Page 1

- ΞΞiΞξroffiffiffiffieEffiξ€ffi.Ξ:Ξ:+-Ξ

:.:r-

Φs

tr*φE€ # Φ

ΚAΙΣAh

EFE}Erzο r.qΕDα-g


o GOSCΙNNY KAΙ o ι,DE,RZO ΓΙAPoYΣΙAZOYN MΙA ΠE.PΙΓΙETEΙA ToY AΣTΕ,PΙΞ

oΙ ΔAΦΙ{ΕΣ

ToY ΙζAΙΣAPA Kεfμενα:Rend GOSCΙNNY

Σxdδια:Αlbeπ UDERZO

ΠAΠ|oYΘκotllΞ www. asterix. tm. fr


ΚA'ι NrJY PΓ ιA' ιl^ιoΛΘΥΣτH nANσ ANΑ'τΞ'^^e.ι ^ΛΕPA Ano THι! nιo ΘAν/V\AΣτH : -ΓH ToΥ ΚoΣN\oy no^H lΛιA

PqMH,

.Δ..\<^! rqΞ'τA Ano ΔιAτAΓH τaΥ ΚAιΣAPΑ 'ρ'nAΓoPΕ.Y€ T Al THΣ τH ΔιAPt<ΕlA KΑTA - </K/aΘφο.r2tA τoN τρoxoζDoPqN ',. Ξ.PAΕ' ΣToYΣ € ι r\Aι Ξ,r\tτoΥτΘιε Anιετ€ Υ τΛ' ΔPo/νιΘyΣ't7σ/ ΚoΣMoΣ Ano ΕΙνAΣ o^o,ΚΛHPaΣ ΞΞ27Β9ΔΕlΣ'. A.Az ATo PΞ Σ' ΚA ι /Λ l Κ.Po ι 1 Ω /\ ι.'ι T€ . Ε' noY Δ lA^A/\o Υ|ν - -'!N n PΑ Ιv|Aτ Ε' ιA ToY Σ... on Q Po n Ξ Λ Ε' ε n ΕΙ1 oNaΠ e ΛΕ.Σ. z '. ν^.2cnΞ^ΞΣ, - zAΧAPonPΛΕε.. Ol NoΠ.9ΛΞΕ l APTol19Λ€ ' Σ.' -


Δ-ι

lUΔE ι

υ

| L.

Ξ ^ e ιL

L=||ν

Λ ^ο Ν ΘΝ Δ ΗnoT ΞΔ lΚ lΘ: nQtr, κA l Γ ιA τ ι nοY ΞE. p E-]Ε δPΞΘHΚAry\Ξt'Δ Θ ) E . τ Σ t .ΔE:Ι\Ι

Ξl

Ν]Aι

ΘBEJ^\IΞ-,

AΥTOι ΒΕbAιA' τo Ξ.Ε'POYN. Ε. tv\Ε.ι Σ o/Λ9Σ AΓ ινo ΘY/\ΛΕ τΘ ΓιAτl Κ,4ι τΘ n9.ε bPΕ-ΘtrΚAΓ\! LTH Pe'MH > ΛΘ,nΘΛ, ι AΕ ΞTA|VIAτHεΘY. rΛΕ - τ Hrν Ε l^rHΣ'Η. . .

) t a.'

) i-*.

.\ ,i

Ξ

\l

Π A PιΣ

l ,

ι


ι1 ΚΥΚΛoφoP/A τaN τPoXa<ΦPNΚAτA τ?] !νΕTA| ^oYTΕτιA : ΔPo/v\OvΣΕ'lNl^ι ΘΘPνΒeΔΕ.lΣ ,(APH zτιΣ Σι ,Λ,,/q, ε.NΓ,ΙνεΥ Ε/Λe.NΕ.Ε AnΘ τo φr.1/ιΛι Ξ /ΛΕ. Νa

ΔoMQ Ε Γ ι'AΥτH -Ξ'Σ ΕNΔ' ιA<PΕ-I2ΘOΥMΕ. τ{ rfiιLPH ηAPΞA noΥ IGτΕζPΘAΣΕ. A -ο τ |1N Ε - n Λ P Χ ι A' . - -

AΚΘ YΣEE-PΘE-IΣ

ΞτH

M|/\Λ l Ι r l A: τΘ ΛΘYTE-Τ|Α

l \A Γ|,A

-Ψs, Ν,A r E-Γ! TAΞ-E.| : r ιρ'τ ι or\/PL E|N,A'I AΠAPAIT|JTΘ ΝA nArv\E-,/ ετΘΝ Θ Λ^ Θ |οnAΘ. lΞ-. '/ |ΝA| Δ YΝAΝA

:. 2

F;,

ΝA

- Ξ-\ YΠoxPΞ-ΘΓνΞι τH τΘ7 ιυ7 lflA \^ z€Ζξ. ι - . Ξ- .4iΗ\A x =rιcl τ ρΞrs

- ..-A i κ 'A .

- ΨY^AΝlΞ. - :Ξ -. ΞiOι P 9 ΛlιΑ lo t

Κ.ATl ι

-

/,/;

E.PΘg,

ΞτH

τt.T|Α κAl ΝΑ ΛΛμΙ\ En|Σ,<Eφτ9 Mοy-.. τoΝ AΔ'Ε.PφΘ A(Poy Kι γΞτΞ.PA . MAΞ Ε-,<E-| ΚA^E CDA/\Λε.

/V\Α Aξpcλ/ Ξ.tPeιΞ Ω9Σ' o oν\o|rΓ.}AΘlΞ. ME. E-ΚΙ!Ξ'YP|zΞι


. ΓΚAΛ AΙ ντlΝA:

ΓΚA^A. Nτ|Γ\. l, A ι ι{ M|M|ΓνA Ι 1Al o AnοτaτοlΘΣ τμlΣ ζPTΑΣANΕ-.i t

"*.

)v---_---;-ζ: .,a (3ξ{ξ.\r

;

κAΗME|\Ε. MAZE. Στ|Ξ. Ποy ΝAτΑ E A.^Q. τA MtΝ|Ρ ΞΘy

/nΘ. >

Enl.V\E.NE-ιΣ ΝA ΣΘY n9;

j

EΛ ΠlZg ΝA ΞAε APE-ΣE| Aγτc) το K.PA, Ε| : E.lΓrlAl An()τΘ

Θl Δ'ΘY/\E.!E.Ε Σoy Γ)AΝΙtKA^l\ ηηl\.τA

ΠΘ/\Y

ΚA^A

ι

ΘA At\c)|Ξ-9 ΥΓ)Θ ,(A-TAΣτHΛ/\AτA

nn,qΞilnl.a.,Ι.

l ΛA ΣΕ^. ^| A

n o^ Y ΞΝ Δt A^ c 2ε P Θ Ν ...}<Al E 'A n ΗΓAlN e.lΕ .L7AντE.Σ, τ|Σ

nΘ^€ , ιΣ. i

oΝ ΣτΗ^οYT ε. MnoPE-l NA ΖΗΣE-|

ΚANε.lε ) Ξ-t.P€ , lΣ..Η /n δ^o|ΠH Γ A^AτI A, ΝAl ΚA,/\Η,\ΛΘΝΘN AΓ P l ΘΓ οY Ρ oyΝ A.

EA^E. Λ/\Θy AΚo/y\A T Θ Κ PΛ^lΓΘ Εl: Γ \Γ ζF

^ lτ

,

t(t

;ζ 'ι\ tC


9,

.' |

AΣg)Α^9Ε t,xε.l τE-PΑ.Ξτ|A. Δ ρA A nο _.A, l A @Θ g2AΓ}.{τAτc)y

κAl

<A

X . g P lο ) /

τι E.xoYΝl

τ^ ΔΗl\^ΔΗ )<g P l δY τ r )/

(FAΓHτA Ξ

!

Δ'EN TΘ Θe'Λ9. Το B()Δ'ιινΘ ξOY |<ΘτΣ.l ΚAι ,ΔΞ.Ν M,Ξ.ΝITY-Te-τΘ!.eΕ.) r,].9' Σj A ΖΘYl\l r,].9' ΖΘYl\l ξ,v\Ξ|νA ξ,v\Ξ|ν4 ]E.δYτA/V\APEΣ.. -

Ξ ΛA : Α . n Θ τΞ τΘ | Ε ) -Ap E. /\ι Γ Θ Bo Δl Ν Θ < Ξτ Σl A Λ A l ζP E . Ι \ Λ : <-A , ΘA / v \ o Y n E . l Ε . . -

l'7:2 /y\H

cPt,Pt

\

Γt1A^^ΝτιΙ !A tlNAι \/nE_POXC ). '

ξ . )<OyΝl-Θτι φ,ξE-| ΔE.Γ! Exg EAl nδTΞΘyPA /\^EΚAE,τοPA ξPPAΛΛnο)/A z ) Σ. τΘ x . g PιΘ:

AΕo/\^,q, LPA'Ε-|. ^ιΓΘ

j τ lΣ. )<ΘYτAi\ΛA PΞ.ε. Θ|\ΛoΣ. Γ1ΡΞ.ne.t |\A ^γτE-Σ τ|Ξ Aι!τe.xE-ι ι.{ τΣe--

6moιorιAΘιΞι

ΓΑl

ΘΓ.t9.ΣΔΗΓ]rτΞ 2 MnΘPΞ-} ι!A Λ/1ΗΓ! ΕA(pl Ε,Θy ,A^ΛA E)<9 τιt Δc):LA!

κAl

ΔΘΞ.A

ME - τ Η

) AΓAΓ]Hτο

Λ/\ry KoYlνιA Λ /\nΘP E - | ε N,AΓΘPAΣ-E.ιΣ BoΔlr\1A ΚΘτΣ,l


}.{Δo:ΕA AΞ.ιz.E-l Γ]o^y ΠE-P!Σ.Σ,ΘτΕ-PΘ A'nΘτA

κAl A\/τO

Κ.ΘτΣ,l|\A ΚΘτΣ,l|\A Eoy E,oΔ.|A Εoy BoΔ'lA ... τΑ κ.Θτ Σ,OBo^'. _ Ar]'AY τΗt\ ΚΘYτAΙV\.Α'PA ι

E.lΝAl Ej\A PAΓΘ)/... ΑΛl\A E-Γ{A PAΓΘΥ KA,PΥY-Ξ-Υ/V\ΞNο /\ΛΞ- φ)/Λ^A ΔACpΝΙι-rΣ---

7Aι

70 To

ΔA cPNιN

Σn ΞζPΑΛ

# Δ'|AΕ'!ζE,ΔAΣτιΚCJε. , E. Ξ > < 'ι n Σ . , E. l /\ΘlΠΘl\ , ΘA ΔE.lΣ. E.Σ.Y ι ΘA ΣτE-l^9 τΘYΣ AΓ\TPΞΣ /\ΛΘY ΣτΗ Ps2,rV\Η ΝA Λ/\oY ξΡΞ-ρΘYΝ τc] ΔAφl\lι ι\c] tτe-φ,A'τ.Jl τΘY κΑl EAΓJA ΚA| ,V\E.τΑ Tοy ΘA κJAPYlζΞyΣΘ τc] PA'Γβν' noY Σ.o)/τo ΠPoΘA

Ε<pερΘ

ΣτΘ

x9PιΘ

Mοy.

