Page 1

GRATUIT

ANUL IV NR. 165

7 - 13 AUGUST 2009 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD


S UMAR

7 - 13 august 2009

editorial Daniel Vighi Andreea Ursu Lucian Mircu

info 4 6 10

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

8 12 14 16 18

foto R[zvan Voiculescu

Palatul §i fantomele din lac de Robert ±erban ~n localitatea Mogo§oaia (15 kilometri de Bucure§ti, spre T`rgovi§te) exist[, din 1702, un extraordinar palat construit de Constantin Br]ncoveanu. Palatul a avut o istorie din care n-au lipsit incendiile, distrugerile voite, furturile, prostia §i alte „evenimente” ruinante. Statul a investit mul\i bani `n refacerea acestei capodopere arhitectonice, iar ea este deschis[ acum circuitului turistic §i cultural. Dar nu doar construc\ia `n sine este cu totul aparte, ci `ntregul context din care face parte §i care `nseamn[ un cochet parc interior, o p[dureparc ce `nconjoar[ zidurile §i, chiar

`n fa\a palatului, lacul Mogo§oaia. Cum omul la ap[ trage, pe malul din fa\a acestui monument ce face parte din patrimoniul UNESCO, a ap[rut o… perdea de vile, toate cu ie§ire la lac. Dac[ proprietarii acestor case ar arunca `n ap[ numai undi\ele, privirile §i c`te-o ambarca\iune, ai spune c[ a§a-i tradi\ia pe aceste meleaguri. (Legisla\ia european[ interzice ca vizibilitatea unor astfel de monumente s[ fie obturat[ de alte construc\ii, mai ales de unele f[cute dup[ ureche, nu dup[ un plan de urbanism). Dar se pare c[ vil[ii deverseaz[ `n lac propriile reziduri, mai exact „apa” de

la b[i §i buc[t[rii. A§a c[ turi§tii dau cu ochii nu doar de un palat ie§it din comun, ci §i de o balt[ de culoarea mor\ii. Pe care plutesc, cu burta-n jos, broa§te, iar cu burta-n sus, pe§tii. P.S.: Cine se-nt`lne§te cu ministra Turismului, Elena Udrea, s[ o invite la o baie `n lacul Mogo§oaia. Mai ales c[-i aproape de Bucure§ti §i nu necesit[ costuri mari de deplasare…

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editori: Oana Neagoie, Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


cine, unde, c`nd Doni\a cu sperman\et Daniel Vighi O capodoper[ R[t[cesc `n aceste zile de prim[var[ prin minun[\ia Moby Dick, cu balenele in folio d`nd lene§ din coad[ §i azv`rlind jeturi frumos caligrafiate peste valurile arcuite `n enluminuri de codex. Dac[ ar fi s[ am pl[ceri de a continua ceva anume, acum, `n chiar aceste clipe ale vie\ii mele degrab[ trec[toare, ap[i asta ar fi. Mi-ar pl[cea s[ continui m[car un r`nd inspirat pe m[sura calm-zburdalnic[ a capodoperei lui Melville. A§ cobor`, dac[ ar fi s[-mi fac voia epic[, cu iscusite mi§c[ri ale bra\elor al[turi de Tashtego de-a lungul par`mei spre capul r[posatului ca§alot, ucis de vrednicia lui Stubb, vicarul neuitatului c[pitan Ahab. Ce-ai face acolo, nefericit fic\ionar, m-ar putea `ntreba pe bun[ dreptate cititorul acestor r`nduri dilematice. Ai avea tu vrednicia s[ execu\i asemenea figuri de stil at`rnat de o fr`nghie? Cum ai putea continua, din punctul de vedere al scrierii

4 z www.24fun.ro

creatoare, pogor`rea doni\ ei de lemn `n cuprinsul creierilor ad[posti\i `n craniul balenei asemenea unei pivni\e de aba\ie ad[postind butoaie cu bere? Cum ai putea apoi s[ umpli doni\a cu sperman\ et §i cum ai putea, cu deplin me§te§ug al dialogului, s[ `ndemni matrozii s[ trag[ pe bord `nc[rc[tura? ~n sf`r§it, cum ai putea tu, nevrednic m`nuitor obscur al vorbelor, s[ le potrive§ti `n a§a fel `nc`t s[ priceap[ to\i ce vrea s[ `nsemne cu adev[rat parfumul suav al sperman\etului: al acelei gelatine cu `nf[\i§area unei m[duvioare bune pentru un pr`nz tihnit?

www.danielvighi.ro


blog de hartie Via\a ca tapet Andreea Ursu „impersonal f[r[ pere\i z`mbitori”

Pe niciunul dintre pere\ii apartamentului `n care locuiesc de fix 24 de ani §i 8 luni nu at`rn[ o poz[ de familie `nr[mat[. Nici pe mobila veche din dormitor sau `n sufrageria nerenovat[ nu exist[ vreo ram[ `n care timpul st[ `n loc, din vremea mea de prichindel sau de c`nd ai mei au cu c`\iva ani buni mai pu\in. P`n[ n-am citit `ntr-o carte descrierea unui perete pe l`ng[ care urca o scar[, plin de momente importante din via\a membrilor familiei, nu m-am g`ndit la asta, nu i-am sim\it lipsa. ±i citind eu cele de mai sus m-am `ntristat pu\in, pentru c[ mi-ar pl[cea s[ am o galerie foto pe pere\i sau pe mobil[ `n sufragerie. O fotografie din care s[ z`mbesc §tirb[ c[tre tat[l meu sau una `n care coroni\a de premiant[ `mi alunec[ enervant peste ochi, poate una `n care dansez la majoratul meu §i evident una cu diploma `n m`n[ (ca doar am trei §i m[car pentru poz[ s[ m[ folosesc de ele). ±i n-ar lipsi din galeria mea o poz[ cu tot familionul, poate f[cut[-ntr-un concediu c`nd toat[ lumea e vesel[ sau de vreun Cr[ciun c`nd tradi\ia i\i lipe§te de fa\[ un z`mbet cre§tin sau de ce nu, una de la o aniversare: a mea, a lui, a ei, a noastr[. Mi-a§ pune §i c[\eii `n ram[ §i de ce nu, §i-o poz[ de pi\ipoanc[ al[turi de prima ma§inu\[ proprie. Dar din p[cate n-am o galerie foto, `mi p[strez memoriile decolorate `n albume §i mai decolorate sau pe CD-uri stivuite `ntr-o carcas[ de plastic. ~n casa mea `ns[ `mi voi pune via\a pe pere\i.

www.tomatacuscufita.com

6 z www.24fun.ro


infoteca Toamna se num[r[ ofertele noi la Iulius Mall

Din aceast[ toamn[, locuitorii din regiunea de vest a \[rii vor beneficia `n cadrul Iulius Mall Timi§oara de o nou[ modalitate de distrac\ie - cel mai mare club de bowling §i biliard din ora§ . Odat[ cu finalizarea lucr[rilor de extindere a mall-ului, zona de food court se va reloca, urm`nd ca `n actuala loca\ie a food court-ului Almondo s[ se inaugureze clubul Black Box. Clubul, cel mai mare de acest gen din Timi§oara, va avea o suprafa\[ de 2.421 mp, iar tarifele practicate vor fi deosebit de avantajoase, clien-\ii fideli beneficiind de promo\ii §i carduri cu reduceri substan\iale. Cu un program de func\ionare extins, `ntre orele 10.00 - 02.00, clubul va include 6 piste de bowling, 20 de mese de biliard, o mas[ de snooker, 5 aparate pentru darts §i peste 20 de

