Page 1

GRATUIT

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL V NR. 232

26 NOIEMBRIE - 2 DECEMBRIE 2010 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

26 noiembrie - 2 decembrie 2010

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 18

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 16 20 22 26 27

cursuri 30 extreme 31 frumuse\e, s[n[tate 32 shopping 35 minifun 36 auto 37 turism 38 restaurante 40 cluburi & baruri 44 cafenele 46

foto R[zvan Voiculescu

Trist, dar al naibii de adev[rat de Robert ±erban Am fost s[pt[m`na trecut[ la t`rgul de carte „Gaudeamus”, de la Bucure§ti. Trei zile c`t am stat acolo, de diminea\a p`n[ seara, printre c[r\i, editori, scriitori §i un puhoi de oameni m`nat de curiozitatea s[ afle ce-a mai ap[rut, mi-a revenit `n minte o `ntrebare: c`\i dintre acei oameni s`nt profesori de limba rom]n[? ±i cred c[ erau destui, c[ci grupuri de elevi, mai mari sau mai mici, se mi§cau de la un stand la altul, conduse de doamne §i domni ce p[reau acas[ printre c[r\i. De c`te ori particip la un alt eveniment literar `n Timi§oara, m[ `ntreb unde or fi §i ce-or face profesorii de limba rom]n[ din urbe. C[ci la `nt`lnirile

cu literatura vie, contemporan[, ei absenteaz[ `ntotdeauna (cu dou[-trei excep\ii). ±i nu din cauza crizei care nu le permite s[-§i cumpere un bilet de tramvai (vai, s[racii, ce salarii mici au §i ce suflet mare pun ei `n a-§i `nv[\a elevii carte, ce pasiune pentru limba matern[, ce abnega\ie, ce devotament, ce interes…), ci pentru c[ s`nt total blaza\i. Mi-e greu s[-mi imaginez c[ un prof pasionat de literatur[ nu e curios s[ afle cum arat[ §i ce g`ndesc scriitorii. Mi-e imposibil s[-mi imaginez c[ un bun pedagog nu `ncearc[ s[ insufle dragostea de carte elevilor s[i, c[ut`nd metodele cele mai eficiente. ±i s[ nu-mi spun[ nimeni c[

ar fi o metod[ mai bun[ dec`t aceea de a-i pune pe tineri fa\[ `n fa\[ cu cei care scriu c[r\ile. Iar prin Timi§oara ultimilor 20 de ani au trecut mai to\i scriitorii rom]ni contemporani, de la vedete, p`n[ la debutan\i. Rar, extrem rar, la `nt`lnirea cu scriitorii au venit profesorii de literatur[ `n fruntea propriilor elevi. M[ tem c[ §i dac[, printr-un miracol, la Timi§oara ar poposi Eminescu, dasc[lii no§tri ar g[si ceva mai bun de f[cut dec`t s[ vin[ §i s[-l vad[. S[-§i pl`ng[ de mil[, de exemplu…

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Zoltan Varga Editor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: Dr[gulescu R[zvan Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass E un moment, `n via\a fiec[rui membru al p[turii mijlocii, c`nd devii un du§man al statului. ±i e normal. C`nd competen\a ta de-a lua decizii este mai mare dec`t cea a administra\iei, pl[te§ti impozitele cu teama cu care-\i dai ma§ina pe m`na unui `ncep[tor. Nu §tii ce se va `nt`mpla cu banii t[i, dac[ vor fi fura\i sau doar pur §i simplu vor fi `nghi\i\i de un sistem retardat, doar din l[comie §i nu de foame. Momentul meu a fost poprirea de conturi, acum c`teva s[pt[m`ni. ~n mare, am emis facturi c[tre o firm[, m-am `nc[rcat astfel cu tva-ul, dar compania nu mi-a pl[tit niciodat[ banii. Pentru c[ are conturile poprite. Same old story. Dar pe stat nu-l intereseaz[: vrea ni§te roni pe care nu i-am luat niciodat[. ~n momentul [la, s-a rupt ceva `ntre noi. Bruma de `ncredere pe care o mai aveam unul `n altul a zburat ca puful de p[p[die. S`nt bombardat de imagini din Enemy

4 z www.24fun.ro

R[spopritul Mihai Dobrovolschi C`teva g`nduri despre stat of State, Robin Hood, Matrix, Braveheart §i filmele cu haiduci. Fantasmele mele de dezordine public[ s`nt grandioase ca nedreptatea ce mi s-a f[cut. Asta e gre§eala lor: cu mine, `ncrederea odat[ rupt[, se reface greu §i r[m`n urmele fracturii! M[ voi ridica, voi lupta, voi distruge! I shall fight on the hills! I shall never surrender!!! Kill! Kill! Kill! Pe cine, Dobro? Pe to\i? Statul, `n diavolismul lui, e un foarte bun manager. ±i-a delegat responsabilit[\ile perfect echilibrat. Nu e mai vinovat un director

din minister dec`t un func\ionar de ghi§eu. ±i nu pot s[-i omor pe to\i. ±i-atunci? Unde e solu\ia? La mine, se pare, dar n-o §tiu. M[ `nv`rt cu ma§ina de cinci minute. V[d, p`n[ la urm[, o ma§in[ cu semnalizarea de mar§arier aprins[ §i e§apamentul cald. Ce noroc. O a§tept, parchez. Vine doamna la mine, `i dau banii §i, mecanic, `i §optesc amabil: „nu mai t[ia\i chitan\[“. Apoi z`mbesc. Nici eu nu §tiu de ce. De satisfac\ie? De idiot? www.dobro.ro


cine, unde, c`nd Exoticul in memoriam Daniel Vighi Reverii cu opiu...