/ιΛ HN τoN AΚ C J YΣ. . -. ElΝ, q l Σ, KΝιnA. ι

xιΠ'.#

TΘY{ ι<AιΣι "

o

\

τ| E-l ΝAι τΘ ΞΞ-AlΣlο

AΣ τΘΝ l aΛ Λ l /\Λ l N Λ . AΕ τοl \. E .ι N I AI Δ,ιA.ΣΚΕ.,ΔA.

,{"ι|

Σ. τι} <ΘΕ

1

\.(

iι, --

€!

*.ΨΒ

N'/

,Σq|τoΔHι1oτE'

o AΠoTEτoιoΣ

Ε'xΕιΔιΚιo

!

\-.,xirlΣI,:

tιAMΕ nΕ,'AΣτΕPιΞ:θA

φE'PoYnET0ΔAΦNιN0

ΣTΕΦAN| τ0Y ιζAιεAqA

Pgfi'H! Σ9n0ΔιlΠ0 Ξ,v/ τΕ! S - '-

tu \

EΛA ΣTHN ΓΚAΛιA

oBE'ΛιΞ!

oxι! oxι: ,ACD'Y o |{ιA ΣoY KANΕ,I ToN

ΘEΛ9 0tη9ΣToΛ0ΓoTιΣ TιMllΣToΥ AτKAToΔ A9NιN0 Ει NAιnPAΓttι τΕφANι ToYlζA|

1ΔHfιoτΕ! } 1Al. , . ΑΓAnΗT Η MΘ)/ MlΛ ^lΝA: Ψ9. . NlΣ, AτE τιnb T tEΝΔ,]AφE-PοΝ E'Δ'9' ΣτH

^cl./τΞ-τ!A

)


M Γ 1 o y x ΘΥ x a Υ : . . , ΠnτΞ

ΓτΗ

:7Ol^ι

EN|9ΣΑ Moy Δ ΞΝ τE.TΘlA TΑnΞ-lΝ9ΣΗ ΣτΗ Z9H MoYlT Pl . Anο ΓyP|ΣMENΗ MtΘYΣ, MΞΝoYΣ)

Η MlMιΝA 2 Ξ)< Ξ l Δ) Κ | o τP E , Λ A εΙNAl τo . - . A Yτo

A IT/λ BΛt - n E lΣ.Ξ κAl Θ) nlo ΑKoM,q n lLτ Θ | ΞΘ Y AN TP E - Σ. LΞ Θeg_P|υ-ΥΓ.ι E.NA An Θ E /\AX oΝ TP o AΓpιΘΓtrD/ΚΞME-No ι... P oyN c )

-Γι ΘA nE-l ΔE.Γ.ι ΞE. PANE τl tΓ-9 Ξτ2A^FIΘE-|A ^E. Γ A Γ {E . T oΥ Δ 9Σ9 Ν Α (D A E ι ι Pι^ΓoΥ ,V\E. φyΛ^A AΠο T oΔ AΦΝ|Νο Σ

E aEΝ ' Aφσι ΕιrιΕΣτΕτoιo ΠPAΓMAι ^oιrιoN ΞΕKιNA AMΕ'ΣgΣΓιATH P9MH|NA MoY φE.PE'ιΣ τιε ΔAφNΕΣ bγιζA

'fl1t'//1,+\

Tι gPA EιNAι NA |tAτΕ AΛ^oΥ ' NA ΓΛΕNτHΣEτΕ MΕ τ'Hg'^E,NAΔA ΣAΣz ΞΕΔlAN

- Ξ,A n o Υ ΞΕ ' P Θ Υ M Ε - τo - λ -! Κ A ι T o n e . Ε o AΕ TΕ . Ξ = l< A ι O o l b Ε - ^ ι Ξ Ε b P l . Ξ<Ξ.',Ξ.x 'Nτ A l Ξ TΗ P e / \ Λ H 2 AL - . l ΓoYι\ΛΕτH ι\ι --ΞΡ|A ' ._ ^ Λ A' ε '

. o^A AYTΑ , Ε - Ξ.' ΣoΥ ' '<|A|τ ιA,ε MC)NΘ κ| E.Γ.g)τo n oy t ,( .9.,E .|N Aι n AΓO >/P l M E Λ^ AΓlκo Ζol\ΛΘ nδY MOy Δ9Σ.t O ΔP O y.| M AΣ....Ε - | Ν Al n O ^y/ν. Γδ Γ,A /V\lAτt,TolA AnΘΣ.τC]^Η ι

|NAl AΛΗΘE..|Α. σT| ElxA nI E-l nAPAnANcz AΛ^A ^lΓo ΔEN E-INAι κal τοεo ΔYΣKo^o: iηnAlΝoyMEΣ nAΛ Aτ| Τ oY K AlΣAPArΠ, ΝοyMEτo Δ,A(PΝINο Σ φAΙ\ ι τδY Κ A| Γ'Pι zoΥt\ΛΞΣτo x ΘP|ο. . Δ . ε-N E-lΝAι ΚAΛQ τΘ Εx€ - ΔιΘ tν\DΥιΑ


/\o|nΘλι Ξ ΣJqκJqTεYoY/v\Et<A| MnAιΓ{Θ τH (DPo/PA Pg'τA nAΛAτι Σ'τδ NτAΣ

MΞ nΘy rιηΓ]ΘPΘy/\ΛE. DPΘY/\ΛE. τΘ ΔA(PΝl|Nc) ΣτΞ.φAΙ..lι

τoY

ΚAl

Γ |Aτ| To xPΞιAz'(f ΓlA

N/q Γ{ΘΞτl -ΓΘ PAΓOy

Σ,ApA

tv\ι Εoy/\^ε/\ΛAΣ ...

. ... Y ρ'ι οτ AΝ ι ΞA. ΣτΞnAPo\/MΕτΘ (DAlιll zTA lζAΓ\,ιοy/V\Ξ κAι Θ ΛA ΛlM n A

Θι ΘbΕ-Λ lΞ: AYτc)ι Ξ,ιNJA| A/\ Λe.ΓΕ-g|\AP|Θι AnΘτΘyΞ Λ ΘY ΞnlnE. Δ Θy Θ Mρ\Σ, . . . κAι Δ ικ. oγΣ ΛΛAΓ l ΚοΞ. Z,Ι>Λ^ΘΣι/\ΛAΕ A^^.A. ΔγΝΑl\^Η ΔlΙ{Ξl

r ΥP|zoΥrv\Ε- Σ.nιτι. .

:o#γ

-γ:9r

ΔΞt!

κ,4ι

}1Al\Ξj

Λ^AΣ

-

nΘΕ nΘY DΓΗι<E A nΘτo Π A ΛA T l :

ΣY,\ΛcΡeNιsZ ne.l \Σ'9Σ' A^Λ,q ΘA MAΞ κAΓ{E-ιε " }<A. /ΔE.Ν Λ^AΞ n9Σ,\ΛnAlΝlΞ} E.Γ Γ\ιε-lΕ r\ΛE-ΞA-AΣAτAι nΘΣ':Ε.E.l τΘNl

Aκο^ΘyΘι..ι-

_*

A^ Λ A Ξ y Γ l \9,\ Λ} - t E.l/V\AΕ.τΞ ΞaΓ{c)ι E.Γ.1 l E'E.Ξ.Γ.] ΤE- Ε' κA.ι ΘA ΘE.ΛA,\,/\E-

ΘA

ΘE-,ΛATE-

ΔE.ι\J ΞtP.a. Al\ ε-x9

-

-Ξ----

onl2 Ξ τ O AΚPlB9Ξ Θ^ΝτAΣ-τl.] ΚA..ΞΞ.. PE-l /\^ΘΝlΘ lνA BΓAιΝΞ.|Ξ KAl ()x| NA MΓ]AιΝlΞ.| ./\

nΛι.{ΡΘcEPIE.Ξ, ^,/\Ξ-Pll<ε-Ε.

-.

42,

-s-:_

t-:-:2


τc]

Γ]Α.ΛAτι

τδy ΚAιΣ,APA ) Γ|A. nAPAΔE-IΓ/VιA Κ AΙ l al Σ Λ ^ΠΘp E .l ΝlAτ.Ξ E-Γ-)ι 3 ΕKaφΘE-l

E .Γ9 E .ιMAl E.Κ/\ABΘΣ.τ(Ξy

ΚΑιΣAP^.

. 1\^Ε. ,r\E-Ι\t-

l<Al ΔΘvl\E.:/9 Σ.-nΣ, ΚΘy2-ι NJE-E. τΘy Γ1Al\A- τ|Θy.

'ξ}?'

/

rv\Η|ν τO)/

. Δ| | \ Ξ. τEξΗΛ/\A Ε. lA -. . κ Al n9ΞΓlΝlt.τA.l κ.A. ινE.lι Σκ./\AEΘΣ. τC ) YΚA ιΓ, qPAb

. Ξ\ =:Ξ

ε.lΓ.]A.l Ξ./\^Al

Π9ΕA Λ l\A

- j .Ξy Λe-t A /\ΛΘy E.ιΝ,4l... :..Ξ.τ Η Ε-} < / \ Al 3 | A r ) }<A^Η ΔlAΛ^Θ-./ . Ξ -Qr! --:

Γ A I \ A T Ξ-2 Ξ:

ΓE-Ι\Jll-1A

) Θ

ΚAIΕ.APAΣ.

φ9Ν JlZE .| τ|(pΘYΞ. AΓ] Cf τΘΥ E.ι |\Aι E-Γ{AE' Ξ,rv\Γ]cfΡΘE Σκ/\Ab 9Γ.J ncf/\Yτe-l\G.lAΣ. . Ε, AYτΘΓ{ EPl Σ.)<Ξ.| Ε' -ΓO κ Α,Λγτ E-PO E-rV\n ΘPe.\/Λ,4,A... Ξ.|Δ.t .] E "| ε AΓe ΓΗ:Ξ. ..

7=ιz 7'.t t. / 2.

: .

ΓΞ.lA,- t\oΛ/\lZ.sΖ n 9Σ . BPHΚA E|. υ^. τ P O nc] Γ|A |\J A Λ ^n LτΘ nA^Aτ| τΘy |<-A.'],ΓA'PA' '-. ΚA| /\ΛEΛlΓΗ τy:Η ΘA M\nc]ΡΞ.Σ.Θy/V\EΝJA A PΓ]AΞ. c)yΛ Λ E-τΘ ΔA(pΝlll\cf Ξτe.-

ι9fl94HrιoτE!


g}T-?.γρg:. NA/AYτΘΕ,

E-κ'E-l

EιNAι gPAιoι! Πoι0Σ ΘΕΛEι ΕιNAι 9PAι0ι ! ΓoTθoYΣΠoιoΣ ΕιNAι 9PAι0ι 0ι ΘΕΛΕι φPσtζoY) '

\

ΓoTΘoyΣ '

oι ΘPAΚΕΣ

ΕΞAιPΕπl<oι 0ι \ aDλνι.? |Δ'a'' '

PCΞ ] AΓΘ Ε-P><Cj|v\A| Xζ)^/\Al lζA-τ9

'

KAΛΕΣ.

AΛΛo oι

1Γ ι :vτι'ιΕ {xoPΕYTpιE'Σ ! ιζAΛΕΣ xoPΕγi

ιBHPΕ'Σ MOY !

Α.Πο

E.ΝΔ]A<pε-_ \ κAΠοlc) AΠ c ] τΑ

Ε,.Δ}-l

Baτoι!

oι BΕΛΓoι! ' oι BΕΛΓoι! ' oι ΒΕΛΓoι!

