Page 1

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL V NR. 236

48 DE PAGINI

24 DECEMBRIE 2010 - 13 IANUARIE 2011

GRATUIT

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

24 decembrie 2010 - 13 ianuarie 2011

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga C[t[lin ±tef[nescu Gianina Corondan Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 18

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 16 20 22 24 26

cursuri 30 extreme 31 frumuse\e, s[n[tate 32 shopping 35 minifun 36 auto 37 turism 38 restaurante 40 cluburi & baruri 44 cafenele 46

foto R[zvan Voiculescu

Invita\ie la interviu de Robert ±erban Scriitorul §i pictorul Nicolae Popa pl[nuia s[ fac[ o carte de interviuri. M-a sunat `ntr-o zi §i mi-a spus s[ iau rapid un pix, o h`rtie §i s[ notez ni§te `ntreb[ri. M-am conformat §i le-am notat. Apoi, le-am transcris `n computer. ±i le-am citit §i r[scitit. Am must[cit, m-am tot mirat, ba m-am §i enervat ni\el. Cum s[ r[spund la `ntreb[rile astea? Ce s[ spun? Dar de ce s[ nu r[spund? Mai ales c[ i-am dat de `n\eles c[ o s-o fac. ±tiam c[ o s[ m[ sune §i o s[ m[ `ntrebe: gata interviul? Nu m-a sunat. Apoi a intrat `n spital. Apoi a murit. C[ut`nd ceva prin folderele din comp, am g[sit `ntreb[rile lui Nicolae. F[r[ r[spunsuri. Poate c[ nu mai au nevoie

de alte cuvinte. Sau poate c[ s`nt at`t de tari, `nc`t g`ndul c[ r[spunsurile nu pot fi pe m[sura lor m-a f[cut s[ nu le... ating. Nicolae m[ invitase la un exerci\iu de imagina\ie §i sinceritate, `n stilul lui. S`nt sigur ca a dat aceste `ntreb[ri §i altora. S`nt convins ca nimeni n-a r[spuns la ele. Le transcriu mai jos cu speran\a c[ acea carte pl[nuit[ de Nicolae Popa chiar se poate realiza. Asta dac[ vom avea curajul §i imagina\ia de a le da r[spunsuri. V[ invit s[ r[spunde\i. Fie §i `n g`nd... Dac[ tu ai fi Dumnezeu, ce surpriz[ ai preg[ti oamenilor §i care ar fi primul lucru pe care l-ai crea? Dac[ ai fi Satana, ce ai distruge prima dat[? Cea mai mare izb`nd[ §i cel mai mare e§ec

al lui Dumnezeu? Dac[ ai fi pas[recopac ce le-ai repro§a oamenilor fa\[ de actul iubirii? Ca om, ce repro§ezi omului fa\[ de Dumnezeu? Dar fa\[ de oameni, p[s[ri, copaci? Ce culoare ar avea steagul propriu, al unei patrii proprii? Nu `\i g[se§ti prosopul §i ai giulgiul din Torino. Cum ai proceda v[z`nd figura lui Hristos pe giulgiu? Dac[ nu ar exista femei, te-ai c[s[tori cu frunz[ sau cu o bucat[ de ap[? Dac[ ar trebui s[-\i m[n`nci partenera dup[ ce ai f[cut dragoste, ai renun\a la sex? Dar dac[ ar trebui s[ te m[n`nce ea pe tine, ai renun\a? P.S.: A§tept r[spunsuri pe adresa de email: robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Zoltan Varga Editor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass B[rba\ii §i femeile s`nt, deopotriv[, oameni. Dac[ `i prive§ti instantaneu, par §i asem[n[tori. Dar nu s`nt. Cred c[ a-\i imagina asta e o alungare a realit[\ii care, la un moment dat, se va `ntoarce cu for\a. Pentru c[ actul de-a iubi pe cineva pretinde, cred eu, minimul respect de-a-l vedea bine pe cel[lalt. Altfel este doar o masturbare afectiv[ `n care ea sau el s`nt actori meni\i s[-\i erecteze propriile tale fantezii, un fel de pornografie a inimii. L-ai folosi pe cel[lalt §i asta e la fel de nedrept ca folosirea ta de c[tre al\ii. ±i-atunci? Ar trebui s[ dau plin[tatea simplit[\ii pe f[c[tura superficialit[\ii? Prefer s[ v[d. C[ femeia e mai obi§nuit[ s[ primeasc[ dec`t e b[rbatul s[ d[ruiasc[. S[ v[d c[ b[rba\ii §i-au rupt limba de inim[, cum §i-au rupt \[rile statul de biseric[, ating`nd coeren\a.

4 z www.24fun.ro

B[rba\i §i femei Mihai Dobrovolschi |ine\i minte? I see you… Asta `ncepe bine, dar coerente §i reci s`nt §i r[zboaiele. De§i, s[ nu ne pripim. Dac[ b[rba\ii n-ar face unele r[zboaie, mii de femei ar fi mutilate. La fel cum s`nt din cauza altor r[zboaie, ale acelora§i b[rba\i. Care au avut mame. Prefer s[ v[d c[ un bunic e `n\elept §i o bunic[ e iubitoare. Sau nu. C[ femeile `§i iubesc copiii §i c`nd `nc[ nu vorbesc. C[ femeile uit[ de-a binelea ce s-a-nt`mplat acum o or[, dar numai dac[ vor asta. C[ b[rba\ii tr[iesc, cumva, numai `n propriul

v`rf. ±i s`nt m`ndri de asta, ca §i cum l-au cucerit, c`nd de fapt doar §i-au ascuns sub oglinda apei restul, care devine, `n timp, resturi. Dac[ n-ai fost `nv[\at de p[rin\i s[ vezi, adu-\i aminte ce ai v[zut la ei. ±i dac[ n-ai v[zut bine, deschide ochii-acum. ±i dac[ tu o vezi §i ea nu, fii ferm §i r[bd[tor. Are un instinct infailibil de-a se potrivi. ±i dac[ tu `l vezi §i el nu, explic[-i-te. Are un instinct infailibil de-a crede adev[rul. www.dobro.ro


cine, unde, c`nd Progresul la `nceputul secolului trecut Daniel Vighi O feerie rural[

La `nceput, podgorenii dintre Radna §i P]ncota nu au fost deloc `nc`nta\i de ceea ce autorit[\ile de la Arad §i Budapesta au hot[r`t la 1901, respectiv investi\ia, cum spunem noi ast[zi, prin care s[ trag[ printre casele oamenilor o cale ferat[ `ngust[ vegheat[ de st`lpi din beton prev[zu\i cu gheare care sus\ineau suspendate dou[ fire de curent de `nalt[ tensiune, una suprapus[ celeilalte. Terasamentul trecea printre prunii din fa\a caselor, Motoru’, cum `i spuneau, §i vagoanele, treceau la nici c`\iva metri de b[ncile pe care st[teau oamenii la uli\[ duminicile §i `n s[rb[torile de peste an. Ad[uga\i c[ fiecare cas[ avea vacile §i caprele proprii, apoi caii §i c[ru\e cu care lucrau viile, ba unii aveau §i car cu boi care se dovedeau mai potrivi\i la munca din deal; boii urcau mai `ncet dar nu se opreau nicidecum la coast[, p[§eau calm, pas dup[ pas, §i dinapoia lor carul sc`r\`ia plin cu ceea ce era nevoie de urcat §i cobor`t: de la fructe,

6 z www.24fun.ro

struguri, p`n[ la co§[rcile pline cu var §i piatr[ v`n[t[ pentru stropirile de peste an cu §pri\ul de spate Vermorel din cupru. Trebuia ca `n dreptul fiec[rei case, la poarta de la intrare, s[ se construiasc[ un pode\ din traverse peste care s[ poat[ trece caii, boii, vacile, caprele, g`§tele. S[ mai ad[ug[m §i faptul c[ Motoru’ avea halte, c`te dou[ `n Radna, la Mini§, P[uli§, apoi la nodul de cale ferat[ de la Ghioroc de unde apuca sau spre Arad, prin Glogowatz sau spre P]ncota, caz `n care trecea prin ±iria, chiar prin fa\a castelului baronului Bohu§, cu parcul umbrit de platani. www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Din trecut (IV) Diana Petru\ Repetate, ultima parte

