Page 1

ιJDΕRZO Σxdδια:Αlbert

: R.en6 GΟSCΙNNY

Ξ\lry.fua= Ξ

. Ξ_

-

-*--.a"iEΞr.

\

,," n - .,

/

ι'

ι

ι ι

\( \

/'4

f

i

MAr*οYΘκoMlΞ . c<>ε.ε2€

.


o GOSCΙNNY ΚAΙ o ιΙDERZO ΓΙΑPoYΣIAZOYN MΙA ΓΙE,PΙΓΙΕ,TE,ΙA ToY ΑΣTEPΙΞ

To ME.ΓAΛO TΑΞΙΔΙ

Kεfμεvα: Reni GOSCΙNNY

Σx6δια:ΑlbeπUDERzo

MAtioYΘκoiilΞ τrτvw.asterix. tm. fr


..ιAτ9,

ΞaNτΦ.trΦΛι -

ΣΕλt: KANΞ /ιη|KPΦ

NΑNι ιιllΦy!

οA aεlτε

_\.

-'/τι ιae-λ kl,Aγ.τμ νA nλpεr

Φτ|

o Lxa

Φ^Φ|

atκtβ !

lAι T9ΡA Σι9ΠH!

γβa=xn'hifisPJ

:!'Ψal''φ'λ1λA-''.' iΞμε Ικxεβzεκ/

LΞ... ΚHP6ZEN: .'/ λντ6 τ6 Αεnρ6 npΑrn,rΑ zτA ae-=A nnΑε" MHn.aΣ e.lκAl s nArβaQνκQ . 'ι

ξ*,

Td πuaAιιι 'lnfi TPιXι iii ετε


ΣιΞNl. :-^/\AT Κ l ξ^Ξ Π AΜL ΓA l Κo'Χ'aP/o r'oγ ^ i,ilξΠο Λ t) < Po ΣΤoN /1^lo.

ΔYNAroNJ

j\*s\$\,\ .S\δSΞ..q *s:

7 .24Nιι^

ι

4 SS,!

,ΝΨ

.\

i\\1

.*Ν."ξffil/

\

]

ΔΕ'N EιNAι

ΔYNAToN!

Ξ#'ft ''a#effi :€{fftγ#ιδ$Ehffiβ -.ζa

\itx

/ nE-PΙMεΝΑ MιΑ ΠAPτι^A> nοy η44^ o1 bolΔΑΛ,/ιAεai

MεTΑφεPoyΝ τ1-],4QyΙεΓ]Α. Ky^AΝL ΑPΓA . q4QΥξ ΣL M A P τy P l Α Σ

τA ψapln nΠb κΑNoyΝ nιlεpJ ΣτΙΣ ponnalκir Ξ ΝΔ Ξl= l aιηt

Γ l , Δ .T l-lN T |M H


9

Ε.L/

a L|

K l Α Λ Λ |9Σ

ΔE N

τo trXElΣ rΛΥP|.

Ν

{-

C"-) rr=.\rf;J i.,-.-c-'.-6.,ft\:,

K Α Y Γ Α . Σl

AYTO

Δ LN LlΝΑ ) κΑ Θo Λo y LYΓaN l Ko J LΠ aΦa ΛoYΝτAl ΑΠo τo oΤl € - ΛΛΞιΣ Λal Πoy-

Mε-

ΣΤ O

Κ YNΗΓ|

ΣΚ ε Δ Α . Z Oy N ΕMΑΣ

Δ€ - Ν LxoγN ΠAPΑ a ΠANTΑ. ' τA LDAPιA'. ; N A T Pg N Ξ 4 .Γ ? l o A'VTA o YP o y NO . E . Γo TPgO n σΓa ψA Pl .

.

ΘΑ7ΠΓJΞΠΞ,

Τo ψΑ.P\ KΑNΕ-l KΑ^o ΣT I -] N , ΞΞY Π N Α Δ A 1

ΓlA ΝΑ

j

Χ 9 p| L

Δl

rToιoΣT0rιΕAΥTo' . (( Ξ-

δ\

\'$ :\\

-€&=


τ| Ε.yxΑp|ΣTo

Πoy € ] NΑ.|

A^^A' BRΕvls

oτΑ.Ν

TΣ A Κ ξ )Νo ΝT A l l t Μ\ετΑΞY τOyΣ,

lΒA FυRo^ Ε5T ι-)i.oΠ9Σ Λe-9

r%

o ΔΕkAp-ΧoΣ ΕxΞι Δ'1Κlo.. o ΘY/1ΛoΣ ΕlΝAl MlA /\ΛlΚPt| τ P Ξ ΛA'. . .

E)Λo ιnOΝ)M o Λι

ΠAQ N, APΧlΣΘ EΓOl A'yT ol ΣτAMAτAΝEΔ . E'Ν € - lNΑl Σ9ΣτO

z^bo^|€ L !-

KΑNΞTa

| NΑ

ξ%.=-n,l

dffiξs*\pg1πΥ: ν: :: 9. Ψ\J "s ;vΞ

A ^HΘ Ε .lΑ.

Γ lAτ l

Δ ΞN

i

ΞXΞ ΙΣ φ ΡE-Σ'K2' ψAPΙA>

A)

ΠΑ ^|

τ A IΔ1Α i , .

Α.φoy τo

ΞΞΗ-

Γ I-.ΣA 1 , O τ Ι ΠεΡ|Mε, N,A M|A ΠAPτ|ΔΑ

SEΓg KγPιΕ

ΘA'^A'ΣΣρ. aΝΑ| Δyo

ΘAΛAΣΣA:

Ι ΣX€ . ΣΗ M€

.9 ψ9NιZ9Arι0

€ - Χel

H δΑ^Α. ΣΣΑ

τΑ ζρΑPlA M Oy j

AN φP€ Σ Ko: TePσ{Σ xDr'tTPe ΨAPlιΘΕΛE'TΕ NA ΠΞPιΜE,N€ TC,: nγΣ.

