Page 1

GRATUIT

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL V NR. 234

10 - 16 DECEMBRIE 2010 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

10 - 16 decembrie 2010

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 18

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 16 20 22 26 27

cursuri 30 extreme 31 frumuse\e, s[n[tate 32 shopping 35 minifun 36 auto 37 turism 38 restaurante 40 cluburi & baruri 44 cafenele 46

foto R[zvan Voiculescu

Cum iube§te un poet de Robert ±erban De ce e `n stare un b[rbat atunci c`nd iube§te o femeie? Nu v[ gr[bi\i, domnilor, s[ r[spunde\i „de orice”. E de `n\eles s[ o face\i, a§a s`ntem noi, impulsivi, intempestivi, n[valnici. Pricini pentru care, de multe ori, gre§im. Prin urmare, un posibil §i corect r[spuns la `ntrebare ar fi: depinde de b[rbat. Dar c`nd b[rbatul este matur, c[s[torit §i poet? Cum reac\ioneaz[ el? Depinde de poet. ~ndr[gostit de artista ±erban Dr[goescu, poetul Petre Stoica a scris Unsprezece adnot[ri lirice la covoarele ±erbanei. Nu `n a§teptarea unui Ulise \esea femeia covoare, ci pentru c[ arta tapiseriei era unul dintre modurile sale de a dialoga cu lumea. Povestea se `nt`mpla `n 1975, c`nd maestrul `mplinise 44 de ani, publicase deja 10 volume de versuri, c`§tigase c`teva premii literare importante, f[cea parte dintr-o genera\ie

de nume celebre, de la Nichita St[nescu §i Nicolae Breban, p`n[ la Marin Sorescu §i Matei C[linescu, ca s[ numim doar o mic[ §i b[rb[teasc[ parte a acesteia. Care era starea de spirit de atunci a `ndr[gostitului? Iat-o, „fotografiat[” `ntr-o poezie care se intituleaz[ chiar „Stare de spirit”: At`tea aripi se ridic[/ din aceast[ prea lung[/ t[cere \esut[ din l`na/ berbecului c[zut din zodiac/ peste fruntea mea f[r[ nimb// at`tea aripi se ridic[/ din aceast[ prea lung[/ t[cere ce-\i sf`§ie/ carnea care totu§i aude. ±ase ani mai t`rziu, la o expozi\ie a ±erbanei Dr[goescu de la Muzeul de Art[ al Rom]niei, actorul Ovidiu Iuliu Moldovan a recitat „adnot[rile lirice”. Anul trecut, poetul Marcel Tolcea, directorul Muzeului de Art[ din Timi§oara, a fost vizitat de doamna

Dr[goescu, care l-a `ntrebat cine este b[tr`nul cu barb[ din background-ul computerului s[u. Marcel i-a r[spuns ca §i cum le-ar fi f[cut cuno§tin\[: Petre Stoica. Peste c`teva zile, primea, prin po§t[, de la artist[, un plic cu 27 de file `ng[lbenite de timp: Unsprezece adnot[ri... C`nd o s[ apar[ cartea, o s[ vede\i de ce e `n stare un b[rbat c`nd iube§te o femeie. Dar b[nuiesc c[ nu mai ave\i r[bdare §i s`nte\i curio§i cum s-a terminat povestea. V[ spune poetul, `n „Final aproape misterios”: Apoi a venit un c`nt[re\/ cu barb[ §i f[r[ lir[/ u§ile basmului s-au `nchis/ vr`nd s[-§i spun[ numele/ silabele c`nt[re\ului/ s-au risipit `n \es[tura covoarelor/ `negrind-o `ncet. robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Zoltan Varga Editor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Aveam, totu§i, 30 de ani c`nd m-a sunat Mihaiu, deci nu mai eram iresponsabil. Eram `n ma§in[. „B[. Facem radio. Nu accept refuz“. „Bine, m[. M[ bag“. At`t. F[r[ discu\ii despre bani, concedii sau concept. Dac[ a§ fi mai romantic, a§ spune c[ pe-atunci a§a se f[ceau lucrurile, cu inima nu cu contracte. Da, s`nt mai romantic. La ProFm, unde lucram, eram r[sf[\at. La ProTv m[ duceam zilnic cu pieptul `n fa\[, s[ v[d ce rating am f[cut cu emisiunea live, de o or[. De multe ori aveam share-ul de peste 50%. Mai mult nu-mi doream. Dar `mi puteam dori mai bine. ~n naivitatea mea, mi se p[rea de neacceptat c[ o circular[ oral[ §i informal[ ne interzicea s[ vorbim despre B[sescu, salvatorul neamului dac[ m[ `ntreba\i atunci. Iar audien\[ mare avusesem de t`n[r. Acum `i vroiam pe-ai mei. Vroiam

4 z www.24fun.ro

Radio Guerrilla Mihai Dobrovolschi ±ase ani audi\ie pl[cut[. Am `nceput treaba la Guerrilla. Nop\i de ales muzic[ l`ng[ Oculeanu, discu\ii despre format, scule. A plecat Exarhu. M-au uns director. ±edin\e de crea\ie, de configurare a softului, de direc\ie, de ideologie, interviuri cu aspiran\i, atacuri de panic[, frustrarea sondajelor, premiile, laudele, `njur[turile. ±i, acum, peste §ase ani, in-du-bi-ta-bil: succesul. Orice om cu cap pe umeri recunoa§te c[ Guerrilla este o poveste rar[. Acum vor veni schimb[ri, alte laude

