Page 1

ANUL IV NR. 228

29 OCTOMBRIE - 4 NOIEMBRIE 2010

GRATUIT

48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD

Q Sâmbătă, 30 Octombrie, ora 18: Sunt premiați cei mai frumoși dovleci de Halloween Q Duminică, 31 Octombrie, orele 12, 15 și 18: Parada costumelor de Halloween Invitați surpriză, concursuri, scenete și premii în ambele zile! Vino să afli ce înseamnă pentru copilul tău :

English, it’ s fun !

IZZI BABY ACADEMY și

Detalii la Recepția KidsLand, în Iulius Mall, pe www.izzimagazin.ro și pe Facebook (caută profilul Kids Land Izzi)


S UMAR

29 octombrie - 4 noiembrie 2010

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Corina S[ftescu Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 18

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 16 20 22 24 26

cursuri 30 extreme 31 frumuse\e, s[n[tate 32 shopping 35 minifun 36 auto 37 turism 38 restaurante 40 cluburi & baruri 44 cafenele 46

foto R[zvan Voiculescu

Ziveli, cuscrilor! de Robert ±erban

~n toamna acestui an am fost de dou[ ori `n Serbia. Prima dat[ am stat o s[pt[m`n[ (dintre care trei zile la Novi Sad §i dou[ la Belgrad), a doua oar[ am petrecut trei zile la Smederevo. De ambele d[\i am fost invitat de c[tre scriitori s`rbi: `ntr-o tab[r[ interna\ional[ de literatur[, respectiv la un festival interna\ional de literatur[. De fiecare dat[ am tr[it aceea§i surpriz[ pl[cut[: totul organizat impecabil, nem\e§te, av`nd `n plus c[ldura balcanic[. Chiar dac[ se vede c[ \ara vecin[ nou[ a stagnat datorit[ regimului Milo§evici, embargoului, r[zboaielor, sanc\iunilor interna\ionale, toate petrecute `n ultimii 20 de ani, am sim\it din plin vitalitatea

§i energia acestui popor. Mi-a fost imposibil s[ nu compar. Imposibil s[ nu v[d terenurile agricole muncite impecabil. ±i s[ v[d vreun paznic la recoletele de mere, pere, porumb, ardei iu\i etc. Am `ntrebat: la voi nu se fur[? Cum s[ se fure de pe p[m`ntul omului?, a venit r[spunsul. |[ranii din Rom]nia – c`\i mai s`nt – au ajuns s[§i culeag[ roadele `nainte de vremea coacerii, de frica ho\ilor. Imposibil s[ nu v[d mareea de oameni ce ie§eau seara, dup[ ora 23, din case §i aflueau pe str[zi, c[tre restaurante, terase, baruri, discoteci, cluburi. ~n Timi§oara, la ora 23 se cam d[ stingerea prin centru. La Smederevo am participat la edi\ia a 41-a a unui impresionant festival literar. Din 69, ne`ntrupt de

r[zboaie, de comunism, de s[r[cie, cu sute de oameni ce umbleau o sal[ ca s[ asculte versuri. S`rbii au g[sit `ntotdeaua bani s[ dea pentru cultur[. Bani mul\i, incomparabil mai mul\i cu c`t se aloc[ `n Rom]nia. De ce? Pentru c[ politicienii lor §tiu s[ fac[ diferen\a `ntr-o editur[ §i o tipografie, `ntre un zugrav §i un pictor, `ntre un fla§netar §i un pianist. Ai no§tri, nu. Dar §i pentru c[ oamenii lor de cultur[ au §tiu cum s[ cear[ fonduri pentru evenimente culturale. Ai no§tri, nu. Dac[ p`n[ `n 1990 m-am uitat cu invidie, curiozitate, interes, ba chiar jind la „cuscrii” s`rbi, acum m[ uit cu admira\ie. Ziveli! robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Zoltan Varga Editor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: CRIS & JAY SRL Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Dragi cititori, iat[ `nc[ un paradox rom]nesc. Este evident pentru orice om de luciditate medie c[ mijloacele securistice s`nt folosite excesiv `n Rom]nia. Telefoanele s`nt ascultate ilegal. Ba mai mult, chiar dac[ nu vorbe§te nimeni la ele, pot fi deschise de securitate §i se poate `nregistra ambiental prin ele. S`nt aproape sigur c[ li se poate activa §i camera de video call. Exist[ judec[tori corup\i de c[tre stat, mai mult ca sigur. Redac\iile ziarelor, televiziunilor, s`nt `mp`nzite de informatori. Se sparg conturi de mail ca semin\ele la meciuri, nu v-a§ sf[tui s[ purta\i conversa\ii cu dealerul nici pe facebook sau twitter. Realitatea ultimilor ani ne-a ar[tat c[ totul e controlat de securitate. Bine`n\eles c[ s`nt aspecte negative `n asta. De exemplu lupta politic[

4 z www.24fun.ro

Paradox Mihai Dobrovolschi Cum s[ fie secrete ni§te servicii care-\i bag[ microfonul `n fa\[? este total dezechilibrat[ c`nd un pion politic §tie tot ce vorbe§te cealalt[ tab[r[ la telefon. Dar de ce nu vedem §i p[r\ile bune? Faptul c[ se scurm[ tot `n Rom]nia, dublat de faptul c[ lucrul [sta e at`t de evident, ne va aduce, pentru mult timp, un aer s[n[tos `n \ar[. Pentru c[ nu va fi nimeni `n \ara asta care s[ nu fi auzit c[ se ascult[ telefoanele, c[ se sparg mailuri, c[ singurul mod sigur de-a comunica e fa\[-n fa\[, pe vreun c`mp unde §uier[ briza, f[r[ telefoane-n buzunar. Cum naiba s[

fie secrete ni§te servicii care `\i bag[ microfonul `n gur[? Asta a fost bafta noastr[, s[ toler[m `n func\ii `nalte ni§te oameni care nu au un scop de stat `n privire, ci un stetoscop `n ureche.

www.dobro.ro


cine, unde, c`nd Taifas la tablou Daniel Vighi ~n atelierul pictorului Constantin R[ducan

