Page 1

A. t,ID B. GostrtF€ Ι i[ΨffiBaΞΞΞΞ€ =--=Ξ=-=Ξ= ΞΞ

Ξ ΞE :t Ξ Ξ

Kεiμει.α: ReneGOSCΙΝ}iΥ Γ r-;Σiτ ,τ.

Α]beπtDΕRΖo

i;

i-.'Ξ ΝΙ

Q

ffi

'r#

tAtoYΘ κotlΞ


KAΙ o ιΙDE,RZO o GOSCΙNNY ΓΙAPOYΣΙAZ(J-YN MΙA ΓΙE,PΙΓΙETEΙA TOY ΑΣTEPΙΞ

oΑΣTΕPΙΞ

MoΙ{oMAxoΣ Σx6δια:Αlbeπ UDERZO

Kε(μενα:Rend GOSCΙNNY

tAloYΘκollΞ

wι,ι,. asterix. tm. fr


το

P9tv\A.ι.'<O

ToY ΠΕτι^ΛnoNou|ν1

oΧΥPo

nAPoγΣlΑΣAτE.]ι

THΣNAι ΣΕ- ANABPAΣΛ,r'.o Γ/ATl o ΕnAPxoΣ Ξ ΚA^lΓΚovΛA ANAlcAτΞΣovPl-A /\A'τιA'Σ Ε.τAι N A E'n ιΣΚΞcDτ€ r To^t Εl<Aτo cΥΕ)ΕPΧ .ιτAPκO ΧA MΕN ι ovΕ.' o ΞnAP?ζΦ} ΓPAκx'oY,Ε'

PτAΝΕl A|-]oτr.ΙΝ ΚοΝ7/,ν/-, /\LτHonaγ 2oboΛHΕΕ- ι1 Γl\/\e.PA'Toν .. .

..Ξ 1J Ξ l | ^ Y ^ Ξ>

Ξ- trLE.ΨΗ ΣΘv λΛE.ΓA.ΛΗ

\A\

r'!Ξ

]

lA

AΘE.

) EΚAτot\

)<t-. t.ΛΛE.|\,^. Mδ)/ ^E-Σ.;

PIL|J.M.,.'.

AΓΕΥ1 ] ι /

ll\ov

E'n

O ΣΚoΠoΣ

,APXE:ΦEvΓ9MΘY

lΣΚΕ.q)ΗΣ

τι1Σ

: ΞκJA

Γ|AτΗ ι<AιτΘ P .9Λ^ Η rv\Ξ AΔ ElA NA ΚAΝQ. E Θ |Λ/\cJ ΘΞ^E-l t. ΝιA ε .τ Θ Ν lcAιΣAPΑ P φO

BΞbA|A . . ΣΚε(pτΗE. A nAP.c2 KA-Γl ΝAτoγ rlLoΣ τΗ Λ oYτE. T lA ENA MI λPMAPιNO MΜ\OK AΚ ι ΓlA N A λ\ΠυPε| ΝA X. ap 4 2 6 1 τA PAΝτe-EοY E,nAN9

-

Δ QE Θ,,.Ε N

nPaτoτvnΘ Ε AΞ|AΕ.

Τ o Y , A ΛΛA

KA|

AYτo

τΘ

ο.-Γ l E |N Al

ANYnοTΑ)<Toι

Γ\ov E Γ \ AΣ '_ A 2.ΧΕ-| Ξ lΑ. i Κ A Π a Σ n l o Aκ - ι | \ aY Not . A/ y \ Θ YΣ A noτΦ , t Κ . AΚ o C D o Ν jlΞ. , o B A PΔ OΣ ΙV\oΙ\ΘΣ, ΚAΝlE.ι ΞYXΙ\A Δ. a . τ3 Y n Ξ.p l n ATO Σ τΘ if- λ|τ ^< ot > A NA Z F ι τg N τ- A) -

?ι L ut \Λ:

^ ΘP Υ

t , |ΝAι

Y MnΑNΑ. ^

Δ'lΙ\Ξ|

ΞlΝΑl

AΞ.|A

nΘγ τΘY Σ .

l ΨΞΓJE.

/νηΘY

ΞNAΝl Α,Γ1 ]AYτΘYΕ,τΘl ΘA Κ Aι Δ EN ΓΑ^A-ΓΞ. Σ T o /v\tτANOl9ΣΞlΣ/


MF\N

nAΣ Στo ΔΑΣοΣ

Δ ,E N l

1

Δ AΕOΣ

NE. |ΣτA

ΝA

hx."ΙJ

E L τΙΛ / \Oγ N

φY Σ ι E ο E . | Γ { A ι, .A<DOY τPAΓoY^AΕ

E ι N Aι

Ε1ΓlAl Γ | A τ l Γl, AYΤ o: τAN τp AΓOyΔ AΣ.Σ τ Θ _ 2 MΘY

e' za a eο l !. ,AΞ.ΧΞ.Tδl ι j

AΓ P l Θ|

-//." } lil ι

1',tI l1

Στo

ΔAΣ-oΣ'''

Στ ε,ΛNΘYN

B./ηPΔO, Ν l A τo

, εγt. ^E .Σ.:

n ^N τ A ΞΘ E l\τ H ΓιATιΣ

Π

Ξ n |Κ | ι \ΔYΝaΣ l .qnoΣτC)/\eΣ ΔΕ.Ν

ΣI 9. ΠΗ: AΚογΘ ΘΘPV BO -. . AΣ ΣτΗΣ E.ΝlE.^Δ.pA ι

4\, EΔ Q, ΕιrlAlΤ δ κ,a.-τAΛl\t-1^ο /y\€ . poΣ Γl,A

E.lΓ lAl

ι a'l κ atο Ι/J

δp*ιffijr

Ε-)ζΘYΝ MvΣτlκ.^ ΘΓ]Λ A AYT Θ] Θl ΓAΛ AT Ξ. Σ. ) noY ΘA E.Γ]ΙΞE.nEΓ\lA Ξ\nAΓo]7E-ιlτOvΝ AΠΘ τμ Δ ι Ξ ΘΝ Η Ι ζ Η τQΝ Ξ Λ B Ξ

Σ γΝ ΘH-

Δ ι. Q

AΓPιΘ Γ Θ7 -


.ΖMA.tr!ΤAΝ ΣT 2 A Y τI A 5

ΔΞ|\ /\ΛoYAPE. AYτΘ. . . ΘA Νδι9_ ΘQ ΣAΣ<ΡAx τΔ Pl

τo κ.PΞoΓ].a.-

ΞA

Ξ,,al \ AΣ τΗ Σ O Y Λ ^ E

Ξ ΝΞ.ΔPΑ. L I l\J lA

. Λ^O/\lΣ

ΞoYΛΛE- ^.OJΘA oΛol BAPΔ'Θ ι

Κ.Δ,Ν.9. E.Γ,ι ιτΕ._

tΤΘ

ρ o Y Θ ΘY Ν lAτ

TANEι!9rANEι ι

|NA| ANYflΘ9Θ.

Pδ: ΣκAΣMoΣι ΣΚAΣMοΕ

l

Λo l nΘN δ Δ EN oτAι\ A)ζΘYτt ΣA Σ φ -9 N A Z 9 >

nnla.i.,l


BΓAΛΕ Ta MA.|.NTA

No Anoτ'AΥτιA

ΣoΥ!! !

Δ'Ξr\r ΗTAΝi ΛolΓ.lΘΝl E.Aι

An o tτo ^ Η A DE L Ξ - Ε - τ Ξ. r \EΣΘΗ ] n l , ΑΣ AΛ Λ t. τ o ΓΑ^.AτH B A PΔ O . v E Κ ! l \ ΔY Ν oTι- t Σ: zgΑL

M Α Σ)

ιΔι A l-Γt . PA

Ζ\ι,<μ!Σ.Λ^δv

]

τOΣ .Θ

τΗΣ

τ ε n ε ι e .!

τ € . ,ΛΕ ιA

ΑYτo E-ιr\]Aι κ-,A.,ΛO N JΞ O ο A^ ^ ,A ΣιΓO Y . PA

Δ'ε.Ν

Θ,Α.ΡΓH-

o K A ,< o φ o N ι O bAPΔ.ot

Λ^AΕ.Δ.Ε-rν

1

. \ΣΓε. E'ιΞ ι tI AΣ τΞ. PlΞ-ι τc,./Ξ- PοΛ^AιOYΣ-

ΝA n|AΓ\ιc]γΓ!

AYτΘ Γ]Oy φ Θb Ar\/\Aι τ-QPA ΞιNA'l -Γ/ AΓ\Ι -]-ιnΘlNlA τ9τ\_Α. /\, /ιΘΝ

A: ,.Ε '

Ν Al -' -Κ ΑΛ A:

Δ EΝ EX9 τ lnc. ]τ ^ Λ olΠoΝ. . . ΞΔ ,O 1 Δ lA Τ 4 \ n]A ΝA KANQ. Τo Ψο ΤA:L-ΓE_ tlAΦΞPoYt! |' P E.l o .,v1oY o A|x Ν\A/\oτc)Σ. AMε Κl ΞΓO ΠHΓ Aι Ι \Oyl MΕ ΝA t-Π1 I Ξ l B l \Σ τ ρ YΛ/ \ ΞΣ9Σ ΓΑ.ΛΞι2l\ noγ ΘA MAΣ Στμ P 9 Λ ΛΗ . . OΔ μΓ HΣ E -l Σ τΗ

Ι <YNHΓoYΣA ΑΓPιoΓOYPDY. ΝAκ-|Α Στo Δ AΣoΣ'f, Al -ΓΑ. Ξ14.Α

||

AL

ιΞ ιAιΔa

E. l)<A ι\ l c)l P 9 -

,Λ^Α.ιO|ι ΓιAτι Γ\A ΝA s ΞΛOY Ν τοΜ φoPτρΘoνΝ ΚAK-OφOι\lΞ-

Ξ

;i,/lf/

Γ y P| ΣE-

t

a';.ν!:" Ξ'Zι.b2

ΘΠ 9Σ. Κ A. 1 Ν A, ) < E I τ O ΠPAΓΛ^A > Δ'E-Ν ΛΛΠΘPOYME,A@ΗΕoYΛ,/\ε.

Aτι

MQPΗτH

AYΤι-.l τΗΝl P9,VVA'.ι ΚΗ nPΘΣBΘ nA 9 N A E ι Δ' o Γ . \ Oι ΗΣ9. ^ Η .- : L E - Σ . Tι Ξ - : ΤΘ N AP X Η.-

-'t.