§i-njur[turi, alte premii §i frustr[ri. Lupii tineri atac[. Cei b[tr`ni la fel. Nimic nu e ve§nic. Dar zilele alea, c`nd o m`n[ de oameni n[§team, printre urlete, un Radio, nu le §terge nimeni. Iar acum, `mpins de um[rul fiec[ruia dintre noi, tancul Guerrilla o s[ ias[ din noroiul crizei §i om dansa dincolo de groap[. De vorb[ sau de zorba. Dar dans[m. Noi om bea, la radio. Pentru voi, `ns[: La mul\i ani, ascult[tori, aer al Guerrillei! www.dobro.ro


cine, unde, c`nd Printre toate cele, ceva cultural! Daniel Vighi C[su\a literaturii §i artei

La vremea s[rb[torilor ne n[pustim asupra m`nc[rurilor de toate formele, culorile, eurile, artificiile, aspartamurile, e agita\ie, lumina\ie, frig §i `nghesuial[. A§a §i prin t`rgul de s[rb[tori de iarn[ din centrul Timi§oarei, „e de toate”, ca s[ m[ exprim dincolo de gramatic[, avem parte de gula§uri, „ca§cavale”, ca s[ vorbesc nepotrivit, e rost de vin fiert, `ntr-un cuv`nt: e OK! Mai exist[ prin t`rg cel pu\in dou[ c[su\e altfel: am`ndou[ se afl[ nu departe de cinema Timi§, `n vecin[tatea oilor din staulul anual al Nativit[\ii. Una dintre c[su\e poveste§te trec[torilor despre tradi\ia nem\easc[ de la Karlsruhe, ora§ `nfr[\it cu Timi§oara, §i `mbie trec[torii cu ofert[ turistic[ §i cu tradi\ia culinar[ a locului. Al[turi e alt[ c[su\[ care se exhib[ cultural, afi§eaz[ anun\ uri ale spectacolelor de pe la Filarmonica Banatul, practic[ filantropia de s[rb[tori sub egida Rotary Club §i se `ntre\ine literar, muzical §i cu arta plastic[ `n

6 z www.24fun.ro

proiectul C[su\a literaturii §i artei, organizat[ de Asocia\ia Ariergarda. Cu ajutorul unei `nregistr[ri a radioului Campus se revars[ asupra meselor vecine cu c`rna\i, cartabo§i §i vin, lecturi de poezie §i muzic[ de jazz cu Jan Garbarek §i Ottis Redding. Tot acolo: la C[su\a literaturii §i artei c[r\i la promo\ie §i sesiuni de autografe cu scriitori tineri: de la Tudor Cre\u, la Bogdan Munteanu sau Alexandra Tivadar. C[su\a mai g[zduie§te spre admirare §i v`nzare art[ plastic[ de v`rf semnat[ de Sorin Nicodim, Rafael Matia§ §i Gabi Kelemen. Adic[: art[ §i literatur[ cu vin §i scor\i§oar[!

www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend „±tiu c[ orgoliul `n sim\ire e ca arta de a fi prost. Nu §tiam c[ dezam[girea e doar o epidemie a spiritelor falimentare.”(±tiu c[ nu §tiam, 2006). „Nu-mi place s[ inaugurez sf`r§ituri. ~mi place s[ fiu indiferent[ la ce nu vreau. Nu-mi place s[ accept roluri de alternativ[. ~mi place s[ fiu perceput[ a§a cum nu s`nt ca s[ pot ar[ta ceea ce s`nt. ~mi lucrez intens personalitatea pentru ca procesele mele suflete§ti s[ nu mai oscileze `ntre audieri §i am`n[ri de teama unor sentin\e definitive §i irevocabile.” (File de jurnal, 2007) „A§tept ca s[ simt. Simt dac[ §i cunosc. Presupune at`tea st[ri, contradic\ii, `ntreb[ri, r[bd[ri. R[bdarea ta versus r[bdarea lor. Cine rezist[, c`§tig[. Sau cine vrea cu adev[rat, prime§te. ±i nu pu\in.” (De-a a§teptarea, 2007) „Despre fidelitate. Calitate `nt`lnit[

8 z www.24fun.ro

Din trecut (II) Diana Petru\ recapitulate din ce `n ce mai des, doar la electronice. Despre nehot[r`re. Insomnii ale ra\ iunii la `ntrecere cu acele chinuri ale sim\irii. Conversa\ii nesf`r§ite, negocieri repetate cu alt-eul. Perioad[ de aiureal[ efervescent[ care d[ impresia c[ ac\ionezi mult, c`nd de fapt vegetezi. Despre limit[. Renun\are impus[. Argumentul celor talenta\i la fric[. Un simplu cuv`nt `ntr-un refren stupid: „totul are o limit[.” (Despre chestii, 2007)

„Tr[data tr[d[toare: Ar a§tepta o lun[, ar a§tepta chiar dou[/ Ar a§tepta o via\[,dar vezi, ispita-i nou[/ Adio tot ce zice, ce-a zis sau ce promite/Adio cea tr[dat[ de ei sau de cuvinte. Amica inamica: La datorie atunci c`nd ai nevoie/ ~i pl`ngi oric`nd pe um[r f[r[ bilet de voie/ E f[r’ de mofturi, f[r’ de nazuri/E ideal[,dar po\i s[ ai necazuri.” (Tipe §i tipuri, 2007)

dianapetrut.wordpress.com


Petrom


monteme Vrei s[ fii fericit instantaneu? Zoltan Varga Mento, Jamaica, The Jolly Boys

