Page 1

0

Σ

H

TυΓft \rrχTOYΓAλ\TΙΙ

Σ

ΣK,ArPAΦHiιENoΣ At|o ToγΣ Φn0γΣ ToY

w'' e 1,

'

ι;*


Σ

w

ili

(fr.ι

S>Ξ-


OΣ,EΔΙAΣTHΣ T,Y[ιh

-\..\ Ν..\-.

]

H r|χT'Y ΓAΔAT

,(,

ΣI(AmnΦHfιrE}σ Aπ0IOγE Φ,,1οΙΣ τυY liAl,|oYΘκoi,t!Ξ


τoY AΣIEP|Ξ Aπo ToγΣΦ|ΛoγΣτoY Toγ ΓA/\AτH o ΣGΔ|ΙιlΣΙ}tr ιDERzoΣG,[PAιDHE].|OΣ ,LΕ DES9ι/iJATEιF Tkλη rτρulτoππoυ: D'Asτmιx, ιERzo cnoαΕ PAn *s Allιs"

10681, Δικαιιbματα Θ GERON|MO. για τηv ελληvικf1 γλΦαoα:MAMOYΘcoMιx EΠE,Σ6λωvoq130,AΘt1vα KuldλE AΘtyα To|εfax Eκδ6πηq: tldvη Kαπφιλdηq, Φ, 010 382508ιο10 3825055{10 3304326, 010 tr 38250aι ηλ.: tr ΔιεuΘυvΦg:ΓιΦργoqTo(τooβιτg,Πroλεμα(ωv4, AΘξvα tr Mετ6φραη: Mφ(α Avδρεαδ6κηtr 2η 6κδoo11ι20o2 gr http://www.mamouthcomlx. Θ.ma!!:support@mamouthcomlx.gr ISBN:960 - 321 - 184- 2


----_-

---\

i/ //

ι |ι ι/

f \,

t\ lr 1)

,i',.'

rAΛATlA

(nrAilrκκHκTι|Σι|) lV πpe |ιltιl

κ€ Λ Tlt(ι|

Aκ0γ|TAtυlA ,;t '^ι

t,

_*_-=Ξ^Γ

BPlΣΚo/|rAΣrΕΣro ΕroΣ lV rHΣ /ι4/v1 ΕtτoΧHΣ.oΛH H

ΓAΛAτ/ASP.ΣΚEτA( YΓ7orHΛl ΚAroXH rΩΛl/ιLΑΛ/ΓΚΑ..,oΛH; oχ/! E^/AχΩPlo AΛlYΠorAΧrtwlι|YroΓΚΩΛlΑΛ/τΣτΕΚΕrA/

ικolιημκlι ol λruiεrεκε/ι7Γu iιirλ ΣroYΣ Ε/Σ8oΛε/Σ/

\Ζ-\{

\)

/ ζ \ \ \ \ \

\

1

[

,' | .-'' |

J ,)-. "J

j

C ' .-

gπApχ|A TΘγ ι|Λ|oγ -. ,.- .,

,f ;Τ


EπιΘυμoriμε να ευχαριoττtooυμε dλoυg dooυg Θdληoαν να συμμετ&o2goυνo, αυττ] την 6κδoαη και τoυξ oπoioυ6 δεν μπoρdoαμε να oυμπεριλdβoυμε oτo &λμπoυμ. Eπιθυμo6με επioηg να ευχαρισττjooυμε τoν Albert Uderzo και την oμdδα τoυ απd τιg Eκδ6oειg Αlbert-Rend για την αβρdτητα και τη χιoυμoριστικτi δι&Θεoη με τιζ oπoiε6 αγκ&λιαoαν αυτ6 τo εγ1εiρημα.


Γ.;Jil"1 G!'-y'

ΦτoΣ ε/Λ/A//7oΛY τιrΣ lvloΔAΣ 1,Α

πoPTPAtTo ι

i.

_--

{

ΑIvrε Λ/Α/7Α/vΕ.εΛlΑ rεΛεYrΑlo ΚεPΑrAΚ/ KPΑΣl

/7oPrPε rΑ...o o/.4o/o.

Γ/Αro ΔmΛao!

/7AΘ//πΞ /vιΠoPεl la Σε ΣγΣπrΣεl

ΣτoΙvΚΑ/ν'/rεXΙvι/' ΛεrετAl oy1vτεP-

Σκ/πΛ M' JΑMεR Κε/Mε|{A X. FAUcιtε - Ε. ΑDΑΙ|ι

Αι7oΔ{1Σει ΣroΛι AΣrεP|ΞπΣ πΛnσ lτoY τoYΑElzoYΛl'o MΑ. zστιΞΣYlvoΔεψε rH t+ιΠoλlΕΛililΑ Στll ΛoYrετιA Γ|A ilΑ BruYΛl εKεl /Δεσ ΓιA Mlτolo Πft2Γoτyrτo ΔΩm..'

.,ro NoYΣoY oYΛtτεzoPlΞ! ro l7oPTrτo Πftl1El ΛlA ,'Υε/ τE/'εltΣε/ IΣ THΓ/oPτH roY Στo ΧΙ2PιoΣε ΔYo

rl εΞΑlreτoΣI|ιHMN/Σ/vι oΣ.'Α ΚoYΩM oΛto ΕΛlΑ lvιιKru ΘοPrBo,

rHN ΕΙτoMεNlΙ ΣτHΛl KΑl1Y8Α τoYM4zεΣτ/Ξ.

ilA amYΛnε ΓoΛlAΣτεP/Ξ.

,.,Kl Y/τεPAΣΠ/ZΕ-

rAl ΠΑlvrAroΥΣ

/7ΑΕ/' o oYΛlτ€P-

zoPlE ΔΕ ΘΑ τo ,Χε/ τεΛεltΣεl lΣ to BPΑΔ/...


τo MoNo /7oYε/1ε/Ι7Ε HTAN τPιA q/1/uPAΚι4 Σι7ANAΚ/.ε7Σl o lvuΓl. ΚoΣ zΩ/ιιoΣ ΘA AΞιzεl

τo oΙvouAroY!

Κι oΛnΙΣ.,.

{l ι|

ι

γ

Κ4 MεTA Aι7o |7oΛΛeΣ

To ΛllrDΩι7rΣ t4oY,PχεTAI!

ΛEΣ ΛlΑ ΣoY

ΔιΛlει YιιεPANΘPΩ.

l1HΔYMιluHTo ΣmNΑΚ|ι..KAΠOTEΘΑ

To /ιaΘoYluε..'


ffi

--'v

. To ΣΚANΔΑΛo ΞΕΣl7AΣΕ Mε τH ΛιlΞH ToYdΛl AΓnilA AllΑ/.ηΦ4 Στo l'ilΚPo ΓA/1AτlΚo XΙ2P|o

o P?YM,.' , Σro oχwo ΣTPAτoΠεΔo ToY M/7ΑM/7A

;'l ολ,1oΣΙ7oιa/AεlXε AΠoΕNTειΛIE(TA

'..|ωι ιt ΠΛεloψHΦA

Αtιπ. ΠNΓK Ko ^πo ^rτruΛ'..

