Page 1

TIMI±OARA §i ARAD

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL V NR. 237

GRATUIT

48 DE PAGINI

14 IANUARIE - 20 IANUARIE 2011


S UMAR

14 ianuarie - 20 ianuarie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 18

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 16 20 22 24 26

cursuri 30 extreme 31 frumuse\e, s[n[tate 32 shopping 35 minifun 36 auto 37 turism 38 restaurante 40 cluburi & baruri 44 cafenele 46

foto R[zvan Voiculescu

C[l[torului `i §ade bine cu labirintul de Robert ±erban Aproape orice ie§ire peste grani\[, mai ales c`nd unul dintre mijloacele de transport este avionul, poate fi comparat[ cu o c[l[torie `n labirint. ~ntr-un labirint modern, a c[rui desf[§urare nu este doar pe uscat, ci §i `n aer. Minotaurul nu este – `n cazul nostru – un monstru jum[tate om, jum[tate taur, ci este `nsu§i c[l[torul. ~ntregul drum este unul metamorfozant, astfel `nc`t dup[ ce parcurgi tot labirintul, dup[ ce intri `n toate „camerele” sale – taximetru, parcarea aeroportului, sala de facturare (cu verificarea biletului §i c`nt[rirea bagajului), punctul de

trecere a frontierei (prima grani\[), punctul de verificare al securit[\ii (a doua grani\[), sala de a§teptare, poarta de ie§ire din aeroport, autobuzul care merge spre avion, avionul, grani\a la destina\ie, cu al s[u control, sala de a§teptare, ie§irea din cel[lalt aeroport – ie§i transformat, ie§i alt om (chiar dac[ nu jum[tate taur!). Ca §i minotaurul din labirintul lui Dedal, c[l[torul este nevinovat §i victim[, `n acela§i timp, a unei modernit[\i ce are – `n acest caz – §i accente agresive. Dac[ Minotaurul (n[scut dintr-un adulter `ntre so\ia lui Minos, Pasifae, §i un taur alb) este `nchis `ntr-un labirint

§i trebuie s[ sufere pentru „vina” de se fi n[scut monstruos §i crud, c[l[torul este supus unui ritual de securitate – ce implic[ trecerea prin diferite filtre, `n care trebuie s[-\i depui „armele” moderne (ceas, telefon, chei, calculator, bani etc.), sau uneori chiar s[ te dezbraci de tot, s[ r[m`i `n nuditatea primordial[ pentru a demonstra c[ nu ai asupra ta un „p[cat” vizibil (adic[, obiecte ce ar putea deveni arme) – pentru a ajunge la destina\ie. (va urma)

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Rene Spitz f[cea, prin 1935, cercet[ri ale psihologiei copilului care au dus la un experiment epocal. Pe scurt, se foloseau serii de c`te trei cobai. Unul primea m`ng`ieri, altul §ocuri electrice, altul nimic. Primul s-a dezvoltat normal. Cobaiul neatins de nimic murea primul. Cel[lalt ajungea s[-§i induc[ singur §ocuri. Ce-are asta de-a face cu noi? P[i are. Spitz a observat c[ oamenii s`nt la fel. Cei neatin§i, din orfelinatele rudimentare de exemplu, dezvoltau serioase probleme. Al\ii, din frica de dispari\ie, prefer[ lucruri care le fac r[u, dec`t nimic. Ecourile rezist[ p`n[ la v`rsta adult[. Feti\a care mai bine suport[ abuzurile tat[lui dec`t frica de moarte de dincolo de u§a casei a crescut §i suport[, inexplicabil pentru prietenele ei, un so\ be\iv §i violent. B[ie\elul certat de p[rin\i

4 z www.24fun.ro

Doi prieteni goi Mihai Dobrovolschi – urmare la B[rba\i §i Femei – prefer[ §i acum o scorpie dec`t s[ fie dat afar[ din cas[. Pe-atunci `nsemna moartea. Iar oamenii, se pare, se atrag unii pe al\ii cu aceste autoam[giri. Prieteni, colegi, aman\i se `nt`lnesc `n matricea asta. Cel mai bun exemplu este dat de iubirile cu n[b[d[i. Ea e abuziv[ ca tat[l lui. El e boln[vicios ca mama ei. ±i se \in `n bra\e. ±i `nchid ochii. ±i fiecare `§i str`nge la piept vreun p[rinte sau vreun frate. ±i c`nd mai deschid ochii, au o paradoxal[ senza\ie de

familiaritate cu str[inul din fa\[. ±i dac[ el se `ns[n[to§e§te, ea va avea grij[ s[-l r[ceasc[. ±i dac[ ea se cumin\e§te, el va avea grij[ s-o enerveze iar. ±i uneori, s[tui de falsitate f[r[ s[ §tie, pleac[-n alte p[r\i. Dar s`nt singuri. ±i afl[ c[, f[r[ s[ li se aduc[ aminte ce gre§esc, nu §tiu ce s[ dezlege. ±i se-ntorc. ±i dac[ se ajut[ s[-§i dezlege u§or fundele unul altuia, vor putea, apoi, s[ fie, mai mult dec`t visa oricare: doi prieteni goi. www.dobro.ro


cine, unde, c`nd Matrix ca pe la noi Daniel Vighi Ni§te mecle de luat la pumni!

