Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL V NR. 240

GRATUIT

32 DE PAGINI

04 FEBRUARIE - 10 FEBRUARIE 2011


S UMAR

04 februarie - 10 februarie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 9 10 11

film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 12 14 15 17

cursuri 19 extreme 20 frumuse\e, s[n[tate 21 shopping 23 minifun 24 auto 25 turism 26 restaurante 28 cluburi & baruri 29 cafenele 30

foto R[zvan Voiculescu

Uniforma copiilor, bucuria p[rin\ilor? (II) de Robert ±erban ~nv[\[m`ntul rom`nesc, `n 2011, este aproape la fel cum era acum 20, 30, 40 de ani. A§a c[ uniforma i se potrive§te de minune. Primii care o vor sunt p[rin\ii. Prea ocupa\i – spun ei – cu supravie\uirea ca s[ m[ afle ce, cum §i c`t mai `nva\[ copiii lor la §coal[, prea cu ochii `n televizor, seara, c`nd vin „rup\i” de la serviciu ca s[ mai aib[ vreme s[-§i mai asculte odraslele, p[rin\ii nu doresc b[t[i de cap capitolul vestimenta\ie §colar[. Dac[ s-a hot[r`t uniform[, a§a s[ fie. ±i ei au purtat-o §i nu i-a `ncurcat deloc s[ ajung[ oameni mari. ~n plus, uniforma are ast[zi un atu

de net[g[duit: niveleaz[, ca mistria, diferen\ele sociale. Prin ea nu se v[d mu§chii financiari ai babacilor, care se-ncordeaz[ `n urma§i. Multe §coli sunt azi scenele unor parade ale modei la care spectatorii – profesorii §i elevii din familiile modeste – asist[ n[uci\i, frustra\i §i exaspera\i. Purtarea obligatorie a uniformei pare c[ ar mai t[ia din prostul av`nt ale unor beizadele de a-§i etala „inteligen\a” vestimentar[. ±i mai e o chestiune care vine ca un umera§ `n sprijinul hainelor de aceea§i culoare §i croi: tradi\ia marilor §coli de „dincolo”. Celebre institu\ii de `nv[\[m`nt

britanice, austriece, germane, franceze etc. au uniformele proprii, ce dau o not[ distinct[ elevilor lor. Nu mai vorbim de chinezi, care, poate §i pentru c[ seam[n[ la \ol, c`§tig[ toate olimpiadele §colare interna\ionale… Dac[ afar[ se poart[, la noi de ce n-ar merge? Nu-mi mai bat capul. Oricum, p`n[ s-o duce fiic[-mea la §coal[, o s[ hot[rasc[ al\ii pentru ea. ±i fiind democra\ie, nu va avea `ncotro §i va purta uniform[. Sau blugi? robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Editor-§ef: Monica Secea Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Ce-\i doresc eu \ie, dulce Rom]nie Mihai Dobrovolschi P`n[ la urm[, \ara mea.

~mi doresc ca rom]nii s[-§i iubeasc[ \ara. Nu exagerat. Dar a§a cum ar trebui s[-§i iubeasc[ cercurile concentrice. Iubita, familia, ora§ul, Ardealul. ~mi doresc ca rom]nii s[ se iubeasc[ pe ei `n§i§i, s[ se `n\eleag[, `n sf`r§it. ~mi doresc ca poporului rom]n s[-i creasc[, prin regenerare, capul §i inima pe care i le-au t[iat cei care nu le-aveau. ~mi doresc s[ trecem cu bine prin criz[. ~mi doresc s[ uit[m complexul s[r[ciei, ca s[ ne ajung[ ce ne e suficient. Acum, dupa noul an, `mi doresc s[ apar[, de unde a stat ascuns[, o genera\ie de politicieni pe care s[-i putem admira. Nu pentru §iretenie, iste\ime ne§lefuit[, atitudine steril[ de `nving[tor §i nu pentru disponibilitatea lor de-a face compromisuri, ci pentru inteligen\a lor, pentru educa\ia lor, pentru lupta lor de-a-§i vedea `nving[toare scopurile nobile §i nu numele at`t de comune, pentru preg[tirea lor de-a primi, drep\i, lovituri. ~mi doresc str[zi pe care pot umbla copiii f[r[ a fi mu§ca\i de c`ini, oamenii f[r[ a fi `njura\i §i femeile f[r[ a fi umilite. ~mi doresc s[ ne spalam lutul [sta trist de pe chipuri. Imi doresc s[ `nv[\[m s[ c`nt[m. ~mi doresc ca poporul [sta s[ aib[ odat[ §i-odat[ vie\i sexuale normale, ca s[ sc[p[m de deful[rile triste de la paginile §i orele cinci. ~mi doresc autostr[zi. ~mi doresc, `n sf`r§it, poli\ie. ~mi doresc s[ termin[m o dat[ cura\enia, ca s[ poftim lini§ti\i, ca pe-un musafir, bucuria. ~mi doresc s[ am puterea s[ m[ resemnez. ~mi doresc s[ ne trezim o dat[, ca s-avem §i noi un somn mai linistit. www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


cine, unde, c`nd Sorin Petrescu

Daniel Vighi Laudatio!

