Ghislanzoni Conducerea muzical[: David Crescenzi Regia artistic[: Ognian Draganoff Decoruri: Boris Stoynov Costume: Tzvetanka Petkova Stoynova Maestru de cor: Laura Mare Coregrafia: Konstantin Kostiukov Concert mae§tri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu Distribu\ia: Regele- Octavian Vlaicu Amneris- Liliana Neciu Aida-Carmen Gurban Radames-Patrizio Ha Ramfis-Alexandru Moisiuc Amonasro-Dan Pataca Mesagerul-Marius Zaharia Marea preoteas[- Nicoleta Colceiar (duminic[, 14 februarie, ora 18.00) RIGOLETTO

Oper[ `n trei acte (patru tablouri). Muzica: Giuseppe Verdi Libretul: Francesco Maria Piave Conducerea muzical[: David Crescenzi Regia artistic[: Marina Emandi Tiron Scenografia arh.: C[t[lin I. Arbore Maestru de cor: Laura Mare Concert mae§tri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu Mi§care scenic[: C-tin C]dea Distribu\ia: Ducele de Mantua-Cristian B[l[§escu Rigoletto- Camil Mara Gilda-Nicoleta Colceiar Sparafucile-Octavian Vlaicu Maddalena Ramona-Zaharia Giovanna-±tefania ±tefan (debut) Monterone-Iulian Ioan Iosip (debut) Marullo-Cristian Rudic Borsa-Adrian Boba Contele Ceprano-Mihai Prelipcian Contesa Ceprano-Crina Vezentan U§ierul-Natanael Uif[lean (debut) Pajul-Diana Chiril[ (miercuri, 17 februarie, ora 19.00)

FILARMONICA “BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256492521, 0256495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. CONCERT SIMFONIC Dirijor: Radu Popa Solist[: Alexandra Gu\u Program: G. Rossini: Uvertura la opera „B[rbierul din Sevilla” A. Vivaldi: Concertul `n si minor pentru violoncel §i orchestr[ P. I. Ceaikovski: Andante cantabile W. A. Mozart: Simfonia nr. 41 `n do major, KV 551, „Jupiter” Sala Capitol (s`mb[t[, 13 februarie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI MERLIN B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com


AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724592379, 0745777035 PARICIDUL one puppet show p[pu§ar: Maria Gornic comper: Ovidiu Mih[i\[ text: Ion Sava lumini §i sunet: Marian P`rvulescu pre\: 10 ron, rezerv[ri bilete la telefon: 0751 892 340 locuri limitate (joi, 18 februarie, ora 19.30)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9 URSUL comedie de A.P. Cehov Sala 202 (vineri, 12 februarie, ora 20.00)

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu aszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro z

23


Vineri 12 februarie CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA REVIZORUL Sala 2 a TnTm Ora: 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS URSUL Sala 202 Ora: 20.00

FILME 2012 Timi§ 10:00; 13:00; 16:00; 19:00 AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE Cinemateca Filme de Art[, anima\ii, spectacole de teatru §i documentare Ora: 19:00

CHEFURI BURGUND De teatru §i de dans St[team `ntin§i pe pat (Au[leu teatru de garaj §i curte) After Party-Retro Intrare: 10 lei Ora: 20.00 700 COFFEE AND LOUNGE Party Cu: Newgotti (Anonim Tm), K-lu (Fiction Groove), Leizaboy (Anonim Tm) Intrare: 10 lei, ora: 22.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00 D’ARC CLUB Firday,Bloody Friday music by Georgia D’ARC CAFE Party Music by Melloman HAPPY CLUB Romanian Party MANUFACTURA Party Valentines tribute Alpha Bite and Yoyo Intrare: 10 lei Ora: 22.00 NO NAME Hey After The Ride Guest Masomenos (Paris-France) Ora: 02.00 PORTO ARTE Concert Amber Ora: 21.00

24 z www.24fun.ro

SCOTTISH PUB Funk Night Cu Dj Vali Florea SETUP Concert Urma Opening act Dj AC Ora: 21.00

S~MB{T{ 13 februarie CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA ALB{ CA Z{PADA PREMIER{, Sala Mare Ora: 19.00 FILARMONICA „BANATUL” CONCERT SIMFONIC Sala Capitol Ora: 19.00

