Page 1

CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL VIII NR. 190

GRATUIT

48 DE PAGINI

7 - 20 SEPT. 2012


2 z cluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z 3


Cu sprijinul


S UMAR

7 - 20 septembrie 2012

editorial

de citit

info

Mihai Dobrovolschi 6 business 20 film Alexandra Cr[ciun 8 nimicuri importante 30 expo Radu Neag evenimente 10 Victor Kapra 12 Marian Iuga 14

loca\ii 16 18 22

frumuse\e si s[n[tate turism restaurante fast food cafenele, baruri cluburi

31 32 33 38 40 46

B[tr]nul §i §ofatul Alina Crânc[u Ieri l-am v[zut pentru prima dat[ în trafic.

- Ce face\i, nu v-a\i b[ut cafeaua?

- Domni§oar[, dac[ visa\i la ceva, nu amâna\i! Când e§ti tân[r, crezi c[ ai timp,

P[rul grizonat, ochelari mari §i privirea

dar timpul nu te are pe tine...

încruntat[. La început, nu am în\eles ce

- Domni§oar[, eu niciodat[ nu am avut

c[uta în ma§ina pe care scria “±coala”.

timp sau bani s[-mi iau carnetul. Nici

Am crezut c[ e prieten cu instructorul §i

nu am bani de ma§in[. E visul meu

Oare câ\i ne amân[m visele pân[ e prea

c[ îl duce undeva ca §i favor. ±ov[ia, ce-i

s[-mi iau carnetul, m[car s[ conduc pe

târziu?

drept, mergea foarte încet, dar nu m-am

perioada §colii. Copiii sunt în State, eu

gândit nicio secund[ c[ e cursant.

sunt pensioar. Dac[ nu o fac acum, timp nu prea mai am. Nu vreau s[ mor f[r[ s[

Azi diminea\[, ne-am întâlnit iar. Culmea

am carnet.

cum, din nou, la aceea§i or[, circulam amândoi pe acela§i traseu. Nu mi-a§ fi

Mi-am mu§cat buzele §i jur c[ a§ fi pref-

dat seama c[ e el, dac[ nu era s[ intre

erat s[ m[ loveasc[. M-am sim\it atât de

u§or în TVdecemobil. Am frânat brusc §i

mic[ în fa\a unui om care nu vrea s[ plece

am ie§it nervoas[, hot[rât[ s[-i explic c[

f[r[ s[-§i îndeplineasc[ un vis. Un om cu

poate nu-i de el §ofatul.

o ambi\ie mai mare decât a mea.

Director general 24-FUN: Alex S[ndulescu Editor Cluj: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Tel: 0364 41 51 58 Fax: 0364 41 51 57 Adresa: Str. Alma§ului 2, sc. 2, ap. 15, Cluj-Napoca E-mail: cluj@24fun.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.soanca@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Adela Cristina C`rligeanu (grafica@hosus.ro) Marketing: Alexandra Ra\ (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Publicitate: Andrea Gergely (0728 11 55 67, 24fun@hosus.ro) Distribu\ie: Nicu Oleleu (0728 11 55 68) Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

www.tvdece.ro


smartass A\i observat? Noi, rom]nii, nu suntem o popula\ie `n crescendo. Noi nu ocup[m fiecare treapt[ sc[rii sociale. Acum c]\iva ani mi-am dat seama c]t de pu\ini suntem cei care ne recunoa§tem `ntre noi.

Noi

Din haine, din privire, din polite\e, din inteligen\[, din `nc[l\[minte, din ma§in[, din mesajul de pe tricou sau geant[, din stickerul de pe laptop, din soneria telefonului, din cartea de pe mas[, din felul

Mihai Dobrovolschi

`n care m]nc[m, dintr-o deta§are aproape obligat[ de restul.

Cei noi

Dup[ at]\ia ani `n care ocupa\ia m-a obligat s[ fiu atent la asta v[ pot spune un crunt adev[r. Suntem pu\ini §i suntem distru§i. Ne §tim. Suntem cei care

Dar suntem §i cei pu\ini. Suntem §i cei

ne dorim s[ tr[im normal. Suntem cei viola\i

citim m[car laurea\ii Nobel. Suntem cei care ne

deranja\i de nunta care blocheaz[ strada,

vizual de culorile blocurilor §i afi§ele lipite

mir[m, `n sala de cinema, c]t de pu\ini ne uit[m

de semnele obscene f[cute din spatele

str]mb. Suntem cei pe care ultimii §aptezeci

la un film bun. Suntem cei care ne anun\[m c[ a

parbrizelor cu multe cruci, de urletele

de ani ne-au f[cut ne`ncrez[tori `n copii,

ap[rut un documentar interesant. Suntem cei care

vecinilor, fie ei de bloc sau de teras[. Suntem

iubire, bun[tate, echilibru. Suntem cei pe

ne alegem cu grij[ muzica din ma§in[. Suntem cei

cei nereprezenta\i politic. Suntem cei care tac

care viitorii cincizeci de ani `i amenin\[ cu

care nu ne `mbr[c[m ca acum zeci de ani. Suntem

stingheri\i `n parc, l]ng[ familia numeroas[

extinc\ia.

cei care m]nc[m `n locuri civilizate. Suntem cei

§i mult prea vocal[ `mbr[cat[ `n maieu.

Nu. Noi nu suntem o popula\ie `n crescendo,

care vorbim corect rom]ne§te. Suntem cei care

Suntem cei umili\i de func\ionarii cu al c[ror

poate, dac[ nu ne recunoa§tem la timp, doar

mergem la festivaluri, de muzic[, de teatru, cu-

ton nu suntem obi§nui\i. Suntem cei care

`n degrade.

linare. Suntem cei care, din c]nd `n c]nd, ader[m la

muncim sub presiuni mult prea mari. Suntem

cauze nobile §i nerambursabile.

cei extenua\i pentru c[ ne `nc[p[\]n[m s[

6 z cluj.24fun.ro

www.dobro.ro


cluj.24fun.ro z 7


numai de bine Probabil c[ ar trebui s[ accept[m faptul c[ exist[ lucruri în via\[ pe care nu le putem explica. Nici oameni

Forme sublime ale rela\iilor umane...

§i nici filosofi mai de§tep\i §i mai studio§i ca noi nu le-au putut explica. Cine ar putea s[ în\eleag[ pe deplin chimia aceea incredibil[ care se na§te între dou[ persoane? Privirile acelea lungi §i distan\ele care mai mult apropie decât s[ despart[? Sentimentul acela care te face s[ tremuri din toate încheieturile

Alexandra Cr[ciun

doar pentru c[ e§ti aproape de un om drag? Dorul acela incredibil §i emo\iile care-\i cuprind trupul f[r[ s[ le

… despre magie §i sentimente inexplicabile

po\i explica? Chimia aceasta, magia aceasta apocaliptic[ ce leag[ dou[ persoane nu poate fi exprimat[ în cuvinte. Unii

degetele mâinii omul de lâng[ tine bucurându-te

bine. Dar pentru mine, dac[ exist[ cu adev[rat

s-ar putea s[ spune c[-i utopic[, s[ nu-i crede\i v[

de c[ldura lui f[r[ a dori mai mult.

un sens al vie\ii (§i nu suntem pedepsi\i s[-l

rog. Oamenii ace§tia cuprin§i de jocul chimiei nu au

Atunci când te-ai pierdut într-o îmbr[\i§are pe

c[ut[m toat[ via\a), atunci probabil c[ aceste

nevoie de cuvinte. Te simt. Îi sim\i. Nu-i nevoie s[

care §tiai c[ nu o vei uita niciodat[ §i în acela§i

leg[turi sunt sensul. ±i pentru ele a§ putea s[

explici nimic. Exist[ §i atât. O §tim cu to\ii. Ai sim\it-o

timp nu o vei mai primi niciodat[ la fel.

tr[iesc. Pentru c[ nimic nu se compar[ cu o cafea

pe pielea ta: Atunci când timpul s-a oprit în loc, când v-a\i ascuns împreun[ în abisalul gândirii voastre.

Atunci când §tiai c[ drumurile s-au desp[r\it

irile de mai sus. Prieten, prieten[, iubit, iubit[,

r[mas legat de ea.

oricare ar fi el.

Atunci când st[teai cu spatele, dar sim\eai privirile

Atunci când omul acela drag \i-a întins mâna

celuilalt alunecând u§or pe umeri §i pe coloana verte-

f[r[ s[ i-o ceri, te-a privit în ochi §i \i-a spus c[

bral[, r[sturnând gândurile §i sim\irile.

o s[ fie bine.

Atunci când ai preferat s[ atingi timid într-o sear[ cu

8 z cluj.24fun.ro

într-o diminea\[ târzie §i omul care-\i aduce sim\

definitiv, dar leg[tura nu a rupt-o nimeni §i tu ai

Se întâmpl[ rar. ±i n-a§ putea s[ descriu mai

www.alexandracraciun.ro


cluj.24fun.ro z 9


altfel Oamenii superficiali sunt, pentru mine, ca o zi friguroas[ în care plou[, adic[ tot ce poate fi mai sinistru: nici toamn[, nici iarn[, §i frig §i umezeal[. M[ las[ rece.

Superficialitatea Radu Neag O p[rere rece despre boala secolului.