Baba Borislava, t`n[r[, a§a cum a fost pe vremea c`nd mo§ Viaceslav s-a sufocat de gelozie la ruga de la Gov[jdia, e agil[ ca dracu’ baba, poart[ costum negru din piele mulat pe trupul mu§chiulos §i mi \i-i ia la alergat pe Agen\ii cu meclele care cer nesf`r§it de mul\i pumni, deocamdat[ baba alearg[ plin[ de energie, e dat[ dracu’, ajunge la o cabin[ telefonic[ §i apuc[ receptorul ca s[ r[spund[ dracului c[ suna a proasta acolo `n strad[, fuge la cabin[, de§i vede cum vine camionul, cu toate c[ e sear[ verdev`n[t[, ce spun, e noapte verde-v`n[t[ ca printre blocurile din cartierul Bla§covici, §i baba se repede cu vioiciune extrem[ spre cabin[, apuc[ receptorul, `l duce la ureche pe c`nd camionul scoate fum din pneuri din cauza c[ muianele dracului `l accelereaz[ cu fr`na de picior ap[sat[, a§a ca pu§tanii de la parc[rile Stadionului Dan P[ltini§anu’, care noapte

6 z www.24fun.ro

de noapte scot fum §i vaiete din pneuri, fr`ne §i viraje. Baba se uit[ la botul camionului cum se apropie `n mare vitez[ de cabina `n care ea st[ cu receptorul la ureche, §i mai apuc[ s[ `ntind[ palma spre botul uria§ §i spre farurile care se apropie tot mai tare, mai tare §i: buuum!!!! Totul se face \[nd[ri, camionul a strivit cabina, s-a proptit furios `n peretele din beton verdev`n[t, §i cabin[ telefonic[ este acum un morman, §i din camionoc se dau jos agen\ii cu meclele lor care cer pumni. Se v[d clar `n bezna verde-v`n[t[, §i la fel se vede §i un fir alb r[sucit pe sub reverul din spate al costumului [la al lor enervant: Matrix reloaded, baba asemenea! www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Dincolo de limite Diana Petru\ nu prima impresie conteaz[

C[uta cu disperare locul de pe bilet, se uita `n st`nga, `n dreapta, spera ca cineva s[ `i sar[ `n ajutor, radiografia fiecare scaun `ncerc`nd s[-§i g[seasc[ cumva lini§tea pentru un drum lung. Eu m[ uitam la ea cu ochii obosi\i de g`nduri bubuitoare, nu `mi venea dec`t s[ o rog s[-§i dea disperarea unuia de pe peron si s[ `nceteze cu r[gu§elile teatrale. Da, `ncol\ea un soi de r[utate `n mine vis a vis de aceast[ persoan[, dar era de la starea proast[ `n care m[ reg[seam dup[ dou[ nop\i de somn tulbure §i poate pu\in §i de la faptul c[ tr[s[turile fetei m[ faceau s[-i pun etichet[ cu pre\ redus din start; de§i de mult am `nv[\at s[ nu judec oamenii dup[ aparen\e, atunci am recidivat `n prostia copilariei mele. ±i m[ g`ndeam c[ dac[ se va a§eza al[turi de mine §i o s[ continue cu aceea§i atitudine agitat[, o s[ cobor la sta\ia urm[toare. ±i s-a a§ezat. ±i via\a mi-a dat din nou lec\ia lui „nu tot ceea ce pare §i apare.” Nici bine nu s-a a§ezat t`n[ra, c[ §i-a `ntins bucatele pe m[su\[ ca la pia\[. Eu mirat[ §i cu „asta mai lipsea” `n minte, ea cu pofta de icre §i salam. ±i iat[ cum m[ cuprinde revela\ia atunci c`nd ea ma invit[ s[ servesc din cele expuse. Nu m[ a§teptam, pu\ini sunt care fac asta, mul\i `§i v[d de stomacul lor, mai ales c`nd e vorba de drumuri lungi. Era ca §i mine. Am z`mbit, i-am mul\umit, dar nu eram deloc `ntr-o dispozi\ie gurmand[, astfel c[ am refuzat. Au trecut ceva ore, eu tot cu mintea haihui, ea tot nu `nceta s[ m[ uimeasc[. La un moment dat, am surprins-o citind din Biblie, rug`ndu-se cu o pasiune cum nu am prea v[zut `n multi oameni. Iar[§i m-am sim\it umilit[ de propriile prejudec[\i. ±i a§a am ajuns s[ intru `n vorb[ cu ea §i s[-mi povesteasc[ cum venise de la Gala\i, mergea la Timi§oara, de acolo la Pancevo s[ lucreze. Înainte s[ coboare din tren, ajunsesem s[ doresc s[-i cer adresa de e-mail. Nu am f[cut-o. Am r[mas cu dorin\a §i cu determinarea de a nu mai `nghe\a `n fa\a lui „a§a cum se arat[”.

dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


monteme Dac[ ai crescut pe pove§tile Electrecord, pune o m`n[ sus! Zoltan Varga Beat-uri profunde, simple et funky

Chiar dac[ `n linii mari hip – hop – ul rom]nesc nu `mi inspir[ prea mare `ncredere – `n principal datorit[ negativelor c`t se poate de puerile §i a textelor c`t se poate de oteviste - zilele trecute mi-a c[zut `n m`n[ unul din cele mai mi§to chestiuni din aceast[ felie din ultima vreme, „Aici Acum“-ul semnat Norzeatic §i Khidja. Nu vreau s[ minimalizez defel contribu\ia principalilor actori, dar diversitatea acestui disc r[zbate abitir gra\ie a doi colaboratori de marc[: Mihai Iordache §i Electric Brother. Cuvintele me§te§ugite care genereaz[ o feerie de poezie, ironie §i efervescen\[ s`nt completate de improviza\ie §i bun – gust muzical, ceea ce automat denot[ faptul c[ albumul nu a fost conceput pentru a genera hituri de \eapa acelora inventate de Puya sau Guess Who. E pentru connaisseurs §i love§te bine. Dincolo de Asfin\it de februarie, de un rafinament aparte e §i piesa C[l[tor, care pe parcursul a §ase minu\ele §i jum[tate ofer[ un trip cu beat-uri profunde §i o atmosfer[ „simple et funky“, ca s[-i citez pe Alliance Ethnik. Punctul G al acestui disc e dedica\ia pentru cei care au crescut cu pove§tile Electrecord, ce poart[ inspiratul titlu de Feelin de vinil. E m[iestrie curat[ iar dumele izbutite curg pe band[ rulant[. Bonusul etalat ca un post – scriptum merit[ profunde reveren\e: „Dac[ ai crescut pe pove§ti / Pune o m`n[ sus / Dac[ ai fost colec\ionar sau e§ti / Pune o m`n[ sus / Dac[ le-ai stricat pickupul alor t[i / Pune o m`n[ sus / Dac[ acu ai un mixer cu dou[ c[i / Pune o m`n[ sus / Dac[ frecventezi vreun anticar / Pune o m`n[ sus“. Dac[ ai v[zut vreun vinil nu numai la muzeu §i §tii ce e Unitra, pune m`na pe acest disc! .