10 z www.24fun.ro

Atunci c`nd spui The Jolly Boys, automat spui §i Jamaica. Veteranii [§tia care bag[ mento (nu v[ g`ndi\i la prostii, mento e un stil muzical veri§or cu ska sau reggae), au `n piesele lor o explozie de banjos §i maracas. Discul lor numit Great Expectations con\ine coveruri demente dup[ New Order, The Stranglers, Lou Reed, Iggy Pop, The Doors sau Amy Winehouse. Mai e nevoie s[ v[ spun c[ discul [sta te face fericit instantaneu? Senza\ia dispare `ns[, dac[ face\i gre§eala s[ b[ga\i o ureche (sau dou[) `n noul disc semnat Susan Boyle, numit The Gift. E un cadou numai bun de f[cut pentru p[rin\i, str[bunici §i extratere§tri. Dac[ cumva `l desface\i, ve\i auzi ni§te chestii ciudate. Cum ar fi una bucat[ variant[ execrabil[ la Perfect Day-ul lui Lou Reed §i una §i mai proast[ la Dont dream its over a celor de la Crowded House. Piesele de Cr[ciun incluse aici s`nt ceva mai bunicele, dar sfatul meu este s[ urma\i instruc\iunile de pe copert[: face\i-l cadou! Printre bun[t[\urile care mi-au ajuns la urechi `n ultima vreme se num[r[ Budapest Bár - Volume 3 Zene. Contrar numelui, nu e un soi de Buddha Bar. E un dublu – disc al unei forma\ii din \ara vecin[ care se concentreaz[ pe muzica \ig[neasc[ de cafenea. Ce-o fi aia? Consuma\i cu `ncredere, ve\i avea parte de Little Wing-ul lui Jimi Hendrix, `n care \ambalul §i muzicu\a fac un tandem deosebit. ±i-n plus ni§te Eric Satie, dou[ preluari din repertoriul regretatului argentinian Astor Piazzolla, Joseph Haydn sau o mostr[ din opera violonistului spaniol Pablo de Sarasate. Cirea§a de pe tort, e varianta lor la piesa lui Oscar Peterson, Salute to Bach, realizat[ la 300 de ani de la na§terea compozitorului, `n 1985.


blog de h`rtie De fapt, e tocmai pe dos. Nu-mi mai vine deloc §i nimic. De parc[ mi-ar fi stors cineva s`ngele din vene §i energia din corp. De parc[ toate c[nile de cafea pe care le-am turnat `n mine s-au evaporat `nainte de a `§i face datoria §i de a `mi reda cheful de via\[ sau m[car aparen\a acestuia. Ce n-a§ da acum s[-mi pot p[c[li starea de spirit, agit`ndu-mi tare corpul §i gr[bindu-mi b[t[ile inimii! Dar nu §i nu, organismul meu s-a hot[r`t tocmai azi s[ fie imun `n fa\a cofeinei. Tocmai azi, c`nd l-a§ fi vrut fricos §i la§, tocmai azi, c`nd a§ fi vrut s[ se predea m[car `n fa\a celei de-a doua cafele! Iar apoi s-o lase s[-§i fac[ de cap. Dar, precum spune un clasic `n via\[, cine are noroc, are, cine n-are, n-are. Iar eu `n mod sigur m[ `ncadrez `n cea de-a doua

12 z www.24fun.ro

C-a§a-mi vine c`teodat[... Corina S[ftescu energii imune categorie. Cum altfel mi-a§ putea explica faptul c[ nimic, dar absolut nimic nu m-a trezit din starea asta aflat[ undeva `ntre somnolen\[ §i nep[sare, manifestat[ printr-o lips[ total[ de interes fa\[ de orice? M[car nu m[ mai agit, c[ `nstr[inarea asta nu e deloc vreo noutate. Apare constant §i o asociez cu pozi\ia planetelor sau te miri ce astenii sezoniere §i supersiti\ii §tiute doar de femeile b[tr`ne din anumite

col\uri ale lumii. Dar nu m[ sperii. ±tiu deja c[ se trateaz[ cu ascunderea integral[ a corpului sub o plapum[ groas[ §i greoaie, cu ochii str`ns `nchi§i §i capul doldora de g`nduri. ±i cu c`t mai pu\ine vorbe. Iar dac[ la toate astea adaug §i un somn bun, m`ine o s[ fiu ca nou[. Sau poate c[ nu.


carte Omul a murit

Luigi Popescu tr[iasc[ specia uman[ Secolul XX e Secolul. Cel `n care umanitatea `ncerc`nd s[-§i redefineasc[ esen\a §i-a primejduit existen\a. Secolul celor dou[ R[zboaie Mondiale, al ideologiilor, al totalitarismelor, al genocidului, dar §i al ultimelor mari curente artistice §i de g`ndire. Filosoful francez Alain Badiou ne propune s[ revizit[m veacul trecut nu din punctul de vedere al consecin\elor nefaste, a§a cum ne-am obi§nuit ast[zi, ci al motiva\iilor sale subiective. Principala ambi\ie a Secolului a fost s[ resemnifice omul `n absen\a lui Dumnezeu, Dumnezeu a c[rui moarte Nietzsche o anun\ase deja. Badiou descoper[ `n spatele diverselor solu\ii o disjunc\ie nerezolvabil[; disjunc\ie `ntre `ntemeiere §i distrugere. Astfel `nc`t distrugerea e justificat[ de `ntemeiere iar `ntemeierea nu-§i g[se§te al con-

14 z www.24fun.ro

\inut dec`t distrugerea. Umanismul e astfel redefinit ca nihilism. De aici dramatismul veacului §i un fel de m[re\ie a lui. Badiou `i ascult[ zbaterea `n vocile poe\ilor, cei care `l subiectivizeaz[: ca Mandel§tam, Celan sau Pessoa. La sf`r§it ni se atrage aten\ia asupra reculului `nregistrat `n secolul 21, c`nd pasiunea pentru destinul uman a fost `nlocuit[ de grija pentru specia uman[. Noi, cobaii care nu pot uita c[ una dintre marile ideologii a fost fabricat[ `n Occident §i experimentat[ `n Est, s`ntem pu\in circumspec\i fa\[ de angajamentul autorului pentru extrema st`ng[. Cartea sa e de aceea o provocare la re-g`ndire. O g[si\i pe raftul cu nout[\i, `n Libr[riile C[rture§ti.


