Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL V NR. 241

GRATUIT

32 DE PAGINI

11 FEBRUARIE - 17 FEBRUARIE 2011


S UMAR

11 februarie - 17 februarie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 9 10 11

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 12 14 15 17

cursuri frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

foto R[zvan Voiculescu

Din culisele unei uniuni de Robert ±erban Surse aflate `n istorica sal[ unde Victor Ponta i-a oferit lui Crin Antonescu propriul pix pentru a semna protocolul de alian\[ dintre PSD §i PNL, ne-au §optit la telefon – ascultat, bine`n\eles, de cele 26 de servicii aservite actualei puteri –, c[ liderii forma\iunilor devenite surori au interzis consumul de portocale `n partid. Asta dup[ ce Viorel Hrebenciuc a aflat c[ fructele `n cauz[ duc la sl[birea coeziunii celor care fac opozi\ie §i, `n timp, pot crea dependen\[, cu mari riscuri de emigrare politic[. Acelea§i surse ne-au informat c[ lupt[torul num[rul 1 `mpotriva dictaturii

b[sesciene, cea care pune pumnul `n gura fl[m`nd[ a ziari§tilor (mai ales a celor de la Realitatea TV §i Antena 1, 2, 3 etc.), a fost desemnat, tacit, cu c`te-un cot `n coaste, Adrian N[stase. Figur[ renascentist[ a politicii rom`ne§ti, personalitate marcant[ a ultimilor 20 de ani, premier pe care presa subjugat[ ast[zi de bocancul portocaliu §i-l aminte§te cu nostalgie §i profunde regrete, dl N[stase a anun\at c[ oamenii justi\iei care se vor mai atinge de colegii domniei sale vor fi elibera\i – `n clipa `n care PSD va veni la putere – de stresul de la locul de munc[.

20 21 23 24 25 26 28 29 30

±i ca eliberarea aceasta – plus toate cele care vor urma – s[ aib[ sor\i de izb`nd[, s-a creat Uniunea Social Liberal[. ±ansele ca ea s[ produc[ o schimbare de regim, acum c`nd aciditatea provocat[ de portocale a tot crescut, sunt mari. Vom reveni cu am[nunte. P.S.: Domnul Crin a avut pixul la el. ±i a semnat z`mbind, bine`n\eles, inteligent.

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: Monica Secea Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Am ochi cu laser Mihai Dobrovolschi Mul\am, dr. Andrei Filip

4 z www.24fun.ro

M-am operat de miopie, uite cum a fost: Consultul. Am trecut prin vreo 4-5 aparate de m[surare a corneei, a c`mpului vizual, etc. Mi s-au pus niste picaturi care m-au pi§cat un pic. ~n rest nimic r[u. M-am calificat pentru LASEK, cea pe care o doream. Opera\ia. Am intrat penultimul din §ase pacien\i, a§a c[ am avut timp s[ adun tensiune. Intru `n sal[. M[ a§ez pe pat, mi se trage laserul peste mine. Mi se pun pic[turi de anestezic. Mi se fixeaz[ un desp[r\itor de pleoape. Clockwork fucking Orange. ~ncepe `ndep[rtarea epiteliului cu bisturiul. Ciudaaaat. Trebuie s[ privesc `n sus, la lumina verde. ±i v[d un cu\it care `mi r`c`ie ochiul. V[d o lumin[ §i nu stiu dac[ e cea pentru opera\ie sau de la vreun cap[t de tunel. “B[i, gata, opri\i! Serios!“ ~mi \in vorbele `n g`t §i, pentru prima oar[ `n via\[, corpul m[ anun\[ c[ s-ar putea s[ le§ine. ~mi adun voin\a. Gata, nu mai am epiteliu, e ochiul gol `n raze de laser. Zeiss-ul b`z`ie cam un minut, mi se pun pic[turi, lentila de contact de protec\ie §i se trece la cel[lalt ochi. 12 minute. Ie§irea din opera\ie. Cad, dramatic, `n genunchi, cu m`inile `n sus. Dar v[d bini§or §i nu m[ doare nimic. E sear[. Ajung acas[, stau cu ochelarii de soare, dar pot fuma cu ochii-nchi§i. ±i beau vin. Prima noapte. M[ trezesc cu pi§c[turi `n ochi. Suportabile dar enervante. Prima zi. Anestezia a trecut de tot. Stau cu ochii-nchi§i, orice surs[ de lumin[ m[ ucide chiar §i prin pleoape. A doua noapte. Oribil[. M-am trezit pe la dou[, cu ace fierbin\i `n ochi. Senza\ie groaznic[ de ciud[. A doua zi. Cea mai grea. Tot timpul cu ochii-nchi§i, mai pu\in c`nd `mi pun picaturile, de mii de ori pe zi. A treia zi. Miracol! V[d! Nu m[ doare nimic! Ies p`n[ la chio§c. R[m`n blocat §i m[ `ntorc acas[ \in`ndu-m[ de gard. ~n a patra zi, totul a revenit la normal. Full HD, baby! Mai pe larg, pe www.dobro.ro.


cine, unde, c`nd Hornarul ยงi pisica neagr[ Daniel Vighi Pe la mijlocul secolului XVIII