ΚE-t Ξ Y .ΞY-e| -

To ΚAτι

ΞAΣ PE ι

{μι4E

/V\Ζ\t Ξ ΘΕ,^t,τE. NA PιΞ.E.τΞ /V\lA ΛΛAτιΑ, Ε.τοr\l κAτAΛοΓΘ

E-Σ.ν E.ιΣAt Θ τlφοyΣ'

]

C)Χl a E.Γ9Ξ |Λ ^A,l .

τl ΙV\Γ]ΘPΘyME" Ι\ιΔ. *#o?,{Ai.,ΞΩ=ε Ml ^ ΠAP τι Δ .Α. BPE,_τ^Ι\οYΣ

Ρ€ - τlκΗΣ

E.Ξ,Al.

nοlοτn.

.Ξ /. ι, .^-\r ζ ; ,)'


ΠPοMΗΘΞYTΞ-Σ. MοNΘN τ ο Π p.Q ,l n oΛ y Ν QP l Ε -τε,/\ΘΣ' ΠAΝτQΝ2τl

Ξ.)<ΞτΕΙ\A /\ηc]Y nPcfΣ(DE-PΞ-τΞf

;-Ξ;; t.Λ^E.lΣ ΔΕ.λl ΞlMA ΣτΞΚl O:Γ ι. Θ) τ,

.ΔντΛΓ Ξ BP Θ M,AE- | κ- P AΣl^AΣ

^ο

ΔE,N τc ΣγNl.]Θlzε.t E-lΝΔ . ] ΘMΦΣ. noΛν la,YΙ!AτΘΣ..

#{ Δ.Ξ.lΞ-e- Γ]oΕΘ ΔYΝAτc)ε.€ - ιtAι CJBL^lΞ.

N ]Al s Δ E .\E.9 -.. ΘM.QΣ ΕΓQ ε.| Δ]κ.E.voΜ\Al P ,q CD l Ν AτΘ E .Mn D . ΞE. PΞYI\ΛA ... KAT.A^ΑEA)Ν Ξ τt.: Ξ E . r \l Γ Θ ε x o /\Λt- τot\l PΑ'ΝlτEBΘy

>

lk -/?

c)lΚΘΝΘMo

\

τoΥnA'r\^_

Tlcl)/ Γ]ογ Θa.,eP*) . ΓιA ΝA ψ9ΝlΣ.ε-l

--

Ξl ι(

) <l Ξ, Γ9 ε . Π|ΣΗ Ε. Eιr\ΛA] nΘr\Y ΔYΓ{A .τΘΣ. . AE-/\Ξ.τΕΣ-, ^ΣΔE. lΞO. Ξ

oX l> ο) < ! ) Δ E) <P E lAΔΞ- τ ^ι -. . ) Ξ1Λ Λ , Al AΨ t ,Ν τ lE .o n9Δ Δ|ΓΘ yP O Δ ΘA ΚAΓ\lΘYΝl Θ P AY ΔΗ...

/-.,) -

o--' 1 iI

Ιlb]\

κA^.A

!Ε A' Σ . n Al P !Ν Q. ) A ΛΛΑ ' . ΣAΓ{ ΠAPA)<AτA noY^ΗΘΗκ.Η ΔE-Νl ΞAΣ. ^/\Θ|\Θ - AΝl ΝA nAτEΣ9 Σ-ΗλΛΞ.PΑ.:

ΝA

( I

)

nc)Y^ΗΘE-ιτE.

,q^^oy.


x MΛ Λ . . . i\^δy /V \YP| ZΞι lsPAΣl Ξ. Δ '9.

) ΑΓ ΣH/v\AΣlA ΛΛΗ Δlι\€ . .τ-Ε n9'Ε, E.lτ\lAl /V\E"PA Λ^οY. φAιΝE,τAl ... EΛΛnΘPΞyΨTι-lΝΘ Et<nTgΞe.9Df MA

ΓlA

Δ.|A(Ρ-lMl.

Σ,nAΣ.MΘε.E,Σy P tτ Α ^ ι.

FΞτAl\lA'Ξ E,ι,\Al nolA τ AP eτ AΛιAl

ι\(fMIzeτEn9Σ bPlΣ.)ζΕΛ^H Mcfy 21A^AτΞ τo fv\AΓA'2-!. .ι

E. |Δ AT E-3Κ Aloξ Pl^ΘΕ

nPA/V\Aι MnPAbΘ /\ΛΞ"Γ.l9,ζAτAΠΛΗΚτCfΣ.

t tY,ΒPE.τA,N E- >. Σ.}ζ,AE,Λ^Θε.> A^^1 Q-Ξ ΘAΣ ,t.

ΘA BPΞ,.IτE- ΚA/V\rVιιA Λ^nοYτl}< . Η KAΝIE,NA )<ol\Jτ PE-Λ^Γ-\οPo ΞκJ.νΔ\B9Ι$ ncfY ιΕQ.Σ τ\lA Σ.AΞ. ΘΞ/ΛΘγNl 1 E,lετ€ . EΛΞ.yΘE-Pc]| ι ox l!)<. , f| AΙ ν xΡE-IAΣ.T€ . | 2 Θ.A nAΛΞ.q,oYΛ/\EΓ|A / τH εκ,^AbιA M.AΣ l

ΞΕφoPTo'ΘEιτΕ

AYToTo Ε|ηrτoPΕΥmA lo oιKoNoMoΣ TaΥ ΚA|ΣAPAψΓANΕιL


A\r'TH H ΚΑτAΣτAΕιl

E- l NAl

ΞΞ

FYτ Ξ^ lΕτ t} <Η

nc)ΞΘ

:

EΞ,

Δι,qM AP ΤyP O M Α|

κAΓ$Θyr\.Ι

O\

ΓA^ATε-Σ.. ^ΥΘ

1!*

ffi" A)

AΝl

TΘTa

NA M,ΑΞ AΓΘPA. ΞE"l: ΘA κAΝΞ.l Λ/\ |A ΚAΛl..]

τε-

ΘE./\Ξ.l

/V\lA

εMelε.

L] ΚAΛyτE-PH

t'nENl\YΣΝ

ι

€ : Ξ,^PτAτA|.

nΘΣ.c)

, <ΘΣτ]ZΞ-τE. ;

Η nPΘΣ,φOPA .t,Aε Γlτ\lE-τAι

Ψ.!|' )i,N! Σl,A

τE-

E-Γ9 PI x Ν Θ). τlME. ΣAγΤ E, Σ ^Ξ9!nAPA^ΘΓ9: τΗΝ τι/\Λ Η ΓιA ΘΛ Θ το

ΣΗΣτE-P

τδzeΥΓF.P|-

E, N ] -A τF

Ib

εlΓ Aι

MrιoP9'

Λ/lΘ y

Ξn lτ P E ΠE ,

/NA no Κι Ε'ι: IvιιAΛΕΞH51

νrlΔ

ι Ξ

ΘM\S2Σ': Ε.Π|cρ)/* Λ AΞΣοΛ ^Αl.


MΘ^ιΕ BΡE,ΘoyΛ/1Ε ΣTo nA^AT| τοy κA|Ε'APA

) Θ2AP>(1

ΓlA

.Δ ΑcP Ν Ξ Ξ ,:

,\ΛΕ

l\Aq,AxΝΘ\/Λ^ΞTlΣ,

4

_.' l

>{-

l>( }.σ

Φτ^Σ.A/\^e^. Ξc AΕ,T€ ' PlΞΕ,... AYτΘ ΔE'ΝJ E.lNAl τΘ

nA^Aτt

κJA l ε A P A ι

τoy

AΠΛAKA' TιMΠιA! BΛAKΕNT,E: Ε.ΛAτENA

l ΘτAΙ\ ΣrE-φτοΛ ^Α. l ΠοΣι, AYT οT Θ )οΛ^ιJ ζ,li..Γ lτ!E-τA ι ο^o)<^FlPΗ lΣτΘPI A

ANC) TOY τ |φoYΣ. Ξ M A ) ζ ΛAΘyNτ|^ oyε )TPE.^AΘI. ΚE 'ΞΞ e. ιΝA| nAΝAtr,PlBoΣ

ΘτAΝ

ΘE.^9

τ|{ ιΞE-ΝΝΘl

N7AΓΘ

KAl

Γ l) A Yτ Θ

ΔΕιTE !

Δ l Qη |ζ4 Y KΑΛA, tΓ9τ . aPA Γy Pi z 9 η9Σ Qa_ \Στο cuBlcU Lu M..i.,i\ΛΘy E .y)< A P l Ξ τ| o l ||ιJ-1 N,A Γ{A Γ1 ^9 O ΞΝtAΝι ΠΑP.9 E,NAΙ\I +ξ4_u'|-+ '_ νΠΓ!^Κo: _Σ,4\Ξ_τ4Ι!...-.-/ τoYΣ.6PΗΚA^.-.

n ,qΛl Πε ,PAΞEΕ τΗ Ν\/x τΑ Λ^Γ,\EΚPΘnl Ι\ o|\ τ^Ε.,\^E, τδYΕ. ξP|^ΘvΣ εcfy ι E.lΣ.A| t\lΑ Σ,Ξ,\ΛAZE-Y(fγΓ{,v\Ξ τΗ Γ.,ι C.OCΗLE,.A)I1, Ξ -.Δ .Δ'E-N t.lMAΣ.TEΣ.τΘy !OyΛ|οy

l < P Ε ΒAτc Κ ' ^^ΛAP A.

Δ |K l O EIXE.El εxC)/Νl n Λ AΚ ,A ι


Ξ

.:

:Χ\ -Α.

Ξ : :]Ξ τ Θ

ι ΔΞNl 5 ΓAΛAτΗ κAιr-APAΕτΘY

Δ l . Κ Cf Λ / \ Θ y

1Θl c )Ε-n Θ l o Y Ξ - . -

: .=

/

t4')

M n ο P Θ yΣAN ΛΛA tr ry\AΓ E-ιPE.)/CΙ/N H Γ A^ F \ τ|rΗ rοy. z | Ν A e . | Ν AIn o^ y

ΝοΣT| Λnι-t. . . ο n l >Σ . κAl

ΝΑ.ΧE-l

nPArV\A

τΘ

AΠoΚ-/\Ξl-

EτA| Γ{A /\/\AΓE.lFe" ΘyΝj x€ . lΓJoτe-PA

An , τΘ Ν AY τ .] Δ, Tο bPE-τAΝδ \

,:

<-:-. ΞyΘι.]ΣτE-τOΝ , . - ; τΞ . Σ Κ ν ^lo y Ε

-:r'

clKΙfΝΘ|v\Θ

infrrf#. MAl \l Σ T A) Κ yP |Ε.5

MΠ,A-ΤE.ΣΚ)//\

l Θy.Σ,

> aΑ

ι]ΔΗ Γ ι-.}ΣE.1Σ. Aγ τιfYε τΘYΣ ΔγΘ ΓA^Aτε,ΕΣτΗΝ Σts-./\ABΘyΣ. lζΘyz-ι |\A - ΘA ετol rV\AZ.ΘyΝ -τA Γe.Yr\ηAτA.

ΛJolZi

ΚAl Γ.]PΘEΘΧl.l a /\ΛnAτεεΚy/\|ογΣ. Ε.|ΝΑι AΓοPAΕMe-. Ν oι An ,τ oY τ |φoY

/M n |ΖΘYΔ Ai<lA

ι

/\E ι..ι e-lΛ^A] ΓlAτ| EΓΘ /\ΛΓ]lzoyΔ^ } <l AΠο -ΓιφOyΣ' τοτ - ΔEΓ\,l E. l rV\Al /V\,A/ry\oΘPE-φTΘ AΛ^A ΣAΓ{ Κ| Ξ.εA'ε') Κ.^/1Η E.,<.9 ΘE.Σ,Η ^^l^ Ε,AYTΘτc)

τ P E ,^ oE. o, V \E-lΘ

-. .

