Page 1

ΜΕΑΦΟΡΜΗΤΗΝΣΥΖΗΤΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΤΩΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΟΥΤΕ ΘΑΨΙΜΟ-ΟΥΤΕ ΚΑΨΙΜΟ! ΝΑΙ ΣΤΗΝΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ & ΟΧΙΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η εικόνα και η διάσταση του προβλήματος των απορριμμάτων Στην Ελλάδα παράγονται 5 εκατομμύρια τόνοι αστικών στερεών απορριμμάτων κάθε χρόνο. Εξ αυτών τα 2 εκατομμύρια απορρίπτονται στην Αττική σε έναν οικιστικό ιστό 5.000.000 κατοίκων. Με αυτές τις τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών και με την σύνθεση που αυτά έχουν (π.χ. παρουσία πλαστικών), ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ψεύδεται όποιος ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα είναι διαχειρίσιμο και ελέγξιμο εντός λογικών και κοινωνικά αποδεκτών πλαισίων. Δηλαδήμεσεβασμό , στοπεριβάλλον καιτηνυγείατωνπολιτώνκαθώς , καιμεκόστος πουδενθα τινάζειτηντσέπητωνπολιτώνάμεσαή έμμεσαστοναέρα. Το κοινωνικό και περιβαλλοντικό συμφέρον Θα δούμε το θέμα με γνώμονα την ‘’μη-ενόχληση’’ των αριστοκρατών της Εκάλης, τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούςτων διαφόρων ομίλων και το πώς θα δικαιολογήσουν οι διάφοροι κυβερνητικοί και κοινοτικοί γραφειοκράτεςτον μισθό τους; Ή μήπως με βάση τα σημερινά αλλά και μακροπρόθεσμασυμφέροντα των εκατομμυρίων απλών κατοίκων, το δικαίωμα σε αξιοπρεπή υγιεινή διαβίωση, αλλά και τις ανάγκες του περιβάλλοντοςπουατυχώςδενέχειφωνή γιαναδιαμαρτυρηθεί; Μόνο το δεύτερο κριτήριο αντιστοιχεί στο ευρύτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό συμφέρον. Η μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική κατεύθυνση λύσης είναι να αναζητήσουμε πολιτικές, τεχνολογίες

και

πρακτικές

ΠΡΟΛΗΨΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ,

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ των απορριμμάτων, καθώς και ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ. Τουλάχιστον το 75% του βάρους των σκουπιδιών μπορεί να ανακυκλωθεί ή να κομποστοποιηθεί, δηλαδήμε κάποιοτρόπονα επαναχρησιμοποιηθεί. Αν θέλουμενα μιλάμεμε επιστημονικούς όρους, με κοινωνικάκαι περιβαλλοντικάκριτήρια, οποιαδήποτεσυζήτησηγια τεχνολογίεςδιαχείρισης, πρέπει ναξεκινάειαπόεκείκαιπέρα. Θάψιμο ή κάψιμο; ‘’Μην βιάζεσαι , αν δεν είσαισίγουρος για τονδρόμοσου’’, λέειο λαόςμας. Η κυβέρνηση ωστόσοόχι μόνο βιάζεται, αλλά καίγεται κιόλας…Μέσω του λεγόμενου περιφερειακού σχεδιασμούη σημερινή κυβέρνησητου ΠΑΣΟΚ (σε συνέχεια των προηγούμενων), κινείται πεισματικά (έχει φυσικά τους λόγους της και αυτοί είναι πολιτικοίκαι καθόλουαγαθοί), στηναδιέξοδηλογικήδιαχείρισηςτηςυπάρχουσαςκατάστασηςΑυτήη . πολιτική κινείται στον συνδυασμότριών αξόνων. Ο ένας είναιτο θάψιμο των σκουπιδιών (ανεξέλεγκτα ή σε ΧΥΤΑ τύπουΦυλής). Ο δεύτεροςείναιτοκάψιμο, πάλικατάτοπρότυποτηςΦυλήςΚαιο . τρίτοςαφοράτην ξήρανσητων σκουπιδιώνκαι μετέπειτακάψιμο ή θάψιμό τους (σχεδιασμόςγια Κερατέακαι Γραμματικό). Όλα αυτάμεπολλέςτεχνολογικέςπαραλλαγέςκαιδιαφορετικέςχωροθετήσειςκαισυνδυασμούς. Με λίγα λόγια ‘’κάψιμο ή θάψιμο’’, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, που δεν τιμάει ιδιαίτερα τους εμπνευστές αυτών των πολιτικών: ΝΑ ΜΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΜΕ. Είτεστοέδαφος,είτεστοναέρα. Οιλύσειςαυτές,σεόλεςτουςτιςπαραλλαγέςπρέπεινααπορριφθούνδιότι , :