~n urm[ cu c`\iva ani am stat `n expresivul atelier al pictorului lugojean Constantin R[ducan cu poetul Eugen Bunaru `n fa\a unui tablou §i a unui pahar de vin rubiniu. Am `nregistrat cvasilegal discu\iile mele cu Eugen, un soi de fantaz[ri st`rnite de tabloul prietenului Tic[: DANIEL VIGHI: E a§a ca `ntr-un c[min cultural din anii §aizeci, dac[ vre\i putem sim\i §i mirosul de motorin[ al podelelor §i noi ne uitam la mozi, dac[ §ti\i ce e asta. EUGEN BUNARU: Cinematograf pe ungure§te. Uit[-te §i la u§a aia `ntr-o parte c[zut[ parc[, `\i vine s[ zici „ce-o mai fi §i dincolo de u§[“ DANIEL VIGHI: Numai c[ §i perspectiva e interesant[...cum zicea Tic[, e r[sturnat[ ...este lumina care vine din afar[ `ntrun spa\iu s[rac, b[tr`n, poate c[ asta ar putea s[ fie un drum c[tre vremurile c`nd m[ plimbam pe Valea ±oimo§ului §i eram la liceu, nu mai mult §i mai `nainte `nc[,...m[ uit la lumina asta... emo\ia podurilor, a lucrurilor b[tr`ne pe care le descopeream `n copil[rie `n plapuma groas[ a prafului din podul casei... uite alea patru felinare ar putea oarecum s[ povesteasc[ sau cel pu\in mie...clar c[ doar mie... misterul unor lucruri care a§teapt[ s[ fie descoperite, stau de ani de zile acolo `ntre un cuf[r §i o zdrean\[ colorat[ §i a§teapt[... EUGEN BUNARU:...cu calm stau, le §tiu §i eu cum stau. Fiindc[ ai spus de pod...e ceva, `\i sugereaz[ a§a ceva. DANIEL VIGHI: Tot la alea m[ uit...s[ fie oare felinare sau altceva s[ fie. Nici nu par...nu-mi par ceva legat de spa\iul sacral, ecleziastic.

www.danielvighi.ro

6 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend S[ tot fie vreo c`teva luni de c`nd s`nt temporal sensibil[. M[ trezesc vorbind despre lucruri care s-au `nt`mplat cu un an, doi, `n urm[, dar pe care eu le a§ez undeva `n trecutul apropiat. Persoane din anturaj `mi atrag aten\ia c[ nu m[ reg[sesc `n coordonatele `n care trebuie. Se poate s[ fie de la faptul c[ zilele se `nt`mpl[ `n acela§i fel, c[ via\a mi se desf[§oar[ f[r[ urme de neprev[zut, f[r[ prea mare posibilitate de a schimba circuitul st[rilor `n natur[. Mai e loc de c`te un cutremur emo\ional, c`nd aflu ve§ti menite s[ m[ scurtcircuiteze §i s[ m[ fac[ bun[ de nimic pentru c`teva ore. Nimicul `n cazul [sta egal concluzii efemere. M[ revolt, `mi spun c[ nu o s[ m[ mai las nevorbit[, c[ o s[ spun tot ce e de spus, c[ ies din am`n[ri care nu fac dec`t s[ fure timpul §i s[ ne p[c[leasc[ speran\ ele. Dezbat §i r[zbat `n st`nga §i `n

8 z www.24fun.ro

Fire de g`nduri... Diana Petru\ ...g[site dreapta, declar stare de necesitate `n materie de sfaturi §i sf`r§esc prin a ajunge la problemele celor din jur §i a g[si solu\ii pentru ei, mai pu\in pentru mine. Pentru c[ `ntotdeauna port la mine pove\e, m[rimea altora, niciodat[ care s[ fie pe m[sura mea. Poate nu am inspira\ia de a crea colec\ii de idei prêt-à-porter pentru mine, ci fericirea §i entuziasmul de a-i c[l[uzi pe al\ii. ~mi alertez, a§adar, latura sensibil[ `n func\ie de ceilal\i apropia\i §i atunci m[ g`ndesc c[ ar putea fi chestiuni

de schimbat §i `n ceea ce m[ prive§te. De frica de a nu m[ `n§ela, poate, ajung s[-mi depun tr[irile pe c`te-un §erve\el, s[-l fac mototol §i s[-l las `n voia celui care-l g[se§te. ±i l-am g[sit eu. ±i l-am dat mai departe c[tre voi, cei care m[ citi\i.

dianapetru.wordpress.com


Petrom


monteme Lacunele-s de mai multe feluri Zoltan Varga Tu ai auzit de Bianca, Anca sau Marinela? Dar de Sigue Sigue Sputnik? E greu s[ recuno§ti faptul c[ ai lacune. Dar asta e, nu §tiu cine a fost filozoful grec Leucip din Milet §i nici ce s`nt alea lantanide §i actinide. Asta mai treac[ – mearg[, dar atunci c`nd recunosc sp[§it c[ habar n-am cine e fufa numit[ X care `§i mi§c[ fundul pe la vreo prezentare de mod[, lumea cu care interac\ionez devine suspicioas[. „Cum n-ai auzit de X? A fost combinat[ cu Y §i acum e cu Z. E vedet[ Playboy §i e asistenta lu W. Cum, nu te ui\i la TV? Pe ce lume tr[ie§ti?“. Ei da, mea culpa, nu m[ uit prea mult la TV. Prefer oric`nd o audi\ie „echte“ stereo `n detrimentul unei emisiuni `n care asistentele-s la putere sau trei indivizi se `njur[ mai mult sau mai pu\in politicos. E drept, mai trag cu coada ochiului la c`te ceva, dar la Garantat sut[ la sut[ nu exist[ \oape de D`mbovi\a. Sau nu le-am prins eu. Categoric, fiecare `§i consum[ entertainment-ul propriu a§a cum crede de cuvin\[. Dac[ tu te sim\i bine s[ arunci coji de semin\e pe stadion url`nd

10 z www.24fun.ro

la ni§te fotbali§ti, bravo \ie. Dac[ te excit[ un maraton de filme Manga, respect. La fel §i pentru aceia care `§i omoar[ timpul cu inventarierea para§utelor care apar pe micul ecran. Chiar §i pentru aceia care devoreaz[ orice §tire de can – can cu vreun dobitoc care se consider[ vedet[ excentric[. Dar de ce te miri tu [la atot§tiutorul c[ eu nu §tiu cine e Bianca, Anca sau Marinela? Tu ai auzit vreodat[ de Sigue Sigue Sputnik sau Duke Ellington? Wow, cum de nu §tii c[ Glen Hughes a scos disc cu Joe Bonamassa? Pe ce lume tr[ie§ti? N-ai citit `n via\a ta Uncut sau NME? Aoleu, e de r[u, mai zici c[ te pricepi la monden, frate. Ar cam trebui s[-\i revizuie§ti atitudinea. S[ mai pui m`n[ pe o carte alta dec`t cea de bucate §i s[ cau\i defini\ia cuv`ntului entertainment. Nu din [la care se revars[ din inima canalelor d`mbovi\ene. Deh, lacunele-s de mai multe feluri...