{Ξι -.)δl,

Λ Θl ΠΘΝ 1 ΚΘιτAΞ-ΓΞΛ^Η MΘy

: τι-1N

E.ιNAι τPe./\ΘΣ.2 ι P-aΙV\^\ΘΣ. AγτδEΘ CΡOPA ε.ιl\Al ι-l Γ\Pa,τl.-l Γ]ΘY Λ^E' ΛE-Nlt ι /V\AΛ^ΘΘPΞ-ντΘ.'


Θ,<I ,, EAΓ{ ΕΚI\ABΘ\ φvΓAΔΞε 2 Δξ.Ν ΘA Ξ .ΧοY Λ ^Ξ Κ AΓv 1iA Ξ,ΛΠ 1Δ.A Γ\lA Λ^Γ.]ΘYΛ^EΣ-τc) ΠA/\,A.τι τΘy Y-A'|Ε'A.'Pt.'.

NPENEI NIA nE-ιΣC)ν/V\Ξ τΘΓ.J Γ}o tΘΣΓ]c)ι OyΣ' r \ l A Λ.η ,AΣ E - n | E τr E ζDt.l Σ.τΘΝ τ|cPΘYΣ. Γ|A ι\lΑ, /\ΛnΘPe-ΣE,Ι NA

ΛΛAΞ

ΘA

Ε.ΝA .τΘ

Θn9Σ οτA\ Σο\/ AΓc)PAz.E.i ΞtlA Λ^E-ΝιP Lι E.ΠΕ'l-rA τO Ξn lΣ.τ P E, φ EJ ΓlAτι ΔE,Ν EJV\e|λ Ξ\/,( AP |ΞτΗΛ ^€ - .

Ξ-AΝA.

τoyΣ

E.τc2l Λ^,q Ξ,oyΛ./\E-

ΓE.Y/VIA ΠoyΔE.Γ\l ΘA Ξ-Ej<AΕ,δYΝΙ Γ.)Θ-ΓE- J !-. . /\^A -τoΙ\ τΘγτ4\τιΞ. ξDE'PE' cΣτl 6PE-ιΣ Σ'τΘ ΝτΘy/\.^Γ.l| ..

τΗΝ!,<cfτA

δ,A.

l)/,<AP a.Γ1)τA

lΣτ Η ΛΛ€ . ΝΘ | ΔlκΑ ryιfy

ΘPlΣΤE. l ΛΛAP/V\Ξ-^^ΔA f Π lnE- P ι J A^AT ι : AΛ /\E .r ι E,T HΤ A.

ξzΚ/q

,V\ιA ΚQτAc ΛΛE/\l : E.OΚΚlΓι]E.E Γ.)|nζP |Ε,Ε.: EΝA Σ.A^Aλ^\'AY ΓA, ΚΛl ΣnΘPο\ p oΔ ιOyΙ

\.

E.Γ.9 BPI-ΙκA.Κι A^^E,Σ, Πl n E-P l E -Ε. Κ Aι nιne.P| .-. ΘA τA PlΞΕ-Θy,^^E ο/\A Σ τΗ 2 <yτP Α' J - ..

) Σ.An οyrν| rν\A,εxAΛιρ.Σ-/

Γ ]oFn t ι ΝlA E.ιΝlA| E τol /\^ o .


n E-P l/v\ E.Γ.l EτE-.

ΘE-/\9 NA Δo}a|Λ/\AΣ-9, n9.Σ' /\ηAΓε.!PE.ycΓlΝ

.

; \

,--1€c-

.<l-

ι---

't',i:."ri :;.7λ^ \.\

,,^,l

'!

;

-\\

//

κ\\...-.^

/'

:

:λ!| rll lΗ|-

*\

rll

-? Ζ| |-

\

|Ιι \ ]. '.

" i

-

_ = -Ξ

-:: . = .t'| :--Ξ

=

- A

Ε , τAγ PS 2 / V\A . . .

Γ Arτ F

- A

τE-ΘX l,^h n τ n Y ΣτA.yPP-ly\Α

ΨΘbΗΘl-])<A n9.Σ. ΘA /v\οy ΦAτΕτι-{ Θ€ . Σ.Η ) A^,/\A τ P \xE - Ε .. E .Λ/\n P Θ Σ. ,ΠAlv\Ε - .

FxQ'

A|\AΡ9τιΞ.Λ^.Al

νηΗn9Σ τo ΠArAr-AΓ1Ar\]τ9λ Νt A . ..-τΞΛοΣ.

ο| ΘE-Ol

BoΗΘΘl

i i> .).-;;

./

στt

Δ,E.Νι ΛΛE

AcDμag= ΝlA ΔΘ}<I/V\AΣ'Q ΝA Λ^,ACPμκnvκ ΔΞ.l\ - _ ε/v\Ε.Ν]A,l\ΞΓ..Ι Λ^,. no-ΓF

τ| Ex € . lΣ, E.Σ.y 5

)/-rg,--_

5 -:\-r \--ξ;=;.ι

z

I

_{\,

+

ι


ΓΚPAκxoΥΣ ! bΓΕΣAnoτo

/ AΚo)/Σ.E. ts.AΝg 1 ΦΑ Θ' τl ΘE.r \E.!ε A Λ^ A / V\ Η

u Eιcu LuM ΣoΥKAι Ε^A

ΨOΓ]AZe . l Σ . . . . }< E \ ^ Y τ e, Γ5Ε-bAlA Ν^ Ε M t, v A Ξ.AΠΛ9.,\^aΙ\]ΘΣ. EτΘ

τRιcLιNιu|Λ!.:(HcΕNA

Cι ].B l LA]ζ l

MC)y:

ΕιNAι ΕToιMH !

/

i 'i l i q

ζ |-Ιi|l t------------:,- |

:E-Σ AnΘ το cιΙBlLA,<l Σoy ΔE Σoy Ν A E . l Σ Al E n |τ Pεnε-l A Γ ε'|\Η Σ.Ξ AΓ ] ^ Θ Σ tΣA\N ΚA^Θ N A ΦA Ξ Τ g PA ι

Il .

A\/Toτo ΓΕYιqA To ΕτoιIηAΣAN oι ΓAΛAτEΣ

oxι Γ,A Μ\E-Γ..lA: ε .y) <API Eτc2.

nA!Δl

AIιo τoY τιζnoνΣ ΛoιIloN

τPQΓE!!

Ξ

:( l

./Ι K^Π

\Ν|Γlrr \Ν--

ΠoΥ ΕιNAι b noΥ E'ιNAι b ΝΘΛ^ιΖc2 Η OPA EΘ)/Λ ^t-

ns2Σ. ΗΓJΘEΙ..JΑ Γ\Θy^l-..IΑ, ΚPιbAτcf

-Γo/\^A'Pl.

)i<τPιK./\ι No

22.

Λ^AΣ../


Ξ--Ξ τ O ΕΚ n ^ Η E . τι ΞΔ ΞΣMr q /V\E. AτPE-φE/v\ε. /vι

)<APΗ ΣE. ΣΑ'Ξ τrY:.Δγο ΘΑ ΛΛnOPgNA τH NY)<TA Mοδ/ nΞPι\lAg KAl n |Ν Θ ^ Γε ΛgΙ\τ AΣ. Γ.ιτAΕ, MΞ TA cp|^^PAΙV\(fY: ΞL€ ΙV\(fY: ΞL€--PΘNτAΣ PΘNτAΣ ΚlA ΚlA

Z

l EΛF\τΞ.ιE.r\AτΞ, H ΘικoΓε.lν€ . l^, ΘE, τ\A Σ.^Ε ΣYΓ)<APE.ι l

Θ^ n9ΣT|.1Ν e.nοMΞΝΗ A.Υ1 rv\οy E-τolM^.zΞτ€ E'ΔE.ΞN το ΘA)/rv\AΣτt]

τι

>1 A1 Pr ν l Α ι

ΠΘ)/ ΞΘy

, Ξ 9Ξ_-Σ e- Γ | E M\ο ) / . . . E. lN A l . . ΞΞ τ | / y\ Θ A ^^A Λ l ΓΘ _ ξ A Ν l τι l ζ Θ . . . Δ't , Γ. l ΘA

Ξ AΝAzΗτΗΣΘYrVΕ. AnΘ -^YΣ ΓAΛATE.Σ rv\AΣΝ^ ...AΓE,| nAP^ MΘ .. ΞΝ ΣΞ€PE'q,c}/N ,E,A |PΞ τI Κ Ξ Σ -Ξ _P l n τ 9ΣE.ι Σ- . . n A/ V \ E .A Ξ,Anl\gΣ'Θyrv\ε. > τ .QPA ... ,?t

Ξ, Ξ. AιΣtΘ E,Δ'E.Σ.Ι\ΛA./


ΓΛγT9,εAτε-

τo

εTAYP

9Ιv\A

9 τlΞ, E,ΛΓ]|ΔE'Ε. AΛΛA Δt. 2(Alν ,v1cΓ/ NA Γ,|Ξ.9 ΞAΞ, ΣτA ΘΗP|Aι

.

Γ\oΛl\EEΔt,Ν t-xoγΝ,ζAι t,Y,<.AlP|Ε.Ε, τA ΚAy.Mt.Ι\lA NA ε. N\Ξze-E-KΛE.IζτΘY τP9ΝιΞ τlΨΘ)/ε,. AΓ\οTΘY ΔEE

ΔΞ

τΘl T Η ΝYx τ^ ΘAτΘyΣ'

/y\E. ΝA ΚΘlM\ΗΘcΛ/ΝE: ... Κ Al Θl Κ AΘ.QE Ρ 9,V \,Al ol Ξ Y n Ν AΝ E -ΓF{ΓrJ AΥΓF{: ΔtIΝ ΘA τΘYΣ. APξΣΞl AγTΘ, ΚAΘc]ΛΘ:/

Γ|A

ΝA

κ.AΝ


\1 ' ^ , . ξ

n9ε..Ξ Θ^Θι

Ε . | | \ Aι

Ξ . Y n N] |Θ ι ;

-τeτΘ|A 9|2A s ΓΥ P |Z€ | Σ. n AP AΛyM t Ν a :

ι.{PΘA

ΣτHΝ

ΚA

ΛΗΛι..ιΣτ|Γ/\ΛΗ ) ,oτ|

bΛe.ng.

i E.ΓllτE.^oYΣ/\Λ|AζPΘPΑ

ι

: K.Al ΝATΘ

7.ι:[lA,'

EΛAΘYNτ|A t, ΛΛΘyι :"- A Γ {9 'Ξ Θ y M t

-- \Aι .!Ξ

Ξ \-A Ξ-A

Ξ.o YPΠ PA. ι . Ζ ,

a

ν| | ΞL

Ν | A τA

./

/

ANAΨTΕτιΣ ΛAMΠEΣ.φΕ.PE ΚPAΣι!φΕPE

τoYΣ MoYΣικoΥΣ ι τΣ xoPEYTPιΕΣt

| ΛEΣ

AΣτE.PIΞEι

ΔE.N τct./Σ nΘyΛ,A,\ΛEΕ,/\ΛE.ιε AYτΘYΕ >


EιvιrιPoΣ'EΛAτE EΣE,ιΣ MEτιΣ 5coPAE':{!ΣAΣ ΚAι ME TιΣ MAPPAΕ }d'

Θ)<l : ΚAl nΞE. τΘΥΣ, Ξ7AΥτΘYΣ Γ\9Ε AΝ HΛιΘlΘγΣ ΝlA ΣY N lΕ-x ιΣ, ΘYΙ \ τeτΘ]A ΚANlΘνΝ g,AΣAPΙ A ΘAτOYΣ nοy/\ΗΣΞ Θ/\ΘYΣ a /V\AΖl /V\E ΣΞ.Γ{A κ.A| τοΝ ΤοΝ5oΒ,

MA. Κ YPlE ΝA ΣAΕ nΙ"E.Πe.ι nQ' Σ ΘY/V l|Σo ΝA nΑτEE-)<EτΞ

l<AT| n(fΛy --tμνιe-r,a _Θ-^t.τE

ho. ε .