8 z www.24fun.ro

simulatoare de jocuri pentru copii. Black Box se va adresa celor care doresc s[ `§i petreac[ `n mod pl[cut timpul liber, dar §i profesioni§tilor, echipamentele fiind de ultim[ genera\ie, achizi\ionate de la cei mai mari produc[tori din domeniu. Pistele de bowling s`nt aduse din S.U.A., iar mesele de biliard §i cea de snooker din Spania. Iubitorii de bowling §i biliard vor avea la dispozi\ie §i un bar cu 272 de locuri unde se vor putea relaxa. Ineditul acestei noi loca\ii este dat at`t de suprafa\a desf[§urat[ deosebit de generoas[, c`t §i de faptul c[ spa\ iul este proiectat astfel `nc`t s[ devin[ locul preferat de distrac\ie.


videodrom Chéri `ncepe cu un istoric al curtezanelor. Scenaristul insist[ s[ `n\elegem c[ eroinele filmului -ni§te dame de consuma\ie acum consumatenu pot tr[i `n afara str`mtului lor cerc profesional. Se frecventeaz[, de§i se dispre\uiesc. Ok, mi-am zis, vom asista la un tir de ironii fine, un duel cu `mpuns[turi inteligente. A§teptam un spectacol de budoar demn de ni§te curtezane de `nalt[ clas[! Chéri m-a `n§elat `n stilul cel mai ordinar, ca o dam[ oarecare. La cei peste 40 de ani, versata Lea de Lonval (Michelle Pfeiffer) tocmai `§i jucase meciul de retragere. ±i iat-o cum se `ndr[goste§te ca o §col[ri\[, dup[ un schimb de replici cu un dandy de 19 ani (Rupert Friend). Filmul regizat de Stephen Frears `ncepe ca o mare promisiune. Ca promisiunile pe care §i le tot repet[ cei doi iubi\i, “unul n[scut prea devreme, cel[lalt prea t`rziu”. Nici vorb[ de acel “wicked game of seduction” cum

10 z www.24fun.ro

Dangerous movies Lucian Mircu Chéri vs. The Hangover scrie pe afi§ (“wicked game” era savurosul Dangerous Liaisons, f[cut de acela§i regizor, 20 de ani mai devreme). La un moment dat, Lea atinge o roz[ care se sf[r`m[ brusc (aici avem metafora-cheie). Dac[ Chéri ar fi insistat `n aceast[ direc\ie, ar fi ie§it o medita\ie interesant[ despre fragilitate frumuse\ii §i a rela\iilor amoroase `n fa\a TIMPULUI. A ie§it `ns[ un tort de un gust incert, `n care se

spun lucruri serioase pe un ton u§urel. Frears a f[cut o roman\[ vesel[. Adic[ de tot r`sul. Dac[ vre\i o comedie serioas[, `ncerca\i The Hangover (Marea mahmureal[)! Cea mai aiuritoare petrecere de burlaci prins[ vreodat[ pe camer[.

www.marele-ecran.blogspot.com


carte Explozia primului r[zboi mondial `l arunc[ pe scriitorul francez LouisFerdinand Celine `n Londra. R[nit la bra\ el este demobilizat aici `ntre anii 19151916, iar romanele Guignol’s Band I §i II recicleaz[ experien\a sa din aceast[ perioad[. ~nc[ de la primele pagini s`ntem prin§i `n rigodonul stilului mitraliat, `ntrerupt de puncte de suspensie, folosind limbajul str[zii, `ncerc`d s[ descrie o lume care a s[rit `n aer §i din care nu au mai r[mas dec`t cioburile. Ferdinand §i prietenul s[u Boro, feri\i de ororile §i absurdul r[zboiului, se refugiaz[ `n pub-urile §i bordelurile londoneze `ntunecate §i mirosind acru a bere brun[, `n lumea deocheat[ a docherilor, pe§tilor §i prostituatelor, `n cea\a permanent[ a str[zilor Londrei. Noi s`ntem lua\i pe sus al[turi de protagoni§ti “`nceti§or prin§i `n

6 z www.24fun.ro

Celine Luigi Popescu rigodonul londonez hor[, `n lente volte, fermeca\i, mereu mai departe spre alte visuri”, plutind elegant pe cuvinte pestri\e al[turi de farfuze, garizi, codo§l`curi, “scursuri §i ghelbani…port-scabii, chiombi oribili de joas[ \eap[…guzgani de cal[, mecle n[soase, sc[l`mbi cioflingari §tirboci\i…tr`ntori blegi de bra\e… p[duchi de §toarfe, `mpu\it[ specie de l[turi” (o adev[rat[ provocare pentru traduc[toarea Irina

Negrea). Celine `ncearc[ s[ surprind[ `n acest fel via\a cu pantalonii `n vine, via\a “care e ca o femeie groaznic de ur`t[... §i cu care te-ai fi `nsurat. Poate c[ tot mai bine e, la urma urmei, s-o iube§ti un pic dec`t s[ te vl[guie§ti snopind-o `n b[taie”. G[si\i cartea `n Libr[riile C[rture§ti pe rafturile cu nout[\i.

tm_mercy@carturesti.ro


arad forever Aradul Nou, ce amintire veche! Ioan T. Morar C`teva zile printre berlinezi mi-au adus aminte de nem\ii din cartierul de peste Mure§

Am petrecut, cu treab[, c`teva zile `n Berlin §i m-am l[sat sedus, din nou, de cur[\enia, disciplina §i ordinea `n care tr[iesc locuitorii acestei \[ri. Cur[\enia nem\easc[, priceperea nem\easc[ §i disciplina nem\easc[ s`nt standarde `n toat[ lumea. Si ele §i-au l[sat amprenta peste tot pe unde au locuit nem\ii. Asta m-a f[cut s[-mi aduc aminte de Aradul Nou, cartierul “altfel” al Aradului, locul `n care s-a

concentrat

comunitatea

§vabilor. Chiar §i acum, dac[ v[ face pl[cere, pute\i vedea casele aliniate perfect, vechile case ale nem\ilor ar[deni. Ei au fost, `n vremea copil[riei mele, gr[dinarii Aradului, marfa lor era cea mai bun[ §i cea mai frumoas[. Din p[cate, acum nu mai s`nt nem\i prin Arad, nici prin Aradul Nou. De ce? Pentru c[ i-a v`ndut Ceau§escu. Da, o spun pentru cei mai tineri, Nicolae Ceau§escu §i echipa lui au v`ndut etnici germani, r[scump[ra\i de rudele din Germania. Pe mii de m[rci. At`t a fixat aparatul de stat din Rom] nia pre\ul fiec[rui §vab sau sas care primea dreptul s[ plece din lag[rul socialist. ~mi pare r[u c[ nu mai avem nem\i `n Arad. Cred c[ ora§ul ar fi ar[tat pu\in mai altfel.