ACEST LOC VORBESTE NEINTREBAT CONCERT TIBI SCOBIOLA BAND trupa de la emisiunea lui Mihai Morar, Rai da' Buni

DATA | ORA

18.12.2010 - 22.00 LOCATIE

Pub Jaxx, str. Alba Iulia, nr. 1

(fostul Lemon) REZERVARI

0724.373.608; 0722.808.098


infoteca Voci §i pasaje `n discurs Prima edi\ie a Festivalului “Literatur[ §i vin”§i-a `nchis por\ile, s`mb[t[, 04 decembrie 2010, un privilegiu pentru ora§ul Timi§oara §i mai cu seama pentru zona de vest a \[rii de a savura pe `ndelete sensul lecturilor. ~n dup[ amiaza zilei de 02 decembrie – o zi cu aer boem de `nceput de iarn[– au `nceput manifest[rile festivalului chiar `n incinta Cercului Militar Timi§oara. Evenimentul a fost deschis de un cuv`nt de „bun venit” din partea scriitorului Robert ±erban §i a organizatorului evenimentului, 24-FUN Timi§oara & Arad, prin vocea Mihaelei Purec, fiind prezenta\i cu emo\ie publicului toti invita\ii. Oaspe\ii au fost a§tepta\i cu proiec\ia, `n premier[, a documentarului “Despre banal” (dedicat lui Petre Stoica), cu poezii inedite, lecturi `n compania scriitorilor participan\i, cu o expozi\ie aniversar[ Petre Stoica, de c[r\i §i manuscrise, organizat[ `n colaborare cu Muzeul Presei Jimbolia §i cu expozi\ia de tablouri Art Posters, „Despre vin, `n culori” toate la un...pahar de vin tomnatic. ~ncet-`ncet publicul s-a

16 z www.24fun.ro

adunat, au fost prezen\i prieteni, scriitori, arti§ti din toate domeniile, mass-media timi§orean[ ca `ntotdeauna foarte prompt[ §i prietenoas[, colegi, profesori, elevi, studen\i. A doua zi a festivalului, o alt[ zi u§or bacovian[, a `nceput la Sc`r\ Loc Lejer, la orele 15.00, cu dezbaterile dedicate suplimentelor culturale ale tinerilor talenta\i §i noncomformi§ti ai epocilor, reunite sub imboldul „Reviste literare studen\e§ti: Forum Studen\esc, Subcultura §i la Plic (din Chi§in[u)“; lansarea revistei „Forum studen\esc”. Cafeneaua D’Arc a devenit ne`nc[p[toare la ora 16.00, la masa rotund[ Dilema Veche, „Cum st[m cu exportul literar?”; invitat special Marius Chivu precum §i la lans[rile de carte ce au precedat o aparte degustare de vinuri Enira. Spre seara, la Cercul Militar festivalul a adus o noutate, proiec\ia documentarului artistic, “Boema de Timi§oara”, c`§tigator al unui premiu de film documentar `n Slovenia, fiind nominalizat la festivalul de film documentar la Paris (produc[tor TVR Timi§oara).

Festivalul a adus `n ziua de `ncheire momente emo\ionate §i pentru cei mici, sub tematica „Literatur[ §i ceai”, poezii §i pove§ti pentru copii, ateliere de crea\ie sus\inute de Lumea Muzicii sau Dreams Party, concurs de desene, facepainting, baloane modelate. Ultima seara s-a `ncheiat `n compania pieselor de teatru „Farmacia” a Teatrului Studen\esc Thespis la Cafeneaua D’arc §i “Sp[l[torul de creier” a Teatrului Aualeu, la Sc`r\ Loc Lejer. Cele trei zile de festival au procurat publicului tot at`tea seri de lectur[ cu nume mari din literatura contemporan[ na\ional[: Adriana Babe\i, Lavinia B[lulescu, Adrian Bodnaru, Eugen Bunaru, Marius Chivu, Dan Mircea Cipariu, Tudor Cre\u, Radu Pavel Gheo, Ioan Gro§an, Petru Ilie§u, Borco Ilin, V. Leac, Mircea Mih[ie§, Gheorghe Mocu\a, Ioan T. Morar, Marian Oprea, Liubi\a Raichici, Daniela Ra\iu, Costel Stancu, Robert ± erban, Valentin Talpalaru, Marcel Tolcea, Cornel Ungureanu. Prima edi\ie s-a `ncheiat. Gra\ia fie urm[toarelor edi\ii!


videodrom S[pt[m`na trecut[ s-a `nt`mplat `n ora§ primul Festival de Literatur[ §i Vin (chiar a§a se cheam[). Simultan, la cinema Studio se desf[§ura primul “Festival de Cinema §i Vin Fiert”. Puternica arom[ de vin §i scor\i§oar[ era dovada cert[ a modului `n care unii spectatori §i-au f[cut curaj s[ intre `n sal[ (trezit[ din somnul ei glaciar special pentru Festivalul Filmului Francez). Programul a inclus §i debutul regizoral al actri\ei Fanny Ardent (Cenu§[ §i S`nge) - proiec\ia de gal[. Proiec\ia regal[ a fost `ns[ bomba lui Audiard, Un Prophète (2009). Am §i o dezam[gire legat[ de FFF: nu ne-a adus §i ultimul film al lui Gaspar Noe, prezentat la Cannes tot `n anul Profetului. Era ultima speran\[ s[ v[d Enter The Void pe marele ecran, pentru experien\a

18 z www.24fun.ro

Joyeux Noe! Lucian Mircu Enter the Void complet[. Curiozitatea a c`§tigat lupta cu con§tiin\a §i l-am v[zut zilele astea pe un computer. S[ zicem c[ l-am vazut la un prieten. Mai trebuie s[ treac[ timp p`n[ voi putea decanta `n cuvinte tot ceea ce am v[zut/ sim\it. Un lucru v[ pot spune: Noe exploreaz[ noi teritorii `n cinema. Noi perspective narative §i noi moduri de filmare. Avertisment: dac[ nu v-a pl[cut Irreversible, probabil n-o s[ v[ plac[ nici caruselul [sta ame\itor de imagini ce \ine aproape 3 ore.

