Page 1

ΣToYΣ

BEΛΓoYΣ UD }1 €

ffi )4.."L lvt |ι!..ι } ;

ξl Ξi-{ L ΞΞ,

l*tAMoYΘκoMlΞ ..,. ....


o GOSCΙλΙΙ{Y

KAΙ o ιJDE.RZO

ΠAPoYΣΙAΖo-YN

MΙA ΠE,PΙΠETEΙΑ

ToY

ΑΣTE,PΙΞ

o ΑΣTE.PΙΞ ΣToYΣ BE.ΛΓOYΣ Kε(μεvα:RendGOSCΙNNY

Σxdδια:ΑΙbert UDERZO

Για τη φιλικη τoυζ συvεργαοfα, Θα Θdλαμε vα εκφρdοoυμε τηv ευΥγωμoo6vη μαg αιoυg ουvαδdλφoυg Bfκτωρ 0υγκι6 Yια τα κεfμεvα και Π6τερ Mπρυγκdλ, τov πρεοβιiτερo, για τo οx6διo.

MAiioYΘκoM!Ξ www. asterix. tm. fr


ΑΙ]o ΤoΝ ΓAΛAzlo Ι1ΛloΛo\/Στo ".Ξ l AP.X] zΞl MlA AΚo/\ΛA ΓAΛΗΣΑΝ oΛΞΣ Τ JΣ A Λ Λ Ξ Σ ι ν"Ξ aA , Z3v^J o/ ΚAτolΚoΙ τoY/LηlΚPay Γ ΧΩP l C [/. '_ '" - ''c'ΟY AΛAτ lΚoy

NAι

'ΞΕP9' κAι ΠΕΣτoνΣ

NA To BoΥΛgΣoγN

τι ΣoΥ TA ΨAPιA ^ENΕ

ΓιAτι BP9ΜANΕ

xNgrΑ T0ΥΣ

EoΥΣA^,Ξoy^H-!

Ε'ΛA MΕΣA ΓPHΓ0PA! ΘA Iνr.;^.Υ ΚPΥ9'ΕΕιΣ!

v)r'.Ξ 2/i/'-

AΚoγΣΤε

Ξ Ξ Y Α r A - τΕ ..\Ε. ΛYΣETΞ

e( ξ:\ -.,

ι

N ΙA \

M\εTΑ

;'-lΟ ToTE.ΛΞYτΑ.lo l τ Σ-]MΠ Ο Y Σ l

oTAN ΔlNg ΔιATAΓH

''ΠAPATHΣTΕ τAιι ΔE'N ENNoo ΕΣAΣ ! ΓlΝONT A] MΞΤ rq κ1Ι \HΣΞ]Σ /ν1oΝAΔ QΝ p 9MA. |Κoy Τ oy ΣΤrAToy

;.'iJ-,_--,Σ*--Ξs*<

: : 2 <.

(!

_ξt-:Ξ-2:=

.. Al ] ToY KΟΣΙMOY - 2Q M,A Ιo l : oΛoΞΞL L κ o ),ΧA T A -Ξ τ A Γ \o γ Ν Ι TH N -E Pl o ΧΗ M , Aε ι

X M ,, . κΑ. -ΓAb AΘOΣ IA ΝΞA ElΝAl Κρ'Λ,,^ .,,oI Χ F\Τ c)l K(]l T OY )<O. rlc) Y b APloYNτAl. ΛlΓH ΞΞ. Ar-} aΗLΗ Θ A τoYL KAΝEl

nF jΓ A ' l r !eτε .

ΝA

Δ 'E. 1τE- T j ΧAΝOYΝ AYτol ol P9MAlolL

| ]Ι]

ir 1 l\ lιlr i


nA ΝTΘΣ ε)ΝA] nAPA Ξ . E , ΝO \ AYτo] o \ Ρ.Qr\ ΛAlOl . E . Mε. l Σ , . . .

E MΕ.l Σ To Y Σ ν n o Δ' E XO M AΣτ E n A NT A Λ^E- X/aPA Κ ι AY τ o| n A. N A ε .P xDΘΞΛoYN Ντ A Δ E. Ν MAΣ Nτ Α l Σ τA M Ξ P Η

φ A |Νδ Ν τAl Ε -YXΑ .Pl Σ τΗ M€ Νo| . /

Σoν τι ΞPXoΝ-ΓΑ'ι : AΣ K-PvφτoY-

Ε'YXAΡ]Σ . T Η

λ1 Ξ Ν ol J

--

Σ. T Ξ

Η l AY Τo ΨA|Ν E TAl N A Σ 2 E N oΧ ΛΕ .l

Ξ ] ΣΞ. -

bΞbA

-ΝAll AΡ ) ( Η Γ ε-:

TPAΓοYΔ'OYΣΑΝ Al-\AlΣ lΑ J A Λ^ A

-ΓPAΓoYΔoy. Σ-AΝ

a }n . :#*v4;ilq

ι_

aT':-fr:ft,

i

|

--3i'"'l= j

H ΚAΛΗ A ι ΛΞL L Η

ι 9ι\

P 9M ΑlΘ Ν Ε'lΝ Al ΚAΚo Σ HM ΑΔ'lΓ|A M HΠ9Σ AΝ A}<AΛγΦAΝ

ΚAΝΞΝA rιΛYΣTl ]<o onΛo 2

/ ΞxoΥN\Ε\ Κ l e Λ Λ Ξ ]Σ ΞΝ A Λ/\YΣ.TlKο onΛo. τo 9

M ,AΓiΚO Z9M Or ΔΙJoγl, Δ H

'. -ΝAι ) Κ A1 ΘA ΠlΞlΣ Γ|AT l ΠPE. nΞl ΝA nAΕ τl ΝA Δ E-ιL ΓlΝΞτAl Στo o)<YPo T .9 N

P OΛ ^AI QΝ .

κA^A o Κ A ΛA : ΞEPs2 ι E,nεΣA Λ/\ΕΣ'A L τo M Y ΣT | Κ o o Π Λcf rTΑ.Γ{ H,ΛΛoγΙ\A

ΛΛ,}<poΣ


,-Α-\3

rβ, r+

I

F'*

tr- ) ΛolΠΟι.]

Ξ1 i\ Al AγΤΟ , \ . Ξ Γ Ε . 9 Ν A PlOΣ

Λ19ΝΞl

Πι Σ ΤOΝ

F-ΝjA

2

Κl AΥ Τo ΞΞpε - - ΓΞ Ε ] ι\] A] )

ΞΓ!AΣ Πo Y

( o v Ν O)

τ oιX o

) T] Ε .Ν AΣ

Λ Ξ Γ Ξ 9 Ι \J ΑP I OΣ

nE' Τ Ρ lΣ'ENA l Xl l Χ\ l

Ε. ΝA KAPΦ] T o\Xo Νo

-t.lιι.! "i,^@λ.c

N Al

l ΔΞΝ

AΙ!TΕ-XoYr\1ε: AΛ^A t!'€ J \Γι-

ΞΓJA

τ ΞΛΞYΤAlO j

/ Mι,q

τ - Ξ PΕ . Τ a Πo Σ tsΞΛ E,Γ/\ZΞl ΞΝAΣ ΓδΣ. τδ ΣKoYn1ΔAΚ] Πo Y E . XΞ l Λ ^Πεl MΑT] ΞΝoΣ Στδ Ρ a M A] oY

MoY

K AΝ O ΠAc2 Ν /A MoΓ\AxcΣ_ boΛ-ΤA

ΣτD

Δ AΣOΣ

} AE5e :

>

L] Γ!A1 ι Anι Σ-ΓEYτO]

ΝA| ι Γ)\ΣΤ ε Y g : nOΣ t. lΝ A \ TP € - Λo] T EΛ Ε. ιQΣ AΥΤ o1O1 P Ω, Υ \ A lol

'':τξγffi.l&, g ^r\ It Jl

ο'


Θ, AnA N Τ H Σ Λ διΠ ot\

)

Θ'AΠANII.|ΣΕ

ιlYL

LUτ

9ΞL

l\ A

lΗl\

lnιΞΙ

AaρoY^ι Aκo/ν1Α ΔeN TOΝ ΣΤAM AΤA: oDE ΛlΞ ι

nιτοrιε

ΞΔΞ

M A Θg. ΝA Σ, Τ l KA Ν ] ΞΤ Ξ

M\Ξ ΤoΣA

Γ . ' ΡlΖ oγrv\ ε

AΠo

τ l -l Ν Ξ . ι Σ Τ P AτΞIA Ξ 1.]A Ν τl , A . Lτo ΥL

E ,E^ Γ o YΣ

-

l4,n.tτZ

'SiTtr

Ξ> Φ

Κε

i

P a TH ΣAΛ ^Ξ

j

i(.I / >* -v[;"4rtf,'

ΘΞΛO AΚP]bO

-AJ |1 AΛ la, Δ lΚ ]D tXE, lΣ:

Τ \n OΤΑ ι

-.

-' ''.'^ξ

l);'11

E. yXAPlLT HLΗ ΝA BPlΣΚoMΑ\ Moγ AΚP]b aΣ ΞΔ 9. . . -Γι ΝA MAΘEΛ ΞT Ξ

LYΧAPlΣτΗ-

Σ..; | ._\ \-ri'1 / /l\.'

Κl Ξ XC)yλΛt Γ'ΛAL ι τA ΚεφlA Γ] AΤl Δ Ε. N . BP]ΣΚ o/Y\AΣΤ Ξ. Γ]lA Ξ-)<ε-l t Κ.Ξ| . O loyΛ ]oΣ Κ A\ΣΑPAΣ oΛ οvΕ. oτAN ΠOΣ AΠo ΔlK\o Λ Ξεl ΓA^, A-ΓlAΣ, oι τΗt TO Y L /\AoYt o| nlo Γ€ - ΝΝAιOl E ^ Γoι LlΝAι

ME. A ^ Λ Λ O ΓlΑ. ) E Δ Q. Hl,δAΛ,ΛE Γl.A. Δ lΑ} <-OΓ \ ε Σ ,

.tri/&"'\\r,'

L;

i.[Φ \


ΓιA ΔιAI<oI1ΕΣbli

ΣΞ M AΣ lAΚO n € ' ΣJ

:. . κAl o Λ t. ΓE. g NAP]OΣ MAΣ ΞlΓ]E- n9Σ YΣτE-PA

/- AΝ E]NA] Θ?APXlΣoΥΝ

tr'PxοNτAl

K Aτ AΝ TΗΣΑM E

NEγPlΑZΞ'ιΣ ΓoγPOνNAΚ] MδY. τεΛ Δ, εΝΕ'lΝAl nAPA ΗΓΝ9-Η εΝoΣ Λ ε, Γt'9ΝAP

|oYΛΙot ΚAlΓΑPAtr, εPε-l noΛY KΑΛAτl ΑE|. Ζ'eτ€

), Κ AI Σ AP AΣ

An, O ΛoγΣ

ToYΣ ΛAoγΣ, τHΣ ΓA^Aτ| A Σ

o | Bt, Λ Γ ο l o Γ a N N Al o ι

E ' ) N Al

LτΣ) )T σT Ξ oΛ ο1 ΝA

ΣτΗΝ

APMοPι

ΓιA Δ |AκOΠεL: τl 9pAιA AEPAΣ. 2τl /!Λ E-PΗ ) τ| YΓιΕ. lNεΣ τPoΦεΣ. . .

nAPAΔ.E.lΣoΣ ΞΞΚoγΓJAΣΗΣ. Γl Α τ o γ t P 9MA IO YΣ KAι To rP|Σ,ΚΞ) KOΛAΚEY. τ | Κ o ι Α . : ΔΞ N A Ξ l z ε, τ ο N

Ξιnε n9Σ

Γ|A ΚATl ΚApφlA noy Λ^nΗ Oy Ν ΣT o N τo | X O M e Τ oΔAτyΛo...εΓ9 TΘτola κa-

MΓ\oγφΛEΣ τoY oβΕΛιΞ

Γ| A : Ξ Ν bΛE,n9. -PoΣ6 () ΛΗ. BPlΣ'Κ9 ^ rΓ o oτ| Ξ ' ΝA l Μ.ΑΛΛoN Ko^ A| <ΞvTlκ-o ΝA ΚANοvΝ |: Δo T|Γ Δ| Ar-onΞL Ξ oγΣ ol PoMAlol

o l o YΛl o t

Kl YΣτΞp A Λ Ε. ΝE. B E . ΛΓ l ANΕ. Κ Δ oT A, . . Δ E. N Ι 1 A Τ Α ΛA . BA T inoT Α. , . . εΝA A N E . κ . Δ O-

AnO τA otr.A τoYΣ ΞΚA AΚo/V\Α ΚAl ol ol βεΛΓoι

ΓlA

>€ - ΣY

.-_ _ -

K| Ol AN

-___:--

AlaΣrE τo ΕιrτΕAΥτoo κAιΞ ΣAPAΣ; E ΛoιΠoN)ΞΕPΕ'Σ

ΣκΕφτoMAι

NAI2

ΕΓ9 ΠAToN κAι. ΔΝ

ΘE .Σ

N 2 AP ΧI τFl

XoNτPAΔ E. L > HΓ, AI NL KAnoY

τEΛaΣ !ΣΥΓιζΛHΣH

τoΥ ΣYmBoΥΛιoΥ! A MΕ Σ g Σ

!