~n seara de 28 ianuarie, la Filarmonica Banatul, aplauzele prelungi §i o anume stare de bine specific momentelor de reu§it[ muzical[ – acel greu narabil sentiment de satisfac\ie §i de pl[cere difuz[ – au marcat pozitiv audi\ia. Seara a debutat cu Marc Antoine Charpentier, un compozitor de la curtea lui Ludovic al XIV-lea. Te Deum-ul acestuia `ncepe cu notele arhicunoscute ale Preludiului, cu fraze muzicale des c`ntate pe la te miri ce ocazii promo\ionale §i ispr[vi ale unor clipuri publicitare (Eurovision). Am remarcat amplitudinea armonioas[ a vocii altistei Cameliei Docea Fornwald, o adaug `n carne\elul meu pe soprana Daniela Lelea. Momentul dens al serii a fost `ns[ Concertul pentru pian §i orchestr[ `n sol minor nr. 2 op. 22 de C. Saint-Saëns. L-am admirat pe Sorin Petrescu, un pianist ajuns la Harul maturit[\ii prin §tiin\a de a pune `n

6 z www.24fun.ro

valoare substan\a fiec[rei note, de a o „povesti” clar. Sorin Petrescu este expresia muncii dedicate §i acest lucru se simte, dup[ cum se simte experien\a de la Trio Contraste cu incursiuni `n muzica dificil[ a lumii contemporane. Toate acestea §i-au pus amprenta pe stilul §i m[iestria sa. Avem `n Timi§oara c`\iva instrumenti§ti de foarte bun[ valoare, printre ei cu siguran\[ Sorin Petrescu, chemat la dou[ bis-uri pe care pianistul le-a ales inspirat de la antipozi: un Constantin Silvestri §i, mai apoi, un Bach metafizic. Seara s-a `ncheiat cu un vals ravelian plin de alean: o minunat[ stare dulce-amar[. A§adar, o reu§it[ isprav[ muzical[ de sf`r§it de ianuarie 2011 la Filarmonica timi§orean[!

www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Nimic nu se compar[ cu o noapte pierdut[. ±i nu m[ refer la pierdut[ `n vibra\iile unei discoteci, paginile unei c[r\i, ac\iunea unui film, ideile unui proiect, patul cuiva drag. Vorbesc despre momentele acelea c`nd tu `\i dore§ti s[ adormi, parc[ §i corpul t[u t`nje§te dup[ lini§tea nocturn[, dar nu reu§e§ti dec`t s[ te ui\i din or[ `n or[ la ceas, s[ numeri minutele, secundele, s[ epuiezi toate oile din turm[ `n speran\a c[ va veni §i el, somnul. Trecu o or[, vor trece dou[, ba chiar §ase §i nimic. M[i, dar ciud[ s[-\i fie, nu alta! M[car de te-ai concentra pe o anumit[ problem[ p`n[ la epuizarea ei; dup[ o experien\[ de genul s[ zici c[ ai g`ndit o noapte `ntreag[ pentru lini§tea vremurilor ce vor s[ fie. Ar fi bine dac[ ai reu§i s[ fructifici chinul cu o cafea.

8 z www.24fun.ro

~n c[utarea somnului pierdut Diana Petru\ Bing-bang Dar ce, po\i? Nu, pentru c[ la cel mai mic gest de a te mobiliza, ceva te trage `napoi. ±i iar te `ntorci de unde nici nu ai plecat, cu tic-tac-ul ceasului pe post de Matinal. Ce-ar fi s[ suni la un prieten, s[-l pui s[-§i fac[ rezumatul dorin\elor ne`mplinite, p`n[ te-ar adormi? Ar fi benefic de ambele p[r\i procedeul. Tu, cel b`ntuit de nesomn, ai putea s[ acumulezi oboseala mental[, bilet de intrare `n t[r`mul viselor,

iar persoana emo\ional-anorexic[ ar putea s[-§i mai relaxeze ner[bd[rile. Dar asta nu e dec`t o poveste a lui dac[ §i parc[, iar tu, nefericit posesor de noapte alb[ cau\i culoare pentru ziua care te-a§teapt[.