Pe mine m-a luat a§a un “high” `n timpul vizion[rii, `nc`t f[r[ s[ consum vreun alt halucinogen am `nceput s[ compun haiku-uri (ac\iunea se `nt`mpl[ `n Ora§ul Luminilor de Neon, Tokio). Iat[ unul, care cuprinde esen\a Enter the Void, a§a cum l-am v[zut eu: Death is the ultimate “trip”/ of a poor brother that could not RIP.

marele-ecran.blogspot.com


www.24fun.ro z

19


Timi§oara/Arad, 10 - 16 decembrie 2010

DANSUL DRAGOSTEI

PORTRETUL LUPT{TORULUI LA TINERE|E

HARRY POTTER ±I TALISMANUL MOR|II

MEDALIA DE ONOARE

Continuarea succesului de box-office STEP UP (“Dansul dragostei”) duce dansul de strad[ urban c[tre un nou nivel, cu o poveste nou[ electrizant[ despre trupuri, inimi §i visuri `n mi§care. Rebela Andie West iube§te dansul de strad[ §i se `nscrie la Maryland School of the Arts, sper`nd s[ schimbe regulile rigide ale institu\iei. Ambi\iosul Chase este starul absolut al §colii, care o ajut[ pe Andie s[ `§i creeze o trup[ de dans cu care s[ intre `n competi\ie la cea mai mare b[t[lie a dansului de strad[. ~mpreun[, cei doi se aventureaz[ `n c[utarea senza\iilor tari, pe care numai dansul str[zii, cu mi§c[rile lui extreme §i agresive, le poate oferi. Ajun§i, din s[lile §colii de dans, `n underground-ul din Baltimore, cei doi s`nt hot[r`\i s[ participe la cea mai mare §i mai dur[ competi\ie de street-dance. Cum tensiunea cre§te at`t pe ringul de dans c`t §i `n via\a personal[, fiecare trebuie s[ `nve\e s[ `mpace dragostea cu loialitatea, libertatea cu oportunit[\ile §i ceea ce este cu ceea ce crede c[ poate deveni. ~ntr-o lume a dansului hipnotizant, a muzicii §i a spectacolelor, ca §i predecesorul, Dansul dragostei 2/ Step Up 2 The Streets reprezint[ debutul regizoral pentru Jon M. Chu. Cu o distribu\ie uimitoare de nou-veni\i tineri, multe dintre acele pove§ti personale ale talentelor brute §i ale realiz[rilor c`§tigate cu greu oglindesc personajele lor din film.

~n 1947 grup[rile de partizani anticomuni§ti se retr[geau `n mun\i. Inamici ai sistemului, v`na\i de autorit[\i §i iubi\i de rom]nii simpli, partizanii au parte de un destin exemplar. Evenimentele din filmul lui Constantin Popescu s`nt inspirate din realitate, ac\iunea av`nd loc pe durata unui `ntreg deceniu. Categoric unul dintre cele mai a§teptate debuturi din ultimii ani. „Portretul lupt[torului la tinere\e” este primul episod dintr-o trilogie care se nume§te „Aproape lini§te” §i care va continua cu povestea Elisabetei Rizea §i cu cea a fra\ilor Toma §i Petre Arn[u\oiu. Imediat dup[ al doilea r[zboi mondial, c`nd puterea a fost preluat[ de comuni§ti, `n mun\ ii Rom]niei, grupuri de oameni s-au opus regimului opresiv cu arma `n m`n[. Aproape to\i au sf`r§it `n temni\[ ori `n fa\a plutonului de execu\ie. Mai mult de 1000 de grup[ri de „partizani” anticomuni§ti au fost `nregistrate `n dosarele Securit[\ii, Mun\ii F[g[ra§ fiind unul dintre nucleele acestei lupte, `ntre 1947 §i 1960. Una dintre cele mai longevive grup[ri de partizani a fost cea condus[ de Ion Gavril[ Ogoranu: cei 12 tineri au rezistat `n mun\ii F[g[ra§, `n condi\ii extrem de dificile, aproape zece ani. Ogoranu a fost singurul din grup care nu a fost prins p`n[ `n 1976, lucru unic `n istoria grup[rilor de partizani de oriunde.

