Page 1

56 DE PAGINI

GRATUIT

ANUL IV NR. 144

13 - 19 MARTIE 2009

TIMI±OARA §i ARAD


13 - 19 martie 2009 info

editorial Mihai Dobrovolschi Tudor |epeneag Daniel Vighi Diana Mitran Diana Petru\ Jean-Lorin Sterian Luigi Popescu Lucian Mircu

4 6 8 10 12 14 16 20

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

Acciza – ac de cojocul f[r[ buzunare de Robert ±erban Le-a cam trecut pe sub p[l[rii guvernan\ilor s[ m[reasc[ accizele pentru telefoane mobile, GPS-uri, brichete, reviste porno (s[ m[reasc[, s[ m[reasc[!), stilouri. Dac[ nu se `nfoia presa §i nu-i... demasca, sigur ne-ntorceam la iasc[ §i amnar, la h[r\ile c`t un cearceaf, la privitul prin gaura cheii §i la pana de g`sc[ `nmuiat[ `n tu§. Dar mai marii patriei au dat `napoi, deocamdat[. Doar la tutun §i alcool se vor s[lta pre\urile, c[-s motive de viciu. Ce nu reu§esc campanii lungi §i sus\inute `mpotriva fumatului §i b[utului, “dovede§te” un guvern cu

visteria goal[. Domnu' Boc e [l mai [l dintre medici. Doctorii cu acul, primul-ministru cu acciza. La ce vrai§te e prin visteria Rom]niei, nu-i exclus ca `n c`teva luni s[ se pun[ impozit pe inteligen\[. Ai IQ-ul mare, pl[te§ti, fiindc[ `nseamn[ c[ te descurci cumva s[ pui un ou §i-o solni\[ cu sare pe mas[. Pici la testul de inteligen\[, e§ti mai `ngr[m[dit, adic[, dai §i tu acolo de-o bere, ca n-ai de unde. ±i nici cu ce... Ar mai fi un impozit de b[gat (scuza\i barbarismul, dar a§a-s vremurile): pe talpa de la

loca\ii 18 22 24 26 28

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate minifun shopping auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

32 33 34 38 40 42 44 48 52 54

foto Razvan Voiculescu

S UMAR

`nc[l\[minte. ~\i permi\i o talp[ de piele, te cau\i `n buzunar. Ai cauciuc sub picioare, norocul t[u. E§ti descul\? ±i mai tare, `\i d[ statul un ajutor ca s[-\i iei alifie §i s[ nu faci b[§ici `n c[lc`ie. E, ar fi multe de impozitat §i de accizat, dar m[ tem s[ nu le d[m idei la guvernan\i. C[ nu §tim dac[ ei au prea multe. Depinde cum stau cu IQ-ul...

robiserban@yahoo.com

Editor: S.C. BAZAR MEDIA BANAT S.R.L Redac\ie: Tel/fax: 0256 486774, timisoara@24fun.ro Adresa: P-\a Mocioni nr. 3 ap. 5 Director: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Diana Petru\ Editor-§ef: Oana Grecu Publicitate: Mihaela Purec, Eugenia Boleta, Valentina Jeremic, R[zvan Bordianu, Cristina Florea, Mihai Nichitescu Distribu\ie: Lucian Bordianu, R[zvan Bordianu, Mihai Nichitescu DTP: Dragan Nicolin, Denisa Jebeleanu Tipar: Marinex Print Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miholca@gruprc.ro, Adrian St[nic[ - adrian.stanica@gruprc.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

24-FUN face parte din grupul REALITATEA-CA|AVENCU (www.gruprc.ro)

Tiraj: 25.000 de exemplare


smartass Povestea cineva, nu mai §tiu cine, c[ peste a§a-numitul writer’s block se trece u§or. Respectivul, personaj de film sau carte, nu mai §tiu, spunea c[ profesorul lui de literatur[ `§i amintea de mari scriitori care au avut pan[ de inspira\ie. I-a r[spuns profesorului: „De ce n-au scris atunci despre asta?“. Blocajul unui scriitor cu o foaie alb[ `n fa\[, fie ea de h`rtie sau de Word, spune multe despre natura uman[. E declan§at de acelea§i mecanisme care `\i anihileaz[ inspira\ia `n orice situa\ie. Cauzele \in de fric[, de extenuare §i, foarte des, de conflictul dintre dou[ g`nduri contrare, cu aceea§i energie §i cu acela§i subiect. ±i n-ai nevoie de o coal[ alb[ ca s[ fii `n situa\ia asta. De multe ori via\a te paralizeaz[ c`nd trebuie neap[rat s[ iei o decizie din dou[ posibile. Dai bice cailor, dar ei alearg[ fiecare `n partea cealalt[. De-aceea admir[m oamenii cu spirit, oamenii cu muz[ sau oamenii hot[r`\i.

4 ] www.24fun.ro

Writer’s Block de Mihai Dobrovolschi Comunicare. Comunicare. Comunicare. Am vrea cursivitatea lor interioar[. Am vrea s[ avem fluxurile interne at`t de libere c`t s[ func\ion[m mereu ca `n cea mai bun[ zi din via\a noastr[. Nimeni nu vrea conflicte `n[untru. Unora ne plac, uneori, roadele lor. O depresie u§oar[ poate fi savuroas[. Dar dou[ g`nduri perfect a§ezate cap `n cap s`nt mereu extrem de enervante. Writer’s block in real life. Salvarea vine din exterior §i, paradoxal, chiar de la pagina alb[ care ne paralizeaz[. Dac[ reu§im s[

scriem ceva pe ea, s`ntem salva\i, blocajul e spart. ±i solu\ia exist[ mereu: putem scrie chiar despre el. Putem vorbi, putem c`nta o anumit[ melodie. Alegerea exprim[rii, pur §i simplu a exprim[rii `n sine, f[r[ s[-\i pese de con\inut, e r[spl[tit[ cu ridicarea embargoului. Ie§irea din tine `nsu\i e r[spl[tit[ cu apartenen\a, care e celebrat[ cu genuina comunicare. Doamne, ce blocaj am avut...


www-u uri, situa\ii, amuzamente S-au g`ndit ni§te domni din SUA, c[ tot e criz[ la greu, s[ scoat[ ni§te bani gr[mad[ din ceva care nu exist[ `n mod oficial, dar care ar putea aduce venituri de miliarde. Tom Ammiano, parlamentar `n statul California, tocmai a `naintat o propunere de lege prin care se creeaz[ un impozit pe cultivarea §i comercializarea canabisului. Motivul este, desigur banul. Adic[ s[ ia §i statul ceva. Calculele arat[ c[ legalizarea canabisului ar putea aduce anual statului California `ntre 14 §i 20 de miliarde de dolari. Numai dispensarele publice care procur[ marijuana `n scopuri medicale ar putea c`§tiga, fiecare, 50 000 de dolari pe zi. Dintre sprijinitorii proiectului face parte Organiza\ia Na\ional[ pentru Reformarea Legilor privind Marijuana. Pe americ[ne§te NORML. Directorul ei executiv, Allen Saint Pierre, subliniaz[ c[ 115 milioane de americani tr[iesc bine mersi `n cele 13 state care au scos marijuana de sub inciden\a legii, `n diferite

6 ] www.24fun.ro

C`t[ criz[ §i iarb[! de Tudor |epeneag S`nt unii care fac bani din p[m`nt, din iarb[ verde. ±i dac[ nu merge, dispar ca un fum… grade. ~n orice caz, peste 40% dintre americani se pronun\[ la ora actual[ pentru legalizarea marijuanei. Cump[r[turile s-ar putea face pe internet. Iar pentru cei care se tem c[ vor fi urm[ri\i de ciberpoli\ie, ceea ce se cam `nt`mpl[, exist[ acum al\i oameni iste\i care s-au profilat pe p[zirea §i chiar pe refacerea reputa\iei virtuale a clien\ilor. De exemplu societatea californian[

Reputation Defender, care dup[ numai doi ani de existen\[ are o cifr[ de afaceri de 22 de milioane de dolari, dintre care un sfert s`nt beneficii. ±i dac[ cineva o arde at`t de aiurea `nc`t lucrurile ies chiar r[u, exist[ §i ultima solu\ie: dispari\ia. Pre\ul de pornire pentru un consulting serios `n vederea unei dispari\ii este de 30 000 de dolari. Iar o adres[ bun[ este www.disappear.com.


cine, unde, c`nd La libr[ria C[rture§ti din Pia\a Unirii `ntr-o sal[ sufocat[ de lume a fost lansat volumul Banatul din memorie, ap[rut la editura Marineasa. Cartea este concretizarea unui proiect de cercetare coordonat de Smaranda Vultur §i finan\at de Ministerul Educa\iei. Cercet[ri de acest fel se desf[§oar[ de ani buni `n cadrul Centrului de studii A treia Europ[, `nfiin\at de Cornel Ungureanu §i Adriana Babe\i. De-a lungul anilor A treia Europ[ a fost o prezen\[ provocatoare prin reu§itele ei editoriale. Antologiile, studiile despre literatura central-european[, arhiv[rile foto, istoriile orale despre germanii §i evreii din Banat, tragediile istorice cum a fost Deportarea `n B[r[gan din 1951 lumineaz[ o istorie regional[ cunoscut[ precar. Aceast[ ultim[ apari\ie editorial[ este o nou[ afirmare identitar[ prin §tiin\ele

8 ] www.24fun.ro

Nostalgie la Borta Rece de Daniel Vighi Necesitatea descentraliz[rii culturale socio-umane: de la hermeneutica literar[, la sociologie §i antropologie cultural[ §i de aici la istoria oral[. Tuturor li se adaug[ crea\ia artistic[ din Banat: cu `mplinirile §i ne`mplinirile ei, `ntr-o lume care se caut[ pe sine §i `§i dob`nde§te profilul cultural propriu. Asist[m la ie§irea din centralismul cultural `n care s-a scufundat Provincia din chiar momentul `n care Eminescu pleac[

din Ia§i pentru a-l l[sa singur pe Ion Creang[ la Borta Rece, l`ng[ o stacan[ de vin care-§i pierduse tot farmecul. Este vremea ca soarele cultural din Rom]nia s[ r[sar[ §i din marile ei ora§e §i s[ ie§im din centralismul cultural. Aceste activit[\i editoriale tocmai `mplinesc acest lucru.

www.danielvighi.ro


ecologica Noi o scoatem la cap[t, c`nd se stinge lumina, n-o s[ §tim niciodat[ a cui a fost vina... Ei bine, nu e chiar a§a. Dac[ se `nt`mpl[ s[ se sting[ lumina `n ziua de s`mb[t[, 28 martie, o s[ §tim a cui este vina, c[ci Rom]nia va intra `n r`ndul lumii §i se va al[tura pentru prima dat[, oficial, campaniei globale Earth Hour. Astfel c[ `n data de 28 martie, ora 20:30, oameni de pretutindeni se vor coaliza pentru o fapt[ bun[, `§i vor pune ceasurile s[ sune la ora 20:30 ca s[-§i aminteasc[ s[ sting[ lumina. Timp de o or[, to\i românii prin ale c[ror vene curge s`nge verde, vor g`ndi, tr[i, vor experimenta ce au de experimentat `n bezn[, pentru a dovedi c[ `mpreun[ cu cei din lumea-ntreag[ pot ac\iona `mpotriva schimb[rilor climatice. Timp de o or[, vom ar[ta c[ r[spundem apelului la responsabilizare, ini\iativ[ §i

