Page 1

GRATUIT

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL IV NR. 226

15 - 21 OCTOMBRIE 2010 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

15 - 21 octombrie 2010

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Corina Saftescu Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 18

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 16 20 22 24 26

cursuri 30 extreme 31 frumuse\e, s[n[tate 32 shopping 35 minifun 36 auto 37 turism 38 restaurante 40 cluburi & baruri 44 cafenele 46

foto R[zvan Voiculescu

Semnele unei r[sturn[ri de Robert ±erban

~n clipa `n care scriu, televiziunile dau §tirea: Victor Ponta s-a r[sturnat cu ma§ina. Tot politologul român §tie c[ micul Titulescu este pilot de curse. Doar copilot, `ns[, `n clipa `n care ma§ina – cea mai tare de la clasa ei – a ie§it `n decor §i, zb`rr, s-a rostogolit. Adic[, nu §eful PSD a fost vinovat. Sigur nu? De obicei copilo\ii „citesc” traseul, iar `n func\ie de ce spun ei, b[ie\ii cu volanul fac dreapta sau st`nga. ±oferul lui Ponta pare c[ n-a f[cut nici una, nici alta, ci s-a dus ca din tun, pe c`mp. S[ fie r[sturnarea liderului un semn? Unde este Sliviu Brucan, clarv[z[torul, care citea `n pixeli, `n striurile de la cauciucuri, `n

iri§ii realizatorilor de talkshowuri? Sigur ar fi prezis ce i se va `nt`mpla pre§edintelui PSD `n viitorul apropiat. Iar viitorul PSD `nseamn[ tinerii. Care, nu cu mult timp `nainte de a se dea V.P. peste cap, §i-au ales liderul. Acela§i ca §i data trecut[: Nicolae B[nicioiu. A ie§it din prima, f[r[ contracandida\i. Tot din prima a ie§it §i secretarul tineretului pesedist. Care e o… secretar[. Tot f[r[ pereche-n partid. Ca bonus, mai e §i fin[ a liderului Ponta. P[i da, marea familie politic[ social-democrat[, care se preg[te§te s[ revin[ la putere cu for\e noi. S`nt at`t de penibile alegerile `n care nu exist[ dec`t un singur candidat

la c`te-o func\ie, `nc`t te `ntrebi cum de acelui partid nu i-a trecut prin casc[ s[ mimeze m[car democra\ia. Chiar s[ nu fie oameni tineri `n PSD care s[ se cread[ mai buni dec`t §efii lor? Sau n-au voie s[ mi§te-n front? De asta era bun domnu’ Brucan, c[ ar fi g[sit r[spunsuri la r[sturnarea lui Victor Ponta… P.S.: ~ntre timp, au avut loc alegerile na\ionale ale femeilor pesediste. Culmea, o singur[ candidat[ la func\ia de pre§edint[. Aceea§i Rovana Plumb. Oare o fi ie§it chiar ea? robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Zoltan Varga Editor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: Lucian Bordianu DTP: CRIS & JAY SRL Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Prin prezenta declar moartea televiziunii, a§a cum o §tim. Am avut o revela\ie §i, ca mai totul `n ziua de azi, mi-a venit prin cablu. Un superb cablu HDMI aurit. Vroiam de mult timp s[ `mi cump[r unul, s[ leg laptop-ul la televizor dar, m-au asigurat to\i b[ie\ii de la IT, semnalul se pierde la mai mult de 5 metri. ~ns[ fascinanta vitez[ de dezvoltare a digitalului ne-a prins pe to\i din urm[ §i iat[-m[ v[z`nd oglinda, pe lcd, lumea minunat[ a noii biblioteci alexandrine, the world wonder web. ~nt`i am fost mai mult dec`t mul\umit s[ folosesc televizorul ca monitor de montaj `n micu\ele mele exerci\ii video. Apoi am descoperit ca un youtube hd se vede mult mai bine acum dec`t `l putea vreodat[ reda ecranul notebook-ului. Culorile s`nt mai calde, contrastul mai mare. Miam pierdut zile-ntregi uit`ndu-m[ la concerte §i documentare. Apoi am

4 z www.24fun.ro

Fair playlist Mihai Dobrovolschi Display safe aflat de un site de seriale, high def majoritatea, pe care le-am devorat. Apoi site-uri de documetare libere §i la liber. Totul de pe laptop pe diagonala m[rinimoas[ de pe perete §i, bine`n\eles, prin sta\ia surround. S`nt `n raiul digital. Mai mult dec`t tr[irile mele `ns[, conteaz[ altceva. Televiziunea, a§a cum a fost, a murit. Normal c[ vor mai fi analfabe\i care vor refuza s[-nve\e ce-i [la un dublu-click, prefer`nd vechiul NEI, a§a cum `nc[ s`nt oameni care ascult[ radio cu l[mpi.

Dar ce credeam c[ va veni `n ani de zile e deja aici. Noile teledisplayuri vor invada pia\a, iar publicul comercial `§i va face singur playlistul tv `n maximum doi ani de-acum `ncolo. Partea bun[ e c[, atunci, noi chiar o s[ ne uit[m la ce vrem. Partea proast[ e c[, atunci, ei chiar o s[ se uite exact la ce vor.

www.dobro.ro


cine, unde, c`nd Imediat ce s-au ar[tat trupele sovietice prin preajma Timi§oarei `n toamna anului 1944, imediat dup[ ce primele caz[rmi s-au umplut cu solda\i §i ofi\eri ru§i, imediat ce poligoanele de tragere speciale s-au populat cu tancurile T 34 ale diviziei mecanizate sovietice, evreii ortodoc§i din Fabric, cei care \ineau la perciuni §i la aprinderea la timp a lum`n[relelor de Hanuca, erau sceptici. Credeau c[ dictatura care va veni §i va fi mai aproape ca nicic`nd de cea de care tocmai sc[paser[. A§adar ortodoc§ii din sinagogi nu `§i f[ceau mari iluzii. Reformi§ti neologi `n schimb erau altfel, `n fond c`§tigaser[ confruntarea cu `ntunericul lag[relor naziste §i cu pucioasa infernal[ a iadului deport[rilor, mai r[u nu putea fi. E adev[rat, ziceau ortodoc§ii, c[ nu va fi mai r[u, dar nici bine nu putea fi dac[