!E'rgΔeNu I1c'/ΛHΣ9

TeψAPιAtβ{βτAιNσ|N'

θvΜoΣ

€lNΑ|

ΛΛΙA M]ΚPl-J τPΕ^A

mov'noγΛA! φAP

ΠoTHΛσtreTιA ! : Γ9 ΣΕBotΛAι To|'ι

ιΡAY:^

-:-.Ξ fi

fi€Riiiip.l # ,-


XPεΙA Zot\ΛΑ.| ΛlΓO φΑ.P} Σ) ( a T l Κ A Ψ peΣΚ o Γ ιΑ N A φ Τ l A ΞQ T o MΑΓ lΚo Moy ZaMo ε X e .ι ΣxaΔoΝ TεOL€ | |' ^c'|

-

- A Σφ AΛε| A

ΛolnoΝ

-. Ta] NA' Ι-]Α.E) <A 'Π() l oΣ Γ | A ,A Pε .rV\ A.

:'-.

-f Ξn ε I!/A

.." Ξ \Ξ - Γε-

--Ξ= -Ξ ΣΞl Δ εΝ

NA

o oY P Α

M 2 AP ε _

-_ x PoMA _ = - :_)Υ.'

εMΞ } Σ

ι ι ' aar

Ψ^TΞlv\n.

O NAI I E. τΣl Δ εΝ

Γl A πa

a

Ξl -

ΝA| |NTθΦΙΞ,

l

n9Σ M no P o B,AΣιZoλ/\Α\ ΣΞ ΣAΣcΠAl _

ΞηΓ ffi<Γffir,}

ΔlA

Ξ,x\\*:7

Ψ TΑ Neι ΝA M Η M A Σ Π Ξ ΣΞ l ΣΤo K εφ Α ^|]

nA P Ξ

Moy:

Z OM O, ^]Γ Δ ΞΝ o

τδ φ Α P o κΑ ]Κ.o Mδy E.|NA| ΣΙΗΝ

Π Α ' P A Λ) , A . τo XPHΣl /ν1οΠOloyΣA OτAΝ Η M o y Ν Π | TΣ |P l

M A Γ lΚ o

Ξε P e] Σ

-.,.-Ξ : M nΞ Λε N Ο Σ \1A ΣAΣ l 1PoΣTAT e yΣ E I,

εlN Α l

ΑΠAΡΑ'ιΤΗτO= ΔΞΝ ΘA M ΑΚP lΑ: l<Αl ΔεΝ YnΑPxLl ιPyΧΗ > ΣjAyτA' MεPH


P | ΞE T o Δ . ι X T y J o B E. ^ l Ξ: Δ|A-TΑΓΞΣ ΣoY: kAΠ€ *

Δ;}-

ΠoΣ 5

ΔΞΝ

τo

E-| X E-Σ Δ. E - Σ Ξ - ι )ι H τ€ . Tol o 5 .KAT|

ΠPeΠeι

ΝA €ιΣAι

ΛoΣΓA

Σ| MσY

ΠeΣNAτo

ξΓ9 e-ιMΑl ΠPoMΗΘ€ γ τ - eΝ|P M . εΓ o Δ εΝ eιM Α|

PlΞg KAιτo

ΕPιΞA

!

/KA^A ) ψYΧPΑlMlΑ - MnoPoyM € , ΝΑ Γ YP | ΓοyMε ΧAι NΑ

ιnAΡoyΛ/\EΑ/\Λc ):..

Δ)XTY]

--zl

t,),)1, .ΔΕN ΔEx

ΙnAΘHιv'AτA

ΠPofvιι'ιΘ€ΥτH


ΚΑΛHNyΧ A ΣT ε . P I Ξ. . KΑΛΗNYΧΤΑ j I N τε φ ι Ξ

AΣT€ - Pl

Ξ. ]

ο |N T e φ |Ξ- κA Tl /\ΛyPlΣTΗΚE- !

Z'Γ^?i.L"JλA; vΠAΡΧa.l Τ|ΠoτA ΕΔQ> nAPA Mo. Ν Θ Ν € .M e.|Σ.

|Σ9Σ NANAιτePA> τA!?TAΣAMζ Σr,{N ΛKPHTιιΣ ΘAΛAΣΣAΣ

' Ε,K€.ι noΥZσvNeTAKA-

AxΘoNA τemTA HΣyxAΣEr

oΒΕ'ΛιΞ ''!

aειl

οA τΑ

κAτAφapΦγ^^Ε-

-

taΦ

Z Ε-Ν . ' .

ΚΗP6ZεΝ

KHPΦzΕN

;

ZΑ : N βrv l lz Α

oΜaΣ ΚAιoΙ nιo

ΠO Σ

ΚAnoTΞ TΕ-^oΣ ΚA| o H^ιoΣ ANATΕ^^eι

Ε |X E -Σ

N€ . Σ

NΥΧτ€ Σ

ΠA

Πo^Υ /Y1AΚPΥA ) nlΣo At1o TA rΛΥΣτΡΙPιoΔΗ ΑΥτA ΓΕΓoλloΓ^ -..


MoΛ ιΣ

\

/ φ YΣ HΞ € Ι Λ ι Γo Σ ΞYNο . l , l (o Σ A ΝΞ t MoΣ: Θ Α Γy ρ l Σ O y M ε Π|Σ o . . ΔE Ν

ΕΧoyMεnAE,q NA n € .Pι M E .-

Ι.KΞζpoy K AT J A Λ ^ o .

AΝ Δ'L Moy Λ εΓεΣ ΜA Pl Ξ Θ τo Δi XT y Θ Α n Ι A N A Λ/ \ Ε τ Θ PA ψΑ Pl Α -, ,A Ν Κ |

εΓ.9)ΘΑ nPoτ,MoyΣA Ι\ιA φAQ ^ΓP|oΓOy- -4

Σoy e-ιnA NA ΣKΞφTe.lΣ KA-Γ| A^Λo. ΣκΞq)ο>

Mε τΗ ΣA^TΣA

ΝA l l y ΠεPoxH H^Α ΣΑ^τΣA ) lΔ'ι9Σ oτAΝ AX E.Xεl MεΣA ΚP€ . MMyΔΑK|,A

AΣTΕPιΞ ! Kl Ε.Γ9ΠeιNAg ! Ε ANoιΓΕιΣ THN neιNAe!

eΞH Me τA ΛΛeNιP ΚAιτA KPζMMY

'!i,Χ^,Vz

noYΚAN€ ι

ι-] MnOΝΞM|NA : ΘA2TPoΓΑ A K OM Α . κ A | M ε ΝlP ... τΗ Ν Ξ€ P εlΣ AYτμ τμ ΣAr .JΣ/λ'

Κ , 4 l ΛΑP Δ.l.,.

