Page 1


Unseen KPS sweet-Land »ÃÐà·Èä·Â (ÊÁØ´ÀÒ¾ÇÔ·ÂÒà¢μ¡Óᾧáʹ)

พิมพ์ครัง้ แรก มิถนุ ายน 2551 จำนวน 300 เล่ม

·Õ»è ÃÖ¡ÉÒ ÃÈ.´Ã.ÇÔâè ÍÔèÁ¾Ô·Ñ¡Éì ¤³Ð¼Ù¨é ´Ñ ·Ó ÃÈ.´Ã.¸§ªÑÂÁÒÅÒ ¹ÒÂ͹ÔÃ¸Ø ÊØ¢¨Ôμμ ¹ÒÂÊÁªÒ ÇÔ¨Ôμà ¹ÒÂÁ¹ÑÊ ÈÃÕÅÍÍ ¹ÒªÙà´ª ÍÔÊÃÐÇÔÊØ·¸Ôì ¹Ò¨ѡÃÔ¹ Á¹ÙàÅÔÈ รศ.ดร.ธงชัย มาลา

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 เว็บไซต์ www.kps.ku.ac.th โทร. 0-3428-1053-6, 0-2942-8010-9

2 Unseen KPS

“ÀҾ˹֧è ÀÒ¾ á·¹¤Ó¾Ù´ä´é¹ºÑ ¾Ñ¹¤Ó”


Introduction มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกำแพงแสน เป็ น สถาบั น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในระดับอุดมศึกษา การวิจยั เผยแพร่วชิ าการสูช่ มุ ชนและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีพน้ื ทีก่ จิ กรรม 7,800 ไร่ ซึง่ ภายในมหาวิทยาลัยมีกจิ กรรม ที่ได้รับความสนใจจากคณะผู้ดูงานและทัศนศึกษาจากทั้งชาวไทย และต่างประเทศเป็นประจำ นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยฯยังมีความพร้อมทางด้านสนามกีฬาแทบทุกชนิดไว้ให้บริการแก่บคุ คลทัว่ ไป โดยเฉพาะกีฬาทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ ว เช่น สนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม พร้อมสนามฝึกซ้อม สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส เป็นต้น อีกทัง้ ทีต่ ง้ั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยว จากกรุงเทพฯจังหวัด นครปฐม ผ่านกำแพงแสนไปพักยัง จังหวัด กาญจนบุรี หรือจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการท่องเที่ยวระยะสั้นจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกลับกรุงเทพฯ ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อยูศ่ นู ย์กลางเส้น ทางการ ท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ภายในยังมีแหล่งท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และถ้าหากได้รับการ พัฒนาจะก้าวไปสูแ่ หล่งท่องเทีย่ วคุณภาพ ซึง่ จะเพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วของ ประเทศไทยและเพิม่ รายได้เงินตราต่างประเทศจากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ ทัง้ ยังสามารถกระตุน้ การหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศ หนังสือUnseen KPS เล่มนี้ ได้อธิบายความงดงามทางธรรมชาติไว้อย่างชัดเจน ดังมีผกู้ ล่าวไว้วา่ “ภาพหนึง่ ภาพ แทนคำพูดได้นบั พันคำ” Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus (KU. KPS.) is an institution of higher education to teach students, to do research, to provide academic services to community, to continue and nourish national arts and culture. KU.KPS is located on an area of around 7,800 rais, and contains a lot of tourist spots which interest and impress both local and foreign visitors. KU.KPS has also sport facilities for those who are interested, for example, 9-hole golf course, including a driving range swimming pool, tennis courts etc. KU.KPS is located on tourist routes to interesting provinces for tourism such as Kanchanaburi, Ratchaburi, Suphanburi and Ayudhaya In KU.KPS, there are a large number of places for both agricultural and ecological tourism. Some places are complete and others are under development. If these are fully developed, KU.KPS will be potential to enhance Thailand’s tourist industry. This booklet of Unseen KPS is intended to depict natural beauty of KU.KPS according to such saying as “only a picture represents beyond thousand words” รศ.ดร.ธงชัย มาลา assoc. Prof. Thongchai Mala Ph.D. Unseen KPS 3


“สระพระพิรณ ุ ” หนึง่ ในเอกลักษณ์ ของวิทยาเขตกำแพงแสน “Phra Phirun” (the god of rain), one of KU.KPS identities


ภาพถ่ายทางอากาศ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้บันทึกภาพทางอากาศไว้ โดยได้รบั ความร่วมมือจากโรงเรียนการบิน กำแพงแสน กองยุทธทางอากาศ อนุญาต ให้ขน้ึ บันทึก ภาพโดยใช้เครือ่ งเฮลิคอปเตอร์ ซึง่ ปรากฎภาพไว้ในปี 2542 และ ปี 2546 A bird’s eyes view of KU.KPS, taken on a helicopter with assistance of Kamphaeng Saen air Force Training School, in 1999 and 2003.