morar.catavencu.ro

4 z www.24fun.ro


S UMAR

7 - 13 august 2009

editorial Ioan T. Morar Luigi Popescu

locatii 4 6

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

8 10 11 14 16 17 18 22 26 28

In dream we trust de Diana Petru\ ~n zilele astea c[lduroase mai c[ nu te enerveaz[ tot ce se `nt`mpl[ `n jurul t[u. Te calc[ pe nervi orice fel de reac\ie sau indiferen\[, sim\i c[ `\i explodeaz[ neuronii la fiecare `nt`mplare-accident care `\i condimenteaz[ via\a. Acum ai chef de citit, plimbat, m`ncat `nghe\at[, peste c`teva minute parc[ `\i piere dorin\a §i mood-ul pentru activit[\i din astea cu iz de vacan\[ §i `\i vine s[ leneve§ti cu ochii `n tavan, pe muzic[ depresiv[ (dup[ p[rerea unora), s[ vezi cum trec prin fa\a ta toate planurile, lucrurile care \i-au provocat reac\ii adverse de plictiseal[, imediat iei un pix, o bucat[

de h`rtie §i te pui s[ confec\ionezi un top al dezam[girilor §i c`t ai clipi, iei decizia care `\i va schimba via\a. P[cat c[ decizia e atunci, `n func\ie de climat §i c[ apoi, dup[ un somn bun, parc[ toate s-au `nt`mplat `n alt[ zi, `n alt[ via\[, parc[ ai tr[it cel mai nasol episod din serialul t[u preferat. S[ fie oare de la c[ldur[ §i nevoia de schimbare, de a tr[i frumos fiecare zi, de a te g`ndi §i r[zg`ndi sau de la faptul c[ fiecare dintre noi, ajungem `ntr-un anumit moment, de cump[n[, decisiv, de care depinde restul existen\ial. O clip[ `n care e nevoie de toat[ implicarea, hot[r`rea, d[ruirea

ca acel ceva s[ se concretizeze, de parc[ ai tr[i visul [la de a ajunge `n State de mic copil §i p`n[ la urm[, `ntr-un final, prime§ti viza aia dup[ care mul\i t`njesc, prime§ti §ansa s[ tr[ie§ti “the American dream.”

diana.petrut@24fun.ro

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5, Timi§oara Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editori: Oana Neagoie, Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


Cinema City Timi§oara, 7 - 13 august THE HANGOVER Cu dou[ zile `nainte de nunt[, Doug §i trei prieteni ai lui merg p`n[ la Las Vegas pentru o binemeritat[ petrecere a burlacilor. Dup[ o noapte de pomin[, din care nu-§i mai aduc aminte nimic, prietenii g[sesc `n baie un tigru, iar `n §ifonier un bebelu§ de §ase luni! Cu un Doug dat disp[rut, cei trei vor fi nevoi\i s[ reia traseul din noaptea trecut[ pentru a-§i da seama ce s-a `nt`mplat §i pentru a-l face pe mire s[ ajung[ la timp la nunt[. MAREA MAHMUREAL{ Regia: Todd Phillips Cu: Ed helms, Bradley Cooper Comedie Durata: 100 minute V-J : 17:10; 21:20 TRANSFORMERS: R{ZBUNAREA CELOR ~NVIN±I B[t[lia pentru P[m`nt tocmai s-a `ncheiat, `ns[ b[t[lia pentru Univers abia a `nceput. Dup[ re`ntoarcerea pe Cybertron, Starscream preia controlul asupra Decepticonilor §i este hot[r`t s[ se `ntoarc[ pe Terra cu for\e crescute. Autobo\ii, convin§i c[ pacea este posibil[, afl[ c[ r[m[§i\ele lui Megatron au fost furate de la Armata SUA §i c[ Decepticonii `ncearc[ s[-l readuc[ la via\[. Cu Megatron la fel de puternic ca la `nceput §i ajutat de Starscream §i noi membri ai grupului… TRANSFORMERS 2 Regia: Michael Bay Cu: Megan Fox Ac\iune/Sf/Aventuri Durata: 150 minute V: 16:50 S-D: 11:50; 16:50 L-J: 16:50 RACE TO WITCH MOUNTAIN Ani de zile au circulat pove§ti despre un loc secret, aflat `n mijlocul de§ertului Nevada, cunoscut pentru fenomenele inexplicabile §i lucrurile stranii v[zute aici. Se nume§te Witch Mountain, iar c`nd §oferul de taxi Jack Bruno (Dwayne Johnson) `nt`lne§te doi adolescen\i cu puteri supranaturale, care devin pasagerii s[i, se treze§te azv`rlit `ntr-o aventur[ pe care nu §i-o poate explica. CURSA SPRE WITCH MOUNTAIN Regia: Andy Fickman Cu: Dwayne Johnson, Carla Gugino Aventuri/Comendie/Sf/Thriller Durata: 98 minute V-J: 13:10 EPOCA DE GHEA|{ 3: APARI|IA DINOZAURILOR 3D Subtitrat Aventurile celor trei prieteni continu[, dar din iulie 2009. Sid, Manny §i Diego revin pe marile ecrane, al[turi de simpaticul §i ve§nic lovitul de soart[ Scrat, veveri\a cu tendin\e suicidale pentru o ghind[. Ce surprize ne rezerv[ scenari§tii constituie un compartiment impredictibil, fiind chiar mai multe variante `n lucru, un singur detaliu fiind clar: vor fi cu siguran\[ dinozauri. Cum §i de unde vor ap[rea nu se mai §tie, dar

12 z www.24fun.ro

prezen\a lor reprezint[ o certitudine. ICE AGE3: DAWN OF THE DINOSAURS (A.G.) Regia: Carlos Saldanha, Mike Thurmeier Cu: Sean William Scott, John Leguizamo, Ray Romano Ac\iune/Anima\ie/Comedie/ Romantic Durata: 94 minute V: 14:00; 16:00; 18:00; 20:00 S-D: 12:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00 L-J: 14:00; 16:00; 18:00; 20:00; 22:00 EPOCA DE GHEA|{ 3: APARI|IA DINOZAURILOR 3D Dublat ICE AGE3: DAWN OF THE DINOSAURS (A.G.) Regia: Carlos Saldanha Cu: Sean William Scott, John Leguizamo, Ray Romano Ac\iune/Anima\ie/Comedie/ Romantic Durata: 94 minute V: 14:00; 16:00; 18:00; 20:00 S-D: 12:00; 14:00; 16:00; 18:00; 20:00 L-J: 14:00; 16:00; 18:00; 20:00; 22:00 HANNAH MONTANA Ea are tot ce e mai bun din cele dou[ lumi `n care tr[ie§te... ~ns[ acum trebuie s[ aleag[ una singur[. Miley Stewart (Miley Cyrus) se lupt[ s[ `mpace §coala, prietenii §i via\a ei secret[ de vedet[ pop. C`nd popularitatea tot mai mare a vedetei Hannah Montana amenin\[ s[ preia controlul asupra vie\ii sale, ea ar fi dispus[ s[ accepte. Ca urmare, tat[l ei (Billy Ray Cyrus) o duce acas[, în Crowley Corners, Tennessee, unde `i administreaz[ o doz[… HANNAH MONTANA Regia: Peter Chelsom Cu: Emily Osment, Billy Ray Cyrus, Mylei Cyrus Comedie/Dram[/Familie/Muzical/ Romantic Durata: 102 minute V: 13:00 S-D: 11:00; 13:00 L-J:13:00 PUBLIC ENEMIES Johnny Depp este John Dillinger, celebrul, §armantul §i `ndr[zne\ul jefuitor de b[nci din America anilor ‘30, ajuns inamicul public num[rul unu §i urm[rit de un batalion de agen\i FBI condu§i de agentul Purvis (Christian Bale). Erou al tuturor americanilor, satisf[cu\i c[ banditul jefuia exact b[ncile care-i blestemaser[ cu greaua Depresiune, Dillinger reu§e§te c`teva originale evad[ri din `nchisoare, dar §i s[-i fure inima frumoasei Billie (Marion Cotillard). INAMICII PUBLICI Regia: Michael Mann Cu: Christian Bale, Johnny Depp Crim[/Dram[ Durata: 147 minute V-J: 15:10; 17:50 CHERI Un film provocator, ce ne dezv[luie Parisul anilor 1920, unde Rupert Friend este Chéri, fiul unei foste