10 z www.24fun.ro


blog de h`rtie De c`nd m[ §tiu, mi s-a spus c[ eu trebuie s[ `mi v[d de ale mele, s[ `nv[\, s[ merg la §coal[, s[ nu fac r[u altora ca s[ `mi fie mie bine, c[ dac[ eu `mi v[d de treab[ §i fac tot ce trebuie a§a cum trebuie, lucrurile or s[ vin[ de la sine §i via\a `mi va rezerva doar surprize pl[cute. Ei bine, pe c`t de bine sun[ toate astea §i pe c`t de nobile au fost inten\iile p[rin\ilor mei, pe at`t de boln[vicios e genul [sta de educa\ie. Mai ales c`nd crezi cu `nc[p[\`nare c[ asta e ordinea fireasc[ a lucrurilor. A§a am crezut eu. ±i m-am dus la §coal[ cu sim\ de r[spundere, am `nv[\at cu sfin\enie, mi-am trecut examenele, ba chiar eu §i carnetul meu de note ajunsesem m`ndria cartierului. ±i uite a§a au trecut anii, eu am f[cut tot

12 z www.24fun.ro

Educa\ie, infla\ie, dizgra\ie Corina S[ftescu lec\ia de supravie\uire ce trebuia s[ fac §i... surpriz[: surprizele nu au fost chiar pl[cute. C[ degeaba m-a `nv[\at mama mea ce e bine §i frumos pe c`nd eram eu mic[ §i u§or influen\abil[, dac[ [la care `mi e la un moment dat superior `n func\ie §i `n atitudine habar nu are cum e cu sim\ul m[surii §i grosimea obrazului. Degeaba mi-am fundamentat eu `ntreaga existen\[ pe ni§te principii §i valori solide, dac[ cei `n m`inile c[rora e de multe ori viitorul

meu apreciaz[ vorbele de duh doar c`nd §i le pun la status pe Facebook. ±i-atunci vin §i v[ `ntreb: ce facem de aici `nainte? Educ[m frumos de dragul principiilor §i din respect pentru cel[lalt, ca un boem etern imun la realitate sau d[m lec\ii de supravie\uire dure, chiar dac[ asta `nseamn[ c`teodat[ s[ ne c[lc[m `n picioare §i s[ ne m`nc[m excrementele?


carte Invita\ie la orbire Luigi Popescu scris de m`n[ Eseurile lui Sorin Lavric `ncep ca o „ceart[ cu filosofia” §i ajung la o g`lceav[ cu lumea. Autorul vrea s[ ne fac[ s[ privim din „unghiul mort” pe care ochelarii de cal ai timpurilor noastre ni-l ascund cu scopul de a ne direc\iona privirea `n mod pragmatic `nainte condusul pe autostrada lumii §i privirea `n lateral fiind periculoase. Totu§i, s[ nu ne gr[bim pe calea `nclina\iei spre elucidare, spre vizibil, spre adev[ruri spectaculoase. Textele lui Lavric mai mult indic[ spre ceva dec`t `nf[\i§eaz[. Pentru c[ lucrurile din unghiul mort nu s`nt din domeniul vizibilului, nu s`nt pentru ochii `ndrepta\i spre exterior. E vorba de lumea fantasmelor, a imaginilor `nc[rcate afectiv, cele care se nasc `n singur[tate dar care apar pe o frecven\[ la care rezon[m liric.

14 z www.24fun.ro

E vorba de pelicula invizibil[ care d[ dimensiune afectiv[ lumii noastre. Nu vedem ce `nsufle\e§te tr[s[turile aprent §terse ale unei femei, ce ne face s[ parcurgem un text cu sufletul la gur[, ce face ca o fotografie s[ par[ vie. Nici nu avem §ansa s[ surprindem aceste lucruri dac[ mintea ne este un monitor pe care ruleaz[ imaginile plate §i sterile proiectate din afar[. Lavric ne `ndeamn[ s[ `nchidem de aceea ochii, adic[ televizoarele §i calculatoarele, §i s[-i deschidem pe din[untru, acolo unde trebuie s[ pip[im, s[ `naint[m pas cu pas, acolo unde beneficiem de con§tiin\a fertil[ a obstacolului. G[si\i cartea pe raftul cu nout[\i, `n Libr[riile C[rture§ti.


infoteca Ziua na\ional[ a culturii rom]ne: 15 ianuarie ~n urma propunerii Sec\iei de Filologie §i Literatur[ `n urm[ cu c`\iva ani, ca ziua de 15 ianuarie s[ fie declarat[ Ziua Na\ional[ a Culturii Rom]ne, membrii Academiei Rom]ne au aprobat, `n unanimitate, `naintarea actului c[tre `naltul forum decizional.

Astfel `ncep`nd din acest an, jum[tatea lunii ianuarie va fi o punte de iarn[ marcat[ constant prin diverse acte culturale dedicate acestei zile. Propunerea vine `n continuarea proiectului Panteonul Rom]niei, publicat de c[tre Academie `n toamna lui 2008,

recomandat de

16 z www.24fun.ro

care prevedea edificarea unei institu\ii destinate personalit[\ilor din lumea §tiin\ific[, artistic[ §i politic[. Pentru realizarea acestui proiect, Academia Rom]n[ a `nfiin\at Funda\ia Panteonul Rom]niei, care se va ocupa de finan\area proiectului din fonduri private. Aceast[ ocazie a dat prilejul c`torva institu\ii culturale de seama ale ora§ului s[ celebreze Ziua Na\ional[ a Culturii Rom]ne, `n moduri c`t mai sugestive §i captivante pentru public. Astfel, Teatrul Na\ional din Timi§oara, purt[tor al numelui marelui poet Mihai Eminescu, va g[zdui un spectacol dedicat genului liric, sub atenta grij[ a Adei Lupu, `n Sala Mare, spre ora 19.00. Au[leu Teatru s-a g`ndit la un concert aniversar al[turi de Daniel Silvian Petre §i Emil Kindline, denumit „Mai am un singur doors”, de la ora 20.00, la sediu. Fie c[ data de 15 ianuarie este mai mereu asociat[ cu ziua na§terii poetului na\ional Mihai Eminescu, fie c[ ideile §i sentimentele se exprim[ prin figuri de stil sau simboluri, la persoana `nt`i sau a II-a, Apollo, zeul luminii, muzicii §i poeziei trebuie l[sat s[ acompanieze §i s[ tempereze mereu medita\iile cosmopolitismului.