-.:PΑ ΞεruYlL4ε Γ/Aπ τo ltlKPo -1/1/4τlΚo XΙυηo ειMι AΙvlKHτo Ξ:2 ΚΑ/ χru V ΣYΛ'4ΛtTιΣεlΣ /

Ξ\ ΔΣ Mo|{o ι7ΑιχTιιΣ rιtΣ oΛιΑΔAΣ ΘεΩΞ-Ξ|!κε ΑΛlΩτεruΣ ι7ΑΣHΣ YΠoψlAΣ, ΛιlΑ ι ι :l 4l{ΑΛΥΣ€lΣ τoY Δεil eντoΠlΣAil Σ Φ τΑ lχΙyl{ Α lΙA ro Pε Y/uε il HΣ o ντ /ΑΣ --.

t"fi

2 ''l@ιun.bi;inζλ-ruv )

//

μffη

--l=]δ..,1+t '.t'

/Π,ι.ο

qlβa4υrye

-!!ryΞΓqιΨgι \\r d;!!l )

sc.4ΡιεSτοΝ


ΕKΕlN/t TH MεPA. Σ,εNA M/Κm ΓΑΛAT/Κo

XΩP/oΠoYA|{T/ΣrτKorΑΛlAΚoι4ΑΣ ro/{ ε/Σ60ΔFΑ...

'',ΚΑ/ εΚΛεKτo/ MoY χ.4PAΚτHPεΣ. oΠοΣ ' /ν1AΛΛolvθΑ ΠPoΣεΞA7.ε. ΚAlru τΩPΑ Κ/4θ€Στε ΚΑ/ aΑPΑτε MYrεΣ KΑ| ΠεPlνAτe τ/Σ MεPεΣ ΣΑΣ ΚΑPΠΑz(wolvrΑΣ o εNΑΣ rON ΑΛΛo ΚΑ/ PHΛnΑzo. Λ/τΑΣΑrPloΓoYPoYΛtA!...MεΔYo ΛoΓlA, l{re€ H ΩPΑ luA ΣτP{2θe/τΕ ΣτH ΔoYΛΕlA ΚΑ/ ΝΑ ZHΣεrε /|ιι4 ΙvεΑ ΠεPlΠEτει4 46 ΣεΛlΔΩΛl (ΛεYΚΑ ΦΛΛA ΚΑΙ εΞlwΛΛo) ΓE/|ιΑτH ΔPAΣH ΚAlΧtoYΜοPt', >-z

Α. oΧ/ ! oΧl AΚo/Lι1Α!ΕΧr2 εNΑ Σtzfr Mε^//PNΑ ΠAPΑΔ{Σty

rYΝA/κΑΛιoY Λ/ΑΦoNTl-

f/Γ\\-'(.',ΥfF; \-.

'ι{ ΙuH ΣτH Λ/ΣΚΙ{ εΓ//lε Α/7:

-'ι

{ y 4 ./ηT9 !


. : ΛlluΛnnΑΣ! .:.ΞA/οΣΧΙ2PAτA. :Zι/Σ Κl ΑYTοΣ/

Σrc ΚArΩ.ΚΑTo

:"| 9a,ιε/ f7εP//7ε.

-ε/Σ, ΑΣ ΦrAΞεl /ν1'4Λlu

.,.ΙVΑ/: ΔlΑΚoΠσ H

ΚΑτ/ τε ro lo /.'.Δ ΥΣ/ΥX{Σ oMlΣ Δεlv MΠoPΩluΑ

uΣ ΠΩΠorε ΘA ε/1lΣτPεψε/!

. ΕΧOYNo|ANΘPΩ. \ Πol τoYlιnr7AMΠA.ΛlA ξlAχΛtoYI|t lΣroP/EΣ . uN TlΣΔιΚεΣ /

A lu lΣ|oΣ ΔεΛ/ ΞΕPΩ /|'1Α Σ/ΓOYPA ΛlroτεPo ΚΑΛoΣ AlT τoN ΔlKo /L4AΣ/'..εXoY|v ΓHPΑ TΕι4. Α Pr2Σr/εΣ. ΘA.

λ/Ατo.ArχoΣ (k1/7...)

'_fiλ}z-_:-

rmMΕftl

lΔεA

luA Λ/'ΕΚΑ/|σετΕ εΔ{L ι7Α/Δ/Α!ΑYTo ΠmΣlτΑΘoΥΣΑ luA ΚΑluΩ/7AΛΙτΑ'',

ΔΕ XPεlAzεrAΙ

Δ|AΣΧ/^ι4

ιt$}il ΣτΑ' |7εP/|7ΑroΣ\ ΣToΔΑΣoΣ'ΞΑM ΞJσrA ΚΑI7Σι/.ι/7oYΣ/ ΣτH q2τ/Α. 17ΩΣ '

ΣΕ Φ/Λ/ETA/:


Φ

o /.ιf7A/ι4t7ΑΣ | /.ηoY/v'oYΕ/|7ε | or/ ε//uΑ/ΓεMAro i Λ/0YMΦPΑ ΠοY..

ΚoYτoP/v/o/.θΑ Δε/Σ' ε//uΑ/MAΓlΚo ΑΥτο ι\

) ,l

^l

9}',ι

i j

Γε/Α ΣoY /vlεΓAΛε ΚoΚK/^loMΑ/ν1H ΠoΛε/vιlΣrH /vlΕ

NYluΦΣ! NYMΦΣ

ΛεΓoΙvrΑl' oΧl ΛloYMΦPA!

τ/ΣΚo/Σ/ΔεΣ''.

ifl ,ιιfi

ΛtYMΦl; oX/' Ε//|4Α/ /uΕ^/εPΑtΛ4! ΛεΛlε

PAPι.

iιι^1

ΚΑ/ΠmΧΙ2PΑ, ΘΑ ΜΑΣ oΔHΓ//Σε/ ΣrΣ /wv1ΦΣ',,


οYA0rd,. νx'ξf j

.t^η

:;"'

\

.,

\1 \

--ι*;

Φ/Σ/ΚΑ, χΑzε! ε/u. ΠΑMεΙuΑ

flΣ ΔoYlιιε ΑΠo Πlo ΚoNrΑ!

ξ&.Δfr|\/^. U -,\S MΠΑ.

ΔεΛ/ τr2ΓoΙvτAl MΕ τ/ΠorΑ! Ε/ΛlΑ/ ΣΑ ΓYΛ/Α/KεΣ /v'oMo |ιoY Ε//uΑ/

\ffi w)>:t_

r^7

ΑΣTΕP/1;L06ΕΛ/Ξ;!; r/ ΚΑlvετε εΔtι.

..Ρ -4

".0ο"\

---\F4,l-i \cι ^-ι.t' ΔH/uΔ//.

/v1Α. ο.r/ K/ ΕΣε/Σ,ξεε'..ΘεΛΩ luΑ ΠΩ-ψΑXΙuΑ/oε

ΠPooPlΣ/v1oΣτoΥΣ E//uΑ/luΑ luAΣ KΑNoYlvluΑ

9!,(\e'\ .-.-$ 6l*.-?rrdrl:

', A Ψ */η -

--


',')Γ"o*.'\ ΓΚruolNK \=,*

Ξ%:ρ,sJ?))l5ll ',AκoMH ΚΑ/ H /.ηoγΣlκH!'

o ΙuΙ7EK/ι7ΣιΞ

aμ4ι ΚolnηιιΞI

7Ν ι(ι

HAι7oτwΙA HτAfi rurAΓΩΔιιΣl!{ / ΠA/ΔιA. , ι ΔoΚlΙιnADiΛnΕ -Ξιιa

? 7

tr,ΖI\ 1r/!' ,.,ι.

!.

.

ΚΑιΠoloΣΣoY Κru-nιtuPΦP.

Λεε/ /ΙΙΣ ΣχEΔlΑ

/

\l 2 ι1


ιlA ! fl

ΚAτAι7ιNειΣ

qΛoνΣ ΣoY εΛlAM|7ιu Κl νΣrεPA ^ιΕ σΥιιιτoPεlΣ g'€ι7εlΣ!

MΠΦ

;'r€ {,

((

1Ι ω

...Κ/oΛ'AYTΑ ει7ε/ΔHo κwιoΣ Θε/1ει M ru|ειoΠolιιΣεl τlΣ ΓΛlιΣεΣ roYΓlA ΛnιANεΑ ΣειPΑ ΚonnιΞ!! rcYΛσ!! σY ΚΑl H oftΞHΣoY ΓιA AlPιoΓo''Pοl'^/A!!

