Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL V NR. 242

GRATUIT

32 DE PAGINI

18 FEBRUARIE - 24 FEBRUARIE 2011


S UMAR

18 februarie - 24 februarie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 9 10 11

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 12 14 16 17

cursuri 20 frumuse\e, s[n[tate 21 shopping 23 minifun 24 auto 25 turism 26 restaurante 28 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

Nuditatea §i literatura de Robert ±erban Privit[ din fug[, nuditatea vinde cel mai bine. Bine`n\eles, dac[ e pus[ la lucru, dac[ e `n ac\iune, dac[ se manifest[. Nu e r[gaz pentru contemplare `n vremurile când – o §tim de la fizicieni §i o sim\im noi `n§ine – timpul trece mai repede, chiar dac[ limbile ceasurilor se mi§c[ la fel ca `n urm[ cu 20, 40 sau 80 de ani. Dar dac[, totu§i, ne oprim ni\el, o s[ constat[m c[ nuditatea literar[ nu „vinde” cum te-ai a§tepta. Trebuie s[ fie ceva ie§it din comun ca un cititor care are astfel de curiozit[\i s[ nu dea banii pe o revist[ cu, pardon, \`\e, ci pe un roman unde nurii cresc dintre/ printre cuvinte. „Infernala comedie”,

volumul de versuri porno-lirice al lui Emil Brumaru, a fost/este a§a ceva: ie§it din comun. C`nd l-am citit `n manuscris – venisem de vreo dou[ luni la editura „Brumar” –, am fost convins c[ o s[ dau lovitura §i m[ miram cum de nu publicaser[, `nc[, minunea. Adev[rat, cartea a avut priz[ §i la pres[, §i la critic[, §i la cititori. Dar nu a rupt u§ile libr[riilor, cum ar fi fost… logic. Am mai `ncercat, ca editor la „Brumar”, cu dou[ romane cu bulin[ ro§ie (da, am pus pe coperta celor dou[ c[r\i avertismentul c[ e vorba despre literatur[ interzis[ minorilor) reac\ia (era s[ scriu… erec\ia) pie\ei. Slab[, sl[bu\[… Fie cititorul e

snob §i nu crede c[ `n paginile unor romane `n care erotismul §i chiar sexul sunt „personaje” principale exist[ literatur[ de calitate, fie `§i satisface curiozit[\ile mult mai facil, accesând siteuri §i reviste de profil, unde nu trebuie s[ cite§ti, ci doare s[ prive§ti. Mai ieftin §i nu te doar capul. Prin urmare, nuditatea e un argument care intr[ `n calcule (inclusiv `n cele financiare) c`nd apar\ine unei vedete, unui personaj cunoscut, vizibil, care are deja o mediatizare. Dac[ e una oarecare, chiar dac[ splendid scris[, nu sare din rafturi `n bra\ele cititorilor. Sau cititoarelor. robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: Monica Secea Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Haide-n s`c Mihai Dobrovolschi Ghid utilizare femeie

Au f[cut a§a: au luat ni§te studente §i le-au spus c[ fac un studiu despre oportunitatea introducerii unui serviciu matrimonial pe Facebook. Le min\eau. Le-au `mp[r\it `n trei grupe. Celor din prima, le-au ar[tat ni§te b[rba\i despre care le-au spus c[ sunt interesa\i de ele. Celor din a doua, le-au aratat fotografiile unor tipi care nu ar fi interesa\i deloc de ele. Dup[ finalul studiului, concluzia era clar[: femeile plac mai mult b[rba\ii care sunt interesa\i de ele. Dar, dar, dar. Mai e §i grupa a treia. Acestora li s-au ar[tat c`teva profiluri masculine de Facebook, spun`ndu-li-se c[ respectivii b[rba\i ori le plac, ori nu le plac. Surpriza. Doamnele au fost foarte interesate de ace§ti masculi cu emo\ii incerte. Tanaaaam. Explica\ia intuitiv[, cum sunt majoritatea explica\iilor despre g`nd, ar fi c[, evalu`nd `n minte o situa\ie f[r[ r[spuns la nesf`r§it, anume dac[ un b[rbat o iube§te, femeia pur §i simplu §i-l planteaz[ pe respectivul `n cap. Eu zic a§a: `n prima zi spune\i-i direct c[ o iubi\i, eventual fi\i emo\ionant. ~n a doua zi suna\i-o §i spune\i-i a§a, pe ton gr[bit: “A, scuze, nu vroiam s[ vorbesc cu tine! Hai c[ trebuie s[ sun pe cineva, te sun, bine? Pup, pa!”. Dar cuv`nt cu cuv`nt. ~n a treia zi `i trimite\i flori la serviciu, c`nd v[ sun[ s[ v[ mul\umeasc[, `i spune\i c[ a\i rezervat o mas[ pentru cin[, iar la cina `i da\i un plic cu dou[ bilete de avion la Vene\ ia. Seara, c`nd face\i dragoste, pl`nge\i. O s[ cread[ c[ a reu§it `n trei zile ce altele nu pot `ntr-o via\ [: s[ educe un barbat. Dar `n a patra zi, diminea\[, c`nd se uita duios la tine §i te-ntreab[ cum a fost asear[, spune-i a§a: “Ce s[ fie aseara?”, pauz[ trei secunde, “Aaaa... Ok”. N-o suna\i trei zile, acum. Succes! www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


