Page 1

GRATUIT

WASABI SUSHI

Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ANUL IV NR. 224

01 - 07 OCTOMBRIE 2010 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

01 - 07 octombrie 2010

editorial Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Corina S[ftescu Diana Petru\ Zoltan Varga Luigi Popescu Lucian Mircu

info 4 6 8 10 12 14 18

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

loca\ii 16 20 22 24 26

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

foto R[zvan Voiculescu

Ziua c`nd nu voi mai fi t`n[r de Robert ±erban

Nu voi mai fi un om t`n[r, `ncep`nd cu 4 octombrie anul curent. Normele europene, tradi\ia rom]neasc[ sau cli§eistica mondial[ – nu §tiu exact care dintre ele – au/a hot[r`t c[ doar p`n[ la 40 de ani ni se poate spune tineri. Ai `mplinit v`rsta, gata, salut, ai r[mas de c[ru\a cu bidivi! Sau ai r[mas cu c[ru\a, dar bidivii cic[ s-au dus f[r[ s[ se mai uite-napoi... A§a c[ p`n[ la 4 octombrie vreau s[ m[ bucur de ultimile zile ale tinere\ii mele. N-am un proiect pentru asta, nu cred c[-\i po\i face prea multe §i prea mari planuri `n via\[; ea are sens tocmai pentru c[ este o permanent[ surpriz[. Ce po\i face, este s[ tragi n[dejde c[

bunul Dumnezeu o s[ hot[rasc[, `n ceea ce te prive§te, ca surpriza s[ fie una pl[cut[. S[ tragi n[dejde §i s[ te rogi. ±tiu, `ns[, ce voi face `n prima zi de dup[ tinere\e, `n 5. M[ voi `nt`lni cu prieteni, rude, amici, cunoscu\i §i necunoscu\i §i vom vorbi pu\in despre moarte. Despre aia alunecoas[, insidioas[, fin[, foarte fin[, parafin[. Despre aia de care ar trebui s[ ne fie fric[, dar nu ne va fi. C[ci vom citi poezie, vom bea vin ro§u §i vom m`nca ni§te cozonac. ±i ne vom aminti de vremurile c`nd eram tineri §i de ispr[vile mai mari sau mai mici ale vie\ilor noastre. Ne vom cunoa§te §i

30 31 32 34 36 37 38 40 44 46

mai bine unii cu al\ii, §i nu ne va mai fi fric[ deloc. Iar la sf`r§itul acelei zile de 5 octombrie – unde te a§tept §i pe tine, cel care cite§ti aceste r`nduri– am putea rosti, fie §i `n g`nd, un Acatist: Doamne Dumnezeule ce bine c[ e§ti sus tot timpul ca s[ m[ pot ag[\a de Tine din c`nd `n c`nd

robiserban@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Zoltan Varga Editor-§ef: Oana Neagoie Publicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: Lucian Bordianu DTP: CRIS & JAY SRL Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass A venit C. Am ie§it. A venit §i A cu C, care tocmai intrase la facultate, a§a c[ am b[ut r`nduri-r`nduri de tequila. Am sunat-o pe M, `ntre timp a venit §i M. A cu C au r[mas la teras[, eu cu C §i cu M ne-am dus la mine, rup\i. M era `n fa\a blocului §i a sunat §i S c[ s-a-ntors, a§a c[ am chemat-o. Am stat `n buc[t[rie, am pasat o \igar[, am sorbit ni§te vin, am r`s, am adormit. S`mb[t[ ne-am trezit. Seara era ziua lui S, a§a c[ trebuia s[ fim slightly fresh. Cum naiba s[ fii fresh dup[ o noapte de b[ut, r`s §i fumat? P[i nu se poate. Ne-am dus la teras[, ne-am rugat de-o ciorb[ mare de afum[tur[. Ne-a luat r`sul, nu mai §tiu de la ce. Ne-am `ntors acas[, ne-am uitat la ni§te porc[rii funny. ±i am deschis ni§te beri. Seara am ajuns la Van Gogh, la ziua lui S. Am sporov[it. A, §i am vorbit o gramad[ cu R §i I. O a trecut dar nu a stat. A era r[cit. V era beat

4 z www.24fun.ro

WKND ABC Mihai Dobrovolschi Din c`nd `n c`nd e ca-n liceu §i simpatic. Am plecat pe la dou[ §i jum[tate. Cineva i-a invitat la mine pe to\i cei care r[m[seser[. Eu unul credeam c[ s`nt treaz, dar c`nd am ie§it §i am v[zut c[ I nu vrea s[-l lase pe R s[ vin[ cu noi, m-am trezit f[c`nd plec[ciuni pe jos, secondat de C §i de S. „Las[-l §i pe R, te rug[[[m”. Nu l-a l[sat. Am luat dou[ taxiuri. C`nd am ajuns noi la bloc, V §i S deja se u§urau pe gardul viu. Am b[ut vin. Am pasat o \igar[. ~nc[ una. ~nc[ una. C a `nceput s[ r`d[ f[r[ perdea. Am `nceput §i eu. I era luat[

pentru prima dat[ dup[ ani, deci r`dea din principiu. S era sup[rat c[ nu a fost a§teptat la lift. V s-a dus la baie §i a zis c[ cel[lalt C doarme pe un prosop. A§a era. L-am l[sat vreo or[. Dup[ ce V, I §i S au plecat, eu cu C am mai stat la o \igar[, r`z`nd cu lacrimi. ±i cam a§a, `n lacrimi de r`s, ne-am scufundat `n somn, t`r`ndu-ne spre paturi din buc[t[ria aia mic[, `n care n-am scaune destule, c[ s-au rupt de r`s. www.dobro.ro


cine, unde, c`nd DANIEL VIGHI: E a§a ca `ntr-un c[min cultural din anii §aizeci, dac[ vre\i putem sim\i §i mirosul de motorin[ al podelelor §i noi ne uitam la mozi, dac[ §ti\i ce e asta. EUGEN BUNARU: Cinematograf pe ungure§te. Uit[-te §i la u§a aia `ntr-o parte c[zut[ parc[, `\i vine s[ zici „ce-o mai fi §i dincolo de u§[“ DANIEL VIGHI: Numai c[ §i perspectiva e interesant[...cum zicea Tic[, e r[sturnat[ ...este lumina care vine din afar[ `ntr-un spa\iu s[rac, b[tr`n, poate c[ asta ar putea s[ fie un drum: uite, alea patru felinare ar putea oarecum s[ povesteasc[ misterul unor lucruri care a§teapt[ s[ fie descoperite, stau de ani de zile `ntre un cuf[r §i o zdrean\[ colorat[, §i a§teapt[... EUGEN BUNARU:...cu calm stau, le §tiu §i eu cum stau. Fiindc[ ai spus de pod...e ceva, `\i sugereaz[ a§a ceva.

6 z www.24fun.ro

La taifas despre un tablou Daniel Vighi al pictorului Constantin R[ducan - Lugoj DANIEL VIGHI: Tot la alea m[ uit...s[ fie oare felinare. Nici nu par...nu-mi par ceva legat de spa\iul sacral, ecleziastic. VIOREL MARINEASA: Nu, nu... DANIEL VIGHI: Da´ ce-s alea acolo? EUGEN BUNARU: Patru icoane... VIOREL MARINEASA: ...a§a cred §i eu DANIEL VIGHI: Ia, hai, l[sa\i-m[ `n pace, z[u a§a, c[ mie mi s-au p[rut felinare. EUGEN BUNARU: Dac[ v[ aminti\i lumina care p[trunde prin \iglele de

la acoperi§ parc[ o reg[se§ti, §ti\i cum e cu lumina din pod, c`nd joac[ firele de praf `n lumin[. DANIEL VIGHI: Lucruri pe care le po\i descoperi `n lumina lucarnelor. Cine §tie ce-o mai fi §i prin podurile din palatele din centrul ora§ului. Aici e o lumin[ care dezv[luie un fel de solemnitate s[r[c[cioas[.