blog de h`rtie Contratimp

Corina S[ftescu Prea repede pentru mine? Diminea\[. Deschid cu greu pleoapele ยงi `ncerc s[ m[ ridic. Plapuma opune rezisten\[ ยงi `mi apas[ greoi pe corp, deยงi e dintr-un material sintetic lipsit de consisten\[, care p`n[ la urm[ nici nu mi-a \inut de cald. E ca ยงi c`nd m-aยง c[zni s[ m[ deplasez printre obiecte imobilizate. Merg `n buc[t[rie ยงi pun de cafea. Pornesc filtrul ยงi aยงtept. ยฑi iar aยงtept. ~l fixez cu privirea. Nimic. Nu mai am r[bdare ยงi plec. Afar[, pustiu. Un be\iv uitat de lume se chinuie s[ g[seasc[ drumul spre cas[. Mai trece c`nd ยงi c`nd c`te o maยงin[, dar nimeni nu se gr[beยงte `n afar[ de mine. Claxoanele s`nt date la minim, iar c`inii parc[ latr[ `n ยงoapt[. Ciudat. Pe jum[tate adormit[, m[ ciupesc s[ v[d dac[ visez. ~ncep s[ m[ g]ndesc la Inception ยงi la cum ar fi dac[ ar fi. M[ amuz de propriile mele g`nduri ยงi revin cu picioarele pe p[m`nt. ยฑi totuยงi, de ce nu se miยงc[ nimic? Ajung la universitate. ~mi v[d de treab[ f[r[ s[ m[ mai g`ndesc aiurea. Termin

12 z www.24fun.ro

ce am de f[cut, sting lumina ยงi plec. Cobor sc[rile ยงi m[ mir de `ntunericul care s-a aยงternut parc[ prea devreme. Ies afar[ ยงi m[ opresc brusc `ntr-un perete de zumzet ยงi lumini. Oameni pe trotuare, claxoane zgomotoase ยงi maยงini. Multe maยงini. Grab[. O ambulan\[ trece vijelios pe l`ng[ mine, asurzindu-m[ ยงi orbindu-m[ cu sirena ascu\it[ ยงi luminile stridente. Nu pot s[ \in pasul cu nimeni ยงi m[ oboseยงte orice. Simt c[ m[ miยงc `n reluare. M[ ciupesc s[ v[d dac[ visez. ~ncep s[ m[ g`ndesc la schizofrenie ยงi la cum ar fi dac[ ar fi. M[ amuz de propriile mele g`nduri ยงi revin cu picioarele pe p[m`nt. ยฑi totuยงi, de ce se miยงc[ totul at`t de repede?


carte Boala ne izoleaz[ de ceilal\i `n incomunicabilitatea suferin\ei, ne transform[ `n „prizonierii propriului corp”. Sensibilitatea `ndreptat[ p`n[ atunci spre exterior se pr[bu§e§te `n[untru.Vuietul lumii este `nlocuit de zgomotul organelor care se revolt[. Guillaume de Fonclare sufer[ de o maladie rar[ iar asta `l izoleaz[ cu at`t mai mult. El e directorul Memorialului R[zboiului cel Mare de la Perrone, `n Somme. ~n aceast[ calitate trebuie s[ `ntre\in[ amintirea suferin\ei §i mor\ii celor c[zu\i `n Primul R[zboi Mondial. Ace§tia erau oameni ne`nv[\a\i a se pl`nge §i a m[rturisi. Fonclare `ncearc[ s[ se salveze de `nchiderea `n propria suferin\[ compar`nd-o

14 z www.24fun.ro

~n pielea celuilalt Luigi Popescu exerci\iu de empatie cu a lor. Cartea sa, Prizonier `n propriul corp, devine astfel un joc al empatiei `n care autorul evadeaz[ din propria piele pun`ndu-se `n locul celor care se pomenesc deodat[ `n tran§eee ca `ntr-un vis ur`t, fiind nevoi\i s[-i ucid[ pe al\ii pentru a nu fi uci§i. Ei aud v`j`itul gloan\elor §i se `ntreab[ ce parte a trupului le va fi smuls[, se trezesc pe patul unui spital §i se `ntorc acas[ pentru a-§i da seama

c[ nimic nu va mai fi ca `nainte. Suferin\a lor colectiv[ este p[strat[ `n muzee; la cea individual[ avem acces fiecare dintre noi, la fel ca Fonclare. Pentru c[ fiecare e prizonier `n propriul corp, pe care `l consider[ cas[ p`n[ c`nd boala i-l transform[ `n temni\[. G[si\i cartea pe raftul cu nout[\i, `n Libr[riile C[rture§ti.


infoteca Halloween `n colec\ia de toamn[ 2010 Halloween, s[rb[toarea de origine celtic[, preluat[ §i de c[tre noi, este `nt`mpinat[ `n noaptea de 31 octombrie, sau data poate varia `n func\ie de \ara de adop\ ie.Numele provine din limba englez[, de la expresia All Hallows’ Even, numele s[rb[torii cre§tine a tuturor sfin\ilor. Specific pentru Halloween este dovleacul cioplit, care reprezint[ Lanterna lui Jack. Numele provine din irlandeza veche §i `nseamn[ „sf`r§itul verii”, sf`r§itul „jum[t[\ ii luminoase” a anului §i `nceputul „jum[t[\ii `ntunecate”, §i este uneori considerat a fi „Anul Nou Celtic”. Serbat fie prin parade, carnavaluri sau petreceri,

16 z www.24fun.ro

este §tiut c[ cea mai obi§nuit[ pies[ din garderob[ pentru a trece spre t[r`mul vampiresc este costumul de Halloween, masca, §i neap[rat un s[cule\ de adunat bomboanele “trick or treat”. Dac[ e§ti preg[tit s[-l iei de bra\ pe Dracula sau s[ te `nso\e§ti cu personaje de pe Cartoon Network, a§ez[mintele vesele din urbea Timi§oarei te a§teapt[ s`mb[t[ noaptea, la D`arc- cu o invazie de vr[jitori, mumii, schelete §i stafii. Promit c[ se vor distra `n draci, a§a c[, dac[ nu e§ti pap[-lapte, deghizeaz[-te `ntr-un costum macabru – s[ nu pari str[in de ei – §i hai §i tu! Dar, mare aten\ie! ~nainte s[ vii la party, ai grij[ s[ nu te ui\i la lun[ peste um[rul t[u st`ng, s[ `\i `mbraci c[ma§a pe dos, s[

te dai jos din pat cu piciorul st`ng, s[ te str`mbi `n oglind[ §i s[ tragi m`\a de must[\i. Pe 30 octombrie c`nd ceasul bate 30 minute p`n[ la miezul nop\ii e§ti a§teptat `n club Setup Venue la The Drumandbass Halloween Mashup - al[turi de audiochirurgul drumandbass Dr. Dan, monstrul neurofunk Bibanul §i un set audiovizual cu G-Man & U8s “Drumandbass Horror Picture Show”. Accesul este gratuit §i minim un doctor calificat va fi prezent pentru reanim[ri. Cloud Factory prezint[ “Masca” eveniment de Halloween `n acord cu Manufactura Caffe, duminic[ 31 octombrie 2010, `ntre orele 14.00- 21.00, promov`nd prin ateliere creative §i

expozi\ii handmade arta lucruriilor f[cute de m`n[. Oricine dore§te s[ `§i confec\ ioneze o masc[ din h`rtie sau facepainting profesionist creat de membrii asocia\iei s`nt c[lduros a§tepta\i cu dovleci de pictat sau cioplit. Dup[ ora 21.00 afterparty `n Manufactura Caffe, masca obligatorie. E timpul s[ afli c[ Daos Club are o nou[ sal[ de concerte. Aici \i s-a preg[tit un party special de Halloween. Pe l`ng[ muzica specific[, participan\ii “masca\i” vor avea parte de b[uturi moka din partea casei, §i de multe alte surprize dup[ ora 23.00. ~mbrac[ personajul preferat, printeaz[ masca §i `nfrunt[ spiritele nop\ii!