Cred c[ fiecare dintre noi ne lovim zilnic de asemenea persoane, care au ales s[ î§i tr[iasc[ via\a dup[ alte principii: artificiale, materiale, insensibile, lipsite de via\[. În defini\ie, despre ce vorbesc acum înseamn[ lips[ de profunzime. Asemenea unui articol din ziar care, dorind s[ caracterizeze un personaj, vorbe§te despre hainele pe care individul le poart[ §i nu despre individul în sine. Superficialitatea e o pies[ de teatru jucat[ de cel care se crede pe o scen[, îns[ n-a v[zut niciodat[ una. Deoarece actoria §ade bine arti§tilor pe scen[, nu falselor personalit[\i în public. E vorba de aparen\e, iar cum spunea o vorb[ cunoscut[ din popor, de care cu siguran\[ ai auzit §i tu, aparen\ele în§eal[. Eu, unul, cred în ceea ce spunea Emerson. Faptul c[ oamenii superficiali cred în noroc, iar oamenii puternici cred în cauz[ §i efect. Te las s[ descoperi singur morala din spatele acestor cuvinte. Cu o mic[ precizare, dup[ cum se poate observa simplu mai sus: cei superficiali nu vor fi niciodat[ puternici, indiferent la ce capitol din via\[ ne referim. Superficialitatea e o boal[ a societ[\ii, care se transmite pe cale vizual[ atunci când nu §tii ce vrei de la tine - vrei §i tu s[ fii ca ceilal\i -, ori cât timp crezi c[, în ceea ce te prive§te, e mai important înveli§ul §i nu esen\a.

www.raduneag.com

10 z cluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z 11


kapra Dac[ vrei s[ §tii, aproximativ, cam la ce nivel tehnologic va ajunge Rom]nia `n 5-10 ani, o solu\ie poate fi s[ urm[re§ti ce se `nt]mpl[ `n prezent `n Statele Unite §i, eventual, `n Marea

Rom]nia peste ani

Britanie. Aplici, bine`n\eles, corec\iile legate de venitul pe cap de locuitor dar, `n mare, `\i po\i `nchipui cam ce loc vor ocupa `n vie\ile noastre de rom]ni,

Victor Kapra

prin 2017-2022, internetul, comer\ul electronic sau electronicele (oare cum vor ar[ta atunci

Cu ochii peste ocean

telefoanele §i computerele, vor mai exista ele `n conceptul actual!?).

altfel, cam trei sferturi dintre ei nu `§i mai iau

`n principal a minunatului device care este

Cei care merg la colegiu anul acesta `n Statele

noti\e la cursuri pe h]rtie, ci folosesc com-

iPod-ul – care `§i permit s[ `\i alc[tuie§ti

Unite s-au n[scut, `n marea majoritate, `n 1994,

puterele portabile. Aceia§i tineri nu `§i fac

playlist-uri sut[ la sut[ pe gustul t[u. ~n fine,

dar pr[pastia dintre ei §i p[rin\ii lor `n privin\a

probleme dac[ nu se afl[ `n fa\a televizorului

totul are un pre\. ±i ca ciud[\enie fiziologic[,

obiceiurilor de consum cultural §i media este deja

la ora c]nd se difuzeaz[ serialul sau show-ul

tot sociologii americani constat[ c[ foarte

uria§[. De pild[, studiile sociologice arat[ c[

preferat, pentru c[ §tiu c[ g[sesc episodul

mul\i dintre cei cu v]rsta de 18 ani au

viitorul libr[riilor cu c[r\i „pe h]rtie” nu este deloc

pierdut tot pe internet, la orice or[ din zi §i

deficien\e de auz ne`nt]lnite la genera-

str[lucit. Dac[ au nevoie de o carte, studen\ii

din noapte.

\iile anterioare.

americani caut[ mai `nt]i s[ afle dac[ nu cumva

O soart[ §i mai nemiloas[ pare s[ aib[

respectivul volum se g[se§te sub form[ de e-book

radioul: aproape c[ nu mai exist[ adolescent

pe internet.

american care s[-l asculte, fie §i `n ma§in[.

Biblioteca §i libraria r[m]n solu\ii de avarie. De

Cauza: r[sp]ndirea music playerelor – §i

12 z cluj.24fun.ro

Cauza o b[nui\i.


cluj.24fun.ro z 13


filmsinopsis A§a cum v-am mai spus acest an a fost §i este unul al continu[rii pove§tilor cu succese de boxoffice §i

Resident Evil: Retribution

al folosirii tehnologiei 3D pentru a mai face `nc[ un film din aceea§i franciz[. Au trecut cinci ani de la Resident Evil: Extension §i pofta celor care devoreaz[ filme cu aceste creaturi a fost satisf[cut[ doar de The Walking Dead, un serial prea bun ca s[ fie difuzat §i de vreun post de pe la noi. Povestea din Resident Evil: Retribution continu[ de unde a r[mas sau cel pu\in a§a ar fi firesc,

Marian Iuga “Under my Umbrella”

numai c[, de data aceasta, sub protec\ia minunatei corpora\ii Umbrella nimic nu este firesc. Lumea

§i oricât s-ar chinui cei din corpora\ie nu

cu o drjub[ în mân[. Toate acestea te atrag

a§a cum am §tiut-o nu mai exist[, popula\ia a

reu§esc s[ o controleze. În loc s[ fac[ aport,

spre sala de cinema §i încearc[ s[ te \in[

fost transformat[ `n legiuni de strigoi, iar str[zile

Alice porne§te pe urmele celor care au pornit

atent timp de aproape dou[ ore.

§i ora§ele sunt dominate de creaturi infectate cu

infec\ia §i c[l[tore§te printr-o lume m[cinat[

virusul T care devin din ce în ce mai puternice. Pe

de creaturi pentru a descoperi adev[rul at]t

Deznod[mântul mult a§teptat va fi amânat

scurt, ace§ti zombies f[r[ creier evolueaz[, devin

despre corpora\ie cât §i despre ea.

cel mai probabil pentru un alt film pentru c[ franciza nu d[ semne de §ubrezire.

mai rapizi, iar unii dintre ei se transform[ în ni§te mon§trii cu adev[rat înfrico§[tori.

Povestea nu pare foarte diferit[ fa\[ de ceea

Alice, interpretat[ de Milla Jovovich e vie (într-un

ce vedem cam o dat[ la doi ani de prin 2002

mod destul de ciudat) iar [§tia ce \in umbrela

încoace, dar arat[ bine. Avem efectele 3D,

deasupra capului au din nou planuri pentru fru-

ni§te mon§tri spectaculo§i, armate de zom-

moasa lupt[toare. Numai c[ Alice nu e o marionet[

bies §i chiar unul cumin\el care se distreaz[

14 z cluj.24fun.ro

www.FilmSinopsis.ro


cluj.24fun.ro z 15


7 - 20 septembrie 2012

Pentru programul complet vizita\i cluj.24fun.ro

BRUTELE Protagoni§tii sunt întreprinz[torii din Laguna Beach. Ben, un budist pacifist §i împ[ciuitor, prietenul lui cel mai bun, Chon, un fost soldat din marina american[ §i fost mercenar, care au o afacere extrem de profitabil[ – cultiv[ cea mai bun[ marijuana. Cei doi mai au ceva în comun – sunt îndr[gosti\i de frumoasa Ophelia. Trioul duce o via\[ idilic[ în or[§elul lor din sudul Californiei pân[ în ziua când cartelul mexican Baja decide s[ intre în afacerea lor §i le impune s[ le devin[ parteneri. Savages SUA (2012) Regia: Oliver Stone Cu: Blake Lively, Benicio Del Toro, Emile Hirsch, John Travolta, Salma Hayek, Taylor Kitsch Dram[, Thriller Durata 131 minute Cinema City 7 - 13 septembrie (13.20; 16.00; 18.40; 21.20) Florin Piersic 7 – 11 septembrie (20.00; 23.00), 12 septembrie (23.00), 13 septembrie (20.00; 23.00). Pre\ bilet: 10 lei. Cu card de student, un bilet cost[ 5 lei la toate spectacolele. Odeon Cineplex 7 – 9 septembrie (16.30; 19.15; 21.45), 8 – 9 septembrie (13.45; 16.30; 19.15; 21.45)

VEZI TRAILER

16 zcluj.24fun.ro

DANSUL DRAGOSTEI 4: REVOLU|IA 3D Emily este fiica unui om de afaceri bogat, care vine la Miami ca s[ devin[ dansatoare profesionist[. Ea se `ndr[goste§te de Sean, un t]n[r care este liderul unei trupe de dans intitulat[ MOB. Ace§tia doresc s[ c]§tige un concurs pentru a ob\ine o sponsorizare important[, dar tat[l lui Emily are planuri s[ transforme cartierul `n care `§i desf[§oar[ activitatea trupa §i concendiaz[ sute de angaja\i. Emily se al[tur[ lui Sean §i trupei MOB pentru a protesta §i risc[ cu to\ii s[ `§i destrame visurile lupt]nd pentru o cauz[ m[rea\[. Step Up Revolution SUA (2012) Regia: Scott Speer Cu: Kathryn McCormick, Ryan Guzman, Stephen Boss Dram[, Muzical. Durata 99 minute Cinema City 7, 10 - 13 septembrie (13.50; 15.50; 18.00; 20.00; 22.00), 8 - 9 septembrie (11.50; 13.50; 15.50; 18.00; 20.00; 22.00) Florin Piersic 7 – 13 septembrie (14.00; 17.00). Pre\ bilet: 15 lei. Cu card de student, un bilet cost[ 8 lei la toate spectacolele. Odeon Cineplex 7 – 9 septembrie (14.45; 16.45; 18.45; 20.54; 22.45), 10 – 13 septembrie (16.45; 18.45; 20.54; 22.45) VEZI TRAILER

DESPRE OAMENI ±I MELCI

RESIDENT EVIL: R{SPLATA 3D

1992, în Muscel, un mic ora§ din România. Fabrica ARO, de\inut[ de stat, tocmai a dat faliment §i va fi privatizat[ într-o s[pt[mân[. Cump[r[torul este o companie francez[ care anun\[ muncitorii c[ fabrica va fi transformat[ într-o cresc[torie de... melci. George, liderul de sindicat, caut[ cu disperare o solu\ie §i are o idee s[rit[ de pe fix.

Virusul mortal al corpora\iei Umbrella continu[ s[ fac[ ravagii pe P[mânt §i transform[ întreaga popula\ie în zombie. Singura speran\[ de salvare a speciei umane este Alice, care aterizeaz[ chiar în inima perimetrului unde se desf[§urau cele mai secrete opera\iuni ale companiei §i descoper[ multe lucruri despre cum s-a format aceasta, pe m[sur[ ce se aventureaz[ prin complexul de cl[diri. F[r[ a avea pe cineva care s[-i p[zeasc[ spatele, Alice continu[ s[-i vâneze pe cei responsabili de pandemie, iar urm[rirea o duce din Tokyo la New York, Washington D.C. §i Moscova §i culmineaz[ cu o descoperire uluitoare, ce o for\eaz[ s[ reia în considerare ceea ce crezuse pân[ atunci a fi adev[rat.