Lumea meยงterilor b[n[\eni, tradi\ia m[istoriei ยงi a industriei, a nego\ului ยงi a organiza\iilor subsecvente tradi\ionale a l[sat urme `n lumea din jur. O lume care piere, cred c[ a ยงi pierit deja! A mai r[mas patrimoniul industrial. ~n Timiยงoara am luptat s[ salv[m c`teva din aceste moยงteniri. ~mpreun[ cu c`\iva amici scriitori, istorici ยงi arhitec\i, am `ncercat s[ ap[r[m Abatorului or[ยงenesc l[sat f[r[ acoperiยง de noul s[u proprietar Ion |iriac. Re\eta este aceeaยงi ca ยงi `n cazul altor crime patrimoniale similare: distrugerea acoperiยงului pentru ruinarea total[ a cl[dirii prin intemperii. Datorit[ protestelor publice din urm[ cu doi ani, c`nd am pichetat por\ile Abatorului, noii proprietari au binevoit s[ repare acoperiยงul ยงi s[ protejeze cu โ€žh`rtie gudronat[โ€ (sic!) grupurile statuare de la intrare. Pe maistorii oraยงului `i g[sim `n fondul Deleanu al Academiei Rom`ne, filiala

6 z www.24fun.ro

Timiยงoara. Spre exemplu `n documentul Baroti L. Adaltar. 1resz, Tsw. 1893, p. 97 Del Pondio, P.A. din fiยงa 246 a numitului Fond bibliografic ni se spune c[ hornarul Del Pondio din cetatea Timiยงoarei este fericitul beneficiar al rescriptului imperial din 14 februarie 1750 `n urm[ c[ruia i se r[spunde pozitiv cererii de majorare salarial[. Este de `n\eles de ce aยงa! Meserie murdar[, dificil[ uneori, `nso\it[ de tot felul de credin\e la marginea credin\ei, aยงa ca aceea cu pisica neagr[ care trece (tot atunci!) strada Schlusselgasse `n care se `nchiriaz[ o pr[v[lie ยงi mai multe locuin\e `n casa fost[ Nett nr. 21 F.

www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Ea este Dana, colega mea Diana Petru\ passepartout

±ti\i genul acela de persoane care se `ntorc c`nd pe fa\[ c`nd pe dos, `§i schimb[ starea §i principiile `n func\ie de interlocutor, acum vibreaz[ trup §i suflet la valorile tale, peste c`teva minute, `ntr-o alt[ discu\ie cu cineva de la etajul superior, po\i asista la spectacolul migr[rii `nspre o alt[ solu\ie. ~n deplin[ concordan\[ cu cea care o enun\[, dar at`t de diferit[ de cea prezentat[ \ie. ±i ca §i cum nu ar fi `ndeajuns, ceea ce se `nt`mpl[ `n culise e de o dezam[gire §i un dezgust ie§ite din comun pentru tine, dar at`t de la ordinea zilei pentru lumea `n care activezi. Captivitatea `n dezam[gire ajunge s[ fie desertul prost preparat, cu unele ingrediente in exces, de la finalul fiec[rui pr`nz. C`nd ai impresia c[ ai luat o mas[ pe cinste, mul\umit[ fiind de discu\iile servite, poc-tronc! Vine cineva, te ia deoparte s[-\i prezinte starea actual[ a lucrurilor §i c`nd colo te treze§ti c[-\i \ine predica colegei r[t[citoare `n vorbe §i atitudini, aceea de face ocolul birourilor `n mai pu\in de 80 de zile, f[r[ valet, doar cu pariul c[ va reu§i s[ plimbe vorba despre fiecare `n parte. ±i atunci s[ `\i vin[ s[ mai crezi `n spiritul de colegialitate, piatr[ de temelie la `n[l\area fiec[rei echipe, cheia succesului oric[rei misiuni. Po\i s[ iei cu asalt toate team building-urile din an `n speran\a c[ `\i vei rec[p[ta dorin\a de a continua §i degeaba. Odat[ declarat[ stare de asediu, e din ce `n ce mai dificil a detecta posibilit[\i `n restabilirea oridinii, mai ales celei interioare.

dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


monteme Dac[ vrei s[ fii un clubber la mod[, sezonul de iarn[ 2011 nu aduce prea multe nout[\i. R[m`ne de bon ton s[ `\i pui vec[rul s[ sune c`t mai t`rziu §i s[ `\i faci apari\ia `n buricul petrecerii pe la dou[ noaptea. Nu conteaz[ ce s-a `nt`mplat p`n[ atunci, cine a c`ntat, cine a mixat, dar e musai s[ `\i exprimi o p[rere cu privire la atmosfer[. Nu s-a schimbat nimic nici `n privin\a \oalelor care se poart[. Dresscode-ul este „strident §i anti – bun – gust“. Carevas[zic[ evit[ `mbr[c[mintea „pentru tot neamu“ §i demonstreaz[ c[ e§ti un tip original. F[ tot posibilul s[ atragi aten\ia asupra ta. Parcheaz[-\i ma§ina c`t mai aproape de intrare, rezerv[-\i masa cea mai central[, fii atent s[ ai o frapier[ a§ezat[ `n a§a fel `nc`t s[ fie v[zut[ de to\i s[r[ntocii care nu-§i permit ceea ce ai tu §i nu `ncerca defel s[ folose§ti cuvinte elevate `n discu\iile cu ceilal\i