videodrom ”Totul se `nt`mpl[ `n lift”. At`t §tiam despre Demon (Devil). Plasarea ac\iunii `ntr-un ascensor blocat nu e nou[ (a facut-o §i Gabriel Doroban\u `n Elevator, 2008). Nou[ este identitatea unuia dintre pasageri, care vrea s[-i duc[ pe ceilal\i direct `n infern. Filmul e bazat pe scenariul lui Night Shyamalan. ±i pe o legend[ narat[ din off, conform c[reia diavolul vine personal s[ colecteze anumite suflete. Dar nu e nevoie s[ existe Necuratul - oamenii s`nt suficient de r[i. Asta crede un ofi\er de poli\ie (Chris Messina) dup[ ce i-a fost ucis[ familia `ntr-un accident de ma§in[, iar vinovatul a l[sat `n urm[ doar o scuz[ pe un bilet. Acela§i poli\ist va fi chemat `n cl[direa cu pricina pentru a urm[ri neputincios pe camerele de supraveghere cum cre§te stiva cu cadavre `n liftul num[rul „±ase”. Ca

18 z www.24fun.ro

Liftul 6 Lucian Mircu Demon la orice horror, se respect[ formula tip „10 negri mititei” de eliminare a personajelor. S`ntem scuti\i `ns[ de vederea execu\iilor. O manier[ elegant[ de a cre§te tensiunea §i de a primeni genul. Inten\iile inovatoare sunt observate chiar din genericul de `nceput, `n care tradi\ionala panoram[ aerian[ a ora§ului de sticl[ este r[sturnat[ cu capul `n jos. Mi-a pl[cut §i `ndemnul „la asumarea responsabilit[\ii pentru faptele noastre”, `ntr-o lume `n care lucrarea

Vr[jma§ului pare tot mai evident[. Demon nu e o capodoper[ horror, a§a cum e Let the right one in, al c[rui remake american tocmai a fost lansat `n regia lui Matt Reeves (Cloverfield). Pentru amatorii genului, s`mb[t[ (30 octombrie) la Cinema City, e Maratonul Filmelor Horror. .

marele-ecran.blogspot.com


www.24fun.ro z

19


Timi§oara/Arad, 29 octombrie - 4 noiembrie 2010

~NT~LNIRE EXPLOZIV{

MAR|I, DUP{ CR{CIUN

UN CUPLU MORTAL

MAREA NEAGR{

Filmul regizat de James Mangold `l prezint[ pe Tom Cruise `n rolul agentului sub acoperire Roy Miller, care are de `ndeplinit o misiune important[: aceea de a proteja o baterie care alimenteaz[ o nou[ surs[ de energie capabil[ s[ `nlocuiasc[ toate necesit[\ile de energie ale omenirii. Partenera de ac\iune a lui Cruise este Cameron Diaz, care intr[ `n pielea unei fete de provincie pe nume June Havens. Ghinionist[ `n dragoste, June crede c[ l-a g[sit pe b[rbatul visurilor ei `n momentul `n care `l `nt`lne§te pe irezistibilul Miller. De aici `ncolo ac\iunea se complic[, iar June este atras[ `ntr-o aventur[ incitant[, chiar periculoas[, cu identit[\i false, urm[riri nesf`r§ite, r[sturn[ri de situa\ie §i §uier[turi de gloan\e. De§i June trebuia s[ fie prezent[ la nunta surorii ei §i s[ o conduc[ pe aceasta la altar `n locul tat[lui, planurile ei s`nt date peste cap de apari\ia lui Miller. Astfel, t`n[ra se treze§te aruncat[ din existen\a normal[ `ntr-o adev[rat[ curs[ `n jurul globului `mpreun[ cu Miller. Din toat[ aceast[ aventur[ contra cronometru nu lipse§te `ns[ nici ingredientul romantic, June §i Miller ajung`nd s[ se `ndr[gosteasc[ unul de cel[lalt. Secven\ele de ac\iune s`nt pres[rate cu tot felul de st`ng[cii romantice, dar §i cu multe momente comice. Pentru a ap[ra acea inven\ie tehnologic[ periculoas[ §i r`vnit[ de toat[ lumea, Milner §i June experimenteaz[ o serie de alian\e precare §i tr[d[ri nea§teptate §i devin implica\i `ntr-un joc `n care nimeni nu este cine pretinde c[ este.

~n cel mai meticulos §i mai rotund film al s[u de p`n[ acum, Radu Muntean execut[ f[r[ gre§ o incizie pe viu `n sentimentele unor oameni prin§i cu garda jos. Nicio secund[ `n plus (ori `n minus) `n acest “thriller” `n care suspansul nu e dat de c`t mai \ine p`n[ c`nd so\ia afl[ de amant[, c`t de apropierea unui catharsis pe care regizorul `l am`n[ cu bun[ §tiin\[. Momentul adev[rului - urmeaz[ perfect traseul emo\ional cel mai firesc: stupoare, cuvinte spuse mecanic p`n[ §ocul `ncepe s[ lase loc durerii §i p`n[ apar primele lacrimi, cuvinte vulgare pentru a evacua o parte din furie etc. E, totu§i, extrem de mult bun-sim\ la aceste personaje care s`nt, de fapt, ni§te oameni civiliza\i prin§i `n situa\ii prin care majoritatea dintre noi am trecut, trecem sau vom trece - `ntr-una dintre cele trei posturi. Personajul feminin interpretat de Kristin Scott Thomas `n “Pacientul englez”, o femeie care tr[ia o poveste de dragoste al[turi de prietenul so\ului, spunea (dup[ romanul lui Michael Ondaatje) c[ `ntr-o rela\ie adulter[ depinde de c`t de mult po\i duce. Eroul filmului lui Radu Muntean, interpretat de Mimi Br[nescu, nu poate duce dec`t cinci luni. C`nd `i m[rturise§te so\iei (Mirela Opri§or) c[ s-a `ndr[gostit §i c[ `i pare r[u, durerea se transmite ca un virus. Lucrurile, o dat[ stricate, nu vor mai putea reveni la pozi\ia ini\ ial[. De§i s`nt “n” filme despre a§a ceva, Radu Muntean §i echipa lui ne lipesc de fotoliu ca de un scaun stomatologic §i cresc tensiunea (la borne) cu fiecare minut. Prelu[m, astfel, §i din tensiunea Raluc[i,