cine, unde, c`nd Trompetistul din New Orleans Daniel Vighi Me§te§ugul trompetei

~n vremurile de demult, pe c`nd jazzul era `nc[ aproape de ritmurile de tinichea §i oale sparte de pe nenorocitele planta\ii de bumbac s-a n[scut Henry „Red” Allen undeva `ntr-un cartier puchinos din New Orleans. Prin anii 20, pe c`nd solda\ii Unchiului Sam se r[zboiau prin Europa, Allen deprinde me§te§ugul trompetei. Pleac[ din New Orleans §i d[ `n St. Louis peste King Oliver’s Dixie Syncopators cu care r[t[ce§te prin lumea larg[ §i ajunge, unde altundeva, dragilor, dac[ nu `n New York. Locul de m`ntuire al unui am[r`t de trompetist negru. St[ doi ani, se `ntoarce acas[, bate palma cu Luis Russel orchestra §i cu niscaiva §mecheri de la companiile astea de publicitate §i cade prad[ total iubirii fa\[ marele Louis, `l §tim cu to\ii pe uria§ul cu glas din pivni\[ care `nv`rte trompeta, saxofonul §i ce-o mai fi, a§a cum m`nuiesc furculi\a prin macaroane italienii din

6 z www.24fun.ro

Apulia de la Sacra Corona Unita care trec oceanul §i se al[tur[ ar[tosului boss (fost caporegime) Charles “Lucky” Luciano de la Cosa Nostra. ~n aceast[ vreme omul nostru ajunge una dintre cele mai mi§to trompete de jazz de prin toate col\urile, barurile, restaurantele, cluburile. Henry “Red” Allen conduce ca prim trompetist pe cei de la Russell (1929-32), Fletcher Henderson (1933-34), the Mills Blue Rhythm Band (1934-37). Printre trompeti§tii din New Orleans ajunge cel dint`i, adapteaz[ noul swing-style cum i se zicea, al[turi de Roy Eldridge. Le mai zice al[turi de Louis Armstrong, bossul jazzului, §i sf`r§e§te prin barurile din iadul new yorkez pe la mijlocul anilor 60.

www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend P[rere de pus bine Diana Petru\ pentru cei `n trend

Cumva magic, spun unii. Poate de la at`ta poveste, spun eu. Ferici\i cei care nu fac din ziua de 14 februarie ziua `ndr[gosti\ilor! Chiar mi-am dat de lucru prin ora§ `n lunea cu pricina, am r[t[cit printre spiritele supra`nc[rcate de ro§u, aromate de mai mult[ iubire pentru o zi ca s[ v[d cum e. Sincer? Mi s-au p[rut to\i cuprin§i de un sentiment de afec\iune for\at[ pentru clipa de fa\[, nimic natural, din suflet, de la sine. Invadau diverse locuri, baruri, cafenele, magazine cu un soi de obliga\ie flutur`nd pe chip. Am `nt`lnit trupe de juniori `nveseli\i de gustul ciocolatelor calde (impresie de suprafa\[, \in s[ men\ionez), cupluri de diverse v`rste, unii anexa\i c`te unui trandafir, f[r[ panselu\e c[ci acestea nu confirm[ cum trebuie cantitatea de dragoste ce curge prin vene, al\ii poseda\i de un soi de timiditate `n fa\a unei `nghe\ate pe m[sura evenimentului, mul\i absen\i `n discu\ii, pu\ ini relaxa\i §i cu atitudinea de zi cu zi la purt[tor. Consider de un penibil f[r[ m[sur[ tot acest t[r[boi sentimental declan§at de diverse ocazii. De la Sf`ntul Valentin la momentele m[r\ i§orului sau ziua femeii. Nu e nevoie de obiceiuri cu `mprumut sau de tradi\ii restaurate dup[ greutatea portofelului ca s[-\i exprimi sentimentele. Dovezile pentru „\in mult la tine” au valoare doar `n fa\a celor nesiguri. Dragostea nu e un caz, iar noi to\i nu s`ntem procurorii actului iubirii. At`t am avut de spus.

dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


monteme Dac[ e s[-i d[m crezare lui nea Paul Gambaccini - una din cele mai proeminente figuri ale criticii muzicale britanice, supranumit §i The Professor of Pop – rock’n’roll-ul e pe moarte. Constatarea are o baz[ c`t se poate de solid[: cifrele publicate la sf`r§itul anului trecut `n patria muzicii, Marea Britanie, spun c[ num[rul pieselor rock din topuri a fost cel mai mic din ultimii 50 de ani, printre altele. Din fericire, la noi situa\ia e ca de obicei altcumva. ~n primul r`nd nu exist[ niciun Paul Gambaccini. ~n al doilea r`nd nu avem cifre. Clasamentele muzicale care mai apar pe ici pe colo reprezint[ o juc[rie de marketing aflat[ `n m`inile unor habarni§ti care conduc re\ele importante de radiouri. Ei bine, rock-ul n-a murit, dar are o problem[ de s[n[tate. Peste care va trece cu bine sau nu, asta r[m`ne de v[zut. Pentru acei care §tiu s[

De ascultat cu telefoanele `nchise Zoltan Varga Doar pentru cei care §tiu c[ King Crimson nu e o marc[ de ciocolat[ aprecieze diamantele ascunse de ochi lumii exist[ o sumedenie de rock. Cum ar fi o trup[ din Manchester care-§i zice Amplifier §i care a scos recent un dublu – album. Numit The Octopus, o veritabil[ excursie `n lumea progressive/psychadelic/space rock. Piesa The Runner traseaz[ un u§or drum de Pink Floyd `n timp ce Interglacial Spell e o incursiune `n era Led Zeppelin, cu por\iuni de Cream. ±i cu o abordare c`t se poate de modern[. Piesa care d[ titlul albumului are peste 9 minu\ele §i poate fi considerat[ o

simfonie a efectelor de delay, care `n unele locuri `mi aduce aminte de Kula Shaker `n vremurile lor bune. Amplifier nu inventeaz[ absolut nimic nou §i sunt convins c[ nu acesta este scopul lor. Din loc `n loc e§ti tentat s[ remarci sonorit[\i Sonic Youth, pentru ca `n clipa urm[toare s[ spui: „[§tia-s stoner”. The Octopus se preteaz[ s[ fie ascultat cu telefoanele mobile `nchise §i f[r[ parazi\i exteriori. Doar pentru cei care §tiu c[ King Crimson nu e o marc[ de ciocolat[.

www.24fun.ro z 9


carte Max §i Eleanor Luigi Popescu despre muta\ie

10 z www.24fun.ro

Mon§tri plini de speran\[, de Nicholas Mosley, ne arunc[ `n cazanul Europei din perioada interbelic[. Romanul ne poart[ pe dou[ trasee prin labirintul de evenimente, teorii, ideologii §i experimente care au schimbat omul astfel `nc`t el poate p[rea o fiin\[ mutant[ dac[ ne raport[m la trecut. Prima propozi\ie func\ioneaz[ ca motto al `ntregului roman: „Dac[ e s[ supravie\uim mediului pe care singuri ni l-am creat, avem oare voie s[ fim suficient de monstruo§i ca s[ ne ridic[m la `n[l\imea nenorocirii?”. Cele dou[ trasee ale c[r\ii sunt dou[ destine. Unul porne§te din Berlinul postbelic §i cel[lalt din Cambridge. Cei doi „cobai” a c[ror evolu\ie o urm[rim sunt Eleanor, fiica unei comuniste §i a unui profesor universitar, §i Max, fiul unui biolog §i al unei psihanaliste. Aventura lor este una filosofic[, ca a lui Candide, personajul lui Voltaire, pornit s[ verifice ipoteza lumii noastre ca „cea mai bun[ dintre lumile posibile”. Numai c[ ipotezele de la care se porne§te aici nu sunt la fel de „pline de speran\[”. Cadrul experimentului la care asist[m e stabilit de teorii precum cea a lui Einstein, dup[ care universul este curbat iar dac[ am putea privi suficient de departe ne-am vedea propria ceaf[, sau cea a lui Wittgenstein, care ne `nchide `n lumea propriului limbaj, ca pe mu§te `ntr-un borcan. Totu§i, mutan\ii sunt c`§tig[torii jocului de noroc al evolu\iei. A§a c[ Max §i Eleanor sunt cele dou[ lan\uri ale ADN-ului unui nou om. G[si\i cartea `n Libr[riile C[rture§ti.