-:

rΛAzΞ-Στ|Ξ-'. ΚAΚOφοNιΞ

βAPΔ δ Σ

-1aA ΨΗ|\ ιΔι

ΛlΓo

..Ξ-]v/ Λ/ \Ξ rV\lA Ξ <7 _2Δ 'τ el A Γ ι A τl r ν η Q Ξ -: . ] . ρ o γ ι Δ. Η Σ Ν A

APΓ1τΕPA

oι ΓA,/\l\Te-L

n oΛ€ /Λ l Γ TΕ.Σ n' l o\/r\J To Γ ιro Z.a lwo nov ΘA ^J Tσ./LΔQ.ΣΕ.ι ΥΠΞPA^IΘPanH 'Δ'y^rA/\Λι.1 .. -

\ι^ffin

.ψ. .

.:,: ΞXi ΞΓ Y o b L ^ | Ξ - \ ΞΧ9 : ^' ΠE.] ΧΙΛιE-Σ ΞΞ: - Ξ Ξ - Ξ ΞΞ aΘl :19Σ Δ. Ε Ν YGI xPΘ|' ^E λ | : : Ξ Σ,λ l Z -9 Λ ^ O Ξ ι Σ Α| , / -. - :?ΚEτA ΔYΝAΞ,,<\ EΓO

τoΣ

n O τ9 r !

) ΔΥ N A -

τ gP A:

Θ A ΣoY )<APlΣ9, AYτο τΘ ρ|,AιΘ / ,V\T,N IP ,'

oXι.oΧι ΚΑ| nAΛι

) Λ,ΛAZΞΕ-ΓιΞ. cf APxΗΓc]Σ-

Ξ nOτ ε

ι Ξ . i Λ Λ Al

AΔYΝAΛ^oΣ

Κ.al

ι\lΑ

aν Ι\ΛAΣ-τΞ- l τo r\Λtr) '-Ξ :-.\PAΓΛI\A Γ]c)Y

ΞΧcY Λ^ L Ν ] A φο b Η Ξ ΞYΙ J E. l Γ \ A1 l \ , Δ. .'\μ\ ΛΞ Λ/\A Σ n ε Σ E - | O -γPΑ ΝΘ Σ n AN l o

Στo

KΞφA'^|

!

τ Ο P'9 t\ΛA' ι' r'ο oΧ\/Po τov nΞ'τ|M\norνoY/\Λ) bP IΣJ<ΕτAι Σ-ΕΣY ^ ! A'ΓΕ - P ^ Λ9. '.

KAl Γ\A ΘYrV\AΣ.τΞ: ΤO Λ./\ΘΓrlO PQ Λ/\A|O| ο r2A' Γ |\^A' Γ-.}oY Ex OyrV1E(DOBΗΘOYΛ Λ Ξ:ΞlΝιA' . ΝAι O| ΓA/\ρ'τ€ L ! /

Ξ*_ .ι?.--

p.-Γ ΞL, ΓAI\Α'T | ΣΣE-Σ.ι ΓA E.Γ\A Γ!A Δ9Σ.ΘYt\ΛE nPε.Γlει ^ ΞτδYΣ. Γ29i Λ/\AΘΗΛΛA ΓεPΘ Λ/\ A ι OYΣ rV\A τδΝ ΤaV TAT |Σj


r Ε . Λ o l n o Ν ,\ ElΝ , q l

τι.4N ιΔιAΣτIΓIV|H

nΞτlryΙnoNoY/v\

Η Π P 9TΗ

ΦoPΑ ΠO Y Θ A Δl AΣ ) ( E ΔΑΣoY Λ/\E. )<,APΗ ΣΤbt\i Κ AK- oΦO Ν l:E l

ol ΓΑ -..ΓΑΛATεΣ...Σι-ιE.ΣYNAΓEP Μo '

ΒOHΘEιA

ΕPxoNπAl:

=----s>l

*# "t

NA ΣHMANoι{N

TA BoγκlNA:TA κEPATA χAι oι nι Γ Γ EΣj

EΛιXΘEITEz

ΣTo oNoMA T0γ ΔιA l

ι

/ν1Ξ.Σ'AΣτo

ιΣ

-- -

oxγPo

rΛnoPΞ-ι

ΞNAΥηΞPOΧO ΕΑΛJE,Ξ NA L /\Ε. Γ€ . 9 ιovΣ ΘΕA tν\A. . ToY^Ε-ι noY Ε^ι. Σ. ΣoNT Al lν1 € T Η ^!AP Ξ . ^ Ε ov . t' τ Η ΣΤ PAτ ι oΤ ι l<H T€ x ' ΝΗ τoYΣ.'

E κooPTE,Σ

TgN TPI9N I ΓP Α MMg N ;


-:Ξ-R--_Ε

Ψ(rβi$-l.tε K Α, /\A' c)/\A XAΘt nAPAΔ}ι\oΛl\A} LEA fAcτΑ. E. S T , . j:

ο.A n AΛE φ9 Λ/1ε X P lΣ E ΣX Aτ O Ν . MHΠ9Σ

Κ| AY T O N, q Σ. AΣ Γ lΝ al i Λ ηAΘΗrν 1 A τg Pρ' Δ . ΘΣ Τ Ξ nl_

Θε.Σ

1ζΑMΛ /1 |A ANΑ'ΠOΔH

]

K Al

λ1Η λ ι τ o

Lo

Γ { Al Α^ ^Α . -. a ΓΞΞρ.Pf\oΣ

,a E P ΞT ΣΑL ΔΞl\.)

Π1 A ΕΔQ- - .,AY Ξ| Ν A l T H ΣT lΓ/ \ ΛΗ ΑP lγ\tΝι76 ΠA Ν l9 ΣΞ M\lA ΓAl\E.-

-

.. .

ρ ' Κ A ] tN AΣ

An ,

o| ΓAΛAτΕΓφΕqΓoYΝ r.Aι bALι^ΕYΕl ιΙAnΕ PAΝτt.tLLQηH noγ A'{o oΛΕ.ΣTιΙ ^oYΘΕ| ΤlΣ φAΓAΛ,ΛE .Τ,a ΓlA KAΛA a

E's ,AP XH ΓΞ

Ξ

Πp9TA ΠPoTΑ: BAΛτE- ΣE

To oXγPο llιτl EINAι AYτl-l }.{ AΔlAφoPlA 2! !ι KΑl ΝA Mι.lN Ξ-AΝAΚοvΣg KoγBΕNTA Γ ι, A YTH τ H MA χΗ ιι ι

lA


τAN τ Θ ΕΘ APΓoτερA'Γτo ΧQι2ιο.. KοΣ ΣΚPΘτΣ ΓAΛAτιΚo

Κ A Korv\ olPE

l) K A κ .o φ ΘΝ ι Ξ . AtXMA ΛΩ τO Σ Σ ε Ml A P 9 M A. I . ^ K Η Γ A ^ Ε , P Αι

ΕγΓ LN|.

N τPAΓoYΔoYΓEΓE.MAτO

T ΗΝ oρ Α nPoΣφ E- P o

! Κρ'|YA

ΣτοMA

Κ .AI ΣA P Α

]

R P oτ Σ,! ΚP ΙΙ\ΛA n oq ΔEN EτPoΓE- noΛγJ L.ΣKPO-ΓΣ!ΣΚPOΤΣl .<

ΝAΣE Lτ rN ι

Σoγ ΔEΝ 4.Ξ!,zzι TεTo|Θ ΔoΡoa

NA M,qΣ-Τι ΣτAMAτA AY τ OY Σ τ oY Γ NElΣ

ΝA τ οY Σ KA Ι!Ξ n1o Κ9nμ/\,ATογΝl Γ PH Γ ο Ρ A ι

, ΔYΣTYΧltrv\EΓ\loγΣ ΡgΛΛΑ.lE. ι bΓAr\Ξ ry\Ξ. Pl|<A Ano τΑ Δ.EΣΛ/\A Θγ ι ΘAτovΣTPAΓ κ'Aτ| noγΘAτoγ 9ΣEι

ΚOYPAΓ

φ,eNε| !

ΕΛΕoΣ|

.ΠPoτιMAΜE

-iλc!

. .r,ιt4ζ

io

_|viλΞ1.ir

*.,f/ \(

:\> Ζ - --

τΣoιtPMoAκPE.,9N,κTt{Nl{., ΘA KAτAΛHΞΕTΕ0Λoι Στ ι1...ΕΞA

HΔιJBPι Σι<E'ΣT E. ΕΚE.ι.ι

(

' A,P,(IZQ,_ ΝΑ ANA P . Q. T I Ε . _ rV \A1 ] n p A Γ ΛΛΖ\ T ι5 AN o ΚA lΣ A P A t AΞ. ιZt'l κ.A-Γ|


.'' Kρ.| ΘA nArV\E-

Ε. | Ν A ι Enι Κ ι Ν . Δ Y

AΛ ^A Ε, )(Ξ|Σ. Δ lκιo AΣTE.PI Ξ. I ΔE.Γ.] ε)Α MnAΡt<APoYl\ΛEM.A/\tlφOYΛ^Ξ no P o Y Λ^ ΞN A ΕΓ Στo nρgτo TO K Ap Ab l nο7 ^ΔO /V1AΕ ]TPA nHΓA|ΝlE. | Σ. T Η Per\^t ! AΛ Λ A E|NAI ΣT F]Ν

tΓ ζ2 ΠAΘ N A EΡo E-ΝΙAN ANτ| Α.τAΣτAτH ΓlA Α, n A| ,AΔlΔ,eI

ANAP9τιEMAι A Ν E ι ΝA ι H

τA ME.ΝιPoΣo ΘΑ ΛE . I n . 9. - .

AΚ . τH

ΣoY E,xo

Λ/\Γ")ιΣτΘΣ

|ΝlH . ΣτΗt! APx Η>, νlΓD.

.Ρgι.=.^

- vΞ

|Σ ne-PιΣΣOτe-P€ - Σ EΣ ΣTPεlΔl A : ΘA

AΣτE. plΞ

ΛtΓe,τAl

AT lNιΚA

. κolTA! .\ ENA tJ^oιo.,... Ε'lMAΣτΕ. τyXε. Poι

.

H. Qp , q ΓlA NAφyΓoYn/\

'k

ρlHΝ 7 \ ΑNΗΣ, vXεlT Ε. l AΝ ΣτΗ P9ΛΛΗ ΔΞN E-ιA| E. YΓE-ΝI lΚol Σ oΤAN ΘA<Pγ' H noΛΗΘA ΓΘY/V\t)

Π e . P ι M E - N O N ΤAΣ a ΓΝ A ΛOY/\/\ε. Ε.ΝΙA ΣTo|XHΓ,}Θ\r'ΘA cPAe.| 1 AYTDΣ

σ,b-

ε| N A ι Ε'NΑΣ

K A|

c

l

To-Γ]Q'Σ

5lΝ6ULΑRl5 τΞΡQ A^^A, Λ ρN Λ Ν ΞXoν Ν Στι. ι Pg M Η

ΓlAlP Ν A Κ ιAΝ /ME. T O E. ΠoΓ ! ηeN oΞ ΕΤ Σ! ΘΑ /y\Π oP D Y -

ΣAr\ΛE- ΝA bAΛoY τo Στol)(ΗMA


AΣTΕPιΞ

κι o oΒΕ.^ιΞ l<A.