dianapetrut.wordpress.com


monteme E potop. Al[turi de erup\ii ale cine §tie c[rui vulcan care n-a mai dat nici un semn de via\[ de secole sau ale unei revolu\ii desf[§urate prin intermediul Twitter-ului, dai nas `n nas cu o orgie a fenomenului de entertainment. 24 de ore de distrac\ie: online, TV, radio etc. Carevas[zic[, prea multe oportunit[\i §i prea pu\in timp. Iar formatorii de opinie, au devenit rara avis. Cine mai are nevoie de voci credibile §i relat[ri pertinente? La mod[ e b`rfa, iar pentru asta s-a inventat o nou[ specie uman[ a c[rei fi§[ de post spune `n felul urm[tor: „reprezint comunitatea si-n plus eu §tiu tot §i `ntotdeauna am dreptate“. Linia de demarca\ie `ntre bun sim\ §i oportunitate cu orice pre\ a disp[rut completamente. La fel ca §i cea `ntre ziarist §i blogger. Orice ciuriburi `nzestrat cu un aparat cu mul\i megapixeli §i niscaiva cuno§tin\e poate s[ devin[ peste noapte membru

Eu §tiu tot §i `ntotdeauna am dreptate Zoltan Varga Ciuriburii `nzestra\i cu aparate cu mul\i megapixeli plin al celei de-a patra puteri `n stat. Mai conteaz[ c[ nu deosebe§te rock-ul de pop, bass-ul de org[? Deloc, fiindc[ ziaristul de mod[ nou[ consider[ `n imbecilitatea lui nativ[ c[ e mai important s[ relatezi b`rfe sau s[ scrii cum a fost `mbr[cat[ lumea la un concert. Ciocoflenderii care-§i dau cu st`ngul `n dreptul §i se consider[ formatori de opinie pe scena clubbingului local copiaz[ cu stricte\e un trend care poart[ pompoasa denumire de „pres[ de scandal“.

~ncet – `ncet, inventeaz[ personaje locale care s[ fie un fel de copii la indigo ale unor fufe sau jmekeri de Doroban\i §i nu le mai ajungi la nas. Sunt la r`ndul lor §i ei ni§te mini – vedete, transparente §i plastice...

www.24fun.ro z 9


carte Nalb[ §i fier vechi Luigi Popescu ce facem cu perdelele c`nd nu avem ferestre

Naufragia\i ai visului american, locuitorii de pe Strada Sardinelor `§i tr[iesc via\a liber §i ingenios. So\ii Malloy §i-au amenajat apartamentul `ntr-un cazan dezafectat al fabricii de conserve, Mack §i banda lui vesel[ de zdren\[ro§i §i-au g[sit ad[post `ntr-un depozit pentru f[in[ de pe§te, Doc tr[ie§te `n laborator, iar Henri, pictorul, `ntr-o corabie care nu va fi niciodat[ lansat[ la ap[. {sta-i `nceputul. Apoi `ntorci paginile §i “la§i pove§tile s[ curg[ `n[untru de bun[voie”, a§a cum izvor[sc din autorul lor. Citind `ncepi s[ `ndr[ge§ti personajele §i acest loc situat `ntre ora§ §i mare pe un maidan sem[nat cu buruieni §i fier vechi. Dup[ ce i-a dat via\[ `n Strada Sardinelor John Steinbeck s-a re`ntors aici pentru un nou roman, Joia dulce. Locul a fost vizitat apoi §i de o echip[ de filmare care a urm[rit, bine`n\eles, inevitabila poveste de dragoste. A rezultat filmul Cannery Row cu Nick Nolte §i Debra Winger. ~ns[ prin lentila imagina\iei vedem mai multe dec`t prin cea a camerei de filmat. E deajuns s[ deschidem cartea §i `i g[sim acolo pe Lee Chong `n magazinul s[u, `ntre vitrina cu trabucuri si raftul cu alcool, pe Mack b[l[ng[nindu-§i picioarele de pe un vechi utilaj ruginit, pe Frankie dormind `n lada cu rumegu§ §i pe Doc, biologul, ascult`nd muzic[ gregorian[ `n compania unei sticle de bere §i medit`nd la specimenele umane pe cale de dispari\ie. G[si\i cartea pe raftul cu nout[\i, `n Libr[riile C[rture§ti.

