Page 1

}ιK^A.Ξ

Σxdδια:Αlbert UDERΖO

Κεfμεvα:RendGOSCΙNNY

qi

d-,&

!γrl

MAMοYΘκoMlΞ


ΙζAΙ o UDE,RZO o GOSCΙNNY ΓΙAPoYΣΙAZ(J-YN MΙA ΠEPΙΓΙE.TE,ΙA ToY ΑΣTΕPΙΞ

oAΣTE,PΙΞ KAΙ

oΙ Ι{oPMAΙ{ΔoΙ Kεiμενα:Ren€ GOSCΙNNY

Σxdδια:Αlbeπ UDERΖO

tiA]loYΘκolllΞ

www. asterix. tm. fr


τ o L Ε.Κ ι ΝH M A Μ ι AΣ ΓAΛH ΝιAΣ ΜΕρAΣ Lτo M ιΚPo ΚΑ/|AXgPιo noΥ ΓNgPιzoΥM€ ,

MNA '-ΝεYMAτIΞ-, QτAxγ ., .ΔP o ΜΕΣ:

Aι ΣlΓοyPA

oxι ι Δ'E'N εx9 TιnoT,Α/\ ΛO AnO εΝA MΗNY^/\A Γ|A τoN APj(HΓo

. -'---\',

ΓΛ^zΞ.

LΡ)(ot\1AΣτΕMAΖl ΣδY.

ΞI NAι τ |n o τ Α τ o ΣO b A Po :

N |P M ε τ o

τΑ

ΣYtT HMΕ. ΝA: ΓlA ΝA /\ΛΗ nAPAnEΣOγN,

lt -;2-

ο AΔE^φΘΣ Mcι/o N ιΞ, Πc,./r\ΛE.NEι Στ|-{ΛoγTE'

E)El εNA Γt olTδN ΓιεΓιE.Δ|ΞφA]N EτAl ΛΘlnοr\Ι nΘ L o AΝΗ. Φlc)Σ MΘy Γ|NεTΑ| MAΛΘAKoΣ AnoτH Z9}-l τHΣ noΛιtΣ..o c2ΚeA.

ΘAMοYτΘ

ΘAAE-ΛφΘΣ ΣτεΛNε| ,7 ΓPAMM.A A nΘτΗ Ξ- - . . QΚ E .AN ΘN ι ΛoYτeτ|A )..orv\9Σ )ΔE.N xA7ρze| Γ|A ΣE, NA, ΣYXNA| --'-1 ξ 9 A px ι t Γ Ξ, MAZε.Στ|:Ε''

Σ€ Σ AΕ LAΣI ZOMAι l Λ o|ΠoN 'Φ|^ol MΦ/-.

TE.ΛE| 9.ΕE.l e OTAN ΘAXοYMΕrγιAzl τoY ΘA KyNHΓAE-I AΓΡlΘτιΣ ΓpoΘlξ Γ ME. ΓδYPοYNo

ΓΑ Νot{lΞ- ,v\AΞτοN Στ€ ^ Neι \ιAKoΓ\€ Σ : Mξ τι{Ν ΓιAPAΓΓe.\|A NqτoΝ kqNoγrvE. ANTι2Δ-/

,Ι,. 'j. ι lΙ ' . ι-j.l 7i ,..

ΠAPΙLl.


ΘA τoN κonANHεΞ iM,E'τΘ'N' FAΞΔ 1\Θ rc' τ'1 Ξ E ΙΘ7EXNI.

AΞ Θn^9ru kaιλrτYlλfΞΝ

\t/_rι//ν\-^- Ε'Γgι !',.

MAT0|ι,ToΥTATlΣl

Ξ-

MA ε,NA|; τPE'||ι)Σ :

Γt-|A xΑPΑ) ΘΕ .|ol E .| M Αl o Γ|E - Γι eΔlΞE,o

(( '.!Ι{, ι(. \,./' ' 74Φ \-ι-

) Uz'--τ

ι., Υv nPΘξD,AN9Ξ : ΔΞN YτΞ.τν,a.ιiλE-nE.τ€ ΣyxNA . -\--( . , t -ι Teτo|A ΛPMAτA F/\o nεPA... \ ΣnoPΦτ|AΓM.Ξj APΜ\Α EINAι \ -Νδ

- 2:=.,*'

\

zτο rvleιtτlonaτι

ρ.Px|ZoΥι\ΛΞ NA ToN κΑΝoy. Mε. ANTPA:|1A| ΓlA N,AP:|Σο) /nε. NAτsιΚANoy^Λt. nPε.neJ NΛ τδλΙ APxιt.Θyly1ε ΣTιΕ MnoyΦΛεΣ:

s+-

Σl t.;κJql τοτE- KyPlE P|Ξ r Π9Σ ΘA AP)<lΣ'oyME' ι\lA AΙ\τt,ηΣ Al\ ToN KANCi/ME

Ξτ|Σ MnοyτΘN ΛPxιΣoYME cPΛΞΣ 9'Στξ, N,Aρ:|εE,I ΝA rιNe,τAl ANτΡAΣ i

)- ι

-i

Γ|E.Γ|E,ΔιΞΘA oPΓAΝQΣ'oyMΞ eNAXoPοnPδΞ

;.};?\Ψr'ιι\^.(

-.-;.----.ril----ε.


,τ\j\noPε]Ι NA ΠA\.Δ'E.Ν τ.Ε-lΣ 'AΛΛA

ΨAlΝE--].A\

n9Σ τo

E.LτlMΑ.

Ι Δι A] Tε P A

Γ lA

ΣLΝA

-

ΓoγΔι]Le]Σ

Σ-ε- KA-

hΣτolxa\a]θ

ΝA XoPΞψσ)/MEE P Χ E ΣΛI: ΓιΕ .ΓlE .Δla i

Y -ΙPAbAτΞ 2\ ΞΣΞιΣ /N A Δ9 Π9Σ /xοP ΞY ετa

ΘA npoΣΚAΛΞ LLI Σ. MιA K A\ ΓΙ A MEJ \A Ε-τΣl AΣτεΡlΞ;'

ΘE-ΛaτL ΝA XΑPl. ΣΞτΞ AYτo Τo XoPo ι tTo Ψι^o Moγ

ΚΑl Lε

,,lιx(xΙj

in*otot"

0X/ 10ΧΙ lo Xl! ιτεl Xo P tY^NΞ c]

MAΣ l ΘA Σ,AΣ ΔειΞ9 ΠAnoγΔEΣ ΣτιΣ Σ|I MεPA n()Σ )(oPEYOγN ΤHL ΛoYτετ|l\ KAτAKOMbΞΣ

-ΞJ*

Ξ-Ξl.-''o. 1/--\

W,V


0βE/ιιΞ!2

τ| ΚoιT AΣ : Α Σ Τ Ξ PlΞ;Πp € Π e ι ΚΑΝΞ\Σ Nrq ΖΞι Στι.]N € . ΠοxΗ

!βftμ,. ._-+.-,_E= :"-.. Π PΞn Ξ l ΝA Ξl N Al A ρ xA l οΣ

φτΑ'ΝΞl . LιΝAI

ρ.ruγnoφοrο

φΤAΝ Ξl M 7ΑY ΤoyΣ τ DyΣ bΛ P. bAP oyΣ P Υ Θ M οY Σι AΣ ΓyPlΣoyΛΛΞ ΣτA ΠAΛ\A ΚAΛA τPA'r ΤoY τ O ΠδY M AΣ.

s. ,.rr=,Ι-ini

φoBE-ρo >Ε. j Δ,LN Ξι)<A ΞAΝAΚoYΣE.l ΠοτΞ τeτc)ιo npAΓνlA ι )<Aτ\^lΕ.τt τοΝ ΚAιPo Γ^J- ΞΔ9 . ΘA x.oycDAιΝAτE. koΣMo ΣT o oΛ YMΠlAΞ. T nΕ, Λ oYτΞτlA. . ' Κ i EK ε] ΣYNΗΘlZoYΝ Ν]Α' ΣnANΞ TAtrAΘlΣMAτA

oxl τc,./Σ τPAioΣΔlΣTΞΣ

ι


εN9Θι!.AAΥτA τA ΓΕΓoNoτA ΣyME,AlNoΥN

] | . ) I t '

a

ΕτH ΓAΛAτ|A'nlo nο^y nιo MAΚP|A Στo ΒοPPA. MιA XQPA onoy κPAτA'NΕ ol NΥxτΞΣ no ιιιι a ΦΕΓ ΓAPIA z 0Π6Υ ε/ΝΑl oι xΕιΙv|gλ,εΣ ΣΚΛHPo!ιζAι onoΥ ΚAτοιΚoyN ol ΖιΝΘPgηωI τoy

)l N0PM AΝΔDι Ε'xσtN τPaΙqΕPoYΣ ΘEσlΣ |b ΘoP 5ΘΕo Tot Π}ΛΕΙVEYι noΥ ΔΕ,^txAι. PΕ.TAι nApA MoΝο MΕΣΑΣτΗ ΨaτιAιζιA' τo τo AιMA.ΚAι AιMA τoN oNTιN>Πoγν|1uΕxΕ αNTιN>Πoγνt1uΕxΕ ']ζAι τA| Μ'ΕNA ΜeΓAΛD φAronoτι τo|/Σ Πo. Σ Πov ΣΚOT9ΘHI<AΝττH MAxι!

MlA, ATy- X|Α, Ei n. C )ΣnAΘHΣAME. φΘ lA KA NA Κoy,ΣtζpΘy/!Λ€ . κAι ΓAΛ AτΕ'Ε, X 9,ιΣ .

Κ,,',,,ΑΚ:

..ι tsoPPA' aι NoPlv|At'ιΔoι. /ν1ιA cPyΛH

nePHφANft

]<A'lτP6|v1ΞPFlι ΠoΥ /\,Ay. ΕΞoxο\.Σ bΓAzΕI τlΚoΥΣ ΚAΙτoΛΛΛH?oyΣ

noΛΕMιΣτΕΣ

... Χ'Aι nArVQ AΠ,oΜ' ΠAΝ9 An'oΛAιol NoP. AΝ ΔΞN

ΦAΞτH

LoγnA Σoy, A^Α ΚρΞjM ΘΑPΘe| NA Γtr ΚΔ.τ,.. οκΑΚoΣ ΞnAPAΞ.El

/nΠe'ΛAL)

ΓlAτι Φ<ι

o ΛoΞΥΓΚAΣ

ΣxE.Δ'oΙ\ι

ΘA ΣΘY,EτΣl ElΣAι ΕτA ΚΑΛA ^FN EΝA APr\iηA τΗΣ nPοΣΠE.PNAΣ AΞTyΝο M |AΣ Στι.tN ΚΘpYφt.t ιAL ,AΝHφoPAΣ.2i

E'ιNAι ΜιΑ A

AΘΕ' PA ΠΕ. ΥTH - . .

ΣτA/γ,.ATHεE!Σ

ΚA1ι1/t1ιA goPA

τo

/tr,ιAΥτo

^oΞΥrι<A)!

finε!.,

ε'Γa^otnoN τoyΞ

ΘE.ΛοNτAΣ NA MΑΘογΝ τo MYΣτικo AYτl]Ε THΣ AΚAτoNOι|THΣ o, ΝoPMΑ,ν4o t € n lΣTHr'y1,oΝE.Σ ^eΞHΣ κΑΝoyΝ A^lAΚοnA Π€ . ι PA MAτA,. -.

bΑPA

Κ| AΛ Λ Θ.

EΞAKo^δYΘ9, NτA T\AnoNA(2 AΛΛA ΔtN φ δBAMAι

€ f ,*-.

n^ ,

a tr ΨΕ' ToY Σ ΠoΛΕ.MιΕTeΣ

ToY.'.

-ΔEN nAEl AΛΛo n|Aι

εKNE'vΡlΣτlΚo

ML{Ν TA τFPoy/\ΛEοΛA. ΣE o^o ToN ΚoΣMo MIΛANΕΓlAτo φoEo. AΚοt MAκΑι oι Πlo AΔ)/. NAME-Ξ φyΛEΣ ΓΝ9PlΖοvΝ τo EMΕ.ιΞoxlJ

':ff.--v

ξPAlNΕτ7\l n9Σ o Δ ιΝΞιcPΤ ΞPA: tV ιA τoN oNτ|Ν. AYT O ΘAMAΣ. Enl. τPEΨE-I NAΠΞτAMΞ

I


τ9 0 xoNτP0M

t\A Ξ.E.Κι: nPOτelNg. ΣHrv\EPΑ ΝHΣc]yMΕΓ tA τAM Ξ P H Κ| (f ΛA t , Τo o no Υ Γ Νg , P l Ζ o Y N cPoΒa!ΘA Σnε-lPoyMEAKoMA κAl τι^ιΝ )<A-ΓA. AΝ xpΕ.]AΣ-ΓΞl ΣTPOφΗ AΛΛA ΠPE.ΠE-\ NA/V\Az

-AΥTo} ΕιNAι

ΘoY/V\t. τOnr'\YΣll

AΣ MA Σ

tTA

0 APκHΓqΣ MAΣ!...

{\,'(fl)

!

