Page 1

ANUL VI NR. 181

48 DE PAGINI

GRATUIT

CLUJ - NAPOCA 4 - 17 MAI 2012


S UMAR

4 - 17 mai 2012

editorial Mihai Dobrovolschi Radu Neag C[t[lin ±tef[nescu Marian Iuga nimicuri importante

4 6 8 10 34

info

loca\ii

film 12 evenimente culturale 14 expo 18 business 20 evenimente 21

frumuse\e §i s[n[tate turism restaurante fast food cafenele §i baruri cluburi

32 33 37 40 42 46

Cercet[tori rom]ni, fi\i mai britanici! R[zvan Drago§ În fiecare diminea\[, trec pe lâng[ o gheret[ care vinde mici. ±i în fiecare diminea\[ e plin. Tot în fiecare diminea\[, m[ întreb: cum Sfinte Zeu al Gr[tarului s[ fii cu micu-n gland[ la 9 diminea\a? Apoi, în fiecare diminea\[, îmi r[spund: “dac[ nou[, românilor, ne curge prin vene past[ de mici în loc de sânge, nu v[d de ce n-am mânca mici la micul dejun.” E MICUL dejun al campionilor. Din România. ±i pentru c[ ne închin[m Micului §i Cefei de Porc, pe sistemul cercet[torilor britanici, care cerceteaz[ orice nu-i de cercetat, cercet[torii români ar trebui s[ vin[ în sprijinul metabolismului nostru dependent de gr[tar §i s[ modifice genetic alimentele, astfel încât s[ ne lu[m doza de pr[jeli din mai multe locuri. Nu de alta, dar s[ nu

intr[m în sevraj sau ceva. ±i dac[ tot am intrat în sezonul gr[tarelor, a§ vedea ni§te muta\ii genetice pliate pe aceast[ perioad[: - gândi\i-v[ la o zi c[lduroas[ de var[ §i la o poft[ mistuitoare de o lebeni\[ rece. Acum, gândi\i-v[ cum ar fi ca lebeni\a s[ fie modificat[ genetic încât s[ aib[ gust de mici? Imagina\i-v[ cum gustul v[ inund[ gura, potolindu-v[ setea §i foamea în acela§i timp. Parfumul delicat al fructului se combin[ discret cu cel de mici, rezultând un adev[rat spectacol pentru sim\uri. Înlocui\i lebeni\a cu orice alt fruct de sezon. C[p§uni cu gust de mici? Vis!

înghe\at[. V[ adânci\i buzele în ea, mu§ca\i cu poft[ §i descoperi\i gustul inconfundabil de ceaf[ de porc. Papilele gustative se scald[ într-o piscin[ bucal[ plin[ de gusturi surprinz[toare: vanilie cu ciocolat[ §i ceaf[ de porc, fructe de p[dure cu fri§c[ §i ceaf[ de porc, alune cu ceaf[ de porc §i caramel. Nu-i a§a c[ v[ las[ gura ap[? Oare mai are rost s[ men\ionez ce ravagii ar face berea cu gust de mici? Sau limonada cu gust de ceaf[ de porc? Cercet[tori români, v[ rug[m, lua\i exemplul colegilor britanici §i nu ne dezam[gi\i!

- imagina\i-v[ tot o zi c[lduroas[ de var[ §i senza\ia r[coritoare pe care v-o ofer[ o

Director general 24-FUN: Alex S[ndulescu Editor Cluj: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Tel: 0364 41 51 58 Fax: 0364 41 51 57 Adresa: Str. Alma§ului 2, sc. 2, ap. 15, Cluj-Napoca E-mail: cluj@24fun.ro Redactor: Cristina ±oanc[ (cristina.soanca@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Adela Cristina C`rligeanu (grafica@hosus.ro) Marketing: Alexandra Ra\ (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Publicitate: Andrea Gergely (0728 11 55 67, 24fun@hosus.ro) Distribu\ie: Nicu Oleleu (0728 11 55 68) Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

www.tvdece.ro


smartass De prin liceu mi-am dat seama c[ unele lucruri care `mi plac sunt legate `ntr-un fel sau altul de Irlanda. ±i, mai important, c[ toate erau legate de un fir pe care nu puteam nici atunci §i nu pot nici acum s[ `l

Irlanda

formulez exact. E un fel de umor juc[u§ `n seriozitatea lor. G]ndi\i-v[ doar la Oscar Wilde sau la U2. Cu timpul am citit mai mult, mi-a picat `n

Mihai Dobrovolschi Freud: Irlandezii sunt un popor nepsihanalizabil

m]n[ un C.S. Lewis, un Yeats, am v[zut roluri magistrale ale unui Peter O’Toole sau Daniel Day Lewis. To\i eman[ un candid amestec de b[rb[\ie §i infanti-lism, s[lb[ticie §i elegan\[. C]nd am citit pentru prima dat[ o autobiografie a lui Paul Hewson, celebrul Bono, m-am l[sat cuprins de mirosul romantic al unei \[ri pe c]t de libere, pe at]t de tradi\ionale. Mi-am f[cut singur o imagine despre Irlanda, b[nuind c[ pe toate zidurile g[se§ti aforisme obraznice §i iste\e, c[ oamenii c]nt[ pe strad[ ca `n superbul Once. Nu era nici pe departe a§a. C]nd am ajuns la Dublin era sear[. Am cobor]t din hotel, am intrat `n primul bar, am salutat omul de la u§[ §i am urcat `n pub-ul unde speram s[ reg[sesc at]t de dorita familiaritate. Era un bar de cehi. A doua zi descopeream cu fiecare metru o Irland[ aproape londonez[. Civilizat[, cochet[, cosmopolit[. Niciun Boondock Saint, niciun rebel pe trotuar. Apoi `ns[, am `nceput s[ simt esen\a peste tot. Din glumele pe care le spunea la microfon §oferul de autobuz. Din cele ale osp[tarilor. Din c]ntatul celor doi b[utori de bere de la Brazen Head. Iar oamenii pe str[zile aglomerate nu numai c[ nu mai v]neaz[ englezi (nici n-au f[cut-o a§a cum `i descriu filmele), dar `\i §i z]mbesc cu o deschidere pe care \i-ai dori-o §i `n Fran\a sau Germania. ±i mi-am dat seama: `n Irlanda cel mai important lucru sunt vorbele. Rar o s[ g[se§ti un irlandez care s[ nu foloseasc[ vorbitul ca pe un dans. Sau, cum a spus Oscar Wilde: noi irlandezii suntem prea poetici s[ fim poe\i. Suntem o na\ie de rat[ri superbe. Dar suntem cei mai buni vorbitori de la greci `ncoace.

www.dobro.ro

4 z www.24fun.ro


altfel Noi, oamenii, avem tendin\a de a complica mereu lucrurile. Tragem cortina de fiecare dat[ peste momente, clipe, tr[iri care ar trebui l[sate s[ se nasc[ §i s[ tr[iasc[ natural, de la sine. Vis[m de fiecare dat[ la “altceva”, iar când avem parte de acel ceva, parc[ nu mai suntem atât de siguri, moment în care lucrurile se complic[. Nu de la sine, ci din cauza noastr[. Eu nu complic lucruri §i nu-mi plac lucrurile complicate. E pentru prima dat[ când fac leg[tura cu faptul c[ în liceu mi-am ales profilul mate-info. De§i nu mi-a pl[cut deloc §i am fugit c[tre un profil uman la facultate, dup[ acei patru ani cred c[ am înv[\at, totu§i, ceva important: c[ esen\a matematicii e de a face lucrurile complicate simple. O plimbare de sear[, printr-o gr[din[, degustând un vin alb, ascultatul unei piese diminea\a, în parc, pe o banc[, o mângâiere, o privire, un grup de prieteni, dorul de o fat[, statul întins într-o pia\[ din Toscana

6 z www.24fun.ro

Lucruri simple Radu Neag O incursiune în lumea mea simpl[, modest[ §i frumoas[ noaptea, bând bere în miez de noapte, un lucru spus sincer, mai multe lucruri, un zâmbet, bucuria de copil indus[ pe care \i-o ofer[ o înghe\at[ §i, oare, câte §i mai câte. Unii ar spune c[ lumea mea e prea roz, al\ii au spus deja c[ tr[iesc într-un glob de cristal, îns[ to\i ace§tia pierd din vedere un lucru esen\ial: eu am o lume a mea, pe care o împart cu cine vreau, ei îns[ sunt cei care împart o lume super-

ficial[, gri §i frustrant[ cu alte milioane de persoane asem[n[toare. Iar cei care au c[lcat deja în lumea mea §tiu, sau mi-ar pl[cea s[ §tie c[ nu au fost obliga\i, ci invita\i s[ o fac[. Lumea mea e simpl[, iar lumea cealalt[, în general, e complicat[. Dar în final numai lucrurile simple nu dezam[gesc niciodat[.

www.raduneag.com


www.24fun.ro z 7


belvedere Fi\i aten\i. Uita\i cum zic eu s[ face\i în urm[toarele zile. L[sa\i figuran\ii §i §mecherii s[ plece la Ibiza. Aduna\i-v[ §i voi c]\iva b[nu\i. Urca\i-v[ în ma§in[. M[ rog, în avion,

Nu da\i banii pe prostii!

dac[ sunte\i normali la cap. Lua\i direc\ia Riga, capitala Letoniei. Primul avantaj – înv[\a\i din start care-i Tanda §i care-i Manda, nu v[ mai face\i de