Despre oameni §i melci Rom]nia (2012) Regia: Tudor Giurgiu Cu: Monica B]rl[deanu, Andi Vasluianu Comedie. Cinema City 12 - 13 septembrie (20.30) Florin Piersic 12 septembrie (20.30), 14 – 20 septembrie (14.00; 17.00; 20.00). La ora 14.00 un bilet cost[ 8 lei. La orele 17.00 §i 20.00, un bilet cost[ 10 lei. Odeon Cineplex 12 – 13 septembrie (20.15)

VEZI TRAILER

Resident Evil: Retribution (2012) Regia: Paul W.S. Anderson Cu: Milla Jovovich, Sienna Guillory, Wentworth Miller, Jensen Ackles Ac\iune, Horror Cinema City 12 - 13 septembrie (21.20) Florin Piersic 14 – 20 septembrie (23.00). Pre\ bilet: 15 lei. Cu card de studnt, un bilet cost[ 8 lei la toate spectacolele. Odeon Cineplex 12 – 13 septembrie (22.30)

VEZI TRAILER


7 - 20 septembrie 2012

Pentru programul complet vizita\i cluj.24fun.ro

B{IATU’ TATII Tha’s my boy (2012), Comedie, 90 min. Cinema City 7, 10 – 11 sept (19.50; 22.10), 8 – 9 sept (11.00; 19.50; 22.10), 12 – 13 sept (19.20) Odeon Cineplex 7 – 11 sept (20.15)

CAMPANIA The Campaign (2012), Comedie, 85 min. Cinema City 12 – 13 sept (20.30)

CAVALERUL NEGRU: LEGENDA RENA±TE The Dark Knight Rises (2012), Ac\iune, 164 min. Cinema City 7 – 13 sept (20.50) Odeon Cineplex 8 – 9 sept (15.30)

DIN DRAGOSTE PENTRU ROMA To Rome with Love (2012), Comedie, 112 min. Cinema City 7, 10 – 13 sept (15.00; 17.20; 19.30; 21.40), 8 – 9 sep (12.50; 15.00; 17.20; 19.3;0 21.40) Odeon Cineplex 7, 10 – 13 sept (15.45; 18.30; 21.15), 8 – 9 sept (18.30; 21.15)

~N AFARA LEGII Lawless (2012), Dram[, 115 min. Cinema City 7 – 13 sept (13.10; 15.30; 17.50; 20.10; 22.30) Odeon Cineplex 7, 10 – 13 sept (15.15; 17.30; 19.45; 22.00), 8 – 9 sept (13.00; 15.15; 17.30; 19.45; 22.00)

MO±TENIREA LUI BOURNE The Bourne Legacy (2012), Ac\iune, Thriller Cinema City 7 – 13 sept (13.50; 18.50) Odeon Cineplex 8 – 9 sept (14.30)

NE~NFRICAT{ 3D dublat Brave (2012), Anima\ie Cinema City 7, 10 – 13 sept (14.30; 18.40), 8 – 9 sept (12.20; 14.30; 18.40) Odeon Cineplex 7, 10 – 13 sept (16.15), 8 – 9 sept (12.15; 14.15; 16.15)

TED Ted (2012), Comedie, 106 min. Cinema City 7 – 11 sept (19.20; 22.10), 12 sept (22.50), 13 septembrie (22.30)

EROI DE SACRIFICIU 2 The Expendables 2 (2012), Ac\iune Cinema City 7, 10 – 13 sept (14.00; 16.20; 18.30; 20.40; 22.50), 8 – 9 sept (11.50; 14.00; 16.20; 18.30; 20.40; 22.50) Odeon Cineplex 7, 10 – 13 sept (16.00; 18.00; 20.00; 22.15), 8 – 9 sept (14.00; 16.00; 18.00; 20.00; 22.15)

TINKER BELL: CLOPO|ICA ±I SECRETUL ARIPILOR 3D dublat, Anima\ie, 92 min. Cinema City 7, 10 – 11 sept (13.40; 15.20; 17.00; 18.40; 20.20), 8 – 9 sept (12.00; 13.40; 15.20; 17.00; 18.40; 20.20), 12 – 13 sept (13.40; 15.20; 17.00; 18.50; 19.30) Odeon Cineplex 7, 10 – 13 sept (15.00; 17.00; 19.00), 8 – 9 sept (13.15; 15.00; 17.00; 19.00)

EXTRA PAZ{-N CARTIER The Watch (2012), Comedie, 102 min. Cinema City 7 – 13 sept (17.10; 21.50) Odeon Cineplex 7 – 11 sept (17.15; 19.30; 21.30), 12 – 13 sept (17.15; 19.30)

TOTAL RECALL, MEMORIE PROGRAMAT{ Total Recall (2012), Ac\iune, 121 min. Cinema City 7, 10 – 11 sept (16.30; 21.30), 8 – 9 sept (11.30; 16.30; 21.30), 12 – 13 sept (16.30) Odeon Cineplex 7 – 11 sept (22.30)

FLORIN PIERSIC - P-\a Mihai Viteazu 11, 0264 530 521 CINEMA CITY - IULIUS MALL, 0264 207 070

ODEON CINEPLEX - POLUS CENTER, 0264 202 000 CINEMA VICTORIA - B-dul Eroilor 51, 0744 613 541

cluj.24fun.ro z

17


7 - 20 sept 2012 BIBLIOTECA JUDE|EAN{ OCTAVIAN GOGA Calea Doroban\ilor 104

ArtImage Cluj-Napoca §i apar\ine artistului fotograf clujean Mircea Albu. P]n[ `n 19 septembrie 10.00 – 18.00

MUZEUL DE ART{ CLUJ – NAPOCA Pia\a Unirii 30

C{RTURE±TI Str. Al. Vaida Voevod 53 – 55

Expozi\ia Memoria imaginilor - Aspecte cotidiene în cli§ee §i fotografii din secolele XIX-XX Expozi\ia prezint[ diverse tipuri de aparate fotografice, cli§ee pe sticl[ §i reproduceri dup[ acestea, precum §i numeroase fotografii originale de la sfâr§itul secolului al XIX-lea §i din prima jum[tate a secolului al XX-lea. Aceste exponate fac parte din patrimoniul muzeului de istorie clujean, provenind din dona\ii mai vechi sau mai recente, de la cea a contesei Ottília Wass, pân[ la dona\ia Eugeniei Ra\iu, descendent[ a familiei memorandistului Ioan Ra\iu. P]n[ `n 30 septembrie 10.00 – 20.00 Expozi\ia de fotografie Dincolo de foc Expozi\ia este organizat[ de

18 zcluj.24fun.ro

±col[re§ti la C[rture§ti La t]rgul de „tot ce `\i trebuie la §coal[” din C[rture§ti vei g[si ghiozdane §i rucsacuri, obiecte de scris, desenat §i pictat, rechizite, caiete §i agende, blocuri de desen, peste 1000 de manuale §i caiete auxiliare, culegeri, c[r\i din bibliografia §colar[, atlase, caiete §i `ndrum[toare pentru gr[dini\[, ciclu primar, gimnazial §i liceal, dic\ionare, materiale de studiu `n §i pentru limba englez[ de la edituri renumite ca Macmillan, Cambridge sau Oxford University. La cump[r[turi mai mari de 100 lei beneficiezi de un discount de 10%. P]n[ `n 30 septembrie 10.00 – 22.00

Expoziţia „Critica pudorii. Nudul în colecţiile de pictur[ şi sculptur[ ale Muzeului de Art[ Cluj-Napoca” Reprezentarea corpului uman gol, nudul, este una din cele mai vechi teme în artele plastice din toate timpurile, atingând un apogeu în perioada antichităţii greco-romane, când, corpului uman reprezentat în opere de artă i-au fost stabilite proporţiile ideale. Astfel de reprezentări au dispărut pe parcursul evului mediu, corpul expus gol fiind considerat o expresie a păcatului adamic şi a lubricităţii. Frumuseţea corpului uman, considerat expresie a perfecţiunii

divine, a fost redescoperită în perioada Renaşterii, când, aşa cum a fost cazul lui Michelangelo, diverse subiecte religioase şi mitologice au fost ilustrate prin reprezentarea trupului uman gol. Academismul a făcut din nud un canon al frumuseţii formale considerat ulterior expresie a rigidităţii şi filistinismului burghez. Modernitatea a asociat corpului gol ideea de libertate, reprezentările sale deformate fiind o expresie a acceptării imperfecţiunii, individualului şi a firescului natural. Expoziţia de la Muzeul de Artă Cluj-Napoca face parte din programul de valorificare prin expoziţii temporare a patrimoniului propriu, multe din lucrări fiind expuse acum pentru prima dată. Fără să deţină lucrări care să ilustreze toate etapele amintite mai sus, expoziţia îşi propune să ofere privitorului un moment de reflecţie privind frumuseţea corpului uman şi posibilitatea asocierii sale cu valorile libertăţii interioare şi sociale, dincolo de clişee şi prejudecăţi. P]n[ `n 30 septembrie 2012


cluj.24fun.ro z

19


Recent am primit un mesaj de la un tân[r care tocmai s-a înscris la ASE pe specializarea Marketing. M-a rugat respectuos s[ îi ofer câteva îndrum[ri sau sfaturi despre ce ar putea face în cei trei ani de facultate, ceva care s[ îi fie de folos dup[ absolvirea acesteia, \inând cont c[ el ar dori s[ lucreze în domeniu. M-a impresionat atitudinea §i hot[rârea pe care a avut-o cu privire la viitorul s[u §i mi-a pl[cut c[ mi-a cerut ajutorul §i c[ a realizat c[ facultatea nu îi va fi suficient[ pentru a deveni un specialist în domeniu. R[spunsul meu a fost unul bazat pe 4 puncte destul de simple, dar care pot avea impact mare în cariera fiec[rui absolvent de marketing. ~n primul r]nd recomand oric[rui student s[ fac[ practic[ într-un ONG pe parcursul anilor de facultate, s[ se implice pe aria de marketing §i comunicare, dar s[ experimenteze §i alte domenii conexe în cadrul aceluia§i ONG. În al doilea rând cred c[ fiecare student ar trebui s[ profite de timpul dedicat înv[\[rii §i de flexibilitatea cursurilor pentru a citi c[r\i extra materiilor universitare sau s[ citeasc[ materiale din domeniul de specialitate, care aprofundeaz[ temele pre-