10 ] www.24fun.ro

C`nd vine seara de Diana Mitran ...zeci de milioane de lumini se sting solidaritate f[cut de WWF (World Wide Funf for Nature). Vom ar[ta c[ prin lucruri mici se `nt`mpl[ schimb[ri mari, iar `nceputul st[ `n spatele celor 3 R – redu, recicleaz[, refolose§te – cum spunea Robin Barnett, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Bucure§ti. Rezultatele campaniei vor fi prezentate la conferin\a ONU

pentru schimb[rile climatice care se va desf[§ura la Copenhaga, `n decembrie 2009 §i nu ne r[m`ne dec`t s[ sper[m c[ România, prin cele 7 ora§e `nscrise `n campanie se va afla la `n[l\ime. A§adar, nu uita\i s[ stinge\i lumina!


happy trend Nu §tiu cum se face c[ de fiecare dat[ c`nd ajung `ntr-un cimitir m[ n[p[desc tot soiul de `ntreb[ri, analize ale lui ce a fost §i nu mai e, de ce s`ntem a§a §i nu altfel, de ce pierdem timp sup[r`ndu-ne §i uit`nd s[ ne mai `mp[c[m, dar niciodat[ s[ contoriz[m de c`te ori X-ulescu ne-a `ntors pe dos orgoliile. Cred c[ asta face parte din minusurile facerii. Indiferent c[ ni se d[ sau ni se ia, avem ceva ce nelini§te§te spiritul §i r[scole§te min\ile. Dac[ ai cerut §i \i se `mpline§te p`n[ la urm[ dorin\a, tot nu po\i s[ nu ai umbr[ de nemul\umire asupra ta. Dac[ ai cerut §i nu \i s-a ar[tat nimic, `mpar\i `n st`nga §i-n dreapta `n\elepciuni din categoria “via\a este un §ir de c[ut[ri cu final nefericit” §i `\i continui existen\a sub anestezia dezam[girii lucrurilor `n curs de... Nu §tiu cum se face c[ apoi, dup[ ce

12 ] www.24fun.ro

~n revizie de Diana Petru\ a c`ta, oare? m[ `ntorc `n lumea celor care cuv`nt[, m[ ia cu revolte §i `ncep s[ m[ g`ndesc §i s[ m[ r[zg`ndesc. Devin mai `n\eleg[toare, trec de la “de eliminat” la “de reconsiderat”. Zilele s`nt prea scurte pentru a cenzura z`mbetele atunci c`nd ele vor s[ ne lumineze fa\a sau c[ldurile suflete§ti atunci c`nd ele vor s[ se reverse asupra celor din

jur, iar nop\ile prea lungi pentru a le pierde holb`ndu-ne la pere\i, cu semne de `ntrebare plutind `n `nc[pere sau alerg`nd unele dup[ altele `n vis.

diana.petrut@24fun.ro


remarc[ `nregistrat[ Ce-mi mai plac chestiile haioase. Pozele cu c[\ei adormi\i. Cu feti\e de doi ani care se \in de m`n[ cu b[ie\i de trei. Vederile cu iepura§i, str`n§i unii `n al\ii, mititeii de ei. Iutub[riile cu pisici care beau ap[ din veceu. C`t de nebune pot fi animalele. Un tigru `mbr[\i§`nd tandru un om. Slide-urile cu conversa\ii haioase dintre pilo\i §i turnurile de control. Reclamele parodiate. Un grup uria§ de prizonieri f[c`nd coregrafie pe Michael Jackson `n curtea `nchisorii. Felicit[rile amuzante pe e-mail. Cum s[ nu sur`zi c`nd vezi un pui de g[in[ auriu picotind `ntr-un co§ule\ de r[chit[? L-ar `nduio§a §i pe Ted Bundy. ~mi plac mult §i tipii haio§i. {ia care au creierul setat pe domenii. Spui «stru\» §i-\i spun pe loc un banc `n care apare un stru\, o maimu\[ §i un ornitorinc. Zici «iPhone» §i conversa\ia s-a terminat. E `nlocuit[ cu istorisiri nostime despre aplica\iile iPhone. ~ncerci s[ poveste§ti c[ ai fost la bulgari, `\i toarn[ dou[ pove§ti haioase

14 ] www.24fun.ro

Dup[ link-urile roz de Jean-Lorin Sterian Haioas[ e m[’ta cu bulgari. Cele mai tari s`nt fetele banale, care nu au nimic de povestit §i care spun despre prietenele lor la fel de ofilite c[ s`nt o ga§c[ tare mi§to. „±tii. Noi, s`ntem un grup mai de nebuni, gen… o dat[ am stat p`n[ la 5 dimine\[ §i am f[cut cl[tite. ±i ne-am distraaaat. A venit §i un tip care era a§a, mai tr[znit, dar era simpatiiic, a b[ut o bere `ntreag[ §i a dansat pe trupa aia de demen\i, The Doors. A fost haios r[u de tot.“

Site-uri ca haios.ro §i haios.net (doza zilnic[ de optimism) `§i propun s[ alunge plictiseala, pun`nd-o `n eviden\[. Haiosul este o categorie estetic[ cu implica\ii psihanalitice. ~n spatele haiosului simt `ntotdeauna fiorii unor existen\e muceg[ite. Dup[ link-uri roz se ascund bolborosind dezam[giri, frustr[ri, singur[t[\i. C`nd cineva pronun\[ cuv`ntul [sta `n fa\a mea `mi vine s[-i spun „`mi pare r[u“.


carte Budismul este cel care a cultivat nimicul `n mod religios §i l-a transformat `n zeu. Noi europenii, `n schimb, am cultivat fiin\a p`n[ c`nd am transformat-o `n neant, dar nu putem tr[i `mp[ca\i cu ideea c[ totul e iluzie pentru c[ ceea ce ne-a dus spre neant a fost tocmai apetitul nem[surat pentru fiin\[. De aceea nihilismul nostru este un idealism falimentar §i boal[ a individualit[\ii moderne. Roland Jaccard `n Tenta\ia nihilist[ `ntocme§te fi§a clinic[ a acestei boli prezent`nd-o `n diferitele ei forme, a§a cum s-a manifestat la marii ei suferinzi. ~n capul listei psihologului elve\ian se afl[ Schopenhauer, marele mizantrop care predica mila, §i Nietzsche, deicidul, cel care deposedeaz[ zeii pentru a-i re`mpropriet[ri pe oameni. Totu§i acest[ religie nu are dogme

16 ] www.24fun.ro

M[§tile neantului de Luigi Popescu fi§[ clinic[ comune pentru to\i practican\ii s[i. Unii nihili§ti teoretizeaz[ neantul, al\ii sar `n el iar al\ii `l cosmetizeaz[; unii se cufund[ `n plictis ca `ntr-o canapea moale, al\ii practic[ cinismul, ironia §i luciditatea de insomniac. De aceea `n cartea lui Jaccard `i g[sim la un loc pe Leopardi, Amiel, Oscar Wilde, Paul Ree; pe Arthur Schnitzler pe Freud pe Sissi, `mp[r[teasa Austriei §i la sf`r§it pe Cioran adic[ “Budha din

Carpa\i” cum `l nume§te Jaccard, prietenul s[u. Nihilistului lui Jaccard nu-i r[m`ne p`n[ la urm[ dec`t “s[ considere lumea `n cel mai bun caz ca o feerie amuzant[, `n cel mai r[u caz ca o colonie penitenciar[ de care nu se sinchise§te nici un zeu”. G[si\i cartea la Libr[riile C[rture§ti.

tm_mercy@carturesti.ro


infoteca Eternul Miracol Materna Alinare §i la Timi§oara Organiza\ia EMMA Eternul Miracol Materna Alinare - este o organiza\ie non-guvernamental[ non-profit, a c[rei activitate se desf[§oar[ pe baz[ de voluntariat §i care dore§te s[ ofere sprijin familiilor care trec prin drama pierderii unui copil, `nainte ca acesta s[ se nasc[, la na§tere sau la scurt timp dup[ na§tere.

18 ] www.24fun.ro

Aceast[ organiza\ie este prima care vine `n ajutorul mamelor care trec prin experien\a §ocant[ cum ar fi cea a pierderii unui copil, iar obiectivele acesteia vizeaz[, pe l`ng[ acordarea sprijinului emo\ional mamelor §i familiilor lor, prin terapie §i grupuri de suport §i prevenirea unor astfel de drame, prin pliante de

informare adresate femeilor `ns[rcinate §i prin organizarea unor `nt`lniri ale acestora cu medici speciali§ti. Ziua de 9 martie 2009 a fost momentul `n care §i p[rin\ii de `ngera§i din Timi§oara au r[spuns ac\iunii ini\iate de Bianca Brad la Bucure§ti. Aceea de a comemora copiii pleca\i prea cur`nd. Ac\iunea a reunit p[rin\i de `ngeri, mass-media §i oameni care, de§i nu au trecut prin aceast[ trist[ experien\[, au vrut s[ le fie al[turi §i s[-§i ofere sprijinul `ntr-un fel sau altul. Aceste `nt`lniri s`nt de

fapt singurele momente `n care durerea este respectat[ §i poate fi exprimat[ f[r[ teama de a fi judecat, condamnat sau privit cu mil[. Este locul `n care cuvintele binevoitoare de genul “las[ c[ faci altul”…”nu te mai g`ndi”… ”uit[”… ”nu mai pl`nge”… ”las[ c[ e mai bine a§a”… etc… nu s`nt exprimate pentru c[ cei ce au trecut prin aceast[ durere §tiu c[ s`nt vorbe care dor. ~nt`lnirile gen terapie de grup se desf[§oar[ `n continuare la sediul ±coala mamei junior, strada Cluj, nr 17, Timi§oara.


videodrom La expozi\ia de handmade me§te§ugit[ de Cloud Factory, o cititoare m-a provocat s[ g[sesc leg[turi `ntre cinema §i mi§carea artizanilor din ora§. Atunci nu mi-a trecut nimic prin cap. La 5 minute dup[ Watchmen mi-am amintit c[ handmade e ceea ce-§i face omu' cu m`na lui. Am avut o premoni\ie c`nd l-am v[zut pe afi§ pe regizorul Zach Snyder, care me§terise §i oroarea fascistoid[ de 300. Tot dup[ o nuvel[ grafic[, Watchmen ne plaseaz[ `ntr-o Americ[ alternativ[ din 1985, cu Nixon reales pentru a cincea oar[, din cauza pericolului bol§evic. Fr[\ia supereroilor e cam expirat[. ±i arat[ bizar de familiar. Dr. Manhattan: un djinn albastru care seam[n[ ca dou[ pic[turi de detergent cu Mr. Proper. Apoi Adi, care e pe primu loc la iste\ime, seam[n[ ca dou[ pic[turi de gel cu Mircea Badea. Jupiter, o gagic[ `n latex care seam[n[ cu Paula Seling ca dou[ aluni\e. Nici nu §tiu ce-a fost mai

20 ] www.24fun.ro

Aten\ie, film toxic! de Lucian Mircu Watchmen ridicol: costumele din anii '40, replicile sau tipul care tot m`r`ia `n spatele s[lii. La noi, dac[ nu-\i place un film, nu exist[ s[ ie§i `n lini§te. Trebuie s[ afle c`t e§ti tu de insultat §i [ilal\i fraieri care au luat bilet. Cum s[ v[ conving s[ nu merge\i? Bine, v[ divulg cine-i villain-ul: Adi alias Mircea Badea. P[cat de coloana sonor[ §i de imaginile "de pe Marte". Genericul

e remarcabil: comprim[ ni\el distorsionat toat[ istoria recent[ a SUA. Filmul trebuia s[ se opreasc[ aici. Dar mai \ine 150 minute. Unele filme s`nt toxice. Watchmen mi-a dat o durere crunt[ de cap, ceea ce nu v[ doresc §i vou[.