videodrom Cacialmaua tridimensional[ Lucian Mircu The Green Hornet

Cum recuno§ti cel mai slab film care ruleaz[ la multiplex? Simplu. Scrie 3D pe afi§. Asta e noua manevr[ a marilor studiouri de a salva produc\iile proaste de KO la box office. Le convertesc pe toate `n 3D, ca §i cum filmele plate (banale, plictisitoare) ar c[p[ta astfel “ad`ncime”. Un exemplu recent: The Green Hornet (Viespea Verde). Aici p[c[leala opereaz[ pe mai multe niveluri. ~n primul r`nd, numele regizorului. Michel Gondry f[cuse Eternal Sunshine of a Spotless Mind §i La Science des Rêves. Nimic din Viespea Verde nu arat[ c[ ar exista un regizor `n spatele camerei, dar[mite unul bun. ~n al doilea r`nd, s-ar putea s[ fi\i atra§i de bad guy-ul Christoph Waltz (care, iat[, `ncepe s[ capitalizeze succesul din Inglourious Basterds). Dac[ `n uniforma de nazist te `nfiora numai la apari\ia pe ecran, `n costumul de discotec[ al mafiotului rus Chudnofsky e o caricatur[ ridicol[. ~ntregul film e o caricatur[, dup[ chipul §i asem[narea lui Seth Rogen (el semneaz[ §i scenariul). Rogen e egal cu el `nsu§i `n toate rolurile, ceea ce nu e un compliment. Aici e fiul r[sf[\at al unui mogul media care, `n ciuda faptului c[ nu are vreo calitate vizibil[, `ncepe s[ se joace de-a justi\iarul `mpreun[ cu valetul r[posatului s[u tat[. Cei doi urc[ `n lift cu tot cu ma§in[, devasteaz[ biroul propriei companii §i alte trucuri pirotehnice, care ar[tau la fel §i `n 2D. Rolul ochelarilor negri e s[ nu-\i par[ a§a r[u dup[ bani. Recent, NASA a publicat primele imagini panoramice (3D) cu Soarele nostru. Pe astea chiar le-a§ vedea la multiplex. marele-ecran.blogspot.com

www.24fun.ro z 11


Timi§oara/Arad, 18 februarie - 24 februarie 2011

M{N~NC{, ROAG{-TE, IUBE±TE

EROI DE SACRIFICIU

CONTESA ~NS~NGERAT{

Liz Gilbert (Julia Roberts) este o femeie modern[ pornit[ `ntr-un periplu prin lumea larg[, de-a lungul c[ruia sper[ s[ se reg[seasc[ §i s[ se `mpace cu sine, `n filmul M[n`nc[, roag[-te, iube§te. Aflat[ la r[scruce de drumuri, dup[ divor\, Gilbert `§i ia un an de pauz[ de la slujb[ §i ca niciodat[, se decide s[ evadeze din via\a sa obi§nuit[ §i confortabil[, risc`nd totul numai pentru a-§i schimba via\a. ~n timpul c[l[toriei sale prin locuri exotice minunate, ea se bucur[ de experien\e simple cum ar fi s[ m[n`nce m`ncare italieneasc[ `n Italia, s[ se roage `n India, §i la final, s[ se bucure `n mod nea§teptat de pacea §i echilibrul unei iubiri, `n Bali. Inspirat dup[ o poveste adev[rat[, M[n`nc[ Roag[-te Iube§te dovede§te c[ exist[ mai multe feluri `n care po\i s[ rupi monotonia duc`ndu-te s[ vezi lumea. Columbia Pictures prezint[ o produc\ie Plan B Entertainment, M[n`nc[ Roag[-te Iube§te. ~n film joac[ Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis, Billy Crudup, §i Javier Bardem. Regia `i apar\ine lui Ryan Murphy. Produc\ia este asigurat[ de Dede Gardner. Scenariul este scris de Ryan Murphy & Jennifer Salt.

Au mu§chi lucra\i, replici tari, femeile roiesc `n jurul lor, b[rba\ii `i invidiaz[. Sunt cei mai mari eroi de ac\iune ai tuturor timpurilor. ±i, `n premier[ absolut[, joac[ `mpreun[ `n acela§i film. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis §i Terry Crews se `narmeaz[ din cap p`n[ `n picioare §i aduc pe marile ecrane o opera\iune exploziv[, `ntr-un film dur §i plin de ac\iune: The Expendables / Eroi de sacrificiu. Barney Ross (Sylvester Stallone) este un om care nu mai are nimic de pierdut. Control`ndu-§i perfect emo\iile, el nu a §tiut niciodat[ ce `nseamn[ frica. Este liderul §i principalul strateg al celei mai temute echipe de §oc alc[tuit[ din r[zboinici perfec\i, care tr[iesc pe muchie de cu\it. Astfel c[ atunci c`nd un personaj misterios pe nume Church (Bruce Willis) le ofer[ o misiune pe care to\i o refuzaser[ p`n[ atunci, Barney §i mercenarii s[i accept[ f[r[ ezitare. Aparent, este vorba o opera\iune de rutin[ av`nd ca scop detronarea Generalului Gaza, temutul dictator al unei mici insule. Dar cum niciodat[ lucrurile nu sunt at`t de simple cum par, ajung rapid `n b[taia gloan\elor f[r[ s[ §tie dac[ mai au vreo §ans[ de supravie\uire.