(บน) พระพิรณ ุ ทรงนาค เทพผูเ้ ป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกภาพไว้ เมือ่ งานวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสนครบ 25 ปี เมือ่ ปี 2547 (ล่าง) บรรยากาศสระพระพิรณ ุ เมือ่ งานวันลอย กระทง ประจำปี 2542 (Above) “Phra Phirun” (the god of rain on a serpent’s back) the symbol of Kasetsart University. This gorgeous look was taker at the night of 25th Anniversary Celebration of KU.KPS., in 2004. (Below) The splendid atmosphere of Phra Phirun Pond at the night of Loyknathong Festival, in 1999.

8 Unseen KPS


(บน) ภาพไฟระดั บ เทอดพระเกี ย รติ เนื ่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยูห่ วั ฯ (ล่าง) ภาพเหล่านิสติ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยูห่ วั ฯ (Above) Lighting decoration to celebrate this Majesty the King’s Birthday. (Below) The crowd of KU.KPS staff and students gathered at candle lighting ceremony on this Majesty the King’s Birthday.

Unseen KPS 9


ภาพถ่ายจากประตูน้ำที่ 1 ของวิทยาเขตกำแพงแสน ที่ผันน้ำเข้าสู่วิทยาเขตกำแพงแสน ลงในบ่อ 1 ใน “วันน้ำไหล” This is the water gate of KU.KPS first lake, where water is opened to irrigate all over the campus 10 Unseen KPS on Water-flow Day.


บรรยากาศยามเย็นทีบ่ อ่ 1 เป็นอ่างเก็บกักน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของวิทยาเขตกำแพงแสน ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากรมชลประทาน ทำให้เกิดกิจกรรมทีเ่ รียกว่า “วันน้ำไหล” The evening scenery at KU.KPS. first lake. This is the main water reservoir of the campus with the assistance of Royal Water Irrigation Department. Unseen KPS 11


ถนนอุทยานครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชื่อมต่อระหว่างหอพักนิสิต กับเขตการเรียนการสอน เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางจักรยานสีขาว เพื่อความปลอดภัย รักษา สภาพแวดล้อมและเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง The Park Lane in celebration of 60th anniversary of Kasetsart University Establishment, in 2003, linking between students’ resident zone and learning and instruction zone. This the starting point of the “White Bike Zone” for safe traffic and pollution-free atmosphere in the campus. 12 Unseen KPS


“จักรยาน” เอกลักษณ์ทส่ี ำคัญของชาวเกษตร คราวเมือ่ เปิดเทอมใหม่ จะเห็นเหล่านิสติ ใหม่ ใช้จกั รยาน ผ่านเส้นทางถนนจักรยาน น่าประทับใจยิง่ “Bike riding” an identity Kasetsart University. At the beginning of the semester, this is almrable scene of all freshies on their bikes. Unseen KPS 13


ทิวทัศน์ประตูใหญ่ ด้านถนนมาลัยแมน The fresh and colorful malaimaen main gate of KU.KPS. beside Malaimaen Highway.

14 Unseen KPS


“ประตูใหญ่ มาลัยแมน” เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าวิทยาเขตกำแพงแสน ที่รายล้อมด้วยเนินพรรณไม้หลากสี ก่อนที่จะผ่านทิวปาล์มอันสวยงาม นำไปถนนชูชาติ กำภู ทีเ่ กาะกลางถนนประดับด้วยแปลงเฟือ่ งฟ้าไกลสุดตา ตัดกับต้นนนทรีเขียวชอุม่ เรียงรายตลอดทาง Chuchat Kamphoo Road is the campus main road which begins at Malaimaen main gate decorated with beautiful flowers and palm trees and leads into the inside campus. Unseen KPS 15