Dorul de duc[ `n insulele polineziene, la umbra unor palmieri unde s[ stai blegit, s[ sim\i nisipul plin de moliciune, m`nc[ri, rai, chef lung, la g`t m[rgele albe ca ale lui Kaleohano Israel Kamakawiwo’ole care este fooaarte, fooarte gras, este enorm, n-ai mai v[zut a§a ceva, are o micu\ic[ mandolin[ §i zice frumos, le spune frumos celor din sal[ cum st[ treaba §i pe urm[ d[ drumul la o voce dumnezeiasc[, e a§a de fain[ de parc[ ai fi la §coala duminical[, e§ti la templu §i ridici m`na spre orchestra de mandoline, §i la Hawaii e raiul. To\i au prin insulele polineziene m[rgele la g`t: acu trei mii de ani au trecut oceanul §i au ajuns pe meleagurile Polineziei §i au pornit s[ c`nte la micu\a mandolin[ Somewhere over the Rainbow, acolo, pe malul oceanului, §i surorile b[tr`ne sur`d fericite pe scaune, sub palmieri, la g`t poart[ §iraguri de perle, §i pielea zb`rcit[ a obrajilor e de culoare ciocolatei, §i toat[ lumea-i fericit[, a§a cum §i st[ bine `n rai: nu

6 z www.24fun.ro

departe, sub palmieri, e o ma§in[ luxoas[, pe nisipul plajei ni§te fra\i mecanici auto `n salopete beau bere din doze, se leag[n[ pe muzic[, prin aer trec p[s[rele: „Israel Kamakawiwo’ole In Our Hearts” ciripesc, iar fetelor celor tinere tare le place, se uit[ pe sub spr`ncene la fratele cel foooarte, fooaarte gras care se va duce la Domnul `n anul 1997, §i cu „floare Hawaii ro§ie prins[ pe o clam[ de pus `n p[r. Acesoriu (sic!) pentru toate doamnele §i domni§oarele de la petrecere. De purtat la petreceri... `mpreun[ cu o fat[ frumoas[...” (http://cadourihaioase.ro).

www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Unu-doi, unu-doi, au mers to\i `n pas vioi la alegerea pre§edintelui PDL Bucure§ti. O adev[rat[ gimnastic[ a min\ii s-a `nt`mplat `n timpul discursurilor, c`nd vajnici reprezentan\i ai portocaliului se duelau `n laude la adresa multicalificatei Nu\i. Un adev[rat robot al politicii rom]ne§ti, `nzestrat cu ambi\ie §i spirit de ascensiune, de la h`rle\, tricotat, sp[lat §i alte activit[\i casnice, fix la Minister, iar acum, direct `n fruntea celor care dezvolt[ cultul personalit[\ii mai mult dec`t orice altceva. Am asistat la un spectacol pe cinste §i gratuit, iar asupra m[rii de probleme `n care se scald[ a noastr[ \ar[, `n plin[ iarn[ a r[s[rit soarele. O fi cu din\i? Parc[ eram pe vremea mult iubitului conduc[tor, m[ uitam la to\i cei cu poft[ de poezie care defilau pe sticla televizorului §i

8 z www.24fun.ro

C`nt[m Udrea §i ploconul Diana Petru\ nerecomandat `mp[timi\ilor puterii `§i zbierau aprecierile la adresa proaspetei alese. M[ `ntreb cum ei, at`t de mari, au `nc[put pe un ecran at`t de mic, cum de at`tea laude la concuren\[ cu cele pentru un produs proasp[t lansat, au putut ie§i din sufletul crizei. O fi de la motorul tinerei genera\ii. Oare c`\i cai putere o avea? Sau de la farmecul monumental? Despre acesta nu pot s[ sper dec`t c[ nu are nicio leg[tur[ cu multele monumente din \ar[. Ar fi trist, `n condi\iile `n care o bun[ parte dintre ele implor[ aten\ia

restaur[rii. Dar ce, conteaz[? Bate v`ntu, frunza-n dung[ §i brand-ul nu ni-l alung[. De \ar[, de partid, de Kill Bill al politicii rom]ne§ti, `n care Uma Thurman mioritic[ e montat[ §i demontat[ de un Quentin Tarantino al plaiurilor noastre. ±i asta doar la ore exacte. Vi-o spune o persoan[ care nu face politic[ dac[ nu iese pamflet.

dianapetrut.wordpress.com


Petrom


monteme Dragoste la prima auzire Zoltan Varga Trupa fantomelor sco\iene

Exist[ discuri gre\os de mainstream. Dar §i tone de discuri mi§to. Create fie pentru a-\i induce o stare de reverie, fie pentru a zburda prin cas[ sau alte n[zb`tii. Ei bine, asta mi s-a `nt`mplat atunci c`nd am purces la audi\ia trupei sco\iene The Phantom Band, care a ie§it pe pia\[ cu cel de-al doilea album, The Wants. A fost dragoste la prima audi\ie. Vorba lui Ilie Micolov: „Cine-ar fi crezut? S[ iubesc cu at`ta putere, Ca la `nceput“. Aparent ceea ce-\i aud urechile e o salat[ de folk, rock cu r[d[cini americane, pu\intel post punk §i chiar §i niscaiva accente dark. Peste care se adaug[ §i niste glam – rock, ba chiar §i psyhadelic. Era s[ uit: nu lipse§te nici muzica electronic[. ~ntr-un cuv`nt, muzic[ imprevizibil[. ~n dou[, ghiveci adorabil. Cirea§a de pe tort e piesa The None of One. Pre\ de trei minu- \ele, piesa are un iz vag de Sonic Youth `n momentele lor mai lente, dar lucrurile se schimb[ brusc, c`nd efectiv nu te a§tep\i. Melodia se redreseaz[ brutal §i cap[t[ o energie neb[nuit[. E pe alocuri ca §i cum Talking Heads ar c`nta un cover dup[ Pink Floyd, dar are §i synth-uri ce amintesc fie de MGMT, fie de New Order. Piesa A Glamour este un alt exemplu de psychadelic – pop dac[ vre\i, un fel de Muse `mbibat cu accente Joy Division. Dincolo de vocea lui Rick Anthony, o bun[ parte din §armul sco\ienilor provine din amestecarea dubioas[ a unor stiluri. Alte ingrediente ale materialului includ folosirea dulcimerului (un instrument medieval socotit str[mo§ul \ambalului) §i a pianului electric Wurlitzer. Finalul unui album mirific nu are cum s[ nu fie dement: Goodnight Arrow pleac[ la drum de parc[ ar fi Sigue Sigue Sputnik, pentru ca pe parcurs s[ se “a§eze” `n ceva nedefinit, dar cu vino-ncoa. E o muzic[ intrigant[, nu numai pentru cei c[rora cei din jur li se adreseaz[ cu apelativul de connaisseur.