6 z www.24fun.ro

R[ul istoric Daniel Vighi Din istoria evreilor timi§oreni se `ntindea peste lume ursuzenia secularist[ cu de-a sila `n care nu puteau fi aprinse lum`n[relele c`nd venea vremea lor. ~n vremea aceea iluzia §i eroarea f[ceau parte din jocul cinic al istoriei. Junele, pe atunci, prim-rabin al Timi§oarei, dr. Ernst Neumann «`nt`lnise un ofi\er sovietic care i-a atras aten\ia asupra marilor probleme ce existau `n Uniunea Sovietic[. Ofi\erul i-a recomandat rabinului c[ este de preferat s[ plece c`t mai repede de pe aceste meleaguri, pentru c[ va

fi foarte r[u `n toat[ zona care va intra sub ocupa\ie sovietic[. Replica rabinului a fost urm[toarea: „a§a a fost §i este la voi, dar la noi va fi altfel”» (Victor Neumann, Istorie individual[ vs. istorie colectiv[, Editura Marineasa, p. 38).

www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


happy trend Femeia la 30 de ani. Da, e o carte de-a lui Balzac. Nu, nu am citit-o. Nu a§tept s[ `mplinesc o frumoas[ v`rst[ ca s[ o savurez. Momentan mi-e bine printre Aventuri solitare. Nu, nicio Julie nu r[t[ce§te la mine `n cas[. A§adar, vou[, de m[ `ntreba\i dac[ aceast[ carte v[ ajut[ `n evolu\ia spiritual[, nu am ce s[ v[ r[spund §i nici nu am cum s[ v[ deschid posibilit[\i pentru c[ nu de\in `n colec\ia de `nc`nt[ri acest roman. R[m`ne s[ `ncerca\i s[ v[ descoperi\i altfel dec`t cu ajutorul lui Balzac. De recomandat, nu cu aceea§i disperare cu care c[uta\i cartea, ci cu `n\elepciunea specific[ anilor care s`nt pe cale s[ se `mplineasc[. O mare parte dintre cele care m-au `ntrebat despre aceast[ scriere manifestau o team[ de singur[tate. Ardea `n ele dorin\a de a se ag[\a de cineva, indiferent dac[ se potrive§te sau nu valorilor §i principiilor de

De la 30 `n sus Diana Petru\ ±i dup[? via\[ pe care le poart[. De parc[ c[s[toria ar fi o activitate sezonier[ §i nu ai cum s[ observi asemenea diferen\e. ~ncep s[ m[ `ntreb dac[ nu cumva eu s`nt alc[tuit[ anapoda `n toate pove§tile astea. Iar ele, cele care `§i m[soar[ deficitul de clipe dr[g[stoase, zilnic, cu `nc[p[\`nare, s`nt a§a cum trebuie s[ fie de la o anumit[ cantitate de ani `ncolo. Nu `n\eleg persoanele de sex feminin m[cinate de ambi\ia c[s[toriei p`n[ la 30 de ani, de parc[ dup[ v`rsta asta nu poate exista dec`t potopul.

Ca §i cum alte bucurii n-ar mai avea sens. ±i se pare c[ voi fi `ntr-o continu[ obscuritate `n ceea ce prive§te acest subiect pentru c[ deja simptome de genul se manifest[ en gros.

dianapetru.wordpress.com

ra d șoa imi în Ara nT ni î brie a 5 tom e D oc 11 Din

Engleza-n viteza 5

plusGermană

www.babelcenter.ro/arad

www.babelcenter.ro/arad

Cursuri de comunicare în limba engleză de la nivel începător până la nivel avansat progres rapid conform nivelurilor europene (A1-C1) contact susținut cu limba- componentă audio (CD pentru studiu individual) , profesor britanic pentru niveluri avansate metode moderne, interactive potrivite educației adulților Detalii la www.babelcenter.ro/arad email office@babelcenter.ro sau telefonic la 0748-888-621

8 z www.24fun.ro

Cursuri interactive de învățare a limbii germane cursuri de inițiere structurate pe nivelurile europene A1 si A2 (începător și pre-intermediar) metode moderne, cu accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare profesori cu experiență în educația adulților Înscrierile si cursurile au loc la adresa Calea Victoriei nr. 1-3 (Școala Postliceală Sanitară), Arad


monteme Cleopatra Stratan e rockandroll Zoltan Varga De neascultat, nici m[car la sp[latul vaselor…

10 z www.24fun.ro

Credea\i c[ numai `n Rom]nia se face muzic[ proast[? Think again. Cel de-al doilea album al irlandezilor care-§i spun The Script numit Science & Faith merit[ s[ fie citat `n dic\ionare ca fiind expresia exact[ a plictiselii. E un disc intrigant de prost. Rar \i-e dat s[ ascul\i un album `n care efectiv nu se `nt`mpl[ nimic. E deranjant de static. Chiar dac[ `l ascul\i `n timp ce speli vasele `n buc[t[rie, e ceva care te face s[ cau\i repede Radio Rom]nia Actualit[\i, unde Cotele Apelor Dun[rii promite s[ fie o audi\ie mai interesant[. Science & Faith cuprinde zece melodii `ncadrate aparent `n sertarul “pop – rock”. Spectrul sonor e situat undeva `n zona refrenului u§or fredonabil flancat de ni§te vagi urme de chitar[. Versurile au o complexitate zdrobitoare, tema discului fiind iubirea. ±i evident, desp[r\irea. Dar nu versurile insipide constituie o problem[. Ceea ce lipse§te este tocmai ideea. Se presupune c[ orice act artistic ar trebui s[ beneficieze de “ceva”. Pe care oamenii `l exploateaz[ cu mai mult sau mai pu\in talent. Aici nu exist[ nimic. E un mare nada. Curajo§ii care reu§esc s[ asculte toate cele zece piese ale discului f[r[ a se folosi de butonul de skip pot r[m`ne cu impresia c[ domni§oara Cleopatra Stratan e “rocknroll” pe lîng[ The Script. Totul se desf[§oar[ aici conform scenariului, doar c[ subiectul este insipid din start iar presta\ia actorilor jalnic[. Dead Man Walking e un exemplu de pies[ care define§te completamente starea de plictiseal[ care \i-o inspir[ `ntregul disc, fiind o tentativ[ de R&B stropit cu The Police. Discul [sta e ca §i cum ai asista la o repeti\ie a oric[rei trupe de liceu care §i-ar exersa talentele pe „Azi partidul ne une§te/ ±i pe plaiul rom]nesc/ Socialismul se cl[de§te/ Prin elan muncitoresc“. Sincer, v-am avertizat, pe l`ng[ The Script, Cleopatra Stratan e rockandroll....