ΣAΣ

} <Α /\e Σ A ΞΔ 9

τ)AγT I A Γ|ATI /VloY ZA^ '\ t A Ν noΥ ΤoγΣ E, Ξ^ΓoYΣ M , AY ΤO Y L ΤΟ γΣ 0p1ΣK E] o ΚAlΣΑP AΣ_ ΓΕ N N AlOYL ΤoLo

A: K l ΞΓ O ΠoY ΝοMi Z A Π9Σ Η ΡΘA Λr '\ ε L.]Θ ΓlA ΝA φ A ΛΛΕ AΓ P \ O -

ΙMAΣΤε

Σ Τ ΗΝ

AP X Η

P |Π θΤεlΑΣ, Y Ν9P ]Σ ΙΣιMΠ Ο YΣ.i- '. o bΑP ΔOΣ PA )

ΚAΘ E ,TΑ.\

-

ΑΚδM

Σ,gΠHl

EΣE|Σ

-:

oι ΔΥo o| AΣτΕιoι! ΠP o- ΓΞlΝ9 ΝA

π1lAΣ Ξl ΝAi ΓlA τ L Κl YΣΤΞMΑΣ

ΓΟ Y Σ τ 1 Τo

/M AZI

ΠAMΞ ΣτoYΣ E. Ε^ΚA] NA Δ oYMtAΠo Κ oΓJ τA τcJ Σδ LΞAI PεΤ ]ΚΟ € Χ oYΝ ,

/. . '' YΣ-ΓE. PΑ)I \A \ onQ. Σ t7 AYToΥ t' Δ ΕlaOYΛ ^1 ^L nQΣ i<AlΣAPA ]<Al ΣT oΝ Ol nlO ΓεJ\t] .l|v\,AΣΤε LΛΛε]Σ Ν Al (-1 l

,' Τ Ι

)

^Eτε-

in

\i/ r\l

r*t>s AN ol BE.ΛΓo.\ Ξr\ Ν Al ΓΞ Ν Ν A]o] ;ToΣo τ o Κ ,A Λ Y - Γ Ε P O Γ 17 A Y T o ν L

>ΚΑ l

LO Τo XεlPoTaPc] Γ , A ΤD Ν KΑIΓ APA|ιNA ro|ΤA

o ΔPoY |,ΔΗΣ ΛΔAt ε.)(εΙ

Δl K l o. c l ] < AΛ^lΤε X Ι\j llζ ΞΣ AP Ε Τ ΞΣ Ξ\Ν Al ΠlO Σl- .l/\1A. τl ΚΞΣ ,qΠo ΤΗΝ ΚΤΗt \Q .-

ΔΗ

Γ5lA l. εΓa

Γ l.A' ΠAΡAΔ€ ] Γ

--/ ΞΞΛΞ

τΗ

Ε.2 Λol Π o Ν > AΝ | TD τΞ L l Ν])ε.T Σ ] ΘA ΠAQ ΙV\oΝOΣ ΙV\Ov ΣΤ δ YΣ BΞ Λ Γ O Y Σ ι

10

c) aΓ(>, e Χ9 1Δ ]A ΓΝΩΛ ^Η Η ΓYΝΑ. ]Κ A

Moγ ΝA

ΔΞ

ΠHΓ Al Ν 9

ΛΛ ΟΝOΣ /V \oY TAΞ1ΔΙ A. , ' ΞlΝ]A] M lA ZHΛ \APA]'. -

Θ/t

Η|lυΔeli\2

)-c-

δΛoY Σ : Π9L /AnO OΛ oYΣ ΤoY Σ ΛAoY L ΤHL ΓA^, Δ . τlAΣ Ξ]λiA] o Π] o Γ€ . Ν Ν Α'] oL

M. ε

-ΓΗΝΙ ΠANΤ A Τ o Δ P δY ll\ Η

aP Α.|A /Ξ H ΠΕ P ]ΠΞ ]ε

'-

Ι!A τaΛ alQΣΞι Τ c] Δ ΞΣOνMΞ β APΔ O MAΣ) Κ , A l ΝA *Ι φ aPι)YΝ 2 /\Γ P\o Γo\/"

,Ζ N aMl Ζ O Κ ΑΛ A ΘΑ'

Π O ΣκA Ν A Τ Ξ

\

> TOI\ ιγr!oΔ.Ε-)/ATΕΓ|AΤ] E-ΣY Κ l o oEΞΛ ]Ξ A^Λ ls2Σl AY. ΓΗ H lΣ . Γ OP I A NA € . X€ - ] MΠOPe l .Γε^c)Σ


Ξ l ΝAl

ΞEpΘ

n9Σ-

Σ.}<ΛΗP o

ΚΑl Ar\t ει onδlol NA| o| ΚlNΔγΝΘ|

Στ ο

nε.PAΣt.

ΓYPlΣMo

Ano

A^ φAt sΗTιΞ t\ΛoY κAΝΞΝA Λ/\ΠP| ,AΛΛA

τot\.}

Κ Al φ € Ltr.oγOX| nΘΛY

Λ ^n AΓ | A τl κ Θ

noloΣ

ΣAΣ. ΞlnΞ.

{A ME. AΚΘ^oγΘι-{ ΓYPI ΣT Ξ. ΣΞτε. 3 Σ-AΕ X9. Plο! ! Δ |ΑτAzΘ

o xl ,KγPl E . ! ο a , ρoγ. t. ΔHΣ . ε- |n € . nQ.t AN ΔE.N ΣE LνNoΔε.ψc)YΛΛt) AΥτH H IΕ'τC)P]A MnOP€ . l NA εX€ . | Κ AΚo τΞΛOL. ΚAl Λ Λ l A l Σ τ o P |A M€ .

ΚAΚo

P IA.xs:P! t

τe Λ o Σ ε 1 Ν Aι . M IA

AΓPt OΓcλ/- .{TξB,,

lΣ.TΘ .

l Ε 'Γo ΘεΛ 9

AΓPloΓoYPoYΝA

Σ

. ΛOlnoΝ MnoPE-|t ΝAΦγΓE.]Σ ) εJ\ΛΞιt LoY ΑN εniMθΝ€ - lΣ ΘA ΣEAKoΛ δvΘΗΕoYΜ\Ξ.

τA Σ.ΚoYMnP|A A A ΓΡ l o r o Y P o γ Ν A l τo φΑΓts] MA MδΝo ΣΚΕ.φτoΣAΣτε. oΛoι Σ,AΙ j

ΣτΘ

AΥτoΣ,ΔEN ΞEP9' AΛΛA EΓ9,NA,! noN 2rτAMΕ'ΓPHΓOPA ^oιΣ7oγΣ BΕ^ΓoYΣ ΝA τΕ^Ε.ι9NOYMΞ Γ9 ΠE'ιNA2! 'ΓιAτ


ΔEN <PτAιQ, ΞΓc2 τON Γ | A τA τY X ΞP A MΞTAΘΞt€ . 9,N

τY ) ( tP A Ξ - lΓoY P A BΞ b Al A. M n APΛΛn Α' ΕX€-lL L Y Γ K Λ Η τl K Θ ΣτΗ

Pξ 2 , MF{

δX I c ΚYPlΞlΣT H ΘΛ Θι ΛE - ΓΞ9Ν A E, |Λ Λ AΣτΞ' ΝA ZHτHΣε. lΣol :AΠAlTo ΛΛΗ ι ΣYΓΓΝ() AΝ Tl Ν A Λε ΣE ΛAΚε .|Ε Σ ) ΚolTA τ F .l ΣoY' ΔoYΛElA n ΛAΚ9Σ.ε

n εΛ A τ εl Α

AΛ τ ι Δ,E Ν l NA M n Θ p t|τ E . l n e P AΣ E τ Ε -

β0λ

ΓlAτ| ΣτΘ ΓlΓjE'T Al BEl\ΓlO lT A noΛ Ε-MOΣE. x OYΝ ΣYNOPA l } <Λ € . ltεl

κAl ΓlATι ΕAL n AP A}<AΛ9 )

NA ΣAL ΠAPAΚAΛ 9 Τ H ΣYΓΓNo, \Λ H Δ εXΘΗT Ξ oτ| A^ΗΘE, lA MoY. εlΝAl ει Λ ^AΣ. τε ' ΣτF{ Λ e ΓεOΓ{ A

oΛοl

|Σc)ι .

ΞlΝ lAl ΔΞr{ ι.AΘ oΛoY ι.^L|Lτ Α- |

-' "tu;" '1ιlL.. ψ;'til|74-;.-ν.

*

7!t


9

> M A ZEΣT |Ξ. l

.

Ξ-ΞPE-lΣ. τl ΘA Κ AΝoYΙ v\E ΘA ΚAτΞBAΕOY/\Λ Ξ Κ ι Ξ/V \E. lΣρ\OYτPA ι

τgPA noγ ΦTAΣAML ΣToYΣ. BEΛΓ oY Σ)MH Ν Ξ ιΣA ι Γ]lA MoYτ Po MΞ N O L :

bΛΕ n E lΣ Γt ΛAE ,l>

BA Λ 9.

τoτε

n9Σ Ε , I XA

e |ι ! Al

ΞΕ'PE|AΚ οΛ Λ A ΝA AP)(I Σ-Ξ| Ν2AMC Pl.

Η nP ΞτΗ

nοY Aφr.|

τ o xo P|ο '/

φ o B η A nc ]

l\E ΓΕ^AΣE oγτE κAN MΕ

Κ Al τoT Ξ noY MAΣ. ZΗτΗΣAΝl Δ . loΔ 'ιA' ΓI A ΝA Δ, lAE.Xltδv/\^ε. T Η P9. MA. l. Κ Η

\ b

N o M l Z a . n 9 Σ ΘA AlO nL P A ΣO νN Νtr.Σ Γ]PlN ΞANA. Δ DK } M ALOνΝ ΝA Z|-{Τμ}ΣOYN nAΛl Δ ιc]Δ lA ' -

Πov ΓΚPεMlΣA

xιx'xι! \

\

\ι\--

NA . o Λ /\OΠΡΞΓ]E.ι Π9L Λ o ΓΗtg E.t\ΙA TAΞιΔ| /V\AZI ΣAn OτE ΔE - N E |Ν Aι ι M oN c ) τ O Ν Θ

Χ lX t Χ l

.

AN Σ A t ΕΝoXΛ DYM,u

M nc P ε l T , ΝA Λ^ AΓ Tc) Πε|-Γ,,, ΕTLt ;


K Aι Λ E T, :

ΔE . M δY n A P AKAΛ9

\

Ε"1NAl κE^τΑΚ|A.

noιoI Eι L τ E E P xo MA Σ τ E.tEιt nrY XAXΑ'NI- A.n οτ F {Ν AP M oΡ l. 7F - τ ' F -τ' -| '

a ΞΓ9

Ξl,\^ Aι

τ ΗΕ BΕ τ E P AN O ε ZLP TKO bIρ'Y AI

}1 | tΣE.lΣ. Ξ | tA Στ Ξ .) bΕ-ΛΓol

M A.ι.ΣΤA. ΓY i2O Y n AΡ εΔ9 ΝA xε| ΚlΝ ΔY Ν O Σ AινΤA,\^Q ΣE τ /

noΛ^oYΣ ι

MA'I 'LT A :

..

ΛΛnε^C)bAKol

:ΣoYΞΣΣO

Ν oι l EMΠOYFONOI : Aτ oY AτoYΚol r ΝΞPB|δt ΣΕ οvτPO Ν Ol, ΓK Ι Ξc)Yl. { τ|o ΛE .B AΚ|Ol J nΛ Ε'οYMo ) Ξ.|Ol rΓΚΕΛ NτOYMΝo| M ε ,NAnlol rΞlδJ Al Τ A MATA MAΣ. κΑl 6tΛΓOι

]-A AΓ]Θ bΔoMAΔεΣ

ιAl tsΔoMAΔΞΣ. Σκ./\ABl n.QΣ AΣ ' AnoφΑΣlΣA/V\, ΔΞΓ! TΗN Α'Nτε.2(oy/\^,

T ο Εnl r EτOM A Σ|

Λ O |ΠoΝ

E-XO YM,

tAΕ.

AφΗ ΝΘYΛ ^{

N A. Κ AΘ AP l

ΣovM ,.,

E.ΝA PΘMA|.KD oΧγΡo n A ΠO τo ΔelnNO MAΣ .

|v\AZ| ΝA ΞPΘE. τ' ΘEΛ Ξτ, MAΣj ΝA nAPΕ,τ, ΜνqΘF] /\/\A-ΓA ;

Ε/ΛΕιΣ ΔE,N πAιPNoΥME MAΘH{{'AτA AΠo κΑNEΝAN A^A', 1AΛ AlA^Λ A ΝA MΗ MΑΣ E. ΝoXΛ Ξ|τ, !Ε. εY KAτLEMε T , AΝτPAΚ |AL' nlΕ. 9, E. Κεl noγΔ , εΝ YnAρXe l KlΝ. Δ


ΚolT AZΞ|

AΦ. Y

nAPA)ζοΛOYΣ oYM Ξ τH

ΠAPA ΞNA ξ DYΛ Al(lO.

oΥAa*ι; μ ΦΥrAμ''ι''

τPAΤμΓικ.H

nC )Λ Y 9PA|A ΣτρAτΗΓlK Fl

rE :

' = 'd : - - \ μ

ΠlΘAΝOΝ

A Λ^A noΛY AnoΤE-ΛEΣMA.-

τ|Κ H .