10 z www.24fun.ro


blog de h`rtie De jumate de or[ stau cu h`r\oage mai mult sau mai pu\in electronice `n fa\[ §i calculez sume de pe facturi. Ah, c`t ur[sc facturile! Nu le ur[sc pentru c[ exist[, ci doar atunci c`nd sosesc `n cele mai nepotrivite dintre momente, adic[ acelea `n care nu am bani. Pentru c[ dac[ le primesc `ntr-o zi `n care `mi §tiu buzunarele pline, le achit f[r[ ezitare §i cu z`mbetul pe buze, bucuroas[ c[ am mai sc[pat de-o grija. ~ns[ dac[ m[ trezesc cu sms-uri de reamintire a unor obliga\ii de `ndeplinit fa\[ de un furnizor de servicii oarecare `ntr-o perioad[ `n care m[ pot pl`nge §i eu pe la cunoscu\i c[ `ntr-adev[r e criz[, atunci e de r[u. E de r[u pentru c[ devin paranoic[: „C`nd am vorbit eu at`t la telefon? Iar m-au \epit [§tia” sau „Dar de ce `mi apare

12 z www.24fun.ro

|i-ai pl[tit factura? Corina S[ftescu prea mul\i furnizori de criz[ factur[ scadent[ de luna trecut[? ±tiu exact c[ am pl[tit-o. Eram `mbr[cat[ `n bluza aia verde!”. Nu, de fapt, nu §tiu at`t de exact c[ am pl[tit-o. ±i cred c[ §tiu §i c`nd §i cu cine am p[l[vr[git la telefon. Dar `n momentul `n care realitatea m[ `ncol\e§te, mi se activeaz[ un sistem defensiv care vrea s[ resping[ realitatea §i na§te fel de fel de teorii ale conspira\iei §i de comploturi corporatiste `ndreptate c[tre bie\ii oameni de r`nd, pl[titori cumin\i de taxe. ±i m[ enervez §i

povestesc tuturor cum ne fenteaz[ sistemul §i [ia de la curent §i mai ales [ia de la telefoane §i uite a§a trec de la rolul de revolu\ionar care refuz[ s[ mai fie luat de prost, la cel de victim[ a sistemului care `§i formuleaz[ reclama\ii sarcastice `n minte, pentru ca `n final s[ fac rost de bani §i s[-mi achit cuminte facturile.


carte Sufletul muzicii Luigi Popescu sau orchestra neuronal[

14 z www.24fun.ro

Fiecare dintre noi §tie s[ asculte muzic[, chiar dac[ `n moduri diferite. Unii pentru a dansa, al\ii l[s`nduse purta\i de capriciile senza\iilor §i imaginilor generate de sunet, al\ii c[ut`nd un sentiment sau mesaj; profesioni§tii p[trunz`nd `n \esutul muzical §i urm[rind matematica fluid[ a notelor, timbrului, armoniei sau ritmului. Daniel J. Levitin a c`ntat `n mai multe forma\ii, mai apoi a ascultat muzica `n postura de inginer de sunet, pentru ca `n cele din urm[ s[ studieze psihologia cognitiv[ ajung`nd la sursa oric[rei muzici: creierul uman. Creierul este marele dirijor §i interpret al muzicii pe care o auzim. El §tie c`nd o not[ e fals[, c`nd o secven\[ muzical[ e armonioas[, §tie s[ disting[ tonurile, s[ asocieze o succesiune de tonuri cu o stare sufleteasc[. Levitin ne dezv[luie c`teva dintre tainele componistice §i dirijorale ale creierului `n cartea Creierul nostru muzical. Ne arat[ cum timpanul filtreaz[ frecven\ele sonore, cum acestea sunt distribuite neuronilor spre identificare §i organizare, cum se interogheaz[ apoi baza de date a memoriei pentru ca sunetele s[ dob`ndeasc[ semnifica\ie uman[. Muzica e definit[ astfel ca o structur[ sonor[ semnificativ[. Ceea ce ne scap[ e spiritul muzicii, la fel cum spiritul uman nu poate fi redus la creier. Levitin ne apropie pentru un timp acest spirit descriindune manifestarea sa `n activitatea neuronal[ dar atr[g`ndu-ne aten\ia la gre§eala reducerii la aceasta. G[si\i cartea `n Libr[riile C[rture§ti.


infoteca FESTIVAL „Literatur[ §i vin” La 5 ani de existen\[ `n Timi§oara §i Arad, 24-FUN organizeaz[ „Literatur[ §i vin” - primul festival de literatur[ din vestul \[rii. Lectura, ac\iunea de a citi, `ndeletnicire realizat[ cu ajutorul artei. Aceast[ opera\ie, odat[ deprins[, se face cu ochiul sau cu