Ungaria la `nceputul secolului al XVII-lea. Contesa Erzebet Báthory (Julie Delpi) este considerat[ cea mai puternic[ femeie din \ar[ – frumoas[, inteligent[ §i nedispus[ s[ accepte o lume `n care b[rba\ ii sunt gata s[ aplice str`mb sau s[ `ncalce legile dup[ cum le convine. La un osp[\, Erzsebet `nt`lne§te un b[rbat mult mai t`n[r dec`t ea, István (Daniel Brühl), dup[ care cei doi se `ndr[gosc cu patim[ unul de altul. Dar fericirea lor nu dureaz[ mult: tat[l lui István, contele Thurzó (William Hurt) `§i sile§te fiul s[ rup[ rela\ia cu Erzsebet §i pune la cale un plan `mpotriva acesteia. Strategia reu§e§te: Erszebet presupune c[ a fost respins[ din cauza diferen\ei de v`rst[ dintre ea §i István §i, orbit[ de dor §i de triste\e, cade prad[ iluziei nebune§ti c[ s`ngele de fecioar[ o va p[stra ve§nic t`n[r[ §i frumoas[. ±iruri de fete sunt aduse la castel, f[r[ s[ se mai `ntoarc[ niciodat[. Erzsebet devine, `n mod vizibil, tot mai dement[ §i obsedat[. Iar c`nd, `n cele din urm[, `§i d[ seama c[ a fost victima unei conspira\ ii politice §i c[ tat[l iubitului ei a scos-o din scen[, este prea t`rziu...

THE EXPENDABLES SUA (2010) Regia: Sylvester Stallone Cu: Sylvester Stallone, Jason Statham Aventur[, Ac\iune, Thriller Durata: 103 minute DACIA - ARAD L- Mi: 14.00, 17.00, 20.00; J: 11.00

THE COUNTESS Fran\a (2009) Regia: Julie Delpy Cu: Julie Delpy, Daniel Bruhl , William Hurt, Anamaria Marinca Dram[, Istoric, Thriller Durata: 94 minute ARTA - ARAD L-M: 15.00, 17.30, 20.00; J: 12.00

EAT PRAY LOVE SUA (2010) Regia: Ryan Murphy Cu: Julia Roberts, James Franco Comedie, Drama Durata: 133 minute TIMI± - TIMI±OARA V- J: 14.00; 16.30; 19.00

12 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

13


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Bela Tar (26 ianuarie- 26 februarie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. C.D. Loga 46, Tel: 0256 490 544 Expozi\ie de caricatur[ “Dezghe\area global[” Expune: Radu Cle\iu-Clear Radu Cle\iu, caricaturist cu peste 30 de ani de experien\[ în realizarea portretelor caricaturale a primit în 2010 Marele premiu al publicului la Salonul de caricatur[ de la Saint Just le Martel din Fran\a. (9 februarie - 28 februarie) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Boc§a nr. 2) Tel: 0256 40 70 58 Expozi\e de fotografie ”Mein Temeswar/ Timi§oara mea” Expun: elevi ai clasei a 7-a din scolile: Colegiul National C. D. Loga, Liceul Teoretic Nikolaus Lenau, Liceul Teoretic Béla Bartok si Liceul Teoretic Dositei Obradovici Expozi\ia are loc `n cadrul Prim[riei Timi§oara (17 februarie – 31 martie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00; S: 11:00-15:00 Expozi\ie de autori Expune: Ioan Iovan (10 februarie- 24 februarie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de pictur[ Atelier “Antropomorfoza” Expune: George Ciora (24 ianuarie - 23 februarie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256 482056 Expozi\ie de pictur[ „Ecce Homo” Expune: Mihai Ciplea (22 ianuarie – 20 februare) LIBRARIA CR{TURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie de bijuterii Expune: Daciana Cuc Vernisaj expozi\iei: 2 februarie (2 februarie – 23 februarie)

14 z www.24fun.ro

INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 L-V: 9-18; S-D: 10-15 Expozi\ie de vexiologie Reproduceri dup[ steaguri istorice din colec\ia de la Muzeul Banatului (15 februarie – 5 martie) LIBRARIA C[RTURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie de bijuterii Expune: Daciana Cuc (2 februarie – 23 februarie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie “De la primele scrieri la multimedia” O scurt[ istorie a comunic[rii §i mai mult. Prima expozi\ie din Rom]nia vizitat[ cu telefonul mobil (1 februarie – 30 aprilie) Expozi\ie de pictur[ „Retrospectiv[” Expune: Margareta Sterian (04 decembrie- 28 februarie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1; Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: Copii: 1 RON; Adul\i: 2 RON; Sec\ia Arheologie Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni

Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora §i fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) PAPILLON Piata Unirii 8; Tel. 0724 300 858 Expozi\ie de pictur[ „Lumea Material[” Expune: Emilian Ro§culescu (27 ianuarie- 24 februarie) VITRALIA Str. Miori\a 4; Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00; S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