blog de h`rtie R[t[cind printre moa§te Corina S[ftescu Demers spiritual „~l caut[ pe Dumnezeu mai aproape”. Asta mi-a spus asear[ bunica mea, cu `n\elepciunea caracteristic[ unui om b[tr`n, trecut prin via\[, c`nd am auzit la radio c[ nu §tiu c`te zeci de mii de oameni urmau s[ se calce `n picioare ca s[ ating[ ni§te moa§te. ±i a§a trebuie s[ fie, altfel nu pot s[ `mi explic ignoran\a §i `ntunecimea care se a§terne pe ra\iunea uman[ atunci c`nd unii cred c[ Dumnezeu e mai degrab[ `n preo\i, `n pomeni §i acatiste, `n podoabe biserice§ti §i r[m[§i\e mumificate dec`t `n ei `n§i§i. Poate o s[ `mi spune\i c[ ra\iunea nu are a face cu credin\a §i voi fi de acord. Numai c[ dincolo de a se manifesta ca stare interioar[, subiectiv[ §i personal[, credin\a – cel pu\in cea cre§tin[ – mai are §i o dimensiune exterioar[ nou[, vizibil[ celorlal\i §i d[t[toare de statut, prin intermediul diferitelor ritualuri. ±i uite a§a ajung unii s[ cread[ c[ dac[ pl[tesc un preot s[ le spun[ numele de 30 de ori `n 10 minute, prind super ofert[ la iertarea

12 z www.24fun.ro

p[catelor. Sau c[ dac[ v[d, miros §i pip[ie moa§tele te miri c[rui sf`nt uitat de lume vor cunoa§te via\a ve§nic[. Dragostea §i milostivenia au cedat `n fa\a fricii de pedeaps[ divin[ §i stigmat social, iar aproapele a devenit departe, c[ci pentru mul\i e mai la `ndem] n[ s[ `ndese ni§te bani `n buzunarul unei haine lungi, cusute cu fir aurit §i s[ practice turismul ecumenic dec`t s[ `§i aduc[ aminte cum era cu bunul samaritean. Deci p`n[ la urm[, nu pe Dumnezeu `l caut[ mai aproape, ci doar o scurt[tur[ c[tre o con§tiin\[ `mp[cat[ §i-un somn lini§tit.


carte Hoin[real[ §i haimanal`c Luigi Popescu via\[ frumoas[ de c`ine

14 z www.24fun.ro

La b[tr`ne\e cercul vie\ ii se `nchide spre copil[rie. Bunicii §i nepo\ii se retrag `n spa\iul imaginar al pove§tilor, c[l[uzi\i de flac[ra p`lp`itoare a focului din sob[. Adrian Oprescu este un astfel de bunic. ~ncep`nd cu v`rsta de 77 de ani el `ncepe s[ povesteasc[ §i s[ scrie. Una dintre pove§tile sale este Tomi, iar Tomi este numele prietenului cel mai bun al copilului Adrian, este numele c`inelui s[u. O via\[ de c`ine poate dura c`t tinere\ea unui om. A§adar Adrian are ocazia s[-l cunoasc[ pe Tomi de c`nd este adus acas[ de c[tre tat[l s[u p`n[ la dispari\ia misterioas[. Cartea creeaz[ astfel un spa\iu al libert[\ii `n care se `nt`lnesc copii §i adul\ii, fiind dedicat[ ambelor categorii `n aceea§i m[sur[. Oricine o cite§te ajunge s[-l `ndr[geasc[ pe Tomi la fel ca st[p`nul: s[ `mp[rt[§easc[ pofta de joac[ a puiului, apoi curiozitatea c[\elandrului, independen\a, §treng[ria, dar §i fidelitatea c`inelui matur. Noi, cei mari, vom savura cu nostalgie „hoin[reala” cu bicicleta pe c`mp, `nso\it[ de l[tratul familiar §i finalizat[ cu un foc de tab[r[ §i porumb copt. Vom fi trezi\i la realitate de finalul c[r\ii, care adaug[ nota de triste\e indispensabil[ oric[rei pove§ti bune. Prietenul lui Tomi, dup[ ce §i-a cultivat virtu\ile umane `n rela\ie cu un animal, a avut ocazia s[ descopere s[lb[ticia animalic[ `n oameni. Dar asta e alt[ poveste. ±i alt[ carte. Le g[si\i pe ambele `n Libr[riile C[rture§ti.


infoteca Concertul simfonic speologic din Pe§tera Rom]ne§ti Un loc deja consacrat, `n inima Mun\ilor Poiana Rusc[, drept unica tentativ[ rom]neasc[ de aducere a simfoniilor parc[ din ad`ncuri, este Pe§tera Române§ti, situat[ la sudest de satul Rom]ne§ti (jud. Timi§). Face parte din categoria pe§terilor mijlocii, cu o lungime de 1050 m, dispusã orizontal pe 3 etaje. Intrarea este lat[ de 9,5 m §i `nalt[ de 2 m, fapt ce permite o iluminare difuz[ p`n[ la circa 70 m. Pe aceast[ por\iune pere\ii s`nt `nverzi\i de alge. ~ntr-o zi senin[ de toamn[ a anului 1984, Rom]nia

16 z www.24fun.ro

tr[ia o aparte realizare cultural[. Primul concert simfonic `ntr-o pe§ter[ din interiorul mun\ilor Carpa\i. Publicul participant a p[§it cu mirare `n sala cu lum`n[ri, becuri §i reflectoare electrice. ~n cele 25 de concerte sus\inute p`n[ acum an de an ne-au onorat Orchestra Filarmonicã Regal[ Danez[, Orchestra Simfonica din Wiena, Campania Brass din Roma, Filarmonica “Banatul” din Timi§oara, Filarmonica de Stat Arad, Corul Sabin Dr[goi din Timi§oara, Orchestra simfonic[ a Facult[-