www.danielvighi.ro


www.24fun.ro z 7


blog de h`rtie Cum salveaz[ unii Ro§ia Montan[ Corina S[ftescu Most Wanted Mergeam agale pe strad[ c`nd ce v[d `n fa\a ochilor? Pe un panou situat l`ng[ Universitatea de Vest, st[tea poza unui om de v`rsta a doua, pe care scria mare §i ro§u: „Cazier Cultural”. A§a, cam ca afi§ele alea cu „Wanted” din Vestul S[lbatic. M[ opresc indignat[ §i curioas[ s[ v[d §i eu marele infractor. Mare, negru pe alb, `n stilul senza\ional marca Dan Diaconescu, textul de pe afi§ spune c[ Prof. Univ. Dr. Florin Dra§ovean ar fi anchetat pentru crim[ cultural[, pe motiv c[ a votat distrugerea patrimoniului cultural al Ro§iei Montane `n 2004, iar acum ar vrea s[ `§i repete votul. Mesajul mi se pare deranjant din foarte multe puncte de vedere. ~n primul r`nd, afi§ul denigreaz[ imaginea acestui om care, din c`te am citit despre el, este o persoan[ respectabil[,

8 z www.24fun.ro

fost director al Muzeului Banatului, cercet[tor §tiin\ific la acela§i muzeu etc. Dar ce mai `nseamn[ respectul c`nd vine vorba de salvat Delta, Vama Veche sau, `n cazul nostru, Ro§ia Montan[? Apoi, nu `n\eleg ceva: omul [sta este f[cut `n fel §i chip pentru c[ a votat ceva? De§i votul era, ultima oar[ c`nd am verificat eu, liber? Cum vine asta? ~l acuz[m mai `nt`i pentru c[ `§i exercit[ un drept, iar apoi pentru c[ este consistent `n opinii? Ca s[ nu mai zic c[ ironia face ca `n acela§i an `n care, conform afi§ului, Florin Dra§ovean vota distrugerea patrimoniului cultural, tot el primea „Meritul Cultural” `n rangul de „Cavaler” pentru cercetarea §i protec\ia aceluia§i patrimoniu. Ah, ce-mi place mie democra\ia!


happy trend Mii de PETuri pe c`mpii, hai s[ le-adun[m copii, p[rin\ii, bunici. Weekend-ul trecut pornit-am cu mic §i mare la reciclare. Am debarasat Rom]nia. Cet[\eni din toate col\urile \ [rii s-au unit pentru binele suprem al naturii. Nu §tiu dac[ s[ m[ bucur, `n speran\a c[ lucruri asem[n[toare se vor tot `nt`mpla sau s[ m[ g`ndesc c[ totul e o mod[ §i mul\i s`nt la fel. C`nd am v[zut lumea de la P[durea Verde, m[ `ntrebam `n ce num[r au venit din suflet, implica\i `n cauza verde §i c`\i din impresie, cu speran\a c[ dau bine `n societate. C`\i s-au aflat acolo pentru a prezenta colec\ia toamn[iarn[ de bune inten\ii? S[ te compor\i eco e doar un moft interna\ional, din timpurile noastre sau a§a arat[ viitorul? Preocupat de tot ce `l `nconjoar[, cu poft[ de aer curat, zone `ngrijite, produse s[n[toase. Sun[ naiv. Dar s[ las monologul fantasmagoric §i s[ m[ `ntorc la realitatea de s`mb[t[. Ce ne-a fost

10 z www.24fun.ro

Circuitul binelui `n natur[ Diana Petru\ a fost Let’s do it Rom]nia! dat s[ g[sim la locul faptei, ar putea fi povestit pe scurt `n: o droaie de gunoaie P[durea noastr[ poart[. De la fier, conserve, cutii, baterii, la prezervative, p[turi, butoaie, furtunuri pr[date de ce au mai scump – cupru, curat bazar bizar! M-au cuprins valuri de mirare, mai ales c[ toate astea erau aruncate prin cele mai `ntortocheate locuri forestiere, unii dintre noi erau nevoi\i s[ fac[ acroba\ii ca s[ ajung[ la destina\ie, ce mai, s-a dus o lupt[ adev[rat[ de cucerire a teritoriilor poluate. Dup[ c`teva ore, to\i am r[mas cu sentimentul r[zbun[rii. Ne

§i g`ndeam cum ar fi s[ prindem pe careva `n flagrant, f[c`ndu-se c[ scap[ fie §i o gum[ pe jos. E bine c[ am r[mas cu ceva, cei care am fost acolo – cu sentimentul c[ am f[cut bine, cu elanul de a p[stra, c[ci dup[ restul, resturi...

dianapetrut.wordpress.com


monteme P[zea! Am primit marf[! Zoltan Varga degust cu gust Gata cu tr`nd[veala. Odat[ cu revenirea studen\ilor clubbing-ul `§i revine din letargie. Se preg[tesc din nou petrecerile alea care au ca §i cuv`nt de ordine „moka“. Intrarea e free, shot-urile sunt din partea casei, fraierii se dau `n spectacol, iar cei cinci la sut[ care chiar au ni§te b[nu\i `n buzunar saliveaz[ la c`te vreo viitoare intelectual[ care se clatin[ ca turnul din Pisa din cauza alcoolului `ngurgitat. E la fel ca §i `n magazinele acelea second hand unde z[re§ti un afi§ pe care scrie „am primit marf[“. Distrac\ia se desf[§oar[ cu intermiten\e, `n func\ie de pachetele §i b[nu\ii trimi§i de p[rin\i d-acas[. Doar personajele se schimb[, decorul e `n genere acela§i. Aici ai pl[cuta surpriz[ s[ dai peste indivizi certa\i cu industria s[punului dar care `§i poart[ §alul de fi\e peste tricoul de firm[. Sau pi\ipoance `n devenire, care `§i fac „rodajul“ pentru a promova mai apoi la nivel mai mare. Specia aceasta pare ca nu e prins[ pe picior gre§it, niciodat[. Dac[ din `nt`mplare „pic[“ la un

12 z www.24fun.ro

concert de jazz `§i d[ `n petic prin stratategme ad`nc studiate de teapa “compozi\iile mi s-au p[rut mult prea eclectice”. Dac[ e la rock o \ine `ntr-una c[ tobarul a dat gherle, chiar dac[ habar n-are care-i diferen\a `ntre bas §i chitar[. ±i scrie `ntotdeauna life `n loc de live. ~§i sus\ine punctul de vedere p`n[ `n p`nzele albe, p`n[ la s`nge. Nu fiindc[ habar n-are de modestie sau bun sim\, ci pentru c[ a§a e b[rb[tesc. Femela speciei danseaz[ numai cu fete §i e mega – excitat[ c`nd observ[ c[ e `n centrul aten\iei. A§teapt[ cumin\ic[ s[ vin[ acel „the one“. Acela care `i comand[ ceva §i poa s-o scoat[ din via\a cenu§ie de zi cu zi. Ei, se prea poate ca p`n[ s[ dea de acel „one“ s[ mai treac[ prin cuibu§ul unui regiment de clubberi. Dar vai, ea nu! Nu e prostituat[, e pur §i simplu o gagic[ care §tie ce vrea §i §tie cum s[ ajung[ la acel ceva. N-o face pe bani, ci pe interes, deci are con\iin\a `mp[cat[. Marfa a venit, pofti\i la degustat!


carte Nebunie de-o zi Luigi Popescu sau „zgomotul §i furia” lui Suskind Monotonia e remediul sensibilit[\ii acute. De aceea zilele lui Jonathan Noel curg lin ca m[rgelele pe a\[. De treizeci de ani via\a sa e ad[postit[ de c[m[ru\a `n care st[ cu chirie §i de gesturile automate ale slujbei de paznic la o banc[. Dar ast[zi edificiul protector pe care §i l-a construit de-a lungul anilor e n[ruit `n mod inexplicabil de apari\ia unui porumbel pe culoarul spre baie. E un porumbel gri pe dalele purpurii ale culoarului. ~§i d[ seama c[ de aici `ncolo nimic nu va mai fi ca `nainte. Por\ile percep\iei i se deschid §i lumea care p`n[ atunci fusese \inut[ la distan\[ `i umple camera cu zgomotul §i furia ei. Punctul fix de pe treptele de marmur[ ale b[ncii, cel `n care `§i odihnea privirea pe parcursul orelor de munc[, `§i pierde eficien\a. Acum aten\ia `i zbur[t[ce§te la `nt`mplare. Se aga\[ c`nd de pana din p[l[ria unei trec[toare, c`nd de automobilele de pe §osea sau de cer§etorul care `§i ia pr`nzul pe o banc[ `n parc. Noi, prizonieri `n interiorul personajului, vagabond[m f[r[ \int[ pe str[zile Parisulului `n c[utarea unui reper. Porumbelul de Patrick Suskind ne propune astfel s[ experiment[m nebunia de o zi a lui Jonathan Noel. Prin nebunie `n\eleg`nd aici starea `n care sensibilitatea devine un animal ce `§i devoreaz[ victima din interior. G[si\i cartea prezentat[ pe rafturile Libr[riilor C[rture§ti.