10 z www.24fun.ro


videodrom Doua documentare pe care trebuie sa le ai in videoteca: primul e despre lumea de azi, al doilea despre o lume fara noi. 1. Nominalizarile la Oscar mi-au amintit cat de supraevaluat e The Social Network. Adevaratul film despre Facebook este Catfish (Somn). Un film mic, de familie, care ilustreaza impactul retelelor sociale asupra vietilor noastre. Nev, un fotograf din NY, se “imprieteneste” virtual cu trei gagici: Abby (6 ani, picteaza dupa fotografiile lui), Megan (19 ani, incep o idila pe neve) si Angela (mama fetelor, inca atractiva). Timp de 8 luni, fratele lui Nev documenteaza (cu un camcorder) legatura, care de la un punct capata o turnura bizara. Stiu toti (care si-au dat intalnire vreodata pe mIRC) ca momentul confruntarii dintre “persona” din lumea virtuala si dublul ei real ofera mari surprize.

Somnul Lucian Mircu Catfish & Countdown to Zero Iti va face praf orice asteptari. 2. Countdown to zero se bazeaza pe supozitia ca daca detii o arma, la un moment dat o vei folosi. Veti fi surprinsi sa aflati cat de aproape am fost de catastrofe nucleare “din accident, din necugetare sau din nebunie”. E genul de film-activist care se incheie cu indemn la actiune: “The weapons of war must be abolished before they abolish us”. Militantismul nu-i afecteaza insa luciditatea. Precizia documentarii si greutatea persoanelor

intervievate (Jimmy Carter, Tony Blair, Mihail Gorbaciov, savanti si experti din serviciile secrete) sunt convingatoare. Documentarul lui Lucy Walker e un fel de “Dr. Strangelove or How I Learned to WORRY and HATE the Bomb”.

marele-ecran.blogspot.com

Teatrul

thespis

www.thespis.ro

sâmbătă, 5 februarie, ora 19:00, Casa Studenţilor, Sala Diogene Bihoi

www.24fun.ro z 11


Timi§oara/Arad, 04 februarie - 10 februarie 2011

TREI ZILE DE CO±MAR

CUM S-O DAI S{ FIE BINE

EUROPOLIS

~mpreun[ pentru prima dat[ pe marile ecrane, Russell Crowe §i Elizabeth Banks pornesc `ntr-o agonizant[ curs[ contra cronometru `n filmul 3 zile de co§mar, care poate fi vizionat din 19 noiembrie `n cinematografele: CinemaPRO, Hollywood Multiplex, Movieplex §i `n re\eaua Cinema City (Cotroceni, Sun Plaza, Ia§i, Cluj, Pite§ti, Timi§oara, Arad, Baia Mare). ~n filmul 3 zile de co§mar, John Brennan (Russell Crowe) afl[ r[spunsul `n modul cel mai brutal, atunci când familia sa este devastat[ de un incident `ngrozitor. Lara (Elizabeth Banks), so\ia lui John, este acuzat[ §i condamnat[ pe nedrept pentru o crim[ oribil[. La 3 ani de la pronun\area sentin\ei, John se zbate nu numai s[ `§i creasc[ singur fiul, dar §i s[ `§i salveze so\ia, c[utând f[r[ `ncetare o cale de a anula verdictul. Dar când judec[torii le resping §i ultimul apel, Lara intr[ `ntr-o depresie cumplit[ §i se gânde§te din ce `n ce mai des la sinucidere. R[mas f[r[ alternative, John pune la cale un plan periculos §i necugetat, riscandu-§i via\[ pentru femeia pe care o iube§te. Cum are la dispozi\ie doar trei zile `nainte de a pierde tot, John porne§te `ntr-o curs[ nebuneasc[.

Vince Vaughn §i Kevin James sunt protagoni§tii comediei regizate de Ron Howard §i produse de Brian Grazer, despre un b[rbat care descoper[ c[ ceea nu-i spui celui mai bun prieten al t[u e la fel de important ca ceea ce faci pentru el. Jennifer Connelly, Winona Ryder, Channing Tatum §i Queen Latifah li se al[tur[ `n comedia Cum s-o dai s[ fie bine?/The Dilemma, despre c`t de departe poate merge o prietenie `ntre doi b[rba\i `nainte de a le exploda totul `n fa\[. ~nc[ din colegiu, Ronny (Vaughn), burlac convins, §i Nick (James) au fost prieteni la bine §i la r[u. Acum sunt parteneri `ntr-o firm[ de design auto, pe punctul de a c`§tiga contractul vie\ii lor, care ar urma s[ le propulseze firma. Av`ndu-le al[turi pe Beth (Connelly), iubita lui Ronny, §i pe Geneva (Ryder), so\ia lui Nick, cei doi se simt invincibili. ~ns[ totul o ia razna `n momentul `n care Ronny o vede pe Geneva s[rut`ndu-se cu un alt b[rbat §i se hot[r[§te s[ afle ce se `nt`mpl[. Investiga\iile sale amatoristice `i dau lumea peste cap, mai ales c`nd afl[ c[ §i Nick avea ni§te secrete pe care le \inea bine ascunse. Timpul trece, se apropie prezentarea care va decide soarta firmei lor, iar Ronny trebuie s[ se hot[rasc[ cum §i c`nd `i va spune adev[rul celui mai bun prieten al s[u.

