Page 1

ffiΦ ffiffiΨRξE*-ffi -ξtEFtffi m,ffi€FffitrΗ

Kεiμεvα: RendGOSCΙNNY

Σxdδια:

Αlbeπ UDERZO

MAMoYΘ κoMlΞ

υσ0δρεπαγι


o GOSCΙΙ{Ι{Y Τ&\Ι o UDE,RZO ΓΙAPoYΣΙAZ(J-YN MΙA ΠE,ΡΙΓΙE,TEΙA ToY ΑΣTE.PΙΞ

To xPYΣo ΔPE,ΠAΙ{Ι

Kεiμεvα:RendGOSCΙNNY

Σxdδια:ΑlbeπUDERZO

iiAiioYΘκoillΞ

wrρw.asterix. tm. fr


n}.{ΓL κA^A To κγNl{Γl ) Α ΣT ΞP l Ξ;

τ9Ν ΜΕΝlP >

o ΚAΚ)ΦON|TcoΒAΡΔσ.ΔlΔ AΣJ1E'ι TA nAιΔlA . -.

o lζoΣΛΛOΣ zΕι

εlPHΝlΚA

|'ΛΕΣAΣΕ

n E Σ MΟ Y HτAΝ L' ΝΕΑPΕ- ) nolol ^olΠo N) PοΓoΝol tΛAΕ)

v-;\ VΙUxV:ΧL -4

6rκιιι οιοιιλ1ο|

f9,#,

|/13Α


-T l E-lΝ Al A y T EΣ O] κPAYΓΞΣ )

e-rrj"

H q29Ν|.l -Τo/

LPxετAι Α no ΞK Ξl Ν H ε K El T Η t B EΛΑ ' N l Δ l A :

ΠAΝoPAΛΛlΞ 1 τoy ΔPoY.l.ΔΗ:

ι2 '

a

/$

ξξ

βtιι*

)2".p"x{$,^,ε-

Σ | ζκ Κ P Ν Γκ

P P P l=

τ l ΣyNΕ,EH ) j ΔP oy.lΔH

κAL(Fι ΣYMnT9ΣH ] ΠPE.nΕ.ι ΣYΝτ OMA Ν Α. Φ Y Γ 9 ΓlΛ.τ O Δ ,A Σδ Γ ' T9 Ν K ΑP N o y τ9 Ν o Π o y Θ A Γ l N E ι To M EΓAΛO Ε.τ Η Σl O Σ γ Ν Ε Δr l o τ 9Ν Δ Po γ .l ,Δ 9 Ν τ{ - {Σ Γ AΛ Aτ ιΑt . Δ ΕN Mn O P a Ν Al - 1 Α9 X 9Ρ ] Σ . Δ 'PΕ.nA Ν l : './

Aντo Ε'|NAl A ^ι .l δΕ| A -.. τA Δ P E.nAΝlA ToY τ AΛΞΝτ lΞ t tNAl τA Κ.AΛYTG-PA

'

MA IoNToΥTATιΓ, ToΝMΠΕΛΕΝ0Σ K4, 7bNMΠEΛ,ΣΑMA '

ΔE , MΞ ΝΞ Ι ΠAPΑ Ν )AΓoPAΣoyM

L l Ν A \ τP o M Ε. Fo :

τo ΓK Y J Γ lA ΝA E, XΞ l T l L MAΓlΚΞΣ Toy Δ γNAMΞlΣnPεΠ ε l ΝA Kob€ - TA] MLl , XPγto ΔP€ , Γ]AΝΙ-.:

A KAΛ yT ΕPA, T Α

T A κA^Α ΔPE. nΑNιΑ E. I NΑl ΣnANlΑ|

ΖMδNA noy nΑPAΔ ΞlNAι AYτΑ noy Φτ

o Δ . lAΣ|]MδΣ T Α. ^ΞΝτ ΣτH Λ ^ΑΚp ιΝH ^OYΤ Ξτ/A. .

κΑl H ΛoyτετlA Ε ,lN Α '| MAΚ PI A. Γl/A nPE-. NA ΦτAΣεlΣ n Ε .l Ν Α Δ |AΣXlΣΞ|Σ

ΔAΣH ΓεMAτA BAPζAPoyΣ κAι ^ Η Στt ΣJ

"<;'<--:-

/

ε]MAl ΕΓ9 E. τOlMoL ΝA ΠA9 ΣT Η Λ oYT E. T |, Δ . : Ξ Δ Po) lΔ :1

lΞ -


Γ | A τ ΗΝ Σ'L Y X , AP ι Ε τ9 z AΕTΞPIΞ > Π|ΞΘΣΦopΑ

nΘΛY E.nlΚ|

AΛ^A ΔεΝ Δ/\nοPg ΝA NA nAt tτF| \ ιAφl4Σ9

r-L_

-I

[fl.2

_.Ξ__

-,

ΧΕ . | , . . . K AΛ , A: .Δ E X O Λ Λ , Aι ] . . .

Ι1l ΞΓ9- ΝA nAa, l

ΘEΛ9

TΑΛE .N τ ιΞ

Ε .l Ν A]

ξpE.yΓolMEΣΗΛ/\ΞPΑ

MAΚPιNoΣ

E-l N A l o Mo Y Ξ A ΔΞ Pφο Σ . nεTy:ι-ιMLNoΣ ΜoNoΣ L-.τΙ-1Ν o1KOΓεΝΞ !Δ :...Ξ.

κ|O/\, AΣ

ι

E. | Δ DΠ o , l Η Ε9 τOyΣ | j , Α ΛΛo ν Σ

Ψ-,.φ

Lτo oNoMAτoY \ -]YτΑTlΣ κA} τoy ..1nΕ,ΛE-NoΣ, ΣAΣ ΞV xoMA l KAΛo Α Ξl Δ | Κ A ι Γ P | - . l . .3PH Ε.ΠAΝoΔo

tsA Σ l Σ δ y MA Σ ) n A N9 9. MA ZtΣ Τ 1Ξ AΡΧι-.\Γε- MAΣ:

^nΞεΝΑ aPΑ| o

ΧΡyΣ.o ΔPεΓ\A

..1

\lΓlA T o Ν .Δl-l MΑε

κ^l

.

