Page 1

ToYMENIP T0χTYΠHMA T0 AΛMΠOYMTΙ{ΣTAΙNΙAΣ(

,,(W ,)

A*

ru'

(>{ Ν

γ

iffi ι\

$\i

\ .\)..\/r\> Ν

<\ \! .η-\

-J


GOSCΙλΙNY Ι<AΙ o ιJDERZO ΠAPoYΣΙAZOYN

To XTYΠHMA ToY MEΙ{ΙP To λ\MΠOYM THΣ TΑΙNtΑΣ

ΠAΠoYΘκoillΞ \η,γ'ιΜ. asterix. tm. fr


Aυτ6 τo ιiλμπoυμ πραγματoπoιιiΘηκε με β6oη την ταινiα ,o AΣTEPΙΞ KΑΙ To XTYΠHMA ToY MENΙP, τoυ Yannik Piel παραγωγli για τη Gaumonξ μια Gaumont Production και Extrafilm Production. Τo Γαλλικ6 oενιipιo 616ειδιαoκευαοΘεi απo τoν Yannik Voight μ βιiοη τιq ιoτoρiεq,o MANTΙ{Σ" και,,o AΓΩNAΣ TΩN APXHΓΩN" πoυ 61oυv εκδoθεi απ6 ττqεκδ6oει9 Dargaud. }Ι ταινiα πραγματoπoιιiΘηκε απo τoν Philippe Grimonζ με τoν Keith Ιngham διευΘυντli oτη δημιoυγiα των κινoυμt"cvωνo,6εδiωv. o Michel Guerin εi26ετη διε6θυνoη τωv oκηνικΦv και τα)ν ντεκ6ρ, τα oπoiα εκτ6λεoαν ol' Thierry Fournier, Michael Gabriel, Miguel Αngel Gilκαι Michel Pisson. FΙ μακ6τα αυτoδ τoυ ιiλμπoυμ o/εδιdoτηκε απ6 τoυq Ρatrick Couratin και Frederic Mei για την Crapule Productions! FΙ πρooαρμoγη τoυ κειμ€νoυ 6γινε απο την ΙΙelene Caure και την Catherine Najac και oι φωτoγραφiεg πραγματoπoιτiΘηκαν απo τoν Serge Masi.

TrTΛoΣ πPΩTOTYπOY: LE coUP DU MENHΙR 1989EΚΔoΣEΙΣ ΑLBERT RENE / c,oscΙNNY-UDERzo ΔIKΑIΩMATA ΓtA THN ΙΙAPo\ΣA EKΔoΣH KAΙ THN FΔΛIΙNΙKH METΑΦPΑΣIΙ: @ 1995ΑLBERT RENE / c,oscINNY.UDERZo EKΔOΘHKE ΑΙΙo TIΙN: MAMOYΘ CoMΙx EΠE 1ηEKΔOΣH:1996 ξEKΔOΣH:2007 EKTYπΩΣH: ΑPΤYΠoΣ EΠE, AΘHNA ΙSBN: 960-321-1ls-x


Mα τoν Toυτιiτιq! Ι{ β6λτα μαζ στo διiοoq απ6φερε καρπo6q.o oβελiξ κι εγd),γυρiζoυμε o καΘ6ναqμε 6να α γρ ι o γo fρ o υv o σ τ o υ ζ c i l μoυ q . T o κ υ v ηγ ι τo υ αγριoγofρoυvoυ εtναι η αδυναμiα μαζ! Aμ6oωq μετιi 6'ργεταιτo κυνηγι τωv Pωμαiων. Σε αντiθεoη με τα αγριoγo6ρoυνα,oι λεγεωνιiριoι δεν π&νε 6ναq 6ναq, αλ λι i π 6 " ν τ απ o λ λ o i μαζi . Πα ρι i ξ εν η σ υ v ηθει α. ...Tη δικαιoλoγo6ν λ6γoνταqπωζ 6τoι εφαρμ6ζoυντη ρωμαTκη ε ι ρ η vη . Ι δ o 6 6 μ ω q o Παν oρα μiξ , π oυ κ ι α υ τ6q επωφελεiται απ6 τηv 6μoρφημ6ρα. -Λoιπ6ν, φiλoι μoυ,καν6να ν6o; -Nαι, τiπoτα, To κυνηγι τcηγεκαλιi. -Eμ6vα με βoηΘηoεo Ιντεφiξ. Mαζi τoυ εivαι πιo ε6κoλo, διευκρινiζει o oβελiξ 6λo τρυφερ6τητα. -A! Παρ,oλiγo να τo ξ6χναγα: διαoταυρωθηκαμεμε μια ρωμαΤκηπεpiπoλo.

εiναι τρελoiαυτoi Πιiντα λακωνικ6qo oβελiξ πρooθ6τει: oι Pωμαioι.


Πανoραμiξ πηγαiνει oτo ξf φωτo, για vα μαζ6ψει τα β6τανα, πoυ xρειιiζεται για τo μαγικ6 ζωμ6. To ζωμ6 πoυ μαq κιiνει διιioημoυζ. (Kαι 6xι μ6νo στη Γαλατiα!). Aπoρρoφημ6νoqαπ6 τo μιiζεμα των 16ρτων, o δρoυTδηqμαq 61ει μ6νo εκεi τo μυαλ6 τoυ. Eτοι' δεν παiρνει εiδηοη, oι]τε τo δαoιiκι, πoυ κλυδωνiζεται σαν καραβιiκι στoν ωκεαν6, oι1τε τιq περικεφαλαiεq, τιg oτολιομθνεq με κλαδιιi' oιjτε τα ανυπ6μoνα π6δια κtiτω απ6 τα φυλλωματα. Παριiξενoι θιiμνοι πoυ μoιιiζoυv' μ6^χ"ρL παρεξηγηoεωζ, σε Pωμαioυq λεγεωνιiριoυζ τoυ o1υρoιi Πετιμπ6voυμ, καμoυφλαριoμ6vουqoε oτυλ ,,τoπioτηq Αρμoρικηq,,.Bρiοκovται παvτoιj αυτoi oι Pωμαioι! Mε τo δρεπtiνι oηκωμ6,νo'ο Παvoραμiξ ετoιμιiζεται vα κ6ψει 6να αξιoοημεiωτo φυτ6: ουγκεκριμι1να,τo μεγιiλo διiχτυλo τoυ πoδιo6 εν6q Pωμαioυ! o περi oυ ο λ6γo9 λεγεωνιiριoζ αφηvει 6να βρυxηθμ6.Ev τω ιiμα, oαν 6να9 ιiνθρωπoζ - μια ψυ16η,το δαοιiκι ρi1νεται οτo δρoυiδη, τoν φιμιilvει και επιχειρεi να τov απαγιiγει με κατει1θυνσητo ρωμαΤκ6 oxυρ6! o διioτυ1oq Πανoραμiξ νιωθει ξεπεραoμ€νoζ απ6 τα γεγoν6τα και μ6λιq πρoλαβαiνει να αφηοει ι1vαν ξεψυ1ιομ6νo αvαστεvαγμ6:,,τι γiνεται;!,, Ταραγμ6νoι, ο oβελfξ κι εγιil' παρακoλoυθoιiμε αυττi την αoυvηθιοτη βoυκoλικη oκηvη. oρμω να τoν βoηθηoω oυρλιιiζoνταg. - o δρoυTδηqμαq!oι Ρωμαioι! - o oβελiξ αρπιiζει ι1να μεviρ και οημαδεrjει τoυq θιiμνoυq, πoυ τo βιiζoυν αμ6οω9 στoυζ κoρμoιig τoυq.Mπιioυμ! To μενiρ ουvε1iζει την τρo1ιιi τoυ iοα καταπιiνω οτoν Πανoραμiξ. Ωραiα μεvιριιi β6βαια, αλλιi εiμαι θξαλλοg' μα δηλαδη πoλιi 6ξαλλoq.... - Mπριiβo, oβελiξ! Mπριiβo! Λiγo vτρoπιαoμ6vog,o 1αζo - oβελiξ ψιθυρiζει δειλιi. - oμωq τουq6διωξα,6τoι δεν εiναι; Avαoηκωνει τo μενiρ και ελευθερωvει τoν καταπλακωμ6νo δρoυTδημαζ. - Kαι τωρα' τι κιivουμε; - Toν ξαναφoυoκιilvoυμε!,πρoτεivει o oβελiξ' γεμιiτoζ αυτoπεπoiθηοη.


ρελoi απ6 την αγωvfα, μεταφ6ρoυμε τov Παvoραμfξ oτηv πλατεiα τoυ 1ωριoδ, oτη ρiζα εv6q δ6ντρoυ' oι συχωριανoi μαq φθιiνoυν στεvoχωρημ6νoι. Eυτυ1cbq,o δρoυTδηgμαq εivαι γερ6 κ6κκαλo. -Eλα! Συν6ρχεται.Πrilq αιoΘιivεοαι, Πανoραμiξ; -Mια 1αριi....Mαπoιoq εioαoτε εoεiq, κιiριε; -o Aoτερiξ! Mε ξ6ρειq δα....oAοτερiξ! -Xαiρω πoλ6! Σηκ<Ιrvεται,μαq κoιτιiζει και oκιiει oτα γcλια. -Xι, Xι, Xι! Mα 6γετε π}''ακα εoεiq! Kαθηου1αoμ6voq, o oβελiξ oρμιiει μεμιιiq καταπιivω τoυ. -Eiμαι πoλ6 ευ1αριοτημιivoqπoυ σε βλιξπω 6τοι καλιi. Γιατi β6βαια, 6να τ6oo δα μεvιριiκι....ε,τov γαργdλιoε μ6νo..' -Xo, Xo, Xo! Mα εοεig εioαoτε oτ'αλτjΘεια xoNTPoΣ!Xo, Xo, Xo! o oβελiξ δε oυλλαμβιivει τo δρoυiδικ6 1ιoιiμoρ. Για τo βιiρδo 6μωζ, τov Kακoφoνiξ, εiναι μια oνειρεμdvη ευκαιρiα: αρ1fζει τo τραγo6δι. Mcoα οτη γεvικτj κατιiπληξη o Παvoραμiξ 1ειρoκρoτεi. Mπιζιiρει μιiλιoτα:

/ IηA EιNAι

\

τΕΛEι9Στfr'^oΣ! o r1ANoι2A|vι'Ξ E.ι^ιA|τEΛEιgΣ τPE^oΣ!

TPEΛAΘIΙKE TEΛEΙΩΣI o πANoPAMIΞ Γιατi μ6vo 6vαq τρελ6q μπoρεi vα 26ειρoκρoττjοει τo τραγo6δι τoυ βιiρδoυ!!! FΙκατιiπληξη ζωγραφiζεται σε 6λα τα πρ6οωπα. -E1αοε τη μvfιμη τoυ! Πoιoq μπoρεi να μαvτ6ψει τι γiνεται οτo μυαλ6 τoυ Παvoραμiξ; Aυτ66 o 1ovτρ6q τ6πoq πoυ oκ6βει πdvω τoυ, φoυoκιΙrvει και ξεφoυoκcbνει oα μπαλ6vι, πηδιiει oτov α6ρα, ξαναπ6φτει oτη γη και καμαρ<irvεισαv τoν κ6κκoρα. Kι o αδυvατo6ληζ με τηv κιθιiρα; Tι ταλ6vτo! E1ει τo δεv ρυΘμ6 oτo αiμα τoυ. Mεγαλειιδδεg θ6αμα:,,Evα 61ει ξαναδεΙ πoτ6 κιiτι τ6,τoιo η Aρμoρικtj! 1τ6πημα μεviρ....Evα 1τ6πημα μενiρ....,,.oι τραγoυδo6v τo ρεφρiν και γυναiκεq τoυ 21,ωριo6 τρελιlq oαν oτo 1oρει1oυv ρυΘμ6τηζ μoυοικτiζ.