20 zcluj.24fun.ro

Sfaturi pentru un student la început de drum În Marketing date în facult[\i §i care ofer[ perspective diferite sau mai noi asupra anumitor tematici. Recomand chiar §i c[r\i ni§ate pe domenii în care marketingul ar trebui s[ fie mai prezent în România (spre exemplu domeniul cultural). De asemenea, recomand fiec[rui tân[r care dore§te o carier[ în marketing s[ g[seasc[ un mentor împreun[ cu care s[ aib[ întâlniri regulate, unde s[ discute despre viitorul profesional. Nu în ultimul rând, cred c[ un student de la marketing ar trebui s[ studieze pia\a, s[ î§i m[soare nivelul aptitudini-

lor în compara\ie cu nivelul care se cere în pia\[ §i s[ î§i fac[ un plan personal de dezvoltare care s[ implice mult mai multe ac\iuni decât prezen\a la cursuri §i seminarii. Am men\ionat doar 4 ac\iuni care pot ajuta, îns[ exist[ cel pu\in înc[ 20. Cu voin\[, pasiune §i imagina\ie orice student poate începe de la 0 §i s[ devin[ un adev[rat profesionist în marketing. Mult succes! C[lin Biri§ Specialist Marketing Online www.calinbiris.ro


cluj.24fun.ro z

21


Vineri 7 Septembrie Biblioteca Jude\ean[ Octavian Goga Expozi\ia Memoria imaginilor - Aspecte cotidiene în cli§ee §i fotografii din secolele XIX-XX 10.00 – 22.00 Expozi\ia de fotografie Dincolo de foc 10.00 – 18.00 C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 Muzeul de Art[ Cluj-Napoca Expozi\ia de grafic[ a Asocia\iei Arti§tilor Graficieni Ajtósi Durer din Debre\in (Gade) 10.00 – 17.00 Flying Circus Pub, L8R H8R Party 22.00 Janis Club, Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei The One, Casual Friday Intrare: 10 lei 22.00 VERTIGO, Fabulous Fridays 23.00 Parcul Rozelor, Transylvanian Rippers 10.00

S]mb[t[ 8 Septembrie C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 Pia\a Muzeului, T]rgu\u’ Vintage… iese `n strad[ 11.00 – 21.00 After Eight, Saturday Night Fever 22.00 Janis Club, Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei

Muzeul de Art[ Cluj-Napoca Expozi\ia de grafic[ a Asocia\iei Arti§tilor Graficieni Ajtósi Durer din Debre\in (Gade) 10.00 – 17.00 Pia\a Muzeului, T]rgu\u’ Vintage… iese `n strad[ 11.00 – 21.00

Expozi\ia de fotografie Dincolo de foc 10.00 – 18.00 C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00

After Eight, Student Party 22.00

Muzeul de Art[ Cluj-Napoca Expozi\ia de grafic[ a Asocia\iei Arti§tilor Graficieni Ajtósi Durer din Debre\in (Gade) 10.00 – 17.00

Janis La Stuf, Warm-up Chef 21.00 – 23.00 Intrare: 5 lei

Club 30 Plus, Karaoke 1 + 1 la toate cocktail-urile 22.00

Parcul Rozelor, Transylvanian Rippers 10.00

Flying Circus Pub, Rocksuckers 22.00

Pia\a Muzeului, T]rgu\u’ Vintage... iese `n strad[ 10.00 – 20.00

Janis Club, Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei

Polus Center Cluj, Campionatul interna\ional de g[tit `n aer liber 10.00

Janis La Stuf, Stuf Party 22.00 www.janis.ro

Luni 10 Septembrie Biblioteca Jude\ean[ Octavian Goga Expozi\ia Memoria imaginilor - Aspecte cotidiene în cli§ee §i fotografii din secolele XIX-XX 10.00 – 22.00 Expozi\ia de fotografie Dincolo de foc 10.00 – 18.00 C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 Janis Club, Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei

Mar\i 11 Septembrie Biblioteca Jude\ean[ Octavian Goga Expozi\ia Memoria imaginilor - Aspecte cotidiene în cli§ee §i fotografii din secolele XIX-XX 10.00 – 22.00

The One, Student Party 22.00 www.clubthe1.ro C[rture§ti, Playground 17.30

Joi 13 Septembrie Biblioteca Jude\ean[ Octavian Goga Expozi\ia Memoria imaginilor - Aspecte cotidiene în cli§ee §i fotografii din secolele XIX-XX 10.00 – 22.00 Expozi\ia de fotografie Dincolo de foc 10.00 – 18.00 C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 Muzeul de Art[ Cluj-Napoca Expozi\ia de grafic[ a Asocia\iei Arti§tilor Graficieni Ajtósi Durer din Debre\in (Gade) 10.00 – 17.00

Expozi\ia de fotografie Dincolo de foc 10.00 – 18.00

After Eight, Retro Party 22.00

VERTIGO, Sounds of Saturday 23.00, intrarea liber[!

C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00

Casa de Cultura A Studen\ilor, Concert LaLa Band 19.00

Parcul Rozelor Transylvanian Rippers 10.00

Janis Club, Sara studen\easc[ 23.00

Janis Club, Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei www.janis.ro

The One, One Speacial Night 22.00

Polus Center Cluj, Campionatul interna\ional de g[tit `n aer liber 10.00

Duminic[ 9 Septembrie C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00

22 zcluj.24fun.ro

Janis La Stuf, Karaoke cu MC 22.00

Miercuri 12 Septembrie Biblioteca Jude\ean[ Octavian Goga Expozi\ia Memoria imaginilor - Aspecte cotidiene în cli§ee §i fotografii din secolele XIX-XX 10.00 – 22.00

My Way Club, My Way Party 22.00 Intrarea liber[! The One, Girls just wanna have fun Intrarea liber[! 22.00 www.clubthe1.ro


cluj.24fun.ro z

23


24 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

25


Vineri 14 Septembrie Expozi\ia de fotografie Dincolo de foc 10.00 – 18.00 C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 Muzeul de Art[ Cluj-Napoca Expozi\ia de grafic[ a Asocia\iei Arti§tilor Graficieni Ajtósi Durer din Debre\in (Gade) 10.00 – 17.00 Janis Club, Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei Boiler Club, Re-opening Party cu RAC §i Gojira 22.00 Midi, Opening Party cu Fumiya Tanaka & K!D Chriss 23.00 The One, Casual Friday Intrare: 10 lei 22.00

S]mb[t[ 15 Septembrie C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 Muzeul de Art[ Cluj-Napoca Expozi\ia de grafic[ a Asocia\iei Arti§tilor Graficieni Ajtósi Durer din Debre\in (Gade) 10.00 – 17.00 Janis Club, Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei My Way Club, My Way Party 22.00 www.janis.ro The One, One Speacial Night 22.00 Boiler Club, Caleidoscop Muzical cu Dj K-Lu 22.00 Midi, MustBeat Crew Party 23.00 Parcul Sportiv Iuliu Ha\ieganu, Meci de rugby masculin U Cluj – Dinamo Bucure§ti 10.00

Duminic[ 16 Septembrie C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 Muzeul de Art[ Cluj-Napoca Expozi\ia de grafic[ a Asocia\iei Arti§tilor Graficieni Ajtósi Durer din Debre\in (Gade) 10.00 – 17.00

26 zcluj.24fun.ro

After Eight, Student Party 22.00 Janis La Stuf, Warm-up Chef 21.00 – 23.00 Intrare: 5 lei Teatrul Naţional Cluj Hamlet 19.00

Luni 17 Septembrie Biblioteca Jude\ean[ Octavian Goga Expozi\ia Memoria imaginilor - Aspecte cotidiene în cli§ee §i fotografii din secolele XIX-XX 10.00 – 22.00 Expozi\ia de fotografie Dincolo de foc 10.00 – 18.00 C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 After Eight, Kiss this Party 22.00 Janis Club, Sara fetelor 23.00 Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei www.janis.ro

Mar\i 18 Septembrie Biblioteca Jude\ean[ Octavian Goga Expozi\ia Memoria imaginilor - Aspecte cotidiene în cli§ee §i fotografii din secolele XIX-XX 10.00 – 22.00 Expozi\ia de fotografie Dincolo de foc 10.00 – 18.00 C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 After Eight, Singles Party 21.30 Janis Club, Sara studen\easc[ 23.00 Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei Janis La Stuf, Karaoke cu MC 22.00

Miercuri 19 Septembrie Biblioteca Jude\ean[ Octavian Goga Expozi\ia Memoria imaginilor - Aspecte cotidiene în cli§ee §i fotografii din secolele XIX-XX 10.00 – 22.00 Expozi\ia de fotografie Dincolo de foc 10.00 – 18.00

C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 Muzeul de Art[ Cluj-Napoca Expozi\ia de grafic[ a Asocia\iei Arti§tilor Graficieni Ajtósi Durer din Debre\in (Gade) 10.00 – 17.00 Bermudas, Retro Party 22.00 Club 30 Plus, Karaoke 1 + 1 la toate cocktail-urile 22.00 Flying Circus Pub, Rocksuckers 22.00 Janis Club, Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei www.janis.ro Janis La Stuf, Stuf Party 22.00 www.janis.ro Teatrul Maghiar de Stat, Ruine adev[rate refugii 20.00 The One, Student Party 22.00 www.clubthe1.ro

Joi 20 Septembrie Biblioteca Jude\ean[ Octavian Goga Expozi\ia Memoria imaginilor - Aspecte cotidiene în cli§ee §i fotografii din secolele XIX-XX 10.00 – 22.00 C[rture§ti T]rgul ±col[re§ti la C[rture§ti 10.00 – 22.00 Muzeul de Art[ Cluj-Napoca Expozi\ia de grafic[ a Asocia\iei Arti§tilor Graficieni Ajtósi Durer din Debre\in (Gade) 10.00 – 17.00 After Eight, Retro Party 22.00 www.aftereight.ro Janis La Stuf, Stuf Party 22.00 www.janis.ro My Way Club, My Way Party 20.00 www.janis.ro The One, Girls just wanna have fun Intrarea liber[! 22.00 www.clubthe1.ro Janis Club, 5 Ani de Janis! Concert Trupa Veche Intrare: 10 / 12 lei www.janis.ro


cluj.24fun.ro z

27


Singurul loc în care putem “evada” oricând §i de orice ne deranjeaz[, este acas[. Poate pentru unii acas[ înseamn[ locul unde au copil[rit, pentru al\ii apartamentul în care stau cu chirie de la vârsta de 22 ani, pentru al\ii dr[gu\ul duplex pe care §i l-au cump[rat cu ajutorul unui credit bancar. Sensul cuvântului acas[ nu semnific[ izolare, ci cuprinde un mic univers, un loc în care dormi, g[te§ti, m[nânci, î\i schimbi \inuta, cite§ti o carte, te ui\i la §tirile de la TV etc. Astfel, acas[ trebuie s[ semnifice în primul rând confort §i s[ î\i inspire o stare de bine. Dac[ înc[ lucrurile nu stau a§a sau pur §i simplu ai nevoie de o schimbare, solu\ia ar putea fi: draperii de alt[ culoare, un dressing nou mai înc[p[tor, o canapea nou[ cu pernu\e colorate, un set de pahare nemaiv[zute la nici unul dintre prietenii t[i. Toate acestea §i multe altele le reg[se§ti în cadrul celei de a 3-a edi\ie a Târgului de Mobil[, Decora\iuni §i Accesorii DecoShow. Polus Center g[zduie§te timp