E NΑ KΑPΑ6l

/ :


AΝΤι ΝΑ ΣAx^A_ ) ΠAMε ΣTt-] ΓεφYρA MΑPεΣ ^€ L τo ΠΛHPo ΝA ΦgNΑΞoΥ^Λζ

KA ' A B ι AΚ 'ι BoΣ ΠlΣo mAΣ!

Δ'ΕΝ B^ΞΠc) Γ!A ΣTΑΛΛ,A-ΓoyΝ:

M Π A . ] Δ E. Ν Ξι Ν A \ / ?AP/1 € N A KAPyΔc]A ΣΤ o J Στo TΣOyφ^o] nA | Δ l A τP , Α nC . Z l

ι

s

'-: Ξ -?

, _-:2_

: oΣo ΘA € l ΣA]

€ ! ΤcxΗΣl

aA € x € l Σ

Πo/\ΛΔvΣ φlΛoYΣ


φΥΓAMΕb φγΓA|vιΕb

MA .,. ΕιNAι

o| ΠΑ^loφl^ol M , AΣ .

M1Α ΣΤl ΓΛ/\Η. AΣ AΛ^Α.Ξo) Mε To Σ-NΑP|o.Σfl^Λ€ P A ΝA| TA ΓεNεΘΛlA Moy. ΔΞΝ φΑΙ\ΤΑ ZolΛA'| \lA Θε ΛL T e Ν Α X Α ΛΑΣ ετεT Η Γ |oPToΥ^A' MOy, € . , Π€ | τ€

(

$

Moy ΛoΙ ΠoΝ τι Θ€ , Λ€ - τ€ KAΙ φYΓ€ Τ € XQP!Σ tsoyntΑ.

ΛoYMe

τιΠo Τ,A^^ o nAPA KΑτι ΝA φΑMΞ

ι

AΣTΕPιΞ!

ΚoιTA

oJ!,'^ Ξt ΒPHKA

Δ€ ' Ν Θε.ΛoyMe-

A κANOyM'EΡ H Σ l ^ { - . , Σ ΑΣ

NoyMΞ

κΑτΑ't ,4φΗ-

AγΤo To

ΣAΛAΛ^ Κ Α Ι. . , .\ ΝlA l ΠoΛΛΑ.

ΛlΓO APΓoΤ€ P A..'

Κ A ^ ^ ) φ τΑΝ€ l φΤAΝaι ]

-gΔq9ΛΛA.. ;> L_

Tcφ11-.:/, -Tcμjaι,,1\

- - s\S>V,6


nPene.l ΝtΑ ΚΑ.NoyMΞ olκoNOM |A Γ lA Τl nιΣτεγa ΠaΣ H ΘY€ Λ ΛΑ MΑΣ E.ΣnPaΞEMAΚPyiA AΠo TA Mε,PΗ

Σy M φ g Noι|

obL^ ι Ξ

E . ι Σ A|

Ll XA

) ΔΞ Nl

Πel ^ o Γ lNA K o Σ :KAΝoyMEΣoy

o J Κ D N o M |Α .]

φyΛΑΞ.Α. AYτo ΓlA A P Γ Oτε . P Α , ...

MA Ayτo AKPIζΩΣ εΚAΝΑl

ΠA: MΠo--

ι ΝΑJxεlΣΔιl O. YΣτaPA AΠo ENA KΑ^o ΓεγΛ^Α

Λι ΓoΣ Y ΠNo Σ ε n 1B AΛ Λ ε τ A \.

ΘYeΛΛΑ Λ/\AΣ ΑnoM A Κ P yΝε] ΑKoMΑ nεP ! ΣΣo ΤεP o Α no ΤΑ MεΡH

MΑΣ

ΣΠPQΧΝΞ1

1 ΛiηΑΣ

tΚΞ| noy

eτP a ΓA Ey X A P lΣ T g E-Ν A M Η ^ ol


ol Π€ P A ΣAΝ ^ΛεPΞΣ

'.

/MεNεl AΚoMΑ Λl Γδ BpO)(l No NeΙJo ΑΝ Δlψ,qΣ.

H ME.ρ|ΔA ΣcD/ Γ|A ΣΗt\Λ€ P A. oBE,r\IΞι MAΣ^ Κ A ^A . :

Ρ.

jΞΞ.S.<Ξ:--

:'ξ;1ξ-;4 <s-iΣi -2,.::,

Z \ ΙN TeφlΞl Ml ΚPE - ΛAl M AΡΓεl KA-ΤAΠIΕ_Σ Mε.τ|-1 MlA τΗ M€ , PIΔ,A

. -_):-ζ----n-Ξ

,AΓPιoΓoγPovNA ι

oBE,ΛιΞ! ιNτeζnΞ!

ΕNA ΣgPo AΓPloΓoy-

ιi ,ι

ι\l

!

P'YNA ! TA ΒΛ€n9

lι ι\ !

nAQ NA TA ΠlAΣ9!

'!I !

t

ΕΛA' ιNTΕφιΞ

.ffilT"λ.F:,.Ι] *ΞΞ-ο

($-'

-ic-

lnA E.ιNAι TPΕ.Λoι!

..

jζ,=--T: -' ).-{ )1 (:.',,.,'Υ-Υ-

Δ EN

._- r \

''

/

) ,

Ξ€ - PO

Τ|

M 7 ε Ι l l Α ΣΞ. / Ξl Δ A A Γ P I OΓ o y Ρ o y Ν A . . ι | ( A | P o M Α l o v Σ!

AL A Ν ebo y M e Π Α ^ l ΣτO ...

Λ't/

'Δ..

