Page 1

fSFgfrΓ

To

^Δ.ΩPo

ToY

(χ,E{Fα,ρ(Ι, Ξ

Kεfμενα:Ren€ GOSCΙNNY

ΑlbertUDERZO Σxdδια:

*oLDΕ?k>' Yι-


o GOSCΙNNY ΚAΙ o UDERZO ΓΙAPoYΣΙAZOYN MΙA ΠEPΙΠETE,ΙA ToY ΑΣTEPΙΞ

To ΔΩPo

ToY KAΙΣAPA Kεfμεvα:Reni GOSCINNY

Σx6δια:Αlbeπ UDERZO

ΠAloYΘκollΞ

wι,ι,. asterix. tm. fr


Dr t

Η l' xτ o Pl A Λ Λ At. AP . Χ Ι z Ξl |\ΛΕ - ΛqΔJΚA Σl eΓ J A ' Κ P AΣ ' o Π a Y Λ Ξ l a κΑ}< O ΦH t"4|-{Σ .ΓyΛJ.]//< lAΣ τΙ-lΣ Pρ/\/,|ΗΣ ^ ΛA,Σ 'ηvt ι\1υM Ξ'T ΛΛυ5l C A L AΕ τ| Γ Ι C AN Τ CoR:;( oΠa Σ Ε ]<Al o ΘY/1ΛoΣCxPoΣ TΗΣ Ε-Γ]o)<ΗΣ ^Ε'ΓΕ. ^A'l'ΚCΣ

t

ΧΑ: |Η

τH N

ΞM€ . lΣ

l

r Η Ψ-

Ξl

Π ΞP Ι no ^ c f ;

Σ,AΛΛ€ .

- o ΣO

E| ΚoΣ| - ΧPo Nl , ^ OΠ QΣ o^ c )Σ O κ o Σ.Λ/ \ oΣ. κ , Α ι A ν P ]tf ) r IoY ^ lc)Σ K Α . ]Σ A PΑ ΘA. /V\AΣ Δe2ΣΞl τo, ΗoΝεsTΑ Ml sS ι o . '; , . MAΣ' Λ/E ΚΛι-tPo

-

-Η|U5

c/ΝoΣ

ΚAl

/\ΛoΥ.ΓlΚΗ

ΕwPAlΛ/OyΛJ

oxl A Κ o ΛΛ Η:

ι

Y

Γ l.,Υ\ ΠY ^r Ξ Ι Vl l\Γ Ι Ξ l.

tSAΘΑ.Pl:

q;M

{ Λ ιρ O - 4PΕ:Τ€ | -_:Ξ

nι\Λ.

Ξε-PC-lΣ nlA

!

ι,, .ι>alD)), i \1|

-':,

"

fiiιΙ' Γ, '

-ι)|

//

,-

ΞePeιΣ Tι ΓNq/{|H

Εxa ΓιA τoN ιoYΛι

ι<AιΣAPA b € ; oxι2 #ΕPC,ιΣ'

'


\

ΔΕN ΣΔy ΛΛεΝoyN Δ ε . Κ A o X τO XPoΝΑΚ|A

n o ΕΑ Χ Po N ι A YnHP€ . τelΣ,

t/.>

ΝΑ.| . M€ . τΗ ΣΞι pΑ l Λo y ' Γ l o P τΑ ΣA M ε

Κ |o ΛA Σ To ^..:

c η:' /.-Ξ

7

Ξ t\

2 )t. t

;]

''2t' I

/t

>i(ΠA^ιo ΕΘtMo zoy^l To Γ€ Γ oNoL

|vιA

τo A'^/1'o nPeι ) εTo nA ^A τ ι T oΥ t oy^ l ry Κ A ι ΣA P.

Θ N: € Κ . A T Θ . Δ'gΣoyτβ.Px€ > ΘA τ A Ho ΝΞ Ξ τ A

|6 s l O Σ τ o y Σ

NΘyL

Ε.oy.τoy^ΑXι-

ε Δε lΞAN Στ δ|\ AΛH Δ|ΑΓcΓι.lj

/1ηHP€ τ HLAN KAΛAr 9 | o y Λ| E Κ A ι ΣA P A . ' . ε K ΑΠο eΝA MΠε,ΚPoΣK οy ΔεN:LeMε.Θy]-tr MlA

MεPA

τA

>ΞΔ|A € | ΚοΣ| >

6'Βoo

τt{Σ AnoMeNoΥN ofl ^εΓe-9NΑΣ,.

^Λ€ P Ξr

ΓιoPτAAΚo-

rΛ€ . ΧPι NA Aι1o^vΦY^]'

/ AΥτ|1 T |. l Στ|ΓMH b P|t1<€ τ A , Λ Λ A^lΣτΑ

\

ΣτF1 Py^,qΚH τΗ NyXτΑ XτEΣ. . Le- e-BP|Σ-€

οοΩοΩ /Λ 2 € - bP| Σε; -. . EΧa M|Α ξ, ΛO |Π Θ!ν ΘA τ oy |Δ 'E - A '. . Λ/\l A ε Κ^PaΣ.oyM Ξ ι φ APΣA M|KPH

tΛePι ι<ΞΕ

9 PΕΣ

nPΘΣo >ζ Η . /

APΓOTΞPA...

bΓAΛτ Θ N

AD,

sPYΛ A Κ H : KA| ΝA nAPoyΣ.ιΑ-

ετe,I MnPoΕτA Moy

MAZι

Ι\Λ€, τoyΣ

ΘΑ τoΙ\ P|τ€ | Ε tr,τΑ' ΘHΡlA ) 9 ' ΚA|ΣΑPA 5

xΕιPoTePA!

ΘA Toν kANg, eNA


\

L Ε Gιo

{xvεoΓτA!+,

W

dιΑκ\

tr

rΛ Ε . Γε'9ΝΑ P I o l 1o Λ o \ Λ HΡΘ Σ A . T ε τ HΝ ε|Κ o /Σ,AxPoΝH ΘHTE-ιΑ rAΣι TΘFA noy τe,Λ€ j OΣ€ - AYτF{

' FlΓ1Δ

L L E IU

A:

N AI -

H M ,KP H

ΣlA

ΘA

E ΓKAτ

Π AΣ

NA

τ yΠ|ΚΝ

) €x€τ.

Ζ9H

\

ΔiAΔ,l

oΛΗ τΗ

ynHPΞτHΕAτεΠlΕ.τΑ τH PoΛl\Η : KA| ΓluAYTo ΘA ΣAΣ ANτΑM€ . |Ψ(Ξ Δ|l\oΝTAΣ ΓH ΣA Σ ΣΓ | Σ A | . l o | K l ε . Σ. . .

MnPoΓτΑ Σ,^E l

E.ΣY) εΝlA κ,^HPo ΚoNτΑ

Γl^ ΣεNlA Ε-τoι * \ Κ.Aτ| Πol\>/ /' tΛA'ΕA' tΔ |Al τ€ - Pc). -. Σoy XAΡ| ZQ e-NA MιEΙ7ο n ^PΑ . ΘΑ . ^ Α . ΣΣl O )<o P l o ΣτΗ N

MIΚFD ΓA^A τ| Κ o 2 ( a P l o ΚΥΚ^9Λ^€ λ lc) AΠc)

P9Λl\A.ι.-

KΑ oXyP^.

7(r Λ ΞΓ € QΛ JA

ΠPoΣc, > < 'Η .


MA 'ι . Σ τ ^

τ oN Π A^ ι o

)

yM AΣAl

Κ o |Τ A Ξ Α

δτ

τo Ι {

Y n Α Σ n l Σ τH

ΚATΑM Aτ Α:

y _ζη Δ. qql t..{AbΞτ ALJB'L5

Κ^,^O, .ΚA!Po,|

ALΙDl Ε N D|: ALιD|AT) ,.

\ΚANO

\r anaτlκο

KΑ|, 21 op 1ρ

Zτa. . rA'-

l n-a l l κ ρ' Χ 9 P l A ,(\-nεru ΠlNoN

oxl | ΠΗP,A

Ξ ι bPAZC-l rΑ|ΧνNετOyΣ l Θε-.Σ N,p\ΓoP/AΓΞ |Σ

EΓ Θ

ΝAN

τΑ

t

K ΛΗ P D

ΣTΗN

ΚΑ] ΠA9 ]e PΓO

Ko

Nl.ΑeΑ

NΑΚ

^A\

λ: Λ,///<ΑlΑK A ΛΗ AΡ Mδ P!

|ΛΞ-P l K€ Σ |\Λ€ P ΞΣ AP ΓOΤ€ P A Σ ι € ΝA n A N^o Χ Ξ| o ΣT o A R'A O 5to l ; : i Δ | Π ΛA ΣΤ Η

Δ| Α. M o Ν Η Στ ΗN K|-{: PoΛΛΕoMo -

τ6-ΓoyΣ

1AbE-

L

P 9/\ΛA'Ι'ΚΗ

IΛA ToΝ eprau! "!,f,|t":'/t

, ΔΞΝ ΕXΘ ΔΞΚ,ΑP^ Γ 1 A Ν Α ΣL nΛΗ P o Σ9 nA . N Δ . C \ X ε A . :

,l] Pκ ετ A F|ΠlE-Σ : KA I T A PA K AE - \ T Ν Q ," OPΑ Ν Α. n^ H P.Q Σε l Σ

09'υ

2:Χx

ΗlJ

η/ \ / \ A

AΛ ^o

/VlA^ \Στ A κ. yPloΣ l LΝ Α. 2( 9P lo !EΝΑ. ιlΑNE. J\^ΟPφCf nA PAΘ,A o x P lo Στ} -tΝ A. PM]I O. ^,AΣΣl

||rυ L - .

χ Ξ1MΠ O PΞI Ν Α. M Η Ν J Ε --> (ν L Η 2 - | Ε _ P ) - | Aο AΛ € -l ,M,A l n^oyΣloΣ Κ Ι A Ν Moy Δ'QΣ€ | Σ ^A Κ{

]

Ρ|Κ.Η :

ΚPAΣl:ΘA

ΛH PΘ Σg

M,ε.λlA

AΚay Ε 'T Θ

-

} < Ol τ, Α A y τΗ

/

τΗ Ν

ΛΛE- τH ΣφPAΓlΔ,.A. -Γoy loyΛ ιδ)/ \|Δ lδY

-J

Π/νAΚAl

Τoy Κ -Α,


nAs2 ΝA ΣYr\ΛBδy-

ΚΑ| Λ/\oy Δ,|Νε.|Ε, A y Τc) τO)<aΡ ιO

Σ.AN,ΑN.lτ,A ΓlA κAI

' - . Κ Aι

Κ o l τΑ

εΝA

^|Γo

^εyτQ,

/\ /\ A'ΓrΛ/\

Γ€ Υ ^Λ A Κ PAΣ|;

,- --Ο MΑ .^ ΛO N - :! l --|MΙΚ ΡH rM]q <-Ξ ? Ζ A l ε l N Aι

.