„Cum se uit[ oamenii care te uit[?” Unii la al\ii, ca apoi s[ priveasc[ `mpreun[ `n direc\ia ta. Lent, ca uitarea s[ apuce s[ ating[ toate \esuturile, sau cu elan, precum o imens[ aventur[ care s[ declan§eze `n tine ambi\ia de a da la o parte tot ceea ce a fost c`ndva amuzant, dar a `nceput s[ capete o form[ deloc de tr[it. (Umanitaria, 2009) A§ face pe proasta c`nd v[d c[ mul\i s`nt cei care `§i neag[ inten\iile, p`n[ §i r[zle\ele sclipiri de inteligen\[ numai pentru a ajunge unde doar prin vise au ajuns, dar mai bine nu. A§ `ncerca s[ cad `n abisul dulceg[riilor care storc lacrimi (de r`s sau de pl`ns?!?), numai ca s[ v[d p`n[ unde poate duce talentul siropos. A§ tr[i mai simplu dec`t o fac acum, m-a§ l[sa dus[ de momentul necomplicat §i nu a§ mai l[sa mintea s[-mi fie atent[ la orice cuv`nt, orice gest, non-stop, dar mai bine nu. (Nehot[r`tului i se iau min\ile, 2009) Via\a e un §ir lung de a§tept[ri. Citisem asta undeva §i azi noapte, `n toiul unei conversa\ii terapeutice cu o prieten[, am adaptat-o cu succes la situa\ia ei §i a ie§it c[ via\a e un inepuizabil §ir de presupuneri care nasc inhibi\ii, disper[ri (forma diminuat[ a sper[rilor), revolte, mai mult negativism dec`t dorinta de ac\iune, de a descoperi c`t[ indiscre\ie se ascunde `n spatele unor r[spunsuri (Direct din noapte, 2009) Trebuie s[ m[rturisesc c[ ziua de 6 decembrie a trecut pe l`ng[ mine, ca un TGV, ca §i votul pentru pre§edinte, nici m[car nu am apucat s[ realizez care mi-a fost ra\ia de bog[\ii materiale din ziua respectiv[, dar din punct de vedere spiritual, urm[toarea zi, am fost la cote `n[l\[toare, interiorul mi-a fost tapetat cu bucuria unei discu\ii inteligente, veselia unor melodii bune sau a unui titanic vals, lucruri care atest[ faptul c[ nu e nevoie de date ro§ii `n calendar ca s[ faci lucruri frumoase §i adev[rate, s[ `i dai sufletului ocazia s[ z`mbeasc[ sau ca s[-\i faci via\a s[ arate bine. Haide\i s[ schimb[m acum §i aici `n oriunde §i oric`nd! (Ho-ho-ho, 2009)

dianapetrut.wordpress.com

8 z www.24fun.ro


monteme Forever young. Sau Young Forever. Zoltan Varga Nu §tiu al\ii cum s`nt….

10 z www.24fun.ro

Nu §tiu al\ii cum s`nt, dar eu c`nd m[ g`ndesc la muzica denumit[ azi generic oldies but goldies, n-am cum s[ „sar“ peste ni§te piese absolut remarcabile, de genul Sounds like a melody, Big in Japan sau Forever Young. Drept e, pentru al\ii `n aceast[ categorie intr[ Coco Jumbo sau Paul van Dyk, dar asta e alt[ poveste. Story-ul de azi e dedicat trupei Alphaville, care a scos un disc nou – nou\ dup[ 13 ani de pauz[, sub numele de Catching Rays on Giant. Pe c`nd eram copil r`vneam cu mult jind la un trenule\ electric, privind revistele Neckermann sau Quelle care ajungeau pe c[i misterioase pe la noi. Atunci c`nd am comandat de pe Internet pentru b[ie\elul meu un Piko veritabil, evident mi-am adus aminte de vremurile `n care a§ fi dat orice pentru a§a ceva. L-am admirat, l-am studiat §i am ajuns la concluzia c[ pur §i simplu nu mai are farmecul de alt[ dat[. Cam a§a st[ treaba §i cu noul Alphaville. E mi§to, admirabil, dar nu mai are magia de alt[ dat[, oric`t ar fi el de interesant. Nu face parte din categoria comeback-urilor de prisos, fiind un disc cu mult[ substan\[ §i reu§it. ±i totu§i…parc[ ceva lipse§te din peisaj. Am avut aceea§i senza\ie §i la materialele de comeback semnate de Devo sau O.M.D. `n ultima vreme: e ceva care poate fi b[gat `n cutiu\a cu „pop actual pentru nostalgicii de alt[ dat[“. Chestiune care p`n[ la urma urmei e c`t se poate de fireasc[, at`ta timp c`t nu devine o obsesie. Noul Alphaville e pe linia discului Salvation, care a reprezentat `ntoarcerea la r[d[cinile synth – pop, dup[ ni§te `ncerc[ri nu prea grozave ale trupei `n alte direc\ii. Momente ca „I die for you today“, „Gravitation Breakdown“ sau „Song for no one“, `\i readuc `n aten\ie motivele pentru care Aplhaville a sunat dintotdeauna “altfel”. Pe ici pe colo, synth-urile amintesc de perioada de aur a new wave – ului, cu armonii a la Depeche Mode `n Call me iar Miracle Healing e construit[ oarecum pe scheletul celebrei Forever Young. E un disc care nu-§i arat[ poten\ialul din prima, dar merit[ s[ stea `n colec\ia oric[rui meloman care a auzit de Forever Young `naintea piesei Young Forever, `n care Jay Z §i-a amintit de Alphaville.


belvedere Faz[ de nota zece. Centrul capitalei Rom]niei, pe l`ng[ Arhitectur[. Strada str`mt[, miezul zilei. Dac[ circuli cu ma§ina stai la coad[ juma’ de or[ lejer. Asta dac[ e§ti b[ftos. Claxoane, dumnezei, mame, \ar[, familie. Dop insurmontabil, asigurat de o ma§in[ de gunoi (“salubritate“, pentru vorbitorii de political correctness). Gunoierii (“lucr[torii din serviciile de salubritate ale comunit[\ii“, pentru aceia§i vorbitori) au un aer de durere la basche\i, fa\[ de faptul c[ blocheaz[ circula\ia, ziua `n amiaza mare, taman c`nd traficul `n zona aia e mai ur`t dec`t un co§mar al lui Dante. Claxoanele se aliniaz[ la ton dup[ diapazonul unui taximetrist isteric, pornind un cor care te treze§te §i dup[ ce ai b[ut un flacon de Xanax cu vodc[. Atmosfera relaxat[, obi§nuit[, o zi normal[ `ntr-un ora§ cosmopolit, capital[ a unei \[ri care

12 z www.24fun.ro

Cel mai mi§to loc din lume C[t[lin ±tef[nescu Cetatea lui Bucur particip[ la concertul european cu o sumedenie de talente muzicale. Gunoierii (“compatrio\i care au decis s[ lucreze `n serviciile de salubritate ale comunit[\ii“, vezi parantezele de mai sus) au un aer de deta§are specific spiritelor evoluate, mutate `n teritoriile serene ale medita\iei. Un mitocan ar spune c[ li se rupe-n pai§pe, li se f`lf`ie, `i doare la banan[. Dar a§a ceva nu se poate, pentru c[ e foarte greu s[ mai g[se§ti azi un mitocan prin Bucure§ti. Un §ofer deschide geamul §i strig[:

“B[, leprelor, acu v-a\i g[sit s[ str`nge\i gunoiu’? ~n miezu’ zilei? Ce p[zi\i noaptea? C[ atunci se str`ng gunoaiele `n toat[ lumea asta. Numa’ la noi toate merg ca curu’“. Unul dintre lucr[torii la salubritate `i r[spunde calm, m[surat. “Bre, barosane, da’ femeia c`nd vrei s[ mi-o f_t? Sau poate vii matale s[ mi-o f_ _ i, ca s[ pot io s[ ies la munc[ noaptea?“ Faza s-a terminat `ntr-un ropot de aplauze. Popor de arti§ti, ce s[ mai…


D’STARS vă prezintă:

Bolşoi balet În Aula Magna a Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului Timişoara

Sezonul 2010 – 2011 În rezoluţie HD, pe un ecran de cinema cu diagonala de 8m

Spărgătorul de nuci Duminecă, 19 decembrie 2010, ora 18:00 Coregrafia: Yuri Grigorovich Muzica: P.I. Ceaikovski

Don Quijote Duminecă, 6 martie 2011, ora 18:00 Coregrafia: Alexei Fadeyechev Muzica: L. Minkus

Biletele se pot procura de la casieria Cinema Timiş, zilnic 14:00 - 20:00 (joia închis)

Giselle, Class Concert Duminecă, 23 ianuarie 2011, ora 18:00 Coregrafia: Yuri Grigorovich , Asaf Messerer Muzica: A. Adam