Cu o tematic[ complex[, ambi\ioas[, inspirat[ din “proza fantastic[ a lui Eliade”, dup[ cum afirm[ regizorul, pelicula `n care realul sau realismul sunt doar pretexte sau puncte de plecare spre sfera mistic[, exploreaz[ zona mitului §i a supersti\iilor rom`ne§ti specifice mor\ii. Europolis este un eastern balcanic - `nc`ntat de universul fantastic al prozei lui Mircea Eliade, spune Cornel Gheorghi\[. ~n micul port al Sulinei sose§te o telegram[ din Fran\a: Luca, pe care toat[ lumea `l §tia `ngropat de mai bine de 50 de ani `n cimitirul de la marginea ora§ului, tocmai a murit. Sora lui, Magdalena (interpretat[ de Adriana Trandafir), `nso\it[ de fiul ei, Nae (jucat de Áron Dimény), trebuie s[ plece `n Fran\a pentru a lua `n primire “mo§tenirea”. Ajun§i la cel[lalt cap[t al continentului, pe malul Atlanticului, cei doi `l `nt`lnesc pe §amanul Ata (Joseph Otteno), prietenul cel mai bun al lui Luca. El le dezv[luie ultima dorin\[ a acestuia `nainte s[ moar[. Moartea lui Luca le marcheaz[ drumul de `ntoarcere mai mult dec`t Magdalena §i Nae §i-ar fi putut `nchipui. ~n aceast[ tranzi\ie instabil[, sufletul `nt`lne§te `ngerii, v[mile v[zduhului, diavolii, `ngerii p[zitori, spune regizorul.

THE NEXT THREE DAYS SUA (2010) Regia: Paul Haggis Cu: Olivia Wilde, Elizabeth Banks, Russell Crowe,Liam Neeson Crim[, Drama, Thriller, Romantic Durata: 122 minute TIMI±- TIMI±OARA V- J: 16.00; 18.00; 20.00

THE DILEMMA SUA (2010) Regia: Ron Howard Cu: Kevin James, Vince Vaughn, Jennifer Connelly Durata: 111 minute V- J: 16.00; 18.00; 20.00 ARTA - ARAD L- Mi: 14.00, 17.00, 20.00; J: 11.00

EUROPOLIS Rom`nia/Fran\a (2009) Regia: Cornel Gheorghi\[ Cu: Áron Dimény, Adriana Trandafir Dram[/Fantastic Durata: 100 minute DACIA - ARAD L-M: 15.00, 17.30, 20.00; J: 12.00

12 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

13


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Bela Tar (26 ianuarie- 26 februarie) CAFENEAUA D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel: 0722 891 085 L-D: 9.00 - `nchidere Expozi\ie de fotografie „D’arcography” Fotografii. Plan§e semi arhitecturale. Video (14 ianuarie-14 februarie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. C.D. Loga 46, Tel: 0256 490 544 Expozi\ie de desene “Provizii pentru c[m[rile sufletului” Expun: copiii Palatului Copiilor din Timi§oara Vernisaj: 18 ianuarie, ora: 18.00 (18 ianuarie- 08 februarie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Nora Novak (27 ianuarie - 10 februarie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de pictur[ Atelier “Antropomorfoza” Expune: George Ciora (24 ianuarie - 23 februarie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256182056 Expozi\ie de pictur[ „Ecce Homo” Expune: Mihai Ciplea (22 ianuarie – 20 februare) LIBRARIA CR{TURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie de bijuterii Expune: Daciana Cuc Vernisaj expozi\iei: 2 februarie (2 februarie – 23 februarie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 L-V: 9-18; S-D: 10-15 Expozi\ie de bijuterii Expune: Daciana Cuc (2 februarie – 23 februarie)

14 z www.24fun.ro

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie “De la primele scrieri la multimedia” O scurt[ istorie a comunic[rii §i mai mult. Prima expozi\ie din Rom]nia vizitat[ cu telefonul mobil (1 februarie – 30 aprilie) Expozi\ie de pictur[ „Retrospectiv[” Expune: Margareta Sterian (04 decembrie- 28 februarie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1; Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: Copii: 1 RON; Adul\i: 2 RON; Sec\ia Arheologie Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora §i fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00

Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) PAPILLON Piata Unirii 8; Tel. 0724 300 858 Expozi\ie de pictur[ „Lumea Material[” Expune: Emilian Ro§culescu (27 ianuarie- 24 februarie) VITRALIA Str. Miori\a 4; Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00; S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ie de fotografie Valea Mure§ului Sala Clio (11 ianuarie-10 februare) Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, docu-

mente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad TRIBUNA CAFE Mihai Eminescu 39 Tel. 0357 445070 Expozi\ie de fotografie „Kenya the land of migrations” Expune: Florin Ghioca (22 ianuarie- 15 februarie)


TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 10 §i 20 LEI Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 LEI OFFSIDE Un spectacol de Luminita Tulgar Cu: Lumini\a Tulgara §i Ioan Strugari C`nd o femeie iube§te. Ce se `nt`mpl[ `n sufletul unei femei `ndr[gostite atunci c`nd iubirea `i este aruncat[ la co§ul de gunoi? Ce u§i poate deschide durerea? Ce resorturi declan§eaz[ umilin\a? Offside este un spectacol care vrea s[ dea r[spunsuri, `ntr-o incursiune deopotriva tandr[, comic[, tragic[ §i sensibil[ `n intimitatea unei femei. Studio 5 (vineri, 4 februarie, ora 19.00 s`mb[t[, 5 februarie, ora 19.00) ~N VIZIT{ De: Roland Schimmelpfennig Un spectacol de: Alexandru Dabija Cu: Damian Oancea, Victoria Suchici Codricel, M[lina Manovici, Colin Buzoianu, Claudia Ieremia, Alina Reus, Irene Flamann C[t[lina §i Mirela Puia Sala 2 (mar\i, 8 februarie, ora 19.00) IAACOVI ±I LEIDENTAL De Hanoch Levin Un spectacol de: Mihaela LICHIARDOPOL Cu: cu Sabina Bijan, Bogdan Spiridon §i C[lin Stanciu Jr. Studio 5 (miercuri, 9 februarie, ora 19.00) REMEMBER De: Mateiu I.Caragiale Un spectacol de: R[zvan Mazilu Cu: R[zvan Mazilu §i Ion Rizea Sala Mare (joi, 10 februarie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2,

Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291

Berbely B. Emilia, Tar Monika, Kiss Attila. (duminic[, 6 februarie, ora 19.00)

C~NT{REA|A CHEAL{ De: Eugène Ionesco Un spectacol de: Alexandru Dabija Cu: Radu Vulpe, Ioana Iacob, Rare§ Hontzu, Isolde Cobe\, Olga Török, Boris Gaza

Publicul va vedea o poveste foarte frumoas[ §i uman[. Spiró György e genial `n portretizarea oamenilor m[run\i. Cei doi protagoni§ti vegeteaz[ la nivelul subzisten\ei, dar brusc le sur`de norocul: c`§tig[ marele premiu la loterie. Cum reac\ioneaz[, cum se schimb[ mentalitatea lor? Aceste norme de comportament le explor[m noi. Omul, pus `n fa\a unei schimb[ri nea§teptate, se sperie, `ncearc[ s[ `n\eleag[ ce i s-a `nt`mplat. Eroii din pies[ ajung s[ despice fiecare moment petrecut `mpreun[. Modul `n care ei vor face fa\[ situa\iei, sau mai bine zis propriilor probleme, este un mare secret. Asta vor putea vedea pe scen[ spectatorii. (luni, 7 februarie, ora 19.00 miercuri, 9 februarie, ora 19.00)

Dl. §i dna Smith schimb[ vorbe despre lucruri f[r[ relevan\[, f[r[ s[ reu§easc[ `n fapt s[ comunice. Sosesc so\ii Martin, care constat[, `n cursul unei discu\ii la fel de absurde, c[ sunt c[s[tori\i unul cu altul. Treptat, dialogul este `nlocuit de propozi\ii f[r[ sens, de cuvinte §i `n fine de sunete. Aceast[ prim[ lucrare a lui Ionesco, ce aduce `n prim-plan absurditatea existen\ ei noastre cotidiene, este cea mai jucat[ pies[ din teatrul universal contemporan. Sala Teatrului German (vineri, 4 februarie, ora 19.00) OMUL INVIZIBIL De: Herbert George Wells Un spectacol de: Alex Halka Cu: Iosif Csorba. Un cercet[tor ambi\ios, care §i-a sacrificat via\a §tiin\ei, devine invizibil `n urma propriilor experimente. ~n cur`nd va constata c[ dezavantajele invizibilit[\ii sale dep[§esc avantajele. Experimentul nu va schimba doar exteriorul s[u §i rela\iile cu semenii, ci §i caracterul s[u, transform`ndu-l. `n sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat (miercuri, 9 februarie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro ZIAN ±I KOPIK Un spectacol de: Palocsay, Kiso Kata Cu: Pale Gecse Akos, Nagy Sandor, Vass Richard, Pall Aniko Katalin (vineri, 4 februarie, ora 11.00) LEG{TURI PRIMEJDIOASE De: Pierre Choderlos de Lados Un spectacol de: Puskas Zoltan Cu: Molnos Andras Csaba, Eder Eniko, Tasnadi-Salhy, Noemi,