'Γ!'ι


'..roΙv /ο4/mε Κε/Λ/o.H Α Pl|,/'oPΙΚH. Σκyθfryτl{ ΚΑ/ΑΓHΑ AΙvτlΣτεΚorΑN AΚol'ΛAΣrH mΛnH'''


,..ΕΓΙLo ΠΑ^|oPAM/Ξ o M€rAΛoΣ ΔPoYιΔllΣ' zΣ εnΠO4ΛoYlνuιΚAl zΣ ΚA/1l2 Aπo Κε/' ΠεPΑ Α|Ι'ro ΔΑΣrH. MΑ ΚAl ro /'nΕΓA/|ormχo τoYΧruΛloY/AΣ Γ/Λlε/

',,ι/ lΕPH ΔYNΑMH €ltuAl ιtfl ΣΑΣ' AΣ

Γ/Λ/ε/ oΔHroΣ zΣ l|ruΣ τH ^//ΚH!

.)

zVη\

ι*----\'*


ΛnεΚom/Δεw/Σ' Γεru!ΑPΚΕrΑ

/7/AM'AYTH τHN ΕroP|A, ΘΑ LιoY Δ(ΣΕlΣ Α/7'AYT0

ro zwo.

Α/ν1/lΣ'.!

ryrYΕΕ ΚΑYΓA. oaaνΞ' lνιΑΘε o/ιιΙΣ /7/Σ H ιnΑΓΕlΑ ΛιΠoPεl ΚAl Λ/ΑΣτPAΦl ^noY εΙuΑNτlolvΣ0YAN roΛ/.ιl]Σε/ΣNΑ /.4,AΓΓΙ. ΞΕlΣ. K4T,Φtr4aσ;

ΘΑ τoΛlvιoΥΣσ' ΓΕfu TPAΓo:lM/A /LιεPΑ,oPΚlzofuul /7ΩΣΘA Σε PιΞΩ M Σε αΙvε rΑ AΓPloΓoYruYΛlA!

- Ξ..-

\l.,\.Ξ

PΩΙvιAιoι Σ7PAT/ΩτeΣ!...

'',o No l|vuzo l',u / AΣ τΕfl f ! εllιιAι ΓΑ/uτ//Σ A/7o τHΛl APMoP.K(Ι ΚAl 6PlΣΚΣrε

Σro εΔΑΦΣ roY/uoYιnoY! ε//ιιAΣτΕ ΛlΓol π


al o ΔεΚΑPΧoΣ oYΛlTεzιoYΣ. τruΛιAΓΛnεNoΣ arAΦre ΙuAΦΑΣε/ lΣ τlΣ Ptw4lkΕΣ rPΑl.ilv'εΣ' 1α/ΓHΘHΚεΣroYΣ ΑΙvΩr€ruΥΣ τoYoτl oι AΛlτrΣ τοYΣΦΓIAΣΘHΚAΛ|Aπo ΔYo AlΛιoΔιψεlΣ ΚΑ/ A|'l/ΚΙ{roYΣΓΑΛAτΣ' Φ/Σ/Ιo4,NOiιιιΣAN oτl 1.πJuΘHΚε ιζAl τoΛl εΣrεΛAN ΣrH P{2MH''. '.'Πofu1oΥΣΑ lΩΛlεΣA tro τΕPA',, Ι4 τEJιoΣ


ΣτA aAΘH τoY ΓΑ/''4τ/KoYΔAΣoΥΣ ΣYNAΙvrAΚΛtι/A ΦPΛ KA^lε/Σ, /u rre ιΣ Α rPιo Γo Ym YNIΜ'

ΚΑθIΣ ΚAl λιΕPιlζoYΣ ft?lLιAιoΥΣ ΛΕΓεtzΛlAPιoΥΣ ΚilιιΙ|t εMoΥΣ Σ roΥΣ ΘAl|ιΙvoΥΣ..

fu'4lΣτΑM BruYM€ ειo4ΛιεΠιKlNΔYlvo ΛιΠorAχTH... ειM4Στε ΚAτΑlvισιrΣ ΣτHN

ι7εnoΧH roY χΙ2HoYτΙw

6ΛεΠΕ/Σ' ro ΓAluπΚo Χl?Pιo ΔεΛl €lMl /7/ΑAYTo ΠoY HrAιv, //vrεΦΙ.'.oγTε εNΑ Α mo roYruYMo, oyτΕ εΛΙΑ/|'1Ail/rAPΑΚι ΓιΑ ΙuA τo ΚAΛloYlιιε ΓεΛιlΣro!..'

/7ruΣεΞε'

εΧεl ΛlA BPεΞει lο4lru τΙ7PA.''

MH/ιιoY

ΛtιΛAΣΓrAYTOΥΣ!..' ΚAΘει7oYroYΣelεΠoYMε MAΣ AlνιAzoYlv rA q2τA Στ/Σ

Λι|7oYΦ|σ!


€/λ/A/ ιt Ε/7oXι./roΥΣ!

lζΑl τI2PA ε/NA/ H εΠoxlt TltΣ k1/7oY-

εΛlΩ ΛlΓo Πlo lvιAΚP|Α'.. τoΣ ΔεΛ/ εlΛtAι ΛoΓοΣ ΛlA ]

ΣΠr)ΧΛlεTε εειΣ oι ΠΣ//voι...

M ε ΣYΓXΙ2Ξw,', € Κ/v1'.' π/Tε...ε//Llu/ΛlΓo

o ΛlΙ7orAχTιlΣ Λ/. rΙorAχTιrΣE Γ/Α rA ΚΑ/u, ψyXHΔεΛ| YΠAPΧε(εΔΙy

AYToΣ ΔεΛl ΕΠεΣε Mε τH BruXH!

χΑιηΕΙvoΣ ΚΑ/,..

o ΚΑlΣ4PAΣ ιtΘFΛE Ιa n4ε PlΞεl ΣTA Λ/0Λ|TAP[Aτ/1Σ APEΛΙAΣΓlA tηlA Γo\oloΓPAqΑ lτoY roY εΚAΝA ΣrHΛt |7oΛlo PKlΑ πlΣ fu1εΣιA !.''

/rΕ!

]/ (y


7i',

ι.-

I nopε εlΛlΑΙXoΛlTPoY. l ΛιlΣ; ΓlΑ ΛΕrE.,εΓΩ ΘA

/|ιu MιΑ /7oY /vι//uMε Γ/Α Π/uτεMΑ' ΛnοY 'reε /vι/ΑlΔξΑ!

ι ΣΕ |7θ1ΕΚllΣΩtτPιΛlΣε | |ι4/4τ'Yλ/tyΚι AΣ elill κlι ι|l7orilσιlΣ! |

ΘεΣ NΑ Φ/Α.

fε/Σ /7/'4r/Α MεΙvlP; '\\.......-__,-.,.

Ν..*

ΚΑ/ τA Π/τ4τ/Aε/ΚoΙvoΓPAΦ{/ι0εlνΑ /ιnεΛllP/1oY ΠΑPΑΔlΣε ο oBεΛlΙ εκ4ΝAN ro rΥm roY PlyvtΑlΚoYΚΑ/BΑreAP/ΚoYΚoΣMoY'.

9)

Γ/Α NA BAzoYMε Σε

ΛιΠε/1ΑΔεΣ roΜΠΑΛιo-

i,iι\ -\

..'ΚΑ/τΑ YlτoΛolΠAΣTo ΚΑτΩ.ΚArΩΔεIvε/Ιa/ /Σ 20

dΛo roΛl ιoYΛlo!