Nσ/N τHΝ nAΛιA ΓAΛAτικH xE- l P oΝ o Mι A nov Σι1 MA ι NΞ' l

Eltνηl φ oιNιΚιΚl-1 Θι ΓAΛ EΡA. EιNI Aι φ o|Nιl<EΣ NAγτ|]CD| κ.^| ΕMnΘPoι .|

Σ Ε,n l ΘvMΕ. l ΚA noι oΣ r\A

=nιb ι bAΕ τet ...nρozΕΞτ€- τA τ€ΣΣe PA ι.Λe'IΣτA ΔAxτyΛAk ANτlXΕ.ιPAτeNτρMeNo

τ|N KAτeγΘ.l N ΣH aιnγ Ε'n rΑNΕJΣ NA nAΕ ι.ΓιA τHΦMμ γΘ9NΣ1 re'N Εrel Β'lΝlATlΛl

Π9 Σ

Λ tΝ Ξ

g lΝ6ULAΚ I S ΣτA <PoιNll<ιΚ A

b

'::z':^'.1:Ξ. - 2\.:-z=

AK'ΜH ιζAι Ετιε MεpΕ'ε-

t,,D

Ano T L{ Ν ξ ΡδlΝ|K Η:T YPO] E Ρ X O /\Λ ALT Ξ Ε Γ9 En |Δ H MA. l. Σ. . . ΘEΛ E. τt. Λ E-Γo/\Λ Aι Ν, AΓoPAΣt,τE. ΓYAΛιΑ. l ΚΘΣtV\ΗΛΛAτΑ Y φAΣ/.Λ AT A:ΠoPΨV ΡΑ l LΠlΠΛ Α i

E.ι1ΓεN lκ.o MΕFoyΣ ΣAΣ

nοy MAΣ nΗPAτE Γ|AτH Pρ,MΗ.E/\1Z9 naΣΔE.Ν ΘA - bΓAΛοvt\ηε ΔPoMo ΣAΣ,

)

... )<MMMNAI : ΣVΛΛcPaΝ.Ιol ANtb E. lT e Ι .. .

oXι :ΘE. /\OγI \Λ E nAMe Στι. ι PgMHι -\vr

\ ;=-

Α| ζP | b9Σ) ME NA nΑME-Σ PΘ'M\|..4: OΠoY

o)(|z-Γo ΠoyΛΗΣΕ14TAΝ ΚAΛYΤΞPC,Σ EMΠoPοΣ

no TοΛ/Σ lcA

Γ)APA

Τo n^olr τoy.

;-ι\t

r. i-

2zω-7Γ:1^

". ζ't.

L;.)'

N A Y τ ι-


ΠAΝι ΣτoN o PιZONTA : r .Γ ΕΝl-

KE Δ|ΕYΘγN τ H

η.+

#Α - Ξ2--'ΛAτι)

ΣτHΝ ndPAτιΚ'H

-: rEPAτo,τoγ .A|Δl,A

J ElΝ Al

nAΛ/\E Κ.A

ΓAΛ€ P A...

AΓAnι]τΘ,\^oY

τPA-

ΔlΚΘ

Zc2

Aγτo τO DAPY φo| _

MιA

ΘΑΓ]ΡEΠ€

PΞΠεl

Κ OYΠl

ΝA

:AΛ Λ A

τPAla'A

ncHΘt

.l ΛεE.l naΣ nPεΓ,l€ A noΛeM-ΗΣΘ\livΙιa

:. -Ξ-- κ.(AΝ ΘEΛEτa .., :,\^ Α.Ξ'οYΛ^E.τo Σγr\Λ. . .A l o .Ξxo Ξ :

Π.QΣ

oxl) ΑΓAΠHτErεΝrιΚE- Δ.ιεYΘΨNτH nPoEΔPε: το ΣvMBo |Θ MAΕ Λε€ . ι n9Σ.

Σ J- ι , V \ A -

t'Aγτσ/Ε

Y/ΘΓAΔEΣ

τoYΣno-

lΣΣoτePo

Γ,Α

x.9Po.

φ oPAl\EΚPΑΝΗ ΞAI \ιABΑ^οYME

xι{ MA

lΘΑ T o Σ T ol.

noY ειxA/\ΛΞ b^r\Ε.|

ΓιAτc}/Σ ΛEΙt.Θ NAPιovΣ.

MΠoρoγΣA/\^Ξ

EBA|A NΑ κΑ,Nc)V\Λ E- MιAΓtNlΚ H ΣYΝΕ ΓιA Ν A L' lz Α . .τt.tΣδY/v\t ΓlATo ^EγΣΗ

ΛΛΠδYlζ|E-Σ: f\ΛA τo ΚE,PAτoτoY //l

V Α.N ιτ A5 VΑΝ|τATυ,\Λ E-τ O,V\N|A VΑΝ lTA5

( , ]

-!

ΣγΛΛBo^Aιc)

-1\

|/ { ι.-

ι

1..--\ * -r/

li

\r

24ιι

c?

, ι /f, : r'ιlATAloΠ.lΣ

MATAιOτΗτρN

τA

n AN ΓA

/VιA7AιΘ TΗL

nP A Γ Λ^ A τι ) n. aΣ E l nl ΣτΕY g rANAι t.t n/\toΝ τA.^^ΗΛΗ ΣTlΓΛ^Η

)


Ε. |'|Δ Ε. Ν nA E l: .Δ.EN nAE.ι ) ΝA ΓlH. τε. ΣTo ΝΞPO./

ΝoMιΖ9 Γl.oΣ ElNAl nPΘτΗ φoPΑ nδY nAΛε,Yc) ΣE nΛolo. Ε, |ΝA| /\Λ lA

E:

)

τ t ,Λε |-Ω Ε AM ^o|Π oΝE ΔΞΝ E.XOYrV\E. Π A PA Ν A E - n l -

LτP€ ψ ov/\^Ε Στ Θ γ Σ

CPolΝ|

Νo Λ ^ ι Z A n s Σ Σ

AY Tε Σ E , l xAΝ ^ a Γ Α'

oι ΓAl\ΞP t Σn ιΘ AΞ.ιO . n ΛHP Θ Λ^ Aτ A.

KAι MoΛιΣ οl cp|Λo| MAL ΕΓΚAτΕ^Ε-lq)A/\! τH^l ΠΞιιJAτιΚH ΓA^Ε-FA. . ΝT Α'. ^ΝΕΠ, Θ^AΒE. |Σ Πtl Σ Κ ι M|Ν O

Π. |Ν ΝΑ

j


δ,τΙ nΙo no^Yτ|rv\O /. L9LΑ.τ€ /Z xAΛΛt- . τC) ΦΘPτ|O MιAΣ-:τoΡA ..-. ΞΞTΑ'Ξ'Y TΑ'Ξ'Y Λ^AΣ- YΓ,,|AρXoγΝ Λ^AE YΓ,,|AρXoγΝ 3εΣΛ/\Oι

Z-oΗΓ

Λ ^ΘY H ΠP oτ|. l ΗτΑΝ ΝA ΣΚE .ψH LAΣ n oY^ΗΣ9, tτOΠPl2 Σrl\ABO Y Σ nδYΘA τo A^^A n |,qN ^ ιMAΛ/\E-, AN| ΕAΞ. ΘΔ Ητ oρρ\Θ A

|<Aι ΘΑrνAτοY!

ΓΗ ΣQ.

tτμ

ΣιΓΘΥPA

noΛ Y

E.xε-τε

εMΠoPlκlfnNg -

l τA ΘE-Λ E T Ε . 5 n9Σ EΛ ΞΓA ΚAι tτoYΣ ΣγΝlΞτAl

P Q1 V 1 Η

Λ /\oY J

Σ-τo

Ξ |Λ ^ΑΣ τε

lΔ lo

I ζA P A B ι

nPεnΕl NA κaιto nρoΣnAΘEιΞΕ AΝ Δ . ε'N ΘΞΛ oγMt.Ν Α

ΓE. NlΚA Ε ^|AΞ-OYMΞ-

\Λ'ΞT A Ξ Y Γ TH

PΞMH

r

BΞ, AΝAκ-AτQLΘYj P ιO Y Σo E. ΠΑPx E. τl-ιε ΓA^ Α . τιΑ'Σ. .

Arδ.Ξ ^

z rλΓτ-Ξiι

ΑYτΘ E. lΝAlτoΔ 9P \ΛC]Y:a ΚAιΕAPA.E.r\ ΓA^Aτ|-.lΣ bAPΔΘΣ) noY ANI-IK-EJ LτΗ τoΝ ΑΝYnoτAXτgN

τ4r\) Μ'€ φ ΕPAΝ LOYΒ€ ' NιP'.ΕF'Ν NA t|ΛoγN Ε^!AΚot' MnoΓAτιΣ|\ΛΕ.

'1ιA Γ Ε ^ Aτ τ Ηl< ε Σ

ΑΝ

Ze-ιΓ oTιΘAτPA-

o Y ^ Ρ ι εg Κ Al Δ ΞN

ΓΙAτ .€ . N A\.'' Ξ.Ε P Ξ! Στ |

γXAP ιΣτ oJ En AP

ιA Aγτo τoτΘΣo

ΨoΝAΞτΞ τON KΑ. ι. ΘYΣ τoYb ^oYΕ2 τoΝ LAN|5τA ](

κ A ^ Α , ^ o l nΘΝ N ^ τo Ν PιΞ.δYN ΣτA ΛιONτΑ.PιA LτoYΣ E.nΘΛ/\ΞΓ!c)YΣ,. AΓaΝΙΞΣ. nAPτt τOΓ{ !


ΣTΘ φΤAΝOV/V\Ε' τΞ^δΣ τoγ τAΞιΔιoι M'AΣ . Η P . QM Η ΞlΝA1 AΣ Π9oΡ Ξ ΣT O MAΚp lA ^ ιΓ Ξ Γ]oY Λ,/\ε.PC]Σ Θ,AP AΞ -O YM ε - :

EΔQ E .Ν A ,Ζ θ A M Ξ l Ν o Y M ε ΔlΔ' Στμ Λ^A Γ/A ΝA l-.,lδYΛΗΣ ME. K A ι N ] AΓ o ρ AΣ o Y Λ ^Ξ PΞYΛ^AτA. Α. N Ε X L TE τ eΛΕ |Ξ

ΣeΙ τHΝ Α.noΣτoΛΗ

κ ΑΙ Ρ Α) Θ A Σ AΣ Ξ Σ τΗ Γ AΛ AT/ A

Σ-AΣ

l

, γψslΣτE t TH Σι{MAιAI

} 1 AτA^ AΓδAlN ε ,|Σ > ο BE . Λ l Ξ . b AN ol ΔP o. ι o l E l Ν Al E τ Σ| M E ΓAΛol Κ Al AΝ Ξ τ οι E ΔΘ ) Tι a Α Ε .lΝ Al Στ H P oM Η !