,t ,/

ι.\:'1,i

- r-i).. -,--,


Ev6q κακo6 μ6ρια 6πovται! Mεγιiλα μα6ρα oδvνεφα βαραiνoυv τo χωρι6. Tα στoιχεiα τηq φ6oηqβυoooδoμo6ν εναντioν μαζ! Σηκcilνεται α6ραq!Mια αστραπη αυλακcirvει τov oυραν6.o Tαριivιq, o θε6q τoυ κεραυνoιi,ξεoπιiει με oπιiνια βιαι6τητα. H βρoxη ξεπ}u6νειτo 16ωρι6,τα δ6vτρα λυγiζoυν κιiτω απ6 τη Θιiελλα, Ta oπiτια αντιστ6κoνται 6oo μπoρo6v.Γιατi τ6oη αγριιiδα; Πoια εiναι αυτη η παριiξεvη Kαι απειλητικη oκιιi πoυ σχηματΙζεται στoν oρiζoντα και αντιφε γγiζει στo μoυσκεμ6νo xcΙlμα; o τcρoTcατoρικ6q φ6βoq κυριε6ει τo voυ τoυ κιiθε Γαλιiτη. Evαq φ6βoq πoυ μαζ κατατρcδει απ6 γενιιi σε γεvιιi. ,M τ i πω ζ o oυ ρ α ν 6 q Θ α π 6 , oει σ τo κ εφ αχ ι ψ αq' ,;o Παvoραμiξ εiναι παντα o πρoστατηgβ0ζ, 6μωq τι μπoρεi vα κιivει για μαζ απ6 δω και π6,ρα;;;


oν πρoπατoρικ6 φ6βo τoν μoιριiζεoαι πιo ειjκoλα με τoυζ ιiλλoυq. oλoι στην καλ6βα τoL μαζειioνται Mαζεοτiξ, Avατρι1ιιiζovταζ απ6 τo φ6βo,ν6oι, γ6ρoι, γυvαiκεq και παιδιιi, oφiγγovται o ι1vαg πιiνω oτov ιiλλo. o qlαριiq πρoοπαθεi να ξoρκioει το κακ6 αvεμiζoνταg τα ψιiρια τoυ. o Mαζεoτiξ, ooβαριi ανηου1oq, δεi1νει καταβεβλημ6νo9.o oβελiξ κι εγω πρoοπαθo6με vα απoφoρτiοoυμελiγο την ατμ6oφαιρα.Aδικog κ6πoq.o oυραν69εivαι τo πρ6οωπoτηg βραδιιig' Aκ6μα και o βιiρδoζ με τoυζ λαρυγγιoμo69 τoυ δεν καταιρι1ρνειVα τoυ κλ6ψει τηv παριiοταoη. MΠΠPPAOOYOYM........o Tαριiνιq λυοooμανιiει. Mια βαθιιi οιωπη διαδd1εται τo ξ6οπαoμα. Aκoι1με τ6τε τρiα 1τυπηματα. Εvα εκθαμβωτικο φωq αοτριiφτει oτo ιivoιγμα τηζ π6ρταq και μια τεραοτια oιλoυ6,ταδιαγριiφεται. Aπ6 πoιi dρ1εται;Aπ6 πoια βιiθη ξεπετιi1τηκε; Πωg θφταoε σε μαζ; oλoι 61oυv πετριiloει απ6 την αγωνiα. -Λoιπ6ν, αρχηγ6 μαζ, τι θα γivει; Δε θα υποδε1τεigτoν επιoκdπτη; o Mαζεoτiξ πρo1ωρεi τρ6,μoντα9. -Πoιoq εioαι εοιj ταξιδιcilτη; -To 6voμιi μoυ εiναι Ξερoλiξ. FΙξερα πωζ η θι]ελλα θα ξεοπoιioε και 6τρεξα πρoζ τo oπiτι οoυ ξ6ρovταζ πωζ δε θα μoυ αρνι6ooυv τη φιλoξενiα οoυ. -Π...πωqτα ηξερεg6λα αυτιi; -EΙMAI MANTIΙΣ! oι Γαλιiτε,gξεφωviζoυν εv xoρω. -MANTHΣ;! Πατατριiκ!Δε μαq 6πεoε o ουραν69oτo κεφιiλι, αλλιi ι1ναqμιiντηg μαg φoρτωθηκε οτη ριi1η. Εναg μαvτηζ, με τo μotjτρo τoυ περιπλανιilμεvoυ προφητη και τα μαλλιιi ν'αvεμiζoυν στoυζ τ6οοερι9 αν6μoυq,εiναι κιiτι πoυ μoυ φdρvει αλλεργiα' Mα τoυq θεoιiq,οι1αivoμαι αυτoιiq τoυq τοαρλατιivoυgπoυ εκμεταλλειlovται την ευπιοτiα του κoομιiκη, ,,Mαντεδω,,. πωq αυτ69 εδω θα μαg βιiλει οε μπελιiδεg.Kαι o Παvoραμiξ τα ι11ειακ6μα 1αμ6vα!Πoνηριi, o μιiντηq αφηνει dνα υπovooιiμενo: -Yπιiρ1ει 6vα πνε6μα πoυ αvτιδριi εδω μ6,oακαι ο θε6q τoυ κεραυvoιi δεν τα oηκci:vει κιiτι τ6τoια. Πριiγματι, o Tαριivιg μαq ξεκουφαiνει με τov αοiγαoτo θυμ6 του. Eξω, o oυραν6q εiναι κατιiμαυρoq και oι αoτραπ6,9o1iζoυv τo oκoτιiδι. Τiπoτα 6μωq δε θα κλoνiοει τη βαθιιi μoυ πεπoiθηoη:ο Toυτιiτιq, o θε6q του 1ωριoιi, μαg πρoοτατειiει.Απ6 θιiελλεq!.'.61oυμε δει κι ιiλλεg! Kι oι]τε αυτη θα εivαι η τελευταiα.T6τε' γιατi o πανικ69; Eνcil πρoοφ6ρουμεoτο μιiντη κιiτι να φιiει' o oβελiξ καταβρo1θiζει το τελευταio αγριoγoιjρουvo,αφηνoνταq μ6νo μια κoιiπα γιiλα για τoν επιoκ6πτη μαζ.o oβελiξ 61ει πιivτα μια εvτελωq ιδι6τυπη,6οo και πρoοωπικη,αvτiληψη τoυ τι οημαiνει μoιραoιιi, 6ταv πρ6κειται για φαγητ6. FΙ Mποvεμivα, βιδωμdνη μ'αυτη την ιοτoρiα,θ6τει την πρoπατoρικηερωτηοη: - Ωoτε, λoιπ6v, θα μαq π6οει ο oυραv6g oτo κε<οιiλι: t2


ια να απαvττiσει,o μdvτηζ απαιτεf τα ε vτ 6 σ θια ε v6 q ζ cbo υ.To β λ 6 μ μ α τ oυ καρφcbvεταιστoν Ιντεφiξκαι o οκ6λoq

τρυπιδvει oυρλιιiζovταζ στηv αγκαλιιi τoυ oβελiξ, πoυ επαναoτατεi: -o πρι5τog πoυ Θ,αγγiξει τov Ιντεφiξ Θα φ6ει μπo6φλα! Φριioη τηv oπoiα oυμπληρcbνω: -E1ε τo νoυ σoυ' μιiντη, o oβελiξ οπιiνια πdφτει θξω οτιq πρoβλ6ψειqτoυ. Πtivτα 6τoιμoq να ξεφoρτωΘεi τηv απoιiλητη πραμιiτεια τoυ, o Aλφαβητiξ πρoτεivει 6vα απ6 τα κoμμιiτια τηζ oυλλoγηq τoυ....oμιivτηq τ6τε βυθfζεται oτηv αvιiγνωση των εvτooθiων τoυ ψαριoιi. -Mα τo Mπ6ρβo, θε6 των πηγrirv,και μα τη Nταμ6να, τη δαμαλiτoα, βλdπω πωζ o oυραv6q δε θα π6oει oτα κεφιiλια oαq. Kαι πωq ιioτερα απ6 τηv καταιγiδα θα ξαvιiρθει καλoκαιρiα. -A1! Tι αvακo6φιοη! λ6ει η Mπovεμiνα και δεv εiναι η μ6vη! oλεq oι γυvαiκεq 1αiρovται και θαυμιiζoυv τo ταλ6ντo τoυ μιivτη. -Bλ6πω ακ6μα πωq θα γivει κι 6ναq καυγιiq. E, αυτ6 παραπιiει! Mα δε βλdπoυv πωq αυτ6q o μιivτηq δε λ6ει τtπoτ,αχχo απ6 κoινoτυπiεq; Ξεoπιiω: -Aν o Παvoραμiξ ηταν εδω, θα oαq 6λεγε vα μην πιοτε6ετε αυτ6ν τoν απατεcbvα!Mα εivαι γελoio! -Eivαι επικiνδυνo v,αρνι6οαι τηv 6παρξη των θεcilν. oι αφελεiq πρoβλ6ψειqτoυ μιivτη με κιivoυv dξω φρενιilν.H Mπoνεμivα επιμ6vει εvθoυoιαομ6,νη: -Mα, Aoτερiξ, τo ψιiρι μiληoε... -To ψιiρι! Aυτ6 τo μαραφ6τι, πoυ απoπvd,ει μια τ6τoια μπ61α,μπoρεi ακ6μα vα λiγεται ψιiρι; Για μια φoριi,o μιiντηq ουμφωvεi μαζi μoυ: -Tα νι1α,πραyματι,,δεv τ]ταν και πoλ6 φρθoκα...'. To μ6vo πoυ μπoρεi κανεiq vα πρoφητ6ψειεiναι πωq, 6πoιoq τo φιiει, θ'αρρωoτηoει! -Αυτ6 πρ6πει vα τo παραδε1τo6με, λiει o oιδεριiq...Tιbρα, πoυ τo διαβιioαμε τo ψιiρι, vα τo ξαvακλεiοειζ και να τo καταχωνιtioειq. E1ω παρατηρηoει πωg, μ6λιq γiνεται λ6γoq για τη φρεoκιiδα τωv πρot6vτωv τoυ, o ψαρdζ απoκτιi μια παριiξενη ευαιοθηoiα. ΠAΦ! Αρπιiζoνταq τo ψιiρι oα ρ6παλo, τo κατεβιiζει oτo κεφιiλι τoυ oιδεριi. Στo ιiψεoβηoε o καυγιiq αvιiβει...,oι καvιiτεq πετo6v οτoν α6ρα, τo ξιiλo πtiει οιjνvεφo!oλoι 61oυv τρελαθεi!;!Mπρoοτιi o'αυτ6 τo απελπιoτικ6 θ6αμα, o μιiντηq vιcδθει αγαλλiαοη! Επωφελoιiμεvoq απ6 τη γενικτi αvαoτιiτωoη, γλιoτριiει προζ τηv 6ξoδo. Kαι τη οτιγμτ] πoυ ανoiγει την π6ρτα, dvα κιiμα απ6 φωζ πλημμυρiζει τo δωμιiτιo. -oπωq τo εi1α πρoβλdψει, 6oτερα απ6 τηv καταιγiδα, η καλoκαιρiα. Πρoτιμcb vα οαq εγκαταλεiψω, Yπιiρ1oυV κι ιiλλα 1ωριιi πoυ 61oυν αvιiγκη την επιoττ]μημoυ.... -Mη φ0γειq,μ{ivτη....,oτεvιiζει η Mπoνεμivα. Kαλιi ξεκoυμπiδια!

t4


Ζ,/ '//

oΧ /

φ!