28 zcluj.24fun.ro

(A)cas[

28-30 Septembrie, Polus Center de trei zile, în perioada 28-30 septembrie produc[tori §i retaileri de mobil[, decora\iuni §i accesorii, profesioni§ti care te pot ajuta s[ î\i faci locuin\a un loc cât mai agreabil §i mai pl[cut. În plus, beneficiezi de pre\uri promo\ionale. DecoShow este locul `n care orice vizitator interesat de achizi\ia de mobil[, decora\iuni sau accesorii prime§te informa\ii §i sfaturi din partea profesioni§tilor din domeniu. Este locul `n care acela§i vizitator

poate compara produsele de care are nevoie, av]nd oportunitatea de a g[si `n aceea§i loca\ie cei mai importan\i juc[tori din pia\[.Mai multe informa\ii g[si\i pe www.decoshow.ro. Te a§tept[m cu drag! Parteneri eveniment: Polus Center, 24-FUN, Casa Construct, Edil, Spa\iul Construit, Casadex, Proprietaticluj.ro, Proiect Casa, Mujer, Radio ZU, Targuri. info. Crina Doda Ciocian www.decoshow.ro


cluj.24fun.ro z

29


Drumul spre pista de alergare este unul destul de sinuos. Pornirile sunt multe, “întoarcerile” din drum §i mai multe, motivele s[ NU mergi par a fi foarte întemeiate, iar tot acest demers transform[ prima zi de alergat într-o s[rb[toare, dup[ care e§ti extenuat mai mult de faptul c[ ai tras de tine mult pân[ s[ faci primul pas, decât de efortul fizic depus. Cam a§a s-a întâmplat în cazul meu, iar dup[ jum[tate de an în care am avut începuturi regresive, de dou[ luni alergatul a devenit o constant[ în via\a mea. Pentru mine, alergatul este un mod natural de a sl[bi într-un timp util §i o garan\ie c[ o s[ po\i urca sc[rile f[r[ s[ r[mâi f[r[ aer la finalul lor. Alergatul este un mod de a m[ deta§a de tensiune §i de telefon, este o oportunitate de a m[ împrieteni cu al\i alerg[tori §i de a dezvolta spiritul competitiv într-un mod prietenesc §i stimulativ. Cum s[ î\i faci un plan eficient de alergare? 1. Stabile§te-\i un target. Fie c[ este vorba despre a sl[bi, de a face mi§care de dragul mi§c[rii sau de a te sim\i mai dina-

30 zcluj.24fun.ro

„Sportul nu construie§te caracterul, ci îl dezv[luie.” Pân[ la urm[... am reu§it! mic, conteaz[ foarte mult s[ î\i creezi un scop pe care s[ trebuiasc[ s[-l duci la bun sfâr§it. 2.Disciplineaz[-te printr-un program pe care s[-l respec\i. Acest lucru te ajut[ §i în via\a de zi cu zi. Un program respectat §i bifat pe o agend[ î\i va aduce satisfac\ii la sfâr§itul zilei. 3. Alege s[ alergi pe un teren de sport mai degrab[ decât pe band[. Pe lâng[ faptul c[ î\i înt[re§te articula\iile, vei evita s[ te sim\i ca un hamster care alearg[ “în gol”. 4. F[-\i un playlist cu muzica preferat[ sau muzic[ special selectat[ pentru aler-

gat. Meloterapia, indiferent de domeniul în care vrei s[ o aplici, va func\iona. Po\i fi mai energic ascultând o muzic[ mai dinamic[, în acest fel te vei autostimula. 5.Nu `n ultimul r]nd... distreaz[-te! Deviza care trebuie s[-\i fie c[l[uz[ este realitatea c[ po\i s[ realizezi orice. În fiecare dintre noi poate exista un sportiv, nu trebuie s[ te na§ti a§a. Nu uita c[ „sportul nu construie§te caracterul, ci îl dezv[luie.” (Haywood Hale Broun) Geta Ungurean www.getaungurean.ro


ALLEM SPORT Club fitness §i bodybuilding Str. Observatorului 105 Tel. 0741 069 698 ARENA FITNESS CENTER Centru de fitness, aerobic §i kangoo jumps Bd. Nicolae Titulescu 2, et. 1 www.arenafitnesscenter.ro AQUINA Centru SPA Str. Andrei ±aguna 28 - 30 Tel. 0264 403 169 www.aquina.ro BEST SHAPE SALON Centru de înfrumuse\are B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 63, parter, ap. 1 Tel. 0743 085 224 BIG FITNESS Str. Bucegi 19 Tel. 0735 890 000 www.bigsitness.ro BODY FLEX Pia\a M[r[§ti 4 Tel. 0746.461.784, 0264.447.000 CATWALK Beauty center Str. Republicii 14 Tel. 0264 459 942, 0740 178 695 CLUB AIYANA

Club fitness feminin Str. Doroban\ilor 30-32 Tel. 0264 447 740 CLUB KANGOO JUMPS Sal[ de fitness Str. Milton Lehrer 20 Tel. 0745 564 017 EN VOGUE Salon de coafur[ Str. G-ral Traian Mo§oiu 33 Tel. 0264 593 034 ESTHETICS SKIN & BODY Remodelare corporal[ §i masaj Str. Horea 63A, ap. B2 Tel. 0754 595 281, 0720 263 026 FOARFECA DE AUR Salon de coafur[ Str. Napoca 8 Tel. 0744 703 325 L-V: 8.00 - 20.00, S: 8.00 - 16.00 GETT’S COLOR BAR Salon de înfrumuse\are Iulius Mall Tel. 0729 777 200, 0264 555 777 LUNA Centru de frumuse\e Str. Pasteur 24 Tel. 0724 266 864 LULU BEAUTY CENTER Salon de frumuse\e Str. Doroban\ilor 24

Tel.: 0364 112 049, 0766 599 348 MISS FITNESS Club fitness feminin Pia\a Unirii 27 Tel. 0364 143 956 www.missfitness.ro ORHIDEEA ECO-SPA Centru Spa Str. T[ietura Turcului 2A-4 Tel. 0364 884 706 PERFORMA FITNESS Sal[ fitness Str. Pasteur 56 Tel. 0770 611 935 www.performafitness.ro

SALON VOGUE Beauty center Str. Baba Novac 15 Tel. 0264 590 319 www.salon-vogue.ro SAN GYM Sal[ de fitness Aleea Padin FN Complex Flora, et. 2 Tel. 0755 157 544 WORLDCLASS Health Academy Str. Al. Vaida Voievod 53-55 Iulius Mall Tel. 0264 555 344 www.worldclass.ro

cluj.24fun.ro z

31


BEST WESTERN PLUS FUSION HOTEL**** Str. Avram Iancu 442 - 446 Flore§ti Tel: 0264 501 820 www.bestwesterncluj.ro

HOTEL CONFORT*** Calea Turzii 48 Tel. 0264 598 410 www.hotelconfort.ro

CITY PLAZA HOTEL***** Str. Sindicatelor 9 - 13 Tel. 0264 450 101 GRAND HOTEL NAPOCA**** Str. Octavian Goga 1 - 3 Tel. 0733 410 170, 0733 410 172 www.hotelnapoca.ro HOTEL BELVEDERE**** Str. C[l[ra§ilor 1 Tel. 0264 432 071 HOTEL BEST WESTERN TOPAZ*** Str. Septimiu Albini 10 Tel/fax. 0264 414 021; 414 066 www.bestwesterntopaz.ro HOTEL CAPITOL*** Str. Neagr[ 9 Tel. 0264 450 498

HOTEL CAPITOLINA*** Str. Victor Babe§, 35 Tel. 0264 450 490 www.hotel-capitolina.ro

32 zcluj.24fun.ro

HOTEL CENTRAL*** Str. Victor Babe§, 13 Tel. 0264 439 959 HOTEL GOLDEN TULIP**** Str. Observatorului 129 Tel. 0264 540 000 www.goldentulipcluj.ro HOTEL GRANATA Str. Cometei 16-20 Tel/fax: 0264 438.188 www.hotelgranata.ro HOTEL OLIMP*** Str. Observatorului, 82 - 86 Tel. 0264 595 900 www.hotel-olimp.ro HOTEL ONIX**** Str. Septimiu Albini 12 Tel. 0264 414 076 www.hotelonix.ro HOTEL OPAL**** Bd. Constantin Brâncu§i 148 - 152

Tel. 0264 403 138 www.opalhotel.ro HOTEL OPERA PLAZA***** Str. Traian Mo§oiu 10-12 Tel. 0364 403 600 www.operaplaza.ro HOTEL ROYAL CLASIC*** Str. Liviu Rebreanu 39 Tel. 0264 202 040 HOTEL PREMIER**** Str. Donath 100 Tel. 0264 307 200 PENSIUNEA CASA BOCA Str. C]mpului 197 A Tel. 0264 423 696

PENSIUNEA CLUJ*** Str. Meteor 71 Tel. 0264 438 593; 0364 110 180; 0741 369 403 VILA 69 Str. Ha§deu 69 Tel. 0264 591 592; 439 216 Hotel, restaurant, teras[, bar, club. Confort de *** la pre\ de * VILA B&J RESIDENCE Str. Constantin Brâncu§i 117 Tel. 0264 403 317 VILA ROSA** Str. Frunzi§ului 4 Tel/fax: 0264 425 507