C[t[lin ±tef[nescu

cacao, c[ nu §ti\i care-i Lituania, care-i

Hai prin norduri, m[i, copii!

pute\i fi victime de bancuri r[suflate,

Letonia §i care Estonia. ±i n-o s[ mai cu Slovenia §i Slovacia, Iran §i Irak, sau Jac §i Rac. C[-ntre Alina §i Adina b[nuiesc c[ §ti\i s[ face\i diferen\a. Odat[ ajun§i, o s[ constata\i c[ banii [lora sunt mai tari ca euroiu. Da, domne, nu §tiu cum au f[cut, dar s-au înv]rtit, s-au orientat perfect. Euroiu e mai mic dec]t Lats-u’ lor. De dus, letonii o duc bine. P]n[ la criz[ au spart avioane, în timpul sperieturii au avut vreun an în care le-au cam \]\]it toate alea, dar pe urm[ s-au scuturat §i au dep[§it iar plutonul. Sunt pe cre§tere serioas[ §i nu se las[. E o \ar[ în care se m[n]nc[ bestial §i se bea cel mai bun digestiv din univers. Balzamu’ negru de Riga, minunea absolut[ a amarelor de dup[ mas[, suveranul care-l dep[§e§te pe clasicul Unicum în galop, §i-i face cu m]na de la distan\[. Dup[ ce v-a\i cazat, a\i sc[pat de industria de jefuire a turistului, §i-a\i luat o gur[ de Balzam, da\i fuga în cartierul de industrii creative. Da, au a§a ceva, ce n-o s-avem noi nici m[car c]nd o fi Nicu§or Dan pre§edinte. În primul mandat. P’orm[, rezolv[m §i asta. Acolo, pe strada Maskavas, la num[rul 6, da\i de restaurantul georgian Pirosmani. Dup[ numele unui fabulos pictor naiv. Mai multe nu zic. Nu s-au inventat cuvinte care s[ descrie Paradisul. Dup[ ce ie§i\i de-acolo, suna\i-m[ §i zice\i-mi cum vi s-a p[rut. Am r[bdare. V-a§tept.

8 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z 9


filmsinopsis Cu to\ii iubim sau am iubit filmele cu super-eroi. Am copil[rit cu unii (fie c[ era vorba de Batman, Superman, Wonder Woman sau chiar Power Rangers) am crescut cu al\ii (Dare Devil, Spider-

The Avengers

man, Fantastic Four) §i am fost impresiona\i mai recent de cel pu\in unul din ”zeii” celor de la Marvell. Peste câteva zile to\i cei care ne-au încântat se adun[ §i coboar[ din panteon pe

Marian Iuga

p[mânt pentru a ne ap[ra de furia unui zeu (Loki) înso\it de o armat[ de extratere§trii. Invazia are

Super(eroi)!

loc în Manhatann, un loc ales pentru arhitectur[, culoare, frumuse\e §i cei care trebuie s[ opreasc[ armata de extratere§trii mari §i r[i sunt Iron

doneze într-o b[t[lie crucial[ pentru Terra.

milione §i a urcat în topul celor mai scumpe

Man (Robert Downey Jr.), Captain America

Antieroul Loki, un zeu dec[zut cu un rol

filme din istorie, dar ceva îmi spune, pe

(Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris

prea mic în filmul Thor ap[rut anul trecut,

lâng[ promovarea agresiv[, c[ încas[rile

Hemsworth), c[rora li se al[tur[ nou veni\ii Black

se întoarce cu gânduri de r[zbunare, dup[

vor fi pe m[sur[. Filmul ruleaz[ la Cinema

Widow (Scarlett Johansson) §i Hawkeye (Jeremy

ce pune mâna pe un artefact cu puteri

Florin Piersic `ncep]nd cu 4 mai.

Reener). Evident când vine vorba de o echip[ a§a

nelimitate. Înso\it de ni§te extratere§trii

Sfatul meu: nu-l rata\i pentru c[ în mod cert

mare c[ m[ mir cum de-i \ine pâmântul, cineva

mari §i urâ\i, acesta are de gând s[ distrug[

spectacolul va fi la în[l\ime!

trebuia s[-i \in[ în frâu pe ace§ti imaturi dornici

p[mântul §i universul a§a cum îl §tim.

s[ se joace mai mult decât trebuie. Ales pentru

The Avengers au de gând s[-l opresc[ §i

seriozitate, Samuel L Jackson se întoarce în rolul

confrunt[rile se anun\[ spectaculoase prin

lui Nick Fury, pe care l-am mai v[zut §i în Iron

ochelarii 3D.

Man, s[-i d[d[ceasc[ pe ace§ti zei §i s[-i coor-

Filmul a avut un buget considerabil – 220 de

10 z www.24fun.ro

www.FilmSinopsis.ro


www.24fun.ro z 11


4 - 17 mai 2012 Pentru programul complet vizita\i cluj.24fun.ro

~N SIGURAN|{

R{ZBUN{TORII 3D

S-A FURAT MIREASA

TE MAI M{RI|I CU MINE?

Dup[ ce mafia ruseasc[ îi ucide familia, Luke, un expert în arte mar\iale, crede c[ nu mai are pentru ce tr[i: de fiecare dat[ când se ata§eaz[ de cineva, mafia va interveni. Dar într-o zi Luke o g[se§te pe Mei, o asiatic[ de 12 ani urm[rit[ de aceia§i gangsteri care i-au ucis so\ia §i o ajut[ s[ scape. Doar c[ Mei e un pion important în lumea r[uf[c[torilor din New York, iar decizia de a o ap[ra îl arunc[ pe Luke într-un adev[rat r[zboi între mafie, triadele chineze§ti §i poli\i§tii corup\i.

Nick Fury e directorul agen\iei interna\ionale de men\inere a p[cii, organism cunoscut drept S.H.I.E.L.D. (Supreme Headquarters, International Espionage, Law-Enforcement Division ). O nou[ §i nea§teptat[ amenin\are inamic[ îl pune pe Fury în situa\ia de a avea nevoie urgent[ de ajutor. El pune în aplicare un plan mai vechi care trebuia s[ uneasc[ cei mai puternici super-eroi într-o echip[ care s[ scape lumea de pericolul iminent provocat de Loki §i armata sa.

Safe SUA (2012) Regia: Boaz Yakin Cu: Danni Lang, Jason Statham, Michael Jai White Ac\iune Durata 94 minute Cinema City 9 mai (12.30; 14.30; 16.30; 18.30; 20.30; 22.30), 10 mai (14.30; 16.30; 18.30; 20.30; 22.30) Florin Piersic 11 – 17 mai (17.00; 23.00). Pre\ul unui bilet este de 10 lei. Cu card de student un bilet cost[ 5 lei Odeon Cineplex 10 mai (23.00)

The Avengers 3D SUA (2012) Regia: Joss Whedon Cu: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Gwyneth Paltrow, Jeremy Renner Ac\iune Durata 142 minute Cinema City 4 §i 7 – 9 mai (13.00; 14.20; 16.00; 17.10; 18.50; 20.00; 21.40; 22.50), 5 – 6 mai (11.30; 13.00; 14.20; 16.00; 17.10; 18.50; 20.00; 21.40; 22.50), 10 mai (13.00; 14.20; 16.00; 17.10; 18.50; 20.00; 21.40) Florin Piersic 4 – 10 mai (14.00; 17.00; 20.00; 23.00). Pre\ bilet: 15 lei. Cu card de student un bilet cost[ 8 lei. Odeon Cineplex 4 §i 7 – 10 mai (17.00; 19.45; 21.30; 22.30), 5 – 6 mai (14.15; 17.00; 19.45; 21.30; 22.30)

“S-a furat Mireasa” este o comedie savuroas[ în care Nina (Jojo), o §omer[ fost[ Miss Bârlad, s[tul[ de s[r[cie §i de via\a mai pu\in palpitant[ oferit[ de so\ul ei, poli\istul Cornel (Costi Di\[), se hot[r[§te s-o “fure” pe Marinela (Adina Galupa), mireasa unei nun\i de interlopi §i s[ cear[ de la ace§tia o r[scump[rare care sper[ ea s[ îi poat[ asigura un trai mult mai bun. Spre surpriza tuturor, mireasa r[pit[ refuz[ cu înc[p[\ânare s[ se întoarc[ la familia ei §i la proasp[tul so\, Jan (Sergiu Costache), un tip grosolan §i ignorant, cu care a fost for\at[ s[ se m[rite de c[tre tat[l ei.

Tom Solomon îi declar[ iubire ve§nic[ frumoasei Violet Barnes §i o cere în c[s[torie la un restaurant, într-un cadru romantic, organizând ulterior o petrecere de logodn[ la care este invitat[ toat[ familia, îns[ nunta se amân[ an dup[ an din cauza lipsei de timp a partenerilor §i din cauza obstacolelor profesionale care intervin. Tensiunile din cuplu se amplific[, chiar dac[ sentimentele r[mân la fel de puternice, iar componen\ii vârstnici ai clanului mor înainte ca tinerii logodnici s[ î§i pun[ în sfâr§it pirostriile. Presa\i de p[rin\i s[ stabileasc[ data nun\ii, Tom §i Violet trebuie s[ se l[mureasc[ ce vor cu adev[rat de la via\[ §i s[ î§i fixeze priorit[\ile fiindc[ 5 ani de logodn[ reprezint[ o perioad[ mult prea lung[ pentru oricine.