-

YΣτy)<lΣ.Λ/\εN}-..l

]Y

A Ψ | j Σ - Α Ι ι ΛΞ, l

- . .,] ΛO y τ ε-Γ ι A

: y Mφ Q Nc ]l

Π

]

ΓyΝAι

ΘA, ΡXεΣΑl HΝ Ξ.€ . XAΣε

ΠPεn€ - l ΝA ΠΑPAΔ ε-)<τQ lNΑ. l Π€ . lΙ 2AΣMoΣ -. - τΟ

j E lΝ ,Α'l

εΠlΣΗM\ o E- ΓΓΡA Φo )ME ' - Γ H ΣφΕ2AΓ ιΔA τ o y l o y l \ι o y εΓ- a Πo y n A Νt Κ.AlΣ.APA: HΞe,ΛA

τH

Π oΣ r^ lΛ/ v l

:Δ9 ΔE-Γ\ Mε nO1γΣΗKoNΞlι ΓτHN APMoPllcΗ € X εl ΑΛΛor!Αe

N , AΠoLτ HΣQ μtΛ^AτAE.I

ΓιΝA

]

PA, . . . ι(| € Π ΕiΤ Α. ιΞNA Π/ A Ν Δ Oo Δ€ Ν al ΝAl ΚΖ]'Tp'^^|4^O

pot

ΓΙA ΝA MεΓAΛN A r o P l T Σι

Νεl

)PoyΣAΙ\nt\ noyΛΗΣδyMε τo ι-lAΙ\Δo)Ζ6l o.

ε)ΝΑ /. . . T o | Ι Λl Κ P o xo P l o no Y M o Λl Γ A ΛΛAΞΕxΞP|A Γ/A M|A ψρ^Λl ΚAΙ ΛlΓ€ L ^ΛΠoYΚlA ΓoYΛl€ Γ ΚPρ.Σι...

(ffi

...E'ιNAι AΥTo ΕΔ9!


nPoΚΞι

TA,ι ΓlA Ε.lνr'. τYr-l/Κo

tv\lΚPo

ΓA.,/\Aτ ι Κo Χ9 P ι o Ξ /\ΛΞ ToyΣ. n oΛ€Mι ToY: ToΥΣ ΒloTΕxNΕΣ PoyΣ ToY )τo ΔPay'l'ΔΗ τoy _- -

Στ

τDY' TOY.L ToY: TOBAFΔO

ΛΛA rιoΣeΣ<PoPeΣΣAΣ neι oτι ΔeNζPτAPNι-

.. ΚAt ΤoN ΚΛ^oΚAΓAΘo APΧH ToΣo Γa ToΥz noy oΜΩτ €lNAl ΣTι^ ΚA^A. ΓAΝτzQr\Λ €-Nc.Σ

ZαNTAι oTAN M€' MeTAφe:

Γ|TΣΕ Σ ΣoY g ΠA l Δ ,l Mcfy

ΑEAΣτAX ΘA τDΝl nAPAτHΣO

/

frf/t /-,

I

r;q-.,&-",)ι ] Χ9PT3 MAE /

\i \ ι2

) ---

-./ξ-

<-.+}-ΞΣ-\ -b..

\

L


Ξ4lN Ε-τ A l

< ' Α τ o]Κ}.i MΞΝo _: X 9 p|o M ΑΓ l λ- Α1 NΞ l ΚΑ'-

- \oΣ

A nο τ Α.

M Π Aρ

sA

M ΠΑ!

OTAN

ΠoyME

ΣτoyΓ XoPl ΝA φ yΓo y Ν l Aν To

ΘA τΑ

ε lN Αl

ΓlAτl

ΔoyN

τ Η Σq2P ΑΓlΔ'Aτ oy ΚAIΣ,qPA lolΛloy

ΚAΝoyN

)

Δ EN

^οyTε-τlΑ

S

ΞAΝAΓyPNAME-

E,lΝAl

ζΑ'ρeτA'

ΣτH

Στ4.

t/i

\*.

Vtl--\J,i

\-t

/ Me LΥΓΧΘP6-IτE.: ι t ΘE^ A Ν A M Α ΘO

tl

ιJ

τo ΣΚYΛo Ψ€ - PN€ - l

MΟy ΝΑ

nιE9

ο

f,:-;";\ \;--"'

Ξ.:.; i'r',:C-'ι

/|',

!'

.

'

-----#--t'<

ι/

εcιy τO'xρ.'

| -Eι

'Ξe-rcΚE-TO

." Λε Νl P € .ι N Aι , -p'^Ξ Σ foΛy-:Π QMΞΓAΛΘ:

Ξ ) ΓlΑ. TΘN . AΣ τΞP l:E 2 ΚyPlo -A ΝTA Σ TP ABO : K Aτl E - l Ν Al -Ξ f \ Λ Θ y ΞlΝ Al Ml A o ΣKyΛoΣ .ΞΛy AΛ ^Η τo ME-. ) τι l Ν λ ^ | κ .P C) Σ

Νιp eιΝρ.] noΛy ΛΛe.ΓAΛo:

\ . ΧO , )ζo l T o Ν TA M€ Ν tP AΚoyΣAτEΞ Δ.Ξ- N Ξ1N Al € . ΠlΚlΝΔ V ^ τA M Α NI T AΡI A: Ν AΙ εN^ A^^Α' Δ.Ξ Λε .9> ] . -. M E ,N ιΡ

1i:Al/


ΞM.. ,

MH M Α. t Aφl-.| Nεl Σ MDΝεΣ

ΤoγΣ

KA ΛA ) AΛ ΛA ειNAl

τPE.ΛoyΣ

Κ AΛ A. - . ΔΞΝ τPa^Οι-..

Ν A ι , ΞX o y M E . ΚAτl ΣAN APxΗΓo a Δ Q. . , Θρ\ ToΝ BΡE-lΣ Σ, EΚ€ ' l τo ΣΠlΤt εΚE.ι

L xΞ τ Ε

l(Aτl

ΣAN

M,AΥτδyΣ

L

A

Γo

Mn o P ε- l Σ

ξP Q Ν AΞ.€ - IΣ

ΝA

ΠAΣ

τoΝ

Μ/,','/,/,

ΑΡXΗ

Σ c 2y 5 a|ΝΑ . ι Γ l A Λ^ l Α ν Πc ) Θ € . Σ Η ν ζ Ρ | ΣτH Σ

| //'///μΞ

ΣF ιΛ^Α.ΣlAΣ. .

Λ|Γo AΞεΣ T o(:

=4 Y Ψ l Σ .T Η Σ Σ Η Λ ^ A Σ ι A ΣΞ l ΠA Γ\Λe N,A ΔoyΛ,/ΙG-.

APΓoTΞPA, ^ΙΓo

L)

Ιν\ t\ z-Ε-)_

O Α.PΧΗΓoΣ

,4"*k

1!,

ι 1L

/\|ιU

nΞΞLlU{

lΣ oΣ. l

ll1,il,...)Π

ξ _ΓΣ| S

;-

t

.l

---/


Λε Γ o M A ]

Πo l o t ε1Σ A 1 , KAI TI

/ \Λε

'Δ 1Ξ. :

ΚA\

Λ/\/\\!

κAι

YΠo-XPε, -

N Α \ Σo y Ζ -Η Τ } -) ΣQ 9 M ΞΝ o Σ ΝA εΓf,A:ΓA Σo)Ζu "Σ MΞ Τo.,-Σ AΝΤP€ ^ΛAz| ^€ | ψζ|Σ

Θ E Λε lΣ:

Το

= Q η9Σ Aγ Tc ) ΤO ΞΞ1O Mo y ΑN Η Κ ε !

o P Θo Π 6 -

alMAI

)-

1c-

Ε)(a ΞΔO - Γlτ ,ΛOyΣ τ oY Σ ,Δ.1oΚTΗΣ- lAΣ

'

ΧoPlo

MΟy.

ΓlA

C PΞPτO

Moy

,,ζ,-,*, ''

AρΧl..lΓε /

13


KAΝE.IΣ Δ'εΝ MΠoPεl |\lA Σc.ι ΚA-Γι ) noY ΔΞ\Τoy AΝl.{ΚΞl, KA| o |DyΛlolκΑl ^P| L'^PA.Γ

ξXεl

ΣτHN

τoγ oΛH τt1 ΓAl\Ατ|A)εΚτoΣ A Πo A y τ o τ 0 X 9 P I D. /

a LΣy

ΚΑ,l τo Δ A ιMoN| o \ Στ H

e.nl)<€ . ιPΗMAτιΚO ! εIM Α Σ τ A N M|A

Λ Θ y τCτl A)

Ν7 AΓoPAΣoyΛ^ε

ΚyploΣ

HΘE-^E.

ΣτAΘe'l

Κι

NA

ε .ΣY HΘ E - -

nAΝΔox€ |

o!

E'Γl(Α.τΑ. -

Σ.τo Νoτo

Σκ-oτlΣτΗκ.E.Σ. ΑN εMεNΑ ΔE.N ΣHΚ9Νl€ - τo ΚΛl t\/\,AΚAl ΑN O naPl ΓyPoΣ HτAN Aκ.ΑΤA^,ΛΗΛoΣ Γ τιiN ΚoPlZ-A ! '---

ι

MA : ^Α PyΓΓ|

=

4z

Γ.t ,.\|AνP.Δ ΛΛ Γλ|Ξ E - l Ν A| ε N AΣ | ] ,/\lΘ lO Σ ι

|ΣQΣ

: AΛ Λ A

alNAl ε N Α Σ' Η ^ ι Θ1 o Σ n^ o y Σl OΣ Π ο y Π ε τ) / t Xε !. AX ) ,-J ΚA]MεNH

Η Λ^ANoy^A ε|Xε-

tv\oy

Δ.lΚlc)ι.

.K| ane)τA:ΤΑ. ΠΑ.PATltΣt.Σ o/\A\ Γl A εNA ΚOyPεΛδΛΛAPMAPO x 9 PιΣ ΚAMM|Α A Ξ| A ! Α x ι or AΝ ΣΚE-φ T OMΑι

Τ ΗN

AΔ εΛ Φ H

nδy ΠANTP€ - yτΗKEτo \ --Δ i ΘY P A Λ^ B ι Ξ ! ''- -


MΠoPoyΣ,^

NA ΞANAΠ, A9 τ|A. . . A/\^A. , AN T o ΣγΓT aΝo^ο, l-

ΓyΝAlΚAΣ

bεbAlA

ΣτH Λ oyτε ΓΝQP|ΖaΣ τHΣ '/

M o y . -.

Σε no|oΝ

τA

Κ|

A Κ Θ y ) Θ εΛ Φ r\lA Σε boΝΘΗΣO.

e-Ly---

H Λ^ o y Ν A nANΔoXεAΣ.

τι ΔoΥΛΞΙA |<AΝε\Σ

'-c Uι - Y ^

ΚAτε'B€ ι τe.]