ΠΑ^l ΠA1ΖoYΛ Λ Ξ MEτΑ T o nAlXΝlΔ l M, o^οYΣ KPAΝΗ: .Γovt

AYτογΣ

rc -

Λ Λ AI oYΣ: MΠoPEl ΝA ΓI NΞl EΝAΣ. AΣ Λ/\]]qPΛ|A:

n P Ε .Π Ξ l ΝA ΠAPcλ/. ΛΛE Π ΛΗ -

εΣ

Ν oM I ZE

XP Ξ lA ZoM A *


ΞA nΛ9 Στε \ Σ,Aγτo To τPAnεZl EPXOMA'I A,vιζLyΣ .

Ε .I Mρ \Σ T ε Γ AΛ Α.Τ Ξ Σ :

A,

τι

g P Al A

nATPιaτAΚιA

l

ι ΞΓQ

,/^LΓ oΓν\/λ1 KoY b APl LΤ Pl Ξ : t-Aι ΞιΙ ν\Αl E. Γξ AτAΣτHΛ ^ Ξ . t.]ΘΣ

tMLιt tΝ A

Ψ ,AX N οY Λ^Ξ Ψ ιΛo M AΣ.,ΞΝ .A

tτH

P.QΛI\H

Lφ γΓΞ x g P|Σ NA ΠΞΙ /\ΞΞH.

BAPΔO noγ τoNntDΣq2ΞPAΝ ,ΔaPo ΣτDN

Θ A,

P Θ Ξ.]τΞ

NA MΞ

BPΕlτt. Στo ΣnlΤι MoY A n o q , Ξ , , , ΞX a ΣA τH Δl E.νΘγΝΣΗ MoY ι)-ΝΛ An cf

- Γ,AΓP|OΓDyPE\/-

A j A γ τo

H Τ A Ν Λo I no Ν

Ποv Δ YΣKoΛ ΞγτHΚA ΝA K A. τAnl. Q:Ε. ) > Φc.Ε ) -Γ Ξ Γ .,) Δ'l\! τΗ ^oιnoN ^ lE Σ.Η ΣAΣ ΙV\E'Σ.A L,ΞNA A^.

o r\ΓPιoΓoYPo\/ΝtO-/

ΞΔΦ

ΚAl


nαnΘΝ)τC] BρA E'xoνME pANτΞΘoγ LToγ roγ.

b A Pl Σ τP ι Ξ . . κ Αι τl ΘA E.ANOY ME.XPI trκEl τ ι ]N g P A Ξ

PA'

Kι AΝ ΞANAΙV\Γ]Aιι{AM\E. ΝlA φAΛ^ε AΓP|ΓοY P oY N Α;

N A M ι ΛA Ν E-

ΓιAτιΣ

rv\ttι

E.xo

AΚoYΣEl

no ΛΛEΣ

PΦMA. |, ΚΞt

ΘΞΡ-

nAME.r\ΙAKAΝoy-

EΝ/λ MΓ} ρ\NAKι:

ilΩΞ Ε-ιMAΣτεno/\Υ

nHΓAι|\E-τE

ΕΛ A φP Α ΝτYMEΝoι , E ΛnιZQ. t\ lA ΗN

ιA M M ιA

r)οYNτA

ι

BΞE TlAρlo.

-5-r-!-

Κ A NΕ.ι ZtrtTΗ ΕΔ 9:

AΝ AP Q τι ε

Α'Σ Ι\ΛnοYΙV\E-

Εκ-eι Μ\ΞΣA ιLaΣ elΝA ι

ΚA.l.oYΣ τoγbΛoYΕ. N τE. t r . t-ΣY Πσ/ ΨAxΝειΣ El Δ | Κ A o nANτoY Γ|A MONoΛ/\^- .YoNτPΘΣ XoγΣJτι LoYΛE,NEAΥ τ οι

noΛγ AΣτεl A Σ T Ξ P lΞ v\A ToΝ

τoΥΤAτιΣ

ol Δ γoJ

:

J

ToN τoΥTAτ|Σ APA ΕιNAι ΓA^AτΕΣ' '

A ΝT ΞXO Y M E B ΞB A ι Α' Σ τ| Σ κ A Iζ Θ Y X ι E Σ

ΦA\ΝδΣAΣτE. ΞE. oι. M n οP o NA ΣAΣ Ξ.E-ΝlAΓliΣ9 ) T lΣ

ΘΞP MΕ.Σr

M Aι n A^ loΣ> ΞP l ΣYXΝ,a. r.Al

|ΔPΦΝ Q

.)^

Ε.Δ.Q

ΘA) nPε'nE. ΝA Γ)ATΕ- ΣτΘ FAlGt RιυM.ι: run gογτja-

ΞEτΕ.

Lτl.tΝ n|Σ

λlΞ ρΛ

ΚoιτA Γ 5 o v τιA ) , AΣτE.PιΞ.] Κ ο \ T Aι

l

iρΞi--]

)UΑι

?:ru // .-,7^


BΓHΚE- oτAΝ /V\nι{κ-LΣ οbt./\ιΞ . ΔEΝ γnAPΧ€ ' l

)(9PoΣ KAl ΓιAT OYL ΔYc) ΣAΣ Eκ-Eι MEΣA:

t. : \ \- r r )

δ.\ .Ξ .-ιGSJ Tι ΕnιΒΛHτιKι{

oΞvo

=. . = _..'| = TΞ Δι l ( Al Θ : ..A , ΣA Κ AτΞ . Y € . τE .

-:' -

=- -

. . . . a . Σ ΞΡ

lM o Y

]

/' Ζ 5YN Μ\lA ΠΕ.: : Lτl.]Ν /qΓo _iΝ ΞΠoxl-.Ιi

.o KoYtsΑPι ΣTρ|Ξ Λ/\ENΞl

ΣτoΝ

τΡιτO. . .

-

-- ^'YΚAΤolΚιA

1


Ε.ιNΑl τ P Ε,ΛΘ l AYτ ol

oι P 9M Aιδι

ΕιΠA

xτΥIτA!

ΔεN ΕιΠ

ι

-

AL Μ H X AΝOYME xΡoΝo ] XτyΓ-)Α'

/ ν η ι { φo NAz.ε lΕ ιΞE pE ιΣ Λ A n a Σ Γ|A M E .N A) X τ y. K A ιΣn AΣE . E ιN Al

ΣtιAΣE'!

ΣAΣτE ζ,A^'A.

HN ΞANlx ΓΓ ιΞ'E,ιΣ o ^r φΘ NΑZΞ'ΙΣ1 φQΝΑzΑ ΕΓ.Q. ) oΤΑN M ] ε BAI \ E Σ NA ΛοY . Σ To o ^ Α , ΞL Ε . ι Ν A L T |t ΘEPMΞΣ

Ε E . t. . , .EΔ 9 M ENEl Θ KoYtsAPι-

I HnoPτA

λιΓH HΣyxιA! ΘΕ'ΛσlME NA Koι HΘoYME,'MA

J NOMIZE

ΓΕ,rι9ΣAΥτo

ΠEPAΣΤ E, , ne ρAEτE

ΓιAκoιτA ΘPAΣoΣπoY

Ε'xΕτΕ',MAτoNΕPIf|H.

ιΣ novnAιzΕτE' KAΘEEPAΔΥ !^ΥPA A,r{Aι3ΚlEΣ

ΘA 0E'PAεΕι

TaNll9AlΕT0ι

u|Ε'Στιε ι<A-

o s Ε \T\Al Μ \lKpo ) Ξ E. PΕ-τE. : cUb|c ULUΛΛ .:;:. ΚoY ZIl\ Al I RlC L| Ν ιιJM ) ) G ΚAl Γ|Α Ν Ε 'Ι) o nPΞΠΞ|

ΝΙA τpΕXa

,ΥnrνoΔ'9MATlo

Σ.τo γΔρerρ'ra-ro


Λ ΕNE nQΣ ΘA PI Ξ. OYN τo bAPΔ O ΣτΑ Λ ιoΓ\T APlA: ΣT bY nPoΣEXειΣ AΓoNEΣ ΣτO

,- \K o YΣA Ν A M l Λ AN e _ ,AνTo τo BAPΔO nοY ΞΠA PXoΣ ΤΗ Σ Γ A^ A] -

A ΣE φ € , Ι ?Ξ

ΣτoN

-tΣ| PΚoγΣ

Δ. gPO

Λ lΓΞΣ

K A I Σ AP A

oxl ) o D A PΔO Σ

' ι N Al t lΔΗ E .Λt ιΣE € ' NA MεΝoΣ τ oY τ Σ- ιΓ2Κ t, ^ ^ ι

KΘYΣ ... ΚA! Ano tsEι ΔPAnετaYEl K AΝE lΞ

:/κarιovmΕ.τιΣ

i ΣnoΥΔAιΞΣ l;ΥPιE'Σ bnaa ΔεN nΛHPSN| MΕ' Ε'NA ΣκΛABo

r{A

κANε, τιΣΔoΥ^eιEε

j

A ^^A

Yn A Px o Ψ Ν a K Al

XE.l P O τ ΞP A

KAι

O K Aι. OYΣ

ΚAι Ε'bAιA

Ε

lΞAΝ

τΘ

) ΣE

τoYb^oYΣ2

o E,KnAlΔEYτHΣ Μ\ΘΓ\oΜ.\AΓt^ x QN , Ψ A x Ν Ξ| Α N τP ΞΣ τoYΣ AΓgΝ]E,Σ τoY τΣιPι.Φ/Ε ΚAι oι ANYnΘnΘτAXτol

Γ l 2 AΥ T O

ΝA Σ A Σ n p o E .ι Δ o nr ιH ΣΑ nPoΣt'x ΞτΞ-. Σι ΓoYPA E.lΣAΣTE AΠο |ζE.|ΝovΣτΘYΣ AΝγnoτΑxτoYΣ

/V\AΞιMoYt

MΞΡΞΣ-. .

ΓA^A-

ΓAΛ Aτe Ε

ΘAPΔΘ.

ΣoγME. τo BAP/\^.'

Ε. ιΝA\ ΠΞΙ 7l-

PE-nεl ΝAΨvΓΞτ-ε ι29r\ΛΒ'iΞ \.AnoτΗ

E,ιMAι

noγΔA|A κYPιA! ιζAι ΞE'PE,'ε τι ex€'ι NA MιA ΣnoYΔAιA kΥPιA 3

PA!AN ΔEN BΓAΛE'τΕτoN

καεMo aA(79. NAΞg τσtε

-

n''η,\Σ i l Θ tΝ Τ Α ι

KΘιτAΞ AΣ-ΓE. Pι:L. , ΚAιΝoγP_ ΞΝA BPΗΚA Γlo Kο. /\ΠoιΔ tNτoYΣ

AΓΓιZO

M o N ο τo Y Σ. r A -

Κ PAT ΝA9J ετΣl ΠE. PlΣΕoT EPo]

t Ξ: A ΣΤ o N

ΔPoMΘ'ΔΕN

N,Ακσ/ΣovME Στo Σnιτι!!!