15


TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 10 §i 20 LEI Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 LEI CENU±{REASA Dup[: Charles Perrault Cu: M[lina Manovici, Irene Flamann Catalina, Dana Bostan, Mirela Puia, Iuliana Cr[escu, Cristian Szekeres, Roberta Popa Ionescu, Adrian Jivan, Paula Maria Frunzetti, Bogdan Spiridon, Ana-Maria Pandele §i Sabina Bijan Regia artistic[: Mirela Puia Sala Mare (s`mb[t[, 19 februarie, ora 11.00) ROMEO ±I JULIETA De W. Shakespeare Un spectacol de Rahim Burhan Cu: C[t[lin Ursu, Dianna Praskot, Ion Rizea, Colin Buzoianu, Vctor, Manovici, Alecu Reus, Benone Viziteu, Georg Peetz, Paula, Maria Frunzetti, Romeo Ioan, Ana Maria Cojocaru, Alina Reus, Ioan Strugari, Marius Lupoianu, Adrian Jivan, Nicolae P`rvuescu, Cristian, Br[toiu, Vaentina Continschi, Irene Flamann Catalina §i Cristina Br[toiu Sala 2 (duminic[, 20 februarie, ora 19.00 mar\i, 22 februarie, ora 19.00 joi, 24 februarie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. Rezerv[ri: 0256 201291 FRUMOASA ±I BESTIA Un musical-basm pentru copii `ntre 5 §i 105 ani De Simona Vintil[ (libretul) §i Ilie Stepan (muzica). Cu: Daniela Török, Radu Vulpe, Boris Gaza, Ioana Iacob, Iosif Csorba, Olga Török, Dana Borteanu, Horia S[vescu, Isolde Cobe\, Simona Vintil[. Regia: Simona Vintil[ Sala Teatrlui German (duminic[, 20 februarie, ora 11.00)

16 z www.24fun.ro

~NTRE PRIETENI Concert cu Dana Borteanu §i invita\ii s[i Dup[ o idee de Dana Borteanu Cu: Dana Borteanu, Daniela Török, Harold Schmeltz §i orchestra Teatrului German sub conducera lui Ioan Opra. Sala Teatrului German (duminic[, 20 februarie, ora 19.00) ALB{ CA Z{PADA ±I CEI ±APTE PITICI De: Fra\ii Grimm Un spectacol de: Simona Vintil[ Cu: Boris Gaza, Simona Vintil[, Dana Borteanu, Radu Vulpe, Rare§ Hontzu, Daniela Török. Sala Teatrului German (joi, 24 februarie, ora 11.00) C}NT{REA|A CHEAL{ De Eugène Ionesco Traducere din limba francez[ de Serge Stauffer Regia: Alexandru Dabija Cu: Radu Vulpe, Ioana Iacob, Rare§ Hontzu, Isolde Cobe\, Olga Török, Boris Gaza. Sala Teatrului German (joi, 24 februarie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro CUM V{ PLACE Un spectacol de: Koltai M. Gabor Cu: Kardos M. Róbert, Kiss Attila, Molnos András Csaba, Magyari Etelka, Tasnádi-Sáhy Noémi, Balázs Attila, Aszalos Géza, Bandi András Zsolt, Mátray László, Borbély B. Emília, László Pecka Péter, Lorincz Rita. Sala Mare (s`mb[t[, 19 februarie, ora 18.00 ) LEG{TURI PRIMEJDIOASE De: Pierre Choderlos de Lados Un spectacol de: Puskas Zoltan Cu: Molnos Andras Csaba, Eder Eniko, Tasnadi-Salhy, Noemi, Berbely B. Emilia, Tar Monika, Kiss Attila. Sala Mare (mar\i, 22 februarie, ora 19.00)

FARMACIA De: Salahe; Regia: Salahe Cu: Lavinia Oprescu-Stoia, Casandra Holotescu, Flaviu Popescu Sala 202 (s`mb[t[, 19 februarie, ora 19.00) TEATRUL STUDIO ART Casa Artelor Pia\a Unirii, Str. Pacha 8

Rezerv[ri la telefon:0751 892 340 Locuri limitate

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2; Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

TEATRUL STUDIOART Direc\ia de Cultur[ Str. Augustin Pacha, Nr. 8

GIANNI SCHICCHI Oper[ comic[ `ntr-un act. Muzica: Giacomo Puccini. Libretul: Giovacchino Forzano. Orchestra Operei Na\ionale Rom`ne Timi§oara (luni, 21 februarie, ora 19.00) PAIA|E Oper[ `n dou[ acte. Muzica §i libretul: Ruggiero Leoncavall. Corul §i orchestra Operei Na\ionale Rom`ne Timi§oara (luni, 21 februarie, ora 19.00) SUITE ASSASSINE Spectacol de balet. Colaj muzical: W.A. Mozart, B. Smetana, D. ±ostakovici, R. Wagner Ansamblul de balet al Operei Na\ionale Rom`ne Timi§oara (miercuri, 23 februarie, ora 19.00)