Coppélie Duminecă, 29 mai 2011, ora 18:00 Coregrafia: Serghei Vikarev Muzica: L. Delibes

Parteneri internaţionali ai D'STARS:

Parteneri media ai D’STARS :

Natalia Osipova and Ivan Vasiljev Photo : Mikhail Logvinov

LIVE prin sate lit de la Mosco va


carte Variante ale sf`r§itului Luigi Popescu Ich sterbe “A murit pentru c[ a avut un corp. A scris pentru a nu avea unul.” Scriitorul moare la cap[tul fiec[rei propozi\ii, al fiec[rei c[r\i `ncheiate, moare odat[ cu personajele sale §i `§i supravie\uie§te. El dispune de mai multe mor\i pentru c[ dispune de mai multe vie\i imaginare. Via\a noastra e real[ doar pentru c[ e singura, iar moartea apar\ine celorlal\i. Moartea „real[” a scriitorului ne apar\ine nou[. Michel Schneider `§i asum[ aceast[ mo§tenire „macabr[” §i alc[tuie§te un mic registru din ultimele clipe a 36 de scriitori, de la Montaigne la Truman Capote. ~l nume§te Mor\i imaginare. Biografiile ies la iveal[ iluminate de ultima p`lp`ire a vie\ii. ~l vedem pe Dumas convins c[ `§i va c`§tiga locul de dincolo `nduplec`ndu-l pe Dumnezeu cu o poveste §i afl[m mai multe pove§ti despre ultimele sale cuvinte.

14 z www.24fun.ro

Flaubert `nchide ochii pe canapeaua preferat[, pe care o numea „otoman[”, imagin`ndu-§i, poate, dansul unei cad`ne pe care o `nt`lnise `n Egipt. Kant moare `ntr-o noapte de iarn[ spun`nd „Ajunge”, un ecou al dimine\ilor `n care valetul s[u `l trezea invariabil cu: „E timpul”. Pentru Pascal moartea devenise redundant[ deoarece o uzase deja `n Cuget[ri. Walter Benjamin se sinucide pe drumul care l-ar fi sc[pat de nazi§ti §i pleac[ f[r[ s[ lase `n urm[ vreun corp. Cehov moare ca la teatru: `ntorc`ndu-se cu fa\a la perete §i spun`nd `ntr-o limb[ care nu era a lui Ich sterbe – Mor. G[si\i cartea `n Libr[riile C[rture§ti.


infoteca Senza\ii de s[rb[tori An de an povestea Cr[ciunului aduce mult idealism. Senza\iile se nasc §i dispar odat[ cu scurgerea s[rb[torii. O lume fantomatic[ pune st[p`nire pe cei mici, obiecte multe §i variate se las[ cadorisite. Din exterior, din mi§carile §i intensitatea agita\iei se na§te de fapt cu timpul spiritul pasiunii pentru aceast[ s[rb[toare impresionant[. Ora§ul e mai agitat iar pasiunea se des[v`r§e§te chiar `n sufletul celor care le creeaz[. Devii incon§tient de agita\ie §i afectat `n toate formele de bucurie, iubire, mici triste\i de ne`mplinire a tuturor planurilor, mai precis devii st[p`n pe aten\ia celorlal\i, de§i te `ntorci cu tot sufletul `n afar[. Chemi o senza\ie, o alungi pe alta, o chemi iar, o

16 z www.24fun.ro

p[strezi `n fun\ie de c`t[ energie mai salvezi. Combini culori prime§ti diversitate de nuan\e. Penelul, oric`t de iscusit ar fi §i tentat s[ dea tonul unui g`ndmesaj de s[rb[toare, nu poate concura varietatea tonurilor simple din v[zduhul `nc[rcat cu fulgi. Tonuri muzicale stradale lovesc timpanul `n acela§i timp dar se confund[ unul cu altul, fiind doar o contopire pl[cut[ de dou[ tonuri dincare rezult[ o a treia senza\ie. Aceasta e simfonia Cr[ciunului §i trebuie auzit[ separat. Nu trebuie s[ fie comparate ci doar delicat savurate. Zgomotul §i sunetul nu au avantaj asupra mirosului savuroaselor bun[t[\i culinare. Doar frigul §i c[ldura fac impresia

cea mai puternic[ a sezonului. De ce oare s[rb[torile de iarn[ imprim[ mereu at`t de puternic senza\ii inseparabile? De unde oare faptul c[ senza\ia se contope§te cu obiectul darului? De ce acum `n miez de iarn[ spiritul se exteriorizeaz[ involuntar iar agita\ia prime§te mi§c[ri nesezizabile? E totul involuntar de bine, de cert, de limpede. Ceva `n v[zduh ac\ioneaz[ butonul percep\iilor §i nu mai po\i ignora franche\ea sentimentului. E darul Cr[ciunului §i trebuie p[strat toat[ iarna!


videodrom ~mi doream enorm s[ `mi plac[ Sp[rg[torul de Nuci 3D. ~mi doream s[ pot recomanda `n sf`r§it un film european de familie (produs de britanici, filmat `n Ungaria, scris §i regizat de rusul Andrei Konchalovsky). M[ a§teptam s[ plutesc pe aripile unei fantezii elegante de iarn[. N-a fost cazul. Din contr[, mi-a c[zut falca asemeni Sp[rg[torului de Nuci, n[ucit de haloimasul de pe ecran. Ac\iunea se petrece de Cr[ciun, `n Viena `nceputului de secol XIX. Pretext temporal s[-i avem laolalt[ pe Freud, Einstein §i (hai s[ vedem cine mai e din zon[? Ah, ja) Hitler. A§a a ajuns clasica poveste (pe muzica lui Ceaikovsky) s[ fie `mp[nat[ cu motive fasciste, cu holocaustul p[pu§ilor, incinerate `n crematorii de c[tre §obolanii condu§i de Fuhrerul John

18 z www.24fun.ro

Haloimas de Christmas Lucian Mircu Sp[rg[torul de Nuci 3D Turturro. A\i `n\eles ceva? Nici eu. Pu\inele scene ilare (mai mult ridicole, dec`t de r`s) s`nt legate de planurile de “rat-ificare” a lumii de c[tre §obolani, de “§obolanificare total[“. Dar astea s`nt jocuri de cuvinte pe care copiii nu le vor pricepe. ~n rest, s`nt §anse s[ plece de la film cu traume pe care nici doctorul Freud nu le va putea vindeca. Chiar v[ rog: \ine\i copiii c`t mai departe de treaba asta! 3D-ul cvasi-inexistent e doar o momeal[ de marketing a

produc[torilor, care au `ncercat s[ se salveze astfel la box-office. Prin adagiul 3D `n titlu au `ncercat s[ sugereze audien\ei c[ `i a§teapt[ cadouri vizuale. Ca unul care a mu§cat momeala, pot s[ v[ spun c[, dac[ povestea e varz[, efectele s`nt varz[ stricat[. Adic[ de pe la 1900 iarna.

marele-ecran.blogspot.com


www.24fun.ro z

19


Timi§oara/Arad, 24 decembrie 2010 - 13 ianuarie 2011

KICK- ASS

B{RBA|I CARE UR{SC FEMEILE

GREU DE PENSIONAT

GENOVA

~n Kick-Ass, eroii benzilor desenate prind via\[ `ntr-o mare aventur[ `mpotriva criminalit[\ ii din ora§. Dave Lizewski (Aaron Johnson), un fan `nr[it al benzilor desenate, `§i alege un nume impun[tor, un costum pe m[sur[ §i `ncepe s[ `mpart[ dreptate `n st`nga §i `n dreapta prin ora§, ignor`nd total faptul c[ el nu de\ine puteri supernaturale. Din acel moment, via\a lui `ncepe s[ se schimbe ireversibil, curajul s[u nebunesc inspir`nd o adev[rat[ cultur[ urban[. Dave face echip[ cu al\i trei vigilan\i la fel de `nfoca\i: Red Mist (Christopher Mintz-Plasse), Hit Girl (Chloë Moretz) §i tat[l acesteia, Big Daddy (Nicolas Cage). Cu ajutorul lor, deschide un r[zboi aprig `mpotriva §efului mafiei locale, Frank D’Amico (Mark Strong) §i pune la `ncercare adev[rata putere pe care o ascund ace§ti eroi moderni. Acest film este o adaptare a violentelor benzi desenate create de Mark Miller, despre oameni obi§nuiti care vor sa fie supereroi. egizat de Matthew Vaughn, Kick-Ass spune povestea unui adolescent care, `ntr-o zi aleatorie §i pe nepus[ mas[, iese din cas[, cu o masc[ pe fa\[ §i o b`t[ de baseball `n m`n[, §i se pune pe ciom[git criminalitatea, chiar dac[ nu are absolut nicio putere suprauman[.