-

xΛ^Λr'\/\Λ ... ο><l ι ΘA

ΞτE-l^9

. ΓΛΛAτt.Σ TlΨOγΣ.. ΠlO

AΣE-

Σ } }<

τoYΞ τΘ7 AnΘ ΘA E, lN Al . - κ Al T gPΑ

/ME- ΝA κ.ο|rV,\Η.

n A^ ,c.τ ι>Ξτ Η rΛΘ Υ 5,< A^ ,^

Θe ε. Η '' Ε'. X92

\ l

. , lι |:'"Lι

ΓιA

Σ,το nAΛAτl .-N,a ξιΔΘn(f,lΗΣ!

A Δ | Ζaεtετεae τΘΣΞ ai

7?_ S-*-t:---:

ΣΗΛ^Aτντlκc)


Δe

6/

\Ξ ι

1:

I l F \ r F\

al

]^ι\

E-IΛ^Α.ETE.

/ τp o Γ l o N A φY Γoy,η ^Ξ ΑΠο ΔQ . : Θ A r M At Ξ.AΓ\AΓa P AΣoylv\E- AΓlo ToN ΠcJoΣΠoloYΣ YΣ.ΓE-PA .TPοΠo ΘA bpOylV\E NA MnoY/\^Ξ τcΛl Στo nΑ^A-Γι Κ Α1 ΞAP Α. ΔΘ Σ.E OTl

/aε.ΦτA

AΓ]cf

τDY τ|φ c)YΞ, ΘΛ ^9, Σ-. /v\Ηna.Σ E.|Λ^AΣ.TEnοΛ yAΚ P\Βοl Γ|A τHΝ τΕE. nΗ

ΞxE-lΣ

Θ A9EΝτl.,'ιΕ

ΘE-Λ Ξ l Ν ^ Ε AΣ . ΔE-ι Ξτc] \/ τ A BL Ι Ν | ι - Ι ^ / \ . i .

nAΓjsΣ

Σ.τ H Ν

A:

Κ Al ι Θ) MΘΥ Γ Α^AτE-Ε.: ... Δ l AΕΚ EΔ A YΠΕ-PO)<A -XτE-Σ' T Η Γ { Y x τΑ

gP A!

N\A'z|

εΗΛ/\t-PA .\l ΓAΚ| ΚΘYPA PAτ\τE-EδY t-NA

ΛΛ lA

λl^

n^ τ-

n ο^Y

7lnδy κal

ΛlΓo

ElΛ^^\ δΣ' . E.xg. Γ,\^^Aτl

ΣΗΛ^,AΝτl}1Lt

FΓF|Γ

ιla

ΘΛ^9.Σ. Σ. Λ.\Ξι\ Σ.τΘ

F κ . . M \ E. F ' ΘY Σ-

nε-ιτε-

AΔ|AΘEτ C)Σ

/y\A Θ2<l' οxl ι ^^A ΓP H Γ o|,Α ΓιA Γ.lΑ MAΣ.

ΓlA

ΥnrΘE.Σ.Η.

ns2Ε € - lΛ/\A\-l

Σ-A.Σ

Στo ΠA^ATI ToΥ|oΥ^|oY

AιΣA9A?'Ι\,Al. --.a.

ΘA

ZΗτl-1EετΞ-

τoN τlBEP I ο)/ Σ ΠΕ.PlΠE.ΡAΣΤ lcfyΣ. AΓ]Θ τσYE ΕΝAΙ\


E ) ΛoιnΘN

-TPγn9'ΣοYME' ΘτAλl /\ΛE,rA )ΘA ΘPoY/ιΛΞ τPc)nΘ NA ΔΡΕq,o/ΔA(PΙ\IE.E /\ΛtτlΣ ! τCIY |Θy^lc)Y

i

n|A ι

E)<C)YΛ^E^oΓrΣΔll< Alc) ΛoΓlA ΓlA ΝA rV\Γ]ΘYΛΛEΣ.τO n^^ATιτby ΚAIΞJAPAJ

, T lbEPloγΕ ΠE,PlΠEfzAΣτl

ΞP xΘ l\^ Aε τ Ε . E,Κ| /\^E-PoYΞ. τoY Λ/\AΣ τOy lζYP|ο7 Κ^AcfY Ν lτ ιΘ Y Σ' nο|C)ΞΓ.)Θ| ΘYΞNA Δ9εc]y/\ΛE. ιΞΝlΛ Ml-lΓrlYΛΛA

ΓPAMMAτe,A

cΙYΣ

τoγ |oYΛ|Θy KA|ΕAPΑ. nE.πa ET E-

cΠΞPAt, Τ ξ . Σ.AΣ, .Ιn€ J P|M€ - NΘYΝ.

Γ1ιA|\Ξ. l --. n9Σ. Ξ, E. PE-I /v\ΑE. nε. P|Ξ ^^E,ΝΘYΙν

A^^A n9Σ

,/ηAE AΦΗ Σ'E-

r BANτ|ΣΘγMEn oΛv € Y KΘ ΛA...

-aι NA...

n |A-

NΞ'| '.. tΝA PszτΗ ΞoY/\^F τQPA nογ ΘPιΣκ.οNΙτAj Θ| ΔAcPι!E.Σ'i

\


Σ ΔΘY/\ΛE2τA τ | Θer A^Λ 9Eτ E Γ{A ΛΛAΞ ΚAΓ.^ιΘyΝt ^/\nΘPoY|\ lζΘM/\ΛAτAκ\A τΑ Θn^.A . ^/\E,

ΘΕτE, ΘE/\E,τE.

Λ ΘlΠ oλ l: ΝΙA

Δ()r\c>φΘλ.ιH ΣeτEΞ τΘΝ ιΘYl\lo Κ Aι Σ AP A :,

-aoγ .lA ΘA ANτAΛ^EιφΘE-l TΘYr τ|-lN ΠPAΞ}.{

Γ4 Σ A Κ o YΣE, ζAl <A ΛY ζ ι ,eτ Η Ε|A

Σ . AΣ, -.

-

Mnι.tΚAτE. tr'\E, Κo^nc) Ξτσ)/ oY E, Κ^,AΘYNτιΘYε Γ,lΘlΘΞnΘl Γ lA NA ΘPE-|τE- r.\PΘΞx}i,V\A Κ,Aι rlA E,IΕ-2(9PHΣ.E.τELτΘ nA/\A-Γ| τΘy κAιΣ.APA ι

APNE'ιΣτΕ n9Σ ΘEΛATΕ To ΚΕCPAΛι τoY

ιoYΛ...τoY κA'ΣAPA.q

κΛE'ιΣτEτoΥΣ

φYΛAκhιτoY

ΣτH

IιAΛA

. ι,v\A /\Ε ΘE.^AΛ^EΝ/A Εiζo-rΘ ΕΘΥΙvΕ,ΘY^lo ,ETΣ| ΔΞΙ\t

ΓlAτ|

Lτe.a .

AγτΘ E.Xξl

nΘ)/ ΣτΘ

l\,A

.Ξ τΗl\ ^Δ'ιA,\ΛAPτyPΘ ΘbE^.lΞ, E AT V \E

ι\^A'.

nAτι-l-


κAτA^AbAIN9ΔΞN AΣ, T ΞPlΞι τ| n ο τA Aφllτνo\/Λ/\EΓ |A.τl τοYΕ' ,\ΛAΣΨE-Pοι\τAι ΚAl .) ΔΞΝ E.t!Α| t,τΣ,l nAPA P.g-,\^A|Θl ι

MA

E .|Γ !A.ι

Θb E^l Ξ .,

nΘY Aγτo γnΞPΘ,(Θ 1 /v\AΕ εγΛ^ΘA|Γ{Ξ-l lζr| ΞΚoΛΛAE,τEΣτc] ΠA/\Aτι l AYτι{ τΗ Nγx τA b ΓAι|\oγ/\^Ξ. AnΘ τΡt (PY^AIζΗ ΚA| φAxrν Θy^^Ξ. Λ^E, τl,1|ν ΗE, y, <lA , \Λ AΣ, Γ|AτlΣ ΔA<Pl.jE,Σ Y ^'|Ε.A,PA'

?'tffiEi# '' 'inbι

το\/ !

f

Ν.ι'F

-

ΨΣ'Μ-ζ;ft

λ'o--,

i..'.i-.a

'ry

ΘτAΓ{

Ξ,Aι!AnE-.

ra aιoNτAPιA);.3ΔoΞa ΣΓoYΣ NικHlllΕNoΥε)::ηAN ANoιΓΕΣ τo ΕΓo|ΛAεoγ';:ΣΘΑNAτoΣ ΣΓA Λι7NτAPF.


Ξ-AΓ\lA τ|nστ7\τΘ nA^Aτl E. |rνAι Γ]EΛ iΞ r, | c) ,<A, EΝA Δ'A(DΝIΙ\O ΣτE.SPA|\ι Δ'E.Ν € . lNAl

ο|\Λ9.Ε

N E - l . Θ A ryΡ|. εoY/ιΛE ΣτH ΨylaAΚ.Η .., ΘA ΣγΓ{E-)<|Σ-OyΛ^ΞAγl,|Θ τc) bP Α^ Υ.

) nΘτΞ-

\

ΘA

ΚΘ l]\Λ ΗΘrY,\^ E- E^^E.| Σ -: .=Χ1'"AΞ'λsLoJ&ftJA κ-oIr\Λι.|ΘoYMΞ. Λ^ -ΥDr Ξ /V\Ξ')<PlΣ, apra

, j


/Λ ιA ΚAl N OYP Γ /A' H ιΘ^Θνε.τH /ΛΞ. PA :Ε.H |v\ Ε'P Q ι\ι ^ Ξ., J .Ε,Tl{/.ν 11ιΘ ΘAYM|AΕTH no^uτΘY

ι<oΣ/\ΛoΥ )τΗ PQΔιIH.

TA oΠΛA! A oIιΛAl ΛAκιΣMΕ-

Noι

apAiΞiεγεaιι! τΣALιEAΝ

o ^ΗT H

CPΡΘ\/PA nιYxτE.P|ΝlΗ KA.l τΘYε E.)<οYN ι E,A ^ Eι Ε E , Σ τι b Ξ Σ :

)| τA ) E'ΚA,τΘ Η^Κ/\E-ιΔΞ\.ξ!Δ

E,|NAι

Γ..ιτA PxE.