VEZI TRAILER

VEZI TRAILER

12 z www.24fun.ro

S-a furat mireasa Rom]nia (2012) Regia: Jesús del Cerro Cu: Jojo, Constantin Di\[, Adina Galupa Comedie Durata 89 minute Cinema City 9 mai (13.50; 15.50; 17.50; 19.50; 21.50), 10 mai (13.50; 15.50; 17.50; 19.50) Florin Piersic 11 – 17 mai (14.00; 20.00). La ora 14.00 un bilet cost[ 8 lei, iar la ora 20.00 un bilet cost[ 10 lei. Cu card de student un bilet cost[ 5 lei la ambele ore.

VEZI TRAILER

The Five Year Engagement SUA 2012 Regia: Nicholas Stoller Cu: Jason Segel, Emily Blunt Romantic, Dragoste Durata 124 minute Cinema City 4 §i 7 – 10 mai (14.30; 17.00; 19.30; 22.00), 5 – 6 mai (12.00; 14.30; 17.00; 19.30; 22.00) Odeon Cineplex 4 §i 7 – 10 mai (17.45; 20.15; 22.45), 5 – 6 mai (15.00; 17.45; 20.15; 22.45)

VEZI TRAILER


4 - 17 mai 2012

Pentru programul complet vizita\i cluj.24fun.ro

BATTLESHIP Battleship (2012), Ac\iune, 131 min. Cinema City 4 – 8 mai (17.30; 20.10; 22.40), 9 – 10 mai (20.10) Odeon Cineplex 4 – 10 mai (15.30; 18.00; 20.30)

MISIUNE PE MS ONE Lockout (2012), Thriller, 96 min. Cinema City 4, 7 – 10 mai (13.50; 15.50; 17.50; 19.50), 5 – 6 mai (11.50; 13.50; 15.50; 17.50; 19.50) Odeon Cineplex 4 – 10 mai (18.15; 20.00; 22.15)

CORBUL The Raven (2012), Thriller, 111 min. Cinema City 4 – 8 mai (16.50; 19.10; 21.30), 9 – 10 mai (17.50; 22.50) Odeon Cineplex 4 – 10 mai (16.00; 21.00)

PIRA|II ! O BAND{ DE NEISPR{VI|I The Pirates! Band of Misfits (2012), Anima\ie, 88 min. Cinema City 4, 7 – 10 mai (13.30; 17.30), 5 – 6 mai (11.30; 13.30; 17.30) Odeon Cineplex 4, 7 – 10 mai (15.45), 5 – 6 mai (13.45; 15.45)

DOAMNA DE FIER The Iron Lady (2012), Biografic, 105 min. Odeon Cineplex 4 – 10 mai (19.30)

PL{CINTA AMERICAN{: DIN NOU PE FELIE American Reunion (2012), Comedie, 110 min. Cinema City 4 – 8 mai (16.40; 21.50) Odeon Cineplex 4 – 9 mai (23.00)

FURIA TITANILOR 3D Wrath of the Titans (2012), Ac\iune, 99 min. Cinema City 4 – 10 mai (15.20; 19.20) Odeon Cineplex 4 – 10 mai (17.15)

PRIETENI CU COPII Friends with Kids (2011), Comedie, 107 min. Cinema City 10 mai (14.10; 16.30; 18.40; 21.00)

INVINCIBILII Intouchables (2011), Comedie, 112 min. Cinema City 4, 7 – 8 mai (14.20; 19.00), 5 – 6 mai (12.00; 14.20; 19.00), 9 – 10 mai (21.50) Odeon Cineplex 4 – 10 mai (18.45), 5 – 6 mai (14.00; 18.45)

PROIECTUL X Project X (2012), Comedie, 88 min. Cinema City 4 – 9 mai (18.10; 22.20), 10 mai (22.50) Odeon Cineplex 4 – 10 mai (16.30)

LE HAVRE Le Havre (2011), Dram[, 93 min. Cinema City 4, 7 – 8 mai (13.10; 17.40; 20.20), 5 – 6 mai (11.00; 13.10; 17.40; 20.20), 9 mai (13.40; 17.40; 20.20), 10 mai (13.40; 17.40; 22.00)

UNDEVA LA PALILULA Undeva la Palilula (2012), Dram[, 145 min. Cinema City 4 – 8 mai (21.20)

LORAX: PROTECTORUL P{DURII 3D Dr. Seuss’ The Lorax (2012), Anima\ie, 94 min. Cinema City 4, 7 – 8 mai (14.40), 5 – 6 mai (12.40; 14.40) Odeon Cineplex 4 mai (15.15), 5 – 6 mai (13.15; 15.15)

VISUL LUI ADALBERT Cinema City 4, 7 – 8 mai (13.20; 15.20; 15.30; 19.40; 22.10), 5 – 6 mai (11.10; 13.20; 15.20; 15.30; 19.40; 22.10), 9 mai (13.20; 15.30; 15.40; 19.40; 22.10), 10 mai (13.20; 15.30; 15.40; 19.40; 21.50) Odeon Cineplex 4 §i 7 – 10 mai (16.45; 19.00; 21.15), 5 – 6 mai (14.30; 16.45; 19.00; 21.15)

LUMINA RECE A DIMINE|II The Cold Light of Day (2012), Ac\iune, 93 min. Cinema City 4 – 9 mai (16.10) Odeon Cineplex 4 – 10 mai (17.30)

FLORIN PIERSIC - P-\a Mihai Viteazu 11, 0264 530 521 CINEMA CITY - IULIUS MALL, 0264 207 070 ODEON CINEPLEX - POLUS CENTER, 0264 202 000 CINEMA VICTORIA - B-dul Eroilor 51, 0744 613 541

www.24fun.ro z

13


TEATRUL MAGHIAR DIN CLUJ-NAPOCA Str. Emil Isac 26 – 28 Tel. 0264 593 469 Caligula Cu supratitrare în limba român[ Vineri 4 mai, 20.00 Femeia nisipurilor – premier[ de Abe Kobo Cu traducere în limba român[ S]mb[t[ 5 mai, 20.00 Luni 7 mai, 20.00 Dundo Maroje Cu traducere simultan[ la casc[ în limba român[ Duminic[ 6 mai, 19.00 Ciuma de Albert Camus Spectacolul Teatrului Vígszínház din Budapesta Mar\i 8 mai, 20.00 Miercuri 9 mai, 18.00 Punck Rock de Simon Stephens Spectacolul Teatrului Vígszínház din Budapesta Miercuri 9 mai, 20.00 Hedda Gabler Cu traducere în limba român[ Joi 10 mai, 19.00 Miercuri 16 mai, 19.00 Domni§oara Julie

14 z www.24fun.ro

Cu traducere în limba român[ Interzis tinerilor sub 14 ani! S]mb[t[ 12 mai, 20.00 Vr[jitorul din Oz de Frank L. Baum – Zalán Tibor Duminic[ 13 mai, 11.00 Concert Lucian Ban Duminic[ 13 mai, 20.00 Moartea unui comis voiajor de Arthur Miller Durata: 2 ore f[r[ pauz[ Cu supratitrare în limba român[ Interzis tinerilor sub 15 ani! Luni 14 mai, 20.00 Alcoolicii Durata: 1 or[ 40 minute f[r[ pauz[ Cu supratitrare §i traducere la casc[ în limba român[ Interzis tinerilor sub 12 ani! Mar\i 15 mai, 20.00 Strig[te §i §oapte Cu supratitrare în limba român[ Interzis tinerilor sub 18 ani! Joi 17 mai, 20.00 CASA TRANZIT Str. George Bari\iu 16 Draculatura - sau Proiectul Brand Stroker Cu supratitrare în limba român[ Durata: 60 de minute Luni 14 mai, 20.00

TEATRUL NA|IONAL LUCIAN BLAGA Pia\a ±tefan cel Mare 2 – 4 Tel. 0264 597 175 Machiavelli: Arta Terorii de Robert Cohen Regia: R[zvan Mure§an S]mb[t[ 12 mai, 19.00 STUDIO EUPHORION S[rut[-m[ de Vlad Zografi Regia: Victor Ol[hu\ Vineri 4 mai, 19.00 Hell’s cabaret – premier[ de Flavius Luc[cel Regia: Sorin Misirian\u Vineri 11 mai, 19.00 Miercuri 16 mai, 19.00 CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR Pia\a Lucian Blaga 1 – 3 Tel. 0264 598 039 Concert simfonic al Filarmonicii de Stat „Transilvania” ~n program: Serghei Rahmaninov, Piotr Ilici Ceaikovski Vineri 4 mai, 19.00 Concert simfonic al Filarmonicii de Stat „Transilvania” Dirijor: Mihail Agafi\a Violoncel: Ion Storojenco

~n program: Antonín Dvorak, Piotr Ilici Ceaikovski Vineri 11 mai, 19.00 Gradus Ad Parnassum I Orchestra Simfonic[ a Filarmonicii de Stat „Transilvania” Dirijor: Horváth József Elevi ai Liceului de Muzic[ „Sigismund Todu\[” Miercuri 16 mai, 19.00 ACADEMIA DE MUZIC{ GHEORGHE DIMA Ion I.C.Br[tianu, 25 Gala Lucia St[nescu Concert de deschidere al Festivalului Studen\esc Viva Vox În program: Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Giacomo Puccini Luni 7 mai, 18.30 OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ Pia\a ±tefan cel Mare 2 – 4 Tel. 0264 597 175 Sear[ de balet Giselle – premier[ Balet în dou[ acte Spectacolul are o pauz[ §i se termin[ în jurul orei 20.30 Vineri 11 mai, 18.30