Cu patruzeci de ani `n urm[, Harriet Vanger a disp[rut de la o `ntrunire de familie pe insula st[p`nit[ §i locuit[ de puternicul clan Vanger. Cadavrul ei nu a fost g[sit niciodat[, totu§i unchiul ei iubit este convins c[ a fost crim[ §i uciga§ul este un membru al propriei lui familii str`ns unit[ §i totu§i disfunc\ional[. ~l angajeaz[ pe jurnalistul financiar c[zut `n dizgra\ie Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) §i pe tatuata §i turmentata dar ingenoasa hackeri\ [ Lisbeth Salander (Noomi Rapace) pentru a investiga. C`nd perechea face leg[tura `ntre dispari\ia lui Harriet cu un num[r de crime grote§ti de acum patruzeci de ani, cei doi `ncep s[ dezv[luie o poveste de familie `ntunecat[ §i repugnant[. Dar Vanger este un clan secretos, iar Blomkvist §i Salander s`nt pe punctul de a afla c`t de departe s`nt `n stare s[ mearg[ pentru a se proteja pe ei `n§i§i. Atras de povestea pe care i-o spune Henrik legat[ de familia sa §i dispari\ia fetei, pres[rat[ cu pove§ti legate de implicarea unor membri `n partidul nazist, Blomkvist accept[ propunerea acestuia.

Pelicula “Genova” este o dram[ emo\ionant[ despre iubire §i iertare, dar con\ine §i c`teva elemente de thriller §i horror put`nd a fi considerat[ p`n[ la un punct §i o poveste contemporan[ cu fantome. Filmul e conving[tor mai ales datorit[ protagoni§tilor - Colin Firth (tat[l), Catherine Keener (prietena veche a tat[lui), Willa Holland (fata cea mare), Perla Haney-Jardine (fata cea mic[). Lucrul cel mai interesant este felul `n care cre§te §i tot cre§te, ca un p`r`u care se l[rge§te, trauma feti\ei celei mici - de la senza\ia c[-§i vede mama p`n[ la o obsesie care o va determina s[ refac[ incon§tient momentul accidentului, pentru a-§i r[scump[ra gre§eala. Dup[ decesul nea§teptat al so\iei sale `ntr-un tragic accident de ma§in[, britanicul Joe decide s[ se stabilesc[ `mpreun[ cu cele dou[ fiice ale sale de origine anglo - american[ `n Italia pentru a le putea oferi acestora o nou[ §ans[ `n via\[ §i un nou `nceput. Familia, care `ncearc[ cu disperare s[ `§i reg[sesc[ identitatea pierdut[ §i s[ descopere un motiv pentru a merge mai departe §i a `nfrunta cu capul sus nenorocirea care a lovit-o, alege ca destina\ie exoticul ora§ italian Genova. Joe este angajat pentru a preda lec\ii de limba englez[ §i totul pare s[ intre pe un f[ga§ normal, dar necazurile continu[ s[ `i urm[reasc[ pe cei trei protagoni§ti §i aici.

KICK- ASS SUA (2010) Regia: Matthew Vaughn Cu: Nicolas Cage, Chloe Moretz, Aaron Johnson Ac\iune/ Aventuri/Comedie Durata: 117 minute

THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO SUA (2009) Regia: Niels Arden Oplev Cu: Michael Nyqvist Crim[ Durata: 152 minute

Bazat pe faimoasele benzi desenate ale lui Warren Ellis §i Cully Hamner, “RED (Retired: Extremely Dangerous)”, este o comedie conceput[ §i realizat[ ca `ntr-o joac[. Titlul rom]nesc l[mure§te chiar mai bine dec`t originalul inten\ia parodic[ pe care o transmite `ntregul film. Povestea `n sine are mult romantism §i rezolv[ri miraculoase. Rolurile armonios concepute ilustreaz[ o evident[ §i str`ns[ leg[tur[ de suflet `ntre personaje, aflate `ntr-un dialog pl[cut, cu replici memorabile pe alocuri. Filmul prezint[ povestea lui Frank (interpretat de Bruce Willis), un fost spion de top, cu ceva probleme de adaptare la via\a obi§nuit[ de pensionar. Punctul de plecare a fost personajul Moses. El este unul dintre cei mai periculo§i oameni din lume, a ucis mul\i indivizi de-a lungul anilor, dar p[streaz[ totu§i o inocen\ [ incredibil[. Este un tip care §i-a petrecut via\a `ntreag[ sub acoperire, evit`nd rela\iile personale cu al\i oameni. El descoper[ pentru prima dat[ ce `nseamn[ s[ tr[iasc[ o via\[ normal[. ~l vedem `ncerc`nd s[ afle pl[cerea simpl[ din activit[\ile de fiecare zi, cum ar fi `mpodobirea casei sale, de Cr[ciun. C`nd o sun[ pe Sarah, ini\ial nici nu §tie ce s[-i spun[. Este `ngrozit. E un asasin profesionist care, brusc, se poart[ ca un adolescent, `ncerc`nd s[-§i adune curajul §i s[ sune o fat[, pentru prima sa `nt`lnire.

TIMI±- TIMI±OARA (24 decembrie- 30 decembrie) V- Mi: 16.00; 18.00; 20.00

TIMI±- TIMI±OARA (24 decembrie- 30 decembrie) V- Mi: 13.30

DACIA- ARAD (31 decembrie- 06 ianuarie) V- Mi: 14.00, 17.20; J: 11.00

ARTA- ARAD (31 decembrie- 06 ianuarie) V- Mi: 15.00, 17.30, 20.00; J: 12.00

RED SUA (2010) Regia: Robert Schwentke Cu: Mary- Louise Parker, Bruce Willis, John Malkovich Ac\iune/ Comedie Durata: 111 minute DACIA- ARAD (24 decembrie- 30 decembrie) V- Mi: 14.00; 17.20; J: 11.00

SUMMER IN GENOA SUA (2009) Regia: Michael Winterbottom Cu: Catherine Keener, Colin Firth Dram[ Durata: 94 minute ARTA- ARAD (24 decembrie- 30 decembrie) V- Mi: 15.00, 17.30, 20.00; J: 12.00

20 z www.24fun.ro


Timi§oara/Arad, 24 decembrie 2010 - 13 ianuarie 2011

VIA|A A±A CUM E EA

ILUZIONISTUL

TRON: MO±TENIREA

FATA CARE S-A JUCAT CU FOCUL

Holly Berenson §i Eric Messer s`nt doi adul\i mult prea preocupa\i de ascensiunea profesional[ pentru a avea o via\[ privat[ normal[ §i o rela\ie de cuplu stabil[, motiv pentru care prima lor `nt`lnire romantic[ se transform[ `ntr-un dezastru, femeia jur`nd s[ nu `i acorde o alt[ §ans[ t`n[rului cu care nu pare s[ aib[ nimic `n comun. Singura persoan[ care `i apropie pe cei doi este micu\a Sophie, fiica celor mai buni prieteni ai lor pe nume Peter §i Alison Novack, pe care am`ndoi o iubesc `n egal[ m[sur[ §i pe care o r[sfa\[ ca pe propriul copil. Atunci c`nd Peter §i Alison decedeaz[ `ntr-un tragic accident de automobil, iar bunicul dinspre tat[ al orfanei se dovede§te prea b[tr`n §i bolnav pentru a o putea `ngriji, Holly Berenson §i Eric Messer s`nt numi\i tutorii legali ai Sophiei §i trebuie s[ `§i asume responsabilit[\ile ce decurg din aceast[ calitate. Neexperimenta\i §i `ngrozi\i de faptul c[ nu se vor ridica la `n[l\imea misiunii `ncredin\ate de c[tre prietenii lor deceda\i, Eric §i Holly se mut` `n aceea§i cas[ §i caut[ o modalitate de a se `n\elege pentru binele copilului.