Οδηγούν σε καταστροφή το σύνολο των απορριμμάτων, χωρίς αξιοποίηση. Μόνο για ‘’ξεκάρφωμα’’, μιλάνε για συνδυασμό με διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. Μόλις το 10% των σκουπιδιών ανακυκλώνεταιστηνΕλλάδακαιτοσχετικόέργοέχειπλέοντελματώσει,μεευθύνητηςπολιτείας!

Αναπαράγουν την λογική του άκρατου καταναλωτισμού και της αλόγιστης περιβαλλοντικά συμπεριφοράς, με τον ψεύτικο καθησυχασμό, ότι ‘’όσο σκουπίδι και να βγει, με την τεχνολογία που υπάρχει,θατοβολέψουμε’’. Υπονομεύουνέτσικάθεστόχογιαπρόληψηκαιμείωση.

Επιβαρύνουν το περιβάλλον, δημιουργώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των πολιτών.

Οι σύγχρονοι μάγοι της καύσης Τελευταίαπροβάλλεται,κυρίωςαπόεκπροσώπουςεπιχειρήσεων,η μαγικήλύσητης θερμικήςκατεργασίαςμετο , επιχείρημαότιοδηγείστηνμείωσητουόγκουή/και τουβάρουςτωνσκουπιδιώνκατά90-95%,ενώυποτίθεταιότι μένει και ένα ακίνδυνο υπόλειμμα. Και είναι παράξενο που υπάρχουν ακόμη και επιστήμονες που ξεχνούν (σκόπιμαή αφελώς;)τηναρχήδιατήρηση τηςμάζας,πουμάθαμεστολύκειοΗ . λύσηαυτήπαρουσιάζεται μετρείς παραλλαγέςμεκοινάχαρακτηριστικά,αλλάκαιδιαφορές. •

Καύση μεπερίσσεια οξυγόνου ,πιθανάσε συνδυασμό με ενεργειακή αξιοποίηση

Καύσησε συνθήκεςσχετικήςέλλειψηςοξυγόνου, που οδηγείσε δημιουργίαενόςκαύσιμουαερίου, που αποτελείταικυρίωςαπόμίγμαμονοξειδίουτουάνθρακακαιυδρογόνου(αεριοποίηση )

Θερμική κατεργασίαμε πλήρη απουσία οξυγόνου (αεριοποίηση με πυρόλυση) , που αποτελεί παραλλαγήτηςπροηγούμενηςμεθόδου.