videodrom Dac[ ar fi s[ p[strez ceva din anul trecut a§ `ncepe cu Shutter Island (r. Scorsese), o excursie ultra all inclusive `n cotloanele min\ii umane. Apoi cele dou[ c[l[torii `n c[utarea umanit[\ii dincolo de sf`r§itul lumii (The Book of Eli §i The Road). Tot despre sf`r§itul lumii (unui cuplu) a fost §i Mar\i, dup[ Cr[ciun. 2010 a fost un an bun pentru filmul rom]nesc. ~ncep`nd cu documentarul despre “b[ie\i de§tep\i” de tranzi\ie, Kapitalism – Re\eta noastr[ secret[ (r. Alecu Solomon) §i continu`nd cu Eu c`nd vreau s[ fluier, fluier sau Medalia de Onoare. Despre Portretul Lupt[torului la Tinere\e §i Autobiografia lui Nicolae Ceau§escu am auzit numai lucruri bune, dar n-am avut unde s[ le v[d. Dec[derea total[ a cinematografelor

18 z www.24fun.ro

Ce am v[zut `n 2010 Lucian Mircu O retrospectiv[ subiectiv[ de stat a continuat, simultan cu consolidarea multiplexului. A fost §i anul omagiilor (reu§ite sau mai pu\in) aduse eroilor optzeci§ti (Expendables, Machete §i RED). La capitolul “filme de ac\iune”, am re\inut dou[: Greenzone §i The Town (regizorul Ben Affleck le d[ o replic[ de§teapt[ detractorilor s[i). La capitolul anima\ii, Despicable Me e fermec[tor prin felul `n care face simpatice personaje superantipatice (am `n\eles c[ Megamind

e de acela§i calibru). La capitolul decep\ii, Inception merit[ titlul suprem, \in`nd cont de a§tept[ri. Zona experimental[ a stat `ntre Enter The Void §i Exit Through the Gift Shop. Dar descoperirea anului (pentru mine) vine din 1953 – Vacan\ele domnului Hulot. O comedie §i un autor (Jacques Tati) pe care \i-i recomand din inim[, `n caz c[ nu l-ai descoperit `n vacan\[.

marele-ecran.blogspot.com


www.24fun.ro z

19


Timi§oara/Arad, 14 - 20 ianuarie 2011

O FAMILIE DE CO±MAR

PUNCT OCHIT, PUNCT... IUBIT

TRON: MO±TENIREA

FATA CARE S-A JUCAT CU FOCUL

~nfruntarea dintre Jack Byrnes (Robert De Niro) §i ginerele lui, Greg Focker (Ben Stiller) ajunge la noi culmi `n a treia comedie care continu[ seria de mare succes `nceput[ cu “Un socru de co§mar” §i urmat[ de “Doi cuscri de co§mar”. Laura Dern, Jessica Alba §i Harvey Keitel se al[tur[ membrilor Familiei de co§mar, promi\`nd o nou[ comedie spumoas[. Au trecut 10 ani, Greg Focker are acum doi Fockeri micu\i `mpreun[ cu so\ia sa, Pam, §i, dup[ nenum[rate ciocniri cu suspiciosul s[u socru, Jack, Greg poate s[ respire u§urat. A fost, de bine, de r[u, acceptat `n cercul `ncrederii familiei so\iei sale. Dar asta numai p`n[ c`nd Jack `l ia iar[§i `n vizor. Greg nu o duce pe roze cu banii, a§a c[ e nevoit s[-§i ia a doua slujb[, la o companie de medicamente. A§a c[ Jack o ia de la cap[t: §tia el c[ ginerele s[u cu un nume caraghios §i o meserie pentru fete nu e `n stare s[ fie un b[rbat adev[rat §i c[ e incapabil s[-§i `ntre\in[ familia. Pentru Greg `ncepe iar co§marul: suspiciuni, situa\ii penibile, misiuni de spionaj... Jack nu se d[ `n l[turi de la nimic ca s[ le poat[ dovedi tuturor din familie c[ Greg nu merita s[ fie inclus `n cercul `ncrederii. Iar faptul c[ la petrecerea pentru aniversarea zilei de na§tere a gemenilor `§i face iar apari\ia Kevin (OwenWilson), fostul pretendent la m`na lui Pam, pe care Jack `nc[ `l regret[ c[ nu i-a devenit ginere, nu `l ajut[ deloc pe Greg.

Punct ochit, punct... iubit! este o nou[ comedie britanic[ despre un asasin pl[tit c[ruia i se aprind c[lc`iele dup[ cea pe care trebuia s-o omoare. Bill Nighy este Victor Maynard, un asasin singuratic `ntre dou[ v`rste, care tr[ie§te pentru a o mul\umi pe dificila lui mam[, (Eileen Atkins), de§i are reputa\ia c[ este de o eficien\[ letal[, ca nimeni altul. Rutina lui profesional[ se duce pe apa s`mbetei c`nd se treze§te atras f[r[ sc[pare de o t`n[r[ care ar fi trebuit s[ fie urm[toarea lui \int[, Rose (Emily Blunt). A§a c[ `i cru\[ via\a §i se alege §i cu un ucenic nedorit, Tony (Rupert Grint), care, ca §i Rose, e convins c[ Victor este un detectiv privat. Victor `i ia sub protec\ia sa, de care cei doi tineri au mare nevoie, c[ci clientul care o voia moart[ pe Rose (Rupert Everett) e nemul\umit §i vrea, totu§i, ca jobul `ncredin\at lui Victor s[ fie dus la bun sf`r§it. To\i trei s`nt acum pe fug[ §i ajung s[ se ascund[ `n casa lui Victor de la \ar[. Lucrurile par s[ se lin§teasc[, dar doar p`n[ ce Rose afl[ cu ce se ocup[ Victor, `n general, §i care era ultima lui misiune. Rose fuge, dar e adus[ `napoi de Dixon, trimis s[ termine ceea ce bodyguardul omor`t de Victor nu reu§ise. Iar Dixon are o dubl[ misiune: s-o omoare pe Rose, dar s[-l elimine §i pe Victor.