Κ o | τAΞ

).r(

,+ -,(

\?-

Lf--i

/'-' \C

'=^''; f .1

{. .J

. 1ξ


κι AYτο HτAΝ, ΓlA N A τ ()γ Σ Πε-ιPAΞ. oY/\Λ , ΓrYΛA Κ l . Aφ ΗΕA/\Λ , τH φ Ν A τ | {Ν ^|POY P Α . κ-OnANι{ΣEι ΓlA NΑ. τA ΠOYNE. (D|ΛoγΣ ΣτοYE. ΤoYΣ. κ.A! NA ΣnAJ-crY/\^' τo ]HΘ|Ψ Ψ"'

EΣγ TA

XMM EΕ ΔAlA ΔΞ N Η τAN Κ| AΣxΗM o.

i,χ*ffiLi A' N A | , AN ΘA TA ι<AτAφΕPNAτ' KA^ΥτΕPA>ΕΓ9

AΥTAιΓιAΓrι

EΣv ι1Aι T'ANτPAi(iAΣ' ^ΕΣ

MΠoPΕιT' \νATAKAτ

l

κAτAφE.p|\Aν\t.

T'KA^ΥTΕPAi

EK Ν t v P ι z€ . ΕA |

.

ΣAΣ nΞP|ΣΞYε-l κAΝ ΞΝ A P9MAι. Ko O X Y P O Y^I : EΔ 9.

MAΣ

AΣ. noYMt. n9Σ ΗτAΝ MlA E.nlΘΞΣOyΛA zΠoΛY LYMnAΘ Ητ| ΚH . € . tNAι cDA. NE,Po oτΙ Ξλ^Ξ|L ΘATΑ. κΑΛY.

...

nΞP|ΣΣΞ.vc)YΝ

AκOMA Αp } <ΞτA. ΘA Σ'AΣ εPAΣOYM' ξΝΛ.ΣYMcΡ9: No| nAlΔ lA 5

X E ' !X Ξ |x E .

ΘΕ'Λ9' NATo ιΔ9l!! \

9 s MAZ € Σ Τ I Ξ AP 2 (HΓ ε Λ /\At...

Στ} -, |Ν vΓεlA

ΣOY:

>

l. Νιλ,x ,..i.,.Ψ


. Ξ1 Ν A\ Κ A\ ΔΞΝ .,\F -Γ A ^ o , ΔΞ N l tr-ΛΞ

Κ A ΛYτ ΞP O

|||]UiA

Ξ

Ξ lΝ Al

τo

'o Ν o Π o Y

/ ΔΙ AΘ Ξ ΤΞ- 1 AτΔtTH M A τo Π AP O N

τO n P oΣ

τPE. lΣ

Z ΑΝ TP Ξ Σ ΚAl tΚ Y Λ AΚ l : EΝA Π Λ Η Σ l AZ O Y N

I ]

X 9P I L At Tε lA,ΤΘP, qΔ , ΕNl ΚoΠcJ ΝA AΞ\ZΞ] ToN KoY TAM AP Ξt . AΝ Θε. L^ΞτΞ ΝA KAN |Σ .' ' n 1Σ 9

Θ, A τc Y Σ ΠPoLφ F. PoY r! ηΞ Ξ Ν ^ γnεPι]x c) Θε , Z\ Λ^ , Α ]

BOΛ ΞγΤ ΞlT τC) ΘEΑ M,q i\P x \ΖΞ| '

N A ΚAΝ o Π\to] ΚA- ΓΣE KAi ΘA

ΑΓ! TL NA .Δ Ξ|Σ T 1 Θ Ξ^ oY N ' ΛE ΓEgt\Aτ>]a n oΝ τ l}<o/γ\O Y P l OYL, ΚAΙ E-]Ν, Αl ΠρoΣoxΗ ) lΣ9Σ

ΠΗΓAlΙ\.lcj

)

_ a LΚΑ'Τcf Γ'. ]Τ APΧΞ -

λv

ξ-ξ}λva 'Ε7

.f.τ,\


E ιN A' n AΓιΔA! E ιNAι n AΓιΔA !

γ',l: i

_:---_

Ν1Q. ΘQ. ΣAΝ Στo Σ Π Ι τ l T oY L MοY, EΔ , a. ΞXoγΝ Λ ΞΓΕ - 9 Ν A P lo. γ Σ M Ε ΛΛΑ Σ ι

9rA rA .

δ JΟMiZ 9,

n 9Σ

τε ^Ξl9ΣA'

MΑ.

Κ|O ΛΑΣJ AΚOΛ/\A' Α.P XlΣAΝΛt ' -τ7

a:

ΕΛ AT ε Π A 1 Δ . )A . nAΛ ιΛ t ΝΑ .Δ oγ M E T,A Λ /I OYτPAτQ N Bε,/\ΓΘ

Δt.l\l I

+

-__.--='Ξ \

.τ-i

ΣoYτ Mt{N κ0 γN ι EΣ A],

rι9Σ;ΔιAΣκ,

ΔAΣτικo'

U' Ι''/ '

V-"

-Ξ Ξ 2 -'νιQa ^ _ -

\x

z-τ'ιιη'/ιΦ'.

ι

-;-..

fiι


MΕ oΛA!

Z ΝAl ] Ξ Σ -Ξ l L

ΚA^A TA

) \ KEΛ -ΓA .

i κ|A, al Σ.A Σ.Tε -4Θ^HτE.Σ. ΣτA

ΠPΘ

MAΣ ENA oxΥPo Ano nετPΕ' ΚAι ΘA ΔΕιTE.τι ΘATo

ΔtN HT A Ν nA Ρ A ΔYtΚ O Λ o . Ξ - YΛ A Κ A l n A Ν|A ]

ΣΥMφgNQ Δ'EΝ HTAN

l AΛΛA nAPA

ΔEN Εx9 ΞANAΣΥNANTH -

ΣΕ'ιTΕτoιA ι<AΚoΠIΣTtA z

AΝ.τ-ε, Ano

x ιΞ -

EΓQ

ln ι εΓ. 9 ε!MA. ι O rν\E,ΛΑ'ΓXoΛιΞ.

ο NΞPBI oΣ. . Δ. l Ξ y .

Θv N 9 AY TΗ τΗ N λ/\AZl |v\ε τoN ANτεΞE.. κOYMnlΞ τo Λ^ E 'N A:

e lMAl

o lΝτΞφlΞL

/\E-ΓoMAι M A N τA M Π O

BAPI Ξ-. oΝ Ex 9

Λ€ - oΠoΛΔ|Ξ ι

/V l€ τιlΝ

-

AΣτt. PlΞ -/MoYP|oγL ΔΕΓE.9ΝA ,,-1" ΞnK OOP T H > 4^ εκAτoΝτAPX

ΞlM Al Κ ι eΓ9 o M ΑZε Στ lΞ O ΓA^ ATμ Σ...

Κc]ΝτΞYE.ι

|ΛΞ ΣFl ME-Ρl : ΞΛAτE Στ c] X gΡlo MA Σ. N A TΘ nAP O γ M,

Γ| A Ν O P lΣ TP Q τ a ΒP A^ Y ' κAl τ l 9PA τ P 9TΞ. Γ|A /V\E 'ΣHM E P ι,

ΤO

ΠP o|

no Y ΣΗ Κ 9 Ν OMAΣτ,

^Eb aN-T

LΞl

. /\Λ ΠΡΕ-. MAΣ. KANATε NA ΓΕ. ^AΣorM , Τ HΝ ιΡγXoy ^ A ^Λ ε ^^AΣ:

ΣAΦΞΣT A

Λ OΓlA ) t rτ Σl

NA Σ ν Σ τΗ Θ 9 1 ε|/ν\Aι (f MΠAΣTOVΓγ

ΔE'ιΞτΕ

ΞΥΛA κAι ΠANιA'

E, ΚNΞYM HΝ A.I.N TE - κl ε ΣγJ : ΤA oτ | ΤA Δ|AΛY ΣA-Γ/ P |zΞΣ,, > A^ ^ A Δ ΕΝ llτAN K Αl ΔIA^Y Ε Aτ )

TA ΔιA^YΣA-

e- n(\Υ',ln,

>


Θε^AMΞ rνA Σ A Σ Γι No YMΞ B. q Po Σ . - .

Λ]Γo

E ΠlΠΞΔΗ i..] ΠATP lΔ.A Γ

Af

/

AΧ δY τo Κ E. Λ Τ AΚ I oΛ ο ΓA^AT t} ζΗ E, YΓεΙ \, } e , lA-\ Ε |N A \, ΞΓ9 nAΝτoΣ ΣAΣ nPoεlΔ . ι]Γ]οlnLA. ΘA Ψ AM) OT l DPOYM, , EΔ Q Δ E. Ν EI NA] nογτε-

E. : K Α ΛΔ . 2 ΛolΠ oΝ : ΞιL

ιU

L|

lA-

Ν | Δ Ε lN .

MoΝo τA o Χ Υ Ρ A MA Σ M o | A Ζ t ) Υ .ΓΤ! OY TΛΛEE. Σ T]Σ BoY r ν A : ΣΞ Π eΔ l A Δ l Σ

ΓYΝA1\<ΞΣ

ΞXOY / \ / \

Λ Λ oY f A.φ l Ρ ΗΔ E .L : Ξ ΛΛΠ Ρ t . f Σ> t KqI g)€P Γ Τ P 9 Σ .]-e τo τP AΠε Z I

ΝA, /\A \MAΣ

Δ 9ΣC , . /M, - ΚAl'Τ ΝA l Γ-,\

Τ, A Ν T ξ P A Κ l nloy M , k^i |Γ

-1τ

AN Λ ^l^AΓAΛ Λ E. Τ EΝ lΔ lA ΓΛ aLΣA ΘA ΝOM] ZE . κAΝεlΣ Π9Σ bPlΣΚoMA Σ τ € L-Γo X9p]o Λ , ηAΣ]

'


ΔE. Ν

N T Pε . Γ] ΞΣ2

A. Τ NT A Nl} <ΘT lΝ|T Σ, , Δξ2Σε. φlΛAKΙ KAl o. -τl εx ΞlΕ, BΓA^2

/\ΛΠAΣ.ToγΝoEΛAx]Ξ φE . P Ν Ξ l Σ

Κ AΛa ΣM a

Ν oY Σ An poε ] Δ o n o l HτA

oΛo ΚA) ΚAτl t . Σy ι B P Ξl Σ

ι ΔE.N E.X9 τ|nΘ Γ ι A N A τΘ Y Ε

ΘA

9,,YnAPXoYΝ Be b A]A

ME.Ρ|

PIc]ΓoΥPoγΝA

Λ OYΚ AΝ lΚ A :

ΛnY P A ,,. ΘA nο P E. ΣΞ τ,ΝA

κAΙ\E.τ, KANA ΣAΝlT οY. l. τΣAΚ ) A ΛΛA

Ν ΘA λoPTAΣεTl

ΔεN ΘA

xoPτAΣ'o\|MΕ t !i i'"ττ

E-l NA l

Ξ Y X AP l Σ . τo

B ΛΞ n Ξ ,l Σ AΝΘPa no OPE.:E'Η: ΞΣγ τΞTolA' Χ A ΝEl Ε

L Tl Γ Λ ^ Η

. κι εΣYΣ nA^H

) o Θ ε /\l

N E' P B ι E ' κ A M M 'A

κΛ9,τειA ΣΘEε

ΝA

Λ /\Ξ ΔΞΓ!

/\Λ Η Ντ o A r Γ 1z e-|L.

AνTο E.lNAl τo κοMΛ/\AT, τ οΥ AP X ΗΓOY. , AYτO € . |N Al Δ |Κo M) J

MH /V\AΛgN Ε Τ, E X E - | AP KE ,TΗ ΓΛΘ ΣLA AΓP lO ΓοY P c ) yN οY ΓlA OΛ OYΣ

j

τO :LEP(Ξ n9Ε' e,l ΝAI Τo ΚoMMaτ, AΛ^A TοYAPXΗΓOY., APxΗΓΘl E,Innρ,Σ'KA|

ol

OYPΗ,

Π A ΛH o

Δ YΘ.

YnAPxOνΝ nPoBΛΗ/V\AτA ANA/\^ε.Σ,A

ΘeΣ κA/v\M ) A rv\noγNlA Στn

nltΝTA Γ^9ΣΣAΣ

Σ)AΥTOYL

T o γ Ε. Δ γ o T γ nο v t . .

tt '2

*\\ *'*;


X o Pl t AΣTE. |A τΘ PΛ] T ι F] P Θ Aτ, ΝA κ A Ι\ΞT, L τA / \ Λ ε P μ.