/

A2

e- ρρ,,|F.'-

kA.τ^ΦePE.Σ

τε-Λ οYΣ lΞAl\Ε,ιΕ,

En i ΞΣεlΣ εΚε.l ΚAτ.9. l τl ΠeΡΙMε-Νετ ε Γ|Λ Ν^

\-

. τξΛε-tA] E-,\ΛεlΣ ΔE-Ν \ ΞΧΘYΛΛΞ nANΔoxε.| cf LτO ) < Θ P l O. γ nA P x e-| ε | !A Σ n lτ| ΑΔ,€ . |O Δ|nΛA ΣτoY Α.,,GPAEnT l Ξ: T o Y qJ A P ^ - κ A N € . NΑ.Σ Δ,€ . N ΘE.^εl NA ΛΛ€ - |N|E,I εΕe.l Ε-Ξ 2Alτ|AΣ τΗΕ rV\Γ]δ t XAΣ

-.

ΛεΣ

: A^/\A.

ΠPoΣΘPlι\A . -

f

Ξnι

Ν A € . nι-

-

τo Δ|Κlr)

Ξ l Σ Τ e - .. ε t Σ τ Ξ . n |Θ e.^^φPιA.' AnO C.ΝA

trτιΣ

ΓYNA.IκεΣ

ΝΑ Mε AΦH_ Σε.τG. trAτg Ξ

\ Ξ .2/

-t,

fir)1.

"#""


oPΙΣΤLl oarxμroι

Δ 1 Ν Ξ. l A ν τc ] τo Γ l Α N A τO K -A .

MAΣ Σnl τ|

NoyΛ/\€ .

nAΝΔ'o-

4Φ;

a- _

- a = - - ,-

-'------

n9Σ 5 Aφl4ΣAMe τo

oηoPφo nANΔoX€ιo MAε ΣτoAPAoυzιo ΓlA N'ANaι^ Ξorιι€ AΛΛonANΔoXeιo

a/{"

ΘA

oZo

/ν1Α ΑφOy Δ€ Ν /λΛAΣ ΔgΣoYN

ΘεΛoyΝ ι\,lA τo XaP|o l

oXl:oXlι

LτL

ΘA a ] / ν , ] A

Ν^|A XAPA

ε X eI

K . \ Y ΣT ε P A

AC P, a:ΞΛ Oj

Ρo

nl Σ9 Σ ) ΣτO Θε|oYl\Η t ^oγτετlA ] Δ'| ΘyΕ,AMιζ|Ξ ΠAME

ε,ΔC) ι-- KAΘApo

ΕA -

M7 AΥτH

AΞPΑ.. τH MΓ:

xΑ. ΣAΠlc])/ ψ/

,

A E .p | ΣoyΛ^ t-, , .

Στo Κ A τO - Κ Aτo al NA | To AP e l \ Λ A τHΣ ΘA Λ AΣ Σ AΣ ι

ElNA ] φρ| A

-

ε Λ Α. ΣXε Δo N

Κl

I NΤ ΞΨ |-

EΣY: -.

,

ffi,

ιlJ ΑPlA

Πo)/

Bp9 Λ^ A Ι \ L ET Σι ε)<oyΝ NA ΔδνΙ\Ε T H ΘA ^ Α . ΣΣ, A Ε-Δ ' 9 Κ A | Π o ^ y

l C A l N OY P Γ ) o l 5 τl Σo . | A NΘP ΘΠ o l Ν,A εl N Α l AyΤol;

E-lΝΑl

Δ lA-

ΣΚ -Δ , A ΣΤ l κ c ] N A E^ ε Π ε l 2 L Κ AlΝloYΖΓI OYΣ l(AτC )]|C DyΣ

ΣΤ o

X 9 P | Ο:

Ξ

ΔΞ lν

e MLNA, MΞ ΞX9 τlnoτΑ

|Ll

ΞΧO

-ΓΗ

ΓΝ ΘΜ\Η

Π . QΣ Δ . E Ν ΘA n ΛΗ .Ξ-o Y M Ξ . oΛoΣ o ΓΙA .:---\ΕDΣ/v1ΟΣ

Ξ:

τ€ . P€ \ La MΞ τ()yΣ^ι

Ξ€ -Ν o y Σ, Λ^ ΞP l κ . o ι ,AΠf] ToYΣ KAΛVTε-F,δyΣ φl ΛoyΣ Λ^oy Ξ|r.JΑ.1 Ξ€ . ΙυOl . A.^^A' o | Ξa Ν c ] l AνΤLι a Ι Ν Α l ΣA Ν 7 Κ l a Λ^ Α . Σ:

Κ] YΣ T Ε - P A I H Τ ΣιPlΚ, A l\ ε N

Ψ A | Ν ε-T Al

Π lMc

KAln c


\ x M M .. . L ΛΠ\Zg ' -/Γ )ΘΣ Δ ,Ξ |\ Θ7 APxlΣε TΕ. 7A /νIΑΓΕιP€ ^ ΛATA

F. K Ξl M ΞΕA . . . Δ ΞΝ A Ν τE-x 9

T0ΘAΛAΣΣ| AΕPAI(l

/.Λlr,l.JAΝ H ΣYXE|ΤE: - ε- l ToNA . tΞ / A^ ^ oy AnΟιJE ε l NAl TA Ξ Γ KA l t \J l A

) κ Al

ειt

<A^€ . Σr\/\εΝOΣ.. εXoyΛ^E. Κ-Α^ε):E-l 3 ^o τ O x c> r l O -

Ε.ΣY Δ'E-Γ\] .^AΘoyΣ.A-

κΝA

AΝτE-

J E. Λ A:

ΚoΥΚΛoΣ EΓlΝ€ - lL

NTgγμ {1Α μΙ1μ.

N1ι μ11,,4

.

Γ ιAτι εt 9 Τ Η ΝT Σ 1 -

τσ/ Λlnoy Σ-

ET


Δ Λ νι2lZΞ] ι-lΑpA€ Δ 9. i€ - ΝA ΛΛΠ A ' J Δ ΞΝ N OM iZCI

φ o ξ , D M oyΝ n OΣ ΘΑ. BPaΛ,ΛAΓε. Τ ΣI Κ Ν ] /a A.Γ Α ^ ^A' o) < Ι! -.,

5Νiff! ζ".if t/

K Αl AΠD Δ 9 ΓνΝAlΚ A Moy F{ Λ ΑPyΓΓlΝA.

/γ\lΛ ^1\-Ι Α

Σoy Γ\ A Ρ o y Σι A Z ( ) - ΓC r\] (A ι r \ 1 o y P Γ l o Γ\A.r\]Δcf)<ε.A'

ΠΕ-Δ|.Ξ..

)C APlτOΛ ^ΞNt] M A ΓAZ l ΣAΣ.:

Ν τΑ Λ^ .

K P ι Λ/ A

Λ ^Υρ| Z€

τo

l*'ζ.

Γlt..]ΡΑ.Λ^ε AντO Π(]y MAε ΞΔ OΣAΝl MANΤ ΑΛ ^ : φA r! τ F Zc]Λ ^Aι noΣ τo ΣΠlT ι ΣAΣΘA MyPιΖε1 K AI \YτΞ P , ^ . -

-

nO) /

ζDΑ'?Ι /\AL

φAP|

'

^AΣl

< P y Σ lΚ O ε-lΝΑ. | λ^ . ΣτO Λ ^Α]\. ΓA ΚΑ τ - Q > a| | V\ A ΚAτ9. .

l-t Γy|\JAl]<A

AP)(Η Γ Oy

ΚA 1 Π O Σ i .V\ AΞ ] bΡQ φA P|Λ,,λ Γ .A:

OΣΓΞ

DP'ar\^Aει

φ A ρ l Λ AΓ

Z AP Χ |- .,] ΓΟ Σ Πι] ^. NΟy, M AIνΓΑM J AY τo τ O ) ( 9P lΟ AN Η KΞ] ΣΓoN z . AΝΤP A ^ ΛΟ y! S

Z ^ AP yΓΓ| N lA\ /y\oy.'Α[ .An Η

[νA Λ/lE δo a^A NA Η Θ HΣ ε- ι Σ Σ € " ΡblP .Q

MANTAΜ ! ΓιA MιA Ξ€ N H

AΛιετA Πoy€ ι ΣTe Σ AΥ- |ι/| ΨAPι ToΣ oτPonoΣ € l j ΣArιιo !' NAι AΓιAPAΔΕ'- 'ι ΚToΣ!---<z-,-'lιt'n)

ΤoY Σ

\

.ι{i' !.τr, ((Λ

λU

MΠ|'1APιN/.|

κΑl ΞΝA

τOp A ΓyP O

o ^o yΣ.

ι

τo>/

Γ lΑ

l


MHN ΚΛ A)Σ ΠlΑ: MΑ. Λ ^Aol κ, A. *

WψγΙ, ,--lf\

i4A

,eff* 7 noTΕ' 79N ΠoT9N ! ΘA

/u€ ι NoYMΕ' 'Ε 'Δo !

.0 KAΥΓAΣ2noιoΣ ΓAΣ;...eιNAι?PιxτH AΥTH H ΓyNAιιζA!Me

τAneιNgΕ'Ε,! τo Σnιτι THΕ € l NAι Δικo M

Κl A|tToτo xgPιo ,NΑ,ToΔιιζoroAt'xoιo: ΘAToΥΕ Δ ΝΑ

Δ l a Ξo y M Ξ

MA τoΝ APXΗΓoj Σy|ΝAl MΑΛ Λ oΝ


NA ΗpΘAΛΛe. ΣAΣ boHΘHΕ'oyM C NA E nlΔ

.Lts. lE-

Ξ-€ P ζτ€ MAΣ z\ΕΝ

^|Γ a

,

Κ! ζN A

Γl Α

noΓD MΑ^Λor{

r \o M ! Z .9

φ€ P No.l ΣAΣ εΓQ AΓP loΓoyP oyΝ o

A noy o c)PΘΘ-

A N T ι Θ€ τA Ι e lNAl Πc2Ε Δ € Ν κ,^τ^Λ Λ HΛ Στ | ΓΛΛH ΞYΓε. N τHN

τ o n P O l ΝO .

L ι 2 _ Lr1 ιv \|c -L. .

o| φIΛol

M Oy LΚE nε Δ Ι Ξ φτΞ.ΓA\ NA ΓιNθl 2 Toy ΑPxl-tΓoL e Plo:/ i

Ξ.E-P L τL ) EΙΝAl ΚΑKol

z 9 A Po|

)1 i.ιι \r

APxHΓoΣ ' τoΥ xΘPιoΥ ) Π 9Σ

ΠA9 N4 ToN

nΕ'TAΞ9 Meτιε KΛgTΣιE'Σ € Ξ 9.

no To xoPιo!

iιο,noNi

NA

rιNeιΣ ^E,Σ AP|1ΓoΣΣTH

A ι AΣτ oN

Ν AP L:

z|^€ Υ τ€ 1 .δΤAN ΘA ΔεI 9,t KANεIΣ ΔEΝ τoΝ | ΓlA AP X lΓo:

ΘA

Γet MoNnΣ To% Λ/\A2l

Mε -ΙΙ-lXOΝTPEΛA τ oy! γΝ ΑlκA

τH

Tι ANAKA-

ΣE.ΔΕKAneNτe

ΔιΞ5enι.eιNAι H ΓιoPτHτ0Υ Θ60Y

τeYeΕ,Aιb εr€ , NH τu tn€ ; n AΥrA eιNAι τPeneιΣ ^OΥΓΚJAN 0 κΡEr,NαΣΣAΣexeι n€PιΣA NTPιΚιeΣ A MOV

ΔoYΛeιeΣ

Λ0ΥNM'

MOYιTOT€ Κ AιMoeyroN τυN ΔιKoτoτe ΘA ΓιN€ ι AP Ε. L. , . XM

o Χι l

ιo

εOτePoΥΣorιAΔoΙtεenoτbN Σ ToYX9PloY!