16 z www.24fun.ro

voce tare. Lectura serve§te mai temeinic `n\elegerii. Ceea ce ascul\i trece repede, pe c`nd ceea ce cite§ti se diger[ pe `ndelete. Nu te pronun\i asupra valorii unei lucr[ri p`n[ nu o cite§ti, cum se spune, cu ochiul pe h`rtie. Citit[ personal, lectura te ajut[ s[-i culegi `ntregul sens, `\i orneaz[ spiritul §i `\i

formeaz[ judecata. F[ra ea, `nsu§irile cele mai frumoase se ve§tejesc. Lectura a devenit un chin pentru cei mai mul\i oameni. Neglij`nd-o `n tinere\e, e§ti incapabil s-o `ndr[ge§ti la maturitate. Mul\i dintre noi ne servim de lectur[ ca sclavii fugari, care se tem de st[p`nii lor. ~ntre 02 DECEMBRIE- 04 DECEMBRIE, 24-FUN decreteaz[ seri de lectur[ `n urbe cu nume mari din literatura contemporan[ na\ional[: Adriana Babe\i, Ion Barbu, Adrian Bodnaru, Eugen Bunaru, Marius Chivu, Dan Mircea Cipariu, Tudor Cre\u, Borko Ilin, Radu Pavel Gheo, Ioan Gro§an, Florin Iaru, V. Leac, Mircea Mih[ie§, Andrei Mocu\a, Ioan T. Morar, Liubi\a Raichici, Costel Stancu, Robert ±erban, Cecilia ±tef[nescu, Marcel Tolcea, Cornel Ungureanu, Daniel Vighi. Pe parcursul celor trei zile, `n sala de spectacole a Cerculului Militar Timi§oara, `n cafenelele D’arc §i Sc]r\ Loc Lejer, „curio§ii” s`nt invita\i s[ „lectureze” momente menite s[ captiveze publicul timp de trei zile, s[ `i apropie de literatur[ sau s[ suscite interesul, prin intermediul cuvintelor rostite sau nerostite, creionate sau schi\ate, jucate sau mimate, gustate sau `ncercate. Astfel, „a§ternem” pe h`rtie: lans[ri de carte, tinere talente, expozi\ii, caricaturi `mpreun[ cu artistul Ion Barbu, dar §i portrete §i crochiuri ale studen\ilor de la Facultatea de Arte, teatru, proiec\ii, concerte etc. Toate le degust[m la un pahar bun de vin, cum le §ade bine prietenilor. Evenimentul `§i dore§te apropierea dintre scriitori §i cititori prin intermediul cuvintelor, al ideilor §i dialogurilor, al ipostastazelor §i ipotezelor nemai`nt`lnite sau mai rar `nt`lnite, invit`ndu-i astfel pe timi§oreni (§i nu numai) s[ participe la prima s[rb[toare a literaturii din ora§.


videodrom A trebuit s[ merg la Bucure§ti ca s[ v[d Medalia de Onoare. Ora§ul era decorat cu afi§e uria§e `n care Iliescu `i prinde o medalie `n piept lui Victor. Un truc bun de marketing. Actorul a fost un opozant notoriu al fostului pre§edinte. Apoi, lumea va dori s[ vad[ debutul lui Nea Nelu as himself. Cu aceste g`nduri m-am `ndreptat spre cinema Studio de pe Magheru. Mi-am dat seama c[ am nimerit la premiera de gal[ c`nd i-am v[zut la intrare pe regizor (C[lin Netzer) §i pe `nsu§i Rebengiuc. Actorul parea usor incomodat. Atitudinea stingher[ era aceea§i cu a personajului din film. Un pensionar care nu a f[cut nimic semnificativ `n via\[, prime§te o “recunoa§tere” t`rzie printr-o medalie comemorativ[ de la Cotroceni. Ion I. Ion se aga\[ de acea tinichea ca §i cum ar putea repara tot

18 z www.24fun.ro

Ion I. Ion §i Ion Iliescu Lucian Mircu Medalia de Onoare ce nu func\iona `n via\a lui: rela\ia cu familia, cu vecinii §i...`nc[lzirea din bloc (s`ntem `n 1995, tranzi\ie ur`t[). Dialogurile mute cu so\ia, doamna Nina (Camelia Zorlescu), mi-au amintit c[ cei doi s`nt, `n primul r`nd, actori de teatru. Momentele de maxim haz (§i necaz) s`nt ocazionate de interac\iunea lui Ion cu camarazi de r[zboi, cu func\ionari, cu administratorul blocului etc `n c[ut[rile febrile ale (anti)eroului de a da un sens rat[rii sale. Anumite

scene mi-au dat senza\ia acut[ de deja-vu. Ca §i cum Netzer ar fi urmat re\eta rom]neasc[ de succes. Dar indiferent ce a f[cut regizorul, Medalia de Onoare `i apar\ine lui Victor Rebengiuc. Maestrul a declarat de altfel c[ este “c`ntecul s[u de leb[d[”. Un c`ntec care merit[ ascultat.

marele-ecran.blogspot.com


www.24fun.ro z

19


Timi§oara/Arad, 26 noiembrie - 2 decembrie 2010

MACHETE

DESPRE ALTE MAME

SOROCUL

IUBIRI DIN TRECUT

Asasinul profesionist Machete este angajat s[ ucid[ un senator. Dar, la locul faptei, `n momentul c`nd este c`t pe aci s[ trag[, observ[ pe cineva care \inte§te `nspre el §i realizeaz[ c[ a fost tras pe sfoar[. Abia reu§e§te s[ supravie\uiasc[ glon\ului tras de asasin, dar dup[ ce `§i revine `ncepe o vendeta `mpotriva celor care l-au p[c[lit. De asemenea mai este ajutat §i de un prieten vechi de-al s[u, Cheech Marin, care devenise preot §i a depus un jur[m`nt de non-violen\[. ~n cur`nd cei care l-au angajat §i l-au `n§elat `§i vor da seama c[ trebuiau s[ aib[ grij[ s[ nu fie ei cei viza\i de Machete... Arat[ exact ca un zilier de pe strad[ §i pare tipul perfect pentru a-i pune `n spate un asasinat politic. Dar s-a dovedit a fi Macete, un fost agent federal, adev[rat[ legend[, un tip cu talente uciga§e greu de egalat. To\i `l credeau mort dup[ confruntarea cu Torrez , baronul mexican al drogurilor. ~ns[ Macete a fugit `n Texas, vr`nd s[ dispar[ §i s[-§i uite trecutul tragic. Acolo g[se§te o re\ea de corup\ie §i `n§el[ciuni, care face ca un senator s[ fie ucis, iar el s[ devin[ un criminal c[utat de poli\ie. ~n calea lui stau Booth, un om de afaceri crud §i nemilos, care are `n serviciul lui o list[ impresionant[ de uciga§i la comand[, §i Sartana Rivera, ofi\er de imigr[ri, frumoas[ §i periculoas[, fiindc[ nu s-a decis `nc[ dac[ vrea sa fie sau nu de partea legii.