δPIE,TE- ΚAl Λ1ΓoΣ MAΓlκΘΣ, ZgΛ/\CfΣ' noY ΘA ΣE-ΚAΝE-ι AΝJll<l.tτo l<AΘΞ φc]PA Πoy ΘA T o Ν nl N Ε-| Σl .

2

l,

l['λ APΓ)τE.PA'.

τ( ) Ρ A

Θ,n

ε-l,MF{ΝEYΣ9

'Χ'A|?ΞτΞ--..

ΚoΥbA^AL ΑγTo τo

I

*,.

_ι4_

nQtr nE|?ΑΣ t- l g P A . . .

nANQ Στι.l ΦQτιA. . -

MENI P2

)(A Ρ I Σ Q ΓlA ΝAτo T A, Λ ΞNτ l ΣτON Ξ-τΑ MlΚ ΓδΔ oPΑΚ| l\ TH ΣYNτHPδyN


LME.Ν^\ ΔΕ.Ν Λ\δy Δ.lN O yΝ ΠoTLM ΞΤΗ

φΑ ]NΕτ A l

Π9Σ

TE.ΛEyτAl A Y n AF x oΥ N n o^Λol

ΛlJ ΣτE-Σ. Σ-ΓO Δ Α .Σ oΣ. ΘA nlΘ Λ lΓο ΛΛAΓ l Ko

O^oΓι,Α. nOΣ ΣΕ M ιΑ ZoM o $ΡδΣ,

εΠεΣA

ΔlκAι

MΕΣA

Χ Y TP Α M E . /\ΛAΓlκo O TAN J HM oγ\l MI , ΔεΝ ε|NlAl Δ|κΑ|(,:-

\,.-$S \.i\ t"BΞ \

ΞXLlΣ Γ,A ι\A Π^ι-]PgΣoy ^EΦτA

ML τδ xPYLo

x Ρ yΣ A

nOMI ΣMAT A Γ lA τo Δ 'PΞΠA Ν ) κAι Λ ^ΞΡlκA MΠ T Z)ΝA Γ1A Τ A M I

Δ PεΠANI i. . .

ΞΞoΔ.A

ι\τ: Ν\

ΝA| : Ξ ΧΘ

ΞK A τo

t7'

MAΣ


-E.ΦTE.| ι] ΝYXτ.q ] BtrΛ lΞ,AΣ

ιLτO τo AΓPl

(A NΘy / V1Ε M|A ξτAΣH Στo

-1AΝΔoxE-|o τΘr .nEτΑ'Νo|9Ι\4Ξ.

ι < A ^o Z 3 P l Z A TE - : . . . lel\Ξιa

N τ oMA τlo)

AΚ P l B 9Σ: κ A| ΔYo

AΓPIoΓoyPOy -

/\ΛAΣ Σ.τO Δ 9MAτιo-

_|tΓΚAιNEτEts' LΕ-|

)-

Ξ

εΝA

ΔPEnA.

NI ;MA

noΛYΔY

ΝA BP€ - IE ΔΡεΠΑΝlA Λ rγτE-τlA ΑYτHτHN

EI NAI

E,noΧΗ /

tτH

Σ.YΣτΗME-Νoι


τb A ^^ o

Ε M o y A Στε P | Ξ, Γ |

nP9ι-. .

lTl APAΓE EΚΕ.lΝoΣ, o τΑΞlΔ l9T } -. lΕ, MAΕ ElnΞ n 9 Σ

E'ιΝAl ΔγΣ.KoΛoΝΑ BΡe t,τ+{ΛoYτ€ . \ΔE.ΠAΝlA AYτΗ τt]Ν € noΧFli.-l \J!A

/ rΛ1Α.'{τΞ-Σ I<AτAΣ}<EYE'ι

ο| Pg MA|ol LτPE,φοYN TAΞ l Δ|

XoyMΞ

M Aε .

Γι,AYτo τ t'PA. . .

J/L - . .

ξY NΕ-Υ ι z€ TAι Χ aP l ε AΞιo Γ'|'tMΞ'| 9TA ΕΠ€. ι Εc,Δ ιA - Κ An oA Μι Κ'Pσ

ΚAΥ ΓA ΔAΚιA

^ιΕ'

ΓEPALτi

Κσ/ Σ Λ HΣ7€ ε.

oΒΕΛιΞ KoιτA'.

\ {

Ι { AτAτo I

nΞP l bΑ . ΛΛΘN

AΡΓO-

ffiil

TlΓ. τoYΣ 1


t/ift

φAΞoyME

P HΓ Θ p A Γ |A τ o Σnlτ| τoy ,

τA^ E Ντ |Ξ

ffirt

P g τH Σ ο y .

,\ΛE EκElΝoτoN ιΔApA5 EΚΞι

j

ANTC. ANO KE|e BΑ. PBAPΕ:

ι


, , E . l N Aι ΠιA Ε . Δa . , Κ Al ) AΝ

ΘEΛΞτ aΤH ΣY MB oyΛH

Ml4 MΞΝE-Γe

on n6 ε ^9l

bP l Σκ o M A . ΣτE, EΔ9 ΓlA AΓopΑΣoyML E.NA ΔPLnAΝ] oxl ΓιA NA bPδy MΞ

AΣ. Poτl-lΣoYME-

Σ,ΞΚ aιΝo t{ ΕΚ Ξl τo Ν ΕM no P o ...

Λ^Πε.^.A-

τι ΘA nΑ P ιτι l

r

Δ yo

- /. MΠyPΞ. Σ


lE-PχιΣτl Anoν τ|Σ.