curtezane, Madame Peloux, (Kathy Bates), un t`n[r r[sf[\at de 19 ani. Mama lui i-l `ncredin\eaz[ mai tinerei sale prietene §i rivale, Léa de Lonval (Michelle Pfeiffer), pentru a-l ini\ia `n arta amorului. ±i ea o fost[ curtezan[, Léa este o femeie matur[ §i experimentat[, `nc[ extrem de seduc[toare. Dup[ 6 ani de rela\ ie, Madame Peloux `i aranjeaz[ lui Chéri c[s[toria cu Edmée, t`n[ra fiic[ a unei… CURTEZANA Regia: Stephen Frears Cu: Rupert Friend, Michelle Pfeiffer Romantic Durata: 86 minute V-J:19:30 COCO avant CHANEL “Coco Chanel” urm[re§te copil[ria nefericit[ §i prima parte a vie\ii celebrei creatoare de mod[ franceze Gabrielle Bonheur Chanel. Dup[ moartea mamei lor, surorile Gabrielle §i Adrienne s`nt abandonate de c[tre tat[ `ntr-un orfelinat, iar mai t`rziu s`nt for\ate s[-§i c`§tige singure existen\a. Dup[ ce este c`nt[rea\[ `ntr-o cafenea parizian[ frecventat[ de c[tre solda\i b[d[rani §i cus[toreas[ `n atelierul unui croitor de provincie, t`n[ra Gabrielle devine protejata bogatului Etienne Balsan §i prietena fostei iubite a acestuia pe nume Emilienne d’Alencon. COCO CHANEL Regia: Anne Fontaine Cu: Audreu Tautou, Alessandro Nivola Biografic/Dram[ Durata: 105 minute V-J:15:00 HARRY POTTER ±I PRIN|UL SEMIPUR Vara este `n toi, dar o cea\[ neobi§nuit[ pentru acest anotimp bate `n ferestre. Harry este `n camera sa, a§tept`nd ca pe ace vizita profesorului Dumbledore. Una dintre ultimele ocazii `n care l-a vazut pe director a fost c`nd acesta purta un duel aprig cu Lordul Cap-de-Mort, iar lui Harry nu-i vine s[ cread[ c[ domnul profesor Dumbledore chiar `§i va face apari\ia tocmai `n casa familiei Dursley. De ce `l viziteaz[ acum? Ce este at`t de important, `nc`t nu poate a§tepta p`n[… HARRY POTTER AND THE HALFBLOOD PRINCE Regia: David Yates Cu: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson Aventuri/Fantastic/Mister Durata: 153 minute V-J: 13:00; 16:00; 19:00; 20:30; 22:10

BRUNO Auto-proclamat ,,vocea televiziunii tinerilor austrieci”, BRUNO este gazda faimoasei emisiunii tv FUNKYZEIT. Obi§nuit cu celebritatea, BRUNO cunoa§te responsabilit[\ ile pe care le are o vedet[ fa\[ de fanii s[i, motiv pentru care nu lipse§te de la prezent[rile de mod[, tratamentele faciale §i §edin\ele de epilare. Totul p`n[ `n momentul `n care a aflat c[ emisiunea sa a fost

scoas[ din grila de programe. Singur §i trist, BRUNO realizeaz[ c[ este p`n[ la urm[ un lupt[tor §i se decide s[ cunoasc[ faima la ea acas[, adic[ la Hollywood. BRUNO S.U.A (2009) Regia: Larry Charles Cu: Sacha Baron Cohen Comedie Durata: 81 minute V: 13:20; 15:10; 17:00; 18:50; 20:40; 22:30 S-D: 11:30; 13:20; 15:10; 17:00; 18:50; 20:40; 22:30 L-J: 13:20; 15:10; 17:00; 18:50; 20:40; 22:30 HAI! NE BATEM! Shawn se descurc[ de pe azi pe m`ine aduc`nd `n New York m[rfuri de contraband[. Cu o tragedie `n trecutul familiei sale §i cu un tat[ care-l \ine la distan\[, t`n[rul nu prea vede viitorul cu ochi buni. Din `nt`mplare, Shawn `l `nt`lne§te pe Harvey, un antrenor de lupte de strad[, care-i deschide ochii §i-i arat[ c[ o carier[ `ntr-un asemenea sport nu ar fi deloc de lep[dat. FIGHTING S.U.A.(2009) Regia: Dito Montiel Cu: Channing Taturn, Terrence Howard Ac\iune/Dram[ Durata: 105 minute V-J: 14:40; 19:40; 21:50 123 S-A FURAT UN TREN PREMIER{ O garnitur[ de metrou din New York este deturnat[ de un grup de bandi\i care amenin\[ s[ omoare to\i pasagerii dac[ `n interval de o or[ nu primesc suma de 5 milioane de dolari. THE TAKING OF PELHAM 123 S.U.A. (2009) Regia: Tony Scott Cu: Denzel Washington, John Travolta Crim[/Dram[ Durata:106 minute V: 14:50; 17:10; 19:30; 21:50 S-D: 12:30; 14:50; 17:10; 19:30; 21:50 L-J: 14:50; 17:10; 19:30; 21:50 VREI SA TE-NSORI CU MINE? AVANPREMIER{ Margaret i Andrew lucreaz[ în aceea§i companie, Margaret este §efa stricat[ §i sever[ iar Andrew e genul de angajat neîndemînatic. Lucrurile sînt pe cale s[ se schimbe între cei doi în momentul în care Margaret afl[ c[ aplica\ia pentru viza S.U.A îi este respins[ §i urmeaz[ s[ fie deportat[ în Canada. THE PROPOSAL S.U.A. (2009) Regia: Anne Fletcher Cu: Ryan Reynolds; Sandra Bullock Comedie Durata: 107 minute V-D: 22:00