Η παραγωγή διοξινών δίδυμος αδερφός της καύσης Η τεχνολογίατηςκαύσηςείναισυνυφασμένημε τηνπαραγωγήεπικίνδυνωνπαραπροϊόντωνγιατην υγείατου ανθρώπου, όπως διοξινών, φουρανίων, κλπ., που σχετίζονται με καρκινογενέσεις, διαβητικές και καρδιαγγειακέςασθένειες. Οι ενώσειςαυτέςείναι επιβλαβείςακόμηκαι σεελάχιστεςποσότητες(κλάσματατου γραμμαρίου). Οι επιχειρήσειςείναι ως συνήθωςκαθησυχαστικές, ισχυριζόμενεςότι λαμβάνουν επαρκή μέτρα ασφαλείας. Θα έφταναν τα κορυφαία οικολογικά εγκλήματα του κόσμου, της πετρελαϊκής ρύπανσης του κόλπου του Μεξικού από την BP και της πυρηνικής καταστροφής στην Φουκουσίμα, για να είμαστε δύσπιστοι, σε λόγια που επιστρατεύονται για να προστατεύουν κέρδη. Αλλάπέρααπόαυτόέχειδιαπιστωθεί , ήδη, ότιτα ίδιατα’’επιτρεπτάόρια’’ πουτίθενται, σηκώνουνπολύσυζήτησηκαιδενείναικαθόλουαθώα.Απόδειξηγιααυτό είναι οι τεράστιεςδιαφορέςπου υπάρχουν από χώρασε χώρα. Μην ξεχνάμεάλλωστεότι τα απορρίμματαδεν έχουν σταθερήσύνθεση. Αλλά και ότανμπαίνουν όρια, οι έλεγχοιπου ακολουθούνείναι σπάνιοι, αναξιόπιστοι και διαβλητοί. Αυτόςείναικαι ο βασικόςλόγος,που μετάτο 1995, υπάρχεικλείσιμοπληθώραςμονάδωνκαύσης στιςΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, η παραγωγή διοξινών είναι μεγαλύτερη με την μέθοδο της αεριοποίησης σε σχέση με την καύση. Ο πονοκέφαλος της τέφρας Οι κάθε είδους τέφρες (στάχτες) που παράγονται με την εφαρμογή των μεθόδων καύσης, είναι εξαιρετικά τοξικέςκαι επικίνδυνες.Έχουνταξινομηθείεπίσημαωςτοξικάαπόβλητααπότοδιεθνέςπεριβαλλοντικόδίκαιο (συνθήκητηςΒασιλείας καιτουΜπάμακογιατηδιασυνοριακή μεταφορά αποβλήτωνΗ ). ειρωνείαείναιότιτα μέτρα προστασίας από τις διοξίνες, οδηγούν σε συγκέντρωση ρύπων τέφρας στις αντίστοιχες διατάξεις, δημιουργώντας αδιέξοδο. Θέλοντας να ‘’κρύψουν’’ το πρόβλημα οι βιομηχανίες που προωθούν τις μονάδες καύσης, πιέζουν για χρήση των τεφρών σε επιστρώσεις


δρόμων, μεταφέροντας τα τοξικά απόβλητα μακριά από τον τόπο του εγκλήματος καιοδηγώνταςταστονυδροφόροορίζοντακαιτελικάστηντροφικήαλυσίδα. Ποιος θυμάται το εξασθενές χρώμιο; Τα μέταλλα ,όχιμόνοδενκαταστρέφονται κατάτηνδιάρκεια τηςκαύσης,αλλάσυχνάεμφανίζονται σεμορφές ενώσεων ακόμη πιο επικίνδυνων από τις αρχικές. Κλασσικό παράδειγμα το χρώμιο που από τρισθενέςστην μορφήτωναποβλήτων,μετατρέπεταισεεξασθενές(καρκινογόνο), μετάτηνκαύση. Είτεστηνμορφήτωναέριων εκπομπών είτε μέσα στιςτέφρες, εντοπίζονταισύμφωνα με ανάλυση της Greenpeace, τουλάχιστον 19 τοξικά βαρέαμέταλλα(υδράργυροςκάδμιο , ,μόλυβδος,αρσενικό,χρώμιοκλπ.). Ο αόρατος και ύπουλος κίνδυνος των μικροσωματιδίων Κάθεδιεργασίακαύσης,δημιουργείπολύ μικράσωματίδια,με διάμετροχιλιοστώντουχιλιοστού,ταοποίαμέσω τηςαναπνοήςκαταλήγουνστουςπνεύμονεςκαιενέχονταιγιαπολλέςκατηγορίεςασθενειώντουαναπνευστικού προβλήματος.Τουλάχιστοντο 70% τωνπαραγόμενωνμικροσωματιδίωνδιαφεύγειτων μέτρωνπροστασίαςκαι εκλύεταιστηνατμόσφαιρα. Τα σκουπίδια καίγονται, ο πλανήτης θερμαίνεται, το κλίμα αλλάζει αρνητικά Καύση σημαίνει αρνητική συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην μεταβολήτου κλίματος, καθώς εκλύονται μεγάλες ποσότητες CO2 και άλλων αερίωνπου συμβάλλουνσε αυτό. Ακόμη και στην περίπτωση της αεριοποίησης, που οι εκπομπές αυτές είναι μειωμένες, το επίπεδο τους μόλις υπολείπεται των εκπομπών από την καύση του λιγνίτη. Μα δεν υπάρχει το όφελος της παραγωγής ενέργειας; Εδώ είναι που πρέπει να θυμηθούμε πως ‘’η μισή αλήθεια είναι πάντα ψέμα’’.