KA| ΣΑΣ γnoΣχOMAl ΠaΣ ΘA MncPEΣoyΛΛε NA noyME κΑΤΑMoYτPA ιTοNKoΣΙy1c

.(

s(

nOY ,v\AΣ ΘAYMAΖF-| ;ol NopΛ/\AΝΞE,POyΝ Τ| ElΝΑι Θ Ψo joΙ Νo P Μ ιA N Δ oι E ιΙνAl ol ΠloΨοbιΣlAPl-,1ΛP t

nlδΥΛΛE- τO EΘΝllΖ-Θ \ n o Tp l TΘ Κ ΑΛ bAr.i...

κ-PAΝιA

N9Ι\./ ΚAι NA El Ν Al

τ9N

Ν|Κμ/V\E.t

τA KP/qN ΘΞΛ9' 1 Ξ'ExΞ|^A Δ'IAΛEΞΕ-A

Ι.τt|Ν τγxΗ

-'Γι;ξ'*=i

Τ l -l N

Γ AΛ A-Τ I A:

9 MnοYΝTA/\A9

λ-.

HK Q

:T E-

M nE. ΛF| !o Κ o .oPAΣ xAιρE-ΤlΣa ΚloΛAΣτoN

ΚAl lΔDΥ.'l-lτΥxL.| ΠAlzΕ-l AΣXH^/|A' Π A ι xNι Δ ' ι A> ΓιAτl Ει1ΛE.lt

ΣT Η Λ oY. τΞΤ |Λ z l δbEΛ lΞ. a AYTH τι{Ν 9PA' |) /]EN τοN rιAYnΝQr bοΗΘ,qΣ .nεcDτ9 Ι\l^. AΣΤεP|Ξ-;

Ξ-ΕPoY/v1Ε. noΣoι' ΓA^AτΞ.Σ ΚAΘΞ

AΛΛa ι1APA ΕJΔιΚaι Στo cΦΦz Ε-1ΝA ι ) Κ A]

MA^IΣTA n9Στo MoNo nPAΓlv1A noΥ φobavNTAι Εl NA b MΙ . ] N

n€ - Ε'Ξι ooνPANnΓ ΣTo rFζpAΛι ---

n ι ΘA ΝOTH TA bΕΒAlA ΠoΥι

ΙAPΛzΕl TοΝΥnΝο. -=''. 'τoYΣ...-+

tffi Γ\A

,(PoΝι,A ΔQ

ΞιxA

τετδιO

An oτo ΣH Κ o M Α ι ΚPΞ.r5ATι

{ι iΙ l! U Lιli

j:,-ΚΑ ΛbΑ 4Λ

N7oτ

..An o Σ TA.ΓΛΛA.

ιw η ιια< ρ'q,ε. oγ

ffi


AΚP|E9Ε. nAnr'\E. Σ τ μΝ ΠA P A Λ| A :

ΔΕΝ E,χE-TE- τΘ Δ|Κ^ls N Α M E . Ξ Y n N AτΕ .τ oΣ'Θ N a p | Σ ι e ι / \ Λ Aι LΞ ΔlAΚΘ -

ΚAΘΘ^Θy:ΣT H N oT ι/ q ΓAΛAτiA bPE.xει.t./\() Δ . Ej\ E|NAI nAPA τ oN oT |ΚH YΓρAΣΙ A ι ETΣι Δ 'EN εlNAl AΣτ Ξ P | Ξ ;

nε.Σ.|

'1ffi

AγτΘ τc) nPg,ι.N ΞΛo KAl nιΘ

.

τlKFι

/

ΔE .Ν n AE l : E.ιΣ.AΣτΞ 7λbo.

Λ/\A^|ΣτA ΚYP|E. ι ΠAΞl ! oMc2Ε τoy ΚyΡιoy AΣτΕp|ΞL ΔEN τΘYAPE.-

|ApHΔ,ΞΣ ,<A|Θ| ΔΥo }

ΣE"ι ΝA

Ψl Ξ-/

τ| ΘA MnΘPoy. tE. ΝAτoΝ

M n Aι o | Ν τtφl Ξ

)ru

AKOY ι

| Ξ|

xAΝE|

!

Φε

l

ll,ffi'

ΞΔo

:

u.''..-EκΕιι,

ι EΔ l Ξ. . -

l Δ ^ t- '\

,lm|' ΛΘYτEτ

-Φff,,\r ) . . φ 1. i. all

l'\. //1

)l€ -J4

ρo 7:.6 .e'.


MAΕι^ιAι

E,Δ/.Aε

NoPft,,AN.

a,,<.ΞΞ .PτePqτoΕΔEA,(oΞ : ot NoPMANΔΘι Ξ'ιNA| τPΘMΕPaι ! r'ΕιFAτΕΞ ΔιψAεMΕNΘ,

δ|5E.,1.ιΞ r ΠAN9. Σ-τ5Δl gPA . .. BΛE.n€ . ιΣ E.ΚE-lNo To ΠrAΝll: . E-KΞι κ.AT9-;

ΓιA Aι/M,A

\

(\

ι.*-

-.-^ l#3ι

t

g;Ξ..e:rΞ MA o| ne.ιPAτEt EιNAl EΚ E. ι

Στo EXg

ne-| E,κAτo

CPΘPEΣ,obE.^ιΞ) nCLΣ τΑ MyΔlA E.|T\IΑ,ι ΣΑN τA KAPYΔ.IA: τP9Σ ,γ1δΝΘ τΘ

elNA|

..r-] ι.

.....τ

τPE,Λοι

5

AYτo| Θ| ΛoYτΞτιoι ι AΡt(ιzογN NAτPE)(σ,Ν MΕTA τδτE-ΛοΣTHΣ rοyΡΕ/Νε -..Ξ'Γa Δ,tN ΞANρffPE.xs- Noι9Θ9 ΛιΓΘ BAPyΣ,\^Ε..τΑAno σ\ε AΥTE.Σ vTE.Σ τ|Σ 5 .5 NτoYZl. NτoYZl. NFr τAΙ\ΛΥΔ,|A noy/ E'φAΓA. \

;\.

Ξ

G /νηA rxl JοBE^ιΞ.) E.^A n|Σ9 ( ΓyPιzΘyΛΛE. ΣTο x9.ΡιΘ.,

\^

Γι,AYτo nP6-nEι NA Γ|AMΕ- nΙΣ9. ΣTo ΧaP|o|


0ιι{0.,'oιι{0'

Z b Λ aΓ]€ . |Σ) EI NA| H 29Η

AYT H τιiΣ Λ δy-

T Eτ| A : o Λo T P ΕX A , o Λο TPE.XA:ΔEΝ t.XE| KΑlPo Γ|A ΙιA zHΣΕ\ Κ,AΝE-lΣl

r AΛΛA

ΣΚEφτQ

l KA| NΑ Eκ-E) ι

rWκR*^ A ι E-ΣΞΙ\A t'ψAxΝA tKΞφTΗ}<A AYτA Πo)/ γ\oY EΛE-ΓE'Σ ΓlAτΗt\ Ξ Π l τ Yxl A

Τι Ε.nΑΘΞ )

φ AlNET AΙ ΘεΛoYN

ΝA MAΣ

n o Y Θ AE . l

ΣτΗ ΛoYτE-

:"Ι*;*=ΨΞs t^w

ι{Ο

-fi

E.\\\ι

r

.Q:ΩT;.t. i't,ΛΞ

NA

PAιA.AΣTE.ΡιΞ

MlΛFlΣ

APxHΓo Λ,/ιAZE-:-3Ν :: Ξ'o Γ ι Ε.Γ | ε Δl Ξ n P a -lΞ\ ι\.ΙA EιNA| Κ|ΘΛA

E-NA

ΔE.ιTΞΤ|

KAl

ΝoMlZE-lΣ n9Σ ,AnOblζA'ΣτοyN. AΝ AnΘ. ΣτE. PlΞ. 5EτΣ|

l(AN

ΝoPMAΝΔo|, B|BAΣToYΝ 'ΘAτoYΣ

-

KΑΛδy - ΚAκ'Oy AΣ ETοιM,qΣQ. Λ Ι Γο MAΓlκ-ο z9. MC l , --

nPΕ-nΞ] ΝA ΣΘy / v \ l ^ }+ Σ 9 --.

*\;

|vιA...MA:ΕΕ' τl Ει||ιAιoι Ν0P iIιANΔ'0ι i

) T o oτι ΞE. PLI Σ ZδYME ΣτHN E-ΠAPXιA Δ E. Ν ΣFlMAlΝεl Π9Σ. EIMAΣTε Δ€ . N ΕNΗΛ Λ Εpo MΞNol 1

ΗΣδYΛΛE

ΓlA

I NAl AΓPlo\

m ιi

43


ΓvprtτΓ)YΛ^F\

ALοx

\

AΣT€ Ρ lΞ-r

;τH!.'i.ΓiλFA^iλ 1=t1.ο.εΘA MnοΡοykaΝ_oYN.δ-ΝOF ;.FaryεNA κ ο/\nο

jιι.. .τ:-/,ff,? s^?,"R,s. μΛ Αo. _-π;a ι λο9--{,fAΔJ,ffitrΝ?'gi

rA

ΣτHΣ.OYME

τO ΣτPA-.

Δo MAE ε, Aγτl{ THN n AP A^ | Aι AP ) ( ιΣTΞ NA τPYneΣ Γ|Ar\ \ ΣΧAbΕτE. ,gΣoΥM\E- TιΣ ΣΦι-i v\AΣ.oMΘPφE.Σ

,_

Ξ|nE. NAτδYΣ. naτAΞ.oyME ΘA^AΣΣA. AN. .

κAΘΕΣJAι

xoΥΙvN0P-IηAN.

F/\c2

xg.Plε, NA ΚANeιΣTlnδ-EA ΓlAτ| ΔEN

'ιoι0ι

nAΣ NlAEsΡE.lΣ

φ|ΛΘrΣΣoYΣτHN

NAl

oXtυobEΛlΞl o APXHΓοΣ E.|nE- NA

ΓιA-Tι ΥIIAP-

M A Ε ΠlT€ Λ Θ Y Σz Γ , E , Γ | Ξ Δ|;L: AN Tι NA

Ξ.ANA. Στrt

ι τ ΘN

-..KΛl E.xδYΝ oΛOι APxl{ΓοτoYΣ. τc}/Σ κAτ| AΣτΞ|Α /ΛtNE\Lι\L ToN | ψl\ οNoMAτΑ.-XI)(ιxι ι.., xoNτPoMΠAΨ: oΛATA oΝoMΑτA TεΛξ.ι9Νο7Ν ΣE.

I

xA:xA!xΑ| τE AκDγΣAτΞ vτο nANΘPA,v\ιΞ)κAκcκ |Ξ > boyΛιMι:Ε.)nεPlΠε /ΛιΞ., Γ|AτlE.TΣ|Ξ. , A^r'

ΖE.lΔ'onoιHΣρ τoyε AnΛoYΣι κΞ,nrιοΣ nPΞnE.| |\,q YnAΡxE-ι ^orlΚοΣ ANAME,ΕA Σ.Ξ oΛσ/Σ AγTrγΣ'.

|χ t ..

ΘMΘPφ€ Σ

ε:I<AτAτHΔιAPI<E.ιA

ToΥφAΓHT)Y

ToΥΣιol NoplvτANΔΘι ΠlNοyΝ /v1lΚPΞΕ noεoτiiet


EΛAτE,oΛoι2

AκoYΣτEmE! EΛAτE !

oι NoPιΛANΔot BPιΣκty{τAι nm79N

N!ΘATA rιNιΞoνΝ oΛA Στo AιMA! EιNAι tιoΛΛoι!E'ιNAι .MΥPιΛΔEΣ'! AΥτH ΕιNAι H Aπ6Bjiεiι-τHΣ \. N0PΙηANΔιAΣ

,Q, AN Γ ι Ν e ι κΑγΓAΣ', ΘEΛa NA E l M Αι , M tΣ / q :

τlΞ PA noY HΣ/XAΣAME. Λι ΓA|<ι....ΞXE.τιKA MΞ τo Πoγ ΘA ζoΥφAιNA ΚΘΞ|V\o Σ.Tι-ι ΛoγTΞτlA...