Codul bunelor maniere clubbing Zoltan Varga Orice che\ de cartier a devenit owner semeni din incint[. F[ abstrac\ie de Codul bunelor maniere §i nu uita nicio clip[ c[ prostia-i la putere. Never ever nu ai voie s[ nu §tii ceva! ±tii cum s[ prepari un cockteil, §tii c[ dac[ DJ-ul pune o pies[ pe care tu n-ai auzit-o la radioul kitch fm cu care e§ti obi§nuit aceasta nu e la mod[, §tii c[ pentru a fi en – vogue trebuie s[ fii nemul\umit `n permanen\[. Pentru a fi `n centrul aten\iei `ncearc[ s[ iei pe cineva de grumaz, e o chestie care impune respect `n asemenea locuri. Unicul

lucru care s-a schimbat este num[rul loca\iilor unde `\i po\i etala statutul de jmeker. Dac[ p`n[ acuma mergeai de regul[ la disco sau la club, mai nou e trendy s[ mergi §i-n alte locuri. Aten\ie a§adar la denumirile de pub, cr`§m[ lounge, birt cu tonomat. S-au `nmul\it sim\itor §i orice che\ de cartier a devenit owner, m[-n\elegi?

www.24fun.ro z 9


carte La un moment dat `n via\[ - la 45 de ani, c`nd te-ai `ngr[ยงat, ai doi copii ยงi o cas[ neachitat[ - un detaliu oarecare comut[ ecranul min\ii dinspre exterior spre interior. Nu mai vezi strada, vitrinele magazinelor ยงi semafoarele ci iazul copil[riei acoperit de linti\[ ยงi plin de peยงte. George Bowling, protagonistul romanului O gur[ de aer de George Orwell, se apleac[ desupra acestui iaz, iar privirea `i oscileaz[ `ntre copil[ria `ntrez[rit[ `n fundul lui ยงi lumea de la suprafa\[, `n care lucrurile `ncep s[ capete luciul ยงi aerodinamica glon\ului. Dup[ ce ai stat mult sub ap[ sim\i nevoia s[ ieยงi la aer. George simte nevoia s[ se arunce `n

10 z www.24fun.ro

Iazul memoriei Luigi Popescu minunata lume aerodinamic[ lacul memoriei deoarece afar[, `n Anglia industrial[ din perioada interbelic[, e din ce `n ce mai sufocant. Decide s[ se `ntoarc[ `n or[ยงelul natal. Cur`nd `ยงi d[ seama c[ distan\a p`n[ acolo nu e cea pe care o poate str[bate cu maยงina, ci un drum `n timp, pe marginea c[ruia stau so\ia cic[litoare, copii gl[gioยงi, slujba plicticoas[, r[zboiul iminent, โ€žJoeโ€ Stalin, Hitler, fasciยงtii, comuniยงtii... George Bowling e un om obiยงnuit

tr[ind moartea unei lumi ยงi naยงterea alteia, `n care nu se simte confortabil. Fiind un om obiยงnuit e un vehicol perfect prin care autorul `ยงi transport[ cititorii `n timp. Viziunea pesimist[ asupra istoriei e colorat[ de umorul personajului, muritor invizibil din clasa de mijloc care `ยงi permite detaยงarea fa\[ de timpurile prea serioase. G[si\i cartea pe raftul cu not[\i, `n Libr[riile C[rtureยงti.


videodrom Actorul e §i el om. Uneori `l doare capul. Alteori `i r[ce§te copilul. ±i totusi, de la ora 19 are spectacol. M-am `ntrebat mereu cum face Actorul s[ scape de g`ndurile Omului §i s[-§i intre, ca “la comanda”, `n Personaj. Exist[ mai multe r[spunsuri. Eu am primit unul de la timi§oreanul Boris Gaza, dup[ ce am p[§it `n atelierul s[u de lucru de la Casa Artelor (atelier sprijinit de Violeta Zonte, directoarea centrului). Ca `n orice me§te§ug, actorul are uneltele lui: corpul §i vocea. Spre deosebire de multi colegi de breasl[, Boris prefer[ “munca actorului cu sine `nsu§i”. Programul s[u de atelier `ncepe cu un moment de t[cere, ca §i cum vrea s[ pun[ pe mute g`ndurile omului Gaza. Apoi continu[ cu exerci\ii de corp §i voce, care simuleaz[ condi\iile tensionate din spectacol. A folosit aceast[

Specta(c)torul Lucian Mircu din culise experien\[ cu ocazia film[rilor la Crossing (scurtmetrajul t`n[rului Cristian Ple§), unde avea de jucat un soldat r[t[cit §i bolnav. Degradarea fizic[ trebuia s[ fie vizibil[ de la un cadru la altul. Pentru a fi c`t mai aproape de starea personajului, Boris §i-a pus inten\ionat corpul sub presiune. De-a lungul mai multor zile de filmare nu §i-a lep[dat uniforma, n-a facut du§ §i a m`ncat pu\in. Ca pe front. Vorbea cu voce stins[ chiar §i `n pauzele dintre film[ri. Ca dovad[ pentru

autenticitatea jocului nu st[ doar filmul (care circul[ prin festivaluri), ci §i `ntreb[rile colegilor de platou care credeau c[ se simte r[u. Pentru cei curio§i de culisele meseriei de actor, u§a atelierului lui Boris Gaza se va redeschide. ~n cur`nd.