~n Tron: Legacy, Jeff Bridges este din nou Kevin Flynn, un programator genial, dar cam ame\it. Multe s-au `nt`mplat `n cei 28 de ani dintre cele dou[ filme. Flynn s-a c[s[torit, a f[cut un copil, a devenit v[duv §i a r[mas blocal `n The Grid, re\eaua, lumea virtual[ din interiorul computerelor.Copilul lui, Sam, are `n prezent 27 de ani §i este interpretat de un clasic frumu§el american, extrem de enervant. E un rebel multimilionar f[r[ cauz[, pu\in cam pl`ng[cios, care ajunge §i el `n lumea computerizat[.o lume ca o dictatur[, `n care programele comuniste ur[sc utilizatorii, condus[ de Clu (tot Jeff Bridges, `ntinerit cu un Botox digital, fa\a lui e lipsit[ de riduri, dar la fel de imobil[), un program creat de Kevin Flynn, aflat `n c[utarea perfec\iunii. E prins de paznici/poli\ia lumii §i dus la Jocuri, locul `n care jocurile anilor ’80 `i pun la `ncercare pe cei cu programe. Eroul prime§te un disc care-i con\ine, practic, sufletul, memoria, §i este avertizat c[ dac[ discul este distrus, nici el nu va mai exista. Apoi, dup[ ce c`§tig[ primul joc, urmeaz[ al doilea `n care chiar du§manul lui/the nemesis `i este adversar, adic[ o curs[ de motociclete speciale. Cu ajutorul celorlal\i combatan\i, eroul c`§tig[ §i fuge din zona jocurilor. Urmeaz[ c[utarea a cuiva care s[-i spun[ cum s[ ias[ din lume §i, `ntr-o curs[ de salvare, cu inamicii pe urme, devin pasageri clandestini pe un tren de marf[ care-i duce aproape de portal.

~n cea de-a doua parte a trilogiei Millenium, Fata care s-a jucat cu focul, ac\iunea se concentreaz[ pe personajul Lisbeth Salander. Acuzat[ de trei crime, Lisbeth este implicat[ `ntr-o serie de intrigi care au ca origine trecutul ei p[tat, `n timp ce Mikael Blomkvist face tot ce-i st[ `n putin\[ s[ dovedeasc[ nevinov[\ia ei. Un scenariu care sintetizez[ eficient ac\iunea stufoas[ din primul roman al lui Stig Larsson (publicat in 2006). Regizorul Niels Arden Oplev §tie s[ exploateze partitura scris[ de Nikolaj Arcel §i Rasmus Heisterberg men\in`nd un continuu suspans, chiar §i dup[ ce apare criminalul. Cele dou[ personaje principale, jurnalistul Mikael Blomkvist §i hackeri\a Lisbeth Salander, §i interpre\ii lor, Michael Nykvist §i Noomi Rapace – s`nt at`t de potrivi\i `n rol, `nc`t reprezent[, prin `nf[\i§area lor, contrariul unor eroi americani §i `i face §i mai credibili. Acum, Lisbeth Salander s-a mai feminizat. Din materialul dens al c[r\ii, aceia§i scenari§ti Nikolaj Arcel §i Rasmus Heisterberg au extras o intrig[ pe c`t de `nc`lcit[ pe at`t de schematic[. Cumva, crimele comise `n Stockholm `n momentul `n care Lisbeth se `ntoarce din Caraibe dup[ un an de la terminarea ac\iunii din filmul precedent, ajung s[ aib[ leg[tur[ at`t cu ea, c`t §i cu Michael Blomkvist, dar cei doi se `nt`lnesc numai la final, dup[ o desf[§urare de for\e care nu-i mai \ine doar pe ei `n prim-plan, ci d[ importan\[ §i altor personaje.

LITTLE FOCKERS SUA (2010) Regia: Paul Weitz Cu: Robert de Niro, Ben Stiller Comedie Durata: 98 minute TIMI±- TIMI±OARA V- J: 16.00; 18.00; 20.00

WILD TARGET SUA (2010) Regia: Jonathan Lynn Cu: Emily Blunt, Rupert Grint Ac\iune/ Dram[/ Crim[ Durata: 152 minute TIMI±- TIMI±OARA V- J: 14.00

TRON: LEGACY SUA (2010) Regia: Joseph Kosinski Cu: Jeff Bridges, Garrett Hedlund Ac\iune/ Aventuri/ SF Durata: 125 minute DACIA- ARAD V- Mi: 14.00, 17.00, 20.00; J: 11.00

FLICKAN SOM LEKTE MED ELDEN SUEDIA/ DANEMARCA (2009) Regia: Daniel Alfredson Cu: Noomi Rapace Ac\iune Durata: 129 minute ARTA- ARAD V- Mi: 15.00; 17.30; 20.00; J: 12.00

20 z www.24fun.ro


Susţinut de:

SPLAIUL TITULESCU NR. 5 INTRARE DE PE JIUL

Locaţie: Data:

21 ianuarie 2011 | vineri | ora 21.00 Parteneri media:

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (01 decembrie - 20 ianuarie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie colectiv[ de iarn[ Expun: lucr[ri semnate de arti§tii timi§oreni (23 decembrie - 23 ianuarie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de sculptur[ „Urma” Expune: Cosmin Moldovan (13 decembrie - 20 ianuarie) GALERIA PYGMALION Str. Augustin Pacha 8 Tel. 0256202931 Expozi\ie de pictur[ „Entropia ca art[” Expun: studen\ii anului 2, sec\ia pictur[ (12 ianuarie- 25 ianuarie) GALERIA TRIADE Calea Martirilor 51/45 Tel. 0256182056 Expozi\ie de fotografie „Treehuggers” Expune: Elisabeth Ochsenfeld (15 ianuarie- 28 ianuarie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie de grafic[, pictur[ §i fotografie „Vino cu mine în p[durea de mesteceni” Expune: Elisabeth Lili Ochsenfeld (14 ianuarie- 26 ianuarie) Expozi\ie de pictur[ „Retrospectiv[” Expune: Margareta Sterian (04 decembrie- 28 februarie)