www.marele-ecran.blogspot.com


Timi§oara/Arad, 13 - 19 martie 2009

FIECARE VEDE ALTCEVA

~NT~NLNIRI ~NCRUCI±ATE

~n thrillerul de maxim[ ac\iune, produs de Columbia Pictures, "Fiecare vede altceva", opt oameni diferi\i, fiecare cu punctul s[u de vedere, `ncearc[ s[ descopere un singur adev[r privitor la culisele unei tentative de asasinat asupra pre§edintelui Statelor Unite. Thomas Barnes (Dennis Quaid) §i Kent Taylor (Matthew Fox) s`nt doi agen\i ai Serviciului Secret, `ns[rcina\i cu paza pre§edintelui Ashton (William Hurt), aflat la un summit hot[r`tor asupra r[zboiului global `mpotriva terorismului. C`nd pre§edintele Ashton este `mpu§cat, la scurt[ vreme dup[ sosirea sa `n Spania, se dezl[n\uie haosul, iar oameni complet str[ini unul de altul `§i unesc for\ele pentru a-l g[si pe asasin. ~n mul\ime se afla Howard Lewis (Forest Whitaker), un turist american care crede ca l-a surprins pe asasin, `n timp ce filma evenimentul cu camera portabil[, pentru copiii lui. La fa\a locului, relat`nd evenimentul istoric pentru milioane de telespectatori din `ntreaga lume se afl[ §i produc[toarea american[ de §tiri Rex Brooks (Sigourney Weaver). Pe m[sur[ ce ei, §i al\ii ca ei, `§i spun fiecare versiunea, piesele din puzzle `ncep s[ se a§eze la locul lor, iar `nd[r[tul aparen\elor `ncep sa apar[, tot mai evident, motiva\ii §ocante. Realizatorii trebuiau s[ filmeze `ntr-o \ar[ str[in[: aceasta trebuia sa contribuie la confuzia cerut[ de povestire. C[ut`nd diverse loca\ii, ei s-au `ndr[gostit de o localitate anume: Salamanca, din Spania, §i pia\a sa central[, Plaza Mayor.

Nara\iunea episodic[ este conform[ cu ideea c[ orice `nt`lnire - interac\iune uman[ de orice fel - este, `n mod inevitabil, o experien\[ a sinelui, dar `i afecteaz[ `n aceea§i m[sur[ pe cei care se `nt`mpl[ s[ fie implica\i. Destinele a trei personaje Gabi, Mirela §i Andrei, la prima vedere f[r[ nicio leg[tur[ `ntre ele, f[c`nd parte din lumi foarte diferite - ajung s[ se `nt`lneasc[ §i s[ se influen\eze reciproc. Gabi Bogdanovici este DJ, vedet[ la un post de radio. Este destabilizat de o vizit[ la penitenciarul `n care este `n deten\ie un condamnat pe via\[ care se spune c[-i seam[n[, §i-i poart[ §i numele - pentru c[-l admir[. La ie§ire, `n parcarea penitenciarului, `§i pierde cump[tul §i urm[rile `i `ncarc[ con§tiinta pe tot restul vie\ii. Mirela, directoarea penitenciarului, a avut o leg[tur[ amoroas[ cu colegul ei de breasl[ de origine finlandez[ Torbjorn, cu care se re`nt`lne§te la o conferin\[ §i de care se teme s[ nu se `ndr[gosteasc[ din nou. Leg[tura este l[sat[ nerezolvat[, Mirela pleac[ la Bucure§ti, unde un de\inut este `ntre via\[ §i moarte. Iar Andrei, dup[ ce a isp[§it o pedeaps[ de doi ani pentru o infrac\iune s[v`r§it[ `n tandem cu un prieten `n grija c[ruia a `ncredin\at-o pe iubita sa sor[ mai mic[, este pus `n libertate. O g[se§te pe sora sa `ntr-o rela\ie compromi\[toare tocmai cu prietenul pentru a c[rui libertate §i-a sacrificat propria independen\[.

VANTAGE POINT S.U.A.(2008) Regia: Pete Travis Cu: Dennis Quaid; Matthew Fox Durata: 90 minute TIMI± 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

22 ] www.24fun.ro

~NT~LNIRI ~NCRUCI±ATE ROM}NIA (2009) Regia: Anca Damian Cu: Andi Vasluianu; Mimi Br[nescu Durata: 100 minute STUDIO 15:00; 17:00; 19:00; 21:00

CUM S{ R{M~I F{R{ PRIETENI

O POVESTE DE CR{CIUN

Sidney Young (Simon Pegg) e un reporter, editor §i publicist la revista "Post-Modern Review" din Londra; o revist[ satiric[, gata s[ se n[pusteasc[ asupra celor mai mari orgolii din industria de divertisment. Dup[ o `ncercare dezastruoas[ s[ ia un premiu, are un §oc c`nd Clayton Harding (Jeff Bridges), editor al celebrei reviste din New York "Sharps", `i ofer[ o slujb[. Ner[bd[tor s[ p[r[seasc[ cursa zilnic[ de la apartament la birou, ajunge la New York str`mb`nd din nas. Transform`ndu-se `n alter egoul lui, Clark Baxter, pentru care nicio regul[ nu trebuia l[sat[ ne`nc[lcat[, Sidney se afund[ `n petrecerile New Yorkului §i `n cultul celebrit[\ii. Dar asta nu e tot ce a sperat de la Sharps. G`ndindu-se c[, `n sf`r§it, a ajuns, Sidney e dezam[git de atmosfera strict[ §i e hot[r`t s[ scuture pu\in lucrurile §i s[ publice un articol. Atitudinea iresponsabil[ a lui Sidney zb`rle§te penele superiorului s[u direct, Lawrence Maddox (Danny Huston), §i o sup[r[ imediat pe colega lui, Alison Olsen (Kirsten Dunst), care pare s[-§i fi f[cut loc `n lumea criminal[ a revistelor ilustrate, pentru a deveni corespondentul de art[ al revistei. Poznele lui, faptul c[ aduce un stripper `n birou, c[ scuip[ m`ncare `n lift, precum §i be\ia de la petrecerea de pe 4 Iulie de la familia Hampton `i pericliteaz[ reputa\ia §i mijloacele de trai.

Abel §i Junon Vuillard au doi copii pe nume Joseph §i Elizabeth. Victim[ a unei maladii genetice foarte rare, singura speran\[ de supravie\uire a lui Joseph este un transplant de m[duva osoas[, numai c[ nici cei doi p[rin\i ai s[i, nici sora lui Elizabeth nu s`nt compatibili. ~n `ncercarea disperat[ de a-§i salva b[iatul, Abel §i Junon concep un al treilea copil pe nume Henri, care din p[cate nu `ntrune§te condi\iile necesare pentru a fi donator, iar Joseph se stinge din via\[ la v`rsta de §apte ani. Dup[ ani de zile de la survenirea acestei tragedii, familia Vuillard nu pare s[-§i fi vindecat r[nile, chiar dac[ `ntre timp s-a n[scut §i Ivan, al patrulea copil al cuplului. Autoritara Elizabeth, care a devenit dramaturg, `l salveaz[ pe fratele ei Henri de acuza\ia de fraud[, dar `i impune condi\ia de a disp[rea pentru totdeauna din preajma lor, `ncerc`nd s[ `l \in[ pe acest cinic-care `§i `mparte via\a `ntre b[utur[ §i femei - c`t mai departe de fiul ei Paul, un adolescent cu grave probleme mintale. Atunci c`nd Junon `§i anun\[ familia c[ a fost diagnosticat[ cu acela§i tip de cancer care l-a ucis §i pe Joseph §i c[ singurii donatori compatibili pentru ea s`nt Paul §i Henri, nepotul ei Paul `ncalc[ regulile impuse de mama lui Elizabeth §i `l invit[ pe proscrisul Henri s[ petreac[ Cr[ciunul `mpreun[ cu ei la casa lor din Robaix.

HOW TO LOSE FRIENDS & ALIENATE PEOPLE S.U.A.(2008) Regia: Robert B. Weide Cu: Kirsten Dunst; Simon Pegg Comedie Durata: 110 minute DACIA 11:00; 14:00; 17:00; 20:00

UN CONTE DE NOEL FRAN|A (2008) Regia: Arnaud Desplechin Cu: Chiara Mastroiani; Catherine Deneuve Fantastic Durata: 150 minute ARTA 15:00; 17:30; 20:00


TIMI±OARA AXA ART GALLERY Str. Lucian Blaga, nr. 8 Tel: 0356435734 L-V: 09.00-19.00 Expozi\ie de Litografie Expune: Ovidiu Batista Iulius Mall (25 februarie-25 martie) Expozi\ie de grafic[ Expune: Matyas Laszlo (09 martie-09 aprilie) CAFE DES BOUQUINISTES Str.Janos Bolyai, nr.3 Tel. 0753 368 045 CARTEA DE NISIP Str. 9 Mai nr. 3 Tel. 0256433094 Expozi\ie de fotografie: Decaying Souls Expune: Ciprian Irimies (09 martie-22 martie) CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: 0256 407058 kultur@kulturzentrumtemeswar.ro Expozi\ie de fotografii: Acas[ De c`\iva ani `ncoace `n Germania problema integr[rii str[inilor este de mare acualitate, devenind din ce `n ce mai prezent[ `n con§tiin\a public[ (18 februarie-18 martie)

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimisoara.ro Web: ccftimisoara.ro CASA ADAM MULLER GUTTENBRUNN Str. Gheorghe Laz[r 10-12 Tel. 0256499341 CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR B-dul Regele Carol I , nr. 9 Tel: 0256496711, 0730102944 GALERIA 28 ANASTASIA Str. Br]ncoveanu 28 Tel. 0722503028, 0256246599 Vizitare- prin anun\ telefonic GALERIA ARMIA Pia\a Libert[\ii 5-7 Expozi\ie de pictur[ Expune: Mircea Popitiu (27 februarie-14 martie) GALERIA CALINA SPA|IU DE ART{ CONTEMPORAN{ Str. M[r[§e§ti 1-3 Tel. 0256498856 Expozi\ie de pictur[ Relocuirea Copil[riei Expune: Andreea Foanene (09 martie-03 aprilie)

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Str. Oituz, nr. 4 Tel/ fax: 0256592651 Web: www.arte.uvt.ro HELIOS Pia\a Victoriei 6, Tel: 0256492452 L:12.00-20.00, Ma-V:10.00-20.00 S:11.00-15.00 Expozi\ie de pictur[ Expune: Aurel Br[ilean (05 martie-19 martie) IULIUS MALL (demisol) Expozi\ie de pictur[ abstract[ contemporan[ Sensuri Expune: Carmen Bayer Curatori: prof. dr. Ioan Iovan, artist plastic Andreea Foanene (09 martie-02 aprilie) LIBR{RIA C{RTURE±TI Str. Mercy, nr.7 Sara Andreea Expozi\ie de fotografie un proiect de Alin Neam\u Na§terea unui copil-o analiz[ postmodern[ (08 martie-22 martie) Expozi\ie: Despre Necontenita Fantazare Expune: Victor Gingiu Vernisajul are loc la C[rture§ti Mall, Ora: 18.00 (09 martie-03 aprilie) MUZEUL DE ART{ TIMI±OARA P-\a Unirii, nr. 1 Tel: 0256491592 Ma-D: 10.00-18.00 L- `nchis Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI- XX Expozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ decorativ[ Bilet intrare: 5 RON Expozi\ie de pove§ti §i fotografie din interviurile Centropa Martori evrei ai unui secol rom]nesc (06 martie-20 martie) Patrimoniu din Banat - Un caiet de modele de zugr[vite din secolul al XVIII-lea Con\ine `n original unul dintre cele trei caiete de modele de art[ religioas[ existente pe teritoriul Rom]niei, al[turi de icoane §i plan§e de restaurare. (10 martie-26 aprilie) MUZEUL BANATULUI Pia\a Huniade, nr.1 Tel: 0256491.339 Ma – Du : 10:00 – 16:00 Sanctuarul neolitic Par\a Expozi\ie de arheologie, istorie modern[ §i contemporan[ Expozi\ia de baz[ - ±tiin\ele naturii Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adulti: 2 RON MUZEUL PRESEI SEVER BOCU Jimbolia, str. Lorena 35 Tel: 0256361463 Expozi\ie de pres[ scris[