οo.4k


Aλλd αζ γυρiσoυμε στoυq ΙιTcεχ6'δεq βσζ, δηλαδη στoν Πανoρα}ιiξ, πoυ ακ6μα να oυν6λΘει απ6 τo 2gτ6πηματoυ μ ε ν i ρ . Σ κ υμ μ 6 v o q σ τ o π ρoσ κ 6 φ αλ 6τoυ o M α ζεoτiξ αναρωτι6ται: -Tι μπoρoιiμε vα κιivoυμε για να τoν γιατρ6ψoυμε;Δε γiνεται, Θα πρ6πει vα υπιiρχει κιiπoια λ6oη. -M6vo o iδιoq γνωρiζει τα β6ταvα πoυ Θα τoν 6καvαν καλιi. Kι εγc[loυμπληρcδνωρεαλιoτικιi: -o ζωμ6q!o μαγικ6q ζωμ6q!

Xα μ 6vo q σ τ α o6 ν ν ε φα τoυ τρελ oι i κ εφ ι o6 τoυ o Πανoραμiξ δε φαivεται να καταλαβαiνει τiπoτα. Mαs ρωτιiει με 6φoqαθcδo: o μαγικ6q ζωμ6q; Πoιoq μαγικ6q ζωμ6q; Kαι πoιoζ εivαι αυτ6q o Πανoραμiξ για τov oπofo μoυ μιλtiτε oυvε1cδq; o αρxηγ6qμαq κoυνιiει τo κεφιiλι και μoυρμoυρiζει: -FΙ κατιioταση εivαι ooβαρη...Avoι Pωμαioι μιiθoυv πωζ o δρoυTδηqμαζ εiναι ιiρρωoτoζ...


εν i'χoυμε καιρ6 για χdσιμο. χωρiζ ζωμo μπoρεi Kαι vα vικηθoιiμε! o αρχηγ6ζ μαζ κι εγιil αvιiβουμε τη φωτιιi

κατ ω απ o τ η χ0 τ ρα. Παραδ iπ λα' o o β ε λ i ξ

μαζεtjει 6λα τα υλικιi πoυ μπoρεf να βρει! -Mα τι πρf'πει να κιiνω; ρωτtiει o Πανoραμiξ' χωρfζ vα καταλαβαiνει τiπoτα απ'αυτη τηv τρελτ]ιoτορiα. -Bιiλε τα υλικιi oτη 1riτρα! Εvα εiναι βdβαιo, πωq αυτ6 τo παι1vιδακι τoν διαoκεδιiζει αφιiνταoτα. Mια πρ6,ζαζαφoριi' 6,να καρ6τo, 6vα ματoιiκι πριiοα, 6να λιi1αvo' μια αγκαλιιi μυoτηριo και ι1vα διi1τυλo oκoιiρο υγρ6.... FΙ 1ιiτρα βριiζει μεγαλ6πρεπα. Evθoυoιαoμd,voq και απoρημ6voqo Παvoραμiξ τρoμoκρατεiται. Σαv παιδi πd,φτειοτην αγκαλιιi του oβελiξ' του oπoioυ o 6γκoq, τελικιi, τον καθηoυxιiζει. o Mαζεoτiξ μoυ ηlιθυρiζει: -Δεi1νει να θυμιiται τη oυvταγη. o Πανoραμiξ επιoτρθφει οτo μεiγμα τoυ. Mπλoπ! MπλoπlMπλoπ! Συvε1iζει τo ι1ργo τoυ ρωτιilνταqμε ουγ1ρ6νωq: -Nα βdλω κι αυτ6; /.ι Γ-,: / -ι

.Ξ '.-

t

ιι

(4 MπAOYMIFΙ 1ι1τραoκιiει και o ατμ6q τηv oδηγεi στoυζ αιθι1ρεq.6πoυ και εξαφανiζεται. Ε,vα απλ6 λιiθog oτιq δ6οειq; Ιoωζ! o Παvoραμiξ δεν απoγoητειjεται για κιiτι τo τ6οo αoημαντo: -Xι, xι. 1ι! Φτoυ κι απ'την αρ1τ]! o oβελiξ φ6ρνει ιiλλη 1ιiτρα. o Πανoραμiξ πρΕπει να τα καταφ6ρει.M6vo αυτ6q κατiχει τo μυοτικ6 τoυ μαγικoιi ζωμoιi. oπωg ξ6ρoυv 6λoι. o oβελiξ εivαι o μ6νoq πoυ 6πεοε μdοα' 6ταv ηταv μικρ69. Eμεfq 6μω9, πoυ δεv εi1αμε αυτη την τιi1η, τι θα απογivoυμε;

2*'

+

w!

{

Ll

MΙIAOYM! Aλλη μια 16ιiτραπετιiει οα μενiρ εκoφεvδovιομdvοαπ6 τoν oβελiξ.-.


τo ξ6φωτο πρo1ωρεi, πoλιi πρooε1τικιi, μια ρωμαtκη περΙπoλoq ψε τιζ αaπΙδεq πρoτεταμ6νεq!oλοι ξ6ρoυν τι διακιvδυνε6oυv ο'6,vα τ6oo λiγo αoφαλ6q 6δαφoq.H αvιiμνηoη απ6 τov τελευταio τoυg περfπατo στo διiooq 61ει μεfvει καρφωμ6vη oτo κεφtiλι τoυζ, 6πωq 6vα μεviρ οτo 1cilμα. Eκεiνη ειδικιi τη μ6ρα τα μεviρ πετoιiοαν.....oπωq εiπαμε λoιπ6v, πρo1ωρoιiοαν πρoσεχτικιi με τεvτωμι1να αφτιιi και ανoι1τιi μιiτια. o λεγεωvιiριοq Tρεμoυλιtiριoυq,επικεφαληq τηq περιπ6λoυ, ακoδει 6vα oφ6ριγμα πιiνω απ6 τα δ6ντρα. Διoτιiζει και σταματtiει μια oτιγμτ],για vα εξετι1oει τo τι ακριβωq oυμβαiνει..

Mια 1ιiτρα πρoερ16μενη απ6 τov oυραν6 προoγειιilνεται στηv περικεφαλαiα τoυ. Δεν πρoλαβαiνει vα πει oYΦ και τα 16ρια τoυ πdφτoυv.Ξαφνικιi, νιωθει 1αμ6voq.Eiναι μια ωραfα 1oντρη 1ι1τρα ειδικη για κακαβιιi. Tov κιiνει μovτελιiκι. M6νo τα γυμvιi τoυ π6δια με τα οανδιiλια και τα 1,6ριατoυ διακρfνoνται..... To θ6αμα εivαι απολαυοτικ6. M6οα στo παραληρημιi τoυ o Παvoραμiξ πΕτνγε διιivα. M'αυτ6 τo oτoλiδι, η περiπoλog επιoτρdφει tiπρακτη οτo o1,υρ6....0ι λεγεωνιiριoι κιivoυν την αvαφoριi τoυζ κι εξηγoι]v την κατιioταση στoν εκατ6vταρ1o.πoυ κιivει τo μπιivιo τoυ. -Tρoμερoi κρ6τoι ακoιiγoνται απ6 τo χωρι6.... -Pi1νoυv τιq 1ιiτρεq μακριιi..., -Bγιiλτε dξω αυτ6v τo βλιiκα! Πιiει εθελoντηq vα Kατασκoπε6σει τoυζ Γαλιiτεq. H αντiδραoη τoυ εκατ6νταρ1oυ δεv πρoκαλεi τov ενθoυoιαομ6 τoυ λεγεωvιiριoυ Tρεμoυλιιiριoυq. Παραμερiζovταζ τη λoγικη, vιrilθει ψυ16ικιiδεμ6voq με τη x6τρα. Γιατi να τηv εγκαταλεiψει, αφoι1 ηδη εκεiνοq κι εκεiνη αποτελoιiν θvα α1ιilριοτo ζευγιiρι! oι οιivτρoφoi τoυ δε ουμμερiζovται τηv ιiπoψη τoυ, κυρiωq γιατi ξ6ρoυv πoλι1 καλιi πωζ, αν o Tρεμoυλιιiριoυg δεν εκτελ6οει την αποοτoλη του, κιiπoιoq dλλoq θα πιiρει τη θ6οη τoυ. Σε αvαμμ6'vα κιiρβουνα πια, o Pωμαioq vιcbΘειτα μιiγoυλιi τoυ vα ρoδiζoυν....


Mε μεγιiλη Θλiψη o μιiντηq απoμακρ6νθηκε απ6 τo χω ρ ι 6 . Π i oω τ oυ ε γκ ατα λ εi π ει 6 v α γ ερ6 δυ ν αμικ6 πεχατεiαq. Ξ6ρει πωζ η εχπiδα εiναι α περι6ριστα εμπoρειiοιμη και μιiλιοτα αιrirνια. Aξiζει λoιπ6ν vα αυξoμειrΙrvεικανεiq τιq ανo266qτηζ oυνεiδησηζ τoυ, μια και η oυvταγη εiναι τ6οo απ}uη:μια υπoψiα αυταπιiTl.lζ, 6να f26νoqμυστηρioυαρκoιiv, για να κρα τ6"qτo κoιν6 ooυ με κoμμιξνητην αvιioα. Aινιγματιiκια και oα1λαμαρo6λεq συγκεvτρc(rνoυν αρκετι1 oηoτ6ρσια.Eναq ωραioq τp6πog, για vα εξαoφαλioει κανεiq τα γερdματ6' τoυ χωρiζ πεpιττη κo6ραoη.To κακ6 β6βαια εiναι fi(')ζ,απ6 καιρo6 ειζ καιρ6v, oι μιiντειζ π6φτoυvσε δ6oπιoτoυt τ6πoυqσαv

τoν oβελiξ κι εμ6να.

E, δεv μπoρεi καvεiq vα πρoβλ6πει τα πιiντα! Eτoι, κι o μιivτηq μαζ πρoτiμησεvα τo βιiλει στα π6δια. M6voq τoυ στo διiooq βαδiζει για v6α Ttετcρωμ6vα. oταν αναγκιiζεται να oταΘεi, βγιiζει 6να ιiθλιo ξερoκ6μματo απ6 τo oιiκo τoυ. Π6ρα απ6 κιiθε iρooδoκiα, oι oιωvoi δεν εivαι oι ιiριoτoι.