\ii de muzic[ Timi§oara, Orchestra Liceului de muzic[ Ion Vidu Timi§oara §i alte orchestre renumite, al[turi de acestea, soli§ti §i dirijori renumi\i §i-au dat concursul la edi\iile anterioare ale concertelor din Pe§tera Rom]ne§ti. Programul preg[tit anul acesta de cvartetul feminin Venus al Filarmonicii Banatul, condus de violonista Marta Teglas §i Big Band-ul Timi§oara, av`ndu-l la pupitru pe maestrul Franz Hoffner, va cuprinde lucr[ri de Mozart, Rossini, Piazzolla, Verdi, Beethoven, Last, Fucik, §i va fi `ntregit de

soli§tii Diana Pap, Sorina Savii, Radu Guti §i Marta Teglas.Sala de concerte are acustic[ foarte bun[, fapt care a permis organizarea concertului `n fiecare an. Intrarea publicului la concert este liber[. Accesul se poate face cu trenul, ma§ina, p`n[ la F[get, apoi pe §oseaua spre Valea lui Liman p`n[ `n localitatea Rom]ne§ti. C`nd strugurii se coc, aerul r[sun[ a note simfonice de toamn[ la Rom]ne§ti!


videodrom Legenda Regatului Bufni\elor `ncepe ca un film indian (copiii unei familii de bufni\e s`nt r[pi\i pentru a fi f[cu\i solda\i §i te a§tep\i ca restul filmului s[ relateze eforturile lor de a se reuni). Dar singura chestie indian[ s-a dovedit a fi sortarea pe criterii rasiale a puilor de c[tre Puri - o cast[ militarist[ cu preten\ii „ariene”. Aluziile la fascism amintesc de debutul regizorului Zach Snyder (m[celul numit 300). ~n rest, avem un heroic-fantasy care combin[ cu fantezie absolut toate cli§eele genului. „Orfanii” s`nt du§i la o Academie ca `n Harry Potter. Purii se preg[tesc s[ conduc[ lumea cu ajutorul inevitabilei arme secrete. T`n[rul Soren scap[ din ghearele bufni\elor „fasciste” pentru a cere ajutorul bufni\elor „democratice”, care tr[iesc pe l`ng[ arborele mitic

18 z www.24fun.ro

Gardienii locurilor comune Lucian Mircu Legend of the Guardians Ga’hoole ca naavi din Avatar (se pare c[ e obligatoriu ca numele s[ sune c`t mai exotic/celtic: Tyto, Lyze of Keal etc). Pe drum, lui Soren i se al[tur[ o ceat[ de aventurieri zbanghii ca `n Lord Of The Rings, Happy Feet §i...Harap-Alb. ~n b[t[lia final[, Soren arunc[ bomba `n stilul lui Skywalker din Star Wars. Poetul-r[zboinic (care improvizeaz[ c`ntece de vitejie `n focul luptei) §i ariciul-oracol ca `n Matrix sunt singurele cucuvele memorabile. Am

re\inut `ns[ §i zborul slow-motion printre picurii de ploaie, mai precis desenat ca `n schi\ele lui DaVinci. Asta ca s[ ne amintim de ce avem pe fa\[ ochelarii 3D. Sincer, mi-a pl[cut mai mult aperitivul 3D cu Road Runner (bip!bip!), proiectat `nainte de salata cu bufni\e.

marele-ecran.blogspot.com


www.24fun.ro z

19


Timi§oara/Arad, 15 - 21 octombrie 2010

LEGENDE DIN REGATUL BUFNI|ELOR Filmul prezint[ povestea lui Soren, un pui de bufni\[ vis[tor, care ascult[ cu sufletul la gur[ pove§tile pe care i le relateaz[ tat[l lui despre r[zboiul mitic dintre bufni\ele diabolice de la Academia St. Aegolius §i bufni\ele pa§nice §i `n\elepte care tr[iesc `n Marele Copac de pe insula Ga’Hoole. O familie de bufni\e ca orice familie de bufni\e `§i duce traiul lini§tit `ntr-o p[dure ca oricare alta. Iar puii de bufni\a, Soren (voce Jim Sturgess) cu fratele Kludd (voce Ryan Kwanten) §i sora lor mai mic[ erau fascina\i de pove§tile spuse de tat[l lor (voce Hugo Weaving) despre ni§te bufni\e nobile, r[zboinice, care cu mult timp `n urm[ au dus un r[zboi greu `mpotriva du§manilor regatului Bufni\elor, autonumi\i Cei Puri, care se credeau de ras[ superioar[ §i voiau s[ stabileasc[ o ierarhie foarte strict[ `ntre rasele de bufni\e. Zi de zi tr[iau aceast[ poveste `n felul lor, interpret`nd personajele din legend[. Dar cel mai captivat de acest mit este Soren, care visa c[ `ntr-o zi va ajunge §i el un Gardian, poate chiar s[ aib[ §ansa de a-§i `nt`lni eroul. De cealalt[ parte, fratele lui mai mare, Kludd, este interesat de lucrurile banale de zi cu zi. Dup[ o `ncercare e§uat[ de a `nv[\a singuri s[ zboare, se trezesc `n mijlocul unei lumi foarte sinistre din care s`nt nevoi\i s[ evadeze. Dup[ ce evadeaz[ din captivitate, Soren §i noii lui prieteni se aventureaz[ `n zbor peste mare §i prin cea\[ spre Ga’Hoole, c[minul legendarilor gardieni ai regelui Boron §i ai reginei Barran.