tm_mercy@carturesti.ro

14 z www.24fun.ro


infoteca Simultan Festival- Past Continuous. Future Perfect Simultan este un festival dedicat artei video §i media, care ofer[ anual trei zile de evenimente `n diferite loca\ii din Timi§oara - proiec\ii de art[ video, live performanceuri audio-video, concerte de muzic[ electronic[ experimental[, instala\ii §i conferin\e. Ini\iat de un grup de arti§ti, festivalul Simultan s-a n[scut ca un proiect av`nd scopul de a creea o platform[ pentru proiecte culturale contemporane care folosesc tehnologia ca mediu artistic de exprimare. Evenimentul `§i propune s[ `ntre\in[ §i s[ stimuleze modalit[\ile creatoare ale celor mai moderne viziuni de `nregistrare a realit[\ilor culturale `n arta contemporan[. Cele trei sec\iuni ale festivalului au `nscris §i anul acesta toate genurile reprezentative. SIMULTAN – video: ca §i `n anii anteriori, festivalul prezint[ o serie de lucr[ri video inovative primite `n competi\ie de la arti§ti din peste 20 de \[ri. Peste 100 de lucr[ri video vor fi proiectate `n cele trei zile de festival, care cuprind §i proiec\ii din alte festivaluri §i un film documentar despre turneul Laptoporchestrei din Berlin `n Europa de sud-est. SIMULTAN - live projects: proiectele de sunet §i performance-urile

16 z www.24fun.ro

audiovizuale vor avea loc la Sinagoga din Cetate `n seara de 1 §i 2 octombrie §i cuprind urm[toarele proiecte §i arti§ti. ZAN LYONS (UK), BERNHARD LOIBNER (AT), PXPRD (D), MAGNETIC MATRIX (SLO), SILLYCONDUCTOR (Bucure§ti), CICALLEY [Veres Szabolcs & Csiki Csaba] (HU), GRPL CNTR (Timi§oara). SIMULTAN- dance performativ: `n aceast[ edi\ie, pentru prima dat[ la Simultan, spectacole de dans/performance vor avea loc `n fiecare zi din festival (30 septembrie, 1 §i 2 octombrie) la Teatrul Maghiar Csiky Gergely, iar `n ultima zi §i un workshop special despre posibilele evolu\ii postumane. Din programul zilei de 01 octombrie, la sediul Teatrului Maghiar, cu `ncepere de la ora 17.00, „Prezentare §i proiec\ii de Wilfried Agricola de Cologne director §i curator al COLOGNE OFF – Cologne International Videoart Festival”. De la ora 18.00- PXPRD (D) - live installation. O instala\ie live alchimic[ format[ din dou[ identit[\i distincte. Duo-ul format din Penelopex aka Marta Zapparoli §i Martin Kuentz aka Prd aplic[ practica performance-ului printr-un colaj, folosind diverse tehnici de procesare a diferitelor obiecte reciclate,

oscilatoare, senzori defec\i, electrocasnice vechi §i microfonie. Ora 19.00 aduce: CANDIDATURA LA PRE±EDEN|IE - spectacol dans performativ. Forme de rezisten\[ ca activism, revolu\ie, protest.. parc[ nu sun[ a 2010. Realizat cu sprijinul CNDB Bucure§ti. ~ncep`nd cu ora 21.00 Festivalul se mut[ la Sinagoga din Cetate, unde la `nceput de sear[ festivalul vine cu un proiect al arti§tilor sloveni, intitulat MAGNETIC MATRIX (slo) -instala\ie /live performance. Conceptul tehnologic al proiectului se `ndep[rteaz[ de crea\iile conven\ionale de peisaje sonice §i compozi\ii inovativ. Ora 22.00 apar\ine unuia dintre cei mai aparte performeri audio-vizuali ai prezentului, violonist, produc[tor §i realizator de film, ZAN LYONS (uk) - live cinema, iar de la ora 23.00, CICALLEY (hu/ro) - live performance, compozi\ii improvizative, un duo-ul artistic care remodeleaz[ electronic texturi sonore urbane. Teatrul Maghiar a§teapt[ publicul §i `n ziua de 02 octombrie, de la orele 13.00, cu ENDLICHE AUTOMATEN / Laptoporchester Berlin, un film documentar despre turneul compozi\ional al orchestrei

`n sud estul Europei `n 2009. POSTHUMAN - spectacol dans performativ, de la ora 14.00, cu Iuliana Stoianescu, Valentina Desideri, Florin Fluera§. Orele dup[-amiezii aduc Proiectii video competitie (15.30), un Workshop despre posibilele evolu\ii postumane (17.00) §i Mady-Baby - piesa de teatru a Gianinei C[rbunariu (18.00). La Sinagoga din Cetate vor rula Proiec\ii video competi\ie- SIMULTAN 2010, de la ora 20.00, Sillyconductor (buc.) - live performance (21.00), compozi\iile artistului media Bernhard Loibner (AT) - live performance, de la ora 22.00. GRPL CNTR (timi§oara) cunoscu\i pentru performance-urile lor postdadaiste, vor activa de la ora 23.00 `ntr+un proiect artistic inedit. Serile de 30 septembrie §i 01 octombrie se vor `ncheia cu c`te un afterpartz, de la orele23.00, `n Club Daos. Evenimente SIMULTANe de neratat!


infoteca Prima centralizare `n Timi§ a campaniei na\ionale de cur[\enie Let’s do it, Romania! Dup[ prima centralizare, `n Timi§ au r[spuns apelului de a cur[\a jude\ul, 6386 de voluntari, care au adunat 17.304 de saci de gunoaie. ~n proiect au fost cuprinse 64 de comune, din jude\ul Timi§, dar §i p[duri, r`uri, trasee importante. Dou[ echipe de voluntari au str[b[tut cu barca o por\iune a canalului Bega §i au adunat de pe ap[ 60 de saci de gunoaie . Zonele sau localit[\ile pe raza c[rora s-au colectat cei mai mul\i saci sunt: ±ag: 1893 saci – 490 voluntari, Lugoj: 1695 saci – 450 voluntari, Dumbr[vi\a: 1460 saci– 240 voluntari, P[durea Verde: 1352 saci -595 voluntari, Ciacova: 1095 saci – 413 voluntari, Ghiroda: 1012 saci – 103 voluntari. Au fost zone, precum DN 6, unde 52 de voluntari ai companiei Zoppas, au adunat 688 de saci de gunoaie. „±i ar mai fi fost de adunat. Am `nc[rcat 2 camioane. Am cur[\at cam 2 km de persoan[”, conform Dianei Buza§, liderul echipei companiei.