IAτo|lEιo

,ft Φ

Ο (.,t

C)

7Σ,,'7ΣΣ''. τΑ o/No/7ΛlΕΥM4τA ΚΑΙvoYΛlΚAΚo ΣrΑ lllv€YMArΑ!


ΘA ro Εχετε IIΑPΑ(HPHΣειAΛ/Α/.nqao/u.o MιnH. ΛoΣrιlΘoΣ KoΚΚ/NoMΑ/|ι/ΣτY|7oΣ/vιΕrιΣ Κo7ΣιΔσ ΚArAΛlAΛlwεΙΣε ΚΑΘ€ /7εP/ΠΕrΕ/ΑroYΑΣτεflΞ εuτY|τιΣ/ΑΚH lΙoΣoτHrA ArΗo ΓoYmYιulw.'

ΓΙΑ M εΧΕ/ τoΣA Πo/uυ4 AΓPloΓoYruYNΑ ΙuA rmεl o oB€/1/Ξ. ΘΑΧflΑzoτA1v εΛ/ΑΔ'4ΣoΣ ΣΑΙv τoN Α/ι/uzoΛl/o'.'

ΣτHΛt ΠPAΓ/q1AT(ΚOTH(Aol qΛol ΙvuΣ lαΛloYΙv

zA BoΛ/σ ΚA/ ΚΑτA/uA/'Ιy{oYΛlΣ Yχtvo τΕPΑ

..Α/vιArA ΑrP|oΓoΥruwΑ ΔεΛ/ εYΔoΚlMοYlv ΣτoN ΑΛιΑzoΛlιo.

oYNTEpzoPlΞ ^-\ ι:.ιJ !'1' ".-1

ΔoΚ/M4Στε εi|lΑ!


tΑ/ 0/ PΩlW4/o/; εχετΕ AM42τHΘε| 1JY BP|ΣΚowvroΣoΥΣ PσvιAloνΣ :/ q/1o/fouΣ ol ΓAι1ATσ:

ΑΙνΔε ΦBΑΣrε ΛnHΠ{ΣroΥΣ αNε rAΑΓHo. ΓοYruYΛlA'

nηAΛιΣrΑεΙuAΣ

Σ τΑΛlu τιΣΑ Λι € τlΣ ΠΑPΑ ΓΓεΛ/σ' HreAΝ ΚΑπ ΚoYΚoYΛoΦml ΑΙ7'rH ΛoY.

λιoY εΙ7lτεΘHKε M'εΛlΑ τYP/!

rεπΑ ΚAl lqΘε ΠoYΣYuΑΙvτlolvroYΣAΛl ΓιΛloτAN ro θ1A M ΔεΣ,

rι{λ/ΕΠo/.nεΛ/H εBΔo/ιιΑΔ/4Γo "/LιΑ/7!Σ τA ΚΑτAΦΛloYΙv;" ΘΑ uΣ EΙHΓιlΣεl /7rΣ IuΑεΞΑΣΚΕΣrε εYl(o/'4 ι7ΑΛlΩΣ,εluABAPΔO,' ΓlA IuΑΦlAΧΛlετΕ ΛlΑYTlΚo ΥΣ ΚoMι7oYΣ...

a4c/6iΓCil

+.5' ?,1?.6 Ε n €

?6


Σ, εΙψι lιηιΚru ΓΑΛAτιKo χΩP/o' AIaιnσA ΣΓo ΠεTιlnnoΛloY/1ιΚAl τo AΚoYAPιoYΛt'

,

),)

l ι' /

!/ , )

\/ |L'uτoΝ V τoYτAτΣ. Ι

06€/|lΞ!

τοΛ/

'

,.- .*.-.\:-

oxlι

Δε οA

&YεΣ /|'1AτA. roΝ ΔεΙAYT2N a€Χλ/oYΣΑ ToN 7ΥΠo; \ ΠoTε! /\ \----, ι \ Λ

Ν f/

;'''r'

'..ΘΑεPχE- Υ ...lωl ΘΑ τAl Απo |7€ ι ιιAε/ /|ιAKP|A'.. MAKP|A'.. |/ Πει^lAει

ΣιΓοYPA. >-.-41 'r'ha'#

,rΨ# /

/ιεlMει

[ ΑrPlοroY.

ΔΕΛ/ εΙΛ'uΣτξ

ΚoΛΛl{τΑP|A.AΛΛΑ rAΛΑτεΣ Ινu rοlv A^η|7€. ΛoYΛηKΑl riA τoN

ΩPΑlo 2PAIO τo AΛoro oro Σ ΣoY. τo Π(Σ 7(Σ Tι ΛΕΝΕ;

ΛYΠ4/ι/u/!M€rΑΛε ΣoΦ τA ΚoΛ-

Λ//τΑP/Α, E//uA/q/1Α. PAΚIA, Φuo/. A/ι'/rΚoΣ..

KΑ|7o1Α. τPειΣ ΛιεΓΑΛεΣ /v'Π/ftΣ

KΑι.'.τl ΚΑΛlεΣ ΣτA /v1εPH ΜAΣ,

ΞΕΝ€;

ζΕPAPι4'

rι,Aγro ΕlΝAl

i!ι \,(o(,(/Ι/a

/v'ι/7ο12 /'/Α &ΥΙ2 M εPlΚΕΣ ΛιΠlPεΣ AΚοMA lαι ΚΑNΕΛlA ΑrPlοroYΦYΛlo


ΣχPΔ|Α;..M4 AYT2 εlNAl ΚΑτΑΠΛHΚτ|Κo' /v'noP€|Tε ΛtA ΛnΑΣ ΚAΝεrε /v1ι4/ιnΙΚPH

t//

ε' Λ/A!o AFΧΙlroΣ /v1AΣ/v'ΑzΣτlΞ εχε/ rεNεΘΛ|Α' ΘuιoYlvιε

x:

/'lu{\ ]1

:/ι \\ Vf/r/*.--.-'', ?'

,j \-:

*,".\f,l$.\i tΞ - [ ' * -^ *ΚPiE(17-

L-,A'oo{'uxρi,Σ

ΠmΣoχH' Yι7APΧε| ελ/A Ι7ru&1/]/vtA!o fu'AzεΣτlΙ Δεlv /7Pε/7ε/ ΑΛ/τlΛHΦ€/ τ/Πo. τΑ..ΑΛΛ^/A |ΩΣ r7Aε / nεP/|7Ατo


κ/ εΓl2 τΩPA ΘΑ Σε &4NΩ ΚoΛ//Z!

εrΙuΛι

τl ΚoΛnA τoYΣ εΚAΙvσ.ξΛl'ξ^lΑ nnoYεΔεZΛl luoΙvo τA ΧεPι4'

oτΑλl εreoγN τΑ

Ξ/AΔεfrHΑ MoY' Κ/ΘAPι'1εΚτPlΞ ΚAl ΚιΘAPAΚοY. ΣτιΞ...ΘΑΔoY^/ ΑYτoι/


Εlzι o ΚΑΛYrΕruΣ/vιoYX4PΑ. ΚΓlrΣ,lLnoΛ ΥBo ΥΣ./7ΑnYw ΥΣ. Φr /ιnoYrΑ KΕαΛlΑ AYτ(w

τζw ΔYo ΓΑ/urΙw. roY ΑΣτεPlΞΚΑ/roY oBε. Λ/Ι,ΚΑ/ΣaeΛrΑ!',.

ΦYΓεlΣ AΠoψε

ΓlA ro ΓΑ/'uτ/Κoχaqo

/v'Ε 7-oN nnHΔε Nlιι /ΙΔε Nl Ξ. rolv ΠPoΣΩΠlΚo ΛιoY

ΘεΛΩ TA ΠoPτPεrA τoYΣ ro/XoΓPΑΦlΛnΕNA Σε oΛιl τH ΓΑΛAτ/A!ΚΑ/ ΠmΣΦPΩιιεΓA/1H Α^nolBHΣε oΠololv roYΣ ΣΥ/uι/4Bε/!.''