O , O Λ,AY TA ΓlΝ AΝ E E .Ξ- ,Alτ |ΑΣ'

ΚoYτA/v\APAΣ; τ| ΚovτAΛΛAΡAΣ

τ A MA P A Σ )

ΓA^AτιAΣ Σ, E|L ol ΘΞΛ Γol

ΓAτε

o |oy^loΣ κAlΣAPAε

τ c) Y lO Y ^ - . M ιA'ΣKO Y -

o n 9Σ

Κl ΞΓε

Λ1

n ln

ΓE. ΝΝAlo|.

MH noΥ^Aε

κAtΣAPAΣ

nΘτε | M,ΞΓA^ΥτΞ ι<oΥτAM.APΕ'Ε'! ΚaΥτAl!.ΛA?Aε ^EE'I εMε,ε E,,MAΣτ, κoΣM.oY κAι oι n'o Γεlν. )ι τoY nιo Γ€ N NA,o, N A ιo ι !

lΞ lΓ AΓ τr

o ιoΥ^ιo.ε

Δt

ΓΕ^oιo)

. T Ηt

Λ Λ |A Σ A Νo Ητ ΗL

Δμ/\9ΣΗΣ ΚA|ΣAP A

ι1Aι ΓιATι

A n,o ^o γΣ

τPΕ^A

Σ.€ / ι/ιε,\,Α

E'τει i !

c(!"τι.,- Ξ'

A Ν E , E A ε T'

Θι nιo

ΓεNNA!Θ,

nPen€,ι rνAτo

AnoΔelΞE'τ,

ΕιΜλεTΕ.E,iηEiε!

εΛ AT Ξ,

Aι1o τo ετoMA MΘΥ τo nHPΕε Aε κAΝoYME. ΕΝAN t Α .ΓQN/η^ :

o Λo ι Et M <ΞvτOYMΞl A ΣτΞ ^oΓl, o l nl o Γ a N N A | o l |(| AL Δr'\HN Τo ΣyZΗτAΛ ^E.

'

s4\ κAl

?iA

Α ΛΛo ,

ι0YΛι0ΣKAιΣAPAΣ' φνΣιKA !

AΓ9N A i n oloΣΘ AΞlΝ Aι o KP ITΗΣ;

*Ξl '/

tl

κAΘlΣ - T

/

o ΛΘ| l ΘA Σ e Ρ b ] P OY M) το a 'εln No!


7 M,APE.Σ.E-I AY τo o AΓ9Ν At . ^ΞΕ M n ο p El Ν AE 2( E .Ι κ AΚ o τ ε ΛoΣ.

-

ME,

εlNAι Θ XAPτΣ. Τ A P9MA|. K A

Θ2(YρA T|-ιE.nΕ.P|oXΗΣ. nP Θτ€ -l Ν 9 εΓ,ε|Σ NA Ε' nl T ε ΘΞl T , ΣτΑ

ΣE'PE.ιPAr'Λ|

BoPεlA

K ι εMe . ιΣ

E.nlτεΘoYM)ΣT^'

ffi

ΝA

-:Ξ::Ξ---77 f-...-==:=.:__

ΘA

ΘA

ΔlYM'

no

Γ Κ PΕ./ V \ ι E . ,

n Ξ PlΣΣoτePA

o ΚAIΣ.APAΣ ΘΑ τA xτY METPAE.I

ΤA

j

M Aτ A.

Γ|) I\Y TO

KAl ΘA nPE.ne-| ΝA Δ.|NΘY/\ΛΞ ΣτoI τAγτΘτΗτAE

APΓoτePA2 Σ| εΝA PQ|\ΛA.ιι Κo oxYPo ' Βoρ€ ι A Ano To Χg Plo.. 0 Ξ ^ΓlΚo

τ PE tΣ

AN τ P t ,Σ ΚAι ENAΕ ΣΚYΛoΣ. n Λ ΗΣlAzΘ Y Ν Σ ,τ ο O X Y P o!

A n ο τ |M l o τ} . | τA Ε , δ γ ΓN QΡ ι z9 Oτl Δ,ιAΘE.τoYME. EΝA AN

zQ M A Γ!Κ ο Θ E'Λ E. τε. . . .

Δ EΝ ΕXOYM) AΝAΓκH τA ZovMlAΣ. , Ξ φτAΝe,l Η MΠY:

κl

eΓ 9 ) nA Θ

ΣAΝT c)γ, l. τtA)<ιA

Δ Ξ, Ν Nετ,

M no P ε | Lτl-l

ΝA Γ lA τ l

NA Π Η Γ A] -

MAXH

/\ΔE.


Κ^Ε'ιΣτΕ

τιΣ

Α Σ P l Ξo ΥMΞ. ΠΞnΛcJ Ε.]p N F] Γ ΣΞ M]A n C) ^ V Bl l \ l Η Γ Κ,ι]Ν H T Η N o n o l A ΔΞ Ν l ΞΓ μP ! Γ ι JΟΥ Δ Λ Ξ Κ AΘ a ^a9.

,λ| a .iη

ΔΕ .Ν ε ,N Al K ΞP ol AY Τol: X A Λ AΝΞ ANΣγn oΛγ ΓP HΓoP A. AY ΤO Θ^ N LX lt τ ε i

(J1

{.

Ι

/Ιi)( h-l/ i.

;l t,

JI ,/a[

MιA

LτιΓMH

ΞnoMENO. /

nPeηtr| ΝA ZΗτΗΣ-oYΙ\^Ε trΝ)Σ Xγ Γε|Σ Ano τΗ

M Η KA] Ν A € . n lMεlΝoy NA ξ-!ΝA] rΑl\|1ι

J1,

/#,

ry# ΠPΞΠ Ξl NA Τδ Y t n o Y . M Ξ noI o 1 ΞΚ ,A t \ l AΝ ΤΗ Ν Ξ Π l ΘΞΓ 1A LΗ ΝA M ' Π c - r P Ξ Σ Ξ 1 ι\] A ΚP ]t\ Ξl t 9L ΤΑ' C) Κ A\ ' AP ΑΣ

Ε |M Α'Στ Ξ ΓA.\Aτ E t AΠa ΤΗN Κ€ . a τ lΚΗ ΓA ΛA- ΓlΑ.

:-4=-

Κo oΧ\/Po, Σ,ΞΝA P e rνoT/Α 4'Πo ΤaBΕ.^Γ|Κa ^ΛAl. ΧOP

lΟ.

M AΣ E .|ΔO Πo}F l ΣAΝ nQΣ M lA 1t X Y ΙΞΗ ΔY Ν AMΗ EΞΛ Γ. 9Ν KAΤΞY Θ Y N ΞΤA] ΠΙ )οΣ τA tΔ a. ΠP Ξn € . l Ν A LΤΟ |Λ ^AΣΤ δYMε. ΓΙ A N A ΤovΣ ρ\ΠO Kρ OYΣoYMΞ. . ΛAη l Ν A ΚAφΞl , ΘA τDYL Ι 7ιΞρY /v\Ξ LΤo ΚεφAΛ) MlA ιΡYΧPO,/ ΛoY ΣΙA oTl ΠPtnΞl

ΠΥΛΕΣ!

KAΤ/AΓoΗτε y M E, Ν l o Σ.

?2j

.


tr ΣEN.Γ ΛO Y I , Σ ' φΤ A No γ Νl Τ l ε'ΓlNΕ

ΞΚΞlΝo

τo ΛAΔt

b P^ZΞ |!

;

=Ξ\NΨ-}. ν> 1/.rrι l ,'

))

'

Γ'

Θ E.Λc . I L ΛA .Δ l , €.

- Τ O Θ e^ o γN Αvτ o T o Τ μ Γ A. ) to ΛA Δ o J

.

\ Δε Ν ] Ξ.ε P 9, M oΛlΣ ΠΗΓA Ν A P - a τ H t Q τ O P Q Λl\Alo τι ΘA ) Tι- .lΓAΝ ] | Z,' AY ΤDΣ e ΠE. t tA ΣA}<l Ι\ΛΞ ΠAΤAΤΣ1

ι

|Η ιAι

L

-

Ι -lA-ΓA - Γ Σ / ' - . Τ ΗΓAΝ]]Τ ΞΣ Π l\ Τ AτΣ, . . . Π P e- Π eι \JA τc] ΣYZΗΤΗΣ M€ ΤΗN

Ν l } < o τ|N\τ

J

AY ΤO I o\ P 9 M Aι o ] ΔΞN Ε l Ν A| ΚAΘ oΛδY LrA Κ AΛA τ O Y Σ. nPe Σ.Γo Λ^εΤAΞY

* " -. -

Ε,ιMΑ.l bεΛΓoΣ

l

nF τν } . . -τΞ Δ l, 4ΝA.

nε| NΑ n9 K.,\TΙ Στ o A ν τ l τ o Y

oΧ-

Ψ

,2


no^Y ΚoΝTA ΣτιL ΒΕ .^ΓιΚeL F.Κτ ΞΣ.

Γ]Aτι

Λ /\nA Ι E - Λ^ Ξ lΣ ε|MA.ΣτE. oYΔ,E-τ ΚAl ΕlPΗΝ lΚ D | n€ . ι P A εΣ. -ΓoτΙ Γ ιΝ Ξ τ ^ . l Mε.-ΓAτ-Y ΡΦMA lg Ν κAι BEΛΓs2Ν ΔE,Ν /!,\AΣ

ΓlΝ]E-τAl

no ΛξM o Σ.

ΞΞrΞ

υιι

L l c Ξ T o r \ Λ Ν l bυ 5 Νo N A DI R ε c D R | Ν ΤΗ υ M ::,i A ΛΛA n ι L τE . Y E - l Σ. nQL Ξl NA l φP ( ) N l r v \ o ΝA

nΛξOγΛ/\EΚ O N τA

κA1

ΓlΑT \

o )(ι;

ΤoLo

ΣJA YτE. Σ-τ

AΚ. ΤeΣ1

oxl o|ΛoΣΚA1

MA Κ Pl A

τ ρΞlΣ

Αn δ K ε / . ,

AN- Γ P ΞΣ

Π Λ ΗΣlAZa yΝ τo O X Y P οJΝ Ατ oY ΣYΝ-ΓPι ι1>oYΛ/\ε. Mξ aN,A X τy Π Η Λ^ A Τoy k- Aτ A τΗ - M A τ οN Δ|A rv\ΞιΝJql Η rAΛvΤePH OΣ ΓlA ι\ΙA Toι/Σ

--;-,JΨ1J3 ,\/

> .) ] Γ. -?llt5ι

#[,ξ;ι ΠoΛ Y llts.FA).-t-

Δ YΝA. τ} i llΗ]\ιl2

τo P9λ1, q, l. Κo

tΝ τAΞ E . l K AΠ € τAΝ

) ΝH/\H

o ΠA Τ o Σ

!] n= ,

o MgLτ oY KAP ΑB] O Y Y n oX Q P Η Σε .. BoY Λ|AZoY M Ξ.

,\-'. ,)

'rt η), {

it

[ιr

ΘA λ, \OY τo Π^ΗPoΣδγΝ Τ O KAPABI Moνι Δ ΞΝ €.ι Δ . ]K Al9Λ Λ A NA MοYτo ζoY/\|AΞδYN T c] Κ -Δ \PAbI MoY/

# Υ

j 0!.ι: l

;"o Υ

26

Π A N τO Σ

n^ε/Λl

ΞΣ

KoρlrνooΛ]

ιi

\

Κ A ΛA , Δ,ΞΝ Ε, Γ I Ν Ε , Κ A ιτ ιΠ o. . nAΛΛΞ. NA

ΣΤεΛειoΣoY-


Ο

Θ Ξ ^A rV \Ξ

ι | Ar^ Leι\ νL

ΑΓolνΑt L9ΝΞxlZΕ-' zΞ 'Γ A ι 'o l Γ A^ AτL L KAl Oj P,Ε^ΓO) NA ΠPo Γ Π A Θo Y Ν Σ ΥΓ .Κ € Ντ P o L o \ / N τo Δv,ΝAτoΝ oΣo

A Γ]Λ (, Σ

Ν A LAΣ ΞΠ'ΣΗM A_ NoYrv\EΠ9Σ ΞPxoΙ!1ALτ ε AΠο τ ΗΝ ΚE .Λτ lΚ ΓΑ. ΛAτ ιA

/'-Κ^'1 Δe-Ν ε M A Θ€ ιAΣ

Γ|A KANε-ΝAt ΓlΝcfNT Al n9Σ τ-vΓτAΓFι'

t

ΝA ]-lε)Σ ΣτoΝ Π9Σ KAlΣAΡρ. Σ-τεΞ BΕΛ ΓΟι,

aιλ^A-

(ΞA xAPξ.] ΠO^Y noY ΘA τo Λ^ A ΘE. l J

Ν| K ΞΣ Κ A| Σ Κ o r Π l zo ΥN Τo N ΤP o M a LT A Pρ N \ Aι ] 6 A

oxYPA' τt]Γ nΞ Plox ι-!Σ

\.$Λ.5 L Μ \ Ξ l L ε l M A Στ ε . o Y ΔΞ ΤΞ - P O I , < Aι , . .