ΣτO ΣτPAτσ1F^C' τ9N NoPMAlιΙΔ9Ν: δ nο y o x o N TP o τ€ J \Ξι?ΝΕt M |ι A Γ ^ 9 Σ Σ A ^ΛnAφ A ΛA K PΞ r Λ - - .

Λ/ιnaYNΤA^,Aφ ] δ A n P oX gP l- ] LΞlΣ ΣτA E.ΝΔ,OΤεPA K

AYτo AΚPI 69L ΕιΝlAl ΓDyAΞ. . lΖtl ) ΣΤA ΞΚΠAlΔεγT IiζA τAΞ-ιΔ . lΑ. . , . ΝA MΑΘAlΝΞlΣΤ oΝ lΓh, -ΓaN K-q-Γo]κJΞN nr Z9ΗΣ

δA ΠρoΣnAΘμΣE-]Σ ΝA κ^ΤALKoΓ\εy _ ΞlΣ

τοYt

ΓAΛA

ΝA Δ'Ξ ι Σ Τ l Σ o ι , AΝ Θ p9Πol

Ε|

Σ

ΘA K.PΥΦΤ.g τO Δ AΣoΣ.

Σ7AYΤo

Λ l AN l Σ Ξ l Σ -

i

! /-δ

"4 :

ι LιΨυL'

oΛoΕ.ΛΗPo

Τ AΞ l Δ l

Γ /A τ ο

Τ l no T A . ' . ''

o Γ l ξ Γ ι E.Δ .1Ξ]t PΧΞ. L A l ΝA ΚYNΗΓ|-1Σe, AΓPl OΓ o y -

Π 9 L ΤA n | AΝΞτ Ξ Ε.Σ'ElL ΣΤι.] /\OYΤΕ-. τ| A; ε M tl Σ E 'Δo ΣΔlN OYM LM

",',ξ.ffi

'Χ.χ>

oxl, oxl... Θ,.\ ΗΘEΛA ΝA Σ-AΣ Z-Η ΤΗΣ9 ΛΛιA tΞYnHPtΤΗ ΣΗ... To ΚΛιMΑ. Ε,Δa ΔΞN MΞ ΣHΚ9..

η

)1i ξ|

ΝE.ι

Νι^

KAl ΘA,ΘEΛΑ

nΞlΓ EτF

ΘΞ|o Moy NA

M\,AΦΗΣΞ.l

r'#

ΝΑ

ΓΓa ΓlA τΗ ΛL)Y-

#"-,4,

I N Al

ΦγΓΞ|Σ ) ET Σl Δ EN ΞlΝAl ,

/'Γ

MΑ Δ.εΛl nPεΠa] ΝA φoBAΣAι J ΓιEΓlLΔlΞ- 5 ζιlv\^L

ιΞ

ΞV\eL

ΞΔQ .,,<P obΑΣA\ c]τAλl εlΣΑι ,yHal

,v\AL

>

l -.{Al Τ |A

ΣN/Ρ1. . . ΨOEAMA] ΓoΤ εPo. ^|Σru/Φ].-

φC:DAMΑI ΦoBAMAl

: CPOE,AMAI CDPIΚτA ι E,,MAI

ΞΝA.L φoblτΣ|AP|-1t Y-Γε ρ o Σ ΦoΙ3l-ΓΣAP

] O MΞr^. ιlΣ τσ/


,9Ξi

τa Ν N 1 P M A N ΔΘ .N ' - -c Ξτ ?A τ o n ε Δo l Te Λ € | o Ν Ε l € Ν A :'-.|\- = 'w .A ? e Ξ-A *' A^A ΚPΞlΛ..' |

ΚANAΛ/\Ξ oΛo ΑγToΤo ΤΑ.LιΔι ΓιA NA nE-ΣoY-

ιrι-i_iΞ. a ε ΧΞτΞvi i]!j

1YIL Ξ L ,

M Π o γ N τAΛ Aφ' . .

^5

,FxεΤAl Ξ -NA MAΣ. ',\oyj: ι oΛoYΣ l N A ΣKΘ Τo 1Ξ : Ξ9 " '" .Ξ Ξ:l Ν A Ξ . AΝ AL γ Ν AΝ TΗ-

ε.iΔA

Στo

ΔALoΣEΝΙAN

AΝΘPg nO noY κ.AYXιoTr'\Ν

-

ΚA \ ElΙ ! A }

ΓNg ρlZE. ι T b ΦoBO. . . MAΛ |ΣT A εΛ ΞΓE Π9Σ O nlo φ oBlτΣ1AΡt-tΣ

=-.."^ Ξ ΣτO φAΓoncΓTl τoΥ

.- .'PAΓrvAτlΚHEN. . . Ξ AAΥT H L τ H Σ φP Α --L nApAMΕNΞι

, . , Ξx P r ΚA ι :...ΑMEΣΑ LΓoνΣ

= - Χ Ξ ι P μ ΙΛ a ι τι FΥ: Ξg4'ZDNτA| l1A|

ΞTΑ' TA bPιτ ',. =Ξ ΓΞYΝ\AτA ^LιΗL,

-

:-cΘ t ]P: ΕΠ A Γ Γ E -.aΣ

Τr Π P O BΛ|1M A Ε lΝ Al n9Σ .τoγΣ oΤAΝ bPltK-Ξ-ΤA]

Λ/\t'

A/\ΛoγΣ

t)q2oΓζAτAl

ΛlΓoτt.Po

Σ To MΕ TA ΤY Στ o ΓA^AτιΚo XQfla' + n o. .. A ΠoφAΣlΣ.^ .J'A ΣYΝτorV\ΞψO ] l ι Δl A κ- onεΣMoy K.Ai

ΝAε,ΠlΣτPΞΨg

Στ }1 Λ o YT ε Τ | A

ΓA./\A:

NA

ΘPΓAΝ9ΘEI

Ε.lΔ.|r-H oMAΔA

ΛΛιA

Γ|A

JΛ ΤοΝ APΠAΞOYMEκΑι NA ΤoN AnoΣΠΑLoY/\ΛΞ.AnoΤF1N l<A.κ-H E-n|PPol-{ τ9Ν

ΠAΝ 9 Στ ΗΝ gP A n oY AP xlZE .l Η Γ|a P _ι AΣτ | ΚΗ ι.] ε - P Ic] ΔoΣi.,. oΧ1, ] M e,lΝ E M Az| M AΣ / Γ ι Ξ Γ! E .ΔlΞ. ι O\ ΘA MΛΘE.lt ΝA noΛeΙV\AΣ ΓΑΛAτE.Σ ΔεΝ Κ.ANoyΝ ΛΛlΕΕ.ΣΔδyΛE.)E'Σ.]

ΠoΛ y ΣYNτOMA> MaΤ oφ oEρΠoyΔ l. ΝΕ'l ΨTE'PAAA δYMε. . . . ΘA Πlε]Σ

ol

ΘΑ Δ εlΣ; ΓAΛATEL Δ.EΝ nAlZoyΝ]:

ι

AΚ Ρlb9 Σ : Κ l εΓ9 Ξ lM A ! ANΘP9 nOΣ

noΛY I Γ\AιX λltΔ.lΑ,Pl-lΣ;


An ο ΦAΣl t Ε Σ'Γla Γ\ε Δl Ξ. j M AΓ E ΓKA|^/\ζιι

ΚPlM^.

/ E-ι . L J

nΞP|MEΝL

Γ ι ε . Γ 1 ΞΔ ι Ξ Δs

)

6fi, '#-.q

ι Ε' x 9 € Ν ] A

PA)<l ΓlA Σε.ΝA'.

Ο ΠΑ τ€ 1 Ι, AΣ

ΣoY MoY Ξ]Χ Ξ Ζ}-1τι-ιΣE) ΝA ΣΞ Κ ΑΝ l 2 AΝ TP Α. n δ ΛE,M l Σ - Γ Η ι

11 |ι''

,,ι'

t,

,'e,4

Ψτο y1 BΛABΗ: τ o BAP O Σ τOy Μ'ΞNlP ΕΣn,AΣΞ τoΝ AΞ - δ Ν A. . ΚAl ΓlA Ν A BP 9. ΑΝ - τ Ι Π ρ o Σ Q n Ξ l^ . F /\9 κJf Ν τ Α'... AYτo E,lΝAι Τo nPoBΛιlΛΛA E.ιΣA. Mε TΑ APMATA

ΚAι'no^Υ ΚOΝτA Ε Κ € l .--

T | Τ Yx Ηl

OANΘP9

ΠoΣΠoy ΓΝ9pιzΞι τc) C DOB o ι . -. nP ΞnΞι ΝAΤδΝ ΑΡΠAΞoγΛΛΞ n P |Ν

ΠPotOxH

)

ΕΣΞl Σ, o APxιlΓoΣ Ε| Π Ξ ΠΩΣ τoΝ ι ΘE-ηεl zgNτaruο]

Π€ .Τ AΞ Fl l

Λ EΠΤoM E | f , E lA ι

ΘΑ MΑΣ φAΞl Ι -1Λ t . Π τ o M Ξ -


MΞ:Aφ ΗΣτεM Ξ l , o AΣΤ εPlΞ Κι o ΘA Σ.AΣ ΞΚ.ΔιΚΗ_

Aφ HΣτε ΑΛ Λ l9Σ oBΕ-ΛιΞ

A2-ιeFιt2 UDΞ/\ιΞ

2

noιol e. lΝAl Aγτ oι,

τ P ΞMoYN

MnPoΣτA

τoγΣ:

Ox\ ΚYPIE.., oxl ΚYPιe. l ΤPE.nr'\EiΣ oΤAN φoζA ΞΛ Λ 'EN A : ΚOιΤ AXΤ a φ OBAMA], ]<Al -..

-T PΕMΞl K AΝe lΣ oτAN κ. PY9ΝEI :

l

Σ.tTO κJqΛoκJAlPι nlAΝΞl ο nYPE.τrΣ.τoΝ BΑΛτ<)Γ\ι.:

l nnμ ιε

l E,ιΝAl

nAΛι ToYτo'oA

ΘA [ιΕTAΞE'ι!

NolAΖE.l

εΙNA] nAΛΙ

ΚAτl An)Τ A Δ lΚ A ιζAPA τ oN ) τoγt.

Ν, A M Η N τo Ν Ε Λ n ι 29 ΧAΛAΣΞ.Σ. ΠoΛΥ: AΛΛ

ΔE.Ν o]τε

ΘA ΛΛAΣ xPι-]Σ\Μ\E-ν κ,AΝ ΣAΝ KoYnA.

NA] . Mε- To KPAΝ\OτδY Δ.E,NΘA MΠoPoYΛ^EMeτA NA -ΙΣOYΓLPι-

.

EΓa OτΑΝ | , BApAO., ζAPAQ

.


K PIMA N O Y O Γ | € .Γ l ε Δl Ξ ΔE . Ν Εl ΝA l n l A E - Δ9 . Τ-oΝ EBP|ΣΚA

no/\Y Atτε|Θ.

M n Aι }- ] Θ E .ΛE Ν A l<AN E .l oγ Kε(pAΛιOY ΤοY-/nA^^€ ΣTO ΔAΣΘΣ NA KYN|..{ΓΗΣoyΙ\ΛE AΓ PIoΓO Y P O Y N Α Γ|A NA ΑΛΛAΞ- Ξ1Σ Δ,IAΘ ε ΣΗ

Λo l nO Γ \ , Σ Y M ΨO Ι \ o t ; AN BP O Υ M E A Γ p l o Γ o Y Ι , o Y Ν A, P 9 M Al oY Σ.) ,l- .ιΝ Θ P . MAΝΔΘ./Γ )TOYΣ ΚοΠANAlV\€ . ) AΝ b Pο ν Mt M AΝ | t ( Θ lτ A: o |ΝTE-φlΞ, κAτι M Υ P lΖΞι :K,Aτ l . ΔAΝAΚ.A.ΛYψε..