24 ] www.24fun.ro

MUZEUL SATULUI Aleea CFR 1 Tel: 0256225588 L-D:10.00-18.00 Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular (expozi\ie cu v`nzare). Intrare: pentru copii: 1 RON pentru adul\i: 2 RON GALERIE DE ART{ NOEL Str. Treboniu Laurean, Nr.17 Tel: 0256494886, 0746106620 Orar: Luni - Vineri 10.00 - 17.00 Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie Loca\ie: Galeria de art[ Noel Expozi\ie de pictur[ Expune: Andrei Medinski (15 martie-31 martie) PAPILLON CAFE P-\a Unirii, nr.8 Tel: 0256409119, 0722265471 Expozi\ie de fotografie Femme Expune: Lucian Sp[tariu (26 februarie-12 aprilie) Expozi\ie de pictur[: Un trecut...Prezent Expune: Irina Bernaz (12 martie-26 martie) TRIADE Calea Martirilor nr. 51/45 Tel. 0256482056 email: jecza@mail.dnttm.ro VITRALIA Str. Miori\a 4 Tel: 0256490750 L-V: 10.00-18.00, S: 10.00-14.00 Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARAD COMPLEXUL MUZEAL ARAD www.muzee.org EXPOZI|II PERMANENTE SEC|IA ARHEOLOGIE ±I ISTORIE ARHEOLOGIE-Preistorie, civiliza\ia dacic[ §i daco-roman[ Revolu\ia de la 1848/49 `n Transilvania. Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX. Aradul interbelic SEC|IA ART{ Arta rom]neasc[ sec. XIX-XX Arta universal[ sec. XVI-XIX Arta decorativ[ european[ §i oriental[ Artele spectacolului: teatru-muzic[-cinema SEC|IA ±TIIN|E ALE NATURII Colec\ii de mineralogiepalentologie, flora §i fauna Arad Speologie MUZEUL DE ART{ Str. Gheorghe Popa nr.2-4, et. 2


TIMI±OARA

TEATRUL NA|IONAL „MIHAI EMINESCU” Str. M[r[§e§ti, Nr. 2 Tel.: 0256 499 908 Fax: 0256 201 288 Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ional Pre\ul biletelor: 15- lei – tarif normal, 5 lei – elevi, studen\i, pensionari FETE DE M{TASE ARTIFICIAL{ PREMIER{ de Irmgard Keun un spectacol de Ion-Ardeal Ieremia Sala TNT (joi, 19 martie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STAT Str. M[r[§e§ti 2 Tel. 0256201291 Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00; Mi,V: 10.00- 13.00 §i 17.00-19.00, precum §i cu o or[ `nainte de spectacol. Rezerv[ri: tel. 0256 201291 sau fax. 0256 201293 POOL (NO WATER) de Mark Ravenhill Regia: Alexandru Mih[escu Descriere: O artist[ de renume sare `ntr-o piscin[ f[r[ ap[ §i ajunge `n com[ la spital. Pentru grupul de prieteni, corpul mutilat al femeii va reprezenta punctul de plecare pentru crearea unei opere de art[. Ei vor urm[ri cu aparatul foto luni `n §ir evolu\ia bolii, „miracolul vindec[rii“, cu g`ndul la faima viitoare. Sentimentele lor s`nt contradictorii. Grani\a dintre iubire §i ur[, fericire §i disperare, ciud[ §i dispre\ se dovede§te a fi foarte §ubred[. Cu: Christine Cizma§, Ioana Iacob, Ramona Olasz, Horia S[vescu, Radu Vulpe. Scenografia: Bagoly Zsuzsanna Coregrafia: Javier Opazo (Berlin) Proiec\ii video: Levente Kozma & Alexandru Mih[escu.

26 ] www.24fun.ro

SPECTACOLUL SE TRADUCE SIMULTAN ~N LIMBA ROM}N{ Sala TGST (s`mb[t[, 14 martie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY Str. Alba Iulia 2 Tel.: 0256/434814 Fax.: 0256/494029 Mobil: 0740143545 office@theater-csikygergely.ro www.theater-csikygergely.ro MISSA HUNGARICA Muzica: Tolcsvay László Text: Tolcsvay Béla Biserica Mileniu (duminic[, 15 martie, ora 19.00) PORTRETE ALE PERSONALIT{|ILOR DE RENUME Invita\i: Tolcsvay Laszlo §i Pereli Zsuzsa Sala Mare (luni, 16 martie, ora 19.00) PRIVIGHETOAREA Autor: Kerényi Ferenc Regia: Mátyás Zsolt Imre Sala Mare (joi, 19 martie, ora 19.00) TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN” B-dul Regele Carol I, nr.3 Tel./fax: 0256493049, 356101730 merlin_theater@yahoo.com

FILARMONICA „BANATUL” Bd. C.D.Loga 2, etaj. 2 Tel. 0256/492521 Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului. Pre\ bilete:10 RON (`ntreg), 5 RON (redus pentru elevi, studen\i, pensionari) CONCERT SIMFONIC Dirijor: Philipp Pointner (Germania) Solist[: Andreea Groszmuk M. Glinka: Uvertura la opera Ruslan §i Ludmila A. Haciaturian: Concertul pentru pian §i orchestr[ `n re bemol major A. Dvorak: Simfonia a VIII-a `n sol major, op. 88 Sala Capitol (vineri, 13 martie, ora 19.00)


RECITAL DE PERCU|IE Doru Roman §i Ansamblul Percutissimo ~n program lucr[ri din crea\ia compozitorilor: V. Dinescu, J. Balissat, L. Manolache, R. Filtz, D. Rotaru, N. Jivkovic, J. Serebrier Sala Capitol (mar\i, 17 martie, ora 19.00) RECITAL DE VIOLONCEL ±I PIAN R[zvan Suma – violoncel Josu Okinena – pian ~n program lucr[ri din crea\ia compozitorilor: M. de Falla, G. Cassado, A. Piazzolla Sala Capitol (joi, 19 martie, ora 19.00)

garaj.curte@aualeu.ro 0724 592 379 §i 0745 777 035 CASA STUDEN|ILOR TIMI±OARA Bd. Regele Carol I 9 Tel. 0256496711 casastudentilortm@yahoo.com TEATRUL STUDEN|ESC THESPIS Bd. Regele Carol I 9

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{ Str. L. Blaga, nr. 4, etaj 2 Tel: 0256 433151 Orar Luni-Vineri 18:00 - 21:00 www.noua-acropola.ro OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARA Str. M[r[§ti nr.2 Tel.: 0256433020 Bilete la telefon: 0256 201 117 Web: www.ort.ro E-mail: ort@artelecom.ro LILIACUL Operet[ `n trei acte Muzica: Johann Strauss Libretul: Karl Haffner §i Richard Genee Conducerea muzical[: Victor Dum[nescu Regia artistic[, decoruri §i costume: Mario de Carlo Concert mae§tri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu Maestru de cor: Laura Mare Regia tehnic[: Elena soboleanu Distribu\ia: Eisenstein-Cristian Rudic Rosalinda-Mihaela Marcu Frank-Octavian Vlaicu Orlovski- Gabriella Varvari Alfred- Cristian Balasescu Dr. Falke-Dan Pa\aca Dr. Blind-Mircea Dan Petcu Adela-Narcisa Brumar Ida-Diana Ardelean Frosch-Marius Iuliu Mare Ivan-Sabin Placinta (duminic[, 15 martie, ora 18.00)

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE Str. Ha§deu nr. 5 (`n spatele G[rii de Nord)

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI B-dul Revolu\iei, nr. 103 Telefon: 0257.280.016 E-mail: office@teatrulclasic.ro APROPO, ATI CHEMAT POMPIERII? un spectacol de Liana Didilescu One-man-show Zoltan Lovas Sala Studio (vineri, 13 martie, ora 19.00) TARTUFFE de Carlo Gozzi Regia – Chris. M. Nedeea Decorul – Onisim Colta Costumele – Oana V[ran Sala Mare (s`mb[t[, 14 martie, ora 19.00) TEATRUL MAGHIAR DE CAMER{ ARAD ~n incinta teatrului de Marionete Str. Episcopiei, nr. 15 Tel. 0257 256922 web: www.szinhazportal.eu e- mail: kamaraszinhaz@gmail.com Biletele se g[sesc la Teatrul de Marionete

www.24fun.ro ] 27


13 - 19 martie 2009

VINERI 13 MARTIE CLASIC FILARMONICA "BANATUL" CONCERT SIMFONIC Sala Capitol, Ora: 19.00 CENTRUL CULTURAL FRANCEZ NOAPTEA CINEMA-ULUI FRANCEZ Program: Ora: 20.00-Le péril jeune, Cédric Klapisch, France, 1995. Ora: 21.45- Nos jours heureux, Eric Toledano et Olivier Nakache, France, 2006. Ora: 23.45- Harry, un ami qui vous veut du bien, de Dominik Moll, France, 2000. Ora: 01.45- Embrassez qui vous voudrez, de Michel Blanc, France, 2002. Ora: 03.15- Laisse tes mains sur mes hanches, de Chantal Lauby, France, 2003. la Facultatea de Art[ din Timi§oara TEATRUL IOAN SLAVICI (ARAD) APROPO, A|I CHEMAT POMPIERII? Sala Studio, Ora: 19.00

FILME Fiecare vede altceva Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ~nt`lniri `ncruci§ate Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB 30 Oldies but Goldies Party powered by Dj Benito Ora: 22.00

NO NAME Blackout Friday Hip Hop and RnB, Reggae & Electro Hip Hop Cu Tha-vi, Flow, Limun PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka THE NOTE Pure Retro Party Cu DJ Boognar Intrare: domni 10 lei; doamne/domni§oare 0 lei YOUTOPIA CLUB Party Club Zone CLUB NERV (ARAD) Concert WaW

S~MB{T{ 14 MARTIE CLASIC TEATRUL GERMAN DE STAT POOL (NO WATER) Sala TGST Ora: 19.00 TEATRUL IOAN SLAVICI (ARAD) TARTUFFE Sala Mare Ora: 19.00

FILME Fiecare vede altceva Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n Club, Ora: 22.00

~nt`lniri `ncruci§ate Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00

CHEFURI

D' ARC Retro Party Music by Georgia Cafenea D' Arc Music by Melloman HAPPY CLUB Romanian Party Cu Dj Iceman HEAVEN STUDIO Remember Zambara Zambara cu Fabio Da Lera (EP "Quitarra"); Allexinno ("Sunrise 5 AM") ; Emil Lassaria ("Balada"); Dario Zack ("Funky World") KOMODO Old School Disco Dj Da S@int, Ora: 22.00

28 ] www.24fun.ro

LEMON 2 CLUB All Hits Party, Ora: 22.00

CLUB 30 Oldies but Goldies Ora: 22.00 CLUB PORTO ARTE Retro Party ~n club Ora: 22.00 CLUB REBEL Party de Weekend Ora: 20.00 D' ARC Club D'Arc Party music by Alex Cafenea D'Arc Party music by Kuky HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman


13 - 19 martie 2009 HEAVEN STUDIO Celebrity Night Cu Monica Columbeanu KOMODO Old School Disco Dj Da S@int, Ora: 23.00 LEMON 2 CLUB All Hits Party Ora: 22.00 NO NAME Party PIRANHA CLUB Dance Music Dj. Duka THE NOTE Pure Retro Party Cu DJ Boognar Intrare: domni 10 lei; doamne/domni§oare 0 lei WHY-NOT All hits party Ora: 22.00-05.00 YOUTOPIA CLUB Party Mistique Night

DUMINIC{ 15 MARTIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY MISSA HUNGARICA Ora: 19.00 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ DIN TIMI±OARA LILIACUL Ora: 18.00

FILME Fiecare vede altceva Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ~nt`lniri `ncruci§ate Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI CLUB PORTO ARTE ~n Club, Pirate Lounge Ora: 21.00 HAPPY CLUB Happy band Muzica live, Ora: 22.00 KOMODO Retro, Disco, Remix Hits Ora: 23.00 THE NOTE Latino dance & party Cu DJ Laurencio Intrare liber[

30 ] www.24fun.ro

LUNI 16 MARTIE CLASIC TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY PORTRETE ALE PERSONALIT{|ILOR DE RENUME Sala Mare Ora: 19.00

HAPPY CLUB Retro Party Cu: Dj. Jo Ora: 22.00 VAN GRAPH K FE RADIO ANONIM live on air. http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00 YOUTOPIA Party Sear[ studen\easc[

~nt`lniri `ncruci§ate Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

CHEFURI HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman

MAR|I 17 MARTIE CLASIC FILARMONICA "BANATUL" RECITAL DE PERCU|IE Sala Capitol Ora: 19.00 JAZZ CLUB POD 16 Centrul Cultural Gong Mobil Istoria Filmului Orson Wells-Splendoarea Ambersonilor (S.U.A 1942) Ora: 20.00

MIERCURI 18 MARTIE FILME Fiecare vede altceva Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ~nt`lniri `ncruci§ate Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 La vie rêvée des anges ora: 18.00 Le vélo de Ghislain Lambert ora: 20.00 la Centrul Cultural Francez, in cadrul Festivalului de Film Belgian

CHEFURI HAPPY CLUB Party cu Dj Iceman THE NOTE Party Rock'n'Roll Cu DJ Morun Mix de rock, alternative, indieProiec\ii, concerte tari, arti§ti de renume

FILME Fiecare vede altceva Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ~nt`lniri `ncruci§ate Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Farinelli ora: 18.30 la Centrul Cultural Francez, in cadrul Festivalului de Film Belgian

CHEFURI D'ARC Club D'Arc Party music by Melloman

FILARMONICA "BANATUL" RECITAL DE VIOLONCEL ±I PIAN Sala Capitol Ora: 19.00

FILME Fiecare vede altceva Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ~nt`lniri `ncruci§ate Studio 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

FILME Fiecare vede altceva Timi§ 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Sala Mare Ora: 19.00

JOI 19 MARTIE CLASIC TEATRUL NA|IONAL "MIHAI EMINESCU" TIMI±OARA FETE DE M{TASE ARTIFICIAL{ PREMIER{ Sala TNT Ora: 19.00 TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY PRIVIGHETOAREA

Le mystère de la chambre jaune ora: 18.00 Trouble ora: 20.00 la Centrul Cultural Francez, in cadrul Festivalului de Film Belgian

CHEFURI D’ARC Club D'Arc Retro Party Music by Kuky Cafenea D' Arc Party Music by Alex HAPPY CLUB Party Cu Dj Iceman JAZZ CLUB POD 16 Concert experiment Basul §i Contrabasul Victor Micl[u§ - 6 string bass, Santa Csaba §i Teo Grosmuk contrabas, Oros Dan - bas & friends Ora: 21.00 LEMON 2 CLUB Sear[ S`rbeasc[ Dj. Meggy, Ora: 22.00 NO NAME Sear[ studen\easc[ THE NOTE Housexy Cu DJ Elless Intrare liber[ VAN GRAPH K FE Babalonia Tropical Soundclash Cu: DuBase, Leizaboy, K-lu §i Injektah Salsa Dura, Boogaloo, Cumbia, Batucada, Kuduro, Afrorave, Reggae, Dub, Tropical Bass Ora: 21.00 YOUTOPIA CLUB Party Duelul genera\iilor Sear[ studen\easc[ CLUB HAZARD (ARAD) Concert WaW


ACTIVE LEARNING Bd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stomatologie) Tel. 0256491680 Email: office@active-learning.ro Web: www.active-learning.ro Cursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTER Spl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400 Email: office@babelcenter.ro Web: www.babelcenter.ro Centru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt. Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUM Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593 Fax: 0256295077 Email: office@ihtm.ro Web: http://www.ihtm.ro TRAINING LINGVISTIC §i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i ma-nageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and Industry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

CENTRUL BERLITZ Str. C. Brediceanu nr. 10 et.3 (City Business Centre) Tel. 0256200638, 0728969285 www.berlitz.ro info.timisoara@berlitz.ro Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[,

francez[ §i rom]n[ pentru str[ini predate prin renumita metod[ Berlitz® §i cu materiale originale. Programe online §i `n clase virtuale. Cursuri individuale §i de grup. Preg[tire specializat[ pentru examene lingvistice interna\ionale.

nuitatea promov[rii §i difuz[rii culturii §i limbii franceze `n aceast[ parte a Europei.

BIBLIOTECA CENTRAL{ UNIVERSITAR{ “EUGEN TODORAN” TIMI±OARA Filiala Biblioteca Britanic[ Str. Paris nr. 1 et.I Tel. 0256497678 orar: L, J 13.00 - 19.00 Ma, Mi, V 9.00 - 15.00

DECLAR TEAM Zona Sinaia Dorothy Elford tel: 0745 282 594 andreea@declar.ro www.declar.ro Cursuri de grup/individuale. Toate nivelele. Tarife atractive.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUS FUNDA|IA STUDENT PLUS Bl. Take Ionescu, nr. 40 Tel. 0256494390, 0356809991 Email:office@studentplus.ro Web: www.studentplus.ro www.business-plus.ro www.infoo.ro Teste interna\ionale TOEIC, TFI, TOEFL. Cursuri de: Englez[, Italian[, Francez[, German[, Portughez[, Spaniol, Olandez[, Rom]n[, Preg[tire teste Cambridge, TOEFL, IELTS, TFI

CENTRUL CULTURAL GERMAN Str. A. Pacha Nr. 2 Tel./Fax: +40 256 407058 Email: kultur@kulturzentrumtemeswar.ro Prin intermediul extinderii ofertei de cursuri de limba german[, a bibliotecii germane, c`t §i a ofertei variate de evenimente sunt viza\i to\i timi§orenii care doresc s[ `mbine tradi\ia german[ din regiune cu o orientare european[ modern[.

EXAMPLUS Bd. Mihai Eminescu, nr.36 Tel.: 0256 490 232 E-mail: contact@examplus.ro Web: www.examplus.ro Cursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului.

CENTRUL CULTURAL FRANCEZ Bd. Loga, nr. 46 Tel.: 0256490544, 0256201453 Fax : 0256490543 Email: ccf@ccftimi§oara.ro Web: ccftimi§oara.ro Centrul Cultural Francez v[ propune activit[\i culturale variate care valorizeaz[ t`n[ra crea\ie contemporan[, cursuri de limba francez[ pentru copii §i adul\i, o bogat[ bibliotec[ francez[, un sector activ de cooperare lingvistic[. CCF r[m`ne un element esen\ial pentru conti-

32 ] www.24fun.ro

CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D Tel: 0744430480 0729158073 www.magnumvrd.ro Cursuri pentru `ncep[tori, intermediari §i avansa\i, pentru copii, tineri §i adul\i

IT ACADEMY PROGRAM EOS Romania Str. Treboniu Laurean, nr. 5 Tel: 0256-498172 www.eos.ro, office@eos.ro Programul Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

PROFI GROUP Tel/fax: 0254 224 322 Web: www.profigroup.ro E- mail: office@profigroup.ro Organizeaz[ `n jude\ele Timi§, Arad, Alba, Hunedoara cursuri de formare profesional[ `n domenii precum construc\ii, turism, administra\ie.


TIMI±OARA ASCENT the mountain shop ~n incinta Iulius Mall Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial. Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535 Orar: L - D: 10.00 – 22.00 DROPIN urban shop online ~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard) Tel. 0755 072 055, 0724 214 408 Web: www.dropin.ro U MAN SHOP Str. A. Pacha, nr. 2-3 Tel. 0356005.873 Skate, snow, urban, extreme boardsports shops Shoes, clothing, accesories, hardware Branduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravis Web: www.u-man.ro SPORT BIKE CENTER Str. Gen. Dragalina, nr. 15 Tel. 0256220024 V`nz[ri biciclete, componente, accesorii, service profesional Web: www.sportbikecenter.ro CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARA Ne adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire. Web: www.alternativetm.ro PAR ALPIN GRUP Str.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3 Tel. 0744261737 Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[ E-mail: aglavan@rdslink.ro Web: www.par-alpingrup.ro

ONE MOVE CLIMBING GYM Spl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2. Tel. 0723286850 - Radu Crainic 0723007563 - Adi Margea Prima sal[ de c[\[rat din Timi§oara Orar: L-V: 16 - 22.30 S: 10 – 20, D: 10 – 17 Web: http://onemove.ro THUNDER BIKES Str. Conac, nr. 22 Dumbravita (Fostul abator Avicola) Tel. 0256 212 181 Service custom, tunning si vanzari moto. Web: www.thunderbikes.ro

ARAD ASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARAD A.S Speowest Arad ofer[ posibilitatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate. Web: www.speowest.ro E-mail: speowest@yahoo.com SWORDS OF ASIA Magazin online V`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ calitate. E-mail: contact@swords-of-asia.com Web: www.swords-of-asia.com

www.24fun.ro ] 33


arte martiale. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14 CRYSTAL COSMETICS Str 1 decembrie nr.90 Tel. 0256/466 910 L-V 09:00-19:00, S 09:00-15:00 Coafura, cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj, modelare corporala (electrostimulare, tratamente corporale), reflexo-terapie, solar...toate va stau la dispozitie intr-o ambianta placuta, oferindu-va servicii numai cu produse profesionale.

TIMI±OARA ALL FOR BODY Beauty&Sports Str. Constan\a 6, Tel. 0256497555 Consulta\ie de specialitate, Electroterapie, Terapie cu ultrasunete, Kinetoterapie, hidroterapie (`n bazin cu ap[ `nc[lzit[)

B FASHION Str. Iano§ Bolyai 3 Tel. 0256431180 Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii false SUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPA Str. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830 Fitness, saun[, masaj, solar, kinetoterapie, aerobic, taebo,

34 ] www.24fun.ro

MONICA Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256202899 Str. Ialomi\a 66, Tel. 0256283575 Al. Cristalului 5, Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33, Tel. 0256457635 Str. Ardealului, nr. 70 Tel. 0256203060 Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness. L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00 HUMAN DESIGN Bd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845 Tattoo, Piercing Studio www.humandesign.ro

DIAMONDS SPA CENTER Silueta Ta Conteaz[! www.diamonds-spa.ro Vaccum, Electro-sonic, Ultrasunete, Electrostimulare, Fitness pasiv, Fototerapie, Du§uri Vicky, Aromotherapie, Sauna umed[/uscat[, Raze infraro§u, ~mpachet[ri namol, Ciocolat[, ~mpachet[ri BRUNO VASSARI, Tratamente cosmetice, Cosmetic[, M[§ti faciale, Epilat, Masaj facial relaxant.Prima §edin\[ e gratuit[ diagnosticarea celuitei cu CELL -METTER Professional kit. Str Miron Costin, Nr 4. Tel. 0356440100, 0729978586 PINK BEAUTY ONE SILUETA TA CONTEAZA Centru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida,


tonus muscular, electrostimulare, termo-sauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice, masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachetri namol forte, tratament de slabire (fiole). Programari: 0746278468 (intre 10:00-22:00) Informatii: 0746296906 SALON EDISA str. Odobescu 2, Tel. 0256490675 e-mail: edisa@mail.dnttm.ro Salon Edisa Beauty Center v[ ofer[ o gam[ larg[ de produse §i servicii de calitate: frizerie pentru copii §i b[rba\i; manichiur[ §i pedichiur[, pictur[ §i strasuri, fitness cu o aparatur[ ultra modern[; cosmetic[, tratamente Academic; make-up permanent; saun[ uscat[ §i umed[; coafur[ cu m[rci ca Wella, Schwarzkopf; extensii de p[r natural; masaj anticelulitic §i relaxant. Orar: L-V: 08-20, S: 08-18 Alegi Edisa, alegi s[ fii mai frumoas[.