Aceast[ comedie de ac\iune realizat[ de Robert Luketic `l are protagonist pe Ashton Kutcher interpreteaz[ rolul unui uciga§ pl[tit care se `ndr[goste§te de o t`n[r[ cumin\ic[ §i proasp[t p[r[sit[ de iubit, aflat[ cu p[rin\ii `n vacan\[ la Nisa. Filmul e o comedie romantic[ de ac\iune, `n care cei doi protagoni§ti atra§i reciproc s`nt de fapt foarte diferi\i. ~ncerc`nd s[-§i revin[ dup[ o desp[r\ire brusc[, Jen ( Katherine Heigl ) crede c[ nu se va mai `ndr[gosti niciodat[. Dar, c`nd dup[ multe insisten\e li se al[tur[ p[rin\ilor ei `n c[l[toria acestora, §i `nt`lne§te b[rbatul visurilor sale – atr[g[torul Spencer ( Ashton Kutcher ). Jen §i Spencer se c[s[toresc dup[ primul sfert de or[ al filmului, urm[torul capitol `nf[\i§`ndu-ni-i dup[ trei ani, c`nd lini§tea dob`ndit[ de Spencer (care-§i p[r[sise jobul de asasin dup[ ce a cunoscut-o pe Jen) dispare pe nea§teptate. Trei ani mai t`rziu ace§tia s`nt proasp[t c[s[tori\i, tr[ind via\a ideal[ `n suburbie, p`n[ `n diminea\a celei de a 30-a zi de na§tere a lui Spencer, c`nd `ncep s[ zboare focurile de arm[. Momentul `n care fostul §ef se pare c[ `l racoleaz[ pe un bun prieten al lui Spencer s[-l ucid[ e un bun declan§ator al unor situa\ii (comice) inedite, surprinz[toare chiar §i pentru eroi. To\i vecinii, cunoscu\ii §i prieteni ai cuplului devin poten\iali du§mani. Vin la u§[ s[ cear[ programul TV §i te treze§ti c[-\i dau cu telecomanda `n cap. Se ofer[ s[ te ajute s[ tunzi gazonul §i te taie cu furca.

Coproduc\ia italiano-rom]n[, Mar Nero, realizat[ de Federico Bondi, e un film plin de bune inten\ii. Mesajul s[u e c`t se poate de clar: oamenii se pot `mprieteni §i ajuta, `n ciuda diferen\elor sociale, de etnie sau educa\ie. Dar un mesaj generos `mbr[cat `ntr-o form[ s[r[c[cioas[ `§i pierde din intensitate §i poate fi interpretat drept unul facil. Inspirat dintr-un caz real, Mar Nero prezint[ experien\a unei tinere rom]nce r[bd[toare, Angela (Dorotheea Petre), ce lucreaz[ ca menajer[ `n Italia. Femeia `n v`rst[ pe care o `ngrije§te, Gemma (Ilaria Occhini), e capricioas[, iar rela\ia dintre cele dou[ e tensionat[. Toat[ aceast[ tensiune e construit[ doar prin conturarea sumar[ a unor tr[s[turi puternic disjuncte ale protagonistelor, nicidecum printr-un conflict dramaturgic real. Schematic, e prezentat[ §i comunitatea rom]nilor din Floren\a – ies la iarb[ verde pe c`mpuri aflate la marginea ora§ului, s`nt cam mitocani §i iu\i la m`nie (ei), dar pot da dovad[ de `ng[duin\[ sau chiar m[rinimie (ele). Problema nu e veridicitatea acestor tr[s[turi sau obiceiuri, ci expunerea lor ca rezultat al unei g`ndiri regizorale lene§e, nicidecum al unei interoga\ii autentice. Partea de mijloc a filmului, `n care prietenia dintre Angela §i Gemma se dezvolt[, e poate cea mai reu§it[. Grija §i afec\iunea devin reciproce. Gemma e impresionat[ de naturala\ea menajerei.

MAR|I, DUP{ CR{CIUN ROM}NIA (2010) Regia: Radu Muntean Cu: Mirela Opri§or, Mimi Br[nescu, Maria Popista§u Dram[ Durata: 99 minute STUDIO- TIMI±OARA V- J: 16.00; 18.00; 20.00

KILLERS SUA (2010) Regia: Robert Luketic Cu: Katherine Heigl, Ashton Kutcher Ac\iune/ Comedie/ Thriller Durata: 95 minute DACIA - ARAD V- Mi: 14.00; 17.00; 20.00. J: 11.00

MAR NERO ITALIA/ ROM}NIA (2009) Regia: Federico Bondi Cu: Dorotheea Petre, Ilaria Occhini Dram[ Durata: 95 minute ARTA - ARAD V- Mi: 15.00; 17.30; 20.00. J: 12.00

KNIGHT AND DAY SUA (2010) Regia: James Mangold Cu: Tom Cruise, Cameron Diaz Ac\iune/ Comedie Durata: 110 minute TIMI±- TIMI±OARA V- J: 16.00; 18.00; 20.00

20 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (01 septembrie- 05 noiembrie) CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Ghe. Laz[r 10-12 (Pia\a 700) Tel. 0256 499 222 Expozi\ie de pictur[ Expune: Tamara Birdean (01 octombrie- 31 octombrie) CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544, 201 453 ccf”ccftimisoara.ro www.ccftimisoara.ro Expozi\ie de pictur[ „Fibre, pigmen\i...” Expune: Ana Adam (12 octombrie- 29 octombrie) FUNDA|IA RUBIN Regiment 5 V`n[tori (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442 770 Tabara Pastel Urban 3 Timi§oara (aer liber) (04 noiembrie- 07 noiembrie) GALERIA CALINA Spa\iu de art[ contemporan[ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498856 Expozi\ie de art[ vizual[ „Piramida memoriei” (Elan Vital II) Expune: Romul Nu\iu (11 octombrie -12 noiembrie) HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00. S: 11:00-15:00 Expozitie de art[ vizual[ „Salonul Liceului de Arte Plastice, edi\ia a V-a, Timi§oara 2010”

22 z www.24fun.ro

Expun: profesorii de arte vizuale din Euroregiunea DKMT (21 octombrie – 31 octombrie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie foto/ sceno/ grafii “Shaking Shakespeare” Fotografii realizate de Antal Botond (13 octombrie- 31 octombrie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00 L: ~nchis Expozi\ie de sculptur[ §i desen „Cunoscut Recunoscut” Expune: Adrian Uncru\ (22 septembrie- 31 octombrie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea (21 septembrie- 31 octombrie) MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON Expozi\ie de art[ tradi\ional[ chinez[ (19 octombrie- 31 octombrie) Sec\ia Arheologie (colec\ii din domeniile: arheologie, numismatic[,

memorialistic[, cartografie, carte veche rom]neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie) Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora si fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) GALERIA DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean 17 Tel. 0256 494886 Mobil: 0746 106620 L-V: 10:00-17:00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie

INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2 Tel: 0256 437 973 Expozi\ie de pictur[ „Impresii din Banat” Expune: Olteanu Manole Dorel (01 octombrie- 31 octombrie) VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00 S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\ iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVI- XIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