KA^^. AΝ E, lΝAl AΓPlOΓOYpΘyΝο , τo Mo|PAΖOMAΣτε. ) AΙ \ lH NoΡ. t P9MΑ|oΣ tv\AΝΔΘΣ Μ\oy τoΝ AΦ|1ΝE. lΣ 2AΝ e ιΙ νAl λ\AΝIτAP| a^

oρ?k'Ξ

/ T0 AP/ηA .,l TlY ΓlΕ'ΓlΕaι+!l''

'4--=7rg κATΑnΛHΚ-rlΚoΞ δ ι Ν Τ Ξφ l Ξ-M ο Y ,

APx lΣA MΞ τ A / y \ € - Ν lP . ΓlAΤ ι Δ E. N Τ PεΧoΥ Ν on9 Σ o| Λ AΓol r ΓΙ Α P A Δ Ξ I Γ M A Τ oΣ ΧAPlΝ -..

E. ;-. .

τoγ ΞMΑ.ΘA ΝA MYP|ZΞ! rv\ΞΝlP Γ|A ΝA Γ|ΝΞ| ΕNA ΚA^c) KYΝμΓΘΣΚ Y^O'. .

Ern L4

|-LΞ ^ Ξ.-

o AΞ9ΝAΣ

Δ E.Ν

Aντδ

E.l Ν a . l Γ Ξ P o

τo nPAΓ/V\,A,.

f.δA

\

Ψ A|Ν oTAΝ

napaΞLxδ

ΓpHΓoPo l lΣQΣ >AΛΛA,. υλ ε_qz-εv?ε\ oXl Γe.Po. ΒAZ.E.IΕ e.run/o rrΞrjΞalΞ *ιiδMδλoε M ΞN ι PAκ.l ΚAl., . tr-PAK ι.n,τoγ nnε*ελ

ΣΤo APΛ^,A FιτAΝ

ΚA l BΕBA\A δΧl -|ΘA Ε .nAlrΝE. τΘ MεNIP Μ\AZι TOY/ .

o

ΚAl To MeΝιP MoY,κAl ΓιA eΝΘγMlo nPο.TlMΗΣΑΝ τo N Γ l EΓ l Ξ. Δ 1Ξ -; Ξ ΙΝA\

T PΞ^ol Αγτoι oι ΝoPMΑΝΔ ο1 -/

ti ι }'l

/ ι, Ιι/

ν,,'{' ryt!--

/)/

-ΞΞξ#


; Ξ=

ΕτAToneΔo

Ξ:ι.. 9 olv|lAφ

τaΝ NoPMΛt\ΔgN anΘΥ o

τ€ Λ € l QN

ΔE,Ν Moy ΦA\ΝεTAl κAl τoΣo

Ξl eNA ΚoTonoΥΛo

τοN nιAΕ.Arv\E- ong,Σ. KAΝΘYΛΛE- MΞ TA nΘYΛιA) ΓlA ΝATAεMnoΔ|ΣΘΥΛΛE. ΝA neτAΞ()ΥΝ λa xοΙ\TPoMΓιAφ. .. MlA lΣΔ EΝ Σ E 1 φ gΝ A Ξ F , .

ΣγΝΞφE.PETe -Γο noYΛι ) Κ^l M AZ E - ψ Ξ τΘ Y Σ o^OYΣι

(^. Υ )) \ ,\ 1Η ψ-

,'.'2 τoΝ τσ{τAτιΣ.) ΕφTAΣ.e_Ξ -.e.ΛoΣr\ΛOY! OΛol AΥτΘι ! -.' Ξ.I NAι τc : γοPl\4Αlν^οl - Ξ'" '^ o l !... Δ' Ξ . ι Χ N , Y N τo Σ O <)<Ξl ... a'! Θ A M Ξ ' :,:. 2Xl.4ΓoLToy Σ Ε-ΡxΕ.TAι |ΛoΥ-.. KAτAηANS'

v

l\:

ru

n9 Ε. . ' τl

5 .-.

gx!

MA οxι|

('*'Κ:

φοnιεε-n,raε(


illAΣl

ΕιΠA !

n9Σ

ΝA ΚANQ Γ N 9 P ι Ζ9

Lxε,ι ΓpιΓlΠΗιt ΓP|n Π Η.

Θ xl l

| K Ξτ ΞY9: ( p o b A MA l no Λy :

PΘAlιΕ Atιo N|AΚPιAΓ,ANA

ΣΔΥlnΕτo φ0B0'ΛaιrιoNφ0aΣ

MA npoΚElτAι ΓlA nAPE.ΞΗΓΗ EΙ.E.lΣCpοEιΖΞτE-

Ε-Γ9 ΣE. j ΨOb ιZ9

MΠoPΕ-ι

κ.Aτι nΘΥΔE,Ν τ l t ,ιΝ Aι 5

.ΕxEιΣiI,A. ToΛJ O{TIN EΣγτtΓP,,,Ι{ NR

ιζAMιηNNAnΕ

Λ oι ΠΘN

, EΛA

Γ AΛ AτH.,.

φo6lΣΕ, Mε , ΓΙA Ι\rA nεTAΞqΞ ΛιΓAΚι l

MA ΓιAT | n9AΓΙV\A ν\lΛ Aτε- , . . .

E.|NAI τPE.^aι ! Ε.Ντε.ΛΘΣ τPE/\Oι: AΙ\ ΚAnοιA ME.PAτANAΔ'Q' TΗ ΛrYτΞTlA )τAY|^APA.

MΘYι TA NaYPA MoYι Ξτ^ ΔE.Σ.τΞτoN n A^Θ Y ΚlA rlAΝ A τH MμN nξTAEΞι

Κ|A ΔeΝ nPoκ-EιτAι nσΤΞ- ΝArv\E.nlΣτE-_ Ξ

r

a

,:1:1 t&*

e-:-QΞ

ι+,oYΝ/

1a'Ξ

NA ΣYNEΡAξPoy APNE,lΣAl AΥPIO Θ,AΣE- ΙΞιΞο).] ΓAΣτΞlΣ: ΘAγΠci .\Λε. Λno EΝA BPAxo\ E.τΕl NA nEτAΞ.E,ιΕ xΡΞ,QΘΞιt e.nr κAΓ.ιe.ιEr\Λι^ MΑΣ Ι<Αι ι\A Σ,oy. Δ,EιΞH τ9N ιK.ANΘTΗτQN


κAΙ

A lAΣτε.PιΞ-

ol NOPMAΝΔoι APΠAΞ.AΙ\ τ δΝ Aι$Hψ|o M oY i - ,. M ,Aτ iτ O ΞN Δ|Aφε |,oΝ M ΠοP ε l Ν A BPΗ" κ,AΝ E ΣτoΓ{ Γ|εΓl ΞΔι-Ξ. 3

QBE]"\ιΞ

?

LτDYΣ NoΡ/ν\AΝ .-nΗΓAiΝΞτΞ ΔoγΓ NA ΔElτε AN o ΓlΞΓlFr\,:L EιΝAl ΕΚE.ι : Kl AN ΞιΝAl' nPo^

Ξnλδμiτar.ιA τo

iM,ηΘετΞ

ΓlAτi E-ιΝAl1

Θ ε ΛoY Ν NA Ν1AZl -ΓoYΣ EΓ\ιA E N Θ Y M l( ] AΠoτ Η ΛoY τ Ξ- τ ιA-

-nneοxt Γ5EΒAιAl

Oxl l LΣY oXι ι Ξ.ΞEE-lΣ KA^,A' n9Σ ΔεΝ τo XΙ2ΞIAZΞΣA\ APKE.τA ΚA1 X9PιΣ Z9Mo:ΕlΣ.A\

_]ε P l a : ΣOY ΞΤ o lΔ/ιA ΣA . -] ν \ A 'Γ l Κ o zgM c ) . ]

ΔΥΓ\ΑTOΣ

:-. --\ t

ΓΙ,A NA

ΔΞ ΝτP Θ

/ τQPA τξΛEγτΑ.IA Η ΔPAΣH ΤOγΖΦMOY

tΠ|ΔPA εΛ AT E

ξ€ P lz.g'εl \.

εΠAΝ9 Moy]. NΑ Δ ΞT Ξ . . -

,-.

x l Χ | Χ l Χ l ' . Θ Α κ Α Ιν9 Πa Γ ΔΕ Ν Μ n o P a 'N Aτ F P I' ΚA| ga 79Σ 29/\Λo! X|ΧtΧ/ ! Δ9L€ |^ΕΝτΡo no^Υ€ : Ε /\ΥΤo € l |JΑ! ^ΛΟΥ

. ιυl

Κ o ι τA ΞτΞ-] ' ' . lF E Ξ Ιa 1 Ξ ιLΙ)

/ιΙ,

{"

1l{ *=_-Σ

-:--;-::.--.. -l

\t

9ΥP.

t

q b --:ji F ξ.*<{*" --L.....ξ--'*

__=-

τoY lΝτΞφlΞ Τ oγAΡΞΣΞl

,κΑΙ\ιJYΝ

Δ ε .Ν τP A...

Δ.E.N ΝA

ΚAκ-ο Σ-ΓA AΓ A n A Ξl

Τ A Δ . ΞΝτPA. , .

Δ E, N ΘA

LJ


nΛH ΣIAΖΘYΛ/\E Στo ΣτPAτonE-ΔΘ N Ν o P M AN Δ9 N - . . AN , vlAΣ ΓΘYΝ NA Πε'PAΣOYMEJ nP9τA τΘYΣ )ζξ ΠΛΝAΙv\E. KAι TOγΣξΞΗΓΘYME APΓo. τε'PΛ... ΣYMΨ9Νoι i

A ΘΧl : A oxι: ΞιnΞtΠaΣnP9τA ΘA AA τoYΣ KΘΠANAΓAMΕ' }iAι M€ τA τσYΣ EΞ.ΗΓOYΣ.AΙV\Ξ.

ΛFN ΞtP9- τιΓ}oΤA: E,Ι\ΙAΣxΞΔ,ιo,E\ΝAι ENA ΣxΞr\ lΘ! E.Γo Σγr\Λφ9Ν ΗΣ,A /,v\Ξ τΘ ΣxF.\lO

/ NΑ, Τ oYΣ no Γ|Aτ| εlt\ΛAΣTetr^91

cP | ΛΞ M oY z A Ρ xlZε lΣ N Α MoY Δ . | Ν t| Σ 1 \ Σ Τ A Ν tY P Α j

MnοPε| ΝAMΗ xP€ , AΣτΕl ΝAΤΘYΣ. ΚoΓιAΝHΣΘYME

AιΔιAΓιAE.t]AτΕ

τAΔ9 ' HPΜtιΔΥ0 BιτΣιAΓιAτ0 9AΓ0:

Πoτι τoΥONτιN!

M^τoN' ONT'N.'

τo ΗΞΞPA nΘΣ τEΛικA ΘA ΛΘΓl-

ΕrιιΘΕΣH

AΚoY: OBE,Λ\ΞL:) Δt,N ΘA τΣAκ9Θoy ME τoPA MnΡoΣτA

F7feΨ

^^Ε,oΛo -^.. τoN -t KoΣMo l


AΝTE,xoγN nlο nο/\Y aΠ) ToγΣ ΔE

P Θ MAIO Υ Σ: b PlΣΚE lΣ, AΣ ΤE .P lΞ.:

ΘA '^FJE L|ΔtΣ; ANE,}Σ nQΣΕxΘYN Κl Aγτol κAr| Σ.AΝ

ΝAιι XειΓ,oτePA

οPΓAΝ9tv\E.Nσ> A^ ΛA n lo / ANΘΞKTικ-ol . Kι en Ξιτ A.ΔE N

<poEογN7Al

Ν Al ! M oΝ oΝ ΕΓ9 ΔE-N l9loΛol

ΞΔ9

E'ΚτoΣ Anο

:,.:PΩ|ΛA'ΓΚo ΑKoNτ,o

rAΣ

nE.ιFAzΞ

ΝA

MH <PΛ YAPEI τΕτι-{ N gpA Tι{Σ MAyHΣ ;


nnλΨuuI

AΝAφOI?A

j

MA AφδYΔ,E-Ν Πι-tΓAMΞ Ξ'KEl <Al Δ 'EΝ Ε,lΔ , A M Ξ

lνηe rtn

YΓ|A THN

lEιΣ-ΓPlΓy \ OY N . , . Ε xel n,:η{"anffff**"nolo

MAPOz

Δ εκΑPx e . /


9 Σ, Γ YPιtE - K l o Λ AΣ t Π ε Pl n o ^ o Σ ;

F

'

F\F

F

,ar1,4\

-

O EΚAτoNΤ,qpxε. A.Px|zA' MoΛlΣ ΝA ΓρAφ9 τHΝ AN AφO P A...