SEXING THE CHERRY Dram[ Dup[: Kelly Stuart Regia: Jennifer Corrales (luni, 21 febraurie, ora 19.00)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151; L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Boc§a nr. 2) Tel: 0256 40 70 58 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii); Tel. 0356 442 770

ARAD FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului AVANCRONIC{ DE CONCERT Antonin Dvorak: Concertul pentru violoncel §i orchestr[ `n si minor, op. 104 §i Simfonia nr.9 `n mi minor „Din lumea nou[”. Dirijor: Gheorghe Costin. Sala Capitol (vineri, 18 februarie, ora 19.00)

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 ROMEO ± I JULIETA De William Shakespeare Regia: C&A Sala 202 (vineri, 18 februarie, Ora 20.00)

DIABOLUS EX MACHINA ac\ioneaz[: Ioan Codrea, Christine Cizma, Marian P`rvulescu, Victor Drago, Mariana Boghian `nscenarea:Ovidiu Mih[i\[ (vineri, 18 februarie, ora 19.30 s`mb[t[, 19 februarie, ora 19.30 duminic[, 20 februarie, ora 19.30)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TOTUL DESPRE FEMEI De: Miro Gavran Regia: Felix Crainicu Sala Teatrului de Art[ Deva (vineri, 18 februarie, ora 19.00) CODRII De: David Mamet Regia: Alexandru Berceanu Sala Studio (s`mb[t[, 19 februarie, ora 19.00) GOOGLE, |ARA MEA De: Mihaela Michailov Regia: ±tefan Iord[nescu Sala mare (duminic[, 20 februarie, ora 19.00)


VINERI 18 FEBRUARIE CLASIC AU{LEU TEATRU Diabolus Ex Machina Sc`r\ Loc Lejer Ora: 19.30 FILARMONICA BANATUL Avancronica de concert Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL THESPIS Romeo §i Julieta Sala 202 Ora: 20.00

FILME M[n`nc[, roag[-te, iube§te Timi§ Ora: 14.00, 16.30, 19.00

CHEFURI ART CLUB 700 Hits and classics Ora: 22.00 BUNKER Vinerea alternativ[ Ora: 21.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00 CAFÉ MODE Concert Cristi Iacob Intrare liber[ Ora: 21.00 D’ARC CLUB Full Moon Mascarade Ora: 22.00 CLUB DAOS Gods of Rock Night Party Music by Marius & Alex Intrarea libera Ora 22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Dj Cedric La Luna Ora: 23.00

NO NAME Party Dj Sis Ora: 23.00

D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Music by Alex Ora: 22.00

SETUP DJ Challenge Warm Up& After Dj Limun §i Dudu Ora: 22.00

DAOS Good Vibrations Concert Aria Urbana Afterparty Klu, Leizaboy, Newgotti Ora 22.00

TAINE Party Ora 22.00

FRATELLI LOUNGE & CLUB Dj Pete din Mykonos Ora: 23.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22.00

S~MB{T{ 19 FEBRUARIE CLASIC AU{LEU TEATRU Diabolus Ex Machina Sc`r\ Loc Lejer Ora: 19.30 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Cenu§[reasa Sala Mare Ora: 11.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Cum v[ place Sala Mare Ora: 18.00 TEATRU THESPIS Farmacia Sala 202 Ora: 19.00

FILME M[n`nc[, roag[-te, iube§te Timi§ Ora: 14.00, 16.30, 19.00

CHEFURI ART CLUB 700 Party zone; Ora: 22.00 BUNKER Big City Beats Ora: 22.00

HEAVEN STUDIO Roboman Ora: 23.00 JAXX CAFEE & PUB Party Ora: 22.00 NO NAME Party; Ora: 23.00 SETUP 2nd Anniversary. Cosmin TRG, TBF, Alexandru Jijian, Soul Machine Ora: 22.00 YOUTOPIA Party Ora: 22.00

FILME M[n`nc[, roag[-te, iube§te Timi§ Ora: 14.00, 16.30, 19.00

CHEFURI ART CLUB 700 Retro Fever Ora:22.00 CAFÉ MODE Party Ora: 21.00 JAXX CAFEE & PUB Karaoke Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE Lazy Sundays Ora: 18.00 TAINE Sear[ de coveruri Muzic[ Live Ora: 22.00

LUNI 21 FEBRUARIE CLASIC

DUMINIC{ 20 FEBRUARIE CLASIC AU{LEU TEATRU Diabolus Ex Machina Sc`r\ Loc Lejer Ora: 19.30 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Cenu§[reasa Sala Mare Ora: 11.00