πoφασισμεvη να συνεχισει τηv κoυβεντo6λα τηζ με τo μdvτη, η Mπovεμivα oρμι1 ξωπioω τoυ. Δ'εv πρ6κειται vα αφt(oει να 1αΘεf η ευκαιρiα: πρ6πει να μιiΘει αν κιiπoια μdρα θα ανηκει οτηv αφρ6κρεμα τηq Λουτ6τια. o μιiντηg, πoυ την αφoυγκριiζεται να πληoιιiζει, οηκιδvεται και κιivει πωq ουvε1iζει τo δρ6μo τoυ. o υπoκριττ]q παiρvει μια ι4κφραoηαvεξιχviαoτη. -Mιivτη! Περiμενi με, μιivτη! Aπ6 μακριιi ακoι5γεται η 6κρηξη MtΙAoYM! μιαζ χι5τραξ.Θεfo διδρo για τo μιivτη. -Τα βλdπειζ, η oργη τωv θειbν ουνε1iζεται. Σαq εi1α πρoειδoπoιτ]oειπωq εiναι επικiνδυνo να μη ο6βεoτε fνα μιiντη! - Mη φειiγειq, μιiντη. Θα τiθελα vα σε oυμβoυλευτcbo1,ετικιi με τo μ6λλoν μoυ.

-o1ι! o1ι! Στo 2gωρι6 υπιiρ26oυνδδoπιοτα πνειiματα...Eκεivoq o κoντ6q με τo κiτρινo μoιloτιiκι και τo 1ovτρ6 τ6ρα9, πoυ δε Θdλει vα διαβιioω τo oκιiλo τoυ...,. Στη oυζτiτηση, πoυ ακoλoυΘεi, odρνoυv τα εξ αμdξηζ oτov oβελfξ και oε μ6να. H Mπoνεμivα εiναι διπλωμιiτιοοα. Θdλει να κραττjoει τo μιiντη. αλλιi να μην υπερβεi και τα 6ρια. Γι,αυτ6 τoυ πρoτε(vει να μεiνει οτo ξι6φωτo.Kι εκεfvη Θα τoυ φiρvει τρoφτiκαι πιoτ6' -otι. 6xι! Eμεiq oι μιivτειq ζo6με μdoα oτην περιoυλλoγη...Nα μoυ φ6ρvειg μ6vo τα α παραiτητα για Vα διαβιiζω τo μ6λλoν: Aγριoγo6ρoυvα, πιiπιεq, κoτ6πoυλα, μπιiρα..... -Δ.ιαffiζειq και την μπιiρα; -t{ καλf βαρελf oια μπιiρα εiναι πoλιi ειlαvιiγνωoτη. Στo oκoτειν6 ξdφωτo, o καιvo6ργιoq ,,ιivθρωπoq των δαocilv,' τηg περιγριiφει iνα λαμπρ6 μ6λλov. LΙ Mπoνεμivα, ξετρελαμ6νη κυριoλεκτικιi, γυρiζει οτ o 1,ωρι6. Στo δρ6μo ουvαντιi τη γυναiκα τoυ MαΘoυοαλiξ και δεv κρατι6ται. Tηq εμπιoτε6εται τo μυστικ6. FΙ νεαρf κoπ6λα εivαι μια καλ6καρδη 6παρξη, πoυ θ6λει vα μoιριiζεται τα πιivτα. Ιδfωq τα μυoτικιi. Mε τη γενvαιoδωρiα πoυ τη 1αρακτηρiζει, oπειiδει vα διαδιδοει αυτ6 τo μυoτικ6 απ6 π6ρτα οε π6ρτα,γεγov6q πoυ κιivει τo Θερμ6μετρovα αvθβει'


π6λυτη ηρεμiα. Mεταξδ εκρtiξεωv o Παvoραμiξ

βoλιilν κι τελειo-

Δ πoiηoε μια καιvoιiργια συvταγτi. Αυττi : δεν πρoκαλεi εκρfξειg. Λ6τε vα πετιi1goυμε τη

oωoτ{; Για να τo εξακριβrirooυμε,πρoτεiνω vα χρησrμoπoιt]οoυμε ivα δoκιμαoτη, κατ{i πρoτfμηοη 6να Pωμαio. Πoλλof κυκλoφoρo6v στoυζ Θιiμvoυq.Στo διiοoq διαoταυρων6μαoτε με την Mπovεμivα. Xαiρεται πoυ μαq βλ6πει, αλλιi Qεi1vει και σα vα βρioκεται oε δ6oκoλη θθoη!

!Qo9τ.9ιπερiεργατελευταfαη Mπoνεμivα!o oβελiξ πρoτεivειvα φ6ρoυμε πfoω καvαδυ6

αγριoγo6ρoυvα,αλλιi εκεivη, 2gωρiqvα μαξ αφfoει. vα πρoοΘ6,ooυμε λθξη, μαq καλεf για φαγΙ16.. Fιλικριvιi δε βρfoκω τηv <bρα κατιiλληλη! - Aοτερ iξ, αρ νιioαι μ ια πρ6oκληoη α π6 τ η γυvαiκα τoυ αρχηγo6ooυ; E γ xαταλεiπ oυ μ ε τηv α πooτoλ τj μ αζ κ αι βρiοκoυμε oτηv καλδβα τoυ τov αρ26ηγ-6 μαq 6ρΘιo να κιiνει πoδ6λoυτρo. Kατιiπληξh! Δε; π.ιoτειioυμεaτ-'αφτt6 μαq!H Mπoνεμivα εfπε: - , , ξ oυ ρ o_1lνdκ ιFoD, σ oυ φ6ρvω κ αλε oμ6νoυg,,t o oβελiξ 5ι εγω δεν τoλμo6μενα κoιτα1gτoιiμε! γ6λια μαq 6ρ1ovταιακατιio1,ετα..o ]g yg-υo.ικιi oβελiξ ξεoπιiει πρcδτoq.

I -E26ειqvα με φωvιiξειq γoυρoυvιlκι μoυ απ6 τα πρcbτα1ρ6νια τoυ γιiμoυ μαq! -Oταv πρ6κειται για χαχαvητ6, ακ6μα κι εγcδ δεv αvτi16,ωκαι vα πoυ ξεoπιiω με τη.oειριi μδυ. Eivαι.6μωq γvωoτ6 πωζ oι αρ21ηγoiδεν αγαπo6v τη γελoιoπoiηοη (ιδiωq 6ταv πρ6κειται για τoυξ

iδιoυs).και o Mαζεoτfξδε διαφcρειαπ6 τoυξ

oυvαδι6λφoυqτoυ. -Mπoρεiτε vα μoυ πεΙτε, τι"πιiθατε εοεiq oι δυo; Kαι γυρiζovταζ στη γυvαiκα τoυ πρooΘcτει: -Tι- μoυ τoυg κoυβιiληoεq εδιb αυτo6q τoυq δυo 26αζo1αρo6μεvoυζ; -Mα, γιατf εiναι oι καλ6τερoι πoλεμιoτ6q τoυ 1ωριo6, γoυρoυvιiκι μoυ! o δρoυiδηq ifvαι ιiρρωoτoq και oι Pωμαioι Θα μπoρo6σαv να επιτεθo6v..... - Mα oι Pωμαioι κιiΘoνται τ]oυ21α αυτt'1την

επoγ,fi.

-Nαι,. αλλιi 1ωρfζ τo μαγικ6 ζωμ6 δεν ξ6ρει

τι μπoρεivα oυμβεf'o Aoτερfξ κi o ξqv^εig oβελi.ξδεv πρ6πειπια vα αφfvoυvτo 1ωρι6και

vα τρd1oυv oτα δι1oη,γoυρoυvιlκι μoυ.. Αvιiμεoα oε δυo λ6ξυγγεq, επι16ειρcδvα κιiνω μια παρατtiρηoη: -Πρiπει vα πω, γoυρoυvιiκι μαq, αρ1gηγiμαq.... H παραττjρηοτ]μoυ πviγεται oτo τερι1oτιo 16α1αvητ6τoυ oβελfξ. Kαι πρoκαλεi, φυoικιi. τoυζ κεραυvo6qτoυ αρ26ηγo6. -A! Ωoτε t,τoτ,ε; Δ,ιαoκεδιiζετε ε; Λoιπ6ν, θα μεivετε oτo 16'ωρι6, για να πρooi1ετε τo δρoυTδη. Eivαι διαταγf1!


τo διiοoζ βαoιλε6ει μια ασυvηθιoτη αναταραχη. H Mπoνεμiνα πρo"χ"ωρεi και στo μπριiτοo τηζ κρι1μεται6vα καλιiθι τρ6φιμα.Δεv καταλαβαivει τiπoτα. o6τε πωζ θναq κoρμ6q δ6ντρoυ περπατιiει, oιiτε πωq μια κoυκoυβιiγια κtiνει γυμναοτικη οτo κλαδi εν6q δ6vτρoυ. -Ω μιiντη, ooυ 6φερα 6λα τ'απαραiτητα,για vα διαβιioειζ το μ€ λ λoν μoυ στη Λoυτ6τια.Mα εiμαι αν6ητη! Αυτη η 1ηvα δεv d1ει εvτ6οθια. Efναι γεμιoτη! -Διiloτη μoυ!Διαβιiζω θαυμιioια και τη γ6μιοη! Kαθιoμdνoι οτo 1εiλoq τoυ κρατηρα, παρακoλoυθoιiμε αvημπoρoι τιζ πρoσπιiθειεg τoυ Πανoραμiξ' εvιil o Mαθoυoαλiξ περvιiει διπλωμ6νoq οτα διio απ6 τo βιiρoq εν69 αμφoρ6α.

-Πoι1 vα πηγαiνει ιiραγε; Ακ6μα και o Aλφαβητiξ βγιiζει περiπατo τα καλιiτερα ψιiρια τoυ!

-Συμβαivoυνπαρdξεvαπρ6γματατελευταiα

στα μερη μαζ. -Aυτ6 πoυ oυμβαivει, εivαι πωq πιivε 6λoι oτo διiooq και εivαι κατα1αρoιiμεvoι. o oβελiξ 61ει δiκιo. Mπα, να κι o αρ1ηγ6ζ μαζ, πoυ επιοτρ6φει απ6 τo δtiooq τραγoυδωνταg. -E!Aρ1ηγd! Δε μαq βλdπει και δε μαq ακoιiει. -Mα τι ουμβαivει o'αυτ6 τo δtiοoζ πια;;; Γιατi δεi1νoυv 6λoι τ6oη ευδαιμoνiα;Πηγαivoυν οτo διiοoq με τα 16ρια γεμιiτα κι επιoτρ6φoυνμε τα 16ρια αδειανιi και τo βλ6μμα τoυζ vα πλαvιiται μακριιi. Πoιog εiναι o λ6γoq αυτηq τηq παριiξεvηq oυμπεριφoρ<iq;


o Ιντεφiξ τo πηρε εiδηοη πρcirτoq,τo δ6ντρo με τηv κoυκoυβιiγια. Eνα δ6ντρo στo διiooq εiναι κιiτι φυoικ6. M0, αυτ6 ειδικιi τo δ6vτρo μιλιiει, κoυvι6ται, π&ει λiγo απ6 δω, λiγo απ6 κει, 6οτερα κριiβεται αδ6ξια πtoω απ6 τ(Ι'ξ6λινα τεtxη τoυ 26ωριoιi.Eμεiq, αφoσιωμ6voι στα πειp&ματ6"β0ζ, δεv τo πρoo6ξαμε.To 6νoτικτo 6μωζ τoυ Ιντεφiξ τo εvτ6πιoε:αυτ6q o κoρμ6q εiναι 6πoπτoq.ΓABI ΓAB! To δ6vτρo λεγεωvιiριoq κατιioκoπoξ τo βιiζει

στα π6δια.o oβελiξ τo πρoφταivειχωρiζ την παραμικρη

δυoκoλiα και μαt τo φ6ρνει κoντιi στη 266τρα. Eκεi, ξεριζcδvειτov Tρεμoυλιιiριoυq. .Koiτα, Aoτε piξ! Eivαι o πρcδτoq μoυ λεγεωvιiριoq πoυ 6πιαoα μεταμφιεoμ6voσε δ6ντρo! -Mη μoυ κιiνετε κακ6! -Mα 61ι! Θα σoυ πρoσφ6ρoυμεμ6vo λiγη oo6πα. Aυτ6 εiναι 6λo.