Ε|Σ Τ PI ΠΛ οyΝΙ !

Λ E. ΓΞΘNAPιΘΣ, oDιb Λ ΣΤl Σ ΔιAΤAΓt.Σ Σ.AΣ eκAτο. γ N-ΓAPΧEι ΠAPXOYΝ KAΓlΞl: Ol nοY Γ\AιZδYΝ Ξγ

ΛD Στ|-1Ν /λrTΗl

:-

ΛoιΠ oN,

ΠA tΔι A )

ΓlA bPιΣI<οMAΣτE-ΞΔ9, Τι-.{Ν τι1PHΣ. H τHΣ τAΞ,ΗΣ / \ Λ ATo Δl Α. . ΓY P IΣΤE - ΑM ΞΖ,Aι ΣQΣ Σ.AντΗ Tt.{Ν ALτΗ ΣτAMAτHΣτ-τoΝ

ι.A l Τ E'/\o Y Σ " : _-AΝ 'ΞΠ Κ,AτAΤAxτtl. ..A ., Ι\ ΛΟ Y ε l Π r 1 Ν .

Δ,Ei\ ΞεΡe|Ε Tι TPE-Λol -Γ9PΑ ΘΛΤoYΣ. Γ Ν 9 -l2lΣE .lΣ- ,-

- ] ΝAΓt ΝEι . .AΥτο

Φ ΠΕΓ ΔΕ(4p;ηga1

€ / MALτ€ M Azl, ΣoΥ)ΔΞΚAP-x'Ξ!

,(t@ 5 ' .-.

u'

v.


rΕ9uι |l|AzιM0Υ! ιηEΘHιζAN ΣToN

ΔΕΚAPx0tηAΣ!

E,NτE./\ΘΣ

τρE

^οs

l

μλffi-

n AI P N O Υ N

οno|οΝ

τg P A n^Α2(Ξ |Aι AYTΘN ΘA'nPe ΝAτoN Γ]E. TAΞ-ογΝ ME Κ Λ 9 T ΣlE ,ΣΙ

EΓο

ΔFlΛAΔ'Η

τ| nοτA ]

c

Γ|A ENAN:Ψ ΚAι ΓΙΛ ΔYo.

,1ψ2:'

ΛoιtιoN!

τι E|ΝA| oΛl.{AγτH n ΡΑΣ'AΡιA MATDΝ oNτιN l.Δ.Ε,N /!ηΓ]oPe.| Π|ANAφ Α E , l

ntyxoΣ

ToΑrP|O.

ΓOyPoYΝD τoy


ΠAPATA A|ηΕΣ9Σ ToN

B A6'Σk4Φ'iηλ 7orνo-t.l τl π !

Θ0P; ιζAl τι χANΕ,Σ ΣTaN

ΘA nε lΣ

ΕιιιιAι o

MAΣ εΣy

NoPIvιANΔoΣ

APxιιΓoΣ'

ιJ |,tr-l \ι.f,' ) ,)-E-

nAPAΚ AΛ 9, . Δ . ΞN nPεnεl ΝAτoN

\,\ : '.ιξ

tτΞΣ.

YSΧ.T-,,

E.lλ]q| ΕyAt-

J, δ\ι

#

u MoΥΠEιτΕΕΙt,ΤΕ-\ ΛoΥΣ Tι HPΘAτΕ'NA ΚA.

NErε EΔg'i'

ΚAl TΗ XτYΓ}AL oΕ Στ|ΣφΡAΘYΛΞΣ A κ7-M. Μ\oNoΝ ANτt ΓlAφPAΘYΛΞ.ΣΣ nA|PΝE. ιΣ ΞλlA AΓpιοΓ -. .

|YιA ΔΕN ΕιNAι ΔγlvAτoN A ΕΠι TΕ ΘHι<AτΕ ΣToYΣΠ|0

t70ΛΕιηιΣTΕΣτoΥ

0ν' ΓιA M ιηAΘΕτE'TιΣ JΥNTAΓσ MAΓΕLPιR \ι\

]ΡAΙA.ΕΛΑτΞ ΣτH ΣKHN| ΞXoγ,V\Ε. MoY.Ε.ΣElΣ EΚΕι nεPA ) :.r/!ηANτ|Ko-ΞPA nPAΓΛΛA. Σ TAM AT| { Σ Tt TH - A ΝAΣ F -u Γ

PΘ-

il

I Ir,

ΨAΣ AP | Α:

t ΕTΣl ΑΚPlBοΣ NA MΗΣ.AΣ E,ΝοXΛοYMε AΛΛο.

"k

τoΥΣb!i


Η ι.1ε.P l na/\o'- € ' Πι Στ P€ Φ eJ ΣTo) oxΥPo oxΥPo ΑφΔyεΞΕ,7εΑφΔyεΞE,7ε-

ΣΕ-THΝ AnoΣΤcy|H THΣ.

Στ H Ν AKTH

AΛ Λ οΣ Τ ε J ΘAΣ AL κΑΝoYMEAΝAφOPA

A ι]oΛYτ oΣ] ΞΝ A Κ,AYΓAΔA)<\

TιΠoΤt.],/

)

rv\t'τAΞy

E-ιΣ Τ PlΠΛ oYΝ. . -

ΛΟ ι ΠoΝ )Τ ι

Γ ι N E . τA] Σ τΗΝ

E: BEEAIA, MΞτΞτοιA Σ Y N Ν ε .φι A.

f,{t',ffitlL,

lι/β

o nPOΙAOΛΗτHΣ Ξ-tPE-l noΛΛAoτAN /\ΛAΣ τA' (PYΓoYΛ^a. Λ/\,AΘΞi ) ΘA

λ MA ^ ]Ι.TΑ. E ι Ν Al O n Τογ KAl ΝoYPΓ |οy XoΡoy noΥ H P Θ ε AΠ o ΤΗ Λ o Υτ ε τ lA.' AντQΝ oMoΣ MnoP9 ΝAΣΑΣ

rualι κanoΣaτιt.

TANΤzlM !NTAΝT. ΤAΝ τ ZlΜ ι N

lγΣτξ PAKAnoLξ -τ ANTZoΥΛΛ: NTΑNTΖι|ν.l

ΔΞ MOy /\ΞΣ l Mε Kopo.ι'ΔΕ.Yει r φlΛAPAΚοΣ Σoy' M,AyτεΓΤ|Σ ΣAXΛΑ/y\APaΣ5

{Ki} l$*

L.

- Ξ

.--*:

14 ηηT.Δ,_ob€ -Y aa _ ; λ λ τoγ . ^ ..-L - E ΚΑ.ΝΞ ι Ξ1Οl lνΝUrrΙPYnΔ/ l \- \\ AΝ { l. rΔΛ .:Jδ

^'

l Πλ λλ*M^#vi ,. LΙf:].ξ1ΧΛ3γ€\.

Δc)l Δ.ENιIPΘΑΙ!

ι Σ9 Σ

Aκο\

ΔΕ'NMoY ΛΕτΕ EΣΕιΣoι

ΔYo! ΘAΣAΣ ΠΕιPAΖΕ NA

Σxo/.HΘΕιTΕ Λι ΛιΓAtζι

MAzι rησ{i!


L\Ν Al

n pgτ AΘΛ ΗτΗΣ

Γ |A-Γ | AΝ

Στo.,.φoBο.MAτoΝ Θop\ ΠoΝ-ΓApOγMt. Σ,AγτοN ΝA -To Δ'tΔΑΞ.E.l φOΙ5o. MAΣ LA^o Mετo ,ιt MΞ τo AΓPlo]

,.: .Ξ l Σ E Τ l ΕlN A l .: Ξ -4ΘΛHTΗLo

\. Θt ΛE.l L τ μ Γ Ν E l AY Τo l :Y, A L Τ € Ρt Ξ

AN ΣAΣ Δ| Τδ Ψ O bo:Θ AΜ \AL nlΣ9.τoN Δ9ΣEΤΞ MAΣ ΠρoτAΘ/\ΗτL.l K/Aι ΘA ΨYΓΕτΕ-;

NAι-

Δ EN

AP N ΗΘE l : ΘA

τoΝ P lΞoYΛ/\Ε, AnoΤι-1N Κo_ PyφH Ε-ΝoΣBPAXδY:ΓiA ΝA ΔOYΛ,ΛΞ n9Σ ΠeτAει'

ΗPΘAΜ\E. EΔ 9

Ε,xoYMΞΚ,AΤl Lτo X gP t o M A Σnoy K.ΛΝEι ΣlΓcλ/ΡA-Τι-t

Γ|A. noΛε.Mo - ΤoN noΛE. Mo ΘΑΤoΝ ΚANOYΝ Θι ΑnaΓc)Νoι MAΣ ΣΞ M Ξ, P l Κ o Y Σ A l 9 N ΞΣ-.

Δ'οYΛE.ιA

nρEnεl

ΣAΣ.

NAnAME

'.:#ι, ΣYr\!ηφΦΝοι ] ΕλlA.Σ οM9L r.']rτδγΣ ΔγO Σ^Σ ΞA

Λ/\t.lΓ..iΕ-i

Ι<ι ΛΝ oAΛ^oΣ

ΓY P ιΣE .l ) ΘA n!oYMΞ K-AΛbA tτO KPAΝΙO τσ/ oM ΗP oY ι

Θtν1Η

Γ|AT| oMaL nPεΓ]e.ι Γ\ιAnAζ2 ΞΓo; EΣγ ΘAτo ΓΛE.NΙτΗΣEΣ q,AL AΓPιoΓoΥPoYNC] EΔQ > ΘA ΘA ζAl.\E,\Σ κ-EΨ! KP€ . Mz A^Α. E-Γc MΞ κA^Γ5A. '. tΝQ

C

ι.ΤlΓΛΛH

ΔE.N

Ε\ΝAι

τ Α Λ ^ Η Λ Η : } t Σ Τ| Γ M Η ΔE' Ν € lΝAι K,AΤAΛΛI.IΛΗ MEΤON AΣTΕ-PIΞ. : l-\LTlΓ\Mι] nDτε ΔLΝ Ε.|ΝA\ κ^.-

7οnot εκlvιετa.nτHN ΛεyONΤAl ' AΔYΝA/\ΛιA/ιΛσ|/:

i+s l

37


KOYPAφΞΞΑ.ΛιΞ-,. nOY E.ιΝAι o KAκοφO. ΔE.N ΞaPg ΠδY ElΝA\, tYτYXOΣ:

K l A Ν ΔΞ Ν Γ 5 Ρ 9 -.. .ΓoΝ o .ΓA K-AΚOφOΝΙ\ΞΚΓ,AΝlAΤoY ,AΣTε-PlΞ. KΑl ΤoΥ Γl E Γ l Ξ , Δ . l Ξ.

ΘAΠΡE.ΠΕ. ΝAPQΤ HΣΞ1Σ ΤoΝ ApD(ΗΓD 2

E ' ι Ν A\LΠ\τι

N ι Ξ 2 Δ tΝ

l

ιυAxΝΕ.ι .ToβAPΔD1 ΝA\ ) τoΝ

E ' P lΣL O nDΛY

MA ToΝ τoYτAτιΣ ΠAM E - Σ- ΙHΝ τ oΥ ι KAΛY BA

ΘA

Ξ.LxElΛιΣoYΝ ΛΛΕ.κ.AΛΒA-

ΔΕΝ nιΣτΞYA nι)Τe oi ΧE]PoτΞΡol n9Σ ΘA ΞφτAΝΞ. Η E1ΝAl Dcλ/. Λ/\εPΑ. ΠδY Θβ. ΛYΠOΙV\AΦεγiογΝ| ΣTε ΓlA.ΓΗΝ AΠOYΣιA τοY BAPΔct/MΑΣ--o l<! oMoΣ)ΞιNAl

:ξ 2 - --; -' . '.-:--

Λ|Ιx

Ξ%4


o lNτ t φ l aδ Α BΡ ε - l τ δ b A p Δ o M AΣ :

AΚ oY Σ ,λΛΗ N τ oYΣ MY Ρ 1 Σ Ξ lN- τ ΞφIξl /v\YP |ΣE l

l ,,

τ A D Λ Ξ ' Π E . τΞ : -l-A bΛE,nετE.; ]<Λ\ ι.{ΛΙK MA ^ l t TAΣ τΗ Ν

ξ.+

ιU,

5 Ξ

)

' Ξl y'

/ v\ A

)

*;;;=v:+

Ξ/l 9

Δ Er \ ι E\ Ν Al ΣOY) Ι -+AΠ o ΘΗ Κ H ob€ - ΛlΞi

i;i

iλ4

κAΚoφοΝιΞ nΗPt AΛoΓo ΘΑ Πt.] n9ttxEl ΣKoΠo τ$A nρ€ . l M AΚ P y Al

ΞE .E 9 j τ Α ΓlE .- ΓlE - : o oΛY M ΠlΑΞ lΣτ Η Λa yτ a Τ{Α.1 E φY ΓeΓlA Τμ ΛoγΤΞτ IA:

,,2 \ ),_[


Ε.N9 oAΣΤ€ - PιΞ Ε|NAt oMHPoε ΣTA x€ P |A τQ N N-1PΛ/ιANΔC,ΛJ MH

.ΔEφυ-BA-MA|!!!