M€ - zι-lτHΣEΣJ /\^A,Ze.Στ|Ξ.Ξ FΦτιl MAΣ

i_l-, -' ;r-*+

'v

Π o N,

- AνToΛ^Α.τlΞ Νo/V\|ZΕ- τ19Ε Ν JA τ PAΓ ΘyΔ ΗΕ - 9. -:-Εl Ξεl\A Λ^lA rv\oν εΔ-a,Σ€ . ... a oy92Λ^ nPlΝ npo/.νqbc2 ΝιAτDΝJ/-P9τ,{ΕΘ.

oΓOyPΘyΝA

/

Ξ ) E,ΣY ε-lΣ,Al ΣAΝ τoΥt AΛΛc)YΣ 5Δ€ i \ AΓ,c'nAΣ τΗ φ.Ξt\Η

! ιε9Ε'€ , /-

| ΛιΓoτePo

BAPbAP0Σ

aYTH H eφΓAτΕ M^Σ- MoNο nσ ^ΛΕ.^9^lA .'. '''2ι τ[Ε t\^ΕPΕ.Ε A^ΛΑΞAN K, ε/7NΑN.. 3!.,Ι ν\/HΕN τHe ,AιΝT5 Ι . -. ^oΓlA

KA| PΞ,/\ΛA

\

t'φTANE'ι ! EΞ9 ! € ι ^ΙAι -. ' oιP!ιry;i,''n ANvnoφoPo: Tiι^ιγr:

{s:v!:1!3:!*'t

A^.,/\AΞ.ΘyΝ

Α 'P )<Η Γ o -

o MAΘOyΣA^.l=€ . ιNA1 MAZι Σ(Jν. Π.9E' Δ'€ Ν ε.XΞ] τ|. nΘτA ^.€E.Ν]Α'Ντ{A -€-l Σ,ΤoyΣ. Ξ€ - Γ\ιcΓyΕ,)A/\/\A, Π9Σ ΠΡεnεlNΑ τOγΕ Διs2XΝΘyΛ./\E-. o| Az\z\ol: Λe,Νε ΠQΣ τo lΔ'Ιo τoνΣ- )<ANe A,P}.Ξ| NA ΞXOyN nAΝτA A,ΓPl-

-==Ξ. \, .l

ΝA

Σ6.lE Tδ/Σ. φ,^Θ)Σ. AΝ ΘA ^ΔE-xoΝτAι!

3 . . .AΚογΣ E A ΛΗ ΘE-l A τoTE- τo ΚAιNΘyPΓlo τPΑ,ΓoyΔ'ι noy ΣYΝΕ--

Ε> ΛolΠ oΝ : MlΛ,/λ Στo ΛAo Σoyl τΑPAΚoy-


EΛ A ; o6€ Λ lΞl

o ΛPXnΓoΣ MAΣ Θ€ Λ el NΑ Μ\AΣ

Mι-

ΞIΧA Ι | l . \|Jf1ι - \ν

Κ Aτ|

NA z-ν

M Ξ NιΡ - .

Ε'Ξ9

! ΕΞgL

oι:ΕΕΝoι

E-Y)(APιΣτ9

KA|

τoΝ

ΑΝ

Κ P A τ H Σ OJ-

iΔ|o APXΗΓO

ΘA YΠAΡΞ-el ΚAΛyτe.Γι^τo PoL € ^ € Γ xoΣ ΞιΝAl noΣο ΦP€ - ΣκA τΑ eMnoP€ - ΥrΛA

sk.,

-:ρρ! bο ! -' -f it'<r/

ΞePg NAAΛΛAΞ€re APxJηr0! A|tτ0ΣAεφAιι\ιζτAιτ0

Γeι0oΣomιΕ€

ΘA

τo

c P P o Ν τl Σ 9

a AY ΤO -

9,MA ToNToΥTATlΣl

oΣoι ΔeN Ε.lxAPιΣτHMeNo, ιNAι 'AP€ Θ HΚA:

TH ΒoΛTA τoYΣ !!!

LL


. Ξ Ν Ε)Γ \ l Al ,A PΑ Λ,η ι , 4 .

: -Λ|-l '^

=

Ξ ,ΞlL

noΔlA

ζ A ΘA 'P ι Z 9 ,

_ : ,1 = l ΚΛAΗ

Γ1A

>

Ν A)

nAΝτ9-Σ Σ,4.Σ nA 'ε] ΠL Λ Y . . ,

, AΛΛ,^.

ζa||Ιν Ν Αn Ξ/\ΓllZQ. _: ΝA Ν 1ΗΝ aΝ τA. ΤA TH Γ , AΓ! lΣ6- l = Ξ ^'y l A)TFi F] z φAP l , ^ . τHΣ.: Δε .Γ! - , A

Α. Γ \ l ΤE - > <Ξτ ΗΝ 1 τΗ Γ AΓ ! Ι/\^.'-

Z OYTΞ Σ y Z H τΗ Σ t^ { ! ΚAl\ τ Pο .'P l a . ' ΝA Θ Aφε'ΙΣ Aν. τμ τΗ Ν τo > / Z l Ν A ΤΑ 1i.^ n | . Σ , O AΠ c J T o Pl ,Α ΣΠ|TJΔ .Ε'Ν M Π C] P O ΝA ΑΝ .A.

Π ΝE-yΣg

AΠ o

b P O ^ Λ A| -

τΗ

ΘΞ^E.τΕNA ΑΓO P Α.'ΓΕ τ Ε ψA,P Ι/) .';

Δ/\lA.Ι\-ΓoyzlΝJA)

ο:NΑ| |' Ε-Λ ^ε-]Γ τPΕ-ΛAlNlo/V\/ΑΣ.TΞΓlA ψ APι ! bA'/\τ6-

Α .no Π o ]A 5

ΘΞ ^ Ξ τ AΠJ oΠΟ1A Ξ Σε_]Σ- Ε-lΓ\ . lΑ . I OΛA

ΤoΣ,o

ΛΑXΤΑ.ΡιΣ

,Moy Λ^l,A N Τo)/Z INA

/ N A ] , Z l 2 1 Ν Δ.',ΛΛoY: A^^A Δ Ξλ J Ξ ε.p O

t \ OΛ^ ] Z Θ

ΠOΣ ΣOy F'PΗ]<. A κAlNΟyPΓιoy. L ΛI--.]A

7^\-νΓ

MHΠQΣ κΑ Ν , A Λ/ \ Ε l.iΑ' M Λ./\ |,Δ. ,A Γ\].]ΗΣiΑ ... Κl AΓ\l Τ / q . . ' F \ P / ^ "

'

ΤAΓA'rΛLb

>Κ AΛ Η /ΚoρΙ ZA' MDY: ΠOΣ ΝοMI ZQ

Ε-ralr\lo

τo XoI\JτPo

τ€ - ρΑ.Γ ν1ε. ΤΑ Λ^Ξrν\ιA' .i\] |P, L|-)> LΧLι MlΚ ρFl AΔ YΝ^M/Α

l


.ΝA

Ml ;1Η E 9 Σ-,eK ε-i ΝΘ N l

Πoν ΤoN obEl\l:Ε:

- ..ΓlA

ZA2A' ΛN o nΑ ΓιNεl APXHΓοΣ To.y X9P|ox ΘA ΠHΓAlΝεlΣ ΣyN,AΓotτH Λoyτετ|A e-ιΣ φoP€ -MAτA

NA

BδΗ Θ HΣ E - l Ε

Λ/1A ^ε-Γ.lE-

Γ, Λ Πo|O ΛoΓo

ΓιN ε Ι

F \P

oΣ τoy )(Θ

Λ/1Γ]l ZO)/

j

Κ Al

ΚoPH

BΞDA | Α

A P x H Γ Θy

ι M lA

E.|NAι Πε. | NA Σ,AΝΙ |^lΣMελJr1

,Γ Κ Η nιΣΣA:

Mn ΘP Θ ΝA κ A ^ μ M ε P A δ o bEΛι Ξ. . . Λ/1εErv\Ξ.NΑ ΣAΣ Λε.9 oBEΛlΞi zA zA a AΝ ΛeN E Κo?ιZA'2 nP δ T | M A T a , . .

zAz^ , >

oB E - ^lj Ξ ΓN9P| ρ ΔΞ κA| ΘA 79 τo Δ.AΣoΣ Ν,q ΠAΘ Ν |ΛoyA|7ΞΣE, ... A^'ιlΘΞlA jτ| MAZεΦQ rANεlΣ L MAΖεYεl

z|zιoΓo1..

Α ΓPl Θ ΓΘ y . POYNA r P A , Γ PA '. 'PI o ΓΘ y PO y

,AΓPιoΓovPσyNA' L

r,ψfr # τPε,ΛAlNoΛ/\A| 'ι':ι'!/_

Γ|,AΓPιo

(

'ι([+Φ,4ι

=\

ΣTo ΔΑ _ KAl ΡΘΛ^AιoyΣ. ,Γ5PlΣ-Κεl ΚAΓ\E|Σ L l Νl Α l ΗΣ y 2(o | AY τ Η τ ΗΣ T |Γλ Λ Η Σ o Σ) A Λ ^Α. AΝ ΘA BPc)yΛ^E Ξ.ε-Po .Δ€ Ν k.| ΞτΣ|

NΑ ΛΛAzε,ζρoy/\^Ξ,

..Pο MΑ|ol5 ΠoΛy € | LΑΣT€ ρ'Σ-τe-l.ΘΣ>

NA , E- , o6 Ξ,/\} Ξ. l nΑME t\^Az€ ^ATΨ by t\Λε Α. Γ P| o ΓoyPo9 ΝA ;'


NA

7'ι

rl

Α^ / ^ \ O

ΞΓ.ι^ -/

τJ. ι,\y',--

; .υ,

tlt

trρ,dffi ?L,-Ξfa..a;.με1"

/

ιL'*Ι"'1s-*'-

LΥx'/\P ι tτ O ) oΓ 3Ξ ^It. Γ\Ο λ Λ ]Za οΤI εXoyΛ/1Ξ /\PΚeT,^. . ΔE.r! ΤΑ. Λ|ΓΑKl

^ ε ΛΛε

9: y ΠA p) < ε ι εΝA ^^o Y-a' ΞΥlal

:;;^.'ih',1 ιlΙΙ" i',,lll h

}-

'

,',ft( Ξ\.