TlΣφgNΕΣ MΕΣA


AΝAPOΤ |EMΑι ΑΝΘAMΑΣ /λΝO\Ξ. oYΝ 5

. Ξ ι Ν Aι Q o ΙΙ- \ΣΤΕ P Σ\A ΓιA -ΓΗ Δ' ιΑ'Γ\Y ΚTE.P E-YΣ'r.{ 1 ζAι φo ΣΙ.] Στ a P ΣlA ΓιA. TΗ Ν ΠoP τ A.

θEΛ9 AΥToΥΣToΥΣ ΔΥ0 ANTPΕ'Σ!xPH.

ιΜonoιΕιΣTΕ oΛoτonPoΣgnι

Κ.Aι Στo tv1ΕTAΞYl ΓToY LANI5TA ΚA. ι.oΥ Σ ToYΒ^ov Σ Ξ.ΚnAl Δ,ΞΥT H '4 / | o N a M A x . Qλ / . . .

LE Δ EΝ

'. , QXι, Aφ Ξι \ JΤ \ Κ o. , ι-1ΘΞΛ AΝ N A , ρ ΘoY N

Λ olΠOΓ\ι ) τovΣ φ ΞPAT ΞΞ

K oιMΗΘΗK E. Σ KAΛ Α. : AΣT ΞP|Ξ;

ΝA1 : oBEΛ lΞ-l ΠΑMΞ τgPA ΝA nAPoyΛ Λ Ξ nP. 9lt\lο.

nP ΞΠ Ξl

Ν Α nι A Σo YM Ε MΞ Κ,/\ΝE-\ιAΝ -ΓoYΣ ξPpoY PoΨL τoy AΠΟ KoYtsΞΝτA

Τ ΣlP|(oYΣ Γ|A ΝA ΠoY A|ζP| b OΣ ε|N. A l Κ , ΛE ι LtV\ΞNOΣ o ΚAK.oφoι..

-.-\ :t

AΦ L N Tιlζ o ι MΗΠaΣ ΣoY Bρ|l C ε ΤAl Λ^A.|.. N τA NOΣ^|ΓoΣ 5

ΞιΝAι O )CAΚo(DοNl\Ξ,.

ΝA BOYΛ OΣO Τ , AYT ιA M\oY1 ΞXo ENAΝ ΚΡA-

τrYΜ\ΞΝo noγ

τρΑΓoνΔAΞl ΣY XtlA': KAl ΕlΝl\l

Π A N T g . Σ)

t-,lΠΞΓJlΓPAφι..l Τ οY nA E ιl j ΓAΝτι

ABAΣτ,4xΤo:

ζ/''--

L -, /

:Ξ;+

'

'iΟ

)i t,

|


:;- nPoΣnAΘHΣoY/,V\E. 'A ιDAΡEψoY/\ΛE ΑYτΘ

Ξ 2δ YPo " n P o Σ Ε , Κ τl κ A> ,:Ξp t Σ, NA K ι Ν ι ] Σ o Y M E

-1ΣγnΘu,ιΞΣ τoY.

: -f . .ι :

κ,Ξ^Λι ΧVΙΙI , ΠP9 Τ Θ

. nAMEτΞl P Κ o Y Σ.

.

.-3Γ Ξ-ι Θ )A ^ ^ A

Ξ \Al

Λ |Γο

/vvΣτ|tsr\

.^\

τo ΣΧ Ξ . - Y\oY: τA _ ::-: - \oY/\ΛE, \ ι J Y,V\ t s -

--Ξ V\ A Δ IA M : :7x7ι ΝA BΡctl

.,.= -oΝ Κ.4Κ,Θ

Ξ:\iΞ)Κι :- Ξ τA φ Ξ Y Γ o Y/ ,..ε 1ΛΑΖl

{

)r

Κ.εΛΛ| xVΙ... Ι<EΛ^|xVΙτ ...

nΛF|tlAZoY/\Λε

ΙΣxγε,, ΠANTA τo Σ,TΘιXΗΛΛA ME.τ|ε nEPιΚE-φAΛA|E Σ

)

ΣτΘ ΘA nι o

Λ Λ AΓ|Κο

z.9/\Λo ι


.οY B A PΔ (f Σ , φ Pr YPe- :

AΛ ^ A ΞAN E I N AI ΚAn Θ Y

Kt ΛΛl. ΣΤo 3o Υ

Eιo, ΔEN Mn ο Po YΣ A |A ΝA AΝτεΞoγM\EτH ι-ιTΘY. M|.ι xτγΠAτEΓ) AΡ AΚAΛ9. ,LAΕ

AΛ-

NAΓΕPMDΣ! OΧl. ΠPE-ΠΞl NA BΓoYΛ/\E.

ΠA,\Λt NA z-Flτl.{ //\Ξ τΗ ΣνΛΛBovΛl-.ι τoY φl^oY MAΣτο y b A P | Σ τΙ , l Ξ .

M A Τ ΞΛl K Α r

τι H r EΛΑ N Α YTo ι (]| Δ Yo ;

Δ.yo ΓΑ^AτE,Σ noY nPo

nAΘΗΣAΝ ΝA EΛE,YΘE-PgΣoγΝ To BΑp^ο;ΞιΝAι

ΣιΓoY ρA ε,lΓoYPA

O | ΔlΚοι M oY : ΚA| ANι-{|<OYN ΣτOYΣ

A Nγ Πo τ A ΧT o YΣ 1

AΝ ΔEΝ

TΛ κAτAφEPΕTΕ-:ΝA

τoι Xoκo^Λ Η ΣΞτΞ nAΝτoY εnικ PYΞ-Ξ.|Σ nρoΣcPΞPg ιo.οoo ΣHΣ, lΓ\o|oN εγλhλοε .ΣΤeιξla AYτoYΣτoγΣ

ΔYo ANYno-


ANΗΣYXΗτιΚo

Aγτo nογγιaε

KrYo

aι-

EAτlτΕ.

lΓH A Δ Y N ]A -

,^PoΜo! |.|ΠEP|Π0.

ΤaN φyΛΑKaN

Τ l T PE. XΞι

rΕΔ.9 nε'PA) ΣτΘ τΛl\l{MA ΧΘPιΣ ΣτΞ

ιΣ-ΓAΣΗ

:ΞιMA-

E-nτA κAl E.|-

(ffi Ψ(,

ΕrιAN9 To7Σ

ηAtΔιoΥφφi

Δ | ζr ιt)Δ ζ ι \

ΣoY φΑlΝE'TAI nE.ριΞPΓo NA Σ Ξ nl τι ΘEτA| o^ol Α'γτO| ;


τTo ΠAΝΔo. Χ eι o τo

Γl ΝET A I

P 9 τH ΣoY Λ^Ξ pQ Μ \Aιo K . A. K AΝ e , t\ , Ζ \ N

, , . ΚAl

δ Mo Νo Σ

Ξ.εPδYMΞ)

El<ε\ NoΣ

Ξ] Ν Al

Πo Y

ΠoY nAE.lτA

KAΙ MΠPOΣTA Θ € P M Ε .t '...

ΣτιΣ

1o.ooo ΣιJΣτΕ"P j

ΣIΑ.;

ΕlΝAl

o E, Ξ^ | E:

Λ , 4oY HPΘε-M, Α |Δ . ΞA ι-. ΘA ΓlNC )Y/V \Eι : MoNΘ/MAΧOι

ΘEPMΕΣ

κσιTAΞTE j!!

MΞ .

- τ| K A Σ τl tΘ ε P Λ/\E .Σ. n AM Ξ ΣΤlΣΘ E ,Ρ -

εΓa

Eιl\A

E^ATΕ-)

τoYΣ

np_ΞTbι |

ΣΤΞpΣιA

ΞιN Aι

a .l κ ρ n n ο γ ./

:rt't))!

oιΔΥo; AΛι ΕΣΕιΣ φoγΣAΣΕιxArιa NA

ΕΛΑTt

M, AtNA Aφ |tΣT Ξ nεp AΣoYrV \E, . Ξι_ MAΣτE BιAtτ

ΞlNA]

T

'#_ffi


r'n|ιzΩΝA E|ΝA

Κ AΝΞι ΠAΓ\Τ A T HΝ |Δ \ιΑ' ZεΣT Η Ξl]9 Mε

/\Ξ ) ΑYΤOΣ o p8 Αl o Σ . ' M AΣ E "lΠL Σ E \ Ν A\ τAK- Τ{ . ΠΞ^AΤl-]Σ.K-F\ T P tΛ o ι P 9 M AI O I N A / 4 . M n AΝ l o K ΑΔγ.Ι?l9rl Γ,9Μ\Alo l.

. , M Α Γ | / . ι Γ ιΔ E. Ν A Ν o ι .oYΝ ΚAt\{€ ] J A nAP AΘyl

o| ΓA^^τΕΣ!!!^ΕNT O 7 Ε n I Z\ΣA r\J .|/_/ρΘAN Γ tA NA /ν1) Ει</Jl Κι-1ΘoYN ! ΤHΝ F|\AψA !

'r'l/ /rl4

N MnoΡoYΣΑτΕ

lA Λ OlnoN oΣ M Πc ]PΕl ΚΑ'-

ΝειΣ

Ν4 \

Μ \ O. . .M o ' . M DΝ ] o M A -

Γ}ΝlΞl

ΣΕT εΣτoΝ ΠιDK lλ Λ HΛ o ANΘPQΠol ΞιlvιΑlo rA.ι.oγ' ΤoYEr'\oYΣ o ΠιO ]ovΔ ΑlOΣ εK Γ. \q lΔ EY -

Ψ Λn,oAΡ*1θr9\jΨ

ιrl il,n,ηδγ1

iεrt Λ^Eι]ln. Λ^ ΠΗΚΑ 'χf.ΑΨι=,

Δε N

\-ΔyΤQΣ -ΔΕ-NΕlΝAι ΛoΓ( y+ ))*BPgΜ|A?ν1: DY:!ιv1|ι^YΗ: NA Μ\Fl Nlλ Ι| MFl )Γ-oΣ

+':γ:s-','r.-!lΞ,,/ΒΓA7ΕιΣ τa :aκaania l\A

EιNA\ τP Ξ Λ c) l AY Τol

|V\L

1 Η ι:Jt:._/\ΗLi-ι/

s

.\\/

,,

/

;ΙL^κ^ffi€ ' !,F;i#,,

l

o /oYΛlOYΣ κatzaρΑr e4 u/ΥAPlΣΤ l-Ι 9Ε1 ]<Αl Θ A M € Γ€ - ^ΛtΣΕ.!τnzτeiziaι


Aτ ToΥΣ Κ.AΛoniΑΣ9 εxPl τo ΣΥMboΛAlo ^lAΥΠoΓPAψoΥΝ noΥ ΘA /\Λoγ τoΥΣ ΠAρAΔoΣΕ.ι η 1 ΔAPA

r Π a ρA ΣτΞ Σ nι T ι M o Y . . , ΘΑ nΑ PoYlV1€

εΝA

Δ ΕN ΘA ΗτAΝ ΝA KAΛYΤaPA

,!Ιv)

POΥMe ΞΝιAXoΡτ τt r o Γ Ev M A

Mικ.Po

Δ€ Μ 1.Ν oY Σ

Τo ΣnιTι

'i','11

:'li: ΔO K- IM AΣΤΞ AY TO ,.,Aγτ A τA nAT a LιΝAι KAιN oνP ΓlA ΣY N TAΓΗ KAl ΣτolXιΖOYN Ι V \lA =PloY loYΣlA: ΣlA: n ξ.P ΓΛO ΣΣε Σ AΗ/\οΝι1c)Νl ΣAΓοrV \\E. AΗΔ oΝΙ 1c)Ν Ξι ΣAΓOΓV nOγΞPXε 'ε 'Σ Aτ roτ Η BΟ P E ,IA ΓAΛATlA:XAElAPl

διδ7TΞ}# sfr R,F'?^3&δrλ%'t%,,f;

^ol

n-r

ΥΗl|\E

no N τ^τ

ι^ι,

6ι^ouP!