marele-ecran.blogspot.com

www.24fun.ro z 11


Timi§oara/Arad, 11 februarie - 17 februarie 2011

VIESPEA VERDE

TREI ZILE DE CO±MAR

RUPTURA

~n comedia de mare ac\iune 3D a lui Michel Gondry, The Green Hornet, Britt Reid (Seth Rogen) este fiul celui mai mare magnat media din Los Angeles, care duce o existen\[ f[r[ griji, av`nd ca singur[ preocupare distrac\ia – p`n[ c`nd tat[l s[u (Tom Wilkinson) moare `n mod misterios, l[s`ndu-i mo§tenire lui Britt vastul s[u imperiu media. ~mpreun[ cu noul s[u prieten, Kato (Jay Chou), unul dintre angaja\ii teribil de inventivi ai tat[lui s[u, Britt are, pentru prima dat[ `n via\[, §ansa de a face ceva bun: s[ lupte `mpotriva t`lharilor §i a lumii interlope. Ei decid s[ se deghizeze pentru a se infiltra `n mediile de infractori. Astfel, ei `ncalc[ legea, pentru ca `n final s[ o apere. Britt devine justi\iarul The Green Hornet (Viespea verde) care, al[turi de Kato, face ordine pe str[zile ora§ului. Cu ajutorul imagina\iei §i a abilit[\ilor sale tehnice ie§ite din comun, Kato construie§te cel mai fantastic car de lupt[, The Black Beauty, un automobil blindat, echipat cu numeroase guri de foc §i mul\i cai putere. Gonind pe str[zile ora§ului `n aceast[ fort[rea\[ mobil[, `i pedepsesc pe cei r[i, lu`ndu-i `n vizorul armelor inteligente create de Kato.

~mpreun[ pentru prima dat[ pe marile ecrane, Russell Crowe §i Elizabeth Banks pornesc `ntr-o agonizant[ curs[ contra cronometru `n filmul 3 zile de co§mar, care poate fi vizionat din 19 noiembrie `n cinematografele: CinemaPRO, Hollywood Multiplex, Movieplex §i `n re\eaua Cinema City (Cotroceni, Sun Plaza, Ia§i, Cluj, Pite§ti, Timi§oara, Arad, Baia Mare). ~n filmul 3 zile de co§mar, John Brennan (Russell Crowe) afl[ r[spunsul `n modul cel mai brutal, atunci când familia sa este devastat[ de un incident `ngrozitor. Lara (Elizabeth Banks), so\ia lui John, este acuzat[ §i condamnat[ pe nedrept pentru o crim[ oribil[. La 3 ani de la pronun\area sentin\ei, John se zbate nu numai s[ `§i creasc[ singur fiul, dar §i s[ `§i salveze so\ia, c[utând f[r[ `ncetare o cale de a anula verdictul. Dar când judec[torii le resping §i ultimul apel, Lara intr[ `ntr-o depresie cumplit[ §i se gânde§te din ce `n ce mai des la sinucidere. R[mas f[r[ alternative, John pune la cale un plan periculos §i necugetat, riscandu-§i via\[ pentru femeia pe care o iube§te. Cum are la dispozi\ie doar trei zile `nainte de a pierde tot, John porne§te `ntr-o curs[ nebuneasc[.

C`nd Ted Crawford (Anthony Hopkins) descoper[ c[ t`n[ra §i frumoasa sa so\ie, Jennifer (Embeth Davidtz), are o aventur[, el `i pl[nuie§te moartea...o crim[ perfect[. Printre poli\i§tii sosi\i la locul crimei se afl[ §i detectivul negociator pentru ostateci Rob Nunally (Billy Burke), care este singurul c[ruia i se permite s[ intre `n cas[. Surprinz[tor, Crawford admite foarte repede c[ §i-a `mpu§cat so\ia, dar Nunally este prea §ocat pentru a-i acorda atentie lui Ted, c`nd o descoper[ pe amanta sa, de a c[rei identitate real[ nu §tia nimic, z[c`nd pe podea `ntr-o baie de s`nge. De§i Jennifer a fost `mpu§cat[ `n cap, Nunally realizeaz[ ca ea nu este moart[. Crawford este arestat imediat §i judecat dup[ confesiunea sa, fiind acuzat de asistentul procurorului districtului, Willy Beachum (Ryan Goslin), care era pe picior de plecare din procuratur[ pentru a pleca s[ lucreze `ntr-o mare firma de avocatur[. Dar nimic nu este at`t de simplu pe c`t pare, inclusiv acest caz. Crawford §i Willy `nva\[ amandoi c[ o “ruptura” poate fi g[sit[ `n orice fa\ad[ perfect[. New Line Cinema, `n asociere cu Castle Rock Entertainment, prezint[ filmul “Ruptura”, cu Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike, Embeth Davidz, Cliff Curtis, Fiona Shaw §i Bob Gunton.