Ι nA Ρ]{ | E Σ Σ τ l t oxΘ ι Σ τ l -.ι t M l Γ A^ H Σ Θμ \ ι

\r\L L ^L

9

Ano Πoy τo ΚATAΛAbAτε

nΞΣ MoyΦ]^a Γ N9 Plz€ . τε-

Γ9: l Ml

,Anδy τ|-lΝ : , 3 ΕPN|{: : ^ cy TA n ep l-

t .}yρ Α

τoΝ TA^εΝτlΞ τ o N E MΠo P o

-Γl]Σ

Δpε ΠAN l9Ν

_ 2ΓΚots|Aτ. zlPΓ KoB lA

]

Toγ I{ATA^Α.bA A Π o γ τo y M l N l P ΣA Σ. E|Ml noyΛy nAP/q. -τι-ι P|τlΚ δyΣ

ιΓΘ 1

Δ ΞN Γ N gpl Ζ Oy KAΝεNAΝ M,ΑΥτoy τDY oΝoMAι AΔE.|AΣτ| τA nOτι.lp|/{ ΣAΣ:ΠE: NA κΛ εlΣ9l


τoN τA^ENτιΞΞ - . . Mn A JMΓ]A . . , κAι n9ΣelNAι

Aγτoι o| τ

A:NlAl

)y ιΔ.ιAlTEPoy AΣ xaYNτρoΣ

ΓΑ.ΛAτ|-iΕ

l ΞI EXAΣA

oy |EΝA.Ε ΚoYbA/\A Ε.l MAZ| τoy Κ MlΝlP ι

κA|

KoYτΣ|ΚoΣ

ΓAΛAτl-,ιt.

ffi .4.-*-t:

ΚAΛA.

K Al τg PA PlΞΘyMΕ-

ΣnAΣE-

τaPA ΚAl KPAΤAτO t τ oM AΣoyΚΛE .lΣτ

N oM ιz a

Π9Σ

ME Xg Pl Σ

Nι. o Δρoγ.ι.Δ|-]Σ MΑΣ

Σ,AΥτoyΣ

AN HΣyΧ 9

r\ΞN ΘA

PεΣLι NA nAE-l ΣT o Δ A Σ δ Σ T9 Ν

κΑ PN oyτ 9Ν tYλlA\f χ151 Α^^δνt Δ.poy]

Κ

i /,

/',

Δt.N nApAτHPΗΣEΕ KAτ| nApΑΞE-No Σ,AYτON τoN

\

,ι ,/z

t!z',..

'ΞF-si

G

AΣΠΑME MlA MAτ|A

ToyΣ Δyo

ΝA


\ΛΞ τΘ .."ηAPΔoΝ -\A

N τAΛ EΝτ|Ξ-i

Γ,A

ΞΞ Λ Θ yME \ ..,AΓoPAloy.

τE.Po φl^ΑPAΚ| Moyι κAl ΓlAτ|

o τAΛεΝτlΞ.

...Ξ Ano τoΝ

Ξ\ A x

τo

κι t.Γ9 κAΙ\9 M EΝ l p

τ| ΘA τo M o y;


EΝA τPAnE-Zι Γ|A TPE-ιΣ, oΧl noΛY ΚoNτA ΣToyΣ

E-ΓO:

ΕΝA

A Γ P ι o Γ oyP cyΝo APΚΞτA ΠAxy

2

ΠΞP ιM Ε .-

λ|E

τE

Λ^Γ

MlA ΣτlΓΛ/\Η En|ΣTPΞCΡ(2 AM E Σ9Σ...

,

Π gΣ: L Γ 9 E x o M oNo Ιoo ΧΡγΣ,A NoMl ΣMATA ΑγTH Ε-lΝΑl H τ|Mι] ΓlA.τA Δ P ΞnA Ν | Α ,.

l Σ . Η ΔΕ N ΘE-. Λ E - ] Σ - Ψ\ Λ E : - Γ9P A ΠΛHΣIAZE-| H ΣγN,qΞΗ

ΣτoΔΑΣot N ] o y Tg Ν

τ9Ν ΚAr-

* /ΕιΝA| / κtιεψιA ! . NAτ Ε''NAι!

: T A ΔP Ε - -

nΑNιA Ξxo y N Γ|ΝΕ-| ΑφAΝτA lLτH ΛOyTετ|λ


ΞΓ)AN9 ΣYNE.xlΣτE-

τoYι.:

nAι ZEτΕ-

ΝΑ

ι


Δ?ot'ιo|

τΘ oNοMA Δι A ι o y τ E Σ τ HN n ο Mn Hι A NA.BPιΣΚoMA-

AΚo^ΘyδHΣτe, MEΕ.ΞHΓΗΘE.lTE/!ΛΞ TοΝ

Ξ<AτoNτAPxo.

+.κ4NΤΕ'

ΣYNΞX\zoyMa,

\/ADE

RE.τRo l-,

EMnPΘΣι EλΛΠr, VADE REττλo ι


TΕ^ικA,\ /Λol|loN: .AN ΚΑTAΛABA\Ν9) l<AΛA,Ε.NΑL tKAΤoΝτAPxoL tlΝAΙ nAPA-

AYτoι O| Δyo κ;η1-ΣτPΞι.l,AN τo MΑ.ΓA. z| τo Υ N OΝ I ΞL . . .

ΑBe Δ'ΞΚΑP2(E-'τ| tyMBAlΝεl 5

ΔΕ-KAPΧO

9

{iE)

Wr . . A ^'ο A YTO.EA^ τ Ξ :ι -oYΣ .; ..AτE.Σ τΘYΣ ΔYo ΣτΗ q2y^ Ξ: TοYΣ Δ|κ.a29y1η4 --AΝj KAl onoτEΞΞ

ΤoNΤoΥTATιΣ! Σ ι o ΠH

AρχιZΕι|ζAιMoy

TH/,Λ/E,|ΑN

ΛOyΛ4Ε.

ΠιA !!!

ΓA Λ A τ H!" ,

',^{βHlρ,.

φAιNΕTAι

n9Σ ΘA

Σt1AΣ9, THN

PAx

ι|',''

OMANAI!:

ΞΠΑPxoΣ

ΞNoX^Η -

ΚE- Ano ΤA oyPΛ\AΧTA Γ^Σ τι{Ν aPAnoy EτPc2ΓE-. ΘE^E-l NA ΠAτE NAτoyE-aΗΓΗΣ.ETE. τ| ΣyMζA\NE-l

κAΝAτΞ 5 ΞNδΧΛHΣΑ, τoΝ ΞnAD<o THΣ Λ ( f Y TE τ|A.τ gP A ΘA ΠAτE. ΝA EΞF{ΓΗΘall ι M ΠP oΣτ Aτ Dy

\χ?ρ

'29ΜA .ι .Κ Ι-ι Ε ι P H N t^ l

AI NAPANANO ANO

ΤoN EΚ,A]O. NTAP,(O ΞlNAl O XI AI AP-


Γ A^ ΑT Ξ Σ : ΠPoΚΞlτl\l ΓlA Λ^ιA Γ.YMnΛoκH MΞτΑ.Ξ7 ΓA^Aτ.9.N.