FILME 2012 Timi§ 10:00; 13:00; 16:00; 19:00

CHEFURI 700 COFFEE AND LOUNGE Party Hip Hop, RnB, Raggae Hosted by Tha-Vi, Flow and Limun CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00 D’ARC CLUB Saturday Night Fever music by DJ AX-L D’ARC CAFE Party music by Kuky HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Saturday Party Ora: 22.00 MANUFACTURA Concert Toxic Ora: 21.00 NO NAME Hey After The Ride Cu: Ovijay §i Dan Maxim Intrare liber[ Ora: 03.00 PORTO ARTE Concert folk C[lin B`rcean, Ora: 21.00 Sala de jos Retro Party, Intrare liber[, Ora: 22.00


SCOTTISH PUB Retro Night Cu Dj Vali Florea §i Dj Kuky SETUP Party Private Sessions 05 Dj Livio & Roby Elles, Angel §i Nazo WHY-NOT All hits party YOUTOPIA CLUB Party Live Show Valentine’ Day Special Guest: Connect-R

DUMINIC{ 14 februarie CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA AEROPORT Sala 5 a TnTm OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA AIDA Intrare: 25 lei Ora: 18.00

FILME 2012 Timi§ 10:00; 13:00; 16:00; 19:00

CHEFURI D’ARC CAFE My Bloody Valentine GREEN PUB Concert-Examen sus\inut de studen\ii Facult[\ii de Jazz-Richard Oschanitzky Intrare: 10 lei Ora: 20.30 HEAVEN STUDIO Valentine’s Day Party Special Guest Dj Project §i Taboo Boys and Girls

lunI 15 februarie CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA ALB{ CA Z{PADA PREMIER{ Sala Mare Ora: 11.00

FILME 2012 Timi§ 10:00; 13:00; 16:00; 19:00

CHEFURI POVESTEA VORBII Prezint[ Sear[ de lectur[. Intrarea liber[ Ora: 20.00 HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

MAR|I 16 februarie CLASIC OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA RIGOLETTO Intrare: 25 lei, Ora: 19.00

FILME 2012 Timi§ 10:00; 13:00; 16:00; 19:00

CHEFURI D’ARC CAFE Wine Experience HAPPY CLUB Retro Night Cu: Dj. Jo, ora: 22.00 NO NAME Stand-up in the city Teo, Vio §i Costel (fosta trup[ DeKO) Ora: 19.30 VAN GRAPH K FE Radio anonimTM Echipa anonimTM §i invita\ii s[i Ora: 18.00- 21.00

MIERCURI 17 februarie CLASIC

CHEFURI HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman NO NAME Petrecerea Studen\ilor Ora: 22.00 POVESTEA VORBII Prezint[ Sear[ de jazz Intrarea liber[. Ora: 21.00

JOI 18 februarie CLASIC TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA IMAGINE SHOW Holul cu coloane Ora: 19.00

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” TIMI±OARA BOALA FAMILIEI M Sala 2 a TnTm, Ora: 19.00

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| loc lejer PARICIDUL ONE PUPPET SHOW Intrare: 10 lei, Ora: 19.30

FILME

FILME

2012 Timi§ 10:00; 13:00; 16:00; 19:00

2012 Timi§ 10:00; 13:00; 16:00; 19:00

Filmul care doare Lag[rele din Balta Br[ilei (35 de minute) Colectivizarea din Vrancea (45 de minute) Str. Goethe, nr. 2 Ora: 18.00

CHEFURI D’ARC club We Love Thursdays music by Georgia D’ARC CAFE Party music by Alex HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Student Glamorous Night Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE BABALONIA TROPICAL SOUNDCLASH Dubase, Leizaboy Injektah, K-lu Ora: 21.00 YOUTOPIA CLUB Party Student Night Dj Emil Lassaria

www.24fun.ro z

25


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro

Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[

Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 Cursuri de limba englez[ general[ pentru adul\i, copii, tineri §i firme. Toate nivelurile! Let’s Talk - English Conversation classes. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini. office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@ declar.ro www.declar.ro

26 z www.24fun.ro

Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive. INSTITUTUL MULTIMEDIA ROM}NO-ELVE|IAN Timi§oara, Bulevardul Republicii, nr.9, et.3, cam.305 (Cl[direa Corp R a Politehnicii) Tel. 0730 002 293 E-mail: office_tm@iim.ro www.iim.ro Cursuri de WebDesigner / Web Programator, Cursuri IT (Operare PC, Corel Draw, Photoshop / Flash, AutoCAD, Re\ele), limbi str[ine (Englez[, Francez[, German[, Italian[, Spaniol[) §i business (Contabilitate informatizat[, Manager proiect, Manager resurse umane) certificate de Universitatea Haute-Ecole ARC din Elve\ia, Ministerul Muncii §i Ministerul Educa\ iei, Institutul Multimedia OPORTUNITATE de acces la STUDII ~N ELVE|IA. EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480, 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.