~n primul r]nd v[ mul\umim pentru aten\ia acordat[, pentru feedback-urile pozitive, pentru toate articolele frumoase §i interviurile luate. ~nseamn[ c[ munca noastr[ a fost §i este apreciat[. Din dorin\a de a fii §i mai buni vom `ncerca s[ v[ surprindem din ce `n ce mai des cu nout[\i §i `mbun[t[\iri. Din acest motiv urmeaz[ s[ diversific[m §i categoria deserturi §i supe din meniul nostru. Dar p]n[ v[ preg[tim noul meniu, v[ recomand[m s[ gusta\i supa crem[ de ro§ii cu busuioc proasp[t – delicatesa noastr[ (pentru a v[ face poft[ v-am ata§at o poz[ pe macheta noastr[ - vede\i ultima copert[ a revistei), iar `n categoria desert, cu siguran\[ nu ve\i regreta c[ a\i comandat platoul nostru cu br]nzeturi fine §i nuci, asezonat desigur cu un vin excelent pe care-l pute\i alege din sortimentele Cramele Reca§, Prince ±tirbey, DaVino, Corcova. Dac[ trecem la felul principal, este musai s[ `ncerca\i c]rna\ii no§tri de cas[, f[cu\i chiar de noi §i dup[ o re\et[ mo§tenit[ de la bunici. Este un preparat clasic, dar extrem de gustos. Se serve§te cu piure de cartofi §i varz[ acr[. Dac[ opta\i `ns[ pentru ceva mai … sofisticat s[ spunem, v[ preg[tim o por\ie de salat[ cu mu§chi de vit[ §i ou poche. Da, oul poche f[cut exact ca la Masterchef! Dac[ nu ne-a\i vizitat `nc[, nu uita\i s[ v[

Good Food. Good Times. ….§i au trecut deja dou[ s[pt[m]ni de la deschidere! documenta\i `nainte §i pe pagina noastr[ de facebook/pigandpeppercluj, iar dac[ deja face\i parte din clien\ii care revin cu drag, la fel, v[ a§tept[m pe pagina noastr[ pentru a fii la curent cu nout[\ile de moment. Din dorin\a de a `ncepe s[pt[m]nile §i zilele `mpreun[ §i `n cel mai “gourmand” mod posibil, v[ a§tept[m cu mare drag `ncep]nd de la mic dejun, de exemplu cu Chilly & Cheese Omlette! Enjoy Food! R[zvan Stupar Manager Restaurant/Buc[tar ±ef www.pig-pepper.ro

cluj.24fun.ro z

33


Cercet[rile §tiin\ifice au demonstrat de-a lungul timpului puterea sugestiei `n ceea ce priveste percep\ia, precum §i efectele puternice ale expectan\elor. Oamenii se a§teapt[ ca vinurile mai scumpe s[ aib[ calit[\i mai valoroase decât cele ieftine. Atunci când li se serve§te un vin despre care se li spune c[ este scump, f[r[ ca acesta s[ fie din aceast[ categorie, cei care degust[ îl evalueaz[ ca având un gust mai bun decât acela§i vin despre care li se spune c[ e mai ieftin. La fel, oamenii au expectan\e legate de vin din cauza originii geografice, a produc[torului, anului, recoltei, culorii §i a altor numero§i factori. Au fost f[cute diverse experimente în care fie pre\ul a fost dat inten\ionat eronat, fie culoarea vinului a fost schimbat[, descrierile date schimbându-se în func\ie de ceea ce se credea c[ este în pahar (spre exemplu la degustarea unui vin alb acesta a primit caracteristicile pe care le prime§te un vin alb `n mod obi§nuit (“fresh, uscat, cu gust de miere, plin de via\[”). Când acestui vin i s-a modificat culoarea devenind ro§u, a primit descrierea tipic[ pentru un vin (“ro§u, intens, condimentat, suplu,

34 zcluj.24fun.ro

Degustarea “oarb[”

Degustarea prin “metoda oarb[” (Blind tasting) profund”). Toate aceste lucruri s-au f[cut cu ajutorul paharelor de culoare neagr[, prin care nu po\i s[ vezi, nici m[car dac[ paharul este plin sau nu, cu at]t mai pu\in culoarea, consisten\a, limpiditatea vinului. La noi înc[ nu s-au orgnizat astfel de degust[ri, dar nu se §tie niciodat[, m[ g]ndesc, s[ folosesc acest “truc” la cursurile mele de sommelier. Una dintre cele mai cunoscute probe de blind tasting a avut loc `n 1976, la o competi\ie parizian[, The Judgement of Paris (Judecata din Paris), în cadrul c[reia un juriu francez a degustat vinuri fran\uze§ti

§i californiene. Împotriva tuturor a§tept[rilor, vinurile din California au întrecut vinurile din Fran\a la evaluarea juriului, lucru pu\in probabil într-o competi\ie obi§nuit[ de degustare. Acest eveniment a fost descris în filmul Bottle Shock (2008).

Vlad Mure§an www.vladmuresan.ro


AVOCADO Calea Doroban\ilor 14 - 16 Tel. 0264 460 073 Restaurant L - D 12.00 - 18.00, Lounge: L-V 10.00 - 18.00 BARACCA Ristorante & Café Str. Napoca 8A Restaurant cu specific italian §i interna\ional Tel. 0732 155 177 L - V 09:00 - 23:00 S 09:00 - 24:00, D 12:00 - 23:00 www.baracca.ro BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 Non-stop www.janis.ro BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel. 0264 334 366 L - V 8:30 - 23:00; S - D 12:00-23:00 BISTRO LOS TOREROS Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea 6 Restaurant cu specific spaniol Tel. 0755 050 551 L - D 08:00-23:00 www.lostoreros.ro BISTRO MAITRESSE Str. Samuel Micu 4 Tel. 0753 103 318 L - D 09:00 -23:45 www.maitresse.ro BRICKS (M)eating Point Restaurant & Social Club Str. Horea, nr. 2 (locaţia fostului Roland Garros) L - D: 11.00 - 24.00 Rezerv[ri la: 0364-730615 www.bricksrestaurat.ro CASA TAUFFER Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Deschis non-stop Tel. 0731 339 259 www.janis.ro CASA UNIVERSITARILOR Restaurant Piramida Str. Emmanuel de Martonne 1 Tel. 0264 430 062 CASA vikingilor Str. Ha§deu 70, Al Vlahuţă 41A Tel. 0264 595 280, 0264 588 032 www.casavikingilor.ro CAMINO Piaţa Muzeului 4 Tel.: 0749 200 117 City fusion Restaurant Flore§ti, Str. Avram Iancu 442-446 în incinta West City Hotel Tel.: 0264 501 827, 0733 055 923 www.bestwesterncluj.ro

CHICAGO’S Str. Govora 6 Tel.: 0264 426 431 www.restaurant-chicagos.ro DEUTSCHES HAUS Str. Plopilor 51-55 Restaurant-berărie cu specific german Tel.: 0364 40 55 99; 0755 04 19 77 L - D 11:00 - 23:00 www.dhaus.ro

HAVANA Loca\ie exotic[ în centrul Clujului, panoram[ deosebit[ a întregului ora§, papa gustoas[, muzica live, livr[ri la domiciliu! Pia\a Mihai Viteazaul, parking Leul, etaj 7 L-J 10:00 - 01:00, V-S 10:00 - 04:00, D 12:00 - 01:00 Tel. 0755 120 005 www.restauranthavana.ro HANUL DACILOR PUB - RESTAURANT Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel. 0751 080.224; 0723 280 401 Organiz[m banchete, reuniuni, business cocktail. Str. Al. Vaida Voievod 53- 55 Iulius Mall Restaurant, cafenea, teras[. Livr[ri la domiciliu §i catering. Tel. 0264 555 353; 0752 067 459 LOS TRES BANDIDOS Str. Ion Ghica 9 Tel. 0742 637 182 L - D 09.00 - 23.00 LUNCH BOX Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Tel. 0264 453 141 L - D 10.00 - 17.00 www.lunchbox.ro LUNCH BOX city Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 13-15 Tel. 0264 442 400 L - V 07.30 - 22.00, S - D 10.00 - 22.00 www.lunchbox.ro JANIS CULTURAL CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00 www.janis.ro JAPANESE TOKYO RESTAURANT Str. Gh. Marinescu 5 Tel. 0264 598 662 Singurul restaurant japonez din Rom]nia care are buc[tar japonez. Organiz[m reuniuni business, cocktailuri,

cluj.24fun.ro z

35


nun\i, botezuri, cununii. L - D11:00 - 24:00 www.tokyorestaurant.ro LA LIGA Str. Republicii 109 L-D 09:00 - 23:00 Tel. 0264 504 012 www.laliga.ro LUGANO Str. Eremia Grigorescu 51 Tel. 0264 594 593, 0747 688 838 L - S 13:00 - 23:00 www.restaurantlugano.ro

MARTY SOCIETY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MARTY BOULEVARD Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MARTY CITY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com

36 zcluj.24fun.ro

NAPOCA 15 Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0264 439 043 L - V 9:00- 24:00; S 10:00 - 24:00, D 11:00 - 24:00 www.napoca15.ro NOBORI RESTAURANT Str. Plopilor 62 Tel. 0364.144.626, 0749.066.193 L - D 12:00 - 23:00 www.nobori.ro OPERA FOOD & CAFFE Pia\a ±tefan cel Mare 18 Tel.: 0746 163 476 L - V 08.00 - 20.00; S - D 09.00 - 18.00 www.opera-food-caffe.ro PIG&PEPPER Str. Ion Raţiu 2 Tel.: 0734 880 814 L - S 09:00 - 23:00, D 12:00 - 22:00 www.pig-pepper.ro

Tel.: 0264 406 523 L - V 11.00 - 19.00 www.hotelagape.ro RESTAURANT MIKO Str. Clinicilor 23 Restaurant cu specific unguresc Tel.: 0741 194 212 L - D 12.00 - 23.00 www.restaurantmiko.ro RESTAURANT VIENA Str. Pite§ti 11 Tel.: 0264 450 556 SHANGHAI Calea Turzii 42 Restaurant cu specific chinezesc Tel. 0264 431 444, 0727 833 453 L - D 12:00 - 24:00 www.restaurantshanghai.ro TOULOUSE CAFE-BRASSERIE Piaţa Unirii 12 Tel.: 0730 112 354 L - D 08.00 - 14.00 www.toulouse.ro

RESTAURANT 360 Str. Gheorghe ±incai 7 Tel.: 0756 040 403, 0740 099 476 Livrări la domiciliu L - V 10.00 - 22.00, S 11.30 - 22.00 www.360restaurant.ro

VIA RESTAURANT Str. Inocenţiu Micu Klein 6 Tel.: 0264 593 220, 0733 060 666 L - D 12.00 - 24.00 www.viarestaurant.ro