16 Unseen KPS


“คาวบอยแลนด์” หรือศูนย์สาธิตการผลิตโคเนือ้ ครบวงจร เป็นแหล่งเผยแพร่ความรูว้ ชิ าการ ด้านกระบือและโค ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองรับการฝึกงานของนิสติ และการอบรม/สัมมนา ของเกษตรกรจากทัว่ ประเทศ เป็นสถานทีเ่ ลือ่ งชือ่ ทีเ่ ราภาคภูมใิ จโดยเฉพาะอย่างยิง่ รสชาดของสเต็ก จากเนื่อโคขุนพันธ์กำแพงแสน ที่ใครชิมแล้วต้องติดใจ “Cowboyland” or the Center for Complate Demonstration of Beef Production is the learning place for students and farmers the country. Unseen KPS 17


18 Unseen KPS


“ยามเย็นทีค่ าวบอยแลนด์” The evening at Cowboyland. Unseen KPS 19


“อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ” เป็นโดมแมลงขนาดใหญ่ แหล่งท่องเทียวเรียนรูส้ ำหรับผู้ รักและชื่นชอบแมลง มีพิพิธภัณฑ์แมลงจัดแสดงไว้ในห้องปรับอากาศ His Majesty the King Insect Park”, the huge dome of insects is the place for those who love insects including insect museum in air conditioned room.

20 Unseen KPS


Unseen KPS 21


“เกษตรมีไม่มีดาว มีแต่ ดิน ” วิถชี วิ ติ แบบนิสติ เกษตรก็เป็น เรือ่ งง่ายๆ ทีใ่ กล้ตวั ดังในภาพ KU (Kasetsart University) students’ way of life is not beautiful or luminous; instead, it is the way with dirt and sweat on farm. 22 Unseen KPS


Unseen KPS 23


“The Sunflower Field”, the photo taken during KU.KPS Agricultural Fair, 2000. This field was grown near KU.KPS Laboratory School.

24 Unseen KPS


“ทุ่งทานตะวัน” เมื่อครั้งงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2543 วิทยาเขตกำแพงแสนได้ ดำเนิ น การปลู ก บนแปลงบริ เ วณด้ า นข้ า งโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Unseen KPS 25


26 Unseen KPS


“ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ยามเย็น เมือ่ ครัง้ จัดงาน Women 2000 ถูกประดับด้วย ไฟสี และธงชาติต่างๆ This is KU.KPS Convention Center in the evening and decorated with colorful lighting during the meeting of Women 2000. Unseen KPS 27


28 Unseen KPS


“รุง่ อรุณ” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึง่ จัดเป็น ลานประลองฝีเท้าของเหล่านักวิ่งมาราธอน “The Dawn at KU.KPS Main Stadium during the marathon racing once on a time.

Unseen KPS 29


30 Unseen KPS


“ลานไหว้ครู” สระพระพิรณ ุ ดูเล็กไปทันที เมือ่ นิสติ จัดพิธที ำบุญตักบาตร เนือ่ งในวันไหว้ครู ซึง่ จัดขึน้ ทุกปี เป็นประเพณีของชาวเกษตร “Phra Phirun Circular Pond” looking smaller when all students gathered to give alms to the monks during the annual ceremony of Wai Khroo (Paying Homage to Teachers.)

Unseen KPS 31


32 Unseen KPS


“ชีวติ น้อยๆ ของสัตว์ใหญ่” ช้าง ซึง่ เป็นสัตว์คบู่ า้ นคูเ่ มืองของคนไทย ถูกลำเลียงมารักษา ทีโ่ รงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน แหล่งรักษาสัตว์ใหญ่ ของเมืองไทย An elephant is a symbolie animal of Thailand. This was a sick ekephant at Kamphaeng Saen Animal Hospital. Unseen KPS 33


34 Unseen KPS


“ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกีย่ ววันพ่อ” เป็นกิจกรรมทีว่ ทิ ยาเขตกำแพงแสน จัดต่อเนือ่ งมาทุกปี เป็นการระลึกถึงชาวนา ผูเ้ ป็นกระดูกสันหลังของคนไทย “Rice Growing on the mother’s Day (Her Majesty the Queen’s Birthday, August 12th) and Harvesting on the Father’s Day (His Majesty the King’s Birthday, December 5th) is an annual activity of KU.KPS to honour Thai farmers who are regarded as the backbone of the nation. Unseen KPS 35


ศาลาบ่ออภัยทาน สถานทีป่ ล่อยปลา เพือ่ การละเว้นชีวติ “The Forgiving Lake”, this is the place to let go the fish as a Buddhist way to practice giving life.