Πo|o) ΕlNΑ] Aγτδl Σ.τo ΓξyMΑMoy;

4,

AYτol ol ΔYo Γ,A^A-ΓεΣ E Κ Α ΝA Ν τC ] Λ ^AΓ A Z I ^τOy | M Π AN o Ν ι Ξ-.

nοΛ^Η MnγPA

,,A ιA

MovΝA

Lκ.LΨ

ιιJ

_

τι E-|ΝΑl AγτΗ Η lΣτL)PlA ME-τc) /\rtJ rξ . MnoPlo

Νl Ξ Η τAN AΝ AΚ AτL ΛΛE.ΝoΣ t,A)τΗ τι.{N

]LτOPιA MaToΛΑ.-

M noPoY L . l Δ l aΣ An o τ o T a noγ o τΑ^E.Ντ1Ξ. o ΔPΞn,/λ"

M Aτ oτ Ξ...M ΠO t P Ll ToΝ τ AΛΕ ,Ν τ

ΝA τoΝ ε)(oyΝ

γ"+?l"^e.RδflΞAΓ'.,u9 Δ|E-YΘyΝΣH...

AnAτAΓE-l

ο1

5

N7AΓoPΑΣδ)Λ^ ΞNA )(PyLO Δ PΞΠAΝl ΓlA τo

ΔPo).|ΔH M A Σ-.

ngΣ- o ND-

+aN bP| ΣΚΞlΣ Π | Α ΔΡ Ξ ΠA Ν ΠApA MoΝo ΣτoyΣ^ΑΘPE.-.

oΧ] AΠΛΑ. ΘE.^ΑME-

L I X A τΞnι Ξl

lH. Δ DΛ or AnAΓg ΓΗ ΨoΝlA-, . KAl -ΓEΖPA , Δ . POMO:k, a. | NA Ml. 1 ΣΑΣ ΞΑNAΔ O EΔ 9, , .

nApxE-l ΣτH ΛOYτE.τιA MlA ΣYMΛΛOP |Α ΛΑ.ΘP Ε}^nΘPgΝ 7 P }.L9Ν ΔpE-nAΝΙ o.N. YΠΑpxE-l |v\Ε ΓΑ. H ZμT }l Σ,}.+ ΔpεnA Ν ]9N ^

QΞδΞl",';"'ΗFftE9!ψ

Ι'''ε##i

ηtdfln d :ld llπ Ll_; Ξ

*

|l ι

t :*-


|,

γotxoΥξ

) φτgxoΕ

Ξ :jΞP< Po E -A ^ EΝτ l Ξ :

Σ ΘE,ΛE.| ΝA P9, Ε,Γo n9Σ EιΝ ΞAΔεPφoΣ Μoy2 φoyΔEN τoΝ EXo ι no τa M Dy .OT l

BPoyMΞ'oBEΛlΞ κAl npoτA nEPlΓPA

t

/\Lι

/\eEl

A

.oAΣτePιΞ:

τιtN ANoιe9 E.ΓΘ - . .

fanοlx TAΛΕNτι;Ξ,!l! Z M AX Η.Κo. |T A,

o TΑΛΞΝτιΞAφHΣE τA FoyxA τoy KA\ T A κ o y Ζ|NI nΑ

τo AΓPloΓoyPoyNo ΞιNAι nANAΚPιBΘ ΣTH ΛoγτE.τ|Al


o l.tΛloΕ AΝAτΕΛ^Εl E,ΝΑΣ ΓA^AτHΣ ^oΥTLτΙA:ToΝ N oΣ Κo Κ

ΣτΡ1

YnoΔ'ΕΧΕ

l<Aι Γ7PΘ.r.

Σ HΚ o ι o b Ε - Λ l Ξ l n PΞ n E - l Ν 2APxlΞoyM.E. τlΣ ΞPΞYΝEΣ-

- MnΘpE-lτENA ΠAPAκA^g MAΣ. ΠΞlTE- noy E-lNρJ O APbE.P.

ΝlΘΣ no Y...

AγToΣ o ,(Az,oblo^ΗΣ

A'ΛE-TEΕ.l ΓοYPA Γ|A ToN ΠPOιiΓΘYME-ΝO lΔ'ιOΚTιtτι-ι 5

NAι ! Ξq2yΓEτI]MΞPA τo nP.gl Γ|A τtt zE,PΓΚoblA ΛΛΕ Bo.l.Δ.ΑMAΞA:

MoY noyΛιtΓF τo Λ./\AΓA Z|τOY Γ|l\ MIA XOYφτA Νo Ml . MnPoYNτ Z.lNA Σ'Ι\ΛATA lιι AΛΛA Δ'aΝ ΧAΝEτΞ. τ| ΠΘτA Π()y τo ΞΚΛE.lΣE-ι

OΠOΣ

ΨAP|A

τΑ.

ι

nΘY Πι.{ΓΞ-

Θ AP bE - P Ν loΣ.2

Κ Pι l \^A l Λ |Γo n |o n P ι N AΝ E.PxoΣAΣτAΝ 2ΘA τoΝ BPIΣΚAτΞ. AΚ(fMA

AYτol o]

E.lΝAι oΛol bΛA) ^oYτE-τιoι . MATι{Ν Mnε^ι -

2


n PoΛA^! ME- τoN be pΝ ιo ---Ξ ΔPoMιo

Ξ.::

- iL

Ξ \ΝΑ . ι MA Κ Pι A ME T A n O Δ]A ΘA nAΛ/1aΤoΙo Ι P ι - l Γo P A o Σ ο '

tn

A\ ΤAbO Δι

-ΞΞ-Κ o B i A .

< l ΝΗ Σl - t

o Δ PDMOΣ ΓlA T Η ZΞPΓΚ ob\P'l ΠAp A} <. AΛ 9

φ YΓl]<A. KA] Τ A

nAΡ-re.

T μ\ PoMA]} ζΗ

oΔo

VιΙ '

ΠΗΓA]N

l

AγTo Ξ]NA\ ΣΠOP ι

T Ρe ^D]

] Κ A Λy .