THE GREEN HORNET SUA (2011) Regia: Michel Gondry Cu: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou Ac\iune/Crim[/Thriller Durata: 119 minute TIMI±- TIMI±OARA V- J: 16.00; 18.00; 20.00

THE NEXT THREE DAYS SUA (2010) Regia: Paul Haggis Cu: Olivia Wilde, Elizabeth Banks, Russell Crowe,Liam Neeson Crim[, Drama, Thriller, Romantic Durata: 122 minute DACIA - ARAD L- Mi: 14.00, 17.00, 20.00; J: 11.00

THE FRACTURE SUA (2010) Regia: Gregory Hoblit Cu: Anthony Hopkins, RyanGosling Thriller Durata: 113 minute ARTA - ARAD L-M: 15.00, 17.30, 20.00; J: 12.00

12 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

13


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Bela Tar (26 ianuarie- 26 februarie) CAFENEAUA D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel: 0722 891 085 L-D: 9.00 - `nchidere Expozi\ie de fotografie „D’arcography” Fotografii. Plan§e semi arhitecturale. Video (14 ianuarie-14 februarie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. C.D. Loga 46, Tel: 0256 490 544 Expozi\ie de caricatur[ “Dezghe\area global[” Expune: Radu Cle\iu-Clear Radu Cle\iu, caricaturist cu peste 30 de ani de experien\[ în realizarea portretelor caricaturale a primit în 2010 Marele premiu al publicului la Salonul de caricatur[ de la Saint Just le Martel din Fran\a. (9 februarie - 28 februarie GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de autori Expune: Ioan Iovan (10 februarie- 24 februarie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de pictur[ Atelier “Antropomorfoza” Expune: George Ciora (24 ianuarie - 23 februarie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256182056 Expozi\ie de pictur[ „Ecce Homo” Expune: Mihai Ciplea (22 ianuarie – 20 februare) LIBRARIA CR{TURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie de bijuterii Expune: Daciana Cuc Vernisaj expozi\iei: 2 februarie (2 februarie – 23 februarie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 L-V: 9-18; S-D: 10-15

14 z www.24fun.ro

LIBRARIA C[RTURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie de bijuterii Expune: Daciana Cuc (2 februarie – 23 februarie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie “De la primele scrieri la multimedia” O scurt[ istorie a comunic[rii §i mai mult. Prima expozi\ie din Rom]nia vizitat[ cu telefonul mobil (1 februarie – 30 aprilie) Expozi\ie de pictur[ „Retrospectiv[” Expune: Margareta Sterian (04 decembrie- 28 februarie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1; Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: Copii: 1 RON; Adul\i: 2 RON; Sec\ia Arheologie Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora §i fauna Banatului

- Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) PAPILLON Piata Unirii 8; Tel. 0724 300 858 Expozi\ie de pictur[ „Lumea Material[” Expune: Emilian Ro§culescu (27 ianuarie- 24 februarie) VITRALIA Str. Miori\a 4; Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00; S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie:

preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad TRIBUNA CAFE Mihai Eminescu 39 Tel. 0357 445070 Expozi\ie de fotografie „Kenya the land of migrations” Expune: Florin Ghioca (22 ianuarie- 15 februarie)


TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 10 §i 20 LEI Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 LEI ALB{-CA-Z{PADA Un concept de: Mirela Puia Cu: Laura Avarvari, Adrian Jivan, Roberta Popa Ionescu, Ioan Strugari, Lumini\a Tulgara, Benone Viziteu, Victor Manovici, Ana Maria Cojocaru, Romeo Ioan, Iuliana Cr[escu, Mirela Puia, Bogdan Spiridon §i balerinii Mirabela Agrima, Alin Radu, Darisu Agrima, Romulus Radu, Alina Mihai, Olga Toth, Claudiu Dan, Raisa Kadar Sala Mare (vineri, 11 februarie, ora 11.00) IN VIZIT{ De: Roland Schimmelpfennig Regia artistic[ Alexandru Dabija Cu Damian Oancea, Victoria Suchici Codricel, M[lina Manovici, Colin Buzoianu, Claudia Ieremia, Alina Reus, Irene Flamann, Catalina §i Mirela Puia Sala 2 (sîmb[t[, 12 februarie, ora 19.00 duminic[, 13 ferbuaire, ora 19.00 FETE DE M{TASE ARTIFICIALE Dup[: Irmgard Keun Un spectacol de: Ion-Ardeal Ieremia Cu: Claudia Ieremia, Iuliana Cr[escu, Ana Maria Cojocaru, Roberta Popa Ionescu, Doru Iosif, Benone Viziteu, Colin Buzoianu Sala Mare (mar\i, 15 februarie, ora 19.00) CENU±{REASA Dup[: Charles Perrault Cu: M[lina Manovici, Irene Flamann Catalina, Dana Bostan, Mirela Puia, Iuliana Cr[escu, Cristian Szekeres, Roberta Popa Ionescu, Adrian Jivan, Paula Maria Frunzetti, Bogdan Spiridon, Ana-Maria Pandele §i Sabina Bijan Regia artistic[: Mirela Puia Sala Mare (miercuri, 16 februarie, ora 11.00) IAACOVI ±I LEIDENTAL De Hanoch Levin Un spectacol de: Mihaela LICHIARDOPOL