MORGEN

NUNT{ ~N BASARABIA

“Morgen” vorbe§te `ntr-un mod simplu §i natural despre grani\e, no\iunea de cas[ §i Uniunea European[, §i despre cum le v[d oamenii obi§nui\i, aproape s[raci. Pentru primul s[u lungmetraj, Marian Cri§an §i-a dorit o poveste plasat[ `n ora§ul s[u natal, Salonta, ora§ de frontier[, iar alegerea subiectului a venit de la sine: zona este asaltat[ de emigran\ii clandestini, originari din Orientul Mijlociu, care tranziteaz[ Rom]nia spre un trai mai bun `n lumea feeric[ a Occidentului. Astfel se na§te o bizar[ leg[tur[, plin[ de umor, dar §i de tandre\e, `ntre Nelu §i Behran - un kurd care nu cunoa§te dec`t limba matern[ §i trebuie s[ ajung[ la fiul s[u, `n Germania. Nelu este interpretat excelent de András Hatházi (actor de teatru, impresionant protagonist `n „Unchiul Vania”, montat la Cluj de Andrei ±erban), iar Yilmaz Yalcin, §i care-i d[ via\[ transfugului. Povestea este actual[, vorbe§te despre globalizare §i folose§te un limbaj universal, accesibil pe orice meridian, cel al compasiunii. Calitatea scenariului este dat[ de gradul s[u de umanitate, iar aici alegerea ca protagonist a lui Hatházi a fost esen\ial[. Filmul e pu\in atipic, prin eroii s[i, pentru t`n[rul cinematograf rom]nesc: nu este o poveste urban[, dar nici una rural[ p`n[ la cap[t. Stilistic, datorit[ plas[rii sale la frontier[, Cri§an folose§te mul\i dintre tropii westernului, `n c`teva scene foarte bine f[cute. De exemplu, formidabila secven\[ introductiv[, pre-generic, de trecere `n zori a grani\ei, care, din p[cate, nu prea are leg[tur[ cu restul filmului.

Este un film plin de umor, axat pe constrastul cultural rom] no-basarabean, filmat destul de alert, cu personaje care plac instantaneu, cu dialoguri foarte fire§ti §i substrat social real, bine punctat §i nu foarte ostentativ sau p[rtinitor. Nunt[ `n Basarabia e o poveste de iubire tinereasc[ §i, totodat[, un `ndemn spre toleran\[, acceptare §i iertare c[tre dou[ popoare de aceea§i na\ie §i cu o istorie adeseori comun[. Nunta are drept subiect povestea unui cuplu t`n[r - el dirijor rom] n, ea balerin[ sau pianist[ moldoveanc[ - care dup[ ce s-au luat cu acte `n Bucure§ti vin la Chi§in[u pentru a mai trage o nunt[ §i a str`nge banii necesari pentru casa de la rudele miresei. Filmul e `n sine tragi-comic pentru c[ prezint[ situa\ii reale §i destul de cov`r§itoare pentru un om obi§nuit `ntr-o not[ comic[, tipic[ sentimentului rom]nesc de a face haz de necazuri. Vlad §i Vica s`nt tineri, s`nt arti§ti §i se iubesc mult, dar au §i ni§te orgolii de speriat care-i a§eaz[ `ntr-un permanent duel verbal: m[ iube§ti/ nu m[ iube§ti etc. Familiile lor s`nt §i ele foarte diferite dar identice `n ce prive§te spiritul na\ional ad`nc `nfipt `n suflet §i dorin\a de a p[stra tradi\iile. Pe l`ng[ tineri, dou[ personaje s`nt cu adev[rat colorate: unchiul lui Vlad, Gioni Scarlat, §mecher de Bucure§ti, “cet[\ean european §i agent de talente” §i unchiul Vic[i, Senia, om de condi\ie modest[ dar mare acordeonist §i povestitor priceput. Ace§tia doi “fur[“ practic scenele `n care se afl[ §i s`nt responsabili pentru umorul franc §i ritmul filmului.

WALL STREET: BANII S~NT F{CU|I S{ CIRCULE Jocul este cel care provoac[ §i scoate la iveal[ deopotriv[ §i bune §i rele din to\i juc[torii. “It’s a zero sum game, somebody wins, somebody loses. Money itself isn’t lost or made, it’s simply transferred from one perception to another”. Aceasta ar fi filosofia central[ din filmul “Wall Street: Banii s`nt f[cu\i s[ circule”, fie c[ este aprobat[ sau contrazis[. De§i este continuarea filmului “Wall Street” din 1987, noua pelicula a francizei este un film de sine st[t[tor, `n sensul c[ supravie\uie§te independent de primul.Gordon Gekko (interpretat de Michael Douglas) este eliberat, dup[ ce a petrecut 8 ani `ntr-o `nchisoare federal[. Gradul lui de vinov[\ie nu necesit[ preocupare, c[ci via\a pe Wall Street este cu mult diferit[ de ceea ce se petrece `n mediile de afaceri. El public[ o carte, evident, despre bani §i despre c`t de binevenit[ este l[comia `n via\a noastr[. La sf`r§itul uneia dintre numeroasele prezent[ri ale c[r\ii sale, este abordat de un pu§ti: viitorul s[u ginere. De aici `ncolo, el este cel care `§i stabile§te priorit[\ile: afec\iunea fiicei sale (interpretat[ de Carey Mulligan), 100 de milioane de dolari §i evident gloria de alt[dat[. Dup[ falimentarea companiei la care lucra §i dup[ sinuciderea mentorului s[u, Jake Moore (interpretat de Shia LaBeouf) este proasp[tul angajat al concuren\ei. G[se§te astfel oportun[ men\inerea unei rela\ii cu viitorul s[u socru, Gekko, §tiind mai ales c[ poate r[zbuna moartea fostului s[u angajator, Louis Zabel (interpretat de Frank Langella).