SAPHIR Str. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia) Tel. 0256228636 Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

PERFECT NAILS Iulius Mall(demisol) Tel. 0728 500 555, 0356 455 570 Web: www.perfectnails.ro Perfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misiunea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[! SMILE FACTORY Clinica germana de ortodontie si

stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul! Str. Tiblesului 7A Tel/fax: 0256/295 699 tel. 0740 200 555 office@smilefactory.ro www.smilefactory.ro

SOL PASION Str. 1 Decembrie, nr.4 (Pia\a N. B[lcescu) Tel. 0721 642 285, 0730 617 386 Solar, coafur[, masaj. Cursuri de aerobic, tae bo, taekwon do pentru copii §i adul\i §i karate pentru copii. ~n cur`nd manichiur[ §i pedichiur[ ±IC STYLE Str. Alba Iulia 9 etaj 2 Tel: 0256437979 Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i

reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00 S: 09.00-16.00 SALON SELENA Str. Oituz 7, Tel. 0256431012 Shopping Center Bega Tel. 0256213242 Coafur[, cosmetic[, manichiur[, pedichiur[, solar. CABINET STOMATOLOGIC DR. OANA POPESCU Str. Iancu Flondor 16 Tel: 0256441925 Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite! PRO MEDICA Str. Craiova 5 Tel: 0256483463, 0356808426 Policlinic[ §i optic[ medical[. POLICLINICA DR. BOLD Str. Dionisie Lin\ia 2 Tel: 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie,

www.24fun.ro ] 35


cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic Babe§-Papanicolau

RAVEN TATTOO Piata Sf. Gheorghe 3 Tel. 0723764658 Orar: L-S: 12.00-18.00. Salon de tatuaje §i piercing. Tatuaje cosmetice. Tatuaje temporare. Airbrush (pictura cu aerograf). Montaj bijuterii (intime §i cercei). Calitate. Materiale de unic[ folosin\[. Distribu\ie aparatur[ pentru tatuaje si piercing. Acum §i `n Arad! YOUNG STYLE Str: Treboniu Laurean, nr.17 (in spatele biserici din Sinaia) tel: 0256200522, 0727998605 Orar: luni-s`mb[t[ 10-22 Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 lei Unghi tehnice (aplicat §i umplut)

ELYX B-dul Revolu\iei. Salon de coafur[ FERRARA Hotel Continental GEMI SPORT B-dul Titulescu, nr. 7 Tel: 0357408717,0357408718 Fitness, Pool, Squash, Masaj , Relaxare, Saun[ uscat[/umed[ GOLD GYM Str. Cozia 3, tel. 0257211899 Sal[ fitness GUINOT CENTER Str. Caius iacob, Tel. 0257338255 M.A.D ESTETIC Str. L. Blaga 5, Tel. 0257210067 Cabinet chirurgie estetic[ MISTIC STUDIO Str. Unirii, `n incinta Renaissance NEW LOOK Str. Decebal, Tel. 0257282 019 SOLISUN P-\a UTA, str. O.Goga SUN VISION P-\a Soarelui

36 ] www.24fun.ro

ARAD

SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3 Tel. 0257280436. Coafur[.

ACTIV CLUB Str. Infanteriei FN tel: 257216951

VERSOLIS Str. 1 Decembrie Tel. 0257280085


Cronologia sarcinii Cum calculez data probabil[ a na§terii puiului meu? Medicina a evoluat, §tim cu to\ii acest cli§eu, dar `n ceea ce ne prive§te pe noi femeile medicina acestui secol ne pune `n fa\a unei revolu\ii `n ceea ce prive§te sarcina. Astfel nu mai vorbim de s`nt `n trimestrul al 2-lea sau `n luna a 5-a ci am 25 de s[pt[m`ni de gesta\ie (echivalentul a 23 s[pt[m`ni de sarcin[). Dac[ am fi ni§te scor\o§i oameni de §tiin\[, am spune astfel: durata gesta\iei pentru specia uman[ este de 280 zile, timp `n care au loc 10 rota\ii ale Lunii `n jurul P[m`ntului, 40 de s[pt[m`ni sau 9 luni calendaristice… Totul se calculeaz[ `n s[pt[m`ni din ziua ultimei menstrua\ii p`n[ `n ziua `n care se na§te puiul t[u. Aten\ie! Aceste calcule s`nt precise doar pentru femeile care au avut ciclu menstrual regulat `ntr-un interval de 26-30 zile. Dac[ nu faci parte din r`ndul lor, deci nu ai avut un ciclu menstrual regulat, stabilirea v`rstei gesta\ionale se face cu ocazia primei ecografii pe baza m[sur[torilor fetale. Un calcul u§or pentru tine este s[ adaugi 9 luni de la momentul concep\iei sau 10 zile §i 9 luni din ziua ultimei menstrua\ii.

38 ] www.24fun.ro

Cum pot §ti `n ce trimestru s`nt? Sarcina poate fi `mp[r\it[ `n 3 trimestre, `n func\ie de dezvoltarea f[tului. Primul trimestru `nseamn[ primele 14 s[pt[m`ni de sarcin[ §i reprezint[ perioada `n care celule embrionare se `nmul\esc §i `ncep s[ se specializeze. Al doilea trimestru `ncepe cu s[pt[m`na a 15-a de gesta\ie §i se termin[ `n s[pt[m`na a 27-a, `n acest[ perioad[ dezvolt`ndu-se organele f[tului, acesta devenind viabil abia la sf`r§itul acestui trimestru. Ultimul trimestru porne§te din s[pt[m`na a 28-a de sarcin[, p`n[ `n s[pt[m`na a 40-a, f[tul cresc`nd `n `n[l\ime §i greutate §i matur`ndu-§i organele din punct de vedere func\ional C`nd vine pe lume puiul meu? La termen se consider[ un copil n[scut `ntre s[pt[m`na a 37-a §i a 42-a de gesta\ie. Un copil care se na§te `ntre s[pt[m`nile a 28-a §i a 36-a este un prematur, iar cel care vine pe lume dup[ 42 s[pt[m`ni este considerat postmatur.

dr. Ioana V]rtosu www.mamicafarafrica.ro


GR{DINI|E KIDS CLUB ALLEGRIA Str. Martir Dan Carpin (fost[ Textili§tilor) Nr. 19 Tel. 0256294958 Mobil: 0723291994 E-mail: office@allegria.ro Web: www.allegria.ro BARBIE Str. Ulpia Traiana, nr. 25 Tel. 0256292185, 0745515299 ed-vertigo@hotmail.com Web: www.gradinita-barbie.ro Gr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber Alte activit[\i- karate, pian CHIP ±I DALE (§i after school) Str. Ion Roat[, nr. 11 Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848 E-mail:office@chipsidale.ro Web: www.chipsidale.ro KINDERGARTEN GIMINNI Str. Pisa, nr.9 (C. Lipovei) Tel. 0256270333 Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni. tripod.com SCOOBY KINDERGARTEN Str. Ferenczes, nr.33 (zona vile Timi§oara-Dumbr[vi\a) Tel. 0256211743 Mobil: 0723293643 Web: www.gradinita-scooby.ro E-mail: cristinyus@yahoo.com, cristina.coroama@ gradinita-scooby.ro Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[.

CLUBURI AFTER SCHOOL

BABEL JUNIOR Spl. T. Vladimirescu 9, ap. 9 0256.244.400 www.babeljunior.ro office@babelcenter.ro cursuri copii 4-17 ani - limbi straine: grupe restrânse, niveluri similare, pregatire examene internationale - laborator engleza/ germana: experimente, aplicatii practice - arte: grafica&pictura, film, muzica, teatru cursuri adolescenti: din 6 oct. DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2 sector F, et.1 Tel. 0256422750 Mobil: 0740099701, 0723545381 E-mail: office@dreamsparty.ro Web: www.dreamsparty.ro Servicii oferite: Super-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, face-painting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, decoruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

PALESTRE Str. Livezilor, nr. 40A Tel. 0256472538 Mobil: 0723615182 E-mail: palestre@palestre.ro Web: www.palestre.ro

INTERNATIONAL HOUSE Bd. C. D. Loga, nr. 11 Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; junior@ihtm.ro Programul after school cuprinde : - kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani) - cluburi de studiu (science, reading, drama) `n limba englez[ - cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[ - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge NOU : junior summer camp `n Irlanda

CHILDREN CARE CENTER Str. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161 Mobil: 0751092193 E-mail:office@children-care.ro Web: www.children-care.ro Activit[\i desf[§urate: cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

|ARA COPIL{RIEI Mobil: 0766715854, 0724390479 contact@tara-copilariei.ro Web: www.tara-copilariei.ro tara.copilariei@yahoo.com Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

SMART KINDERGARTEN Iulius Mall Learning Center “Smart” Str.Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 E-mail: sociatiasmart@clicknet.ro Web: www.smartedu.ro