Cu: cu Sabina Bijan, Bogdan Spiridon §i C[lin Stanciu Jr. Studio 5 (joi, 17 februarie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 FRUMOASA ±I BESTIA Un musical-basm pentru copii între 5 §i 105 ani De: Simona Vintil[ (libretul) §i Ilie Stepan (muzica). Un spectacol de: Simona Vintil[ Cu: Daniela Török, Radu Vulpe, Boris Gaza, Ioana Iacob, Iosif Csorba, Olga Török, Dana Borteanu, Horia S[vescu, Isolde Cobe\, Simona Vintil[ Un prin\ frumos a fost blestemat s[ aib[ un chip însp[im`nt[tor p`n[ ce va c`§tiga dragostea unui om. Frumoasa Bella ajunge în castelul s[u. Va putea ea oare s[ dezlege vraja? Premier[ absolut[. Sala Teatrului German (vineri, 11 februarie, ora 11.00) SHAKING SHAKESPEARE O pastoral[ tragico-comico-istoric[ dup[ William Shakespeare de Lia Bugnar Un spectacol de: Radu-Alexandru Nica Cu: Peter Papakostidis, Radu Vulpe, Dirk Linke, Rare§ Hontzu, Ioana Iacob, Ramona Olasz, Olga Török, Ida Jarcsek-Gaza §i Alex Halka. Pretextul desf[§ur[rii ac\iunii este dat de scena teatrului în teatru din piesa Hamlet, în care actorii invita\i repet[ de aceast[ dat[ pasaje din diversele piese ale marelui Will. Sala Teatrului German (duminic[, 13 februarie, ora 19.00 mar\i, 15 februarie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro FATA ~NCHIS{ ~N P{L{RIE Spectacol invitat al Teatrului de P[pu§i “Kaboca” din Veszprem Scenariu de: Kocsis Rozi pe baza pove§tilor lui Lazar Ervin

Un spectacol de: Bartal Kiss Rita Cu: Makszem Lenke, Futo Akos Sala Studio (vineri, 11 februarie, ora 11.00) CAPDELEMN Un spectacol de: Galovits Zoltan Vass Richard Cu: Vass Richard Spectacol de p[pu§i pentru adul\i. Capdelemn se treze§te l`ng[ un vraf de lemne §i refuz[ s[ con§tientizeze trecerea timpului. Nu i-a mai r[mas nimic, în afara izol[rii, ispitei §i strig[telor în pustiu. Capdelemn nu poate r[m`ne pasiv, de§i are o singur[ responsabilitate: s[ a§tepte miracolul, ceea ce nu e o prob[ oarecare pentru el. Sala Studio (sîmb[t[, 12 februarie, ora 19.00) CUM V{ PLACE Un spectacol de: Koltai M. Gabor Cu: Kardos M. Róbert, Kiss Attila, Molnos András Csaba, Magyari Etelka, Tasnádi-Sáhy Noémi, Balázs Attila, Aszalos Géza, Bandi András Zsolt, Mátray László, Borbély B. Emília, László Pecka Péter, Lőrincz Rita, Páll Gecse Ákos, László Pecka Péter, Nagy Sándor, Vass Richárd Personajele piesei Cum v[ place se retrag departe de lume §i î§i creaz[ un Paradis artificial, în care fiecare încearc[ s[ ia decizia potrivit[. Dar cum se pot lua decizii departe de lume? Sala Mare (Luni, 14 februarie, ora 18.00 ) ZIAN ±I KOPIK Un spectacol de: Palocsay, Kiso Kata Cu: Pale Gecse Akos, Nagy Sandor, Vass Richard, Pall Aniko Katalin (miercuri, 16 februarie, ora 11.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com COCO±ELUL NEASCULT{TOR Regia: Dan Topa Scenografia: Dan Topa (duminic[, 13 februarie, Ora 11.00)

TEATRUL STUDIO ART Casa Artelor Pia\a Unirii, Str. Pacha 8 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro TURANDOT Oper[ în trei acte. Muzica: Giacomo Puccini Libretul: Giuseppe Adami, Renato Simoni Corul, orchestra §i ansamblul de balet ale Operei Na\ionale Rom`ne Timi§oara (duminic[, 13 februarie, ora 19.00) VOIEVODUL |IGANILOR Operet[ în trei acte. Muzica: Johann Strauss. Libretul: Ignaz Schnitzer Corul, orchestra §i ansamblul de balet ale Operei Na\ionale Rom`ne Timi§oara (miercuri, 16 februarie, ora 19.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului AVANCRONIC { DE CONCERT Dirijor: Maestrul Radu Popa Program: Felix Mendelssohn Bartholdy: Konzertstuck nr.2, pentru clarinet §i fagot în re minor, op. 114; Ludwig van Beethoven: Concertul nr.1 pentru pian §i orchestr[ în do major, op.15 Ludwig van Beethoven: Simfonia a II-a în re major, op.73; Johannes Brahms: Pastorala. Sala Capitol (vineri, 11 februarie, ora 19.00)

TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 DOU{ZECI± IUNU Regia: Salahhé Fiecare din noi este o masc[. Eu, tu, cel de al[turi. Diferite, dar aceea§i. Dou[zeci§iunu este povestea unor m[§ti, mereu `n c[utare: a celuilalt, a fericirii, a propriului destin. Dac[ `nving sau e§ueaz[ vom judeca la final. Sala 202 (S`mb[t[, 12 februarie, Ora 19.00)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate

www.24fun.ro z

15


ST{TEAM ~NTIN±I PE PAT Ac\ioneaz[: Christine Cizma§, Ovidiu Mih[i\[ ~nscenarea: Ovidiu Mih[i\[ Poveste de amor cu final nefericit ~n via\a de dup[ dragoste nu mai exist[ nimic. De aceea acest spectacol nu mai are nici o prezentare. Poate c[ a§a vom avea, m[car pentru o secund[, con§tiin\a faptului de a nu mai avea nimic. Sc`r\ Loc Lejer (sîmb[t[, 12 februarie, ora 19.30)

THE METROPOLITAN OPERA NEW YORK (transmisiuni prin satelit, Live în HD) Biblioteca Central[ Universitar[ „Eugen Todoran”, Timi§oara Blv. V.P`rvan #4A Bilete se g[sesc la casieria Cinema Timi§ Tarif normal: 60 RON Tarif studen\i: 50 RON NIXON IN CHINA Compozitor: John Adams Libretul: Alice Goodman Regizor: Peter Sellars Dirijor: John Adams

16 z www.24fun.ro

Distribu\ia: Kathleen Kim (Chian Ch’ing), Janis Kelly (Pat Nixon), Robert Brubaker (Mao Tse-tung), Russell Braun (Chou En-lai), James Maddalena (Richard Nixon) Richard Paul Fink (Henry Kissinger) Oper[ minimalist[ în trei acte, compus[ în 1987 de c[tre John Adams (laureat al Premiului Pulitzer pe 2003). Este cea mai important[ oper[ a celei de-a doua jum[t[\i a sec. XX. Subiectul central al operei este istorica vizit[ a pre§edintelui american Richard Nixon, f[cut[ în 1972 în China comunist[ a lui Mao Tse-tung. O vizit[ f[cut[ în toiul întunecatei perioade a R[zboiului Rece, dintre Occident vs. \[rile comuniste. “Toate operele mele au avut de-a face cu niveluri profunde ale psihologiei umane, cu mitologia noastr[ american[”, declar[ John Adams, a c[rui oper[ se joac[ în premier[ la Metropolitan Opera. “~nt`lnirea dintre Nixon §i Mao este un moment mitologic al istoriei mondiale, în particular al istoriei americane.” (sîmb[t[, 12 februarie, ora 20.00)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2

Tel. 0256 433151; L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560 Mobil: 0740 151 623 Emai: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46; Tel. 0256 490 544 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Boc§a nr. 2) Tel: 0256 40 70 58 PROIEC|IE DE FILME GERMANE Whisky mit Wodka Komodie(2008) ~n ceain[ria Libr[riei C[rture§ti Str. Mercy nr. 7 (Joi, 17 februarie, ora 19.00) FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii); Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro CERERE ~N C{S{TORIE Dup[: A. P. Cehov, Regia §i scenografia: Florin Covalciuc Sala Teatrului de Art[, Deva (sîmb[t[, 12 februarie, ora 19.00) O NOAPTE FURTUNOAS{ De I. L. Caragiale, Regia: Sorin Militaru; Sala mare (duminic[, 30 ianuarie, Ora 19,00) TOTUL DESPRE FEMEI De: Miro Gavran Regia: Felix Crainicu; Sala Studio (joi, 17 februarie, ora 19.00) TEATRUL DE MARIONETE Str. Episcopiei 15;Tel. 0257 256922 AMINTIRI DIN COPIL{RIE Regia: Carmen M[rginean Scenografia: Nelu Pitic (duminic[, 13 februarie, ora.11.00)


VINERI 11 FEBRUARIE

JAXX CAFEE & PUB Party; Ora: 22.00 SETUP Concert The Monojacks Ora: 22.00

CLASIC TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Fata `nchis[ `n p[l[rie Sala Studio Ora: 11.00 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Alb[-ca-Z[pada Sala Mare Ora: 11.00 FILARMONICA BANATUL Avancronica de concert Sala Capitol Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Frumoasa §i bestia Sala Teatrului German Ora: 11.00

FILME Viespea verde Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Hits and classics Ora: 22.00 BUNKER |apinarii Intrare 15 lei Ora: 21.00

S~MB{T{ 12 FEBRUARIE CLASIC AU{LEU TEATRU St[team `tin§i pe pat Sc]r\ Loc Lejer Ora: 19.30 TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU `n vizit[ Sala 2 Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Capdelemn Sala Studio Ora: 19.00 TEATRU THESPIS Dou[zeci§iunu Sala 202; Ora: 19.00 THE METROPOLITAN OPERA NEW YORK Nixon `n China Biblioteca Central Universitar[ “Eugen Todoran” Ora: 22.00

FILME

CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00

Viespea verde Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CAFÉ MODE Party; Ora: 21.00