MoΛΥBoYΣ-rΙΑΠΥruYΣ! /uoΛ/ΣrΥPlΣo ΘΑ MoY ε/ι4/Ι/ΣrΕYΓΕ/ ΣχεΔoΛ/tuoMl/ιnoΣ τHlv εΚrεΛΕΣH l.ilΑΣ ΠΓANτlΑΣ τolxoΓPΑqΑΣ AYToIτPoΣr2lτΙΣ!

)ο4PAΚτHΣroY ΚΑluPA'

ΠoYΘΑ AΦ/Γε/τΑ/rΑ ΚΑτoreΙyvιArA roY ΣroYΣ rolΧoΥΣ τoY ΠA/uτ/oY!...

€/ΣΑ/ o ΧAPΑΚτoΥΣ. ΠA/7'Ρ0ΥΣ τoY ΚΑ/Σ4PA;;

ΛolΠoΙv,/v|ΑΘεΠΙΣ Α|7o Δο KΑl Σrο εΞι/Σ ΕlΛnΑΣrε Σε ΑΠoΣτoΛH' // P|w// Δε lvlΑΣ Ξεftl! oYTε

ε/ιnr7o/Κo Mι7'oΣτΑ Α'/ΣrεA/|/uΣ!!!

o ΚΑluPAΣ ε/Πε 'MHΙv τA ΚΑΙvετε eιΑ/ν4Σ/4.,

rΩPA Λ/uΛ/ΣτA /7oYqΑΣA Λnε ΚΑ/Σro Λ//vιAN/.ro χtzPlo Ε//uA/ΑΚP/a{Σ ΑΠo

ΔεN YΠAPXε. oPoΣ "K4τΑ 7ΥΧH', Γ/Α τoN MHΔεΛ/-

lvιHlvεΣτΩPAΠru ε rol/ιnAZΩ τo εΔΑΦΣ Γ/ΑΣε/uΑ!ΣrΑΣoY Σro YψoΣΣoYΛo/Πo/v/'..

,9τ4lf\γr,ι

T/;Π(Σ To ΞΕft/Σ; H ΣΧεΔ/Α lιιAΣ ΞεBPΑΣε

Σ,ΑYrι] rHN ΠΑPΑΛlAΚΑrΑ τWH/!!

t/,}ξΨ# SrtΨi

i..Φ:


o |7PAΚTaPιΞryPΕE !!l

ιO4τεYθξζAN AΠo tH Λ)YTεπA !!!

cΣoxεΣ!! κonιτzεε!{xρru ιoqι AΠ'rHΛl/ΙΛ4rεuaιυrouoγz !!

fΑΙureε o ΠPAΚroPlf! o oYPANoΣ oΑ ΣoY /ΙεΣ€/ ΣΓo KεΦΛl! H lιnΠotvει4lΙu fΙAεl ΓlΑ ψtwΑ!''.

,rιJtr.EΖf,at9

εΛtΑΠoPτPεro ΔοPEΑΛ/' A/7o roν ΚΑΛYTεP0X4PAKτH rι{Σ ΛoyTετlΑ' τoΛl tιηoΛΥBoYΣ'4ΚoYΣτo. !!! rτΑl7YPoYΣ

Κl ετΣl' o MoΛY6OΥΣ-ΠA|7YP0ΥΣ BA/|ΘHΚΕ Λι4 ΣΧεΔ/Azε/ oΛH lιnεPA τA YψHΛΑ lτruΣΙy7A τoYχI?P|oY

τΙw Aινw7oτΑΧπw ΓΑ/uτIw..'

Ε/uτε NΑ AΓΓ/ΞετΕ, ΙuAΣlα/|/Σεrε. Λ/ΑΔoΚlfouΣε rε ro εΛnΠoPεY/|,u! o l7PΑΚronE εΧΕ/ ΓιA Σ4Σ ΣHlvιε PΑ M ιA M o Ι|ιu ι Κlt

Mll.illUA!...

ro ΑrPΙoΓoY. mYΙvoMHKε' εχε/ z4PnΣε/' ΠεlΛlAMε!...

K ε|7ε/ΔH ε/Στε ol lαΛyTεruιMoY

ΠξΛArεΣAYTο rο MHM,

ΠmΣΦm'Σro

l

Π0PTPA/T2; AΣ APχιΣ0YMε ΑΙ7o

Λnε/a.roτε!

oτAΛl BPAΔιAΣE oΛι{Σ' ει1Ι/2 ειΧε ΣrHΘΕl |Σ//ιιΠoYΣιΠruΣ τιΛtHΛl τo Y ΛnoΛΥBoΥΣ. ΠAlTYru'Σ ΚAι τo Y ΛtHΔεΛllιιHΔε ΛllΞ'.' ε//uA/rPΕΛol ΑYTol ol ΓΑ/u.

MI\oYΧoYΧoY!! oΧΙ ΚΑt |τAΛtoΧt !

Δε Θε/|Ω ΛlΑ ΠΑΙ)

/ι4ετογΣ ΑΛΛoYΣ..'

ΓεΣ. ε; Χ//7Σ!!

ΑluAPΩτlεlvuι ΓlA Mτ/. oBεΛ/E,..

-ffι,ffi -

'-.(a1:Ξ\


ΓlAπ Ε/^/A/ΚAηoΣ Κ/ οΛο/ To^/ΑΓΑt7ΑNε! Δε χnPoY/v ΔYο ΛlΘofοo/ Στo ΧΩP/ο !.,. MΠ1YXοYXοY !!! Mr\1YXοYΧοY !!!

Γ/Απ H ΠΑmYΣlΑ εNoΣ ΛlθoΞooYΣε εXε/ Α/7οΛ/θ(Σε/ roΣo σrρ NA ηΣε!Σ.. €NA rΣ/M/7oΥΣ/.i

'Δ/Α/Σθ ι{ΣΙ/r' 6 PιΣ Κε τΑ/ Σro /uτo/v'ε/o τοΛ/

/vιt7oYΧoYΧοY!οχ/. /v|HΔεN/uHΔε^//Ξ oY/7Σ! Δ ε^/ MΠoPΩ !/! o oaειE εl^/ιt

oYι\Σ !! MA

roΛ/noΣε/Δ(wΑ !

εΛlAΣ ΚΑΛΛ/rΕΧ^/HΣ !!

o οBΕΛlΙ τA 'ΚAΛ/ε

oΛ'ΑYrΑ ''...

. l|ι

|, /. '

7. €fu|ΠPoΣ! nηoΛγgοYΣ ΠΑ1\YPοYΣl / oΧl ΣYΓk/Λ/H-

Σε/Σ/ Ε//|ΛAΣTΕ ΣΕ Αr7oΣτoΛH, ΜΗΛ/rο

-Ξt}9.'l ΑΔlΑΦPΩ xlιε ! Δε θEΛΩ Λ/Α Ε/ΜA/ Σ/7/oγΛ/oΣ τοY ΚΑΕ.ΑPΑ !!! xlιπ'

ΠHΓΑ/Ιvε /v|ε ΓPHΓOPΑ ετμ πyιμ ! ΔΕ ΘεΛΩ NΑ /oε lNε /,v4 PΑ ΓM ε No Σ Γ/{ /ιnΝH/v1H /v1oYro ΠnΣοlΙo

roγ oοειlt ! εrε

ΛlA ΣΠ/Λ{ΣΩ rετo/o MΛ/H/Lιε/0

Σro zεΛ//Θ rιlΣ rεxπμε τογ! ποrε !!

€Ε, Λ/Α/'''

ΚΑΛlε /7ΙΣ ε/ΣΑ/ /'4/.