ΠoΝ

.QP A,

B A ΛτΞ

1APΚΕ. T

MAΤ OΔ |A

ΤΗΝ γΠoΓ

. ΨΗ ΣAΣ Ι , ΑYτΑ vMboΛ AI Al

ΣΠAΖo(εq,,AΛoΥΣ ι NΑ oι ΔYo ΝΞo| MoΝcJ-

ΛΛ A Χ O \

] ΕΚΠAl^F Y ΣΞ

ΤoYΣ ΓιAτoYΣ KAl

AΓ-qΝεΣ

ΓPΗΓO PA ]

Ε Ν Ν o|A ΣAΣ JLAΝ ls ΞN Ν olA ΣAΣ:..

ΠΕΣ /Λoy.

ΠOΣ Τo K.DΛATΣο

τ

] -

--^-,^i

rμr<Ξι,Ξιiε

\

/..

ΣΠA7ol<€φ^oYΣ

AΛ λ/\YPol, , ΠΣΣt; Δ ΞΝ] ΞΞPOYΝ τ| ΘA ΠE. l ΓoYΣΤ o: AYΤ OI ol ΨEPΤ Ξ B APE2Ap cf \ -.lν1tΛ . Λ 1oY. ΓΗ Λ ^Ap ΑnO ΣAΛ ArV \AΚl


L l Ν ΑΙ o Σ - Ι Ρ A. { 6 11 ΠP ΞΠE l ΓιAτ ι Ε lM AΣτ Ε , B IAΣΤlKoι τ μ Ν E K n Al ΔΕ Y Σ H A Mε . Σ 9 Σ . Δa

NAΣ τ9N MoΝo| Θ2ApXiΣOγME X9Ν! Θ2ApXiΣOγME

ΠoΛ ΞΘ Α ΣAΣ KAΝg M IKε ' Mι-lXAΝE-Σ)Γ|A Τ1.{Δ| AΣKEΔ ΑΣΗ τρN ΤoY ΤΣιPKoι{Σ ΘεAΤ-aΝ Θ A ΣAΣ ΣΤ P9Σc

ΣΤO KLg2ΑΛ\ Mσ, I Σ!r9ΘΗrΑΝjΛ ΝA ^ΛoνPΧε.TAl ΓεΛ AΣ9

I D XoΝ ΤPoΣιΔo. ζ1 Δ^A ΣΞ NA ME Τγn ΗΣειΣ.l

j

ffiφ i

'-e'r-l

A/\F I ELI A:

'/r/

\

-.' Ξ ',/

ι ΞrJt

r

feΣ τoY NA KA_ b^εΠtT ε. Ξ.., Ε'ΓΩ Δ εΝ K oY Ν|E, MAI o^ Η τ Η Ν

1 5 /\ζl

Ml K Pε

Σε

) , Δ' o K ι M A.

ΝA Λ^ t.

ιJL5L/\|:L

nεl

le ILr

) l]PL-

ΝAΕlΣAl

Λ\Γ o nlo pΗ Γ o P o Σ

φ Τ AlΝE. AYTΑ Τ Α MηAΝI Α M) Eb Α ^ Ξ Σ ΝA K AΝ 9 '


ΣΔ. Σ Εb Α^ A ΣΤo M Aτ ι ) ΓΑ ^ Aτ E-Σ./

υ

L|

Ψ YΣιEρ\,

/ -\ 4 U EY ^ .

ΑφoY MΑΣ ΞXε.| BAllE.l

ε lΝ Aι E^ ΞΑΛΛoΣ:ΔΕ N oY Σ L ΛL

L Xt |Σ / v 1 l Aτρ l A\ N A Στo XεPl nDY τ9PΑ ΣΙρ1Ν ΞΚΓlA|ΔΞγΣ.1-ι Eι NA | εΝA Ι \ Λ Π AΣ τo Y Ν ι Kη εNA Δl X τY n P Ε n t} NA τ ι J Λl a E - ι Σ τo Ν AΝ τ

Θ/ \ e|

ι=

τ o MA]l

Ψ τAΝ ε t

Y ?ΧεΤAι

l NA

.i

Γ],η.

Γε^AΣ9.

ΠAlηΕ

ΣoY Στo ΔιXτγ

ΓlΑ

ΔΕΣ

!


τε Λ Ε.I oΣ E,ι τl -ι Ν

rnAιΔE,γΣH

ιΕ-P9 Ε.NA nΑlxN|Δι noΛγ ΔlArεΔAΣTlΚο: ΕΓ9 KAΝo EPQτι1ΣEι l EΣΕ,lLnpεΠΞΙ ΝA AnAΝτAτE9PlΣ NA ΛετE NA\ )oxι)AΣnPo,H AγPo. onoloΣ nει M|ΑAn?AYτt τ ΛΕ.ΞElΣ

ΕΧAΣEιΣγMφgΝo|

:

.Ξ: ΝA I l Ξ:ΝAl l Ξ, ΝA ι :

^ΛΞ'τAΞ-Y

HΣτe MEκ-ι E

AP Al τo γ M A l] AY τ ol

o|

ΓAΛATεΣ nAPA ε,ιΝAι Τp oM εPo| Γl A T Α ME τ P A /v\oY.En\ΣΤρE,φoιτFι 6lo εXΝlA

τ ι . . . T ι . ..

Χ€ ! xε! n A Μ\Ε Ν A roΥΣ ΤoνΣ ΚATAΠΛHΚτι. Σ r'AιN9ΥPΓlοΥΣ nov

/)1 ft

ΔA N τ E ΛoΝ

nAτΕPA MoY./

Tι ΚA^iΕτεΕκει;!

Ε\#

E ,'-

J1 -|-

Ξ

EN ΣAΣ ηΛHPQN2' ΓιA τΕ'TqtA ΓlAιxNιΔιA!!

n Al Z O Y M Ξ εNA Πo Λ Y Δι AΣ l ( Ε , ΔA Στ ln Al X Ν | Δl , , . Θ ε Λ E \ n Al a E . τε MAZI

1ΠoPoYΣAMΕ. ΝA ΛE'MΞ.

εΧΑΣΕ. ι

ξX AΣE. : t rX AΣΞ

!


ANAPxιΕτt.

τFiN nPonoΝΗΣΗ,

MoΝOMA xo l

ΣE' Aγτοτo l Ξl K O ι D E .

AY -

ΓιAτι

ΔεN

ιΞM

j

nεlρF\-

' / O BE - ^]E, ΝA τ ι Θ Α . 2Λ Ξ Γ Ξt nAΛΛε- Κι εMΞιt Λ^ιA rD^τAΖτ

l.

A. \Τ ;

ΔlκJA19MA

AnLτo

ΕlΓ{ Αl

Yι,A!LΣ

Ητ

Γ.AΤ9:Ι5ΛF_Πo

-

ιAAΝAKDlN9ΣΗ

MoΛιΣ κ1]ΛLAΝ ΙroN /

""

A Ν o ΛA Ot EqΧ A Ρ ι .

τιrΘε{ MετOγΣΑΓoNε ?A Σo./ Δ.9Σ9 Σ.HtΤ-ΡtlA AN ΔE.N ΞYXAPlΣΤl-tΘ€ , l

K A ι ΣA P Aι

ΙΔoΨ τo ΠΡoΓPAN\-

ΘA Σ-ΞΔ9,Σ9

Α τ -Q Ν AΓ o N g N l :IPΚ b YΣ , Aγ τΑτA R]ΓΡAMΛ/ιA-ΓA τDl-

ΣΓΑ Λ\o-

:

ΚoΛ^oγΝτA\

Σ/oΛi.tτH PgMι.{] na \.

--:_l

KAΘoΛoq KΑΚο ,,ΑΛΛA ΥΞ|NA{ ΣE- \ φPoΝΤιΣE. ΝA Ml]ΝΣσilΣ] ΓC|.iPoΛΛε. ΞtggΓoγN ol ΓAΛΑτεΣ-/poε 'siΑ:ΣA. ΞlΝΑ1 ol EεNτετεLτov,Φa, rn υιtiο_, Γ PAΝ\|'ΛAT)Σ-/

\ΣLεΦτeΣ

Μ\OΝ oM , A -

Xoι ! L\E-N E-ΧE.ΤΞ

.ΕnrTΕΛoΥΣ ΘA rΛnoPΕ-Σρ Ν JΑΓoP ,4Σ9 εκεlNo. To M lΚP o AΓPOLτL1ΜA Στo AΛ^ΛnoΥtΛ ι ΣT|-1NΠΞPto. 'ι Χl1 L.ΓΞ!2Νav^Λ !