τaPA ι\]A ΠPoΣε X Ξ) Σ Τ A Ι 3 oΔ] A t o y ι . . - Π oΛy ΘE .ΛE-) Γ|A ΝA. ΓlNΞl

ΞΝ Α '

A-Τ yXΗMA )

.'-_Ν :'

MΠδPO

)ι QΣ

A]<OMΑ.

τoN q PBE pΝ \ o

A]ν\φoPΕlΣ

NA

ε1ΝΑ. \ Ε-Κ Ξ\ΝΗ |t AΛ^AΞ-A Lτl-,{Ν nΛ ε\ΓlAτoy

,Δ]AΚPlΝ9

HTAΝ ol MΠoτ|ΛlΕr τΗL ΞnoxΑΣ


o ΑPbE.pN|oΣ-, ΕKE,ι ΚAT9 ι φγΓAME

ΚA| APxιze.l H τpΕ.ΛΗ ]<A τA Δ l 9 τΗ . /

?εορr!ltτe!

I

ΘA τoN ΠPoΣΓ]ΕΡAΣ

I 9 ]

t'\r,snr^

Tl ΣA Σ lnlAΣ; T1 δE. Λ ]T δ

AP Ν Ε lΣAιb

. noy e\Ν^\ o TΑ l\EΝTΙ Ξ ;

ΠεΣ ΜιAΣ oΛA o ΣA ΞΕP E, ] ΣJ

F.Ιfε ,,Ζ AΣτoN Σe MLNA,

A\ Σ τ LP lΞ ) A Σ τ OΝ Σ E MEΝAι

M]A MIΕ-PA ΗPΘAΙ\ κA.T| TYn ΚA1 nΗ],A'Ν τ oYΝ ΤA^ EΝΤtΞ ,, 'lΓ. Q . n ιPΝ oΥΣ A Anoy Κe| , Κ l A YΤO | l-.{Θι^ AΝ ΝA n Α P oY N Κl ,MIL NA.'.

γιTΞP 1Σ |LΝ AΣ AΠ, AYT OΥΣ; O Y M ΠpAb] Ξ:M ' ΑΦΗΣl

ΝA φYΓoy /v\Ε. -ΓoyΝ ΝA -ΓoY yΠoΣXιδa naΣ A N K A ΝΞ l Σ Ζ H T Η ΣEl Τ o Υ Ν

ΤΑ^ΞΝ Tli

, ΝA Τ δYN € ,

Πι )]HΣ c y A Μ \ et a Σ. M | ] ΚAΝ AΝ t Y ΝlΝδΧΟΤ o ιΜ A|^ΘQo/L'2 € Λ ΛA

οp,ηl,a.1 o Apl3ΞpΝ\oΣ MAΣ E,ΛΦΙΕΤι-] /\ιΕ.yΘyΝΣH

ΞΓ\1"ΞΠΞ \Α K P A T μ ΣOY \ Δ E ΔD<r,γ ΑΙ.oy.

\ -:aN aa' \ l a N en n τH


An, o.τl MAΣ. ΞlnEo AP| Ξ E . P Nι o L . τo ΣΠlτι τoy MnΡA NA , t3|Ξ" nPΞn€ . l ι.. ΞιΝAl β.-/τa'- -Δ

ΑNo,ΞE MnP. ANo,ΞE Στo oNo. ToΥToΥTATιΣ!

ΞMANτAΛ lA L\l

ξ.l

=

J

Atr ψAΞoγMΞ nA NτoΥι

MA τH MιNΕPBA!',!.

KAι ΘΣ.O ΣΚΞφ τOMA]

n9 Σ } -{ P ΘA M Ξ E,Δ,9 Γ!A Ν,


2uτg 0 BΕPΣlNzε...) . /i.χl . - . . τ ) PlΞ J

ψ AΧNo yME ΚAno l oΝ Λ/\nPAΒ\Ξ -..

.)


εΥNAΓEPM,oε l BoHΘΕ,ιA! Θι φΥΛAκ,ΣMeNo, PAnΕ,τeyoyN J ,(

i\

s

xllxr ! xl! xιl

Σy ΔEΝ

ΣΚEφτ€ - ΣAl

ΣτAMAτ}1ΣτΕ-2 Lτo εPMΗ: oNΘMA-ΓDγ o K Yp |oΣ Mδy o E. Π A Ρ

nAρA MoNo TH ΔιAΣΚE.ΔAΣH ΣoY: oBEΛlΞ. ' ΞN9 axoyMΞ τOε.A ΣnoyΔA lA nPAΓMAτA/ ΝA ΚΑ.ΝoYΛ^E- ι

eΝoΧΛε\τAl EO

Δ.lAτAZΞl

AnoτO

ΘoΡy

NA ΠAτε

τoy eΞ.ΗΓΗΕ.aτΞτ| --:!-

"

Υi

Ψ:..Σ

A γ τι -t H ι Στo P l A ΛΛE ΔlAΣΚEt)(ΞΔoN

l]A. ΣΞ. |]c)Λ γ QΙ 7Al A . Γ | Α , ANT A/\Λ OI B} 4 : χAPlZ9 τ ι. tΝ ΞΛ EΥδE-P|A ΣιAγτoΥΣ

τoγΞ

2 9 Γ o τ Ε.PA '..

Δνo

ΓAΛA.τE-Σ-

ι


NPLNE.I NA BΡοyl\ηL τo NτoΛ-

oΠoΥ EΔaΣAN PANτEBoy o MnPA^ΛEΝ bl Ξ ]< Aι oNoNlΞ:

ΝoMιΖQ n ΘΣ . E. K E1 nΞΡ A M n o PE.l ΝΑ Ι\ΛAΣ Δ.s2.ΣoYN ΠΛHPoΦo-u

ΔEΝ ΘA Ε.\NAι EyKoΛO...

ΘΞ^Ε.-T'EN A Γ N QP | Σε τ T H N no ΛΗ Λ/ \ A Σ) . -.

(ττeκarmoτ)

ol κAyMENo| ]...

ΣτΑ. ΘεlτE-. . , ΠPAΓMA τl . . . εx a AκoγΣE. l ΓlΑ

eNA NTOΛMΞΝ nΘy ΛΞΝE. ΠaΣ BPl ΣΚΕ.TAl Στo ΔAΣοΣ... ΔAΣoΣ ΠPoΣ τH /!ηΕ.Ρ)Α. noyΔyeι ο H Λl o Σ --.