ΚruΣΩ-

\r,: ΚΑ/ lΙPltv o ΑΣrεPlf

Κl o 06ξ/|/Ξ

ΑPΧ/ZOYN Λ/Α

/.4oγTHΔ/Λ/oYΛ/ AY.A τΑ rΑΞlΔιA zpιεtε !

!Ι9Υ,i*t* Pn/ι0HεΛ/oψεt ! τA τoY ΚΑlΣAPoΣ τΩ ΚAlΣAPl ! μ lπoετol'ιμ ΣoY /ιηoΛYBoYΣ. r7Αr7YPoYΣ i

ιιΞ\

.-

MoΣ, ΚΑ/ aoYΛ!.)Σε ro /Ι4AτoN 1.oYTΑ-

{[ι),

/7ru/u9oYlvluΑ τΑ ΚΑrΑ/uBoYN oΛA. o ΛnHΔεΙvlιιHΔεΛllrΚ/ o ΛnoΛ'tso YΣ-ΠAΠYru yΣ ε /7εΣ τre Φ4 ΚloΛAΣ ΣrH ft)/ν1H.'. ^l

\

ffi

ffi t-Φ\dld


AΣTffιΣΚ Etv]ΛlTιoΛl ιτoΛlHPoYΔoKrΩPoΣ lnAΙ7oνΣE'

Eκelun τn^μcρο.cuο mρdξeuo dco.

Λ,!!ff"'o" o Δdrcuρ

'vσco,vttPos τo xuμo euv onoιoι oev Unoa'σσoyτοι.

Aφoo eiuoι ' etσL μι'oρu vο θγd/i m μdακo μoU!

Κoιτo'Aατeριακ oι οrtoqoPoι' eιVοι aφPιΚοvoi letreuuaPιoι τoυ

,""Χ,!f!i.l

Mn xeιρoτeρa!!

o Φbιπoiιιioκ,.

Γρnsoρo! Πιiμe στoy!ιρvoPaμισK' uotιοS9uσeι μοtrιΚo ζuμo ud μds ιcιveι auiκnτo luuoτo*s!

oΛeι/ιακ αteiι/, τoυ iγο μeVιP Vo τov ξnι/ιjoeιs !

Ετoψoι Κοι σe' αxnμoτιαμo .Υιa yo enιτeθeιτe oτo xuριci!!

Πo/0 oPtrι',..

o Φι,τoμdακ τo eκleι/ιe μe τo

,η#r,|"oS|9


α Mιiιl/ov Θo xcυnr\cu.,.

Taρa, θa oonιατoooυue noιos eiαaι ατ'o/nΘeio Φι,τoμιioκ!!

Mo τov Toυτoτιακ! Ma oυτo eιyoι...

Avoι/oμθdvu eyu ουeo τo

Πo,/0 μou τov

trιtrοvoo otrPιotrouPouvo,

τaldιι'0Jρnσoτe τo γιdκa μoυ!!

Αoτeριακ!

Ε. uοι' o ιιos μoη Mιiμoυε τov onoio κοτομiαmκoγ oτa,v eKove uKeοvotrPoPιa σe evd aPolιοφqσμeyo unσι...

Av .oao μou τov ιιaρο&)αeτe κoι a.θι|οθn oρκiζoμοι vd oφιIαu nσUχo τo χaριo σοS!

Ynιiρxeι μovo ivο μι'φo nρoβlnμoajκι' o oOel[ιακ τov Χeιρotoynσe tt.

e/ιdφpus...

t-

TO

ΔΩAMax)Σ XΛη...,AΣTεPιΣΚ εΙailTιoN |1oNHPoY ΔoΚrΩruΣ fouΙ1oYΣε". Δε ΘΑ €|7ιTYΧETεΣTΗ zΙ2l{ilΣ xΞΔιΑzoΛΙτΑΣ nηιlΦoΥΣΓθ|oιoYΣ ΓA/urξΣ ΚAτA rHΜΩPΑ rιlΣ ιΣToPlAΣ,

AΥTo !!.,. J L L μ /, l. \\t

κwιE! KYPιΕ! Κl o Γlζy ΛITEΓΚPΕN, oΛH τHN Ι2PAzr?ΓPA. qZΕι ΛoYΛoYΔιA'


/|tAι,o ΣΧuιAΣτιΙΣ KoMιΞ! o χοn0o u/7ιεΛlΣ /7oYxεΔι4Zει Σro χεP/' Mε TAΔraε|o4 MικPA ΔΑX7ΥΛAΚιAroY! εΛlA ΚoΛ/πΛ/o/ι/ιεJ|'/'οNoΠoY ol ΚAΛΛιτFχ^/ε ΔΕΛl

ξlΛ/A/ΚAΘoΛoYπε MoΔΑΣ,.oΛol;

oχ l! o PlΣl.nεΛlolA /7'AYroYΣ AλlrΣTεκoNrA l AΚo/.4Αιζ/4lΓlΑ OΑNTA.nEPlκΥΚΛ{yvηεΛloι xΛlζxιΣ A/7o οPΔεΣ YΣTεPηK/WΘΑYMAΣπ2Λt,ol Λlεol ΑYrol ΣTΑr flNAl: olΣ)(ilιAΣ|EΣ ιΦluιΞ !

_}+JΓ+.Ξι.*a:}.

$ιk

^1..J

*##

ffi

ANAMεΣΑτoYΣ Κ/ξluΑΣ roΝ onoιo KΑrΑΔιt2Koγλl A Σ TA/vLAτH τA θΑ YΜAΣ rε Σ ΚΑι /7Α|7ΑPATΣ/...

-r$

4l 1

'rha

J, n . (

[ ΑYTοΠΑε/ 1 \ noΛY! / \=/

τo

ΣΚ€ΦΓHΚΑTΕ

KΑllA: ΘΑ ,/uA/AΔYΛ/Aτo NΑ εnΕTPεψετε/

^

APΚεrA! roΣοro

/<ΑΛYTεm!

Λ/A'tνuΣrε! Κ/ ΕltuAl ToΣo /1Pε/|t1o o/7lΣ τo ε/X4 Σχε. ΔlAΣε/!

\\ .l

1//

(-:1{

s*="

*)-

,ι^ι.

-

\


(

t2ΘΕΕ τοΛlΘεΙw, ΘA ΣwvΘεΩ MlA ιuH l7ruΣ rιιιHΛl ΣoY!

oνPΑΛloι!o ΔHtηιoYPΓoΣ ε/7σ'ε ΣτHN ArιO4ΛιΑuoγ !!!

4jι /


oa;!

o..,ι uι714 ,..

- σ4.

oυi'"'

[nP

ΞTrr

otιιt@ΣAl|tιlιγεP

\

_ \

oYΙvτEzo' ro τil|ΕYrAp

\ \ \ a^ "

λnι' εM_ιrΕ7il1o-lεδifuιιo .EiΓEejiιioiiiλitκo'Ξριιι tuιΔιIw. IτN^ιι{ΘHΚE ι7oYeΚAIvΕ ι1oΛYΚro. ΣΕ lυ'ιΑ oιΚoΓEΙ|lειA |τoΛYAPιΘ^lH' ι7oΛY Φrι]χι{' ιτoΛYΣrεPHMΕilH'

^ / Ι (Λ

ι7oΛYAΠοPH'

-rΙο

...nιε rH aιΑΘτιlτΑ εΙiΙoΣ|7PtτoΓoiloY κAι αεPεΘΕroY ιιArεPA...τAAΔ€RflA

rov ArιA rΥralιC4' nnΣτArgaonΙΣ nιι7oP€ι ro nnιΚru ιτΛAΣινιAτAK. Σro A.