Este anul 1959, forma\iile de muzic[ rock s`nt `n plin[ ascensiune §i se bucur[ de un succes excep\ional la public, iar magicianul de mod[ veche Tatischeff se confrunt[ `n fiecare zi cu sentimentul propriei inutilit[\i. Trucurile lui au devenit caraghioase, iepura§ul pe care `l scoate din joben nu pare s[ mai coopereze ca alt[dat[, iar spectatorii s-au plictisit de numerele lui vechi de iluzionism, motiv pentru care Tatischeff este for\at s[ c[l[toreasc[ dintr-un ora§ `n altul §i dintr-o \ar[ `n alta `n c[utare de angajamente profesionale. Dup[ ce p[r[se§te Parisul §i trece prin Londra, magicianul ajunge `ntr-un sat sco\ian `n care o cunoa§te pe adolescenta Alice, de care se ata§eaz[ at`t de mult `nc`t o trateaz[ ca pe o fiic[, la fel cum §i ea `l consider[ un tat[. Alice §i-a p[strat intact[ inocen\a copil[riei §i este convins[ c[ numerele de magie ale lui Tatischeff s`nt reale, devenind cea mai mare fan[ a iluzionistului §i red`ndu-i acestuia `ncrederea `n for\ele proprii §i `n talentul s[u artistic. Dup[ ce Alice `l urmeaz[ pe Tatischeff la Edinburgh, `ntre cei doi se cristalizeaz[ o prietenie de neuitat, care le transform[ existen\ele pentru totdeauna.

LIFE AS WE KNOW IT SUA (2010) Regia: Greg Berlanti Cu: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas Dram[/ Comedie Durata: 114 minute

L’ ILLUSIONIST FRAN|A (2010) Regia: Sylvain Chomet Cu: Jean- Claude Donda, Edith Rankin Anima\ie Durata: 90 minute

~n Tron: Legacy, Jeff Bridges este din nou Kevin Flynn, un programator genial, dar cam ame\it. Multe s-au `nt`mplat `n cei 28 de ani dintre cele dou[ filme. Flynn s-a c[s[torit, a f[cut un copil, a devenit v[duv §i a r[mas blocal `n The Grid, re \eaua, lumea virtual[ din interiorul computerelor.Copilul lui, Sam, are `n prezent 27 de ani §i este interpretat de un clasic frumu§el american, extrem de enervant. E un rebel multimilionar f[r[ cauz[, pu\in cam pl`ng[cios, care ajunge §i el `n lumea computerizat[.o lume ca o dictatur[, `n care programele comuniste ur[sc utilizatorii, condus[ de Clu (tot Jeff Bridges, `ntinerit cu un Botox digital, fa\a lui e lipsit[ de riduri, dar la fel de imobil[), un program creat de Kevin Flynn, aflat `n c[utarea perfec\iunii. E prins de paznici/poli\ia lumii §i dus la Jocuri, locul `n care jocurile anilor ’80 `i pun la `ncercare pe cei cu programe. Eroul prime§te un disc care-i con\ine, practic, sufletul, memoria, §i este avertizat c[ dac[ discul este distrus, nici el nu va mai exista. Apoi, dup[ ce c`§tig[ primul joc, urmeaz[ al doilea `n care chiar du§manul lui/the nemesis `i este adversar, adic[ o curs[ de motociclete speciale. Cu ajutorul celorlal\i combatan\i, eroul c`§tig[ §i fuge din zona jocurilor. Urmeaz[ c[utarea a cuiva care s[-i spun[ cum s[ ias[ din lume §i, `ntr-o curs[ de salvare, cu inamicii pe urme, devin pasageri clandestini pe un tren de marf[ care-i duce aproape de portal.

~n cea de-a doua parte a trilogiei Millenium, Fata care s-a jucat cu focul, ac\iunea se concentreaz[ pe personajul Lisbeth Salander. Acuzat[ de trei crime, Lisbeth este implicat[ `ntr-o serie de intrigi care au ca origine trecutul ei p[tat, `n timp ce Mikael Blomkvist face tot ce-i st[ `n putin\[ s[ dovedeasc[ nevinov[\ia ei. Un scenariu care sintetizez[ eficient ac\iunea stufoas[ din primul roman al lui Stig Larsson (publicat in 2006). Regizorul Niels Arden Oplev §tie s[ exploateze partitura scris[ de Nikolaj Arcel §i Rasmus Heisterberg men\in`nd un continuu suspans, chiar §i dup[ ce apare criminalul. Cele dou[ personaje principale, jurnalistul Mikael Blomkvist §i hackeri\a Lisbeth Salander, §i interpre\ii lor, Michael Nykvist §i Noomi Rapace – s`nt at`t de potrivi\i `n rol, `nc`t reprezent[, prin `nf[\i§area lor, contrariul unor eroi americani §i `i face §i mai credibili. Acum, Lisbeth Salander s-a mai feminizat. Din materialul dens al c[r\ii, aceia§i scenari§ti Nikolaj Arcel §i Rasmus Heisterberg au extras o intrig[ pe c`t de `nc`lcit[ pe at`t de schematic[. Cumva, crimele comise `n Stockholm `n momentul `n care Lisbeth se `ntoarce din Caraibe dup[ un an de la terminarea ac\iunii din filmul precedent, ajung s[ aib[ leg[tur[ at`t cu ea, c`t §i cu Michael Blomkvist, dar cei doi se `nt`lnesc numai la final, dup[ o desf[§urare de for\e.

TIMI±- TIMI±OARA (31 decembrie- 05 ianuarie) V- Mi: 16.00, 18.00, 20.00

TIMI±- TIMI±OARA (31 decembrie- 05 ianuarie) V- Mi: 14.00

DACIA- ARAD (06 ianuarie- 13 ianuarie) V- Mi: 14.00, 17.00, 20.00; J: 11.00

ARTA- ARAD (06 ianuarie- 13 ianuarie) V- Mi: 15.00, 17.30, 20.00; J:12.00

TRON: LEGACY SUA (2010) Regia: Joseph Kosinski Cu: Jeff Bridges, Garrett Hedlund Ac\iune/ Aventuri/ SF Durata: 125 minute TIMI±- TIMI±OARA (06 ianuarie- 12 ianuarie) V- Mi: 16.00, 18.00, 20.00

FLICKAN SOM LEKTE MED ELDEN SUEDIA/ DANEMARCA (2009) Regia: Daniel Alfredson Cu: Noomi Rapace, Ac\iune Durata: 129 minute TIMI±- TIMI±OARA (06 ianuarie- 12 ianuarie) V- Mi: 13.45

www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (01 noiembrie - 10 ianuarie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie colectiv[ de iarn[ Expun: lucr[ri semnate de arti§tii timi§oreni (23 decembrie - 05 ianuarie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de sculptur[ „Urma” Expune: Cosmin Moldovan (13 decembrie - 14 ianuarie 2011) LIBR{RIA HUMANITAS JOC SECUND Str. L. Blaga 2 Expozi\ie de lucr[ri „±i tu po\i fi `nger!” Expun: elevii clasei a II-a, C.±.E.I. „D. Cium[geanu” (05 decembrie- 07 ianuarie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie de pictur[ „Retrospectiv[” Expune: Margareta Sterian (04 decembrie- 28 februarie 2011) SALONUL ANUAL AL ARTELOR VIZUALE (07 decembrie- 06 ianuarie 2011) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463

22 z www.24fun.ro

Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea Expozi\ie permanent[ MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON Sec\ia Arheologie (colec\ii din domeniile: arheologie, numismatic[, memorialistic[, cartografie, carte veche rom]neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie) Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora si fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 Expozi\ie de fotografie §i pictur[. Podurile Timi§oarei

Expune: Asocia\ia Allma (06 decembrie- 06 ianuarie 2011) VITRALIA Str. Miori\a 4; Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00; S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic

Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

23


TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON IULIUS CAESAR Dup[ W. Shakespeare Un spectacol de Alexander Hausvater Iulius Caesar este una dintre tragediile shakespeariene inspirate de istoria Romei antice, al[turi de Antoniu §i Cleopatra, sau Coriolan. Scris[ `n 1599, piesa Iulius Caesar recupereaz[ - din punct de vedere literar - contextul istoric, politic, social §i psihologic `n care dictatorul roman a fost asasinat, `n 44 `.C., de conjura\ia din care a f[cut parte §i Brutus, prietenul lui. William Shakespeare analizeaz[, `ntr-o paralel[ transparent[ cu vremurile c[ruia `i este contemporan (§i, extrapol`nd, cu orice moment de criz[ din istoria Puterii), demersul logic care a determinat ni§te oameni educa\i, instrui\i, civiliza\i – senatorii conspiratori – de§i motiva\i diferit, s[ ajung[ la concluzia comun[ c[ uciderea lui Iulius Caesar este un act necesar pentru a salva Roma. ~n paralel, piesa lui Shakespeare reliefeaz[ de-o manier[ pur §i simplu avangardist[ §i f[r[ s[ dea verdicte, mecanismele manipul[rii, spiritul gregar, dar §i cumulul de evenimente mari §i mici, obiective §i subiective care `l conduc pe un om al puterii pe drumul dictaturii, al crimei sau al genocidului. Distribu\ia: Ion Rizea, R[zvan Mazilu, Matei Chioariu, Doru Iosif, Colin Buzoianu, Ana-Maria Cojocaru, Alina Reus, C[t[lin Ursu, Victor Manovici, C[lin Stanciu Jr., Andrea Tokai, Romeo Ioan, Benone Viziteu, Ioan Strugari, Laura Avarvari, Lumini\a Tulgara, Valentin Ivanciuc §i Dana Bostan Sala 2 (mar\i, 11 ianuarie, ora 19.00) TREI SURORI de A.P. Cehov Probabil cea mai frumoas[ pies[ a lui Cehov. Un spectacol despre pierderea iluziilor, despre