22 z www.24fun.ro

Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON Sec\ia Arheologie (colec\ii din domeniile: arheologie, numismatic[, memorialistic[, cartografie, carte veche rom]neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie) Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora si fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de

arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare)

daco- roman[, epoca

INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973

Revolu\ia de la 1848/1849 `n

Expozi\ie de fotografie §i pictur[ „Podurile Timi§oarei” Expune: Asocia\ia Allma (06 decembrie- 19 ianuarie)

na\ional[ `n secolele XIX- XX,

VITRALIA Str. Miori\a 4; Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00; S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru,

ARAD

muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii:

COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i

colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

23


TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON IULIUS CAESAR Dup[ W. Shakespeare Un spectacol de Alexander Hausvater Iulius Caesar este una dintre tragediile shakespeariene inspirate de istoria Romei antice, al[turi de Antoniu §i Cleopatra, sau Coriolan. William Shakespeare analizeaz[, `ntr-o paralel[ transparent[ cu vremurile c[ruia `i este contemporan (§i, extrapol`nd, cu orice moment de criz[ din istoria Puterii), demersul logic care a determinat ni§te oameni educa\i, instrui\i, civiliza\i – senatorii conspiratori – de§i motiva\i diferit, s[ ajung[ la concluzia comun[ c[ uciderea lui Iulius Caesar este un act necesar pentru a salva Roma. Distribu\ia: Ion Rizea, R[zvan Mazilu, Matei Chioariu, Doru Iosif, Colin Buzoianu, Ana-Maria Cojocaru, Alina Reus, C[t[lin Ursu, Victor Manovici, C[lin Stanciu Jr., Andrea Tokai, Romeo Ioan, Benone Viziteu, Ioan Strugari, Laura Avarvari, Lumini\a Tulgara, Valentin Ivanciuc §i Dana Bostan Sala 2 (vineri, 14 ianuarie, ora 19.00) (duminic[, 16 ianuarie, ora 19.00) EMINESCU ZIUA NA|IONAL{ A CULTURII Un spectacol de Ada Lupu Sala Mare (s`mb[t[, 15 ianuarie, ora 19.00) IAACOVI ±I LEIDENTAL De: Hanoch Levin Regia artistic[: Mihaela Lichiardopol Cu: Sabina Bijan, Bogdan Spiridon, Calin Stanciu Jr Hanoch Levin este una dintre figurile majore ale culturii israeliene contemporane. ~n anii ‘ 60 primele sale spectacole de cabaret politic, scrise vitriolant, provoac[ scandal. Text fondator, “Iaacovi §i Leidental” inaugureaz[ era personajelor “leviniene”, oameni obi§nui\i

24 z www.24fun.ro

confrunta\i cu incapacitatea de a-§i urma speran\ele §i dorin\ele. ~mpin\i de o voin\[ feroce de a cuceri lumea, personajele lui Hanoch Levin din “Iaacovi §i Leidental” se arunc[ `n via\[ cu capul `nainte, `n speran\a c[ vor realiza marea promisiune pe care viitorul, cel pu\in a§a cred ei, le-o rezerv[, dar bat `n retragere `n momentul `n care `n\eleg c[ prezentul, cotidianul, nu vor fi niciodat[ la `n[l\imea speran\ elor lor. Dezam[gi\i, se aga\[ de himere, `ntr-o tentativ[ disperat[ de a g[si fericirea. Studio 5 (mar\i, 18 ianuarie, ora 19.00) (joi, 20 ianuarie, ora 19.00) TINERE|E F{R{ B{TR~NE|E ±I VIA|{ F{R{ MOARTE Dup[ Petre Ispirescu Un spectacol de Mihaela Lichiardopol Cu: Colin Buzoianu, Romeo Ioan, Dana Bostan, Adrian Jivan, Laura Avarvari, M[lina Manovici, Mihaela Chiticariu, Bogdan Spiridon, M[lina Petre, Mirela Puia, Lumini\a Tulgara, Valentin Ivanciuc, Alina Chelba, Ana Gherman, Raul Romaniuc, ±tefan Berciu, Mircea Gligor, Iuliana Cr[escu, David Popa, Andreea Colceiar Tinere\e f[r[ b[tr`ne\e §i via\[ f[r[ moarte: o poveste despre via\[ §i despre timp, despre dorin\[. ~ntr-un fel sau altul, o tr[ie§ti §i tu, §i eu, o poveste feeric[ pentru mari §i mici, o poveste care-§i g[se§te ecou `n `ntreb[rile pe care ni le punem despre via\[ §i despre noi `n§ine. Sala Mare (miercuri, 19 ianuarie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 ;i 17.00-19.00 precum si cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 GR{SANI ~N FUST{ de Nicky Silver Proiect `n cadrul programului “R`ndul `nt`i” pentru promovarea tinerilor creatori Regia: Simona Vintil[ Dramaturgia: Cornelia Winkler Scenografia: George Petre Phyllis §i fiul ei Bishop supravie\uiesc pr[bu§irii avionului cu care zburau spre Italia, s[-§i revad[ so\ul, respectiv tat[l. ~n cei cinci ani pe care `i petrec pe o plaj[, mama §i fiul, care ajunge canibal, devin foarte apropia\i. Re`ntor§i acas[, rela\ia tat[-fiu respectiv so\ie-iubit[ sufer[ schimb[ri