Recomandat

www.24fun.ro z

15


În data de 23 aprilie a început unul dintre cele mai importante proiecte ale organiza\iei de tineret AIESEC Cluj-Napoca, “Cluj Effect”, o ini\iativ[ ce î§i propune s[ promoveze ora§ul Cluj-Napoca. Prima s[pt[mân[ din proiect, 23-29 aprilie, a fost destinat[ Arhitecturii clujene, iar activit[\ile din aceast[ s[pt[mân[ au constat într-un tur arhitectural al ora§ului, un ”Photo Hunt” §i o expozi\ie fotografic[. De asemenea, organiz[m un concurs care se desf[§oar[ pe toat[ perioada proiectului, cu tema “How do you see yourself as a Romanian?”. Câ§tig[torii vor fi desemna\i în data de 20 mai §i vor primi premii din partea organizatorilor. În perioada 30 aprilie-6 mai, se va desf[§ura s[pt[mâna destinat[ Tradi\iilor din Cluj-Napoca. Activit[\ile principale vor consta în cursuri interculturale, o zi la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca §i o sear[ tradi\ional[ pentru tinerii interna\ionali veni\i în cadrul proiectului. În data de 5 mai vom avea o expozi\ie fotografic[ în Uptown Café. Pentru to\i iubitorii de muzic[ folk, în data de 6

16 z www.24fun.ro

23 aprilie - 10 iunie

Promov[m Cluj-Napoca mai vom organiza un concert folk cu intrare gratis. Invita\ii vor fi Emeric Imre, Magda Puskas §i al\i arti§ti care au dat farmec acestui ora§ prin crea\iile lor. A treia s[pt[mân[ de proiect ne aduce în prim plan Via\a Studen\easc[ a Clujului. Printre activit[\ile pe care le vom desf[§ura se enumer[ cursuri interculturale, voluntariat în alte organiza\ii non-guvernamentale §i participarea la proiectul na\ional “Let’s do it,

Romania!”. Expozi\ia fotografic[ va avea loc în data de 13 mai la Bastionul Croitorilor. În ultimele trei s[pt[mâni vom aborda temele: Mentalit[\i §i stereotipuri, Evenimentele din Cluj §i Mixul Cultural. Pentru mai multe detalii vizita\i-ne pe facebook: www.facebook.com/ClujEffect sau pe pagina de wix: www.wix.com/clujeffect/2012. M[d[lina Cristea Coordonator PR


www.24fun.ro z

17


4 - 17 mai 2012 ARTEXPERT GALLERY Str. Iuliu Maniu 10

C{RTURE±TI Str. Al. Vaida Voevod 53 – 55

Expozi\ia semnat[ de Ioachim Nica, intitulat[ „Culoare” P]n[ `n 8 mai Luni – Vineri 09.00 – 17.00

Expozi\ie fotografic[ „M]inile scriitorilor” de Hannah Assouline „Nu po\i fotografia mainile filosofilor f[r[ s[ te `ncerce un oarecare sentiment de team[. Despre m]na se poate spune `ntradev[r c[ se re-culege `nainte de a `ncepe lucrul, apuc]nd stiloul sau lovind tastele ma§inii de scris cu degetele. P]n[ `n 14 mai Zilnic 10.00 – 22.00

CASA DE CULTUR{ A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA Pia\a Unirii, 24, et. 1

Expozi\ie de pictur[ Expozi\ia este intitulat[ „Flori de Florii §i nu numai” Particip[ cu lucr[ri membre ale Cenaclului de Arte Plastice Atelier 11: Viorica Bogos, KonyaSerb Iudita, Viorica Mathis, Doina Ana Mi§an, Rodica Scutaru Mila§-Iris, Maria St[nnescu, Simonfy-Dani Iren, Rora Vlaicu §i Weber T. Maria P]n[ `n 14 mai 09.00 – 16.00

18 z www.24fun.ro

CORA HYPERMARKET Bd. 1 Decembrie 1918, nr 142

Colec\ia de prim[var[ a celui mai „verde” eveniment clujean reune§te produc[tori §i distribuitori de produse

alimentare, cosmetice §i de îngrijire bio §i naturale. Mergi la T]rgul Verde pentru a deveni §i tu eco-friendly. 4 – 6 mai 10.00 – 22.00 EXPO TRANSILVANIA Str. Aurel Vlaicu F.N. AGRARIA – T]rg Interna\ional pentru Agricultur[, Industrie Alimentar[ §i Ambalaje AGRARIA – T]rgul Interna\ ional de Agricultur[, Industrie Alimentar[ §i Ambalaje, s-a impus ca unul din cele mai importante locuri de `nt]lnire pentru fermieri §i reprezentan\ii industriei agricole din Rom]nia §i este recunoscut la nivel interna\ ional pentru caracterul interactiv §i oportunit[\ile unice pe care le ofer[. 2 – 6 mai 10.00 – 18.00 MUZEUL DE ART{ CLUJ – NAPOCA Pia\a Unirii 30 Expozi\ia de pictur[ „Cum stau lucrurile” semnat[ de Anca Mure§an Artista afirm[ în catalogul expozi\iei despre propriul parcurs: „preocuparea mea constant[ de-a lungul anilor a fost aceea de a contrapune timpului un spa\iu pictural”.

În cadrul acestui proiect, pentru prima dat[, în afara expozi\iei din incinta muzeului, vor fi expuse lucr[ri de pictur[ în câteva spa\ii din perimetrul central al ora§ului. Un num[r de lucr[ri va fi expus în spa\iile Gr[dinii Botanice din Cluj. P]n[ `n 20 mai Miercuri – duminic[ 10.00 – 17.00

Expozi\ia UNARTE ‘012 Expozi\ia este organizat[ în colaborare cu departamentul de pictur[ al Universit[\ii Na\ionale de Arte din Bucure§ti. Vor expune profesorii: Ion Anghel, Cezar Atodiresei, C[t[lin B[lescu, R[zvan Boar, Traian Boldea, Marcel Bunea, Ion Laz[r, Petru Lucaci – pre§edinte al UAP România, Marian Maria, George Mircea, George Moscal, Horea Pa§tina, Alexandru R[dvan, Mihai Sârbulescu, Andrei Tudoran, al[turi de studen\i. P]n[ `n 27 mai Miercuri – duminic[ 10.00 – 17.00


www.24fun.ro z

19


Multe businessuri se nasc din pasiunea §i viziunea unui antreprenor, care se intersecteaz[ cu nevoile unei pie\e de desfacere. Îns[ a avea o viziune f[r[ a avea un plan e ca §i cum ai fi un c[ut[tor de comori f[r[ o hart[. ±ti ce î\i dore§ti dar nu §ti exact cum s[ ob\i acel lucru. Este suficient s[ §ti ce î\i dore§ti §i ce po\i oferi? Poate da, pentru a g[si primii clien\i, îns[ pentru a dezvolta un business este nevoie de mai mult de atât. Un plan de business sau marketing ajut[ antreprenorul s[ î§i clarifice lucrurile pe care le face deja, sau ceea ce dore§te s[ fac[ în continuare, unde dore§te s[ aduc[ compania, iar de asemenea îl ajut[ s[ î§i argumenteze deciziile în func\ie de to\i factorii care îi pot influen\a succesul pe termen scurt sau lung. Atunci de ce unii antreprenori nu au un plan? Pentru ca nu au timp. Ei centreaz[, ei trag la poart[ §i tot ei se bucur[ de victorii. Aceste businessuri le numesc ”one man show”. Principalele probleme ale acestor antreprenori sunt resursa uman[ §i aptitudinile de management ale liderului. Pentru c[ nu §tiu ce vor. Ace§tia fac lucrurile care le plac, dar nu au un scop final bine conturat cu privire la unde vor s[ aduc[ businessul, sau motivul pentru care s-au

Nu avem un plan, dar e ok “He who fails to plan is planning to fail” Winston Churchill apucat de business este unul gre§it. Pentru c[ §tiu ce vor. Un ”one man show” n-are nevoie s[ se explice altcuiva de ce face lucrurile, iar atunci crede c[ este mai u§or f[r[ un plan scris. Gre§e§te. Pentru c[ ”e bine §i a§a”. În cazul acesta antreprenorul risc[ s[ î§i piard[ timpul, businessul §i clien\ii, iar poate i-ar fi mai bine dac[ s-ar angaja. Pentru c[ au un singur client. Este un client mare, care pl[te§te bine, iar rela\ii de afaceri sunt bune. Îns[ §i atunci când exist[ doar un singur client pentru

a-i câ§tiga §i men\ine încrederea, acesta trebuie s[ §tie planurile pe termen lung ale colaboratorului. Primii pa§i în rezolvarea unei probleme este s[ realizezi c[ ai acea problem[, s[ accep\i problema §i s[ faci ceva în privin\a asta.