σ το vT ρ εμo υ λ ι dρι oυμ ζια T.T γεματη 9 :", Ψη, κoυταλα, πoυ τηv καταπiνει οα l l (η ρωμαiκη + + βλιiκαgκαι πειθαρ1ημ6vοg λεγεωvα εκπαιδειjει καλιi iδjq αvδρεq in.). ..o κoiτα, πραoιviξει!Ακ6μα μια κδυταio. μniiεiq,ir

Exει γiνε.ι.ριγ6 oαv τo παντελ6vιτoυ δβ'ιτξr,o

Παvoραμiξ, απτ6ητοq,oυνε1iζει ,o nρooθd..ι,*. ιiλλα υλικri oτo ζωμo.--o Pωμα.ioξ μ,.oμoρφωνεταιοε λιοvτιiρι.Ξαφvικα'.τoυφυτρωvει μια oυριi δριiκoυ.o ρυθμoqεπιτα1ιivετα..enο η μια κoυτιiλα στηV ιiλλη. γιvoμαοiε μιiρτυρεζ σε εvδιαφdρoυo^εqμεταλλαξειg. Ξ.αφvικιi. o ευvooιiμεvoqδoκιμαοτηs μαs πβηqετα.'φoυοκcδvει,φουoκωvει....διπλα_οκiζε ται, τρiπλαoιαζεται, τετραπλαoιιiζεται.,....oXΙ! oλεq^αυτdqoι^μεταμoρφωoειq δεv απαο1oλoιiν l(αUoλoυ τo δρoυi,δη μαζ. που εivαι απooρoφημ6voq με. τ ιζ 6ρ-ευvdqτου. Ακ6μα μια κoυτιiλα Και o λεγεωvιiριoq μiικραiνει, μικραfvει. Kι 6μωζ δεv τov βριioαμεαδτov!'

πoυ o Παvοpαμiξ τoν πιd,vει με μεγdλη $αι γα λεπτoτητα και τov βoυτιiει oτη xιjτρα.ΠΛoYΦ! Aν ουνε1ιοτεi κι ιiλλο αυτη η- κατιioταoη. o Τρεμoυλιιiριoυζ θα γivει ριiκoq. Επιτ6λoυ9' απoκτoιiμε dvα ακριβ6g αvτ(γραφo τoυ πρωτoτtjπ.o^υ. Mηπωq βρηκαμε τη oυvταγη: -Πωg vιωθειg,Pωμαιε; -Kαλιi ...Πoλ6 καλd Nιc6Θω μιiλιoτα.

ελαφρ6q...πανιiλαφρogl λaaxι

Πιιioτε

με! Kαι vα πoυ πετιiε.ι ψηλιi, πρog ,,μεyιστην ικανoπoiηoιv,,τηq φiληg τoυ τηq κοδκoυβ&γιαq.. 28


t


τo μεταξυ, στo oχυρ6 τoυ Πετιμπovoυμ,o εκατ6vτα ρχoζ βρdζει κι αυτ6ζ, αλλd απ6 αvυπoμoνησiα.Στην π6ρτα o ορoυρ69κoιμιiται ηου1oq.01ι 6μωq για πoλιi.

xoY! . xoΥ!-Ε; l

.\:ι. ;ι.i ερΖεταιαυτη η φωνη;Tρiβει τα μιiτια

]ι..- Kι1l:α=ει oz.6γυρα. Tf πoτα. o1ι, ψηλιi! Cl..-.α.ε| \lα τo Δiα. ουμβαivoυν περiεργα :..a.1uαΤCι o.αυτ6 το o1υρ6! Πoιoq πετaει απ6 :.j'(,):ot: o i'εγεωνιiριoqκατιiοκoπoζ και μια .:ο..κoιβιi7ια' \Ιηπωq πρ6κειται για καιvoιiργιo

{αuιrι{.];.d:: -_\ε tε).ω ηi.iθιε; ερωτηοειg! -Ρ:;ε uoι, καuιιi ιiγκυρα καλιiτερα! A jι.,- :ι'lι. εδεoε γεριi, o φρoυρ6q παρoυoιιiζει τoν Τ -. ε uoι r.ιc i ρι oυ; στ oν εκ α τ 6 v τ α ρ 1 6 o , πo υ τ o v i'.ioκει :οi.υ νευρικ6! FΙ θdα τoυ λεγεωvιiριoυ, :ιr'- ;ετdει στ oυζ αι θ6ρ ε q ,δ ε v τ o ν η ο υ 1 ι i ζ ε ι καΦz.oυ. Αντiθετα! - . -\ει' εiι,αι τ ρ6π oq αυτ6 q ν α π α ρ o υ σ ι ι i ζ o ν τ α ι .,:."lα\,α(.)oριi!Kατ6βα αμ6oωq! \:. u:o ριi l ! Ε i μαι ε λαφ ρ ι i q ! A v ι i λ α φ ρ o ζ σ α ν -.::..:l..'liδαl -K::aβrioτε μoυ αυτη τηv πεταλo6δα! ι .-l Τ :εuo υλι ι i ρι oυq κι i v ε ι μ ι α π o λ ι i o ο βα ρ η ] . : Jι\t. Εξηγεi τα πιiντα. Για τo δρoυTδη, για :. 7.L:ρα. για τη ooι1πα...και ιδiωg για 6λεq τιg ]ι. κ ιuε; oτ ι q oπ oi ε g δ61 Θ η κ ε ν α υ π ο βλ η θ ε i μ ε :i.ημ.rl εμπιoτoοιJνη. Διηγεiται με λεπτομ6ρειεq : i ;ειριiμα τ α π oυ 6γιv α ν ε πι i v ω τ o υ , τ ι ζ :α-.ει,εργειεζ που παρoυοiαοε...FΙ απoοτολη πoυ :. . . . εix αv ε μπ ι oτ ε υθε i ε o τ 6 φ θ η μ ε α π 6 λ υ τ η ,-:ι:υ1iα.

-o δρoυfδηq τoυζ πειραματiζεται για .:αιι.oι]ργιoυgζωμοι5qκαι δεν παιiει να γελιiει! -Τιi \16νo αυτ6 μαq 6λειπε! .\:oκλεiεται να αφηοoυν τoν Tρεμoυλιιiριoυg vα :ετciξει με τα δικιi του φτεριi. Mπoρεi ακ6μα να ..αι,εi 1ρηοιμoq.Eτοι, o εκατoντιiρ1oq διατιiζει ' α δ6ooυν τo ο1oιvi ο' 6να παλotiκι, πρtiγμα πoυ δε φαiνεται vα ευχαριστεi ιδιαiτερα τo Pωμαio rr _

31


o TρεμoυλιιiριoUζ,αvιiλαφρoζ σαv πεταλo6δα, π6,ταξε και πηγε στo o26υρ6τoυ, 6πoυ 6καvε Kαι τηv αναφoριi τoυ. oλo τo ρωμαικ6 o26υρ6γvωρiζει π}u6,oν τα λiαv πεpiεpγαγεγoν6τα,πoυ διαδραματiζovταιστo χωρι6. o εκατ6νταρχoζπ6φτειoεβαΘιιiπεριoυλλoγη.... -Tι vα ετoιμιiζoυvιiραγε; Aπαιτεfται περioκεψη.To καλ6τερo Θα εivαι vα oτεfλει μια περiπo}uovα επιβλ6πει τoυt αvυπ6ταχτoυζΓαλιiτεq. Avυπ6ταχτoυg;Ιoωζ 6xι και για πoλ6 ακ6μα! Αν oι εκρηγνυvται, 2g6τρε9 αν o δρoυTδηqχdvει τη δι5vαμητoυ, τ6τε τo χωρι6 εivαι στo 6λε6q τoυ. Eκεi πoυ απ6,τυγε 6vαgKαioαραζ, AYTOΣ Θα πετ6γει.Ιoωg.

-Θα vικηoω τoυζ Γαλιiτεq, υπ6σχεται o εκατ6vταρ16og. Toν Kαioαρα τov αγαπ6.ει,τoν Θαυμιi ζει, τov φΘoνεf. 0νειρε6εται vα γiνει αυτ6q 6vαq ηρωικ6q καταKτητηζ, πoυ Θα αφησει τη oφραγiδα τoυ στηv Ιoτoρiα. Βπιτ6λoυq, η viκη δε φαivεται Tcια" τ6oo μακριvη.


α τι ακριβωq oυμβαiνει ο'αυτ6 τo διiοoζ; o oβελiξ παρακoλoυθεi τov Πανoραμiξ! Παραβαivoνταζ τη διαταγη τoυ Mαζεoτiξ, φθιiνω ο'6να ξ6φωτo, 6πoυ με περιμ6νει 6να εκπλητικ6 θ6αμα. Evα βoλικ6 καταφι1γιo,με 6λα τα κoμφ6ρ,61ει οτηθεi. Για πoιov 6μωq;Aoφαλcilq για ι1vαφαγιi και μιiλιoτα καλoφαγιi. To γεγoν6q απoδεικνι1oυν τα υπoλεfμματα εν6q γε6ματoq. K6κκαλα απ6 πoυλερικιi, καλoκαθαριoμ6vα παiδιiκια αγριoγoιjρoυνων, ιiδειεq κραooκαvιiτεg, βαρελιiκια με τηv καλιiτερη μπι1ρα...Mατoν Toυτιiτιq, τι τoιμπo6oι! Πoιοq 6μω9 εiναι αυτ6q πoυ αγαπιiει τ6oo τιq απoλαιiσειζ τηζ oιiρκαg και τo καλ6 φαi; -Eiναι κανεfζ εδιil; Nα η Mπoνεμiνα φoρτωμ6νημε μια πιατ6λα, 6πoυ α1νiζει 6vα ψητ6 αγριoγoιiρoυνo oτoλιoμdvo με oρεκτικιi, να γλιiφειq τα διi1τυλιi ooυ. Eιλικρινιi δεv ξ6ρω πoιoq απ6 τoυq δυo μαq απoρεi περιοο6τερo, πoυ βλ6'πει τov tiλλo εκεi. Σαv ευγεvηζ και ιππoτικ6q Γαλιiτηζ πρoχωρω καταπιiνω τηζ, για vα τη βoηθτjοω, αλλ ιi, παρ'6λεq τιq πρooδοκiεq μoυ, η Mπovεμivα,αντi vα μ,ευχαριoτηoει,μoυ βιiζει τιq φωνθq:

-Πo6εiναι; -Πo6 εiναι ΠoloΣ;

Δ.εν καταλαβαiνω πια τΙπoτα. Eκεiνη 6μω9 oυνε1iζει 6ξαλλη: -Tov 6διωξεq!Kι 6μωq ο αρχηγ6ζ οoυ ooιi εi1ε απαγoρει1oειvα 6ρθειqoτο διiοog! Moυ γυρiζει την πλιiτη και φεtiγει τρθ1oνταq. Δεv μπορω vα την αφηοω 6τοι' κυρiωq γιατi δεν μπoριδ να διανoηθω πoιoν 6διωξα. H Mπovειl,ivα oυρλιιiζovταq ξεοηκωvει 6λo τo 1ωρι6. -Mεγιiλεq δυoτυ1iεq Θα π6ooυν πιivω μαξ! o μdvτηξ με εiχε πρoειδoπoιι{oει.