Ψ---.;:Ξ

/-:ζ*Φ3 aa1=fΞ

τo KA.\Kι MAΣIII

,.t'ΛoλjAΣτD ΝΑ φ Y Γ e. !, , -o l Ν Τ Ξφ l Ξ Κ ι N P OT I M Α . M E NA M ε | Ν Dy M EE-Δ Θ. MΠoPε) N A ΞA Ν Α , _ TΑ. AΓPΙo .Γ y P l t o y N

'!.1 -.Ξ.l. eΓ.:

P |M e-Νo \TAΣ ΝΑ. nιAΣτoyME. Allo AYτo Τo K,ΛAΔι τoY ΔεΝτPoy.

ΚΛAΔ'

Δ-εiν.τioν

\ ι / | l l / / ΕΞ' '!! l=v:22-+


A N y Π Α Ρ Xεl l < ^ A Δ ] Δ € Γ \Τ P oY; ΘA Π Ξ1 Π aΣ Η Σ τΞ _ P|A

.€ P e1 Σ. :f M Α | AΚ ]y Θ,ΑΚoyΣ9-

ΓINεΣ A l Yne.PBoΛ1KoΣ

AΣ : :- Xι ΣoyML τ PoΓ o-\ -it _ - :PO YNMΞ-plΚΑ Α.. olNτ Ξ_ Α.ΓPlD' Ξ Ξ ΚΑΤl Λ^yΡl ZζτA'|

Δ . εN

€.|NAl


ΓΛoYΓΛoyAnc

9)E-Xe-l aΝA

ΣQ-

P o φ | ^ oYΣ. ME XPI NΑ .Bp oγ Me AΓP|c. ΓoYPoYNΑ: ΘAXοyKAτ| NA hA-

oyMε Στo Στo. t -1 7ι υν

\*.ι

NAl : AΝ

KΑ] ΑΝAPΘTIE,MΑI

MHnΘΣ ΘΑ.,TAΝ ΑΚoMΑ. ΚA^\,τεP A Γ εM Ι ΣτΑ .,, ΣKPoΝΤΣ : M€ , P lo Γ o y

Πc )Σ ΤP. 9Γo Ντ A ι .

\-.,;, --l:..",--*'---

.-

{ιrrιι1

-Jiq:ξ

KAτ Α φ9ΝΗ: . . . Σ l

) Α γ | l Ap Χ Ξl

κAN ε N I

ΓPloΓoyPoYNo

εκE.]

T9. ΠAO NA To gΞPa.ι ΘΑ' KΑΝOYME- ΓεMlΣΤ

.To ΤplΤo ΓΛδyΓΛΔy


η.ζ

YΠΑPXOYN

\PnoyΔEΣ ΚoΝTΑ Σ Χ 9 P|o .,. n o y b Pι Σ K o

JI -sni

/ΤP9Mε nρ c ) T Α Τ Η N Α | , Κ o y Δ , a ,r Λ\

-.'n.'ξ*^fu

\

yΙτεbΛaΠoyMe Ar /γ\.\ToΝ Τoy-

ι| ξ:5d fΡ.

fs

Θ€ ^ el Σ κAΘoΛoY M εI N Ξ l AΚ D MI\ ΓA}<l

o)<t.._

: \A P oTle MΑ _ o y MA Σ

Ξ 3ΓΑ^Ξ Η r A ^ 'AΣ ΣA . . -

-:'<Ι APΓoΤ€ P Λ MΠ Α :

:. τ€ . ΝoyPA- -]y M Θ-.- AP Γ ---rA. l3Λ€ , noy-

\^Ξ

gPAΙΑ nA Λ\ ] ΝT aΦ l Ξ

l l

| Ι(AΝεNΑ.

Zc;

ΘΑ Moy ΧPΞlAΣτoγN

AΣTΕPιΞ ! Ε.ΛA NA ΔΕ'ιΣ t P9lΛAιaι t t t

no ΛΛA Γ Λo YΓ ^o y iζA ) ΓεΣΔyo ΓΛoy Π o ΛΛΞΣ A Ρ Κ o yΔ ( ΓΛoy E-K T9Ι\] ΓιA NA ΞεXAΣo τo ] n o l 9 N τo l.,*ΔoΤaΝnεlPΑτoNΙ _ Ν A Γ ε M lΣΤo Μ\€ Δ.ρ1<o/&q|)

c \\


l ΣΘ Σ

NA

M}tΝ

ΞlN Al

Pa M A Ι o |,

. nAMθ \,AτoyΣ bΡoYMΞ, AN ΤoYΣ ΠlAΣoYME-zΘA ry\AΣ ΠoyN Πoy€ l NAl τo

:ιNAl τo ΚoΛΠo τ9Ν P9. MAI9N. ΝA MΑΣ KAΤA.

I NΑ ,φ o bo vΝτA l

ΣYM φ9 NOι

-: . l l

fioΥrqζ;2'yAιoι: P9MAιoιi

Σoγ € ] nA ΝA nρPΠAτΑΣ XoPlΖ λ.]AXΑ.

|. Ξ; I l ι..(

\-t

=' 2λ

t

N4€N M0YeιxeΣ

ΔE,N# KATAΛA

ιΣnoTΕΣoy

PιΞ'9ToΔιxτ./Kl ΛN

PeΣNArurePNHΣeιΣ

mAΣτe KAtlζlΔeNu ΒPιDζo

M0γeιne

'AqTσT0ΔAΣ\Σ%)0,laN

HΛιΘιuΣPqMAισ{Σι

PιΞ9'τo

ΝA t M, AKΡ| A P9 MA l ol MAΣ. ΠAΙV\ε NA τoγ

E-XOyΜ\t. ΠAPA NA AΚoΛoYΘΗ -

ΣoYMΕ TF]ΝΤPox

τoy

BEΛOYΣ AΝτ T Α . Ξl Ν A |

J

AΛΛA nePΠAτA X9P|Σ ΝΙ,c ΚANε ybo. ΔeN Ξ€ lL noτ€ - .