ΔPo|Δa ..nιΑΝoΝτALττa ΓlAΝp. τoΥAΓPιOΓ9νnΥΝA ΞεΓ€ ΛAΞl THN Γ1€ ] Ν A Toy-.. ΔΕ,N nρεnel ΝA

φΘbΑΣAlδ

Mε To ΛΛYA^O MoY ΚAl TH Ιοy ΘA E.lλΛAΣτε ι AKATρ\Ι{ιlζl-]τοι

Tδ K.OYPAΓ|o Σοy φ ιΞ. ΘALΞΙ V \AΘg

XoΝτPoMnAφ. o οtsΕ'ΛlaΘΑΓy.

ΝAAΚoΛoYΘE]Σ ΤAΙ

Pl Σa| Σ|Γ o y P A'

τaΝBAPΔoN KΑlΘA ENAΙ A-ΓΣlΔAΣ ΣKy-

^οΣ

Ξ.Ξ.--=:--= -.. Δ l A^Υ oΝ TAΣ. ) ΧQP ι Ε' ΚAΘνΣτ€ . PΞl wΜA,l'ΚΕε

nApA ΝAτoYΣ,AΨt\.

neP|no^oΥΣ noyε/xAΝ

MΕ. ΝAg,.ΓoιiN.soL LO CE T oMΝlBl-J 5:;r: EΝΕ- KΑι tTA MEΡH

τHΝ AτYXH Ε.MηN€ Y ΣH ΝA ΒPΞΘoΥΝ ΣTo^ιAΒA

τo ν...

oΘo|ιιι_νxιι>\-

HΣγ)(ιAι /\Λ tΝ ι AΨΗNlAZΞΤ Ξ. . , . .

. AΣ' En\ΣτFgPoy

λΛE.ΝA κAΝoγMLMιη ANAφοBA ΕlΣ

n AΝ g

l$Ν t,z/ι,$ 3 ,,

MA ,].Σ τA, ι Iζ rlνAΞι

e l Δ. A

ΝA

ΞΙνAL

ΛΑMΠΞΙ

ΠoY -ΓA c)YΙΞ' EΚp\ΝAΝ ΤA bOΔ.|A MoYNA ^ιAXΤAToy Aφι. |ΝιAΣoγNι

"

M ] q AΝ Κ P l Ν l 9 Λ Α 'PΗ Σ Anδ τO τρAΓOν.Δ'ιΤoY Ν Al Λ^ Π o P Ξ l ΔEN BAP ΔO Σ : Ει NA ι

)i{o μΛloΣ

L'E. ΝAN

ANΘρΩΠo

z- a,\t\r.ι\

3+

Σv /\λAΣ E.ΓlNε -ΓΞΛ€ - loL MAPMA. poKPAτ|,{Σ :

Γ/A oΛoYΣ

ΝΑl nε.PAΣΞ Αno Δs 'κ.Al τ|tΝ ιΔ.1Α LτlΓMΗ ΞΚδιβE ΤΟ Γ Α ΛA Τ μ Σ:

]<AιΣAΚornA /\ΛAΚPΥTΞPA

τo AΛoΓo

κAκ. o<ΡoNlΞ-!

τDy

τ oΝ Β P Η -

AΛ,ΛΞ:Γ5^t.n-ιt

lΝτΞ-

ΨlΞ Δ 'ΞΝ YΓ\A Ρ xE - l Δ lA . Ε, εΝρ ιΨoP, q AΝtnME Σ Α \ r:npοο Κl ΕtΕrνA '


, - ,\-F

tκl

FntrlΛξ

rΞ\ΞιλΞ

: -,AΝo -ΓoY APKΕ_ΤO yΑΛro - : DΤ€ . ΙΝL ΝA ΤPAΓoγΔJ-\tE. - i ΝA a€ n Λμ P O Σ ε ' l lO Ξ : Γ l-1 τ o Τ o Y-.- δ TAΝ AP x \ L L ) Τo Y ε ] Π A .A τ PA Γ o γ Δ A Ξ \ -lQ.L , Ξw / \μ \ tΞ

Λ^ δY M A oι n ε Λ,qΤΞt Λ\Στ A ΤδY ΠP oΣφε DAΝ AΛΛD LΝ A ΓeγM /\ ΓlAΙ\] ,A τ δBO Y ΛO ΣΞi .i( l a ΓlN Ξ Λδ1ΠoL.Ι LΚΟ ΤQ M Ο ΣΞΛa

fu\ΞΣΑ];γ.(.flι;

ΚAK Oφ oΝιlΞ! Γlo'. x 'oΥ MALι

*/ .-.ι\ ,/t'+-'['

. :.-., l.ξ .] -1t' Α-' ' ,,tft,.. ξι;*<"

? +4'! +--

ιZ/

MMM:i3EErA \ oΤ / Δ . nOΣ _ ι τoΞFPΑ X9Plc) /\ trΝ , V\ nO Pει ΝA κΑ'ΝE ι Λ )(aι [MΞΓ\AιT ()ΣOτo ιtΓ Q, oMo' PδτεPD

Ψξi-R,ΗFPμ^*."",]

.l -.η

)-*' i.

.:ι.< 1?-

)/u. 1.+,'+'t/

'


KAKocpoNlΞ, ΞPxο MA l Ν AΣ E . E)PQ. Γ | A. ' .

ΘΧ l: ΚY Pl Ξ ! Δ,Ε.Ν

o Γ ι E.Γ ι εΔ l Ξ E Κ E ' l - \ E-ιNAt n-iλΞλ *_'a-λΞ -ΜΞ-in \ -.'

Al xMA"/.

λΞδτ?.Γλλ jΞλ1iΞii lLτ-gΙj-Ι!ΡΓg}ll: xδ. ;g,εnoΥ Ν Na.τoyιδδΥiiΘ

λλAτΑ9/;ι.,A''"T,u.Γκ n7oδ^F κ Α^ b A. |

\δx| l\ΛoΝo ΔE.N Σ-κ^l\ΛΠΑZ.e.| l/vιoΥΣ|ΚH ΠE-PlΣjΣoτεΡCf AΓD

ε tτE.ΛNΞι AΣτ€ . ΡlΞι

κ"AτΑl\A-

lNE'τετιnΘτAAΓ.loτnN ι-.{/\ΛoY 1BΓAl\.l-Ξ τ^ nΞ ,A. xaPι t Ξ,MΞΝA / Γ\AQ |.\ι]A I<ATA.KτHΣ9 τι] τe.τlA ] ^ΘY

τF xPE.lAzeτA.| l

ΣΥΡCDE-TO: /τoN γnoΛοlΠo ,z,,E,lNA| ΚAl o XaιΓ:oτE.PΘΣ

,οΛοYΕ.

... KAl O ΓlΞΓιE-ΔlΞKlΝ.Δ'γΝeγΞl J

ΔE ME, xPE.lA,za. o Γ |c.Γ ιΞ ΔlΞ i

A)< : KATAΛAbA| Ν9 ιΘaΛΞTE. NA nAg ΝA ΓoHτΞYΣa MEτo TΓJAΓoYΔl Mδγ AY^ Tσ/Σ ToYΖ bDE,ι οyΣ -.. Πo, n4rΛΞ'--.-.ΔYKA^A:

Θ)APx ιΣ9 MΕ MlA T δY P Ν E KAι 1Σ-τ€ r A' ΣτHΝ E.nAPxlA τo ΘA KAτAΚτ|1Σ.2

a\

,?,Λ ι--

,(Q

..$ n lyυχ.ff'!Ξ.Γt, Φ """' ^^:^γ

&'Ξ,#qd*,

E .: ΚAKo<ΡoΝlΞ rΔ EN nDrτιMAΣ l\JA LA.Δι-

2€ . ιL

ΣlgnΗΛOΣi

ε |Ν A l ΞεPE. lΕ ο ιNTΞφlΞ -.-

D Π9 Σ ΔΗ noτ Ξ 2 AΥ τa τo LY LTHMA'

n PoΞl^on ol H Σ 11Σ E^εrΘ€ P gΝΞ,l ΓA /γ1P| To P o Μ o Σ τD-Y-Σ -Δγo ^A1ΞΕ' ^

"#Hf"'^"2 /--'r(' {^)-L

--\ .^\7

y'

ΔΕΝ

noY/, θΕ^9 Γ./Κ6\ΙΔENΤΔ:

ΓoγΔl-\Lg

ΔΥo /v|ιΛιA

τo no Δ l ''.

EΛA:EΛΑ. ! εNAΣ ΓeNNAloΣ ΣKγΛoΣ /Δ,εΝ K./\AlΕ} |Nτe" Ψι:LJ ΔεN ΘE,ΛE'lΣ Θ oBEΛ\Ξ-

ΝANA\

F.ePΗΨANoΣ

| l

Γn

lτ€ ^ eY-

... Ano τoΥΣ onOιOΥ Ε. cJεΝAΕ' 5 ΠPlN ]<ΘψΞl τc}/, xoEE, I TD ΓA^A τ oΥΣ ΦΥMAΣ7ε.Σ

E.ANΔA^OJ!

ξ,#a^# Ξ{F":+iA:


MΕ ΔΘΥ^EyoYNε ΔΕ nePιI{|εNg A^^o

ι oιl|Hρoι ΘAE,κτE,πANε NAEPΕPoνN τσ\, nPΞι^Ε,ετoνN.,^,A Tιιι61η"." AnΘτo '.' φτΕP?τo ΔPAκo!:ι.

γnεPoxA,AΥ.T7A τA ΛoYΚAΝιΚA A^Α Κ-PεMι

Ξι\lAjΕ ΛrlnoN ΤοYPιΣ.τιKoΣ

Δ'ε'ετE' Aγro^, κA| φΕ'PτΕ τoN M,Azι 7oΝ A^^oN Σt,{N AκPH

ΚAΘγΣΤaPΗΣ'E-

o|3E^ιΞ-

Ε'npE.ΓE-

AΛΛA

ΝA

| Ξ rla ιRιτoYΣ Δ Υo ΣI MAΝE-. Τ o 1 τoγ cΓ.\τιN: Γ|A τo ΣYMι,]oΣjo Tinμaκl ΘA

J

: Ι11

-π*-:.".'

'".|

,Ψ2.#"v='


.ΓAΛAτH 'tιΕτA! 'Ξ

.a,o x l l

oxι!

0xι '

":'-t

b

< r//

'lb\ζ'Ξ lη\'

\ Ρ:

lιruτn.τ-at '( ιnrτεnογε, Λ olΠOΝ: -.. ΘA Σ-Δ.Σ KAΝo Γ\ΙΛ

CpAτ\]oγΝ ΛοΓl- i Σ-A. Ν ι Κ \ eM A Σ . l

ΨoEΗΘe,ι

. -- Ξ € Ξ ,

n

*,.1

-ffif

\.-*-./ΛolΠoΝ)

--: .

( \/Δ]ι.iΓΗ Θ9

ΘA

,ΣΑ.

MlA

.Γc).ΙE AYτo MoYΘYMlZ€ l Ιloy κA^AρIΓΑ. 2φ Exe)poYΣ ΓlAΛoPo l ΗΘE.Λ,Δ. ΝA (ANo Ε.NA ΣePΒJl.Σ-lo AΠo Κ],AΝ IA κ.oMnΛ ΞΣlaΝAφ lΛ o

;i""χ-,χ1.λil"l& ΣJ1L)Τ9ΝoνΝ τΘY ΚoΣMDy

-τδ)/Σ

l

ΑγTδ\ o] ΓAΛA-ΓeΣ Α . nδ φ AΣ ] Γ AΝ i

Δ ΞΝ LΛ Λ ε]Γ{ Ε. ΕYXAP\ΣτI . iΛΛE . Γ . ιOΣ . -- AΛ ^A ΓlAT L o^o\ o1 φ l^o1 Τ DY e ιXAΝ τΗΝ Ι Δ ' ]A ΙΛtr-A,ΚAι oΛA ,AY-ΓAΤ^KΡ,AΝ]A' ,ΤCηl

Υ/('


μ!ιΔ!a'

.ΔE.N MΞ ΒΟΗΘAΣ Κ ι ΞΣY AΣT εPI Ξ:A. v τ E . Σ τι t' Γl<Pl ΙV\ATΣE.Σ τι L e}<^-

HoΙ|oln

Σ τΘ Σ n ] τl MALrΘ TΛN E KA_ H ΓKPIMATΞE.Σ' lAτΞτolFΓ Πε-ΘA\MlKPΗ MoY AΔEΛΨΗ K/λ!u ΤHt το ΨΘEfl Ano \.Νε /

FPΞιΣ

ΝA Γ|A r{AτδYΣφ()Bι.