.o μιiντηq;

FΙ αληθεια εivαι πωq αυτ6q ηταv πoυ τo'βαλε οτα π6δια' πoιi vα κριiφτηκε 6μωq; Tρ61ω πiοω απ6 τη Mπovεμiνα, πoυ οπdρνει τoν παvικ6 οτo χωρι6 με τιζ φων6qτηq.

o AtrEPIΞ ΕΔι9iiΕE, ι

To ιl|ANτ|{,


Ψι, αν τiξερα πoιi βριoκ6ταv' Θα τo εi1α διcilξει αυτ6 τo πoυλi τηq δυoτυ21iαq. Aυτηv τη φoριi τoυλιi1ιοτov, oι Ρωμαioι 6καναv κιiτι oωoτ6! Γιατf ο'αυτoιiq βρioκεται o καταραμ.6vogμιivτηq' Tov γριiπωoε η περiπολoq oτα πριioα. Aπtοτευτo κι 6μωq αληθιv6. H κoυoτωδiα φθιivει oτo o26υρ6. -Aβε ε^κατ6vταρ1ε!Kατιi την περιπoλiα μαq, 6πoυq διατιiξιτε, βρτ]καμεoτo ξ6φωτov αυτδ τo υπoκεiμεvoυ, oι εξηγησειζ τoυ oπoioυ oυδ6λωc μαζ ικαvoπoiηοαv' Aυτ6 τo ν6o δε φαivεται vα ενθoυοι<1ξειτoν εκατ6νταρ1o.

-M9υ p9oατε Γαλιiτη αι1μιiλωτo! Mα εoεiq

τρελαΘι{κατε τελε(ωζ! Miλα εoιi! Eioαι θvαq απ'αυτoιiq τoυq τρελoιiq πoυ μαζ αvτιoτ6κovται και τιbρα και πιiντα; o μιivτηq δε διοτιiζει: ]Eγωι Mα 61ι! Δεν εiμαι απ6 κεivo τo 1,ωρι6. Ρvω δεv αvτιoτdκoμαι oε καv6vαv. Xμ, χχμ. Mε λivε Ξερoλiξ και ψιi1gvωγια πρooτιiτη..-.εiμαι μιivτηq. -Mιivτηq; Evαq αληΘιν6q Γαλιiτηq μιivτηg; -Ναι, β6βαια...Tcδραπ'x. 9χtπω πωq θα παρετε πρoαγωγη. Eoεiq πιiτε για μεγιiλα πριiματα. -Θα vικηoω τoυq αvυπ6ταχτoυζ Γαλιiτεq; -Aπ,τo oτ6μα μoυ τo πτ]ρατε. -Δ.ε.νd1ειq τ61η μιiντη. E1oυμε διαταγτj vα oυλλαμβιivoυμε 6λoυq τoυq μιiντεg oτη Γαλατtα, -Aq αφτ]ooυμετα αoτεiα. Δεν εiμαι αληθιν6q μιivτηζ.., -Kι 6μωq, μ6λιq τιilρα μoυ πρoφητεψεq πωg θα πιiρω πρoαγωγη! -Eκμεταλλειioμαι τηv ευπιoτiα τoυ κoομιiκη, για vα ζω 1ωρiq vα δoυλειiω! Mα o εκατ6vταρ1oq δεv τoν πιστε6ει κι απoφαoiζει να τov υπoβιiλει oε δoκιμαoiα. Bγιiζει 6vα v6μιoμα. M6λιq βλ6πoυv τo 1ρυοιiφι, τα μιiτια τoυ μιiντη μεγαλιilvoυv oα ρωμαtκdq αoπfδεq. -ξoρcilvα η γριiμματα;ρωτιiει o εκατ6νταρ1oq. -06τε τo 6vα, oιiτε τo ιiλλo, βεβαιιbνει o μιiντηq με τα 1dρια καλoκιiγαΘα oταυρωμdνα κιiτω απ6 τo 1ιτωvα τoυ. o εκατ6νταρ1o9 ρi1vει τ6τε τo ν6μιoμα ψηλιi κι αυτ6 oτριφoγυρiζει,διoτιiζει, αvτioτρoφα ξαvαφειiγει και oτ6κεiαι ακivητo...6ρΘιo, -Kιiρδιοε! M6λιg πρ6βλεψε πωg θα πιiρω κατιiλαβα πωq ηταv αληθιν69 μιiντηq. Tρ.o91ωγτi, Αληθεια η ψ6μματα; o μιivτηq πviγεται οε !6φιooενικdq εξηγ{oειq. Περιγριiφει τoυζ Γαλιiτεg oαv αφελdστατα πλιiοματα, ηλiΘια, θτoιμα vα 1ιiψoυv κιiθε εiδoυq πρ6βλεψη..., ειjπιoτα 6oo δε γivεται. Ξαφvικιi, o εκατ6vταρ1oq κατεβιiζει μια ιδ6α, απ6oταγμα oλ6κληρηq τηζ ρωμαTκηq oτρατηγικηq. Αφoιi oι Γαλιiτεq αγαπoιiv τιq πρoβλdψειq,o μιivτηq πρ6πει vα ξαναγυρiοει oτo 1ωρι6 και να κιiνει τoυq Γαλιiτεζ να τo εγκαταλεiψoυν.


π6 την εiοoδo τoυ χωριo6 o μιivτηq ατενiζει τoν κ6oμo, πoυ 61ει συγκε. ντ ρωΘεi γsρω απ6 τoν αρ1ηγ6 μαg. .\κριβωq τη oτιγμη πoυ o Mαζεο'τiξ εξηγo6oε ;6οo επικiνδυvo εiναι vα πρoκαλεiq 6vα μιiντη, η Mπovεμiνα πριilτη τov αντιλαμβιivεται.

kotιf(εi .KoΙTAΞTE! o MANTHΣ!o MANTΙΙΣ! o MANTHΣ ΞANAΓYPΙΣE! .\δiι.α:o ι,α ξεφoρτωθoιiμε τo σιχαμερ6αυτ6 .-:ι1{εiuε\.olBoηθεια.κιivτε κιiτι, πρoαιoθιiνoμαι

Ξ.]]Ξ ιa..σtlcl}pια\.oi μαq εivαι ι1τoιμoι να 1ιiψoυν ].]. ]ι1'.; ;:ει. Απελπιoτικ6! Toυq 61ει ρiξει! Tι ι,α κιiι,ω: Bυθιoμdvοq οτιq οκ6ψειζ μoυ -Ξι1,-.(,.) ;:7.ι,ω :o μιiι,τη. πoυ βγιiζει λ6γo οτo πληθoq { α : :μ.laμ fξ ε ι τ oυζ φ fλ o υ q μ o υ π ρ o φ 6 ρ o ν τ α ζ ;.c.:,ια .iεμciτα απειλθq. oι ου16ωριαvoi μoυ θα τα :α.1οL,\.o)-α τoι; μετρητoiq, εiμαι β6βαιoq. -\αι. Γαi"ιiτε;. ξαναγ6ρισα, για vα σαζ πω πωζ η

Σ\ \ΙΦoPΑ θα πdoει πιivω οαq.oΙ ΘEoΙ To K.\Τ.\P.\ΣΤHKAN To XΩPΙo ΣAΣ. o fδιoqo

:€ , μ1αξ.πoυ αναπν6ετε, θα 6ρ1εται απ6 τα βιiθη :*; Ι'oλαoηq! Θα εivαι αρρωoτημ6νog, Tα πρ6oωπιi oαq θα 1<iooυvτo --":-.uακωudνoq. ι..-luα:ηζ ζωτis. ΦYΓETE! ...-. ΦYΓETE! oYΓETE! AIIEPΙΣΚEπToΙ! EINAI H γoNH πEPIΠTΩΣH NA ΣΩΘEITE! EΓΩ

ΣΛΣ ΙΙPoEI.ΔoΠoΠΙΣA!

Σ'-..ειδητoπoιcδvταq τιq ευθιiνεq πoυ π6φτoυv Ξiι1l-ξ ωμoυq τoυ, o Mαζεoτiξ απoφαοiζει να =3αoτεi τo δr]θεvθ6λημα των θεcδv. -\α πιiμε να εγκατασταΘoιiμεoτo νηoιiκι πoυ ::..αι κoντ<iοτιq ακτ6q μαq. -Γal.oio! Δ.εν ουμφωvιilκαθ6λoυ! ι}7.ι. ε^1ch θα μεiνω. J oβελiξ παραλiγo να φ6γει. Tην τελευταiα ::ι7uη. 1ιiρη oτov Ιντεφiξ πoυ αναζ{τηoε .:::αφιiγιo οτην αγκαλιιi μoυ, απoφαoiζει vα μην -:αρκιiρει με τoυζ ιiλλoυq. Hoυ1ιiζω, αλλιi δεν :-1ε;ει και να καθυοτερo6με.

{ι Pωμαioι μπoρεi vα επιτεθoιiv απ6 oτιγμη οε ::ι7μf, το καλδτερo εiναι να κρυφτo6μεστo r.:ooξ....

37


M6νoι, μ6νoυμε μ6voι, o Πανoρ αψiξ, o oβελiξ κι εγC[), παρατημ6νoιστo 2gωρι6. o δρoυTδηqo6τε αvτιλαμβιivεται τη μoναξιιi β0ζ, γιατi oυvε2giζεινα παiζει με τoυq ζωμo6q. Mια βiαιη 6κρηξη μαq αvαταριiζει. FΙ 2gιiτραφτ6vει φωτιιi σαv ηφαioτειo πoυ ξυπνιiει. Tρoμαγμ6νoq,oρμd)vα oc[loω τo γ6ρo ιivΘρωπo. -Παvoραμiξ, μακριιi! Aντη26εiκαιvo6ργια 6κρηξη, ακ6μα πιo βiαιη. Kι ιiλλη. T η φωτ ι ι i δ ι α δ 6 χ ε τ α ι μι α α π oπ ν ι κ τικ η κ ιiπ v α, πo υ ξεxιivεται oρμητικti απ6 τη x6τρα. Aπλcilvεται σα o6ννεφo καλ6πτoνταζ τo τoπio με αδιαπ6ραστη oμi1λη. Mα τι 6xω πιiΘει; Δ.εv μπoρc[lητιcιvα αvαπvε6oω. Πviγoμαι. Nιcδθωτα π6δια μoυ κoμμ6να,1ιiνω τη δ6vαμη

μoυ.oλα εiναι μα6ρα.Boυλιιiζω.o oβελiξ εiδε τo o6ννεφoνα με καταπiνει.Mε φωνιiζει,παλε6ειμε τα

o6vνεφα τoυ καπνo6 και με αvαoιiρει αναioΘητo.Mε αγ&πη ακoυμπιiει τo ιiψυ26oκoρμi μoυ o,6ναβριixo.