EιΣAΣrΕoΛo'ΣAΣ ΘΕonAΛABo'!!!

εlΣAΣ. τt.

ζΕΛTΕ.Σ

ΓA^Aτe_Σ,

Ξl!1]^a'-19ΔYl ΕΝΔ . lAφ € ' Γ, oδl, .

'/

J2 ΓτΞ

E τ'

B ΞΛΓ Dl

l lF]

) ΠOΛY

5-A'

τF

E.vΓεN\κ

noY Κ-ANA-Γε. ΤON Κonc)

ΤH N Κ / \ ' Ν /λ Π E-p A Σa . Γ Ξ ]ν\e-PA Λ^oY Σ_τι-lΝ

K I A ND Λ\E.ΝA ΣΤι^] Δ|K Η Σ A Σ ]

HΣYxo! MoΥ 9rANoΥN oΣA τPABHΞA

Σιιt{|ΕPA!!!

-.ΝΙ

Υla i 7t'

V> Λ Puη

Κ A T A Σ.τ PΞ φAΛ ^ Ξ oΛA TA oXvPA {.lOY HTA Ν ΣT ι . 1 Ν n € - Ι 2 ] o Χ Λ4 Π o P o Y M ε M A l .: Ν A Γ y Ρ]L O Y M Ξ - .

Θ Α. ε IM AΣτ E . 9 Ν Aι] E .^ n ] Ζ O ΣΤΗΝ 9P A Δr'\AΓ Γ|A τ o Γε Y Λ^A n o.l Σ.6Γ,blP oγΝ AY τ Ηt \ι Τμ Ν ρP Aι

AΝ ol BΕΛ ΓolτA ΑMΨ]BAΛ Λ a 6Λ Λ εl τAφ ΕPAΝ Τ oΣo ΚAΛ AoΣD ΓNaΚA] x QPltτH ΑLoMA ΠΑ|Δ lA! AΝAΓΕAΣτογΝ ΘA MΗ Τ oγ ΚA]LAPA noΣ e-Γ'/\εlΣ -e, ΝΑ' ΠAPAΔεxΤoγΝ

'n*-*-

)

s!!-

21


'- - :. - .,Γ \

''t

Ξ n ]Σ T P Ξ ψAM) 2 o^A φ AM

'i ?. " P\ - J , \. . . - \

MΞΤA AΠc] Λ/\lA Τε-ΓolA. i\/\Ξ l:A ) Ν oM ) Ζo n9Σ o ΚA] ΣAP AΣ ΘA

ΑN ] ΤΞ φToν Κ l An ).ΓΗΝ AP X H

! Κ AτAΣ .Ι P ε P 9 MAΙ Κ A

oXγPA1iL Ζ \ lκ . Η L λ ΛA Σ ΓrεPlo λΗΣ :

Ξ Xεi Δ lΚ lo / ΣΤ o ME.TAΞY Σ.To τ

AΛ ΗΘE l A tK € φτε i

-τlL

, e Χ C . lΣ Κ ΑP Δ C]γΛ l \Ν 1 n oΤ a Ν A Τ ΗΓ A Ι \ \ L e ] Γ

nAT Α. T Σ';

ε)<€ . ] € , )Δδ nc ] ] H Θ€ Θiq

ΖμlΤμLoYMΞ.

τΗ ΓΝo/γ\Η ΤoY

,Ξffi=''=--: .Εηffζ.^\

ΣΤo Ν1€ T AΞΥ. ΣΤo Γe.Ν]Κo € Π l T€ ^ e'| o TρN Pe/vΑι2 N L τo ΒΞ^ Γ ιo'''

Γ]A\

) 9

ε Γ ,AP )1 L

--

b o/\Φ Γ Κ l \Γ .]Γ Κ A

M AI\] Tε oι',Σ ) εXoγN ANAΖQnYP9ΘE c ) l M ,A XΞΣ , noΛ ^A οΧΥP^ ΚAΤAΣτρAφ ΗΚ AΝ.

:

KAl ΠOΛ ^, 4 An, AYΤ A OXYPΛ ) Τ Α MiΓA

ΓlA ΤΗN A}<'PIBΞ lA: Δ Ξ2 ( Τ Η Κ A Γ \ Ξn| eε -ΣE TF'tΣ A no ΓA,ΛΑ'τεL ΚεΛτl}aΗΣ

,Ζ Ν Al , Q € n AP X ε l \ MA Σ Γ P AφO Y Ν Ξ Κ AΓ\οN l ) Γ 1 AT l ΠAκ -A , \ r . AΛ ] tΤA τA Ντ o Y Y Π i ] Γ P AφO Y Ν ToYΣ 1 εΓKl\ΗΛ^AΤA.

ΚAl

ΞlΝA\

Aγτ o\ ΠoΛΛo1 o] ΓAΛΑτ ΞΣ!

OΛ δ] o1 ΕrAτOΝΤ APΧc]\ noY Δ |OlrδYΝ Τ A Κ ΑT ε" tΤPAΛΛεNA oXYPA LY,\1_ φ oNOγΝ ιεΙ N. 1Aι A. NAPlΘΛ Λ ΗT o] -aXδγNφ Τ ALΞ| |Λ Az\ ME AΓεΛ ΞΣ AΓPlQΝ ΣΚy^9Ν] κAl Τ OYΣ ιA, rιYΠτΞ| ε\]AΣ rVιYΣτl-] P IQΔ,HΣ oYΔΞ _ Τ aPDL ΣΤ oΛ oΣ l

ΓΑ,Λ,Aτl

. O^Α AvΤ A εlNa nι)ΛY ΣobAPA ] ΨEYΓQ A/V \€ . ΣO Σ Γ]A τΗ ], s2MΗ ΝA Ξ, lΔ oΠolΗΣa T oΝ Κ AlΣAPA l

Γ a^ A τ . L. ,/ εlΣ A | Σ ]Γ oY P oΓ ΓΙ , A γ Τ A Π oY ) XιΛ| A P Χε ; Λ€.L


,ffiffi

'-9/ν|l1 Ι'1 ΓΞPOγ.

ΖΞ ΣγΝΕΔPrA

r ΞnE. l Ν A TAΘoγMε ΣTo ζaΛ φ ΓΚ AΝΓΚA^ Λ εYPo T HΣ MAΝTaoYΣ Mo

Εφ τAΣΕ ΣT H PoM Η τAE| AΚ POAΣH ΣXE. τlΚ A MετΗN ΑΝHΣYXHτlΚ Η KA LTAΣH DoΨΕ,ΠltsfA,

i)

I

'.ι ^'Α )(A ΝO 7

Οx\i

, : KA ΝoΝ ^' ] Σ,\ ^ oΣ : ' : 1, A Γ O Ρ Ξ Y E ,l

.

φODAM,/λt , AΚ oYLQ MΠPoT A tAt τι]Ν AΝΑ

Σ]<Ξ-

ΝA

A K o Π T ΞΤ Α 1 C} AΓ o ,Η Τ Η Σ. .ι o l Π o Ν ., , E . ^ e Γ A 9 Τ| ΤA ΛA ΧA Ν Α

φ o rA ΤoY € ΠAPx

YiΞ ΙlΞ

OT ] OJ iΕ r

ΝA| ) ΝA --ιlΓ , o lcly/zn€ P ALΞ\ κ-AltAΡ,ηΣ /ν pο9φAΞ\ ^lot Τo ,AlΛΛA Γ] A Ν A Χ pμ ] M AΤoΔ,D- Γε - i Tlt ΞΚΣTP AΤΞlΕ L ElΛΛAl

Π εP lEP ΓoL

MA Θ O

13oΛ φ ΓKAΝΓKAMANT FδγΣ ιNA

I T 1 ILL

i nφ J\*r

-l {".-/ι

/

n o γ n A Νe

τ oΣ,A

Λε Ψ τ Α(

ΞΕPΕιΣ Πoν NA TA BAΛΕιΣTA

ΛAxAΝΑ

illzA

Σoyi

AΓ P Aι ])ε . ΠPAF.ΤIK,A'

AΠO.Γ A τliΝ ΤΕΛε

q2PAΓ.Η τoY τAlA ΚA)ΣAPΛ. , ΓAΝ

Δ.ε,N ΘA

Κ T 1Κ o

ε]ΝAl

ΓlA T 1Σ

Δ'lΔ


XAι

Η KA.τA.ΣΤAΣΗ Στc) B EΛΓ ι o ε l Ν l Αl Γ , o BA Ρ Η Y n AP XΞι A t \ AZ 9 n Y P O Σ } - { τ 9Γ] τA O XY P A MA )< 9Ν. OΛA KA\ T A φ YΛ A} < I A K O N τA Lτ A ΣY o Λ o K Λ Η P tΣΝo PA M I AL nEPi o X Η Σ , r 3 . ΤAΣ τp A*

AΠoτL^.ε .

|Δc)γ Τo 9ΡA\o LΓ ν1 A

Τ QΝ

E(Σ τP Α

τ€ - l9Ν1 τoγ Κ'Δ . Ι LAιΙ ?A ] oγτa |V \ΞP|ΚOYΣ ΒAPb Λ POYΣ Δ ΕN Κ AτAC PεPε NA τl Θ, AΣΞYLE-l ι

/V\AΛlΣτl\

Νn/\'

ιe r ^

ΚAΘo.ΓAΓ.]

ΝA ΨY . Γ ε Y - Ι Λ A XA Ν A 1 -

rοi

nεnic:l

=Jδ/\Τ--l ,\τΞΙ -..,

B A PΓ 5AP O ] OΛoY Σ τ O Y Σ | ι An o Λ4\ o YΣ TΗ Σ ΞlΝ ll\\| Γ AΛ ATlAL o l Π ι o Γ ε Ν Ν Aι D Ι / Α/ ^ Λ ,A Στ Ξ i Θ A τO Y Σ Ν lΚΗΣoyM Ξτ EΛo Σ | δ n(2Σ ι \ ι | ] < H L AΓ \ Δ. E . KAl τ ΗΝ Yno Λo l Γ l Η Γ Al \ Aτl A Γloγ τ Q Γ\oM oyt F9A Δ t X ε . ΤAl Τo y L

H

ΣlOnΗ:

|ν1A AΚΡ |Γ59Σ : 9 K. Α\Σ, A P p\ ' o1 E ,ΞΛΓo ι ^Δ E. N Eιl\AΙ ΓlιΑ' Λ^oΝ lc) ι. ΟP. ], ΞΣ- φ τAt ΓnδYΝ ,qη.δ Τl-tΝ ΚΞz\Τ\KΗ ΓAΛA- ΓlA'. Γ|A ΝA Τ DYL ι]o t ογΝ Χ Ε - P l EOΗΘεlAΣ, 1O γL t soμΘ AΕl . MΑΛ 1ΣτA K| ξ- Ν At Μ \YΣτΗP|(>. Δ ΗΣ

30

ΓιA

ΓΕN'κFι

Γ Τ O ^o tr .

AY Τι . 1

ΠΛ ΗPOφΟP| A ΞtNA Λ / \ A τ1 AN Η ΣYx 1- lΤιΚΗ , A . Mε Σ. OΣ. ΓιA. Τc) EEΛ Γ1 o . - .

Λ Λ ΠOP Ξ .l Γ

Π P AΓ φΞYΓ o

ΝA τo

nΨΗι-(ΞlL

\i =-(

ΠPoκΕιT,

t)

t' 1/,


ΠANt-

MEPE'Ε

ΚAΘO/\ΛAΣTE-

noγ

Θ9'|\ΛATA

E,NτYno ΔεN Κ AΝ E ' N AN :

ΣIAΣ-AN

κΞΛτAκj

rιA ΔoΞA ι<ιAγΓoΣ

MoΥ ΙnιΛAE| ΓlA ιιι /ηANιτAPιΑ-Ξ'

il

A s t,Γ9 opΞΞH τo

ΕΓo τoΥ Mι^Ae

ΚAl

κ^l ΔΕN ,<AΝOYΛ/\E- T|nΘτA. AnoτoN .ΔΕ,t\ ΞxoYΙv\Ξ NΞ.Λ) O MnAΕτoYΝoB^AX !1Al H nAPE.A τov ΛΛAΣ KoPσ|Δ'E,voYN κAι n9Σ.τA ΛENΕ ΣnoyΔAιA MAΣ l<AτΘP-

ΔE,N E'Xg' Γ|'A.LΓΞ-|,A

ΔιKo MΑΕ τo K Al Σ Ap ΑΚ | ^AΘοΣ

E,INAι AΝ Tr Ml

A Σ.x o ΛΞιτ,M ε

5

Ε} 1MANτιΚA

nPAΓMΑTA rxI MAZI

KAl ΣA Ε:

nιo

.AΥTo

ΔE,,XNE|

n9ε' ΔENεxEl ιΔEA Ano no^EM,κH APΕτH !!'