ΔAΚτΥΛoΓ PAφ ζAl LτEJ\Θ ΛΛtJ(Ε\ Γκ.PAφ J AφΗ ΣTε.τoΝ

ΓE^ALAME-. ΚAΛA. APΚΞT A AΣ tObAPtY τOYMΞ ΤgPA.BA ΠΞτΑΝE.. 1γ\AΣ Δ.t\Ξ-E.ιΣ n9L

τoΝ Δ,lAΔΡOMo

ffi:

)

Θl M\KPΞΣ-A.Δ'ΞΛΞlΓ\A\ΓE.Νlι1A φΞL EPobι.{τΣ|APΕΣ EτΘΥΣΛr'\EfA-

ΑnoΓΞl9-

)'1;

rr'\nοPΞl . l-1ΛΔ'E.\A' E. Δ.oδFlΚE- . Ε.ΓIANA,ΛΑM.

TE ΛE .lA ι Θ ] ΣY N Θ HΚΞΣ Γ|A n τ ΗLn ε|NAι ΘAγrV\.a-

Γ2.AN9-:

|-.{ AΔ.Ξ|A

€ Δ o-

16ιlMΜM/J

ιεμ

ea nAPA Δ9ΘoγΙV1E- xg.FιΣ. Αrιτιετaτx

EπAN9 ToγΣ ΓιEΓιE'ΔιΞ -:---j

7ffi

!'' !; '

i

!


XA^AΣE.TETrΝ ι Γ\poTAΘΛΗτH ΝA nε.PιnδιHΘε.lτε/v\οNr ΤoΝ ΚοNτΘ ΓAΛAτΗ ) MATOΝι

SLiiμm Aφ ΗΣτa

τON ,

ψtr"d# Ε-nιτe.Λι)ΥΣ.j

'*, , ( 'ι ι ( --=-Ξ:=:-:' ---'' -{--ζ-

* \ξ

MιΣτι1Σ:


oBEΛιΞ ! ErιιτEΛσlΣ!

ΛDlΠoΝ υ Τl τ9P/λ-, KAΝδYMΞ ΣY Ν E .X ιZoyM E .) Στ AM Ατ AM E , i Tι l(AΝoYMΞ.

MA

NDY

AΥToΣ'!

Δ,EN /\^oγ ΛE.ΤΞ ; ΘA Ξ.ANAP-XιΣ.E.τΕnAΛl τlΣ Κoγ ΓΔE.NτδY^Ξ-Σ Σ-AΣ- ) ΛoιnoΝ: MηY ΨΞPATE.AγτO TΘ ΚATAΠΛΗK.τlΚo Πpl\ΓM,A'5

{Μi

ΠOΛY K A ΛA : ΚA τ A ^ A b A .

APΓΗΣΕ.ΣΛ\ΓAl\\ To ΞE-PEιΕ. n9Σ' APXιΣ.A N)ANΗΣY xΦ ) AΛμΘE.ιAΣOY ΛE9.. oΛoMΘΝlA)ζ oΣ . M,E.TPΘ Γe. H AΝ}-ltyxιA'.

tty t/fi/;i

ιNAl H ΣΤAΓoNAnσ/ ΞεXΞlΛ )ΣEιι

7rVΓ

Υ

nεplrνηelιεΥ

LΓo ΔΕN Exg AΝτlPΡa-

ME/v\qΖΙ Mε \ΣH. X|xι )< ι .EιΣAΣτt TοYΣ ANTPεΣ lΣT, AΛHΘΞ|Λ,noΛγ

toγ.

l<\ΣτE-lo|

E.ΣE.IΣJ

-i

diΝ," " Aγτ ο | O ι A NΘ P Q n o ι HPΘAΝ Anο noΛYMAΚp ΓI A N,A K o γ ΣΘ γ Ν τo K.A^ο ΓA^AτιΚo ΤPΑΓΘYΔl MΠ o PE| Σ Ν Aτo Y Σ ^ FΝ ΛΠ o Γ o H T € .y ,-tl Σ l

4.nυ2'

ENA PE,ΣITAΛ.) δYΑN. /ytAN ΛEΝE κAl oι bEτΑΝο\5 Tι EYΘYNH !ι.1.}<ι YtT€ Ρ Λ:t-ι Στ |ΚH E. I NA| κΑ^Η ΞE-

τc)/ToΝ Στ|KΗ

ΛF N € | Ν A1

/

/^

ιA)'---2.-rτ

τoNΓKPeMo;H

E,,ΝA|

nδ^Y

ΣΗMAΝ-τ

κο npAΓrV\A...AN H AκoγΣ Σ9Ι τH, e . Γs2

,

ιb!ιlo.ιιh',

'

ΣΕ, nPoΞ|ΔoΠo|o:AΣ ιΞι AγτotοAΣnε

Κ.\}<oφΘΝιΞ-ι

ΣδY Ε.ΞΗΓHΣξ) AE'τ€ . PlΞ. N A n9 Σ ΓlNAΝE. τAn P A Γ MAτA . . .

Ε.nlτE,ΛΘYΣ: E.IMAl E.τo|/vlo

Ε. Λ Γ]ιZo. Γ|Aτ Ι A^^ιΞΣ)κAΗΚAΓV\EnAO NA Σε AΝAΓΓε. I ^Ξ.

ι


K A .τ ι M o Y Λ a Ξ l Π9Σ KA\ Η ΤΞΛΞ'YEA E.ι1.\,A.\

,o.99Υx'

4

-ι,

o

1 Jl

,

μ

λ.ιn ι.rl' , A.(^Ν'rμ : . l,ι,€ . ι λ.ι.ι. '\ιA l' b ' ^. ' ' C . Λ|z.

+2,


Κ A^ Α κ Α^ Α'

Π AE . l ] n Aε ι ι

a1β{E1,

#..- ν D=-.

q1 -in ζ

Hy9\'(il1 )

l'i-t,

lD

tt t

-,_*,. ,/η

. lit . ,

") -iR

,/A\λ.*5'-+

_Ξw#Ξ.ηΞ,= T l E Ιn Ξ

A Y τo Σ

υ o

._δ.<

j

",ι

τ-

ΛlΓΗ }- t,l7x lA. ΠAPAΚ AΛ g o EfAPΔoΣ νtAΣ TQPΔ. ΘA ΣA'Σ. EΣltz-ιι.rιν-e'F^-_' :aι E.PΛ./\HNE.YΣε.ι E.NA ζ*η

Πo τ - Mn Θ Υ Ρ ι

τ ιΣ

ΞΓ] ιTy2(ιε. Σ

AΓ\o

/'z-..ι.-'-

., ('

9! NAι!

τOy]

ν/^*_.,**O χ Ι l M . AΤo Ν oN τ ιΝ l o Jl AΛ Λ o Θ Ξ Σ M A

κA| ΓlAΤι oxι i

l\ΛΞ TΗΝ lΔ.ΞA KAl MoΝo Oτ| ΘA T oΝ ΞAΝAκOYΣ s τA ΓοΝAΤA ΛΛoy TpΞMOYΝ

τA Δ'oNΤ|A MoY xτYnoYN

ΚPγoΣ lΔpgτAΣ Mε ι-!o Σ τDΛlιΦ!2==.Moy

..* l,

Mε MlAΛ εΞl-t:

Π|AΝC.ιKΑι Δ,E.ΝE.

- 3--eιΞj/|τ*.Y .,.A**>t'*'-'

43


ΔYτr _lAΞ|Δl t|Ν,ql ι τo E.ΚnΑι.ΔE'Yτlκcf ! ΓΝ9PIΣ.AMEMΑ'Σ nEτy,(E. τo ΨrΒο ]τgPA,ol NoPMAΝΔo\τA

φ O b AM Al ; . . , E . Γo Ψ οbη M. Al ' . . . Ε . M t. ι Σ , , . φοbΘ Ξ M AΣ τE

EY )(A Pι ΣT o ΓAΛAΤι{ ιEyxAΡl ΣΤ 9,.,Δ ENΞE p 9

ψff,'δχμj

Kl E-Γ9 Tl PoΛο nAlZΘ Μ\eΣA Σ,OΛΑ' AΥ-ΓAi Δ,εN }4AτAΛABAιΝ9 Tl ΛΞτε. ΑΛl\A E-ΓQ.ΘA EYNE)(ιΣg τ o P ΞΣlτ A^ MoY. H OXι ; Δ ΕΝ nAΛ ι n P E ΠΞι Ν A K ΡγΘΣE. l t A! Θ O Y ΣA !

τιt ΛΕ.ΞειΣ:

n9Σ ΝA ΣAΣ I i^r>':ι / s{

tJ

L\

,z

EΞτρA MεΓAΛoξDyεΣ.- ΣOYna P ΣO γ n ε P

9 ΞE .P Ξτ Ξ,

Δ ΞΝΗτAι\)

τ{noτA. Μ\t ENΑ, -ΓΞ Θ εPMo Κ Θ| Ν o Ξι X A T|-.lNEΝτYΠΘΣH D9Σ

τPAΓOYΔOΥtAΓlAT

7_,:--

AΝ ΕlXΑ

ΔE.N XPΞ.|AZE. A^^c]ι ΗT AΝ MΞΓΑ^Η trnlτY)(lAι E. NAΣΘPl^MboΣ| ΣoY:LEANΞy l ΠPol-iΓoYMΞΝoY'ι

Ε. N^

κι

trΓY,KJηΛL

r'r'\oγobEΛιΞ= τι Λ EΣ;

τAΓΑ r\ιAvloYXA

KΑ.TA, \Η. Κτ lE ,Α1

''{ΜtΓ Γ\9Σ E] nATe'5

Π9Ξ τ HN

NA ΣοY ΞΚφPAΣg' E Y ΓΝ Q M oΣY ΝΗ ΓΑ^ATΗ5

. B|AZO|V\AI t\A. ΣγMφΘΝΘl Γ\AΤp!.ΔA fv\oY ΓYPlΣg ΣτιlN ΚAι NΑ,Δ9Σ9 MlA ΣE'IPAΔιAo Λ€ Ξ E Ν'.- nPlN OMgΣ l Θ€ . ΛQ, κANg,

κAτl

ΓA

ΣΑΣlE'Τf-l

ΘA εlΙ\ΛAΣτe- nΑτΣι

ΓlΑ.τoΝ


Γ|A NA ΣAΣ, Ε.YXAΡ|Σ-τι..ιΣ.oy\MF{N

ΘA ΣAE, ΣφAΞoY/\ΛΞ LτalΛOYr\ΛΕξA| ΘAΣΑΣ ΣTo cPAΓoΠoτl ToY oΝτlN:

MnAi

MΞ ΣYMφ9NA Mε το μopjκετε iτoμ Λ^ANΔ.ιKo E.EΙMο,ΘA ΣAΣlΚoΠΟ : ιTλ-r\λ τΘ| M.ΔΣoyMΕ ΞΓ\ιA TΣ ιiμ :λi -/xgpx τ|.ι.μ AnδγΣιA

- I

κΘnA-ιY^τΕ

ι<Aι Δiδ

cPlΝo ΔIAΘETε\ }.\NοPΛ/ιAN Δ,l ΚΗ ΚoYZl NA. . , .

oX l:AΛΛA.

ryβ Γι4 nANΓΑ na,τe τb Δ'PAι<o_Ξ1\ε ιιι ΘX|a

A^A

on ι n ιΘ

n ApATPABΗ-

ΞE ToAΣTειOιΕτΣ1 n AM Ξ5ΔE .N a Λτ E .Λe

ΣδYMΞ no-rE ι

^Λ6:.

noy

τoΛ r\Λ I { ΣAΝ N2APΝΗΝ MιA ΝoPl.\ΛAΝlΔ, nPoΣφ οPA;

7H^| !κAτΑ.