Harry Potter and the Deathly Hallows / Harry Potter §i Talismanele Mor\ii, cea de-a §aptea §i ultima din seria aventurilor lui Harry Potter, este realizat[ `n dou[ p[r\i. ~n partea `nt`i, Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) §i Hermione (Emma Watson) pornesc `ntr-o misiune extrem de periculoas[: aceea de a g[si §i a distruge Horcruxurile, cheia imortalit[\ii Lordului Cap-deMort. Singuri, lipsi\i de `ndrumarea §i protec\ia profesorilor lor, cei trei prieteni trebuie s[ se bazeze doar pe propriile lor puteri. For\ele ~ntunericului `i p`ndesc la fiecare pas. Lumea Vr[jitorilor a devenit un loc nesigur §i periculos pentru to\i inamicii Lordului Cap-de-Mort. Lupta cea temut[ a `nceput Devoratorii Mor\ii preiau controlul Ministerului Magiei §i a §colii Hogwarts, teroriz`nd §i arest`nd pe to\i cei care li se opun. ~ns[ scopul lor principal este acela de a-l g[si pe Harry Potter §i de a i-l aduce, viu §i nev[t[mat, Lordului Cap-de-Mort. Singura §ans[ de supravie\uire a lui Harry este de a g[si Horcruxurile. C[ut`nd indicii, Harry descoper[ o legend[ str[veche aceea a Talismanelor Mor\ii - care, dac[ se dovede§te a fi adev[rat[, Lordul ~ntunericului ar putea dob`ndi puterea absolut[ la care r`vne§te. ~ns[ destinul lui Harry fusese deja hot[r`t `n trecut, `n acea zi fatidic[ `n care devenise “B[iatul care a supravie\uit.

C[lin Peter Netzer este un cineast apar\in`nd genera\iei tinere care se arat[ interesat `n Medalia de onoare, cel de-al doilea lungmetraj al s[u, de problemele unei genera\ii mai `naintate `n v`rst[. Majoritatea personajelor sale s`nt pensionari, fapt inedit `n contextul operelor cinematografice realizate de regizorii Noului Val al anilor 2000. Povestea e construit[ clasic, av`nd punctele culminante §i subploturile la vedere. Ion I. Ion (Victor Rebengiuc), un fost securist pensionat, e `n§tiin\at printr-o scrisoare primit[ de la Ministerul de Interne c[ va primi o medalie de onoare `n semn al recunoa§terii faptelor de vitejie de pe frontul celui de-Al Doilea R[zboi Mondial. Acest eveniment va atrage dup[ sine o `ntreag[ serie de urm[ri mai mult sau mai pu\in plauzibile, cea mai important[ fiind schimbarea atitudinii so\iei (Camelia Zorlescu), cu care nu mai vorbise de §apte ani, atunci c`nd `ncercase s[-l opreasc[ pe unicul lor fiu (Mimi Br[nescu) s[ emigreze `n Canada, apel`nd la rela\iile sale din Securitate. ~ntreaga structur[ a scenariului scris de Tudor Voican e bazat[, de altfel, pe urm[rirea etapelor emo\ionale traversate de protagonist de la momentul `nnobil[rii cu aceast[ medalie §i p`n[ la cel al pierderii ei, `n urma descoperirii unei confuzii de nume `n privin\a beneficiarului onorurilor.

STEP UP SUA (2008) Regia: Jon Chu Cu: Robert Hoffman, Will Kemp Dram[/ Musical/ Romantic Durata: 98 minute TIMI±- TIMI±OARA V- Mi: 16.00; 18.00; 20.00

PORTRETUL LUPT{TORULUI LA TINERE|E ROM}NIA (2010) Regia: Constantin Popescu Jr. Cu: Constantin Di\[, Dram[/ Istoric Durata: 164 minute TIMI±- TIMI±OARA V- Mi: 14.00

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS SUA (2010) Regia: David Yates Cu: Daniel Radcliffe, Rupert Grint Ac\iune/ Fantastic/ Mister Durata: 146 minute DACIA- ARAD V- Mi: 14.00; 17.20; J: 11.00

MEDALIA DE ONOARE ROM}NIA (2009) Regia: Peter C[lin Netzer Cu: Camelia Zorlescu, Victor Rbengiuc Dram[ Durata: 104 minute ARTA- ARAD V- Mi: 15.00; 17.30; 20.00; J: 12.00

20 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (01 noiembrie - 20 decembrie) CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Expozi\ie de art[ fotografic[ subteran[ „Veacuri `mpietrite” Expune: Asocia\ia Speologic[ Prusik (07 decembrie- 19 decembrie) GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie colectiv[ „Anuala timi§orean[ de arhitectur[” (08 decembrie - 22 decembrie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de sculptur[ „Urma” Expune: Cosmin Moldovan (13 decembrie - 14 ianuarie 2011) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00 L: ~nchis Expozi\ie de pictur[ „Retrospectiv[” Expune: Margareta Sterian (04 decembrie- 28 februarie 2011) SALONUL ANUAL AL ARTELOR VIZUALE (07 decembrie- 06 ianuarie 2011) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea (01 noiembrie - 31 decembrie)

22 z www.24fun.ro

MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON Sec\ia Arheologie (colec\ii din domeniile: arheologie, numismatic[, memorialistic[, cartografie, carte veche rom]neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie) Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora si fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1; Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) PRIM{RIA MUNICIPIULUI TIMI±OARA Bd. C.D. Loga 51-45 (holul Palatului Administrativ) Tab[ra „Pastel Urban”, edi\ia a III-a A doua expozi\ie (06 decembrie- 17 decembrie) GALERIA PYGMALION (Casa Artelor) Str. Augustin Pacha 8 Expozi\ie de desen

„Peisaj cu prin\ese” Expune: Dana Catona (03 decembrie- 16 decembrie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 Expozi\ie de fotografie §i pictur[ Expune: Asocia\ia Allma (06 decembrie- 06 ianuarie 2011) VITRALIA Str. Miori\a 4; Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00; S: 10:00-14:00

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic

Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

23


TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON IULIUS CAESAR Dup[ W. Shakespeare Un spectacol de Alexander Hausvater Iulius Caesar este una dintre tragediile shakespeariene inspirate de istoria Romei antice, al[turi de Antoniu §i Cleopatra, sau Coriolan. Autorul analizeaz[ demersul logic care a determinat ni§te oameni educa\i, instrui\i, civiliza\i- senatorii conspiratori- de§i motiva\i diferit, s[ ajung[ la concluzia comun[ c[ uciderea lui Iulius Caesar este un act necesar pentru a salva Roma. Sala 2 (miercuri, 15 decembrie, ora 19.00) (joi, 16 decembrie, ora 19.00)