XoΡ|Σ

NlrA Κ A Ν a

ΦPy.

tso. ΔεΝ ΚAΝO ΘoΡyι3o M€ Τo ΠεpΠAτΗΙV\A.


lNAι noΛy ]ΚANo| AYτo| ol P9 MAlo| .oγτε. τoyΣ ΑΚoyΣ oYτ€- τoYΣ BΛεn6]Σ

. lΣQΣ EφEΡAN ΣQMAΤA Ε,ΠlΛΕΚτΑ

Αno

τ H Po M Η ..-

ΘA,ΛΕΓΕ lζANΕlΣ 'ΕΜAΕ AΛΛoΣ

MA noy a|ΝAl b MΑΣ ΣτlΣ MePεΣ ΑYTA τA Γ^oΥΓ^oy ElNAl τoΣo noΝF.l PΑ oΣo KΑl ol ' P g^ΛA|o|.


.(ιoΥΓιoYΓΛo?.

='---r^o/r^oΥl---

ε.Νr\Σ PΘMΑ|ΘΣ

Mε.ΤAMφlΞΣΙ\ΛξΝoΣ Σε ΓΛOYΓ^Oy]... Δ,εN τΡΞ..

ΓeτΑl ,ΑΛΛΑ ΘΑ MΑΣ Πε

-κolΤ/A ΑΣτ€ . PlΞ ι |oYΛ|oΣ ΚAIΣAPAΣ

Ξ MεJ

Μ\φ|€ Z € | τoνΣ ΛΞΓ-Θ-

NAPloγL L€ Γ ^oYΓ^oy _ PA.! ΞlΝAι TPΞ^o| Α YΤo I o I -.-

p -Δ


' ΔΕN ΕTPoΓ€

TA ΓΛoYΓΛoΥ

.-Aφoγ n€ ρ lM€ '

MoY> Κ/ AΝ

Κ α ΛΛ1 T A N ΘA / 1 T A N ΞΔ Φ APA ΚATl Τov LyNΕ-bL1

AΣτ€ ? |Ξ ΘA l--]EE-\ Υa , Ξ Ν A τoΝ KΑΝΞ| NΑ . . . ' l ^ ΗΣ Ξ ] .', Π PEΠεlΛo| . - , o Ν NA B Pq ΤoΝ b* τε pIΞ ! '-Ξ< ^.'

rη4

c .\.

(a ' . '

%rF.

p,a

\ -\.-ι 'ι-\ '--.rt@

... !


i

," ."' : , 7)t,, i\i':1l

tl

l[ι \ ]'4:

.ιι1,

(ιo{ΧoΥ!

A:ΣTEPιΞ!ΕΔ! ΕιΙιηAΣTE!

]Σ aΣ

ε]NΑl Ml Σ Θ oφ o*

P o | - - - NoY / V\ jΔΞΣ Γ \ε Σ .|- ] Κp Hτ εΣ.. .

ξι.

,$1, t

, ΕΛ^H Φ | ΛO M o Y : Ξl N A | Κ P ι . l τl K o E. Θl M ο


/


ΕlMAΣτ€' ΓAΛAτeΣκAι eι -

Te ΣTHNnATPιΔAMAΣ!

ΓYPIΣTε. ΣTH ΔιKH ΣAΣ

x9PιΣ νAφHΣ€Tζ

K€Σ nιΣo Σ.

Ε.l MA Σ Τε -

Θ,A P ρΑ

^eO\

,-ΔaN ΠAPA

.

M A:

φobOMΑΣTa eΝA MoNo

M HΠoΣ

o o Y PA Νo Σ

Μ\, AΣ

ΘPA-'

κ A Τ A ΛA ba .

ΛvΣε. Mε.

ΘΑ τoY E.Ll.l

Γ|\ΣOyMa Mε- ΠAPA -

\ Γ17AΓj

ΠεΣε1

ΣΤo Κ ε-

1) Ε| M A ΣτΞ AΠεlΘ.Α.PΧC)l KΑl ι(A./ΓΑΤZn -

Α^ΛA

,AΓΑΠAMΕ.

τoγΣ φl^oYΣ M

. , . Ξl M A ΣΤ a Γ , A ΛA τEΣJ

c\ i-


_ . ] M |Z9 n9 Σ Σ ε \ -:fΑΛal Σe Mo-

t_!

APΓoΓ€ P A''

,l

ΠΑlΑΣ ΔΕx

M e.lΣ9Σ M Π o P εΣcΣ/Mε ΝA MAroyML ΤeΛ|κΑ noy BPlΣ,<o.


No Ml ZO Πo Σ MA Σ n Po Σ Κ Α ^€ - l ΓΙA

LT Σ|

o Τo Κ,,AΛVτLqO'.

ΘΑ)MAl

ΘAφAO

Σl ΓOYPOΣΠoΣ

KΑΥτoLF

ΠaΣ N DM l Z ε | Σ )ρeΠa] NΑ ΚΑNOYMΞ

o

n. QΣ) N A l

Α YΤ D

Ε . l N Α. l

.,.

j

. - -a Λ Α bA ] EιNΑl lBH. : : ' ol |bAP€ Σ -Γo '\J X oP o ^lAτ reΥ

''ffi?E,#tι

{

)1 I

{itoδ'i Z gμγ , ''

,E \

1

'i' Ζ:! J .

toFkt,, πΝ#xy-


I ι \

a

-'

ΛΑ t\ΙA KPA

ιYTo To ΑNΑ _ ΣτlKσ AΓ\o

l Δl oΣ τ o PΑ n o y o l IBl-.ιPE.Σ aΝTYΠoΣl,AΣτΗ κΑN noΛy ΑΠo τι-{NτεΧΝlκ}.,{

M ΑΣ./

9-

- .z

.


./rι' 9.PA r\ΙΑ φqΓ ΛΛL ΓIA ΝA t4 BpoνMΞ Τ οxoP l o M AΣ . , . φ o. bΑMΑ l n oΣ B P l Σ K oMΛ _ Σ τ L n oΛy

Tl.1ΔIAPKE)A K YNΗΓ]o Y: ΠPo Σ L iA noΣ BrlΣK-oMA

ΣτL ΣE. ΝιlΣι,sA ΑΣτoyMΞ Γ),1εoYMΞ-

/.