E.NAΣANΘΡgtpΣ Γlc/tt Ε ΛoιΠoN., ΑNTl NA KOΠA}.ΙAMEτctlΕ AΣxE. τaΥΣ nQΣ ΕIηΕιΣ E'ιMAΣτ,oι /}lnoPoγN nσ/Δ€N-,νA N,AΛJ'AΓΝ9P,ΣOγN τoΥΣ ^EE'ι

n,o rEΝNAto, tElΙιJ.Al ..ΓεNNAloYΣ, xTyr, HΘoΥ Me MEτAiΕ.lMAΣ!Ε1 κoΣΣToNAΞExgPιz' πΛ| ΑΛ},Θ,NHnoΛΕM|Ylι APEτHιΠOΥNA nAPι

!!! YtΔ'ΕAMnowι \

NA n9 ngΣE,,νlιl ΚATAΠ^HKτι-

ιl Ιoυλιos )*oρn>

εφzoΔε 6ω βoy'6Lo.


ΞYM<PgΝoι . o| nΛΗPoφoPtΞΣ ,yιcΛ/ ΛΞr{> nΩΣ TΘ ΕτPλτΑrε-|o τδi K A t Σ AP A /v \ι Λ ι A

Ξ | Ι \ JAl E 'BΔΘ /y\ΗΝ TA Ι Σ A K Aτογ Πε pln Θ γ.

φτA Ν Ξ, l nlA τ o cp A |. . ΛlΓΘ nεpnATH/\/\A ΘA ΣoY ΚANlE.l κΑ^Θ ι

κ ο |T A ι AΚδMΑ ΚAl o lΝτe.<D|Ξ n Λ xy Nε !

A γ τo ΘA , n€ l A τY X ι A .

o EANτεAPoMAT ιΞ M(fγ E.τoΙ,\ΛAΖΞt

EΝ A τo nl Κ o φAΓ}-lτo /\ΛΞ ΞΝA L9Po KPε.^ΛA, , \ ^ ΞΣA -. .

'-____\

Λo l Π o Ν z Θ A Π P δ T€ - ] Ν Ε .Τi \ Στ δ Ν κ Aι Σ AP A / V \ lA Σ,γN AN τ ΗΣΗ Στι-\ ΓΞlτrΝllκ.H /V\oγt\lTΗ n E . Δ. l AΔ. A. . .

APΓoT€ ^ιΓ o P A..'

μ

Λ/\E.Σ.Δ. Στo ΣAκc)

5

ΣAΝτoY.ΓτΣ.A Κ I A Γ | A M Ξ ΝA

\ \ι'1

\

J

\,,\ \','\\


E l Ν! Aι AκΘ,V\A

{i, I $fu ^/\Aκ-PYA

φγΓAΙ\ΛΞ./

\''

\, \

Ν

))l

ι

A Λ ΗΘ Ε -lA oM oΞ) nQΣ ΘA Mnoy/\^Ξ ΣΤcf τoy Σ.τPATΘnΞΔo

ι\ \'

ι\

+,Ν

Νι'

\t ,(

\

\

τc) Λ t9 Γ1Aτl ο tΝτE. ΦlΞ Κ l Ε. ΓΘ τA TΞΛE,l9ΣA/\ΛΞ TA ΣAΝT δY. l. T ΣAΚ1A.

MA rv\Θr\ιΣ

5

\ \\

\ιo

\' \

\ t, \

\ \ ι\ \\

\\ ι\''

'..'\ \\\ V:-:^

Ξ ) o n o E . n A Ντ A . Θ A ΔιΝlOYΛΛt. MnΘYφΛEΣι A n o Δ9 : L A l A ΠΘ K Ξl , ,

Κ A |ΣA P A;

//Π

ΘXΙ :

OXl

ι

no γ Ν A τΗ B P Ξl Σ. ΕΔ o T ι t ΛEγ Κ Η ΣΗ M A I A ;e. Δ 9

>

lΝAl

o, (l, ε|M, qΣT E. nεΣΤ AΛ Λ /\E, NO Λ/\ΑL M ΧPt|AZEτAι Λ εγΚ Η ΣΗMAιA.

EPΗrv\lA.

AΓOPAK-| E }< . Ξ l ΚAτΦ...

- tP'

li,

n" ,/ . tl,

\\ι

s Yb ///

\\

W olzL, ) . . ' . / , / ;.n/,^/ Υ / / / / εlΝA | ΣXoΛΗ

An AIΔ I Aι τε P A ΙV\ ε - N o To AΓ o P AΚl

//( / ), ,/ tt

/

//

///t /

δ2(Ι r EPXe,τAl.

/

,/

/

// //'

{/,//' // i/ ,/ //,//, '' t// / '/ ,t".,'

/// , / // /l

',// int//

l!ffiι

,/

/,

nεΣ rv\ΘY) /\ΛlΚpοYΛH / '|^.Ξ-y1lo'1:lΔΙ.ξΡ9Y1rΙ.\ -v YΠAPXE.l χ.AMιA Πο^H EΔ9

lζoΝτAi

-

Π oΛΗ

OXI , AK OM A : OΛΛO Σ τcJ ΣnlΤ | rilOY Δ E . N E-IN A \ MAΚ P Y Ae

Ξ ΛA


Ζ E lM AΣτ t o AΣτ E .P lΞ Κl o obE ΛlΞ KAl Θt,ΛAΛΛE. NA ZHτ}] M LΛ Χ AP H. LoY M Ε

2 oΝoMA

-

Moγ

)TA ΝlΞL. +.lΓYΝ Al κA^Λ' H AMoΝlAΚ . lτΣ|

τo Δ Ε)nΝo ' E τ o |M Α Z ) nΞpAΣT,,}1A\ /V\oγ τA

Δ'E ΘA ΘE.ΛAME,

NA

ΣAΣ Γ|NoγMε bAPOL

NAl: NA l: N Α ΣAΣ ΓlN ov M Ξ :

o^^' EΞHΓHτ, ΣτO τPAnεZ| .

(rχ7

ψA XΝoγM Ξ KA Tl noγ ΝA MαA Zel MΞ ΛεγKH ΣΗrιΛAlΑ

ΛEyΚΗ Σl-{Λ/1AlA; ΤaTO|c) nPAMA ΔΕ , N E XO YΛ ^,

τ | ΝA Γ l Ν E. ι ΘΑ ΦAΞoγMΞ A Λ Λ OY .

EN A ΛEΓ ] τo . E. Γ 9 Κ EΝ τA 9 Δ A Ν T EΛΞt . KA| ΚATA

ΣγMΠτaΣι-1

Κl € - Γ9 b|AZoM, , ΠoΛ γ MnAΙ V \nA)

nE'| NA nAg

aΞΘ

\ nPΞ-

ι

€ , lΝAl

ΞEp ElΣ κΑτ| AMc]NlA . κlτΣ l j ANAP9τI ΞMr MF{ ns2Ε τδ AΓoPAK ι

MAΣ Γ]lΝ, : ΚΡyφA

iffi ι..* .,..,1;

34^ A .ΧA N AΚ I ρ '

b P v Ξ Ε ^ Λ9N .

M nv P A

l


Τo

AΒΞ ΚA]ΓAPAι Δ Yo AΝΤ P Ξ . Σ λ, ', ε Κ /. :, Γ, o\ ε. 1M|7tr l Σ!λ1AlΑ': ΞlΝAl MΠPOΣTΑ ^ . F ν κΣH fo ;^-l.ΣΤ PAΤ oΠεΔ o.

ΣTP AΤoΠΞΔ'O τ oY KAlΣAP A

ΓΞl Ι|L ME

n ΗΓA| Ν ] Ξ NA

KA|^ olΠoΝ AΝ ΞlΝAl

φΞP τ O Y Σ

Δ ΕlL

AΠ E- ΣΤ ,\Λ MaΝ D I

M oY

L-

NAι, ΕΣy., AΓ|o ΠoTΕ, ΕNAL ΛΕΓΕΘΝAPιoΣ φoBATAι ΞΓ 9

,Δ Ε Γ {

o K A Κ o Λ,/\olΡ Η Σ

f λ9

Γε

τ P F . iΣ

MΗΝΓ*Σ_-i-lογ μ-rεi

χ\..**.*. =#ξ

!λ.

LΤ o

E, Ε-Λ Γlo

Δ ε ]' ..ι

Ν Al

]*ι

...Q Σ ΞA γ Π AK o ν Σ 9 ΣTlΣ .-A r ΞΣ .'1δ Λl Τ υΒ Σ U Y , Ab Ξ Κ Α) Σ AP l Τe 5 AL υ TAΝ l.1 ./ι .\Κ A Pι : Ν A Π Ρ o Λ Ab A\ -- _\ η Γ p Aψ Q ΔY O Λ o Γ lA . --Η Γ YΝA ] Κ A /^\^

!ι Qfr)' '),-{".'--})

AY l .ι )t

ΛδΓoL

ΝA τoΝ -iΓΕ-|ιΛ|.LΞ-]Σ

kl AP Δ νΛ ,/\

o l Λ Λ ε ^Λ oΘAΝAτ oΙ

τε

x e tp εl o γ μ

|l AΛ A


Ξ Y ΠΝ A) ΛΕ .Γε 9Ν .qP lΕ '. t'l MA LTε AnE.ΣTAΛΛ/\ΞNol Κ Aι Θ E ^oY ΛΛE N A ΔO Y M E τO Ν KAlE ,A P A . t νΓΓΝ Q M ι] X TY n ΗΣ.AM E . n οY

nP|Ν

ΛΛΠoYΛ/\Ξ.

)t

E Γ9 Στ o EιΧ, Α ne .| 1 Ξ/ NA1 A ΓPlΘl :

Ν Al' ΚA^ A. AL ΠePAtoYΝ

Al nΡδnANτaΝ

ψY X P A1M |A

oX\

AΚPlD9Σ. Δ . εN Ξ/MAΣT ε bΞΛ Γoι E.Fj(OMAΣTε Ano Κ ΞΛ -ΓlK H ΓA^AΤ , A.

οι ,\P.)(HΓol Σ-AΣ oMC]Σ € x oYΝ ΔL-{Λ9 ΣΞ.] YΠOTAΓ}-\. Aγ-τ.c) alΝ,Δ') Γ1POΖ ] ο ΣI A . no γ B P l ΣΚ a τA l o

Q Σ τ Ξ. ΞlN A I A Λl- lΘ E.lA ) OΛl H ΓA Λ A τ| A ΞΕ.Σ,Η ΚaΘ€ E. X ε . ι

OΛF{i

Ll ΣAΣ. T tAΠε-ΣT Α. Λ MΞΝ lO ι 5 ΠΘPlΞΓ, Γc), , , E-Xg. τΗN ΞN ΤvΠOΣΗ n9L rAnOγ ΣAΣ , AΛ ^, A Ξx9 ΞAΝAΔ 'E-] O X l tτI f, b ε, Λ Γlo

'

-ΓΗN

Τ C )Ν Aφ ΗLAMa ΣτA φ |^AP^Κ I A E.Γc) ΔεN ΞlΙV\Al

nAΡA

:

Λ|Γo ΓΞ-

r!ηoΝo To rv\lr-Po MA Σ xΘ Pl o AΝτιΣ-τE,Κ.E.-τ;ηl AΚoΙV\Η ΚAl Θ ,AΝ τ lt τ ε KΞτ AΙ Γ|A n AN τ AΣ

E,lΣβoΛelΣ.,

\

Κ A ΛA .

ΔΗ Λ 9 Εε .

γΠ( ]τ AΓ Η, ΘA M n o P o YtA NA ΔΞιΞ(, ΚAnolA ε.nΙE.lΚE.iA

O X l ) O X l E Me ιΣ An ΛA ΚAN O γMEΕ .N A AΓ.gN A ΚAι tΞ- ΘE,ΛoγrV\E. ΓlA Κ.Ρ lτ Η.

,/tt

AΓqNAΣlι

ι1PιτιtεI' -G-//

36

t\

I

==:


MlA lΔ δY, MΞPA L1Γ. 1at Π9Σ ol bεi\Γo\ ElΝl\l o] Πlo ΓaΝΝΑlo1 τoYΣ ΓAΛ A. AΠ)oΛ OνΣ , ΞΝA\ ΓΞΓ, f=. ΝΤ AΞE-| AΠo /V iA AΝOΗΣlA

Κ Γ - i Γ { ΞΣ Π o Y Λa M Ξ

ΛΔDΝoΝ Πoγ o Δ,li..oL M A ' Σ A Ρ ) ( | _ 1Γ o Σ r Ξι X Τμ Κa

Γ1, AYΤ o K A\ K A. ΝOY/V \ Ξ . ΞΙ \AΝ AΓQιι} A ΣΑΚAT Ξ Y O Σ ΟY Τ δγΣ_ ps2MΑloι, Σ ΝτAL Πolo) € lΝ A ] Γ1A ΝA Δ oYΛ Λ Ξ-

o \ n\ o

K A, MΟΛ cl N1At M\A. φ oΡA, . .

Γ ε . N ]Ν A 1 o ]

S.

t

\ -r

lYιA τo ΔtA, ΓAΛAτH'ΠoιoΣ ΘAPPE'ιΣ rτ9Σ

. .]