Mult succes! C[lin Biri§ Specialist Marketing Online contact@calinbiris.ro

Recomandat

20 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

21


~n perioada 8-11 mai 2012, Business Days `mpreun[ cu Andy Szekely lanseaz[ turneul aniversar 10 ani de microevenimente, “Serile AS”. Startul turneului se va da pe 8 mai în Timi§oara, `n cadrul Universit[\ii de Vest, urm]nd apoi `n Cluj-Napoca pe 9 mai, la Hotel Opera Plaza, 10 mai – Auditorium Pallady, Bucuresti §i ultima zi a turneului, 11 mai – Hotel Traian din Ia§i. Fiecare eveniment are invitat special un antreprenor de succes care va fi intervievat de c[tre Andy Szekely pentru a extrage `n mod organizat §i usor de asimilat informa\ia despre tema primului turneu “Serile AS” – Prosperitatea – din experien\a fiec[rui antreprenor. Antreprenorii sunt ale§i din mediul de afaceri al ora§ului `n care se va organiza fiecare eveniment, pentru a cre§te relevan\a informa\iilor pentru participan\i. Ne vor onora cu prezen\a Cristian One\iu (Timi§oara), Eusebiu Burca§ (Cluj-Napoca), Marius Ghenea (Bucure§ti) §i Marian Berdan (Ia§i). Scopul acestor evenimente este `n primul r]nd inspira\ional, ele fiind g]ndite ca s[ ofere informa\ii valoroase pentru participan\i §i unelte pe care s[ le poata aplica `n via\a de zi cu zi. Printre beneficiile principale ale participan\ilor se num[r[ posibilitatea de a `n\elege nu doar principii

“Serile AS”

Evenimente motiva\ionale marca Andy Szekely teoretice ci §i aplica\ii practice observabile `n comportamentul oamenilor care au reu§it, deprinderea unui set de comportamente §i obiceiuri simple care odat[ implementate se transforma rapid `n rezultate vizibile `n via\a fiec[ruia. Evenimentele sunt interactive §i participan\ii pot pune invita\ilor `ntreb[ri concrete la care pot primi r[spunsuri aplicabile direct `n via\a de zi cu zi. “Serile AS” se adreseaz[ antreprenorilor, managerilor, speciali§tilor, consultan\ilor §i celor preocupa\i de dezvoltare personal[.

Recomandat

22 z www.24fun.ro

Pretul unui tichet de participare individual[ este de 180 de lei, iar cei care vin `nso\i\i de cel pu\in o persoan[, vor pl[ti fiecare 100 de lei. ~nscrierile se fac online pe site-ul official al evenimentului, unde pot fi g[site §i informa\ii suplimentare legate de eveniment, invita\ii speciali, adresa fiec[rei loca\ii, date de contact §i programul detaliat al evenimentului: www.serileas.ro Raluca Tarcea Responsabil de comunicare §i PR


www.24fun.ro z

23


“Zi-le de Turism”- un proiect care dore§te promovarea turismului montan §i de aventur[, va avea loc în perioada 7-11 mai în Cluj-Napoca. Evenimentul ini\iat de Organiza\ia Studen\ilor pentru Turismul Românesc (OST), va crea un context profesionist de informare a publicului pasionat de acest tip de turism. Ac\iunile care fac parte din acest proiect sunt: 1. Moc[ni\a este un târg de turism montan, aventur[ §i sporturi extreme ce a ajuns la a V-a edi\ie. El va avea loc în perioada 10-11 mai, începând cu ora 11.00, pe str[zile Matei Corvin §i Vasile Goldi§. OST-i§tii doresc ca prin acest eveniment s[ faciliteze comunicarea dintre asocia\iile §i firmele care promoveaz[ sportul extrem §i publicul interesat de aceste activit[\i. Atrac\ia târgului o va reprezenta, ca în fiecare an, panoul de c[\[rare, ce va fi amplasat în Parcul I.L.Caragiale, situat în apropierea Pie\ei Muzeului. 2. Concursul foto ce are în acest an tema Urban vs. Rural, las[ frâu liber imagina\iei. Pentru mai multe detalii legate de concurs, se poate accesa site-ul eveni-

Recomandat

24 z www.24fun.ro

7 -11 mai Turism montan §i de aventur[ la Cluj mentului. 3. Jurnalul de c[l[torie va con\ine o serie de conferin\e, proiec\ii §i dezbateri pe teme conexe turismului în perioada 7-10 mai, începând cu orele 17.00. 4. Treasure-hunt / Vân[toarea de comori este o curs[ pe echipe, care vor urma un traseu prestabilit. Evenimentul va avea loc pe 11 mai, începând cu ora 12.00, iar startul se va lua din fa\a Casei de Cultur[ a Studen\ilor. Echipele pot fi formate

din maxim patru persoane, iar înscrierea în competi\ie se face de pe blog-ul Organiza\iei Studen\ilor pentru Turismul Românesc. Taxa de participare este de 5 lei. Mai multe informa\ii despre t]rgul Zi-le de Turism g[si\i pe: http://ziledeturism.blogspot.com Larisa Tomoaie Coordonator marketing & PR


www.24fun.ro z

25


Bine c[ ne recitim, c[ ne-am `ntors de pe la munte sau mare, de prin F[get sau Beli§, c-am avut o mini-vacan\[ deosebit[, iar acum s[ vedem ce putem face dup[ 3 zile de munc[ sau §coal[. Weekendul `l `ncepem cu Napoca Music Event, un festival deja cu tradi\ie pe platoul S[lii Sporturilor. Vine numa’ bine, c[ dup[ 1 Mai cine mai are bani de cheltuit? Dar hai, pentru una-dou[ beri sigur g[sim ceva m[run\i§. ±uie Paparude, Puya, Parazi\ii, Compact sau Camuflaj sunt doar c]teva nume ce vor urca pe scen[, parte din tradi\ie §i acela§i concept, chiar §i acela§i afi§ din fiecare an. Eh, dac[ vrem totu§i un concert serios putem merge `n Gambrinus Pub la Speak Floyd - singura trup[ tribut Pink Floyd din Rom]nia. Ai spune c[ dac[ e singura oricum sunt buni c[ nu ai cu cine s[-i compari. Dar nu-i a§a, b[ie\ii chiar §tiu ce fac! Boiler Club risc[, a§a cum a ar[tat c[-i place s-o fac[ §i-n timpul s[pt[m]nii cu evenimente mari, iar pentru vineri anun\[ un super eveniment:

26 z www.24fun.ro

1 (weekend) mai fain S[ vedem ce putem face dup[ 3 zile de munc[ sau §coal[. Télépopmusik - djset. Cu siguran\[ va fi sold out, dar dac[ reu§i\i s[ prinde\i bilet la intrare v[ recomand s[ nu v[ g]ndi\i de dou[ ori c[ s-ar putea s[ v[ ia altcineva locul. S]mb[ta va fi mai lejer[ a§a c[ putem s[ `ncepem mai de diminea\[, chiar 9.30, s[ ne s[rb[torim aeroportul ora§ului nostru, c[ face 80 de ani §i se anun\[ demonstra\ii aviatice. Mai t]rziu putem continua cu Napoca Music Event sau undeva pe o teras[. Seara putem s-o `ncheiem la

Elements Cocktail Party cu ceva de calitate §i `ntr-o atmosfer[ foarte fain[. Dar dac[ ave\i chef de o petrecere tematic[, p]n[ mai spre diminea\[, atunci semnalez “Midnight `n Paris” la Club The One. Nu se anun\[ prea multe pentru weekendul 4-5 mai `ns[ cu siguran\[ vom avea unde ie§i §i ce face. V[ doresc un weekend mai fain! psaico www.clujlife.com


4 - 8 mai 2012

VINERI 4 MAI

S}MB{T{ 5 MAI

PARTY

SPORT

30 PLUS Smile Party 22.00

SALA SPORTURILOR “HORIA DEMIAN” Handbal feminin “U” Jolidon – CSM Ploie§ti 16.30

JANIS CLUB Janis Party 23.00 ww.janis.ro JANIS LA STUF Florutz & Mihai 23.00 MY WAY CLUB Karaoke Live & Cover Party 22.00

EVENIMENT BERMUDAS PUB Concert Incognito Live 22.00 IULIUS MALL Circo Aquatico Bellucci 16.30; 18.30 PLATOUL S{LII SPORTURILOR Napoca Music Event Vescan, All In 1, Royal Crew, Dj Wicked, Cristian Daniel, Camuflaj, Puya 19.00

MY WAY CLUB My Way Party 22.00

JANIS LA STUF Warm-up Chef 21.00 – 23.00

EVENIMENT

EVENIMENT

CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR T]rg de joburi Cariere `n alb 10.00 – 16.00

PLATOUL S{LII SPORTURILOR Napoca Music Event Incognito, ±uie Paparude, Compact 19.00

PLATOUL S{LII SPORTURILOR Napoca Music Event Blood Print, Natif, Parazi\ii 19.00

LUNI 7 MAI

30 PLUS Saturday Night Party 22.00

TURNUL CROITORILOR Workshop dedicat designului floral 11.00

JANIS CLUB Sara fetelor 23.00 Fetele intr[ moka toat[ noaptea!

AFTER EIGHT Lollipop Cocktail Party 22.00

DUMINIC{ 6 MAI

JANIS LA STUF Student Party 22.00

Baschet masculin ”U” Mobitelco – BC Timi§oara 20.00 www.u-cluj.ro

PARTY

BERMUDAS PUB Let’s party with Dj Miky & MC Arthur 22.00 JANIS CLUB Janis Party 23.00 JANIS LA STUF Florutz & Mihai 23.00

SPORT SALA SPORTURILOR “HORIA DEMIAN” Baschet masculin ”U” Mobitelco – BC Timi§oara 20.00

PARTY

MAR|I 8 MAI PARTY

PARTY

AFTER EIGHT Singles Party 22.00

AFTER EIGHT Student Party 22.00

JANIS CLUB Sara studen\easc[ 23.00

Recomandat

www.24fun.ro z

27


8 - 13 mai 2012 JANIS LA STUF Karaoke cu MC 22.00 www.janis.ro ±coala de Folk 22.00

EVENIMENT

PARTY

CASA DE CULTUR{ A STUDEN|ILOR Narcotango 20.00

30 PLUS Absolut Party 22.00

EVENIMENT

JOI 10 MAI

C{RTURE±TI Seara de pove§ti 19.00

PARTY

MIERCURI 9 MAI PARTY AFTER EIGHT Petrecerea Br[\[rilor 22.00 CLUB 30 PLUS Karaoke 1 + 1 la toate cocktail-urile 22.00 Intrarea liber[! JANIS CLUB Party Maghiar 23.00 www.janis.ro THE ONE Student Party 22.00 Intrarea liber[!