ΚΑτl

Ε.ΙΔΑ.

ΠΛLoyMΞ

ΝΑ. ΚoNΤΑ

\

ΣΙo

Α Π o φ a ΤH Ny. ΧΤΑ ΘΑ To ΣκΑ

ΚPΗΤε-t PeΤΑ.Νol

) ΘPΑΚΞΣ : l E*t F€ Σ ] , ΠPAΓMAτIf,o XgN

β Pεl-AΝ1K A,

Ξ#=


Κ| εΓo ΕNA


n|Σa

npΘΣ ΑyTΘ τr NHΣAκι.

ΝA nAPοy

τΡ 1ΝYΧΤA :Α YΡ ιo


d zpιιτΦaΦntzεμ M yp lΣΞ

ΓH. . .

τA-τε! MAΞ

A-τε' MAτΦry


/

L|1|ΛAΣIA

ΞXe|'\

AYτo τo ΠΛolo Mno ΡΞl ΙΣΘt λ.1A MΑΣ nAal ΣτoN τoΠo

,.o| Γ\ΛιΣ:ΘOφOPοI MΠOPel NA MAΣ ΞΑΝA6poγΝa ΚAι Δ'eN ΘA € - |NAl ΞνxAΡlΣτ1lMε

Ν o l n o y ξ p Y Γ Α M Ξ . .. ιΔ |(>Σ ΓlΑ

_' --= Ξ-: Ξ:--]-Ξ---.

ΣΞN Α'/

--+ r .r .

=p-t+=flt-*s*Ξ.\--

E,NA BoJ- Ε.ΚΑNA ΝΑ ^Α K l Mε ΠΕ . τ Pe Σ : A

ΛA nιΣτaYεlΣ

oX | ] Θ€ ^9NΑ . Π AΡΑM € | NΘ

ΛΕYΘ€ . ρoΣ]

\1 €ιΨ

AΛHΘ€ ι Α'

(/:


i.κepρn6ιε'Aγτιι

Ε.ι Δ A N !

τHΓH!u'ΑpΑτοyιι

Ε'Pxoruτal|

πiιaιΔ ι

τt οA nat λlτΦ

ιΝEτ Aι Π 9Σ

T , ΛEL l

i Apεε6yιl.Αι

1

'

E-M Π o po | , ΘΞΛΞT E-N A MAΣ ΠAPETE_ Στo ΚΑP,A* Δl

Ln9.ΦεΛ|-|ΘρyMε,,j

'w"{ff-,(-t :(-{ Κ).Ε

ΣΑΣ;


Ξ Α. Ν AΔ o K I M Α Σ a :

εy'εTε τ\aγeΙz elfrnι KΑPΑbl

{a{;

oYΑX;

'/

).-

/ 6νAx !

0γAx qρff'ι

oΥAx QΥΛ5ι


πA tιtspΓ λt nρ1ιnAομιΦyrνηε : ετdγnnε. οA κAκs τlε :y:τΑ:.εtε

-,#,u

ms -ZA


. |Δ!.".=<'ΞΞ3 Ξ-Σ*' lEy\ lτ^

1 - a-, . -

--.

!- dτ τ ,1

.-' -.:,'k:'"t'τ.= '2^λ :. -. . l ^' ' ιiΣ ΜtΣ (: ΓP Αψ L Σ : - . . Ξ ^ c"d ] i Λ Γi,, . Υ* Ξ ΞΧιΣ Χ c - Σ Γi,ΑY ΓΝ9|,/* ..,,Tl τ:':L'?3-Ε-\ιL|Σy

N o M ι ZΘ Π 9 Σ e |Ν A l τ Α

Ζ-εxdyκ\ ΣlΓΦγPΑ

EΝΑ

ΠεΘEPl)(A Σoy Πo y Σ E

nplDΛ}-{MA dΣαΝ AΦdPΑ τx ΔlΛTPΘφΗ τ9N

AΙ ΛΛH ME.N ε Δ a . N Α Ξnl E5 | bA Σ

M€,

Mε To ZoPl .

nΑιarΑ : ΔeN Θλ

ΣγZ ητΑ M Ξ

gpa ι . Δ :

eΔ 9 ΛΛLTΙ

T dy Σε n1 bl B Α .

!ΣΦyMε M€. Τβ zrfa.-,o11,

φAxΝoyΝ

ΣKYΛgN

'χ;;

.l -sq

_eD ),'\)

t-.-Ξ-

"ξθr=T\>-


oΛΕ !

:

oΛE !

oΛΕ!

,r - "a\\\

/zκτλτeι AγτA^τAnAλnμ κΑ.plΑ! eΑnnΔΣτe ΠσΛy LγNTΘΙV\A ιεntτΑ nΔε/

Ξ

,$ \,

t"

\

il\ \

\

\t

t

Ξ-Ξe.

-


rH!

εnιτuΦγιrufr A,μρΘεε zΕNι Ap>cιremnειιAre,' π0γιιAιerιApeι κAιt'ιA ιr ΣHrcΣa a' duπtι .ι .\.

-ΕΓ9ρηq Λ,Σε ΧAιPΕ

gΦΛΦγ!

zκιιAΦtε ΕN9


εNAN KOΣMOc

7ζoΧloXo

ENAN NE'6 ENΑN NE6 KdKa Σ/u0 !Ι2AKΦ./ΣA AYTφ 3 / -ιε

, , A K P ι b9 Σ ! M | Α . ΓH τ9N εγκAtpι"ιι ndγ ιειl ε.XΦYML

ΕxΕιΣArιaΔΕι

κAκl ilΛpA .pAruΑ-τμru ιlΑ-τμru τλκτutβνne1'

EιΣ Γι,AqTA

nΦγΛΕΣ3

κAι ιειι rΛιΛA9 rιA TιΣ

T.tPιΕΣAyTqNτ9NΛaΥφA-

9NM ΣE. Σ.tNΦΔeΥφΥν ^ΔΕ.lΞElΣ M6y:

κAι κΦrιτAι

'0 E'ΞaTI KΦι..,

XMMM...

oΣoN AφOPA To X 9 Pl ο M A Σ...