σκηνη πoυ αKoλoυθεi θα oαq κιiνει vα ανατρι1ιιiοετε. Kαταφσιiνoυv οτo 1ωρι6 o μιivτηg' ουνoδευ6μενo9 απ6 τov εκατ6νταρ1o κι απ6 πiοω τoυq oι λεγεωνι1ριoι. Kαv6ναq δε λεiπει απ6 τo πρoοκλητηριo. o μιiντηq με τoυζ Pωμαfoυq:6λα τωρα εξηγo6νται! Aφοιi παρηλαoε με τoυζ ιivδρεq τoυ στην ερημωμdνηπλατεiα, o εκατ6νταρ1oqμπαiνει oτo οπiτι τoυ αρ1ηγoιi ακoλoυθoι]μενoζ απ6 τov υπαoπιοττ] τoυ και τo μιivτη. Στo κατιilφλι τηξ π6ρταq, φρovτiζει vα διiloει διαταγ6ζ o'6vα λεγεωvιiριo: -Πτjγαιvε οτη Pcδμη να μεταφ6ρειq6να μηvυμα οτov Kαioαρα. Θα τoυ πειζ: ,,0λ6κληρη Γαλατiα εiναι oτα η 16ρια μαg,,.Θα οε ρωτηoει:"oΛoKΛΙ{PH,,; Θα τoυ απαvτηoειq: ,oΛoΚΛHPH,,. Kι εκεiνoq θα καταλιiβει. oπωq θα 6λεγε και o Kαioαραq ,,ηρθα,εiδα, νiκηoα,,!Mπριiβo μιiντη, εioαι οτ'αληθεια πoλ6 oπoυδαioq! o υπαoπιoτηq απ6 τη μεριιi του επιμ6νει vα oυλλdβει τo μtiντη. Aφoιi η Pιδμη dxει βγιiλει διαταγη να φυλακιοτoιjv 6λoι oι μtivτεq τηq Γαλατiαq. Tωρα πoυ οι πρoβλ6ψειζ τoυ απoδεi1τηκαν αληθιν6q, ωρα εiναι vα απαλλαγof v απ'αυτ6v. Aλλd o μιiντηq διαμαρτ6ρεται: -Δεν ξdρω vα κιivω αληθιv6qπρoβλ6ιμειq! Γoητευμdvoqαπ6 τηv ειiκoλη επιτυ1iα τoυ o εκατ6νταρ1oq επιμιlvει, θ6λει να μιiθει κι ιiλλα. Tι λι1νεoι θεoi; -Aπιiντηoε' η θα βιiλω vα οε ανοiξoυv, για να διαβιioειq τα δικιi oου οπλιi1vα. -Mα, επιτi,λoυq,εi1α πρoβλ6ψειπωζ o αdραq θα ηταν βρωμερ6q oτo χωρι6' διαμαρτιiρεται o μιivτηq, πoυ δεv ξ6ρει πια τι ιiλλo να πει. Aκριβωq' εκεiνη τη οτιγμη' o εκατ6νταρ1οq ooυφριilvειτη μ0τη τoυ και μυρiζει τoν αι1ρα. -Δε βρfoκετε πωξ μια περiεργη μυρωδιιi 61ει βρωμioει ξαφνικιi τov α6ρα; oι τρεiq κoμπιiρooι μαg βυθiζoνται στη μ6λετη τηq ατμ6οφαιραζ. Eκεiνη τη οτιγμη η π6ρτα ανoiγει αφτiνovταζ vα περιiοει ιlναq πελιδν6q λεγεωνιiριog. -Εκατ6vταρχε, η ατμ6οφαιρα oτo 1ωρι6 εiναι απoπvικτιKτ].tsρωμιiει φρικτιi...oλoι oρμoιiν 6ξω. Aπ6 τo ξ6φωτo υψωνεται μια oττ]λη καπνoιi. 0λ6κληρo τo 1ωρι6 εiναι τυλιγμι1νo oε μια πηχτη και αηδιαoτικτ] oμi1λη. Eξoυθενωμιlvη κυριoλεκτικιi' η oμιiδα εiναι καταπρtioινη και βρioκεται oε κατιioταοη λιπoθυμiαq.oι Pωμαioι 61oυv λεπτη 6οφρηοη. Δεν πρ6λαβαν να φθιiοoυv και ξαναφειjγoυν.FΙ διαταγη εivαι vα εκκενωθεi τo 1ωρι6.


χι. oπωσδηπoτε 61ι, o Παvoραμiξ ακ6μα δεv 61ει βρει τo μαγικ6 ζωμ6, πoυ θα τoν ξαναφ6ρει oτα λoγικιi τoυ. E1,ει uoι,o δημιoυργηοει 6vα μεiγμα, του oπoioυ oι αι'αθυμιιioειq 6διωξαν τη ρωμαiκτ] λεγειΙlvα. Kιiτι εivαι κι αυτ6. o δρoυTδηqμαq πιivτωg δε φαivεται vα 61ει απoχωριστεi τo oατανικ6 γ6λιo' πoυ τoν τραvτιiζει κιiθε τ6οo απ6 τ6τε που τoν καπtiκωοε τo μενiρ. Στ6κεται πιivω απ6 τo βρωμερ6 v6φoq. Aπ6 τη 1ιiτρα, πoυ 61ει μεταμoρφωθεi oε κραττ]ρα, αναβλιiζει 6να μεiγμα, πoυ κo1λιiζει. Xoπg! o Πανoραμiξ ανοiγει τo oτ6μα και ρoυφιi μια γερη δ6oη απ6 τo βρωμικo αdρα...oι ουνd,πειεq εivαι κεραυvoβ6λεq. To oτ6μα τoυ φτ6νει φωτιιi. Tα μιiτια τoυ πετιiγοvται 6ξω απ6 τιq κ61εq . To πρ6oωπ6 τoυ πρτ]ζεται,oτραβcilνει...oυρλιιiζει, αυττjv τη φoρti,απ6 τoν π6vo. Kαι μ6vo τ6τε, oτo τρελαμ6vo τoυ μυαλ6, μια αναλαμπτ] φαiνεται. Mε διακρiνει μιοoλιπ6Θυμoοτo βριixo. Πλιiι μoυ φρoυρ6qo Ιvτεφtξ.Aντ]oυ1oqμε φωνιiζει.

Kαι oτo δικ6 μoυ τo μυαλ6η Θoλo0ραοιγιi οιγιi διαλιiεται,Tη οτιγμτ]πoυ αvακιiθoμαι,ακo6ω τη φωντiτoυ δρoυiδη: -Aoτερiξ, μ,ακo66; .Παvoραμiξ, 6γινε9 καλd! Σηκωvoμαι και τρ61ωνα πd,οωoτηv αγκαλιιi τoυ. Eπιτd,λoυζ,o δρoυTδηqμαg θα μπoρ6oεινα βιiλει τ6λo9ο'αυττ]τη μαoκαριiτα.


sfi


π o ρ ε i v α ε i v αι χo v τρ 6 ζo o β ε λ iξ , α λ λ ι i κ α τα φ cρ ν εvι α ε ξ αφαv fζε ται, χωρiζ να τov παiρvει κανεiq εfδηoη.

Bλ6πovταqτov Παvoραμiξ vα απoτυ21αivει στιζ πρoοπιiΘειεq αυτoΘεραπεiαq τoυ,6φυγεξαvιi για τo διiooq,1αμ6voqoε βαθιιi περιoυλλoγτ]: oκcφτoμαιπωq 6να -Για 6λα φταiω εγcir...oταv τ 6 o o δ α 1 τυ π ηματιiκ ι α π6 μ εviρ...A!!!! Eν α 1τυπηματdκι απ6 μενiρttttΔ,εv απoκλεiεται καΘ6λoυdλλo 6vα χτυπηματdκιαπ6 μεviρ vα ξαvαβιiλει τιq ιδcεq τoυ Πανoραμiξ oτη oωoττi τoυq Θ6oη.Eivαι παoiγvωoτo πωq...,,To κακ6 Θε ρ α πε6 εταιμε τo κακ6,,.Kι δοτερα '..τι 61o υ με vα 1 do o υ με ; Ξ αvιi M πAOYM λoιπ6ν!....To μεviρ πρooγειιδνεταικατακcφαλα oτov Παvoραμiξ.Tραβω τα μαλλιιi μoυ,λυoοιiω απ6 τη λ6ooα μoυ.01ι, δεv εivαι δυvατ6v! -oβελiξl Eoιi 6ριξεg π6λι αυτ6 τo μενiρ; -K α ι β 6 β α ια, για vα γιατρdψω τo δρoυiδη Θαμoυ πει"qπrbqπιiλι δεv 6καvα καλιi!!! μαq...Δ'ε Mα τι 61ω κιivει για να μoυ τιi1ει τ6τoιoqφfλoq; o εφιιiλτηqξαvαρ1iζει,6ταv ξαφvικιi ακo6με την πvι1ττ]φωντiτoυ δρoυTδη: ..'.. -Aντi να μαλιbvετε,δε με βoηθιiτε καλ6τερα vα βγω κdτω απ,αυτ6τo μενiρ; Mε πρooo26τ] τoν oηκcirvoυμε: -Δ6ξα vα,xει o Toυτιiτιg! o δρoυfδηg μα€ εiναι π&ντα καλιil Kαι o oβελiξ, πoυ αργεi vα πιiρει μπρoq,αλλιi, 6ταv Θ6λει,μαζ ξεπερvdει6λoυ9,απαντιi: -Tι Θα πει εiναι π6,ντα καλιi; Eγc6 τov 6κανα καλιi με τιg oτoργικ69 περιπoιτioειq μoυ. Efvαι ανιΙlφελoνα 1αv6μαoτεoε λεπτoμ6ρειεq.O Πανoραμiξ πρoτεivει vα πιiμε vα βρo6με τoυg oυ1ωριαvoιiζμαζ. Πρ6πει vα ξεoκεπιiσoυμετηv απ&τητoυ μιiντη με κιiΘε τρ6πo.Πιiμε! 43