HAPPY CLUB Party Ora: 22.00

CAFÉ MODE Party Ora: 21.00

TEATRUL GERMAN DE STAT Frumoasa §i Bestia Sala Teatrului German Ora: 11.00

JAXX CAFEE & PUB Party Ora: 22.00

CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00

~ntre prieteni Sala Teatrului German Ora: 19.00

OPERA NA|IONAL{ TIMI±OARA Gianni Schicchi §i Paia\e Ora: 19.00 TEATRUL STUDIOART Sexing the cherry Direc\ia de cultur[ Ora. 19.0

FILME M[n`nc[, roag[-te, iube§te Timi§ Ora: 14.00, 16.30, 19.00

CHEFURI HAPPY CLUB Romanian night Ora: 22.00 NO NAME I Love Retro Activ MC Space Ora: 22.00

www.24fun.ro z

17


MAR|I 22 FEBRUARIE

Retro Night; Ora: 22.00 YOUTOPIA Concert Fly Project; Ora: 23.00

CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Romeo §i Julieta Sala 2; Ora: 19.00

MIERCURI 23 FEBRUARIE

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Leg[turi primejdioase Sala Mare; Ora: 19.00

CLASIC

FILME M[n`nc[, roag[-te, iube§te Timi§ Ora: 14.00, 16.30, 19.00

OPERA NA|IONAL{ TIMI±OARA Suite Assassine; Ora: 19.00

FILME

CHEFURI

M[n`nc[, roag[-te, iube§te Timi§ Ora: 14.00, 16.30, 19.00

ART CLUB 700 Crazy Student Night ; Ora: 22.00

CHEFURI

D’ARC CLUB Jam In The Darc 013 Night Long Events; Ora: 22.00 HAPPY CLUB

18 z www.24fun.ro

HAPPY CLUB Party; Ora: 21.00 MANUFACTURA Concert Alternative/Indie Jimmy&The Sounds Intrare 10 lei Ora: 21.00 TAINE Seara Folk, Muzic[ Live Ora: 22.00

CHEFURI ART CLUB Zodiac Party; Ora 22.00 CAFE MODE Party; Ora: 21.30 CLUB 30 Drag de Dragobete; Ora: 21.00 D’ARC CLUB We Love Thursday Music by Kuky

JOI 24 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Romeo §i Julieta Sala 2; Ora: 19.00

ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party; Ora: 22.00

TEATRUL GERMAN DE STAT Alb[-ca-Z[pada §i cei §apte pitici Sala Teatrului German; Ora: 11.00

CAFE MODE Party; Ora: 21.30

C`nt[rea\a Cheal[ Sala Teatrului German; Ora: 19.00

JAXX CAFEE & PUB Muzic[ live; Ora: 22.00 LEMON CLUB Sear[ s]rbeasc[; Ora: 22.00 TAINE Party; Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE The Beat Conductor; Ora: 21.00 YOUTOPIA Party; Ora: 22.00


www.24fun.ro z

19


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

20 z www.24fun.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru

testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi. KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

NO MAS VELLO

Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

www.24fun.ro z

21


MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2

22 z www.24fun.ro

Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC

VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Decoratiuni nunta, organizare de evenimente. Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu!

Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.0019.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1(Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00. Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse!Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani. www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00Tel/fax: 0257 368 010; E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro z

23


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

24 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

Tel./fax: 0257219508

ARAD

VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555

MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474

FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

www.24fun.ro z

25


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837 STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3

26 z www.24fun.ro

Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro

Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282


www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane. Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse

28 z www.24fun.ro

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia,tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

SUSHI WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.

PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259

INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 Orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

TRATTORIA Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

VIENNA COFFEE HOUSE B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7, tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22-05; www.why-not.ro

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

Jaxx Cafe&Pub Str. Alba Iulia, nr 1 (col\ cu Pia\a Libert[\ii - fostul Club Lemon) tel. 0722808098 Orar Cafe L-D: 09.00-00.00 Orar Pub Ma-D: 18.00 ultimul client. Concerte live, karaoke, party SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362

PAPA JOE P-\a Arenei CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 BRUIAJ Blv. Victor Babe§ 14 A Rezerv[ri : 0722961735 ±i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj... doar la Bruiaj. L-V: 08:31 - 01:07 S-D: 12:08 - 03:06 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str.1 Decembrie 27 Tel. 0721760338

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[.

VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24.

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 Mi-D Non-Stop Coffee, cocktails, party

CASA NERA Pia\a Victoriei 8 Tel. 0356 468 990 Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

30 z www.24fun.ro

ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864 GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390 MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919, Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

242  

TIMI±OARA §i ARAD 18 FEBRUARIE - 24 FEBRUARIE 2011 32 DE PAGINI ANUL V NR. 242 Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro editor...