36 Unseen KPS


“สวนบัวเสริมลาภวสุวัต” เป็นสวนบัวงาม ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสระอภัยทาน ด้านหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน “Serm Larp Vasuvat Park of Lotus and Water Lilies” This pond is the place for both admiring and learning a variety of lotus and water lily. Unseen KPS 37


(ซ้ า ย) อาคารเทคโนโลยี ช ี ว ภาพทางการเกษตร ที ่ ป ระดั บ ด้ ว ยทุ ่ ง ดาวเรื อ ง (ขวา) อาคารเทคโนโลยีดเี อ็นเอแลจีโนมิก ทีอ่ อกแบบสวนด้านหลังอาคารไว้อย่างลงตัว “ทุ ่ ง ทานตะวั น ” เมือ่ ครัง้ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2543 “CAB (Center for Agricultural Biotechnology) Buildings” (left) and “DNA Genomic Technology Buildings” surrounded by yellowish field of marigold, taken during KU.KPS Agricultural the end of 2003.

38 Unseen KPS


Unseen KPS 39


สระพระพิรุณยามค่ำคืน “Phra Phirun Circular Pond” at night.

40 Unseen KPS


ณ จุดเอกลักษณ์ “ถังสูง” หรือ “ตะปู” เมือ่ ยาม “อาทิตย์อสั ดง” ยังคงมีมนต์ขลัง ทุกครัง้ ทีไ่ ด้พบเห็น “The Gigantic Nail” or Campus Water Tank” at sunset.

Unseen KPS 41


ด้านข้างของอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ถูกจัดให้เป็นทุ่งนาสาธิตทางวิชาการ ชั่วคราวเมื่อครั้งจัดงานเกษตรกำแพงแสน “Temporary Rice Field” for technical illustration during KU.KPS Agricultural Fair once in the past.

42 Unseen KPS


Unseen KPS 43


สภาพแวดล้อมของวิทยาเขตกำแพงแสน มีความบริสทุ ธิแ์ ละคงความเป็นธรรมชาติอยูม่ าก ทำให้เป็นแหล่งพักพิงของนกตามธรรมชาติทห่ี ายากและเป็นสถานทีพ่ กั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นสถานที่ ดูนกของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย KU.KPS natural environment are still vergin and intact, resulting in the best place for varieties of rare birds and for bird-watching and recreation of general public.

44 Unseen KPS


สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั The Honourary Park in celebration of H.M. the King’s 80th Anniversary of Ascending the throne.

Unseen KPS 45


“สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 9 หลุม” “Nine-Hole Golf Course” 46 Unseen KPS


“สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ” สนามกอล์ฟในมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย “A Driving Range” at the only varsity golf course in this country. Unseen KPS 47


48 Unseen KPS


กิจกรรมครอบครัวที่สามารถทำได้อย่างสนุกสนานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน “The Happy Moment of the Family” at KU.KPS Unseen KPS 49


50 Unseen KPS


“ชมพูพันธ์ทิพย์” เมื่อคราวหน้าหนาวมาถึง บนถนนด้านโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึง่ ได้รบั การขนานนามว่า “ซากุระเมืองไทย” In cold season, the flowers of Chomphu Phanthip trees or Thailand’s Sakura splendidly boom. Unseen KPS 51


52 Unseen KPS


Unseen KPS 53


“ซากุระเมืองไทย” ดอกชมพูพนั ธ์ทพิ ย์ สีชมพูสด ทำให้ถนนเส้นทางธรรมดา เปลีย่ นไป.... The freshly and beautifully pinkish flowers of chomphu Phanthip makes the same and road different. 54 Unseen KPS


Unseen KPS 55


56 Unseen KPS


Unseen KPS 57


“ ¾Ñ¡ÊÒÂμÒ...¡è͹ÅÒ¨Ò¡¡Ñ¹ ”

58 Unseen KPS


ขอขอบคุณ: สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ทีใ่ ห้การสนับสนุนโครงการวิจยั การศึกษาประเมินศักยภาพเพือ่ การวิจยั และพัฒนา ทรัพยากรชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการเรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ ว และการจัดทำสมุดภาพเล่มนี.้ .. คณะผูจ้ ดั ทำ

Unseen KPS 59


unseenkps  

โครงการวิจัยการศึกษาประเมินศักยภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศ วิทยาเขตกำแพงแสน

unseenkps  

โครงการวิจัยการศึกษาประเมินศักยภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศ วิทยาเขตกำแพงแสน