Timi§oara / Arad, 7 - 13 august

~N ORDINE ALFABETIC{ C`nd poli\ista Megan descoper[ trupul oribil mutilat al Carlei Costillo, femeia este convins[ c[ New York-ul are de-a face cu un nou criminal `n serie. Poli\ista devine obsedat[ de caz, iar asta `i amenin\[ rela\ia cu iubitul, §i el poli\ist. Bizare viziuni o b`ntuie pe Megan, viziuni care o aduc tot mai aproape de rezolvarea cazului, numai c[ acestea `ncep s[ lase urme `n comportamentul §i a§a extrem al poli\istei. Va reu§i ea s[ descopere criminalul `nainte de a `nnebuni? “~n ordine alfabetic[” este bazat pe povestea real[ a crimelor petrecute `n anii ‘70 `n New York asupra unor feti\e cu v`rsta cuprins[ `ntre 10 §i 12 ani, ale c[ror ini\iale erau identice §i ale c[ror cadavre au fost abandonate `n localit[\i `nvecinate cu denumiri care `ncepeau cu exact aceea§i liter[ ca §i numele victimelor. Actri\a principal[, Eliza Dushku (Megan Paige) a fost descoperit[ `n urma unei lungi c[ut[ri pentru fat[ perfect[ din filmul “That Night”, Alice unde a jucat al[turi de Juliette Lewis. De atunci a jucat `n numeroase filme, av`ndu-i ca parteneri pe Robert De Niro, Ellen Barkin, Leonardo Di Caprio §i James Belushi. Cele mai de seam[ filme ale ei s`nt: “Bring it on”; “Jay and silent Bob strike back” §i “Wrong turn”. Este foarte cunsocut[ §i pentru apari\iile ei `n seriale TV precum: “Buffy the vampire”; “Tru calling” §i “Angel”.

THE ALPHABET KILLER S.U.A.(2008) Regia: Rob Schmidt Cu: Eliza Dushku, Michael Ironside Thriller/Dram[ Durata: 100 minute Timi± 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

CEA MAI FERICIT{ FAT{ DIN LUME Delia, o fat[ de 18 ani dintr-un or[§el românesc, este norocoasa c`§tig[toare a unei campanii de promovare organizat[ de o companie produc[toare de b[uturi r[coritoare: cu doar trei etichete de pe sticlele de suc, Delia a c`§tigat o ma§in[ foarte scump[. Fericita c`§tig[toare, `nso\it[ de p[rin\ii ei, va trebui s[ porneasc[ spre capital[ pentru a filma o reclam[ care s-o arate pe Delia \[rii `ntregi, drept dovad[ c[ toat[ campania a fost pe bune. Pe drumul spre Bucure§ti, `n familie se isc[ un conflict: p[rin\ii vor s[ v`nd[ ma§ina pentru a deschide o mic[ afacere, pe c`nd fata ar vrea s-o p[streze. O mul\ime de probleme apar §i `n timpul film[rilor, dar sf`r§itul este fericit. Sau, cel pu\in, to\i par mul\umi\i de ceea ce au primit. Filmul, bazat pe o `nt`mplare real[, este o tragicomedie despre oameni obi§nui\i `n circumstan\e neobi§nuite, despre leg[turile de familie §i ceea ce se afl[ `n spatele lor. Foarte t`n[ra debutant[ Andreea Bo§neag, protagonista filmului, a fost prezent[ la Berlin, al[turi de Radu Jude, Ada Solomon (produc[toarea filmului), C[t[lin Cristu\iu (monteur al filmului) §i Augustina Stanciu (co-scenarist al[turi de Radu Jude).

CEA MAI FERICIT{ FAT{ DIN LUME ROM}NIA(2009) Regia: Radu Jude Cu: Andreea Bo§neag; ±erban Pavlu Dram[ Durata: 100 minute Studio 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

HO|I DE ONOARE

T{CEREA LORNEI

„Ho\i de onoare” este un film cu multiple r[sturn[ri de situa\ie §i cu o poveste complex[, care se desf[§oar[ pe mai multe niveluri. Prin provocarea publicului de a se a§tepta la neprev[zut, filmul te \ine `n permanen\[ `n suspans, fiind nevoit s[ `\i revizuie§ti constant modul de a privi personajele. Jack Monahan (Antonio Banderas) este un ho\ amator a c[rui via\[ nu este deloc u§oar[. Soarta sa se va schimba `ns[ odat[ cu `nt`lnirea cu Ripley (Morgan Freeman), un coleg de bran§[ cu un background profesional mult mai bogat dec`t al s[u. Cum Ripley trebuie s[ returneze o datorie foarte mare unor mafio\i ru§i pentru care ace§tia `l amenin\ [ cu moartea, el decide s[ pun[ la cale o lovitur[ de o anvergur[ deosebit[ antren`ndu-l §i pe Monahan pe care `l va coordona din umbr[: subtilizarea unor valoroase ou[ Fabergé depozitate `n seiful unei mari fabrici ruse§ti de bijuterii. Spre deosebire de Ripley, care dup[ rambursarea datoriei, dore§te s[ se retrag[ din bran§[, Monahan `§i \ese planuri m[re\e `n leg[tur[ cu prada \intit[. Filmul se bazeaz[ `n special pe interac\iunile umane §i organiza\ ionale care se iau na§tere `ntre personajele principale, respectiv `ntre poli\ie, mafia ruseasc[ §i `nalta societate. Fiecare personaj este atent construit §i are o motiva\ie real[ care `i justific[ ac\ iunile, iar Marcel Iure§ reu§e§te cu succes s[ dea via\[ unui rus bogat §i f[r[ scrupule.

Sokol §i Lorna s`nt doi imigran\i albanezi `n Belgia, care viseaz[ s[-§i lase `ntr-o zi slujbele care nu le aduc nicio satisfac\ ie §i s[ deschid[ un snack bar. Pentru asta, au `ns[ nevoie de bani §i de statutul de rezident permanent. ~n dorin\a de a-§i `ndeplini visul, Lorna devine complicele lui Fabio, un §ofer de taxi italian, de fapt, cap al lumii interlope. Acesta pune la cale un plan conform c[ruia, pentru a ob\ine cet[\enia, Lorna trebuie s[ se c[s[toreasc[ cu Claudy, un t`n[r belgian pe care Fabio este dispus s[-l pl[teasc[. ~ns[ Claudy urmeaz[ s[ fie ucis, iar Lorna s[ se rec[s[toreasc[ cu Andrei, un rus gata s[ pl[teasc[ bani grei Lornei §i lui Fabio ca s[ aib[ act de identitate belgian. Dar o s[ p[streze oare Lorna t[cerea? Fra\ii Jean-Pierre §i Luc Dardenne fac parte dintre pu\ inii regizori care au ob\inut de dou[ ori premiul Palme d’Or, la Festivalul de la Cannes. Au mai reu§it aceast[ performan\ [ Bille August, Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Emir Kusturica. Fra\ii Dardenne §i-au `nceput cariera cinematografic[ la sf`r§itul anilor 1970. Primul lor film a fost un documentar, Le Chant du rossignol, despre rezisten\a `mpotriva nazi§tilor in timpul celui de-al Doilea R[zboi Mondial, `n Belgia. ~n 1986, au realizat primul film de fic\iune, Falsch, despre o familie de evrei masacrat[ de nazi§ti.