ΣnAΕr\Λ€ . Γj}i: ... ,

.lηA E'ιΣAΣτE τPEΛoι EΣEιΣoιPqMAιOι MI'OPEι KANEιΣ Κo'MHΘEι πoτΕΣτAMEPH ΣAΣ !!I

A . Κο Yε E,κEl ... Γ!A /V\ι-tΝ /\ΛnοpEl ΝA ΗΣ.y)<.AΣ.E-ι

E-llrJAl Λ/1AΓΘl

1 :

ΓA^AτE.Ε' Δ P ΘY .t.Δ Ξ ,Σ n l ΘAΓ .J ΘΝ l ...

ι /

τo oNo|ηAToΥΔιA|

ΛFr!

/V\A ΔE.Γ\,l --. .Δ.ρAΠE.τe.YΣA

τPlr\ κ/\E.1Ξ.τΞ. nΘpτA l<Aι ΝlA ΞΠιΞΚE-7A τΗ!\ κ-ΛE.lΔAPlA1.

rlA -roYΕ ΞECPΘPτ9ΘC,Y,MEδΣ.Θ ΓlΙ\tΞ-τA\ Γlιc) ΓPΗΓοP^ ι E-r\E-Γ,^' ΝA nEP|Λ^E-Γ\c2 τl{Γ! E-Γl!Σ.τPδcPH τογ ΚAι-AΓ:^ A'^ ^ A , 2 -Γo )<€ . |Pοτe.pδ τοΓ.\ Στδ /V\t, τAΞ-)/ e'Ν1| Σ'x)/Σ.τE. ,τH φPΘΥPA.


ΓlPΘκ.Ξ|τAl κ.Δ.ετ€ . ιτE

ΚιΘ^At., Δ|ATAΓΗ Σ.n lΣ.τ Φ.

Γ!A ΚA-τAΔ,| εHΓν\=|2A

ΚΑl Γ]Η|2A τl-t ΝlA Σ.AE. \/n Aγτ o E|Γ. J ^l

-

Γ]Θ/ay ,<A/\ο Γ|A /\^E.Γ.lΑ .ΔYο ΓA^AτE.Ε' /\Λ.AΓC)l 2 AYτ Θ Θl\.τ P Ar 5ι4ΞFl

ΞΞ AΣτ€ ' | εy€ . ΣΘ -:Y ΞXΘYΝ -.]Θ Δ p ο M Θ

-] Ξ]ζ .\ E.l ζ τ C ) -A,^ATE.Σ,.,κ,Aι Ξκ-Ε,(DτE'|τE

Θ|4Ρl,η E. ι YΓ.IAPXo,/N E,NA Σ9Pο χAτAcPTAΕ.Ej Σ.τΘN κ Al ΔE. N εxoYN τ |nc)τ A

.

ΖAι!οΓ{ιι<A ΝtrAι. DEl FΝDA

KAl oτ^Ν nFιΓA| Γ!E-| LτΘΝ 1Γ.ιΠOΔ'Pc]M\O ΠΘΔ,PοΙ\ΛΘ ωΙ ΦPAE,|

Ν A φAΝ E . . . . ΔY o οM /\Λ,A^lΣτA /v\AΓο l Γ lA ! τ| Γ.ΛE,Ντl ., -Δ

τΘ

Δ ΑΦ Ν |N cf

Ξ,Tε,(p/qι{l

τΘy.

.>δ r

/α}

r. ΞN τοΓ! Ξ)<g :Ξ ΝAΦΘPAE-I

)Q 2 | , ^ E . \ -'aΘA ,.Ξν '..)ζ lA ^ / \A Aκ . o y . ' Ξ-Ξ' κAI\YτE,PAτΗΝl :- cPE -Y Ξ } - j ζc )Θ/ 'j : :-| F Ν D A c A RτHA^Λ - -QΣ E./\E-Γε- ΚAl . \\EΓAΞ Κ.Aτ9Νl.ι

3εοΝ

ongΣ

Δ

κATAΕTPAφΕ,ι

l'1 Κp.P,{.HΔ'Θ^]

73


τΘt{ ΛΘΓΘΙ\ ExE.l Θ 9EL ,A - Γ C ) Λ , : ι 1

ιτ9...Il9Σ b)i DEι'ENDA

ε|gnH Ε.νΝ}4ΓcfPEΘl1 ξPΘe-l l<,Α.l Η ΣE.lPΑ ΣC)/. ΘA /\^l/\ΗεE. ιΕ. , \^EτA, .

CARτHAC'Ob AΛΛA E'Γ9 E,ιιU|A| \_'

s( 4z

E.ΠlτPE.Πe-τA\ ΝA ΞνΓJΞxlΕ.9,

o,v\9Σ

)Eτεl

:


ZLιτg. /\ΛlA τΗΣ Δ' lA)<ΘΓ-\Η

Δl ξι.lε.

ΝA E-nAΝE.ΘA ΗΘE/aA Ξ-eτA ε 9 τi.tΝ τA)ζτ lΚΗ/ Mcλ/ τHt γΠE.PAΕ.nιΣΗΕ

].tΣ γ>ζ ι A! O Γ ,Ξ LAτΘR, Σ Y MφΘΝ E -l T ΗΝ Atτl -1 Ξ Η -Γ μ Σ γΓ l E ' p AΣ n l Σ .E.Otι ^/\E,

ι7oτEτ9N ,ΠoτgN MA ToN

ToντAτ'Σ

iΞ'#+#Φ: '-!_'

pη'-.*5-1'

-

l

I I

-7HP)*_ :-:--^

Δ._

\-:

ζΞ:'

^t

- Ξ.

,}ι EΚ,<E^,gNg τHN

aι6ciiza!!!

< A ] τΑ . Θ Η tr, A ; Λ /\A ΞΞ.=)<AΣA-τ Ξ- r\Θ\ ΓΘΓ{ -A Θ|]lΞlA 5 Γ]PΞnE-] Γ'..lA τA | . Σ E . τΞ ) <9 Pt Σ -A AYτ^ ΚΑΘYΞ.τ€ . PΗΣΗ Ξ _A z9A ΚA|<ΘΛl\o1PF.-τA no)/ΔΞΝ1 KAτΑ/\,^'EAl\ Ι O νΙ \ τl Π Θ τ^ A nδ τH τ9 . N Δ | )< A IΘ Σ . Y Γ J Η

AΝΘ P.aΠ- a Ν

\

d /,

Ξ,(o)/Λ^Ε-Ξ'Δc:. .Ιl9ΞΞ... νnοΚElME.ΝlA

ΔΥΘ

ΞF

Ν ι -νr

r /\Y-

. .. Γκ)/ E.ΚΛ^Ξ.τΑ τΗΙ\l ΚA^ι.l n\Σ.τl.| E-}{OΣ^^ΕYΘΝιτA\ -τ|Λ,Λlc)Υ ΚAl Ξ-Α,)<c)\/ετοY Ξ Mn CJ P ΘY Σ -Κ ^Ar 5 9 Γ . . Ι/ . . ,

/.-

7A -.rL 9


\ Fi..'o*Ξifr-*^ / r-ιoΥ e-ιε-xΞ ι2ΗΣ' AΝ] Λ^Ξ. Δo^cf ΚΘΛΓ]Θ

ΣτΘYΕ.

y E M |AΣ-T |Μ\\.r-

sΞγF^'τs.d,Θl]i: ΣτΘXDΝΙΑ riδnιλziιr<ο MA iΞρ-oyι^l ΞN.A n PοΣxι.l Γ ΙA |ν A Ξ Γ ] ι 2 < Ξ l P Η Ξ O Y Νl M|.Ατν

ANAΓ!ΔPΗ

nE-|P,^. ε-Γ\AΝτι^ Ξε,Γ\τCΞ nPΘE.ΘnΘ -ΓΘY , ΘY/\ι c)>/

A

M,I

Χl

F Γ F ιΓ

x Pc)l\στPιEE-lτeΛΛE. AΞ.lζΘnE'.Ξ Ξ.7Zr-ιτΗΕ'E-lΕΛ/\E- φ^YAP|Ξ.ε

5 Ξ

Σ,τΘ

κ A l ε A PA

Z. . . -τ. ΞΝ ΘΓ1Θ. l=|\ τA Δ r Ν lτ ιA ΘA ΓιΙ \tΘΥΝ ετΞ, l r. l εΠA ΘA τ Η Ξ . Δl κ.A'l Θ εyr!ΗΣΞ, nΘy c)/\oκ./\Ηpc)Σ o A,P><AιΘΣ.,<OΣ.tV\Θε. c) AΙ2><AιΘΣ.,<OΣ.tV\Θε. τPE.Ι τPΞ.rνΕ κ.Al ΣE.EΞ.-TΑ.I ... E.lnA' r<Aι '/ E,ΛAI\ι-{Σ.A ! '---/

Θ l )<,ATι-l ΓΘPOy/ν1ΞΙ{c)l κ-PlΙνOΙ\jτAΙ ΞΝlΘ,(Ol e"^ FAt Pl xτcΣ/Νl

AnΘΛ cf ΓιA. E./\Axιε.τA Κ /\AΣι. ΚΗ

,qΛ^A \-1οΣΘ ΞYΓl<lΝ}.lτ ιξμ.,,

AιΘ0YΣA2o'

ΛEΓEgNAPlol

z

ΕκκENaΣoYN Aιe'oYΣA

jο

τA

ΘΗP l A E-llνAι

τΥxΕ-PA'.nΘ^\/ τγ ) < E. P A :


ΞΝ.A Αr.]Θ τA φPιxτΘ. MnoΥNT -2Y |nnoΔ'Potv\oy.

.

Γ]ΘΛY l \ cf Σ τl λ^A A)/τA τA AΓ P l ΘΓ O)/.

-ΞPA,

ΡoyΝ^.

E-] ΝAl Γ}A

nr,OΝOΛ/\]O Θε.OYE

Κ ,q .τAΔ l } <AΣ . τ Η |νAτσ/Σ. φAΝEΘHP I A.τPE - 9O nAΝΙτA Ma Ι!τA]

τ,A

. Ξ Νl 9. Θ)E.(>| EATaa.1μ'42o \τA] r{A Γκ-PΞ-|V\lEτοyΓ\l A nΘ τ ΘΝ b P AxO TΘ _PE.cPδ!\τAl τAP n μΛΛε |A EAPΞζΙ>AΓΗ.τ^. ξ-Δ.ι /\lnAPA

i;ir :' ) Δ'E-ι\.l nF>E'Γ]e-l .lA E)ζΞTEΠAPA. ΞNJo, Σ.AΞ. Γ)APA. Υ-A.IΔ.E-ΥΘY|\J :

cpΘEAΣ-.al φοbAΣAl /\^Ξ ' P l Κ A Θ} -r P |AΚ .l A

Ξ l Λ ^A l Σ 'l Γ δ y Pο Ε. -Ξε c f| A ^ . . \( ] \ .1 rr-Θl : Λ/\Θ/ιlΞ.

\ < Ν ! Θ Y Ι! ΘΛA τA γΠ c ) , / \ Θ l n A .

j j

AΚΘyΣτΞ. ) M\ΗΓ\ 9'Σ. E.xε. ΛAΔAκ-ι ΝA Λ ^Θy

ΚΛ -τA Α'r,x'|2

l q, E-.]-E- τΘ J.ΘPIV\ Θ|.] 9.ε Σ.τοYε,\^oΝΘΛ,/\A> ε|ΓJAι 9P Aι C).