LEGEND OF THE GUARDIANS: THE OWLS OF GA’HOOLE SUA (2010) Regia: Zack Snyder Cu: Jim Sturgess, Hugo Weaving Anima\ie/ Aventuri/ Fantastic Durata: 97 minute TIMI±- TIMI±OARA V- J: 16.00; 18.00; 20.00

MORGEN ROM}NIA (2010) Regia: Marian Cri§an Cu: Andras Hathazi, Elvira Rimbu Dram[ Durata: 100 minute STUDIO- TIMI±OARA V- J: 16.00; 18.00; 20.00

NUNT{ ~N BASARABIA Co-produc\ie ROM}NIA- REP. MOLDOVA (2010) Regia: Napoleon Helmis Cu: Vlad Logigan, Victoria Bobu Comedie/ Dram[/ Dragoste Durata: 90 minute ARTA- ARAD V- Mi: 15.00; 17.30; 20.00; J: 12.00

WALL STREET: MONEY NEVER SLEEPS SUA (2010) Regia: Oliver Stone Cu: Carey Mulligan, Shia La Beouf, Michael Douglas Dram[. Durata: 136 minute DACIA- ARAD V- Mi: 14.00; 17.00; 20.00; J: 11.00

20 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00

Expozi\ie de art[ vizual[ „Piramida memoriei” (Elan Vital II) Expune: Romul Nu\iu (11 octombrie -12 noiembrie)

Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (01 septembrie- 24 octombrie)

HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00

CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Ghe. Laz[r 10-12 (Pia\a 700) Tel. 0256 499 222

Expozi\ie de instala\ii „Seara” Expune: Sa§a Liviu Stoianovici (07 octombrie – 20 octombrie)

Expozi\ie de pictur[ Expune: Tamara Birdean (01 octombrie- 31 octombrie)

LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy 7 Expozi\ie foto/sceno/grafii “Shaking Shakespeare” Fotografii realizate de Antal Botond (13 octombrie- 30 octombrie)

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544, 201 453 www.ccftimisoara.ro Expozi\ie de pictur[ „Fibre, pigmen\i...” Expune: Ana Adam (12 octombrie- 29 octombrie) GALERIA CALINA Spa\iu de art[ contemporan[ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498856

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchis Expozi\ie de sculptur[ „Absen\e `ncercuite” Expune: Maxim Dumitra§ (16 septembrie- 16 octombrie)

Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON

(Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora si fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie

MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463

MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00

Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea (21 septembrie- 21 octombrie) MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: copii: 1 RON; adul\i: 2 RON Sec\ia Arheologie (colec\ii din domeniile:arheologie, numismatic[, memorialistic[, cartografie, carte veche rom] neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie) Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice

reviste | cataloage | ziare

22 z www.24fun.ro

Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) GALERIA DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean 17 Tel. 0256 494886; 0746 106620 L-V: 10:00-17:00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2; Tel: 0256 437 973 Expozi\ie de pictur[ „Impresii din Banat” Expune: Olteanu Manole Dorel (01 octombrie- 22 octombrie) VITRALIA Str. Miori\a 4; Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00; S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i dacoroman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVIXIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

23


Email: office@theater-csikygergely.ro

TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON POVESTEA DE IARN{ De William Shakespeare Un spectacol de Alexander Hausvater Cu: Ion Rizea, Claudia Ieremia, Ovidiu Cri§an, Damian Oancea, Ana Maria Cojocaru, Colin Buzoianu, Victor Manovici, C[t[lin Ursu, Doru Iosif, Benone Viziteu, Ioan Strugari, Alina Reus, Valentin Ivanciuc, Laura Avarvari, Lumini\a Tulgara, Sabina Bijan, Mircea-Ionu\ Pandele Dac[ personajele lui Shakespeare s`nt celebre, iar posteritatea le-a smuls §i ultimele taine, el `nsu§i r[m`ne o mare necunoscut[. „Povestea de iarn[” este o poart[ care duce c[tre... Poveste, c[tre pove§tile care ne domin[ §i cele pe care le domin[m. Este o poveste despre putere, gelozie, speran\[, iubire: o poveste despre via\[. Despre „acel loc” dincolo de spa\iu §i timp, de istorie §i geografie, acel loc unde pl`nsul §i r[sul se `mpletesc continuu, acolo unde fiin\a parcurge tot drumul care desparte infernul de paradis. Sala 2 (vineri, 15 octombrie, ora 19.00) (duminic[, 17 octombrie, ora 19.00)

24 z www.24fun.ro

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00 Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 COMEDIE PE ~NTUNERIC de Peter Shaffer Regia: Zeno Stanek (invitat din Viena) Dramaturgia: Cornelia Winkler Decorul §i costumele: arh. Traian Zamfirescu Cu: Peter Papakostidis, Olga Török, Dana Borteanu, Dirk Linke, Horia S[vescu, Daniela Török, Radu Vulpe, Viorel Suciu. Ambi\iosul Brindsley Miller, un sculptor t]n[r, §i logodnica sa Carol sunt `n a§teptarea unui milionar colec\ionar de art[. Pentru a `nviora pu\in locuin\a s[r[c[cioas[, dar §i pentru a-l impresiona pe tat[l lui Carol, colonelul Melkett, ace§tia „`mprumut[“ antichit[\ile vecinului lor Harold, plecat de acas[. Un scurtcircuit nea§teptat nu doar c[ o aduce pe colocatara Miss Furnival, speriat[ §i `n c[utare de ajutor, dar `n acela§i timp provoac[ t]n[rului cuplu complica\ii cu urm[ri n[stru§nice. Pe r]nd apar Harold, `ntors mai repede acas[, §i fosta iubit[ a lui Brindsley. Spectacolul se traduce simultan `n limba rom]n[ Sala TGST (vineri, 15 octombrie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814 Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545