28 z www.24fun.ro

AFTER EIGHT Retro Party 22.00 JANIS LA STUF Stuf Party 22.00 www.janis.ro THE ONE Red & White Party 22.00

JANIS LA STUF Florutz & Mihai 23.00 Intrarea libera! www.janis.ro MY WAY CLUB Karaoke Live & Cover Party 22.00 www.janis.ro

EVENIMENT BAMBOO Concert Holograf 23.00

EVENIMENT

THE ONE Spring Sparkles 22.00

CASA TAUFFER Miegymas Band 21.30 www.janis.ro

S}MB{T{ 12 MAI

DIESEL CLUB Narcotango 22.00

VINERI 11 MAI

PARTY 30 PLUS Saturday Night Party 22.00

JANIS CLUB Janis Party 23.00 www.janis.ro MY WAY CLUB My Way Party 22.00 www.janis.ro

EVENIMENT GAMBRINUS PUB The Rock is Rolling Show 21.00

DUMINIC{ 13 MAI SPORT SALA SPORTURILOR “HORIA DEMIAN” Handbal masculin ”U” Transilvania – HC Odorhei 11.00

PARTY AFTER EIGHT Student Party 22.00 JANIS LA STUF Stuf Party 23.00


www.24fun.ro z

29


14 - 17 mai 2012

LUNI 14 MAI PARTY AFTER EIGHT Kiss this Party 22.00 www.aftereight.ro JANIS CLUB Sara fetelor 23.00 Fetele au intrare moka toat[ noaptea! www.janis.ro JANIS LA STUF Student Party 22.00 www.janis.ro

MAR|I 15 MAI PARTY AFTER EIGHT Singles Party 21.30 www.aftereight.ro JANIS CLUB Sara studen\easc[ 23.00 Studen\ii intr[ moka p]n[ la ora 24.00

30 z www.24fun.ro

JANIS LA STUF Karaoke cu MC 22.00 www.janis.ro ±coala de Folk 22.00 www.janis.ro

EVENIMENT C{RTURE±TI Seara de pove§ti 19.00

MIERCURI 16 MAI PARTY AFTER EIGHT Petrecerea Br[\[rilor 22.00 CLUB 30 PLUS Karaoke 1 + 1 la toate cocktail-urile 22.00 Intrarea liber[! JANIS CLUB Party Maghiar 23.00 F[r[ bilet, consuma\ie minim[ fete – 10 lei, b[ie\i – 15 lei! www.janis.ro

THE ONE Student Party 22.00 Intrarea liber[! www.clubthe1.ro

EVENIMENT C{RTURE±TI Playground 17.30

JOI 17 MAI PARTY AFTER EIGHT Retro Party 22.00 www.aftereight.ro BERMUDAS PUB Karaoke Night 22.00 Intrare liber[! CE? Thursday’s Special: Hidden Night 21.00 ELEMENTS Jazz Flavours with Aria Blues 21.00 JANIS CAFE Cafe Concert 21.00 www.janis.ro

JANIS CLUB Warm-up Chef 21.00 - 23.00 Intrare: 5 lei www.janis.ro StudCard Party 23.00 www.janis.ro JANIS LA STUF Stuf Party 22.00 www.janis.ro MY WAY CLUB After Work Karaoke & Cover Party 20.00 www.janis.ro THE ONE Red & White Party 22.00 www.clubthe1.ro

EVENIMENT DIESEL CLUB Teatru de club Vota\i partidul nehali\ilor 21.00 Intrare: 15 lei www.dieselclub.ro GAMBRINUS PUB Concert Superbutt 21.30


www.24fun.ro z

31


CATWALK Beauty center Str. Republicii 14 Tel. 0264 459 942, 0740 178 695 CLUB AIYANA Club fitness feminin Str. Doroban\ilor 30-32 Tel. 0264 447 740 CLUB KANGOO JUMPS Sal[ de fitness Str. Milton Lehrer 20 Tel. 0745 564 017 EN VOGUE Salon de coafur[ Str. G-ral Traian Mo§oiu 33 Tel. 0264 593 034 ALLEM SPORT Club fitness §i bodybuilding Str. Observatorului 105 Tel. 0741 069 698

Tel. 0755 326 651 www.iuliaburci.ro Luni - Vineri: 10.00 - 20.00 S]mb[t[: 8.00 - 15.00

ARENA FITNESS CENTER Centru de fitness, aerobic §i kangoo jumps Bd. Nicolae Titulescu 2, et. 1

BEST SHAPE SALON Centru de înfrumuse\are B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 63, parter, ap. 1 Tel. 0743 085 224

AQUINA Centru SPA Str. Andrei ±aguna 28 - 30 Tel. 0264 403 169

BIG FITNESS Str. Bucegi 19 Tel. 0735 890 000

ATELIER DE COIFFURE IULIA BURCI Hair-design Str. Cri§an 9

32 z www.24fun.ro

BODY FLEX Pia\a M[r[§ti 4 Tel. 0746.461.784, 0264.447.000

ESTHETICS SKIN & BODY Remodelare corporal[ §i masaj Str. Horea 63A, ap. B2 Tel. 0754 595 281, 0720 263 026 FOARFECA DE AUR Salon de coafur[ Str. Napoca 8 Tel. 0744 703 325 L-V: 8.00 - 20.00, S: 8.00 - 16.00 GETT’S COLOR BAR Salon de înfrumuse\are Iulius Mall Tel. 0729 777 200, 0264 555 777 LUNA Centru de frumuse\e

Str. Pasteur 24 Tel. 0724 266 864 MISS FITNESS Club fitness feminin Pia\a Unirii 27 Tel. 0364 143 956 www.missfitness.ro ORHIDEEA ECO-SPA Centru Spa Str. T[ietura Turcului 2A-4 Tel. 0364 884 706 PERFORMA FITNESS Sal[ fitness Str. Pasteur 56 Tel. 0770 611 935 www.performafitness.ro SALON VOGUE Beauty center Str. Baba Novac 15 Tel. 0264 590 319 www.salon-vogue.ro SAN GYM Sal[ de fitness Aleea Padin FN Complex Flora, et. 2 Tel. 0755 157 544 WORLDCLASS Health Academy Str. Al. Vaida Voievod 53-55 Iulius Mall Tel. 0264 555 344


BEST WESTERN PLUS FUSION HOTEL**** Str. Avram Iancu 442 - 446 Floreยงti Tel: 0264 501 820 CITY PLAZA HOTEL***** Str. Sindicatelor 9 - 13 Tel. 0264 450 101 HOTEL BEST WESTERN TOPAZ*** Str. Septimiu Albini 10 Tel/fax. 0264 414 021; 414 066 HOTEL CAPITOL*** Str. Neagr[ 9 Tel. 0264 450 498

HOTEL CAPITOLINA*** Str. Victor Babeยง, 35 Tel. 0264 450 490 www.hotel-capitolina.ro HOTEL CONFORT*** Calea Turzii 48 Tel. 0264 598 410 www.hotelconfort.ro HOTEL GOLDEN TULIP**** Str. Observatorului 129 Tel. 0264 540 000 www.goldentulipcluj.ro

HOTEL CENTRAL*** Str. Victor Babeยง, 13 Tel. 0264 439 959 HOTEL OLIMP*** Str. Observatorului, 82 - 86 Tel. 0264 595 900 www.hotel-olimp.ro HOTEL ONIX**** Str. Septimiu Albini 12 Tel. 0264 414 076 www.hotelonix.ro HOTEL OPERA PLAZA***** Str. Traian Moยงoiu 10-12 Tel. 0364 403 600 www.operaplaza.ro HOTEL ROYAL CLASIC*** Str. Liviu Rebreanu 39 Tel. 0264 202 040 HOTEL PREMIER**** Str. Donath 100 Tel. 0264 307 200 VILA ROSA** Str. Frunziยงului 4 Tel/fax: 0264 425 507

www.24fun.ro z

33


E soare, e frumos afar[ §i îmi fuge g]ndul la fericire. Exist[ o sumedenie de garan\ii în via\a ta: garan\ia faptului c[ tu e§ti singura persoan[ pe care te po\i baza, garan\ia care \i se ofer[ pe o pereche de pantofi, garan\ia unei vie\i confortabile pe care \i-o po\i crea prin for\ele proprii. Mai departe de aici, fericirea este un lucru pentru care nu primim garan\ie nici dac[ întâlnim sufletulpereche, nici dac[ avem milioane euro într-un cont bancar, nici dac[ suntem persoane populare. Nu exist[ garan\ii în realizarea unui target ideal în via\a personal[ §i profesional[. Exist[ idei bune §i idei mai pu\in bune, fric[ §i curaj, bucurie §i triste\e. Mul\i dintre noi tr[im cu ideea c[ poate b[rbatul/ femeia ideal/[ ne va hr[ni nevoia de fericire, notorietatea va da un sens vie\ii noastre sau c[ împlinirea noastr[ st[ în mâinile lui Dumnezeu. Nu cred c[ este deloc a§a, iar adev[rata fericire st[ în totalitate în mâinile noastre, în disciplina modului de via\[, în încrederea în