; l j . i . . - . . ι'

!.ι,'.l..S

/ι/ιHΝroΛ/χrΥ/7AΣ! χTYΠΑεΛnεilA

ι ) Θεfu'ΣToΚ/ιιlΣ

MA ΕΚε//voΣo Xε/ΛιΩ. NAΣ ιΙτANAq(oMA

Πlo aAPrΣ AΠ'o'τ/ ΣyΙvH. ΘΙΣ...

l

\

ffi


oYΑ2yoγογ',

H ΛιεΓΑΛoYιτoΛιl

λιΕ roYΣ |7αΛYAP/ΘMorΣ ι7ειPAΣΙιιoγΣ

ΔιΙvε τoY ΛιlΚr aι7ΣιozΕ!

Η Λtε. \ .4/1oYι7ο4H ΚΑι H .:'+'H ΠPΑ. .uAτlΚo. -HτA

τ|{Σ''

ΘAτo Ξ uoΛlΣ t4lτofrΩ

ιαNεl τoΣo Κπo... ΘA ΑΛ/AψΩ / ΕΙuAΙuA \/ tt zστAΘΩ,' ,\\ \

εΠlΣτP€ψΩ

ΣτHΛl ι(ΑToχo τoY ΠΑπ εl/ι4Α/ H εΛlΣΑPKlΣH ΓllΣ τln4ιorHTAΣ!...

ΕM

ΚoΥTι ΣΙτιPrΑΚ/

Ι):;...$

-..ν


ιτreΠεl ΛlΑ xΣΩrolv E/1εYΘεru ΚoΣ/|ιo!','

ΚlAΥTH H

.,,ro 6PΑΔ/ εΚεlΛlo ΔεΙv ΕΠlANΕ YΠΙvoΣro ιιlΚru oYΛ/τΕzo,'.

Φι//1/uΔΑ ΠoY Brw|oΚo-

KΑ/

ΘΑ'χr2 ΠoΛΛσ Κι εΙΣι o ΛιlKruΣ Α/1ιη|7εP €rιNε o ΛnεΓΑΣΚAΙ rPAΛloΣ


lιιfu'!,.. τ/ HPΕ/ι4/Α!...

rιΠorΑ ΚAΛYτ€P1 YΣrεPΑΑπο /ι4/A ΣK/ιHPH ιηξPΑ

MoXΘoY!

Φ|nyΙ,,r

Aιιχ|

roN

ΠlΑilMε!..,


Στo

/ι4A/7oY

ΑΓPιoΓoYPoYNoΔlΚε/o!...

<P/ΣKo/ι4Α/.....

luAΣ τYPAlvΙvoYlv'MAΣ lωτAΔlΩΚoYΛl'MΑΣ ΚAτA&PO.

Δεlv MΠoPεl luA ΣYNεXΣrεl A/ιΛo AYT2! ΠPεΠEι luAΑ/|ΛΑEε/!

/.ηAΔε ΓιNεrAl ΛlA

A/'/urΕ/!

Δ{2Σε/Σ/ι4ΑΓ/Κo

zΙ2/v'oιω/

ΩΧoYTο, \ ro /ιι/ΚPoYΛ/...''


rE/|ε/Α'

Λ/Α ΕKTξ/|εΣΘΕ/ H A|1oΦΣH!...

E/ιιΠPoΣ XoΠ! ΚPΑτHΣτε roΛl

ε!..,/LηΑoΧ/!...

lωΛlεΛ/Α ΠPogΛH/yιA!...

oΧl ΑYro!...

|7AloΕ

Γ/Α l(ΛlHΓ/, EPΧΕil/;

ΠΑ KYΛ/...εε'

oΧl /uΑ/...Γ/ΑT/ Σro lω7,Ω

/ιηΑ...ΞεPΕ /Σ ΚΑΛΑ |7ΩΣ ΚYΝHrA /ιι Ε /ι/'oNο Κo Y.

rl *ξ]Ξ

ΕPΩrHΣH!... Γ/Α ΛlA rΑ Π/ΑΣoYMε

-+.Q

a$


Φ

(ΦΨ

NΑ το^l aΑP€ΣoY, MΕ Κ/ k1l1o;;

'7ΥΙ1oΓPΑdκo ΣY^ηaoΔo τoYΑΣτεPlΣΚoY

'ΚPo/w1εXΣrΗΔ/Α/1εΚτo THΣ aPετΑNιlΣ = ΚPοM.ΣτPοΓr


,..o ΚPoMΛΕχ Kl εΓΩ /7A/v1ε Λ/A τoΛ/Δε/ΞoY/'η€ ΣToYΣ AΛΛoYΣ ΚYΛlllΓoYΣ THΣ Φ|,ΛHΣ/ι4ΑΣ!...

---)-

(oNτPo Kofr1Με'

Ε//νA/roΣo ΠAPA. ΛoΓo ΠoY ol εΠo/.,1εΛ/εΣ Γε/v/εΣΔΕ θΑ ΘεΛoY/vΛ/Aτo

\ -/

Ι / ) | \

,,

\i ΩPΑ/A, ,AΣrεP/ΣΚε.,.., ΛlA ετolΛηAΣΩ Κ/ EΛlA l Ε/1/Ξ/P/oΔlΚHΣ MoY } €Π//voHΣ|Σ...Κ/ .-<2

'=-,-.-,i-Α-}ι


Σε εluΑA/7ΛoΔ/AMΕrΣnnΑ τιε Α/νιε tvτε Λ//τ4.Στo zεΙ /ιt/AolΚoΓ€NεlA /τA/'/ΚΙΣ MΣl . ΣoY. /LηΠoYΑ, lζAΓΑΓtΥl]Σ : o / oYlvτ€ zo'

)&,

/uΠεMΠεP! τo ΛloYΣoY! o PΩlιnΑloΣΣΠAεl Π/uΚA ΣΠΑzolvτAΣ rΕ ΚΑΛYaΕΣ


ΓΙAXoY MΙ7εΛιΠεP! ΣlΓA rAYΓA! A/ν1|Στε HτΑΛl /vιA/7A H ΚΑΛΥaA

oA ΔE!Σ

EΣY πoloΣ EINAI MAnAΣ!

ι.L/

*' 7> .\t\..

Z

/


AΛl

ΠΩΣ^/o/L4/ZεΣ /7εP//uΕ/uΑ

roYTArlΣ' ε//uA/ τεJ1ε/Α/

εΣεΛ/A,

ΠPΕΠε/

Π/7Σ/P/Κο' AKOY lωΛYτεPΑ...

THΔ/ΑBA.

ΣΕΣ' Φ/v. ^/Α ΕΚε/^/HτH /L4εPA' ΕΛΙΩH/ι4oYΛ/ aYθlΣMΕΛlοΣ ΣAYro ΠoY εlιPo KΕ/τo ΛlA A /7oτE/|εΣ ε/ MlA AΠ'τ/Σ ΑΓΑt7HMεΛ/ΕΣ/J1oY ΣτoP/εΣ' o /.4ΠAPMη7A- αΛlΦYε APXΣΕ Λ/ΑMoY Δ/HΓΕ/TΑ/ :

|,Λ|AΓι/ηΝΕt'Ι|0

" ol ΓΑ/'4rσ, /ιιε €|7ικΕΦ/'ιrΣ τoΛl aεr ιΛΕ€ τoPιΞ εDο4N€ Ξ4ΛtTΛHΘε/ Α/7o τHΛl/7εl/uΑ/o4ι τtΣ MAχσ' /L4€τAA|7o|7ofu1σ εBΔoMΑΔσ A|7εΓ/vtΣMεlvoY Α Γl2Λ/A'o 8 EπNzε τoPlΞ ΠΑPA-ΔΩΘHΚε Σ roΛt ιωιΣAPA ΚAι ΠεΓΑΞ€ τΑ oΠΛA τoY /ιηΠPoΣΣτΑ ΠoΔlA ToY PΩlvιAloY ΣτPAτι/ΛΑ.τH.oΛoΣ o ΓAΛΑ.-ι τ|ΚoΣΣTPAτoΣ Α/Χ/ι4ΑΛΩ-

,ffir

" ρg\b

''ΔEqΓε ΠPoΣ τlt ΛoYTεrιΑ, τH ΓΕΛlεΘΛlA|7oΛHτoY,Σro ΔPo/ι4o Ε/1A8ε τHΛlΑ ΠoΦ4ΣH ΛlΑAΠo/ο4ΛYψε/τA τP1/ι0εPA ΓΕΓolvoτA ιω/ ΣYΛlΕχ/Σε/ τoN ΑΓΙ2ΙuΑ/ι4ε^/A τolv rPoΠo

roY..'