CAPDELEMN Regia: Gálovits Zoltán - Vass Richárd One-man show cu Vass Richárd. Spectacol de p[pu§i pentru adul\i. Capdelemn se treze§te l]ng[ un vraf de lemne §i refuz[ s[ con§tientizeze trecerea timpului. Nu i-a mai r[mas nimic, `n afara izol[rii, ispitei §i strig[telor `n pustiu. Capdelemn nu poate r[m]ne pasiv, de§i are o singur[ responsabilitate: s[ a§tepte miracolul, ceea ce nu e o prob[ oarecare pentru el. A§tept[m §i a§tept[m din cele mai vechi timpuri. Am crede c[ nu se `nt] mpl[ nimic, dar `n pasivitate, §i `n decursul a§tept[rii se ive§te `ntotdeauna ceva de care ne putem `mpiedica, `n care putem da cu piciorul, `n care ne putem `ncurca. Exist[ `ntotdeauna ceva care face mai suportabil[ prezen\a, azv]rlirea `n pustiu, solitudinea. Nu se §tie c]t a a§teptat deja. Renun\[ `ncet, dar nu `nainte de a mai spune un banc sec §i de a recita o ultim[ poezie. Oric]t de cap-sec, e de `ndr[git, §i e `n acela§i timp previzibil §i imprevizibil, naiv §i inteligent, inocent §i vinovat; vorbe§te §i vorbe§te, uneori confuz, alteori clar, uneori prea mult, alteori prea pu\in. Un lung monolog final, despre care nu se §tie dac[ e auzit. Vorbe§te o marionet[. Acesta e miracolul `n sine. Dar r[m]ne o marionet[ care e purtat[ de valurile acestei povestiri deja scrise. Capdelemn: cap-sec §i nimic mai mult, dar `n acest caz este tot ceea ce poate fi. Sala Studio (vineri, 15 octombrie, ora 19.00) PRAH Regia: Laszlo Sandor Regia tehnic[: Deák Irén Sufleur: Czumbil Marika Femeia: Szász Enikő B[rbatul: Dukász Péter Textul ofer[ o poveste foarte frumoas[ §i uman[. Spiró György e genial `n portretizarea oamenilor m[run\§i. Cei doi protagoni§ti vegeteaz[ la nivelul subzisten\ei, dar brusc le sur`de norocul: c`§tig[ marele premiu la loterie. Cum reac\ioneaz[, cum se schimb[ mentalitatea lor? Aceste norme de comportament le explor[m noi. Omul, pus `n fa\a unei schimb[ri nea§teptate, se sperie, `ncearc[ s[ `n\eleag[ ce i s-a `nt`mplat. Eroii din piesa ajung s[ despice fiecare moment petrecut `mpreun[. Modul `n care ei vor face fa\[ situa\iei, sau mai bine zis propriilor probleme, este un mare secret. Sala Studio (duminic[, 17 octombrie, ora 19.00)

~NTOARCEREA LUI ULISE Regia: Balázs Zoltán Scenografia: Velica Panduru Dac[ am rezuma extrem de succint §i simplificat epopeea lui Ulise, povestea ar suna astfel: eroul a stat departe de Itaca timp de dou[zeci de ani. Primii zece i-a petrecut lupt`nd `n r[zboiul troian, iar urm[torii zece s-a zb[tut s[ ajung[ acas[, la familia lui. Epopeea este abordabil[ dintr-o mul\ime de perspective, dar r[m`ne `n acela§i timp de nep[truns `n toat[ bog[\ia ei. Odiseea dateaz[ din secolul VIII `. Hr., §i `i este atribuit[ lui Homer. Figura lui Ulise sfid`nd zeii §i seria aventurilor sale, se contureaz[ prin reminiscen\ele so\iei sale, Penelopa §i ale fiului s[u, Telemah. Prin perspectiva lor uman[, terestr[, profan[ vedem un Om, care „s-a a§ezat la masa oamenilor, §i s-a culcat `n patul femeilor”. Dar amintirile lor reliefeaz[ mai mult de at`t dou[ vie\i: una abandonat[ §i alta ne`nceput[, respectiv o existen\ [ f[r[ solu\ie. ~n timpul celor dou[zeci de ani de a§teptare, `n Itaca s-a instalat un „regim”, o via\ [, `n care cel `ntors nu mai are loc, cu toate c[ via\a se `nv`rte `n jurul lui, sau, mai precis, `n jurul absen\ei lui. Sala Sudio (luni, 18 octombrie, ora 19.00) (mar\i, 19 octombrie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 TEATRUL STUDIOART Casa Artelor Pia\a Unirii, Str. Pacha 8

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[;e;ti 2 Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro


FILARMONICA “BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului

L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro

A STUDEN|ILOR Bv. Carol I, no.9

Prelegere filosofic[ „Seneca. Sfaturi stoice pentru o via\[ fericit[” Conferen\iar: Monica Varga (joi, 21 octombrie, ora 19.30)

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544

ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560 Mobil: 0740 151 623 Email: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro

RECITAL CLASIC ~n cadrul Festivalului Interna\ional „Zilele Muzicii de Org[ TIMORGELFEST” (17 septembrie- 17 octombrie) Concertul tinerilor absolven\i §i studen\i organisti timisoreni UVT (17 octombrie, ora 19:00)

FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii). Tel. 0356 442 770

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, no.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro TEATRUL DE MARIONETE Str. Episcopiei 15 Tel. 0257 256922

AUALEU TEATRU & SCART LOC LEJER Str. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: teatru@aualeu.ro Rezerv[ri la telefon: 0751 892 340 Locuri limitate DIABOLUS EX MACHINA ac\ioneaz[: Ioan Codrea, Christine Cizma§, Marian P`rvulescu, Victor Drago§ §i Mariana Boghian (s`mb[t[, 16 oct., ora 19.30) (duminic[, 17 oct., ora 19.30) ASOCIA|IA CULTURAL{ „COMPANIA D’ARTE” Str. Daliei 11. Tel. 0723 297456 companiadarte@gmail.com www.companiadearte.com TEATRUL IULIA Bd. 16 Decembrie 1989, nr.6 (Pia\a Maria) Tel. 0256 201 990 Mobil: 0729 962 503 www.artclubiulia.com

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151.

CASA DE CULTUR{

www.24fun.ro z

25


VINERI 15 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Povestea de iarn[ Sala 2 Ora: 19.00 TEATRUL GERMAN DE STAT Comedie pe `ntuneric Sala TGST Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Capdelemn Sala Studio Ora: 19.00

FILME Legende din regatul bufni\elor Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Morgen Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Hits and classics Ora: 22.00 BUNKER Vinerea alternativ[. Ora: 22

Bilet: 40 lei HAPPY CLUB Party Ora: 22 HEAVEN STUDIO Friday Music Night Ora: 22.00 LEMON CLUB Friday Party. Ora: 22.00 NO NAME Hey After the Ride! Special guest: DJ Magyar (Ungaria). Ora: 00.00 SCOTTISH PUB Retro Night with DJ Jo. Ora: 22.00 YOUTOPIA We love afterhours cu DJ Krystyanno Ora: 23.00

S~MB{T{ 16 OCTOMBRIE CLASIC AU{LEU TEATRU & SC~R| LOC LEJER

FILME Legende din regatul bufni\elor Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00

