Page 1

P OR T F OL I O B OOK L E T

a r c h .V e n e l i nDi mi t r o v

1


Замен: Архитектуратаикатоцяло процесътнапроектиране ( създаванетонапространстваи форми,търсенетонаестетика, разрешаванетонавъзникнали проблеми)винаг имиедоставяло г олямоудоволствие. Даразбереш клиентаинег овото вижданезасг радатаидаму предложиш проект ,надминаващ очакваниятамуееднаот най-г олемитенаг ради,които получавамекатоархитекти.

ВенелинДимитров

д ом м о м е н т а“ 01. 02. 2018-д о о м е н т а ЕАРХ”ООД г р. Варна

Архитект

01. 02. 2016-01. 02. 2018 “ БИГНАТОВСТУДИО НЮ ЙОРК” ЕООД г р. Варна Архитект


3D Визуализации/Екстериори 3D CHALLENGECANAAN RESI DENCE HARPMAN ARCHI TECT

4


Участиевконкурс3D визуализация Архитект:SpechtHar pman Местоположение:New Canaan,Uni t edSt at es Г одинанапроектиране:2011

5


EARCH STUDI O 3D Vi zPr oj ect s

3D Визуализации/Екстериори/Концепции 24


Комплексотмног офамилни жилищнис г ради г р. София

3D Визуализации/Екстериори/Концепции 26


27 Lo

Profile for Венелин Димитров

Venelin Dimitrov Portfolio  

Venelin Dimitrov Portfolio  

Profile for 244668
Advertisement