/εηAτε

ΦlιΦιΣΓtιτιMφΥ

eΑυιai τAιιurμeει TΕ Ε'ΚΕ'ι !

kΦιτλτΦrκγndτΦyr6ΣΦ AΛΛlsTlKΦΣ^El ιΑtAnΦτβ ιικβ rnξι

7, ηf (r," I

Ξφ .*% ,,ξ.*di

c


ΞικrruμrΔrylε rειnΑτΦ] ,ρqΦΣ-κAt εnntaΑ, aruA βiuixnrΑrιnεNβ nro ιruβ.

ΣYNTΦMΕYΕHΛι. ι€ ' H ΘΑ^Σψ^{ ΚΦ-

?9 τvnApAnγ'eι TΦYTΦ Δ9!

κAτAΠΛHKTιΚ

,;ilνμκΑru

ZΓ€ N t-1Ιl ΚAΔΦΘpEιnr'nεκΦr. ηΦν 9AlκετAl 4ι'β Αιn6ι' AΝ KAι MlKPΦKAM9nnεκΦι,

rnlAAntrτεγτrt

MΕxPl ΣHME

y AκΦyrΑrνηιrua pA τμ rnyκεtA

φoΝl-lτΦynσnγArA,νιΑτ ηεκΦy twξr Λγ-, \ngnzlεκdy ι-lrΦ9.rτdn

. r ΥNA ι κΕΣ! ΓΚΦYNτPΦΥN! xΑ^)

xΕPrPΦΥNτ!BιΓxτιΣ! 1nΚE'ΡNT: Ετ0ι MΑΣΓc AM€Σ9Σ eNATΣιMΓι

Σι l ΘA Γι0PTAΕφilMΕτHN€'ΠlΣTPι ,φH T9N^HnqN ΛlιAΣ KAιτHN1P \Σ€xH Aι'ιAX?PHΣH mAε ΓιA TφN


,[1.1./, ,,

Znnnn!Aι ntaΣκEaρi toYMΞ JAyτo|ol AΝΘPo Πol φAιNoΝτΑ] Σ Θ|- 1T l K o l ]

MΓι6PΕJΣNA MιΛHΣeιΣ

rui, AYτΦΥ Σ τΦΣκAτ aι κΦγε !Φγ NΕΦΥ ΚΦτ-ΛlιΦγ;

ZτΦy NeΦy rΦr inΦy* tνt$ Aντ\l

E'lΝΑl .lΝΑl ΓAΛAΤeΣ ΓAΛAΤeΣ ιγF ΣAN Kι,εM€ N A

\rNonnμ, ιEιι rEl,, .λ" nnεκλ: -/

.MA

Ε'ΣΕιΣΕιΣAΣTΕ

ΓAΛATΕΣ!

.NE,c'Σ κΦΣMΘε Ξ.xAxA.'nl., Ξε τH ο:ΦιτaγιιA Σoy ΣTH ΓAJ ηAτιAιΕ5ΣTA rbριrεAκιA } >τr,ΣιιQντετιA Ε5


/ρrιonqΓHΣΕ.ΠPΣ ΛΕΣ ψΕ|v|MAτA'HΣ

5Φaρ ετΑ Δνφ!

,.3ΜιlιΝ^

κΑτl τ6

τΑ'nι6^νnAεxεt rτβ b^L|^ Ε |Φ

M Φy.

AΥTo To ι | I A Λ A T H!

i

7, ,r!rε g

9.Ξ 7')

''..Ω

ΕΛΑTL ι ΓPν1ΓΟPp':

MΑ ΔΞΝ

;-;_ "

( 'J

J

aaJ

Ξ\-

a'-\

: Ξ Λ Ξ 'o Σ . A _


Π Ξ P]ML ΝLl ΠoιoΣ L lΣAι Κ A ι τl

EιMAl

e|MA| ψΑPΑΣ κ.Al E-|XA Tι-1Ν NA ΠE-Σ9- nANa ΣτoyΣ ^.Τyx},A B] K | Ν Γ Κ Σ ,.. M 7 εΠ lA -ΣAN A|X/V\AΛ9τO

ΓA Λ A Τ ΗΣ

Κ{ Ε-ΣΕl t MOy T Η Z9Η !

E|ΝlΑι NAτo Ξr ΣΚ AΣOYtv\L oΣο εΝτTPεΛol ΑyToι ΜΕ-\Ol BlKιN ΓKT,: ΝΙ,cl AΠAΣxoΛιi -τoN !ζABΓA Nol ΙV\ε τOyΣ. E-]ΝAl noΛy ΣΚ^ΗPO|.Θε^oyN ΣAΣΘYΣlA.Σo!Ν

KΑ.τAΠ^HΚ-ΤI _ 7 'Κ o : Σ Τ o Δ Po M o Θ Α- ' ΣoY Z{-lτΗΣoyMΞ M! Α

MIΚ Pμ

EΞy-

Π Η Pa τ Η Σ Η ..

=='

ΣτoyΣ ΘεoyΣ

L a ffi

Κo] TΑΞ.TΞ j Moy Aφι.1ΣΑ.Ν AKOMΑ ΚΑ\ To . ΔlXTy M'oyΙ

ιE ')-'t\

ΠρoΣΞXΞ ΑΝ Σoy Πe.ι ΝΑ. Pl ΞE.ιΣ

To Δ]xτy./

ξ-.fξΞ f f i T -

M Ov τo φyΛ,AΣAΚOMA.{

qι ΓAΛΑTε-z nΦYEιNAι;


bpε κAτεrrλΞ

ρμ ι nρoεnAΘH -

ΣEΣ !\lA ΜE' ΞΕ;

Γ€ Λ AεeιΣ

Me τA

iAiA'ιινeιAΣ@y nAρamνeιAΣ@y Γ|A τa NeΦΚo-' L-

.lνΑ mι.ιNτΦ zΑNΑκA: iειε 6ι'tιoε.εnλτqρA \- uA nιQy|v'Ε! -ι

ΣMΘ!.Δ

τEΛ

εlnnΑl

TΗΣ

lΚA

EΞΕ-PEγΔJ}-.|-

ll.. ,Δ]EΝ

ΞlMAl

i,

KHPφZENa

Ε,PxΕΣAι b r κ -:-c>i *\:ξti::,.*ξΞ{-<Ξ

Z" Ν Α Z - | " KΑΝ Ξ IΣ 'H Ν AMΗ zr ι - lnc7\'g A An Φρ]A'.