Inspirat dintr-o experien\[ real[ de via\[ tr[it[ de c[tre regizorul polonez Krzysztof Kieslowski `n anul 1981, `n timp ce realiza un documentar `ntr-o gar[, filmul rom]nesc “Despre alte mame” are `n centrul ac\iunii cinci tineri cinea§ti sosi\i `n Gara de Nord din Bucure§ti cu scopul de a aduna material pentru un documentar despre oameni obi§nui\i care a§teapt[ pe cineva sau ceva. ~n pauzele de filmare, regizorii rom]ni `§i `mp[rt[§esc unii altora am[nunte despre carierele lor, despre rela\iile cu mamele care i-au adus pe lume §i despre a§tept[rile pe care le au de la via\[. Pe parcursul zilei `ntregi pe care o petrec `n gar[, li se `nt`mpl[ tot felul de lucruri. De exemplu, unul dintre ei re`nt`lne§te o iubire important[ pe care nu o mai v[zuse din facultate §i se `ntreab[ cum ar fi ar[tat via\a lui dac[ ar fi r[mas cu ea. Un al treilea e cam r[cit. Discut[ c`nd lucruri mici, c`nd lucruri filosofice, §i dialogurile lor s`nt foarte reale §i curg u§or, bine f[cute. ~n film apare §i celebra glum[ legat[ de traducerea expresiilor ce puii mei (what my chickens) §i ce pana mea (what my feather). Dup[ miezul nop\ii, atunci c`nd tinerii cinea§ti s`nt pe punctul de a finaliza film[ril, s`nt aborda\i de c[tre doi poli\i§ti care le cer s[ vizioneze `mpreun[ fragmentele de documentar la sec\ia de poli\ie din gar[ `ntruc`t b[nuiesc c[ un indiciu foarte important `n rezolvarea unui caz a fost imortalizat `n mod `nt`mpl[tor pe pelicul[.

Sub semn[tura regizorului Todd Phillips, “Sorocul” `i prezint[ pe Robert Downey Jr. §i pe Zach Galifianakis `n rolurile a doi ghinioni§ti, care s`nt for\a\i de `mprejur[ri s[ porneasc[ `mpreun[ `ntr-o c[l[torie care se dovede§te a fi pe c`t de scandaloas[, pe at`t de memorabil[.Evenimentele cruciale constituie pentru eroi surse majore de stres, lucru care poate fi o justificare c`nd o iau pe ar[tur[. La un moment dat fiind c`t pe ce s[ se r[t[ceasc[ definitiv §i s[ uite drumul spre cas[. Personajul lui Robert Downey Jr., Peter Highman, e un arhitect coleric al c[rui drum spre cas[ ia o turnur[ co§maresc[ `nc[ `nainte de a urca `n avion. Ghinionul `i scoate `n cale un individ grobian la `nf[\i§are §i obraznic c`nd `ncepe s[ vorbeasc[, dar pe care arhitectul nu-l poate evita. Pentru c[ b[rbosul grobian i-a strecurat o pip[ cu iarb[ `n bagaj, arhitectul e flituit de vame§ §i se urc[ cu nervi `n avion pentru a da peste acela§i grobian degrab[ doritor de socializare. Isteria lui Peter Highman e justificat[, dar Todd Phillips nu rateaz[ ocazia de a lua peste picior §i isteria antiterorist[. Cu `mpu§carea cu un glon\ de cauciuc de c[tre ofi\erul din avion `ncepe odiseea b[rbatului care trebuie s[ pl[teasc[ (mai ales “pe corpul fizic”) pentru arogan\a sa. Dat jos din aeronav[, dimpreun[ cu sursa scandalului, Mark se vede nevoit s[ accepte c[l[toria auto al[turi de acesta, pentru c[ bagajul s[u `mpreun[ cu banii §i actele au plecat mai departe spre Los Angeles.

Ambi\ia regizorului Claude Lelouch de a acoperi prin aceast[ ars poetica `ntreaga istorie a cinematografului - de la Marele Mut `ncoace - precum §i istoria Europei de la `nceputul secolului al XX-lea p`n[ azi. Eroina, Ilva (Audrey Dana), traverseaz[ via\a ghid`nduse numai dup[ iubire - drept pentru care `§i permite §i s[ se `ndr[gosteasc[ `n timpul celui de-al doilea r[zboi mondial de un ofi\er german, §i s[ intre `ntr-un menage a trois cu doi solda\i americani (nici unul dintre aceste amoruri nebune nu e conving[tor pe ecran). Acesta ar fi “firul ro§u” al unei `ntreprinderi pestri\e care `nghite, la gr[mad[: Holocaustul, secven\e din filme precedente ale lui Lelouch, ofi\eri nem\i melomani (iubitul Ilvei \ine la Berlin cabaretul “~ngerul albastru”), piani§ti evrei care c`nt[ la pian de cum se `ntorc din lag[r, imagini r[suflate, a la “Cinema Paradiso” despre magia cinematografului, lupt[tori din Rezisten\[ combina\i cu lupt[toare din Rezisten\[ (Liane Foly) care c`nt[ ca Edith Piaf, ma§ini de cusut Singer, referin\e autobiografice (Lelouch `nsu§i a intrat `n Partidul Comunist la 19 ani doar pentru a pleca `n URSS ca s[ filmeze `n mausoleul lui Lenin cu camera ascuns[), dar §i secven\e din “Hotel du Nord” §i “Le Jour se leve” de Marcel Carne, sau chiar din “Pe aripile v`ntului”. Montajul amestec[ imagini de epoc[ cu imagini care par de epoc[.