Η εφαρμογή των

τεχνολογιών καύσης, σπαταλά συνήθως μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας από αυτό που λαμβάνουμε. Η δε θερμογόνος δύναμητου καυσίμουαερίουπου προκύπτειστηνπερίπτωση της αεριοποίησης,είναιπολύ χαμηλή. Και γίνεταιβέβαιαακόμηχαμηλότερηαν αφαιρεθούν (όπωςείναιτοσωστό), απότααπορρίμματατοπλαστικόκαι τοχαρτί. Σε κάθεπερίπτωσητοενεργειακόόφελοςαπότηνεξοικονόμηση φυσικώνπόρωνμέσωτηςανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησηςείναιπολλαπλάσιο. Ποιος θα πληρώσει αυτό το κόστος? Οιτεχνολογίεςκαύσης,σεόλεςτιςπαραλλαγέςτους,είναιαπότιςακριβότερες μεθόδους διαχείρισης .Το κόστοςμάλιστααυξάνει όσο πηγαίνουμε από την απλή καύση στην αεριοποίησηκαι ακόμη περισσότεροστην πυρόλυση. Πολλαπλασιάζεταιμάλιστααν ληφθούν μέσαπροστασίαςκαι αν προστεθούν και ταέξοδαδιάθεσης τηςτέφρας.Πολλές μονάδες στον κόσμο, εκτός των περιβαλλοντικών λόγων, έκλεισαν και για οικονομικούς λόγους. Τόσοτοαρχικόκόστος επένδυσης ,όσοκαι τοκόστος λειτουργίας είναι πολύ υψηλά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μεγάλη και δεσμευτική για χρόνια επένδυση σε μια περιοχή (τουλάχιστον για100.000τόνουςτονχρόνο), στηριγμένη πάνωσεμιατεχνολογία κάθεάλλοπαράδοκιμασμένη . Στου κασίδη το κεφάλι; Από αρκετούςεπιστήμονες,οι μέθοδοιτηςαεριοποίησηςκαι τηςπυρόλυσης,παρουσιάζονταισαν να απαντούν στα προβλήματα που υπάρχουν στην μέθοδο της καύσης. Πέρα από το ότι αυτό δεν ισχύει πάντα, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, οι πολίτες οφείλουν να αναρωτηθούν: Όταν ακόμη και στην τεχνολογικά προηγμένηΙαπωνία, αποδεικνύεταιπως‘’ότανακούςγιαπολλάκεράσια,πρέπεινα κρατάςμικράκαλάθια’’, είναι δυνατόναπαίζουμεεπιπόλαιαμε τουλάχιστονανώριμεςκαιμηδοκιμασμένεςτεχνολογίες? Όχι σε όλα λοιπόν; Μακριά από το σπίτι μας και δεν μας νοιάζει;