TIMI±OARA

E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[

THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6 tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. I. Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[ CRYSTAL COSMETICS Str. 1 Decembrie 90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale),

28 z www.24fun.ro

reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale.

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44 tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky,

Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586 FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!


MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 KOSMETIKOS str. E.Ungureanu 14 (zona P-\a Unirii - Parc Botanic) tel: 0722841888, 0770544279, 0356001022 Cabinet de relaxare, cosmetic[ naturist[ §i clasic[, masaj terapeutic, exerci\ii fizice §i energetice de relaxare QIGONG §i TAIJI, medita\ie, consultan\[ pentru stabilirea unui program personalizat. MONICA Str. Barbu Iscovescu 2

Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole).Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906 SALON SELENA Str. Oituz 7 Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

www.24fun.ro z

29


CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426

30 z www.24fun.ro

Policlinic[ §i optic[ medical[. YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7


(Micalaca) Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

Cabinet chirurgie estetic[

GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness

NEW LOOK Str. Decebal tel. 0257282 019

GUINOT CENTER Str. Caius Iacob tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. Tot aici va fi dat `n folosin\[ `n cur`nd cel mai modern §trand din estul Ungariei. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 tel. 0257210067

MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic, Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47 Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA

32 z www.24fun.ro

Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac L’Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

34 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA

fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012 Servicii de curierat rapid intern §i extern

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro drive it!

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card! GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri din ora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669 Fax: 0257216629

www.24fun.ro z

35


TIMI±OARA HOTEL ANGELLIS Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 21A (fosta Ialomi\a) Tel. 0256207 206 Mobil: 0752 202 262 e-mail: office@hotelAngellis.ro www.hotelAngellis.ro BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3

36 z www.24fun.ro

Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis

CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990 Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri)

PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19 Tel. 0256245993

DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837


Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7 Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala

multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru

www.24fun.ro z

37


ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mureยง Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) ยงi 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor tel. 0257287777

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36

38 z www.24fun.ro

fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timiยงorii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 tel. 0256202405

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655 Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord) Tel. 0256293276

RESTAURANT COLOSSEUM TIMI±OARA Complex Totalco Tel. 0742274120, 0766478026 Restaurant pentru nun\i §i evenimente www.colosseumtimisoara.ro DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14 tel. 0256490298

40 z www.24fun.ro

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu tel. 0256435201

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

SABRES Str. Craiova 1 tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro


PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033 PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

LA ROSA Str. Cugir, nr. 18 Tel/fax: 0356466011 Mobil: 0729381077 Bar & restaurant La Rosa organizeaz[ evenimente la pre\ uri promo\ionale. EVENIMENTE DE NEUITAT! E-mail: larosarist@yahoo.com PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

Orar: luni-duminic[: 12.00-24.00 (buc[t[rie 23.00) Organiz[m petreceri, nun\i, botezuri, mese festive www.rosesofkomodo.ro PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu . Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro WASABI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ROSES OF KOMODO bar restaurant Str. Gh. Laz[r 5 tel. 0722550297 Buc[t[rie rom]neasc[ §i interna\ional[, pizza, sushi, sashimi, teriaki, paste, salate Special of the day Meniu zilei: luni-vineri 12.00-17.00 Meniu vegetarian: felul 1, felul 2, salat[, desert - 15 lei Nou, design deosebit, pre\uri rezonabile

42 z www.24fun.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 (alte post) RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel.: 0257206419


PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12 tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00

KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 tel 0257251655 NIL KEBAB Fast Food- Str. Siriei (Micalaca vis a vis de autoservice) Meniul zilei, catering, organizare de evenimente Tel. 0257261212 Orar 09.00-18.00 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328

PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TAVERNA DA VINCI B-dul Revolu\iei, nr. 78 Restaurant pizzerie Orar zilnic: 07.00-23.00 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com

www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745 D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an)

44 z www.24fun.ro

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro


The IRISH PUBlic House Timi§oara Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11, tel. 0729 681803

PAPA JOE P-\a Arenei CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01

TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless.

VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11 tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33 The IRISH PUBlic House Arad Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

www.24fun.ro z

45


tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 Grado Cafe Str George Cosbuc nr 1 Tel 0720 914 390

TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1

46 z www.24fun.ro

JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP! MANUFACTURA Handmade Cafe Str. T. Vladimirescu, nr. 9 Handmade, party, muzica live La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO!

OLLI CAFE Str. Daliei 14 tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie. OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.3001.00. Internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 Regim de club CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


24Fun Tm-Ar, nr. 190, 12-18 februarie  
24Fun Tm-Ar, nr. 190, 12-18 februarie  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati loca...

Advertisement