34 z www.24fun.ro

Fericirea

... un contract cu noi în§ine noi. Cu siguran\[ c[ suntem prea ocupa\i s[ fim pasiona\i §i încânta\i de ceea ce suntem §i ceea ce tr[im sau s[ savur[m cu poft[ de via\[ clipa prezent[. Sunt mul\i care, în pofida faptului c[ ob\in satisfac\ie pe orice plan, continu[ s[ nu fie mul\umi\i, s[ nu fie recunosc[tori pentru ceea ce le ofer[ via\a, iar lamentarea le este c[l[uz[ permanent[. În felul acesta te compor\i împotriva ta, de fapt, e cel mai “prielnic” mod prin care ajungi s[ nu-\i g[se§ti rolul §i pozi\ia pe care o ai în rela\ie, carier[ §i de fapt, în lume. Nu exist[ ghinion, exist[ doar imposibilitatea de a dep[§i e§ecul,

plângerea de mil[ prin care î\i alimentezi gândurile negative. Avem patru rezervoare de care trebuie s[ ne ocup[m: iubire, energie, concentrare §i medita\ie, iar lacunele din fiecare, sunt cele care ne distorsioneaz[ viziunea asupra realit[\ii. A§adar, nu a§tepta ca altcineva s[ fie salvarea ta! Ascult[-te, în\elege-te, iube§te-te, în felul acesta certificându-\i garan\ia unei vie\i împlinite. Geta Ungurean www.getaungurean.ro


www.24fun.ro z

35


36 z www.24fun.ro


AVOCADO Calea Doroban\ilor 14 - 16 Tel. 0264 460 073 BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D 16.00 - 02.00 www.janis.ro BRICKS (M)eating Point Restaurant & Social Club Str. Horea, nr. 2 (locatia fostului Roland Garros) Rezerv[ri la: 0364-730615 www.bricksrestaurat.ro CASA TAUFFER Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Deschis non-stop Tel.: 0731 339 259 www.janis.ro

HAVANA Loca\ie exotic[ în centrul Clujului, panoram[ deosebit[ a întregului ora§, papa gustoas[, muzica live, livr[ri la domiciliu! Pia\a Mihai Viteazaul, parking Leul, etaj 7 Tel. 0755 120 005 www.restauranthavana.ro

HANUL DACILOR PUB - RESTAURANT Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel. 0751 080.224; 0723 280 401 Organiz[m banchete, reuniuni, business cocktail. Str. Al. Vaida Voievod 53- 55 Iulius Mall Restaurant, cafenea, teras[. Livr[ri la domiciliu §i catering. Tel. 0264 555 353; 0752 067 459 JANIS CULTURAL CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00 www.janis.ro JAPANESE TOKYO RESTAURANT Str. Gh. Marinescu 5 Tel. 0264 598 662 Singurul restaurant japonez din Rom]nia care are buc[tar japonez. Organiz[m reuniuni business, cocktailuri, nun\i, botezuri, cununii. www.tokyorestaurant.ro LA LIGA Str. Republicii 109 Tel. 0264 504 012 LUGANO Str. Eremia Grigorescu 51 Tel. 0264 594 593 www.restaurantlugano.ro

www.24fun.ro z

37


RESTAURANT MIKO Str. Clinicilor 23 Tel. 0741 194 212 www.restaurantmiko.ro MARTY SOCIETY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MARTY BOULEVARD Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MARTY CITY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com

SHANGHAI Calea Turzii 42 Tel. 0264 431 444, 0727 833 453 www.restaurantshanghai.ro TAVERNA Str. Clinicilor 14 Tel. 0751 025 025 WOK’N ROLL Str. Gh. ±incai Tel. 0264 599 189

NAPOCA 15 Str. Napoca 15 Tel. 0730.083.883; 0264 590 655 www.napoca15.ro www.facebook.com/Napoca15

NOBORI RESTAURANT Str. Plopilor 62 Tel. 0364.144.626, 0749.066.193 www.nobori.ro

WASABI RUNNING SUSHI Iulius Mall - la parter Tel. 0729 950 322 L - D: 10.00 - 22.00 Polus Center- Food Court L - D: 10.00 - 22.00 Facebook: Wasabi Running Sushi Running Sushi & take away www.tokyorestaurant.ro

OPERA FOOD & CAFFE Piaţa Ştefan cel Mare 18 Tel.: 0746 163 476

YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall Tel. 0722 779 396

NEW CROCO Str. Victor Babe§ 12 Tel. 0264 590 213

38 z www.24fun.ro


www.24fun.ro z

39


4 AMICII Bd. Eroilor 23-25 Tel. 0264 450 606 AMIGOS Str. Piezi§[ 23A Tel. 0264 445 122 D&M PIZZA PE VATR{ Str. Aurel Suciu 2 Tel. 0748 827 797 DONER MAXX Str. Gh. ±incai 7 Tel. 0264 596 429 MARTY SOCIETY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MARTY BOULEVARD Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MARTY CITY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com NEW CROCO Str. Victor Babe§ 12 Tel. 0264 590 213 L - V: 08.00 - 01.00 S - D: 10.00 - 01.00

40 z www.24fun.ro

PIZZA TEXAS Str. Teleorman 28 Tel. 0264 445 384 SHANGHAI EXPRESS Str. Memorandumului 4 Tel. 0264 593 101 Iulius Mall Tel. 0264 556 636 Hypermarket Cora Tel. 0264 433 843 www.shanghaiexpress.ro YUMMY YANG Polus Center Iulius Mall www.yummyyang.ro


www.24fun.ro z

41


Summer cocktails Cocktail-uri “de teras[”

Din punctul meu de vedere odat[ cu 1 Mai §i mini-vacan\a aferent[, vara a sosit. Chiar dac[ nu calendaristic, temperaturile §i vremea din ultima s[pt[m]n[ m[ sus\in. Gata e var[! Terasele au fost inundate la propriu de oaspe\i care au profitat din plin de vremea splendid[. Odat[ cu terasele §i-au f[cut agresiv apari\ia §i b[uturile de var[ asupra c[rora am s[ m[ opresc pe parcursul a c]torva edi\ii. Limonadele sunt la mare trecere §i concureaz[ de c]\iva ani cu mult succes berea. Abunden\a de fructe §i plante aromatice ne ofer[ oportunitatea de a g[si o larg[ varietate de limonade. Baza acestora nu se schimb[: suc citric (l[m]ie, lime, portocal[, grapefruit), `ndulcitor (zah[r de orice tip, miere de albine, diferite siropuri), ap[ (natural[ plat[, carbogazoas[, tonic[) §i bine`n\eles ghea\[ din abunden\[. Apoi dup[ caz se mai pot ad[uga fructe (mango, pepene, pere, fructe de p[dure, c[p§uni, ananas, portocale, mandarine, l[m]i, maracuja, lime, etc) §i/sau de ce nu, plante aromatice (busuioc, ment[, rozmarin, cimbru, ghimbir). Urmeaz[ Ice Tea-urile. Aici pe l]ng[ cele clasice `mbuteliate au ap[rut cu mult succes §i Fresh Ice Tea-urile. Acestea sunt preparate proasp[t, infuzate pe loc, la alegere de la clasicele fructe de p[dure, fructe tropicale, verde, goji, acai, cranberry, ment[, p]n[ la diferitele amestecuri, la care apoi se adaug[ un `ndulcitor §i foarte mult[ ghea\[, iar dup[ caz §i fructe sau plante aromatice. Punch-urile §i-au f[cut §i ele apari\ia `n ultimii ani `n peisajul barurilor noastre. Sunt b[uturi slab alcoolice, se fac `n cantit[\i mari pentru c[ nu se altereaz[ u§or. Ca §i b[uturi punch-urile provin din India, iar ca §i cuv]nt ”punch” `nseamn[ pumn, pumn care se refer[ la num[rul de ingrediente (5) pe care `l con\ine aceast[ minunat[ b[utur[ de var[, dar §i de party: baza alcoolic[ (gin, rom, brandy, whisky), zah[r, l[m]ie, ap[ sau ceai §i condimente (cui§oare, chimen, scor\i§oar[, vanilie, anason ...).