οΔHΓElΣτEΣ.,AΥTo ^/\AΣ


ΔE- φo6AΣ-A\ nεΣo7. MΗΠ9Σ

ι ) A ΛΛA E.Λn lZ 9 naΣ ΘA bPoyME. κAι ANE.NA AΓPl ΘΓoy)YΝoc Γ|Aτι nelNAO lτo κ,Pe.AΣτoyΛyΚσ/

i*

ΞA ΠΞ.ΣoYMEΞ n ι Σ HΕ κAι tE.

np.gτA;

,H ΛF ι Ετ EΣ; ^γΚoYΣ

Αa o Χ l ! ΔE N

τoYΣ laAzQ nrTE. Στo Σ

. AΝ bPcλ/ME ΚEΓ:Γ ΛγΚoγΕ, ΞΣ)/ E.ΝA ΓYPΘ

M E ' M ΠY P ε Σ:AN Λl.1ΣτeΣ bPoyMε

κΞPN^9

e-Γa ι


> To ΞΞP9.r o K Y P loΣ A ΣτE. P l Ξ-: E lNAl O nιo EΞYΠNΘL:o KYP|oL AΣτΞPιΞ ΞΞpE.l οΛAι.

.

ΔE

ΘA

HΘ ΞΛA

ΝA Ε Α E ' Δ|A κ ο ψ9, A Λ ^A MΗn 9Σ ΘA MnoPoYΕAτEΝA ME boΗΘE|ΣEτE ) ^l ΓA Κ ι

]3ΡQMo7.ΘΑ ι bPoMoZ9A ιτ ο ΛAX|ΣτoN NA JPgΓoNτoYΣΑΝ'l


Ε.N MnoPoγΣεΙNAεMφAΝt ZoΣoγΝA Γo Ν9PIτeΡA] ΘA εl xA ΚΞΡΔlΣε.\ ΞΓO τo ^]

ΣAΕ ΞyXAP|Σ.T ΠoΛY

ΠΞ.Ε MoY; Λ ΗΣ T Η)Ξ Ξ l , εl Σ Πoγ ΞlNAl ΕΝA NτΘΛMΕ,N

Σ-,Ay

T E. ΛE. I A l ΘΑ

ιmΞi-_o.λ-liμΣ€\,,ΣTo lΣ ΔAΣoΣ

-E.ΝA ΝτoΛΛΛΞΝ ΚoNτA ε.τ|-{ /V\E.-

ΓAΛH

-t=4TΕToιA

DE.^AΝ

LτH MEΣH τoy ΔAΣoYΣ..

eFA;

Ll Λ ^Al Λ ΗΣT l. ]Σ : A^^A Δ ΞI \ E-l M Α l T PEΛ OΣ ιιL

.(*ι

" s,( (ιξ '

<Y Nl -{ Γ H Σo yM E

j

r ΔΕ.N xPΕιA'z€ τ ρ'\. )A τo EPoy Κ,A| MoΝol

b


Klro1*olπ

hfι.,,.. . no T EΔt-ΧχΞ'Τ-.' ΝΘAτA I\η ι, ΚATAΦ€ P OγMΞ τoN ΓΛYτ9ΣΘYM.ε: floΥΧoY

r'nρ'!)...

|υ|A' i

ΚAl

τΘ Ρ ^

τl κANoyM E-, A Ξ τE,PlΞ, ;

ΣYΝANτH τonοΣ ΣΗE τ 9NΛ A Θ ΡE ' τ aN M nδ P9N nAΝl Θ N. , . Θ A τ|{ΕoyIνΛt E.Ne.


nEPlMΞNΕ οbt,ΛlΞ! nιNc, MlΑ ΓoY^|A M A Γl Κ o z Q tΛ Θ , '.

Πl A Σ τ ετ o YΣ - :

'td


... τA no Υ^AΚιa. τ ιτ l Βl ω' ΣTA φι NA ΚΛAΔJA .. ^OΞΕ

*ο*;

7 tνAι AΣτΕPιΞ!'

oλllobEΛ lΞ. :

MoΛlΣ AΠOTΞ^E.|Θ ΝE)Σ τoΝ TE.ΛEy-

ΛtrN Γ|NETAI NA ΞΠAΘEΙnoTA MoΛιΣ T9.PA: I-{TAN


oxl Ε.Σy: ΞΣY nPE'nε-| NA /ν\|^ΗLΕ-|L.

"ΘA τA Πa oΛA!

)Νοt noy ΓN9ρlZE| MΕ,ΓAΛoAφE.Ντι. .MATοN ΤoγτAτιt i|.Jfl/f\Q{flFrε|Q Q/.

PΑΝoΣΣτoΚE(DA Λ l ΑMΑΛ E9 l ψεMMATA: ι

Ε-Σy ΘA MΕ.lNLlt

ΣTr YnoΓE.lo Γtl\ NA φY^AE τA ΔpE,nA-

9 T l no T lt n oΛΛA nΡA/ηΔτΑ...AYτo τo γnΘΓε|o ΔεN ΕlΝAl nApA ΑΠoΘ}-{Kl.t APE.nAΝ |9N. τA ΔPE.nAΝ lA τA EΦτ,ΑxΝE o τAΛΕNτ| Ξ kAl o NoNla τA EΦE.ΓJΝ.d


AΣ ΓYPlΣoyMΞ

ΓpHΓoΡA

z K Al ΑΣ n P D. Σ.τ Η Λο γ Tε Ti A N A Ξ ΑΝ AB Σ Π A ΘΗ Σo y M L Ν o N | Ξ . A\ Y τO L Θ A/ MΕτ o

^ιΓAΚl

APΓ1τΞ.PA '.. ε ιΝ Al E ιΝ Al

τo ΚAΛγTEPO Λ ΑΔ l Ano τHN ΞΛ Λ ΑΔ A:

φP E .ΣΚ o CP P ε ΣΚ

ΞΞP Eι Σ,

AΣτεPlΞ, Ν oM lZ9 n9Σ Σ.ι{/\ΛΕ.PA ΕiNAl ΛΛΞPA

l

(ANlKο AnOτo Λoγ ΓΚΝτoyNογ

n^ zA P \ 1 y---

0BΕΛιΙ' ! K) lΤA! !!