-

2

I

--\ M\Uy zΖ /APF Γ€ | ΠΓ)Λν /AYI -D T O XoΡlΟ ι Κ-,. Αl ΑyT o T D

Α^^A. Α.Ν Ο M.ΠAΓnnΑ, Δ ΞN Γ l Ν Ξ] Α P Χ H ΓoΓ τo] ΘA φyΓOyΛ,ΛE-XΞPι c]yJ-ΓH

Δ A Σo Σ:

) Κ Α .Θ H Σ τΞ

<tJΝ

1!/l

\Ι \, ι ε.Ι'ξ.). ι| . \ι,, f,-

A

("),

j.ffi.'iΝ "r

\

]ΝτA

z

Λ./\oy,,. LΔ'ζΣ

ΓlA

τPoΛΛε-Ι=c)^ΟYτΕ- τΞτΣ/ ιA '

Τ ,A - Κ o N ΤΑ

ΠE.Pl

/\FΓ\] € l r\]AΙ:

N ^ Ξ Ι \ ε _τ ε -

Tl ynAPxΞl ΚΑ. _ ΓO

l

AyΤΗ

!

ΤH φOPA

Ξ\Γ\]A| Τ PΞlΛ OΙ ol Ζ9rν1, ^. lDl

ard

lzΤ ''-'.

Ξ.Ρ(\

Ητ

P o Λ./\AlΟ)_. KΑ rv\]Α φoPA ΤoYΣ Πaτy)</Δ. l Γ\Ξl Γ, oΤΑ Ξx Εl ΚA^O Κ Α . | P O. ' .

Ξ Κ 'Ξ |

1.

, AγΤ oι .l


/\ΘlΠΘN Π()Ε' ΠHΓC-

NA τoy M , ΛΗ ΕE-| Γ , A τ| Ξ

5 5

t.{ΚoPH Σoy

| ΓlA ΣE.,l\Α.- Στo AΝτΞ. Γ\tA Ε-TAΞ,Y: φ E. l Ε A Y τE -Σ τιE .AΓ.lο ,AHΔ| ΞΕ nlΕ9 ΝΑ, ΝΑ, TΘ Θ Σnlτι,xgP|Σ ΣΠlTl,ΧΘP|Σ

Ξ € X A Σε|Σ

------- '':'. ΛΘlnoΝ. ΣToYΣ- E-noMε'ι\oYΣ AlaΝE'ΣAN KAΝει KAΝe-lΣ. η Ν AΣΚ Aφ Ε - Σ n l ε g A n 2 A γ T o τo ΣnlTl > ΘΑ ΔYεΚoneyτεl |- no l.ΛyN^. .BΓA^EI NOHrVι/q' -

τo ΛΛ€ τ AΞy.

Ξ-ι

Ε, : A ΣT € . P I Ξ. Ξ ΛΛΑ Σ K A Ν E-I Σ T Θ τΡ A Π E. Z l Ξ

Δe,ι..ι E.!xΑ

τo xPoΝΘ

κ y N Η Γ H ΣΞ AΓPιoΓoy rιΑ' N\^ε. s \-PoyNA

Γ|.AT,

j

\ |Ατl oΛΘΣ oF'oMoΣ τΣ]AΚΘΝ€ τ /cι

ΓlAτι Δ,tΙ\ nΩΣ ^l :FF><Γ{Α'MΕ Κ,y. n€ P | f\/\AΣτΞ AnoτoY \9Λ^E-Γ\ιΘ, Θ/V\AloyΣ) κA|..

!frε"β":

τ(Ξ

'


I-JPΘAMΕ' NA n|oyME- eΛtΑ nοτHPAκι , KΑl MlA κA| ΣAΣ ΛPεΣ,oyN 2 ΣΑt φ€ P AMε eΝl 9APl ,qΠΘ AYτA Πoy φy^/ δF\Ι-|A tl^ΔlκE'Σ nεPι Π.,Γ9.

: P - xΘ ΝA φEPg τ ο φτY.^P| -

ΣTE.|ΞYΞτΑl , ^^A Δ. Ξ N A ΝA ΓΚ Η/

,Ξo| κAΣEΛEΣ' Moy E.lΝΑl Γ€ AτιΣ q,AP ιΑ . To φAPaΛ/ιA ΚA/\Α:To Πε.PAΣMε κA|Pι - κΑΛYτ€ . PA

Δn'1οτ| Θι AΛ ΛεΣ, Δry^E, ΕΣ \Σ,Aγτo τoXgP|o τ9Ν AΓP|Θ-ΓoγPoyNΦΑΓ9Ν

τ /\ ( ,- r ιl c) tr (l \( I t

Ξ,\ΛΞNΑ ,/ )A'PLΣE.|

ηΛAAΞP|bΦΞι o oP( Πε^Δ'lΞ AnoφΑΣlΣE ,\Λ€Ptrτ ΨAP|ΘY.: Τo AΕ. ΘΑ E.|ΝA| εΠl ,.lΣ YnοXPΞ9TlΚΘ: ΑΝτ lΣτ PoφΑ.

eNA

Κ A τΣ|t<ι.Ξ ,|Θ

ΓA^A

:

ZΓo φΑPl E-ιΝA| κΑ^y. τePΘ AΠo τo ΚPe.AΣ.-

ΘPΘonεΔιΞ NA

ynδΕτl-{P

ΚAΘlE-ΡgΘoyΝ


KAι o oEEΛιΞ 5!

NA AφΗΕ.oyΛΛE' τ|.{ ΘEΣn Lι ρ.yτ ι.lN ... Σl Ayτ oΝ ΣφEτ€ Ρ |-

ι A^^F'τΑ nPAΓ. τA ΔE'Ν nANΞ

Κl YΣT€ - PΛIoAΣτεPlΞ NA tr.XEι ΔlΚ|o.τΘ

.lAKOMAΚt

Σ-oΣ ιτoνL PgM\AloyΣ ,τoYΣ Ψ l Λ O Y Σ: τA , A Γ P , OΓ o y Po γ N Α ' , Τ , ^ --.

: M |M |

lι.l4...

o

ΝA zoyΛ^ε- }{ΣyXA

nΑN

Λ/\nA Ξ τl

ΣH / V\ , A ΣI A

ι7oTE'

€ ) < e. l 5

TgN ι NOTg,N;

|Σ9Σ, E.lNAl

E.ΓKAτA^Ε-lnE-\Σ τοN AΓaNA ΓlΑτl

ΛΛE' τo

nΘΛy

ΙV\Α,^ΘAΚcΣ-L

τεj<o)//V\EτO Λ/\AΓlΚο

E.tΣAl

Κ.ρ.,.

E-ΝA OΠl\o. Z-9,V\δτcL/

ΔPoy.|iΔΗ rΛAΣ|- AΣ nιΘy

ιMΞ,

MΑ,ΓllζΘ

Ζ9ΛΛΘ

Κ|

\αΣτPγΞEgT3Ξoy"""" τ',

EιΣTE

oΛoι

NE PoBPAΣτoι ! ΞΞP9 Tl MoY lnΕξ ,Ει ιuA ι<ANg!'

ΠA NoρAΛ^ | .Ξ, . '. APl\E-lΣA ι Στ2A'^Η Φ-|A NA ΛΛoy Δ9.-

Σ€ - lΣ.

τo /\ΛΑ'ΓlΚo

ε'oΥ z9^^Θ

Lτ) A,^ν+Θe.|A,:. E- PΧ E.ΣA | : A Σ τ € - Ρι Ξ -

Ξ

,NAI z ΠHΓAιNE' AΕ'τePιΞ!

n HΓAιNΕ'! trιζ AτA

ι ψτe

oΛoι !o^oι^E !


cPιΛoι MoΥg

H gPA

€ , ι^ιAι

κPιΣιluH

CPι^oι Moy !

εAε nPoTeιN.g NA

ΔιAΛE'ΞΕTE' CM€ N A Γι2 APxHΓo !

eιMA' ΔΥNAM! ΚoΣ ! ANE^Ε'Hτoε ! A ΛYΓ'..-

/ΛA.ΦΥLA,^lΞc)yΛH : Γ y P Ν Α ' ΣΓo Σn| τ| l ΘΑ . Λ^ Oy ΚΡ)/c> εe-|Σ- !

ι ε'xoνMΞ 3

AnoτHMιA MaPιA κAnoιoyε Ξ€,Noιtε noΥΘcΛoyNNA A-

Nσ,Λ, ΚovMANTo ΕToN

Tono MAΣ! Ano T}tN

A^ΛH,€ , NAN

APxHΓo xgPιΕ

vNAtoιε

-.oryi

ANAP9T | εMAl τ| A^/\δ MΓ]OP€ I ΝA ΣyΛΛBE-| Γ|/A Νl

|ΓlcfyΝ

, ΠE - |τ E \/nAP)<El

Mo y E.Δ'ζ).

EΝAΣ τYnoΣ noy o oPΘc)Πe.Δ,|Ξ;. Ξl)<E- nAΝ/\Γ.\ΘΑ. τοΝ BPE-IτEΣτ1) APΑ ιXΞlΘ Σ'e.Κ€ . ι No τO Γ,4J\| Δ,o)<E-lo ε.k-EI

nlc) nεPl

.


o ANΘPgnoΣ To xoPιo !

^2eILι Ξ-Η Γ O YN τ^ ι

nδy ΛΛoyτPA r ε- - .A Λ Λ l \ τ ΘPΑ T l A ^^ . AΞ 9

E.ΧoyΛ^Ξ ΚAl 9Λ^ A

noy^AMε ΓAΛATt*t

Δl

Ν JA

Κ.τ Η MA T ^ MA Σ XΑ P I Z € Ι

Le τΑ

τA

E-2(L

τ| ^O ΗPaΑ.τΞ|n o Γ! "rAΝJΞτΞ-

5

λ

0 0PΘonE'ΔιΞ

ΘA ΓιNEι AlH. Ε A,lτσl ToΥχ9κAι ΣAΣ ΔιA-

MΞτrA Aτy)<οΣ Ξ) ΗMOγN Λ/1ΑΣ ΣYT|-{Γ{ τε^E,'/TA'|A' . . . Δ ' o κ -l / \ Λ A , τA , NA r! Τ Η t Η o^A τΑ. ΞnAΓΓ6.ΛΛ/\Aτ,A -.ΔΛε-)<Ρ| noY MΓι,qPKAPIΣA . εNA n€ - lPΑτtΚo Κ.APAb],, l] BOYΛ],A: ΚAPAb]

Γl A Π P o ΣΞΞL Ec P |^ A P A Κ Θ: ΚPA e NA EN ΘY M | o AΠo τ Η ΛΕ. Γ E-9 Ν . λ .