23


TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON INTERZIS ACCESUL ANIMALELOR de Rodrigo Garcia Traducerea Ciprian Marinescu Regia §i scenografia: Rodrigo Garcia Light design: Carlos Marquerie Concept video: Marius Matesan Cu: Claudia Ieremia, Romeo Ioan, Alina Reus, Ion Rizea, Andrea Tokai §i copilul David Popa Autor adulat §i controversat, cu un discurs emblematic pentru timpurile pe care le travers[m, Rodrigo Garcia abordeaz[ t[ios, f[r[ menajamente, contradic\iile acestora, iar piesele sale vorbesc direct, uneori brutal, despre excesele consumismului care nu mai las[ loc reflec\iei, despre ipocrizia globaliz[rii §i a “politicii corecte”. O poetic[ special[, crud[ uneori, §ocant[ chiar prin libertatea ei absolut[, caracterizeaz[ opera sa de dramaturg, ca §i pe cea de regizor. Sala 2 (vineri, 29 octombrie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[;e;ti 2 Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 ;i 17.00-19.00 precum ;i cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 SHAKING SHAKESPEARE O pastoral[ tragico-comico-istoric[ dup[ William Shakespeare de Lia Bugnar Regia: Radu-Alexandru Nica Decorul §i costumele: Drago§ Buhagiar Muzica: Vlaicu Golcea Dramaturgia: Cornelia Winkler Coregrafia: Florin Fieroiu Demersul regizoral are la baz[ ideea lui Radu-Alexandru Nica de a crea un spectacol centrat pe motivul puterii, astfel cum

24 z www.24fun.ro

se reg[se§te acesta `n cele mai diverse ipostaze `n textele lui Shakespeare, un rol important `n construc\ia spectacolului revenind elementelor specifice teatrului contemporan de mi§care. Astfel, versiunea scenic[ realizat[ de Lia Bugnar a stat la baza unui spectacol a c[rui unitate nu este alterat[ de recurgerea la izvoare at`t de diferite din crea\ia dramaturgului, `ntr-un ansamblu scenografic complex, conceput de Drago§ Buhagiar. Pretextul desf[§ur[rii ac\iunii este dat de scena teatrului `n teatru din piesa Hamlet, `n care actorii invita\i repet[ de aceast[ dat[ pasaje din diversele piese ale marelui Will. Cu: Peter Papakostidis, Radu Vulpe, Dirk Linke, Rare§ Hontzu, Ioana Iacob, Ramona Olasz, Olga Török, Ida Jarcsek-Gaza §i Alex Halka. Spectacolul se traduce simultan `n limba rom]n[ Sala TGST (s`mb[t[, 29 octombrie, ora 19.00) A±TEPT}NDU-L PE GODOT de Samuel Beckett Regie: Christiane J. Schneider (din Frankfurt am Main) Decorul §i costumele: Sandra Meurer (din Mannheim) A§tept`ndu-l pe Godot. Un studiu de caz al limit[rii noastre sau o panoram[ asupra `ntregii omeniri? E `ntrebarea `ns[§i r[spuns §i rezolvarea concret[ `ntrebarea propriu-zis[? Privim viitorul cu ochii trecutului. Trecutul, prezentul §i viitorul se `mpletesc `n timp, descriindu-l. Exist[ a§teptare f[r[ ieri §i m`ine, exist[ a§teptare `n prezent? Cu: Rare§ Hontzu, Radu Vulpe, Peter Papakostidis, Horia S[vescu, Simona Vintilã. Scene de lupt[: Attila Balázs Dramaturgia: Cornelia Winkler. Spectacolul se traduce simultan `n limba rom]n[ Sala TGST (duminic[, 31 octombrie, ora 19.00) COMEDIE PE ~NTUNERIC de Peter Shaffer Regia: Zeno Stanek (invitat din Viena) Dramaturgia: Cornelia Winkler Decorul §i costumele: arh. Traian Zamfirescu Ambi\iosul Brindsley Miller, un sculptor t`n[r, §i logodnica sa Carol s`nt `n a§teptarea unui milionar colec\ionar de art[. Pentru a `nviora pu\in locuin\a s[r[c[cioas[, dar §i pentru a-l impresiona pe tat[l lui Carol, colonelul Melkett, ace§tia „`mprumut[“ antichit[\ ile vecinului lor Harold, plecat de acas[. Un scurtcircuit nea§teptat nu doar c[ o aduce pe colocatara

Miss Furnival, speriat[ §i `n c[utare de ajutor, dar `n acela§i timp provoac[ t`n[rului cuplu complica\ii cu urm[ri n[stru§nice. Pe r`nd apar Harold, `ntors mai repede acas[, §i fosta iubit[ a lui Brindsley. Cu: Peter Papakostidis, Olga Török, Dana Borteanu, Dirk Linke, Horia S[vescu, Daniela Török, Radu Vulpe, Viorel Suciu. Spectacolul se traduce simultan `n limba rom]n[ Sala TGST (miercuri, 03 noiembrie, ora 19.00) CUI I-E FRIC[ DE VIRGINIA WOOLF? de Edward Albee Regia: Michael Bleiziffer (de la Teatrul din Regensburg) Decorul §i costumele: George Petre. Noaptea t`rziu, dup[ o petrecere, Martha §i so\ul ei George ajung acas[. Pentru finalul serii, Martha l-a invitat pe t`n[rul profesor Nick `mpreun[ cu so\ia sa. ~n acest context, Martha §i George `ncep un joc crud §i plin de ur[, de natur[ s[ scoat[ la iveal[ fa\ete neb[nuite ale personalit[\ii fiec[ruia dintre cei prezen\i. Fie c[ vor sau nu, cu to\ii s`nt acum obliga\i s[ se confrunte cu tr[iri reprimate §i culpabile din propriul trecut. Cu: Tatiana Sessler, Peter Papakostidis, Daniela Török, Radu Vulpe Spectacolul se traduce simultan `n limba rom]n[ Sala TGST (Joi, 4 noiembrie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro INIMI ±I COARNE Regia: B. Fülöp Erzsébet Dramaturgia: Duró Gyozo Distribu\ia: So\ul n[t[fle\, Gorgibus, Valer: Páll Gecse Ákos; ~ngera§, Sabine, Lucile, Femeia de serviciu Lorincz Rita; Valer, Gombóc, Sganarelle Nagy Sándor; Sganarelle, Gorgibus Vass Richárd; Femeia de serviciu, Lucille, So\ia Páll Anikó Katalin Sala Studio (vineri, 29 octombrie, ora 19.00) CAPDELEMN Spectacol de p[pu§i pentru adul\i One-Man Show cu Vass Richard Regia: Gálovits Zoltán - Vass Richárd