^A,/\E. lΓO

_Ξ Θ ΞA λ ^ A : Ξ)<oYΝ -τΘ ΝlΘy τΘyΣ. rr'1οΝ(f _A ΘH Pι A κ Al ΞΞ

.9: ΔE.Ι\ E.\t\.JAl τA Θμr 9 l A, E |Ν A\ τΘ Κ .Θ\ι \.l C) -.. OΛοΣ AγτδΞ. ο κ-ΘΣ .tV \OΣ ...

Φ δrAΛ , ^, Al.

ΕτΗ|..J ,APE.δJΑ Θ^ Σοy Πe-PΑΣe-l τr τPA κ - . -,

ΣτΗ Δ,lΚ}4 Σ.AΕ. ΠaΓ J l Γ ,} τ 9. Σli ΔΞ.Νt ΘA nΓ2δτl/\^ΘyΣAτ E. ΛΛοYΣτAPΔAi

|

AnΘΓομτΞYΣ9. --'

ι

Θ^ ' νL

;i/Ν -|ψz^'( ./

\tl\

ι

,,)i ι'1

rL:\\a / , ' r { (-\.


Γιρ' ι\ιA\ Ξ. lΛ,/\.1ι Ν l ΘΣ τ!MΘΣ

-τ l E.nAΓ Γε.,Λ,/V\Aτ 1)<}-{ ΣylνElΔ HΣΝ l A nc) κ - A τ ι

j,A Ξ.Ε.,<9P\zΘYΝ] τ€ - τO Λ Λ Ξ Γ A,/\O\ LΑ.^ ^ lτ Ξ

Ε -ι Ν Al t.Ι \τ A Ξ E . Ι o| )(oτΞ .I Δ Ξ Σ- , V\ O Y

-

o1

j

.τl ]<Plr\Λ-^ Γ1Oy .ΔEΝl Ε'tΝA\ Ε-Δ9 O lοy/\lc)ΣΚ Al ε .,AP AΣ Γ | A Ν lλ n AΙ ?Ξ Y Ρ -ΘE -l ΣΕ . M L a . τΞ τO]Α' Γ|ΘP-ΓΗ : ,


AΓ.1 O ι Θy^] OΣ ΚA.ιε.APAEΔE,Ι\ Ξl Ν^\ Ξ,Δ.a E-Λ/\Ξ"] Γ. .ΔΞ.δ.ι bΓA1 Γ\]ovΛΛΕ: ΘA τOI..ι n€ . PΙΛ^E'Γ..Ιc)yrnΞ :

ΘA nE.' ΘA

τoN nE'P'ιι|E,vE TΕbΔE.N mnoPEιTE' NAτo κANΕTΕ AYTO!

ΔΞΓ\]

Ξ Ξ .Λ C ) Y Ν : - . Ξ ε-| , Ν A

Ξ-oγΝ:

9.

ΣYΛΛ6A

/ q Y τA. , . l Δ. l 9 .Σ Σ 'A\/τc) Tο E - n AΓ Γ6.r\/\^A ΘnΘγ E-2(δΥΛ,ΛEδJΔ. Κ-AΝry/\^t. Λ/\Ξ.

AP)<^.PI-

ΛO Γ |}ζΞYτ alτ Ξ ΘA Σ.AΞ. ΔE-Ν

]<Al Ξ,Ι\Γ.ΙO9. τO IΔlc) Γ)Oν Θ Ε. ΞΕ.E-PE.] n9Σ, ^r\/\c.f E. ]\NlοcΞγΣ. A:

:-γ

zl; I

ι

E-YΛ/\cP.Q

Γ..lΘl )

Λ/\c)ΝΙΘΙ\^ΑxEq2YΓA/V\Ξ-


AKoΥΣτE'

To ΚoιNo!

,2-'1,---,. i

AKoYΣτΕ

ΚAl ΒΓ€ |τE. . ιTE^Υ nHΘE.

Σ,τ|.{Ν

A

Λ/ \l Σ ,ΘγN τΘN l lnnc )Δ .P Θl \Λ Θ;

o ιΓ..lΓ]ΘΔpo/\ΛΘΕ t'ιNAι

Ψn

E. )/)<API Σ. τΘ: Ε.YxA.ΡlΣ,τlΞ ^ΔE. ΘA τΘ

ΚAΛ A 2 ΚA^A) ΘA EΞΓoyΛ^E. AΛ ^A, \Λ oΝΙ ο

ΘΛΗ /V\Θ)/

Η Z .g H

!

---1-

.-7-=..ι,

;" ,--\{(-\

I

-1 \

,ιΨ

ξΥ=*a

-.3-,

/

.J : i1.

' ι.:

,)

-i!


φPoYPoι'

AΔE'AΣτE'

roN

ιΠΠoΔPomo

.NAΦYrEι

ι

O

o^oΣ

o κoε/vloε! ToN ετo r. o^,omaτ6νaιa- '

?

AΔEιAΣτE

'7

?( t \ 2!

MA

Θ ) <1ι

l ε.Λ/\tlΣ ΔEN E- lNA| ΔνΝ,Aτoι\,

E'onPoΣ! EΞ 9 ,

ι

AYτ|.1 Η AΝAMΠΘ)//V\noyBΓPtts.E. Σ.E. ΚAl\Θ^A ^,ηAΣ'Δ E. N E. |)<AMε, n|A tr,ζAΛ^Λ./\l A ΔΘy/\E.lA.lΚt. l Nο τΘN |nΠΘΔ , PΘMo.. ΝJA bPΘγ/y\ε r.AM lA HΣyx Η Γ9NlA N, A lζοl:

λ'p*q;*li,Σli Γl, ',&, ;(,\ Ν'l . χ 2- /,

τ H /νY λrΑ oι Δ PoMo!T HΣ-PzMΗΣ'a ,qτ'xυ |v|A cPPΘΥ P OΥΙ\Λε.ινοl enδ Tρ!ι_Σ _c η q AC ι A^ ιA ( Ν Yx τΞP rN Θι _

DΞΡι oanοι ) € . t N Aι aε-ι a, τΘιι'' 1 q1.B ι_ι_Τs?N Ε FtrΒ a'cτa λE Ξ z τo.κ

._ . λ9FΞ."n.'Ξ*aχχ}g,τ*οu ι8

MA τc)YΕ Κ,AτAxΘc,Ν|ΘγΣ. ΘE,ΘyΣ.: ΝA

Δγο

nΘ^| TΞ.E nL)γ Κ,r]lrV\Oy. luτAl Λ^Ξ.ΘYΣ.rV\Ξ.!\ΘΙ κ, ΠOY Ξ.lΝΑ.ι S2PA NA-ro\ o Σ'OYΛ^EΞE,A /\A(PP AΠ -ΓΘvΣ], τA, Σ.ΗΣ.TΞPΣ.]A

Ξ ιl,er ! rua


/ιΛA... E.Σ.ElΞ. ΔE.τ\Ι EιΣAΣ,τEοl Δγcf ΓAΛATΞ.Σ. Γ1Θy ΨAxΝlEl O/\ΘΣ-

Θ

Θ

EIMAEτε.. K| E"tYο nc)lOΣ. E. l Σ.A l Ξ

ξE

1ii

) ( ΑM ΠEAΞ'ΚOP Π Θ YΣ

APxΗΓ()Σ-

τΗΣ-

ΠlΘ

l

τPΘME-

φH Λ^Θ/\Θ Γ€ - ι-ΓAl n9.ΣΞ,ιΕAE'TE/V\AΓOI . }<Al Η ΔYΝAΛΛΗ LAΣ. τO ΔE,|xΝt-l Σ. AΙ \ - . . Γl,AΝΘP. 9nΘyΞ !ζι E.Σ.AE YnAPxE.l nAr{τA ΔOyΛΞ-lΑ'.

)<ΘΣ.Mc)Σ3

AΚδ)//y\ΠΗΣ,τEΞτΗ Γι.1 κ-Aι Aζo^δyΘΗΣ.τΞ-

MΕ.


E,ΝAΣ. MΓ]E.Κ.Pl-]Σ ΓE. rV\A-ΓοΣ )ζPA:Ει κAt xP\/Σ.AΦl L ΣAΣ, TΘN A (DΗl \ s z ΓlA ΝA ΔQ. n(,Σ, ΔΘyΛE.YΞTE-

nE.Σ Ι\ΛΘ)/ AΞτ€ . P]Ξl Δe.tν ΧΡ A τ Σ 9 . . n|ΣτE. Y9' NAΤ oΝ

Ξo)/Λ^Ξ.;

οx| | EεB A ι, A ' AΓ\lτ ιΘE . τ A , ΘA τoΝ Γ/\lτ9.Σ.Θy,V\ΕΑnΘ τΘYΞ ΛΗΣ. τ Ξ Σ . . E / \ A : sp τ A Ν tE , t. . .

ΣΥ/\^φ 9Ι\οlI

A IιιrιιZoνΔA-

KιA:τA Mrιιzoν. -IΦ1tTρΥ.T!; λ

T9ΝnoTgNJΔE

xgnΣτoYΙηΕ' rι0.

ΠιA!nAMΕ NAτo ΒPEΞoYlvιE!

f,.t.φoYΣ!

g

ιA MoΥ!τA EΛAτE,!,*'ιr|ΣJ: z

E|Ι \jAι <D |^οΣ ι E.ANE-lΣ' ΞA ΔεΝl

τqPAΘA "Ξ ΔE'τE!


κA| τszPA Γ y P Ν A Ξ.o)/... Σ,nιτl Ετo Ms2Ε, ' Γ| A T l κ . A nP,qΓ/\ΛA.rA' τΞ-τoιl\ Γ |A Ι \ A THΙ\l Γ|ΘPτAΣ.9. E'nlΕ-ΓPΘcPH τΘγ ΚΘYΛ -.. τΘ'

/

,\\)/ , ι,ξ

's

.rdN ΕrιιΣτP0φH ' ToΥΚAIΣAPAi! Ν lΚΗτΗΣ ΓYP|ΞΞ / τΗΓ{ AΓ]Θ €NA E.κ-EτP,qτ€ | AτοY

Σ.τοYE ne.lPAτE.Ε. Ντ|A ΘA ΓlΝE-l E.Ν A γ Ρ| Θ Σ τD γ E ΘPι A r y \ E c f E ΔPΘrv\ονΣ-τΗt. \ \ P9.tν\ν|Ε.! -,/

EιεA'

-J

toYΛlοv

ΚAlΣ.AΙΞA:

B E .b A|9 Σ . K A) E-I /V 1 A] bΕ'bAlΘΞ. ] ο Λ^ΠAτ€ - ΕL).Λ/\OY τA e-lΠt-c)^A AYτAι Κ4\l Θ Λ^Γ]AτE-.= ^lογΣΞ.ΚyΛ]OYετA Ξ.ε.Pξ-l

.Δ'nο ΠPs2τ(Ξ

-

F"

\ r. Πl

O.I-AΓ\J Π ,q P E I Σ.Al\ τοΥ

εAε r'AτE.ΔΦΣ-Ξ. ΓlΑ. Γ\l^ . - Γ ΗΝ A Λ ^ΘlΓ5 Η )τ οιν ΔιΘP ] nP c)Σ,ΘΠ l )ζO ε|<-^^,Ε5(2 Y-F.\ε-^P^' I OΥ^lΘΥ !