/1 'qrt

--.--.-Σ -\


Y'ffi't

)d4Pι{ΣrH aoHΦlA εΛloΣ Ξ4ΚoYΣτoY ΔruYιΔH ΠoY roY ι7APAΣΚiEYAΣε ΚεYAΣεεΛlA εilA ilIArικo To ΓΛYΚΑNιΣo 41o-1κ.8AΣH

!ζ?,fu

?:2

?{,

/β^n^ \:; ,Ψ,

,ΣτPrzθHΚεAMεΣ(Σ ΣrΗ ΔoYΛε/Α./v|Ε τH BoHΘεlΑ εΛloΣ ΣYlvεPΓoY PΓΚ ΚΑ/MPΑzε. MPΑzε r/Σ ΠεflΠεrεlεΣ εlvoΣ /.ιlΚPozΛnoY ΑΛlYΠorAχTo Y ΓA/u τH'..'' "'.'εPΓΑzoMεΛtoΣ Λnε m. Ι{YΧrΑ./vιΠoruγΣΕΛlA χAPΑz€/ lΣ ΚAl /7ΕΛ/rτ /'nΑP/'nAPΑ (/7oY ΚΑΚtΣ o^loMΑzoΛlrΑlrA6/|σ) rHN Ε6ΔoΙι'uΔA!" o ΣΚ/ιHmΣ AyToΣ /v1oΧΘoΣ Αlv'lo/Φ HΚΕ.',"

oΛH ι/ ΓΑΛAτu rEΛοYΣε fuιε τΑ ι7AΘ|ΙΛιΑrA τΩΛlPΩ]1ιuιιw,ToYΣoΙ7oloYΣΓa'οιo/7oYΣε

o nιΙΚruΣΩfu'oΣ ΓΑΛΑ τμΣr,

iJΛstt,rix"*

Ξ

'#rffiI:i'ζffi,

c /7oΛ/τ/Σ/v1oΣ MΑΣ roY :Φ/Λε/ Πo/1/u..' 'πHPΞε o /7PΩrΕPΓΑ.

'|'luHN ΞεM|AMΕ oπ ΦΛoτ€XNHΣε rΑ Ι?PAιoτΕPAMP(ιM4 ΚoPιτΣlA. X€Χε!! YιιHPΞε €ι7lΣιrΣ oPΑlvιAr/ΣrΗΣ'.'"

''..'Mε rA fuΙοNAΔ/KΑΚειMεΛrA roY. εΠ/ΣTHΛιo/v/K|tΣΦ^/τAΣuΣ!-."

/lι?-: . . . -. R

ddf

-\ -)

Π/ΣrΕψε/v'ιε'/7/TΣ/P/Κo' ΘΑΑΚoYΛηεΚΑ/Στo Λnε/uoΛl luA/v'//uNεΓ/'ΑYro ro αlNoMεΛto!

ι IF-

'E/ΣHΛΘεΣrHNAΘΑNAΣ|Α Mε ro επo roY ΚΑ/6Αz/2 ΣrolχHΛnΑ oΠ ol ΑPx4ιoΛoΓoι Θ'ΑMΚΑ/|YψOYΔV Στo r01oΣ ΚΑΠoιA τonoΘεΣιA, lΙoYΘA liΑPrΥPεlΑYTH τlιN εNΔoΞH ε/τoχH' ΚAl7oιo ΠΑPΚo |7oYM ΛιΠoruYlιιε ΛlA ειilΣ ΚΕΠrolwsΣτΕ /ΣζΣ!,.."

; I \

I

,:{ 1


Φ

aAΣ/K/|. ΞεΚιluΩ ro εPΓo λιoY!... /vw|ιΣrΑ

ειMAl ΣτH

aΑΣH τoY.',

χΕ! χε! Χε!

|a MlΑ ι7oPτA εΚε/! ΛεΣ Λ/Α.M/ H εΞoΔoΣ ΑΠ'ΑyTH rHN εroPιA;...

}lιι .'i,b


ΑΣ τΑ Ξθο4ΣoYMε AYTA, /ιtιι7Αfo'/7Α! τo εe4ilA ΓιA oΛ' AYTA /7oYΛιoY'PιχΛlσ κΑ/ΙorΕ! ΚAl Δε ΛOΓAPιΑZ2 ΓιΣ 7ΣoYΛι{ΘE ΚAι rιΣ A'ν1σ ΠΕPlΠεrΕlΣ ΠoY ι]'' €6Αzσ ΛlA Y/7onι€Λllλ'.

lνιA ΔεΛ/ ττΛΕlΩ-

ΣA/'ιΕΑΚoλιA τo 7ΣιMΠoνΣ/τoY τEΛεYTA(oYτΕY. ΧoYΣ;!...ΣΛoYPΓl!.''

σrΙy lΙAnιΕ ΓlA ΛlεΣ ΠεH/ΙεrΕ/εΣ AΛl YlτA|xoYΛl APKετA ΑΓPιo-

ΓoYruwuΑ...

ΙΣ ΣYΛlHΘrΣ. o a ε/1/Ι ! A Γflo Γo Yru wA. r2/w4/o/' λ4rΙoYΦ|σ ΚΑ/ ΠεlPΑ rσ.'. Λ4ε τolvAΛlιιΙ7εPΔεΙv lτΛHtToYMΕ |7oτε! AYT2Σ o ληι7AM/7AΣ ε/ΙuA/Α/|HΘιNH buMA ΓιΑ /νL4Σ!...


\

A .-Ξ<-'... $τιλιιn\\

I ι


ι^..' r.'ι'..

i...η:ij:l ] lj.!'.:.11,Ξ

f*.:,..i.:..r ,A::iλJτ.:

cΙEΙi:!,:Ξ1: cc.F-ΙΙ11Ι 4. . , .

Ltl

C:]-,T]Ξ],;:: C;Ι,r:3:rΙ

l, -Ι:E:]r

/

1Ρ,..i].{i'!ΙA

]FF*1τ:

Ι E:,.....-r:.ε: ..Ν r./-..η.: .J3Γ,n)ι.-!.. .-r-r.-

-,iF

.:.ljΞ,;.1.ι

E/.]]:Ιτ-

- li/EE...1ι'η.:: '

: 'it-

-r, *

ΓΑiJTE;. ΙtjΙΙl;] Ιr; Ι ΙlijEΞ.

fiuΙΙffiilil[[il|ι

tsBN 960-321-184-2

MAMoYΘ coMlx EΠE Π ΣoΛΩNoΣ 128 Π 10681AΘHNA THΛ:2103825055. 2103304326Π TEΛEΦAΞ:2103825054 Ξ e.mail:support@mamouthcomix.gr€ http://www.mamouthcomix.gr

3'90

00 uderzo ο σχεδιαστής του αστερίξ σκιαγραφημένος από τους φίλους του  
00 uderzo ο σχεδιαστής του αστερίξ σκιαγραφημένος από τους φίλους του  
Advertisement