La Mo§ni\a Nou[, un camion de 10 tone a fost umplut de 2 ori. Voluntarii, o m`n[ de tineri care `n via\a lor nu au mai condus, poate nici m[car participat, la o ac\iune de ecologizare, au ar[tat c[ spiritul civic nu e mort. Tinerii au mobilizat popula\ia, companiile, oamenii. Ace§ti tineri au ar[tat c[ spiritul civic exist[, c[ se poate, c[ putem s[ fim solidari, s[ fim ecologici. Dincolo de problemele administrative, dincolo de faptul c[ Timi§ul a adunat pe arealele naturale peste 17.000 de saci de de§euri, dincolo chiar §i de cur[\enie, campania a dovedit implicare, resposabilitate. Iar dac[ putem s[ ne ar[t[m responsabili, putem s[ dovedim §i c[ s`ntem capabili s[ p[str[m cur[\enia. S[pt[m`na viitoare va fi redactat un raport al `ntregii campanii organizate §i desf[§urate `n Timi§.Let’s Do It, Romania! s-a derulat cu real succes, aduc`nd la `nceput de toamn[ un aer mai curat!

www.24fun.ro z 17


videodrom “Am minute”. Pe c`t de des aud expresia asta, pe at`t e de fals[. Pentru c[ am minute de vorbit cu prietenii la telefon, dar nu am minutele s[-i §i `nt`lnesc `n persoan[. Am zeci de minute de chat-uit pe mess sau de citit bancuri online, dar nu am minute s[ citesc o carte. Am multe minute de stat la volan, dar nu am c`teva secunde pentru a `ncetini `nainte de trecerea de pietoni pe unde p[rin\i cu c[rucioare `ncearc[ s[ ajung[ (`ntregi) `n parc. Am zeci de minute pentru `mpins c[rucioare `n vitez[ prin supermarketuri, dar nu am minute s[ privesc cerul. Am sute de minute de l`ncezit pe canapea `n fa\a tembelizorului, dar nu am m[car un minut s[ m[ privesc pe mine `n fa\[. Am mii de minute de vizionat pe repeat sezoane din Seinfeld sau Dexter, dar nu am 90 de minute

18 z www.24fun.ro

Ai minute? Lucian Mircu Simultan pentru un film european sau rom]nesc. Pentru c[ nu-mi permit s[ m[ “plictisesc”. Am minute `n care m[ g`ndesc s[ schimb \ara de re§edin\[, dar nu am minute s[ schimb ceva `n jurul meu. Am minute s[ joc poker online, dar nu am c`teva minute s[ m[ joc cu copilul meu. ~n ciuda reclamelor, `ncep s[ cred c[ “mai multe minute” `nseamn[ mai pu\in timp. De fapt, tu nu mai ai minute - s[ spui o vorb[ bun[, s[ vezi un film bun, s[ visezi cu ochii

deschi§i. Nici c[ se putea un moment mai potrivit pentru tema Simultanului din acest an: Past Continuous. Future Perfect. Edi\ia a §asea a festivalului timi§orean aduce 100 de lucr[ri video §i media. Dac[ cite§ti revista la timp mai po\i ajunge la proiec\ii (30 septembrie – 2 octombrie). Desigur, dac[ ai minute...

marele-ecran.blogspot.com


www.24fun.ro z

19


Timi§oara/Arad, 01 - 07 octombrie 2010

RESIDENT EVIL: VIA|A DE APOI Cea de-a patra parte a francizei “Resident Evil”, care are la baz[ un joc video de succes, recurge pentru prima dat[ la tehnologia 3D. “Resident Evil: Afterlife” este un horror science-fiction al c[rui personaj principal este Alice, o supravie\uitoare a periculosului virus care a lovit §i devastat ora§ul Los Angeles cu cinci ani `n urm[ §i care a transformat pe to\i cei infecta\i `n zombii. Resident Evil: Via\a de apoi `ncepe cu o scen[ de ac\iune de zile mari, unde Alice (Milla Jovovich) aduce lupta chiar la u§a companiei Umbrella Corp, t[ind §i spintec`nd numero§i b[t[u§i care `i apar `n cale, iar mai t`rziu zeci de strigoi. Dup[ ce afl[ c[ `n Alaska ar putea exista un t[r`m promis pentru supravie\uitorii zombie ai apocalipsei, Alice c[l[tore§te acolo, dar g[se§te un singur suflet: Claire (Ali Larter), care sufer[ de amnezie, dup[ o `nt`lnire cu agen\ii Umbrella Corp. ~mpreun[, cele dou[ eroine pleac[ la Los Angeles, unde `nt`lnesc o band[ de supravie\ uitori, ni§te paria ai societ[\ii, care au luat ad[postul strigoilor `ntr-o inchisoare. Liderul neoficial al supravie\uitorilor este Luther West (Boris Kodjoe), un fost star al baschetului care conduce acum o band[ de nelegiu\i supravie\uitori. Dac[ vor s[ supravie\ uiasc[ §i s[ g[seasc[ o cale de ie§ire din aceast[ capcan[ a mor\ii, Alice §i ceilal\i trebuie s[ aib[ `ncredere `n omul `n care au fost avertiza\i s[ nu aib[: Chris Redfield (Wentworth Miller), pe care supravie\uitorii l-au `nchis.

MARIONETA

AMOR LA DISTAN|{

AMOR CU BASHIR

Thriller politic stilat, plin de suspans §i cu trimiteri transparente, deloc `nt`mpl[toare spre lumea real[. Cel mai bun film al lui Polanski de la „Pianistul” `ncoace a fost premiat cu un „Urs de Aur” pentru regie la Berlinal[. Produc\ia e o ocazie pentru frisoane intelectuale §i entertainment cinematografic, executat cu o precizie demn[ de marele Alfred Hitchcock. Povestea unui jurnalist , care, retras pe o insul[ `mpreun[ cu un fost premier britanic, `ncearc[ s[ scrie memoriile controversatului personaj. Izolarea, dubiile privitoare la decesul predecesorului s[u §i mai ales modul de via\[ §i de g`ndire ale ex-premierului, so\iei §i secretarei `ntind la maximum nervii jurnalistului. Acesta `ncepe s[ `ntrevad[ printre declara\ iile importantului personaj §i ale celor din preajma lui schema unei sinistre §i deloc improbabile conspira\ii. Suspansul construit §i manevrat impecabil nu face dec`t s[ sublinieze posibilitatea scenariului extras din romanul lui Harris. Fost sus\in[tor al lui Blair, autorul romanului a avut acces la multe chestiuni din cercurile politice din jurul premierului britanic Tony Blair. Suficient de multe `nc`t s[ `ntoarc[ sc`rbit spatele partidului pe care-l sus\inuse §i s[ camufleze `n thriller un roman bazat pe fapte foarte reale despre manipul[rile §i m`r§[viile girate de marele Blair.

Probabil fiecare dintre noi a trecut printr-o perioad[ `n care persoana iubit[ nu s-a aflat l`ng[ voi §i a trebuit s[ depune\i eforturi pentru a men\ine o rela\ie la distan\[. Greut[\ile unei astfel de rela\ii s`nt inerente, dar `n momentul `n care o rela\ie reu§e§te s[ treac[ acest test, este destul de clar c[ sentimente puternice s`nt la mijloc. “Amor la distan\[” este povestea lui Erin (Drew Barrymore) §i a lui Garrett (Justin Long), care se cunosc, se `ndr[gostesc §i tr[iesc o frumoas[ poveste de dragoste timp de §ase s[pt[m`ni, destul c`t s[ le fie greu atunci c`nd vine momentul desp[r\irii. Erin trebuie s[ se mute la San Francisco, pentru a urma cursurile postuniversitare la Stanford §i pentru a-§i `ncepe mult-visata carier[ `n jurnalism. Garrett trebuie s[ r[m`n[ la New York, acolo unde `§i tr[ie§te visul deja: descoper[ talente muzicale, `n a§teptarea unei promov[ri. Comunic`nd prin intermediul internetului §i al telefonului mobil §i apel`nd frecvent la serviciile companiilor aeriene pentru a se vizita, cei doi tineri reu§esc s[ men\in[ o rela\ie amoroas[ la distan\[, chiar dac[ prietenii lui Garrett pe nume Dan §i Box §i sora m[ritat[ a lui Erin pe nume Corinne descurajeaz[ `n mod constant aceast[ idil[. Dup[ ce Erin ob\ine o slujb[ de vis `n California, iar cariera new-yorkez[ a lui Garrett `ncepe s[ ia av`nt, devine evident faptul c[ rela\ia nu va supravie\ui dec`t dac[ dragostea celor doi este mai puternic[ dec`t distan\a ce `i desparte.