Dramaturgia: Gyarmati Kata O poveste foarte frumoas[ §i uman[. Spiró György e genial `n portretizarea oamenilor m[run\i. Cei doi protagoni§ti vegeteaz[ la nivelul subzisten\ei, dar brusc le sur`de norocul: c`§tig[ marele premiu la loterie. Cum reac\ioneaz[, cum se schimb[ mentalitatea lor? Sala Studio (luni, 13 decembrie, ora 17.00) CUM V{ PLACE PREMIER{ Dup[ William Shakespeare Regia: Koltai Gabor Sala Studio (miercuri, 15 decembrie, ora 19.00) (joi, 16 decembrie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 AL 9-LEA CER Comedie de Marius Damian Sala 202 (mar\i, 14 decembrie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro PRAH Regia: László Sándor

24 z www.24fun.ro

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[;e;ti 2, Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro FEERIA FULGILOR DE NEA Spectacol de balet (duminic[, 12 decembrie, ora 11.00) CONCERT DE OPER{ ±I OPERET{ (duminic[, 12 decembrie, ora 19.00) CONCERT ANTONIO VIVALDI Domul Romano- Catolic, P-\a Unirii (mar\i, 14 decembrie, ora 19.30) FILARMONICA „BANATUL”

S{PT{M~NA DE TEATRU “Diogene V. Bihoi” (16 decembrie – 22 decembrie) „21” PREMIER{ de Salahhe Sala 202 (joi, 16 decembrie, ora 20.00) TEATRUL STUDIOART Casa Artelor Pia\a Unirii, Str. Pacha 8

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[sesti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 ; i 17.00-19.00 precum si cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291

York, The Royal Opera House, Covent Garden - Londra, Opera & Baletul Na\ional Norvegian. (s`mb[t[, 11 decembrie, ora 19:30)

THE METROPOLITAN OPERA (transmisiuni live HD) DON CARLO Oper[ `n cinci acte Muzica: Giuseppe Verdi Regia: Sir Nicholas Hytner (director al The National Theatre London) Distribu\ia: Marina Poplavskaya, Roberto Alagna, Ferruccio Furlanetto, Simon Keenlyside Dirijor: Yannick Nézet-Séguin (Director muz. al Philadelphia Orchestra) Gazda transmisiunii Don Carlo Live in HD, soprana Deborah Voigt. O co-produc\ie: The Metropolitan Opera - New

Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului Zilele Muzicii Sacre Concerte corale Edi\ia a XVII-a Sala Capitol (luni, 13 decembrie, ora 18.00) (mar\i, 14 decembrie, ora 18.00) RECITAL DE PIAN Sear[ FRÉDÉRIC CHOPIN Cu: Elisabeth Leonskaja (Austria) Sala Capitol (miercuri, 15 decembrie, ora 19.00) AU{LEU TEATRU

Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate ARTA P~R|ULUI CONFERIN|A DALINIAN{ A CONTELUI DE LA TROMPETTE coproduc\ie AU{LEU TEATRU

§i TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY” ac\ioneaz[: Kocsárdi Levente text: dup[ Jurnalul unui geniu de Salvador Dali muzica:Kocsárdi Levente (s`mb[t[, 11 decembrie, ora 22.00) (duminic[, 12 decembrie, ora 22.00)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151, L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro Prelegere filosofic[ „Mitul eroului solar: Hercule” Conferen\iar: Monica Varga (s`mb[t[, 11 decembrie, ora 17.00) Curs de filosofie §i psihologie (`nscrieri `ntre 25 noiembrie- 02 decembrie) Durata: 12 s[pt[m`ni ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON T. 0356 410560 M: 0740 151 623 Emai: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46, Tel. 0256 490 544 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii), Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922


www.24fun.ro z

25


VINERI 10 DECEMBRIE FILME

SETUP VENUE We Got House. Cu Nazo, Angel, Miss I §i Joe E. Ora: 23.00 SCOTTISH PUB Retro night with DJ Jo Ora: 22.00

CHEFURI ART CLUB 700 Hits and classics Ora: 22.00 BUNKER The Fantastic Three: Lady Bug, R[zva §i Mihu. Ora: 22.00 CAFÉ MODE UNIRII Prezentare de mod[ Ora: 21.30 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00 D’ARC CLUB Party Ora: 22.00 DAOS CLUB Concert Popa Sapka. Ora: 22.00 Bilet: 10 lei. FRATELLI LOUNGE & CLUB Party. Ora:23.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22 HEAVEN STUDIO Friday party Ora: 22.00 LEMON CLUB Concert Camuflaj. Warm-up & After Party cu THA-VI & FLOW Ora: 22.00 NO NAME Hey!After the ride! Ora: 00.00

26 z www.24fun.ro

DUBLIN EXPRESS Funkie Boogie Night Ora: 22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Ora: 23.00

Dansul dragostei Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Portretul lupt[torului la tinere\e Timi§ 14.00

D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00

S~MB{T{ 11 DECEMBRIE CLASIC AU{LEU TEATRU Arta p`r\ului Ora: 22.00 NOUA ACROPOL{ Prelegere filosofic[ „Mitul eroului solar: Hercule” Ora: 17.00 THE METROPOLITAN OPERA (transmisiuni live HD) Don Carlo Aula Magna (USAB Timi§oara) Ora: 19.30

FILME Dansul dragostei Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Portretul lupt[torului la tinere\e Timi§ 14.00