THE CODE S.U.A.(2009) Regia:Mimi Leder Cu: Antonio Banderas, Morgan Freeman, Marcel Iure§ Ac\iune/Crim[ Durata: 104 minute Dacia 11:00; 14:00; 17:00; 21:00

LA SILENCE DE LORNA BELGIA/GERMANIA/FRAN|A/ ITALIA/MAREA BRITANIE (2008) Regia: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne Cu: Arta Dobroshi, Jérémie Reniér Dram[ Durata: 105 minute Arta 15:00; 17:30; 20:00


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Raul Tripa (08 august- 08 septembrie) GALERIA PRO ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3. Tel. 0256433094 Expozi\ie de fotografie Timi§oara inedit[ Expun elevii de la Colegiul Tehnic Timi§oara. (31 iulie – 14 august) CASA ARTELOR Str. A. Pacha, nr.8 CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256 407058 kultur@kulturzentrum-temeswar.ro CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel.0256499222

14 z www.24fun.ro

CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic Expozi\ie de gravur[ (monotipuri) In memoriam Jeff Morten (Marea Britanie) (15 august- 15 septembrie) GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie: Printuri §i obiecte „Flash-uri ale identit[\ii” Expune: Simona Dobrescu (27 iulie-20 august) GALERIA JECZA Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro Expozi\ie de art[ contemporan[ About bodies/Despre corp Expun: Bogdan Ra\a-Cosmin Moldovan Cristina Pecherle-Mihai Ciplea Lansarea jurnalului de art[ a galeriei: “1mp de art[ contemporan[“. Evenimentul va fi `nso\it de decernarea Premiului de Excelen\[ Cultural[ Austrian Airlines. (30 iunie-30 august)


FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256- 592 651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei 6 Tel: 0256492452 L:12.00-20.00 Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie pictur[ “De la pictur[ la scenografie” Expune: Tatiana Apahidean- Schon (06 august- 20 august) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Expozi\ie de pictur[ ~ngerii t[i....§i p[pu§i Expun Gela Marghidan, Claudia Mandi (06 iulie-22 august) Expozi\ie foto: “Scannografii” Expun: Claudia Fol\un §i Simona Susan (03 august- 30 august)

GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie

VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitrali

PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0724 300 859 Expozi\ie de fotografie Expun: Lucian Sp[tariu, Cosmin D[mian, Ioana- Camelia Buciu, Alexandru Cri§an, Laura Ardelean, Daradics Balasz, Florin Scorobete, Lauren\iu Ionel. (16 iulie- 10 august)

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta

pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[. Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2

MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON Expozi\ie Grafic[ critic[ 1920-1924 Seria de gravuri “R[zboiul” §i grafica anilor 1920 Expozi\ie de sculptur[ „De la Castel, `n Muzeu” Expun: Max Dumitra§ (S]ngeorz), Gheorghe Z[rnescu, (Bac[u), Ilarion Voinea (Cluj), Aurel Vlad (Bucure§ti) §i timi§oreanul ±tefan C[l[r[§anu (24 iulie- 09 august) MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade 1 Tel: 0256491339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[ MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare).

www.24fun.ro z 15


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256 499 908 Fax: 0256 201 288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. Rezerv[ri: tel. 0256 201291 sau fax. 0256 201293 Final de stagiune. Teatrul `§i re`ncepe activitatea `n luna septembrie.

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256/434814 Fax.: 0256/494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro

Bilete la telefon: 0256 201 117 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256/492521 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. Pre\ bilete:10 RON (`ntreg), 5 RON (redus pentru elevi, studen\i, pensionari)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJER Str. Zoe, nr.1 (`n spatele parcului Doina) garaj.curte@aualeu.ro Tel. 0724 592 379, 0745 777 035

ARAD

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti nr.2 Tel.: 0256433020

16 z www.24fun.ro

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu kamaraszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete


www.24fun.ro z

17


vineri 7 august FILME ~n ordine alfabetic[ Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Cea mai fericit[ fat[ din lume Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n Club ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00 D’ARC PE MAL Fiesta Music by Alex and Georgia D’ARC CAFE Music by Melloman HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman KOMODO Old School Disco Dj Da S@int Ora: 22.00 NO NAME Blackout Friday Hip Hop and RnB, Reggae & Electro Hip Hop Cu Tha-vi, Flow, Limun Intrare: 10 lei Ora: 22.00 NO NAME Party Ora: 22.00 PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka YOUTOPIA CLUB Party Club Zone (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[) CLUB NERV (Arad) ±trand Neptun Party Rock

S~MB{T{ 8 august 18 z www.24fun.ro

FILME ~n ordine alfabetic[ Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Cea mai fericit[ fat[ din lume Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito visuals by Jimmy d’Azarro Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n club, Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00 D’ARC PE MAL Fiesta Music by Alex and Georgia D’ARC CAFE Party music by Kuky HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Party Summer Nights Intrare liber[ pentru fete KOMODO Old School Disco Dj Da S@int Ora: 23.00 NO NAME Party All Hits Cu Dj Breeze PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka WHY-NOT All hits party Ora: 22.00-05.00 YOUTOPIA CLUB Party Mistique Night (doamnele §i domni§oarele au intrarea liber[)

DUMINIC{ 9 august FILME ~n ordine alfabetic[ Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Cea mai fericit[ fat[ din lume Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00


CHEFURI HAPPY CLUB Happy band Muzica live, Ora: 22.00

MIERCURI 12 august

JOI 13 august

FILME

FILME

~n ordine alfabetic[ Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Ho\i de onoare Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 T[cerea Lornei Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

luni 10 august

Cea mai fericit[ fat[ din lume Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

FILME

HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman

CHEFURI

D’ARC Retro Party Music by Kuky D’ARC CAFE Party Music by Alex HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

CHEFURI

NO NAME Party Ora: 22.00

CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n club, Ora: 22.00

YOUTOPIA CLUB Party Ora: 22.00

~n ordine alfabetic[ Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Cea mai fericit[ fat[ din lume Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

MAR|I 11 august FILME ~n ordine alfabetic[ Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Cea mai fericit[ fat[ din lume Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI D’ARC Party music by Melloman HAPPY CLUB Retro Party Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE RADIO ANONIM live on air. http://radio.anonimTM.ro Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00 YOUTOPIA Party

www.24fun.ro z 19


www.24fun.ro z

29


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I

Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP! SPIRIT CAFFE Str. Mercy, Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE MODE Piata Unirii nr. 5, tel 0728444785 L-V:8-24, S:10-02, D10-24 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1, Tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK’S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 Grado Cafe Str George Cosbuc nr 1 Tel 0745 279 476 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, Tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP! OPERA P-\a Victoriei 6, Tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO! OLLI CAFE Str. Daliei 14, Tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie. OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8

28 z www.24fun.ro

CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 Regim de club CLIQUE-CAFFE B-dul Decebal, nr. 22 Electronic music, chillout, lounge, downtempo. Free Wi-Fi. Clique_Arad@yahoo.com CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848 HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0742817416 CLUB MARQUISE The Best Club in Arad Str. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri la 0753 254 581 SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822 THREE BEAN COFFEE Str. Mihai Eminescu, nr. 28 Tel. 0257282188 Produse din cafea proasp[t pr[jit[ §i la GO. Panini din piept de pui, aripioare, cartofi pr[ji\i TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


OLD BOY’S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338

Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

Orar: zilnic 19.00-02.00

GENOVESSE Episcopiei 11, tel: 0357413123 HAZARD B-dul Revolu\iei 33

ARAD CLUB TAINE Rock & Jazz club George Co§buc 1 (Pia\a Unirii) tel: 0731349020, 0731349022

VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24.

RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784

The IRISH PUBlic House Arad Str. Blajului nr. 2 – Tribunal Tel. 0721 106 362 Vino de ziua ta §i ai un cadou, 25% din nota ta de plat[ o suport[m noi! Ofert[ valabil[ `n lunile iulie, august §i septembrie

BRONX BAR Str Unirii. Non stop.

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416

CLUB MARQUISE The best club in Arad B-dul. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri 0753254581

CLUB NOISE tel. 0763722277

WHY NOT Peciu Nou, Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

CLUB ROCK NERV Bd. Revolutiei 73 Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01

TABOO ROCK Str. Aviator Georgescu, nr. 2-4 tel: 0744304550, 0742578186 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless. VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks. VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro z

27


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

D’ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven

26 z www.24fun.ro

The IRISH PUBlic House Timi§oara Str |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 Vino de ziua ta §i ai un cadou, 25% din nota ta de plat[ o suport[m noi! Ofert[ valabil[ `n lunile iulie, august §i septembrie KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803


0744641405 www.restaurant-valahia.ro

Tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328

ARAD RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110 RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Tel.: 0257206419

PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 Tel. 0357401401

PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mure§ Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare

PICCOLO Str. Cri§an 12 Tel: 0257.257.259

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja

BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 270.772

RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola

COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400 JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel 0257 284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 Tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89

TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com RESTAURANT ZORI DE ZI Tel: 0765775500 P[durea Ceala Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane

www.24fun.ro z

25


Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! PIZZERIA 3+1 Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 (`n Pia\a Maria) Tel: 0256498200, 0256492535 www.3plus1.gsmguide.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19

24 z www.24fun.ro

Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu. RESTAURANT AQUARIUM În cel mai înalt restaurant din Timisoara, orasul e la picioarele tale! City Business Center, etaj 6 Tel: 0356170380, 07770422816, 0728444618

SABRES Str. Craiova 1

Rezerv[ri: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. Teras[. www.sabres.ro RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 0256309424 Specific italian §i interna\ional VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104,


KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611 FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 www.restaurant-flora.go.ro Oaza culinar[ pe malul Beg[i, v[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

RESTAURANT SELECT Str. Pomiculturii, nr. 23 Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte. INTERMEZZO P-\a Unirii 3, col\ cu V. Alecsandri

Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00. Teras[ `n Pia\a Unirii. RESTAURANT LA LEUL DE AUR str. M[r[§e§ti 12 tel: 0256295318, 0770422716, 0728444618 Readuce c[ldura, intimitatea §i pitorescul perioadei interbelice. Din 26 septembrie vine `n `nt`mpinarea nostalgicilor Timi§oarei de demult. PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033

RESTAURANT LA ROSA str. Cugir 18, tel: 0771624466, 0729381077, 0356466011 Restaurant cu specific italian & lounge bar. PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B

www.24fun.ro z

23


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall, Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (zona Lipovei) Tel. 0730446644, 0256233355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional

RESTAURANT CASA BUNICII Str. Virgil Oni\iu, nr. 3 Tel. 0356100870 vis-a-vis de Romcapital Center Primul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[

22 z www.24fun.ro

Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii www.casa-bunicii.ro DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14 Tel. 0256490298 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 Tel. 0256202405 EVIAN’S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu Tel. 0256435201

RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti) Tel. 0256212866 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3


www.24fun.ro z

21


ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte

BOAVISTA Aleea F. C.Ripensia 7A Tel. 0256309409 STRELI|IA S. Barnutiu 44, tel: 0256247067

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele. HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei Tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor Tel. 0257287777

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820 HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat Tel. 0257285.499 HOTEL CONTINENTAL FORUM Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

20 z www.24fun.ro

HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251.282 PENSIUNEA ZORI DE ZI Tel: 0765775500 P[durea Ceala Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

VILA CASA DEL SOLE Str. Romulus 12 Tel: 0256496993, 0356457771 Mobil: 0728444614 www.casadelsole.ro office@casadelsole.ro Vila clasic[ amenajat[ cu elegan\[ §i dotat[ la standarde speciale. 18 camere.

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de

camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON Camer[ single 90 RON. Incheiem contracte avantajoase cu firme.

italian[. Organiz[m recep\ii, banchete , mese festive, cocktailuri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\ e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450

HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204 038 V[ st[m la dispozi\ie mai ales pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie

www.24fun.ro z

19


TIMI±OARA HOTEL ANGELLIS Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 21A (fosta Ialomi\a) Tel. 0256207 206 Mobil: 0752 202 262 e-mail: office@hotelAngellis.ro www.hotelAngellis.ro BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 0256306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV,

18 z www.24fun.ro

room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19 Tel. 0256245993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10

Tel. 0256207837

appoloni@hotelapollo.ro

CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990 Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar.

STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro

HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7 Tel. 0256215500 www.hotelapollo.ro

REGHINA Str. Cozia 91 Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin


Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card! A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro .drive it!

TIMI±OARA

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis. Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7

DIVIETO Str. Bistrei, nr. 18/B Telefax: 0256 281 614 Mobil: 0744772324, 0728129711 Oferim: servicii de `nchirieri autoturisme, transfer aeroport, servicii §ofer. ~ntreaga afacere este cl[dit[ pe principiul parteneriatului, iar investi\ia este reciproc[. Dumneavoastr[ investi\i `ncredere, iar noi seriozitate. Tarifele sunt negociabile. e-mail: divieto@divietotm.ro www.divietotm.ro

0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257244244 TAXI EUROPA Tel. 0257275555 TAXI VERBITA Tel. 944 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 0257281995

SCOALA DE SOFERI ALFA cat.A, B, C, C+E, D Cel mai avantajos pret!!! Str. Gh. Lazar, nr. 17, et.1 Tel: 0256/210.504, 0730.556.451 Scoala de soferi Tomas Alfa va ofera cele mai bune conditii pentru a putea deprinde tehnicile condusului si promovarea examenului auto: gama diverisficata de masini noi (Dacii Logan,Skoda Fabia, Peugeot 206, Opel Astra, Chevrolette Spark, camion cu remorca si motociclete), o sala de curs dotata la standarde europene si instructori profesionisti, cu multa rabdare. Toate ascestea pentru a fi sigur pe dumneavostra în momentul în care sunteti la volan.

GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943 ±coala Tudo- cele mai bune pre\uri dinora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012,

TAXI ALFA PLUS Tel. 949

TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 0257219508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 0257281474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 0257220060 Fax: 0257220050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 0257216669 Fax: 0257216629

ARAD

www.24fun.ro z

17


GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin 19 Tel. 0256294958 Mobil: 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[ 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa 9 (C. Lipovei) Tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes 33 (zona vile Timi§oara-Dumbr[vi\a) Tel. 0256211743, 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[. SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center Smart Str. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro PALESTRE Str. Livezilor 40A Tel. 0256472538, 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

CLUBURI AFTER SCHOOL DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro

16 z www.24fun.ro

Web: www.dreamsparty.ro Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, facepainting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 9 0256.244.404 www.babeljunior.ro office@babelcenter.ro cursuri copii 4-17 ani - limbi straine: grupe restrânse, niveluri similare, pregatire examene internationale - laborator engleza/ germana: experimente, aplicatii practice - arte: grafica&pictura, film, muzica, teatru cursuri adolescenti: din 6 oct.

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde: - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge NOU: junior summer camp la Praga

MI|I PI|I Str. Martir O. Munteanu nr.1 Club de var[ pentru copii. Clubul ofer[ activita\i educative §i relaxante, limbi str[ine, consiliere psihologic[, vizite §i excursii. La noi copilul t[u va fi un r[sf[\at-educat. Orar: 08:00-17:00 Tel: 0723 142 218 - Rebecca Mohl 0728 262 955 - Cri§an Alina |ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.


www.24fun.ro z

15


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) , tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47 Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD ARMONIA SHOPPING CENTER la ie§irea spre N[dlac BRICOSTORE `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac CARREFOUR `n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac L’Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro GEMI CENTER Str. Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

14 z www.24fun.ro


±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[. POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau YOUNG STYLE Str. Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele bisericii din Sinaia) Tel. 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghii tehnice (aplicat §i umplut)

ARAD ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN Tel. 257216951 ELYX B-dul Revolu\iei Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental

GOLD GYM Str. Cozia 3 Tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius iacob Tel. 0257338255 LIGETFÜRDÔ SZEGED B[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului tel.: +36-20-332-9116 fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.hu V[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane. Tot aici va fi dat `n folosin\[ `n cur`nd cel mai modern §trand din estul Ungariei. M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5 Tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii `n incinta Renaissance www.misticstudio.ro www.misticstudioshop.ro NEW LOOK Str. Decebal tel. 0257282 019 OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖ Orosháza str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261 www.gyoparosfurdo.hu Wellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic, Baz[ de tratament SOLISUN P-\a UTA str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436 Coafur[. VERSOLIS Str. 1 Decembrie Tel. 0257280085

www.24fun.ro z

13


KOSMETIKOS str. E.Ungureanu 14 (zona P-\a Unirii - Parc Botanic) tel: 0722841888, 0770544279, 0356001022 Cabinet de relaxare, cosmetic[ naturist[ §i clasic[, masaj terapeutic, exerci\ii fizice §i energetice de relaxare QIGONG §i TAIJI, medita\ie, consultan\[ pentru stabilirea unui program personalizat.

PERFECT NAILS Iulius Mall (demisol) Tel. 0728500555, 0356455570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire.

12 z www.24fun.ro

Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66 Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5 Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33 Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

SALON EDISA str. Odobescu 2 Tel. 0256490675 e-mail: edisa@mail.dnttm.ro Salon Edisa Beauty Center v[ ofer[ o gam[ larg[ de produse §i servicii de calitate: frizerie pentru copii §i b[rba\i; manichiur[ §i pedichiur[, pictur[ §i strasuri, fitness cu o aparatur[ ultra modern[; cosmetic[, tratamente Academic; make-up permanent; saun[ uscat[ §i umed[; coafur[ cu m[rci ca Wella, Schwarzkopf; extensii de p[r natural; masaj anticelulitic §i relaxant. Orar: L-V: 08-20, S: 08-18 Alegi Edisa, alegi s[ fii mai frumoas[.

SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termo-sauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de

slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906 SALON SELENA Str. Oituz 7, Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro SOL PASION Str. 1 Decembrie, nr.4 (Pia\a N. B[lcescu) Tel. 0721 642 285, 0730 617 386 Solar, coafur[, masaj. Cursuri de aerobic, tae bo, taekwon do pentru copii §i adul\i §i karate pentru copii. ~n cur`nd manichiur[ §i pedichiur[


TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6 tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. I. Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[ CRYSTAL COSMETICS Str. 1 Decembrie 90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale. HUMAN DESIGN

Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, masaj, solar, kinetoterapie, aerobic, taebo, arte martiale. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, Nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586

www.24fun.ro z

11


TIMI±OARA

E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro

DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[

10 z www.24fun.ro

THUNDER BIKES Str. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com


Anul acesta salutul e la modă VDOXWXOHODPRGĆvQ VDOXWĆVDXVDOXWĆĦLSULHWHQLLYHFLQLL FKLDUüLRDPHQLLGHSHVWUDGĆ DQXODFHVWDVDOXWXOHODPRGĆ

,ĠLPXOWXPLP7XIDFL5RPDQLDPDLIUXPRDVă

DXJXVWHVWH]LXDGHOXSWăvPSRWULYDPHGLRFULWăĠLLILúLWXDOăWXULGHQRL 2FDPSDQLHLQLĠLDWăGH)XQGDĠLDSHQWUX/XSWDÌPSRWULYDPHGLRFULWăĠLL6SULMLQLWăGH5DGLRúL )XQ


Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini. BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; 0256-494390 office@studentplus.ro www.studentplus.ro Singurul centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International) MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionari Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI

ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

8 z www.24fun.ro

BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 8, etaj I (Pia\a 700) Tel. 0256200638 Mobil: 0728969285 Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[, danez[, norvegian[ §i rom]n[ pentru str[ini predate prin renumita Metod[ Berlitz®. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[. Cursuri individuale §i de grup. Cursuri super-intensive la pre\uri promo\ionale `n cadrul §colii de var[.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i ma-nageri. Centru de examinare al LCCI - London

limbi str[ine (Englez[, Francez[, German[, Italian[, Spaniol[) §i business (Contabilitate informatizat[, Manager proiect, Manager resurse umane) certificate de Universitatea Haute-Ecole ARC din Elve\ia, Ministerul Muncii §i Ministerul Educa\ iei, Institutul Multimedia OPORTUNITATE de acces la STUDII ~N ELVE|IA. CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480, 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@ declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.

INSTITUTUL MULTIMEDIA ROM}NO-ELVE|IAN Timi§oara, Bulevardul Republicii, nr.9, et.3, cam.305 (Cl[direa Corp R a Politehnicii) Tel. 0730 002 293 E-mail: office_tm@iim.ro www.iim.ro Cursuri de WebDesigner / Web Programator, Cursuri IT (Operare PC, Corel Draw, Photoshop / Flash, AutoCAD, Re\ele),

PROACTIVE COMMUNICATION Calea Torontalului, nr. 3 Tel./Fax: 0356 412 575 Mobil: 0723 342 695 Centru Regional de training §i certificare limbi straine ECL (European Consortium for Certification of Attainment in Modern Languages – www.ecl.org.ro ) office@proactivecommunication.ro www.proactivecommunication.ro


GRATUIT

ANUL IV NR. 165

7 - 13 AUGUST 2009 48 DE PAGINI

TIMI±OARA §i ARAD

24 Fun Timisoara & Arad nr.165, 7-13 august  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati loca...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you