Documentarul animat Waltz with Bashir, este povestea regizorului acestui documentar, Ari Folman, care dup[ ce st[ de vorb[ `ntr-un bar cu un vechi prieten, `n care acesta `i spune c[ `n fiecare sear[ are un co§mar care se tot repet[, afl[ mai multe informa\ii despre propria persoan[. ~n acest co§mar, prietenul regizorului viseaz[ c[ este alergat de 26 de c`ini care vor s[ `l mu§te. ~n fiecare sear[, acela§i num[r de c`ini. Cei doi realizeaz[ c[ exist[ o leg[tur[ `ntre co§mar §i Misiunea Armatei Israeliene din Primul R[zboi Liban din anii ‘80. ~n acea sear[ regizorul are o viziune, care `i aduce aminte de masacrul din Beirut. Dar nimic nu este real. Aceast[ groaznic[ misiune i-a provocat lui Folman o pierdere a memoriei. Imagini uitate demult `ncep s[ revin[ la suprafa\[, pe m[sur[ ce regizorul intervieveaz[ prieteni vechi §i fo§ti camarazi de r[zboi, care au participat §i ei `n aceea§i perioad[ la masacrul din Beirut. Coloana sonor[ sus\ine de asemenea ideea de autoironie, intervenind deseori at`t `n contrast cu con\inutul vizual c`t §i pentru a-l sus\ine sau a-i amplifica impactul. E o lume bolnav[, obosit[, care `ncearc[ s[ se refugieze de ea `ns[§i `ncerc`nd s[-§i uite propriile drame, `n lipsa unor solu\ii de rezolvare `n realitate. Scena cu caii uci§i, care are pe fond comentariul unui psihiatru referitor la tehnici de a refuza realitatea, scena masacrului unui copil plasat[ `ntr-o livad[ iluzorie §i `n final scena cu dansul soldatului israelian `n pia\a din Beirut, s`nt povestite trist, incert, autist.

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE SUA (2010) Regia: Paul W.S. Anderson Cu: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Kim Coates Thriller/ SF/ Groaz[ Durata: 97 minute TIMI±- TIMI±OARA V- Mi: 16.00; 18.00; 20.00

THE GHOST WRITER SUA (2010) Regia: Roman Polanski Cu: Pierce Brosnan, Ewan Mc Gregor Dram[/ Thriller/ Mistere Durata: 128 minute STUDIO- TIMI±OARA V- Mi: 16.00; 18.00; 20.00

GOING THE DISTANCE SUA (2010) Regia: Nanette Burstein Cu: Justin Long, Drew Barrymore Comedie/ Romantic/ Dragoste Durata: 103 minute ARAD- DACIA V- Mi: 14.00; 17.00; 20.00. Joi: 11.00

WALTZ WITH BASHIR ISRAEL (2008) Regia: Ari Folman Cu: Ron Ben Jishai, Ronny Dayag Anima\ie/ Documentar/ R[zboi Durata: 90 minute ARAD- ARTA V- Mi: 15.00; 17.30; 20.00. Joi 12.00

20 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

21


TIMI±OARA AEROPORTUL TRAIAN VUIA TIMI±OARA Str. Aeroport 2, Ghiroda Tel. 0256 203 234 Expozi\ie de art[, arhitectur[ §i etnografie “Banatul- `n drum spre Europa” (02 septembrie- 02 octombrie) ART CLUB IULIA Bd. 16 Decembrie 1989 (Pia\a Maria) Tel. 0256 201 990 Expozi\ie de fotografie “ Vene\ia mascat[” (24 august- 03 octombrie) AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga 8 Tel. 0356 435 734 L-V: 09.00- 19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Costin Br[teanu (01 septembrie- 05 octombrie) CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Ghe. Laz[r 10-12 (Pia\a 700) Tel. 0256 499 222 Expozi\ie de pictur[ Expune: Tamara Birdean (01 octombrie- 31 octombrie)

GALERIA CALINA Spa\iu de art[ contemporan[ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256 498856 Expozi\ie de pictur[ „Possible Pasts” Expune: R[zvan Boar (16 septembrie - 07 octombrie) HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel. 0256 492452 L: 12:00-20:00 Ma-V: 10:00-20:00 S: 11:00-15:00 Expozitie de pictur[ Expune: Maria Bana Jichi\a (23 septembrie - 06 octombrie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA Pia\a Unirii 1 Tel. 0256 491592 Ma- D: 10:00-18:00 L: ~nchis Expozi\ie de sculptur[ „Absen\e `ncercuite” Expune: Maxim Dumitra§ (16 septembrie- 16 octombrie) Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[

1.000 de flyere GRATUIT pentru o comand[ de 5000 de flyere la dimensiunea de 10cm pe 21cm

3 crea\ie layout, ziare §i reviste 3 tipar offset §i digital 3 ambalaje din carton duplex 3 ambalaje din carton micro-ondul 3 etichete tip[rite flexografic 3 sonoriz[ri profesionale, multiplic[ri CD-uri, DVD-uri

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

22 z www.24fun.ro

Decorativ[ Bilet intrare: 5 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Str. Lorena 35, Jimbolia Tel. 0256 361 463 Expozi\ie de pres[ literar[ §i presa secolului al XIX-lea (21 septembrie- 21 octombrie) MUZEUL BANATULUI (Castelul Huniade) Pia\a Huniade 1 Tel. 0256 491339 Ma- D: 10:00-16:00 Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON Sec\ia Arheologie (colec\ii din domeniile: arheologie, numismatic[, memorialistic[, cartografie, carte veche rom] neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie) Expozi\ii permanente: - Paleoliticul §i epipaleoliticul - Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a - Epoca bronzului - Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii) - Epoca daco-roman[ (dacia roman[, daco-romanitatea) - Perioada prefeudal[ §i medieval[ - Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel Suboni Sec\ia de §tiin\ele naturii (colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie)) Expozi\ii permanente: - Flora si fauna Banatului - Evolu\ia omului - Evolu\ia vie\uitoarelor - Mineralogie

MUZEUL SATULUI B{N{|EAN Aleea CFR 1 Tel. 0256 225588 Ma-D: 10:00-18:00 Expozi\ie interactiv[ de ceramic[ remixat[ „RE- lut” Expun: arti§ti cerami§ti, restauratori, me§teri olari, DJ, VJ, etc (02 octombrie- 03 octombrie) Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v]nzare) GALERIA DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean 17 Tel. 0256 494886 Mobil: 0746 106620 L-V: 10:00-17:00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie INFOCENTRUL TURISTIC Str. Alba Iulia 2 Tel: 0256 437 973 Expozi\ie de fotografie „Peru” (08 august- 03 octombrie) VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel. 0256 490750 L-V: 10:00-18:00. S: 10:00-14:00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD Expozi\ii permanente Sec\ia arheologie §i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, documente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIXXX, Aradul interbelic Sec\ia art[: Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XX Arta Universal[ din secolele XVIXIX (§colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[) Arta decorativ[ european[ §i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale) Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema) Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora §i fauna jude\ului Arad


www.24fun.ro z

23


TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 499908 Fax: 0256 201288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Tarif normal: 15 RON Elevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON POEZIE, VIN ±I COZONAC Lansare de carte, Robert ±erban „Moartea parafin[” Sala Mare (mar\i, 05 octombrie, ora 18.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256 201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00

Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00 precum §i cu o or[ `nainte de spectacol Rezerv[ri: 0256 201291 ALB{ CA Z{PADA SI CEI ±APTE PITICI de Simona Vintil[ dup[ Fra\ii Grimm Decorul §i costumele: Geta Medinski Muzica: Ilie Stepan Dramaturgia: Alina Mazilu Coregrafia: Helen Ganser Chinuit[ de invidie §i ciud[ Regina caut[ s[ ia via\a Albei ca Z[pada. Alb[ ca Z[pada se ascunde de ura acesteia `n casa celor §apte pitici, dar §i aici Regina `i va da de urm[. Cu: Boris Gaza, SIMONA VINTIL{, DANA BORTEANU, RADU VULPE, RARE§ HONTZU, DANIELA TÖRÖK, ALEX HALKA, RAMONA OLASZ, IOSIF CSORBA, TATIANA SESSLER, ISOLDE COBE\, ETELKA MAGYARI, OLGA TÖRÖK, INA IONESCU, ANNE-MARIE WALDECK, VLAD ALEXEJ COBE\ §I ARMAND PREDA. Spectacolul se traduce simultan `n limba rom]n[ Sala TGST (miercuri, 06 octombrie, ora 11.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel. 0256 34814