ΕME- ιλjΞ. Γ]AΝJΔ, Θ2(E.

nlΣ

Α . .-κ . A l ] Θy . ΓΓ9'PA ttΓ\lAι c) MnAτE,ΞΕy/1.lOy"E -Ξ

Θ)<l E-Ξ.Υ ' Γ 7PΝ^ , Σ.Γ.}l-.l-l

/

Δ 9Σ,E.\Λ c|/ τOY^.q. x lΕ τδt\l -ΓΗ ΣY,\τ^rH E.Κ.ΞjΝlΘY τΘ)r l<AτAn^ Η t<τl Κo). EΔ' EE. Ι\ΛAτo Ε. . . . ΓlA τ l AYP Iδ Θ AP t29. ns)Σ, ΘA € , l/V\Aι APPg.Σ.Tοε. ΚA1 ΔE.Ν ΘA λ1ΠΘPε-Ε'.9 N^ nA PE. y ΡEΘg Ξτ D ΝJ ΘP| A'Λ^BδToY ΚA)ΣAPA

ΣTΘ l Θ, E']ζE-]

Q. . Γ\PΘε.E.xΕ-

r lAτ l E.X E.ι Σ,τ AφlΔ ,A

o/v1.9Σ.

ΓlΓ'JΞ\ ]

Z'.-{


9 J AγτΘNl Δ|E.Νι lζAτA^ 9EPA N A τo Γ{ Ξ. ν n ΝH Σ,sz ι ε:Ε9 κAτAξPEPA NA EΓA^Q. -τΘ <pl/\Θ τΘ)/ AΛΛA AYτοΝl AYτοΝ τΘ Θ A PPg n9 Σ. ΘA - Γ σ\ AcPΗΣt2 ΝA κο|rv\}.lΘE-ι

ft/ k \l

\Κ |"'

Ζ


(D(fbΗ6ΗlζA /y\Η ΙV\Θ7 (DA τ E. τι . { Θ Ξ E . Η , Γι,Aγτ Θ . r,V\g,Ε. J ΕAΣ. κΑτΞΔ9 ΞA τΘ e.xs2 /y\ΞτAΝrlΘfFι l .s2 > |\lA

| : το

Ξ2(9

Ι\Λt-ΓA-

:9 nΘΣ'O τc) Γ ..l Θ|.9t . t- l oΣ.e.l.: Ξ.)< 9 /y\e'τAΝlΘι

\υ'

τA| n 9 Σ . T-9Ρ ^ e|ΣAl ΣτοN nΘΛY KΘtντ^ lζAlΣ.APA

t

Or]στE. Γl lΝE.τAl ΘPιAΙν\βoΣ ynAP,<Ξ.| € - Γ\lAεnAΝτA nο)/ RPATAE-ι ΞΚ.r\A BΘε. τΘ ΔA.φl\]ι\Θ ΕτE.φA|νι nA.Νg AΓ]ο τΘ κ.E.ξPAΛι τo)/ ΞPl A /\^ Θ Ε v τΗ . . . E . , AY τ Θ ε Θ L

Σ,Κ^ABc)Ξ'

E, Γ9

ΘA ι

E|ΛΛAι

To-ΔA(pN,No

\

:TE'ΦANι τoY KAιΣAPAI

MA AνTOEιNAι

xAτAIιΛHκπKo!- '

ο><l N].A. -ΓΘ Γ1Λ1t\E-Yτ9 Aη /\/\Η Σ ||Aξ Ι\\ΗΣ|\ Γ|A Ξ'NAΓ! Κ ^AB Θ, Aντc) € .ι Ν Aι ^^A. Ε .Πl τy2 <|A : τg P A

Aξ p E' Γ .J τl Κ E !

MΗΓ].9Σ Ε.xΞ,l Δ Aφ ΝH i

.Δ. Aq2r\l}-1 οx l A ^ ^ A Ε, Χ. 9 / r' \ A ι. . r\-ΙτA.NlΘ.

Ι<AΙ\ε-1 cPΞ,PτΘΓ\ι ΓPΛrΘPa.. '

/V,\ι]ns2Σ, τE.Λικ,a.

ΘE^t.τEnA.PΞτE.

NA /\ΛΘ\/ τΗΓ{ τΗ rΞ,Σ.Η

oxι!MaNoτo

ΘAΣoY rι9τ'

ΘA

ΚlqNEιΣ AΥP'O,AN ΔHΛAΔH Θd^EιΣ NA @ANι ΘA ΑNTt- l νΠAPΞΕ' AνPιo ΓιA κAτAΣTHΣoΥmΕ',

ΔAφN,Νo

ΣτE'-

E Γ 9 .... Λ/\Aι κJAl

Δ .E.... nΘ.Λγ

Δ ,Ξ Ν A lΞ , a Α Γ \ lΘ . lζA',ΛA nAPΔ

'li\λΙ&s.ΑλiiΑ3"Ξσθi^

Γ]APEyPε.Θ9. AYP|Θ Θi 2 |AΛ ^B Θ.-. t} \-

-

ε.τ-oιι

.

.ι\Q

' ' /ι\r \

Α 9 t, Ν τl K Θ , EPA ΣEAMΞ'ε9Σ, Λ/\lAJ<rτΑ' Δ}l τH l Ε, AΠΘYI. JI MA Ξ-Σl/\|AΣ. ) MAE2Λ^Ξ./\.A.ΔA, 2 Γ.),Π€.Pl, A^Aτl ) A , V\ε'/\E,τ|-{τΑ' J Σ.γκ.A) /V\Ξ.^l > Ξ.A,.\A/\^l : POΔ| s AYΓA , (A | n \ Γ 1 ε-P, A:

4e

ΝA P lΞ- c ΚAl τoN .V\Α.l.ΝTA!!cΞ

ox l. j

MET ΘΝ

ΘA ^^A.l Γ]Λt.Ξ-cfyMt.|ντAΝ l δ -τo Σ,τ€ . φAΙ\Ιl Ξ,τ.ε'l ΔΞ-|\ t.]Ι!A| Θb E -^|Ξ -i

ι' , l /\l

)rι0D'ψ

.


-21' -\J^PA' rv\AτA a ε' ι Ξ'NA Δ'PΘtιΛA'<-ι ζΞΛ./rΑ Ε.τa τΘY ι6Y^ιΘy r4ιΣ .A 'PA ' . ' .^A^Aτι

ifflPAι ΓlA' aPl^/v|EC].E,, Ε,INF.ι εΛ,/ΑΣ 9.PA'ιCf.Σ. ΘP ι A M| b Θ Σ' .'. τA /\A <PΥP A' .ΔεΛ, Ξ, /Λ.|/.ηt κA, ει1οYΔ'A'ιA' Aι,a^A' Ol A'XMA^2'τOι € . ιΙ\JAι ΓΡA'φι lζcΞ' ...

. E.,)<E-Ε. nΞ\/Ε-ι^ΛAΕ τ'AYτιA nQ'Σ. ΘA. ΓΝ9. / |Σ. ΘyΛ ^ETΘ Θ||A,ν\b Θ κ,Al τA ΚATACPE.IE-Σ,

j

ΠAP A.Ξ .EΛ J α.MΘY ΞPxΞ.TA,l H oPΞ?t4 LρA.l ΕτΡl ε><A'PA|. ^ι4


no,,toNoMoιoΠA-

ΘιΞ b rτ9ΣTo bPl ΣΚE'ιΣτo PAΓoΥ ME MΕ τlE^ΔΑφNEΣTd

nAP.c)ΛΘ τo xn/EAξPl ΣΘYlTθTΘιΘ nPAΓ,\^A Δ.Ξ,Ν τPs2.Σ. Ξτο Σ.n lτ l Σ.ΘY) ΞτΕ-ι. ,

) tι

u\.κs\ψtrtηι...ιχ$

ι<A'ΣAPA_b

ffil€=>z


oΑΓοNΑΣTοNΑP)σΙΓoN oBEΛΙzKΛΙΣΙA o AΣTEPΙZ ΣTrΙN ΙΣΙΙANΙΑ o ΑΣTEΡΙz KΑΙ oΙ mTΘoΙ tΙκΑTοΙKΙΑTοNΘEοΝ oMΑNTΙΣ oΓyPοΣT1ΙΣ ΓΑΔATΙΑΣ AΣTEPΙzo ΓΑΛATΙlΣ oAΣTEΡΙZΣToΥΣBEΔΓoYΣ o ΑΣTEPΙZ ΣTllΝ κoΡΣIKΙΙ oΑΣTEPΙZMoNoMΑxoΣ o ΑΣTEPΙZ ΚAΙ oI NoPMΑNΔoΙ oΙ ΔΑΦΝEΣ TοY KΑΙΣΑΡΑ T0)Φ'rΣoΔPEΙΙANΙ AΣTEPΙZ ΣToYΣ BΡETΑNοYΣ o oΑΣTEΡΙzKAΙ ιΙ xYΙPΑ HΑΣΠΙΔΑTtΙΣAPBEPNΙΣ ..' o ΑΣTEΡΙZ ΣTotΣ ΕΛBEToYΣ T0 ΔοPoTOYκΑΙΣΑPΑ poΔoKΑΙZΙΦoΣ / T0MEΓΑΛoTAzΙΔΙ oAΣTEPΙZΔEΓF,NAPΙoΣ oΑΣTEPΙZΣToYΣ oΛYMπΙΑKolΣΑΓoNEΣ rΙMEΓΑ^}ΙTAΦPοΣ Η OΔYΣΣEΙA ToY ΑΣTE'PΙZ oΓΙoΣToYAΣTEΡΙZ o ΑΣTEΡΙz KΑΙ ιΙ xΑ^ΑΛΙMΑ H ΓΑ^EΡA ToY oBEΛΙz o ΑΣTEPΙZ KΑΙ ιΙ ΛATpΑBΙΑTΑ KΑΙ o oYΡΑNoΣ EΙΙEΣE ΣTo ΚΞΦAJ\l:toYΣ EfroΣΣ-EPAΣ Π(Σ ooBEΛΙz EΙΙEΣE ΣTΙl XYTPΑ ToY ΔΡoYΙΔH σTAN HΓΑN MΙKΡoΣ oΙ 12AΘΛoΙτ0Y MENΙΡ Τ0 xTl,tEΙMΑ TοY ^ΣTΥP|z o ΑΣTEPΙZ ΚΑΙ oΙ ΙNΔΙΔNoΙ H EKΙΙΛιlzHTοYKΑΙΣΑPA o AΣTΕPΙZ ΣTA APΧAIA ΕΛΛHNΙtrA' AΣTEPΙKΙOΣEN oΛYMΙΙΠΙΑ METΑzYΡoΔoY ΚΑΙ zΙΦoYΣ AΣTEPΙκIoΣ KΑΙ KΛEorΙATΡΑ ΑΣTEPΙZ ΙΙAPΑ ΣΑ(xΑPΑZΑΔΙ o AΣTE.PΙz ΣTA IΙ0NTΙAΚA' T0ZIzΑNΙoN ΣtιAΘΙΑ KAΙ TΡAΝTΑΦYΔΛΔ r

oAΣTEPΙzΣTAΚPΙΙTΙΚA' _______-----Ξ -Ξ,-_--

(ffi_

TSBN 960-321-106-0

|ililΙ ffiil 106

MAMoYΘ coMlx EΠE Π ΣoΛΩNoΣ 128Ξ 10681AΘHNA .2103304326 Π TEΛEΦAΞ:2103825054 THΛ:2103825055 € 3'90 Π e.mail:support@mamouthcomix.gr http://www.mamouthcomix.gr

15 οι δάφνες του καίσαρα  
15 οι δάφνες του καίσαρα  
Advertisement