24 z www.24fun.ro

maturizare §i despre asumare, `ntrebuin\eaz[ spa\iul `ntr-o manier[ foarte subtil[, iar ac\iunea ilustreaz[, paradoxal, nemi§carea. Un text clasic, Trei surori este o pies[ care, prin for\a temelor abordate, prin umorul ei, r[m`ne la fel de actual[ §i azi. Regia artistic[: Ada Lupu Scenografia: Velica Panduru Cu: Claudia Ieremia, Alina Reus, Paula Maria Frunzetti, Ion Rizea, C[t[lin Ursu, Victor Manovici, Ana Maria Cojocaru, Ioan Strugari, Mihaela Murgu, Damian Oancea, Traian Buzoianu, Doru Iosif, Benone Viziteu, Vladimir Jur[scu Sala Mare (joi, 13 ianuarie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[sesti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 ;i 17.00-19.00 precum si cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 COMEDIE PE ~NTUNERIC Dup[: Peter Shaffer Ambi\iosul Brindsley Miller, un sculptor t`n[r, §i logodnica sa Carol, cu voce pi\ig[iat[, s`nt `n a§teptarea unui milionar colec\ ionar de art[. Pentru a `nviora pu\in locuin\a s[r[c[cioas[, dar §i pentru a-l impresiona pe tat[l lui Carol, Colonel Melkett, ace§tia „`mprumut[“ antichit[\ile vecinului lor Harold, plecat pentru o perioad[ scurt[ de timp. Un scurtcircuit nea§teptat nu doar c[ o aduce pe colocatara Miss Furnival, speriat[ §i `n c[utare de ajutor, dar `n acela§i timp provoac[ t`n[rului cuplu complica\ii cu urm[ri grave. Spre ghinionul tuturor, dup[ apari\ia colonelui vine §i Harold, `ntors mai repede acas[. ~n timp ce Brindsley `ncearc[ s[ duc[ neobservat toat[ mobila §i lucrurile `napoi `n locuin\a lui Harold, se mai amestec[ §i fosta sa iubit[ printre cei prezen\i, despre care Brindsley credea c[ este `n Finlanda. P`n[ la repararea instala\iei de c[tre centrala electric[ se produce un haos total... Cu: Peter Papakostidis, Olga Török, Dana Borteanu, Dirk Linke, Horia S[vescu, Daniela Torok, Radu Vulpe, Viorel Suciu. Spectacolul se traduce `n limba rom]n[ Sala TGST (miercuri, 29 decembrie, ora 19.00) CAMERISTELE PREMIER{ de Jean Genet

Proiect `n cadrul programului “R`ndul `nt`i” pentru promovarea tinerilor creatori Coordonarea artistic[: Ioana Iacob §i Olga Török De fiecare dat[ c`nd st[p`na pleac[ de acas[, sose§te ceasul `n care cameristele Claire §i Solange ajung `n centrul aten\iei. Cele dou[ surori se joac[ de-a “St[p`na §i camerista”, un ritual al domin[rii §i supunerii, al umilin\ei §i `ndur[rii, al opresiunii §i devotamentului, dar §i al revoltei. Un joc perfid al puterii `n care grani\ele se §terg treptat, p`n[ c`nd un telefon schimb[ totul . “Cameristele s`nt monstruoase precum noi `n§ine, c`nd vis[m una ori alta.” (Jean Genet) Olga Török §i Ioana Iacob propun propria lor versiune a “Cameristelor”: nu lipsit[ de r[utate, dar totodat[ cu o not[ de triste\e §i emo\ie. ~n scenografia Ioanei Popescu §i pe muzica lui Alex Halka se na§te un spectacol plin de ritm §i energie, care alterneaz[ `ns[ cu momente de lini§te §i profund[ sensibilitate. Cu: Ioana Iacob, Olga Török Spectacolul se traduce simultan `n limba rom]n[ Sala TGST (mar\i, 11 ianuarie, ora 19.00)

departe de lume §i `§i creaz[ un Paradis artificial, `n care fiecare `ncearc[ s[ ia decizia potrivit[. Dar cum se pot lua decizii departe de lume? Distribu\ia: Kardos M. Robert, Kiss Attila Sala Studio (s`mb[t[, 08 ianuarie, ora 18.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro

AI L{V IU Tot ceea ce a\i b[nuit `n secret, dar v-a fost fric[ s[ recunoa§te\i despre `nt`lniri, romantism, c[s[torie, iubi\i, so\i, neveste, prieteni §i familie. Aceast[ celebrare a jocului `mperechierii ne arat[ adev[rurile §i miturile din spatele rebusului contemporan numit ”rela\ie”. Acest revue hazliu aduce un omagiu celor care au iubit §i au pierdut, celor care au c[zut `n bot la u§a dragostei, celor care au `ndr[znit s[ spun[: ”Bun[, ce faci s`mb[t[ seara?”. Distribu\ia este format[ din patru persoane, doi actori §i dou[ actri\e, care joac[ toate cele 56 de roluri ale piesei. Sala Studio (joi, 13 ianuarie, ora 19.00)

PRAH Regia: Laszlo Sandor Textul este o perl[ a dramaturgiei maghiare contemporane, cu personaje portretizate minu\ios §i secven\e din via\a cotidian[ `nf[\i§ate minunat, a c[ror reprezentare necesit[ o prezen\ [ scenic[ disciplinat[ §i complex[. Omul are nevoie de o serioas[ for\[ interioar[ ca s[-§i analizeze via\a, iar Spiró este un maestru `n reprezentarea acesteia. Cu: Szasz Eniko, Dukasz Peter Sala Studio (vineri, 07 ianuarie, ora 19.00) CUM V{ PLACE Dup[ William Shakespeare Regia: Koltai Gabor Ora§ sau p[dure? A pleca sau a r[m`ne? Integrare sau retragere? Asumare sau deghizare? Idealism sau adev[r? Romantism sau realitate? Devotament sau compromis? A tr[i sau a ocoli via\a? Dar iubirea? Personajele piesei Cum v[ place se retrag

LIVADA DE VI±INI Dup[: A.P. Cehov Regia: László Sándor Amintirile noastre ve§tejite se afund[ `ncet `n solul ml[§tinos §i precar al existen\ei noastre. Oare nostalgia iluzorie sau sentimentele adev[rate trezesc `n noi o veritabil[ afec\iune? Fiecare dintre noi posed[ o Livad[ de vi§ini, pe care `ncearc[ zadarnic s-o defri§eze. Livada de vi§ini este o metafor[. Este metafora indestructibilului care se aga\[ de noi cu o putere demonic[. ±i ceea ce este indestructibil, este f[r[ v`rst[. Livada de vi§ini, la fel ca §i st[p`na sa, Ranevskaia, s-au ascuns `n spatele unei m[§ti atemporale. Ambele s`nt eterne, deci nu pot fi distruse. Pentru c[ puterea lor se afl[ `n spiritul lor. Sfideaz[ timpul, creeaz[ o punte de leg[tur[ `ntre trecut si viitor, §i ne sugereaz[, c[ viata este probabil doar o singur[ clip[, lung[ si dilatat[. Sala Studio (miercuri, 12 ianuarie, 19.00)

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 TEATRUL STUDIOART Casa Artelor Pia\a Unirii, Str. Pacha 8


OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[;e;ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro LILIACUL Operet[ `n trei acte Muzica: J. Strauss Libretul:Karl Haffner §i Richard Genee Operet[ `n trei acte. Muzica: Johann Strauss. Libretul: Karl Haffner §i Richard Genée Conducerea muzical[: Mihaela Silvia Ro§ca Coregrafia:Carmen Cojocaru Distribu\ia: Eisenstein- Cristian Rudic Rosalinda- Mihaela Marcu Frank- Octavian Vlaicu Orlovski- Gabriella Varvari Alfred- Cristian B[l[§escu Dr. Falke- Dan Patac[ Dr.Blind- Mircea Dan Petcu Adela- Nicoleta Colceiar