PRAH Un spectacol de: Laszlo Sandor Cu: Szasz Eniko, Dukasz Peter

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 FARMACIA De: Salahe Regia: Salahe Cu: Lavinia Oprescu-Stoia, Casandra Holotescu, Flaviu Popescu „Farmacia” este o pies[ despre destinul tragic al elefan\ilor zbur[tori urbani, din muzeele noroioase pe care am `nv[\at s[ le iubim cu to\ii. Scenele de dragoste sunt lungi §i profunde, de§i lipsesc cu des[v`r§ire. ~n afara scenelor de dragoste, `n pies[ nu se `nt`mpl[ nimic. Sala Diogene Bihoi (s`mb[t[, 5 februarie, ora 19.00) TEATRUL STUDIO ART Casa Artelor Pia\a Unirii, Str. Pacha 8 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului AVANCRONIC{ DE CONCERT Dirijor: Maestrul R[zvan Cernat Program: Richard Wagner: Idila lui Siegfried Franz Liszt: Concertul nr. 1 Piotr Ilici Cheikovski: Simfonia a patra ~n Fa minor Sala Capitol (vineri, 4 februarie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate DIABOLUS EX MACHINA Un spectacol de: Ovidiu Mih[i\[ Cu: Ioan Codrea, Christine Cizmas, Marian P`rvulescu, Victor Dragos, Mariana Boghian Diabolus Ex Machina se bazeaz[ pe un scenariu compus `n timpul repeti\iilor §i pe l`ng[ textele improvizate de actori, con\ ine fragmente din Pesc[ru§ul de A.P.Cehov §i poezia lui Nae Smirnoff, Albatrosul. Spectacolul spune povestea r[ului care intervine `ntr-un mod nea§teptat, `n momente cheie, de decizie, r[sturn`nd bunul mers al lucrurilor, reu§ind s[ distrug[ speran\e, idealuri, vise. R[ul prezentat `n spectacol nu ac\ioneaz[ din exterior, vine din mintea personajelor §i pune `n permanen\ [ piedici visurilor, de unde se na§te FRICA §i ABANDONUL. Doar pe s`mb[t[, 5 februarie, dup[ spectacol – discu\ii cu publicul Sc`r\ Loc Lejer (s`mb[t[, 5 februarie, ora 19.30 duminic[, 6 februarie, ora 19.30) ST{TEAM ~NTIN±I PE PAT Un spectacol de: Ovidiu Mih[i\[ Cu: Christine Cizmas, Ovidiu Mih[i\[ Poveste de amor cu final nefericit ~n via\a de dup[ dragoste nu mai exist[ nimic. De aceea acest spectacol nu mai are nici

www.24fun.ro z

15


o prezentare. Poate c[ aยงa vom avea, m[car pentru o secund[, conยงtiin\a faptului de a nu mai avea nimic. Sc`r\ Loc Lejer (joi, 10 februarie, ora 19.30)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560 Mobil: 0740 151 623 Emai: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. Augustin Pacha nr. 2 (intrarea principal[ str. Bocยงa nr. 2) Tel: 0256 40 70 58

16 z www.24fun.ro

FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TEATRUL DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922


VINERI 04 FEBRUARIE

DUBLIN EXPRESS Karaoke Night Ora: 21.30

CLASIC

FRATELLI LOUNGE & CLUB Friday Party Ora: 23.00

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Offside Studio 5 Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT C`nt[rea\a Cheal[ Sala Teatrului German Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Zian §i Kopik Sala Studio Ora: 19.00 FILARMONICA BANATUL

HAPPY CLUB Party Ora: 22 HEAVEN STUDIO Friday music night Ora: 22.00 JAXX CAFEE & PUB Friday Night Ora: 22.00 LEMON CLUB Concert Vescan §i Scooby Afterparty – Dj Flow Intrarea 10 lei Ora: 22.00

Avancronic[ de concert Sala Capitol Ora: 19.00

LE CINEMA Classic Hits Ora: 22.00

FILME

SCOTTISH PUB Retro night Ora: 22.00

Trei zile de co§mar Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Hits and classics Ora: 22.00 BUNKER Vinerea alternativ[ Ora: 22.00