CHEFURI

D’ARC CLUB Friday, Bloody Friday Music by Gerogia; Ora: 22.00 DAOS Lo-fly Alternative Party Muzic[- Dj LeFonz Ora: 21.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB Concert Mandinga Intrare liber[ Ora: 23.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22.00

ART CLUB 700 Party zone; Ora: 22.00 BUNKER Amalgamix Ora: 22.00 CAFÉ MODE Party; Ora: 21.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party; Ora: 22.00 D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Music by Alex; Ora: 22.00

FRATELLI LOUNGE & CLUB Concert Horea Brenciu Intrare 25 lei Ora: 23.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Valentine’s Party Ora: 23.00 JAXX CAFEE & PUB Party Ora: 22.00 YOUTOPIA Concert Dj Sava&Raluca Ora: 22.00

JAXX CAFEE & PUB Karaoke; Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE Lazy Sundays; Ora: 18.00

LUNI 14 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Cum v[ place Sala Mare; Ora: 18.00

DUMINIC{ 13 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU `n vizit[ Sala 2; Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Shaking Shakespeare Sala Teatrului German; Ora: 19.00 TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI “MERLIN” Coco§elul neascult[tor;Ora: 11.00

FILME Viespea verde Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI CLUB 30 Valentine’s Day; Ora: 21.00 HAPPY CLUB Romanian night Ora: 22.00 JAXX CAFEE & PUB Valentine’s day Concert surpriza; Ora: 22.00

OPERA NA|IONAL{ TIMI±OARA Turandor; Ora: 19.00

FILME Viespea verde Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Retro Fever; Ora:22.00 CAFÉ MODE Party; Ora: 21.00 DAOS Concert folk Marius Ba\u Intrare 20 de lei; Ora: 20.00

MAR|I 15 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Fete de m[tase artificial[ Sala Mare; Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Shaking Shakespeare Sala Teatrului German; Ora: 19.00

FILME Viespea verde Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

www.24fun.ro z

17


CHEFURI

FILME

ART CLUB 700 Crazy Student Night; Ora: 22.00

Viespea verde Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

D’ARC CLUB Party Night Long Events; Ora: 22.00 HAPPY CLUB Retro Night; Ora: 22.00 YOUTOPIA Party; Ora: 22.00

MIERCURI 16 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Cenus[reasa Sala Mare; Ora: 11.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Zian §i Kopik Sala Studio; Ora: 11.00 OPERA NA|IONAL{ TIMI±OARA Voievodul \iganilor; Ora: 19.00

FILME Viespea verde Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party; Ora: 22.00 CAFE MODE Party; Ora: 21.30 HAPPY CLUB Party; Ora: 21.00

JOI 17 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iaacovi §i Leidenthal Sala Mare; Ora: 11.00

18 z www.24fun.ro

Whisky mit Wodka C[rture§ti, Mercy Ora: 19.00

CAFE MODE Party; Ora: 21.30 D’ARC CLUB We Love Thursday Music by Kuky Ora: 22:00

CHEFURI

JAXX CAFEE & PUB Muzic[ live; Ora: 22.00

ART CLUB Zodiac Party Ora 22.00

LEMON CLUB Sear[ s]rbeasc[; Ora: 22.00

PORTO ARTE Stand-up comedy Doru Octavian Dumitru Intrare 25 de lei Ora: 20.00 VAN GRAPH K FE The Beat Conductor Ora: 21.00 YOUTOPIA Party Ora: 22.00


www.24fun.ro z

19


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

20 z www.24fun.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru

testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi. KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

NO MAS VELLO

Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

www.24fun.ro z

21


MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2

22 z www.24fun.ro

Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC

VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Decoratiuni nunta, organizare de evenimente. Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu!

Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.0019.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1(Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00. Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse!Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani. www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00Tel/fax: 0257 368 010; E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro z

23


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

24 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

Tel./fax: 0257219508

ARAD

VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555

MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474

FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

25


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837 STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3

26 z www.24fun.ro

Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro

Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282


www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane. Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse

28 z www.24fun.ro

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia,tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

SUSHI WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.

PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259

INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 Orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

TRATTORIA Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

VIENNA COFFEE HOUSE B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7, tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22-05; www.why-not.ro

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

Jaxx Cafe&Pub Str. Alba Iulia, nr 1 (col\ cu Pia\a Libert[\ii - fostul Club Lemon) tel. 0722808098 Orar Cafe L-D: 09.00-00.00 Orar Pub Ma-D: 18.00 ultimul client. Concerte live, karaoke, party SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362

PAPA JOE P-\a Arenei CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 BRUIAJ Blv. Victor Babe§ 14 A Rezerv[ri : 0722961735 ±i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj... doar la Bruiaj. L-V: 08:31 - 01:07 S-D: 12:08 - 03:06 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str.1 Decembrie 27 Tel. 0721760338

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[.

VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24.

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 Mi-D Non-Stop Coffee, cocktails, party

CASA NERA Pia\a Victoriei 8 Tel. 0356 468 990 Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

30 z www.24fun.ro

ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864 GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390 MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919, Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


divizia A

www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

241  

TIMI±OARA §i ARAD 11 FEBRUARIE - 17 FEBRUARIE 2011 32 DE PAGINI ANUL V NR. 241 Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you