Morgen Studio 16.00, 18.00, 20.00

D’ARC CLUB Harvest Party Ora: 22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Ora:22.00 GREEN PUB Green Party Ora: 22.00 HALELE FRUCTUS Festival TM BASE 2010 Ora:21.00

26 z www.24fun.ro

D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Music by Alex Ora: 22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Ora:23.00 HALELE FRUCTUS Festival TM BASE 2010 Ora:21.00 Bilet: 50 lei HAPPY CLUB Party Ora: 22.00 HEAVEN STUDIO Flamingo Girls Ora: 22.00 LEMON CLUB Wild West Party. Ora: 22.00 NO NAME Hey After the Ride Ora: 01.00

CHEFURI ART CLUB 700 Party zone Ora: 22.00 BUNKER Saturday Party Ora: 22.00 CAFÉ MODE Party Ora: 21.00

FILME Legende din regatul bufni\elor Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Morgen Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Retro Fever ORA:22.00 DAOS CLUB Concert Trooper. Lansare album „15 ani Live” Ora: 21.00 Bilet: 15 lei (CD inclus) HAPPY CLUB Party Ora: 22.00

LUNI 18 OCTOMBRIE

SCOTTISH PUB Funky Beats with DJ Vali Florena Ora: 22.00

CLASIC

DUMINIC{ 17 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Povestea de iarn[ Sala 2 Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY ~ntoarcerea lui Ulise Sala Studio Ora: 19.00

FILME Legende din regatul bufni\elor Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Morgen Studio 16.00, 18.00, 20.00

Prah Sala Studio Ora: 19.00 AU{LEU TEATRU & SC~R| LOC LEJER Diabolus Ex Machina Ora: 19.30 FILARMONICA BANATUL

CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 DAOS CLUB Spellbound Party. Music by

§i studen\i organi§ti timi§oreni UVT Ora: 19.00

PURE CLUB AFTERHOURS DJ Optick Ora: 01:00

Diabolus Ex Machina Ora: 19.30

CAFÉ MODE UNIRII Prezentare de mod[ Ora: 21.30

DAOS CLUB Gods of Rock Night Ora: 21.00

Silvana. Ora: 22.00

Recital clasic ~n cadrul Festivalului Interna\ional „Zilele Muzicii de Org[ TIMORGELFEST” Concertul tinerilor absolven\i

MAR|I 19 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY ~ntoarcerea lui Ulise Sala Studio Ora: 19.00


www.24fun.ro z

27


FILME Legende din regatul bufni\elor Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 22.00 YOUTOPIA Petrecerea pira\ilor. Ora: 22.00

Morgen Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Crazy Student Night Ora: 22.00 CAFE MODE Party Ora: 21.30 HAPPY CLUB Retro Night Ora: 22.00 LEMON CLUB Student Medicine Party. Ora: 22.00

MIERCURI 20 OCTOMBRIE FILME Legende din regatul bufni\elor Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Morgen Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI

NO NAME Music sounds better with you Ora: 23.00

ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party Ora: 22.00

VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air. http://radio.anonimTM.ro.

DUBLIN EXPRESS Student Champions League Night. Ora: 22.00

28 z www.24fun.ro

HAPPY CLUB Party Ora: 21.00 LEMON CLUB AgroWest Student Party. Ora: 22.00

Morgen Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI BUNKER Concert Kumm Ora: 22.00 CAFÉ MODE Concert FLAT Ora: 21.30

JOI 21 OCTOMBRIE

CLUB 30 Concert Cover Band. Ora: 21.00

CLASIC

DUBLIN EXPRESS Cover Night Live Music After Party. Ora: 22.00

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Prelegere filosofic[ „Seneca. Sfaturi stoice pentru o via\[ fericit[” Conferen\iar: Monica Varga Ora: 19.30

FILME Legende din regatul bufni\elor Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

LEMON CLUB Sear[ s]rbeasc[ Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE The Beat Conductor Ora: 21.00 YOUTOPIA Party. Ora: 22.00


www.24fun.ro z

29


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

30 z www.24fun.ro

Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[,

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro

TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 Cursuri de limba englez[ general[ pentru adul\i, copii, tineri §i firme. Toate nivelurile! Let’s Talk - English Conversation classes. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini. office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “

~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme

boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609 CLUBUL SPORTIV

ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA

(Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19

32 z www.24fun.ro

FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol)


Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

reviste | cataloage | ziare

MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00,

D: 09.00-13.00

NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NATURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

SARA BEAUTY CENTER Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68 Centul Comercial Euro, stand R4 Tel. 0356881109 Mobil: 0745009471, 0734388368 Ofer[ servicii de `nfrumuse\are §i `ntre\inere corporal[. E§ti preg[tit[ s[ str[luce§ti?

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959

www.24fun.ro z

33


ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

34 z www.24fun.ro

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna

Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza, str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261

www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic. Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Rochii de mireasa, costume mire, bijuterii, decoratiuni nunta Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro

BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

PREMAMAN Createur de tendresse! Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro z

35


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

36 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944

reviste | cataloage | ziare

PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8 Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro

www.accomodationintimisoara. com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real! BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-

piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993

CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de

38 z www.24fun.ro


conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[. BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

Tel. 0257 283.055 PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29

HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282

HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3; Demetriade 1. tel: 0256247611

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente.

40 z www.24fun.ro

CASA BUNICII

CUCINA MODERNA Str. Socrates 12; tel. 0256202405 PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14


www.24fun.ro z

41


Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel.0256228000 Livr[ri la domiciliu. PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu. Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia,tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401 RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83, Tel: 0257 214 131

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

42 z www.24fun.ro

TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416 BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

PAPA JOE P-\a Arenei CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

ARAD POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

44 z www.24fun.ro

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90

Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08 - ultimul client S`mb[t[: 16 - ultimul client Duminic[: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3


www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA

GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390

BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque.

MANUFACTURA Handmade Cafe Str. T. Vladimirescu, nr. 9 Handmade, party, muzica live La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale.

CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

46 z www.24fun.ro

OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0732970183 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless

VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54

Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

226  

15 - 21 OCTOMBRIE 2010 TIMI±OARA §i ARAD 48 DE PAGINI 226 ANUL IV NR. Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro info loca\ii de...

Advertisement