: ΘΞΛ. Q ΞA Ν Ol A no ^ r !N A n, qΡ o ) < gP l o τo nl t Q Γ]OY Λ^oy G-^aL€ o Κ , ηι ΣA P A Σ. -

M.Δ. Aq2o)/

.$PΙ]Q--l

Γ\oy^l.tLATΞ


Σe - ΠP oΕ ι Δ. O n O ι Φ ι

oΧι!

Δ ΞN

nP E--

ΝΑ. MΑ.ΘΕ.:r'-

ι ΑγτoJ ΣτO )<OP{ O ι

F L AΛ Λ E - Ι\..ri

ΕΥΕ|Γ M€ . ΓAl"\Η . MyτF. l. , - -

,rrj 'll ι -Z ΣτHNYnΗre.nAτoy Γv ΔE-Ν εXε*lΣ

z'M,ic / ;-=

ΚA-

Ε- > Λo l ΠoN τ€ P ^^A' o| AnAΝτt-lΣ.ει {.t\Λn€ P Δ'eΥQ!

ΞoΛoy ><loy^,4oΞ , Pa M Α l Ξ - 1 ΘΑ MnoPo/ΣεΣΝ,c nElΣ: ε | Ν A| ΣAN M ε Ν lP Λ/Ε . \ Γ A. ^ Η] Τ| ΣAΝ M e. I P j E |Ν Al ^ε 9 ΣΑΝ ,

:

AP. T4ρ. ,--

α

t-ι

- J)-

Ξ4\NΑ. r ΥP |LQ .ι Yι-.]APΧoyN -Θ-Α. Σ.aPo P9 M,A'|'Κl\ oXyP^.,

E-ΝΑ

ρ.NΤ|ρρ.εl 1 ne-rao ΝA Ploy Σ ε τοl Λ^oyΣ ΓεΛ,Λ^ΤA r'ιA νnε-pa'.'/ +-\ Σ.Π|ΣτoyN --1-*{NOΣ i

ΤA tYΛ,Λ(pεPoNτ,A BΞ.τaPA NJL,y ι

-r's =. -...<Ξ^-11'1ι:


Γl A nOlΑ ΣΥΛΛφε.PoN Λ ^|,^ Aε-lΞ

νΛA oΧ|,ΔΕN E.ιNA} τιnoτAL ΔεΝΞ NΑ| nAPA € . NF\Σ Mnεr.Poy^|AKAΣ: ιyΤA ΣYM]3AIΝOνN ΣΓA nAΝΔο)<ε Γ,,A τ|.l iζoHΘεl,A '..€ . νΧΑ.PιLΤ.g' Σ o Yz A ΣT ΞP | ΞΕ. .

AγTοΣ o ΛεΓ€ - 9NAPloΣ'.

N O M I Zt lΣ Π9Σ Θ A Δ HMloyPΓH. Γε l |ΣToF lε Σ :,..-lΣ9Σ ΘAl

NA ειΔonolHΣοyMε

M Α 2 Ξ Σ τ |Ξ - ,..

KΛAoyNτloyΣ. 3PAZ€ - \KF.'|xΥ y nΗ PεΣΙ Α

j

τ0Ν

7T Pρ. 6A. K AΛ ντ€ F } q Λ YΙ Θ το Σ. nAΘl nlΣg

Π o | OΣ δ A Δ o ΣE-l ΣΗMΑEIA τo N Σ. A y τo N ΚΡΑΓoAMφO-

ΔεN A.ΝτεΧA ΑΛ^o ΣτH Ν|ΚΑ,t.,A. .. φYτΞYEΣ A ^, A . τ εΣ Π o τl Z a ΣAΛAτε.r ) ' KOBE Σ,4. Λ Α , ΓE - Σ ., ,A φ o P H Τ o : Ξ A NA Mn F . ] Κ A Λo I nδ Ν π ΖoXPONΙA ρ MΕ. M, , A ΠΡrfAΓ o Γ H . . . Κ l ε ΣY ; ^^^/λ τo )<ΘP|c) Σo)/;

.. Δ'εΝ

Λ Λ l^ΗΣ9

ΝA

/V1A.Θει/Tε|

ΞΔ,s2 AYτoΣ o PoλΛA]oΣ

NA Λ^Η φ,ΛYAP]4Σε,ι ^ηKe-| o Δ.Lτ€ P ιΞ.-/

AΚ|,ΙB9Σ l Γ|,AYTO ΘeΛ9

ΝA

npεnΞ)

Ν A ΘA Ψε ιΣ Ξ A Π o T o Σ Π lτ |

Σ


AΔL: Ε.Κ,,ΑτoAPxa MΠA,X/A.. oY Σ ]ε- ΝA Σ Bε ΝoΣ € Π ιΘyMtr-l ΝJΑ

λr nεpnιε.l

ε _ N A Σ Γ Α ΛA τH Σ Moy KΛΞιμΕ- τoN KΛΗPO ΓΗΣ Ποy o |oyΛloΣ E.r\|ΓAPAΣ 1Moy XAPIΣE- oτΑ.N

M/AΚΡI,A. λΠO lU ΔQ'ξ-!|\^. ΔsJ,. ,. l ιιJ .] Τo - Ξ9 ι o ) < 'ε!Ν^ gPloyΔAΚl -lbΣ τH ΘΑ.,/\,Δ.Σ-

ΘΑ τo ΤΑ)<Τ

Π o l H ΣOy M ε oy BP|ΣKeτAl AY

1

Tι'To xgPιo TgN

. ox l

TPΕ'ΛgΛ,

a'ι

AnΑ. PΑΔ 'Ξlζτ Ol

oMgΣ

A^l. Ι δ€ ι Α

eι M ^ l

o ΚAιΣA

€ l ΝAl

.

YΠAΣΠlΣ T Η : τAΝ XPεiAΣΤ9 ΛΛΗ Σ oY : ΓN9 , ΘA ΣτFl z | , ! . τ Η Lq

M A pτy -

xAPιΣe' To xgPιo

T?N τPΕ.^_Ni!

-i-rut7; t-.

-

(,-ilJ :.:Ο ] _,]M ΞPo l Ο l Γ Α' Λ , A. ΤΞ Σ L t. X δ Y N . ΞΣ

Πoy Τ oyΣ

Ξ - 1Ν ,Α.\ Δ.P o>".l.

noτ ι Ζ o y \J

.. A 'Γ l Κ O y Σ . Z9Λ^oYΣ Κ,,ql _3YΣ Κ A I-\ o y Ν ] AΝ | ts - l - ..]-

-oΥ Σ -

ε 'Ν , Αl

!

ΓΥ" |2€ |r

ΣA1\

ΝA

lo

ΔεΝ

Ξ, Ξ

Ξ AΝ A.

Σ -Τ Η Ν Y Π H P Ξ

ΤoΝ A Λ ^Ο ΗΛ lΘ To Ψ |^o ΣO/J

ΓoΝ

Ξ^9 τo )<-9 PΙc) '/ ^ΛΟΥ

Κ F. I ΣAΡA)

rAΘoΛoY

Ξ Γ^1 € λ JΑΣ

ol.

L τO lΛ^ ^ .-

MoΛιΣ ΓlA

Α 2yΠAΣΠιΣΤ ΗΙ MΞ τHΝ εyKA|.

Δ ΕΝ

Γ4'^A'τdr

TΑ Δ'oΓA

ΠO/

ε] Σl-oyΣ BετεrΑNoyΣ 'AN

Θ.A Τo) To

Δ ΞN ΘA A. 7Ε-Σ. Ξ ι Κ , A. ΘO^OY . ,

Δ . ε N El ΣA 1 γ nA Σnl ΣτF ι Σ Λε Γ ε OΝ A P ι DL

r

Θ, A p Ξ Σ

τr) Γ\A € Κ MετΑ.^ΛΞy-.

ΠQ,

LτoyΛ^a ... ΞYτy)<ΘΣ. nAPε-l\,Α.bA ΚA1 ΝoyP

\ iAr^Ξ

ΚA^ Y TCP A

τ FlΣ,.'Γ|ΑΤ]

τ oy t

Π l Α. l ε1 Σ Α'1 2 !1


.nPεnΞ.] ΝΑ nΑ\

PΑΔΞXΤoyλΛΞ Π9Σ }ΝΛA ]ΤΡε^ cι . ol φ ]^o] ν1AΣ 1

ΚP ib9Σ: € .ΛΑ NΑ

^ ngt ΗΣo

Γl,A9Τo Σδy M l-

- .- No M)Z ΣYMDΑ

ΠAP AΞε N A

nPAΓMAτA-

o


nAMΕ NA MΑzE ψοyMε AΓF,

ζ 2: AΣT€ P |Ξ-

toy

2 ι- ] Θ E ^A

nΘ oτ| Xτεt

ΗΣ,c]yN

n A A , A τ Α . Π^HΚ . τ |Κ o Σ }

7 9> Θl κΑ.AAτΑ.n^Η\. ΚT|κ,σ τyΠo| Δ,ε,N )<PεlΑ zLτA,| ΝA Δ'l NoνN E.Ξt-|. ΓΗΣε-ιΣ Σa ΚANεNΑNj

F

Ξ

ιJ

ΓH.l-

Ξ

/MA AKoYΣΕ MΕ: ΕNo

\

oΛoΣ o ΚoΣMoΣ ΘeΛΕι

ryA ΠNeι APxHΓoΣ

'ΣvMΒAι ΝoyN ηPAΓηV|ATAno^Y Σo: BAPA ! eιNAι eNAΣ rρrιιιaι

oΣ ΠoY

-ryτΣ:-Ψ)

-'.,=-t:*--:


ΠA 9 N,A € . 1Δ. oΠ o1Ν) τO MAz€ - Στ ιΞ Σ9 ΚAτΘ ΞlΣτο ΚAΤa ΑPxHΝΑ. l AΚo/y\Ν ΓoΣ MAΣ ι

Ξ-AΝAΓ} /P

N

I LE-Σ,

tι).

A Στε . pi Ξ, 3 Ν o / \ Λl Ζ Α nΘΣ Η Θε . ^ 6 -Σ NΑ A

ΑPΧΗΓO ^, Λ ^'Ξ-G-lΣι

Κ Pl6Θ

Γ | , Α γ τO Γ .\p oΚ e-l τΑ l l ,', n Θy € l Ν A l o ΑP 2 ( Η * ΓoΣ M,AΣj

l'

'() \

Νl \//Z

o P l Σ τ ε.

A : 6 . Π l Τ € - ΛoYΣ ] O |ν\A'z C.ΣTlΞ- κ.\ Ξ-Γ.a ΛΑτPεYoy|\ΛΞ δ'τl ε><€ - l Σ)<€ . ΣΗ

|+ Ν τ c f y z ι ΝA Ancf Ar\ΛOΝ| noy

ΓιA.PΑΓ-

| ts_Ι/\E-J_

oΧ|

Ν

Ν

Κ- yP lΞι

ΔE - Ν

ME.

-

γΠ/AP X E .\

τι{

MΞτΑ.^.