Fax: 0256 494029 Mobil: 0740 143545 office@theater-csiky-gergely.ro CAPDELEMN Spectacol de p[pu§i pentru adul\i One-Man Show cu Vass Richard Regia: Galovits Zoltan - Vass Richard Text: Galovits Zoltan Decor: Albert Alpar Muzica: Cari Tibor Marioneta: Vass Richard Sala Studio (vineri, 01 octombrie, ora 16.00) MADY-BABY Cu Gianina C[rbunariu Regia: B. Fülöp Erzsébet Sala Studio (s`mb[t[, 02 octombrie, ora 18.00) AMOR OMNIA Regia §i scenariul: Peter Pashov §i Zheni Pashova Muzica: Tibor Cari “ Amor Omnia” sau iubirea fa\[ de aproapele este un spectacol de lumini, umbre §i teatru- dans. Subiectul piesei trateaz[ jocurile iubirii, ne`mp[rt[§ite sau `mplinite, a iubirii iluzorii §i a dragostei la prima vedere, pigmentat[ cu toat[ gama tr[irilor dureroase, violente sau sensibile.Triunghiuri amoroase sortite suferin\ei, tema c[sniciei ca o capcan[ sau o povar[, sau a iubiri interzise ori pasiuni gay, toate vorbesc scenic despre `ncreng[turile unei pove§ti captivante de dragoste. Sala Mare (duminic[, 03 octombrie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” Bd. Regele Carol I, nr.3 Tel. 0256 493049 merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I, no.9 TEATRUL STUDIOART Casa Artelor Pia\a Unirii, Str. Pacha 8

24 z www.24fun.ro

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti 2. Tel. 0256 433020 Agen\ia de bilete: 0256 201286 Email: ort@artelecom.ro Web: www.ort.ro BOEMA Oper[ `n patru acte Muzica: Giacomo Puccini Libretul: Giuseppe Giacosa §i Luigi Illica Conducerea muzical[: David Crescenzi Regia artistic[ §i scenografia: Mario de Carlo Maestru de cor: Laura Mare Concert mae§tri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu Mi§care scenic[: Carmen Cojocaru Asistent regie artistic[: Mugurel Chirila Distribu\ia: Mimi- L[cr[mioara Cristescu Musetta- Mihaela Marcu (debut) Rodolfo- Like Xing Marcello- Bogdan Zaharia Schaunard- Cristian Rudic Colline- Octavian Vlaicu Benoit/ Alcindoro- Mihai Prelipcean Parpignol- Adrian Boba Sergentul- Marius Gosa Vamesul- Iulian Ioan Iosip Corul, orchestra si ansamblul de balet al Operei Nationale Rom]ne Timisoara Regia tehnica: Elena Soboleanu, Lucian Boru Preg[tirea muzical[: Drago§ Zaharescu, Angela Cere§ Sufleur: Radu Olariu Spectacol c`ntat integral `n limba italian[ §i titrat `n limba rom]n[ (duminic[, 03 octombrie, ora 19.00)


FILARMONICA “BANATUL” Bd. C.D.LOGA 2, et.2 Tel. 0256 492521, 0256 495012 Festivalul Interna\ional „Zilele Muzicii de Org[ TIMORGELFEST” (17 septembrie- 17 octombrie) RECITAL CLASIC Bert den Hertog (Olanda) Domul din Timi§oara (miercuri, 06 octombrie, ora 19.00)

ARAD

Tel. 0257 256922

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, no.103 Tel. 0257 280016 Email: office@teatrulclasic.ro

MICA SIREN{ Spectacol muzical Regia: Victor Ioan Frunz[ Scenografia: Adriana Grand Distribu\ia: Carmen M[rginean, Adina Doba, Cristi Borda§ (duminic[, 03 octombrie, ora 11.00)

TEATRUL DE MARIONETE Str. Episcopiei 15

AUALEU TEATRU & SCART LOC LEJER Str. Zoe 1. (`n spatele parcului Doina) Tel. 0724 592379, 0745 777035 Email: garaj.curte@aualeu.ro ASOCIA|IA CULTURAL{ „COMPANIA D’ARTE” Str. Daliei 11. Tel. 0723 297456 companiadarte@gmail.com www.companiadearte.com

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga 4, et. 2 Tel. 0256 433151. L-V: 18.00-21.00 www.noua-acropola.ro Prelegere filosofic[ „Bardo- Thodol” Cartea tibetan[ a mor\ilor Conferen\iar: Alis Brebu (joi, 07 octombrie, ora 19.30) ASOCIA|IA CULTURAL{ PENTAGON Tel. 0356 410560 Mobil: 0740 151 623 Emai: office@ac-pentagon.ro www.ac-pentagon.ro CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR Bv. Carol I, no.9 CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga 46 Tel. 0256 490 544 FUNDA|IA RUBIN Str. Regiment 5 V`n[tori, nr.8 (Pia\a Unirii). Tel. 0356 442 770

www.24fun.ro z

25


VINERI 01 OCTOMBRIE

CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00

CLASIC

DAOS CLUB Simultan Afterparty Tom Wilson, Flore, Alexandru Jijian Ora: 21.00

TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Capdelemn Sala Studio. Ora: 16.00 SIMULTAN FESTIVAL Prezentare §i proiec\ii de Wilfried Agricola Ora: 17.00 PXPRD (D) - live installation Ora: 18.00 Candidatura la pre§eden\ie- spectacol dans performativ Ora: 19.00 SINAGOGA DIN CETATE SIMULTAN FESTIVAL Magnetic Matrix (slo) -instalatie / live performance Ora: 21.00 Zan Lyons (uk) - live cinema Ora: 22.00 Cicalley (hu/ro) - live performance Ora: 23.00

FILME Resident Evil: via\a de apoi Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Marioneta Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI ART CLUB 700 Hits and classics Ora: 22.00 BUNKER Vinerea alternativ[. Ora: 22 CAFÉ MODE UNIRII Concert Muneer & Friends Ora: 21.30

D’ARC CLUB Friday, Bloody Friday Music by Georgia Ora: 22.00 FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Ora:23 HAPPY CLUB Party Ora: 22 HEAVEN Studio DJ Vali B[rbulescu. Warm up: Westman. After: Elless. Ora: 23.00 LEMON CLUB Friday Party. Ora: 22.00 NO NAME Hey After the Ride! Special guest: DJ Curto (Portugalia). Warm up& After: Ovijay & Kalman Ora: 00.00 RESTAURANT BURGUND Concert C[lin B]rcean §i Monica Izv[nariu. Ora: 21.30 SCOTTISH PUB Retro Night. Ora: 22.00 SETUP VENUE Concert Cypher (Bucure§ti) §i MIRA Project (Timi§oara) Ora: 21 Bilet: 10 lei.

S~MB{T{ 02 OCTOMBRIE

3 CREA|IE

layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

26 z www.24fun.ro

CLASIC TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY SIMULTAN FESTIVAL ENDLICHE AUTOMATEN Laptoporchester Berlin Ora: 13.00

POSTHUMAN - spectacol dans performativ Ora: 14.00 Proiec\ii video competi\ie SIMULTAN 2010 Ora: 15.30 Workshop despre posibilele evolu\ii postumane Ora: 17.00

FRATELLI LOUNGE & CLUB Party Ora:23.00

Mady- Baby Gianina C[rbunariu Sala Studio Ora: 18.00

HEAVEN STUDIO Prezentare lenjerie intim[, invitat[ special[: Bianca Dr[gu§anu Ora: 22.00

SINAGOGA DIN CETATE SIMULTAN FESTIVAL Proiec\ii video competi\ie SIMULTAN 2010 Ora: 20.00 Sillyconductor (buc.) - live performance Ora: 21.00 Bernhard Loibner (AT) - live performance Ora: 22.00 GRPL CNTR (timi§oara) Ora: 23.00

FILME Resident Evil: via\a de apoi Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Marioneta Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI

HAPPY CLUB Party Ora: 22.00

LEMON CLUB Saturday Party. Ora: 22.00 NO NAME Hey After the Ride Music by Ovijay Ora: 01.00 PURE CLUB AFTERHOURS JunkieKidsTm powered by Chriss Zahary & Jimmy D`Azzaro Ora: 02:00 SCOTTISH PUB After Party dj Vali Florena Ora: 22.00 SETUP VENUE TM10BASE warmup Special guest: DJ Palotai (Ungaria) Ora: 22.00 Bilet: 15 lei.