MACETE SUA (2010) Regia: Robert Rodriguez Cu: Danny Trejo Ac\iune/ Aventuri/ Crim[ Durata: 105 minute TIMI±- TIMI±OARA V- Mi: 16.00; 18.00; 20.00

DESPRE ALTE MAME ROM}NIA (2010) Regia:Mihai Ionescu,Tiberiu Iordan Cu: Marius Cordo§, Gavril P[tru Dram[ Durata: 83 minute TIMI±- TIMI±OARA V- Mi: 14.00

DUE DATE SUA (2010) Regia: Todd Phillips Cu: Robert Downey Jr., Jamie Foxx Comedie Durata: 95 minute DACIA- ARAD V- Mi: 14.00; 17.00; 20.00 J: 11.00

CES AMOURS-LA FRAN|A (2010) Regia: Claude Lelouch Cu: Jacky Ido, Zoltan Butuc Dram[ Durata: 119 minute ARTA- ARAD V- Mi: 15.00; 17.30; 20.00 J: 12.00

20 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA

Expozi\ie de pictur[ naiv[ Expune: Viorel Cristea (25 noiembrie- 09 decembrie)

- Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie

ARAD

AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00

Expozi\ie de fotografie „Surexpositions 2010” (`mpreun[ cu Centrul Cultural Francez) (09 noiembrie- 30 noiembrie)

MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00

COMPLEXUL MUZEAL ARAD

Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (01 noiembrie - 30 noiembrie) BAZA HELIOS Str. Iosif Bulbuca 21 Tel. 0721 251 686

Expozi\ie de sculptur[ `n lemn §i bronz, desene §i reliefuri Expune: ±tefan C[l[§anu (05 noiembrie - 30 noiembrie)

Expozi\ie de fotografie „Secven\ele fortunei. Covaci, satul din Liga a II-a” Expune: Cosmin Dan (24 noiembrie- 08 decembrie)

Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON

CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR Bd. Regele Carol I, nr. 9 Tel. 0256 496 711

MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463

Expozi\ie de fotografie „Concurs studen\esc de fotogenie” (vernisaj §i acordare premii, 26 noiembrie, ora 19.00)

Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea (01 noiembrie - 31 decembrie)

GALERIA HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozi\ie de pictur[ „Uite cum m[ holbez la cer” Expune: Adriana Ilin Tomici (18 noiembrie- 07 decembrie) GALERIA CALINA Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498 856 Expozi\ie de pictur[ „Ne- Stare de fapt” Expune: Cosmin Haia§ (22 noiembrie- 10 decembrie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie de fotografie „Actorii §i fotograful” Expune: Simion Buia (04 noiembrie- 30 noiembrie) MANUFACTURA Splaiul Tudor Vladimirescu 9 Expozi\ie handmade (02 decembrie- 05 decembrie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00. L: ~nchis

22 z www.24fun.ro

MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare:copii: 1 RON; adul\i: 2 RON Sec\ia Arheologie (colec\ii din domeniile: arheologie, numismatic[, memorialistic[, cartografie, carte veche rom]neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie) Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora si fauna Banatului

Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) GALERIA PYGMALION Str. Augustin Pacha 8 Expozi\ie de pictur[ §i grafic[ ~n cadrul evenimentului „S[pt[m`na Ioona Rauschan” (22 noiembrie- 30 noiembrie) INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2, Tel: 0256 437 973 Expozi\ie de fotografie Expune: Marcel Neag (06 noiembrie- 30 noiembrie) VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00 S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

23


24 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

25


TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON REMEMBER Remember – un spectacol de teatru §i dans care te face s[ visezi; un spectacol despre frumuse\e §i tain[, mi§care §i cuv`nt `ntr-un spectacol despre mister, prietenie, gra\ie §i elegan\[. ~ntr-o lume `n care armonia §i echilibrul s`nt anihilate de mizerie, vulgaritate §i kitsch, Remember ne transport[ `ntr-o epoc[ a respectului pentru cel[lalt §i a cultului prieteniei. Dup[ Mateiu I. Caragiale Un spectacol de R[zvan Mazilu Cu: R[zvan Mazilu §i Ion Rizea Costume: R[zvan Mazilu Sala Mare (duminic[, 28 noiembrie, ora 19.00) PRIVELI±TE MINUNAT{ SPRE CATEDRAL{ De Slawomir Mrozek Un spectacol de Sabin Popescu Aparent nevinovata vizit[ a unei femei la un muzeu dintr-un ora§ anonim de undeva, din Balcani, se transform[ `ntr-o `nt`lnire fatal[. Ea, o femeie aflat[ `ntr-un moment al vie\ii `n care simte o imens[ nevoie de aten\ie, afec\iune §i confirmare intr[ `ntr-un joc periculos cu paznicul unui muzeu, paznic ce se dovede§te a fi un terorist „pensionar”, ascuns sub o identitate anodin[. |es[tura subtil[, dar extrem de ampl[ a rela\iilor care se nasc din aceast[ `nt`lnire „`mbin[ subiectul policier cu o atmosfer[ cehovian[”, `ntr-o poveste fascinant[, un mister care se dezv[luie `n mii de piste, unele false, altele adev[rate, toate duc`nd, inexorabil, spre acela§i deznod[m`nt. Studio 5 (mar\i, 30 noiembrie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[sesti 2, Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00