A P ΓO T Ξ PA . - .

(\

τ .;:;.? ^

-# .-wtr Ξ.*--+s_ ,-uξl.1

- -'


ΛoιΠoN nAιΔιA'.

ΠHΓE ι<AΛA To

ΔE.Ν

Ε.lΝAl

NltΣl

Γε-

ΚAΚo.

τoy ΛeιΠe| cfMΘΣ

ψAPΕMAb

MA NOY XAΘ|-{ΚATΕ-

AYτΞΣ ol LΚΕψΕΣ OMQΣ Δ'ΕΝ TApAzayN ΓlA nσ\Y τoΥΣ ΓAΛAτ€ . Σ MAΣ nay Ξ-ANABPΗl<AΝ2κAτρ Ano τ'AΣTΕilA ι Tl1 ZΕΣΓAΣlΛ τHΣ φ/^ΙAΣ ΚAι τlΣ MιΚPΕΣ TDyΣ KAΘι1lΛΕPltνΕΣ Σ.Υ Ν H Θ Ε J Ε Σ . . .

.. bΡΕ-Θl.]}ζΑML ΣE ΚATl : ΣAΓr1 Po MA . |. Κ Η A NO IK IA KATI Ν l -l Σ} . . . ΣAΝ

ENA

ATo ΓΛoyΓrοy

nΙ2oΣ τΑ ΚE-l -..

KAτl Σ,AΝ Νl-.{Σl. M Π , A , M Π A:


ΚYΚΛ0(l)mYN'

oΑΓοΝAΣTοN

OBEΛΙZKAΙ ΣΙΑ o AΣTEΡΙZ ΣTHN ΙΣtΙΑNΙΑ o ΑΣTEΡΙZKAΙ oI ΓoTΘoΙ AΣTEPΙZ ΚAΙ κΔEοΙΙATPΑ

ιΙΔΙxoNoΙA

ιtKATOΙKΙATοNΘFnN oMΑNTrΙΣ

oΓYΡoΣT}lΣ ΓAΛATIAΣ ΑΣTEΡΙzo ΓΑΔATΗΣ oΑΣTEΡΙzΣToYΣBEΔΓ01Σ οΑΣTEPΙZΣTHNKopΣΙκΙΙ o ΑΣTEΡΙz MoNoMΑΧoΣ o ΑΣTEΡΙz KΑΙ οΙ NoΡMΑNΔoΙ oΙ ΔΑΦNEΣTOYκΑΙΣAΡA To)φ1ΣoΔΡEΙΙΑNΙ o AΣTEPΙZ ΣToYΣ BPETΑNOYΣ o ΑΣTEpΙZKΑΙ H XYTΡA i{ AΣΠΙΔΑ T}lΣ ΑPBEΡNΙ{Σ o ΑΣTEΡΙz ΣTOYΣ EΛBETοYΣ TοΔοpoΤ0YKΑΙΣAlΡ.ι PoΔoKΑΙ zΙΦoΣ TοMEΓAΛOTAzΙΔΙ o ΑΣTEΡΙZ ΛEΓBΟNΑΡΙOΣ oΑΣTEΡΙZΣToYΣ oΛYMΠΙΑKoyΣ ΑΓοNEΣ t{MEΓA^ΙΙTAΦΡoΣ rΙoΔYΣΣEΙΑToY AΣTΒPιZ oΓΙoΣToYΑΣTEΡΙz o ΑΣTEPΙZKΑΙ Ι{xΑ^ΑΛΙMΑ HΓΑΛEΡATοY oBΕ^|z o ΑΣTEΡΙz KΑΙ Ι{ΛATPΑBΙΑTA ΕΚToΣΣΕΙP.ΔΣ' ποΣoogEΛΙz EιIEΣE,ΣTtt ΧYTΡA τοy ΔPoYΙΔ}ΙoTΑΙi tΙT,ξ}iMΙKPoΣ oΙ Ι2ΑΘΛoΙToY AΣTΕΡ1z To xπTΙrΙ}ι{ TοY ME}iΙΡ o AΣTEΡIZκΑΙ oΙ ΙNaΙ-ι\oΙ Η B'KΙΙΛΗzΗToY L{ΙΣΑΡΑ o ΑΣTΕΡΙz ΣTA ΑPx{ΙA Ε.1}'JΙ|iΙΚ4' ΑΣTΕ'PΙΚΙoΣΕΝ 0ΛYMΠIA METAZY Η)ΔoY ΚAΙ zΙ(nYΣ ΑΣTΕPΙΚΙoΣ ΚA I ΚλωΙΙATPA o AΣTΕPΙZ ΣTA ΙΙONTΙAΚA, T0ZΙZ'{NION

| l ,

'" .

''!

n

)AΣTΕΡΙZΣTAΚPΙΙTΙΚA'

Ξ4-Y) 1.o}AΣTEPΙ7ΣTΙΙNKOPΣΙΚH AΣTEΡΙZ Σ.Ι.t1Νfr'υPΣΙ6tι

'ffi. .)

-

.<Τy

"14/

'/^ \-.-dn\ n ?{{--.--

Ξ -'

>/; -

Ξ +Ξ ' --' .' ..\ a,/ r-'

q,/;'rt; ;t

-

-")llri --'.' u -. -.

r ' . -' i-

2':6*...-<χ: t2

uo€eb

ffiil[il ,uιLιullil ΙSBΝ 960-321-l28- l

MAMoYΘcoMlx EΠEΠ ΣoΛΩNoΣ 130Π 10681AΘtlΝA Π τEΛEΦAΞ:0103825054 t.AλibiδsδzΞσss.0103304326 € 3'60 Π E.mail:support@mamouthcomix.gr iiΦ7,**.mΞmδuthcomix.gr

23 το μεγάλο ταξίδι  
23 το μεγάλο ταξίδι