Ida- Suzana Vr]nceanu Frosch- Dan Spanache Ivan- C[t[lin Vinars Soli§tii baletului: Mirabela Zonai, Manuela Ardelean, Alina Mihai, Andreea Farka§, Raisa Kadar, Irina Constantin, Radu Romulus, Darius Agrima, Claudiu Dan, Cornel Bercea, Alexandru P`ntea. Corul, orchestra §i ansamblul de balet ale Operei Na\ionale Rom] ne Timi§oara (vineri, 31 decembrie, ora 18.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului CONCERT SIMFONIC COMEMORATIV Eugen Cuteanu (110 ani de la na§terea compozitorului) Dirijor: Radu Popa Solist[: Eva Bloch Program: Suita I Rom]neasc[ Concertul pentru viol[ §i orchestr[ Final la Simfonia nr. 8 `n si minor «Neterminata» de F. Schubert

Sala Capitol (mar\i, 28 decembrie, ora 19.00) CONCERT DE ANUL NOU Dirijor: Petru Oschanitzky Balul mascat al Filarmonicii, cu posibilitatea de a petrece Revelionul `n Foaierul Filarmonicii Sala Capitol (vineri, 31 decembrie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560

Mobil: 0740 151 623 Emai: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15; Tel. 0257 256922

www.24fun.ro z

25


VINERI 24 DECEMBRIE

B[rba\ii care ur[sc femeile Timi§. 13.30

FILME

ART CLUB 700 Party zone. Ora: 22.00

Kick-Ass Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 B[rba\ii care ur[sc femeile Timi§. 13.30

CHEFURI

ART CLUB 700 Hits and classics. Ora: 22.00 BUNKER Ics – M[s Weekend. The Fantastic Elfs: Lady Bug, R[zva §i Mihu. Ora: 22.00 CAFÉ MODE UNIRII Prezentare de mod[. Ora: 21.30 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00 D’ARC CLUB Party. Ora: 22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB Party. Ora:23.00 HAPPY CLUB Party. Ora: 22 HEAVEN STUDIO Friday party. Ora: 22.00 JAXX CAFEE & PUB Friday Xmas Party. Ora: 22.00 LEMON CLUB J’adore Christmas - Moulin Rouge Christmas Party. Ora: 22.00 LE CINEMA Classic Hits. Ora: 22.00 LIFE!PUB Sexy Christmas Party. Ora: 22.00 NO NAME Hey!After the ride! Invitat special: Mihai Popoviciu. Ora: 00.00 PORKY S CLUB Cr[ciuni\a In Da Mix. Ora: 22.00 SCOTTISH PUB Retro night with DJ Jo. Ora: 22.00

S~MB{T{ 25 DECEMBRIE FILME

Kick-Ass Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

26 z www.24fun.ro

CHEFURI

BUNKER Ics – M[s Weekend. Santa Mix Ora: 22.00 CAFÉ MODE Party. Ora: 21.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00 DAOS CLUB Good Vibrations 9. Mo§ Cr[ciun §i prietenii s[i. Cu K – Lu, Limun, Mighty Boogie, Newgotti. Ora: 23.00 D’ ARC CLUB Saturday Night Fever. Ora: 22.00 DUBLIN EXPRESS Funkie Boogie Night. Ora: 22.00

DUMINIC{ 26 DECEMBRIE FILME

Kick-Ass Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

YOUTOPIA Party. Ora: 22.00

MIERCURI 29 DECEMBRIE

B[rba\ii care ur[sc femeile Timi§. 13.30

CHEFURI

ART CLUB 700 Retro Fever. Ora:22.00 VAN GRAPH K FE Lazy Sundays. Ora: 18.00

CLASIC

TEATRUL GERMAN DE STAT Comedie pe `ntuneric Sala TGST. Ora: 19.00

FILME

Kick-Ass Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

LUNI 27 DECEMBRIE FILME

FRATELLI LOUNGE & CLUB Party. Ora: 23.00

Kick-Ass Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

HAPPY CLUB Party. Ora: 22.00

B[rba\ii care ur[sc femeile Timi§. 13.30

HEAVEN STUDIO Flamingo Boys. Ora: 23.00

B[rba\ii care ur[sc femeile Timi§. 13.30

CHEFURI

ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party. Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party. Ora: 21.00

JOI 30 DECEMBRIE

JAXX CAFEE & PUB Concert live. Ora: 22.00

MAR|I 28 DECEMBRIE

KOMODO Komodo Christmas Party Ora: 22.00

CLASIC

FILARMONICA BANATUL

Kick-Ass Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

LIFE!PUB Coyote Ugly Christmas Party Ora: 22.00

Concert simfonic comemorativ Sala Capitol. Ora: 19.00

B[rba\ii care ur[sc femeile Timi§. 13.30

NO NAME Hey after the ride. Special guest: SIS (Cocoon). Ora: 00.00

FILME

CHEFURI

Kick-Ass Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

BUNKER Party Epocs. Ora: 22.00

B[rba\ii care ur[sc femeile Timi§. 13.30

CAFÉ MODE Concert FLAT. Ora: 21.30

CHEFURI

DUBLIN EXPRESS Cover Night. Live music by Benson & Friends. Ora: 22.00

PORKY S CLUB Retro Video Xmas Party. Ora: 22.00 LE CINEMA Saturday Party Ora: 22.00 SCOTTISH PUB Funky Beats cu Vali Florea. Ora: 22.00 YOUTOPIA New Retro. Ora: 22.00

ART CLUB 700 Crazy Student Night. Ora: 22.00 CAFE MODE Party. Ora: 21.30 HAPPY CLUB Retro Night. Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air. Ora: 18.00- 22.00

FILME

JAXX CAFEE & PUB Concert Persona. Ora: 21.00 HEAVEN STUDIO Party with special guests. Ora: 22.00 LEMON CLUB Sear[ s]rbeasc[. Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE The Beat Conductor. Ora: 21.00


YOUTOPIA Party. Ora: 22.00

VINERI 31 DECEMBRIE CLASIC

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Liliacul. Ora: 18.00 FILARMONICA BANATUL Concert de Anul Nou Sala Capitol. Ora: 19.00

FILME

Via\a a§a cum e ea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Iluzionistul Timi§. 14.00

CHEFURI

BUNKER Revelion. Pre\ bilet: 199 lei. CLUB 30 Revelion. Ora: 21.00 D’ARC CLUB Revelion 2011 DAOS CLUB Revelion. Bilet: 150 lei. FRATELLI LOUNGE & CLUB Revelion Casino Royal. Bilet: 250 lei. HAPPY CLUB Revelion. Bilet: 140 lei. HEAVEN STUDIO Revelion. Bilet: 200 lei. LIFE!PUB Revelion. Bilet: 150 lei. NO NAME Revelion. Bilet: 150 lei. PORKY S CLUB Revelion. Bilet: 150 lei. SCOTTISH PUB Revelion

S~MB{T{ 01 IANUARIE

Iluzionistul Timi§. 14.00

FILME

ART CLUB 700 Retro Fever. Ora:22.00

Via\a a§a cum e ea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Iluzionistul Timi§. 14.00

CHEFURI

ART CLUB 700 Party zone. Ora: 22.00 BUNKER New Year Party. Ora: 22.00 CAFÉ MODE New Years Party. Ora: 21.00

VANILLA CLUB Revelion. Bilet: 160 lei. YOUTOPIA Revelion. Bilet: 200 lei.