τePmA o lV|AΓ| -

, nePlΠ τ O Σ r'{ ΝΑ Δ'c )ι Θ MA ΓlΚo Z9Λ^o LτoyΣ oΓ]ΑΔ'o},Σ Σ.oy, oγτE- ΚAl Σ€ κΑΝεΝAN A^,.\oN Α^Λ9

ΚoΣ zgMoΣ: r Λ Α,z€ L τ1 Ξ.-

A aΕΣY'

Ξ

ΠAPAτA,

MΕ ιlΣYxo

!

κAτι AN EX6. lΣ AΠεyΝA Πεl^Σ) ΝA ΣT o φ Ι Λ O Θ]/NΘe ]Σ.

)Ζ τo Δ.Poy,l.ΔΗ.ζ

Σe ι<ANE'NAN

ANaφeΛo NA €'rιιMΕ-


ToΣ(]

τΘ

τ Aφoy )(ει PO τ € - PO ] ΔEΓ{ ΘE-. I<ΑΝΞN,,4E ΝA rM,AΚoΥΣal /'^oΓ!Ot ΘA ΠAO ^ει ΛΛΘy l\A Δ9 -Γl Γι. ΛΛE τOyE τAl P9M\^|oΥΣ'z

MA

bi)

o oΥPANoΣ MAΞ n€ φ Teι

εTo KeφA^ι

\|ι'

q,ffi

# €.

Ξ F ^Ξ |A ι

A no τ H ME. P| Α τoY LΧ νPoΥ Δ. q ΝoyM ^ Abι


Αno τF.iΝ

ΓΤ !t

/ KoΡyφH AγΤo, ToΥ oΥPΓ O Σ l ΘA MnoPε-Σc,

Λ Λ aPεΣ

MoΝD

]. ' . Κ 4 l

τPaΛOyΣ

ι

f*ffffi-"η-.-

-ζi r =- ιιDλ}Z14l--<<--

:r.4Ν'qΙξ - 1 4 Π Δ : - M Ξ τ Α Κ n .lΓ ..lo yΡ Γ lA o Π ΛA ,a:τΞ Ξ Λ/1lA x,Α.-φt,a. : nοnlδrkHτικοΣ .. U\ΑΓPc]l : Κ,AΤAΠ€ rιτ_e-{ζ ΚEiδl.

-rw7rοι

rΓλ ).λ

,...ΚAΤaΠΕΛTΕΣ!

{ft' φ6.P

Λ^ FΓ lvιι4^

"q

j-ε. -ΓoN ^

r- ^ AιU

δ)< yPo

ι

τ Ol? η

φ|^APF.ΚI,A . lΠAΝ ΠΘΣ ε ιΝ Α 1 Γ ε ;Γo εΠ|K ]NΔ Y N oy Σ

NA ΔQ ' τl Γ|N Ξ7; MΞΣΑ Στ O ]ΧYPO,. ' A?Κei NA MΗN φP σ y-

r aIΓAι

Γ|^' 4

onδγι itA τδκΑ #-ΔΞ-Ξ9AΞδYΙ\-,j Γ()xQPΙo a4 ,, }ro..\,rτΑPΑΛl\εΝo ι-'''τA !


ΥΠAPxel KAΠoιoΣnA:

) ΕK A . .. EΚ A .,. rugΣπcNnYPΓo!...KAι

{κefοΝ{t

MoιAzeιNA € l NAι ΓAΛA

τHΣ! ΞιMAΣT€ kHΜΕNoι !! '-l

/-^ ζτA

L,: ετι1

rιr1ΛA'. |j, . a ^ ι-rl : rι1"| l|F, |J ...

re.M,c ι.'' εXδyMΞ l

Γ, A N A Κ P A - -

Ρoφ lMA

A.Pr.€ Τ o

ΣδyMε

YΑ\-

-/

,#ffi1ι b

ι

'9 ! €'ιNAι €NAΣ

AYTorΣmγ Π.

lv|AΓιιζoZgΛno

-\Ξ NoMlZΞTE]QΣ YnΞPδ/q^e τA| ; e.]Ν,Α'| /\^O ΝΔ

E,N]Α .Σ

ΞΙΞ

lL

Κl

ΕιNAι ΓΕ'tν|AτoΣ

'MΕ MAΓιK0 zg|vιo HΛιΘιΕ

!

Π P ΞΠ E.| ΝA F,Γ Θ Α no

To o)(YPo ^ A B OX Γ \

ΠP|Ν ΚΑιτΑτ| Π OT Α .

MA...MA..To Σl<AΕι! To ΣKAΕι...APA ΔeN € ι NAι Γeil'AToΣt|ι€ ZelvιO!

/:5\ }λ


ΠAΓι.ΔΕΥTHΚΕ! ToN ιZιAΣAMΕ! -/ ^/v /Ι

ιt_

nΙ,.^'.-l\(.t'

ΣK()yΠ | ΣΛ^ A:

Ancf nOTe Σ.ΚoyΠ | Z O y| \ o| Y Π ^ . Σ-Γ-\|Σ.τE-Σ 5 Δε\.l Λo N

o l A N ΘpOΠ r ] -. e'lΝA| nε-P|6Al^\. Γ | A N , Α Z H Σ€ . ) Σ

Π |A

F

z.\

Γl

l

l Π ε P ι Γ ξ Α^ ^ oΝ;

ΠolOΣ N) A Σ XOΛF ]ΘLl Me Τ μ{N nP ot

ΣτAΣlΑτoy

Πa-

rtsannικτοε.,


Ν A τo γ Σ Ξ| Δ o Π o l H Σa ]

l

'%Ξ

ψ

ο.

Τ| KΑNoyΝ EΚΕ.l 5

ΜAZLΣτ|L κAι o ΞoΠFr\lΞ. AnoφΑΣtΝ Ν/4. ΚΑ.NoyΝ ΔΓ.|Mo oΔJA^oΓo ΠPoΣO.

Μ\Ε ΠPoΣgΠc,

θΑ. ΣAΣ ΠAPAΚA^aΣ9 ΝA Λ^H N YΠEPBAIΝΞTEτo XΡoΝo ΤH L o Ml Λ ι A t ANA^C]ΓΞ] noγ LAt

ΠPiN Α'PXιΣ. o ΘA μΘΞ. /\l\ N,.4' τF PΘ A\l rηΑΣ o Δ 'lAlτΗT ΗΣ

nΡ Α Γ ΛΛA τ| Κ Α ε -N A l A , \ 1 ε P o ^ Η Π τo Σ. . .

. ΛY Π A ΛΛA \ υ A^^A T e^ ε | C ) ΣL o _XPOI!oΣ ΣΑΣ /


ΞlΣΑl APxι-lΓoΣ A τοY ΧgPιΘy ΕΔ9 κAl KAl-

AKoΥΣτ€, ME,

Ε'ΠιτeΛorΣ! oι P9MAιo' c

; |ΚAAιτ]-{-

τoν /\,.Ly Σoy5 Δ'HΛ/\lΘyPΓHΘΗ |<A|\ ^^.A.TA NC.€ . Ε. B|o/v\HxA-

a.

lνlE'Ε, ). , .

ΣEl PA Moy..

,α AN An^2-

^Θlnoι\.

E-xΞιΣ

P Θ.

9Σ τΑ τΘP Α ε. φ ΞPΞl ^Θ|nΘι\,τl NlΘnΘl F.|ΘΗ lt,AΓ{ τA

κ^ΕψYΔPA,

9AΣ MιA !,..

E Κ φ o E |E Νο Σ

A ME

rΘ ^ F{ n τ Θ y Δ l A ι .ΓFiTH

E.INAI xΑ\ P A Κ T HP|Σ τ l Κ Η ΛΛ,AΣ

HP9M€ N H

τ| e. κ A N A Γ | A τH b| Θ M}-{xAΝ|Ai... Ml^ΑNE. Θ| Α,PlΘΛ/\Θ| - φΞτot." .Ξr AMoΝ tΑ,: Π PAΓM,Α A'Nτ| nPo]ronεYE.ι M|A Aγ ΣE- ΣXΕ-Σ}.{ Me, .tξCo/o ,oN Eμ }, τoN ΠPoHΓoνrΛ€ ΠPoHΓoνr\Λe

AnANτHΣι1!

Θ P IΣM E

Ε NoΘτPΘ

ΝΘ x P o NΘ.

.NA

Δ

MιΛHΣg

ΓιA τA

ΨAPιAΣoΥi

bs'#a;!kz

ΛolΠΘNz ΚYPιA MoΥτ ΥΠΕPΒAΛΛETE. !

1.i1;Ξ-.-

s l5'f,ε


oι P9tηAι0ιΕrιιrιΘΕ'-

]." ,γ-!"* {Ξδ'*b

Aι rnΕ' noΛΕMι.

κΕΣ MHκAΝEΣ!

*-ιξ$5j,,

fkffi

MYPMΗΓκ l Α 1

τo ΣKΑ

ΣAN AX! τ A M yP M ΗΓΚ|A.- . P oM Ε .O M oΝ τ E - ΓoY Σ ) τHNQ θΑ Σoy ΚPOLτA\9

c)τaPΗ NιΚι..| τHΣ Δ'loΔ'Pc)M|AΣ

ΠANoPAMιΞ! xPΕ'ιAZo-

|{ιAΣτ€ MAΓιKO

zqMo.0

ΣτA-

.Ε,ιΠA'

oxι !

oΛA AYTA E'T'AτιAΣ MoY! El7P€Πe ΣAε nPoΕιΔonoιHΣo ^lA!

o.l

c Δ

AφHΣτe tv1e,!

Σ MΕ ΚA. ,NOYN Κoιl|MA-

Λ9 NA nAe ΣτovΣ

ΠANoPAMιΞ!

τιA! tuovAΞιzΕ'ι

Pgι'lιAιoΥΣ ! ΘeΛo '0rΣ

MιΛHΣe!

:

ΕΓQ φTAι9,

ΣΕ κA-

ιN κoM|ATιA!

-

ι

ΙuAΓιKoz9μ|o! ι ΓιA M€ , NA!

A ^ ^ AzΞ ι.

ΓlA:IpN oP€'oΔ'ιΞ!

S

45


AΣT€ - PIΞΞ: ,φPσΝτlΣEΝ,A Λ1Γr.| γΓ.)o. κΑΝoyN MoNH ol P (2MA |O ι ΘA MA. E.|\9 € - Γa rF

0 "''(ν

ι9 F ν c '

MnAi E.ΧoyN Κt A)/τΘ| nΘ^e"Λ^ lκε.Σ MH)<A]νEΣ 5 nΡE.ne'| ΝA τ€ , Λe.ι9t!oy,V\E...

\\ιi

iA ,.\ι

lNT€φιΞ

ΣΠAΣTΕ

ilE' ToN ι<Pιo!

jrΞ f ,-qη)

! ι|Ι|HN

MA?€ PCιΣ AYTO TO .

'mΕ'NιP!

THN nYΛ}1

ιNTeφlΞ

cEΔ9! )r. * \

.tL

frcl


1N{EΦι

ττο

ΦΥxdt!

r \Λ€ . τA Ξ Y-'E-lΝ,4ι Lτol nA | Δ ι , Α . l

KA ι . . .

t1ιΣo ToN

nΥPΓo !