ART CLUB 700 Party zone Ora: 22.00 BUNKER Stand up comedy cu Tibi Neuronu. Ora: 21 CAFÉ MODE Party Ora: 21.00 CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 DAOS CLUB Party. Ora: 21.00 D’ ARC CLUB Saturday Night Fever Music by Alex Ora: 22.00 ENOTECA DE SAVOYA Concert Jais. Ora: 21.00

DUMINIC{ 03 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELY Amor Omnia Sala Mare Ora: 19.00

FILME Resident Evil: via\a de apoi Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Marioneta Studio 16.00, 18.00, 20.00


www.24fun.ro z

27


CHEFURI ART CLUB 700 Retro Fever ORA:22.00 HAPPY CLUB Party Ora: 22.00

MAR|I 05 OCTOMBRIE

HAPPY CLUB Retro Night Ora: 22.00

CLASIC

NO NAME Music sounds better with you Ora: 23.00

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCU Poezie, vin §i cozonac Lansare de carte, Robert ±erban „Moartea parafin[” Sala Mare Ora: 18.00

FILME

LUNI 04 OCTOMBRIE

VAN GRAPH K FE „RADIO ANONIM”- live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 22.00 YOUTOPIA Deepside Deejays. Ora: 22.00

Resident Evil: via\a de apoi Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

CLASIC

Marioneta Studio 16.00, 18.00, 20.00

FILME

CHEFURI

Resident Evil: via\a de apoi Timi§ 16.00, 18.00, 20.00

ART CLUB 700 Crazy Student Night – Cu DjDee, ArtDj & VJ Claudio Ora: 22.00

Marioneta Studio 16.00, 18.00, 20.00

CAFE MODE Party Ora: 21.30

MIERCURI 06 OCTOMBRIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT Alb[ ca Z[pada §i cei §apte pitici Sala TGST Ora: 11.00 FILARMONICA BANATUL Recital clasic ~n cadrul Festivalului Interna\ional „Zilele Muzicii de Org[ TIMORGELFEST” Bert den Hertog (Olanda) Domul din Timi§oara

FILME Resident Evil: via\a de apoi Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Marioneta Studio 16.00, 18.00, 20.00

28 z www.24fun.ro

CHEFURI ART CLUB 700 Tequila & Salsa Party Ora: 22.00 HAPPY CLUB Party. Ora: 21.00

JOI 07 OCTOMBRIE ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Prelegere filosofic[ “Bardo- Thodol” Conferen\iar: Alice Brebu Ora: 19.30

FILME Resident Evil: via\a de apoi Timi§ 16.00, 18.00, 20.00 Marioneta Studio 16.00, 18.00, 20.00

CHEFURI BUNKER Concert Ora: 22 CAFÉ MODE UNIRII Retro & Jazz cu trupa FLAT Ora: 21.30 LEMON CLUB Sear[ s]rbeasc[ Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE The Beat Conductor Ora: 21.00 YOUTOPIA Party. Ora: 22.00


www.24fun.ro z

29


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie). Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I Tel: 0256200638, 0728969285 E-mail: info.timisoara@berlitz.ro Web: www.berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[,

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului. FUNDA|IA RUBIN P-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859 Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului, §i Ministerul Muncii, Familiei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro

TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\ iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

KS LANGUAGE CENTRE P-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim) Tel: 0722787914, 0753801328 Cursuri de limba englez[ general[ pentru adul\i, copii, tineri §i firme. Toate nivelurile! Let’s Talk - English Conversation classes. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini. office@kslanguagecentre.ro www.kslanguagecentre.ro

ra șoa d imi în Ara în T ani mbrie 5 De octo 11 Din

Engleza-n viteza 5

plusGermană

www.babelcenter.ro/arad

www.babelcenter.ro/arad

Cursuri de comunicare în limba engleză de la nivel începător până la nivel avansat progres rapid conform nivelurilor europene (A1-C1) contact susținut cu limba- componentă audio (CD pentru studiu individual) , profesor britanic pentru niveluri avansate metode moderne, interactive potrivite educației adulților Detalii la www.babelcenter.ro/arad email office@babelcenter.ro sau telefonic la 0748-888-621

30 z www.24fun.ro

Cursuri interactive de învățare a limbii germane cursuri de inițiere structurate pe nivelurile europene A1 si A2 (începător și pre-intermediar) metode moderne, cu accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare profesori cu experiență în educația adulților Înscrierile si cursurile au loc la adresa Calea Victoriei nr. 1-3 (Școala Postliceală Sanitară), Arad


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 A.S. PRUSIK “Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte! Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “

~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: contact@prusik.ro Cursul se adreseaz[ tuturor iubitorilor de munte, indiferent de v`rst[!“ DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873

Skate, snow, urban, extreme boardsports shops. Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SUPREME BIKE NOUL MAGAZIN Timi§oara, str. Clo§ca 18 Luni-Vineri: 08.00-19.00 S`mb[t[: 08.00-16.00 0356 174 722; 0725 830 609

CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 – 20, D: 15 – 18 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro VERTICAL 1ADVENTURE Str. Gavril Musicescu 20 Mobil: 0722 690324 office@verticaladventure.ro Outdoor Team Building §i Adventure. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime). www.verticaladventure.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate

www.24fun.ro z

31


TIMI±OARA

(Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, solar, kinetoterapie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

ATHENA HOSPITAL CENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATE Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardiovascular[. Calea Aradului 113 Tel. 0256 270000 fax.0256 275607 www.arthemahospital.ro contact@arthemahospital.ro

HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

B FASHION Str. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19

32 z www.24fun.ro

FLY MODELS Complexul Studen\esc tel: 0725524717 www.flymodels.ro PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol)


Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

MIHAI MILOIU Str. Putna, nr. 1 Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUB B-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu) Tel: 0256463818, 0743969486 Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon. Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de performan\[ pentru copii §i juniori. Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00 MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00,

S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

NATURALEX Str. Circumvala\iunii 34 Tel/ Fax: 0356 464042 www.naturalex.ro Produse §i tratamente naturiste Consultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea ta Promo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NATURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oara SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906

E§ti preg[tit[ s[ str[luce§ti?

±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

WISH STUDIO by Dida Str. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3) Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

SARA BEAUTY CENTER Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68 Centul Comercial Euro, stand R4 Tel. 0356881109 Mobil: 0745009471, 0734388368 Ofer[ servicii de `nfrumuse\are §i `ntre\inere corporal[.

Spalatoria AutoSIK Str. Bucovinei nr. 59C

Servicii de calitate pentru masina dumneavoastra www.24fun.ro z

33


ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN, tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718 www.gemisport.ro Termal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / Bar Saun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

34 z www.24fun.ro

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius Iacob, tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna

Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii. `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal. tel. 0257282 019 OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza, str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261

www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic. Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA. str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie tel. 0257280085


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac CLIPE MAGICE Iulius Mall (langa Cinema City) Rochii de mireasa, costume mire, bijuterii, decoratiuni nunta Informatii la tel 0727832424, 0722579764 www.clipemagice.ro

BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE! PANTOFUL GALBEN ~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionale Magazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria) Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00 Str. Lacului, nr.1 (Pia\a Aurora) Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00 Str. Brancoveanu nr.23 Orar: L-S: 9.00-17.00 Centrul comercial KAPPA Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00 Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

PREMAMAN Createur de tendresse! Atrium Center, parter Articole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 ani www.premaman.com GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro z

35


CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 5 0256.244.404 office@babeljunior.ro Cursuri de limbi str[ine pentru copii Din 21 septembrie ยงi after-school! Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru preยงcolari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii ยงi adolescen\i, `n grupe

36 z www.24fun.ro

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a ยงi dup[-masa), c`t ยงi s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge - tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTY Blv. C. Br]ncoveanu, nr. 105 Tel. 0735574555/0771714128 Un concept nou `n oraยงul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u. Organizeaz[ cele mai reuยงite petreceri pentru copilul dumneavoastr[. Web: www.yoyo-party.ro DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0356 422 750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii ยงi adul\i, corporate party.