Mι,AYΤoΣ Ε-| N Α | δ nΑ Λl o _

Ξ ιΛo Γ o Τo vBtBΑΙ A' ' Γ|A Κ Δ lτA ΣYMΠτ9ΣH

ΝA

bΓE.ι

ΣTPAτg


Π.a ... Π9Σ ΕιΣτΕ

EΛΕYΘΕPOι;i

ΔE .Ν E |Ν Al

ΚAΚo

9pΑ. Κι oτ| X Ρ El Α zo M A Σ

τo npoΓPAru\MA Σ Α Σ .Θ Α Κ A Ν o vΛ^E oM.9Σ

ENAN ΞEΝAΓo ΓlA NA MΑL

ME.PIΚΞ,Σ

ΞγXAPιΣτA

:Ζ ΚAΝov,/ιΕ - -\ Α NΑ ΓΚH Φ, - .','lΑ-..τobAΣιKo NA/\Λ|1Σ aΞ \lAι ν^| 1νa /vtΠA _ΞlΣ ΧAτΞ Ano :

^ΛAτιA

ΛΛΗN Λ/\nOPoY NA nAPc)γΛ/\t- ε|Κο_ ΝE'Σ An 2oΛA AΥτA /\ΛAzl MAΣ) ΘτAΓ.ι ΓyPlΣoYΛ/\Ξ ΣτΗ

lΛoY'

LAΣ BΛE.n9 noΛγ - ΓOγPOYΣ o-Τι ΘA ΞΓ€ . lτa ZoNτΑNoI Ano τo τΣ|ΡKoγΣ1

ιτa Γ/Α MA

-a ] nNo ΕlΝAι noΛΥ ΚΕζpAτο ι A IΛ ! ΓΚ ^Θ v n ! . i A Δ'€o^oνΣ ...ιH τ ΕΛoΣ nAΝ A\τo ΓΚ/|oΥΠlt|NAι ΓlA O^oγΣ . . ' 'Σx€ Δ aΝ AΛμ{ΘE,|A t\ΛιA,rv|'Σ κ P o v Nτ Σ : ΝA nPεnεl ΝA ΑNA Pl ΣτoγΣ ι i.ι.to z ιογv\E,flAloYt: Ano Φ|^oΞE. \ ι A Σ ΚιΖ oγN.εrΣ| ε ι ΝΑ 1

ObE:

, ΘA Σ'4\PΕΣΕ

K Al τg P A

ΝA ΣΚr'.^ιzA'

EΓ9 τJoNoMΑ

TιΣnΥPAΜ

ML

Σ τHΝ APΕNA':. . -

ΑΣ

nAMe ΝA ΔΕ.ι nN F\ Σo Y M E L nι τl ΣA Σ:

lΠoN :oPA ΝAΓqPι Στo ΣτPAτoΝA

E.nPEnε ΝΑ E-

nAlΞEl EΝA

I MH

MAΣ

ΣEPBl

PE-τa nAΛΙ ΑμΔιE-Σ M o N o A Γ P ι o Γ oYPoγΝl\:

-


oPιΣτε., HΛ ιΘιA

oNo|ε1,Axoι nΑxΑ|NoγN.

NA nPonoNlΘqΝTAl

ΔΞN txoY/νΛΞ ΠιA K AMM|A PεΞH ΓιΑAΓ9t AΣτεPιΞJ

Αφoγ ε|NΑι

ET Σl : ΘΑ A MEτAκ AΓ K E . -

ΛA τl{Σ nοPτΑΣ MΞxP| NA ΣYM φo N l - ι _

nA^l ΠAtZOYlιl nA ιxN ιΔ ' lA AΝTι

:Ν Al

Γ|Α

Δo , <|MA Σ τ Ξ NA Δ.oγME-:

lAx


AΝolΞE',BΛ}.iMl

rnΕ,YΘYΝoΣ, Γ|A τA y^ιΚA!

E ιM Al E .Γo Ξo X AΣKoY Σ:

-

o) ΓHN

ΛoιnoN iΔΕN ηANTAMΕ nιA

tttlo.

rιoPTA!!;

ΔE Ν A NT e Χo AΛΛΘl ΔEN

oτAΝ xτ\/nA-

KAΚoφoN,Ξ!

ΠAΛl.ιΞA-

NAPxι

Ι. 1 o Σ ΧE .Θ ΗΕ AME x i:Ξ ΚAτl φ|ΛoΛfΣ/\Λo) ΝAΓoYΣ i.!oMAxoγΣ Ξ FMnΛΕΞο YME EAφγΓOγME Γ|ΑTH |.ΑTΙA At\ΛΕ,ΣΘtΙ jσlΣ A|-9^NFrl

K A l rA τ | A K o MA . . . neP|ME.NΞ NA AnoMA KΡYNΘoYME. nΡ|N Ξ.ANAΡXιΣE|Ε,τΘ

','fi2γgτoιi AΓPoικoι !

ΡAP?f":


τo n^rιΘoτ ΣYΝoLτιzΕ-. τAι Γ|AΝAMnΕJ Lτo

.Π^ΥNΕτEτιΣ

Mε Σov,lΕP.rιF}Σικ!τo ρ.nE'Pε'ικΙ]nελJΕ| noP<HPoτΕ'PA !! !

Xgp|ΑτιKA

Yr.r\Nιr,A τι.1Σ

MAΞ-lΛ APιAl Λ/\AΞ-\ΛAPιAl

7

npοipλν]n,rnl -^--F

τoΣ o ΔPo\lτoL. ' To Τ€ - ^ oΣΘABΦ

) r ΛΠ ε Λ A MoY )AΥΓo ToN AΛHτH) I

Ιl*r';,7-]

':,{;#!/t

ι' '\ c u 1rc e.'Λι

'i,ΨΨ/nn

Σ'ΞΛι^ΞΣ

ΕΝoΣ

Ι,,\' Δ,,ACPQτ ιΣrfν N Γ ιjA.r ^trτ|LoY nPΦh-|!r-A ^oΓιAτoY

rΑι trΑt\ΛAτA

Ε.lΝΙAl EΞ.AιPε |Ko :9 Κ AlΣAPΑl

ΛoγΚA.

Νlκ. A APb ΞPN ιiΣ : ^ nK ι MAΕτE. τ, A X9 P | A Τ ιrΑ

τo Y t s ^ ο γ Σ) A ^ . ΛloΣrΘ,AΠoT€ - Λ€

APbΕ-PΝΗΣ]


AΝAp 9τlεMΑ|

ΑΝ

l^PE. .

)(l, A ΛΛA τΗΣAPεΝA Σ

κA| EΛ

AΛΛAΣTA η AP AHΝ lΑ Ξ,ε ΣΠAE 't

ΤQ,PA

Σ.τε-ΝoX9PιΞΣτΕ-

ΣAΣ ΒoμΘΗΣoY EΛ/ \ Ξι Σ ι

ΔΞ ι |a

AP X l Ζ O Y Ν ol APλΛΑToΖ\Po

Γ|AΤl

ΔΞ.N

t lΝ Al

Στo Ζ\pMAτoY5

{- tΠl E

ΛlΓO

l ξ P ΑΣ l

Ano TΑ ΚΛι-lMAτA nPlΝ LPΘΕ| .

r';

-- -,

(Κ.rs i

\Ξft"l\).t,

O| Γ Α^ ATΞ ] -

. . o\nO Ι\,Ι : ΣYMΦo* .c1 i E.ro ΘA oΔH.

- 3 Kι εΣqJΘA Ξ 1 Γ n Ε Γ J ^ nΓ

KA

APAΠr\ΗΣιΑ"

Ξ+-.9.-----

.ΥT 4'Γ1

ι>,t

ι

,ΠP ΞΠL Ν A LlΣAΣΤe ΚΛΞ\ΔcΜ \ΞΝ O I M AZ1Μ \E c |.,/Σ4\ΛΛO Y Σ M oΝ oM A. 1Aγτ o oνΣ ε - lΝ Α.\

γ|

j ι /'

Ξr\A ME, ΝA Δ,oYM ΘE. AΛ l\A. . , Λ oιΠOΝ,

Σ,AΣΛΞ|nE| ΓoΣ

t'ΝAΣ

APMAΤ OΣ, ΘAτoN τlKAτAΣτΗΣoYΜ\Ξ

ΔYcJ oΔ'ΗΓo\ ΓlA E'NΙA APMA ΘΝ ι nΠ.c2-T\.Ι TΞ-LΣAP τι Σl(AΝΔ AΛ o ΞιNA \ A Y τ o: M2 AΡ E.ΣoYΝ ΠoΛγ o] \ΔεN K -A. ιNOτcf MiΞΓr KA.i ?\τOγΙ 3Λ oι{ Σιιl -


Aφ H Σ τΕ τo ! AφHΣTΕ To A ΜΕ Σ o Σ

Aφ ΗΣΕ. τOΝ'obΞΛ ιΞ NlΚ ΗΣA. -

!

Φ000u +

ι'ν

.^--7=


K ;1Τ Σδ Y M Ξ Ξ Δo : Ξ τ o l MO l Ν A\ Ε Π E / γ 1 BO Y M E ι .--Θ ΑΠ l - Q ' κ - A. l λ1/r'Γ ιΚQ Z.Q Λ.r\o: KΑΛoY ^ \ Γ C)

o^A Θ A n F \Ν E - M ιΑ Λ^ ΗΝ AΝ Η ΣY X Ξ\TΞ-

A.Ε.XΩ

n P lΝ

MoΝo

AN τ lM Ξτ - gn \Σ9'

X APAi Γ\A Τ 1.

Λ\ΓoτΡ^K Τo

tιΝΑ1

ΠΑpΑ ΠoΛ Y Πe |N

tMtNA Ι A Π o τH Στl Γ M Η no γ T A Π I A ΣA M Ξ) Τ o Y L ΔιNOYΛΛE. Λ^oNo EΝA ΓI ADΥPτ|T |-l

MΞPAl

'/ a-'\

S

:E N A ML ) ]Λ o l MA Z |...


Ζ v E.Ν | , j i . ι V | D | J) i . } Κ Α | Ν n \Στ ε Y .Q \ r Ε.ΤA MAτ|Α' Moγ! ΑΝl^tAΥTo ΣYNEXι. Στ Ε\ E τΣ l , Κ ι AΝ τ A Δ( E,(δγΝ A}ιoΙv\l-4 ΣYΝEΛΘΞl AΓ]oτO ^ |oΝ τ AP \A K JΘ A Σ t, φΑ9 E Γ.9 o lΔιoΣl

Λ olΠΘN: ΣYMφ gNO|;ΘA ACpHΣ,EτΞNA

i\ΛlΛHΣ9

E-Γ.ΘJ

τΑ K AΝONι.

6"'ζ"

A P X ι ΣoγΝ

ABΕ ΚAIΣAP ι

AΓ9ΝEL: NE-Bal

/ηoΛιτu^!τΕ

ΞALUTANτ! ''-c

M l A Στ l Γ M Η | ο ι M O N ο M A

XO],AΝτI NA KΑΝoγΝ nANTA τoγΣ ιΔιoγΣrAι τδγΣ l^Δ'ιOγΣ AΓl2 NEΣ : θA tΑ.Σ ιnAΙf,ογ \AIJιJY Lιl\)-oΨΝ ΣιA.Σοι{Ν i(Aτι κΑτ| KAι. κAι. tιloYPΓ |o : ΠC,'l Σl ΓOYPA

Δ|AΣκΕ.ΔAΣE.l τo τIMo Ko|Νo MΑΣ!