George §i jocul... "George va locui la noi c`teva zile!" ne-a anun\at mama asear[. P[rin\ii lui lipsesc a§a c[ va sta cu noi. "Ce bine, ce bine! S`ntem mai mul\i a§a c[ ne putem juca mai frumos!" spune piticul cel buc[lat. "±i oricum nu l-am mai v[zut de ceva vreme..." spune fa\[ z`mb[rea\[. S[ ne pun[ la curent cu ce s-a mai `nt`mplat, g`nde§te cu voce tare domni§oara ±iret. E adev[rat, George a lipsit din via\a noastr[ `n ultima vreme, nu a mai venit la joac[, nici `n curte nu a fost v[zut.Cineva bate la u§[. E mama. "A venit..." ne spune ea. George p[§e§te `n camer[, nu vede nici `n st`nga nici `n dreapta, \ine `n m`n[ un joc la care butoneaz[ de zor. "George!!! Ai venit! Ce bine, hai s[ ne juc[m!" strig[ §oricelul ecuson. George pare s[ nici nu-l aud[. E `ncruntat §i prive§te doar `n jos, la jocul din m`na lui. "George, uit[ ce avem aici! Ma§inu\e! ±i c[r\i de colorat!" spune p[pu§a Ana. Acesta nici nu o prive§te, se concentreaz[ `n continuare la joc. Dup[ c`teva minute, renun\[m cu to\ii s[-i mai vorbim. Deci a§a, din cauza asta nu am mai auzit nimic despre George... `mi spun eu `n minte. Piticul ne cheam[ la joac[. ~ncepem s[ construim un bloc din cuburi, fa\[ z`mb[rea\[ alineaz[ ma§inu\e pentru o curs[ iar p[pu§a Ana deseneaz[. Doar George st[ pe scaunul de l`ng[ fereastr[ §i butoneazâ `ncruntat. A§a au trecut ore bune, deranjate doar de zgomotul jocului. B`z`ie `ntr-una §i trosne§te, de parc[ e gata s[ se strice... "George, f[ §i tu o pauz[... ai stat toat[ ziua cu ochii pe joc! Stai §i cu noi pu\in." Se face c[ nu ne aude. "±ti\i ce? Haide\i s[-l l[s[m `n pace cu jocul lui §i noi s[ mergem s[ lu[m o gustare! Crosissante cu ciocolat[ §i c`te o can[ cu lapte ne a§teapt[ pe fiecare!" spune §oricelul ecuson care deja s-a pornit `nspre buc[t[rie. Mi s-a p[rut mie sau George a `nghi\it `n sec? Nu d[ `ns[ semne c[ ar vrea s[ vin[ cu noi a§a c[ mergem singuri. Fiecare `§i ia farfuria `n primire §i cana de lapte... c`nd, dintr-o dat[, cine apare? Nimeni altul dec`t George. "Ai venit §i tu, v[d. S[ nu `mi spui c[ ai venit dup[ croissant!" `l repede piticul. "Nu, nu... am venit s[ beau ap[. ±i m[ cam dor ochii..." spune George ro§indu-se p`n[ `n v`rful urechilor. Soarbe din paharul cu ap[ `ncet...Ne prive§te `ns[ a§a de pofticios `nc`t mi se face mil[. "Hai, ia §i tu un croissant... Iar apoi, mergem to\i §i facem `ntrecere de ma§ini!"... "Iar eu m[ joc ..." `ncepe el... §i to\i `ncremenim... "... m`ine..." termin[ el propozi\ia.

Alexandra Pintea www.24fun.ro ] 39


TIMI±OARA AMOUR Iulius Mall stand P42 Tel. 0726962424 Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, KOR@KOR CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1 Str. Sever Bocu 2 Tel: 0256210044 Fax. 0256210046 L-S: 10.00 – 20.00 ELANGE Iulius Mall, etaj I stand 75 M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

40 ] www.24fun.ro

ETNO ART Magazinul sufletului tau! Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra (stand A10) Tel.0745 325 443 FLOR{RIA FUN DESIGN Bd. Cet[\ii 25 Tel: 0256474 475 Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale. GIA MORETTI Iulis Mall stand E47


Marochin[rie: înc[l\[minte, po§ete, curele – dam[ – în diverse culori §i modele. GIFTBOX Iulius Mall parter Hârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri ÎMPACHET{M ORICE! INDRA EXOTIC ART Centrul Comercial Bega Bd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD L'Atelier G&G ALTAMODA B-dul Revolutiei 104 Tel/Fax: 0257. 228 007 Rochii de mirese/Costume de mire info@gegaltamoda.ro www.gegaltamoda.ro CHIC P-\a G[rii GEMI CENTER Str.Nicolae Titulescu, nr. 3 Orar: 09.00- 21.00 Tel/fax: 0257 368 010 E-mail: office@gemi.ro Web: www.gemi.ro GRAND CENTER Str. Banu M[r[cine l]ng[ OMV ZIRIDAVA Bd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit,un personal profesionist §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

www.24fun.ro ] 41


Lugoj Str. Avram Iancu, nr. 7 Tel: +40731332211 Fax:+40256353930 Timi§oara Tel: +40732.332.331 www.cabcar.ro Plata se poate face §i cu card!

TIMI±OARA

BCS RENT-A-CAR V[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858 www.bcscar.ro office@bcscar.ro

CABCAR RENT A CAR First business car! Inchirieri profesionale de autoturisme noi, fara limita de kilometri. Oferte promotionale, tarife negociabile începînd de la 20 Euro/zi. Predarea si primirea autoturismelor gratuit pe raza judetului Timis.

42 ] www.24fun.ro

A&W COMPANY Oferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop. P-\a Regina Maria 1 Tel. +40 (256) 202 410 fax. +40 (256) 400 383 mobil. +40 721 322 770 office@awrentacar.ro www.awrentacar.ro .drive it! GRUP TAXI Str. Amurgului, nr.1 Tel. 0256207207 Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939 E-mail: office@gruptaxi.ro www.gruptaxi.ro Ne g[se§ti oriunde ai nevoie! TRACT{RI NON-STOP

HAPPY AUTO RENT A CAR Cel mai specializat site de `nchirieri ma§ini `n regim rent a car din Rom]nia! O gam[ larg[ de oferte §i pachete promo\ionale f[r[ concuren\[! Pre\uri `ncep`nd de la 19 Euro/zi. NOU: transport persoane microbus 8+1. Cu noi ajungi la destina\ie! La orice destina\ie. Tel: 0256489631,

0723383663, 0728862479 www.happy-rent.ro, office@happy-rent.ro FAN TAXI Cel mai ieftin taxi tarif de zi 0.99 lei Tel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021 fantaxi@rdstm.ro Angaj[ri §i sugestii: 0722 254 342 STUHL CAR Ofer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil. Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 stuhlcar@yahoo.com www.stuhlcar.ro

±coala Tudo- cele mai bune pre\uri dinora§! Pute\i ob\ine permis de conducere pentru categoriile: A, A1, B, B+E, C, C+E Web: www.tudo-taxi.ro

ARAD TAXI ALFA PLUS Tel. 949 TAXI ALFA Tel. 945 TAXI ARAD Tel. 940, 0257 244244

SCOALA DE SOFERI ALFA cat.A, B, C, C+E, D Cel mai avantajos pret!!! Str. Gh. Lazar, nr. 17, et.1 Tel: 0256/210.504, 0730.556.451 Scoala de soferi Tomas Alfa va ofera cele mai bune conditii pentru a putea deprinde tehnicile condusului si promovarea examenului auto: gama diverisficata de masini noi (Dacii Logan,Skoda Fabia, Peugeot 206, Opel Astra, Chevrolette Spark, camion cu remorca si motociclete), o sala de curs dotata la standarde europene si instructori profesionisti, cu multa rabdare. Toate ascestea pentru a fi sigur pe dumneavostra în momentul în care sunteti la volan. TUDO TAXI Eficient §i rapid! Str. I.M Pestalozzi, nr. 18 Tel. 0256945 Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943

TAXI EUROPA Tel. 275.555 TAXI VERBITA Tel. 944 RENAULT ARAD AUTOARENA Calea Bodrogului 10 Tel. 281.995 TOYOTA ARAD WESTMOTORS Calea Radnei, str. Viorelelor 2 Tel./fax: 219.508 MERCEDES BENZ ARAD AUTO SCHUNN Calea Radnei 247 Tel./Fax: 281.474 VOLKSWAGEN ARAD QUARK MOTORS Calea Radnei 288 Tel. 220.060 Fax: 220.050 FORD ARAD AUTO TEHNIC Calea Zimandului FN Tel. 216.669 Fax: 216.629


TIMI±OARA BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTEL Str. Mangalia 3, Tel. 306880 Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering. CRISTAL CLUB S[c[laz, Str. G[rii 1 tel: 0256 367 648 mobil: 0721763630 www.cristalclub.ro hotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis PENSIUNEA VLAD Bd. L. Rebreanu 19, Tel. 245 993 CLUB SENATOR C. Lugojului DN 6 tel: 0256225463 DORIA Str. Moldovei 10, Tel. 0256207837 CASA DIA Zona D]mbovi\a (P- \a Aurora) Str. Frunzei, nr. 47 (vis-a- vis de restaurant Clasic) Mobil: 0732 123 829 Fix: 0372 934 272 Fax: 0356 108 990

44 ] www.24fun.ro

Pensiunea dispune de: 6 camere duble, 2 camere single, 2 camere cu trei paturi §i un apartament, sal[ de mese, bar non- stop, parcare proprie (minim 20 locuri) Camerele sunt spa\ioase, dotate cu baie proprie, internet, cablu TV, clim[, minibar. HOTEL APOLLO Str. Lini§tei 7, Tel. 0256215500 Nou, cu camere spa\ioase §i elegante, simple, duble §i garsoniere, hotelul e dotat cu instala\ie de climatizare, camere pentru fum[tori §i nefum[tori, televiziune prin cablu, telefoane `n camer[, acces la internet, restaurant, teras[ §i parcare privat[. Totul pentru confortul dumneavoastr[, astfel `nc]t ve\i dori s[ reveni\i! www.hotelapollo.ro appoloni@hotelapollo.ro STIL HOTEL Bd. Take Ionescu 8 Tel. 0256407444, 0256407443 hotel@do-stil.ro REGHINA Str. Cozia 91, Tel. 0256491 166 HOTEL SAVOY Spl. Tudor Vladimirescu 2 Tel. 0256-249900 Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare


sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

PENSIUNEA DIAMBIENT Str. C. Porumbescu 29A Tel. 496 104, 0744 572 104 Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON Camer[ single 90 RON. Incheiem contracte avantajoase cu firme.

VILA CASA DEL SOLE Str. Romulus 12 Tel: 0256496993, 0356457771 Mobil: 0728444614 www.casadelsole.ro office@casadelsole.ro Vila clasic[ amenajat[ cu elegan\[ §i dotat[ la standarde speciale. 18 camere.

HOTEL TIMI±OARA Str. M[r[§e§ti, nr.1- 3 Tel.: 0256 498 852 Fax: 0256 499 450

PENSIUNEA MAY Va oferim 6 camere single dotate cu Tv si internet, mobilate in stil clasic, Living- conferenece room (capacitate 30 de persoane), Mansarda cu sala multifunctionala. str. Etolia, nr. 8 Dumbravita Tel/Fax: 0040- 256.28.28.22 Mobil: 0722.37.77.39 E-mail: may@clicknet.ro

HOTEL AURELIA Timi§oara, DN 59, km 8+400 (vis-a-vis de Metro 1) Tel: 040- 256/291.200 Fax: 040- 256/291.202 Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete , mese festive, cocktail- uri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri. Teren de mini fotbal §i tenis. HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei 1989 2 Tel. 0256204 038 V[ st[m la dispozi\ie mai ales pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

www.24fun.ro ] 45


ARAD XO RESIDENCE**** Str. Ion Ra\iu nr. 13 Tel. 0257/213-163 CABANA LIR Parcare Insula Mure§ Tel. 0744703732 Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/ noapte

BOAVISTA Aleea F. C.Ripensia 7A Tel. 0256309409

HOTEL ARDEALUL B-dul Revolu\iei Tel. 0257281.845 HOTEL COANDI C. Romanilor, Tel. 0257287777

STRELI|IA S. Barnutiu 44 tel: 0256247067 HOTEL LIDO Bd. Dr. I. Bulbuca 18-20 Tel. 0256407373 Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

HOTEL BEST WESTERN CENTRAL Str. Horia nr. 8 tel. 025725 66 36 fax 025725 66 29 HOTEL PARC Bd Dragalina nr 25 Tel. 0257280820

HOTEL RESTAURANT STEJARUL si natura în luxul ei de… infinite stele! Bazosu Nou, Nr.123 Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 728225077 office@turisminbanat.ro www.turisminbanat.ro Suntem un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele.