HAPPY CLUB Party Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Trei ani de Heaven Cu: Lumidee. Ora: 22.00 KOMODO New Komodo Nights Ora: 22.00 LEMON CLUB Party. Ora: 22.00

BUNKER Party Ora: 22.00 CAFÉ MODE Party Ora: 21.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00 DAOS CLUB Concert Noi din Banat. Ora: 22.00

Dansul dragostei Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

Portretul lupt[torului la tinere\e Timi§ 14.00

CHEFURI ART CLUB 700 Retro Fever Ora:22.00 CASA STUDEN|ILOR Concert aniversar 10 ani de Stone Fixion. ~n deschidere: Facelift. Ora: 21.00 Intrarea liber[! VAN GRAPH K FE Lazy Sundays. Ora: 18.00

NO NAME Hey after the ride Ora: 00.00 SCOTTISH PUB Funky Beats Cu: Vali Florea. Ora: 22.00 SETUP VENUE High Finesse Showcase: German Drumandbass. Ora: 22.00 Bilet: 15 lei. YOUTOPIA New Retro Ora: 22.00

CHEFURI ART CLUB 700 Party zone Ora: 22.00

FILME

DUMINIC{ 12 DECEMBRIE CLASIC AU{LEU TEATRU Arta p`r\ului Ora: 22.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Feeria fulgilor de nea Ora: 11.00 Concert de oper[ §i operet[ Ora: 19.00

LUNI 13 DECEMBRIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Prah Sala Studio Ora: 17.00 FILARMONICA BANATUL Zilele muzicii sacre Sala Capitol Ora: 18.00

FILME Dansul dragostei Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Portretul lupt[torului la tinere\e Timi§ 14.00


www.24fun.ro z

27


MAR|I 14 DECEMBRIE CLASIC TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Al 9-lea cer Sala 202 Ora: 19.00 FILARMONICA BANATUL Zilele muzicii sacre Sala Capitol Ora: 18.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Concert Antonio Vivaldi Domul Catolic Ora: 19.30

FILME DANSUL DRAGOSTEI Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

PORTRETUL LUPT{TORULUI LA TINERE|E Timi§ 14.00

CHEFURI ART CLUB 700 Crazy Student Night; Ora: 22.00 CAFE MODE Party; Ora: 21.30

Sala 2 Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Cum v[ place Premier[ Sala Studio Ora: 19.00 FILARMONICA BANATUL Recital de pian Sala Capitol Ora: 19.00

FILME Dansul dragostei Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Portretul lupt[torului la tinere\e Timi§ 14.00

CHEFURI ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party Ora: 21.00 LEMON CLUB AgroWest Student Party. Ora: 22.00 SAKURA CAFÉ Christmas Jazz Ora: 21.00

HAPPY CLUB Retro Night; Ora: 22.00 LEMON CLUB Salsa Life; Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air. Ora: 18.00- 22.00 YOUTOPIA Party; Ora: 22.00

MIERCURI 15 DECEMBRIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iulius Caesar

28 z www.24fun.ro

JOI 16 DECEMBRIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Iulius Caesar Sala 2 Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Cum v[ place Sala Studio Ora: 19.00 TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS S[pt[m`na de teatru „Diogene V. Bihoi”

(16 decembrie- 22 decembrie) “21” Premier[ Sala 202 Ora: 20.00

CHEFURI BUNKER Party Epocs Ora: 21.00 CAFÉ MODE Concert FLAT Ora: 21.30 DUBLIN EXPRESS Cover Night. Live music by Benson & Friends Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Party with special guests. Ora: 22.00 KOMODO Evolution of Deep Sound Ora: 22.00 LEMON CLUB Sear[ s]rbeasc[. Ora: 22.00

MEGALOS Concert Florin Chilian. Ora: 21.00 Bilet: 35 lei. VAN GRAPH K FE The Beat Conductor Ora: 21.00 YOUTOPIA Party. Ora: 22.00


prezinta:

kumm LIVE

DAOS CLUB Vineri, 17 DECEMBRIE ORA 21.00

www.24fun.ro z

29


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

30 z www.24fun.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru

pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi. KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “

~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme

boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609

CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA

ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardio-vascular[. Calea Aradului 113

Tel. 0256 270000 fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[ CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n

32 z www.24fun.ro


manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[,

du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NATURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU

Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

www.24fun.ro z

33


ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, tel. 257216951 WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

34 z www.24fun.ro

ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA

Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443

0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR

FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale.

INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Rochii de mireasa, costume mire, bijuterii, decoratiuni nunta Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si

GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592,

ARAD

Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse!

www.24fun.ro z

35


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie §i after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n ora§ul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reu§ite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

2010.október - december között, vetélkedó az „Interkultúra“/ „Mesejáték karaván szórványból szórványba“ c. projekt keretében a pusztakeresztúri, dettai, lugosi, igazfalvi, végvári és temesvári gyermekek számára Mária téri könyves bolt

36 z www.24fun.ro


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

reviste | cataloage | ziare

PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro

www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463

DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

38 z www.24fun.ro


HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I

RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409

STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282

www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

40 z www.24fun.ro

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12; tel. 0256202405 CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.


www.24fun.ro z

41


INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu. Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia,tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060

42 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

PAPA JOE P-\a Arenei CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

ARAD POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

44 z www.24fun.ro

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90

Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08 - ultimul client S`mb[t[: 16 - ultimul client Duminic[: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3


www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CASA NERA Pia\a Victoriei 8 Tel. 0356 468 990 Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

46 z www.24fun.ro

ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864 GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390 MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919, Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

234  

TIMI±OARA §i ARAD 10 - 16 DECEMBRIE 2010 48 DE PAGINI ANUL V NR. 234 Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro editorial info l...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you