RESTAURANT AGAPE Str. Iuliu Maniu 6 Restaurant cu autoservire

VINNY’S Bd. Eroilor 29 Tel.: 0730 619 193

WOK’N ROLL Str. Gh. ±incai 14 Restaurant cu specific asiatic Tel. 0264 599 189, 0753 472 337 L - V 10:30 - 22:30, S 12:00 - 22:30 www.wokandroll.ro

WASABI RUNNING SUSHI Iulius Mall - la parter Tel. 0729 950 322 L - D: 10.00 - 22.00 Polus Center- Food Court L - D: 10.00 - 22.00 Facebook: Wasabi Running Sushi Running Sushi & take away www.tokyorestaurant.ro www.wasabi-sushi.ro WASABI SUSHI SHOP Str. Regele Ferdinand 22-26 Incinta magazin Central - parter www.tokyorestaurant.ro YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall Restaurant cu specific chinezesc, livrare la domiciliu minim 40 lei Tel. 0751 883 743; 0364 413 535 L D 10:00 - 22:00 www.yummyyang.ro


În num[rul trecut al revistei v-am prezentat câteva preparate din noul meniu al Bistro Los Toreros, care cu siguran\[ v-au trezit pofta de mâncare sau v-au stârnit curiozitatea în ceea ce prive§te restaurantul. Dac[ nu a\i încercat pân[ acum mânc[ruri specifice buc[t[riei spaniole, atunci sper[m ca urm[torul articol s[ v[ determine s[ o face\i. Iar dac[ sunte\i fani ai preparatelor cu tortilla, jamon, paella, v[ asigur[m c[ Bistro Los Toreros v[ a§teapt[ cu cele mai bune mânc[ruri ce au la baz[ ingrediente spaniole, g[tite dup[ re\ete autentice. ±i, cum se spune c[ cea mai important[ mas[ a zilei este micul dejun, v[ invit[m s[ v[ începe\i ziua cu o cafea tare, o omlet[ cu jamon §i ca§caval sau cu tartine spaniole cu somon afumat, iar ca desert un churros cu sos de ciocolat[ §i scor\i§oar[. Dac[ timpul nu v[ permite s[ ne face\i o vizit[ diminea\a, v[ a§tept[m cu preparate la fel de gustoase la prânz §i la cin[: Sup[ rece de pepene galben cu ment[ §i jamón, Camembert pr[jit cu sos de fructe de p[dure, Midi mediteraneene, Mu§chi de vit[ cu sos de gorgonzola, cu sos grecesc, sos de piper sau sos mexican. Pentru iubitorii fructelor de mare avem în meniu Paella cu fructe de mare, Platou cu

Gust[ spiritul Spaniei

La Bistro Los Toreros fructe de mare, Salat[ cu fructe de mare pe care le pute\i asorta cu un Medalion de porc cu piure de mere §i legume crocante. V[ invit[m s[ profita\i de zilele calde de septembrie savurând pe teras[ un pahar de vin spaniol sau o sangria.

Dac[ v-am f[cut curio§i, dar timpul nu v[ permite s[ ajunge\i pe la noi, v[ pute\i bucura de o mas[ specific spaniol[ acas[ pentru c[ facem §i livr[ri la domiciliu a§a c[ nu ezita\i s[ ne contacta\i la num[rul de telefon 0755 050 551.

Pentru c[ vara înc[ nu ne-a p[r[sit, nicio b[utur[ nu poate fi mai delicioas[ §i r[coritoare într-o zi însorit[ decât o limonad[ cu ment[ savurat[ al[turi de prieteni pe una din terasele noastre. ±i, pentru c[ tot e vorba de var[, trebuie neap[rat s[ încerca\i înghe\ata pane.

Nu uita\i de meniul zilei, pe care-l pute\i g[si în fiecare diminea\[ pe pagina noastr[ de facebook. Oricând v[ decide\i s[ ne vizita\i, v[ a§tept[m cu drag! Cristina Frîncu www.lostoreros.ro

cluj.24fun.ro z

37


MARTY CITY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com McDONALD’S Pia\a Mihai Viteazu F.N. Str. Mareşal Ion Antonescu 74 Polus Center, Iulius Mall MONTANA PIZZA Str. Bucureşti 79 Tel. 0264 412 160, Str. Izlazului 12 Tel. 0264 421 362l NAPOLI CENTRALE Str. Dobrogeanu Gherea 17 Tel. 0264 431 903 NEW CROCO Str. Victor Babe§ 12 Tel. 0264 590 213 L - V: 08.00 - 01.00 S - D: 10.00 - 01.00 PIZZA FAST & FURIOUS 1 + 1 GRATIS Transport gratuit pentru comenzi de minim 24,9 ron Tel. 0757 417 489, 0734 475 482 L-J: 09-24, V-D: 09-02

4 AMICI Bd. Eroilor 23 - 25 Tel. 0264 450 606 AMIGOS Str. Piezi§[ 23A Tel. 0264 445 122 ARES Str. Constantin Br]ncoveanu 32 Tel. 0264 414 025 ATHENA Str. Republicii 120 - 121 Tel. 0741 965 262

Tel. 0264 599 347, 0745 781 786 GENTE Str. Constantin Br]ncu§i 1 Tel. 0264 414 820 GENTE SENIOR Atmosferă rustică-clasică Str. Horea 5 Tel. 0727 306 400 GYROS Str. Bolyai Janos 3

BEIJING FAST FOOD Str. Emil Isac Tel. 0264 594 418

KFC Iulius Mall Tel. 0264 555 502 Polus Center Tel. 0264 504 681

CLUJ KEBAB & PIZZA Calea Moţilor 134 - 135 Tel. 0749 505 351

LA PIAZZETTA Bd. Eroilor 21 Tel. 0751 463 046

D&M PIZZA PE VATR{ Str. Aurel Suciu 2 Tel. 0748 827 797

LUNCH BOX Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 13 - 15 Tel. 0264 442 400 www.lunchbox.ro

DOLCE VITA Str. Piezi§[ 24 DONER MAXX Str. Gh. ±incai 7 Tel. 0264 596 429 ELITE PIZZA Str. Moţilor 107

38 zcluj.24fun.ro

MARTY SOCIETY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MARTY BOULEVARD Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362

SHANGHAI EXPRESS Str. Memorandumului 4 Tel. 0264 593 101 Iulius Mall, Tel. 0264 556 636 Hypermarket Cora Tel. 0264 433 843 www.shanghai-express.eu YUMMY YANG Polus Center Iulius Mall www.yummyyang.ro PIZZA TEXAS Str. Teleorman 28 Tel. 0264 445 384 www.pizzatexas.ro


cluj.24fun.ro z

39


ACT CAFE Str. Clinicilor 41 Tel. 0736 422 759 AFTER EIGHT CAFE Str. Samuel Brassa 12 Tel. 0743 359 795

CASA TAUFFER Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Deschis non-stop Tel.: 0731 339 259 www.janis.ro

ATMOSPHERA CAFE Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 18 Tel. 0733 071 399, 0364-147318

CASA TIFF Restaurant & Cafenea Str. Universi[\ii 6 Tel. 0753 478 893

BARACCA Str. Ion Ra\iu 10 - 12 Tel. 0732 155 177

COFFEE O’CLOCK Str. Regele Ferdinand 37 Tel. 0264 415 811

BIBLIOTECA CENTRAL{ JANIS Pia\a Unirii 19 Deschis non-stop Tel. 0731 339 943 www.janis.ro

CE? PUB Pia\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231 CEAIN{RIA SAKURA Calea Mo\ilor 48 Luni-Vineri: 12.00 - 20.00 CRAMIN PUB Str. Regele Ferdinand 16 Tel.: 0727 387 203

BIG APPLE Str. Piezi§[ 14 Tel. 0745 079 526 BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D 16.00 - 02.00 www.janis.ro BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel. 0264 334 366 BISTRO MAITRESSE Str. Samuel Micu 4 Tel. 0758 103 318 BOEMIC HEAVEN Str. Hermann Oberth 3 Tel. 0740 124 402 BULGAKOV Str. I.M. Klein 17 Tel. 0264 450 156 CARTEL COFFE & BAR Str. Avram Iancu 29 Tel. 0734 142 518

40 zcluj.24fun.ro

Q CAFÉ Str. Petru Maior 13 Tel. 0264 590 545 GAP Str. Piezi§[ 11 Tel. 0747 538 839 0748 147 075 IL CAFFE Str. Contantin Br]ncu§I 84 Tel. 0264 442 033 JANIS CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00 www.janis.ro KHARMA LOUNGE Pia\a Lucian Blaga 1 – 3 Tel. 0722 365 342 KLAUSENBURG CAFÉ Str. Universit[\ii 1 Tel. 0755 222 445

DIESEL CAFE Pia\a Unirii 17 Tel. 0730 083 880, 0264 439 043

KLAUSEN BURGER BER{RIE Str. Regele Ferdinand 22 – 26 Magazinul Central, et. 4 Tel. 0372 717 552

Polus Center, etaj 1 Tel. 0730 083 882, 0264 439 043 www.dieselclub.ro

LA G{VRIL{ Bd. Eroilor 3 Tel. 0748 380 730

ELEMENTS COCKTAIL BAR Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880; 0730 584 426

LA PORT – CEAIN{RIE Str. Hermann Oberth 1 Vis-à-vis de conservator Tel. 0762 658 294

ENIGMA CAFÉ Str. Iuliu Maniu 12 Tel. 0752 104 642

LE GENERAL CAFFE PUB Bd. Eroilor 18, et. 1 Tel. 0751 019 315

FUNKY BAR Str. Piezi§[ 21 Tel. 0264 450 502

MARTY CAFFE Str. Victor Babe§ 39 Incinta Iulius Mall Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822

HANUL DACILOR Iulius Mall Tel. 0264 555 353; 0752 067 459 Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel.: 0264 443 094; 0723 280 401

NAPOCA 15 CAFE Str. Napoca 15 Tel. 0730 083 883; 0264 590 655 www.dieselclub.ro www.facebook.com/dieselcluj