Είναι κλασικέςαυτέςοι αφ’ υψηλού κατηγορίεςεναντίον των κατοίκων που διεκδικούν την προστασίατου περιβάλλοντος,τηςυγείαςκαιτουμέλλοντοςτωνπαιδιώντους,πουμάχονταιγιαμιααξιοπρεπήζωήστηνπόλη τους.ΤαίδιαακούγονταιστηνΔυτικήΑττική,στηνΚερατέα,στοΓραμματικό,παντού. Πολλοί ‘’ανοιχτόμυαλοι’’ που μιλάνετόσοπρόχειρακαι υποτιμητικά,συνήθωςδενζουνσεαυτέςτιςπεριοχέςή έχουνοικονομικόσυμφέρονναπαπαγαλίζουναυτάταπράγματαΩστόσο . ,αυτόδενσημαίνειότιδενείναινόμιμα αυτάταερωτήματααπόμεριάςτωνπολιτών,τωνσκεπτόμενωνκαιαγωνιζόμενωνανθρώπων Ωστόσο,τοβασικόερώτημαδενείναιαν τοπρόβληματωναπορριμμάτωνμπορείνα λυθείτώρακαιστοδοσμένο χώρο με τη φιλοσοφία που εμείς υποστηρίζουμε (μείωση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, συνδυαστική χρήση των μεθόδων για αντιμετώπισηυπολείμματος). Το ουσιαστικό είναι αν θα αρχίσει να λύνεται στην σωστή κατεύθυνση. Αδιέξοδη είναι μόνο η πολιτική που εφαρμόστηκε έως τώρα. Η χωματερή τωνΆνω Λιοσίωνκορέστηκε . Η Φυλήταέφαγεγρήγορα ταψωμιάτης. Ακόμηκαιαν οι κάτοικοι Κερατέαςκαι Γραμματικού δέχονταν ΧΥΤΑ στις περιοχές τους (που καλώς κάνουν και το αρνούνται), τιχρόνοζωήςθαείχανκαιτιπρόβλημα θαέλυνανπέρα , απότοναγεμίσουν μερικές τσέπες ; Με ενότητα και αγώνα και με οδηγό τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας ► Αναβαθμίζουμετα ουσιαστικά πολιτικάεπιχειρήματα προςτηνσωστή κατεύθυνση λύσηςτηςδιαχείρισης των απορριμμάτων,πουσημαίνειπροβολήμιαςΕΝΟΤΗΤΑΣΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: •

μείωση,πρόληψηαπορριμμάτων

διαλογήστηνπηγή, ανακύκλωση/κομποστοποίηση/επαναχρησιμοποίηση

όχιεπιχειρηματικήαξιοποίηση/ιδιωτικοποίηση,ναιστηδημόσιακοινωνικήλειτουργίαόχιστοκράτος υπηρέτηιδιωτικώνεπιχειρηματικώνσυμφερόντων

προστασίατουπεριβάλλοντοςκαιτηςυγείαςτωνπολιτών

όχιστημετακύλισηστουςπολίτεςτουκόστουςκατασκευήςτωνέργων.Χρηματοδότησηαπότοκράτος, ναταπάρειαπότιςβιομηχανίεςπουμαςγέμισανμεμη-διαχειρίσιμοσκουπίδι

ανθρώπινεςκαιενιαίεςσυνθήκεςεργασίαςεργαζομένωνσεαποκομιδήκαιδιαχείρισησκουπιδιών

► Διεκδικούμε ανατροπή του παρόντος περιφερειακού σχεδιασμού και προώθηση ενός νέου παναττικού σχεδιασμούμεβάσηαυτέςτιςαρχές. ► ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΜΗ των πολιτών. Η ΝΙΚΗτωνκατοίκωντηςΚερατέαςαποδεικνύειπολλάπράγματα. ► ΥπερασπίζουμετηνανάγκητηςΕΝΟΤΗΤΑΣΣΤΟΝΑΓΩΝΑ, ενάντιαστηνπροσπάθεια υπονόμευσηςτουαγώνα στηνΚερατέα,που προωθείη κυβέρνηση, με την μέθοδοπλέον του ΚΑΡΟΤΟΥ. Απορρίπτουμετην ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣτουμετώπουκαιτουσυντονισμούστηνΑττική.

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜεταλλειολόγοςΜηχανικός,ΠαλλήνηΑττικής ΣΤΟΜΗΠΑΓΩΝΑ, ΜηχανολόγοςΜηχανικός,Κερατέα ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣΚΩΣΤΑΣ, ΕκπαιδευτικόςΦυσικήςΑγωγήςΔάσκαλος ,Μαρκόπουλο

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΟΥΤΕ ΘΑΨΙΜΟ ΟΥΤΕ ΚΑΨΙΜΟ  

ΚΕΡΑΤΕΑ - ΟΥΤΕ ΘΑΨΙΜΟ ΟΥΤΕ ΚΑΨΙΜΟ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you