dramatice. O poveste excentric[ despre fragilitatea fiin\ei umane `n situa\ii limit[, o comedie neagr[ cu accente oedipiene. Cu: Isolde Cobe\, Horia S[vescu, Dirk Linke, Ina Ionescu. Spectacolul se traduce `n limba rom]n[ Sala TGST (vineri, 14 ianuarie, ora 19.00) CAMERISTELE De Jean Genet Proiect `n cadrul programului “R`ndul `nt`i” pentru promovarea tinerilor creatori Coordonarea artistic[: Ioana Iacob §i Olga Török De fiecare dat[ c`nd st[p`na pleac[ de acas[, sose§te ceasul `n care cameristele Claire §i Solange ajung `n centrul aten\iei. Cele dou[ surori se joac[ de-a “St[p`na §i camerista”, un ritual al domin[rii §i supunerii, al umilin\ei §i `ndur[rii, al opresiunii §i devotamentului, dar §i al revoltei. Un joc perfid al puterii `n care grani\ele se §terg treptat, p`n[ c`nd un telefon schimb[ totul . Cu: Ioana Iacob, Olga Török Spectacolul se traduce simultan `n limba rom]n[ Sala TGST (s`mb[t[, 15 ianuarie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro CAPDELEMN One-man show cu Vass Richárd. Spectacol de p[pu§i pentru adul\i. Capdelemn se treze§te l`ng[ un vraf de lemne §i refuz[ s[ con§tientizeze trecerea timpului. Nu i-a mai r[mas nimic, `n afara izol[rii, ispitei §i strig[telor `n pustiu. Capdelemn nu poate r[m`ne pasiv, de§i are o singur[ responsabilitate: s[ a§tepte miracolul, ceea ce nu e o prob[ oarecare pentru el. A§tept[m §i a§tept[m din cele mai vechi timpuri. Am crede c[ nu se `nt`mpl[ nimic, dar `n pasivitate, §i `n decursul a§tept[rii se ive§te `ntotdeauna ceva de care ne putem `mpiedic[, `n care putem da cu piciorul, `n care ne putem `ncurca. Exist[ `ntotdeauna ceva care face mai suportabil[ prezen\a, azv`rlirea `n pustiu, solitudinea. Nu se §tie c`t a a§teptat deja. Renun\[ `ncet, dar nu `nainte de a mai spune un banc

sec §i de a recita o ultim[ poezie. Sala Studio (s`mb[t[, 15 ianuarie, ora 19.00) CUM V{ PLACE Dup[ William Shakespeare Regia: Koltai Gabor Ora§ sau p[dure? A pleca sau a r[m`ne? Integrare sau retragere? Asumare sau deghizare? Idealism sau adev[r? Romantism sau realitate? Devotament sau compromis? A tr[i sau a ocoli via\a? Dar iubirea? Personajele piesei Cum v[ place se retrag departe de lume §i `§i creaz[ un Paradis artificial, `n care fiecare `ncearc[ s[ ia decizia potrivit[. Dar cum se pot lua decizii departe de lume? Distribu\ia: Kardos M. Robert, Kiss Attila Sala Studio (luni, 17 ianuarie, ora 18.00) PRAH Regia: Laszlo Sandor Textul este o perl[ a dramaturgiei maghiare contemporane, cu personaje portretizate minu\ios §i secven\e din via\a cotidian[ `nf[\i§ate minunat, a c[ror reprezentare necesit[ o prezen\[ scenic[ disciplinat[ §i complex[. Cu: Szasz Eniko, Dukasz Peter Sala Studio (miercuri, 19 ianuarie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com DEGE|ICA Autor: Hans Christian Andersen Regia artistic[ §i dramatizarea: Alina Rece Distribu\ia: Gina Macovei, Maria Kristofoletti, Luana Uncru\iu, Mariana Iva§cu (duminic[, 16 ianuarie, ora 11.00) TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 ROMEO ±I JULIETA Dup[ W. Shakespeare Sala 202 (vineri, 14 ianuarie, ora 20.00) „21” de Salahhe Sala 202 (s`mb[t[, 15 ianuarie, ora 19.00) AL 9- LEA CER De Marius Damian Sala 202 (joi, 20 ianuarie, ora 20.00) TEATRUL STUDIO ART Casa Artelor Pia\a Unirii, Str. Pacha 8


OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului CONCERT SIMFONIC ~n ciclul:Familii de muzicieni Dirijor: Radu Popa Soli§ti: Laura Roman- vioar[ Lenu\a Roman – clarinet Doru Roman - percu\ie Sala Capitol (vineri, 14 ianuarie, ora 19.00)

CONCERT ROCK VOCAL – SIMFONIC Cu participarea extraordinar[ a actorului Claudiu Bleon\ Dirijor: Horst Hans Backer (Germania) Solist:Andrei Daranyi – tenor Corul „Ion Rom]nu” al Filarmonicii „Banatul” Timi§oara Dirijorul corului: Iosif Todea ~n program prelucr[ri din repertoriul forma\iilor Rolling Stones, Blues Brothers, Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Beatles. Sala Capitol (duminic[, 16 ianuarie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate MAI AM UN SINGUR DOORS Cu: Daniel Silvian Petre §i Emil Kindlein (s`mb[t[, 15 ianuarie, ora 20.00)

TRAGEDIILE CORIGEN|ILOR Partea I DRAG{ ELENA ac\ioneaz[: Christine Cizma§, Marian P`rvulescu, Mariana Boghian, Victor Drago§, Ioan Codrea text: Ludmila Razumovskaia `nscenarea: Ovidiu Mih[i\[ (joi, 20 ianuarie, ora 19.30)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560 Mobil: 0740 151 623 Emai: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro BELVEDERE De Ana Maria Bamberger Sala Studio (vineri, 14 ianuarie, ora 19.00) TARTUFFE De Moliere Sala Mare (s`mb[t[, 15 ianuarie, ora 19.00) (duminic[, 16 ianuarie, ora 19.00) CODRII De David Mamet Sala Studio (miercuri, 19 ianuarie, ora 19.00) CERERE ~N C{S{TORIE Dup[ A.P. Cehov Sala Studio (joi, 20 ianuarie, ora 19.00) TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15; Tel. 0257 256922

www.24fun.ro z

25


VINERI 14 IANUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iulius Caesar Sala 2 Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Gr[sani `n fust[ Sala TGST Ora: 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Romeo §i Julieta Sala 202 Ora: 20.00 FILARMONICA BANATUL Concert simfonic Sala Capitol Ora: 19.00

FILME O familie de co§mar Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Punct ochit, punct... iubit Timi§ 14.00

CHEFURI

FRATELLI LOUNGE & CLUB Friday Party Ora:23.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22 HEAVEN STUDIO Friday music night Ora: 22.00 JAXX CAFEE & PUB Friday Night Ora: 22.00 LEMON CLUB Friday Party Ora: 22.00 LE CINEMA Classic Hits Ora: 22.00 NO NAME Hey!After the ride! Invitat special: Mihai Amatti Ora: 00.00 SCOTTISH PUB Retro night Ora: 22.00