26 z www.24fun.ro

Mi, V: 10.00-13.00 ;i 17.00-19.00 precum si cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 SUNETUL MUZICII Musical `n dou[ acte de Richard Rodgers. Textele c`ntecelor: Oscar Hammerstein II Versiune de Howard Lindsay §i Russell Crouse. Regia: Simona Vintil[ Coregrafia: Helen Ganser (de la Opera Na\ional[ Rom]n[ Timi§oara) O minunat[ poveste de dragoste dintre un c[pitan v[duv, ursuz, autoritar, §i o guvernant[, fost[ novice la m[n[stire, plin[ de sensibilitate §i cu o mare `nclina\ie spre muzic[. Cu: Cristian Rudic (de la Opera Na\ional[ Rom]n[ Timi§oara), Daniela Török, Dana Borteanu, §.a. Membri ai orchestrelor Teatrului German de Stat Timi§oara §i Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara. Spectacol cu subtitrare `n limba rom]n[ Sala TGST (duminic[, 28 noiembrie, ora 19.00) (joi, 02 decembrie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814; Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro CAPDELEMN Spectacol de p[pu§i pentru adul\i One-Man Show cu Vass Richard Regia: Gálovits Zoltán - Vass Richárd Compozitor: Cári Tibor Capdelemn se treze§te l`ng[ un vraf de lemne §i refuz[ s[ con§tientizeze trecerea timpului. Nu i-a mai r[mas nimic, `n afara izol[rii, ispitei §i strig[telor `n pustiu. Capdelemn nu poate r[m`ne pasiv, de§i are o singur[ responsabilitate: s[ a§tepte miracolul, ceea ce nu e o prob[ oarecare pentru el. Sala Studio (s`mb[t[, 27 noiembrie, ora 19.00) ~NTOARCEREA LUI ULISE Epopeea este abordabil[ dintr-o mul\ime de perspective, dar r[m`ne `n acelasi timp de nep[truns `n toat[ bog[tia ei. Odiseea dateaz[ din secolul VIII `. Hr., §i `i este atribuit[ lui Homer. Spectacolul de la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timi§oara

nu folose§te numai nara\iunea homeric[, ci are la baz[ textul romanului Pace `n Itaca. Sala Studio (luni, 29 noiembrie, ora 19.00) (mar\i, 30 noiembrie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 TEATRUL STUDIOART Casa Artelor Pia\a Unirii, Str. Pacha 8

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[;e;ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro DANCING QUEEN Povestea unei cariere Balet- rock `n dou[ acte Muzica: din repertoriul forma\iei Queen Libretul: Jens Neundorf (vineri, 26 noiembrie, ora 19.00)

CERCUL MILITAR TIMI±OARA Pia\a Libert[\ii FESTIVAL „LITERATUR{ ±I VIN” (02 decembrie- 04 decembrie)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151, L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro Curs de filosofie §i psihologie (`nscrieri `ntre 25 noiembrie- 02 decembrie) Durata: 12 s[pt[m`ni ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560 Mobil: 0740 151 623 Emai: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR Bv. Carol I, no.9 Festival Interna\ional de Colinde §i Obiceiuri de iarn[ Sala Festiv[ (26 noiembrie, ora 18.00) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46, Tel. 0256 490 544 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii), Tel. 0356 442 770

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului CONCERT SIMFONIC Dirijor:Radu Popa Solist[: Manuela Iana-Mih[ilescu Fr. Chopin: Concertul pentru pian §i orchestr[ nr. 2 `n fa minor op. 21 P.I. Ceaikovsky: Simfonia nr. 6 in si minor op.74 - Patetica Sala Capitol (vineri, 26 noiembrie, ora 19.00)

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, nr.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro OSCAR Comedie `n dou[ p[r\i (vineri, 26 noiembrie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate

TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922 JACK ±I VREJUL DE FASOLE (duminic[,28 noiembrie, ora 11.00)


VINERI 26 NOIEMBRIE CLASIC OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA DANCING QUEEN ORA: 19.00 FILARMONICA BANATUL CONCERT SIMFONIC SALA CAPITOL ORA: 19.00

FILME Macete Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

HEAVEN STUDIO Friday party Ora: 22.00

D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Ora: 22.00

LEMON CLUB Concurs de DJ-i\e Ora: 22.00

DAOS CLUB Concert aniversar Jimi Hendrix. Ora: 22.00 Bilet: 10 lei.

NO NAME Hey!After the ride! Special guest: Cezar & Gescu. Ora: 00.00 SETUP VENUE Concert Luna Amar[. Ora: 22.00 Bilet: 15 lei. SCOTTISH PUB Retro night with DJ Jo Ora: 22.00 YOUTOPIA Concert Voxis. Ora: 21.00

ART CLUB 700 Hits and classics Ora: 22.00 BUNKER The Fantastic Three: Lady Bug, R[zva §i Mihu. Ora: 22.00 CAFÉ MODE UNIRII Prezentare de mod[ Ora: 21.30 CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00 D’ARC CLUB Friday Party. Ora: 22.00

FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Ora: 23.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Saturday Party. Ora: 22.00 LEMON CLUB Concurs de DJ-i\e Ora: 22.00

Despre alte mame Timi§ 14.00

CHEFURI

DUBLIN EXPRESS Funkie Boogie Night Ora: 22.00

S~MB{T{ 27 NOIEMBRIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Capdelemn Sala Studio Ora: 19.00

FILME Macete Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Despre alte mame Timi§ 14.00