PORKY S CLUB Retro Video Party. Ora: 22.00

LUNI 03 IANUARIE FILME

Via\a a§a cum e ea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

CLUB 30 Oldies but Goldies. Ora: 22.00

Iluzionistul Timi§. 14.00

DAOS CLUB Happy New Year Party. Ora: 23.00

CHEFURI

D’ ARC CLUB Carnaval 2011. Ora: 22.00 DUBLIN EXPRESS Sexy 2011. Ora: 22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB New Year Party. Ora: 23.00 HAPPY CLUB Party. Ora: 22.00 JAXX CAFEE & PUB Concert live. Ora: 22.00 KOMODO Komodo New Year. Ora: 22.00 LIFE!PUB Happy New Year Party. Ora: 22.00

PORKY S CLUB Romantic Night. Ora: 22.00

FILME

Via\a a§a cum e ea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Iluzionistul Timi§. 14.00

CHEFURI

ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party Ora: 21.00 PORKY S CLUB Boboteaz[ `n Porky s. Ora: 22.00

JOI 06 IANUARIE

MAR|I 04 IANUARIE

FILME

FILME

Iluzionistul Timi§. 14.00

Via\a a§a cum e ea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Iluzionistul Timi§. 14.00

CHEFURI

Via\a a§a cum e ea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI

BUNKER Party Epocs. Ora: 22.00

ART CLUB 700 Crazy Student Night. Ora: 22.00

CAFÉ MODE Concert FLAT. Ora: 21.30

PORKY S CLUB Happy New Year Party. Ora: 22.00

CAFE MODE Party. Ora: 21.30

SCOTTISH PUB New Year Funky Beats. Ora: 22.00

HAPPY CLUB Retro Night. Ora: 22.00

DUBLIN EXPRESS Cover Night. Live music by Benson & Friends. Ora: 22.00

NO NAME New Year Party. Ora: 00.00

YOUTOPIA New Retro. Ora: 22.00

SWISS HOUSE Revelion. Bilet: 250 lei. TAINE Revelion. Bilet: 200 lei.

CHEFURI

MIERCURI 05 IANUARIE

DUMINIC{ 02 IANUARIE FILME

Via\a a§a cum e ea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

PORKY S CLUB Live Night.Ora: 22.00

HEAVEN STUDIO Party with special guests. Ora: 22.00

VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air. Ora: 18.00- 22.00

LEMON CLUB Cr[ciunul s]rbesc `n Lemon Ora: 22.00

YOUTOPIA Special guests: No Artists, No Tracks. Ora: 22.00

VAN GRAPH K FE The Beat Conductor. Ora: 21.00 YOUTOPIA Party. Ora: 22.00

www.24fun.ro z

27


VINERI 07 IANUARIE CLASIC

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Prah Sala Studio. Ora: 19.00

FILME

Tron: Mo§tenirea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Fata care s-a jucat cu focul Timi§. 13.45

Fata care s-a jucat cu focul Timi§. 13.45

CHEFURI

ART CLUB 700 Retro Fever. Ora:22.00

CHEFURI

VAN GRAPH K FE Lazy Sundays. Ora: 18.00

Tron: Mo§tenirea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

BUNKER Party with Epocs. Ora: 22.00

Fata care s-a jucat cu focul Timi§. 13.45

CAFÉ MODE Party. Ora: 21.00

LUNI 10 IANUARIE

FILME

CHEFURI

ART CLUB 700 Hits and classics. Ora: 22.00 BUNKER The Fantastic Three: Lady Bug, R[zva §i Mihu. Ora: 22.00 CAFÉ MODE UNIRII Prezentare de mod[. Ora: 21.30 CLUB 30 Oldies but Goldies. Ora: 22.00 D’ARC CLUB Party. Ora: 22.00 DAOS CLUB Party.Ora:22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB Party. Ora:23.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Friday party. Ora: 22.00 JAXX CAFEE & PUB Friday Party. Ora: 22.00 LE CINEMA Classic Hits. Ora: 22.00 NO NAME Hey!After the ride! Ora: 00.00 PORKY S CLUB Party. Ora: 22.00 SCOTTISH PUB Retro night with DJ Jo. Ora: 22.00

S~MB{T{ 08 IANUARIE CLASIC

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Cum v[ place Sala Studio. Ora: 18.00

28 z www.24fun.ro

ART CLUB 700 Party zone. Ora: 22.00

CLUB 30 Oldies but Goldies. Ora: 22.00 DAOS CLUB Saturday Event. Ora: 22.00

FILME

Tron: Mo§tenirea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Fata care s-a jucat cu focul Timi§. 13.45

FRATELLI LOUNGE & CLUB Party. Ora: 23.00 HAPPY CLUB Party. Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Saturday Party. Ora: 22.00 JAXX CAFEE & PUB Concert live. Ora: 22.00 KOMODO New Komodo Nights. Ora: 22.00 NO NAME Hey after the ride. Ora: 00.00 LE CINEMA Saturday Hits. Ora: 22.00 SCOTTISH PUB Funky Beats cu Vali Florea. Ora: 22.00 SETUP VENUE Sub Lab #3: Hench Recordings Bristol. Ora: 22.00 YOUTOPIA New Retro. Ora: 22.00

DUMINIC{ 09 IANUARIE FILME

Tron: Mo§tenirea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

FILME

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Livada de vi§ini Sala Studio. Ora: 19.00

FILME

Tron: Mo§tenirea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Fata care s-a jucat cu focul Timi§. 13.45

CHEFURI

ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party. Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party. Ora: 21.00

D’ ARC CLUB Saturday Night Fever. Ora: 22.00 DUBLIN EXPRESS Funkie Boogie Night. Ora: 22.00

MIERCURI 12 IANUARIE

MAR|I 11 IANUARIE CLASIC

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iulius Caesar Sala 2. Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Cameristele - Premier[ Sala TGST. Ora: 19.00

FILME

Tron: Mo§tenirea Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

JOI 13 IANUARIE CLASIC

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Trei surori Sala Mare. Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Ai L[v Iu Sala Studio. Ora: 19.00

CHEFURI

Fata care s-a jucat cu focul Timi§. 13.45

BUNKER Party Epocs. Ora: 22.00

CHEFURI

CAFÉ MODE Concert FLAT. Ora: 21.30

ART CLUB 700 Crazy Student Night. Ora: 22.00 CAFE MODE Party. Ora: 21.30

DUBLIN EXPRESS Cover Night. Live music by Benson & Friends. Ora: 22.00

HAPPY CLUB Retro Night. Ora: 22.00

HEAVEN STUDIO Party with special guests. Ora: 22.00

LEMON CLUB Salsa Life. Ora: 22.00

LEMON CLUB Sear[ s]rbeasc[. Ora: 22.00

PORKY S CLUB Live Night. Ora: 22.00

PORKY S CLUB Online Party - petrecere de socializare. Ora: 22.00

VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air. Ora: 18.00- 22.00

VAN GRAPH K FE The Beat Conductor. Ora: 21.00

YOUTOPIA Party. Ora: 22.00

YOUTOPIA Party.Ora: 22.00


www.24fun.ro z

29


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

30 z www.24fun.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru

pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi. KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “

~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme

boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609

CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardio-vascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 Fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[ CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

32 z www.24fun.ro


manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

NO MAS VELLO Iulius Mall (etaj l`ng[ Intr Sport) T: 0256223344; M: 0740100359 E: demetriade@nomasvello.ro www.nomasvello.ro Nr.1 `n Europa `ntre centre de epilare definitiv[ §i `ntinerire facial[ la pre\ unic Unisex (30 euro §edin\a), indiferent de zona epilat[ (m`n[, picior, axile etc) MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1; Tel: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie,

NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NATURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: L-S 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole).Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00

www.24fun.ro z

33


ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, Tel. 257216951 WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

34 z www.24fun.ro

ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness

NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga

GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255

SUN VISION P-\a Soarelui

LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[

SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[.

MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA

Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443

0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR

FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale.

INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Decoratiuni nunta, organizare de evenimente. Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si

GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592,

ARAD

Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse!

www.24fun.ro z

35


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

36 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

Tel./fax: 0257219508

ARAD

VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050

TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474

FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

reviste | cataloage | ziare

PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro

www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463

DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

38 z www.24fun.ro


HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I

RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409

STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282

www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

40 z www.24fun.ro

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12; tel. 0256202405 CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.


www.24fun.ro z

41


INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu. Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia,tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060

42 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7, tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

PORKY’S Pub and more Str. Lasc[r Catargiu 2 (`n spate la May Day) Telefon: 0733103441,0356428425 E-mail: porkyspub@ymail.com SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5

CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str.1 Decembrie 27 Tel. 0721760338

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[.

44 z www.24fun.ro

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE P-\a Arenei

ARAD ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

BRUIAJ Blv. Victor Babe§ 14 A Rezerv[ri : 0722961735 ±i cafe §i bar ~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj... doar la Bruiaj. L-V: 08:31 - 01:07 S-D: 12:08 - 03:06

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul client D: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3


www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CASA NERA Pia\a Victoriei 8 Tel. 0356 468 990 Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

46 z www.24fun.ro

ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864 GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390 MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919, Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

236  

TIMI±OARA §i ARAD 24 DECEMBRIE 2010 - 13 IANUARIE 2011 48 DE PAGINI ANUL V NR. 236 Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro Mi...

236  

TIMI±OARA §i ARAD 24 DECEMBRIE 2010 - 13 IANUARIE 2011 48 DE PAGINI ANUL V NR. 236 Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro Mi...

Advertisement