Decor: Albert Alpár Compozitor: Cári Tibor Text: Gálovits Zoltán Marionet[: Vass Richárd Capdelemn se treze§te l`ng[ un vraf de lemne §i refuz[ s[ con§tientizeze trecerea timpului. Nu i-a mai r[mas nimic, `n afara izol[rii, ispitei §i strig[telor `n pustiu. Capdelemn nu poate r[m`ne pasiv, de§i are o singur[ responsabilitate: s[ a§tepte miracolul, ceea ce nu e o prob[ oarecare pentru el. A§tept[m §i a§tept[m din cele mai vechi timpuri. Am crede c[ nu se `nt`mpl[ nimic, dar `n pasivitate, §i `n decursul a§tept[rii se ive§te `ntotdeauna ceva de care ne putem `mpiedica, `n care putem da cu piciorul, `n care ne putem `ncurca. Exist[ `ntotdeauna ceva care face mai suportabil[ prezen\a, azv`rlirea `n pustiu, solitudinea. Sala Sudio (s`mb[t[, 30 octombrie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 Email: merlin_theater@yahoo.com HANSEL ±I GRETEL (duminic[, 31 octombrie, ora 11.00) TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 TEATRUL STUDIOART Casa Artelor Pia\a Unirii, Str. Pacha 8

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[;e;ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro MADAM BUTTERFLY Oper[ `n dou[ acte. Muzica: Giacomo Puccini Libretul: Luigi Illica §i Giuseppe Giacosa Conducerea muzical[: David Crescenzi Regia artistic[, decorurile §i costumele: Mario de Carlo Distribu\ia Madama Butterfly- Maria Kim Suzuki- Gabriella Varvari Kate Pinkerton- Crina Vezentan F. B. Pinkerton- C[lin Br[tescu


Sharpless- Dan Patac[ Goro- Cristian B[l[§escu Yamadori- Cosmin Borlovan Bonzo- Camil Mara (debut) Comisarul Imperial- Cristian Rudic Ofi\erul st[rii civile- Iulian Ioan Iosip Corul §i Orchestra Operei Na\ionale Rom]ne Timi§oara (vineri, 29 octombrie, ora 19.00)

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului CONCERT SIMFONIC Dirijor:Raymond Janssen (Olanda) Soli§ti: Iulia Lysenko (Ucraina) – sopran[. Roman Trochymuk (Ucraina) – tenor Iordache Basalic - bariton Corul „Ion Rom]nu“ al Filarmoncii „Banatul“ Timi§oara Dirijorul corului: Iosif Todea Program: C. Orff: Carmina burana, cantat[ scenic[ pentru soli§ti, cor §i orchestr[ Sala Capitol (vineri, 29 octombrie, ora 19.00) CONCURSUL INTERNA|IONAL DE PIAN „ELLA PHILLIPP“ Edi\ia a III-a Dirijor Gheorghe Costin Sala Capitol (miercuri, 03 noiembrie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate TRAGEDIILE CORIGEN|ILOR Partea I DRAG{ ELENA ac\ioneaz[: Christine Cizma§, Marian P`rvulescu, Mariana Boghian, Victor Drago§, Ioan Codrea text: Ludmila Razumovskaia `nscenarea:Ovidiu Mih[i\[ (s`mb[t[, 30 octombrie, ora 19.30) (duminic[, 31 octombrie, ora 19.30) DIABOLUS EX MACHINA ac\ioneaz[: Ioan Codrea, Christine

Cizma§, Marian P`rvulescu,Victor Drago§ §i Mariana Boghian (joi, 04 noiembrie, ora 19.30) TEATRUL IULIA Bd. 16 Decembrie 1989, nr.6 (`n Pia\a Maria) Tel. 0256 201 990 Mobil: 0729 962 503 www.artclubiulia.com C{SU|A ANIMALELOR C[su\a Animalelor este o poveste pe care o spune Iepura§ul de Pa§te. Este o poveste comic[ despre `nceputul rela\iei de du§m[nie dintre pisic[, §oricel §i c[\el. Sala Iulia (duminic[, 31 octombrie, ora 11.00)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151 L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560 Mobil: 0740 151 623 Emai: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR Bv. Carol I, no.9 CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii) Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, no.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TEATRULUI DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922

www.24fun.ro z

25


VINERI 29 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Interzis accesul animalelor Sala 2 Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Shaking Shakespeare Sala TGST Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Inimi §i coarne Sala Studio Ora: 19.00

Party Ora:22.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22 HEAVEN STUDIO Remember cu DJ Kool [i Raoul Russu. Ora: 22.00 LEMON CLUB Friday Party. Ora: 22.00 LIFE!PUB Concert aniversar Pragu de Sus. Invita\i: Ducu Bertzi, Arpad Kajtar, Cristi Iakab, Monica Izv[nariu, [tefan Gartner, Trupa Rockabil. Ora: 21.00 Intrarea liber[!

Mar\i, dup[ Cr[ciun Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Party zone Ora: 22.00 BUNKER Saturday Party Ora: 22.00 CAFÉ MODE Party Ora: 21.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 DAOS CLUB Good Vibrations 7 Ora: 22.00

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Madam Butterfly Ora: 19.00

NO NAME Hey After the Ride! Invitat special: Rhadoo (Sunrise). Ora: 00.00

FILARMONICA BANATUL Concert simfonic Sala Capitol Ora: 19.00

SCOTTISH PUB We Love the 90’s Party with DJ Jo & Vali Florena Ora: 22.00

D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Music by Alex Ora: 22.00

SETUP VENUE Hip Hop Performance Cedry2k, Dragonu, FaiboX Ora: 22.00 Bilet: 15 lei

FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Ora:23.00

FILME ~nt`lnire exploziv[ Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Mar\i, dup[ Cr[ciun Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Hits and classics Ora: 22.00 BUNKER Vinerea alternativ[. Ora: 22 CAFÉ MODE UNIRII Prezentare de mod[ Ora: 21.30 CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 D’ARC CLUB Friday, Bloody Friday Music by Georgia Ora: 22.00 DAOS CLUB Gods of Rock Ora: 22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB

26 z www.24fun.ro

YOUTOPIA We love afterhours. Special guest: Mendo Ora: 23.00

HAPPY CLUB Party Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Halloween Night with Flamingo Boys Ora: 22.00

DUMINIC{ 31 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT A§tept`ndu-l pe Godot Sala TGST Ora: 19.00 AU{LEU TEATRU Tragediile corigen\ilor Partea I. Drag[ Elena Ora: 19.30 TEATRUL MERLIN Hansel §i Gretel Ora: 11.00 TEATRUL IULIA C[su\a animalelor Sala Iulia. Ora: 11.00

FILME ~nt`lnire exploziv[ Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Mar\i, dup[ Cr[ciun Studio. 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Retro Fever Ora:22.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22.00

S~MB{T{ 30 OCTOMBRIE

LEMON CLUB Party Ora: 22.00

CLASIC

LUNI 01 NOIEMBRIE

NO NAME Hey!After the Ride! Ora: 00.00

FILME

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Capdelemn Sala Studio Ora: 19.00 AU{LEU TEATRU Tragediile corigen\ilor Partea I Drag[ Elena Ora: 19.30