NoΣ

κPE,ιι ,.'' QPA,.JA τε^Ε,Ξtπσy. , _<nι!Ε aETΣl i ΔtN E,NΑt 9PA NAτΕ^ε;ιΞ2-.

.lεc5.fΚ--=''-

ι!^ι ΓιA,\,A t ΞHΓ HΘoνMΕ'

MιloPΕlτΕ,

rA. ΔΔK| Λ./\AΣEτt.

E.xεl ΔlΚo ι ΚAτAΝτΗΣ.ηΓ\ι ΚOYPAΣτικol

ι

MAtlΕ'tv\A

MA κΑl bεbAι^. Ξ|ΝAι ΚoΥPAΣτ Aγτοι οι AAPΔO! . ΔtΝ EΧεlΣ nAPA K.AΝ E .IΕ on gΣ Kl εΓ9 Κ ^l ΝAB, η. Ζ€ . |Σ MA.l' NτANO Στ,Aφ.τ|A ΣΘy OτAN τρAΓDyΔAE'| ]

NoPιyιANΔoι! Ειι'ΘEΣHI

ffi11'" '/. - . - . \

ANΑPOTlΞ.MΑι

Λ/\Ηnf2Σ ΓιAPA7eΣΓA. NΑ

τΗ ΝΑ l Θo Y Σ . Λ .

AN KοτAΝΞ AΣεPΘoYΝ./ AN ΚO TAΝ E .. AΣΕ'PΘOYI\|

'

l

l

t τ JA^ ΗΘ E .ιA.; ΛΛA Γ|Aτl ;

Ill

ι/'Ψl

,\

ΘΑ Σoγ eΞHΓΗLg ΛΛE.TΑ' ΓΙAτ|τgPA AΓ]aNlZοΜ\AΣτe.

'6.t'tl

45


A ι\ L AN AΣ

Κ C ,Τ A ΝΞ , εpΘoγN l KδΤAΝε. ΞPΘoYΝι t.

\

{-'.,ο,,/ο. ) ,: (

'2E Y n O xoPειΤ E, ; e lΝAι N δP λ\AΝ ΔoI t |Γ( ) Y P A Η nP9τΗ 9, oPAι

Γ , <Γ{1F.Γ

ia',ηιlοε.lρ'ι

rT

>

,/

"lο ι|\\ l |/tΛy|^lΥ|U1 -"^

o#ffo"'2

\---a..^^^τLτ9'^|,

/ ΝAΞANΙAnAM ΣT}.1N ορλ1ΑΝ Δ'|A MAΣ ι

Πoγ ΞL?Oγλ\L Ν A ΠΞTAM L

AΣ. ΑΝ\O\ΞOγΛΛE. TA.],ΤEP A M,Δ.Σ ι

)

Ι nΑ, Ξ]ΝAl AΛ ι]ΘΞt^ τ] nAΘAΝL:AZΤ EΡΙ Ξ)

/

, , \ φ obδ/Nl.A . ι M?A ΤoΓt TδYΤA'ΤlΣ: )(APh Σ_r l/ A Σ ' | / A a/ ^

ι

] ]Ξ Τl ιΞA

Πεt

φι)EOΣ

l

;υ''ry

AΝ KoΤΑΝΞ AΣ KD.ΓAΝ Εl)ΘΟνΓ\ι.AΝ AΣ ΞPΘδYΝ \

MA_Γ1 ΣYΝtτb ι. \, AL

Ε]Ι\A\ ΛΗΛΗ

H KATAΛj Σ Τ \ Γ Ml1 :

)<r\Κ.DΦoΝlaι

LΓ]A ΤPAΙOYΔ.AKi Γ/A ΝJAΠoΧAl12Ξ.

κΙ)|τ l-ιt Eι Γ τ Ο ΝO Π o γ Ψ ε Y Γ E 1

tf*#'r*'

l tv ,tI \t.r-

l-rl ' ;\ i"4 \ '*1

-t \ .l

l'

i...η ,rI

iln

, 11

\JΤjγ

46

ιLH |Ξ

J

QΠοΣΔ\_ΙΠoΤL l τo ρ A Π | Α Ξ Ξ Ρ δY Ν ΠOΣ O/\A )' Τ μ Γ AΛ Aτ ιA Τ ε ^ - l-

ΞΝoγN M,εΝA -ΓΡAΓoΥΔi j


o| ΝOP/r'lAN ΑΝTεXoyΝ no^Υ ) ΕTΣι |ΛΕτA τ o BA?T ^o/ l Σ/V|A τoΥ AΞPo Ξ' ) nΘy nHPAN) Κr'iTr'.cP€ P ΝoyN NA φTAΣoΥ|\r M ATAφ. trτΛ

nμΓAlΝΞ

nnlτ-

r^ν

ΞΚE .! ζρΗΛ A'.

\\Ξ *.(

'-\ r"

T/

-'.!

IE ti

t

=:.lι /l\

/ιY

ι l}

t 4[ -

9}aιΞ-\.: --?---

,- t2.-<-r.ιAι AΛΛA EΓΘ φoΓζAMAl Ε-Κ€l nAΝa oΛO.

(

Wιι

Ν οM ιZo ΠaΣΤ o ΤAΞ-lΔl Λ/\AΓ ΠAΡAnE-TVYE

X o Λ H :τ l Θ E.

-

' ,i\

N A l: APX ΗΓΞ:

ι

\

,,xnitι., z \'*t16111'

MΠoP€ , ι K Al Nt/Aι)M nοP ε l nl.-.nlΣTeYετe Κ A| ox l-.. nΘL Ιv\AtτμΝ nANτQΣ ) Σ τ c) ΕξPE-pAN: ME,ΛΛoΝ nPeΓΕ.t APΧHΓa j ι\AΕ.lMAtτe nιo κ.AXΥΠoΠTol

j


oι φιΛα MρΣ. ΓYP|ΣAηιΣτo xe p ι ο τov Σ'σ7 oΥ α\d'τσΥΣ ΥnoΔΕ'xτHΚAΝ ΣAΝ. AN KΘTAΝΞ>

/\OΓιΖ9 ΣE Σe.ΝA j AΣτεΙ,ιΞ.

τΙΞ APxi.{Γε MΑΣι o ANHψ|oΣ ΣoY

o obΞ^'Ξ ΘA ΓFMAΘQτ\tA Θ2AΙ7x|^ ΑNE^A6E LγNHΓAΣ.... τt|NΥπoΛo|n,^l Σoγr\Λt.Anο TΑ AΓPι ΕΚnAι^ΞΥΣ!1 ΝAKIA)νΞτE mY ΓιΕΓιF^|Ξ.. ΘAΓ\eF,qΞΘvMΞ

o bAP^aΣ

ΔPOY.I ^ nAI\ιc)PΑMιΞ' Πo Δ$.{ MAΣ r ΠlΣTΞYE.lΕ ι{τAΝ κAΛιj Η |ΔE}' τ 9N NOPMAΝ ΔΘ N ΓNgPl ΣoyΝ τo

MοNοΝ

Θ-ΓΛN ΞΞΡειΣ

τl

nE-l ΦOBδΣ ) E.ι'-Aι npAΓ. MAτιΚA Γε-NNAIοΣ. nPAΓΓεΝΝΑιoΣelNA! MAτιΚA

onοtoΣ Ι\ηnΘP€ι ΝΑ.Κ

ιAΚoΓΕ'ε

τo! Γl Ε.ΓιF

tΞL

^ ΣτDN lΙ ^ ΚAΘAPOA€ . PA'τι4ε. APΓ\ΛOPιι1HΣτΞ^Ε'ι9'Ξ4.N. Ι || HaPA ΓtA NA'ΞΠ!ετρΞΨΕl ι ι:. τeτ ι^ ΞζPTAL Ε. EΛ,Α ΣτH MΕ ΓA^a ^oΥ A n O/ΥA ι PΞ. T ι Στ H PD TΣ l Mn aY Σ ι ΕΓ ι NΕ nPDΣ Tι,,1HΝ τby. Ε.NA τ ει M|noΥ Σι Σ'T]σ*onοiΘ nμPΕ. rΛΕPoΣ ο l<AΚoζE.l\iι:L. ΓlAτι ongΣκAl ΝATo '1F,ι t<ANol/Ι|t|Εb RAPrcΙvAb ΧApιε Στo ,Ι, τΕ'ΛoΣ kAΛΘloΛA ΚA^A. ΙJi

Ξ2ιn/,Al!

.

jll

bΕ:

ΚAΙ ι ΠPAΓMAT|lol N2P|ιΛAN^Oι M0OP€ J .AN NA ΚΥ PlA P xΗ r.oΥ N Σ τo cPo Bo τ0{Σ . € . MΞ- l NA N nAΝ cDAΓonoτι ΓeNNAιoι l<Aι oι *εe'ιΣ' TσtΣ ΣTο τoY

oN Tt N Ε. l N Aι nA N TA ΚPAT' τoYΣ PoTl.1ΣA ιV\ONAXA AΝ L{τAΝ t9LTΗ Η noPε.|A,

Κ4

or1QL α|eΕ'α

τ1-l ΛoYτετ|,AΚAι

ΞΡ9MA.I.KE,Σ

)γΣ ΚA\,TεΛrΣ)Eτ^ κAΘ)AYτo AΓPιoΓΘY;

E Γ I N E ε N Α Σ A^ l] Θ l. Ν A Γ ε N NAloΣ

ol

MAL'


οΑtnNΑΣmNΑpxΙlΓtλτ oBEΔΙzκΑΙΣΙΑ oΔΣTEPΙZΣTtΙNpΙIΑNΙA

oΑΣTEpΙzKΑΙoΙNopMΑNΔoI ] oΙ ΔΑΦNEΣ1oYκ1.ΙΣΑPΑ ToxPYΣoΔPEΙΙΑNΙ oΑΣ]EΡΙzΣTolΣBpEτlπoy> Ξ oΑΣTΞpΙzκΑΙHxYΙΡΑ l IiΑΣΠΙΔATΙΣAPBEPNIΣ.;;: . oΑΣTEΡΙzΣToYΣEl\BEroYΣr \ τDΔοpoToYKΑΙΣΑPΑ PoΔoKΑΙaΦΦ / 10MEΓΔΔoTΑzΙΔΙ oΑΣΙlpΙzΛBΓFnNΑPΙoΣ oΑΣIEΡIZΣTυYΣ oΛYMπΙΑκoYΣArnΝEΣ ΙlMEΓAΛtlTΑΦΡoΣ ΙΙoΔYΣΣEL{ToY oΓIoΣToYΑΣTEPΙZ ^ΣΓΕΡ|z OΑΣTEPΙZKAIHΧΔΛΑΛΙMΑ

ιΙΓAΛEΡΑToYoΒEΛΙz

o ΑΣTE.PIZKAΙ ΙΙ ΛATpΑDΙATΑ KΑΙ o oYPΑNoΣ EπΙEΣEΣTloEφiΦ' ΦYΣ

"il ..:,

EffipΕwΛb ΙΙ(Σ o οDEΛΙz MΙEΣE Σπl xrΙPA τοY ΔΡoYΙΔΙΙ σTΑN IΙTΑN MIKΡoΣ oΙ ι2ΑΘΛoΙToY ToxTYtΙΙΙMΑTυYMEI.τIP ^ΣτΒP|z o ΑΣTEΡΙz κΑΙ oΙ ΙNΔΙΑNoΙ H EEIΙΔΙlzΙl ToY κΑΙΣΑPΑ o AΣTEPΙz ΣTA APXA IA EΛΛIιNIΚA' ΑΣTEpΙKΙoΣ EN oΛYMΙΙΙΙΙΑ METΑZYpoΔoYKΔI zIΦoYΣ ΑΣTEPIKIoΣ KΑI κΛEoΙΙΑτPΑ ΑΣTEΡΙz ΙΙAPA ΣAKxΑPΑzΑΔΙ o AΣTΕPI:ZΣTA ΙfuNTιAΚA'

l|ililuililililililil

ΙSBN 960-321-090-ο

MAMoYΘ coMlx EΠE Ξ ΣoΛΩNoΣ 128 Ξ10681AΘHNA .2103304326Ξ TEΛEΦAΞ:2103825054 THΛ:2103825055 http://www.mamouthcomix.gr Π e.mail:support@mamouthcomix.gr € 3'90

14 ο αστερίξ και οι νορμανδοί  
14 ο αστερίξ και οι νορμανδοί  
Advertisement