Sergiu Biri§ www.barmania.ro

42 z www.24fun.ro


Prezentarea vinurilor §i servirea lor trebuie s[ se fac[ `n func\ie de anumite criterii §i reguli. ~ncep]nd de la dopul sticlei §i p]n[ la ordinea servirii vinurilor dup[ culoarea lor, totul trebuie s[ fie f[cut ca la carte. Sticlele cu vinuri de calitate trebuie s[ fie `nchise cu un dop de plut[, nu numai pentru a-§i men\ine caracteristicile pe timpul p[str[rii, dar §i pentru c[ acest sistem este cel mai adaptat. Sticla este prezentat[ `ntotdeauna de a§a manier[ `nc]t eticheta s[ poat[ fi citit[ de cel c[ruia i se prezint[ vinul. Se spune numele vinului, eventual soiul, anul recoltei §i numele produc[torului. Vinurile albe §i roze sunt puse `ntr-o frapier[ ce con\ine 2/3 ap[ §i 1/3 ghea\[. Vinurile ro§ii, mai ales vinurile vechi, se prezint[ `ntr-un co§ule\. Iat[ c]teva recomand[ri de ordin general: - Fiecare preparat trebuie s[ fie `nso\it de vinul cel mai bine adaptat. - Vinurile pot fi recomandate dup[ sezon, `n func\ie de buget sau de gusturi. Vara se vor prefera vinurile albe, roze, u§oare §i reci. Vinurile ro§ii de marca se vor oferi mai ales `n sezoanele reci. - Vinurile vor fi servite `ntr-o ordine cresc[toare, la `nceput vinurile mai pu\in personalizate, apoi cele de marc[. - Vinurile albe vor fi servite `naintea vinurilor ACT CAFE Str. Clinicilor 41 Tel. 0736 422 759 AMADEUS MOZART CAFÉ Str. Cardinal Iuliu Hossu 7 Tel. 0264 591 997 AFTER EIGHT CAFE Str. Samuel Brassa 12 Tel. 0743 359 795 ATMOSPHERA CAFE Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 18 Tel. 0733 071 399, 0364-147318 BARACCA Str. Ion Ra\iu 10 - 12 Tel. 0732 155 177

Prezentarea §i servirea vinurilor Bine de §tiut! ro§ii. Totu§i, dup[ t[ria lor, sunt excep\ii, mai ales `n cazul vinurilor de desert. - Se va supraveghea respectarea succesiunii `n servire, excep\ie f[c]nd desertul. - De regul[, niciun vin ro§u de marc[ nu va fi servit cu pe§te §i fructe de mare.~n schimb, va putea fi oferit la pe§tele preg[tit cu sos de vin ro§u. - Un vin de calitate nu va fi servit singur la o mas[. - Vinul alb de marc[, licoros nu va fi servit cu c[rnuri ro§ii sau v]nat. Vinurile efervescente se servesc `n

BIBLIOTECA CENTRAL{ JANIS Pia\a Unirii 19 Deschis non-stop Tel. 0731 339 943 www.janis.ro

BIG APPLE Str. Piezi§[ 14 Tel. 0745 079 526 BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D 16.00 - 02.00 www.janis.ro

ordinea impus[ de caracterul lor - brut, demisec, extra dry etc. Servirea vinurilor la mas[ trebuie s[ se supun[ unei succesiuni progresive determinat[ de servirea preparatelor §i de tipul meniului ales. Num[rul vinurilor propuse variaz[ `n func\ie de importan\a mesei, 2-3 vinuri fiind considerate suficiente la o mas[ obi§nuit[. Vlad Mure§an www.culturavinului.ro

BOEMIC HEAVEN Str. Hermann Oberth 3 Tel. 0740 124 402

CAFENOAR Str. Regele Ferdinand 36 Tel. 0745 252 589

BULGAKOV Str. I.M. Klein 17 Tel. 0264 450 156

CE? PUB Pia\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231

CARTEL COFFE & BAR Str. Avram Iancu 29 Tel. 0734 142 518 CASA TAUFFER Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2 Deschis non-stop Tel.: 0731 339 259 www.janis.ro

CUBAN CAFE Str. George Bari\iu 27 Tel. 0755 980 766 CEAIN{RIA SAKURA Calea Mo\ilor 48 Luni-Vineri: 12.00 - 20.00

www.24fun.ro z

43


DIESEL CAFE Pia\a Unirii 17 Tel. 0730.083.880; 0264 439 043

LE GENERAL CAFFE PUB Bd. Eroilor 18, et. 1 Tel. 0751 019 315

Polus Center, etaj 1 Tel. 0730.083.882; 0264 439 043 www.dieselclub.ro www.facebook.com/dieselcluj

LUDWIG BAVARIAN BIERHAUS Str. ±t. O. Iosif 4 Tel. 0732 008 193

ELEMENTS COCKTAIL BAR Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880; 0730 584 426

MARTY CAFFE Str. Victor Babe§ 39 Incinta Iulius Mall Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822

ENIGMA CAFÉ Str. Iuliu Maniu 12 Tel. 0752 104 642 FLOWER TEA HOUSE Pia\a Unirii 24 Tel. 0264 123 456

NAPOCA 15 CAFE Str. Napoca 15 Tel. 0730.083.883; 0264 590 655 www.dieselclub.ro www.facebook.com/dieselcluj NEW LIFE Str. Traian Mo§oiu 28 Tel. 0364 105 357

FUNKY BAR Str. Piezi§[ 21 Tel. 0264 450 502

Q CAFÉ Str. Petru Maior 13 Tel. 0264 590 545 QUO VADIS Str. Mihai Eminescu 13 Tel. 0264 450 472

GAP Str. Piezi§[ 11 Tel. 0747 538 839 0748 147 075 HANUL DACILOR Iulius Mall Tel. 0264 555 353; 0752 067 459 Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel. 0264 443 094; 0723 280 401

PAPILLON CAFE & BAR Str. Emil Isac 9 (la etaj) Tel. 0721 274 705, 0751 887 785 REPUBLIC PUB Str. Emil Isac 25 Tel. 0731 359 938 SHTO COLLEGE BAR Str. Memorandumului 6 Tel. 0722 433 410

IL CAFFE DELL’ ANGOLO Str. Contantin Br]ncu§I 84 Tel. 0264 442 033

STARBUCKS Iulius Mall Tel. 0752 281 203

JANIS CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00 www.janis.ro

TIME CAFE Calea Mo\ilor 4 Tel. 0740 380 570

KHARMA LOUNGE Pia\a Lucian Blaga 1 – 3 Tel. 0722 365 342

TONI’S PUB Str. Moise Nicoar[ 1 (Pia\a Engels) Tel. 0264 441 133 Facebook: Tonis-pub Cluj

KLAUSENBURG CAFÉ Str. Universit[\ii 1 Tel. 0755 222 445

UMBRA DE NOAPTE Str. Georges Clemenceau 7 Tel. 0743 820 669

KLAUSEN BURGER BER{RIE Str. Regele Ferdinand 22 – 26 Magazinul Central, et. 4 Tel. 0372 717 552

VERTIGO Pia\a Unirii 9 Tel. 0757 900 987, 0744 342 361

LA G{VRIL{ Bd. Eroilor 3 Tel. 0748 380 730 LA PORT – CEAIN{RIE Str. Hermann Oberth 1 Vis-à-vis de conservator Tel. 0762 658 294

44 z www.24fun.ro

ZAZA CAFFE & LOUNGE Str. Horea 5 (intrare comun[ cu BRD) Tel: 0755 080 777


www.24fun.ro z

45


LE GENERAL CAFFE PUB Bd. Eroilor 18, et. 1 Tel. 0751 019 315 MIDI CLUB Str. Ber[riei 6 Tel. 0752 238 782 www.clubmidi.ro MY WAY CLUB Miercuri-S]mb[t[ 22.00 - 06.00 Pia\a Unirii 21 Tel. 0731 339 258 www.janis.ro OBSESSION Str. Republicii 109 Tel. 0740 616 106 www.obessionclub.ro

PHI 18 Str. Republicii nr. 110 Tel. 0742 496 599 www.phi18.ro PHENOMENO Str. Memorandumului 9 Tel. 0731 839 114 REPUBLIC PUB Str. Emil Isac 25 Tel. 0731 359 938 30 PLUS Str. Avram Iancu 29 Tel. 0264 431 618

FLYING CIRCUS PUB Str. Iuliu Maniu 2 Tel. 0751 121 985

AFTER EIGHT Str. Brassai Samuel 12 Tel. 0743 359 795 www.aftereight.ro

HARD CLUB Str. Republicii 110 Tel. 0264 439 359

AVENUE CLUB Str. Memorandumului 3 Tel. 0743 213 966 www.avenuefever.ro BAMBOO CLUJ P\a Mihai Viteazu Complex Leul Tel. 0264 432 239 www.clubbamboocluj.ro BERMUDA’S PUB Str. Ion Ra\iu 2 Tel. 0747 417 639 BOILER CLUB Str. Henri Barbusse 59 - 61 www.boilerclub.ro

IRISH MUSIC PUB Str. Horea 5 Tel. 0768 504 072 JANIS CLUB L-S 21.00 - 06.00 Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 www.janis.ro JANIS LA STUF L-S 22.00 - 06.00, D 21.00 - 06.00 Pia\a Unirii 19 Tel. 0731 339 943 www.janis.ro KHARMA CLUB P\a Lucian Blaga 1-3 Tel. 0743 770 396

DIESEL CLUB Pia\a Unirii 17 Tel. 0730.083.880; 0264 439 043 www.dieselclub.ro www.facebook.com/dieselcluj

LA GAZETTE Calea Turzii 18 Tel. 0364 261 772 www.lagazette.ro

ELEMENTS COCKTAIL BAR Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880; 0730 584 426

LA TEVI Str. Potaissa 6 Tel. 0723 203 631

46 z www.24fun.ro

RING CLUB Str. Ha§deu 69 Tel. 0740 156 512 www.clubring.ro SEVEN CLUB Str. Eroilor 9 THE ONE Pia\a Unirii 2 Tel. 0749 037 953 www.clubthe1.ro VERTIGO Pia\a Unirii 9 Tel. 0757 900 987, 0744 342 361 www.vertigoclub.ro

XEN CULTURE CLUB Str. Samuel Brassai 9 Tel. 0754 761 110 ZAZA CAFFE & LOUNGE Str. Horea 5 (intrare comun[ cu BRD) Tel: 0755 080 777 ZORKI OFF RECORD Str. Ion Ra\iu 10 Tel. 0753 663 022 0723 636 457


Recomandat

www.24fun.ro z

47


48 z www.24fun.ro

24-FUN CJ nr.181  

Revista 24-FUN Cluj nr.181 - Online

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you