S~MB{T{ 15 IANUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU

ART CLUB 700 Hits and classics Ora: 22.00

Eminescu Ziua Na\ional[ a Culturii Sala Mare Ora: 19.00

BUNKER Vinerea alternativ[ Ora: 22.00

TEATRUL GERMAN DE STAT

CAFÉ MODE UNIRII Prezentare de mod[ Ora: 21.30 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00 DAOS CLUB Concert Aeroport Afterparty Ora: 22.00 D’ARC CLUB Friday, Bloody Friday Ora: 22.00

26 z www.24fun.ro

Cameristele Sala TGST Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Capdelemn Sala Studio Ora: 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS „21” Sala 202 Ora: 19.00

FILME O familie de co§mar Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Punct ochit, punct... iubit Timi§ 14.00

CHEFURI AU{LEU TEATRU Concert „ Mai am un singur doors” Ora: 20.00

Fucking No Name Happy Hour’s Ora: 23.00 PORKY S CLUB Video Retro Party Ora: 22.00 LE CINEMA Saturday Party Ora: 22.00 SCOTTISH PUB Funky Beats cu Dj Vali Florea Ora: 22.00 YOUTOPIA New Retro Ora: 22.00

ART CLUB 700 Party zone Ora: 22.00 BUNKER Saturday Party Ora: 22.00 CAFÉ MODE Party Ora: 21.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00 DAOS CLUB Doom Metal Evening Concert Gothic & Stone Fixion Ora: 21.00 D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00 DUBLIN EXPRESS Funkie Boogie Night Ora: 22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Ora: 23.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Saturday Boys Ora: 23.00 JAXX CAFEE & PUB Concert live Ora: 22.00 NO NAME Hey after the ride

DUMINIC{ 16 IANUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iulius Caesar Sala 2 Ora: 19.00 TEATRUL MERLIN Dege\ica Ora: 11.00 FILARMONICA BANATUL Concert rock- vocal- simfonic Sala Capitol Ora: 19.00

FILME O familie de co§mar Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Punct ochit, punct... iubit Timi§ 14.00

CHEFURI ART CLUB 700 Retro Fever Ora:22.00 VAN GRAPH K FE Lazy Sundays Ora: 18.00


www.24fun.ro z

27


LUNI 17 IANUARIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Cum v[ place Sala Studio. Ora: 18.00

FILME O familie de co§mar Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Punct ochit, punct... iubit Timi§ 14.00

MAR|I 18 IANUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iaacovi §i Leidental Studio 5. Ora: 19.00

YOUTOPIA Party. Ora: 22.00

MIERCURI 19 IANUARIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Tinere\e f[r[ b[tr`ne\e §i via\[ f[r[ moarte Sala Mare Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Prah Sala Studio Ora: 19.00

FILME O familie de co§mar Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Punct ochit, punct... iubit Timi§ 14.00

CHEFURI

FILME

ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party Ora: 22.00

O familie de co§mar Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

DUBLIN EXPRESS Student Champions League Night Ora: 22.00

Punct ochit, punct... iubit Timi§ 14.00

HAPPY CLUB Party Ora: 21.00

CHEFURI

LEMON CLUB AgroWest Student Party Ora: 22.00

ART CLUB 700 Crazy Student Night Ora: 22.00 CAFE MODE Party. Ora: 21.30 HAPPY CLUB Retro Night. Ora: 22.00 LEMON CLUB Student Medicine Party Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air Ora: 18.00- 22.00

28 z www.24fun.ro

JOI 20 IANUARIE CLASIC

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iaacovi §i Leidental Studio 5. Ora: 19.00

AU{LEU TEATRU Tragediile corigen\ilor Partea I Drag[ Elena Ora: 19.30 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Al 9-lea cer Sala 202 Ora: 20.00

FILME O familie de co§mar Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Punct ochit, punct... iubit Timi§ 14.00

CHEFURI BUNKER Party Epocs Ora: 22.00 CAFÉ MODE Concert FLAT Ora: 21.30

DUBLIN EXPRESS Cover Night. Live music by Benson & Friends Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Party with special guests Ora: 22.00 KOMODO Evolution of Deep Sound Ora: 22.00 LEMON CLUB Sear[ s]rbeasc[ Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE The Beat Conductor Ora: 21.00 YOUTOPIA Party Ora: 22.00


www.24fun.ro z

29


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

30 z www.24fun.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru

pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi. KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “

~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme

boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609

CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardio-vascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[ CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

32 z www.24fun.ro


NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit

cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NATURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia).

Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole).Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: L-S 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

www.24fun.ro z

33


ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

34 z www.24fun.ro

ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness

NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga

GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255

SUN VISION P-\a Soarelui

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[.

MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA

Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443

0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR

FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale.

INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Decoratiuni nunta, organizare de evenimente. Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si

GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592,

ARAD

Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse!

www.24fun.ro z

35


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

36 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

Tel./fax: 0257219508

ARAD

VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555

MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474

FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro

www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463

DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

38 z www.24fun.ro


HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I

RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409

STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282

www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

40 z www.24fun.ro

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12; tel. 0256202405 CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.


www.24fun.ro z

41


INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu. Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia,tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060

42 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7, tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

PORKY’S Pub and more Str. Lasc[r Catargiu 2 (`n spate la May Day) Telefon: 0733103441,0356428425 E-mail: porkyspub@ymail.com SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5

CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str.1 Decembrie 27 Tel. 0721760338

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[.

44 z www.24fun.ro

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

BRUIAJ Blv. Victor Babe§ 14 A Rezerv[ri : 0722961735 ±i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj... doar la Bruiaj. L-V: 08:31 - 01:07 S-D: 12:08 - 03:06

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3


divizia A

18 00

www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CASA NERA Pia\a Victoriei 8 Tel. 0356 468 990 Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

46 z www.24fun.ro

ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864 GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390 MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919, Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

237  
237  

TIMI±OARA §i ARAD 14 IANUARIE - 20 IANUARIE 2011 48 DE PAGINI ANUL V NR. 237 Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro editoria...

Advertisement