QUO VADIS Str. Mihai Eminescu 13 Tel. 0264 450 472 PAPILLON CAFE Str. Emil Isac 9 (la etaj) Tel. 0721 274 705, 0751 887 785 REPUBLIC PUB Str. Emil Isac 25 Tel. 0731 359 938 SHTO COLLEGE BAR Str. Memorandumului 6 Tel. 0722 433 410 STARBUCKS Iulius Mall Tel. 0752 281 203 THE LONDONER PUB Str. Emil Zola 5 Tel.: 0727 779 607 TIME CAFE Calea Mo\ilor 4 Tel. 0740 380 570 TONI’S PUB Str. Moise Nicoar[ 1 (Pia\a Engels) Tel. 0264 441 133 Facebook: Tonis-pub Cluj UMBRA DE NOAPTE Str. Georges Clemenceau 7 Tel. 0743 820 669 VERTIGO Pia\a Unirii 9 Tel. 0757 900 987, 0744 342 361

ZAZA CAFFE & LOUNGE Str. Horea 5 (intrare comun[ cu BRD) Tel: 0755 080 777


MPC Impex SRL, distribuitor autorizat al Blue Coffee Service, parte a grupului Aquila §i reprezentant al produselor Lavazza în România, va deschide cel de-al doilea Lavazza Training Center din Rom]nia, la sediul s[u din Cluj-Napoca, de pe str. Mihai Veliciu, nr 39. Training Center-ul Lavazza din Cluj-Napoca va fi deschis profesioni§tilor din domeniul HoReCa, clien\ilor, operatorilor §i personalului MPC §i face parte dintr-o re\ea de peste 45 de §coli espresso ale Lavazza `n `ntreaga lume. Scopul principal al centrului de la Cluj este s[ preg[teasc[ profesioni§ti adev[ra\i care sunt `n m[sur[ s[ men\in[, s[ duc[ mai departe §i s[ creasc[ povestea culturii espresso-ului italian autentic `n Rom]nia. De asemenea, Training Center-ul vine `n `nt]mpinarea tuturor celor care doresc s[ `§i deschid[ un business `n domeniul HoReCa `n zona Transilvania, oferind know-how `n materie de preparare a b[uturilor calde §i sprijin pentru lansare. ±i, pentru c[ MPC Impex `§i sus\ine partenerii cu maxim[ seriozitate, acest sprijin se prelunge§te pe toat[ perioada colabor[rii. ~nc[ din 2001, MPC IMPEX SRL a luptat

LAVAZZA

MPC IMPEX SRL Lavazza Training Center Un parteneriat pentru dezvoltarea „culturii espresso” `n Rom]nia pentru promovarea produselor Lavazza §i a culturii cafelei `n Rom]nia, ini\ial ca unic importator §i ulterior prin intermediul Blue Coffee Service, parte a grupului Aquila, ca §i reprezentant zonal. MPC reprezint[ solu\ia complet[ pentru cei care doresc o cafea perfect[ în orice moment, oriunde s-ar afla, datorit[ parteneriatului cu Lavazza, o marc[-simbol a cafelei de calitate. MPC Impex se adreseaz[ tuturor celor care §tiu s[ recunoasc[ §i s[ pre\uiasc[ un espresso autentic, fie c[ vorbim despre

sectorul HoReCa, de cel Office, sau de cel al consumului domestic dedicat pasiona\ilor care î§i savureaz[ cafeaua acas[. MPC Impex ofer[ o gam[ complet[ de produse din cafea §i complementare, ma§ini de cafea, service pentru ma§ini §i training pentru barista cu scopul de a deveni un punct de referin\[ în peisajul local al iubitorilor de cafea excelent[. Echipa MPC IMPEX SRL www.mpc.com.ro

cluj.24fun.ro z

41


Vroiam s[ continui seria Cocktailurilor celebre, c]nd colegul meu Marian m-a `ntrebat: “ de ce nu scrii despre barmani\e?” Instantaneu mi-au trecut prin minte o gr[mad[ de barmani\e §i despre c]te a§ putea s[ vorbesc despre ele §i profesionalismul lor. Afar[ ponderea barmani\elor este mult mai mare dec]t `n Rom]nia cu toate c[ `n ultimii ani au ap[rut din ce `n ce mai multe barmani\e printre noi. Lucrul acesta nu poate dec]t s[ m[ bucure deoarece ele aduc un aer proasp[t, o lini§te, un echilibru, o alt[ alternativ[ §i s[ nu mai vorbim de imagine . ~n ora§ul nostru avem c]teva loca\ii unde barmani\ele sunt la loc de cinste §i au parte de aprecierea noastr[ ca §i oaspe\i c]t §i de aprecierea colegilor barmani. Aceast[ apreciere au dob]ndit-o prin munc[, pasiune §i profesionalism. Profesionalism care a `nceput s[ se fac[ v[zut §i `n competi\iile na\ionale de profil, `ncep]nd cu Ioana Marian anul trecut §i Andrada Apostolescu (CE? Cocktail Bar) care s[pt[m]na trecut[ a avut o presta\ie uluitoare la etapa de Speed

42 zcluj.24fun.ro

Feminitatea §i bartendingul Barmani\ele & Succesul Service, timpul s[u egal]nd recordul competi\iei, iar siguran\a §i fluiditatea tehnicilor de preparare l[s]nd cu gura c[scat[ la propriu pe toat[ lumea. Barmani\e pe care le respect, le `ncurajez, le sus\in §i vi le recomand cu mult[ c[ldur[ (nu c[ nu le-a\i cunoa§te) sunt: Anca (Soto), Ada (Kharma), Corina (Casa Tiff), Iulia §i mai nou Ana (Le General), Szende, Kinga, Klari (After Eight), Ada (Janis), fetele de la Corso Bistro §i cu siguran\[ mai sunt §i altele pe care abia a§tept s[ le cunosc.

Feminitatea §i frumuse\ea lor este un atu nativ §i incontestabil, iar coroborat cu profesionalism, pasiune §i naturale\e sunt ingredientele succesului lor §i `n acest sector. A§tept cu ner[bdare §i entuziasm s[ v[d cum vor evolua `n viitor, iar siguran\a c[ §i ele vor pune um[rul la evolu\ia industriei este f[r[ echivoc. Felicit[ri §i mult[ baft[ tuturor! Sergiu Biri§ www.barmania.ro


cluj.24fun.ro z

43


Caffè River Training Centre (CRTC) este un centru de formare profesional[ dedicat dezv[luirii culturii cafelei §i cercet[rii modului de a excela într-un café-bar. Deschis deja din 2006 CRTC se bucur[ de un mare succes. Nu furniz[m informa\ii superficiale! Dimpotriv[, încerc[m s[ oferim o instruire care se bazeaz[ pe fundamente §tiin\ifice astfel încât s[ putem furniza informa\ii certe atât celor care se afl[ la primul contact cu cafeaua, cât §i celor care doresc s[ î§i consolideze cuno§tin\ele dobândite prin experien\[. Spre deosebire de alte §coli de formare care au o orientare empiric[, CRTC încearc[ s[ expun[ numeroasele probleme ale café-barurilor, simplificând înv[\area teoretic[ cu exemplific[ri experimentale §i activit[\i de grup. Caffè River Training Centre cuprinde dou[ module de curs, Espresso Basics §i Espresso Master. Espresso Basics care are ca obiectiv furnizarea tuturor informa\iilor necesare preg[tirii unui Espresso italian excelent, iar Espresso Master se axeaz[ pe tehnica spum[rii corecte a laptelui, prepararea

44 zcluj.24fun.ro

Caffè River Training Centre Centru de formare §i cercetare a cafelei espresso cappuccino-ului decorat §i a altor b[uturi pe baz[ de cafea espresso. De ce formare profesional[ pentru barista? Profesionalismul într-un café-bar a ajuns de o importan\[ major[ concomitent cu cre§terea concuren\ei. Bari§tilor nu li se mai cere o simpl[ cafea espresso sau un cappuccino comun, se pretind drinks elaborate pe baz[ de cafea espresso §i cappuccino excelente. Participarea unui barista la cursuri de formare specializate pe cafea face

diferen\a în ceea ce prive§te succesul localului s[u. A§adar Caffè River Training Centre poate reprezenta pentru barista un partener de încredere. Mai multe informa\ii g[si\i la sediul Caffè River Training Centre, pe Bulevardul Muncii, nr. 18 sau pe www.crtc.cafferiver.com.

Echipa Caffe River


cluj.24fun.ro z

45


30 PLUS Str. Avram Iancu 29 Tel. 0264 431 618

BERMUDA’S PUB Str. Ion Raţiu 2 Tel. 0747 417 639

AFTER EIGHT Str. Brassai Samuel 12 Tel. 0743 359 795 www.aftereight.ro

BIBLIOTECA CENTRAL{ JANIS Piaţa Unirii 19 Tel. 0731 339 943

BER{RIA URSUS Piaţa Unirii 20 Tel. 0725 215 961 www.mywayclub.ro

BIG APPLE Str. Piezişă 14 Tel. 0745 079 526

DIESEL Pia\a Unirii 17 Tel. 0264 439 043 www.dieselclub.ro GAP Str. Piezişă 11 Tel. 0747 538 839 0748 147 075

BOILER CLUB Str. Henri Barbusse 59 - 61 www.boilerclub.ro BOOHA BAR Str. Piezişă 19 Tel. 0264 402 509 www.booha.ro CE? PUB Pia\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231

FUNKY BAR Str. Piezişă 21 Tel. 0264 450 502 FLYING CIRCUS PUB Str. Iuliu Maniu 2 Tel. 0751 121 985

HARD CLUB Str. Republicii 110 Tel. 0264 439 359 IRISH MUSIC PUB Str. Horea 5 Tel. 0768 504 072 JANIS CLUB Deschis zilnic Bd. Eroilor 5 Tel. 07246JANIS www.janis.ro JANIS LA STUF Program Non Stop Piaţa Unirii 19 Tel. 0731 339 943 www.janis.ro LA GAZETTE Parcul Cetăţuia www.lagazette.ro LE GENERAL CAFFE PUB Bd. Eroilor 18, et. 1 Tel. 0751 019 315 LIVING PUB Str. Piezişă 15 Tel. 0745 509 969 MY WAY CLUB Deschis zilnic Pia\a Unirii 21 Tel. 0731 339 258 www.mywayclub.ro

PHI 18 Str. Republicii nr. 110 Tel. 0742 496 599 THE ONE Pia\a Unirii 2 Tel. 0749 037 953 www.clubthe1.ro VERTIGO Piaţa Unirii 9 Tel. 0757 900 987, 0744 342 361

XEN CULTURE CLUB Str. Samuel Brassai 9 Tel. 0754 761 110

46 zcluj.24fun.ro


cluj.24fun.ro z

47


48 zcluj.24fun.ro

24-FUN CJ nr.190  

Revista 24-FUN CJ