ΝA,TOΣ!!!

ΚAΝΞl Δyo

κΛEφτι{Σι H MtlPl. zολA M0γ!...l+ Mtlpι.

zoΛA M0γ|τ0 φι.

. Ι,L..\.μ?

AnΘ ΠoY Π HΓE,

φιΛ Eτ o MΘγ!

')

ot KPΑ.YΓεΣ

5


MAToNΑtτ0ΛΛ9NA

rιAΛιEΣEιΣI"

r ΣΥΛΛAbΕTΕ AΥT0ΥΣTIΥΣ ΔΥ0 NθP9Π0γΣΙ

*qΧ4[& .-

KAl Τo φ|ΛΕ.-Γo M o γj Π ol oΣ Θ A M Θγ Π Λι {P 9Σ E | EM ENA T o φ l ΛE τ 0

z.*--

.-f

ι@--; -

-

.-.-Ξ

ABE )E.ΚAτONTAPXE. ,φΞPΝ9, ΔYo ΠqΛATEΣι

ΝE ΣΚolN) |

q K OYΣΞ PaMA |Ζ : δA Σoy

ΠPAιMRτ\ φlΛE τ0|

)

τ|ΠoTA! A^ΥΣ-

εoΔΕΣτΕToyΣ ι κΛΕιετε.τσ1 )enΣτAκE.

ΘA ΣοY ΔEιΞ9 κ Aι T ι ΣκEφTΕΣτE AMEΣgΣ Tι NA KhNETE ΣKEφτoMAιNA ME TO TγιEτo φι- KRNg φ |ΛETo Σ0γ||| ΛEToMoγj


ΘA ΣEE.lΔono ι ι { Ξ 9' . oBΞΛιΞ !


ΛoιrιoNΘAιΛoΥ Δ9'ΣaΣ ArD

τa-Φia2.ii;',!!'


lAl

llAΛ]

P AM ΞΝ ol ι ΓΑΛAΤ€ 1 Σ:

BoyΛgΣΕιΣi

1

dυ ] rD) .i.

7ιgπn!

Πo Y Mo Λl Σ Η Π l A L γ τ y xo t: MA Γ1K o Z9MΟ '- . E. l M Α , ] L EφΟlΞΛ1A l MΞΓΑ^Η

.€ιφι:Φ

A:ΑPΚΞT A Π/A-

ΦΞyΓoyME-]

Ε.xδyMΞ Kι Α^ Λ Ε t ΔΔΥ^EtΞΣ : ΟBΕ-.

GF*Rb".η5lJΨ

Γo, ΑΝT I ΘE - τ A Λ lΓA Κ Ι Nol9Θ. 9 Δ yΝ, AMoΣ. . , li Δ ]AT POΦΗ.

ΓrPΑKΧoyΣ tsΑPLMΑ Pl Ο YΓ εΠ]Θ y M Ξl N Α M Aε Jel τ ,οΛ o

-a

'/o

P-o

.)t g,. Ψ .,ι

j

,z-gξ}^}' Ξ Ll\E lΔ

l

| \A

ΞεMnE,PΔΞ-

LΡOY1V\L ΠP9, AyT Η τ|lΝ

κooΡTl{;


Aξ D H Σ τ E M Ξ

NA DΓ9-ι ΓιA9 NA Π}9, /vι|Δ y-l r!ηnyPA Κ.4l-ξlξ:) \E,nιΣTPΞφ9 1,/ ι! ^

l

|ΙΞΙγli^ ν|.

xA,xA.l Zι1τ9

0 BΕPΣι HP o ΑΠo: 'Ετ0ι0Σ!-'y'#Τ

ΔΕ.N

ΠΞPNAτΕ-

E,Δ,Θ Λ/\E-ΣA 1 εΔ.a BP|Σ.ΚEτAι

o ΓΚPAκxoyΣ

BAP E M ΑP I O Y Σ : \9 EΠAP}οΣ:/

vΛ'tι desZ)


AΥτoι

M|^AΣ , Π ΘΛY MΞ ΚANοNlΞ.

Elχfrl.eιι{ NΞΣ

ΚAl nΛH

!''',χ'' ιιι

o Ε-ΠΑPxoΣ

ΣE.]Σ, Γ)A ΤHΝ nAPA

trlΝ A] ΕΝA Σ Λ H Στ HL ι E ]N Α. l o ΑPx}-lΓoΣ τaN ΛA Θ PΕM noP O Ν T ΘN x ρyΣ9N Δp E.nΑ'NlQ - Ν

\u| 9 , αιΙιD . . LιB lJ Θ .ι Ιl B U5

A ι Ι xIL|l 5 , c

α u AN Do-

.( ( -t

To Ε,κANA Ι \A

+r

ΔyLy,

Π Λ Η TTa

τoΣo

ΓlA

ΠoΛY

l

Ε-ΠlΣΗΣ τo EΚAΝΑ. r

To ΧPyΣ,Aφl-..τo J(PyΣAφl E.lNAl ΑΠo T,q EΛAxlΣτA ΠρAΓΛ/\AτA M ΕΔ l A . ι Πo YA K O Mμ

L3τ ε,aεοLA....i( ^cτp.

.BPHΚΕε τH ΣτιΓn/ιH Γ' ΛAτιNιι1AιζAιΓιA tι|AΕΕ'Σ!!'_' -\


κ| ο TAΛENTιΞ noγ E.Γ]lAΣA i E.|NAI ΣτΘ yno. ΓE.lO ΠΑIPNE.ι ToN AΞPAτO/

Aλε}ι1ι,]

ΕltiΛAι 0 0bΕΛιΙ.|ι!, ΞAΔΕpφ)ΣΣ0y !'

,H F|PΘAτε

NAMEE,^E.

ΘΕ.lJQΣετε.

}

T ΑΛ ΞNTlΞ . : EΛEyΘ€ . PοΣΙ

l


MΠoPEιΣ. ,ΝA MΕ l(Aτε. τ9Pr'\ 6AΣE|Σ Ξ.AΔ'E,Pφe

0 MΠFABIΞ.:To |ΔlοΣ o τ0γΙΑτ

EXE.ιΣ:EAΔEΡφ E obE Λ ιΞ-ι

Ayτo To M EN I P . . . MΠoPElt NATo BAΛE.lL oΠoy ΘεΛ ΕlΣ. . .