Ιμt c ) . iΝ \A Σ Ι A Δ / \Α' ΠPε Γlε 'l tlA -] Ο Ι\ l D l 1 , A YΤ A -1 Γ'ΞΣ € , ΙΓv1AΙ. ι l A ΠΞl L --Ξ-Ξ Ξ ]t oΛ o i ΤΟ ] l\ ] c | € Ν Ν Α lD] _ ) l E ε \^- ] ) ηη Γ ] P] Σ- oY . Ξ'ο 'Ο t . : τ) M =Σ. '

=:)ffi]F'ιιηAι)

,ΝKΦ#= t7

l,/ " ,,1

/ ΘA ΕllνηAιΣToPANTΕB0ΥIrqΑzι rqΕ TιΣ ΛΕΓΕgNEΣ |ΛoΥι1Aι ΘA Σ'AΣ oΛoΥΣ!ΘA ΣAΣ Ε ι<MHΔE'NιΣq ^ι9Σ9 ΘA ΣAΣ ΞΕΚoιΛιA -' Σg! ΘA ΣAΣ KATAΣφAΞ9 ιι

aoa

et

ι

.€ κ A, ΘA \ /lv|AΘETΕ rιQ,

Πιo ΓΕ.NNAιoΣ Arι 2oΛoYΣ Ε'ιNA| o KAιΣAPAΕ

ι<Aι tΛoNoNo

KAιΣAPAΣ

A,

oX] ΔA:

o K PlτHL Δ ΞΝ LXL] Δ | ΚA]9MA NA Γ_γMMF-Τ εXΞ l , AΓQΝA) ΣΤ oΝ Δ lK A l o Δ . Ε ΘA, τAΝ


ΔEl)

9

1Σ9Σ Δ.Ν Ξ ]Ν^. l l- .1κ.Aτ ,r\ ΛΛΗΛ Η, .

KA lΣA PA

\

\..,

r|Νl,Δl

Ξ Λoι ΠcΓ {: ΞlNA Ι

o , Τ l Ε . xe ι

A nO M Ξ . l Ν E \ An o Τo KAΓ,AE ] I MQ . Y : ζΓ a Ξ | λ η A\ ξN r\ΣΤ1M lot o Y ΔΞ τΞ Ι Jo Σ Πε lP AΤΗL )

Δντ-

/

oXl:

a

τ-

ANTε ΣroyΣ BΕ^ΓaYΣ

ΔΕιΣ A N

AΛ l\A

MοY Τo P9MΗ, Τ A

NA

ΘΑ M oY

n-

ΤoY Δ€Ν

XAΝ Π ε | rA l AΠOφΘε Γ Λ^ A T A

a|ΝAl

ΣTH

n ιA AYΤ Α

E'PxoMAι !' .'2

!Νi,*,'.l"s

ιι\ι',..R

Γ€ - Λ oΣ

ε|ΝAι Δ |K Η Λ/\At Δ,oY/\E.IA

at

Τ A ΠAl x ΝlΔ , l

iοza;";';,,'

o X ι , A Y τo

_λl-.--.----

AΓ-9NAΣ MAΣ. -

hbλΞ,iδ, δf^^, ΔΞ ΘΞΛcγλ

ιV9, [/(Ψ*..Δ-.μi5Ρ -\|h

l/

/Ν|^

Γ^

Ξξg??


o ι Ε.Τ o l ^ Λ AL I Ξ L ΓιA τ ι. .! M€ -Γ A ΛΗ t\ Λ Ax Η A Pxl zo Υ| ι '..

L ΠA PxΞ

BoΛφΓΚAΝ ΓΚAM ΑN Τε oγΣl /\ΛE τ lΣ ΚoO P ΤΖ] Γ LO Y : Θ ΛlΣ Η M AΧ Η ΦovΝ T9ΣΞ\ Θ A E n lT€ - Θ ε lL Στ o E τ A N 9ΤA'

AN AAAMB AN O

A. ME. Σ9t]

nAPAΛ,ΛΞ.ΘoΙ2] oι/ Σ l Σ.oY εMΠ)ΣΤ ΞYOMAι T σγΣ /\ΞΓΞOΓ\APloνΣ τt-lΣ ΠPotQΠlK ΗΓ. Moγ φ POYPAΣ

Δ . ε Ν ΘA Εnε M B o v N

LΞ Ε. tΧA-Τ Η AΝAΓK μ, Θ)Aρx ιΣc)γMε τH MAXH M€ Τoγt κ,A-ΤAΠΕ Λ τΞ Σ

l

1δ;-.

F|A F

ο|

A Ξ ^l

NA E ' v Λ o Γ Η Σ o Y Ν l , τA O n Λ A. Λ^AΣ j .

ALEA τAC τA. ' E 5T . 'r'. 1

F

Νι^

F

pΞF

ΣΤo'ν. ΓPAφaio Γv1oY ΑΛΛε-t9Σ M€ Τ A ΤΗ MA)<H..

,1 3ιι

A ^^A t .A Ι o l b ξ . / \ Γ O t e T olΛΛAzoNτAJ e.Π ι ΣΗ τ' ! TAΧ Υ TAΤo l AΓΓΕ ^ιo. ΨoPOΙ Σ1-ε^N oN-ΓAι Γ |A iιA ΞΕLΙιΚo' LoΥ N τ l Γ Γ € l τo Ν | Κ Ε L φ Y Λ€ ' Σ ''.

/

''i.ιo ΚΥΒoΣ

Ν lΚoΤ|N |τ Σ,A M ΔoΚlΛ/\At ε L NΑ Μ \oY ΤF lΓAΝ ΙΣε|Σ

- ,6{..Ψ:$--

ΞPPlφΘΗ

2 ΒΕ.^ΓlrΟ φAΓΗτo

ΠA T A τ Σ , j

oXl

: ΓlA-Γ| oι Mε,

Eneλ 1 ε N A Γ \ ] ΝA €To1M A Γ OY N A Y T o i τo τεΛEΨΤΑ'lo ΓE,YMA nPlΝ

AΠo ΠOt

τΗ MAΧι--l , Λ εNΞ € - l \. Ι A\ no^YΔ γΝA. Λ Λ -QT Ι Eo

.

EAτ ΞPZΟ |. :"b. ^τe . γ Zo l' bAτΞ-P2o ] MoYΝτo Π ]A τ o1

-,


Mε Τ oN ] / ν , ι Π AΣ Τo Y Ν oB^/\Χ |Ξ κ4| Τo,ν A ΝΤ E-Ξ E K o Υ Ν \ Π ι Ξ ΞΠl κ'eΦAΛΗLl c] B e^ Γ o ι b A^ l z ' o v Ν Κ| AΥ Τol Γιl\ΙΡ 1^! M/\xΗ Τ PaMΞ P Η ''

Λ/\Ξ MΠYP^' KAι LANΤ oY l. T Γ

/ η Ξ . Tι Ξ Ψo Δ|A ΞX O Y /ν\, , ΤA ΚAP Α. ΓεΙ\^|Γ 5

\\ )\

il

ιl / t,

{

,.'_\

ι*.

,

τr?

(l

μ,.

.

.t /r

- , 't \Q€

A XΑ ' l Κ Al Τ1 EXoν Ν M Ξ Σ ATI \ L Α .Nτo Y | τΓ Αξ l Λ ,

ιv

l)-ν

>/\ t "

Κ l A Π o TH Ν Α^ Λ Η l ./ aN a p ε ta

-/

Aη o τH Mt, ' ΔΛΕ PtA Η Pe Μt| .

\ /.. ΒoΔ|A. )/ \

|| |l

O| tτPΑτιOΤ ΞΣΛ /\AΣ Ξ|NAl LE

ol ΚΑτAΠΞ^.r

Λ

Ξ]NΑ'l

ΣΤ H

fσιP^

Ι:

'

>\ }

ΘΞtΗ

.-'" ^ ξ i'

7,'

.-''-

zι ψ a τzI

o,oo. o..)ψ

lr P,Ψ5 ΕΞ+'":.! ΞH "liεi.'#5,

----5) ,.)'"*-ο^_.:, o

τl Σ o ΞlΝΑ l

l, / \ 1 Π A ΛΞ Σ T OY τ ε L;


Μ lA MA L P Υτ εPA) oΛιΓoΓ,^P ι Θ rΛ'r1 o ΙΥ1A^A ^ι .. . n Pox 9 'P Ε|

Λ\A To ΔΙΑ,E ,ΠAP X ΒoΛΨ ΓΚAΝ ΓKAM Α., Θ A ΠP oτ l N τ ΞO Y L N A ε |M Al M O Y ΣA

Γr'\A ΑΚ P]b ΦΣ , ΘΛ τDYΣ EAΝA^ XΤ γΠ9ΝΤ AΣ τoΝ εXΘPo BPOγMΞ

AΠo TΑ ΝaΤΑ l

-

Mε ΤoΝ κ.vPlO oΓKo

ΔEΝ ΞMnl ΣτεYoΛ/\Aι τoYΣ B t ΛΓ o Y Σ ] 1 A l o l A ΝτP LΣ

QY εlNA| τO lΔ . lo A Ν Η tY Xoι ΨOEAΛ , ηAI MHnQΣ Πε ΣΞ ΠAΓlΔ 'A.

ToY ΣTPAτO)!

MAΣ ΞXO Y N E ' AΛ Ξ ] ΣTΓ, ΠE.P l Θ ap ]o , ΞΕPQ BL l 3 AΙ.4\ n 9

Ε.lMAΣΤL Κι

LΛ/\Ξ]t

ΞΕNo\ l\ lΚAl

)oMgΣ

QΛ, / \ A

Γ^ ΞΝτ '. Σ ) ) \ ^ . Ξ ΤΞ To l A ΞΞNo φ 3R ]A Π ] Aι

ΝA

Π o Y Κ AτA^ Αb Al Ν a N AΔ'Ξl ΘΞ/\Q ΠoΣ

AγΤ O Ξl ΝA l

] oΣo E.AΛoYΣ τ Po K A n O lδΝ noγΣ Kl AN\ Ξ.X9 ; ΠPE-ΠΞl N]Α. ΤΣ A K \Z 9

-

trΧoY|r'\

ι ( . A' ] l c AΝ Ξ Ν AΝ

noY K.Al Πaγ. . ,

HP ΞM ΗΣΞ

? 'Ξ..rll

Νo Λ ^1Ζ9 n9 Σ ΘA ,\/\ΠoPΞΣΞ.)Σ NA Ξ 'aΔ ΘΣ€ . ] Σ ΞP X O Ν TA] P 9r\ΛΑlO ]

ι

A l o nQΣ

A nΟ ΤΗ Γ\

n]?9Τ H ΣτlΓ/V \ Η Στo ε ltlA l Ξ|nA' oΤ l Δ 'ΞΝ Δ 'lK . Η MΑΣ Δ oγΛΞ 1 A . Πp LΠa] r\. Ι A T c) KAT AΛ A]ΞE-]Σ .

B ΛeΠ a I L

Λ ^ncJ POYΛ ^Ε. NA ΣτΗ nANT A Ρl2ol\r\AΣτΞ LT OνΣ P9Λ /\A]oγΣ: τOι e lNAl Lo

oM aΣ E. l ΝAl KAl AP Κ ε τ oι: AΣ ΠlΟY/ V\ Ξ oΛo τo Λ , Λ A Γ lΚ O MAΣ

ι

\l aiξ?1./

ΠA,γ\Ξ Γ\Α. ΤoγΣ. Σι/NAΝτΗΣoYΝ1Ξ ΣΞ. L Ξ |ΝO τ o ΔAΣA)<|

Λ4


H ΠAΓιΔA! MιA oPΔH BΕΛΓgN !

MA ox lι E)MAΣT E. Ano τHΝ ΚEΛ T lΚn ΓΑ^.AT|Α ι

ι1ι ENA

KoΠAΔι

' . ΣΚΥΛι9N ! ?.'-r i

T ;'νf-f

.

-t2 ,..

E'ΛAτΕ, ΠιΣ9'!

EιMAΣTE' nEPιΣΣoTΕPoι AΠ'A|ιToΥΣ

PιΣτE' nιΣ9' ?Στ'

oMAToΥ ΔIA!τ9,PA

oι ΘA eιNAι nΕPιΣ.

oτΕPoι Aι7omΕNAι

ο KAl .. . ΚΑlΣAlΞAΣ. FιΘ Ξ ^Ξ ΝA X ΤvnΗΕ 'Q , τoYΣ B Ε-^ ΓOVL Αn O T Α Νl)τA ΑΛΛA AN Δ'E Θ Ξ Λ Ε. τE

c ΞΓΘ

Δ ΞN

.

τ/λL ANAΓΝΦP|Zz KΞ^T E-Σ ! AΚ OvΣAτEO Κ AI ΣAPAΣ lΞΞΞlΣ. L)<Eτε Δ | ΚΑlOMA

Λr\ε-PoΣ

! ElΣAΣτε T | Ξ-ιnΞΔ ΞΝ ΝAnApE-. Γε

Σ..AYTι.I -ΓΗ MAXΗ

l

!