π6 τηv πλευριi τoυ πιiλι o εκατ6vταρ1oq, ικαvoπoιημθνog, γ6ριoε στo o1υρ6 τoυ. FΙδη vιcbθει τo διiφνιvo oτεφιivι στo κεφιiλι τoυ. Πριδτoν, oι διαφωνoιiντεq Γαλιiτεq 61oυv εκδιω1Θεi απ6 την Aρμoρικη. Δ,ειiτερoν,o μιiντηq εiναι αυΘεντικ6q.Tov παραo6ρει λoιπ6ν oτη οκηντj τoυ. -Θα μπoρo6σα vα βιiλω vα oε oυλλιiβoυv, αλλιi μπoρεiζ ακ6μα vα μoυ φαvεiq 1ρτ]οιμoq.Mε τιq πρoβλθψειq και τιξ oυμβoυλ6q ooυ, μπoριir vα πιiω μακριιi. Nα γiνω ακ6μα και Kαioαραq. -Eiμαι μιivτηζ; Mιiντηq; μoυρμoυρfζει o τoαρλατιivoq.Kι 6μωq...δεvεiμαι. -Δ'ε θα φαvcil α16ιiριoτoq. Kαι λdγovταq αυτιi τα λ6για, o εκατ6νταρ1oq ρi1νει oτo τραπ6ζι 6να πoυγκi 1ρυoιi voμioματα. Mπρooτιi o,6vα τ6oo πειoτικ6 επι16εiρημαoι αμφιβoλtεq τoυ μιiντη εξαφαviζoνται. Tελικιi, γιατi να μηv εivαι αληΘιv6ζ μιivτηq; FΙ επιoτρoφτ] oτην πραγματικ6τητα εivαι απ6τoμη. o Πανoραμiξ εμφαvfζεται στηv εiooδo τηq οκηvτjq και oτ6κεται εκεi, oλ6ρΘoζ,με τα 1dρια οτη μioη τoυ' -Πoιoq εioαι; Tι με θcλειq; -K6ρδιoεq μdντη! βεβαιιilνει o δρoυ1δηqμ,6vα 1αμ6γελo oτα χεiλη, -K6ρδιoq Tι κ6ρδιoα; -Σoυ επιτρ6,πωvα τo μαvτ6ψειq εο6..'. Kι εδrb εμφανiζoνται επi oκηvτ]qoι Γαλdτιoοεq, με τηv Mπovεμivα επικεφαλ{: -Α, cboτεδεν μπoρεiq να μαντθψειq,ε; Hρθε oπλιομ6vη με τo ξιiλιvo πλαoττiρι τηζ και επιμ6vει να αοκliοει τo ταλ6ντo τηζ στη μαγειρικτ].Mε μια κατακεφαλιιi oριζoντιrbvει τo μιiντη και ιioτερα τoν εκατ6vταρχo. Eξω, oι ιiλλεq γυvαfκεq ξεoπιivε κιivovταq τ6πι oτo ξ6λo τoυq λεγεωvιiριoυq με τα πλαoττjρια τoυq.Ωoπoυ vα πειζ κ6μιvo c1oυv κιivει γυαλιιi-καρφιιi 6λo τo o1υρ6, χωρiξ v,αφηooυv τiπoτα 6ρθιo. Στo μεταξιi, 6να ρωμαΤκ6 ιiρμα τρd1ει. Mεταφdρει απεoταλμ6vo τoυ Kαioαρα, πoυ φτιivει στo o1,υρ6, τηv cbρα πoυ η μd1η μαivεται και παρευρioκεται μιiρτυραq στη viκη μαζ. Σκαρφαλωμ6νoq o,dνα oπαομ6vo κλαδi ανταλλιiooει εντυπciroειξ με τoν εκατ6vταρ1,o. -o Ιo6λιoq Kαioαραq μ,coτειλε να δω αν πραγματικιi εi1εq νικtjοει τoυζ ανυπ6τα1,τoυq Γαλιiτεq. o Kλα6διoq Mπλoκαριoμ6νιoυq, ειδικ6q απεoταλμ6voζ τoυ Kαiοαρα, δε μαoιiει τα λ6για τoυ. -Δ'ε φταiω εγcil,αυτ6q o ψευτoμιivτηqφταiει. -Σιωπι{, σε καΘαιρ6!l!

11r lJt


Ξ.\.

-^)

μιi1η τ6λειωoε. Για μια φoρι1,oι ιi

τoυ 1ωριo6fταν απλoi θεατ6q.oι κυρiεg 61oυνμια τε1vικτj,διαφoρετικfμεν,αλλιi

εξi ooυ απoτελεoματι κη. M6oα οτη γεvικτj o6γ1υoη καv6vαq δε δiνει πρooo26τ] oτo μιivτη, o oπoioq, 6oo πιo διακριτικιi μπoρεi, πρooπαΘεfvα τo oκιioει. Δεv i1ει τιi1η 6μωq, γιατi o Ιvτεφiξ τoυ τη φυλιiει. oρμιi πioω τoυ, τov πιdνει, κρεμι6ται απ6 τα oαvτιiλια τoυ. -o Σκυλoδιαβαoτr{6! φωvιiζει o oβελiξ. Αμ6oωq oτ6λvει ivα 1oντρ6 μεviρ καταπιivω oτo μιivτη. MπAAOYMM....E{vαι φανερ6 πωq d1ει κιiv.ει πoλλτ] εξιioκηοη τελευταfα! To μενfρ πdφτει διιivα. Kιiτω απ6 τo μεviρ o μιivτηq δεi26vειγεραoμivoq και αφηρημ6voq' -Kυρiεq και κδριoι! Xιπq! Eivαι φαvερ6 πωq Ε1ει μεταμoρφωΘεi'Mεταξf μαζ, λ6τε τα μενiρ vα 61oυv κ<iπoιεqψυ21oλoγικigεπιδριioειq; -Πιiμε! Γυρiζoυμε oτo 16ωρι6! Πiοω μαq αφ{νoυμε dvα o1υρ6 ομπαραλιαoμivo. oι oυvτ]θειεq αλλιiζoυν. o εκατ6vταρ1oq αvτιλαμβιiνεται τo μιivτη και oρμιi καταπιi.vω τoυ. -Yπαoπιoτr], vα oυλλιiβειq αμioωq αυτ6 τoν απατειirvα. -Δ.ε δ61oμαι διαταγ69 απo6 6vαv απ1ν6 λεγιωνιiριoυ-! Nα β6λειq τιiξη o,aυ τ6 τo o1υρ6 oλoμ6ναxoυg, oυρλιιiζεi o εv λ6γω υπαoπιoτηg.Kαι, απευθυν6μεvoqοτo μιlvτη: -Eξω' € ξ ω ιoιi, δε Θ6λoυ πoλiτεq μioα oτoυ o1υρ6. Eπωφελoιiμενoq απ6 τo 1ιioq, πoυ ακ6μα επικρατεi, o ιπτιiμενoq λεγεωνιiριoq Tρεμoυλιιiριoυq λιiνει τo oκoινi τoυ και φει5γει πετιbνταq ακoλoυΘofμενoq απ6 τη φιλεvιiδα τoυ τηv κoυκoυβιiγια. Eκεiνo τo βριiδυ τo 1gωρι6 ξαναβρηκε τo ουvηθιoμdνo τoυ κ6φι, Κιiτδ απ6 τov ιivαοτρo oυραv6 τηq Γαλατiαq αρ1iζει 6vα τρικoιiβερτo τοιμπoιioι. To μεvo6, ψητ6 αγριoγo6ρoυνo βdβαια. Kαι o καθivαq διηγεiται τα γεγoν6τα απ6 τη δικτ] τoυ οκoπιιi...με μια εξαiρεοη...Aλλη μια φoριi, για vα απoλαιiοoυμε τo φαγητ6 μαq {ου1oι, αναγκαστηκαμε να βoυλιbooυμε τo oτ6μα τoυ αδι6ρΘωτoυ βιiρδoυ μαζ' τoυ Kακoφovfξ. Kι εκεi, πoλ6 ψηλιi oτov oυραv6, διαγριiφεται η oιλoυiτα τoυ Tρεμoυλιιiριoυζ, πoυ πετιiει πρoq oρiζovτεζ πιo γαληvιoυq.'...


ΚYΚΛotNNYN' ΑΙnNAΣTοN

oBEΛΙzκΑΙ ΣΙΑ o ΑΣTEΡΙz ΣTιlN IΣIIAΝΙΑ o AΣTEPIZKΑΙ oΙ ΓoTθοΙ ΑΣTEpΙzKΑΙ KΛEοIΙATPΑ HΔΙxoNoΙΑ ιlKATOΙKΙΑTοNΘEοN OMANTT{Σ oΓYPοΣTHΣ ΓΑΛATΙΑΣ ΑΣTEΡΙzo ΓΑΛATι{Σ oΑΣTEpΙzΣToYΣBEΔΓoYΣ o ΑΣTEΡΙZ ΣTtlN ΚoΡΣΙKH οΑΣTEPΙZMoNoMΑxoΣ o ΑΣTEΡΙz KΑΙ oΙ NoΡMΑNΔoΙ oΙ ΔAΦNEΣToYKΑΙΣΑPΑ To]prΣoΔΡEIIANΙ o AΣTEPΙZ ΣTυYΣ BΡETΑNOYΞ o ΑΣTEpIZ ΚΑΙ H )ffTPA Ιl ΑΣΠΙΔΑ TrΙΣ Α.ΡBEPNID o AΣTEPΙZ ΣToYΣ EΔBETO1Σ ToΔοPoToYKAΙΣΑΡΑ

zΙΦοΣ ΡoΔoKΑΙ

ToMEΓΑΛoTΑzΙΔΙ oΑΣTEΡΙZ ΛEΓFnNΑΡΙoΣ o AΣTEΡΙZ ΣTοYΣ

OΛYMΙIΙΑKOYΣ AΓοNEΣ }lMEΓAΛHTAΦΡoΣ rΙ oΔ}ΣΣEΙA ToY oΓΙoΣToYΑΣTΕΡΙz ^Σ;τEPlz

ο ΑΣTEPΙZ ΚΑI H xΑΔΑΔΙMΑ tΙΓΑΔEpAToY oιΙB1Jz o ΑΣTEΡΙz κΑΙ tl ΛATPΑBΙΑTA EΚToΣΣΕΙPAΣ' ΠοΣ o oBEΛΙz EΓΙEΣEΣTι{ xYTΡΑ TυY ΔΡoYΙΔrΙOTANιlTΑN MΙKΡoΣ oΙ t2ΑΘΛoΙToY AΣTβPΙZ To XTYTΙΙ{MΑTOY MENΙΡ o ΑΣTEΡΙzΚΑΙ oΙ ΙNΔΙANoΙ ιl EKΙΙΛ}ΙZtΙTοY KΑΙΣΑΡA oAΣTΕPΙz ΣTA ΑPΧAΙA ΕΛΔHNΙΚA' ΑΣTEPΙΚIOΣΕN0ΛYMIΙΙA MΕTAZYΡoΔoYΚAΙ zΙ(nYΣ ΑΣTE'PIΚΙoΣ ΚΛ I KΛωΙλTPA o AΣTEPΙz ΣTA IΙONTΙλΚA' T0zΙzANΙoN ΦΖG,T:

oAΣTwΙzΣTAΚPΙITιΚA' oAΣTΕPI7ΣTΙΙNΚoΕΙΚΙΙ

.uΦ

-

Ι S BN 9 6 0 - 3 2

789603

MAMoYΘ coMlx EΠE Π ΣoΛΩNoΣ 128Ξ10681AΘHΝA . 2103304326 Π TEΛEΦAΞ:2103825054 THΛ:2103825055 Ξ e.maiI:support@mamouthcomix.gr € 3'90 http://www.mamouthcomix.gr

00 το χτύπημα του μενίρ  
00 το χτύπημα του μενίρ  
Advertisement