ε,Δ,οN

ΘAl

j

oΙ |ΛΕΛ^OΘANAτοι

ΓΕ' xAιPΕTogΝ

Γ€ | A

ΧAPAι

nP lN / \ Λo9 Τo A I M A Σ τ o


τo nAlΔ]

ΙTι.l MΞΣΗ ι ΗΣΞ1L

ιΓ \A

Πo9 LιΙ\iA\

ΘA

AΠ Aι!τοY Ν

ΛΞN L

Κ AΝ Ξ l

Oι Η/\/\Ul

ΝAl : oX\:

lrΞ-

LΣγ,o ΘΡAKAΣ lτl XPg 5 Ex El Η AMMOΣ

Xo?l Γ '

n Ρ o '|1 Λ ^ A Y P o , A , BΓAιΝoγΝ AΓ\o

AcOXllA: OX\ L ΔE'Ν E,ιΓ)Α

,fr#-

noloΝ ΚopσlΔΞγoγN E,Δ9 MΞΣA: μA τo Δ.|Α ιτo |νηE.ΓAΛYτΕ,ΡO τΣ\PΚoY Γl{-Σfo M}.lΣ- 2-bO-ooo ΘEATΕ-Σ. : τQΝ onoΙ9Ν ο \Δ\oΣ o loY. μΞΞ4ΞY lκl oΛA λγτΑ rrρ.ιι Δ!.o.Ξ. ξη}ΞAPAΣ ΔΞΚA μλιgialo.{ε Ι\a ρQ!ηΕ. \-AΖoYλ] ΛΛΕ- nAl ΧΝll\AK-lA -.r, ToY AτRIuM. :.,.

J...

U|ι*tλιlΔx}1nLΞ

'':n

: -?-:1

:*--Ξ

: Π Α l X Ν i Δ . /Α '

\

-i'

{

--r


) ΓA^ΑT Η1ΘLΛ E\Σ NA lΣ MAZlMoY] EΝT AΞE. ι. .

::"r:ft-s;!

.tδΙj.'-δ!.l''

τΕιΛτE. MιAκooPτr1

Ano τouΣ ΕnιΛEκτo.{Σ

Σ.ΕIΣJΝA l |ΛιΞ Ξ

ιL

nATε.ΝA LlA

nΑρAΣΚ|tΝιA.

ΛE'ΓΕ9NAP'σIε

ξξ?'ΘE. Λ E . l Σ M o Ν o Μ \ A.xl ΞΣ ) Θ l q τl Σ E X E . I Σ,.

ΣTelΛe MAΣ Mat,lΚ'oYΣ Ano ToYΣ Enl/\Ε.lζToYΣ ΛΞ ΓE 9 ΝAΡ| oY Σ Σoγ . o φι . MOγ o obE.ΛlΞ- r<ιE.Γ9Θ A ^OΣ ΤoνΣ nE. P| ΠOlΗ ΚΙ Α.ΣE. ΗΣvλοvΣ AY oYΣ ΚAroΛΛOlPoYΣι

^^n ι

|AMAΡT9PoMA\ AΓO ΝAΣ ΔΕλΙ NJ,Aι Δl KJAloΣ

EΓ9. AP)(\Σ.A KloΛ AΣ. . i

ffi

4+

NAι , ΑΛΛA BΓAlΝ (,

E.Γ9

ΝlA\ |}-{ oX\i,..


L

*ι 1t

*Ξ*

-

t=Ξ=

*-=?

Ψ.ι(.

Γ t A l Al . ι ] A

/ζ2

'^t,//

ΠδY

691Ε-1

lcOY

ΓA^ATE-Σ l L\ΣAΣTε ΓΞΝlN ,qlO l J KAl Τo AΝ AΓΝoΡι 29:ΣAΣAN ΑK.ΗP Y ΣΣO NI KΗτFΓ

(-A.1 ) MlA

Κ-A1 EγXΑ

lΣΤHΣΑτΞ τo ΛΑo Moγ

Σ}.ΣΚΑNq oΠO|A XΑ.PΗ ι-{ZFι τΗ Γ τε' a Γ lAΙ Ι Ta. A ε |Ν Aι ΙiJeN N ΑιoΛ O. Pι^τol SEf1\ΣAPAj

Ζ

Ξ .Y ΠN A2

KιLo,!?Pi\jΞ'/l Γ9ΘΗΚ -ΞΣ

i

ΨfιτyΦεl

i;?*,\ν?'r<.-:Ξ L|

Y

.:>-

| |Η|!

ιYL

)

K-EPΔ \ΣΑ. l ΛΛΠ oPεl ΝA /V\EτPι.{ΣΞ\Σ, AΝ ΘE^€ ,


Σoγ Z|1τ9 i\ιA E'Λeγ

9ΣeιΣ ΤoYΣ MoΝoMAXoι]Σ

ys q.t ,

xAP|ΣelΣ τ|-1ΝεΛΕγ ΣΤo BAPΔIJ rv\AΣ

p 9 ΑΜ \ E Ν AΣ Q ΣDY M ε ,.ΣΘ Y 9 LnlLΗΣ Ν A M AΣ AφΗ Σ e ι Σ N A E ι ] ι Σ τ peΨ oY M E ο ΓΙA Ν A M H Σ τH Γ ΑΛ AΤι A \ Στε i NA Τεψct//!1E

Y M Ψ9 Ν O1 :

Ξ-_ΓoΣτP4./1 ANAΣA-

/Λ ^Α noY ΞiΝΑ l Τ A ΞPL!Π ]A T oν Σ l' llΤ ιcY

ΠoY ε.ΠaΣL

ΠAΝι--

i\

-Λ,\.

x2;::-rι-€'/_ 2p,

+1


A\Σ > υΕ!'"ι3!L11F=jo l Νlε .nK AlΔΗΛ^ e Λ /\n o PΞ ) JΘA

ΚP Δ.τ Η ΣE.lΣ

τΗN

νΠoΣΧeΣΗ ΣΘY ΝΑ AΣ ΞΑΝAnAΣ

AYΤol E.|Ν ^4Α O l ΓΑΛΑΤ ΞΣ

AΝE. BcιT Ξ

a Ψ| Λol ι

Ε.ΚANΑ ΚΑΛE,Σ.Δ.oγΛeι Σ5TΑ noγΛΗΣAo^Α.κAι Pεne\ ΝΑ ΞAΝAΣAΛΠAΓlA ΝA nAg

NA

ΛF] nρAMATEιΔ

Σ&"Ρ,fr"]{ffiF''δ,Ξ

lA ΝA MAΘLιi lΓ ΤετOιο

Mε. XPI

T H ΓΑ-

l \τ|A

j

BP9MI

AΓΓεΛ MA K ΑιNA lΞεlΣτι-l Zoμ τδYAnc) MΠρ AΤ Σ A

τ.QN

,A Ν

τ PΑ Γ oY Δo Y Σ A ΚA T ι Ml Κ Po Γ l A Ν Aτo Y Δ. aΣC > Κ o y P AΓ ιo i

λa*ιιι |)ψ:#

w ΨΓJ'ι

ΞAΝAτ|AΚ A, oYΞT Σ\ A, XΗ


τoΝ AΓAnAMεoΛ Y-, Τ DN T DY-oιlt MAΣ1 XAPΙ -] Σ?Aγ τOΓ\ιJnPo Xo PA i oΛΗ l-,{Δ

,1

,

.(

t'L;7' !+2ΞA


oΑΓτΝΑΣTοi'[ΔP,ftΙmN oBEΔIzΚΑΙΣΙΑ o ΑΣTEPΙZ ΣTtΙN ΙΣΙIΑNιA oΑΣTEPΙZκΑΙoΙ rτ,ΙθoΙ

ιΙΔΙxoNolΑ Ι ΙΙΚΑToIκHπ)NΘFnλτ t oMANΙΙlΣ ι orYP(ΣTιΣ ΓΑΛΑTΙΑΣ ι AΣτEpΙzoΓΑΛΑTΙD Δ oΑΣIEpΙzΣToYΣBEΔmYΣ ?1 o ΑΣTEPΙZΣTtΙNroPΣlκH oΔΣTEPΙZMoNoMΛxoΣ o ΑΣTEΡΙzKΑΙoΙ NoPMΑNΔoΙ oΙΔΑΦNEΣToYκΛΙΣΑPΑ To)φrΣoΔPEIΙΑNΙ oΑΣΙlΡΙzΣΙoYΣBΡETΑNoYΣ . oΑΣΙEΡlzκΑI ΙΙ)αTPΑ ζ ιl ΑΣΠΙΔΛ TlΣ APBEPNΙΙΣ .tEθ o ΑΣTEPΙZ ΣToYΣ EΛBEIοYτf,+ ToΔοpoTοYΚΑΙΣΑΡA PoΔoΚΑIzΙΦ(Σ Toλ{EΓAΛoTAzΙΔΙ o ΑΣΙF]Ft, i\EΓEοNΑPΙoΣ oΑΣ1lpΙzΣToYΣ oΔYMΠΙΑKoYΣΑΓοNEΣ HMEΓΔΛΙΙTΑΦmΣ }ΙoΔYΣΣEIΑTοY oΓIoΣToYAΣTEΡΙZ ^ΣTEΡιz oΑΣTEpΙZKAΙt{xΑΔAΛΙMA

HΓΑΛEΡAToYoΒEΔΙz

l{;1.:j

-1"

κAΙooY"ΑΙ{oΣ EΙΙEΣEΣTtlΧYTPΛ ΙΙ(Σ ΦY, ΔpoYhn αreπ ΙΙTANMΙκΡoΣ

λΣΓΕΡΙ.z oΙ 12ΑΘΛoΙTοY

Τo XTYIIΙΙMΑTοYMENΙP oΑΣTEplz KΑΙ oΙ ΙNΔΙΑNoΙ ΙΙ EKΙIΛΙlzΙl T]oYKAIΣΑPΑ

o AΣTΕPΙZ ΣTA APXAIA ΕΔΔΙΙNlΚΛ ΑΣTEPΙKΙoΣ Et.[oΛYMΙΙΙΙΙA METAZYΡoΔoyKΑΙ aΦoYΣ ΑΣTEΡΙKΙOΣKΑΙ κΔEoΙIΑ1ΡA ΔΣTEΡΙz ΙΙAPA ΣΑrxAPΑzΑΔΙ o AΣTEPI7 ΣTA IΙONTIΑΚΔι Toz|zANΙoN ΣΙΙΔΘΙAKΑΙ TPAΝTAΦYΔΛΑ o,/'2TIΦIz ΣTΛ KPΙ(TIΚA,

ζffi.

u!lL[]iluffi[[lι Ι s BΝ 9 6 0 - 3 2 1 - 0 56- 0

MAMoYΘ coMlx EΠE Π ΣoΛΩNoΣ 128 Ξ10681AΘHNA .2103304326 Ξ TEΛEΦAΞ:2103825054 THΛ:2103825055 € 3'90 Π e.mail:support@mamouthcomix.gr http://www.mamouthcom.x.gr

13 ο αστερίξ μονομάχος  
13 ο αστερίξ μονομάχος