.κ/cι M Ι^ AM E . Γ l A M AX Η , Ε -t Y τ| Κ A Ν E . lΣ -

E,Δ.sΣ:

E ΛA : Γ|ATl Σ ιΓ OY P A

X P Ξ lAzoΝτAl

E.t\llΣ.XYΣ-E,lΣ


H Δ ΛA xη t''1|^l oΞ 2

Λ r 1 P t.' > Κι '- ' . . -Ξ Ξ 7 A, Σ Κ ..LΓ Ξ,\Ξ Ξ Ρ1ΔYΣΗ.

o ΚA ιΣA z lΣ x*νnΞνΓ Ξ Ξ'/ Ξ-\ Ξ^ _oP Ml- r Κ

ΠAΛ/\Ξ

X9ΘoYM,

^Λ Ε

1;yi β9' :' Ξξ'2?yΣχ#Ξ'' 7,G?.'?,'.Z:'=:',,Γiξfn.'#!,Ξ

Ν, A

κ,qτο anc>

I<,ANA r\FΝΤPc). ΘΑ. Πε P lΛ^ ε .N ovΛ /\, NA. n ε P AΣ,τ o XΑ'^AΖ|

. . οP A i^ . . P|ΞΞ ΣτΗ ΙV.'ΑΧΗ Τ lΣ Δ. tK Α ' Κ οoΡτ€ - lt ΤΗΣ ^εΓε9ΝA Σ

Lε"L

ΞiΝ ]A\ Λ^ ι A Νa A Νl K H Σoy, O. Κ A IΣ,Δ .P AI

xt Rκοrιηal

AY τo ) ol ΒAP bAP o ) ε lΝ A] ΣΚ^ ΗΓ Jo . TP AX Η^ o) n o Λ ε Λ ^ l Σ . l .€ . Σ.., OI

FNι

|T-.Yνs-Ξl.

Ξ4ΦΝoY, φaΝΑZε| Mε ΧAP A ' , ' o Bδ^φΓKΑNΓKArν1Α.. Ν T eo Y Σ ι

AA

Ε-ΠPΞ.ΠE t\,A. ε2(DγN ι P τAΣ € - ι .., ε |Λ^Aι ΛlΓo AN }lΣvX oΣ

ι l

Ξe/ \ Ξ

Ξ ΣΞ.ι Σ

ε ΔO

l

n € P Α;

Q :AN

ΔΞN

MAΓ ΘΞΛετε Δ'E-t\ Ξn lM ε - N O Y Λ^ε . λ1n O P € . l NA ΞlΣΑΣ.τ Ξ oι Πlo ΓΞN AΛΛA ε - Λ/\€ , lt N Aιol XOYMε τ oY Σ Πlo κA-

TA ΛoΓιA'. φΥΓAMΕ

ΨΥmMΕ! .ΚΕΛτAκιA

ExoyN ΔιΚιo

g.?r:


<Dι|Κ Η ! Τ , Orv\E. , oL lΤ . Ε-X4\n(fΛ Ξ. Λ ^C ]Σ. Λ ^oY τΞ ΠoΔ , A, Af]A

ι1r; -

Ξ

Λ^ Γ ] P n Γ

K Al τΗ φ POγPA

1 P|ττΞ

M oγ .


τ R l A ΡΙ i ξ 1 Κ Α| P ^ ι Ν C l P € s :i' CAL| G A€ ' \' Η A ,s τ A τl . ' i 4 τ H Σ P O ' '^ΛHε τ A ΚA M AP ιA o Pl y l o γ Ν ^ S AG l τΓ AR ii.\.5 /vΕ . cLt P ε υ 9.36 ΚA| nεPι Κ ΝH r Λ l . \ F Ε κ ΑI O / VΕ Lιτ € 9 :ιlol Χ P Υ ΣΞ- L Ε^nlΔΞΣ ΣTA φAPΣA^Α ΚΑ, ΣrF,Ν A^€ Σ ΙF. Nlκι{

{)Φ) ι:τ2

δ,).

ξ}.LJ*/J Ξ..

t-

-' g o,

|ιAPAΔ0ΘEιτE!

τAι noτE! n A Ρ ΑΔ.|Γ\εTA Ι.,

E1ΝAl τ PEΛO I AY τ ol ] ol P9M Α| O| :

οΦ^Ι

"6}

lkεΣ;

H H τ τA ΓArA nνPl

H φP οY P A.- .

ιl

n ^ Ητ ] Az€ . l φΑΛ JTΑΣM A' Σ ΑΝ ι Kl o Λ€ . Γ€ 9 N AP ιO L | \ Λ l x Θ Η T9

ΞEPE'ιΣ

noYz,ExEι

ΓPArvιME,No Lι φPoΥPA

c e Δ lA' φ9NA

'zΞι:

Σ9Qr!79{','

Τt] Γ τP ι TH Σ ΓP A^ΛM ΗL C P ezε P b€ TlJΓ' nPΦTΙ-1Σ ΓPA|\ΛMtΓ Mε' AΚ

Κ, . AΛ A ΞΓ9 ΓYP|Z. 9 MH. LτΗP|ZO, V \A|

ΓlA ΝA AΣτει

ΣT Η τ. Ξ. Lρ' L

/ V\ H Π o ^ VΚ o v B E-Ν τl AγτΗ Η YΓ]oΘa ΞΝ A

AΛoΓ o

ΙιΔΙQry l κAI ΣAPA .

λ'

;{'Σ T PA T I9τ € Σ :! 4 ΣTPAτ|oTεΣ

P

NιKHΣAME

ΔΕN ToΥ2ΣgzEι τιΠoTA!

ΣτPAΤ| 9 Tε Σ Tι.l Σ ΔΕY T €. P H Σ. Γ PA /\ΔM H Σ )i 5 T OΞOτΕΣ :. :. ΓT PoΓΓyΛ € Σ AΣnlΔ € Ε

A Ano ΔePlVιΑ

-r 7 Γ 1 ε Λ τAΣ T € Σ

@ 45


M ΑΣ Ψ pAZoY Ν τ o ΔpoM O ./

g,\ AΝ ΘΞ^E.τε M t. Σ Κ δ T 9Σ€ T Ξl

NA

B Α'PB AΡo |: τ A Ε n Po ειΔonoιo nQΣ ΘΑ

ffi sΨ

ΠCΛ/Λ}.,lΣΘ AΚPtbA Tμ Ν AY τ O KP Z Q Η M οY |

MA

AΓ9N AΣ.

M A Σ. .

fu1Αt εlΔ E, Σ ΠAΝΘ ΣτΗ Δ oYΛ εlA Λ OlΠoΝ , Κ AτΑ τ|-] ΓΝο MH LoY: nοiol E. , ΝA] ol nI O ΓεΝNΑlδ|j

oι Πιo ΓΕ'NNAιaι >ΔΕN ΞΕ'p9! AΥTo otνP'ΣΠoM MnoPq NAΣAΣ n9

EιNAι n9Σ Ε,ιΣTeτo

'-IΔιo TPΕ^oιoΛoι

ΔΞN

np o Κ ε|T Α l Γ |, A y τ o . . .

\ Κ A l Τ o P . A: Ξ Π ) Σ τΡ ε . ( pO Στ Η PΘ M Η Κ Al AΠ A \τ 9 ΝA ΛΛΗ M C . Ξ AI \ JAE N oX ΛΗΣ€ ' τε ι €Λ^nPOΣ ΠAM€ :

ft r r : ';

"Ξ1?L?*.JSffi?Rλ Γ Λε . Ν τAΚ ι N A- Γ O Γι o P τAΣ o Y M , '

τ 'ε|N ,

1(σrr''

ToΥΤo

Δ εN ΞεPO -. . Τ o tν\Az€ ψ A. ΓiA ΣoY-

N l p A no τo nε Δ ι o MAΧΗΣ. /

|\ΛO|AZ€ | ΝANΑ'ι AΠo ι<qruε,) n\Ι,AΚAPAbl -..Δ,ε ΒΛe.Π€ l ΣΤ A Λ /\YΔ ιA nC )Y ε|ΝAl K oΛΛΗ MεNA nAΝQ Τ oY. , . '/ -

Λ^ Y Δ | A . . , Α Ν AP g T lE ,M , AΝ rA n}-lΓΑtΝAN M Ξ τΗ Γ A Ν | Τ ΞΣ ΠAτAΤ Σ. . . . .

7ffi1?':


t)

))

ai

J1t

.t r\ ))

Ρ'

is

i

)Ιπi\ ΞΞΞ

Π . (ι Ξ l

ξ!ι

lf Ε j /

? ζ

q


Ρl OPA ΤaΥ AnoxA\PΕ. T Ir'/\ΛO Υ φΤ/ 'ΝΕι. -'

/.Al' ε ^ Ατ , : ΝA φl^Η Θ δYM,

ΚAι

L 1 Θ P IA ΜΒ€ Υ T |

ΚΗ Υno^oxl1 LτD Γ Α^A τιΚo ΧoPιO '

Θ Y M ΗΘ ΗΚε Σ t ΚoyM n P lA;

nlΣ9 M AΣ Ξ.AΝAφ E. P€ . Σ. T o|, l κq Σoο κAl AB^ABΗ AP)<ΗΓo MΑΣ τ An ΛΗ}ξTlΚo

A Λ ^A Πo I o H τA Ν T o AnoΤ€ ' ^εtM,A τoy


KYΚΛOιN)frYN' oΑΓοNΑΣTοNΑP)σΙΓnΝ oBEΛΙzKΑΙΣΙΑ o AΣTEPΙZ ΣTΙΙN ΙΣΙΙANΙΛ o ΑΣTEΡΙz ΚΑΙ oΙ ΓoTΘoΙ ΑΣTEΡΙz KΑΙ KΛEoι ΙΛ-TΡA ΙlΔΙxoNoΙΑ ΗKΑTοΙKΙΑToNΘEοN oMΑNTIΣ oΓYΡoΣTιΙΣ ΓΑ^AΤΙAΣ AΣTEpΙZo ΓΑΔAΤtΣ o ΑΣTEPΙZ ΣT\o1Σ BEΔmYΣ o ΑΣTEΡΙz ΣTFΙNKoPΣΙKΙt o ΑΣTEPΙZ MoNoλιAxoΣ o AΣTEΡΙZ KΑΙ oΙ NoP}L{NΔoΙ oI λ{ΦNEΣ T0Υ K{ΙΣΑP.Α. To)plΣoΔPEΙΙλ\Ι o ΑΣTEΡΙz ΣTυ1Σ BPET.υio\Σ o ΑΣTEPΙZ L{Ι ιΙ xl"TP.{ ιt .{ΣΠΙΙ{ TtlΣ .{PBEΡ\}Ε ο ΑΣTEPΙZ ΣT01Σ E1BE1υlΣ To.\οΡο Το1.L\ΙΣ.,\Ρ.\ ΡοaoL{Ι ZΙΦ{,Σ T0 MΕΓ.v.c}Τ.\ZL\Ι o ΑΣTEΡΙZ 1ΞΓEfΙ\^\ΡΙυΣ ο ^IΣTEΡΙZΣTο\Σ o1^\lΠL\f,'o\Σ .1Ιο\TΣ ιl }lEΓ.ι/jl T.{ΦF]Σ ιΙ o.\\ΣΣΕΙ^\Τo1..\ΣTEPΙz o ΓΙoΣ To1..{ΣΤEPΙZ oΑΣTEΡΙZ L{Ι Η ινI,..L\LA. ιl Γ.{.1-E,Ρ.{. TοY oBE/'Ιz o,{ΣTΕPΙZ L{Ι ιl ΛATPΑBΙΑTΑ EΚToΣΣΕΙPΔΣ' ΠοΣ o oBEΛiz EIΙEΣE ΣTΗ XYTPΑ ToY ΔPoYΙΔrΙ OTAN mΑN MΙKΡoΣ oΙ 12ΑΘΛoΙ ToY T0XTYTIHMΑToYMENΙΡ ^ΣTΕΡ|z o AΣTEPΙZ KΑΙ oΙ ΙΝΔΙΑΝoΙ }l EKIΙΛHZH ToY KΑΙΣAΡΑ o AΣTEPΙZ ΣT'q'4PΧAΙA ΕΛλΙιNΙΚA' ΑΣTEΡΙKΙOΣ EN OΛYMΠΙA METΑZYΡoΔoYΚΑΙ ZΙΦΟ1Σ ΑΣTEΡΙKΙoΣ KΑΙ KΛEOIιATΡΑ o AΣTΕΡΙz ΣTA ΙIONTΙA'Κλ' ToZΙZANΙOΝ ΣΙΙΑΘΙΑ K{Ι TPΑNTAΦYΛΛΑ oAΣTΕPΙZ ΣTA ΚPΙΙTΙΚA'

- cΦ€eb -

ltilt! l|ilΙl 9 6 0 - 3 2 1- ο 5 ο

9603 ? 1050 4

MAMoYΘ coMlx EΠΕΠ ΣoΛΩNoΣ 130Ξ 10681AΘHNA THΛ:2103825055.2103304326 Π TEΛEΦAΞ:2103825054 I e-mail:support@mamouthcomix.gr http://www.mamouthcomix.gr € 3,60

11 ο αστερίξ στους βέλγους  
11 ο αστερίξ στους βέλγους  
Advertisement