FILME ~nt`lnire exploziv[ Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

PURE CLUB AFTERHOURS Rosario Internullo & JKTM Ora: 01:00

~nt`lnire exploziv[ Timi§. 16.00, 18.00, 20.00 Mar\i, dup[ Cr[ciun Studio.16.00, 18.00, 20.00

ROCK HOUSE Concert acustic Luna Amar[ Ora: 22.00 SCOTTISH PUB Spooky Night with Vali Florena Ora: 22.00 SETUP VENUE Concert Travka & The Drumandbass Halloween Mashup Ora: 22.00

MAR|I 02 NOIEMBRIE FILME ~nt`lnire exploziv[ Timi§. 16.00, 18.00, 20.00


www.24fun.ro z

27


Mar\i, dup[ Cr[ciun Studio 16.00, 18.00, 20.00

MIERCURI 03 NOIEMBRIE

DUBLIN EXPRESS Student Champions League Night. Ora: 22.00

CHEFURI

CLASIC

ART CLUB 700 Crazy Student Night Ora: 22.00

TEATRUL GERMAN DE STAT Comedie pe `ntuneric Sala TGST Ora: 19.00

HAPPY CLUB Party Ora: 21.00

CAFE MODE Party Ora: 21.30 HAPPY CLUB Retro Night Ora: 22.00 LEMON CLUB Student Medicine Party. Ora: 22.00

FILARMONICA BANATUL Concursul Interna\ional de pian Edi\ia a III-a Sala Capitol Ora: 19.00

FILME

NO NAME Music sounds better with you Ora: 23.00

~nt`lnire exploziv[ Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 22.00

Mar\i, dup[ Cr[ciun Studio 16.00, 18.00, 20.00

YOUTOPIA Party Ora: 22.00

ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party Ora: 22.00

28 z www.24fun.ro

LEMON CLUB AgroWest Student Party. Ora: 22.00

CHEFURI

JOI 04 NOIEMBRIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Cui i-e fric[ de Virginia Woolf? Sala TGST Ora: 19.00 AU{LEU TEATRU Diabolus Ex Machina Ora: 19.30

Mar\i, dup[ Cr[ciun Studio. 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI BUNKER Concert Etno – Fusion Syndicate Ora: 21.00 CAFÉ MODE Concert FLAT Ora: 21.30 CLUB 30 Concert Vunk Ora: 21.00 DUBLIN EXPRESS Cover Night Live Music After Party. Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Party with special guests. Ora: 22.00 LEMON CLUB Sear[ sârbeasc[. Ora: 22.00

FILME

VAN GRAPH K FE The Beat Conductor Ora: 21.00

~nt`lnire exploziv[ Timi§. 16.00, 18.00, 20.00

YOUTOPIA Party. Ora: 22.00


www.24fun.ro z

29


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication),

Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi. KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim)

Tel: 0722787914, 0753801328 office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

ra șoa d imi în Ara în T ani mbrie 5 De octo 11 Din

Engleza-n viteza 5

plusGermană

www.babelcenter.ro/arad

www.babelcenter.ro/arad

Cursuri de comunicare în limba engleză de la nivel începător până la nivel avansat progres rapid conform nivelurilor europene (A1-C1) contact susținut cu limba- componentă audio (CD pentru studiu individual) , profesor britanic pentru niveluri avansate metode moderne, interactive potrivite educației adulților Detalii la www.babelcenter.ro/arad email office@babelcenter.ro sau telefonic la 0748-888-621

30 z www.24fun.ro

Cursuri interactive de învățare a limbii germane cursuri de inițiere structurate pe nivelurile europene A1 si A2 (începător și pre-intermediar) metode moderne, cu accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare profesori cu experiență în educația adulților Înscrierile si cursurile au loc la adresa Calea Victoriei nr. 1-3 (Școala Postliceală Sanitară), Arad


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “

~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme

boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609 CLUBUL SPORTIV

ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA

ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardio-vascular[. Calea Aradului 113

Tel. 0256 270000 fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

32 z www.24fun.ro


FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NATURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite!

SARA BEAUTY CENTER Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68 Centul Comercial Euro, stand R4 Tel. 0356881109 Mobil: 0745009471, 0734388368 Ofer[ servicii de `nfrumuse\are §i `ntre\inere corporal[. E§ti preg[tit[ s[ str[luce§ti?

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00

SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

reviste | cataloage | ziare

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090, Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635, Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

www.24fun.ro z

33


ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, tel. 257216951 WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

34 z www.24fun.ro

ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro

NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Rochii de mireasa, costume mire, bijuterii, decoratiuni nunta Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro

BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

PREMAMAN Createur de tendresse! Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro z

35


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie §i after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n ora§ul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reu§ite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

2010.október - december között, vetélkedó az „Interkultúra“/ „Mesejáték karaván szórványból szórványba“ c. projekt keretében a pusztakeresztúri, dettai, lugosi, igazfalvi, végvári és temesvári gyermekek számára Mária téri könyves bolt

36 z www.24fun.ro


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

reviste | cataloage | ziare

PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro

www.accomodationintimisoara.com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463

DORIA Str. Moldovei 10 tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

38 z www.24fun.ro


HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409

STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163

CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29

HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282

www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente.

40 z www.24fun.ro

CASA BUNICII

CUCINA MODERNA Str. Socrates 12; tel. 0256202405 PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14


www.24fun.ro z

41


Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu. Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia,tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

42 z www.24fun.ro

TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

PAPA JOE P-\a Arenei CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

ARAD POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

44 z www.24fun.ro

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90

Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08 - ultimul client S`mb[t[: 16 - ultimul client Duminic[: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3


www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party

CASA NERA Pia\a Victoriei 8 Tel. 0356 468 990 Naturamarket. Ceain[rie. Libr[rie ortodox[ D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085

46 z www.24fun.ro

ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864 GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390 MANUFACTURA Handmade Cafe, Str. T. Vladimirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale. OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919, Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[ Rezerv[ri: 0751 892 340 Clientul nostru, st[p`nul inelelor! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


Eveniment de speed networking cu participarea a 16 oameni de afaceri, care urmăreşte identificarea oportunităţilor de afaceri între participanţii prezenţi. Pe parcursul a 2 ore participanţii vor avea la dispoziţie o serie de mini întâlniri, a câte 5 minute fiecare, pentru a se cunoaşte şi să identifice posibile colaborări. Întâlnirile vor avea loc în cadrul sălilor de conferinţe oferite de partenerul NH Hotels Timişoara. Evenimentul va fi urmat de Business Cocktail cu degustare de vinuri oferită de Cramele Jidvei. Pentru detalii şi înscriere accesaţi site-ul evenimentului: www.business-wings.ro 4 noiembrie ora 18.00

www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

228  

TIMI±OARA §i ARAD 48 DE PAGINI 228 ANUL IV NR. Detalii la Recepția KidsLand, în Iulius Mall, pe www.izzimagazin.ro și pe Facebook (caută pro...

Advertisement