κAι

τ9PA

ΠPΞΠEl

NA enlΣτPε Τo Χ9p | o M AΣ--ΔPoγ.l ΔμΣ nE.Pl . MξΝεl To Δ'PL;

Στr εnAN|Δε-.ι Ν

ΞΑΔΞPφE N TΙΞ- .,t ΛA

τA^Ε-. NA

Π|ΣKtφΘE.lΣ

ΞYXAPιΣT9 Γ|,4 xι7a-OΛA -, ΣΤ A O 'AΣ A l ΘN l ^ EYΓN9/,^oΣ


,' κAτι ΘPAΕγτAτO

ι R^PbAPoι

'. 'AΛ Λ Α τΕ ΓENlΚΕΓ ΓPAΙ\ΛΜεε, onoΣ ΣAL Ε' X οYMΕ ΔΙ Ι.lΓ11Θ Εl ι To τρJ'ΙΔl l+τAN XaPΣ

.-

KOITA ι τo XaF,|o MΑΣ

KAτoΛOy / Θ oΔ Ν T o ;

ΛAτΕ'oΛoι'.0

KιooΘΕΛ

ΚAΛaΕ' OP|ΣAτE- ) ΓE NNA ι δ |

ΘA EτΘιMAΣo M|Α' 9Δ Η Γ| , AyT Η -rΗ Λ AMΠPH

nEP|Σ'τAΣΗι

ΔoΚlMΑZE.lΣ:

Στετo

ΧΡ

vXAΡιΣτa φιΛol Moy. HΞL PA n9Σ MΠr -

P O yΣΑ

ZοMAI

N ABAΣ|

τtr Σ/AΣ1

ΙA ΜΕ.ΓAΛ|4 ΓloPτbι

L|/ΓΚΕ'

ΝΕ] O^o\/Σ τoΥΣ ΓA^AτΕL rΛAΣ Γ/A NA ΓιoPTAmvΝ Tts,NΕΠlΣ φHΤ9Ν HPΘ-9Ν |ΛAt'ΚAl τHN Ξι1 τoy qPAιOY ΧρΥΣoΥ ΔW.nA _ |ΝA1 nE.P|EPΓ Πoy o ΚΑKοΦoΝlac

o BAPΔOΣ

ΛFΝ

HPΘE


o ΑΠ)Ι\τAΣTοN ΔP,ζΙΙΓα.{

oBEΛΙztrΔΙΣΙΔ

oΑΣIEPΙZΣTtΙN ΙΣπΔΝΙA o ΑΣTEPΙZ trΑΙ oI ΓoTΘoΙ

oΑΣTEΡΙzrΑΙH Ι{ΔD(oNoΙΑ HκΔToΙκΙA1nNΘFnι{ oMΑNπlΣ oΓrPΦTιΣ ΓAΛATΙAΣ AΣ1EpΙzoΓΑΛΑTΙD oΔΣτEΡIz ΣToYΣBEΛΠ)YΣ oΑΣTEΡlzΣTtΙNKoΡΣΙ[Il oAΣTEΡΙZMoNoMΑxΦ o ΑΣIlΡIz κΑΙ oΙ NoPMANΔoΙ oI ΔΑΦNEΣτ!oYκΑΙΣΑPA ToxpYΣoΔPEΙIΔNΙ o ΑΣTEΡΙzΣToYΣBPETΑNoYΣ o ΑΣIEpΙz κΑΙ ιΙ xrΙΡΑ

ΙiΑΣΠΙΔΑTIΣΑPBEPNΙD * o ΑΣTEPΙZ ΣToYΣ EΛBEτοYΣ ":. τ!oΔoPoToYKΑΙΣΑΡΛ PoΔoKΔΙaΦΦ ToMEΓΑΛoTΑzΙΔΙ oΑΣTEΡΙzΔEtt,οNΑPΙoΣ oΑΣTEΡIZΣToYΣ oΛYMΙΙΙΑKolΣ Aπ)NEΣ ΙΙMEΓΑΔΙlTΑΦΡoΣ HoΔYΣΣEΙΑToYΑΣTEΡΙz oΓΙoΣToYΑΣTEPΙZ o ΑΣTEΡΙz KAΙ ιl XAΔΑΛΙMA IΙΓΑΔEΡΑToYoΒEΛΙz oAΣTEPΙZκΑΙ H ΛA1?ΑBΙI|JΓA . . *' f,ΑΙ o oYΡANoΣ MIEΣE Σto κEtpl#1ΦYΣ .''

'

'€1?

Κffiffifrε' EIΙEΣEΣTrΙxYTΡΑ ΙnΣ o οEsjλΙz τοY ΔpoYIΔHσΓANΙΙTΑNMΙKpoΣ oΙ t2ΔΘΛoΙTOYl'ΣΓΕΡΙ.z Tο XTYΙΙHι1ΑToY MEI.IΙP oΑΣTEPΙzKΛΙoΙ ΙNΔΙΑNoΙ Ιl EKΙIΛHZιΙToY κΔIΣΑPΑ o AΣTEPIZΣTAAPXλΙAΕΛλIΙNΙΚAι ΑΣTEΡΙKΙoΣENoΛYMIΙΙπΑ METΑZYpoΔoYκΑΙzΙΦoYΣ KΑΙκΛEoΙιa-FΑ ΑΣTEΡΙKΙOΣ ΑΣTEpIzΙΙΑΡΑΣΑrxΔPAzΔΔΙ oAΣTΕPIZΣΓλΙnNTuΚΛ TozΙzΑNΙoN ΣπΛΘΙArAΙTΡANTAΦYΔΔA oΔΣΙEPIZ2TArru4' ΑΣΙφΙKArIΣ ΣTΙΙNKoPΣΙrΙt ,ΛΔo trAΙ

ΙsBN 960-321-10t

MAMoYΘ coMlx EnE Ξ ΣoΛΩNoΣ 128Ξ10681AΘHNA .2103304326Π TEΛEΦAΞ:2103825054 THΛ:2103825055 € 3'90 Π e.mail:support@mamouthcomix.gr http://www,mamouthcomix.gr

16 το χρυσό δρεπάνι  
16 το χρυσό δρεπάνι  
Advertisement