E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-ยงcolare.

KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9, tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com

GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ยฑI DALE (ยงi after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat ยงi cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro creยง[ particular[, gr[dini\[ particular[


TIMI±OARA ANDREEA EXPRES str. Simion B[rnu\iu, nr. 4 tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59C Sp[l[torie Auto Servicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!!

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\ uri din ora§!

STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244

Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669, Fax: 0257216629

TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 PLETL Calea Aurel Vlaicu, nr. 308 Transport interna\ional de persoane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028 Fax 0257228029 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei str. Viorelelor 2

3 CREA|IE

layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

Noul Audi A1 – caracter sportiv §i individualitate `n clasa compact[ Audi introduce `n aceast[ toamn[ o nou[ dimensiune `n clasa compact[. Un model dinamic §i de `nalt[ calitate, cu o mare `nc[rc[tur[ emo\ional[ §i deosebit, care concentreaz[ toate virtu\ile m[rcii `n mai pu\in de patru metri – un design plin de caracter, calitate f[r[ compromisuri, tehnologii inovatoare §i eficiente. Cel mai nou model Audi are un portofoliu foarte cuprinz[tor de tehnologii avansate la bord; sistemul infotainment din dotarea acestuia stabile§te noi standarde `n cadrul segmentului. Modelul A1 este automobilul premium din clasa compacta – un Audi adev[rat, des[v`r§it. Cu un §asiu dinamic §i motoare puternice, modelul A1 este cel mai sportiv automobil din clasa sa, iar acest lucru se vede imediat. Designul s[u este unic §i modern.

Interiorul modelului A1 este spa\ios §i aerisit. Panoul de instrumente evoc[ o arip[ de avion; cele patru duze de ventila\ie rotunde pentru admisia aerului sunt inspirate de turbinele unui avion cu reac\ie. Pe l`ng[ liniile de echipare Attraction §i Ambition, Audi ofer[ un pachet media stilat, axat pe infotainment §i designul interior. Cel mai performant model al gamei este sistemul de naviga\ie MMI Navigation Plus, un centru media care stabile§te standarde noi `n segmentul automobilelor compacte. ±asiul sportiv, dinamic al modelului A1 ofer[ o pl[cere a conducerii de excep\ie gra\ie Programul electronic de stabilitate (ESP), inclus `n dotarea standard a automobilului, `mpreun[ cu diferen\ialul electronic autoblocant, asigur[ o

manevrare mai sportiv[ §i mai precis[ a noului A1, iar siguran\a `n timpul c[l[toriei este sporit[ `n mod considerabil. Noul Audi A1 stabile§te noi standarde §i `n ceea ce prive§te eficien\a. Audi a preg[tit pentru clien\ii s[i o gam[ nou[ de motoriz[ri, format[ din patru propulsoare cu patru cilindri, dou[ motoare TDI §i dou[ TFSI pe benzin[, ce dezvolt[ o putere `ntre 63 kW (86 cp) §i 90 kW (122 cp). Modelul A1 este dotat cu

transmisia S tronic cu §apte trepte de vitez[. Transmisia cu dublu ambreiaj schimb[ treptele de vitez[ foarte rapid, confortabil §i f[r[ `ntreruperi detectabile ale puterii motorului. G[si\i noul Model A1 `n Showroom-ul Porsche Timi§oara, Calea Lugojului 136, Ghiroda. Informa\ii: 0256 408 000 www.porschetimisoara.ro

www.24fun.ro z

37


TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4**** Pia\a Mocioni, nr 8

Tel. 0356113224/25 Fax 0356113223 Mobil 0757555444 rezervari@iosefinresidence.ro www.iosefinresidence.ro www.accomodationintimisoara. com ApartHotel “Iosefin Residence”cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\ [, ambian\a §i tarif real!

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, minipiscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, tel. 0256207837 HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[. PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme. HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450 HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1)

38 z www.24fun.ro


Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204038 V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Telefon: 0256 474 766 Mobil: 0726 675 240 Email: zefir@pensiuneazefir.ro www.pensiuneazefir.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat tel. 0257285499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700 HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251282

HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804

ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163

BOAVISTA Aleea F.C. Ripensia 7A Tel. 0256309409

CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20

HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055

HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153

HOTEL COANDI C. Romanilor, tel. 0257287777

www.24fun.ro z

39


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTA Bd. Take Ionescu, nr.34 Tel. 0733337133, 0372773344 Restaurant Pizzerie Buc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 025621286 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

40 z www.24fun.ro

CASA TIMI±AN{ Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57 (vis-a-vis de Pompieri) Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610 Restaurant. Bar. Teras[ Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice. Sal[: 75 locuri-40 locuri Meniul zilei: 12 ron

CODRINA Cofet[rie §i produse de patiserie Calea ±agului, nr. 78 Tel. 0256271585 Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an) Tel. 0256431888 Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia Tel. 0256248655 Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

Tel. 0742 274120, 0766 478026 www.colosseumtimisoara.ro Restaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoane Meniu: 150 RON Decor inclus, b[uturi incluse CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1. tel: 0256247611

RESTAURANT COLOSSEUM Complex Totalco

CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 tel. 0256202405

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu, tel. 0256435201 RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

SABRES Str. Craiova 1, tel: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro


Meniul zilei la 15 lei

Organizăm evenimente Capacitate restaurant 80 locuri; 50 locuri terasă

www.24fun.ro z

41


PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6, tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53, tel 0257251655

PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu . Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u!

IL PADRINO Bd Revolu\iei 89, tel 0257211911

RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval

CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88, tel. 0357401401

RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional RESTAURANT RUSTIC Str. Victor Babe§ nr. 1 tel. 0256201058

WASABI SUSHI

WASABI SUSHI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81, tel. 0257214110 BIER HOUSE str. 1 Decembrie 1918

RATIO BEACH ±trandul Neptun, tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9, tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6, tel: 0257281514 PICCOLO Str. Cri§an 12, tel: 0257257259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 0257270772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579 GELATERIA ITALIANA

42 z www.24fun.ro

3 CREA|IE

layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170


www.24fun.ro z

43


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

CELSO CLUB Str. Mehadia nr. 22 fostul The Note Informa\ii §i rezerv[ri tel: 0756358112 Mar\i: student’s nights Vineri: 100% retro s]mb[t[: Wild Party www.celso.ro

joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

Tel. 0722 891085 DAOS CLUB Str. Nicolae Titulescu 5 Tel.: 0744609750 Party & Live Events

POVESTEA VORBII Str. Treboniu Laurian 11 Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745 SETUP Venue & Club Str. I. M. Pestalozzi, nr. 22 Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

BRONX BAR Str Unirii. Non stop. GENOVESSE Episcopiei 11. tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic House Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 The IRISH PUBlic House Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 LEMON CLUB Str. Liviu Rebreanu 3 Tel. 0761 513 955

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022 OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338

CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band,

WHY NOT Peciu Nou, tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

44 z www.24fun.ro

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei, tel. 0257206416

NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14

ARAD

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 PAPA JOE

P-\a Arenei CLUB ROCK NERV str Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08 - ultimul client S`mb[t[: 16 - ultimul client Duminic[: 16-01 TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO


Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

45


TIMI±OARA

GRADO CAFE Str G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390

BAROQUE P-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque.

MANUFACTURA Handmade Cafe Str. T. Vladimirescu, nr. 9 Handmade, party, muzica live La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale.

CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Tel. 0723706063, 247623 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRII Pia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006 L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24 Coffee, cocktails, party D’ARC Str. Emanoil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a Unirii 2, tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

46 z www.24fun.ro

OPERA P-\a Victoriei 6, tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO! OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0732970183 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy. Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless

VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54

Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFE B-dul Revolu\iei, nr. 85 PATCHOULI LOUNGE Str. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava) K.F. Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848 SMART CAFE Str. Unirii, tel. 0257.214.822


O campanie a Primăriei Municipiului Timişoara

Nu mânca seminţe pe stradă.

Amenda este între 500-1000 lei.

RESPECTĂ-ŢI ORAŞUL!

www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

224  

01 - 07 OCTOMBRIE 2010 TIMI±OARA §i ARAD 48 DE PAGINI 224 ANUL IV NR. Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro

Advertisement