DAOS CLUB Party. Ora: 22.00

CHEFURI

DUBLIN EXPRESS Karaoke Night Ora: 22.00

ART CLUB 700 Party zone Ora: 22.00

FRATELLI LOUNGE & CLUB Party. Ora:23.00

BUNKER Saturday Party. Ora: 22.00

GREEN PUB Chic Retro Night Ora: 22.00

CAFÉ MODE Party Ora: 21.00

HAPPY CLUB Party Ora: 22

CLUB 30 Oldies but Goldies Party Ora: 22.00

NO NAME Freak Like Us. Cu Anthony Collins (Fran\a), PTC (Sunrise), Dargo. Ora: 00.00

TEATRUL GERMAN DE STAT Sunetul muzicii Sala TGST Ora: 19.00

FILME Macete Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Despre alte mame Timi§ 14.00

CHEFURI ART CLUB 700 Retro Fever Ora:22.00 VAN GRAPH K FE Lazy Sundays. Ora: 18.00

LUNI 29 NOIEMBRIE

ROCK HOUSE Concert Blues Delivers (Serbia). Ora: 21.00

CLASIC

SCOTTISH PUB Funky Beats cu Vali Florea. Ora: 22.00

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY ~NTOARCEREA LUI ULISE SALA STUDIO ORA: 19.00

SETUP VENUE JUNGLE DNB Special guests: D-M-Tree si Pez (Elve\ia). Ora: 22.00 Bilet: 10 lei (p]n[ la miezul nop\ii, 15 lei dup[) YOUTOPIA Concert Direc\ia 5. Ora: 23.00 Bilet: 25 (avans), 30 la fa\a locului.

DUMINIC{ 28 NOIEMBRIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Remember Sala Mare Ora: 19.00

FILME Macete Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Despre alte mame Timi§ 14.00

MAR|I 30 NOIEMBRIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Priveli§te minunat[ spre catedral[ Studio 5 Ora: 19.00

www.24fun.ro z

27


TEATRUL MAGHIAR ~ntoarcerea lui Ulise Sala Studio Ora: 19.00

FILME MACETE Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 DESPRE ALTE MAME Timi§ 14.00

CHEFURI ART CLUB 700 Crazy Student Night Ora: 22.00 CAFE MODE Party Ora: 21.30 DAOS CLUB Party Xperts cu Leizaboy, Mack, Indjestione. Ora:21.00 HAPPY CLUB Retro Night Ora: 22.00 LEMON CLUB

28 z www.24fun.ro

Student Medicine Party. Ora: 22.00

Tequila & Salsa Party Ora: 22.00

CHEFURI

VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 22.00

DAOS CLUB Concert The Arson Project (Suedia). Ora: 21.00

BUNKER Concert Crossroads Ora: 21.00

DUBLIN EXPRESS Campionat de bancuri. Ora: 22.00

CAFÉ MODE Concert FLAT Ora: 21.30

HAPPY CLUB Party. Ora: 21.00

DUBLIN EXPRESS Cover Night. Live music by Benson & Friends Ora: 22.00

YOUTOPIA Party Ora: 22.00

MIERCURI 01 DECEMBRIE FILME Macete Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Despre alte mame Timi§ 14.00

CHEFURI ART CLUB 700

LEMON CLUB AgroWest Student Party. Ora: 22.00

JOI 02 DECEMBRIE CLASIC CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR Festival Interna\ional de Colinde §i Obiceiuri Sala Festiv[ Ora: 18.00

HEAVEN STUDIO Party with special guests. Ora: 22.00 KOMODO Evolution of Deep Sound Ora: 22.00 LEMON CLUB Sear[ s]rbeasc[. Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE The Beat Conductor. Ora: 21.00 YOUTOPIA Party. Ora: 22.00


www.24fun.ro z

29


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru

pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi. KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

Secvenþele Secvenþele Fortunei. Fortunei. Covaci, Covaci, satul satul din din Liga Liga a a II-a II-a Cosmin Dan

Expoziþie de de fotografie fotografie Expoziþie Vernisaj miercuri, miercuri, 24 24 noiembrie noiembrie 2010, 2010, ora ora 19 19 Vernisaj Baza Baza Sportivã Sportivã Helios Helios Strada Strada Iosif Iosif Bulbuca Bulbuca nr. nr. 21, 21, Timiºoara Timiºoara Detalii Detalii la la 0721.251.686. 0721.251.686.

Sponsori Sponsori

Partener Partener

vest

30 z www.24fun.ro

media Partener Partener media


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “

~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme

boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609

CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA

ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardio-vascular[. Calea Aradului 113

Tel. 0256 270000 fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[ CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n

32 z www.24fun.ro


manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar.

Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NATURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA

Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00

Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

www.24fun.ro z

33


ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, tel. 257216951 WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

34 z www.24fun.ro

ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA

Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443

0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR

FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale.

INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Rochii de mireasa, costume mire, bijuterii, decoratiuni nunta Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si

GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592,

ARAD

Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse!

www.24fun.ro z

35


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie §i after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n ora§ul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reu§ite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

2010.október - december között, vetélkedó az „Interkultúra“/ „Mesejáték karaván szórványból szórványba“ c. projekt keretében a pusztakeresztúri, dettai, lugosi, igazfalvi, végvári és temesvári gyermekek számára Mária téri könyves bolt

36 z www.24fun.ro


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

reviste | cataloage | ziare

PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro

www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463

DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

38 z www.24fun.ro


HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I

RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409

STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282

www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

40 z www.24fun.ro

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12; tel. 0256202405 CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.


www.24fun.ro z

41


INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu. Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia,tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060

42 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

PAPA JOE P-\a Arenei CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

ARAD POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

44 z www.24fun.ro

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90

Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08 - ultimul client S`mb[t[: 16 - ultimul client Duminic[: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3


www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CASA NERA Pia\a Victoriei 8 Tel. 0356 468 990 Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

46 z www.24fun.ro

ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864 GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390 MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919, Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

232  
232  

26 NOIEMBRIE - 2 DECEMBRIE 2010 TIMI±OARA §i ARAD 48 DE PAGINI ANUL V NR. 232 Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro editori...

Advertisement