S~MB{T{ 05 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU

CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00

Offside Studio 5 Ora: 19.00

DAOS CLUB Show cake Leizaboy, DJ Limun, Alphabite Ora: 22.00 Intrare 10 lei

TEATRU THESPIS

D’ARC CLUB Friday, Bloody Friday Ora: 22.00

FILME Trei zile de co§mar Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CLASIC

CHEFURI

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY

ART CLUB 700 Party zone Ora: 22.00 BUNKER Saturday Party Ora: 22.00

Leg[turi primejdioase Sala Studio Ora: 19.00 AU{LEU TEATRU

CAFÉ MODE Party Ora: 21.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00 D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00 DUBLIN EXPRESS Funkie Boogie Night Ora: 22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Ora: 23.00

Diabolus Ex Machina Sc`r\ Loc Lejer Ora: 19.30

FILME Trei zile de co§mar Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Retro Fever Ora:22.00 VAN GRAPH K FE Lazy Sundays Ora: 18.00

HAPPY CLUB Party Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Antonia- Is Back! On Tour Ora: 23.00 JAXX CAFEE & PUB Concert live Ora: 22.00 LE CINEMA Saturday Party Ora: 22.00 LEMON CLUB Lemon’s Party Dj Marck §i MC Smiley Ora 22.00

AU{LEU TEATRU

SETUP TM Base Session 26 Klute, Snow, Dr. Dan, Bibanu Ora: 22.00 Intrarea 15 lei pana la ora 01.00 20 lei dupa ora 01.00

Diabolus Ex Machina Sc`r\ Loc Lejer Ora: 19.30

YOUTOPIA New Retro Ora: 22.00

Farmacia Sala Diogene Bihoi Ora: 19.00

DUMINIC{ 06 FEBRUARIE

LUNI 07 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Prah Sala Studio Ora: 19.00\

FILME Trei zile de co§mar Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI HAPPY CLUB Romanian Night Ora: 22.00

www.24fun.ro z

17


MAR|I 08 FEBRUARIE

YOUTOPIA Party Ora: 22.00

CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU ~n vizit[ Sala 2 Ora: 11.00

FILME Trei zile de co§mar Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Crazy Student Night Ora: 22.00 CAFE MODE Party Ora: 21.30 HAPPY CLUB Retro Night Ora: 22.00

18 z www.24fun.ro

MIERCURI 09 FEBRUARIE CLASIC

FILME Trei zile de co§mar Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party; Ora: 21.00

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iaacovi §i Leidental Studio 5; Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Omul Invizibil `n sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat; Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Prah Sala Studio; Ora: 19.00

JOI 10 FEBRUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Remember Sala Mare Ora: 19.00

AU{LEU TEATRU St[team `ntin§i pe pat Sc]r\ Loc Lejer Ora: 19.30

FILME Trei zile de co§mar Timi§ Ora: 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Zodiac Party Ora 22.00 LEMON CLUB Sear[ s]rbeasc[ Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE The Beat Conductor Ora: 21.00 YOUTOPIA Party Ora: 22.00


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru

testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi. KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

www.24fun.ro z

19


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “ ~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans,

20 z www.24fun.ro

globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609 CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30

S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de

protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare

www.24fun.ro z

21


interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

22 z www.24fun.ro

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER

VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA

Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443

0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR

FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale.

INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Decoratiuni nunta, organizare de evenimente. Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si

GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592,

ARAD

Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse!

www.24fun.ro z

23


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

24 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

Tel./fax: 0257219508

ARAD

VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555

MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474

FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

www.24fun.ro z

25


TIMI±OARA APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837 STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3

26 z www.24fun.ro

Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro

Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164; Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282


www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane. Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse

28 z www.24fun.ro

CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia,tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

SUSHI WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.

PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259

INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 Orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

TRATTORIA Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400

VIENNA COFFEE HOUSE B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7, tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

PORKY’S Pub and more Str. Lasc[r Catargiu 2 (`n spate la May Day) Telefon: 0733103441,0356428425 E-mail: porkyspub@ymail.com

RENAISSANCE Str. Unirii nr.19

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 BRUIAJ Blv. Victor Babe§ 14 A Rezerv[ri : 0722961735 ±i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj... doar la Bruiaj. L-V: 08:31 - 01:07 S-D: 12:08 - 03:06 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str.1 Decembrie 27 Tel. 0721760338

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[.

VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CASA NERA Pia\a Victoriei 8 Tel. 0356 468 990 Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

30 z www.24fun.ro

ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864 GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390 MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919, Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

31


32 z www.24fun.ro

240  
240  

TIMI±OARA §i ARAD 04 FEBRUARIE - 10 FEBRUARIE 2011 32 DE PAGINI ANUL V NR. 240 Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro editor...

Advertisement