ι<ANτΕ ΠιΣ9'

NTΕφιΞ !

Ε Δ9 !

,Aφoy MA ΣAε' n 9Ε ' ^ε-MEΔaΝl E .ιN A|

ι γnAPxoY

KA Τ l τγnD l Ν 9 Σ 'Α yτo

Π A.

Πγ ΡΓο: AΝ a.

l

€ΔO:

AζPHΣτΕ τo l<AT9 AYτo!

oX l] Θ A τ Θ YΣ KAτ€ . bAΣ.oy-

ΣAΣ

ll

ιl ( ,^

\\-/ -?

1

ΛΕo

NA


,MHtΙ|o.t ,tAΛ,€Τ€ ΚAKo!eιMAι noιtιτuεmu Θeιιeτ, NA noΛeMHΕ'eΓ€ r no^eMHΣTe aNANτιA τovΣ Σ'TPAτιgTι'ζovΣ! €'x9 eNA φιΛo MoΥ € Δ9ε . φy ι<AτATAYTHκΕ,|7A^ι ! *""Σξ

ΓιA τA Υno^oιΠA ι NA ΚovΒeNτAΣeιΣ Meτo,.l PxHΓo |vιAzeΣπΞ 'ΣφιΛσ|Σ Toy! 'ζAι

A%

ΛlΓo AP Γo T€ P Α .

I//, \'t .(€ D ^--'

ffiιι

Δ'E.Ν HPΘA Γ|A NA Σc)7 ΚAΝ9. K AΚΟ : A,\Τl Θ€ ' TΑ' : ΞP)ζo.MlA|

εJ εJ Δ 'ΞNΘA

Τo ΚAΝJE-I Σ ΑγτO Σε εΝAΙ\ nΑ ^ l o Σy Ν . l A /\F

AΠ:)τO

ΣτP,^Τo. ^φ o

='tlflffiψχ_-*

ΚAΛ,,Α: ΝAPlΕE,PA. -o^Υ Ξ.!ΚA|-XyrrJE.τOYΣ-) ΣΚoYΠlΣL ΛΛoy o^. ιAYΤA Κ| AΣ τo ./ .\Ξε)<AΣoy^Λeξ ΛΞ,ΓE-


, E: ΛΘ.l ΠΘΝ: n l Σ Τε ) / Θ n oΕ

\ T€ . /\lΚA Θ Α' I1Σσ /N

E. τΣl Κ l A ^ Λ| ΘE. : N o Λ/ \ l Z 9 no Σ € -\ M ^ l

Ξ ) ΔΞΓ{ εΧo

Κ-A^ΘΣ ΑP-XnΓoΣ ΓlA

τo

ΚΗ

)ζ o P l o . . ,

ΓMε. NOL ZQΗ

TεΛ

|ΚΑ

ΔE .|\ ( P τlA

€ - ιP ι. ]N ι Γ|A τΗΝ )<. aPloy-

τΘy

€|MA}

ΠοE τHt' no^ΗΣ

A ΝΘP a ,

ι

ΛP Ξ -Γ ..lF .

HΣYXιA! € ι ΠA

noΣ

,.\ι

Ξ

b ^ΞΠ9 τΗτ! ΝA τA Δ.l AYτΑ Σε ΚElN )(oNT Poι5oyBA τΘ Δ lΘyΡΑMB|Ξ !-

gPA

ΘA rτAMΕ, Σ'τH ΛoΥTe TιA: AΥTo Δ€ N eιNAι ΠoY HΘe^eΣ'

{1!

;^, I E

AΤ€:

N TΑM :

ΛolΠ ol\ :

ΘΑ ΞτolΛ^Αtoy-

Λ/\Ε- ΞΝ.^

τΣlΙ\^noyΣl.,

ι

MA -

NA

Γ€ j PaYoy τo AΓP|OΓ

:^?*n i*?

Τo ΝoTo: onoy N1Ξ.

bAzoyN NAME: MyPoΔ.lκA.tr'xΘ ΡlΚ Α.

MAZ|

κAτ| MΞ

Mοy-. .

ΣJqL Aρ€ τ tr |-t. Λ C ]YΤ LΤ lAa Λ^ΑΝτ,AλΛ

a

: ΠPΞΠΞl

AP YΓ Γ ι

NA Moy Δ9ΣE Τ€ - TΗ Δ'IE-yΘyΝΗ τ oyM lM |-

Θ>ΝAl

E,Ξ,AΛΛc]y

NEl

\i\'t>\ t.:.

fi?b 'v

ιr}Φ

'ι*^ .'} i\

t ,\'',)^\

Θ: A Ν T EΣτo ΚA^O nι A 1

!

ΞΚΕ.|

Η AΔ Ξ, /\ΨΗ

LΙlL) lιJy

.

o-nΘε-ΔΗ-noτE-

/

-


o oaεlιΞKι εrgx

ΣYtwPι^ιΘΘHKAmi,ε!, =,,

-' ' | 1

Σ Υ ! \ Λ g2

1 ^1 C

_ >Vhi.ψΑiν

Ξ. lΝΑi

A Σ 1-Ε' Γaλ.//ΚH- K Ano o^oΣ ^Ta ^ ^o1'.ιAΣTΞP|A o ΕOΣ^'/\oΓ € ' |Ν]Aι LYΓΚΞ-ΓJΤPΩ. /\ΛΞ-Nc)Σ ΓYPe Ano Ta ΤPA n € -z lOΛoΣ c ΚΟΣ^Λ Ο L '- Γ l ρ 'Tl ΔΞrι nP€ n Εl NA _Ξ E _ J<,\,ΑΛ^En.QΣ aΔA Α-ΥTA Ξ.Γ/Λ/,,4./ν nρlΝ] Ano Πa/\y ΚA.l PC) : ΓYPQ L1-A 5Ο n':< ' ) Kι ) € - l<Ε-| NΗ ΤΗt'J Ε-ΠΟxd o/\ΞA.ντA TA ΠPAΓI\ΛAΤA Δ€ Γ \! e-lΧAN ΚAι .V|€ Γ A^H ΣΗ^ΛA'ΓlA'

irl r(t

ii(' ;u!1 ι 141

,1ι l ,λΙi,ι\

l 9 l υr \ \

1

ffiΦ .uΨu. dok'ι.μ6tY


oΑΙf)NΑΣΤοΝΑP)ft{ΓON oBEΛΙzKAΙΣiA o ΑΣTEΡΙZ ΣTHN ΙΣΙΙAΝΙA o AΣTEΡΙZKΑΙoΙ ΓοTΘoΙ o ΑΣTEPΙZ KΑΙ H KΛF,oΙtΛ-TpΑ

HΔΙxoNoΙΑ H KΑTυΙKΙA TοN ΘEοN oλ,L{NTrΣ οΓYPoΣT1ΙΣ ΓΑλ{TΙΑΣ ΑΣTEΡΙZO ΓΑΛΑTΙΣ o ΑΣTEΡΙZ ΣT01Σ BEΔΓοYΣ o ΑΣTEpΙZ ΣTHN KoΡΣΙK}l ο ΑΣTEΡΙz MoNoMΑΧoΣ ο ΑΣTEpΙZ KΑΙ oΙ NopMANΔοΙ oΙ ΔAΦNEΣ TυY KΑΙΣΑPΑ To)ΦYx)ΔpEtΙANΙ o ΑΣTEΡΙz ΣΤοYΣ BΡETΑ}.ΙO}Σ oΑΣTEpΙzKΑΙ HXYTT,A tl ΑΣΠΙΔΑTΗΣ AΡBEPNΗΣ o AΣTEpΙZ ΣT01Σ EΔBETοlΣ T0 ΔοPο TυY KΑΙΣΑPA poΔoKΑΙ ZIΦoΣ TοMEΓΑΛοTAzΙΔΙ OΑΣTEΡΙZ ΔEΓEοNΑΡΙOΣ o ΑΣTEpΙZ ΣTOYΣ οΔYMΠΙΑKOYΣ ΑΓοNEΣ ΙΙ MEΓΑ.ιJI ΤΑΦΡoΣ H OΔYΣΣEΙA T01, ΑΣTEPΙZ oΓΙoΣ ToΥ AΣΤEΙ,ΙZ o ΑΣTEΡΙZ KΑΙ ιt XΑΔΑ1'Ιλι{ ιl ΓΑ/tJpΑ T0\,OBEΛΙZ O.4ΣTE.ΡΙZ L{Ι ιΙ ΛATΡΑBΙATA o ΑΣTEpΙZ K{Ι ιΙ EΠΙΣTΡοΦH TοN ΓΑΔΑTοN L{Ι οOI?ΑNOΣ EΙΙEΣE ΣΤoKEΙDΑ/'Ι 1υYΣ

ΕΚToΣΣΕΙP'4Σ' ΠοΣ o oBEΛΙz EΙ1EΣEΣTΙl XYTPΑ T0r.ΔpoYΙΔΙl oTΑN tΙTΑN MΙKpοΣ οΙ t2ΑΘΛoIToY AΣTΕΡΙz 10 XTITΙΙΙ}ΙATυY MENΙΡ o ΑΣTEPΙZKΑΙ oΙ ΙNΔΙΑNoΙ H EKΙΙΛHZHΤοY K-{ΙΣΑΡA ΑΠo T01Σ ΦΙΛoYΣ TυY o UDERΖOΣKΙAΓPAΦΗ}ΙEΙ{OΣ ΑΣTEΡΙZ ΚΑΙ BΙKΙNΓKΣ oΛA ΓΙAToN ΑΣTEpΙZ ToN ΓΑΔΑTH o ΑΣTΕΡΙZK4Ι oΙ ΦΙΛoΙ Tl]Y o ΑΣTΕPΙz ΣTA APLζΙA ΕΛλHNΙΚA' ΑΣTEΡΙKΙOΣ EN OΛYMΙπΙA METAZY PοΔoY ΚΑΙ zΙΦorΣ ΑΣTEpΙKΙoΣ KAΙ KΔEOΠΑTΡA ΑΣTEPΙZ ΙLtΡΑ ΣAκx.4PΑΖΛ1.Ι o AΣIEPΙZ ΣTA ΠONTΙAΚA, TυZΙZΑNΙοN ΣΙΙΑΘΙA KΑΙ TPANΤAΦYΛΛΑ oAΣTΕPΙZ ΣTAΚPIΙTΙΚA'

"9

'$

;t

<.ΔoΦb

-

llilEΙffilll[ilil[ιlι|ll

ΙS ι ] Ν 9 6 ο - 3 2 l - l 2 ι - 4

MAMoYΘ coMlx EΠE Π ΣoΛΩNoΣ 128Ξ10681AΘHNA Π τEΛEΦAΞ:2103825054 2103304326 THΛ:2103825055. € gr Ξ e.mai| :support@mamouthcomix.gr http://www.mamouthcomix,

3'90

21 το δώρο του καίσαρα  
21 το δώρο του καίσαρα