HOTEL PHOENIX Calea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110 HOTEL PRESIDENT C. Timi§orii 164 Tel. 0257278804 HOTEL ARAD Decebal nr. 9 tel. 0257280894 HOTEL PETROM RESIDENCE P-\a Meresier nr 1-3 Tel. 0257 283.055 HOTEL CLASS Str. Ion Ra\iu Tel. 0257213.153 HOTEL IRIS Str. Cap. Ignat Tel. 0257285.499 HOTEL CONTINENTAL Bd. Revolu\iei tel: 0257206403, 0257281700

PENSIUNEA ZEFIR Str. Tulcea 17 Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 302 pensiuneazefir@go.ro Confortul zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

46 ] www.24fun.ro

HOTEL LOTUS str. N. Stefu tel. 0257251.282 ZORI DE ZI Tel: 0764 911 188 Pensiune ** 6 camere duble cu grup sanitar propriu Pre\ 50 ron /camer[


TIMI±OARA 3 F® Al. Studen\ilor 1 tel: 0256221298 Centrul Comercial Kapa Iulis Mall Food Court Almondo AMEDEEA Str. Leandrului, nr. 8 (zona Lipovei) Tel. 0730 446 644, 0256 233 355 Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei. CASA CU FLORI Str.Alba Iulia 1 Tel. 0256435080, 0721180011 Specific b[n[\ean, interna\ional DA TONI PIZZOSTERIA TOSCANA Str. Daliei 14 Tel. 490298 CUCINA MODERNA Str. Socrates 12 Tel. 202405 EVIAN' S Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 43 Tel. 0256 270 192 E-mail: hella.monea@gmail.com

48 ] www.24fun.ro

PIZZERIA CELENTANO Str. Filipescu Tel. 0256435201 GOETHESTRASSE Str. Iano§ Paris 3 KFC Iulius Mall, et. 3 Demetriade 1 tel: 0256247611 FLORA Spl. Tudor Vladimirescu 14 Tel. 0256495753 www.restaurant-flora.go.ro Oaza culinar[ pe malul Beg[i, v[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select. Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client. LA RENAISSANCE Str. Lacului, nr.1 Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115 Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive INTERMEZZO P-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri


Tel. 0256432429, 0726693244 Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00 Teras[ `n Pia\a Unirii RESTAURANT LA LEUL DE AUR str. M[r[§e§ti 12 tel: 0256295318, 0770422716, 0728444618 Readuce c[ldura, intimitatea §i pitorescul perioadei interbelice. Din 26 septembrie vine `n `nt`mpinarea nostalgicilor Timi§oarei de demult.

PIZZA TAXI DA TONI Pizza §i paste la domiciliu. Orar: 12.00-01.00 zilnic Tel. 0256202033 PIZZA KONTIKI ~mp[nat[ cu bun[t[\i Pia\a Victoriei 1B Tel. 203222, 0726303044 Orar: 10.00–24.00 33 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea. Pizza la domiciliu Orar: 11.00–23.00. V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare. Suntem chiar `n drumul t[u! PIZZERIA 3+1

Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5 (`n Pia\a Maria) Tel: 498.200/ 492.535 www.3plus1.gsmguide.ro PRET-A-MANGER Str. Aurelianus 19 Tel. 0256228000 Livr[ri la domiciliu.

RESTAURANT BURGUND Str. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti)

Tel. 0256212866 Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis RESTAURANT AQUARIUM În cel mai înalt restaurant din Timisoara, orasul e la picioarele tale! City Business Center, etaj 6 Tel: 0356170380, 07770422816, 0728444618 RESTAURANT BOAVISTA Str. F.C. Ripensia tel. 309424 Specific italian §i interna\ional

www.24fun.ro ] 49


SABRES Str. Craiova 1 Rezerv[ri: 0356430001 Restaurant cu specific pesc[resc. Teras[. www.sabres.ro RESTAURANT CAMELOT Str. Barbu Iscovescu 2 Tel. 0256221187 Restaurant cu specific medieval VALAHIA Str. Liviu Rebreanu 52 Tel. 0256486104, 0744641405 www.restaurant-valahia.ro

50 ] www.24fun.ro

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei Rezerv[ri: Tel.: 206419 PIZZERIA COANDI Str. B[lcescu 6 tel: 0257281514 PICCOLO Str. Criยงan 12 Tel: 0257.257.259 BIANCO E NERO Aleea R[s[ritului 2, bl. 22 Tel/fax: 270.772 COANDI ITALIA B-dul Decebal nr.14 Tel. 0257210467, 0257284579

ARAD

RESTAURANT CABANA LIR L`ng[ parcarea insula Mureยง Tel: 0744 703 732 Organiz[m mese festive, v[ aยงtept[m `ntr-o ambian\[ primitoare

RESTAURANT RETRO Bd Revolu\iei 81 tel. 0257214110

GELATERIA ITALIANA B-dul. Revolu\iei 56 Tel. 0257254654, 0257259400


JACKSON HEIGTS P-ta Avram Iancu nr 11 tel 0257 284688 orar zilnic 10.00-24.00 KFC CC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6 tel: 0257241122 LIBELULA Bd Revolu\iei 53 Tel 0257251655 IL PADRINO Bd Revolu\iei 89 Tel 0257211911 RATIO BEACH ±trandul Neptun tel: 0257282328 PIZZA KING Str Episcopiei 9 tel: 0257255411 CASA ROMÂNEASC{ C. Victoriei 88 Tel. 0357401401 RESTAURANT DECEBAL B-dul Decebal

RESTAURANT CASA NEAM|IU Str. Ghe. Doja RESTAURANT CASA BULZAN str. M. Scaevola RESTAURANT CASA DI GIAN MARCO Str. Timi§orii, nr. 83 Tel: 0257 214 131 TRATTORIA pizza-pasta-grill Str. Mihai Eminescu, nr. 23 Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750 VIENNA COFFEE HOUSE restaurant-pizzerie B-dul Iuliu Maniu 74-78 Tel. 0722 203 868, 0257 213 060 pensiune.kalypso@gmail.com ZORI DE ZI Organiz[m mese festive Sal[ capacitate 20-50 persoane Tel: 0764 911 188

www.24fun.ro ] 51


TIMI±OARA CASINO METROPOLIS Incinta Iulius Mall Str. Demetriade 1 Tel/fax. 0256 247650 Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30 P-\a Victoriei 7 tel: 0256247878 Plata cu card. Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco party www.club30.ro

HAPPY Beer & Steak House Complex Studen\esc Muzica live cu Happy Band, joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440 KOMODO LOUNGE CLUB Str. Ghe. Laz[r 5 NO NAME Rebreanu 11 Tel. 0729 681803

OLD BOY'S PUB Str. 1 Decembrie 27 Tel. 0721760338 Orar: zilnic 19.00-02.00 D'ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 CLUB HEAVEN STUDIO B-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Stadionului Dan P[ltini§an) Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

52 ] www.24fun.ro

SESTO SENSO Pia\a Operei (Modex) Orar: 22.00-06.00 Rezerv[ri: 0771 546 570 0771 546 575 www.sestosenso.ro


Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

ATLANTIC BAR B-dul Revolutiei nr 104 0257.280.784 BRONX BAR Str Unirii. Non stop.

CLUB TAINE Rock & Jazz club George Coยงbuc 1 (Pia\a Unirii) info & rezerv[ri: 0731349020, 0731349022

THE NOTE Str. Mehadia Lounge: M-D: 17.00-03.00 Shake: V-S: 21.00-05.00 tel: 294719, 0722692111 www.thenote.ro VALORO CASINO Hotel Continental B- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24.

WHY NOT Peciu Nou, Tel. 0722639474 Orar: 22.00-05.00 www.why-not.ro

ARAD

CLUB MARQUISE The best club in Arad B-dul. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri 0753254581

CLUB DE BOWLING CONTINETAL Bd. Revolu\iei tel. 0257206416 RENAISSANCE Str. Unirii nr.19 CLUB ROCK NERV Bd. Revolutiei 73 (Palatul Cenad) Orar: Luni-Joi: 08-01 Vineri: 08-ultimul client S`mb[t[: 16- ultimul client Duminic[: 16-01

KENSU Aurel Vlaicu Bl. 8 MOOSKEA Str. Timiยง SKY BAR Str. Vasile Alecsandri 1 TABOO ROCK Str.Aviator Georgescu, nr. 2-4 Concerte, festivaluri, after party Cinemateca "Mihai Popovici" Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cunoยงtin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00) Internet wireless Tel. 0720403623

GENOVESSE Str. Episcopiei nr. 11 0357.413123

VALORO CASINO B- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks.

HAZARD B-dul Revolu\iei 33

VIVA DISCO Str. Mihai Eminescu nr 3

www.24fun.ro ] 53


TIMI±OARA BAROQUE P-\a Unirii 14 Orar: 08.00-01.00 Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque. CAFE CORNER E§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ live Iulius Mall et. 2, stand E65 Str. Demetriade 1 Tel. 0723706063, 247623 CAFE DAVIDOFF O ambian\[ rafinat[! Iulius Mall, etajul I

SPIRIT CAFFE Str. Mercy, Tel: 0744641377 Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[ sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. internet wireless SYMPHONY BAR Parterul Teatrului Na\ional VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte! Str. M. Corvin 4 Tel. 0256404561 www.vangraph.ro

ARAD CAFE MODE Piata Unirii nr. 5, tel 0728444785 L-V:8-24, S:10-02, D10-24 CAFETERIA CASA CU FLORI Str. Alba Iulia 1, Tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00 D'ARC Str. Emanuil Ungureanu 14 Tel. 0722 891085 ECLIPSE P-\a unirii 2, Tel: 0722343528 Orar: L-V 08.00-24.00 S-D 09.00-24.00 NOU! COFFEE TO GO! ERICK'S COFFEE HOUSE Str. Vasile Alecsandri 4 Tel. 0788420864 JAVA COFFEE HOUSE Str. Pacha 6, Tel. 0256432495 Internet Cafe! Rulet[! Atmosfer[ deosebit[! Cea mai bun[ cafea din ora§. NON STOP! OPERA P-\a Victoriei 6, Tel: 0722343528 Expresso & Salad Bar Orar: 08.00-24.00 NOU! COFFE TO GO! OLLI CAFE Str. Daliei 14, Tel: 0256241521 Bar, Gelaterie, Patiserie §i Cofet[rie. OFFICE BAR by RGM Str. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 (cl[direa RGM) Tel: 0744.513.919 Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri) Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie. Orar: L-V: 08.00-24.00 S, D: 10.00-24.00 PAPILLON CAFE P-\a Unirii 8 Tel: 0256409119, 0722265471 Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i §i ceaiuri soft. NON- STOP!

54 ] www.24fun.ro

CAFE BOHEME ~n incinta teatrului Slavici, etaj 1 Regim de club CLIQUE-CAFFE B-dul Decebal, nr. 22 Electronic music, chillout, lounge, downtempo. Free Wi-Fi. Clique_Arad@yahoo.com CAFE FANTASY Str. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00 DIVINO CAFE B-dul Revolu\iei nr 93

DIPLOMAT CAFE Bdul Revolu\iei, nr.52-54 Orar: L-J: 08.00-24.00 V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30 Local ambiental, muzic[ pl[cut[. K.F. Str. Episcopiei 11-13 Tel. 0257211848 HI CAFFE P-\a Avram Iancu 11 Tel. 0721975067, 0747351909 CLUB MARQUISE The Best Club in Arad Str. Revolu\iei, nr. 78 Rezerv[ri la 0753 254 581 SMART CAFE Str. Unirii Tel. 0257.214.822 THREE BEAN COFFEE Str. Mihai Eminescu, nr. 28 Tel. 0257282188 Produse din cafea proasp[t pr[jit[ §i la GO. Panini din piept de pui, aripioare, cartofi pr[ji\i TIME TO TIME Bd. Revolu\iei 102 Tel. 0257211882 Orar: 08.00-24.00, D: 11.00-24.00


24Fun Timisoara & Arad - nr. 144, 13-19 martie  

Ghidul de cultura urbana, 24-FUN Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati lo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you